Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Haziran 2004

CUMA

Sayı : 25489

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7337 Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2004/7353 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2004/7405 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Afyon Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Manisa Tavuk Hastalıkları ve Aşı Üretim Enstitüsü Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

Yönetmelikler

2004/7382 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

— İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7337

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 7/4/2004 tarihli ve 7873 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

S. GÜÇLÜ

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

A. BABACAN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

H. ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7353

Ekli “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; ilgili kurumların görüşlerine dayanan Maliye Bakanlığının 12/5/2004 tarihli ve 09358 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 36 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

S. GÜÇLÜ

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

A. BABACAN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

H. ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile

Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin

Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde 1 — 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Komisyonca en fazla 3 yıl daha uzatılabilir. Toplam görev süresi 4 yılı geçemez. Ancak bu süre, ikili andlaşmalar uyarınca l yıl daha uzatılabilir." ibaresi, "Komisyonca öğretmenlerde en fazla 4 yıl, diğer personelde ise en fazla 3 yıl daha uzatılabilir. Toplam görev süresi öğretmenlerde 5, diğer personelde ise 4 yılı geçemez. Görev süresi eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce sona erenlerin süreleri, bölgelerindeki eğitim-öğretim döneminin sona eriş tarihine kadar uzatılabilir." şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2 — Aynı Kararın 10 uncu maddesinin (c) bendinde yer alan "üçer aylık dönemler itibarıyla kurumları tarafından ödenir." ibaresi, "Dışişleri Bakanlığı bütçesinden ödenir." şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 3 — Aynı Kararın geçici l inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ancak, birinci fıkra uyarınca görev süresi sona erdirilecek olan öğretmenlerden görev bölgelerinde eğitim-öğretim devam edenlerin yurtdışı görevleri eğitim-öğretim döneminin bitiş tarihinde sona erdirilir."

Madde 4 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7405

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan Afyon-Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Manisa Tavuk Hastalıkları ve Aşı Üretim Enstitüsü Müdürlüğünün kaldırılması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan adı geçen Bakanlığın 31/5/2004 tarihli ve 3568 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

S. GÜÇLÜ

M. A. ŞAHİN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

O. PEPE

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/7382

Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 6/5/2004 tarihli ve 1094 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

S.GÜÇLÜ

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

G. AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

Madde 1 — 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin; 121 inci maddesinde yer alan "Tablo 5'de" ibareleri "Tablo 6'da" ve 122 nci maddesinde yer alan "Tablo 5'e" ibaresi "Tablo 6'ya" olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik

Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev

ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında istihdam edilecek sosyal güvenlik uzman yardımcılığı ve uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikler, seçilme ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 16/07/2003 tarih ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

Uzman: Sosyal Güvenlik Uzmanını,

Uzman Yardımcısı: Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısını,

Eleme Sınavı: 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine göre (A) Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS),

KPSS Puanı: ÖSYM tarafından yapılan eleme sınavında (A) Grubu kadrolar için alınan puanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 4 — Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Sosyal güvenlik sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak,

b) Sosyal sigorta uygulamalarında yardıma hak kazanma yükümlülükleri ve sigorta yardımlarının düzeyi konularında norm ve standart birliğini sağlamaya yönelik inceleme ve araştırma yapmak,

c) Sosyal güvenlik alanındaki uygulamalara ilişkin olarak verileri izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

d) Sosyal güvenlik ile ilgili hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

e) Verilecek diğer görev ve işleri yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş ve Yetiştirilme

Uzman Yardımcılığına Giriş

Madde 5 — Uzman Yardımcılığına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip, en az 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri, mühendislik fakültelerinin endüstri ve işletme mühendisliği bölümleri ve aktüerya ile ilgili bir alanda en az dört yıl eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlardan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan KPSS’na katılarak her sınav döneminde Başkanlıkça tespit edilen puan türünde asgari puan almış olanlar arasından yapılacak giriş sınavında başarılı bulunanlar atanır.

Uzman Yardımcılığına giriş sınavları, Başkanlıkça uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılır.

Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan açıktan atama izni alınmış, kadro sayısının 20 katından fazla olmamak üzere aday çağrılır.

Giriş Sınavının Duyurulması

Madde 6 — Sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları sınav tarihinden en az 45 gün önce ülke genelinde yayımlanan ve yüksek tiraja sahip günlük gazetelerden en az birinde ve Resmî Gazete’de yayımlanmak, Kurum panolarına asılmak ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Adayların başvuru ve kayıt süreleri, sınavın başlama tarihinden en az 20 gün önce tamamlanacak şekilde tespit edilir ve bu husus duyuru içinde yer alır.

Sınava Başvuru Şartları

Madde 7 — Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sınavın açıldığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) Eleme sınavında Kurumca belirlenen ağırlıkta Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan KPSS’na katılarak her sınav döneminde Başkanlıkça tespit edilen puan türünde asgari puanı almış olmak.

Giriş Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler

Madde 8 — Başvurular sınav ilanında açıklanan tarihler arasında Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığından temin edilecek Sınav Başvuru Formu ile yapılır. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşamayan başvurular işleme konulmaz.

Giriş sınavına girecek adaylardan başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler istenir.

a) Eleme sınav sonuç belgesi,

b) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

c) Yüksek öğrenim diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d) İki adet vesikalık renkli fotoğraf.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkeklerde, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu veya ilişkisi bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

b) Adli sicil belgesi,

c) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak, sağlam olduklarına dair sağlık kurulu raporu,

d) 4,5x6 ebadında 4 adet fotoğraf,

e) Kendi el yazısı ile özgeçmişi.

İstenecek belgelerden onaylı olması istenenler, asılları Kuruma ibraz edilmek kaydıyla Kurum tarafından da onaylanabilir.

Giriş Sınav Komisyonu

Madde 9 — Sınav işlemleri Giriş Sınav Komisyonu tarafından yürütülür. Giriş Sınav Komisyonu, bir başkan ve dört üyeden oluşur. Giriş Sınav Komisyonu Başkanı; Kurum Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısıdır. Kurum Başkanı tarafından Başkan Yardımcıları ve Kurum Daire Başkanları ve/veya gerekli görülürse yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri veya görevlileri arasından giriş sınav komisyonu üyeleri ile yedek üyeleri seçilir.

Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri, Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav Konuları ve Şekli

Madde 10 — Yazılı sınav, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki dallar veya alan bilgisi ile yabancı dil ve genel kültür konularında yapılır. Yazılı sınav test şeklinde de yapılabilir.

Yazılı sınav, Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılabilir veya yazılı sınav soruları anılan Başkanlığa hazırlattırılabilir.

Yazılı sınav konuları; bölümler itibariyle puan ağırlıklandırılması aşağıdaki şekilde yapılır.

 

Alan Bilgisi

(60 puan)

 

Yabancı Dil

(30 puan)

 

Genel Kültür

(10 puan)

Alan bilgisi aşağıdaki konuları kapsar:

I. EKONOMİ

A. Mikro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası,

B. Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

II. MALİYE

A. Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası,

B. Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi,

C. Türk Vergi Hukuku.

III. HUKUK

A. Anayasa Hukuku,

B. İdare Hukuku,

C. Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç),

D. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

E. Sosyal Güvenlik Hukuku,

F. İş Hukuku.

IV. MATEMATİK

A. Genel Matematik,

B. Doğrusal Cebir,

C. Finans Matematiği.

V. İSTATİSTİK

A. Genel İstatistik,

B. Matematiksel İstatistik,

C. Olasılık Hesapları.

Alan bilgisinin puanlama sistemi sınavdan önce sınav komisyonunca bir tutanakla belirlenir ve adaylara duyurulur.

