Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

30 Haziran 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25508

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5190    Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun

5196    Doğu ve Orta Avrupa’da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7512 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

2004/7449  İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Ait Atama Kararı

— Milli Savunma, Ulaştırma ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Yönetmelikler

— Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/48 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/51 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/52 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-29 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-30 Sayılı Kararı

— Ankara Valiliğine Ait Tırıvırı,Paraşüt ve Katil Tor Adlı Av Malzemelerinin Üretimi,İthali, Taşınması, Depolanması, Satışı ve Bu Malzemeler ile İç Sularda Avcılığın Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2004/1)

— Diyarbakır Valiliğine Ait Basın Açıklaması ve İmza Standlarının Nerelerde Açılacağına Dair Karar (No: 2004/2)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5190

Kabul Tarihi : 16.6.2004

MADDE 1. — 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 394 üncü maddeden sonra gelmek üzere "Bazı suçlara ilişkin muhakeme usulü" başlıklı ÜÇÜNCÜ FASIL başlığı altında aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi

MADDE 394/a. — Aşağıdaki suçlarla ilgili davalar, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülür:

1. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 139, 146 ilâ 157, 168, 169, 171 ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar, 403 üncü maddesinde yazılı toplu olarak veya teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen suçlar.

2. Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hâl ilan edilen bölgelerde, olağanüstü hâlin ilânına neden olan olaylara ilişkin suçlar.

3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlar.

4. 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Gelen iş durumu göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen suçlara bakmakla görevli olmak üzere, aynı yerde birden fazla ağır ceza mahkemesi kurulmasına, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. Bu hâlde, mahkemeler numaralandırılır. Bu mahkemelerin başkan ve üyeleri adlî yargı adalet komisyonunca, bu mahkemelerden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.

Birinci fıkrada belirtilen suçları işleyenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun bu Kanunla görevlendirilmiş ağır ceza mahkemelerinde yargılanır.

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile savaş ve sıkıyönetim hali dahil askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır.

Soruşturma usulü

MADDE 394/b. — 394/a maddesi kapsamına giren suçlarda hazırlık soruşturması, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca bizzat yapılır. Bu suçlar görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya takibat yapılır. Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet Başsavcılığınca 394/a maddesi kapsamındaki suçlarla ilgili davalara bakan ağır ceza mahkemelerinden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.

394/a maddesi kapsamına giren suçların soruşturması ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcıları, hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları, varsa Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu işlerle görevlendirilen ağır ceza mahkemesi üyesinden, aksi halde yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler.

Soruşturmanın gerekli kıldığı hâllerde suç mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma yapılabilir.

Suç, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise, Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından, hazırlık soruşturmasının yapılmasını isteyebilir.

Suç askerî bir mahalde işlenmiş ise, Cumhuriyet savcısı ilgili askerî savcılıktan hazırlık soruşturmasının yapılmasını isteyebilir.

Üçüncü ve dördüncü fıkralara göre soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile askerî savcılıklar, bu soruşturmayı öncelikle ve ivedilikle yaparlar.

394/a maddesi kapsamına giren suçlarda, yakalananlar ve tutuklananlar için 128 inci maddenin birinci fıkrasındaki yirmidört saatlik süre kırksekiz saat olarak uygulanır.

Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hâl ilân edilen bölgelerde yakalanan ve tutuklanan kişiler hakkında 128 inci maddenin ikinci fıkrasında dört gün olarak belirlenen süre Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim kararıyla yedi güne kadar uzatılabilir. Hâkim, karar vermeden önce yakalanan veya tutuklanan kişiyi dinler.

Kolluğun görev ve yetkileri ile geçici yararlanma

MADDE 394/c. — 394/a maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda kolluk; soruşturma ve kovuşturma sebebiyle sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan zarar gören şahsı, ağır ceza mahkemesi veya başkanının, Cumhuriyet savcısının, mahkeme naibinin veya istinabe olunan hâkimin emirleriyle belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulundurmaya mecburdur. Bu emir, çağrılanlar hakkında kolluğa, ihzar müzekkeresinde olduğu gibi zor kullanma yetkisi verir. Bu Fasıl hükümlerine aykırı hareket eden kolluk amir ve memurları hakkında doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılır.

394/a maddesi kapsamına giren suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında ek 4 üncü madde hükümleri de uygulanır.

Bu Fasılda belirtilen suçlar nedeniyle Cumhuriyet savcıları, soruşturmanın gerekli kılması halinde, geçici olarak, bu mahkemelerin yargı çevresi içindeki genel ve özel bütçeli idarelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, il özel idarelerine ve belediyelere ait bina, araç, gereç ve personelden yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu istemler, ilgili kurum ve makamlarca geciktirilmeksizin yerine getirilir.

Özürsüz olarak üçüncü fıkradaki istemleri yerine getirmeyen yukarıdaki kuruluşların sorumlu kişileri, üç aydan bir yıla kadar hapis ve birmilyar liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Türk Silahlı Kuvvetleri kıt’a, karargâh ve kurumlarından istemde bulunulması hâlinde, istem, yetkili amirlikçe değerlendirilerek yerine getirilebilir.

Kovuşturma usulü

MADDE 394/d. — 394/a maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili davalara ait duruşmalarda aşağıdaki hükümler uygulanır:

1. Bu suçlar acele işlerden sayılır ve bunlarla ilgili davalara adlî tatilde de bakılır.

2. İkiyüzden çok sanıklı davalarda, sanıklardan bir kısmının duruşmanın bazı oturumları ile ilgileri bulunmuyor ise duruşmanın bu oturumlarının, yokluklarında yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak, bu sanıkların yokluklarında yapılan oturumlarda kendilerini etkileyen bir hâl ortaya çıktığı takdirde buna ilişkin söz ve işlerin esaslı noktaları sonraki oturumlarda kendilerine bildirilir.

3. Mahkeme, güvenliğin sağlanması bakımından duruşmanın başka bir yerde yapılmasına karar verebilir.

4. Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek için Cumhuriyet savcısına, müdahil veya vekiline; iddialara karşı savunmasını yapmak için sanık veya müdafiine makul bir süre verilir. Bu süre, savunma hakkının sınırlanması anlamına geleceği durumlarda re'sen uzatılabilir.

