Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Haziran 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25497

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

811 Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN ve Devlet Eski Bakanı Recep ÖNAL Hakkında Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

2004/7403 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı BeşirATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Semiray YILMAZ'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No : 2004/18)

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

— 2004/7355 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/101 (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili), K: 2004/44 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN ve

Devlet Eski Bakanı Recep ÖNAL Hakkında

 

 

Karar No: 811

Karar Tarihi: 15.6.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.12.2003 tarihli ve 788 numaralı Kararı ile kurulan (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 27.5.2004 tarihli ve Esas No: A.01.1.GEÇ:9/3-288, Karar: 5 sayılı raporu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.6.2004 tarihli 101 inci Birleşiminde görüşülerek, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN ve Devlet eski Bakanı Recep ÖNAL'ın:

T. Halk Bankası A.Ş. yöneticilerini korumak ve sorumluların yargılanmalarını önlemek kastıyla, bilerek ve isteyerek; ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek, gerekli tedbirleri zamanında almayarak, takdir hakkını amacı dışında kullanıp, kanuni yetkisini aşarak ve yasaya aykırı uygulamalarda bulunarak Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin zarara uğramasına sebep oldukları ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine göre muhakeme edilmek üzere Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Yüce Divana Sevkine, 5 boş, 14 çekimser ve 34 red oyuna karşı 356 kabul oyuyla karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

18 Haziran 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-8740

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 2004 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Haziran 2004

B.01.0.KKB.01-06-186-2004-687

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18 Haziran 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8740 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 2004 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2004/18

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 20.05.1997 günlü, Esas No: 1996/2, Karar No: 1997/109 sayılı ilamıyla Türk Ceza Yasası'nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 5. maddeleri ile Türk Ceza Yasası'nın 59/2. maddesi gereğince 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Yasa'nın 31., 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Mersin İl'i, Tarsus İlçesi, Yenice Yiğitbaşı Mahallesi, Cilt No: 201, Hane No:7, Birey Sıra No:124'de nüfusa kayıtlı, Bayramali ve Gülhayat'dan olma, 17.03.1966 doğumlu, 11009488898 T.C. Kimlik Numaralı Semiray YILMAZ'ın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu'nun 05.09.2003 günlü, A.T.No: 130/29082003-047028-5919-5578 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

18 Haziran 2004

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/5833

1 — Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Burhan Ersoy’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

18 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                        M. A. ŞAHİN

           Başbakan                               Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/5835

1 — Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine Ahmet Sıvacı’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

18 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                   M. A. ŞAHİN

            Başbakan                             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/5858

1 — Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mustafa Emek’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

18 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             M. A. ŞAHİN

               Başbakan                      Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/5902

1 — Vakıflar Genel Müdürlüğü Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Yakup Aktürk’ün; başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

18 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          M. A. ŞAHİN

               Başbakan                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5904

1 — Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Münir KARALOĞLU’nun atanması, 2477 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

18 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      A. BABACAN

           Başbakan                                       Devlet Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5976

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Müfettişliğine;

Elazığ Vali Yardımcısı Neşet AKKOǒun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 76. maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

18 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                  A. AKSU

              Başbakan                           İçişleri Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5977

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Aktan KAPLAMA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

18 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          Z. ERGEZEN

              Başbakan                           Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5945

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Muş İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Cemal YURTLU’nun atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

18 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        A. COŞKUN

           Başbakan                             Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5991

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul XIV üncü Bölge Müdürlüğüne Ali Cüneyt GEREK’in atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

18 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             M. H. GÜLER

              Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5988

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Personel Dairesi Başkanı Nihat GÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

18 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                               E. MUMCU

               Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5989

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tanıtma Genel Müdürlüğüne, M. Selami KARAİBRAHİMGİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

18 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                               E. MUMCU

               Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5990

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, İbrahim ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B), 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

18 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                               E. MUMCU

               Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Karar Sayısı : 2004/7355

Ekli “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7/4/2004 tarihli ve 004108 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 10/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

K. UNAKITAN

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

M. H. GÜLER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

Esas Sayısı : 2002/101

Karar Sayısı : 2004/44

Karar Günü : 31.3.2004

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Amasya Sulh Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 3756 sayılı Yasa ile eklenen 521/a maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...onbeş günden üç aya kadar hapis ... cezası verilir.” ibaresinin, Anayasa’nın 38. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Karşılıksız yararlanma suçundan açılan kamu davasında Türk Ceza Kanunu’nun 521/a maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...onbeş günden üç aya kadar hapis ... cezası verilir.” ibaresinin, Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

“17 Ekim 2001 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren T.C. Anayasası 38/son fıkrasının “Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirilmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” hükmü karşısında: TCK.nun 8. faslında “Karşılıksız yararlanma” başlığı altında düzenlenmiş olan 521/a maddesinde yer alan ve özgürlüğü bağlayıcı ceza ihtiva eden hüküm Anayasa’ya aykırı hale gelmiştir.

Zira 521/a maddesinde yer alan hükümler ile sözleşmeden doğan yükümlülükler korunmakta, sözleşmeden doğan alacak haklarını dolayısı ile mal varlığını korumaktadır.

Maddenin konuluş gerekçesinde de: Madde de yer alan suçların ne hırsızlık ne dolandırıcılık ve ne de inancı kötüye kullanma suçlarını oluşturmayacaklarını ve mağdurların hukuk davası açmak suretiyle haklarına kavuşmalarının zorluğundan bahsedilerek bu maddenin ihdas edildiği açıklanmıştır.