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 11 — Yazılı sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Bu sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden ortalama 70 puan almak gerekir. Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi dallarının her birinden ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 60 puandan az olmamak üzere ortalama 70 puan alamayan adaylar genel değerlendirmeye dahil edilmezler.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 12 — Kurum, yazılı sınav sonuçlarını, sınav sonuçlarının alınış tarihinden itibaren 10 gün içinde sınava katılanlara bir yazı ile bildirir. Yazılı sınav sonuçları ayrıca Bakanlık internet sitesinde yayınlanır.

Sözlü Sınav

Madde 13 — İkinci aşamada, yazılı sınavda başarılı olanların sözlü sınavları yapılır. Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının sınava katılanlara bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde yapılır.

Sözlü sınavda; adayların, yazılı sınava tabi oldukları konularda bilgilerini ölçerek ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da gözönüne alınarak, Giriş Sınavı Komisyonu Üyelerinin her birinin her aday için verecekleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

Giriş Sınav Notu

Madde 14 — Giriş Sınav Komisyonu; adayların, yazılı sınav sonucu aldıkları not ile sözlü sınav sonucu aldıkları notun aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek, sıralamaya tabi tutar ve Uzman Yardımcısı aday isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden 5 gün içinde Kurum Başkanına teslim eder.

Sınavda başarılı olanlar; almış oldukları puanlar esas alınarak Bakanlık internet sitesinde ilan edilir ve sınav kesin sonuçları, sınava katılan tüm adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir. Kurum, yedek liste belirleyebilir.

Uzman Yardımcılığına Atanma

Madde 15 — Giriş sınavını kazananların, Uzman Yardımcılığına atanmaları için, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına başvurmaları gereklidir.

Atama işlemlerinin yapılması için Kurumca tespit edilerek kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz. Giriş sınavını kazananların ilan edilen Uzman Yardımcısı boş kadrolarına atamaları, başarı sıralamasına göre yapılır.

Listede yer aldığı halde herhangi bir sebeple göreve başlamayan veya ataması yapılmayan adayların yerine yedek listede yer alan en yüksek puanlı adaydan başlayarak çağrı yapılır. Boş kadro sayısı kadar atama yapılıp, adaylar göreve başladığı tarihten itibaren yedek liste geçerliliğini kaybeder ve daha sonra meydana gelecek boşalmalar yedek listede bulunanlara herhangi bir hak kazandırmaz.

Giriş sınavında iki defa başarılı olamayanlar tekrar giriş sınavına alınmazlar.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

Madde 16 — Giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavları kazananlardan talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Staj Dönemi, Yetiştirilme ve Yeterlik Tezi

Madde 17 — Uzman Yardımcıları temel mesleki eğitimden sonra Kurum Başkanının uygun göreceği sürelerle Kurumun ana hizmet birimlerinde staj yaparlar. Uzman Yardımcısı her birimdeki staj çalışmalarının sonunda bir rapor hazırlamak zorundadır. Uzman Yardımcısının çalışmaları, bilgisi ve genel davranışları, çalıştığı her birim için ayrı ayrı değerlendirilerek, birim amiri tarafından Kurum Başkanına rapor edilir.

Uzman Yardımcıları, Başkanlık birimlerinde kadrolu olarak iki yıllık fiili hizmet süresini, ücretsiz izin ile askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, tamamladıktan sonra olumlu sicil almak kaydıyla ve birim amirinin uygun görüşüyle, Kurumun görev sahası ile ilgili bir tez konusu seçmek zorundadırlar. Birim amiri tarafından uygun görülen tez konusu, Başkanlık Makamının onayına sunulur.

Uzman Yardımcısı; Türkçe olarak hazırlayacağı tezde bilimsel araştırma esaslarına uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu özellik taşıyan yönlerini de ele alarak incelemek, gerektiğinde kendi görüş ve önerilerini de belirtmek zorundadır. Tezde, ayrıca geçerli bir yabancı dilde hazırlanacak özet bölümünün de bulunması şarttır.

Uzman Yardımcısı, tezini, yeterlik sınavından en az iki ay önce Yeterlik Sınavı Komisyonuna iletilmesini sağlamak üzere birim amirine vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Atama

Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanma

Madde 18 — Uzman Yardımcısı, Kurum birimlerinde kadrolu olarak üç yıllık fiili hizmet süresini, ücretsiz izin ile askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, tamamlamak, her yıl olumlu sicil almak ve usulüne uygun olarak hazırladığı tezi süresi içinde ilgili birim amirliğine teslim etmek şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Birim amirliği, teslim aldığı tezi üç gün içerisinde Yeterlik Sınavı Komisyonuna iletilmesini sağlamak üzere Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır.

Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış Uzman Yardımcısının tezini Yeterlik Sınavı Komisyonuna teslim eder.

Uzmanlık Yeterlik Sınavı Duyurusu

Madde 19 — Uzmanlık yeterlik sınav tarihleri en az 3 ay önceden ilgililere duyurulur.

Yeterlik Sınav Komisyonu

Madde 20 — Sınav işlemleri Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yürütülür. Yeterlik Sınavı Komisyonu, bir başkan ve dört üyeden oluşur. Yeterlik Sınavı Komisyonu Başkanı; Kurum Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısıdır. Kurum Başkanı tarafından Başkan Yardımcıları ve Kurum Daire Başkanları ve/veya gerekli görülürse yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri veya görevlileri arasından Yeterlik Sınavı Komisyonu üyeleri ile yedek üyeleri seçilir.

Yeterlik Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yeterlik Sınavı

Madde 21 — Yeterlik sınavının birinci aşaması tez aşaması, ikinci aşaması ise 23 üncü maddedeki konular çerçevesinde yapılan sözlü sınavdan oluşur.

Uzman Yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır.

Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda da olumsuz oy kullanan Komisyon üyeleri gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.

Tezin Başarısız Görülmesi

Madde 22 — Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı açılacak ilk yeterlik sınavı için aynı konuda yeni bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa da tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Sözlü Sınav

Madde 23 — Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından tezi başarılı görülen Uzman Yardımcısı sözlü sınava alınır. Aşağıda yer alan konu ve ağırlıklarda sözlü sınav yapılır:

a) 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanunu (5 puan),

b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (20 puan),

c) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (10 puan),

d) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu (10 puan),

e) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu (5 puan),

f) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu (5 puan),

g) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu (10 puan),

h) 4857 sayılı İş Kanunu (10 puan),

ı) Tez değerlendirme gününden en az 3 ay önce Başkanlıkça tespit edilip bildirilecek sosyal güvenliği ilgilendiren diğer kanun, kanun hükmünde kararname ve genel yönetmelikler (25 puan).

Sözlü sınavdan önce her bir Uzman Yardımcısı için sorulacak sorular ve puan değerleri bir tutanakla tespit edilir. Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olabilmek için tezin başarılı kabul edilmesi ve sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

Uzmanlığa Atanma

Madde 24 — Yeterlik sınavında başarılı olan Uzman Yardımcıları, boş kadro durumuna göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak atanırlar.

