Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

16 Haziran 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25494

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7404 Türkiye Liman,Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası ile Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. Arasında Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin, Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan İşyerlerine Teşmili Hakkında Karar

2004/7411 Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik)’nin Stoklarında Bulunan 2001 Yılı Ürünü Fındığın Değerlendirilmesi Sonucu Ortaya Çıkacak Zararın, Fiskobirliğin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na Olan Kredi Borçlarına Mahsup Edilmesine İlişkin Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği

— Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik

— Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

— Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

—Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7404

Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası ile Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. arasında akdedilen toplu iş sözleşmesinin, ilişik Karar’ın eki listede belirtilen aynı işkolunda faaliyette bulunan işyerlerine bu Karar çerçevesinde teşmili; Yüksek Hakem Kurulu’nun 4/5/2004 tarihli ve Esas: 2004/25, Karar: 2004/25 sayılı görüşü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 14/5/2004 tarihli ve 21593 sayılı yazısı üzerine, 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

S. GÜÇLÜ

M. A. ŞAHİN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

O. PEPE

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

7/6/2004 Tarihli ve 2004/7404 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

MADDE 1 — TEŞMİL KARARININ AMACI:

Bu teşmil kararının amacı, işyerlerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak, işverenlerin ve işçilerin iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamaktır.

MADDE 2 — KAPSAM:

Bu teşmil kararı ekli listede belirtilen işyerleri ile işverenlerine bağlı sair eklentileri kapsar.

Müdürler, şefler ve idare amirleri bu teşmil kararının kapsamı dışındadır.

MADDE 3 — YARARLANMA:

Bu teşmil kararından, kapsama giren işyerlerinde çalışan işçiler yararlanırlar.

MADDE 4 — ÇALIŞMA SÜRELERİ:

Yasa hükümleri uygulanır.

MADDE 5 — FAZLA MESAİ:

Yasa hükümleri uygulanır.

MADDE 6 — HAFTA TATİLİ:

İşçiler, hafta tatili bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Çalıştırılmayan hafta tatili günleri için işçilere normal bir günlük ücretleri ödenir. Acil hallerde işçilerin muvafakati alınarak, hafta tatili günleri çalıştırılabilir. Bu sürelere ait çalışma ücretleri, hafta tatili ücretlerinden ayrı olarak fiili çalışma ücreti % 100 (Yüzdeyüz) zamlı olarak ödenir.

MADDE 7 — GENEL TATİL:

İşçiler, genel tatil bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Çalışmayan genel tatil günleri için işçilere, normal bir günlük ücretleri ödenir. Acil hallerde işçilerin muvafakati alınmak suretiyle genel tatil günlerinde de çalışırlar. Genel tatil günü, ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti % 100 (Yüzdeyüz) zamlı olarak ödenir.

MADDE 8 — ÜCRET ZAMMI:

Teşmil kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten geçerli olmak üzere işçilerin aylık çıplak brüt ücretlerine % 8 (Yüzdesekiz) oranında zam yapılmıştır.

MADDE 9 — İZİNLER:

I — YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:

Yıllık ücretli izin konusunda yasa hükümleri uygulanır. Ancak izin gün sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Hizmet süresi;

Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 18 gün,

Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olanlara yılda 21 gün,

Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 26 gün.

II — ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ:

Ulusal bayram ve genel tatil günleri yasada belirtilen günlerdir.

III — ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:

İşçilere aşağıdaki hallerde ücretli izin verilir.

a) İşçinin eş, çocuk, ana, baba (kayınpeder ve kayınvalide dahil) ve kardeşinin ölümü halinde, şehir içinde ise 4 işgünü, şehir dışında ise bir hafta,

b) Evlenme halinde 8 işgünü,

c) İşçinin çocuğunun evlendirilmesi ve sünnet ettirmesi halinde 2 işgünü,

d) Eşinin doğum yapması halinde 4 işgünü,

e) İşçinin ikamet ettiği, ya da kendisinin veya eşinin mülkiyetinde olan gayri menkullerin, yangın, sel, zelzele ve diğer doğal felaketlere uğradığı hallerde, 10 işgününe kadar, şehir dışında ise ayrıca yol izini verilir. (Olayın tevsiki lazımdır.)

Sosyal izinler, olayın vukuundan itibaren 30 gün içinde kullanılır. İşçinin çocuğunun doğumdan sonra vefat etmesi halinde, işçi hem doğum hem de ölüm ücretinden ayrı, ayrı yararlanır.

İşveren, (e) bendi gereği zarara uğrayan işçiye, aylıklarından eşit miktarda kesilmek üzere 20 ayda ödemek koşulu ile 30.000.000.- (Otuzmilyon) Tl.si borç para verir.

IV — MAZERET İZİNLERİ:

a) İşçi tarafından yazılı müracaat yapılmak suretiyle, ücretsiz mazeret izni verilir. Müracaatlarda izin isteme sebepleri gösterilmelidir. İşçinin göstereceği sebepler, işverence meşru izin nedeni olarak kabul edildiği takdirde, izin verilir. Tayin edilen ücretsiz izin sonunda işe dönmeyen işçinin iş akdi iznin başladığı tarihte münfesih addedilir.

b) İşveren, işçilerin meşru mazeretlerine dayanarak bir defada yarım günden az olmamak üzere bir yılda 10 güne kadar ücretli idari izin verir.

MADDE 10 — ANALIK VE EMZİRME İZİNİ:

Yasa hükümleri uygulanır.

MADDE 11 — HASTALIK İZNİ:

A) İşçilerin hastalanmaları halinde, muayene ve tedavileri, hastalık sigortası mevzuatı dahilinde, Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılır.

B) İşçilerin, vizite için yolda ve klinikte geçirdikleri makul müddetler, dönüşte işveren vekiline izahat vermeleri şartı ile iş müddetlerinden sayılır. (Doktorun yazdığı saatler ve sebepler makul olarak kabul edilir.)

C) İşçinin işyeri hekiminden veya SSK'dan 4 gün ve daha fazla istirahat alması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenmeyen ilk 2 günlük ücretleri, işveren tarafından ödenir.

D) Meslek hastalığı ve iş kazası nedeniyle sağlık teşekküllerince istirahatli sayılan işçilere, SSK Kurumunca ödenen iş görmezlik ödeneği, ücretinden düşük ise, işverence tam ücretine iblağ edilir.

MADDE 12 — YAKACAK YARDIMI:

İşyerinde çalışan işçilere her ay brüt 10.000.000.- (Onmilyon) Tl. yakacak yardımı ödenir.

MADDE 13 — ASKERLİK YARDIMI :

Muvazzaf askerlik nedeni ile askere giden işçilere, 25.000.000.- (Yirmibeşmilyon) Tl.sı askerlik yardımı yapılır.

MADDE 14 — ÇOCUK ZAMMI VE AİLE YARDIMI:

a) İşveren, işyerinde çalışan işçilerin 18 yaşından küçük çocukları ile 25 yaşından küçük tahsildeki çocukların her biri için ayda 4.290.000.- (Dörtmilyonikiyüzdoksanbin) Tl. sı brüt çocuk zammı verir.

b) Her ay aile yardımı olarak işçilere 7.000.000.- (Yedimilyon) Tl.sı brüt ödenir.

MADDE 15 — TAHSİL YARDIMI:

İşveren, işçilerin tahsildeki çocuklarından herbiri için yılda bir defaya mahsus olmak üzere;

- İlköğretimde okuyanlara 30.000.000.- (Otuzmilyon) Tl.,

- Lise ve dengi okullarda okuyanlara 40.000.000.- (Kırkmilyon) Tl.,

- Yüksek okulda okuyanlara 50.000.000.- (Ellimilyon) Tl.,

tahsil yardımı yapacaktır.