5. Mahkeme, duruşmanın düzen ve disiplinini bozan sözlü veya yazılı beyan ve davranışlar ile mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet savcısına, müdafiiye, tutanak kâtibine yahut görevlilere karşı uygun olmayan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı koyabilir. Bu yasağa rağmen yayımda bulunanlara üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla birlikte beşmilyar liradan onbeşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir.

6. Mahkeme başkanı, duruşmanın inzibatını bozan sanığı veya müdafii o günkü duruşmanın tamamına çıkmamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. Bunların, sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak davranışlara devam edecekleri anlaşılırsa ve hazır bulunmaları gerekli görülmezse, yokluklarında duruşmaya devam olunmasına mahkemece karar verilebilir. Bu karar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasına engel olacak biçimde uygulanamaz ve sanığın kendisini başka bir müdafi ile temsil ettirmesine izin verilir. Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafiinin bundan sonraki oturumlarda da duruşmanın inzibatını bozmakta ısrar etmeleri hâlinde, bir daha aynı dava ile ilgili duruşmaların tamamına veya bir kısmına katılmamalarına da karar verilebilir. Bu hüküm müdafi hakkında uygulandığı takdirde, keyfiyet ilgili baroya bildirilir. Bu halde de sanığın kendisini başka bir müdafi ile temsil ettirmesi için uygun bir süre verilir. Duruşmaların bir kısmına ya da tamamına katılmamasına karar verilen müdafi Avukatlık Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tayin edilmiş ise durum, kendisini tayin eden merciye de bildirilir. Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafii tekrar duruşmaya alındıklarında, yokluklarında yapılan iş ve işlemlerin esaslı noktaları kendilerine bildirilir. Sanık ya da müdafii dilerse yokluklarındaki tutanak örnekleri de kendilerine verilir. Duruşma salonundan çıkartılan veya duruşmalara katılmamalarına karar verilen sanık veya müdafiler mahkemenin tayin edeceği süre içerisinde yazılı savunma verebilirler.

7. 262 nci madde, 394/a maddesi kapsamına giren suçlara bakan ağır ceza mahkemeleri hakkında uygulanmaz.

8. Kendisine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere tebligat yapılmaması hallerinde, işin ivediliğine göre basın veya diğer kitle iletişim araçlarıyla tebligat yapılabilir.

MADDE 2. — 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesi hükümleri, bu Kanunla 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek ağır ceza mahkemeleri başkan ve üyeleri ile bu mahkemelerin görev alanına giren suçları soruşturmak ve kovuşturmakla görevli Cumhuriyet savcıları hakkında da uygulanır. Bunların koruma ve güvenlik talepleri ilgili makam ve mercilerce öncelikle ve ivedilikle yerine getirilir.

MADDE 3. — 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Devlet güvenlik mahkemeleri ve Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarının yetki ve görevleri sona erer.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Devlet güvenlik mahkemesi başkanı, asıl ve yedek üyeleri bu Kanunla 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza mahkemelerine ilk atamalar yapılıncaya ve atananlar görevlerine başlayıncaya kadar sırasıyla; ağır ceza mahkemesi başkan ve üyeleri sıfatıyla; Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet savcıları da 1412 sayılı Kanunun 394/a maddesinde belirtilen suçları soruşturmak ve kovuşturmak üzere Cumhuriyet savcısı sıfatıyla görevlerine devam ederler ve başka bir göreve atanmalarına Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilebilir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu Kanun hükümlerine göre yapılacak görevlendirme ve atamalar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde gerçekleştirilir.

1412 sayılı Kanunun 394/a maddesinde belirtilen suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile aynı maddede belirtilen ağır ceza mahkemelerinin başkan ve üyeleri disiplin sebepleri hariç meşru mazeretleri ve talepleri olmadıkça üç yıl süre ile başka bir yere veya göreve atanamazlar. Bu görev süresinin tespitinde, Devlet güvenlik mahkemesi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki görevlerine son atanma tarihleri nazara alınır. Görev süresi dolanlar tekrar atanabilirler.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinde görev ve yetkileri sona eren Devlet güvenlik mahkemelerinde ve Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarında mevcut dava ve soruşturma dosyaları ayrıca bir karar verilmesine gerek kalmaksızın durumlarına, mahiyetlerine ve kanun hükümlerine göre, bulundukları aşamadan itibaren yargılama ve soruşturmaya devam edilmek üzere görevli ve yetkili ağır ceza mahkemelerine ve bu mahkemelerin bulundukları illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına devredilir.

Bu Kanun kapsamına girmeyen suçlar nedeniyle;

a) Hazırlık soruşturma safhasında bulunan dosyalar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca,

b) Son soruşturma safhasında bulunan dosyalar hakkında ağır ceza mahkemelerince dosya üzerinden,

Kanun hükümlerine göre gerekli kararlar verilmek suretiyle, dosyalar görevli ve yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya mahkemelere gönderilir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde bulunan arşiv, kalem, emanet ve diğer birimler ile Devlet güvenlik mahkemelerinin arşiv, kalem ve diğer birimleri, ayrıca başka bir işleme gerek olmaksızın sırasıyla bu Kanunla 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu il Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde ve bu ağır ceza mahkemelerinde ayrı bir birim olarak bu faaliyet ve görevlerine devam ederler.

GEÇİCİ MADDE 4. — 2845 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre teşkil olunan Devlet güvenlik mahkemesi adalet komisyonlarının görev ve yetkileri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer.

Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli hâkim ve savcılar dışında kalan personel, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, bu Kanunla 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza mahkemeleri ve bu mahkemelerin bulunduğu il Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde anılan mahkemelerin görev alanına giren suçları soruşturmak ve kovuşturmakla görevlendirilen Cumhuriyet Savcılığı birimlerinde başka bir işleme gerek kalmaksızın ve bulundukları kadro ve özlük hakları da saklı kalmak şartıyla görevlerine devam ederler. Bu personel hakkında, anılan ağır ceza mahkemesi başkanı veya ilgili Cumhuriyet savcısının yazılı muvafakati olmadıkça adlî yargı adalet komisyonunca başka bir yere veya göreve atama veya görevlendirme işlemi yapılamaz.

GEÇİCİ MADDE 5. — Diğer kanunlarda geçen "Devlet Güvenlik Mahkemesi", "Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliği", "Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ve Cumhuriyet savcısı" ibareleri sırasıyla "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza mahkemesi", "ağır ceza mahkemesi üyesi", "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesinde belirtilen suçları soruşturmak ve kovuşturmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcısı" olarak uygulanır.

2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna yapılan atıflar bu Kanunla 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen Üçüncü Fasıla; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinde 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine yapılan atıflar bu Kanunla 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Devlet güvenlik mahkemelerince karara bağlanan ve bu Kanunla 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a maddesiyle ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren dava dosyalarından;

a) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunanlar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca,

b) Yargıtay dairelerinde bulunanlar hakkında ilgili ceza dairesince,

Başkaca bir işlem yapılmasına ve karar verilmesine gerek olmaksızın bulundukları aşamada dosyaların incelenmesine devam olunur.

İncelemesi sona eren dava dosyaları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yetkili ve görevli ağır ceza mahkemelerine gönderilir.

GEÇİCİ MADDE 7. — 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza mahkemelerinin yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Resmî Gazetede ilân edilir.

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/6/2004

—— • ——

Doğu ve Orta Avrupa’da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5196

Kabul Tarihi : 23.6.2004

MADDE 1. — 5 Mart 2002 tarihinde Roma’da imzalanan "Doğu ve Orta Avrupa’da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütü’nün Kurulması Anlaşması (EUROFISH)"nın beyanda bulunulmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/6/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7512

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 8/6/2004 tarihli ve 25764 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

M.V. GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B.ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

29 Haziran 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-9116

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Haziran 2004 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

29 Haziran 2004

B.01.0.KKB.01-06-193-2004-719

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29 Haziran 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9116 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Haziran 2004 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2004/7449

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; Maliye Bakanlığının 16/2/2004 tarihli ve 02671 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 66 ncı ve geçici 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

1/3/2004 Tarihli ve 2004/7449 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

 

Adı ve Soyadı :

Görevi :

Kurumu :

1 - Dr. Hasan GÜL

Başkan

Maliye Bakanlığı

2 - Prof. Dr. Hasan TÜREDİ

Üye

Başbakanlık

3 - Erhan USTA

Üye

Devlet Bakanı ve Başbakan

 

 

Yardımcılığı (DPT)

4 - Burhanettin AKTAŞ

Üye

Devlet Bakanlığı

 

 

(Hazine Müsteşarlığı)

5 - Zekeriya ŞARBAK

Üye

İçişleri Bakanlığı

6 -Ömer DUMAN

Üye

Maliye Bakanlığı

7 - Prof. Dr. Ekrem YILDIZ

Üye

Maliye Bakanlığı

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6018

1 — Bu kararnamede kimlikleri yazılı (8) Askeri Hakim Subayın hizalarında belirtilen görev yerlerine atanması 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M.V. GÖNÜL

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

Dz.K.K.As.Sav.As.Sav./ANKARA, As.Hak.Yb. Cengiz ŞİRİN, Balıkesir, 1983-0003, 30.08.2003, Dz.K.K.Adli Müşavir/ANKARA.

Güney Dz.Sh.K.As.Mah.As.Hak./İZMİR, As.Hak.Kd.Bnb., Fatih EMEKLİ,İzmir, 1987-0004, 30.08.2000, MSB.Huk.Müş.ve Davalar D.Bşk.Adli Dava ve Müt.Ş. Md./ANKARA.

Dz.K.K.Adli Müşavir/ANKARA, As.Hak.Kd.Bnb., Haluk ULUGÖL, Niğde, 1987-0001, 30.08.2000, Dz.K.K.As.Sav.As.Sav./ANKARA.

Dz.K.K.As.Sav.Yrdc.As.Sav./ANKARA, As.Hak.Kd.Bnb., Cumhur ERYÜKSEL,Bursa, 1987-0003, 30.08.2000, Kuzey Dz.Sh.K.As.Sav.Yrdc.As.Sav./İSTANBUL.

Kuzey Dz.Sh.K.As.Sav.Yrdc.As.Sav./İSTANBUL, As.Hak.Kd.Yzb.,Nalan CANBAY, Diyarbakır, 1991-0001, 30.08.2000, As.YargıtayBşk.Baş Savcı Yrdc./ANKARA.

Çık.Fl.K.Dis.Mah.Dis.Sb./Foça-İZMİR, As.Hak.Yzb., Yusuf KAYA, Tokat, 1994-0003, 30.08.2001, GüneyDz.Sh.K.As.Mah.As.Hak./İZMİR.

Güney Dz.Sh.K.As.Mah.As.Hak./İZMİR, As.Hak.Yzb., Filiz TÜRKOĞLU, İzmir, 1994-0004, 30.08.2003, Mayın Fl.K.Dis.Mah.Dis.Sb./Erdek-BALIKESİR.

As.YargıtayBşk.Tet.Hak.(Drl.Krl)/ANKARA, As.Hak.Kd.Ütğm., Doğan UYSAL, Antalya, 1996-0002, 30.08.1998, Dz.K.K.As.Sav.Yrdc.As.Sav./ANKARA.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6019

1 — Bu kararda kimliği yazılı bir askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay Üyeliğine atanması, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanununun 14 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M.V. GÖNÜL

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

MSB.Huk.Müş.liği ve Davalar D. Söz.Ant. İş Huk. Uyş.ve Müt.Ş. Md.lüğünden, Hv.Hak.Alb., Yavuz SAYALGI, NİĞDE, 1979-H.6, 30.08.2002, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6020

1 — Bu kararda kimlikleri yazılı iki (2) Hava Hakim Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M.V. GÖNÜL

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

2 nci Hv.Kv.K.As.Mah. As.Hak.liğinden DİYARBAKIR, Hv.Hak.Bnb., Tayyar GÜNERİ, BALIKESİR, 1987-Y-01, 30.08.2001, M.S.B.Huk.Müş.liği ve Dav.D.Söz.Ant.İş.Huk. Uyş.ve Müt.Ş.Prj.Sb.lığına ANKARA.

M.S.B. As.Yük.İd.Mah.Bşk. Raportörlüğünden ANKARA, Hv.Hak.Yzb., Murat YAMAN, İZMİR, 1993-Y-02, 30.08.2001, M.S.B. As.Yük.İd.Mah.Bşk. 2 nci D.Bşk.lığı Raportörlüğüne ANKARA.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5993

1 — Denizcilik Müsteşarlığında münhal bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Trabzon Bölge Müdürlüğüne Selim SEMİZ’in atanması,

657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

B.YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6004

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Mustafa Engin GÜRKAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Karar Tarihi : 10.06.2004

Karar No : 289

Etimesgut İlçesinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiştir.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığından:

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/10/2003 tarihli ve 25268 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Beşeri tıbbi ürün imal edilen yerlerde, imalat izni alınmış ara ürün sınıfına giren ürünler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan ve ürün sınıflamasına uygun bulunan veteriner tıbbi ürünler haricinde imalat yapılamaz."

"İmalatın devamı halinde, bu belgenin, geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi gerekir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "90 işgünü içinde" ibaresi, "doksan gün içinde" ve aynı maddenin ikinci fıkrasının sonunda yer alan "tanınabilir" ibaresi "tanınır" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sonunda yer alan "90 işgünü içinde" ibaresi, "doksan gün içinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci cümlesindeki "90 iş günlük" ibaresi, "doksan günlük" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — İmalat yeri izni sahibi;

a) İmalat, kontrol, depolama ve dağıtım işlemlerini yürütmek üzere bu Yönetmelik ve kılavuzlarda belirtilen gereklere uygun personeli istihdam etmek,

b) Kullanılabilir olmayan veya bu niteliğini yitirmiş ürünlerin ilgili mevzuata göre imhasını sağlamak,

c) İmalat yeri izni almak için başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgelerde değişiklik yapacağı durumlarda Bakanlığı önceden bilgilendirmek,

d) Mesul müdürün herhangi bir şekilde görevini sürdürememesi veya görevinden

ayrılması durumunda Bakanlığı derhal bilgilendirmek,

e) Müfettişlerin yetki belgelerine istinaden, gerekli gördükleri alanlara girmelerine ve

inceleme yapmalarına izin vermek,

f) Mesul müdürün görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli tüm imkanları sağlamak,

g) Bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılacak olan iyi imalat uygulamaları kılavuzunun gereklerini yerine getirmek,

ile yükümlüdür."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmalatçı, ürün imalat yöntemlerini, bilimsel ve teknik ilerlemeleri izleyerek, kendi uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirir. Bu kapsamda, ürünün ruhsatı ile ilgili dosyada veya imalat yerinde bir değişiklik gerekmesi halinde, değerlendirilmek üzere Bakanlığa sunulur ve uygun görülmesi halinde onaylanır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmalat yeri izni sahibi; 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak eczacılık, tıp ve en az dört yıl süreli lisans eğitimi verilen kimya bilim dallarından mezun olanlardan bir kişiyi tüm gün süreyle mesul müdür olarak istihdam eder. Biyoteknolojik ürün imalat yerlerinde, ürün sorumlusu olarak biyolog istihdam edilebilir. Ayrıca, beşeri tıbbi ürünlerin imal edildiği yerlerde veteriner tıbbi ürünler de imal ediliyor ise, imalat yeri izni sahibi, sadece veteriner tıbbi ürünler için bir veteriner hekimi ürün sorumlusu olarak çalıştırabilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müfettişler, denetimin amacı kapsamında her türlü imalat, kalite kontrol, kalite güvence belgelerini ve diğer kayıtları incelemeye, gerekli gördüklerinde numune almaya yetkilidirler."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (b) bendi ile aynı maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) İyi imalat uygulamalarını yerine getirmek ve işletmekle sorumlu olan idare ve denetleme personelinin ve kalifiye kişilerin görevleri, iş tanımında belirtilir. Bu kişilerin hiyerarşik ilişkisi, organizasyon şemasında tanımlanır. Organizasyon şeması ve iş tanımları imalatçının iç prosedürüne göre onaylanır."

"Mesul müdür, kalite güvence ve kalite kontrol sorumlusu, imalat esnasında imalat yerinde bulunmak ve bu Yönetmelikte yer alan sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Mesul müdürün, kalite güvence ve kalite kontrol sorumlusunun, on günü aşan ayrılmalarında; bu kişilerin görevde bulunmadığı sürelerde yerlerine vekalet edecek aynı nitelikleri haiz vekiller, imalat yeri izni sahibi tarafından görevlendirilerek mahalli sağlık otoritesine bildirilmesi zorunludur."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) İmalat süreci, kontaminasyon, çapraz kontaminasyon ve genel olarak ürünün kalitesini etkileyebilecek herhangi bir olumsuz etkiyi önlemek, hata riskini en aza indirgemek ve etkili bir temizlik ve bakım temin etmek üzere, iyi imalat uygulamaları kılavuzu ile tasarımlanır ve düzenlenir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seri ile ilgili dokümanlar, en az beş yıl ve serinin son kullanım tarihinden sonra en az bir yıl süre ile muhafaza edilir. Ürün ruhsatı ile ilgili Bakanlığa sunulan ilk ve sonradan güncellenen dokümanlar, ruhsat iptal edilene kadar muhafaza edilir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmalat sürecindeki kritik aşamalar, düzenli olarak tekrar valide edilir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Kalite kontrol biriminin emrinde, başlangıç, ara ve bitmiş ürün ile ambalaj malzemelerinin gerekli testlerini gerçekleştirecek uygun personel ve ekipman donanımı sağlanmış olan bir veya daha fazla kalite kontrol laboratuvarı bulunur. Bakanlıkça, imalatçılara ve ithalatçılara imalatın belli kontrollerini imalat yeri dışındaki laboratuvarlarda yaptırabilmesi için taraflar arasında karşılıklı ve Bakanlığa karşı sorumlulukların açık olarak belirtildiği fason anlaşma yapılması şartıyla izin verilir."

"d) Her seriden bitmiş ürün örneği, son kullanma tarihinden sonra en az bir yıl muhafaza edilir. Çözücüler, gazlar, sular haricindeki başlangıç maddelerine ait örnekler ürünün serbest bırakılmasından sonra en az iki yıl süreyle muhafaza edilir. Bu süre, ilgili spesifikasyonlarda daha az olarak belirtilmiş ise kısaltılabilir. Küçük miktarlarda veya tane olarak ayrı ayrı üretilen ürünler ile, saklanmaları özel problem yaratan ürünler, Bakanlığın onayı ile ayrı bir şekilde örneklenir ve muhafaza edilir."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Sözleşme, fason imalatı talep eden ve yüklenen arasındaki sorumlulukları ile özellikle fason yüklenicisinin iyi imalat uygulamalarını yerine getirmesini ve her serinin serbest bırakılmasından taraflardan hangi nitelikli kişinin sorumlu olacağını, açık bir şekilde belirler."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmalatçı, şikayetlerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi ile birlikte ürünün herhangi bir anda piyasadan derhal geri çekilebileceği etkili bir dağıtım kayıt sistemi kurar. Şikayete konu olan hata, imalatçı tarafından kaydedilir ve araştırılır. Yapılan işlemler sonucunda ürünün geri çekilmesi söz konusu ise, durum gecikmeksizin Bakanlığa bildirilir. Ürün diğer ülkelere ihraç edilmiş ise, bu ülkelere ve Dünya Sağlık Örgütüne Bakanlık tarafından bildirilir."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Bakanlık, yapılan denetimler sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen imalat yerlerinin izinlerini, aykırılıklar giderilinceye kadar

tamamen veya kısmen, belirli farmasötik şekiller için askıya alabilir veya tamamen iptal edebilir."

