Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Temmuz 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25509

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5195  Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5199  Hayvanları Koruma Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7508 Yozgat İli,Şefaatli İlçesi, Sarıkent Belediye Başkanlığı’nın, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Dair 7 Adet Karar


Yönetmelikler

2004/7485 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2004/7489 Sosyal Sigortalar Kurumunun Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Amatör Denizci Yönetmeliği

— Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/106/AT)

— Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/107/AT)

— Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/211/AT)

— Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (80/232/AT)

— Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 5195

Kabul Tarihi : 22.6.2004

MADDE 1. — 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1/A maddesi eklenmiştir.

Tanımlar

MADDE 1/A. — Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Endüstri bölgesi: Yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye'de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını sağlamak üzere bu Kanun uyarınca kurulacak üretim bölgelerini,

c) Organize sanayi bölgesi: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulan ve işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini,

d) Kurul: Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunu,

e) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu: 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca hazırlanması gereken raporu,

f) Sağlık koruma bandı: 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, endüstri bölgesi mülkiyet sınırları içinde bırakılması gereken yapılaşmaya kapalı alanı,

g) Özel endüstri bölgesi: Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, gerçek ya da tüzel kişilere ait ve bu Kanun hükümlerine göre ilân edilebilecek endüstri bölgelerini,

İfade eder.

MADDE 2. — 4737 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2. — Endüstri bölgeleri kurulacak alanları belirlemek ve bu Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Müsteşarının başkanlığında; Maliye, Bayındırlık ve İskân, Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman bakanlıkları, Hazine ve Devlet Plânlama Teşkilâtı müsteşarlıklarından en az genel müdür seviyesinde birer temsilci ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisinden oluşan Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

Kurul, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurur ve bunların temsilcilerini toplantıya davet edebilir. Kurulun sekretarya hizmetleri, Bakanlık tarafından yürütülür.

MADDE 3. — 4737 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilânı

Madde 3. — Ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yatırımları teşvik etmek, yabancı sermaye girişini artırmak ve Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye'de yatırıma yönlendirmek amacıyla; Bakanlık, kurum ve kuruluşların başvurusuna istinaden veya re'sen yer seçimi yapmak suretiyle endüstri bölgelerinin kurulması önerisinde bulunabilir. Bakanlığın önerisi üzerine Kurulca belirlenen yerlerde, Bakanlar Kurulunca endüstri bölgelerinin kurulmasına izin verilebilir. Endüstri bölgelerinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmî Gazetede yayımlanır. Endüstri bölgesi olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz. Bu husus tapu kütüğüne şerh edilir.

Endüstri bölgesi olarak ilân edilen arazi kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilir ve Maliye Bakanlığı tarafından endüstri bölgesi olarak kullanılmak üzere tahsisi yapılır.

Endüstri bölgelerinin kurulması için gerekli kamulaştırma bedeli ve alt yapı ile ilgili giderler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

Ayrıca, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde, endüstri bölgesi olarak ilân edilen arazi, bedeli ilgili yatırımcı tarafından karşılanmak suretiyle de kamulaştırılabilir. Bu şekilde yapılan kamulaştırmalarda 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.

Hazine arazilerinin tescili ve bu araziler üzerinde irtifak hakkı tesis işlemlerine ilişkin belgelere ait liste ve listeyle ilgili açıklamalar Bakanlıkça Sayıştaya altı aylık dönemler halinde gönderilir.

Endüstri bölgelerinin yönetim ve işletilmesi, her bölge için ildeki sanayi odası ya da sanayi ve ticaret odası bünyesinde kurulacak Endüstri Bölgeleri İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Endüstri bölgesindeki yatırım faaliyetleri, bölgenin sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemler, Bakanlığın denetimine tâbidir.

MADDE 4. — 4737 sayılı Kanuna 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3/A ve 3/B maddeleri eklenmiştir.

Yatırım izni

MADDE 3/A. — Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlığa başvurusu üzerine, ön yer tahsisi yapılır. ÇED mevzuatına tabi faaliyetlerden ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilerek, yatırımı kabul edilen faaliyetler hakkında gerekli izin, onay ve ruhsatlar verilmeden önce başvuruda bulunan kuruluşun yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının binde beşini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarı, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırması zorunludur. Bakanlık Merkez Saymanlığınca tahsil edilen bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilen faaliyetler hakkında, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın onbeş gün içinde irtifak hakkı dahil, gerekli tüm izin, onay ve ruhsatlar verilir. Bütün bu işlemler üç ay içerisinde tamamlanır.

Endüstri bölgelerinde yer alacak sektörler, Bakanlık tarafından belirlenir.

ÇED süreci

MADDE 3/B. — Endüstri bölgesi ilân edilmiş yerlerde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftirler. Ancak bu faaliyetler yer tetkiki kararından muaftır.

ÇED raporunun sunulması üzerine Çevre ve Orman Bakanlığınca, faaliyetin niteliğine bağlı olarak, ÇED mevzuatında belirtilen kuruluşların temsilcilerinden oluşan inceleme ve değerlendirme komisyonu kurulur. Raporun Çevre ve Orman Bakanlığına intikali tarihinden itibaren inceleme, değerlendirme ve nihai karar verme süreci en geç iki aydır. Bu süreye, faaliyet sahibinin raporu düzeltmesi için tanınan süre dahil değildir. Faaliyet sahibi, düzeltilmek üzere kendisine geri verilen raporunu onbeş gün içinde düzeltmek zorundadır.

MADDE 5. — 4737 sayılı Kanuna 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4/A, 4/B ve 4/C maddeleri eklenmiştir.

İmar plânları

MADDE 4/A. — Endüstri bölgeleri sınırları içerisinde yapılacak ve hazırlama usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek 1/5000 ölçekli nazım imar plânı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plânı ve parselasyon plânları ve değişiklikleri ile alt yapı ile ilgili etüd, harita, plân ve projeler ihale yoluyla hazırlattırılır ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. İmar plânları hazırlanırken mülkiyet sınırları içinde Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak protokol çerçevesinde belirlenen sağlık koruma bandı bırakılır. Onaylı endüstri bölgeleri imar plânları, ilgili kurumlara bilgi için gönderilir.

İhtisas endüstri bölgeleri

MADDE 4/B. — İleri teknoloji kullanılması ve araştırma geliştirmeye imkân tanınması şartıyla, bilişim teknolojisi, tıp teknolojisi ve tarımsal endüstri de dahil, ihtisas endüstri bölgeleri oluşturulabilir.

İhtisas endüstri bölgelerinin kuruluş ve işletilmesi ile yararlanılacak teşvikler, diğer endüstri bölgelerinde uygulanan usul ve esaslara tâbidir.

Münferit yatırımlar

MADDE 4/C. — Münferit bir sanayi yatırımı gerçekleştirmek amacıyla, yatırımı gerçekleştirecek yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine Bakanlığın uygun gördüğü alanların, Kurulun değerlendirmesinin ardından Bakanlar Kurulunca bu Kanun kapsamında münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine karar verilebilir.

Birinci fıkra uyarınca tahsis edilebilecek yerlerde, en az yetmişbeştrilyon Türk Lirası yatırım yapılacak olması, söz konusu faaliyet için ileri teknoloji kullanılması, kurulacağı alanın en az yüzellibin metre kare büyüklüğünde olması koşulları aranır. Yatırım tutarı her yıl, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılır.

Yerli ya da yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin Bakanlığa başvurusunun ardından, Bakanlık yer incelemesi yapar ve incelenen alana ilişkin değerlendirme raporunu Kurula sunar. Sunulan değerlendirme raporu üzerine söz konusu alanın Kurul tarafından yatırıma uygun bulunması durumunda, ÇED mevzuatı uyarınca ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararının alınmasının ardından alanın, Bakanlar Kurulu kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi uyarınca acele kamulaştırma yapılabileceği kaydıyla yatırım yeri olarak tahsis edilmesine karar verilir. Ayrıca, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde, münferit yatırım yeri olarak ilân edilen arazi, bedeli ilgili yatırımcı tarafından karşılanmak suretiyle de kamulaştırılabilir. Bu şekilde yapılan kamulaştırmalarda 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.

Belirlenen alanın kamulaştırılmasının ardından alan, Hazine adına tescil edilir ve sabit yatırım tutarının binde beşini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarın, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılmasını takiben yatırımcı lehine, 3 üncü ve 4 üncü madde hükümleri de dikkate alınarak bedelli veya bedelsiz olarak Maliye Bakanlığınca irtifak hakkı tesis edilir. Bakanlık Merkez Saymanlığınca tahsil edilen bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

Hazine arazilerinin tescili ve bu araziler üzerinde irtifak hakkı tesis işlemlerine ilişkin belgelere ait liste ve listeyle ilgili açıklamalar Bakanlıkça Sayıştaya altı aylık dönemler hâlinde gönderilir.

Başvuru sahibi tarafından hazırlattırılacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plânları, alt yapı ve üst yapı projeleri ve bunlarla ilgili ruhsat ve izinler Bakanlık onayı ve denetimine tâbidir.

Yukarıda sayılan işlemlerin tamamlanmasının ardından, yatırımın gerçekleşmesi için alınması gereken izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın, onbeş gün içinde verilir.

Münferit yatırım yerinin belirlenmesi amacıyla toplanacak Kurulda, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşünün alınması zorunludur.

Münferit yatırım tesislerinin yönetim ve işletmesinden yatırımı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiler sorumlu olur.

Yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçebilmesi için alınması gereken izin ve ruhsatlar da ilgili kurumlarca onbeş gün içinde verilir.

MADDE 6. — 4737 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5. — Kurulun çalışmaları, endüstri bölgelerinin seçimi, yatırım izninin verilmesi, bölgenin yönetimi ve işletilmesi, münferit yatırımlar için izlenecek yol, Bakanlıkça yapılan denetim ve irtifak hakkı tesis bedelinin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 7. — 4737 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan mevcut organize sanayi bölgelerinden, sanayi parsellerinin tahsis oranı yüzde elliden düşük olan, tahsisi yapılmamış parsellerin bütünlük arz edecek şekilde bir arada bulunduğu, alt yapı inşaatı tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere olan karayolu, demiryolu, liman, havaalanı yakınlığı gibi alt yapı avantajı bulunan bölgelerden Bakanlıkça uygun görülenler, Bakanlar Kurulunca endüstri bölgesi olarak ilân edilebilirler.

Endüstri bölgesi kurulması talep edilen yerlerde, organize sanayi bölgelerinin bulunması durumunda, öncelikle mevcut organize sanayi bölgeleri bu madde uyarınca kısmen veya tamamen endüstri bölgesi olarak ilân edilebilirler.

Endüstri bölgesi olarak ilân edilen organize sanayi bölgelerinin yönetim ve işletmesinden, ildeki sanayi odası ya da sanayi ve ticaret odası bünyesinde kurulacak Endüstri Bölgeleri İşletme Müdürlüğü sorumlu olur. Organize sanayi bölgesi yönetimi, endüstri bölgesi ilânına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımlanmasını takiben bir yıl içinde, bölge yönetimini Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüğüne devreder.

Bu bölgelerde, bu Kanun ile tanımlanan yatırımı gerçekleştiren yatırımcılar, bu Kanun ile getirilen teşviklerden yararlanırlar.

Organize sanayi bölgelerinin endüstri bölgelerine dönüştürülebilmesi için aranan kriterler, Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 8. — 4737 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 — Üzerinde kurulu sanayi tesisleri bulunan, arazi alanı yüzellibin metre kareden büyük, kurulduğu dönemde geçerli olan imar plânları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş, mülkiyeti yatırımcılara ait alanlar, mülk sahibi gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu ve Bakanlığın uygun görmesi üzerine, Kurulun değerlendirmesinin ardından Bakanlar Kurulu kararı ile özel endüstri bölgesi olarak ilân edilebilir.

Birinci fıkra uyarınca özel endüstri bölgesi ilân edilebilecek yerlerde, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yatırımını gerçekleştirmiş olması, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvuruda bulunması, müracaat tarihi itibarıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş en az yetmişbeştrilyon Türk Lirası tutarında yatırımı bulunması, söz konusu faaliyet için ileri teknoloji kullanılması, yatırımın veya teknolojinin geliştirilmesine yönelik fizibilite etüdünün sunulması, yatırıma geçtiği tarihte ÇED mevzuatının yürürlükte olması durumunda, ÇED olumlu kararı ya da ÇED gerekli değildir kararı alınmış olması, arıtma tesisi için ISO 14000 belgesine sahip olunması, mülkiyet sınırları içinde tevsii imkânı da göz önüne alınarak gerekli alanın bırakılması şartları aranır.

Özel endüstri bölgelerinin kamulaştırması yapılmaz. Bölgenin yönetim ve işletmesinden mülk sahibi gerçek ya da tüzel kişiler sorumlu olur. Özel endüstri bölgesi ilân edilen alanlarda tesisi bulunan gerçek ya da tüzel kişilerden katkı payı alınmaz. Bakanlar Kurulu kararıyla özel endüstri bölgesi ilân edilen alanlarda yer alan ve daha önce izin, onay ve ruhsatları alınmış yatırımların tüm izin, onay ve ruhsatları yenilenir. Yeni alınacak izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlar tarafından onbeş gün içinde verilir.

Özel endüstri bölgelerinde uygulanacak Devlet yardımları, endüstri bölgelerinde uygulanacak Devlet yardımlarından ayrı olarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde hazırlanarak Bakanlıkça yürürlüğe konulur.

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/6/2004

—— • ——

Hayvanları Koruma Kanunu

Kanun No. 5199

Kabul Tarihi : 24.6.2004

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tâbi olunacak cezaî hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen terimlerden;

a)Yaşama ortamı: Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri,

b) Etoloji: Bir hayvan türünün doğuştan gelen, kendine özgü davranışlarını inceleyen bilim dalını,

c) Ekosistem: Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemi,

d) Tür: Birbirleriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip verimli döller verebilen populasyonları,

e) Evcil hayvan: İnsan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanları,

f) Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları,

g) Güçten düşmüş hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fizikî olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük hayvanlarını,

h)Yabani hayvan: Doğada serbest yaşayan evcilleştirilmemiş ve kültüre alınmamış omurgalı ve omurgasız hayvanları,

ı) Ev ve süs hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı,

j) Kontrollü hayvan: Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan işaretlenmiş kayıt altındaki ev ve süs hayvanlarını,

k) Hayvan bakımevi: Hayvanların rehabilite edileceği bir tesisi,

l) Deney: Herhangi bir hayvanın acı, eziyet, üzüntü veya uzun süreli hasara neden olacak deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını,

m) Deney hayvanı: Deneyde kullanılan ya da kullanılacak olan hayvanı,

n) Kesim hayvanı: Gıda amaçlı kesimi yapılan hayvanları,

o) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

İfade eder.

İlkeler

MADDE 4. — Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.

c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

e) Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır.

f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır.

g) Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.

h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.

ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar.

j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.

İKİNCİ KISIM

Koruma Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması

Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı

MADDE 5. — Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.

Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler.

Ev ve süs hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, hayvan bakımı konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Ticarî amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler.

Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları sahiplenen ve onu üretmek için seçenler annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.

Ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanlardan, doğal yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak durumda olanlar terk edilemez; beslenemeyeceği ve iklimine uyum sağlayamayacağı ortama bırakılamaz. Ancak, yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması

MADDE 6. — Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Güçten düşmüş hayvanlar ticarî ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz.

Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve hayvan bakımevlerinin çalışma usul ve esasları, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait araziler öncelikle tahsis edilir. Amacı dışında kullanıldığı tespit edilen arazilerin tahsisi iptal edilir.

Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Hayvanlara Müdahaleler

Cerrahi müdahaleler

MADDE 7. — Hayvanlara tıbbî ve cerrahi müdahaleler sadece veteriner hekimler tarafından yapılır.

Kontrolsüz üremenin önlenmesi için, hayvanlara acı vermeden kısırlaştırma müdahaleleri yapılır.

Yasak müdahaleler

MADDE 8. — Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır.

Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbî amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez.

Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi müdahale yapılması yasaktır. Ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin, veteriner hekimliği uygulamaları ile ilgili tıbbî sebepler veya özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi gerekli görmesi veya üremenin önlenmesi durumlarında izin verilebilir.

Bir hayvana tıbbî amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek, çeşitli maddelerle doping yapmak, hayvanların türlerine has davranış ve fizikî özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek yasaktır.

Hayvan deneyleri

MADDE 9. — Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamazlar.

Tıbbî ve bilimsel deneylerin uygulanması ve deneylerin hayvanları koruyacak şekilde yapılması ve deneylerde kullanılacak hayvanların uygun biçimde bakılması ve barındırılması esastır.

Başkaca bir seçenek olmaması halinde, hayvanlar bilimsel çalışmalarda deney hayvanı olarak kullanılabilir.

Hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşlarda bu deneylerin yapılmasına kendi bünyelerinde kurulmuş ve kurulacak etik kurullar yoluyla izin verilir.

Etik kurulların kuruluşu, çalışma usul ve esasları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, beslenmesi, barındırılması, bakılması, deney hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin tescil edilmesi, çalışan personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar, ne tür hayvanların yetiştirileceği ve deney hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin uyacağı esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi

Hayvanların ticareti

MADDE 10. — Satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur.

Çiftlik hayvanlarının bakımı, beslenmesi, nakliyesi ve kesimi esnasında hayvanların refahı ve güvenliğinin sağlanması hususundaki düzenlemeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yabani hayvanların ticaretine ilişkin düzenlemeler Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.

Hayvanların ticarî amaçla film çekimi ve reklam için kullanılması ile ilgili hususlar izne tâbidir. Bu izne ait usul ve esaslar ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bir hayvan; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz.

Deney hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne tâbidir. Bu izin, Bakanlığın görüşü alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilir.

Hasta, sakat ve yaşlı durumda bulunan veya iyileşemeyecek derecede ağrısı veya acısı olan bir hayvanı usulüne uygun kesmek ya da ağrısız öldürme amacından başka bir amaçla birine devretmek, satmak veya almak yasaktır.

Eğitim

MADDE 11. — Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez.

Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hayvanların Kesimi, Öldürülmesi ve Yasaklar

Hayvanların kesimi

MADDE 12. — Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır.

Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Hayvanların öldürülmesi

MADDE 13. — Kanunî istisnalar ile tıbbî ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde hayvanlar öldürülemez.

Öldürme işleminden sorumlu kişi ve kuruluşlar, hayvanın kesin olarak öldüğünden emin olunduktan sonra, hayvanın ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdürler. Öldürme esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yasaklar

MADDE 14. — Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

b) Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak.

c) Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak.

d) Ev ve süs hayvanlarını onaltı yaşından küçüklere satmak.

e) Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak.

f) Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya sürmek.

g) Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak.

h) Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek.

ı) Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak.

j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak.

k) Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek.

l) Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hayvan Koruma Yönetimi

BİRİNCİ BÖLÜM

Mahallî Hayvan Koruma Kurulları Teşkilât, Görev ve Sorumluluklar

İl hayvanları koruma kurulu

MADDE 15. — Her ilde il hayvanları koruma kurulu, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır.

Bu toplantılara;

a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları,

b) İl çevre ve orman müdürü,

c) İl tarım müdürü,

d) İl sağlık müdürü,

e) İl millî eğitim müdürü,

f) İl müftüsü,

g) Belediyelerin veteriner işleri müdürü,

h) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi,

ı) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci,

j) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci,

Katılır.

Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan yetkili isteyebilir.

İl hayvan koruma kurulu sekretaryasını, il çevre ve orman müdürlüğü yürütür. Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli politika, strateji, uygulama, inceleme ve görüşleri Bakanlığa bildirir. İllerde temsilciliği bulunmayan kuruluş var ise il hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. Kurul, kurul başkanı tarafından toplantıya çağrılır.

İl hayvan koruma kurulunun çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İl hayvanları koruma kurulunun görevleri

MADDE 16. — Hayvanları koruma kurulu münhasıran hayvanların korunması, sorunların tespiti ve çözümlerini karara bağlamak üzere; av ve yaban hayvanlarının ve yaşama alanlarının korunması ve avcılığın düzenlenmesi hususlarında alınmış olan Merkez Av Komisyonu kararlarını göz önünde bulundurarak;

a) Hayvanların korunması ve kullanılmasında onların yasal temsilciliği niteliği ile bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek,

b) İl sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık ve on yıllık plân ve projeler yapmak, yıllık hedef raporları hazırlayıp Bakanlığın uygun görüşüne sunmak, Bakanlığın olumlu görüşünü alarak hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak,

c) Hazırlanan uygulama programlarının uygulanmasını sağlamak ve sonuçtan Bakanlığa bilgi vermek,

d) Hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek ve bu konuda gerekli eşgüdümü sağlamak,

e) İlde kurulacak olan hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek, geliştirmek ve gerekli önlemleri almak,

f) Yerel hayvan koruma gönüllülerinin müracaatlarını değerlendirmek,

g) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetler düzenlemek,

j) Bu Kanuna göre çıkarılacak mevzuatla verilecek görevleri yapmak,

İle görevli ve yükümlüdür.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Hayvan Koruma Gönüllüleri

Denetim

MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki Bakanlıkça mahallin en büyük mülkî amirine yetki devri suretiyle devredilebilir.

Denetim elemanlarının nitelikleri ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile kayıt ve izleme sistemi kurma, bildirim yükümlülüğü ile bunları verecekler hakkındaki usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yerel yönetimler, ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

Yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları

MADDE 18. — Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir. Bu görevliler, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan koruma kurulu tarafından her yıl için seçilir. Yerel hayvan koruma görevlileri görev anında belgelerini taşımak zorundadır ve bu belgelerin her yıl yenilenmesi gerekir. Olumsuz faaliyetleri tespit edilen kişilerin belgeleri iptal edilir. Yerel hayvan görevlilerinin görev ve sorumluluklarına, bu kişilere verilecek belgelere, bu belgelerin iptaline ve verilecek eğitime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hayvanların Korunmasının Desteklenmesi

Mali destek

MADDE 19. — Ev ve süs hayvanlarının korunması amacıyla bakımevleri ve hastaneler kurmak; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetleri yürütmek için, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanır. Bu amaçla Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur. Bu ödeneğin kullanımına ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Eğitici yayınlar

MADDE 20. — Hayvanların korunması ve refahı amacıyla; yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi esastır. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarının programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların yapılması zorunludur. Bu yayınların % 20'sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılması esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görev alanına giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür.

Trafik kazaları

MADDE 21. — Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır.

Hayvanat bahçeleri

MADDE 22. — İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinin kuruluşu ile çalışma usul ve esasları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yasak ve izinler

MADDE 23. — Bu Kanun kapsamında olan ev ve süs hayvanlarının ticaretinin yapılması, ithalatı ve ihracatı ile her ne şekilde olursa olsun, ülkeden çıkarılması ve sokulması ile ilgili her türlü izin ve işlemlerde Bakanlığın görüşü alınmak kaydıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimlerince, yıl içinde yapılan ithalat ve ihracat ile ilgili bilgiler Bakanlığa bildirilir.

Koruma altına alma

MADDE 24. — Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Cezai Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

İdari Para Cezası Verme Yetkisi, Cezalar, Ödeme Süresi, Tahsil ve İtiraz

İdarî para cezası verme yetkisi

MADDE 25. — Bu Kanunda öngörülen idarî para cezaları bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen denetime yetkili merci tarafından verilir.

İdari para cezalarına itiraz

MADDE 26. — İdarî para cezalarına karşı cezanın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde idare mahkemesine dava açılabilir. Davanın açılmış olması idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. Bu konuda idare mahkemelerinin verdiği kararlar kesindir.

İdarî para cezalarının ödenme süresi ve tahsili

MADDE 27. — İdarî para cezalarının ödenme süresi cezanın tebliği tarihinden itibaren otuz gündür.

Ceza vermeye yetkili merciler tarafından, Bakanlıkça bastırılan ve dağıtılan makbuz karşılığında verilen para cezaları, ilgilileri tarafından mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılır. Yatırılan paranın % 80'i ilgili belediyeye takip eden ay içinde aktarılır. Bu para, tahsisi mahiyette olup amacı dışında kullanılamaz. Bu Kanuna göre verilecek idarî para cezalarında kullanılacak makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolü ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

Öngörülen süre içinde ödenmeyen para cezaları, gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Cezalar

MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir:

a) 4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, hayvan başına ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.

b) 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına ellimilyon lira, yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına yüzellimilyon lira idarî para cezası.

c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beşyüzmilyon lira idarî para cezası.

d) 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına yüzellimilyon lira idarî para cezası.

e) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına yedibuçukmilyar lira idarî para cezası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına birmilyar lira idarî para cezası.

f) 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına ikiyüzellimilyon lira; yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına birmilyar lira idarî para cezası.

g) 10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara ikimilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası.

h) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara birmilyarikiyüzellimilyon lira, ikinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına birmilyarikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.

ı) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beşyüzmilyon lira; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına birmilyarikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.

j) 13 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan başına beşyüzmilyon lira idarî para cezası, aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi halinde öldürülen hayvan başına birmilyarikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.

k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası; (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına ikimilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası verilir, kesilmiş ve canlı hayvanlara el konulur.

l) RTÜK’ün takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için beşmilyar lira idarî para cezası.

m) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.

n) 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan başına altıyüzmilyon lira idarî para cezası.

o) 23 üncü maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına ikimilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası.

Bu maddenin (b) bendinde atıfta bulunulan 5 inci maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları ile (o) bendi dışında kalan fiillerin, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim altına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi halinde verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır.

Bu maddede yazılı idarî para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli, Son ve Geçici Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Birden fazla hükmün ihlâli

MADDE 29. — Bu Kanunda suç olarak öngörülen fiiller başka kanunlara göre de suç ise, en ağır cezayı gerektiren kanun hükümleri uygulanır.

Fiili ile bu Kanunun birden fazla hükmünü ihlal edenlere daha ağır olan ceza verilir.

Fiillerin tekrarı

MADDE 30. — Bu Kanunda, ceza hükmü altına alınmış fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir kat, daha fazla tekrarı halinde üç kat artırılarak verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Son ve Geçici Hükümler

Saklı hükümler

MADDE 31. — 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (l) bendinde belirtilen hayvanlardan, yurda bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sokulmuş olanların sahipleri; üç ay içerisinde hayvan koruma kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldırmak; altı ay içerisinde kısırlaştırarak kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına teslim etmek zorundadırlar.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun gereğince çıkarılması gerekli bulunan yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazırlanır.

Yürürlük

MADDE 32. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/6/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7508

Yozgat İli,Şefaatli İlçesi, Sarıkent Belediye Başkanlığı’nın, yeni belediye başkanı seçilinceye kadar mansup belediye başkanınca yönetilmesi;İçişleri Bakanlığı’nın 4/6/2004 tarihli ve 57953 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

M.V.GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B.ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Haziran 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-9177

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Alman ve Türk Perspektifinden Din ve Modern Toplum” konulu sempozyuma katılmak üzere, 1 Temmuz 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Haziran 2004

B.01.0.KKB.01-06-194-2004-727

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Haziran 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9177 sayılı yazınız.

“Alman ve Türk Perspektifinden Din ve Modern Toplum” konulu sempozyuma katılmak üzere, 1 Temmuz 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6009

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı İ. Halil DANAOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

30 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6010

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına, Bakanlık Müşaviri Okay ÇAKIROĞLU’nun atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2690 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

30 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6011

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Demet KOǒun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

30 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5999

1 — Samsun İli Tekkeköy İlçesi Merkez Bucağına bağlı Esentepe Köyünün, aynı ilin Çarşamba İlçesi Dikbıyık Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6001

1 — Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayıyla Yalova İli Subaşı Belediyesinin mücavir alanı içine alınan Çavuşçiftliği, Havuzdere ve Geyikdere Köylerinin belli bir bölümünü kapsayan ve aynı Bakanlığın Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce onaylı 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirtilen Kalıcı Konutların bulunduğu kısmın, Subaşı Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6021

1 — Mardin İli Derik İlçesine bağlı Tepebağ Köyünün Derik Belediyesi sınırları içerisine alınması, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6022

1 — Tunceli İli Pertek İlçesi Pınarlar Bucağına bağlı Çimenli Köyünün, aynı ilin Merkez İlçe Çiçekli Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6023

1 — Koordinatları Yalova Belediye Meclisinin 11.12.2003 günlü kararında belirtilen Yalova İli Merkez İlçesine bağlı Soğucak ve Safran Köyleri sınırları içerisinde yer alan Soğucak Kalıcı Konutlarının yer aldığı kısmın, Yalova Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6024

1 — Giresun İli Çamoluk İlçesi Merkez Bucağına bağlı Pelitli Köyünün, Gümüşhane İli Şiran İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6025

1 — Adana İli Feke İlçesi Mansurlu Bucağına bağlı Görbeyaz Köyünün, aynı İlin Kozan İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/7485

Ekli “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;Milli Savunma Bakanlığının 31/5/2004 tarihli ve 5031 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

C.ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

H.ÇELİK

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A.AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 — 11/3/1983 tarihli ve 83/6153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik,Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Devlet memurları hariç olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi kapsamına giren Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları hakkında uygulanır.”

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7489

Ekli “Sosyal Sigortalar Kurumunun Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 20/5/2004 tarihli ve 22205 sayılı yazısı üzerine, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

C.ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

H.ÇELİK

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A.AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sosyal Sigortalar Kurumunun Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, yüksek getiri sağlamak amacıyla, Kurumun gelirleri ile zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

Yönetim Kurulu: Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunu,

Başkan: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

Kaynak: Kurum gelirleri ile zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıkları,

Portföy: Kurum kaynakları ile Kurum kaynaklarının değerlendirilmesi için alınan Devlet iç borçlanma senetleri, repo ve ters repo sözleşmeleri, mevduat, yatırım fonları ve benzeri varlıkların tümünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Gelir ve Giderleri, Kurum Kaynaklarının Değerlendirilmesi

Kurumun gelirleri

Madde 4 - Kurumun gelirleri şunlardır:

a) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri:

1) Prim gelirleri,

2) Menkul kıymet gelirleri,

3) Kurumun sahibi veya ortağı bulunduğu müessese ve işletmelerden, iştiraklerden ve bağlı işletmelerden elde edilecek her türlü gelirler,

4) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

5) Gayrimenkul satış ve kira gelirleri,

6) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesine göre tahsil edilen gelirler,

7) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve vasiyetler, Kurumca hazırlanan standart form, bilgi taşımaya ve kontrole yönelik araç ve sistemler ile teknolojinin gelişmesiyle uygulamaya girecek manyetik, elektronik veya benzeri araç ve sistemlerin satışından elde edilecek gelirler,

8) Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,

9) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce aktarılacak kaynaklar,

10) Diğer gelirler.

b) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri:

1) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünce aktarılacak kısa vadeli sigorta kolları primleri,

2) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

3) Menkul kıymet gelirleri,

4) Gayrimenkul kira ve işletme gelirleri,

5) Sağlık tesislerinde verilen sağlık hizmeti nedeniyle elde edilen her türlü gelirler,

6) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve vasiyetler, Kurumca hazırlanan standart form, bilgi taşımaya ve kontrole yönelik araç ve sistemler ile teknolojinin gelişmesiyle uygulamaya girecek manyetik, elektronik veya benzeri araç ve sistemlerin satışından elde edilecek gelirler,

7) Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,

8) Diğer gelirler.

Kurumun giderleri

Madde 5 - Kurumun giderleri şunlardır:

a) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün giderleri:

1) Sosyal sigorta giderleri,

2) Genel yönetim giderleri,

3) Faiz giderleri,

4) Diğer giderler.

b) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün giderleri:

l) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan sigorta primleri tahsil ve takip hizmetlerine karşılık ilgili Genel Müdürlüğe yapılan aktarımlar,

2) Sağlık tesisleri giderleri,

3) Kurum dışından satın alınan sağlık hizmetleri giderleri,

4) Genel yönetim giderleri,

5) Faiz giderleri,

6) İş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortasından yapılan sigorta yardımları,

7) Diğer giderler.

Kurum kaynaklarının değerlendirilmesi

Madde 6 - Kurum kaynakları, riskin dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim kurallarına göre piyasa şartlarında Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde ve Yönetim Kurulu gözetiminde, Finansman, Aktüerya ve Planlama Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

Kurum kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Genel esaslar:

1) Kurum kaynaklarının yurt içi ve yurt dışı piyasalar dikkate alınarak değerlendirilmesi esastır.

2) Risk dağıtımı ve aktüerya dengeler dikkate alınarak piyasa koşulları, fırsat maliyetleri, yatırım araçlarının riskleri ve vadeleri ile Kurum nakit akışının durumuna göre Kurum portföyü oluşturulur.

3) Yılı bütçe kanunlarında veya diğer kanunlarda, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabir banka olarak gösterilen bankalar nezdinde toplamalarına ilişkin hükümler yer alması durumunda, Kurum kaynakları öncelikle bu kanunların hükümleri doğrultusunda değerlendirilir.

b) Yatırım araçları:

Kurum kaynakları; Devlet iç borçlanma senetleri, repo ve ters repo sözleşmeleri, mevduat ve yatırım fonları katılma belgelerine yatırılmak suretiyle değerlendirilebilir.

1) Devlet iç borçlanma senetleri: Kurum, Hazine Müsteşarlığınca ihale, halka arz ve benzeri yöntemlerle kamuya açık olarak ihraç edilen hazine bonosu ile Devlet tahvili gibi Devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapabilir. Kurum, doğrudan ihale yöntemiyle ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerini, her ihraçta oluşan ortalama faizden veya teklif vermek suretiyle alır.

Kurum, Devlet iç borçlanma senetlerinin alımını ve satımını ayrıca bankalardan veya bankalar aracılığıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tahvil ve bono piyasasından da yapabilir.

2) Ters repo ve repo sözleşmeleri: Kurum, menkul kıymetin geri satış vaadi ile alımını (ters repo) ve geri alım vaadi ile satışını (repo) yapabilir. Kurum bu işlemleri, Türkiye Bankalar Birliğince ilan edilen bir önceki yıl sonu bilançolarındaki toplam aktif büyüklüklerine göre, ilk on sırada bulunan bankalar içinden en az üç bankadan teklif almak suretiyle doğrudan yapabileceği gibi bankalar aracılığı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde de yapabilir.

3) Mevduat: Kurum, kaynaklarını bankalar nezdinde açtırılacak Türk Lirası ve döviz mevduat hesaplarında değerlendirebilir. Bir önceki yıl sonu bilançolarındaki toplam aktif büyüklüklerine göre ilk on sırada bulunan bankalar içinden en az üç bankadan teklif alınmak suretiyle banka seçimi yapılır. Mevduat tutarı, Kurum portföy değerinin %50'sini geçemez. Her halükarda tek bir banka nezdinde tutulacak Türk Lirası ve döviz mevduat tutarı, portföy değerinin yüzde %10'unu geçemez. Kurum, değişen piyasa koşullarına göre en yüksek getiriyi temin etmek amacıyla %50 oranını %70'e, %10 oranını %20'ye kadar Yönetim Kurulu kararı ile artırabilir.

Mevduat hesaplarının Türk Lirası veya döviz cinsinden olmalarına ve vadelerine, piyasa koşulları ve fonun nakit akışı dikkate alınarak karar verilir.

4) Yatırım fonları: Kurum, kaynaklarını 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre bir önceki yıl sonu bilançolarındaki toplam aktif büyüklüklerine göre ilk on sırada bulunan bankalar tarafından kurulmuş yatırım fonları arasından belirlenecek yatırım fonu katılma belgelerine yatırmak suretiyle değerlendirebilir. Yatırım fonu katılma belgelerinin toplam değeri, Kurum toplam portföy değerinin % 15'ini geçemez. Her halükarda tek bir kurucu tarafından kurulan yatırım fonu katılma belgelerinin toplam değeri ise Kurum portföy değerinin %3'ünü geçemez.

c) Kurum portföyünün saklanması: Menkul kıymetler, Sermaye Piyasası Kurulunca yetki verilmiş olan merkezi saklama kuruluşlarınca saklanır.

d) Portföy sınırları: Bu Yönetmelikte belirlenen portföy sınırlamaları, ay sonu itibarıyla kontrol edilir. Portföy sınırlarının aşılması halinde takip eden ayda gerekli düzeltme yapılır.

Raporlar

Madde 7 - Portföy araçlarının 4 aylık dönemler itibarıyla performansına ilişkin bilgiler ve portföyün durumuna ilişkin bilgileri içeren 4 aylık rapor, Finansman, Aktüerya ve Planlama Daire Başkanlığınca hazırlanarak ilgili dönemin son ayını takip eden 30 gün içinde Başkana sunulur. Bunun yanında ilgili Daire Başkanlığınca hazırlanan portföyün yıllık durumunu gösteren yıllık raporlar da yıl sonunu takip eden 30 gün içinde Başkana sunulur.

Yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim hizmeti satın alınması

Madde 8 - Kurum, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmiş yatırım danışmanlığı yetki belgesi ve/veya portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip kuruluşlardan hizmet satın alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren bir ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hizmet Grupları

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkelerini esas alarak Gümrük Müsteşarlığı personelinin atanmaları ve görevde yükselmelerinin belirli kurallara bağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gümrük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının atanmaları ve görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

Hizmet birimi: 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

Hizmet grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılması ve gruplar içerisindeki alt hizmet gruplarının sıralanmasını,

Hizmet süresi: 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

Hizmet içi eğitim: Müsteşarlıkça düzenlenecek olan hizmet içi eğitimi,

Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme sınavına girecek olanlara; Müsteşarlıkça görevlerin özelliklerine göre verilecek eğitimi,

Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Müsteşarlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

Sınav kurulu: Açılacak olan görevde yükselme eğitim ve sınavlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacak kurulu,

ifade eder.

Hizmet Grupları

Madde 5 – Bu Yönetmeliğe tabi Müsteşarlık personeli Yönetim, Araştırma, Bilgi İşlem, Teknik ve İdari Hizmetler olmak üzere beş ana hizmet grubuna; ana hizmet grupları da kendi içinde alt hizmet gruplarına ayrılmıştır.

Bu gruplar şunlardır :

A) Yönetim hizmetleri grubu ;

a) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü,

b) Gümrük ve Muhafaza Başmüdür Yardımcısı,

c) Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü,

d) Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı,

e) Bölge Amiri,

f) Şef, Kısım Amiri, Muayene Memuru, Ayniyat Saymanı.

B- Araştırma hizmetleri grubu ;

a) Uzman, APK Uzmanı,

b) Araştırmacı.

C – Bilgi işlem hizmetleri grubu ;

a) Çözümleyici,

b) Programcı.

D- Teknik hizmetler grubu ;

a) Mühendis, İstatistikçi, Kimyager,

b) Tekniker,

c) Haberleşme Teknisyeni, Teknisyen, Kaptan, Makinist.

E- İdari hizmetler grubu ;

a) Muhafaza Memuru,

b) Memur, Kolcu, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf,

c) Gemi Adamı,

d) Şoför.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi ile Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 6 – Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler.

Görevde yükselme eğitim programı, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bendinde yer alan ders konularında en az (30), (g) bendinde yer alan ders konusunda en az (45) saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde düzenlenir.

Eğitimler, sınav kurulunun koordinatörlüğünde Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılır. Eğitim programının tamamına katılmak şarttır.

Görevde Yükselme Eğitimine Katılacak Personelin Belirlenmesi

Madde 7 – Eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısı, boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda eğitime alınacaklar, EK-1 değerlendirme formuna göre belirlenir.

Bu değerlendirme sonucunda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğrenim düzeyi, hizmet süresi, son üç yıllık sicil notu aritmetik ortalaması ve disipline ilişkin değerlendirme sonucuna göre eğitime alınacak personel belirlenir.

Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katından az olması halinde, durumu uygun olan tüm adayların eğitime katılımı sağlanır.

Görevde yükselme eğitimi ile ilgili şartlar ilan edilmek suretiyle belirtilir.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 8 – Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası,

1-Genel esaslar,

2-Temel hak ve ödevler,

3-Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Eğitim programında ayrıntılı olarak belirtilecek olan, atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

Düzenlenecek eğitim programında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin verilecek olan eğitimin ağırlığı % 60 tır.

Atama Yapılacak Kadrolar ile Yükselme Eğitiminin İlanı ve Müracaat Şekli

Madde 9- Atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, atama yapılacak yerler, sınav konuları, sınav tarihi ve sınav yeri eğitim tarihinden en az 1 ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Personel Dairesi Başkanlığınca ilan edilerek duyurulur.

Bu duyuru üzerine, Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden son müracaat tarihi itibariyle görevde yükselme eğitimi ilanında belirtilen şartları taşıyanlar EK-2’deki dilekçeyi doldurarak Personel Dairesi Başkanlığına müracaat eder.

Personel Dairesi Başkanlığınca, eğitime katılma talebinde bulunan personelin dilekçeleri incelenerek eğitime katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan personele eğitime katılamayacağı yazı ile bildirilir.

Görevde Yükselme Sınavı

Madde 10- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (a) ve (b) alt bendi, haricindeki görevlere atanabilmek için, Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olmak gerekir.

Sınavlar yalnızca sınav açılan birim ve görev için geçerlidir.

Sınav Kurulu

Madde 11- Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlar, atamaya yetkili amirin görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde bir üyenin başkanlığında Personel Dairesi Başkanlığından görevlendirilecek üyenin de katılımıyla, beş asıl ve asgari üç yedek üyeden oluşan bir kurul tarafından yürütülür. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya sırasıyla yedek üyeler katılır. Kurul üyeleri en az Şube Müdürü düzeyindeki üyelerden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin yazılı ve sözlü sınavlarına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Başarı Notu

Madde 12 - Sınavı başarmış sayılabilmek için sınavda (l00) tam puan üzerinden en az (70) puan almış olmak şarttır. Ancak, sınav sonucu yapılan başarı sıralamasında 70 ve daha yukarı puan almış olanların sayısının, sınav için ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde, fazla olanlar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Puanların eşit olması durumunda kimin atanacağı EK-1 değerlendirme formuna göre belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğrenim düzeyi, hizmet süresi, son üç yıllık sicil notu aritmetik ortalaması ve disipline ilişkin değerlendirme sonucuna göre ataması yapılacak personel belirlenir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz

Madde 13 - Sınav kurulu, sınav sonuçlarını, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde sınav mahallinde asılmak suretiyle ilan eder ve sınava katılanlara yazılı olarak bildirir.

Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 5 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına yapılır. Sınav kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç 10 iş günü içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 14- Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında, diğer belgeler ise 1 yıldan az olmamak üzere Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Görevde Yükselme Esas ve Şartları

Atamada Esas

Madde 15 - Bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılan sınavlarda başarılı olanların, ilan edilen kadrolara, en yüksek kadro derecelerine hizmet süresi fazla olandan başlamak suretiyle, atamaları yapılır.

Sınavda aranan şartları son müracaat tarihi itibariyle taşımadıkları halde görevde yükselme sınavına girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınavı kazananların atamaları, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yapılarak ilgililere tebliğ edilir. İlgililerin de atama onayının tebliğ tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen süreler içerisinde atandığı yerdeki görevine başlamaları zorunludur. Ataması yapılıp atama isteminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilir. Bu durumda olanlar aynı birim ve aynı unvan için açılan bir sonraki sınava katılamazlar. Atanma isteminden vazgeçenlerin yerine aynı sınavda başarılı olanlardan başarı sırası takip edilerek atama yapılır.

Görevden uzaklaştırılan personelin sınavı kazanması halinde atamaları göreve iade edildikten sonra, ücretsiz izinde bulunanların atamaları ise istemleri üzerine ücretsiz izni kesmesi halinde veya ücretsiz iznin bitimi tarihinde yapılır.

Hizmet Gruplarında Yer Alan Kadrolara Atanma Şartları

Madde 16 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarına atanabilme şartları, gruplar itibariyle aşağıdaki şekildedir.

a) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik geçici 7 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmak,

3) Gümrük ve Muhafaza Başmüdür Yardımcısı kadrosunda iki yıl veya Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü ya da Personel Müdürü kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl çalışmış olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

b) Gümrük ve Muhafaza Başmüdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak.

3) Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü veya Personel Müdürü kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

c) Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü ve taşra teşkilatı Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak,

3) Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Uzman veya APK Uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

4) Gümrük Muhafaza Müdürü kadrolarına atanabilmek için, Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Uzman veya APK Uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl ya da Bölge Amiri kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,

5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

6) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Merkez teşkilatı Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak,

3) Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Uzman veya APK Uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya Araştırmacı kadrosunda en az beş yıl ya da merkez teşkilatı kadrolarında Şef, Muayene Memuru veya Ayniyat Saymanı olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

e) Bilgi işlemde görevli Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların Matematik, İstatistik, Fizik, Bilgisayar ya da Mühendislik bölümlerini bitirmiş olmak,

3) Bilgisayar dalında lisans diplomasına sahip olanların en az sekiz yıl, diğer fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirenlerin en az on yıl hizmeti olmak,

4) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

5) Çözümleyici kadrosunda en az üç yıl ya da Programcı, İstatistikçi veya Mühendis kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl çalışmış olmak,

6) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

7) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından ya da International English Language Testing System (IELTS) sınavından (D) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek.

8) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

9) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

f) Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak,

3) Bölge Amiri kadrosunda en az bir yıl ya da Şef, Muayene Memuru, Ayniyat Saymanı veya Araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

g) Bölge Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

3) Kısım Amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

4) Kısım Amiri olarak görev yapmakta iken sağlık nedeni ile herhangi bir kadroya atananların Bölge Amirliği sınavına katılabilmesi için, tam teşekküllü devlet hastanelerinden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli heyet raporu almak,

5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

6) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

h) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Muhafaza Memuru, Kolcu, Memur, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde veya bilgi işlem hizmetleri ya da teknik hizmetler grubu kadrolarında çalışıyor olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

ı) Kısım Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Muhafaza Memuru olarak en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Muhafaza Memuru olarak görev yapmakta iken, sağlık nedeni ile herhangi bir kadroya atananların Kısım Amirliği sınavına katılabilmesi için tam teşekküllü devlet hastanelerinden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli heyet raporu almak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

i) Muayene Memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını veya üniversitelerin en az ön lisans düzeyinde eğitim veren gümrük işletmeciliği yüksek okullarından mezun olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Muhafaza Memuru, Kolcu, Memur, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde veya bilgi işlem hizmetleri ya da teknik hizmetler grubu kadrolarında çalışıyor olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

j) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Muhafaza Memuru, Kolcu, Memur, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde veya bilgi işlem hizmetleri ya da teknik hizmetler grubu kadrolarında çalışıyor olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

k) Uzman ve APK Uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak,

3) Bölge Amiri kadrosunda en az bir yıl ya da Araştırmacı, Şef, Muayene Memuru, veya Ayniyat Saymanı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

l) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Şef, Kısım Amiri, Muayene Memuru, Ayniyat Saymanı, Muhafaza Memuru, Kolcu, Memur, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde ya da bilgi işlem hizmetleri veya teknik hizmetler grubu kadrolarında çalışıyor olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

m) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların Matematik, İstatistik, Fizik, Bilgisayar ya da Mühendislik bölümlerini bitirmiş olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Müsteşarlıkta Programcı olarak en az üç yıl hizmeti olmak,

4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından ya da International English Language Testing System (IELTS) sınavından (D) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek.

5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

6) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

n) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların Matematik, İstatistik, Fizik, Bilgisayar ya da Mühendislik bölümlerini bitirmiş olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Muhafaza Memuru, Kolcu, Memur, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde ya da yönetim, araştırma veya teknik hizmetler grubu kadrolarında çalışıyor olmak,

4) Son üç yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti olmak,

5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından ya da International English Language Testing System (IELTS) sınavından (D) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek.

6) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

7) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

o) Mühendis, İstatistikçi ve Kimyager kadrolarına atanabilmek için;

1) Üniversitelerin, yapacağı görevle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

4) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

ö) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Yapacağı görevle ilgili en az 2 yıl süreli teknik eğitim veren yüksek okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

4) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

p) Haberleşme Teknisyeni, Teknisyen, Kaptan ve Makinist kadrolarına atanabilmek için;

1) Yapacağı görevle ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Kaptan ve Makinist olarak atanabilmek için, yapacağı görevle ilgili yeterlik belgesine sahip olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

r) Muhafaza Memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Memur, Kolcu, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak.

4) Son müracaat tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

5) Erkeklerde en az 1.7l cm, bayanlarda ise en az 1.61 cm boyunda olmak,

6) Tam teşekküllü resmi sağlık kurumundan “yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli heyet raporu almak,

7) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

8) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

s) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Gemi Adamı, Şoför veya Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışıyor olmak,

3) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

4) Bilgisayar İşletmeni olarak atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca veya Üniversitelerce onaylı Bilgisayar İşletmeni Kursunu bitirdiğine ilişkin sertifika veya transkript sahibi olmak veya Müsteşarlıkça ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen Bilgisayar İşletmenliği kursunda başarılı olmak.

5) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca veya Üniversitelerce onaylı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kursunu bitirdiğine ilişkin sertifika veya transkript sahibi olmak veya Müsteşarlıkça ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kursunda başarılı olmak,

6) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

7) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

ş) Memur, Kolcu, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter ve Daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Gemi Adamı, Şoför veya Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışıyor olmak,

3) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

t) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Şoför veya Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışıyor olmak,

3) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

4) Yapacağı görevle ilgili yeterlik belgesine sahip olmak,

5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

6) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

u) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

Naklen Atamalar

Madde 17- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinde sayılan kadrolar ile Uzman ve APK Uzmanı kadroları ve Muhafaza Memuru kadrolarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapılamaz.

Bilgi işlem hizmetleri grubunda yer alan Çözümleyici ve Programcı kadrolarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanacakların, atanacağı unvanda en az iki yıl hizmeti olması ve bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen atanacağı unvan ile ilgili diğer şartları (Müsteşarlıkta çalışma şartıyla görevde yükselme sınavı hariç) taşımaları halinde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince oluşturulacak sınav kurulu marifetiyle yapılacak sözlü sınavın başarılması halinde atanmaları mümkündür.

Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara naklen atanacakların, başka kamu kurum ve kuruluşlarında bu unvanlarda en az iki yıl hizmeti bulunması ve bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen atanacağı unvan ile ilgili diğer şartları (Müsteşarlıkta çalışma şartı ile görevde yükselme sınavı hariç) taşıması ile atanacağı yıl dahil geriye doğru beş yıl içerisinde disiplin cezası ve olumsuz sicil almamış olması şartıyla bu yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümlere göre aynı unvanla atama yapılabilir.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Şoför unvanlı personel hariç diğer Hizmet Sınıflarında görev yapanların görevin gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla İdari Personel Grubunun (b) veya (c) alt bendinde yer alan kadrolara naklen atanmalarında aynı unvanda çalışma şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet Grupları Arasında Geçişler

Madde 18- Genel Müdürlük Daire Başkanları, Kontrolörleri ve daha üst görevlerde bulunanlar ile Gümrük Müfettişlerinin; bu Yönetmelik de sayılan kadrolara, Gümrük Uzmanları ve AB Uzmanlarının Şube Müdürü ve daha alt kadrolara, atanmalarında hizmet gruplarında çalışma ve sınav şartı aranmaz.

Farklı hizmet birimleri ve grupları arasındaki atama ve nakillerde sınav şarttır.

Yönetim, Araştırma, Bilgi İşlem ile Teknik Hizmetler grubunda görev yapan (Kaptan ve Makinist kadroları hariç) personelin istekleri üzerine tahsil ve görevin gerektirdiği nitelikleri taşımak şartıyla İdari Personel grubunun (b) bendinde yer alan kadrolara veya İdari Personel grubunun (b) bendinde yer alan kadrolarda görev yapan personelin farklı hizmet birimlerindeki aynı unvanlı kadrolara ya da Muayene Memurlarının farklı hizmet birimlerindeki Muayene Memurluğu kadrolarına veya aynı birimde kalmak şartıyla Müdür Yardımcısı, Uzman ve APK Uzmanı kadrolarında görev yapanların karşılıklı geçişlerinde sınav şartı aranmaz.

Farklı hizmet birimlerinde görev yapan personelin üst hizmet grubundan alt hizmet grubuna veya aynı alt hizmet grubunda yer alan kadrolara yapılacak naklen atamalar ile Müdür Yardımcısı, Uzman ve APK Uzmanı kadrolarında görev yapanların karşılıklı geçişlerinde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince oluşturulacak sınav kurulu marifetiyle yapılacak sözlü sınavın başarılması halinde mümkündür. Sözlü sınav bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen konulardan yapılır.

Aynı hizmet birimi içinde kalmak kaydıyla, ancak görevin özel belirleyici nitelikleri aranmak koşuluyla, ilgililerin de istemeleri halinde üst kadrolardan alt hizmet gruplarında sayılan kadrolara veya aynı alt hizmet grubu içinde bir kadrodan başka bir kadroya (Muayene Memuru kadrosu hariç) kazanılmış hak aylık dereceleriyle nakil yapılması mümkündür. Ancak, aynı hizmet birimi içinde kalmak kaydıyla, daha önce çalışılan üst hizmet gruplarındaki kadrolara sınavsız atama yapılabilir.

Aday Muayene Memurlarının, asıl Muayene Memurluğuna atanabilmeleri için hizmet içi eğitim sırasında ve sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Atanmalarını müteakip yapılan meslek ve yeterlik sınavlarını başaramayanlar kazanılmış hak aylıkları itibariyle durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

Açıktan Atamalar

Madde 19- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinde sayılan kadrolar ile (B) bendinin (a) alt bendinde sayılan kadrolara açıktan atama yapılamaz. Ancak Müsteşarlık, diğer ana hizmet gruplarında yer alan kadrolar ile Muayene Memuru ve Araştırmacı kadrolarına hizmet gereklerini göz önünde tutarak, Yönetmelikte öngörülen hizmet süresi, sicil, Müsteşarlıkta çalışma ve görevde yükselme sınavı şartları dikkate alınmaksızın, diğer nitelikleri taşıyanları açıktan atayabilir. Bu tür atamalarda, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 20- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 inci maddesi hükümlerine göre Müsteşarlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ancak yönetim hizmetleri grubu ile araştırma hizmetleri grubunun (a) alt bendinde sayılan kadrolara naklen atama yapılamaz.

Araştırmacı Kadroları

Madde 21- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince Müsteşarlığa tahsis edilecek Araştırmacı kadrolarına sadece Devlet Personel Başkanlığının anılan Kanun gereğince teklifi üzerine atama yapılabilir.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 22 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 23- 23/2/2000 tarihli ve 23973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Geçici Madde 2- (Mülga) 23/2/2000 tarihli ve 23973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin yayımı tarihinde iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olup, Müsteşarlıkta çalışanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

Madde 24- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

EK-1

 

DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adı ve Soyadı :

Sicil No :

Görev Yeri ve Unvanı :

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

1. Müracaat bitim tarihi itibariyle öğrenim durumu (Değerlendirmede en yüksek öğrenim durumu esas alınır.

Önlisans

4

 

Üç Yıllık Yüksek Okul

6

 

Lisans

8

 

Yüksek Lisans

10

 

Doktora

12

 

2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler hariç.)

10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

1

10 yıldan sonraki her bir yıl için

0,15

 

3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)

 

 

4. "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

Her Takdirname için

2

Her Ödül için

4

 

5. "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

05-15 gün süreli

0,5

 

16-31 gün süreli

1

 

2-3 ay süreli

1,5

 

4-6 ay süreli

2

 

7-12 ay süreli

2,5

 

12 aydan fazla süreli

3

 

6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavında (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

(D) alanlara

2

 

(C) alanlara

4

 

(B) alanlara

6

 

(A) alanlara

8

 

7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

Her, uyarma, kınama için

-2

 

Her aylıktan kesme için

-4

 

Kademe ilerlemesinin durdurulması için

-6

 

8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.)

Başarısız olduğu her bir sınav için

-2

Mazaretsiz katılmadığı her bir sınav için

-3

 

EKSİ PUANLAR DÜŞÜLDÜKTEN SONRA TOPLAM

 

EK-2

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA

(Personel Dairesi Başkanlığı)

......../........./............. tarihinde yapılacak olan ................................................................ görevde yükselme eğitimine katılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

İmza

 

EĞİTİME KATILMAK İSTEYEN ADAYIN

Adı ve Soyadı / Sicil Numarası

:

 

Görev Yeri ve Unvanı

:

 

Doğum Yeri ve Tarihi

:

 

En Son Bitirdiği Öğrenim Kurumunun Adı (Öğrenim Kurumunun

 

 

Adı Açık Yazılacak), Öğrenim Süresi ve Mezuniyet Tarihi

:

 

Memuriyete Başlama Tarihi (Gün, Ay ve Yıl Olarak Belirtilecek)

:

 

Sınava Son Müracaat Tarihi İtibariyle Hizmet Süresi

:

 

(Yönetmeliğin 4. Maddesinde Belirtilen Hizmet Süresi)

 

 

Halen Bulunduğu Kadro Unvanındaki Hizmet Süresi

:

 

Varsa Daha Önce Bulunduğu Kadro Unvanları ile Hizmet Süresi

:

 

Askerlik Durumu ve Askerliğini Yaptığı Tarihler

:

 

Ücretsiz İzin Kullandıysa Süresi (Gün, Ay ve Yıl Olarak Belirtilecek)

:

 

Disiplin Cezası Alıp Almadığı (Af Kapsamına Girenler Hariç)

 

 

Aldıysa Aldığı Cezanın Nevi

:

 

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavına

Katılıp Katılmadığı, Katılmış ise Katılma Tarihi ve Seviyesi

A ( )

B ( )

C ( )

D ( )

Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği 15/3/1999 Tarihinden Sonra Müsteşarlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığınca, Birimlerce veya Başmüdürlüklerce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programına Katılıp Katılmadığı, Katılmış ise Programın Adı ve Katıldığı Tarihler

:

 

Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği 15/3/1999 Tarihinden Sonra İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre Atamaya Yetkili Amirlerce Verilmiş Olan Takdirname veya Ödül Belgesi Varsa Belgenin Adı ve Tarihi

:

 

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Amatör Denizci Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, amatör denizcilerin sınav ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Amatör Denizci Belgesi almak isteyen amatör denizcilerin sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, kütükleme işlemleri, denize çıkışları ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun değişik 2 nci maddesinin (D) bendine ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

b) Gemiadamları Yönetmeliği: 31/07/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişikliklerini,

c) Amatör Denizci: Denizde veya iç sularda özel amaçlı motorlu veya motorsuz deniz araçlarını, ticari yat ve ticari sürat motorları dışındaki gezi ve su sporları maksatlı tekneleri sevk ve idare eden kişiyi,

d) Amatör Denizci Belgesi (ADB) : Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak sınavda başarılı olanlara idare tarafından onaylayarak verilen, uluslararası yat kullanma / International Certificate of Competence For Operator of Pleasure Craft (ICC) isimli belgeyi,

e) Özel Yat: Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, taşıdığı yolcu sayısı onikiyi geçmeyen, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, tonilato belgesinde özel yat olduğu belirtilen gemiyi,

f) Amatör Balıkçı Teknesi: Tam boyları dokuz metre ve daha az, motor gücüyle yürütülen ve amatör balıkçılık yapmak amacıyla kullanılan, sahibi herhangi bir balıkçı kooperatifi üyesi olmayan, deniz aracını,

g) Diğer Deniz Araçları: Ticari amacı olmayan özel yat ve amatör balıkçı teknesi dışında kalan gezi ve spor amaçlı tüm deniz araçları,

h) Amatör Denizcilik Federasyonu (ADF): Su üstü ve su altında yapılan tüm spor ve spor dışı etkinlikler ile uğraşan üyesi dernekleri temsil eden kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Denizci Belgesi Sınavlarına Başvuru

Amatör Denizci Yeterliğinin Şartları

Madde 5 - Amatör denizci olmak için müracaat edenler:

a) 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların velisinin muvafakatı aranır),

b) En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak,

c) Adli sicil kaydında yurtdışına adam kaçırma ve/veya kaçakçılık suçundan hüküm giymemiş olmak,

d) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını belgelemek,

e) İdarenin öngördüğü amatör denizci sınavını başarmak şartıyla ADB almaya hak kazanmış olmak.

Kişisel başvurulara dayalı olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Harp Okulu mezunu subaylar ile Astsubay Güverte Sınıfı okulları mezunları, fakülte ve yüksekokulların denizcilikle ilgili bölümlerinin güverte ve makine bölümlerinden mezun olanlar ile denizcilik meslek lisesi güverte bölümü mezunlarına ADB sınav şartı aranmadan verilir.

Türkiyede oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması halinde ADB verilir.

Sınav Yerleri ve Tarihleri

Madde 6 - Amatör denizci sınavları; Liman başkanlıklarında ayda bir defa olmak üzere her ayın ilk Çarşamba günü, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünde, başvuru sayısı yirmiden fazla olması halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında yapılır.

Sınavlar biri başkan olmak üzere en az üç üyeli sınav komisyonu tarafından yapılır.

Amatör denizci sınavları, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile ADF arasında yapılacak protokol çerçevesinde ADF tarafından yapılır. İdare sınavlara bir gözlemci/denetçi gönderebilir.

Sınav yeri, başvuru adresi ve tarih-saati sınavdan en az onbeş gün önce İdare ve ADF tarafından ilan edilir.

Sınava Girecek Adayların Başvuru Koşulları

Madde 7 - Amatör denizci sınavına gireceklerde herhangi bir deniz hizmeti aranmaz. Sınava girmek isteyen kişi, sınav tarihinden en az iki iş günü önce bir örneği ekte bulunan dilekçe örneği (EK-1) ve aşağıda belirtilen eklerle birlikte, sınavı düzenleyen yere başvurur.

Başvuruda istenecek belgeler;

a) Nüfus cüzdanı örneği (başvurulan kurum, muhtar veya noterden onaylı),

b) Öğrenim belgesi (başvurulan kurum veya noterden onaylı),

c) Sağlık raporu (sınav sonrası ADB düzenlenmesi esnasında da verilebilir),

d) Vesikalık fotoğraf (3 adet)

e) Sabıka (adli sicil) kaydı belgesi veya Devlet memuru olduğuna ilişkin belge,

f) 18 yaşını bitirmemiş adayın velisi tarafından düzenlenmiş muvafakatname.

Başvuruların değerlendirilmesinden sonra, durumu sınava girmeye uygun olan adayların isimleri, toplam sayıları da belirtilerek, sınav komisyonu tarafından düzenlenen bir listede toplanır.

Sınavı kazandıktan sonra alınacak sağlık kurul raporları olumsuz olması halinde hak iddia edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Denizci Sınav Konuları, Sınavların Yapılışı, Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

Amatör Denizci Sınav Konuları ve Başarı Notu

Madde 8 - Amatör denizci sınav başarı notu 100 üzerinden 45 olup, sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Seyir ve denizde çatışmayı önleme kuralları

1) Manyetik pusula bilgisi: Doğal ve yapay sapmaların saptanması, uygulanması,

2) Harita bilgisi: Semboller ve kısaltmalar, seyir haritalarının kullanımı, haritada rota çizimi ve mesafe ölçümü,

3) Kıyı seyir bilgisi: Çeşitli yöntemlerle mevki koyma, fenerler, şamandıra sistemleri ve diğer seyir yardımcıları,

4) Yardımcı seyir aygıtları: El iskandili, radar reflektörü,

5) Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG 1972) kurallarının içeriği ve uygulanışı.

b) Gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji

1) Manevrayı etkileyen faktörler,

2) Demirleme,

3) Yanaşma ve kalkma,

4) Denize adam düşmesi,

5) Güverte donanımları,

6) Standart meteorolojik raporları yorumlayabilme.

c) Denizde güvenlik ve denizde haberleşme

1) Teknenin oturması veya oturtulması durumlarında alınacak önlemler,

2) Çatışma sonrası alınacak önlemler,

3) Yangın ve söndürme teknikleri,

4) Tekneyi terk,

5) Yedekleme ve yedeklenme,

6) İlkyardım.

d) Deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler

1) MARPOL 73/78, deniz kirliliğini önleme ile ilgili ulusal mevzuat,

2) Liman işlemleri,

3) Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun (can kurtarma, çatışma, kaptanın görevleri, liman başkanlığına kaza raporu verilmesi),

4) Sahil Sıhhiye mevzuatı,

5) Gümrük ve Kaçakçılık mevzuatı,

6) Sigorta ve Deniz Sigortası mevzuatı.

e) Motor bilgisi

1) Spor ve gezi teknelerinde kullanılan benzin ve dizel motorları hakkında bilgi,

2) Elektrik hakkında bilgi.

Sınav Soruları

Madde 9 - Amatör denizci sınav soruları liman başkanlıkları, Genel Müdürlük ve/veya ADF tarafından oluşturulan komisyon tarafından yukarıda belirtilen sınav müfredatına uygun olarak, dört seçenekli, çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanır. Sınav konularının soruları tek bir soru kitapçığında yer alır ve sınav tek bir oturumda yapılır.

Sorulacak sorular, konuların bütününü kapsayacak şekilde, sınav komisyonları tarafından belirlenir.

Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınav konularının açıklandığı ve bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen Amatör Denizci El Kitabında yer alan konular dışında soru sorulmaz.

Sınav Süresi

Madde 10 - Sınav süresi, sınav komisyonu tarafından belirlenir.

Sınav Notu Değerlendirmesi

Madde 11 - Sınavların not değerlendirmesi, sınav cevap kağıtları üzerinden sınav komisyonu tarafından yapılır.

Sınav Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

Madde 12 - Adaylar sınav salonuna isim okunarak alınır. Sınav listesinde adı olmayan adaylar sınava alınmaz. Adaylara yerlerine oturduktan sonra kimlik kontrolü yapılarak sınav salonu yoklama listesi imzalattırılır.

Sınava girmeyenlerin isimlerinin karşısına “sınava girmedi” ibaresi yazılır. Sınav kağıdı dağıtıldıktan sonra, sınav kuralları yüksek sesle okunur, adayların soruları varsa cevaplandırıldıktan sonra yüksek sesle sınav başlamıştır denilir. Sınavın süresi sınav soru kağıdında belirtilir.

Sınav Süresince Yapılacak İşler ve Kurallar

Madde 13 - Sınava girenlerin sayısı ile yoklama listesindeki sayı karşılaştırılır. Sınav kağıtlarında adayların adı, soyadı ve imzaları olup olmadığı kontrol edilir.

Sınav Kuralları

Madde 14 - Sınav süresince uygulanacak kurallar:

a) Görevlilerin sınava girenlerle alçak sesle konuşmaları yasaktır. Herhangi bir soru sorulması halinde yüksek sesle sorulması ve cevaplandırılması sağlanır.

b) Adaylar, sınav süresince görevlilerin bütün uyarılarına uymak zorundadır.

c) Sınavda kopya çeken yada çektiren veya kural dışı hareketlerle sınav düzenini bozan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın, sınav kağıtları elinden alınarak, salon dışına çıkarılır ve “bireysel sınav iptal tutanağı” (EK-2) düzenlenerek sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Kopya çeken ya da çektiren veya bir başka nedenle sınavı iptal edilen adayın cevap kağıdı üzerine “sınav geçersizdir” yazılır.

d) Sınava giriş koşullarından birini taşımadığı halde başvurusu sehven kabul edilerek sınava alınmış adayın, bu durumu sınav sırasında saptanırsa salondan çıkarılır ve “bireysel sınav iptal tutanağı” düzenlenir.

e) Sınavda siyah kurşun kalem kullanılır ve cevaplar sınav kağıdı üzerine işaretlenir.

f) Adayların sınav süresince aralarında silgi, kalem gibi malzeme alıp vermeleri ve konuşmaları yasaktır.

g) Adayların sınav süresince sigara içmeleri, cep telefonu ve benzeri haberleşme cihazlarını kullanmaları yasaktır.

h) Görevlilerin sınav süresince aralarında sınav ahengini bozacak şekilde yüksek sesle konuşmaları yasaktır. Görevliler sınav salonunda sürekli dolaşarak sınavın kurallara uygun geçmesini sağlanır.

i) Sınavın başlamasını takip eden ilk 15 dakika içinde sınava geç gelen aday, sınav komisyonu başkanının izniyle sınava alınır. Gecikme süresi 15 dakikayı aşan aday hiçbir suretle sınava alınmaz.

j) Adayların soruları cevaplandırmalarına sınav süresi bitimine kadar izin verilir. Adaylar sınav süresi bitmeden cevap kağıdını vermeye zorlanamaz. Sınav salonunda bir kişi kalması halinde, bu kişiden önce sınavını bitiren aday sınav salonunda bekletilir.

Sınav Evraklarının Açılması ve Kapatılması

Madde 15 - Sınav evrakı poşeti, sınav salonunda adaylara gösterilerek sınav komisyonu başkanı tarafından açılır. Sınav bitiminde sınav evrakları, soru kitapçıkları, sınav salon yoklama listesi ve sınav giriş isim listesi, tutanaklar sayılır ve tüm evrakın tam olduğu kontrol edildikten sonra, sınav evrak poşetine konularak ağzı kapatılır. Sınav kağıtlarının değerlendirileceği gün ve saate kadar sınav komisyonu başkanında kalan sınav evrak poşeti, komisyon başkan ve üyelerin huzurunda açılarak değerlendirme işlemine başlanır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 16 - Liman başkanlığında yapılan sınavlarda; Sınav komisyonu en geç 5 gün içerisinde sınav kağıtlarını değerlendirir ve sınav sonuç listesi liman başkanlığınca onaylanarak ilan edilir. Ankara’da yapılan sınavlarda ise sınav sonuç listesi Deniz Ulaştırması Genel Müdürü’nün onayı alınarak ilan edilir.

Sonuç listelerinde sınava girmeyen adayların isimleri karşısına “sınava girmedi” ibaresi yazılır. Sınava giren adayların sınav notları yazılır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 17 - Adaylar, sınav sonucuna sonuçların yayımlandığı günü takip eden 15 gün içinde gerekçelerini belirmek suretiyle sınavı düzenleyen kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılır ve sonuç ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

Hatalı Soru ve Cevap

Madde 18 - Sınav esnasında veya sonrasında hatalı soru tespiti halinde, hatalı soruyu tüm adayların doğru cevaplamış olduğu kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Denizci Belgesi Düzenlenme, Çalışma Alanları ve Şartları, Sicil İşlemleri

Amatör Denizci Belgesi Düzenlenmesi

Madde 19 - Sınavı kazanan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren adaylara sınavı yapan liman başkanlığının bağlı olduğu bölge müdürlükleri ya da sınav Ankara’da yapılmış ise Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından Amatör Denizci Belgesi tanzim edilerek hak sahibine veya vekiline verilir. Hak sahipleri başarılı oldukları sınavdan sonra en fazla altı ay içinde belgelerini almak zorundadırlar.

Belge Yenileme İşlemleri

Madde 20 - Herhangi bir nedenle değiştirilmesi talep edilen ADB nin yenilenmesi işlemleri için belgenin alındığı yere bir dilekçe ve üç fotoğraf ile müracaat edilir.

Amatör Denizci Sicil İşlemleri

Madde 21 - Amatör denizci sicil ve kütük kayıtları Gemiadamları Yönetmeliğinin Gemi Adamları Sicil ve Kütük İşlemlerinin açıklandığı hükümler çerçevesinde yapılır. Bilgisayar ortamında tutulan kayıtlar için ayrı kütük defteri yerine bilgisayar kütük kayıt formu alınarak dosyalanır.

Amatör Denizci Belgesinin Geçerliliği

Madde 22 - Amatör Denizci Belgesi ticari amaçlı tekne kullanılamaz ve personel olarak da çalışılamaz. Ancak, Gemiadamları Yönetmeliği çerçevesinde halen ticari teknelerde bu belge ile çalışanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği takvim yılının son gününe kadar çalışabilirler. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar Amatör Denizci Belgesi ile ticari yatlarda bir yıl çalışanlar, istekleri halinde gemici yeterliğini Amatör Denizci Belgesi iptal edilmek kaydıyla sınavsız alırlar.

Amatör denizciler Amatör Denizci Belgesi ile sefer bölgesi sınırı olmaksızın tekne kullanabilir.

Amatör özel teknelerin donatımı, bu konuda uluslar arası sözleşmeler, ulusal mevzuat ve teamül göz önüne alınarak Denizcilik Müsteşarlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Amatör Denizci El Kitabı

Madde 23 – İdare, denizcilik temel bilgilerini ve amatör denizci sınav konularını içeren Amatör Denizci El Kitabı hazırlar veya hazırlattırır. Bu el kitabı amatör özel tekne ve yatlarda muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Amatör Denizcilerin Sağlık Yoklamaları

Madde 24 - ADB alacak kişilerin göz, kulak-burun-boğaz (KBB) uzmanları bulunan resmi veya özel sağlık kuruluşlarından, Amatör Denizci Olur raporu almaları veya sürücü raporu vermeye yetkili sağlık kurumlarından B Sınıfı Sürücü Olur ibareli sağlık raporu almaları gerekir. Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dahilinde yapılır. Sağlık raporunda monooküler oldukları belirtilen kişiler ADB alabilirler.

İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen amatör denizcilerden, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

Belgelerin Geri Alınması

Madde 25 - Amatör Denizci Kütüğüne kayıt edildikten sonra, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yazılı koşullardan herhangi birini kaybeden kişilerin, Amatör Denizci Belgesi geri alınır ve durum kütüğe işlenir.

Yabancı Ülkeden Alınan Amatör Denizci Belgelerinin Tanınması

Madde 26 - Gerek Türk vatandaşlarının, gerekse Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin bir başka ülkeden aldıkları belgelerin Amatör Denizci Belgesi denkliğini belirlemeye İdare yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 27 - Gemiadamları Yönetmeliğinin Amatör Denizci Belgesi alınmasını düzenleyen hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

(EK-1)

 

......................’NA

 

Amatör Denizci Belgesi almak için “Amatör Denizci Sınavı”na girmek istiyorum.

Aşağıda belirtilen belgeleri ekli olarak sunuyorum.

Gereğini arz ederim.

 

 

.../.../.....

(İmza)

Adı Soyadı

 

ADRES:.....................................

...................................................

....................................................

 

TELEFON:

BELGELER:

1-Nüfus Cüzdan örneği ( Müracaat yapılan makam, muhtar veya noterden onaylı )

2-Öğrenim Belgesi (Müracaat yapılan makam veya noterden onaylı )

3-Sağlık Raporu (Sınav sonrası ADB düzenlenmesi esnasında da verilebilir)

4-Fotoğraf (3 adet)

5-Sabıka (adli sicil) kaydı belgesi veya Devlet memuru olduğuna ilişkin belge

6- 18 yaşını bitirmemiş adayın velisi tarafından düzenlenmiş muvafakatname.

 

 

(EK-2)

 

AMATÖR DENİZCİ SINAVI

BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI

SINAVIN TANIMI

SINAV ADI

SINAV TARİHİ

SINAV YERİ

Amatör Denizci Sınavı

....../...../. ......

 

 

SINAV İPTAL NEDENİ

Açıklama:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

SINAVI İPTAL EDİLEN KİŞİNİN

ADI

 

SOYADI

 

ANA ADI

 

BABA ADI

 

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

 

Yukarıda adı ve soyadı ile sınav iptal nedeni belirtilen kişinin sınavı geçersiz sayılmıştır. İşbu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

 

Sınav Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Adı Soyadı/İmza

Adı Soyadı/İmza

Adı Soyadı/İmza

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/106/AT)

MADDE 1 —10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmeliğin 1/6/2003 tarihli ve 25125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen Geçici 1 inci maddesindeki "31/12/2004" tarihi "31/12/2005" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik Geçici 2 nci maddesindeki "30/06/2004" tarihi "31/12/2005" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/107/AT)

MADDE 1 —11/4/2002 tarihli ve 24723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmeliğin 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen Geçici 1 inci maddesindeki "30/06/2004" tarihi "31/12/2005" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/211/AT)

MADDE 1 —10/4//2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmeliğin 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen Geçici 1 inci maddesindeki "30/06/2004" tarihi "31/12/2005" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (80/232/AT)

MADDE 1 —10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen "31/12/2004" tarihi "31/12/2005" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik Geçici 1 inci maddesindeki "30/06/2004" tarihi "31/12/2005" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/07/2001 tarihli ve 24479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Eti Krom Anonim Şirketi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik, Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğünde memur ve sözleşmeli statüde çalışan personeli kapsar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Genel Müdürlükte görevler hiyerarşik düzen içerisinde aşağıda belirtilen 7 gruba ayrılmıştır;

a) Yönetim grubu;

1- Genel müdür,

2- Genel müdür yardımcısı,

3- İşletme müdürü,

4- İşletme müdür yardımcısı,

5- Birim müdürü, başmühendis,

6- Birim müdür yardımcısı,

7- Amir, şef,

8- Şef yardımcısı,

b) Danışma grubu;

1- Başuzman,

2- Uzman,

c) Hukuk grubu;

1- Hukuk müşaviri,

2- Avukat,

d) Teknik grup;

1- Teknik şef, mühendis, kimyager,

2- Tekniker,

3- Teknisyen, topograf,

e) Sağlık grubu;

1- Tabip, diş tabibi,

2- Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, laborant,

f) İdari grup;

1- Programcı,

2- Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, daktilograf,

g) Koruma ve güvenlik grubu;

1- Savunma uzmanı,

2- Sivil savunma amiri, koruma ve güvenlik amiri,

3- Koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik amir yardımcısı,

4- Koruma ve güvenlik görevlisi."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen personelin;

a) Birim müdürü, birim müdür yardımcısı, başmühendis, teknik şef, başuzman, uzman kadro ve pozisyonlarına ve daha üst görevlere atanabilmeleri için, en az 4 yıllık yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmaları,

b) Şef, sivil savunma amiri, amir, koruma ve güvenlik amiri veya yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi, tekniker, programcı pozisyonlarına atanabilmeleri için en az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları,

c) Şef yardımcısı, topograf, teknisyen, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, laborant, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, daktilograf pozisyonlarına atanabilmeleri için lise veya dengi okul mezunu olmaları,

şarttır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Personelin görevde yükselebilmesi ve bazı görevlere atanabilmesi için aranacak özel şartlar, unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna yükselme:

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşları bilgi işlem biriminde en az 2 yıl çalışmış olmak.

b) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna yükselme:

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlük özel güvenlik teşkilatında en az 3 yıl hizmeti olmak.

c) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonuna yükselme:

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak ve Genel Müdürlük özel güvenlik teşkilatında en az toplam 6 yıl hizmeti bulunmak,

2) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonunda en az 2 yıl görev yapmış olmak.

d) Şef Yardımcısı pozisyonuna yükselme:

Tahsilleri itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarında;

1) Fakülte mezunları için en az 2 yıl çalışmış olmak,

2) Yüksek okul mezunları için en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl çalışmış olmak.

e) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna yükselme:

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlük özel güvenlik teşkilatında en az toplam 7 yıl hizmeti olmak,

3) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı olarak en az 1 yıl veya koruma ve güvenlik amir yardımcısı ve koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonlarında toplam en az 3 yıl görev yapmış olmak.

f) Sivil Savunma Amiri pozisyonuna yükselme :

Tahsilleri itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarında en az aşağıda belirtilen sürelerde fiilen çalışmış olmak.

1) Fakülte mezunları için 4 yıl çalışmış olmak,

2) Yüksek okul mezunları için 6 yıl çalışmış olmak.

g) Şef, Amir pozisyonuna yükselme:

Tahsilleri itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarında en az aşağıda belirtilen sürelerde fiilen çalışmış olmak.

1) Fakülte mezunları için 4 yıl çalışmış olmak,

2) Yüksek okul mezunları için 6 yıl çalışmış olmak.

h) Uzman pozisyonuna yükselme:

1) 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla şef veya teknik şef olarak fiilen en az 2 yıl çalışmış olmak.

ı) Programcı pozisyonuna yükselme:

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir programlama dilini çok iyi derecede bilmek,

3) Genel Müdürlükte en az 2 yıl çalışmış olmak.

j) Teknik Şef pozisyonuna yükselme:

1) Mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıl mesleği ile ilgili olarak çalışmış olmak.

k) Başmühendis pozisyonuna yükselme:

1) Mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 2 yıl teknik şef olmak kaydıyla toplam 7 yıl mühendis olarak çalışmış olmak.

l) Birim Müdür Yardımcısı pozisyonuna yükselme:

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

2) Şef veya eş değer görevlerde;

a) Fakülte mezunları için 2 yıl,

b) Yüksek okul mezunları için 4 yıl çalışmış olmak,

m) Birim Müdürü kadrosuna yükselme:

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az toplam 10 yıl fiilen çalışmış olmak,

2) 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

3) Müdür yardımcısı pozisyonunda;

a) Fakülte mezunları için 2 yıl,

b) Yüksek okul mezunları için 3 yıl çalışmış olmak,

4) Şef veya teknik şef pozisyonunda 4 yıl çalışmış olmak."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin Yönetim Grubunun 1 ve 2 numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolar hariç olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (g) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programını tamamlamış olmaları şarttır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri eğitim ve personel birimleri tarafından koordineli olarak yürütülür."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Atama yapmak amacıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavı düzenlenecek kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi veya pozisyonlara ilişkin bilgiler belirtilerek Genel Müdürlük personeline, eğitim tarihinden en az (1) ay önce, eğitimin son başvuru tarihi, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az (15) gün önce duyurulur."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Eğitime katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro/pozisyon sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanlama sonucunda puanları eşit olan adaylardan, talep edilen kadro/pozisyon için öngörülen alt unvanlarda geçen hizmeti fazla olan adaylara öncelik verilir.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personele, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

Ancak, görevde yükselme sınavında iki kez başarısız olanlar, başarısız oldukları en son sınav tarihinden itibaren aynı görev için açılan eğitim programına iki takvim yılı geçmedikçe katılamazlar.

Genel Müdürlük boş kadro/pozisyon sayısını ve verilecek görevde yükselme eğitim konularını değerlendirerek görevde yükselme eğitimine alacağı personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı görevde yükselme eğitimlerine de katılmalarını sağlayabilir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip (1) ay içinde yazılı sınavın yapılmasına yönelik gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine başvuruda bulunulur. Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 —Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (3) ve (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) Sınavı yapacak kurumlara teslim edilmek üzere bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (g) bendindeki konularla ilgili ders notlarını hazırlamak veya hazırlatmak,

6) Görevde yükselme eğitimine başvuranların sayısının, boş kadro sayısının 2 katından fazla olması durumunda, EK-1 Değerlendirme Formu dikkate alınmak suretiyle, bu eğitime katılacakların sayısının boş kadro sayısının iki katına indirmek,"

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme sınavını kazananlar, boş kadro/pozisyonlara başarı sırasına göre 3 ay içerisinde atanırlar. Görevde yükselme sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde, ataması yapılacak personel, EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğe EK-1 Değerlendirme Formu eklenmiştir.

MADDE 16 — Aynı Yönetmelikte bahsedilen "Genel Müdürlüğümüz" ifadeleri, "Genel Müdürlük" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde — 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan 2 yıllık yüksek öğrenim görenler diğer koşullara sahip oldukları taktirde 5 inci maddenin uygulanması bakımından 4 (dört) yıllık yüksek öğrenim görenlerin haklarından yararlanabilir."

Yürürlük

MADDE 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Krom A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

 

EK-1

DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

Adı ve Soyadı

:

 

Sicil No

:

 

Görev Yeri ve Unvanı

:

 

 

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

1-Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır)

a) Lise ve Dengi Okul

b) Ön Lisans

c) 3 Yıllık Yüksek Okul

d) Lisans

e) Yüksek Lisans

f) Doktora

 

2

4

6

8

10

12

 

 

2-Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)

a. 10 yıla kadar (10 yıl dahil her bir yıl için)

b. 10 yıldan sonraki her bir yıl için

 

 

 

 

1

0,15

 

3- Son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10’u (üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamladıktan sonra 1/10’u hesaplanacaktır.)

 

4-İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa , sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

a. Her takdirname için

b. Her ödül için

 

 

 

2

4

 

5-“Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

a. 05 – 15 gün süreli

b. 16 – 31 gün süreli

c. 2 – 3 ay süreli

d. 4 – 6 ay süreli

e. 7 – 12 ay süreli

f. 12 aydan fazla süreli

 

 

 

 

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 

6-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK’ye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

a. (D) alanlara

b. (C) alanlara

c. (B) alanlara

d. (A) alanlara

 

 

 

2

4

6

8

 

7- Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç)

a. Her uyarma, kınama için

b. Her aylıktan kesme için

c. Kademe ilerlemesinin durdurulması için

 

 

-2

-4

-6

8- Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.)

a. Başarısız olduğu her bir sınav için

b. Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

 

 

-2

-3

 

Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

 

 

Sayfa Başı