MADDE 16 — İKRAMİYE:

İşyerinde çalışan işçilere her yıl iki aylık ücretleri tutarında ikramiye verilir. İkramiye prensip olarak iki eşit taksitte "Kıst esasına" göre ödenir. İkramiye ödeme tarihinde bir yıldan az hizmeti olanlara, işyerinde çalıştıkları süreyle orantılı olarak ikramiye verilir.

MADDE 17 — YEMEK:

İşyerinde çalışan işçilere, çalışılan günlerde bir öğün doyurucu yemek verilir. Yemek verilmesi mümkün olmayan hallerde, Ramazanda oruç tutanlara, SSK Raporuna göre perhizli olanlara çalışılan günler için 1.500.000.- (birmilyonbeşyüzbin) Tl. yemek parası ödenir.

MADDE 18 — YILLIK İZİN PARASI:

İşveren, işçilere senelik izine çıkışlarında izin ücretlerinden ayrı olarak 10.000.000.-(onmilyon) Tl. yıllık izin parası verecektir.

MADDE 19 — BAYRAM PARASI:

İşveren, işçilere Ramazan Bayramında 25.000.000.- (Yirmibeşmilyon) Tl. ve Kurban Bayramında 25.000.000.- (Yirmibeşmilyon) Tl. bayram parası verecektir. İşyerinde ücretsiz izinde olanlara da bayram parası verilecektir.

MADDE 20 — DOĞUM YARDIMI:

İşveren, işçinin çocuğunun doğumu halinde, 30.000.000.-(Otuzmilyon) Tl. doğum yardımı yapacaktır.

MADDE 21 — ÖLÜM YARDIMI:

a) İşveren işçinin karısı, çocukları, baba ve annesinin (Kayınpeder ve kayınvalide dahil) ölümleri halinde 50.000.000.-(Ellimilyon) Tl.,

b) İşçinin kendisinin ölümü halinde 75.000.000.- (Yetmişbeşmilyon)Tl.,

c) İşçinin iş kazası neticesinde işyerinde ölmesi halinde 150.000.000.- (Yüzellimilyon) Tl. iş kazası tazminatı ödenir.

MADDE 22 — EVLENME YARDIMI:

İşveren, işçinin evlenmesi halinde 50.000.000.- (Ellimilyon)Tl. evlenme yardımı yapacaktır.

MADDE 23 — İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ:

İşveren, işyerinde İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu hakkında Mevzuat Hükümleri uygulanır.

MADDE 24 — MÜKTESEP HAKLAR:

İşbu teşmil kararının kapsamında bulunan işyerlerinde, bu teşmil kararı ile tesbit edilmiş olan hak ve menfaatlerin üstünde bir uygulama var ise mükerrer olmamak kaydıyla aynen devam eder.

MADDE 25 — YÜRÜRLÜK VE SÜRE:

İşbu Teşmil Kararı Resmî Gazete'de yayım tarihinde yürürlüğe girip 31.12.2004 tarihinde sona ermek üzere yürürlükte kalacaktır.

 

KAPSAMA GİREN İŞYERLERİ LİSTESİ

 

 

1.

GEMAK GEMİ İNŞ. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

   

Tersaneler Cad. No:38-40 Tuzla/İSTANBUL

 

2.

TUZLA GEMİ END. A.Ş.

   

Tersaneler Cad. No:6 Tuzla/İSTANBUL

 

3.

GİSAN GEMİ İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

   

Tersaneler Bölgesi G-50 Sok. No:23 Tuzla/İSTANBUL

 

4.

DEARSAN GEMİ SAN.İNŞ.A.Ş.

   

Tersaneler Cad. No: 17 Tuzla/İSTANBUL

 

5.

SELAH MAK. VE DENİZCİLİK END.

   

Tersaneler Cad. No:4 Tuzla/İSTANBUL

 

6.

TUZLA TERSANECİLİK VE TURİZM A.Ş.

   

Tersaneler Cad. No:23 Tuzla/İSTANBUL

 

7.

DESAN DENİZ NAK. İNŞ. SAN. A.Ş.

   

İçmeler Mevkii Tersaneler Cad. No:3 Tuzla/İSTANBUL

 

8.

ÇELİK TEKNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

   

Tersaneler Cad. No: 12 İçmeler Tuzla/İSTANBUL

 

9.

ÇELİK TRANS DENİZ İNŞ. LTD. ŞTİ.

   

Tersaneler Cad. İkinci Kısım Tuzla/İSTANBUL

 

10.

YARDIMCI GEMİ İNŞA A.Ş.

   

Tersaneler Bölgesi G.50 Sok. No: 7 Tuzla/İSTANBUL

 

11.

HİDRODİNAMİK GEMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

   

Tersaneler Cad. No:40 Tuzla/İSTANBUL

 

12.

GEMTİŞ TERSANECİLİK VE TİC. LTD. ŞTİ.

   

Tersaneler Bölgesi 5 50 Sok. No: l Tuzla/İSTANBUL

 

13.

GEMSAN GEMİ İŞL. SANAYİ VE TİCARET

   

Tersaneler Cad. No:42 Tuzla/İSTANBUL

 

14.

YILDIRIM GEMİ İNŞ. A.Ş.

   

Tersaneler Bölgesi No:32 Tuzla/İSTANBUL

 

15.

YILDIZ TERSANESİ

   

Tersaneler Cad. No: 11 Tuzla/İSTANBUL

 

16.

ENGİN DENİZCİLİK İŞL.SAN. VE TİC.A.Ş.

   

Tersaneler Bölgesi G.50 Sok. No: 15 Tuzla/İSTANBUL

 

17.

ŞAHİN ÇELİK SAN. A.Ş.

   

Tersaneler Cad. No: 34 Tuzla/İSTANBUL

 

18.

GEMYAT GEMİ YATÇILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

   

Tersaneler Cad. No:32 Tuzla/İSTANBUL

 

19.

NİYAZİ TOMBA TERSANELER İŞLETMECİLİĞİ

   

Kurt Kiremit Altı Aydıntepe Tuzla/İSTANBUL

 

20.

CANTAŞ ÇİNDEMİR TERSANECİLİK VE DENİZCİLİK A.Ş.

   

Tersaneler Cad. No:4 Tuzla/İSTANBUL

 

21.

TERSAN TERSANECİLİK VE TAŞIMACILIK A.Ş.

   

Tersaneler Bölgesi No:42 Tuzla/İSTANBUL

 

22.

MADENCİ GEMİ SANAYİ LTD. ŞTİ.

   

Çengelburnu Karadeniz Ereğli/ZONGULDAK

 

23.

MARMARA TRANSPORT A.Ş.

   

(Yeni Unvanı: MARMARA TRANSPORT GEMİ SAN. İNŞ. A.Ş.)

   

Atalar Mah. Nagihan Sok. No:2 Körfez/KOCAELİ

 

24.

UMDENİZ SAN. A.Ş.

   

Yeniköy Mevkii Merkez/KOCAELİ

 

25.

ÖNTUR GEMİ SÖKÜM

   

Öğe Gemi Söküm Aliağa/İZMİR

 

26.