Uzman Yardımcılığını Kaybetme

Madde 25 — Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybedenler, sözlü sınavda başarılı olamayanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya sınava hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar, Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurum veya Bakanlıkta durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitim

Madde 26 — Başkanlık, her kademedeki uzmanların ve uzman yardımcılarının hizmet içi eğitimi amacıyla programlar düzenler. Sosyal Güvenlik Uzmanları mesleki bilgi ve ihtisasını artırmak amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ve 1/2/1974 tarih ve 14786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurtdışına gönderilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeniden Atanma

Madde 27 — Uzmanlık yeterlik sınavını kazandıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılan uzmanlar, bu görev için gerekli şartları taşımak kaydıyla yeniden atanabilirler.

Kaldırılan Hükümler

Madde 28 — 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 16/07/2003 tarihli ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık veya ilgili kuruluşlarda en az 5 yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, sınavın açıldığı tarihte 40 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla, kurumca açılacak ilk sosyal güvenlik uzman yardımcılığı yarışma sınavına girebilir. Açılacak ilk yarışma sınavına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler.

Yürürlük

Madde 29 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği

Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev

ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikler, seçim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığına atanacak adaylar ile iş sağlığı ve güvenliği uzman ve uzman yardımcıları hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunla değişik 36/A maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünü,

Genel Müdür Yardımcısı: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısını,

Uzman: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanını,

Uzman Yardımcısı: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısını,

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

KPSS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görevler

Madde 5 — Uzman ve uzman yardımcıları;

a) İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak, uygulama programları hazırlamak,

b) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın geliştirilmesi çalışmalarında bulunmak,

c) Kişisel koruyucuların üretimi, ithali ve pazarlanmasında uyulacak kriterlerin ve denetimi ile ilgili ilkelerin belirlenmesi çalışmalarında bulunmak,

d) İşyeri hekimleri ve iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların eğitim ve sertifika programlarına ilişkin çalışmalar yapmak,

e) İşyerlerinde kullanılan mamul, yarı mamul ve hammaddeler hakkında bilimsel, teknik ve literatür araştırmaları yapmak,

f) Çevre sağlığı ve güvenliği açısından işletmelerin taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yaparak sonuçlarını yayına hazırlamak,

g) İş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamalarla ilgili olarak veri toplama, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

h) Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili norm ve standart birliğini sağlamaya yönelik inceleme ve araştırmaları yapmak,

i) İşyerlerinde yapılacak iş sağlığı ve güvenliği denetimleri sırasında, ihtiyaç duyulacak ortam analiz ve ölçümlerinin yapılmasına ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunmak,

j) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görev ve işleri yapmakla,

görevlidirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı, Yetiştirilme, Atama Usul ve Esasları

Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı

Madde 6 — Uzman Yardımcılığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip, Üniversitelerin, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme Bölümleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olan ve 2002/3975 sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan KPSS’ye katılmış ve her sınav döneminde Bakanlıkça tespit edilen puan türünde asgari puanı almış olanlar arasından giriş sınavında başarılı bulunanlar atanır.

Uzman Yardımcılığına giriş sınavları, Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava tabi tutulur ve bu sınavda da başarılı olanlar giriş sınavını kazanmış sayılır.

Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere aday çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına kabul edilirler.

Giriş Sınavının Duyurulması

Madde 7 — Sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları yurt düzeyinde yayımlanan yüksek tirajlı bir gazetede, Bakanlık Web sayfasında ve Resmî Gazete’de yayımlanmak ve Genel Müdürlük panolarına asılmak suretiyle duyurulur.

Adaylara başvuru için en az onbeş (15) gün süre tanınır. Başvuru süresinin bitimi ile sınav başlama tarihi arasında en az onbeş (15) günlük süre bırakılır.

Sınava Başvuru Şartları

Madde 8 — Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

c) Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 35 yaşını doldurmamış bulunmak,

d) Erkek adaylarda askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak,

f) KPSS’ye katılmış olmak ve Bakanlıkça tespit edilen puan türünde asgari puanı almak.

Giriş Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler

Madde 9 — Başvurular sınav ilanında açıklanan tarihler arasında Sınav Başvuru Formu ile yapılır. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşamayan başvurular işleme konulmaz.

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a) KPSS sonuç belgesinin onaylı örneği,

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

c) Yüksek öğrenim diplomasının, yoksa çıkış belgesinin onaylı örneği,

d) İmzalı öz geçmişi,

e) İki adet vesikalık renkli fotoğraf (4,5x6 cm.),

Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

Madde 10 — Sınavı kazanan adaylardan;

a) Erkeklerde, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belgenin onaylı örneği,

b) Adli sicil belgesi,

c) Tam teşekküllü hastaneden alınacak, sağlam olduklarına dair Sağlık Kurulu Raporu,

istenir.

Sınav Kurulu

Madde 11 — Sınav Kurulu, bir başkan ve dört üyeden oluşur. Sınav Kurulu Başkanı Genel Müdürdür. Üyeler, Genel Müdür tarafından Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar arasından seçilir. Ancak, Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde sınav kuruluna İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı ile Bakanlığın diğer birimleri, bağlı ve ilgili kuruluşlardan da üye alınabilir.

Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Çekimser oy kullanılmaz. Sınavın değerlendirilmesi ile ilgili olarak oylama sonucu alınan karar kesindir.

Yazılı Sınav

Madde 12 — Yazılı sınav, aşağıdaki konulardan Genel Müdürlükçe belirlenir:

a) Alan Konuları;

1) 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

2) Sosyal Güvenlik Mevzuatı,

3) Bireysel İş Hukuku,

4) Toplu İş Hukuku,

5) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı,

6) Uluslararası Çalışma Mevzuatı,

7) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Avrupa Birliği Mevzuatı,

b) Ekonomi;

1) Genel Ekonomi,

2) Makro Ekonomi,

3) Mikro Ekonomi,

4) Para -Kredi Mevzuatı,

5) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,

c) Maliye;

1) Kamu Maliyesi,

2) Maliye Politikaları,

3) Türk Vergi Hukuku ve Gider Kanunları,

d) Hukuk;

1) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası

2) Kamu Personel Hukuku,

3) İdare Hukuku,

4) Medeni Hukuk, (Aile ve Miras Hukuku hariç)

5) Borçlar Hukuku, (Genel Hükümler)

6) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar)

e) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi,

f) Genel Kültür,

g) Türkçe ve kompozisyon.

Yazılı sınav, klasik veya test usulünde Sınav Kurulu tarafından yapılabileceği gibi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılabilir veya sınav soruları buralara hazırlattırılabilir.

Sınavın ne şekilde yapılacağına Bakanlık Makamı karar verir.

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 13 — Yazılı sınav; sınavın Kurul tarafından yapılması halinde, Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir. Her üye sınav kağıdını sınava giren adayın ismi kapalı olacak şekilde değerlendirerek puan verir. Adayın puanı her üyenin verdiği puanın toplamının ortalamasıdır. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

Yazılı sınavın, konular itibariyle ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 olması gerekir.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 14 — Yazılı sınav sonuçları, sınav gününü izleyen en geç iki ay içinde kazananların adreslerine taahhütlü olarak gönderilir. Sınavı kazananların isim listesi ve aldıkları puanlar ayrıca Bakanlığın Web sayfasında ve Genel Müdürlük ilân panolarına asılmak suretiyle duyurulur. Söz konusu duyurularda sözlü sınavın yeri, günü ve saati de belirtilir.

Sözlü Sınav

Madde 15 — Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ile ilgili bilgileri ile zeka, kavrama ve ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri göz önünde bulundurulur.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 16 — Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir. Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Uzman Yardımcılığına Giriş Sınav Notu

Madde 17 — Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır. Sınav sonuçları, Sınav Kurulunca notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

İlân edilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Başarılı olanların adı ve soyadı ve aldıkları puanlar asil ve yedek liste halinde Bakanlığın Web sayfasında ve Genel Müdürlük ilân panolarına asılmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, kendilerine sınavı kazandıkları bir yazı ile bildirilir.

Asil listede yer aldığı halde herhangi bir sebeple göreve başlamayan veya bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince ataması yapılmayan adayların yerine, yedek listede yer alan en yüksek puanlı adaydan başlayarak, atamalarının yapılacağı bildirilir.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

Madde 18 — Giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavları kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Madde 19 — Uzman yardımcıları temel mesleki eğitimden sonra Genel Müdürün uygun göreceği sürelerle Genel Müdürlük birimlerinde çalıştırılırlar. Çalışmaları sonucunda düzenleyecekleri rapor Genel Müdürlük makamına verilir. Ayrıca görev yaptığı birim amirleri tarafından uzman yardımcılarının bilgi, genel davranış ve çalışmaları hakkında hazırlanacak rapor Genel Müdüre verilir.

Tez Konusunun Belirlenmesi

Madde 20 — Uzman yardımcıları Genel Müdürlük birimlerindeki çalışmalarını müteakiben ve yardımcılıkta iki (2) yılını tamamladıktan sonra Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konular ile kamu yönetimi, bireysel ve toplu iş hukuku, uluslararası çalışma mevzuatı, endüstriyel ilişkiler, sosyal güvenlik ile Avrupa Birliği ile ilgili konularda bir tez hazırlamak zorundadır. Tez konusu, uzman yardımcısının görüşü alınmak suretiyle Genel Müdürlükçe belirlenir. Tespit edilen tez konusu uzman yardımcısına yeterlik sınavından en az bir (1) yıl önce bir yazı ile bildirilir. Uzman yardımcısı hazırlayacağı tezi bilimsel esaslara uygun bir biçimde tarihi gelişmeleri de irdeleyerek mukayeseli bir metotla hazırlamalıdır. Uzman Yardımcıları tezlerini geçerli mazeretleri bulunmadığı takdirde en geç yeterlilik sınavı tarihinden iki ay önce Genel Müdüre teslim etmek zorundadır.

Tez Değerlendirme

Madde 21 — Uzman yardımcılarının hazırlayacakları tez, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir. Tez, kurul üyelerine tez değerlendirme gününden en az bir (1) ay önce verilir. Tez, belirlenen gün ve saatte uzman yardımcısı tarafından sözlü olarak savunulur. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda olumsuz oy kullanan komisyon üyeleri gerekçelerini yazılı olarak belirtirler. Tezin başarısız bulunması halinde Kurul tarafından eksik görülen hususlar uzman yardımcısına yazılı olarak bildirilir. Uzman yardımcısı tezini düzeltmesi veya yeniden hazırlaması için üç (3) aylık süre verilir.

Yeni hazırlanan tezin başarısız olması halinde, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atama

Yeterlik Sınavı Şartları

Madde 22 — Uzman yardımcıları; adaylık dönemi dahil uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin ve askerlikte geçen süreler hariç üç (3) yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra, olumlu sicil almış olmak ve tezlerinin başarılı kabul edilmesi kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Uzmanlık Yeterlik Sınavı Duyurusu

Madde 23 — Uzmanlık yeterlik sınav tarihleri en az üç (3) ay önceden ilgililere yazı ile duyurulur.

Uzmanlık Yeterlik Sınavı Değerlendirme ve Sınav Kurulu

Madde 24 — Yeterlik Sınav Komisyonu, Bakanlık Makamınca Genel Müdür veya yardımcılarından birinin Başkanlığında ve dört üye olmak üzere beş kişi olarak teşekkül ettirilir. İki de yedek üye tespit edilir. Ancak, Sınav Kurulu üyelerinin seçiminde sınava girecek uzman yardımcılarının tez konuları dikkate alınır.

Yeterlik sınavı, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen alan konularından;

a) 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat (10 puan),

b) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (10 puan),

c) Bireysel İş Hukuku (15 puan),

d) Toplu İş Hukuku (10 puan),

e) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (30 puan),

f) Uluslararası Çalışma Mevzuatı (10 puan),

g) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Avrupa Birliği Mevzuatı (15 puan),

ağırlıklarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

Yeterlik Sınavında Başarı ve Uzmanlığa Atanma

Madde 25 — Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yazılı sınav ve sözlü sınavda ayrı ayrı en az 70 puan alınması ve bunların aritmetik ortalamasının da 70 puandan az olmaması gerekir.

Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı unvanını alırlar.

Uzman Yardımcılığından Çıkarılma

Madde 26 — Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, ikinci kez tezi başarısız bulunanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitim

Madde 27 — Genel Müdürlük, her kademedeki uzmanların ve uzman yardımcılarının hizmet içi eğitimi amacıyla programlar düzenler. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, mesleki bilgi ve ihtisasını artırmak amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ve 1/2/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma Programları

Madde 28 — Uzmanların çalışma programları Genel Müdürlükçe düzenlenir.

Yeniden Atanma

Madde 29 — Uzmanlık yeterlik sınavını kazandıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılan uzmanlar bu görev için gerekli şartları taşımak kaydıyla yeniden atanabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 30 — Bu Yönetmelikle, 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde en az beş (5) yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile koşulları uygun personel, Bakanlıkça açılacak ilk iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı yarışma sınavına, sınavın açıldığı tarihte 40 yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla girebilir.

Açılacak ilk sınava başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı ve

Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde istihdam edilecek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikler ile seçilme ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığına atanacak adaylar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman ve Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 27/2/1960 tarihli ve 7460 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanununun 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Bakanlık

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

 

b) Bakan

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

 

c) Eğitim ve Araştırma Merkezi

 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,
 

d) Başkan

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını,

 

e) Uzman

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanını,

 

f) Uzman Yardımcısı

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısını,

 

g) ÖSYM

: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

 

h) KPSS

: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

 

i) Giriş Sınavı

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman Yardımcılığı

Madde 5 — Uzman Yardımcılığına atanabilmek için bu Yönetmelikte öngörülen giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

Giriş Sınavı ve Şartlar

Madde 6 — Uzman Yardımcılığı giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Eğitim ve Araştırma Merkezince uygun görülecek zamanlarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Eğitim (Eğitim Bilimleri bölümü) Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler, Fen/Fen Edebiyat (İstatistik, Matematik ve Eğitim Bilimleri bölümü) Fakülteleri ile Makine, Elektrik/Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre Mühendisliği Fakülteleri veya bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,

c) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

d) Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olanlar arasından her sınav döneminde Bakanlıkça tespit edilen puan türünde asgari puanı almış olmak,

e) KPSS'den en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak Uzman Yardımcısı kadro sayısının yirmi katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına kabul edilirler),

f) Eğitim ve Araştırma Merkezince açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak,

şarttır.

Giriş sınavına ilişkin sekreterya hizmetleri Eğitim ve Araştırma Merkezi İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

Giriş Sınavı Duyurusu

Madde 7 — Giriş sınavına katılma şartları, belirlenen KPSS taban puanı, atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısı, sınav konuları, sınavın değerlendirme yöntemi, sınava ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru yeri, başvuru sırasında istenecek belgeler, sınavın yapılacağı il veya iller ile sınava ilişkin diğer hususlar son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde ve Bakanlık internet sitesinde ilan vermek suretiyle duyurulur.

Giriş Sınavına Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Madde 8 — Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Eğitim ve Araştırma Merkezinden temin edecekleri iş talep formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

c) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

d) Özgeçmiş,

e) KPSS sonuç belgesinin onaylı örneği.

Yukarıda sayılan ve sınav ilanı ile istenebilecek diğer belgelerin İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünce de onaylanabilir. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin Eğitim ve Araştırma Merkezine en geç, sınav duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Bu süreden sonra posta ile gelen belgeler kabul edilmez.

Sınav Hazırlık Komisyonu ve Sınava Giriş

Madde 9 — Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürü ile Başkan tarafından görevlendirilecek iki Uzmandan oluşan "Sınav Hazırlık Komisyonu" tarafından yürütülür.

Komisyon; giriş sınavı başvurularını inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSS'den en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Bu şekilde atama yapılacak Uzman Yardımcısı kadro sayısının yirmi katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday komisyon tarafından tutanakla belirlenir ve son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne bildirilir.

Aranan nitelikleri taşımayanlar ile istenilen belgeleri vermeyen adaylara sınava giriş belgesi verilmez ve durum kendilerine yazı ile bildirilir.

İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünce, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Sınava giriş belgesi adaylara mümkünse elden imza karşılığı veya iadeli taahhütlü olarak mektup ile adreslerine ulaştırılır. Sınava giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile aday no ve sınava gireceği tarih, yer ve saat bilgileri de yer alır. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

Giriş ve Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 10 — Uzman Yardımcılığı giriş sınavını ve Uzmanlık yeterlik sınavını yapacak olan kurul, Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma Genel Müdürlüğünden en az Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde birer temsilci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir Baş İş Müfettişi ve Personel Dairesi Başkanı olmak üzere Bakanlık Makamınca görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

Yazılı Sınav ve Konuları

Madde 11 — Yazılı sınav, klasik veya test usulünde Eğitim ve Araştırma Merkezince yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kuruluşlarına da yaptırılabilir. Yazılı sınavın diğer kamu kuruluşlarına yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar, Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir.

Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

A) Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar için;

I- ALAN KONULARI

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (İş Kanununun Genel Hükümleri ile Hizmet Akdine İlişkin Hükümleri, Sosyal Sigortalar, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Emekli Sandığı Kanununun Karşılanan Risklere İlişkin Hükümleri), Sosyal Politika, Sosyal Ekonomi.

II-İKTİSAT

a) İktisadın Genel Esasları, İktisadi Doktrinler, Para, Banka, Milli Gelir, Gelir Dağılımı, İstihdam, Yatırım Kalkınma,

b) Uluslararası Ekonomik İlişkiler.

III-HUKUK

a) Anayasa ve İdare Hukuku (Anayasanın Genel Esasları, İdare Hukukunun Genel Esasları, Türkiye'nin İdari Yapısı, İdari Yargı),

b) Ceza Hukuku (Ceza Kanununun " Esaslar" başlığını taşıyan Birinci Kitabı ile İkinci Kitabından Devlet İdaresi ve Ammenin İtimadı Aleyhine İşlenen Suçlar ve Mal Aleyhindeki Cürümler, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili genel bilgiler),

c) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun" Umumi Hükümler" başlığını taşıyan Birinci Kitabı ile " Muhakeme Usulü" başlığını taşıyan İkinci Kitabında yer alan hükümler),

d) Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku (Medeni Kanunun "Başlangıç" hükümleri ile Birinci Kitabında yer alan "Şahsın Hukuku", Borçlar Hukukunun Genel Esasları, Akdin Muhtelif Nevileri).

IV- GENEL KÜLTÜR

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (III. Selimden İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika),

b) Türkiye Coğrafyası (Türkiye'nin Fiziki Özellikleri, Türkiye'nin Beşeri Özellikleri, Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri),

c) Temel Yurttaşlık Bilgisi (Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku, Anayasa, İdare),

d) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

e) Türk Kültür ve Medeniyetleri (Selçuklular ve Önceki Dönem, Osmanlılar Dönemi).

V- GENEL YETENEK

a) Türkçe (Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Özellikleri, Okuduğunu Anlama),

b) Matematik (Sayılarla İşlem Yapma, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma, Problem Çözme, Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma, Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama).

VI- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri)

a) Sözcük Bilgisi,

b) Dilbilgisi,

c) Çeviri,

d) Okuduğunu Anlama.

B) Eğitim (Eğitim Bilimleri bölümü)/Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü) Fakültelerinden mezun olanlar için;

I-ALAN KONULARI

a) Sosyoloji, Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri, Rehberlikte Program Geliştirme, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri,

b) İstatistik.

II-GENEL KÜLTÜR

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (III. Selimden İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika),

b) Türkiye Coğrafyası (Türkiye'nin Fiziki Özellikleri, Türkiye'nin Beşeri Özellikleri, Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri),

c) Temel Yurttaşlık Bilgisi (Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku, Anayasa, İdare),

d) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

e) Türk Kültür ve Medeniyetleri ( Selçuklular ve Önceki Dönem, Osmanlılar Dönemi).

III-GENEL YETENEK

a) Türkçe ( Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Özellikleri, Okuduğunu Anlama),

b) Matematik ( Sayılarla İşlem Yapma, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma, Problem Çözme, Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma, Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama).

IV- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri)

a) Sözcük Bilgisi,

b) Dilbilgisi,

c) Çeviri,

d) Okuduğunu Anlama.

C) Fen/Fen Edebiyat (İstatistik, Matematik ve Eğitim Bilimleri bölümü) Fakültelerinden mezun olanlar için;

I-ALAN KONULARI

a) İstatistik bölümünden mezun olanlar için; Olasılık-Matematiksel İstatistik, Yöneylem Araştırması (Karar ve Oyunlar Kuramı dahil), Çok Değişkenli Analizler, Parametrik Olmayan Testler, Uygulamalı İstatistik, Zaman Serileri, Deney Tasarımı, örnekleme (Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme dahil), Sayısal Çözümleme, Doğrusal Cebir, Regresyon Analizi,

b) Matematik bölümünden mezun olanlar için; Analiz, Soyut Matematik ve Lojik, Lineer Cebir, Analitik Geometri, Genel Fizik, Sayılar Teorisi, Topoloji, Genel Programa Giriş, Soyut Cebir,

c) Eğitim Bilimleri bölümünden mezun olanlar için; Sosyoloji, Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri, Rehberlikte Program Geliştirme, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, İstatistik.

II-GENEL KÜLTÜR

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (III. Selimden İtibaren Türk İnkılâbını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika),

b) Türkiye Coğrafyası (Türkiye'nin Fiziki Özellikleri, Türkiye'nin Beşeri Özellikleri, Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri),

c) Temel Yurttaşlık Bilgisi (Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku, Anayasa, İdare),

d) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

e) Türk Kültür ve Medeniyetleri (Selçuklular ve Önceki Dönem, Osmanlılar Dönemi).

III- GENEL YETENEK

a) Türkçe (Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Özellikleri, Okuduğunu Anlama),

b) Matematik (Sayılarla İşlem Yapma, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma, Problem Çözme, Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma, Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama).

IV- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri )

a) Sözcük Bilgisi,

b) Dilbilgisi,

c) Çeviri,

d) Okuduğunu Anlama.

D) Makine, Elektrik/Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre Mühendisliği Fakülteleri veya bölümlerinden mezun olanlar için;

I-ALAN KONULARI

a) Makine: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Mekanizma, Malzeme Bilgisi, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, İmal Usulleri, Makine Tasarım, Motor Tasarım),

b) Elektrik/Elektronik: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Yüksek Gerilim Tekniği, Güç Sistem Analizi, Enerji Dağıtımı, Elektrik Makineleri, Analog ve Sayısal Elektronik, Devre Analizi, Ölçme, Aydınlatma, Lojik Devre Sistemleri, Devre Sentezi, Otomatik Kontrol, Yüksek Frekans),

c) Bilgisayar: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Mikro İşlemciler, Programlama Dilleri, Bilgisayar Organizasyonu, İşletim Sistemleri, Sayısal Çözümleme, Mantık ve Elektrik Devreleri),

d) Endüstri: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemleri, Yön Eylem Araştırması, Benzetim, Üretim-Planlama, Yönetim Bilgi Sistemleri),

e) Çevre: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Çevre Yönetim Sistemleri, Çevresel Hava, Toprak, Su Modellemesi, Mikro Biyoloji, Gürültü, Temel İşlemler (Atık su arıtma vb).

II- GENEL KÜLTÜR

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (III. Selimden İtibaren Türk İnkılâbını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika),

b) Türkiye Coğrafyası (Türkiye'nin Fiziki Özellikleri, Türkiye'nin Beşeri Özellikleri, Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri),

c) Temel Yurttaşlık Bilgisi (Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku, Anayasa, İdare),

d) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

e) Türk Kültür ve Medeniyetleri (Selçuklular ve Önceki Dönem, Osmanlılar Dönemi).

III- GENEL YETENEK

a) Türkçe ( Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Özellikleri, Okuduğunu Anlama),

b) Matematik (Sayılarla İşlem Yapma, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma, Problem Çözme, Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma, Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama).

IV- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri)

a) Sözcük Bilgisi,

b) Dilbilgisi,

c) Çeviri,

d) Okuduğunu Anlama.

Puanlama Sistemi:

A) Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden sınava girecekler için;

 

I

Alan Konuları 20 Puan

 

II

İktisat 20 Puan

 

III

Hukuk 20 Puan

 

IV

Genel Kültür 10 Puan

 

V

Genel Yetenek 10 Puan

 

VI

Yabancı Dil 20 Puan

B) Eğitim (Eğitim Bilimleri bölümü)/Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü) alanında sınava girecekler için;

 

I

Alan Konuları 50 Puan

 

II

Genel Kültür 15 Puan

 

III

Genel Yetenek 15 Puan

 

IV

Yabancı Dil 20 Puan

C) Fen/Fen Edebiyat (İstatistik, Matematik ve Eğitim Bilimleri bölümü) Fakültelerinden mezun olanlar için;

 

I

Alan Konuları 50 Puan

 

II

Genel Kültür 15 Puan

 

III

Genel Yetenek 15 Puan

 

IV

Yabancı Dil 20 Puan

D) Makine, Elektrik/Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre alanlarında sınava girecekler için;

 

I

Alan Konuları 50 Puan

 

II

Genel Kültür 15 Puan

 

III

Genel Yetenek 15 Puan

 

IV

Yabancı Dil 20 Puan

Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 12 — Yazılı sınavın Eğitim ve Araştırma Merkezince yapılması halinde sınav soruları, sınav günü 11 inci maddede sayılan konuları kapsayacak şekilde Sınav Kurulunca hazırlanır ve üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde Kurul Başkanına teslim edilir.

Yazılı Sınavın Yapılış Şekli

Madde 13 — Yazılı sınavlarda isim yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Sınavlar, Sınav Kurulunun gözetimi ve denetimi altında yapılır. Gerektiğinde Uzmanlar da Başkan tarafından gözetmen olarak görevlendirilebilir. Sınav başlamadan önce adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir ve sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılarak sorular yazdırılır.

Sınav sonunda sınavın başlayışını, akışını, bitimini ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak daha düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Sınav Kurulu Başkanına verilir.

Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce imzalanır.

Cevap Kağıtlarının Değerlendirilmesi

Madde 14 — Cevap kağıtlarının değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme her Sınav Kurulu üyesince ayrı ayrı yapılır ve adayların aldığı puanlar Sınav Kurulu üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için; 11 inci maddede yazılı konu gruplarının her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70, yabancı dilden 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Yabancı dil puanı, başarı sıralamasında dikkate alınmayıp diğer konu gruplarından alınan puanların eşitliği durumunda tercih nedenidir.

Sınav Kurulu, cevap kağıtlarını değerlendirerek yazılı sınav sonuçlarını sınav gününü takip eden en geç otuz gün içinde İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne teslim eder. Başarılı olanların listesi sonuçların teslimi tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Eğitim ve Araştırma Merkezinin uygun bir yerindeki duyuru tahtasında ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir ve başarılı olan adayların adreslerine taahhütlü mektupla bildirilir.

Bu madde gereğince başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç iki ay içinde istekleri üzerine başvurma belgeleri iade edilir.

Sözlü Sınav

Madde 15 — Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara durum, sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce taahhütlü mektupla sınavın yapılacağı yer, gün ve saat belirtilmek suretiyle bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olanlardan sözlü sınavdan önce ayrıca;

a) Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,

b) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği,

c) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı,

d) 6 adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

e) İkametgah belgesi,

f) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form,

istenir.

Ancak yukarıda sayılan belgelerden Eğitim ve Araştırma Merkezince belirlenecek olanların, sözlü sınav sonrasında da teslimi istenebilir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.

Sözlü sınavda; adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri ile birlikte personel ve teşkilatlanma hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak her adaya Sınav Kurulu üyelerince ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

Pedagoji formasyonu ile yüksek lisans yapmış olanlar tercih sebebidir.

Giriş Sınavı Sonuçları ve Sonuçlara İtiraz

Madde 16 — Sınav Kurulu; adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai puanlarını tespit eder. Adaylar, en yüksek puanı alandan başlamak üzere sıralanır.

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir, sözlü sınavın bitimini takip eden üç gün içinde Başkanın onayı ile başarı sıralamasına göre oluşturulan liste asılmak suretiyle ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara 10 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

İlan edilen boş Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısı kadar, sınavı kazananların yedek listeleri düzenlenir. Giriş sınavına katılan diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, yazılı veya sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından ve duyurulmasından başlayarak on gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından en geç beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

Madde 17 — Giriş Belgesi verilmek sureti ile sınava alınan ve yapılan sınavları kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

Atamaları yapılmış olanlardan, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması halinde, atamaları iptal edilir. Bunlar hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hiçbir hak da talep edemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi

Çalışma ve Yetiştirme Planı

Madde 18 — Uzman Yardımcıları, Başkanın uygun göreceği sürelerle Eğitim ve Araştırma Merkezinin birimlerinde çalıştırılırlar. Çalışmaları sonucunda düzenleyecekleri rapor Başkana verilir.

Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla Eğitim ve Araştırma Merkezince bir veya birden fazla program hazırlanır. Program ile Uzman Yardımcılarının yetiştirilmek amacıyla çalışmalarına ilişkin hususlar Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Tez Seçimi

Madde 19 — Uzman Yardımcıları, Eğitim ve Araştırma Merkezinin görev alanı ile ilgili konularda bir tez hazırlarlar.

Uzman Yardımcıları Eğitim ve Araştırma Merkezindeki iki yıllık hizmet sürelerinin tamamlanmasını takip eden bir aylık süre içinde, hazırlamak istedikleri tezin konusunu Başkanın ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının onayına sunarlar. Onay makamınca beş iş günü içinde verilecek onaydan sonra tez konusu kesinleşmiş olur.

Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, Uzman Yardımcısı en geç on beş gün içinde onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirleyerek tekrar onay alır. Onaylanan tez konusu onay makamınca İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne bildirilir.

Tezin Hazırlanması

Madde 20 — Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanır. Tezin, Uzman Yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi esastır.

Tezin Teslimi

Madde 21 — Tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde Uzman Yardımcısı hazırladığı tezi İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne teslim eder.

Tezler, İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünce, değerlendirilmek üzere Yeterlik Sınav Kurulu üyelerine dağıtılır ve tezlerin incelenmesi için bir aylık süre verilir.

Tezin Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Madde 22 — Eğitim ve Araştırma Merkezince tespit edilecek değerlendirme gününde Uzman Yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır.

Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda da olumsuz oy kullanan Kurul üyeleri gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.

Tezin başarısız bulunması halinde, Kurulca tezde tespit edilen aksaklıklar yazılı olarak bildirilir ve Uzman Yardımcısına tezini düzeltmesi için üç aylık bir süre verilir.

Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

Madde 23 — Uzman Yardımcıları,

a) Uzman Yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç üç yıl çalışmış olmaları,

b) Sicil notlarının olumlu olması,

c) Tezlerinin başarılı kabul edilmesi,

şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik Sınavından Önce Çıkarılma

Madde 24 — Uzman Yardımcılığı süresinde, sicillerine göre uzmanlıkta başarı gösteremeyeceği anlaşılanlarla, uzmanlıkla bağdaşmayan tutum ve davranışları tespit edilenler Eğitim ve Araştırma Merkezi veya Bakanlık'ta durumlarına uygun idari kadrolardan birine atanırlar.

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Madde 25 — Yeterlik sınavına alınmaları uygun görülen Uzman Yardımcılarına yeterlik sınavının tarihi, yeri ve saati sınavdan en az bir ay önce yazı ile bildirilir. Uzmanlık yeterlik sınavı, aşağıda yer alan konu ve ağırlıklarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki safhada yapılır:

I-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bağlı-İlgili Kuruluş ve Kurumlarını ilgilendiren mevzuat ve bunların uygulaması;

a) İş Hayatını Düzenleyen Mevzuat: ( 35 puan)

İş Kanunları, Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Hafta Tatili Hakkında Kanun, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili Tüzük, Kararname, Yönetmelikler, Anayasa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanununun iş hayatı ile ilgili hükümleri.

b) Sosyal Güvenlik, İş İsteme ve İş Aramanın Düzene Bağlanması ile İlgili Faaliyetler ve İşsizlik Sigortası Mevzuatı: (25 puan)

Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, bunlarla ilgili kanun hükmünde kararname, tüzük, kararname ve yönetmelikler, sosyal güvenlik sözleşmeleri ve T.C. Emekli Sandığı Kanunu (Karşılanan Riskler ve Sağlanan Yardımlar),

Türkiye İş Kurumu'nun faaliyetleri ve İşsizlik Sigortası Mevzuatı (İşgücü anlaşmaları dahil).

c) Bakanlık ile Bağlı ve İlgili Kuruluş ve Kurumlarının Teşkilat, Personel, Bütçe ve Muhasebesi hakkında mevzuat: (25 puan)

Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluş ve kurumlarının kuruluş kanunları ile bunlara ilişkin tüzük, kararname, yönetmelik ve talimatlar ve İl İdaresi Kanunu,

Devlet memurları ve diğer kamu personeli ile ilgili kanun, tüzük, kararname, yönetmelik.

II-Tez değerlendirme gününden en az 3 ay önce Eğitim ve Araştırma Merkezince tespit edilip bildirilecek kamu personelini ilgilendiren diğer kanun, kanun hükmünde kararname ve genel yönetmelikler. (15 puan).

Yazılı sınav, Eğitim ve Araştırma Merkezince belirlenecek tarihlerde birbirini takip eden iki günde yapılır. Sınav soruları Kurulca her bir oturumdan önce yukarıdaki konu ve ağırlıklara uygun olarak hazırlanır ve üyelerce imzalanarak kapalı zarflar içinde Kurul Başkanına teslim edilir. Sınavda isim yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Kurul Başkanınca yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir. Sınav başlamadan önce sınava katılanların kimliklerinin kontrol edildiği ve sınav sorularının kapalı zarf içinde olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Daha sonra sınav kuralları açıklanarak soru zarfı sınava katılanların huzurunda açılır ve sorular dağıtılır veya yazdırılır.

Sınav sonunda sınavın başlayışını, akışını, bitişini ve her adayın kullandığı cevap kağıdı adedini gösteren bir tutanak daha düzenlenir. Toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Kurul Başkanına teslim edilir. Yazılı sınav sonuçları sınava girenlere yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur. Yazılı sınavda başarılı olamayan Uzman Yardımcıları sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınavda başarılı bulunanların sözlü sınavları Eğitim ve Araştırma Merkezince belirlenecek tarihlerde yapılır. Sözlü sınavdan önce her bir Uzman Yardımcısı için sorulacak sorular ve puan değerleri bir tutanakla tespit edilir. Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

Sınav sonunda, Sınav Kurulu her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu sınav tarihinden itibaren Eğitim ve Araştırma Merkezine bildirir ve başarılı olanların atamaları en kısa zamanda yapılır.

Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olanlar "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı" unvanını kazanırlar.

Yeterlik Sınavına İtiraz

Madde 26 — Yazılı ve sözlü yeterlik sınavı sonuçlarına, sonuçların bildirilmesinden sonra en fazla üç gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

Sınav Kuruluna yapılacak itirazlar aynı kurulca üç gün içinde incelenerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Başarısızlık Hali

Madde 27 — Yapılan yeterlik sınavının yazılı veya sözlü aşamasında başarısız olan uzman yardımcılarına en az üç aylık bir süre sonunda başarısız olduğu sınava girmek üzere ikinci bir hak daha verilir.

Yapılacak ikinci sınavda da başarısız olan Uzman Yardımcıları Eğitim ve Araştırma Merkezi veya Bakanlık'ta durumlarına uygun idari kadrolardan birine atanırlar.

İkinci kez tezi başarısız kabul edilenler ile kanunen kabul edilebilir mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tez konusunu belirlemeyen ve tezini teslim etmeyen Uzman Yardımcıları hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Kanunen kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yeterlik sınavına girmeyenler daha sonra uygun bulunacak zamanda yeterlik sınavına alınır.

Kanunen kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yazılı veya sözlü sınava iki kez girmeyen Uzman Yardımcıları da başarısız kabul edilirler ve bunlar hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görevleri

Madde 28 — Uzman ve Uzman Yardımcılarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Çalışma hayatı ile ilgili olarak; ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık konularında çalışmalar yapmak,

b) Sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarla ilgili olarak veri toplama, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile ilgili eğitim planlarının hazırlanması ve eğitim ihtiyaçlarının analizi çalışmalarını yapmak,

d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak,

e) Başkanlık Makamınca verilen benzeri işleri yapmak.

Sorumluluk

Madde 29 — Uzman ve Uzman Yardımcıları uzmanlık çalışmalarının gereği gibi ve süresinde tamamlanmasından, Başkanlıkça verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

ALTINCI BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

Hizmet İçi Eğitim

Madde 30 — Eğitim ve Araştırma Merkezi, Uzman ve Uzman Yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

Uzman ve Uzman Yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/1/1974 ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kariyer Dışı Uzman Atanamayacağı

Madde 31 — Uzmanlık kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

Geçici Madde 1 — 4947 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Eğitim ve Araştırma Merkezinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, sınavın açıldığı tarihte 40 yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla açılacak ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına girebilirler. Açılacak ilk sınava başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler.

Yürürlük

Madde 32 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

(2003/17/AT ile değişik 98/70/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamak üzere motorlu araçlarda kullanılacak benzin ve motorin türlerinin teknik özellikleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik çevre ve insan sağlığının korunması açısından pozitif ateşlemeli ve sıkıştırmalı hava ile ateşlemeli (benzin ve motorin ile çalışan) içten yanmalı motorlu araçlarda kullanılacak olan yakıtların teknik özelliklerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

AT: Avrupa Topluluğunu,

Benzin: 2710 11 41 00 00, 2710 11 45 00 00, 2710 11 49 00 00, 2710 11 51 00 00 ve 2710 11 59 00 00 GTİP numaralı, içten yanmalı pozitif ateşlemeli motorlu araçların çalıştırılmasında kullanılan petrol esaslı yakıtı,

Motorin (Dizel Yakıt): 2710 19 41 00 11 GTİP numaralı, 70/220/AT ve 88/77/AT sayılı Yönergeler ile tanımlanan sıkıştırmalı hava ile ateşlemeli araçların çalıştırılmasında kullanılan petrol esaslı yakıtı,

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makineler ve Tarım Traktörlerinde Kullanılan Yakıt: 2710 19 41 00 19 ve 2710 19 45 00 11 GTİP numaralı 97/68/AT ve 200/25/AT Yönetmeliklerinde belirtilen motorlarda kullanılan petrol esaslı yakıtı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Uygulama

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamına giren motorlu araçlarda kullanılan benzin ve motorin ile ilgili uygulama aşağıda belirtilmiştir:

a) Benzin

1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren EK I’de belirtilen kurşunsuz benzinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilir.

2) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren sadece, EK-III’de belirtilen çevre koşullarına uygun ve azami kükürt içeriği 50 mg/kg olan kurşunsuz benzinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilir.

3) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren EK-III’ de belirtilen çevresel koşullara uygun ve azami kükürt içeriği 10 mg/kg olan kurşunsuz benzinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilebilir.

4) 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sadece EK-III’ de belirtilen çevre koşullarına uygun ve azami kükürt içeriği 10 mg/kg olan kurşunsuz benzinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilir.

5) Toplam satışların azami % 0,5 ini geçmeyecek oranda, özelliği gereği eski araçlar tarafından kullanılacak olan kurşunlu benzinin normal dağıtım kanalları dışında özel talep ile temin ve sunumuna müsaade edilir.

b) Motorin (Dizel Yakıtı)

1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren EK-II’ de belirtilen çevresel koşullara uygun motorinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilebilir.

2) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren sadece EK-IV’ de belirtilen çevre koşullarına uygun ve azami kükürt içeriği 50 mg/kg olan motorinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilir.

3) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren EK-IV’ de belirtilen çevresel koşullara uygun ve azami kükürt içeriği 10 mg/kg olan motorinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilebilir.

4) 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren motorinin ithalat, temin ve sunumu sadece EK-IV’ de belirtilen çevre koşullarına uygun ve azami kükürt içeriği 10 mg/kg olacaktır.

5) Yalnız yol dışı hareketli makinelerdeki ve tarım ve orman traktörlerindeki motorlarda kullanılmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen kükürt içeriğinin aynısını veya 93/12/AT sayılı yönetmelikte belirlenen dizel yakıtlarında bulunması gereken kükürt miktarlı motorine (2000 mg/kg) izin verilebilir.

6) Yol dışı hareketli makinelerdeki ve tarım ve orman traktörlerindeki motorlarda kullanılan yakıtın, azami kükürt içeriğinin 2000 mg/kg olarak pazarlanması sağlanmalıdır. 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren pazarlanan, yol dışı hareketli makinelerdeki ve tarım ve orman traktörlerindeki motorlarda kullanılan yakıtın, azami kükürt içeriği 1000 mg/kg olmalıdır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Madde 6 — Akaryakıt kalitesi konusunda piyasa gözetimi ve denetimi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygunluğun İzlenmesi ve Rapor Verme

Madde 7 — EPDK, TS EN 228 ve TS 3082 EN 590’da belirtilen analitik yöntemlere dayanarak 5 inci Maddede yer alan esaslara uyulup uyulmadığını izlemekle yükümlüdür. EPDK veya yerel yönetimler tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak akaryakıt denetimlerinde çevre ile ilgili saptanan hususlar Bakanlığa bildirilecektir.

Bildirim

Madde 8 — Avrupa Birliğinin 2003/17/AT ile değiştirilen 98/70/AT direktifi esas alınarak düzenlenen ve yayımlanan bu Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe göre her yıl hazırlanacak uygunluk izleme raporu AT Komisyonuna bildirilir.

Geçici Madde 1 — 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren TS 2885 standardında belirtilen kurşunlu süper benzindeki kurşun miktarı üst sınır değer olarak 0,15 gr/lt’yi aşamaz.

Geçici Madde 2 — 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren kurşunlu benzinin ithalat, üretim, temin ve sunumu, 5 inci maddenin (a) bendinin (5 ) numaralı alt bendi dışında yasaktır.

Geçici Madde 3 — 1 Ocak 2007 tarihine kadar sadece TS EN 228 belirtilen çevre koşullarına uygun olan kurşunsuz benzinin ithalat, üretim, temin ve sunumuna müsaade edilir.

Geçici Madde 4 — Sadece kurşunlu benzinle çalışan araçlarda kullanılmak üzere Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren;

a) 1 Ocak 2006 tarihine kadar özelliği gereği eski araçlarda (yumuşak supaplı) kullanılmak üzere TS 2885’de belirtilen,

b) 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren TS EN 228’de belirtilen,

c) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğin EK-I’ de belirtilen,

d) 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren ise bu Yönetmeliğin EK-III’de belirtilen,

çevresel niteliklere uygun olan benzine, kurşun yerine katkı maddesi olarak en az 8 mg/kg ila en fazla 20 mg/kg arasında potasyum veya en az 10 mg/kg ila en fazla 50 mg/kg arasında mangan katkı maddesi katılabilir.

Geçici Madde 5 — 1 Ocak 2007 tarihine kadar TS 3082 EN 590’da belirtilen çevresel koşullara uygun motorinin ithalat, üretim, temin ve sunumuna müsaade edilir.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

Sayfa Başı