"Mesul müdürlük yetkisinin iptali halinde, derhal yeni bir mesul müdür atanır. Mesul müdürlük yetkisinin askıya alınması halinde de, askı süresince görev yapacak yeni bir mesul müdür derhal atanır."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin EK-I'inin 5 ve 7 nci bentleri ekten çıkarılmış ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 19 — Bu Yönetmelik 30/6/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, sınai hak mevzuatı kapsamındaki konularda, ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve yürütülmesi bakımından Enstitü nezdinde temsil yetkisine sahip olacak patent ve marka vekillerinin niteliklerini, yeterlilik sınavlarının yapılması ile sicile kayıtlarının esas ve usüllerini düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik; 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

b) Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

c) Patent Vekili: Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent başvurusu sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek kişileri,

d) Marka Vekili: Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka başvurusu sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek kişileri,

e) Aday: Patent ve Marka vekilliği yeterlik sınavına başvuran gerçek kişileri,

f) Sınav: Enstitü tarafından yapılacak, marka ve patent vekilleri yeterlik sınavını,

g) Sicil: Enstitü tarafından ayrı ayrı tutulacak olan patent vekilleri ve marka vekilleri sicilini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Patent ve Marka Vekilliği Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav

Madde 4 — Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip olacak patent ve marka vekilleri yeterlilik sınavı Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihte iki yılda bir kez yapılır.

Adaylarda Aranan Nitelikler

Madde 5 — Patent ve marka vekilliği yeterlilik sınavına başvuracak adayların, aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak,

c) Türkiye'de ikamet etmek,

d) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak,

e) En az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun olmak.

Sınav Ön Hazırlık Komisyonu

Madde 6 — Sınav hazırlık çalışmaları, Enstitü Başkanlığı'nca görevlendirilen, en az üç kişilik "Sınav Ön Hazırlık Komisyonu"nca yürütülür.

Bu komisyon, sınav için süresinde yapılan başvuruları inceler. Adaylarda aranan koşulların varolup olmadığını, sınav tarihinden en az on gün önce tespit ederek, sınava katılacakların listesini düzenler, Enstitü Başkanlığı'na verir.

Sınavın Duyurulması

Madde 7 — Sınava katılma şartları, adaylardan istenecek belgeler, sınav tarihi, sınav başvuru ücreti, sınav konuları, son başvuru tarihi ve başvuru yeri, sınavın başlama tarihinden en az altmış gün önce Resmî Gazete'de ilan edilir.

Başvuru ve kayıt süresinin, sınavın başlama tarihinden en az on gün önce tamamlanacak şekilde tespiti esastır.

Başvuruda İstenecek Belgeler

Madde 8 — Sınava katılmak isteyen adaylar; başvuru dilekçeleri ile başvuruda istenecek belgeleri, ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, gösterilen adrese teslim etmek zorundadırlar. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuruda istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

b) En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da öğrenimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğini kabul eden belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

c) Özgeçmiş,

d) Dört adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf,

e) Sınav başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı.

Komisyon, sınava kabul edilecek adaylar için fotoğraflı sınava giriş belgesi düzenler. Sınav giriş belgeleri adaylara gönderilir.

Sınavın Şekli ve Konular

Madde 9 — Yazılı sınav, patent ve marka vekilleri için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde yapılır:

a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar,

b) Sınai mülkiyet ile ilgili uluslararası anlaşmalar,

c) Sınai mülkiyet ile ilgili seçilmiş bir konuda yazılı kompozisyon.

Sınav Kurullarının Oluşumu

Madde 10 — Sınavın yapılması ve değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek üzere patent vekilleri yeterlik sınavı ve marka vekilleri yeterlik sınavı için, en az beşer kişiden oluşan iki ayrı sınav kurulu oluşturulur.

Kurul üyeleri; Enstitü Başkanınca, Enstitü içinden en az daire başkanı düzeyinde olmak üzere belirlenir. Bu kurulların en az bir üyesinin Hukuk Müşaviri olması zorunludur.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 11 — Sınav sonuçları, sınav kurulları tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. En az 70 puan alan aday vekillik yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz

Madde 12 — Sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde Enstitü tarafından açıklanır. Sonuçlar adaylara posta ile gönderilir.

Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Enstitüye yapılır. Sınav kurulu, itirazın intikalinden itibaren en geç otuz gün içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucu ilgilisine yazılı olarak bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sicil

Sicile Kayıt

Madde 13 — Sınavda başarılı olan adaylar;

a) İkametgah belgesini,

b) Adli sicil kaydını,

c) Fiil ehliyetine sahip bulunduğuna dair sağlık raporunu,

d) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığına ilişkin poliçenin aslı veya noter onaylı örneğini,

e) Vergi mükellefiyet durumunu gösterir sicil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini,

f) Tüzel kişi vekiller, vekil olan ortaklarından birinin ortaklığına dair vergi dairesince veya ticaret sicil memurluğunca onaylı belgeyi veya tüzel kişilik adına hareket eden vekilin, bu tüzel kişilik ile yapmış olduğu hizmet sözleşmesi, ücret bordrosu ve sigorta bildirgesi ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren yetkili organca alınmış kararın aslı veya noter onaylı örneğini,

g) Tüzel kişilerin ve gerçek kişilerin vekillik hizmetleri ile uğraştığını gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneğini,

h) Tüzel kişiliğe ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneğini,

i) Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek vekillik sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge aslını,

j) Vekilin noter onaylı imza örneğini,

k) Yazışma adresini,

noksansız olarak Enstitüye verdikten sonra Enstitüce tutulan Vekiller Siciline kaydedilir.

Gerçek kişi vekillerin, gerçek usülde vergi mükellefi olmaları zorunludur.

Sicil kayıtlarının, başlangıç tarihi birinci fıkrada belirtilen belgelerin Enstitü'ye tam olarak verildiği tarih, bitiş tarihi ise mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihidir.

Sicil Yenileme

Madde 14 — Sicil kayıtlarının yenilenmesi için aşağıda belirtilen belgeler noksansız olarak Enstitüye verilir:

a) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığına ilişkin poliçesinin aslı veya noter onaylı örneği,

b) Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek vekillik sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı,

c) Adli sicil kaydı,

d) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre istenen belgeler veya noter onaylı suretlerin örneği.

Adres değişikliği talep eden vekiller, yeni adreslerinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alacakları vergi mükellefiyet durumunu gösterir sicil belgesinin aslını veya noter onaylı örneğini Enstitüye vermek zorundadır. Vekillerin durumlarında meydana gelen her türlü değişiklik en geç on gün içinde Enstitüye bildirilir.

Sicil kaydı yenilenmeyen vekilin, Enstitüde işlem yapma yetkisi sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınır.

Enstitü Nezdinde Vekillik Yapma

Madde 15 — Enstitü nezdinde sadece vekil sicil kaydına kaydedilmiş vekiller işlem yapabilir. Herhangi bir başvuruda vekil sicil kaydında adı olmayan vekil atanmış ise, bu başvuru ile ilgili işlemler doğrudan başvuru sahibine tebliğ edilir. Yabancı başvuru sahiplerince vekil sicil kaydında yer almayan vekil atanmış olması halinde ise başvuru belgesi doğrudan başvuru sahibine iade edilmekle birlikte vekil listesinde yer alan yeni bir vekil atayabilmeleri için kendilerine iki ay süre verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 16 — 14/4/1995 tarihli ve 22258 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, sicil yenileme veya ilk kez sicil kayıt için müracaat etmiş bulunanların henüz sonuçlanmamış kayıt işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu şekilde müracaatları bulunanlara eksik evraklarını tamamlamaları için iki ay süre verilir.

Vekiller siciline kayıtlı olup, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde istenen belgeleri eksik olan vekiller, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde eksik belgelerini tamamlarlar. Bu süre içinde eksik belgelerini tamamlamayan vekillerin Enstitüde işlem yapma yetkileri eksik belgeler tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Eksik belgelerin tamamlanması işleri, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yerine getirilir.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —05/02/2001 tarihli ve 24309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İngilizce okutulan derslerde başarı notunun nasıl hesaplanacağı Fakülte Kurulunca belirlenir. Yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun başarı notuna katkısı % 50 dir. İngilizce okutulan derslerden başarılı olabilmek için başarı notunun en az 70 olması gerekir."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik 2003-2004 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 24.06.2004

KARAR NO : 2004/48

KONU : Çinili Han’ın Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 18.05.2004 tarih ve 4613 sayılı yazısına istinaden,

1) Salıpazarı Liman Tesisleri içinde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Gümrük Müsteşarlığına (İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü) tahsis edilen, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, Rıhtım Caddesi, 112 pafta, 78 ada, 4 parselde bulunan Çinili Han'ın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2) Çinili Han'a ilişkin yapılacak her türlü uygulama öncesi İstanbul l numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alınması ve bu hususta tapu kaydına şerh düşülmesi koşuluyla, Çinili Han'ın özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne devredilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 24.06.2004

KARAR NO : 2004/51

KONU : Eti Gümüş A.Ş.’nin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 09.06.2004 tarih 5435 sayılı yazısına istinaden; Eti Gümüş A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki hissesinin "blok satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan ihalede alınan nihai teklifler ve değer tespit sonuçları incelenerek; Eti Gümüş A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin; 41.200.000.- (kırkbirmilyonikiyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş.'ye veya Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş.'nin %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirkete satılmasına, Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş.'nin veya Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş.'nin %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, 41.100.000.- (kırkbirmilyonyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'ye veya Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'nin %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirkete satılmasına, Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'nin veya Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'nin %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, 39.000.000- (otuzdokuzmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek üçüncü teklifi veren Pan American Ortak Girişim Grubuna veya Pan American Ortak Girişim Grubunun %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirkete satılmasına, Pan American Ortak Girişim Grubunun veya Pan American Ortak Girişim Grubunun %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, 38.200.000.- (otuzsekizmilyonikiyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek dördüncü teklifi veren Kütahya Ortak Girişim Grubuna veya Kütahya Ortak Girişim Grubunun %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirkete satılmasına, Kütahya Ortak Girişim Grubunun veya Kütahya Ortak Girişim Grubunun %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

İş bu Karar ve İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 24.06.2004

KARAR NO : 2004/52

KONU : Eti Krom A.Ş.’nin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 09.06.2004 tarih, 5435 sayılı yazısına istinaden; Eti Krom A.Ş.'de bulunan % 100 oranındaki hissesinin "blok satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan ihalede alınan nihai teklifler ve değer tespit sonuçları incelenerek; Eti Krom A.Ş.de bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin; 58.100.000.- (ellisekizmilyonyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Yıltaş İnşaat Ticaret Limited Şirketine veya Yıltaş İnşaat Ticaret Limited Şirketinin %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirkete satılmasına, Yıltaş İnşaat Ticaret Limited Şirketinin veya Yıltaş İnşaat Ticaret Limited Şirketinin %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, 58.050.000.- (ellisekizmilyonellibin) ABD Doları bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'ye veya Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'nin %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirkete satılmasına, Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'nin veya Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'nin %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, 55.550.000- (ellibeşmilyonbeşyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek üçüncü teklifi veren Cihan Maden ve Metal Ürünleri Ticaret Nakliye Limited Şirketine veya Cihan Maden ve Metal Ürünleri Ticaret Nakliye Limited Şirketinin %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirkete satılmasına, Cihan Maden ve Metal Ürünleri Ticaret Nakliye Limited Şirketinin veya Cihan Maden ve Metal Ürünleri Ticaret Nakliye Limited Şirketinin %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, 55.500.000.-(ellibeşmilyonbeşyüzbin ) ABD Doları bedelle en yüksek dördüncü teklifi veren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye veya Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin % 51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirkete satılmasına, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin veya Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin %51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

İş bu Karar ve ihale şartları belgesi çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

KARAR

TARİH : 24.06.2004

KARAR NO : ÖİB-K-29

KONU : Et ve Balık ürünleri A.Ş.’ye ait Ankara ve Manisa Lojmanları ile Sincan arsasının satış ihalesi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Bakanlar Kurulu'nun 20.05.1992 tarih ve 92/3088 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden özelleştirme programına alınmış sayılan Et ve Balık Ürünleri A.Ş. (Şirket)'ye, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilen ve Yönetim Kurulu'nca onaylanan ihaleler sonucunda;

1 — Ankara Çankaya Bahçelievler Mahallesi, 39. Sokak No:15, Ada No:1486, Parsel No:6, Pafta No:231'de kayıtlı bulunan Lojmanın (9 daire) blok olarak 906.000.000.000.- (dokuzyüzaltımilyar) TL bedelle Faik KARAHANCI Gıda-Başer Gıda ortaklık grubuna satışının yapılmasına, anılan ortaklık grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Muammer YALIM'a 900.000.000.000.-(dokuzyüzmilyar) TL bedelle satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 3 üncü olarak en yüksek teklifi veren Fatih ÜNLÜ'ye 890.000.000.000.-(sekizyüzdoksanmilyar) TL bedelle satılmasına,

2 — Ankara Çankaya Emek Mahallesi 4. Cadde, 26. Sokak No: 10, Ada No:6728, Parsel No:14,Pafta No:187'de kayıtlı bulunan Lojmanın (11 daire) blok olarak 761.000.000.000.- (yediyüzaltmışbirmilyar) TL bedelle Muammer YALIM'a satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Namık Kemal DÖNMEZ'e 755.000.000.000.-(yediyüzellibeşmilyar) TL bedelle satılmasına,

3 — Ankara Çankaya Yukarı Ayrancı Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No: 117, Ada No:7043, Parsel No: 16, Pafta No:272'de kayıtlı bulunan Lojmanın (12 daire) blok olarak 946.000.000.000.-(dokuzyüzkırkaltımilyar) TL bedelle İsmail AYDIN'a satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Şerif Şahin BOZDOĞAN-Engin SAKARYA-Sermet BAŞARAN ortaklık grubuna 940.000.000.000.-(dokuzyüzkırkmilyar) TL bedelle satışının yapılmasına, anılan ortaklık grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 3 üncü olarak en yüksek teklifi veren Demircan İnşaat Ticaret Kollektif Şti.'ne 850.000.000.000.-(sekizyüzellimilyar) TL bedelle satılmasına,

4 — Manisa Merkez Sakarya Mah., Uzunyol Cad. Torun Sok. No:12'de, Ada No:450, Parsel No:20, Pafta No:60'da kayıtlı bulunan 2 numaralı Lojman Dairesinin 44.000.000.000.- (kırkdörtmilyar) TL bedelle Mustafa KURT'a satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Nedim PERİNOĞLU'na 43.000.000.000.-(kırküçmilyar) TL bedelle satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 3 üncü olarak en yüksek teklifi veren Rifat ŞAHİN'e 41.500.000.000.- (kırkbirmilyarbeşyüzmilyon) TL bedelle satılmasına,

5 — Manisa Merkez Sakarya Mah., Uzunyol Cad. Torun Sok. No:12'de, Ada No:450, Parsel No:20, Pafta No:60'da kayıtlı bulunan 3 numaralı Lojman Dairesinin 35.000.000.000.- (otuzbeşmilyar) TL bedelle Nedim PERİNOĞLU'na satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren İsmail ÖNAY'a 33.500.000.000.-(otuzüçmilyarbeşyüzmilyon) TL bedelle satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 3 üncü olarak en yüksek teklifi veren Feridun TELBİŞ'e 33.000.000.000.-(otuzüçmilyar) TL bedelle satılmasına,

6 — Manisa Merkez Sakarya Mah., Uzunyol Cad. Torun Sok. No:12'de, Ada No:450, Parsel No:20, Pafta No:60'da kayıtlı bulunan 9 numaralı Lojman Dairesinin 38.000.000.000.- (otuzsekizmilyar) TL bedelle Nedim PERİNOĞLU'na satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Mesut ÖZGEN'e 37.500.000.000.-(otuzyedimilyarbeşyüzmilyon) TL bedelle satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 3 üncü olarak en yüksek teklifi veren Mehmet ALPKIRAY'a 37.000.000.000.-(otuzyedimilyar) TL bedelle satılmasına,

7 — Manisa Merkez Sakarya Mah., Uzunyol Cad. Torun Sok. No:12'de, Ada No:450, Parsel No:20, Pafta No:60'da kayıtlı bulunan 15 numaralı Lojman Dairesinin 38.500.000.000.- (otuzsekizmilyarbeşyüzmilyon) TL bedelle İsmail GÜNEŞ'e satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Nedim PERİNOĞLU'na 38.000.000.000.-(otuzsekizmilyar) TL bedelle satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 3 üncü olarak en yüksek teklifi veren İsmail ÖNAY'a 36.000.000.000.-(otuzaltımilyar) TL bedelle satılmasına,

8 — Ankara İli, Sincan İlçesi, Kaleönü Mevkii, 639 ada, 12 numaralı parselde bulunan 615 m2 arsanın 66.000.000.000.-(altmışaltımilyar) TL bedelle Temka Yapı Malzemeleri San. Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.'ne satışının yapılmasına, anılan şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Suat ACAR'a 61.000.000.000.-(altmışbirmilyar) TL bedelle satılmasına,

9 — Satış bedellerinin şartname hükümlerine göre tahsil edilmesine,

10 — Alıcıların satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartlarının öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatlarının Şirket tarafından irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

11 — Satış sözleşmelerinin imzalanması ve taşınmazların alıcılara devri hususunda Şirketin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

KARAR

TARİH : 24.06.2004

KARAR NO : ÖİB-K-30

KONU : Et ve Balık ürünleri A.Ş.’nin iştiraki YASATAŞ A.Ş. varlıklarının satış ihalesi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Et ve Balık Ürünleri A. Ş. (Şirket)'ye 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen ve Yönetim Kurulu'nca onaylanan ihaleler sonucunda;

1 — Mersin Yalınayak Köyü, cilt no: 126, sayfa no: 12450, parsel no:1363'de kayıtlı 9524 m2 (5717 m2 kapalı alan) Soğuk hava deposunun 860.000.000.000.-(sekizyüzaltmışmilyar) TL bedelle Ufuk Çağlar YAVUZ-Nihat ŞEN Ortak Girişim Grubuna satışının yapılmasına, anılan ortak girişim grubunun verilecek süre içerisinde sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Baltular Gıda Maddeleri İnşaat Hayvancılık Petrol Ürünleri Orman Ürünleri İthalat İhracaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne 855.000.000.000.-(sekizyüzellibeşmilyar) TL bedelle satılmasına,

2 — Mersin Yalınayak Köyü, cilt no: 16, sayfa no. 1505, parsel no:1362-1043'de kayıtlı 8734 m2 (3882 m2 kapalı alan) Emtia deposunun 861.000.000.000.-(sekizyüzaltmışbirmilyar) TL bedelle Konuklar Temel Gıda İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye satışının yapılmasına, anılan şirketin verilecek süre içerisinde sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Ürün Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'ye 823.000.000.000.-(sekizyüzyirmiüçmilyar) TL bedelle satılmasına,

3 — Satış bedellerinin şartname hükümlerine göre tahsil edilmesine,

4 — Alıcıların satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartlarının öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatlarının Şirket tarafından irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

5 — Satış sözleşmelerinin imzalanması ve taşınmazların alıcılara devri hususunda Şirketin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

Ankara Valiliğinden:

Tırıvırı, Paraşüt ve Katil Tor Adlı Av Malzemelerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Depolanması, Satışı ve Bu Malzemeler ile İç Sularda Avcılığın Yasaklanmasına Dair Karar

Karar Tarihi : 9/6/2004

Karar No : 2004/1

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan; Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif)Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2002-2004 Av Dönemine Ait 35/2 Numaralı Sirküler’in üçüncü bölüm 9 uncu maddesinde “olta ucuna ağ ve benzeri araçlar takılarak avcılık yapılması yasaktır” hükmüne yer verilerek kullanımı yasaklanmış olmasına rağmen, av bayileri tarafından üretilip serbestçe satışı yapılan “Tırıvırı, Paraşüt ve Katil Tor” adı ile bilenen ve farklı ebatlarda olabilen, genellikle 70 cm.X150 cm. ebadında ve çeşitli göz aralıklarında örülmüş ince misina ağından yapılmış, ağın ucuna takılmış kurşun ağırlıktan oluşan av malzemesi, olta ucuna takılarak son zamanlarda denizlerimizde ve iç sularımızda kullanılmaya başlanmıştır.

Yasal olmayan bu araçlar; genelde küçük balıkları (yavru balık) avladığından, balık neslinin yok olmasına, suya atış sırasında veya su içerisinde takılıp koptuğunda, su içerisinde kalarak kendisine takılan balıkların ölmesine, ölü balıkları yemek için gelen diğer balık, yengeç, ördek, karabatak, balıkçıl, su samuru gibi canlıların tırıvırıya dolaşması sonucunda boğularak veya açlıktan ölümlerine, naylondan yapıldığı için de yıllarca yok olmayarak, yukarıda sayılan olumsuzlukları sergilerken ekolojik dengeyi bozmakta ve aynı zamanda çevre kirliliğine sebep olmakta; avcılıkta kullanılan bu araçlar kolluk kuvvetlerinin yaptıkları denetlemelerde, kullananlar tarafından gizlenmesi amacıyla kesilerek suda bırakılmakta, olta ucu boş kaldığı için yasa dışı avcılık yapan kişiler cezadan kurtulmaktadırlar. Bu nedenlerle;

1 — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesi gereğince, “Tırıvırı, Paraşüt ve Katil Tor” adı verilen av malzemesi ve benzerlerinin İlimizde üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, kullanılması ve satışı yasaklanmıştır.

2 — Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 4950 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

3 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4 — Bu Kararı Ankara Valisi yürütür.

—— • ——

Diyarbakır Valiliğinden:

Basın Açıklaması ve İmza Standlarının Nerelerde Açılacağına Dair Karar

Karar Tarihi : 25/6/2004

Karar No : 2004/2

Amaç

Madde 1 —Bu Karar; Anayasanın 26 ncı maddesinde ifade edilen düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkı çerçevesinde; İlimizde sivil toplum örgütleri veya gerçek kişiler tarafından yapılacak olan basın açıklaması ve imza standlarının açılması gibi, demokratik faaliyetlerin kamu güvenliği açısından nerelerde yapılamayacağı amacını taşımaktadır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Karar; basın açıklamasını ve imza standlarını düzenleyen yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu ile, kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 —Bu Karar; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesi ve İçişleri Bakanlığının 11/6/2004 tarih ve 2004/100 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar

Madde 4 —Anayasanın 26 ncı maddesinde ifade edilen düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkı çerçevesinde; İlimizde sivil toplum örgütleri veya gerçek kişiler tarafından yapılacak olan, basın açıklaması ve imza standları açılması gibi faaliyetler; tüzel kişiler için yönetim ve denetim organlarının asil ve yedek üye tam sayılarının beş katını, gerçek kişiler için ise, 2908 sayılı Dernekler Kanununda yönetim ve denetim organlarında öngörülen asgari asil ve yedek üye tam sayısının beş katını aşmayacak sayıda insanın katılımı ile milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni ve suçların önlenmesi için aşağıda belirtilen yerlerin 500 metre uzağında başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan, trafiği engellemeden, çevreye zarar vermeden, günlük hayatın doğal seyrini kesintiye uğratmadan, şiddete başvurmadan, konusu suç teşkil etmemek ve 1 (bir) saati geçmemek kaydı ile yapılabilir.

Basın Açıklaması ve İmza Standlarının Yapılamayacağı Yerler

Madde 5 —500 metre içerisinde Valilik, Adliye ve Cezaevleri, Askeri Birlik ve Tesisleri, Emniyet Müdürlüğü Binaları, Ulu Camii Önü, Dağkapı Meydanında basın açıklaması yapılamaz, imza standları açılamaz.

Cezai İşlemler

Madde 6 —Bu Karara uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66 ncı maddeleri gereğince 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve genel hükümler doğrultusunda adli ve idari işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 7 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 —Bu Kararı Diyarbakır Valisi yürütür.

Sayfa Başı