SAMİ PEKTAŞ (GEMİ SÖKÜM)

   

Gemi Söküm Tesisi 17.Parsel Aliağa/İZMİR

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7411

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik)’nin stoklarında bulunan 2001 yılı ürünü fındığın değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkacak zararın, Fiskobirliğin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na olan kredi borçlarına mahsup edilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 31/5/2004 tarihli ve 32371 sayılı yazısı üzerine, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

15 Haziran 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-8514

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Haziran 2004 tarihinde Küba’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif  ŞENER

Başbakan V.    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

15 Haziran 2004

B.01.0.KKB.01-06-180-2004-670

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 15 Haziran 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8514 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Haziran 2004 tarihinde Küba’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Sponsorluk Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin; federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara, gençlik ve spor tesisleri ile faaliyetlerine sponsor olmaları ve reklam vermeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, sponsorluk yapacak veya reklam verecek gerçek ve tüzel kişiler ile sponsorluk ve reklamlardan istifade edecek federasyonları, gençlik ve spor kulüplerini, sporcuları, yerel yönetimleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesini ve Paralimpik Komitesini kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5105 sayılı Kanunla değişik Ek-3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon :Özerk veya özerk olmayan spor federasyonları ile Türkiye Futbol Federasyonunu,

İl Müdürlüğü :Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerini,

Gençlik ve Spor Kulübü :Genel Müdürlük, federasyonlar veya il müdürlüklerince tescilleri yapılan faal gençlik ve/veya spor kulüplerini,

Sporcu :Federasyonlar veya il müdürlüklerince tescilleri yapılan faal ferdi veya takım sporcularını,

Gençlik ve Spor Tesisi :Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, gençlik ve spor kulüplerine ait olup Genel Müdürlükçe yapımı uygun görülen ve projesi tasdik edilen gençlik ve spor tesisleri ile ikmali, bakımı ve onarımı uygun görülen gençlik ve spor tesislerini,

Gençlik ve Spor Organizasyonu: Genel Müdürlük, federasyonlar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paralimpik Komitesi ile gençlik ve spor kulüplerinin yıllık faaliyet programlarında yer alan ulusal veya uluslar arası her seviye ve branştaki müsabaka, kamp, kurs, seminer, ve benzeri gençlik ve spor faaliyetlerini,

Sponsorluk :Bu Yönetmelik kapsamındaki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasını,

Sponsorluk Alan :Bu Yönetmelik kapsamında hizmet, tesis ve faaliyetleri desteklenen kişi, kurum ve kuruluşları,

Sponsor :Gençlik ve spor tesisleri ile organizasyonlarına, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara; ayni ve/veya nakdi desteklerle sponsorluk yapan gerçek ve tüzel kişileri,

Reklam :Bir ürün, marka veya hizmetin çeşitli iletişim olanaklarını kullanarak ticari yönden tanıtılmasını sağlayan gerçek veya sanal ortamdaki yazı, resim, amblem ve benzeri şekilleri,

Belge :Sponsorluk ve reklam hizmet ve işlemlerine ilişkin belgeleri,

Nakdi Destek :Sponsor tarafından sponsorluğu alana yapılan parasal ödemeyi,

Ayni Destek :Sponsorluk konusu işle ilgili sponsor tarafından yapılan belgelendirilmiş mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamaları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Sponsorluk Alanları

Madde 5 —Ulusal veya uluslar arası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen alanlarda sponsorluk yapabilirler.

a) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal veya uluslar arası gençlik ve spor organizasyonları,

b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan eğitim ve altyapı faaliyetleri gibi sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait gençlik ve spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımı,

d) Federasyonların veya spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,

e) Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslar arası organizasyonları,

f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri.

Gençlik ve Spor Hizmet ve Faaliyetlerine İlişkin Sponsorluk Esasları

Madde 6 —Genel Müdürlük, federasyonlar, gençlik ve spor kulüpleri, ferdi lisanslı sporcular, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Paralimpik Komitesinin faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen konularda yapılacak harcamalar, sponsorluk harcaması sayılır.

a) Ulaşım harcamaları,

b) İaşe ve ibate harcamaları,

c) Ödüller ve promosyon ürünleri harcamaları,

d) Reklam ve tanıtım harcamaları,

e) Kırtasiye harcamaları,

f) Sağlık ve sigorta harcamaları,

g) Malzeme, araç ve gereç alımı ile kiralama harcamaları,

h) Tesis kiralama harcamaları,

i) Genel Müdürlükçe uygun görülen organizasyonla ilgili diğer harcamalar.

Gençlik ve Spor Tesislerinin Sponsorluk Esasları

Madde 7 —Gençlik ve spor tesislerinin yapımı ile ilgili her türlü proje Genel Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya esas kabul edilir. Bu yapıların ruhsat, yapı kullanma izin belgeleri ve diğer teknik işlemler, esas olarak sponsorlar veya görevlendireceği kişi veya kurumlarca ya da uygun görülmesi halinde Genel Müdürlükçe takip edilip sonuçlandırılır.

Gençlik ve spor tesislerinin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımları ile ilgili kesin hesap, tasfiye, geçici ve kesin kabul işlemleri ile ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlarca hazırlanan belgeler Genel Müdürlükçe incelenip, uygun görülmesi halinde işlerlik kazanır.

Yapılacak inşaatların teknik kontrolü ile teknik denetimi sponsorlarca uzman kişi, kurum veya kuruluşlara yaptırılır. Bu kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından hazırlanan mali ve teknik belgeler 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

Bir sözleşmeye dayalı olarak devam ettirilen yapım, ikmal, bakım ve onarım işlerinde mevcut sözleşmelere uygunluk içerisinde yüklenicilerin muvafakati alınarak sponsorluk hakkı verilebilir.

Yıllara sari yapım, ikmal, bakım ve onarım işlerinde her yılın sonu itibari ile yapılan imalat miktarları esas kabul edilerek harcama belgeleri düzenlenir.

Gençlik ve spor tesislerine sponsorluğun nakdi yapılması halinde yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılır.

Sözleşme Yapılması ve Sözleşmede Yer Alacak Hususlar

Madde 8 —Sponsorluk alan ile sponsorlar arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı sözleşme yapılması zorunludur. Sponsorlarla sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş yetkilidir.

Sponsorlarla yapılacak sözleşmelerde;

a) Sponsorun adı, soyadı veya kanuni unvanı,

b) Sponsorun ikametgah ve işyeri adresi,

c) Sponsorun bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,

d) Sponsorluğun konusu,

e) Sponsorluk bedeli,

f) Faaliyetin veya tesisin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımına ilişkin uygulama programı, başlama-bitiş tarihleri ve yeri,

g) Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri,

h) Sponsorluk alanın hak ve yükümlülükleri,

i) Sponsorun hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri,

j) Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili olarak varsa üçüncü şahıslarla yaptığı ya da yapacağı anlaşmalara ilişkin bilgi ve belgeler,

k) İhtiyaç duyulabilecek diğer hususlar,

l) Anlaşmazlıkların nerede ve ne şekilde çözümleneceği,

m) Sözleşmenin kaç maddeden ibaret olduğu, tarih, imza eden kişilerin adı, soyadı ve unvanı,

belirtilir.

Sponsorlara Verilebilecek Haklar

Madde 9 —Sponsorlara, ulusal ve uluslar arası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla;

a) Faaliyet veya tesisin isim hakkı,

b) Her türlü reklam ve tanıtım hakları,

verilebilir.