Tüm bu sebeplerle anılan maddede mevcut özgürlüğü bağlayıcı ceza ihtiva eden kısım T.C. Anayasası’nın 38/son maddesine aykırıdır ve iptali gerekmektedir.”

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

Türk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu ibareyi de içeren 521/a maddesi şöyledir:

“Madde 521/a- Ödeme yeteneği olmadığını bildiği halde;

1. Ücreti karşılığı hizmet veren pansiyon, otel ve han gibi geçici ikamete tahsis edilmiş yerlerde kalan,

2. Ücret karşılığı hizmette bulunan lokanta ve benzeri yerlerde yiyip içen,

3. Taksi ve benzeri ulaşım araçlarında kendisini bir yerden diğer bir yere taşıtan,

Ve ödemede bulunmayan kimse onbeş günden üç aya kadar hapis ve borçlu olunan miktarın on katı kadar ağır para cezası verilir.

Bu maddedeki suçların koğuşturulması şikayete bağlıdır.”

B- Dayanılan Anayasa Kuralı

Başvuru kararında itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 38. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi hükmü gereğince, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİNER, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nın katılmalarıyla 6.6.2002 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralı ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Başvuru kararında, sanığa Türk Ceza Kanunu’nun 521/a maddesi gereğince hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi halinde, Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan “hiç kimsenin yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamayacağı”na ilişkin hükmüne aykırı davranılmış olunacağı ileri sürülerek, 521/a maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...onbeş günden üç aya kadar hapis ... cezası verilir.” ibaresinin iptali istenilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 521/a maddesinin birinci fıkrasında ödeme yeteneği olmadığını bildiği halde, ücret karşılığı hizmet veren pansiyon, otel ve han gibi geçici ikamete tahsis edilmiş yerlerde kalan, ücret karşılığı hizmette bulunan lokanta ve benzeri yerlerde yiyip içen, taksi ve benzeri ulaşım araçlarında kendisini bir yerden diğer bir yere taşıtan ve ödemede bulunmayan kimseye 15 günden 3 aya kadar hapis ve borçlu bulunan miktarın 10 katı kadar ağır para cezası verilebileceği öngörülmüştür.

3.10.2001 gün ve 4709 sayılı Yasa’nın 15. maddesiyle Anayasa’nın 38. maddesine eklenen sekizinci fıkrada, hiç kimsenin, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı belirtilmiş, maddenin gerekçesinde de, “AİHS 4 nolu protokol gereği sözleşmeden doğan bir yükümlülük nedeniyle hiç kimsenin özgürlüğünden alıkonulamayacağı hükmü eklenmiştir. Sözleşmeden doğan yükümlülük içinde borçlar da vardır ...” denilmiştir.

Anayasa’nın 38. maddesindeki “yerine getirememe” ibaresi kişinin istese bile borcunu ödeyemeyecek durumda olmasını anlatmaktadır. Bu nedenle, sözleşmeden kaynaklanan bir borcu ödeyebilecek durumda olup da ödemeyi reddeden kişiler bu madde hükmünden yararlanamaz. Nitekim, 4 nolu protokolün Anayasa değişikliğine esas alınan birinci maddesi iradi olmayan ödeyememe durumuna ilişkindir.

İtiraz konusu kuralın Anayasa’nın 38. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında değerlendirilebilmesi için ilişkinin yalnızca sözleşmeden doğması ve borcun yerine getirilememesi hali için hürriyeti bağlayıcı cezanın öngörülmüş olması gerekmektedir.

Yasakoyucunun Türk Ceza Kanunu’nun 521/a maddesinde düzenleyerek yaptırıma bağladığı karşılıksız yararlanma suçu, kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşabilmesi için failde suç işleme kastının bulunması, diğer bir deyişle failin kendisinin veya başkasının yararına olmak üzere maddede belirtilen eylemleri bilerek ve isteyerek gerçekleştirmiş olması gerekir.

Bu nedenle, itiraz konusu maddede suç olarak düzenlenen eylem sözleşmeden doğan borcu ödeyememe durumu ile ilgili olmayıp, ödeme gücünün bulunmadığını bildiği halde failin, suçun mağduru aleyhine hileli ve kötü niyete dayanan eylemler gerçekleştirmesi, kısaca, “ödememesi” haline ilişkin bulunmaktadır. Nitekim bu unsur madde metninin başında “ödeme yeteneği olmadığını bildiği halde” ibaresiyle ayrıca ve açıkça vurgulanmış bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Türk Ceza Kanunu’nun itiraza konu 521/a maddesinde düzenlenen karşılıksız yararlanma suçu bakımından, yasakoyucunun suç kabul ederek yaptırıma bağladığı eylemler, Anayasa’nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı değildir.

İtirazın reddi gerekir.

VI- SONUÇ

1.3.1926 günlü, 765 sayılı “Türk Ceza Kanunu”nun 3756 sayılı Yasa ile eklenen 521/a maddesinin birinci fıkrasında yer alan “... onbeş günden üç aya kadar hapis ... cezası verilir.” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 31.3.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

 

 

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

 

Üye

Fazıl SAĞLAM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Sayfa Başı