Ayniyat İşlemleri

Madde 10 —Sponsorlarca verilen demirbaş malzemelerin (ödül olarak verilenler hariç) ayniyat işlemlerinde, sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır. Sponsorların Koordinasyonu

Madde 11 —Organizasyon veya tesislerle ilgili olarak birden fazla sponsorla sözleşme yapılabilir. Bu durumda sponsorluk alan, sponsorlar arasında koordinasyon ve uyumu sağlayıcı gerekli tüm tedbirleri alır.

Sponsorlukla İlgili Kısıtlamalar

Madde 12 —Aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar.

a) Genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici faaliyette bulunanlar.

b) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

d) Sponsorluk yapan ancak taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenler.

e) Vergi ve SSK prim borcu olanlar.

Sponsorluk ve Reklam Alınmasında Uyulacak Hususlar

Madde 13 —Sponsorluğa konu hizmet ve işle ilgili taahhüt edilen sponsorluk bedeli, sponsor tarafından bizzat harcanabileceği gibi, taahhüt ettiği sponsorluk bedelini, sponsorluğu alanın hesabına da yatırabilir. Sponsorluğu alan tarafından gelir kaydedilen bu tutara ilişkin harcamalarda ise, sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Gençlik ve spor kulüplerine yapılan harcamaların sponsorluk harcaması olarak kabul edilebilmesi için sponsorluk alan kulübün bağlı olduğu federasyonun liglerine veya resmi müsabakalarına katılması şartı aranır.

Federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara, gençlik ve spor tesisleri ile faaliyetlerine yapılacak harcamalara ilişkin belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tabidir. Genel Müdürlükçe tasdik edilmeyen harcamalar gider olarak kabul edilmez. Genel Müdürlükçe tasdik edilen harcamalara ilişkin belgelerin birer örneği, harcamalarda bulunan mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilir. Gençlik ve spor tesisleri için yapılacak yapım ve ikmal işleri ile 2004 yılı için bir trilyon TL (1.000.000.000.000.-TL)’nin üzerindeki, sonraki yıllar için ise bu rakamın Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen yıllık Toptan Eşya Fiyat Endeksi değişim oranı ile çarpımı sonucu elde edilen tutarı aşan bakım ve onarım işlerine ilişkin harcamalar, ayrıca yeminli mali müşavirlerce de tasdik edilir. Mali müşavirlerce gerçeğe aykırı belge tasdik edildiğinin tespiti halinde, bu işlemi gerçekleştiren mali müşavirler tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan sponsorla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olur, ayrıca bu husus ilgililer hakkında disiplin kovuşturmasını teminen Maliye Bakanlığına ve bağlı bulunulan oda başkanlığına bildirilir.

Sporcular ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslar arası gençlik ve spor faaliyetlerinde sponsorluktan yararlanabilir ve reklam alabilirler.

Sponsorluk ve reklam alınmasında ulusal ve uluslar arası federasyonların kuralları geçerlidir.

Ferdi sporcuların sponsorluk ve reklam almaları, ilgili federasyonun iznine tabidir.

Reklamlar, ilgili spor dalının bağlı olduğu uluslar arası federasyonlar tarafından izin verilen şekil ve ölçülere uygun olmalıdır.

Sponsorların iş ve işlemleri ile reklamlarda kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz. Sponsorluk sözleşmelerine veya reklam alınmasında uyulacak hususlara riayet edilmemesi halinde sözleşme iptal edilir. Varsa idare zararının tahsili için hukuki işlem yapılır. Ayrıca bu husus Maliye Bakanlığı ile ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 14 —13/9/2001 tarihli ve 24522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 15 —Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1- 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin değişik 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24- EUR.1 Dolaşım Sertifikaları:

a) 23 üncü maddeye rağmen, istisnai olarak;

1) Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması; veya

  2) Bir EUR.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, Odalar ve gümrük idarelerine tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi,

  halinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

  b) Bu durumda ihracatçı;

1) Eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.

  2) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Sertifikası verilmediğini veya EUR.1 Dolaşım Sertifikasının ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.

  3) Usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Başvuru Formunu imzalayıp talep yazısına ekler.

  Bu şartları yerine getiren ihracatçının talebi bağlı olduğu Oda ve ilgili gümrük idaresi tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde EUR.1 Dolaşım Sertifikası verilir ve vize edilir.

  İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde,

 "SONRADAN VERILMISTIR", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "VYSTAVENO DODATEČNĔ", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI", "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS", "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL", "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE", "EMITIDO A POSTERIORI", "IZDANO NAKNADNO", "VYDANÉ DODATOČNE", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

ibarelerinden biri yazılır.

  İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir. ”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26- EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi hallerinde ihracatçı, bağlı olduğu Odaya başvurarak Sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

  Oda, ilk Sertifikaya uygun olarak doldurulan ikinci bir nüsha Sertifikayı ihracatçıya verir.

Gümrük idareleri, ihracatçı tarafından ibraz edilen ikinci nüsha sertifikayı, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait Dolaşım Sertifikası ile karşılaştırıp, ikinci nüshanın doğruluğunu saptadıktan sonra vize işlemini yaparlar. Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk Dolaşım Sertifikasının vize tarihi ve seri numarası yazılır.

  Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde,

"İKİNCİ NÜSHADIR", "DUPLICADO", "DUPLIKÁT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAAT", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUBLIKĀTS", "DUBLIKATAS", "MÁSODLAT", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "DVOJNIK", "KAKSOISKAPPALE"

ibarelerinden biri yazılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (Ek IV) ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik, 1/5/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK IV

 

Fatura Beyanı Metni*

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

 

Türkçe Metin

İşbu belge (Gümrük Onay No:...1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ...... 2 tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

 

İspanyolca Metin

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Çekçe Metin

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Danimarkaca Metin

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Almanca Metin

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Estonca Metin

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

YunancaMetin

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

İngilizce Metin

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Fransızca Metin

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

İtalyanca Metin

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Letonca Metin

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

 

 

 

                                                 

* Fatura Beyanı Metni, Anlaşmaya taraf ülkelerin resmi dillerinden birinde veya İngilizce olarak düzenlenmekle birlikte, Romanya’yla gerçekleştirilen tercihli ticaret çerçevesinde Fransızca ve Almanca dillerinde de düzenlenebilir.

 

 

 

EK IV

 

Fatura Beyanı Metni*

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

 

Türkçe Metin

İşbu belge (Gümrük Onay No:...1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ...... 2 tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

 

İspanyolca Metin

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Çekçe Metin

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Danimarkaca Metin

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Almanca Metin

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Estonca Metin

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Yunanca Metin

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

İngilizce Metin

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Fransızca Metin

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

İtalyanca Metin

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Letonca Metin

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Litvanca Metin

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.

Macarca Metin

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Hollandaca Metin

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Lehçe Metin

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Portekizce Metin

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Slovence Metin

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Slovakça Metin

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Fince Metin

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

İsveççe Metin

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Maltaca Metin

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Romence Metin

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizatia vamala nr ... 1 ) declara ca, exceptand cazul in care in mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala ... 2.

Bulgarca Metin

Износителят на продуктите, покрити от иастояшия локумент ( митническо разрешение No... (1)), декпарира, освен ако не е яснo указано противното, че тези продукти са от.…………..преференциален произход ( 2 )

 

İzlandaca Metin

 

Útflytjandi framleiğsluvara sem skjal şetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... (1)), lısir şví yfir ağ vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getiğ, af ... fríğindauppruna (2).

 

Norveçce Metin

 

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse (2).

 

 

......................................................... 3

(Yer ve Tarih)              

 

.......................................................... 4

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve

                                                                                                                                                                                                           soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                     

1 “Fatura Beyanı”, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.

2 Ürünlerin menşei belirtilmelidir.

3 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

4 İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinin

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 11/4/1984 tarihli ve 18369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesindeki "Kontrolör" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kontrolör: Mahalli İdareler Başkontrolörü, Mahalli İdareler Kontrolörü ve Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörünü,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seçme ve Giriş Sınavı

Madde 6 — İlk defa mahalli idareler stajyer kontrolörlüğüne atanacaklarla kurum ve sınıf değiştirmek suretiyle kontrolörlüğe geçmek isteyenlerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) her sınav döneminde Bakanlıkça tespit edilecek puan türünde asgari puan almış olmaları ve giriş sınavlarını kazanmaları şarttır.

Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 20 katını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday çağrılır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrası ile (F) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü sınavına katılabilmek için:"

"F- KPSS kılavuzunda ve /veya ilanlarda belirtilen şartları haiz olmak."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — "Duyurma, Giriş Sınav Kurulu, Sınavların Düzenlenmesi ve Yürütülmesi, Tutanaklar, Değerlendirme, Sınav Sonuçlarının Duyurulması ile ilgili hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Duyurma: Duyuru; atama izni alınmış boş stajyer kontrolör kadrolarının sayı, sınıf ve dereceleri, alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, belirlenen KPSS taban puanı, müracaat edilecek merci ve en son müracaat tarihi ile giriş sınavının yapılacağı yer ve zamanı müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde veya uygun görülecek diğer araçlarla ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur.

b) Giriş Sınav Kurulu: Giriş sınav kurulu bir Müsteşar Yardımcısı’nın başkanlığında Mahalli İdareler Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı veya bunların birer yardımcıları ve kıdemli bir Başkontrolörün katılması ile teşekkül eder.

c) Başvuru: Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarına, daha önce kendilerine ÖSYM'ce gönderilmiş olan KPSS Sınav Sonuç Belgesi ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki diğer belgelerle başvururlar.

d) Sınavların Yürütülmesi: Sınav giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan saatte başlar. Yazılı sınavlarda sorular sınav günü sınavı yapacak kurul üyeleri tarafından hazırlanır ve sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Sınavlarda köşesi kapanabilir ve mühürlenmiş özel kağıtların kullanılması mecburidir.

Sınavlarda kopya yapanlar veya kopya teşebbüsünde bulunanlar hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

Sınavların sorumluluğu, sınavı yapan Kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden kurul başkanı sorumludur.

e) Tutanaklar: Sınav başlarken, soruların sınav başlama saatinde kurul üyelerince açıldığını ve sınavın başlama saatini belirten bir tutanak düzenlenir.

Sınavın bitiminde, bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullandıklarını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak daha düzenlenerek sınavı yapan kurul üyelerince imzalanır.

f) Değerlendirme: Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki konulara göre hazırlanan yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda sınav kurulunca sözlü sınava çağrılacak adayların yazılı sınavda en az 70 puan almaları şarttır.

Sözlü sınavlar da 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve bu sınavlarda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.

Sınavlara katılanların nihai puanları yukarıdaki esaslara göre yazılı sınavı puanı ile sınav kurulu üyelerinin her birinin sözlü sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

g) Başarı Listesi: Sınav kurulunca, değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konularak bir başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada, puanların eşit olması halinde yazılı sınav puanına öncelik verilir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday asil, asil olarak başarılı olanların iki katı kadar başarı listesine göre diğer başarılı olanlar yedek olarak sınavı kazanmış sayılırlar. Hazırlanan bu liste kurul üyeleri ve başkan tarafından imzalanır ve Bakana teslim edilir.

h) ÖSYM’ye bildirim ve KPSS puanlarının kontrolü: Başvuran adayların KPSS numaraları, ad ve soyadları ve KPSS puanları yazılı veya elektronik ortamda ÖSYM'ye bildirilir.

ÖSYM, bu adayların KPSS puanlarının doğruluğunu kontrol eder. Sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adayların KPSS sonuçları geçersiz sayılır ve bu durum ÖSYM tarafından Bakanlığa bildirilir.

Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumlarında, sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ı) Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Sınav sonuçları, sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilan edilir, kendilerine de bir yazı ile bildirilir. Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların en geç 15 gün içinde kuruma müracaat etmeleri istenir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"STAJYERLİK

Stajyer Kontrolörlüğe Atanma

Madde 10 — Giriş sınavını kazananlar başarı listesindeki not sırasına ve boş kadro sayısına göre Mahalli İdareler Genel Müdürü’nün teklifi ve Bakanlık onayı ile mahalli idareler stajyer kontrolörü olarak atanırlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Stajyerlik Döneminde Deneme ve Yetiştirme

Madde 11 — Stajyer Kontrolörlüğe atananlar üç yıl süre ile mülkiye müfettişleri, başkontrolör ve kontrolörlerin refakatinde stajyerlik süresi geçirirler. Mülkiye müfettişleri, başkontrolör ve kontrolörler, yanlarında çalışan stajyer kontrolörlerin yeterlilik durumunu gösterir rapor düzenlerler.

Bir yıllık stajyerlik dönemini başarı ile tamamlayan stajyer kontrolöre, yanında çalıştıkları mülkiye müfettişi ve kontrolörlerin görüşleri de alınarak Bakanlıkça re’sen teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yetkisi verilebilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Stajyer kontrolörler üçüncü yılın sonunda mesleki konularda sözlü olarak bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Sınav kurulunda, sınavdaki başarı derecesi ile çalışkanlığı, verimliliği, becerisi, tutum ve davranışları, kişiliği birlikte değerlendirilerek stajyer kontrolörlerin başarı veya başarısızlıkları tesbit edilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Stajyerlik Süresi İçinde Göreve Son Vermek

Madde 14 — Stajyer kontrolörlerden, mesleğin gerektirdiği karakter ve nitelikler ile bağdaşmayacak durum ve davranışları tespit edilenler, Genel Müdürün teklifi ve Bakan’ın onayı ile yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun bir göreve atanırlar."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Stajyerlik Süresi Sonunda Başarısızlık

Madde 15 — Stajyerlik süresi sonunda yapılan yeterlik sınavlarında başarı gösteremeyen veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bu sınava girmeyen stajyer kontrolörler, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında durumlarına ve derecelerine uygun bir göreve atanırlar."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin değişik 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Mahalli İdareler Kontrolörlüğünde meslek kıdemi esastır. Stajyerlik süresi dahil, kontrolörlükte 10 yıl çalışanlar Başkontrolör unvanını alırlar. Bu unvanın alınmasında başarılı olma şartı aranır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kontrolörlükten Başka Göreve Atanma ve Geri Dönüş

Madde 18 — Kontrolörler kendi istekleri halinde il özel idare müdürlüklerine, belediye başkan yardımcılıklarına ve Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolarına Bakanlık onayı ile nakledilebilirler.

Kontrolörlerin hal ve hareketlerinde kontrolörlükle bağdaşmayacak durumları, Mülkiye Müfettişleri veya Kontrolörlerce yapılacak inceleme veya soruşturma sonucunda tespit edilenler Bakanlık birimlerindeki diğer görevlere atanabilirler.

Kontrolörlüğe atananlar kıdem sırasına göre meslek tablosuna kaydedilirler.

Kıdem sırasında esas, yeterlik sınavlarının tarihleri ile, bu sınavlarda kazanılan dereceler ve meslekte geçirilen sürelerdir.

Kontrolörlük mesleğinden; çekilmek veya başka kamu görevlerine atanmak suretiyle ayrılanlar; boş kadro bulunduğu, meslekten ayrı kaldıkları süre içindeki sicillerinin olumlu olduğu ve kontrolörlük mesleği şeref ve onurunu zedeleyici bir harekette bulunmadıkları anlaşıldığı takdirde ve Bakan’ın uygun görmesi üzerine bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki usulle yeniden Kontrolörlüğe atanabilirler.

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

 

Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

 


Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yasadışı uyuşturucu ve/veya psikotrop madde imalinde sıkça kullanılan ve/veya kullanılma potansiyeli olan kimyasal madde/prekürsörlerin yasal ticaretlerinin ve yasal amaçlarla kullanımlarının denetimine ilişkin kontrol tedbirlerinin düzenlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik , yukarıda belirtilen amaç çerçevesinde , kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörler ile, bunların, yüzde oranları herhangi bir limitle sınırlandırılmaksızın kolaylıkla izole edilerek çıkartılıp kullanımlarına imkan veren her türlü karışımlarının üçüncü bir ülkeye gidişleri esnasında, Türkiye’den transit sevkiyatları ile serbest bölgelere giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere ithalat ve ihracatları ile Türkiye’deki ticari ve ticari olmayan tüm hareketlerinin denetimini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d) bendi ile 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; Sağlık Bakanlığını,

b) Listelenmiş madde; kolaylıkla izole edilerek çıkartılıp kullanımlarına imkan vermeyen karışımlar ve halihazırda uygulanabilen yollarla yeniden elde edilemeyen karışımlar ile bu şekildeki farmasötik preparatlar ve diğer preparatlar hariç olmak üzere, Yönetmelik ekinde sıralanan maddeleri ve bunların karışımlarını ve doğal haldeki ürünlerini,

c) Listelenmemiş madde; ekte yer almamakla birlikte yasadışı uyuşturucu ve/veya psikotrop madde imalinde kullanılmış olduğu tespit edilmiş ve edilecek olan maddeleri,

d) Kontrole tabi kimyasal madde/prekürsör; Yukarıda tanımı yapılan listelenmiş maddeler ve listelenmemiş maddeleri,

e) Pazara sunum; kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin bedelli veya bedelsiz temin edilmesi, imalatı, işlenmesi, ithalat ve ihracatı da dahil olmak üzere ticareti, dağıtımı ve depolaması gibi diğer ilgili faaliyetleri,

f) Operatör; kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin pazara sunumu faaliyetlerinde bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Distribütör; kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin satışını yapmak üzere yurtdışından ve/veya serbest bölgeden getiren, ancak gümrük işlemlerini kendisi yapmayıp gümrükte operatöre devir etmek suretiyle satışını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiyi,

h) Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi; kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin yurtdışından ithalatı için Bakanlıkça düzenlenen, kendinden kopyalı, toplamı 5 nüsha olan ve her bir nüshasının nasıl işlem göreceği üzerinde kayıtlı bulunan yeşil renkli belgeyi,

e) Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Ruhsatname-Yurtiçi Permi; yurtdışından kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin ithalatı için Bakanlıkça düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası Permiye istinaden, söz konusu maddeyi gümrükleme işlemini de yapmak suretiyle alan operatör adına düzenlenen, toplamı 3 nüsha olan ve her bir nüshasının nasıl işlem göreceği üzerinde kayıtlı bulunan beyaz renkli belgeyi,

ı) Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhraç Permisi; kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin yurtdışına ihracatı ve/veya serbest bölgeye çıkışı için Bakanlıkça operatör adına düzenlenen, kendinden kopyalı, toplamı 5 nüsha olan ve her bir nüshasının nasıl işlem göreceği üzerinde kayıtlı bulunan pembe renkli belgeyi,

l) Kılavuz; yetkili otoriteler ile operatörler arasında işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlıkça yapılacak düzenlemeyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Pazara Sunumun İzlenmesi

 

Belgelendirme ve Etiketleme

Madde 5- Kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin bulunduğu ambalajlar, üreticisi tarafından, ticari adının yanı sıra kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin tam kimyasal adı, ağırlığı/hacmi, karışım olduğu takdirde karışımda yer alan kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin yüzde oranı ve ambalaj içerisinde bu orana karşılık gelen ağırlığı/hacmi, üreticiye ait bilgiler, üretim tarih ve serisini gösterir bilgiler, işaretler ,uyarıcı bilgiler ve üretici firmanın uygun bulacağı diğer ifadelerin de bulunduğu etiketlerle tanımlanır.

Etiketler ambalajlar üzerinden herhangi bir şekilde kolayca çıkarılabilir nitelikte olmamalıdır.

Kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin yurtiçinde herhangi bir şekilde üretiminin vaki olması halinde, bu maddelerin piyasaya sürülmesine ve/veya üreticisi tarafından faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin tüm işlemler belgelendirilmiş olacaktır.

Özellikle fatura, kargo manifestosu, idari belgeler, nakliye, depolama, söz konusu maddelere ve bu maddelerin kullanıldığı ürüne ait üretim raporları ve diğer ticari belgeler, operatör tarafından denetimi kolaylaştırıcı gerekli tedbirler alınmış sistematik bir düzen içerisinde Bakanlıkça talep edildiği zaman ibraz etmek ve/veya yerinde görülmek üzere işlemin yapıldığı takvim yılının bitiminden itibaren beş yıllık bir süre için muhafaza edilmek zorundadır.

Yurtdışından ithal edilmiş olan kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin, yurtiçinde yeniden ambalajlanarak satışa sunulması ayrıca izne tabidir ve yukarıda belirtilen etiketleme bilgilerinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar da yer almalıdır.

İthalat İşlemleri

Madde 6- Kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin ithalatı, Bakanlık tarafından düzenlenecek Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi veya gümrükte devir ile alınacaksa Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Ruhsatname -Yurtiçi Permi ve yine Bakanlıkça onaylanacak ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekinde bulunan formata uygun hazırlanan onaylanmış Kontrol Belgeleri ve onaylanmış proforma fatura/fatura örneklerinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi suretiyle operatör tarafından gerçekleştirilir.

İthalatı gerçekleştirilen kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörün ithalatına ilişkin gümrük giriş beyannameleri örnekleri ile birlikte Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi D Nüshası ve/veya Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Ruhsatname-Yurtiçi Permi C Nüshası ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde de belirtildiği üzere ithalatın gerçekleşmesini takiben 15 gün içerisinde, adına belge tanzim edilmiş sorumlu gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından Bakanlığa ulaştırılması zorunludur.

Operatör, kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerle ilgili olarak saklanması zorunlu olan belgelerin tümünü, denetimi kolaylaştırıcı sistematik bir düzen içerisinde Bakanlıkça talep edildiği zaman ibraz etmek ve/veya yerinde görülmek üzere beş yıllık bir süreyle muhafaza eder.

İthalatı gerçekleştirilen kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin sarfiyat ve stoklarına ilişkin bilgi ve belgeler, aylık periyotlar halinde Bakanlığa gönderilir.

Son Kullanıcı Beyannamesi

Madde 7- Kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin bedelli/bedelsiz hareketlerinin konu olduğu her işlemde, formatı Bakanlık tarafından belirlenen Son Kullanıcı Beyannamesi, bir sonraki operatörden temin edilerek bir önceki operatör tarafından, denetimi kolaylaştırıcı gerekli tedbirler alınmış sistematik bir düzen içerisinde Bakanlıkça talep edildiği zaman ibraz etmek ve/veya yerinde görülmek üzere beş yıllık bir süre saklanması zorunludur.

İhracat İşlemleri

Madde 8 - Kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin ihracatı, Bakanlık tarafından düzenlenecek Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname- İhraç Permisi’nin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek suretiyle operatör tarafından gerçekleştirilir.

İhracatı gerçekleştirilen kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörün ihracına ilişkin gümrük çıkış beyannameleri örnekleri ile birlikte Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhraç Permisinin D Nüshasının ihracatın gerçekleşmesini takiben 15 gün içerisinde, adına belge tanzim edilmiş sorumlu gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından Bakanlığa ulaştırılması zorunludur.

İhracatı gerçekleştirilen kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörün sarfiyat ve stoklarına ilişkin bilgi ve belgeler, Bakanlığa gönderilir.

İhracatçı kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerle ilgili olarak saklanması zorunlu olan belgelerin tümünü, denetimi kolaylaştırıcı sistematik bir düzen içerisinde Bakanlıkça talep edildiği zaman ibraz etmek ve/veya yerinde görülmek üzere 5 yıl süreyle muhafaza eder.

İthalat ve İhracat İşlemlerinde Aranacak Diğer Belgeler

Madde 9 - Yukarıda belirtilen ithalat ve ihracat belgelerinin onaylanabilmesi ve/veya düzenlenebilmesi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeler, kılavuzda gösterilir.

Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise, Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak, yerinde denetim de dahil olmak üzere, inceleme, araştırma ve değerlendirme neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu kontrole tabi kimyasal maddeyi beyan ettiği ithalat amacı dışında kullanmayacağına kanaat getirilir ve bildirilen faaliyetlerini yürütmeye yeterli personel, ekipman ve donanımına sahip olduğu tespit olunur ise, Bakanlıkça, ithalat için gerekli belgeler düzenlenir/onaylanır.

Kaçakçılık ve/veya yasadışı uyuşturucu trafiğine ilişkin herhangi bir suçtan sabıkası bulunan gerçek kişiler ile bunların kurucusu, yöneticisi ya da ortağı bulunduğu tüzel kişilere ithalat ve/veya ihracat izni verilmez.

Belirtilen suçlarla ilgili olarak haklarında açılmış adli kovuşturma ya da dava bulunan kişilere de, haklarında takipsizlik ya da beraat kararı verilinceye kadar ithalat ve/veya ihracat onayı verilmez.

Yurt İçi Permi

Madde 10- Bir distribütör adına düzenlenmiş Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisine istinaden getirilmiş bulunan kimyasal madde/prekürsörü, gümrükte devir almak suretiyle bedelli/bedelsiz alacak operatör, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen şekilde Bakanlığa başvuruda bulunur. Bakanlıkça gerekli incelemeler yapılarak uygun görülmesi halinde gerekli belgeler düzenlenir/onaylanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

İzin Belgelerinin İptali

Madde 11- Bu Yönetmeliğin ve diğer ilgili tüm mevzuatın ilgililere yüklediği yükümlülükler ile sorumlulukların, gereği gibi yerine getirilmemesi halinde Bakanlıkça sürdürülen izin işlemleri durdurulur veya daha önce verilen izinler iptal edilir.

Bakanlıkça yürütülen kontrol tedbirleri çerçevesinde, izin sahibinin, izni veriliş amacı dışında kullandığı ve artık bu izni sürdürmeye layık ve uygun bir kişi olmadığı veya iznin verildiği zamandaki koşulların artık karşılanmadığı kanaatini doğuran tespitler yapılması halinde, izin belgesi Bakanlık tarafından askıya alınabilir ya da iptal edilebilir.

Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Transiti

Madde 12- İlgili gümrük idarelerince, transit rejiminde bulunan maddeler için çıkış ve varış ülkeleri tarafından düzenlenmiş belgeler aranır.

Türkiye gümrük sahalarına operatör tarafından getirilmiş olup, ithalatı gerçekleştirilmemiş olan ancak daha sonra transit rejimine konu olan kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin, Bakanlık adına açılmış transit beyannameleri örnekleri ve varış ülkesi yetkili makamınca düzenlenmiş izin belgeleri örneklerinin gönderilmesi suretiyle bu Yönetmelik kapsamı çerçevesinde uygun görülmesi halinde, üçüncü bir ülkeye gidişi mümkündür.

İşbirliği

Madde 13- Bakanlık, bu Yönetmeliğe tabi işlemlerin yürütülmesi esnasında diğer ülkelerin yetkili makamları, uluslararası organizasyonlar ve ulusal makamlarla koordinasyon ve işbirliğini yürütür.

Operatörler adres-telefon, unvan, firma ortaklarının değişikliği ve yeni şubeler/birimler oluşturmaları halinde Bakanlığa, gerekli evraklarla en geç 15 gün içinde bilgi vermek zorundadır.

Operatörler, kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlere ait, miktar, ambalajlama, ödeme şekli, taşıma şekli ve diğer rutin işlemler bakımından olağandışı siparişlerle karşılaştıklarında, yasadışı uyuşturucu trafiği ve kaçağa kaymanın önlenmesi bakımından, Bakanlığı derhal bilgilendirmek ve gerektiğinde Bakanlık koordinasyonunda diğer ilgili yetkili makamlarla işbirliği yapmakla yükümlüdürler.

Kontrol Tedbirleri

Madde 14- Bakanlık, kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerle ilgili her tür faaliyetlerde bulunanların işyerlerinde yerinde tespit ve denetleme yapabilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Uluslararası Anlaşma Hükümleri

Madde 15- Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, 11/2/1996 tarihli ve 22551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 21/4/2004 tarihli ve 5138 sayılı Kanunla kabul edilen ve 27/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma hükümleri saklıdır.

Uyumlaştırılan Avrupa Birliği Mevzuatı:

Madde 16- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin Narkotik ve Psikotrop Maddelerin Yasa Dışı Üretiminde Kullanılan Belli Maddelerin Üretilmesi ve Piyasaya Sürülmesi İle İlgili 92/109/EEC Sayılı Konsey Direktifi ve Narkotik ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Kullanılan Belli Maddelerin Özel Kullanımına İlişkin Müşteri Bildirimleri Hakkında ve 92/109/EEC Sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması Amacıyla Ayrıntılı Kurallar Belirleyen 1485/96/EC Sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK 1

 

LİSTE

 

Madde

1-Phenyl-2-propanone

N-acetylanthranilic acid

Isosafrole

3,4- Methylenedioxyphenyl-2-propanone

Piperonal

Safrole

Ephedrine

Pseudoephedrine

Norephedrine

Ergometrine

Ergotamine

Lysergic acid

Acetic anhydride

Phenylacetic acid

Anthranilic acid

Piperidine

Hydrochloric acid

Sulphuric acid

Potassium permanganate (*)

Toluene (*)

Ethyl ether (*)

Acetone (*)

Methylethylketone (MEK) (*)

(*) Bu maddelerin tuzlarının mevcudiyetlerinin mümkün olduğu yerlerde ve bu kategoride listelenen tüm maddelerin tuzları.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

   Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ve EK-I deki çizelgede belirtilen ağır ve tehlikeli işler için uygulanır.

  Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

Madde 4 – 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

Ekli çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

Ekli çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.

İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler, sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

Sağlık Raporu

Madde 5 – Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.

Kadın İşçilerin Özel Günleri

Madde 6 – Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir.

Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.

Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Örneklerinin Saklanması

Madde 7 – İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmama Durumu

Madde 8 – Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde, bu işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaktan alıkonulur.

Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge

Madde 9 – Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri EK-I deki çizelgede gösterilmiştir.

  Kapsam Belirleme

Madde 10 – EK-I deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu geçerlidir.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN EKLERİ.doc

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

 

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1- 04/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 - Kısaltmalar

Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Kuruluş / İşletme: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünü, Bağlı Ortaklık, Müessese Müdürlüklerini ve Koordinatörlükler ile 3096 ve 4628 sayılı Kanunlara göre kurulmuş veya kurulacak olan dağıtım şirketleri veya perakende satış şirketlerini,

Elektrik Tesisatçısı veya Tesisatçı: Elektrik iç tesis yapım işini üstlenen ve ilgili idarelere karşı yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere, imar planına, ruhsat ve eki projelerine, Türk Standardlarına, teknik şartnamelere, iş güvenliği ile ilgili tüzüğe, ilgili diğer tüm mevzuat hükümlerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanmasından, tesisatın sağlamlığından, niteliklerinden, usulsüz ve tekniğe aykırı yapılmasından doğacak zararlardan sorumlu olan elektrik yüksek mühendisi, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi ya da elektrikle ilgili fen adamlarını,

Proje Müellifi: İlgili kanunlar ve yönetmeliklere göre elektrik iç tesis projesini yürürlükte bulunan Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlama yetkisine sahip gerçek kişiyi,

Denetim Kuruluşu:Tesis sahibi tarafından tercih edilen ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıları denetlemekle görevli olan yapı denetim kuruluşlarını, bu kanunla belirlenen pilot iller dışında kalan yerlerde ise uzmanlık konularına göre yapının elektrikle ilgili fenni mesuliyetini üzerine alan fenni mesulü ve bu Kanun kapsamı dışında kalan diğer yapılarda elektrik iç tesislerini muayene etmekle görevli olan, elektrik iç tesislerine enerji verecek kuruluşları, ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektrik iç tesislerinde kullanılacak sayaçlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olmalıdır. (Ahır, kümes gibi basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri ve geçici olarak elektrik verilen şantiye, lunapark ve benzeri abonelikler hariç)”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin değişik 19 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamındaki denetim kuruluşlarının alacakları minimum ücretler ve ödeme şekilleri, bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenmiştir. Yapı Denetim Kuruluşları tarafından denetlenen yapılardan ayrıca bir ücret alınmaz.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından çıkarılan ilgili mevzuata göre I. Sınıf Yapılar olarak tanımlanan ahır, kümes gibi basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri ve geçici olarak elektrik verilen şantiye, lunapark ve benzeri abonelikler hariç yapılardan alınacak muayene ücretleri, Bakanlığın uygun mütalaası alınarak kuruluş tarafından her yıl Ocak ayı içinde belirlenir.

Denetim Kuruluşunun vereceği uygunluk belgesine sahip olan elektrik iç tesisinin kuruluş tarafından tekrar muayene edilmez; zorunlu hallerde edilmesi durumunda bu iş için ayrıca bir ücret alınmaz.

Elektrik iç tesislerine ait uygunluk belgesi olmayan veya muayeneler sırasında uygun bulunmayan tesise enerji verilmez. Bu işlemler sırasında tesisatçının bulunması istenir. Ancak tesisatçının bulunmaması bu işlemin sonuçlandırılmasına engel olmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin değişik 43 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Topraklamaların birleştirilmesi:

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 44- Topraklayıcılara ve Topraklama Tesislerine Dair Genel Hükümler

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 45- Topraklama Tesisinin Yapılması

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 47- Yalıtkanlık Direnci ve Denetlenmesi

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin VI-C bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“VI-C ENERJİ ODASI, KABLO BACASI(KABLO ŞAFTI), ÖTEKİ İŞLETME ARAÇLARI”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin değişik 51 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, (a) bendinin başına aşağıdaki paragraf eklenmiş, (a) bendinin üçüncü paragrafı ile (i) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 51-Enerji Odası, Kablo Bacası(Kablo Şaftı), Dağıtım Tabloları, A.G. Kompanzasyon Tesisleri, Sayaç Altlıkları ve Zil Transformatörleri”

“a) Enerji odası ve kablo bacası(kablo şaftı) Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tesis edilecektir.

Sac tablolar için 0,5 m2’ye kadar (0,5 m2 dahil) en az 1 mm, 1,5 m2’ye kadar (1,5 m2 dahil) en az 1,5 mm, 1,5 m2’den büyük olanlar için en az 2 mm kalınlıkta düzgün yüzeyli DKP saç kullanılacaktır.”

“i) Sayaçların hangi durumlarda enerji odası içine koyulacağı Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi hükümleri doğrultusunda enerji veren yetkili kuruluş tarafından belirlenir.”

“m) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan elektrik iç tesislerine ait kompanzasyon tesisleri, Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Elektrik Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesi İle İlgili Tebliğ hükümleri doğrultusunda tesis edilecek, ancak bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetlenerek veya muayene edilerek uygun bulunması halinde enerjilenecektir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin değişik 53 üncü maddesinin (b.6) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b.6) Reaktif tarife uygulanan müşterilerin elektrik iç tesislerinde kullanılacak deşarj(boşalmalı) lambaları ile bağlantı gücü 9 kW’ı geçen yeni yapılardaki ortak kullanım amaçlı kazan dairesi, klima ve hidrofor tesislerinde kullanılan motorlarda güç faktörünün, ilgili mevzuatta öngörülen değerine çıkarılması için, en azından yükle birlikte devreye girip çıkan bir kondansatör (kondansatörler) ve benzeri tesis edilecektir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin değişik eki Örnek 1, Örnek 2 ve Muayene Formu ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 12-Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13-Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNİN EKLERİ.doc

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2004/3120

Karar : 2004/4226

Davacı Arslan Orhan ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Karşıyaka 4. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 10.10.2002 günlü ve 2002/768-817 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 29.3.2004 gün ve Hukuk-033310 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Dava, evliliğin devamı sırasında eşlerden birisi tarafından, nüfus kütüğündeki doğum tarihinin düzeltilmesi istenilen çocuğa velayeten açılmış olup mahkemece, diğer eşin katılması veya icazeti aranmadan bakılıp kabulüne karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 336 ncı maddesinde, (eşlerden herhangi birisine öncelik veya üstünlük tanınmadan) evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın, velayeti birlikte kullanacağı öngörülmüş ve 342 nci maddesinde de ana ve babanın velayetleri çerçevesinde çocuklarını temsil edecekleri ilkesi yine ayırım yapılmadan getirilmiştir.

Emredici nitelikteki bu yasa kuralı evlilik birliği içinde velayetin kullanılması kapsamında ana ve baba tarafından çocuk adına açılacak tüm davalar yönünden de geçerlidir. Buna göre, asıl olan eşlerin birlikte dava açmaları ise de, bunlardan birisi tarafından açılacak davaya diğer eşin sonradan icazetini bildirip olumlu iradesini ortaya koyması ile velayetin birlikte kullanılması gerçekleşmiş olacağından yeterlidir. Diğer eşin katılımının veya rızasının sağlanamadığı davanın ise reddi gerekir.

Bu bakımdan mahkemece davacıya, eşinin davaya katılmak ya da duruşmada hazır bulunmak suretiyle icazetini bildirmesi veya icazetini gösteren imzası noterden onaylı belge ibraz etmesi için mehil verilip, bunun sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eşlerden birisinin istemi yeterli bulunarak davanın esası hakkında karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 18.5.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı