Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Haziran 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25487

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5183 Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5184 Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5185 Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

— Milli Savunma, İçişleri ile Sanayi Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

— Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Genelgeler

— Açıktan ve Naklen Atamalar ile İlgili (2004/18) Sayılı Başbakanlık Genelgesi

— Yönetmelikler ile İlgili (2004/19) Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

— Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/1)

— Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ (No: 2004/5)

— Adana İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

— Afyon İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

— Ankara İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

— Sinop İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

DÜZELTME (Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile İlgili)

DÜZELTME (Kütahya Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 2004/2 Sayılı Kararı ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Danıştay Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 5183

Kabul Tarihi : 2.6.2004

MADDE 1. — 6.1.1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Danıştay; onikisi dava, biri idari daire olmak üzere onüç daireden oluşur.

MADDE 2. — 2575 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. İdari İşler Kurulu, idari daire başkan ve üyeleri ile her takvim yılı başında Genel Kurulca her dava dairesinden seçilecek bir başkan veya üyeden oluşur. Kurulun seçimle belirlenen üyeliklerinde boşalma olması halinde Genel Kurulca otuz gün içinde seçim yapılır.

MADDE 3. — 2575 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İdari ve vergi dava daireleri kurulları

Madde 17. - 1. İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava daireleri başkanları ile her idari dava dairesinin kendi üyeleri arasından her üyenin Kurulda görev yapacağı şekilde iki yıl için seçilecek üçer üyeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava daireleri başkanları ile her vergi dava dairesinin kendi üyeleri arasından her üyenin Kurulda görev yapacağı şekilde iki yıl için seçilecek üçer üyeden oluşur. Kurula seçilmemiş üyeler varken seçilmiş üyeler yeniden seçilemez. Kurul üyelerinin izinli veya özürlü olmaları hallerinde, yerlerine kurullara katılmak üzere her daireden aynı şekilde ikişer yedek üye seçilir. Üyelerin seçimleri gizli oyla, takvim yılı başında yapılır. Kurul asıl veya yedek üyeliklerinde boşalma olması halinde yedi gün içinde yeni üyeler belirlenir.

2. Dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri; bunların yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder.

3. İdari ve vergi dava daireleri kurulları tüm üyelerinin katılımı ile toplanır, idari ve vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde, bu dairelerin başkan ve üyeleri kurul toplantısına katılamazlar. Ancak iki dava dairesinin birlikte yapacakları toplantıda verilen kararların incelenmesinde, kurul bu iki dava dairesinin dışındaki dava dairelerinin asıl ve yedek üyelerinin katılımıyla toplanır.

4. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula katılamaz.

5. Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile verilir.

6. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilir. Ayrıca bir yazı işleri müdürlüğü bulunur.

MADDE 4. — 2575 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, (d) bendinde yer alan "Danıştay idari dairelerince" ibaresi "Danıştay İdari Dairesince" şeklinde değiştirilmiştir.

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere,

MADDE 5. — 2575 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci ve Onüçüncü daireler ile idari ve vergi dava daireleri kurullarında incelenir ve karara bağlanır.

MADDE 6. — 2575 sayılı Kanuna 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 26/A maddesi eklenmiştir.

İkinci dairenin görevleri

MADDE 26/A - İkinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

MADDE 7. — 2575 sayılı Kanunun 34/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 34/A - Onbirinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

MADDE 8. — 2575 sayılı Kanunun 34/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 34/B - Onikinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

MADDE 9. — 2575 sayılı Kanuna 34/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 34/C maddesi eklenmiştir.

Onüçüncü dairenin görevleri

MADDE 34/C - Onüçüncü Daire;

a) Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,

b) Elektrik Piyasası Kanunu ile Doğal Gaz Piyasası Kanunundan,

c) Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

d) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanundan,

e) Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,

f) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

g) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundan,

h) Kamu İhale Kanunundan,

ı) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanundan,

i) Şeker Kanunundan,

j) Telsiz Kanunundan,

k) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,

l) Sermaye Piyasası Kanunundan,

m) Bankalar Kanunundan,

Doğan uyuşmazlıklardan Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaları çözümler.

MADDE 10. — 2575 sayılı Kanunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 37. — Dava dairelerinin işlerinde birbirine göre nispetsizlik görülürse, bir dairenin görevine giren işlerden bir bölümü, Başkanlık Kurulu kararıyla diğer dava dairelerine verilebilir. Bu husustaki kararlar Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanır.

MADDE 11. — 2575 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 41. — İdari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler Birinci Daire ve İdari İşler Kurulunda görülür.

MADDE 12. — 2575 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

k) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri,

MADDE 13. — 2575 sayılı Kanunun 43 ve 44 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14. — Danıştay Başkanlığı teşkilatında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 15. — 2575 sayılı Kanunda ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda geçen "İdari Dava Daireleri Genel Kurulu" ibareleri "İdari Dava Daireleri Kurulu"; "Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu" ibareleri "Vergi Dava Daireleri Kurulu" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16. — 2575 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 20. — Bu Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle Danıştay İkinci Dairesinde bulunan dosyalar Birinci Daireye, Onuncu Dairenin görev alanından çıkarılan dava ve işlere ilişkin dosyalar Onüçüncü Daireye, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmaksızın devredilir.

GEÇİCİ MADDE 21. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süre ile Danıştay tetkik hakimliğine yapılacak atamalarda, 2575 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 22. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda açılmış bulunan ve bu Kanunla idare mahkemeleri görevleri kapsamına alınan davalar Danıştayda sonuçlandırılır.

MADDE 17. — Bu Kanunun 3, 9 ve 14 üncü maddeleri 1 Ocak 2005 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/6/2004

(1) SAYILI LİSTE

 

KURUMU    : DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

   

Kadro

Kadro

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Toplam

GİH

Şef

3

3

3

GİH

Veri Haz. ve Kont.İşl.

6

3

3

GİH

Veri Haz. ve Kont. İşl.

7

3

3

GİH

Zabıt Kâtibi

9

2

2

GİH

Zabıt Kâtibi

10

2

2

GİH

Şoför

10

2

2

YH

Hizmetli

11

5

5

 

Toplam

 

20

20

 

 

(2) SAYILI LİSTE

 

KURUMU   : DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

   

Kadro

Kadro

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Toplam

HS

Daire Başkanı

1

1

1

HS

Üye

1

7

7

HS

Savcı

1

5

5

HS

Tetkik Hâkimi

8

25

25

 

Toplam

 

38

38

—— • ——

Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği

Kanununda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun

 

Kanun No. 5184

Kabul Tarihi : 3.6.2004

MADDE 1. — 15.5.1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun l inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Odaların kuruluş amacı ve kapsamı

Madde l. — Ziraat odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplin ve ahlâkını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin meslekî hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

MADDE 2. — 6964 sayılı Kanuna 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1/A maddesi eklenmiştir.

Tanımlar

MADDE 1/A. — Bu Kanunda geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Oda: Ziraat Odasını,

Birlik: Ziraat Odaları Birliğini,

Çiftçilik: Bu Kanunun uygulanması bakımından ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini, bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesini, muhafaza ve pazarlanmasını,

Çiftçi: Çiftçilik faaliyetlerini mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir ekim veya yetiştirme devresi yapanları,

Seçim çevresi: Oda genel kurulu için yapılacak seçimlerde her köy; kasaba ve şehirlerde ise mahalle muhtarlığı birer seçim çevresini,

İfade eder.

MADDE 3. — 6964 sayılı Kanunun 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Odaların kuruluş ve çalışma alanları ile tasfiyesi

Madde 2. — Odalar, merkez ilçeler dahil en az ondört seçim çevresi olan ilçelerde, kurucu listelerinin Birlik Yönetim Kurulunca onayı ve genel kurulunun bu Kanun ile tüzükte gösterilen usullere göre dört ay içinde yapılması ve ilgili ilçe seçim kurulunun sonuçları ilân etmesi ile kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olurlar. Bu sürenin aşılması halinde, Birliğin izni alınmadan kuruluş genel kurul toplantısı yapılamaz.

Kuruluş genel kurulunu oluşturan delegeler, kuruluşu takip eden ilk delege seçimlerine kadar, oda organları ise kuruluşu takip eden ilk oda genel kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

Odaların kuruluş ve çalışma alanları ilçe sınırlarıdır.

Odası bulunmayan ilçeler, Birlik Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile en yakın ilçe ziraat odasının çalışma alanı içine alınabilir.

Birliğin yapacağı denetimler sonucunda; faaliyetinin bulunmadığı veya bölgesindeki tarım potansiyelinin yetersizliği ya da çiftçi sayısının azlığı nedeniyle, bu Kanunda gösterilen hizmetleri yeterince yerine getiremediği tespit edilen oda, Birlik Yönetim Kurulunun gerekçeli kararının odaya yahut mahallî mülkî amirliğe tebliğ tarihi itibarıyla kapatılır. Bu şekilde kapatılan odalar, il kongrelerine temsilci gönderemezler.

Kapatılan odalarda yürütülecek tasfiye işlemleri ile tasfiyeye ilişkin diğer usul ve esaslar tüzükte gösterilir.

Odalar kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

MADDE 4. — 6964 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Odaların görev ve yetkileri

Madde 3. — Odaların başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tarım ve çiftçilikle ilgili haber ve bilgileri toplamak, gerekli inceleme, endeks ve istatistikî çalışmaları yapmak ve yayımlamak, gerektiğinde ilgililerce istenilen bilgi ve kayıtları vermek.

b) Kamu ve özel kurum, kuruluşlara faaliyet konuları ile ilgili önerilerde bulunmak, işbirliği yapmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hâl ve mezbahalara, umumî sergilere, biçerdöver kontrolleri için oluşturulacak komisyonlara ve gerekli gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek.

c) Tarımın gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuat oluşturulması hususunda Birliğe önerilerde bulunmak.

d) Tarım ve kırsal kesimin kalkınması için her türlü eğitim, yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, katkı ve önerilerde bulunmak.

e) Çiftçi kayıtlarını tutmak, çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemek, her türlü tarımsal desteklere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermek.

f) Çiftçilerin tarımsal girdilerini teminen her türlü faaliyette bulunmak.

g) Yurt içi veya yurt dışı fuar, sergi düzenlemek ve katılmak, müsabakalar düzenlemek.

h) Meslek ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere bilirkişi göndermek.

ı) Yurt içi ve Birliğin izniyle yurt dışındaki diğer meslek odaları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

i) Bütçe imkânlarına bağlı olarak; tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili olmak üzere her türlü teknik, idarî ve sosyal hizmet müesseseleri kurmak, satın almak, kurdurmak, hizmet satın almak, hizmet satmak, yurt içi ve yurt dışı konsorsiyum kurmak, gerekli olduğunda personel istihdam etmek, her türlü bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili teşhis tedavi hizmetlerinde bulunmak, organize tarım ve/veya hayvancılık bölgelerinin ihdası organizasyonunda bulunmak, bu konuyla ilgili her türlü işbirliği yapmak.

j) Kuruluş amacına uygun olarak kooperatif ve şirket kurmak, iştirak etmek ve sigorta acenteliği yapmak.

k) Odalara kayıtlı muhtaç çiftçi çocuklarının, yurt içinde eğitimleri veya ihtisas ya da stajları için Birliğin onayı ile burs vermek.

MADDE 5. — 6964 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. — Odaların aslî ve fahrî olmak üzere iki tür üyesi vardır.

I - Aslî üyeler:

Çiftçilikle iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe sahip olmasa da Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner sermayeli kuruluşlara, belediyelere ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşlardır.

II - Fahrî üyeler:

Çiftçilikle iştigal etmedikleri halde odaların faaliyetine yakın ilgi gösteren, maddî ve manevî yardımlarda bulunan kişi ve kuruluşlardır.

Fahri üyeler oda meclisleri tarafından seçilir.

MADDE 6. — 6964 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5. — 4 üncü maddede yazılı aslî üyelerden gerçek kişiler hakkında, tüzükte istenen bilgiler köy veya mahalle ihtiyar heyetlerince, cetvel halinde düzenlenip onaylandıktan sonra muhtarlıklar tarafından il merkezlerinde valilere, ilçelerde kaymakamlara verilir. Bu cetveller odalar tarafından onaylanır ve bir ay süre ile ilân tahtasına ve köylerde muhtarlıklar tarafından herkesin görebileceği bir yere asılır. Muhtarlar, üyelik durumlarında meydana gelecek değişiklikleri yılda bir defa, tüzükte gösterilecek bir zamanda odalara bildirmekle yükümlüdür.

Diğer aslî üyeler, çiftçiliğe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde şekli tüzükte gösterilen üyelik beyannamelerini, il merkezlerinde valilere ilçelerde kaymakamlara vermeye mecburdurlar.

Üyelik kaydına ilişkin itirazlar, tüzükte yazılı usule göre oda yönetim kurulunca karara bağlanır. Yönetim kurulu kararına karşı itirazlar, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde oda meclisine yapılır.

MADDE 7. — 6964 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Oda genel kurulu ve görevleri

Madde 7. — Oda genel kurulu seçim çevresinden gelen delegelerden oluşur.

Delegeler, odaya kayıtlı üyeler arasından dört yılda bir aralık ayı içinde ve gizli oyla seçilir.

Sandık kurullarında görev alanlar delege seçiminde aday olamazlar.

Seçilecek delege sayısı, asıl üye sayısı beşyüze kadar (beşyüz dahil) olan seçim çevrelerinde bir asıl bir yedek; beşyüzden yukarı olanlarda ise her beşyüz asıl üye için bir asıl bir yedektir.

Seçilecek delegelerde aranan özellikler ve seçim usulleri tüzükte gösterilir.

Oda genel kurulu, dört yılda bir defa şubat ayı içinde, delege tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul ertesi gün tekrar toplanır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oda genel kurulunun görevleri şunlardır:

a) Oda meclisi üyelerini seçmek.

b) Çalışma raporlarını incelemek.

c) Oda meclisi ve oda yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesine karar vermek.

d) Kesin hesapları kabul veya reddetmek.

e) Oda meclisi ve oda yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

f) Oda meclisi ve oda yönetim kurulunun getirdiği teklifleri karara bağlamak.

g) Bu Kanuna uygun gerekli karar ve tedbirleri almak.

Genel kurul, oda meclisinin veya Birlik Yönetim Kurulunun kararı yahut genel kurul üyelerinden üçte birinin yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

MADDE 8. — 6964 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9. — Oda meclisi, genel kurul tarafından dört yıl için seçilen, genel kurul üye tamsayısının yarısı kadar üyeden oluşur.

Oda meclisi asıl üye sayısı ondörtten az, yirmibirden çok olamaz. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Oda meclisi iki yılda bir, seçilmiş üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Oda meclisi başkanı ve başkan vekili, oda yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler.

MADDE 9. — 6964 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Oda meclisinin görevleri

Madde 10. — Oda meclisinin başlıca görevleri şunlardır:

a) Bu Kanunun amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları ve tedbirleri almak.

b) Kendi üyeleri arasından oda yönetim kurulunu seçmek ve gerektiğinde değiştirmek.

c) Oda içinde veya çiftçiler arasında doğabilecek ihtilafları çözmeye çalışmak.

d) Oda üyeleri hakkında bu Kanunda yazılı cezaları karara bağlamak.

e) Yönetim kurulunun tespit ettiği giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına karşı oda üyelerinin yapacağı itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışında tarımsal ve ekonomik kuruluşlara üye olmak, üye kabul etmek ve benzeri hususları karara bağlamak ile bunlardan uluslararası kuruluşlara ait olanları Birliğin onayına sunmak.

g) Muhtaç çiftçilere odaca yapılacak ekonomik, sosyal ve teknik yardımları karara bağlamak.

h) Eğitim ve yayım programlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak.

ı) Oda kadro ve bütçesi ile çalıştırılacak personelin ücretlerini tespit etmek, yönetim kurulunun teklifi üzerine bütçe üzerinde gerekli görüşmeleri yapmak, kesin hesapları karara bağlamak, hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.

i) Yönetim kurulunun teklifi üzerine gerekli gördüğü konularda komiteler kurmak.

MADDE 10. — 6964 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Oda yönetim kurulu

Madde 11. — Oda yönetim kurulu, oda meclisinin dört yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği en az beş en çok yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Oda yönetim kurulu, iki yılda bir seçilmiş üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçer.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk seçimlerden itibaren üst üste dört dönem oda yönetim kurulu başkanı görevinde bulunanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemez.

MADDE 11. — 6964 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Oda yönetim kurulunun görevleri

Madde 12. — Oda yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a) Mevzuat çerçevesinde odanın işlerini yürütmek ve kanunî görevlerini gerçekleştirmek.

b) Oda muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları oda meclisine sunmak.

c) Oda genel sekreterinin dışında odada çalıştırılacak personeli atamak ve gerektiğinde görevlerine son vermek.

d) Oda meclisine ceza ve ödül tekliflerinde bulunmak, kendi yetkisi dahilindeki cezaları vermek, meclisçe verilecek karar ve cezaları uygulamak.

e) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlayarak meclisin onayına sunmak.

f) Çiftçiliğe ve oda üyelerine ait belgeleri tasdik etmek.

g) Çiftçi kayıtlarını ve üye defterlerini tutmak.

h) Bütçe dahilinde harcamalar yapmak.

ı) Tarımsal endeks ve istatistikleri tanzim etmek.

i) Odanın taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek ve korumak.

j) Tarım ürünlerinin piyasa fiyatlarını takip ederek çiftçileri bilgilendirmek.

k) Meslekî toplantılara gönderilecek temsilcileri belirlemek.

MADDE 12. — 6964 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Odayı temsil ve ilzam

Madde 13. — Odayı yönetim kurulu başkanı temsil eder.

Odanın kanunî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. Bununla beraber oda yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili ile diğer bir üyenin müşterek imzaları odayı ilzam eder.

Oda meclisinin kararı ile yönetim kurulunun yetkilerinden bir kısmı, yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yahut oda genel sekreterine devredilebilir.

Oda bütçelerinden harcama başkan veya başkan vekili ile oda genel sekreterinin, genel sekreterin bulunmadığı hallerde muhasip üyenin müşterek imzası ile yapılır. Yönetim kurulu kararı ile üst sınırı belirlenecek harcama, oda genel sekreteri tarafından yapılabilir.

MADDE 13. — 6964 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14. — Oda meclisi en az iki ayda bir, yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Başkanların veya toplam üye sayısının üçte ikisinin çağrısı üzerine her zaman toplantı yapılabilir. Yapılacak olağan toplantıların yer ve zamanı yetkili organlarca karara bağlanır ve toplantıda alınan kararlar, karar defterine kaydedilir.

Kararlar oy çokluğu ile alınır, eşitlik olması halinde başkanın oy kullandığı tarafın kararı geçerli sayılır.

MADDE 14. — 6964 sayılı Kanunun 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Oda genel sekreteri

Madde 15. — Oda genel sekreteri, en az fakülte veya yüksek okul mezunları arasından yönetim kurulunca seçilerek oda meclisince atanır. Zorunlu hallerde lise mezunları vekil olarak atanabilir.

Bu istihdamla ilgili usul ve esaslar tüzükte belirlenir.

MADDE 15. — 6964 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Temsilcilikler

Madde 16. — Odası bulunmayan ilçelerde temsilcilikler açılabilir. Temsilciliklerin çalışma usul ve esasları Birlik tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE 16. — 6964 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İl kongresi

Madde 17. — İl kongresi, dört yılda bir mart ayı içinde il merkezinde yapılır. İl kongresine, il sınırı içindeki oda meclislerinden beşer, yönetim kurullarından da ikişer temsilci katılır.

Toplantıyı il merkez odası düzenler. İl merkez odası bulunmayan yerlerde, bu organizasyonu Birliğin görevlendireceği o ildeki odalarından biri yapar.

İl kongresi üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır.

Toplantı günü çoğunluk sağlanamazsa ertesi gün, nisaba bakılmaksızın toplantı yapılır.

Kongrede, ilin tarımsal sorunları tartışılır ve üyeleri arasından, Birlik Genel Kuruluna dört yıl için katılacak, asıl ve yedek il temsilcileri seçilir.

Kongre için gerekli harcamalar Birlikçe karşılanır.

MADDE 17. — 6964 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Organların görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi

Madde 18. — Amaçları dışında faaliyet gösteren odaların ve Birliğin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Bakanlığın veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir.

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin sürelerini tamamlar.

Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, odalar ile Birlik, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri genel kurul ve il kongresi hakkında uygulanmaz.

Oda yönetim kurullarının, çalışmalarını meslekî ahlâk ve ülkenin genel menfaatlerine uygun yürütmemesi, mevzuata uymaması, görevlerini kötüye kullanması hallerinde, oda meclisleri tarafından görevlerine son verilip yerlerine bu Kanunun 8 inci maddesinde belirlenen usullere göre, mevcut meclis üyeleri arasından bir ay içinde yenileri seçilir. Yeni yönetim kurulları, görevlerine son verilenlerin sürelerini tamamlar.

Oda meclisleri ise üye tamsayısının yarıdan fazlasının yazılı talebi ve yine üye tam sayısının üçte ikisinin bu talep üzerine vereceği kararla, kendi kendini görevden uzaklaştırabilir.

Oda yönetim kurulunun görevlerine oda meclisleri tarafından son verilmesini gerektiren fiillerde bulunan, ayrıca oda genel kurulu veya Birlik kararlarına uymayan oda meclislerinin görevlerine de, oda genel kurulu veya Birlik Yönetim Kurulu kararıyla son verilir. Bu hallerde Birlik Yönetim Kurulu tarafından, bu Kanunun 8 inci maddesinde belirlenen usullere göre mevcut delegeler arasından, yeni oda meclisinin seçimi sağlanır. Bu şekilde seçilen üyeler eskilerin süresini tamamlar. Yeni oda meclisi seçilinceye kadar bu Kanunda ve tüzükte gösterilen görevlerin ne şekilde yapılacağı Birlik Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

MADDE 18. — 6964 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 19. — Odaların gelirleri şunlardır :

a) Giriş ücreti.

b) Yıllık aidat.

c) Yayın gelirleri.

d) Bağışlar ve diğer gelirler.

e) Para cezaları.

f) Tesis ve iştiraklerden elde edilecek kârlar.

g) Sergi ve fuar gelirleri.

h) 31 inci maddenin (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı gelirlerden düşecek pay.

ı ) Birlikten yapılacak yardım.

i) Usul ve esasları Birlik tarafından belirlenmek şartıyla, çiftçi belgesi hariç olmak üzere diğer belgelerin tasdiki ve hizmet karşılığı olarak alınacak ücretler.

Odaların bu maddede sayılan gelirleri, odalara ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, inşa ve kullanımları ile odalarca yürütülen hizmet ve faaliyetler damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve katkı payından muaftır. Ancak odalara bağlı iktisadî işletmeler bu muafiyetlerden faydalanamaz.

MADDE 19. — 6964 sayılı Kanunun 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yükümlülükler, giriş ücreti ve yıllık aidat

Madde 20. — Odaların aslî üyeleri, her yılın ilk beş ayı içinde arazi büyüklüğü, diğer tarımsal varlığı ve üretim durumları ile ilgili bilgileri, Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre, kayıtlı oldukları odalara vermek zorundadırlar.

Odalar bu bilgileri dikkate alarak üyelerinden giriş ücreti ve yıllık aidat alırlar.

Giriş ücretleri ve yıllık aidat tutarları, her yıl ocak ayında onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık brüt asgari ücretin yüzde ikisi ile aylık brüt asgari ücretin beş katı arasında kalmak üzere Birlik Yönetim Kurulunca altı kademe olarak belirlenir.

Kademeler dahilinde oda yönetim kurullarınca belirlenecek giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına onbeş gün içinde oda meclisi nezdinde itiraz edilebilir.

Giriş ücretleri ve yıllık aidatın tahsiline ilişkin usul ve esaslar Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Tahakkuk yılını takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilemeyen giriş ücretleri ve yıllık aidatlar zamanaşımına uğrar.

Giriş ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

MADDE 20. — 6964 sayılı Kanunun 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Malî yetkiler

Madde 22. — Odalar, meclisleri kararıyla ve amaçlarına uygun olmak kaydıyla menkul ve gayrimenkul edinmeye, satmaya, kiralamaya, rehin etmeye, kredi almaya ve vermeye, teknik ve sosyal yardımlarda bulunmaya, Birlik Yönetim Kurulunca usul ve esasları yönetmelikle belirlenmiş ödüller dağıtmaya yetkilidir.

MADDE 21. — 6964 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 23. — Bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz meslek üst kuruluşu olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği kurulur.

Birliğin merkezi Ankara'dadır.

Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.

MADDE 22. — 6964 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birliğin görevleri

Madde 24. — Birliğin başlıca görevleri şunlardır :

a) Odalara bu Kanun ile verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli önlemleri almak, faaliyetlerine yardımcı olmak.

b) Tarımsal politikaların genel menfaatlere uygun olarak yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmalarda bulunmak, tarımla ilgili görüşlerini Hükümete ve kamuoyuna duyurmak, çiftçilerin meslekî hak ve menfaatlerini korumak.

c) Odalar arasında çıkacak ihtilafların çözümlenmesi ve odalar arasında işbirliği ve ahengi sağlamak, bu amaçla gerekli kararları almak ve uygulamak.

d) Odalarda idarî, malî iş ve işlemlerin düzen içerisinde ve tek tip olarak yürütülmesi amacıyla yönetmelikler hazırlamak, kararlar almak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

e) Uluslararası sergi, fuar, toplantı, seminer, panel, kongre gibi etkinliklere katılmak.

f) Uluslararası benzer kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar ve diğer ülkelerin tarımla ilgili kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak.

g) Üyesi olunan uluslararası kuruluşların yönetiminde yer alacak olanları belirlemek, bu kuruluşların temsilciliğini yapmak.

h) Odaları ve odaların yarıdan fazla hissesine sahip bulundukları şirketleri denetlemek.

ı) Türkiye'de yerel ve/veya genel tarım kongreleri düzenlemek.

i) Çiftçileri, çiftçi danışmanlarını, oda personelini ve yöneticilerini eğitmek amacıyla eğitim merkezleri oluşturmak; odalar ve çiftçilerle ilgili her türlü eğitim araçlarını hazırlayıp sunmak,

j) Tarımsal eğitime yönelik gazete, radyo ve televizyon gibi basın-yayın araçları kurmak veya kiralamak.

k) Kuruluş amacı ve vazifeleri ile ilgili şirket ve vakıf kurmak, kurulu şirketlere ortak olmak.

l) Bu Kanunda gösterilen çalışma konularının gerektirdiği hususlarda faaliyet göstermek.

MADDE 23. — 6964 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birlik Genel Kurulu

Madde 26. — Birlik Genel Kurulu, 17 nci madde gereğince yapılan il kongrelerinde, dört yıl için seçilen temsilcilerden oluşur.

Genel Kurula, yediye kadar (yedi dahil) odası olan illerden üç, ondörde kadar (ondört dahil) odası olan illerden dört, onbeş ve daha fazla odası olan illerden beş temsilci gönderilir.

Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Kurulda üye ve oy sahibidirler.

Genel Kurul dört yılda bir mayıs ayı içinde toplanır. Birlik Yönetim Kurulunun kararı ile Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Toplantı Birlik Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır ve başkanlık divanı için bir başkan, bir başkan vekili ve dört kâtip üye seçilir.

MADDE 24. — 6964 sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birlik Genel Kurulunun görevleri

Madde 27. — Birlik Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Birlik Yönetim Kurulunun çalışma dönemine ait raporu, gelir-gider cetveli ve bilançoları ile kadro cetvelini tetkik etmek ve karara bağlamak.

b) Birlik Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek.

c) Yönetim kurulunca hazırlanan odaların çalışma raporu ile Türkiye'nin ziraî ve iktisadî durum raporunu tetkik etmek ve yayımlanmasını karara bağlamak.

d) Birlik idarî, malî ve personel yönetmeliğini onaylamak, gelecek döneme ait yıllık tahmini bütçeleri karara bağlamak.

e) Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ile Genel Kurul delegelerinin yolluk ve gündeliklerini tespit etmek.

f) Amaçlarına uygun olmak kaydıyla menkul ve gayrimenkul edinmeye, satmaya, kiralamaya, rehin etmeye, kredi almaya ve vermeye, teknik ve sosyal yardımlarda bulunmaya, usul ve esasları yönetmelikle belirlenmiş ödüller dağıtmaya Birlik Yönetim Kuruluna yetki vermek.

g) Birlik Yönetim Kuruluna, yabancı ülkelerde ve Türkiye'de Türk-yabancı tarımsal kuruluşlar kurulmasına, büro açılmasına, ortak çalışmalar yapılmasına veya yardımda bulunulmasına yetki vermek.

h) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.

MADDE 25. — 6964 sayılı Kanunun 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birlik Yönetim Kurulu

Madde 28. — Birlik Yönetim Kurulu; Birlik Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından dört yıl için seçtiği on üye ile Birlik Genel Sekreterinden oluşur. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oy kullandığı tarafın kararı geçerli sayılır.

Birlik Yönetim Kurulu, Genel Kurulu müteakip kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçer.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk seçimlerden itibaren üst üste iki dönem Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.

Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Birlik Genel Başkanıdır.

Yönetim Kurulu, üyelerinin dörtte üçünün talebi üzerine yeniden görev bölümü yapabilir.

Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan vekili ile Genel Sekreter veya Muhasip Üyenin müşterek imzaları Birliği ilzam eder.

MADDE 26. — 6964 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birlik Yönetim Kurulunun görevleri

Madde 29. — Birlik Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a) Çalışma dönemine ait raporu, gelir-gider cetvelini, yıllık bilançoları, odaların çalışma raporunu, Türkiye'nin ziraî ve iktisadî durumu ve ziraat ve çiftçi sorunları ile çözüm yolları hakkındaki raporu, gelecek döneme ait yıllık tahmini bütçeleri ve kadro cetvelini hazırlayarak Genel Kurulun tetkikine ve kararına sunmak.

b) Bu Kanun ile verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli önlemleri almak, odaların faaliyetlerine yardımcı olmak.

c) Ülkede tarım politikalarının genel menfaatlere uygun olarak yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmalarda bulunmak, bu hususlardaki görüşlerini Hükümete ve kamuoyuna duyurmak, çiftçilerin hak ve menfaatlerini korumak.

d) Odalar arasında çıkacak ihtilafların çözümü ve odalar arasında işbirliği ve ahengi sağlamak, bu amaçla gerekli kararları almak ve uygulamak.

e) Odalarda idarî ve malî iş ve işlemlerin düzen içerisinde ve tek tip olarak yürütülmesi amacıyla yönetmelikler hazırlamak, kararlar almak ve Genel Kurul onayını müteakip uygulamak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü sergi, fuar, toplantı, seminer, panel, kongre gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek.

g) Konusundaki uluslararası meslekî kuruluşlara üye olmak ve temsilciliğini yapmak.

h) Birliğin, yönetiminde temsil edileceği kuruluş, kurul ve benzeri yerlerde görevlendirilecek temsilcilerini belirlemek.

ı) Odaları ve odaların yarıdan fazla hissesine sahip bulundukları şirketleri denetlemek.

i) Bölge başkanlıkları, il koordinasyon kurulları, danışma kurullarını oluşturmak ve bu kurulların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

j) Birlik ve odalarla ilgili idarî, malî ve personel yönetmeliğini hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak.

k) Birlik Genel Sekreterinin görev ve yetkilerini düzenleyen yönetmeliği onaylamak ve yürürlüğe koymak.

l) Alınan yetki çerçevesinde taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı, kiralanması, yaptırılması, rehin verilmesi, ipotek alınması ve verilmesi, kredi alınması ve verilmesi işlerini yürütmek, Birlik ve odaların işlerinin düzenle yürütülmesini teminen kararlar almak ve yürürlüğe koymak.

m) Odaların kooperatif ve şirket kurmalarına ve kurulu bulunan kooperatif ve şirketlere iştirak etmelerine, temsilcilik açmalarına izin vermek.

n) Kredi almak ve vermek, aynî, nakdî, teknik ve sosyal yardımlarda bulunmak, ödüller dağıtmak.

o) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

MADDE 27. — 6964 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 30. — Genel Sekreter, Birlik Yönetim Kurulunca, resmi veya özel tarımsal kuruluş ve işletmelerde en az on yıl çalışmış, en az lisans düzeyinde eğitim almış olanlar arasından atanır. Birliğin sekretarya hizmetlerini yürütür.

Genel Sekreter, Birlik Yönetim Kuruluna katılır, ancak oy hakkı yoktur. Birlik personelinin birinci derece amiridir.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri yönetmelikle belirlenir.

MADDE 28. — 6964 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birliğin gelirleri

Madde 31. — Ziraat Odaları Birliğinin gelirleri şunlardır :

a) 21 inci madde gereğince odalardan gönderilecek yüzde onluk paylar.

b) Yayın gelirleri.

c) Yardım ve bağışlar.

d) Diğer gelirler.

e) T. C. Ziraat Bankasından yapılacak yıllık yardım.

f) Ticaret borsalarının bir evvelki yıl umumî gelirleri tutarının yüzde üçü oranında ödeyecekleri Birlik payı.

g) Bütçe imkânları dahilinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesine konacak ödenekler.

h) Bitkisel, hayvansal ve su ürünlerini üreticiden satın alan gerçek veya tüzel kişiler, teşekküller, kamu kurum ve kuruluşları, tarım satış kooperatifleri veya bunların üst kuruluşlarının (tüketim amaçlı alımları hariç) satın veya teslim aldıkları ürün bedelleri ile sattıkları ürün bedelleri üzerinden kesilecek binde bir oranında Birlik payları.

ı) Çiftçilere Devletçe ödenen nakdî tarımsal desteklerle ilgili ödenecek miktardan transferi yapan kurumca binde dört oranında kesilen Birlik payı.

(e) ve (f) bentlerinde yazılan kuruluşlar, Birlik paylarını eşit tutarda olmak üzere ertesi yılın mart, haziran, eylül ve aralık aylarının sonuna kadar, (h) bendinde yazılı kişi, kurum ve kuruluşlar ertesi yılın ocak ayı sonuna kadar, (ı) bendindeki kurum, transferi yaptığı tarihte Birlik emrine ödemekle yükümlüdürler.

Birliğin bu maddede sayılan gelirleri, Birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, inşa ve kullanımları ile Birlikçe yürütülen hizmet ve faaliyetler damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve katkı payından muaftır. Ancak Birliğe bağlı iktisadî işletmeler bu muafiyetlerden faydalanamaz.

MADDE 29. — 6964 sayılı Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hisselerin dağıtımı, yardım ve bütçeden harcamalar

Madde 32. — 31 inci maddenin (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde yazılı gelirlerin en az yüzde ellisi odaların kayıtlı üye sayıları, ekonomik durumları ve projeleri dikkate alınarak Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde odalara dağıtılır.

Birlik bütçesinden harcama, Başkan veya Başkan Vekili ile Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde Muhasip üyenin müşterek imzası ile yapılır. Yönetim Kurulunun üst sınırını belirleyeceği harcama, genel sekreter tarafından yapılır.

Birlik muhasebe kayıtları bilanço esasına göre tutulur.

MADDE 30. — 6964 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 33. — Oda üyelerine aşağıda yazılı cezalar verilebilir :

a) Uyarma.

b) Kınama.

c) Odadan uzaklaştırma.

Uyarma ve kınama cezaları yönetim kurulu tarafından verilir. Bu cezalara tebliğinden itibaren onbeş gün içinde oda meclisine itiraz olunabilir; meclisin kararı kesindir.

Uzaklaştırma cezası, yönetim kurulunun teklifi üzerine meclis tarafından verilir. Bu ceza bir aydan az, bir yıldan çok olamaz. Bu cezaya tebliğinden itibaren onbeş gün içinde idari yargı merciine itiraz edilebilir.

Bu maddenin uygulanma şekli tüzükle belirlenir.

MADDE 31. — 6964 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 35. — Bu Kanuna göre odaya üyelik kaydı yapılmadığı tespit edilen çiftçiler re'sen kaydedilirler.

MADDE 32. — 6964 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tahsilat ve meslekî konulardaki dava hakkı

Madde 36. — Odaların giriş ücreti, yıllık aidat ve para cezası alacakları ile Birliğin 31 inci maddenin (a), (f) ve (h) bentlerindeki alacakları, icra dairelerince ilâmlar gibi infaz olunur.

Giriş ücretlerini ve yıllık aidatlarını süresinde ödemeyenlerin borçları, kanunî faizi ile birlikte tahsil olunur.

Odalar ve Birlik, odalara kayıtlı çiftçilerin meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda adlî ve idarî yargıda dava açma hakkına sahiptirler.

MADDE 33. — 6964 sayılı Kanunun 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Personel işlemleri

Madde 38. — Birlik ve odalarda istihdam edilenlerin işe alınma, çalıştırılma, sicil, atanma, yükselme, nakil, işten ayrılma ve çıkarılma, disiplin işlemleri, aylık ücret ve diğer tüm özlük hakları ile işten ayrılanlara ödenecek tazminatların usul ve esasları tüzükte gösterilir.

MADDE 34. — 6964 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bakanlık ile yardımlaşma

Madde 39. — Bakanlık ile odalar ve Birlik, kendi mevzuatları uyarınca, tarımla ilgili konularda yardımlaşma içine girebilirler.

MADDE 35. — 6964 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Huzur hakkı ve yolluk

Madde 40. — Oda yönetim kurulu, oda meclisi başkanı ve üyeleri ve il kongrelerine katılacaklara verilecek huzur hakkı ve yolluklar Birlikçe düzenlenecek esaslara göre oda meclisi tarafından tespit ve tayin olunur.

Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları ve Birlik Genel Kuruluna katılacak delegelerin zorunlu masraf ve harcırahları Birlik Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Birlik Genel Kurulunca tespit olunur.

MADDE 36. — 6964 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 41. — Odaların ve Birliğin, meclis ve yönetim kurullarına seçilmiş olan asıl üyelerden mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyenler istifa etmiş sayılır ve yerlerine yedeklerden sırada olanlar alınır.

MADDE 37. — 6964 sayılı Kanunun 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Cezaî sorumluluklar

Madde 42. — Odaların ve Birliğin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve diğer malları aleyhine suç işleyen, yahut bilanço, tutanak, rapor ve diğer her çeşit kâğıt, defter ve kayıtlar üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil kişiler ile personel hakkında Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.

MADDE 38. — 6964 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Denetim

Madde 43. — Odaları Birlik, Birliği de Bakanlık denetler.

Bakanlık Birliğin organlarını, görevlerinin ifası hususunda idarî ve malî yönden denetler.

MADDE 39. — 6964 sayılı Kanunun 34 ve 37 nci maddeleri ile muvakkat 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 40. — 6964 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 2. — Çiftçilere Devletçe verilen nakdî destek ödemesini yapan aynî veya nakdî tarımsal kredi veren, sözleşmeli üretim yaptıran kamu ve özel sektör kuruluşları ile bankalar, kooperatifler veya birlikler ile benzeri kurumlar, ziraat odası bulunan yerlerdeki çiftçilerden, bağlı bulundukları ziraat odalarından bedelsiz olarak alınmış ve o yılın tasdikini taşıyan çiftçi belgesini istemek zorundadırlar.

EK MADDE 3. — Bu Kanunda geçen "Umumi Heyet" ibaresi "Genel Kurul" olarak, "İdare Heyeti" ibaresi "Yönetim Kurulu" olarak, "Baş Kâtip" ibaresi "Genel Sekreter" olarak, "Aza" ibaresi "Üye" olarak, "Reis" ibaresi "Başkan" olarak, "Vilayet Kongresi" ibaresi "İl Kongresi" olarak, "Nizamname" ibaresi "Tüzük" olarak, "Uzuv" ibaresi "Organ" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 41. — 6964 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan son nüfus sayımına göre nüfusu dörtmilyon ve daha fazla olan illerin ilçe tarım müdürlüğü bulunmayan ilçelerinde kurulmuş bulunan odaların tüzel kişiliği, bu Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte kendiliğinden sona erer. Tüzel kişiliği sona eren odalar hiçbir faaliyette bulunamaz, genel kurulu toplanamaz ve il kongresinde temsil edilemez. Tüzel kişiliği bu şekilde sona eren odaların bölgesindeki çiftçilerin hangi odaya bağlanacağına Birlik Yönetim Kurulu karar verir. Bu odaların menkul ve gayrimenkul malları Birlikçe aynen yediemin sıfatı ile muhafaza edilir. Birlik muhafaza ettiği mal ve parayı, tüzel kişiliği sona eren odanın bölgesindeki çiftçilerin bağlandığı odaya devreder.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinde seçilmiş bulunan oda delegeleri, oda genel kurulunun yapılacağı yıldan önceki aralık ayına kadar görev yaparlar. Birlik delegeleri, oda organlarına seçilmiş üyeler ve yedekleri, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri ise kalan görev sürelerini dört yıla tamamlarlar.

Bu Kanunun çerçeve 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen Yönetmelik, bir defaya mahsus olmak üzere Genel Kurulun onayına sunulmadan, Birlik Yönetim Kurulunca, Kanunun Resmi Gazetede yayımını izleyen altı ay içinde çıkarılır.

Yürürlük

MADDE 42. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/6/2004

—— • ——

Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların

İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine

Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun

 

Kanun No. 5185

Kabul Tarihi : 3.6.2004

MADDE 1. — 26.6.1939 tarihli ve 3653 sayılı Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmî Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunun adı "Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanun" ve bu Kanunun maddelerinde geçen "Sıhhat ve İçtimaî Muavenet" ibareleri "Sağlık Bakanlığı"; "Yalova Kaymakamlığı" ibareleri "Yalova Valiliği" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2. — 3653 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Yalova İli dahilinde olup Bakanlar Kurulunca onaylanmış haritasında gösterilen sınır içindeki Devlete ait sıcak ve soğuk su kaynakları ile kaplıcaların ve bunlara ait binaların, kaplıcalar tesisatının ve arazinin değerlendirilmesi, intifa ve idaresi Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Yalova Termal kaplıcaları, Bakanlıkça teşekkül ettirilecek İşletme İdaresi marifetiyle veya usul ve esasları Maliye ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenmek kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmak ya da restore et-işlet-devret usulü ile devredilmek suretiyle işletilebilir.

İşletme İdaresinin çalışma usul ve esasları ile işletmeye dair her türlü mali ve idari muamelelerin yürütülme şekline ve muhasebe usullerine ait esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca üç ay içinde çıkarılacak bir yönetmelik ile tespit olunur.

Yalova Termal kaplıcalarının kira veya işletme gelirleri, Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün hesabına aktarılır. Oranları işletme idaresince belirlenen miktarda Termal Belediyesi ve Yalova İl Özel İdaresine pay aktarılır ve geri kalanı bütçeye gelir kaydedilir.

Yalova Termal kaplıcalarının kiraya verilmesi durumunda Kanunun 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri uygulanmaz.

MADDE 3. — 3653 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

İşletmenin kiralanması veya restore et-işlet-devret usulü ile devredilmesi halinde ise, kaplıcalar tarifesi, kiracının veya devralanın teklifi üzerine Sağlık Bakanlığınca aynen veya değiştirilerek onaylanmak suretiyle belirlenir.

Kaplıcalar tarifesi; işletmenin alt yapısının yenilenmesi, Yalova Termal kaplıcaları ile bunlara ait bina, müştemilat ve diğer tesisatın restore edilmesi ve geliştirilmesi için harcamada bulunulmasına imkân verecek şekilde, maliyet ve işletmecilik esaslarına göre belirlenir.

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/6/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

 

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5949

1 — Bu kararda ismi yazılı iki Hakim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanması 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

J.Gn.K.As.Mah.As.Hak.liğinden ANKARA, Hak.Kd.Alb., Dinçer URAL, ESKİŞEHİR, 1980-J.Ord.2, 30.08.2001, M.S.B.As.Adl.Tefş.Krl.Bşk.Mftş.liğine ANKARA

M.S.B.As.Adl.Tefş.Krl.Bşk.Mftş.liğinden ANKARA, Hak.Yb., Semih PALAVAROĞLU, TRABZON, 1983-Yd.5, 30.08.2002, J.Gn.K.As.Mah.As.Hak.liğine ANKARA

8 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    M. V.GÖNÜL

             Başbakan                            Milli Savunma Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5901

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Mülkiye Başmüfettişi Alim BARUT’un atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

8 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       A. AKSU

               Başbakan                               İçişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5893

1 — Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Emetullah Tülay AYDIN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

8 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    A. COŞKUN

               Başbakan                      Sanayi ve Ticaret Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevlerini, Teftiş Kurulu Başkanının atanmasını, müfettiş yardımcılarının işe alınma, yetiştirilme ve müfettişliğe atanmalarını, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettiş, müfettiş yardımcıları ile Teftiş Kurulu İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Kurulun, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik; 8/5/2003 tarihli ve 25102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Bakanlık Makamı, Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

Kurul: Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulunu,

Başkanlık: Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

Kurul Başkanı: Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

Refakat Müfettişi : Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Bakanlık müfettişlerini,

Müfettiş: Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettiş ve müfettişlerini,

Müfettiş Yardımcısı: Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Bakanlık müfettiş yardımcılarını,

Şube Müdürlüğü: Teftiş Kurulu Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünü,

Şube Müdürlüğü Personeli: Teftiş Kurulu Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünde görevli şube müdürü, şef, mutemet, sekreter, memur, bilgisayar işletmeni ve benzeri görevleri yürüten personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş ve Bağlılık

Madde 4 — Teftiş Kurulu, bir başkan ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

Kurul doğrudan Bakana bağlıdır.

Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Görev Merkezi

Madde 5 — Kurulun görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir.

Devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla müfettiş bulundurulmasını gerektiren büyük illerde Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayı ile görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.

Bu görev merkezlerinde; Bakanlık Makamınca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri, Başkanlıkça görevlendirilir.

Kurul Başkanlığının Görevleri

Madde 6 — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kurul Başkanının Atanması

Madde 7 — Kurul Başkanı, kurulda en az sekiz yıl müfettişlik görevinde bulunmuş olan başmüfettişler arasından atanır.

Kurul Başkanı; geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa tayin şartlarını taşıyan refakat müfettişlerinden birine vekalet verir. Herhangi bir nedenle Başkanlığının boşalması halinde, vekalet görevi Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan müfettişler arasından Bakan onayı ile belirlenir.

Kurul Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 — Kurul Başkanı, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kurul Başkanlığının 6 ncı maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına yürütmek,

b) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

c) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

d) Yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlamak, Bakanın onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak; raporda belirtilen kanaate ilişkin görüş birliğine varılamadığı hallerde Başkanlık görüşünü eklemek, ilgili mercilere göndermek; ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak,

f) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre; müfettişlerce hazırlanan genel durum raporlarında belirtilen görüş ve teklifleri de dikkate alarak Kurulun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde önerileri de kapsayan genel durum raporu düzenlemek ve Bakana sunmak,

g) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak,

h) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla büro personelinin sicillerini düzenlemek, atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

ı) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

j) Bakan tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul Başkanı, kendisine verilen ve Başkanlığa ait görevlerin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Bakana karşı sorumludur.

Kurul Başkanına Yardımcı Görevlendirme

Madde 9 — Başkan kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi Bakan onayı ile refakat müfettişi olarak görevlendirebilir.

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

Madde 10 — Müfettişler Bakanın emri ya da onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmanın başlatılabilmesi için durumu derhal Başkanlığa bildirmek.

c) Mevzuatın uygulanmasında görülen yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gerekli görülen önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek.

d) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak.

e) Görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak.

f) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak ve değerlendirmelerini yapmak.

g) Çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi görevlendirmek.

h) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Müfettiş yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresi sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür. Yetkisiz müfettiş yardımcıları yetkilerini yanlarında çalıştıkları müfettişlerle birlikte kullanabilirler.

Müfettişlerin Sorumlulukları

Madde 11 — Müfettişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla bu Yönetmelikte öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini zamanında, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmekten sorumludurlar.

Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri

Madde 12 — Müfettişler yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri; teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek; bunların onaylı örneklerini veya bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak; kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek; inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde bu konularda personel görevlendirmek, gerekli hallerde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.

İlgililer müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplandırmakla yükümlüdürler.

Asılları alınan belgelerin müfettişin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

Görevden Uzaklaştırma

Madde 13 — Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği kişileri aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak.

b) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak.

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

e) Görevi başında kalması kamu hizmetleri yönünden sakıncalı olmak.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak; görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı hallerde ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler

Madde 14 — Görevden uzaklaştırma işlemi müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte; görevden uzaklaştırılana, disiplin ve sicil amiri ile atamaya yetkili amirine, Teftiş Kurul Başkanlığına ve aylığının ödendiği birime derhal bildirilir.

Teftiş, inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulamasının gerekmediği anlaşılan görevliler hakkında, görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması müfettişlerce derhal Başkanlığa bildirilir. Bu bildirim üzerine görevliler, atamaya yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevlerine başlatılırlar.

Teftiş Edilenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Madde 15 — Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda ve Bakanlığın denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar; istendiğinde gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişlere vermek, inceleme ve sayımlarını kolaylaştırmak zorundadırlar.

Teftiş edilenler, müfettişlerce yöneltilen soruları geciktirmeden yanıtlamakla, müfettişlerce gerek görülen evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermekle yükümlüdürler.

Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi kurum ve kuruluşların yöneticileri bu hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

Teftişe başlanan kurum ve kuruluş görevlilerine daha önceden verilmiş izinlerin kullanılması hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında müfettişin istemi üzerine teftiş sonuna kadar durdurulabilir. Denetim süresince kurum görevlilerine müfettişin bilgisi dışında izin verilemez.

İznini kullanmaya başlamış olanlar zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar. Ancak, müfettişin gerekli gördüğü zorunlu hallerde iznini kullanmaya başlamış olan personel geri çağrılabilir.

Teftiş Defteri ve Dosyası ile Önceki Teftiş Sonuçlarının Araştırılması

Madde 16 — Teftişe tabi birimler her sayfası numaralı ve mühürlü birer teftiş defteri ile teftiş raporu ve buna ilişkin yazılardan oluşan teftiş dosyasını bulundurmak zorundadır.

Teftiş defterine müfettişler tarafından; müfettişlerin adı-soyadı, teftişe başlama ve bitiş tarihleri, teftiş edilen servisler, teftiş raporunun tarih ve sayısı yazılarak imzalanıp mühürlenir.

Müfettişler tarafından teftiş sırasında teftiş defteri ve dosyası incelenerek önceden tenkit edilen hususların ne dereceye kadar düzeltildiğine, verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediğine bakarlar ve raporlarında bu hususa yer verirler.

Teftiş defteri ve dosyasının düzenli tutulup korunmasından ve devir teslim işleminden kuruluş ve kurumların amirleri sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Teftiş ve Denetimlerin Amacı

Madde 17 — Teftiş ve denetimler; Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların idari, teknik, mali ve vergi konuları dahil her türlü çalışmalarının yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının tespit edilmesi, hatalı işlemlerin düzeltilmesine yönelik önlemlerin belirlenmesi; mevzuatın, hizmetle uyuşmayan ve yetersiz kalan yönlerinin tespit edilmesi ve gerekli önerilerde bulunulması, teftişi yapılan birimin neler yapılması halinde daha verimli çalışacağının belirlenmesi amacı ile yapılır.

Görevlendirme

Madde 18 — Müfettişler Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla Bakan adına görev yaparlar.

Aldıkları görevlerinin sonuçlarını Başkanlığa bildiriler.

Müfettişler Bakandan doğrudan doğruya aldıkları emirleri yerine getirmekle birlikte en kısa sürede durumdan Başkana bilgi verirler.

Müfettişlere Bakan ve Kurul Başkanı dışında hiçbir makam ve merci tarafından emir verilemez.

Müfettişler, kendilerine verilen inceleme ve soruşturma görevlerinden acele olanlarda en geç ertesi gün, acele olmayan işlerde ise en geç bir hafta içerisinde görev yerlerine hareket ederler. Aksi hallerde durumu gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler ve alacakları talimata göre hareket ederler.

Yıllık Teftiş Programı

Madde 19 — Her yıl yapılması öngörülen teftiş ve denetimler için Başkanlıkça hazırlanan teftiş programı Bakan onayına sunulur. Onaydan sonra kesinleşen teftiş programı Başkanlıkça uygulamaya konulur.

Teftiş Süreleri

Madde 20 — Teftiş, inceleme ve soruşturma işleri ile ilgili olarak bir zorunluluk bulunmadığı takdirde; müfettişlere müfettişlik hizmet sürelerine göre en fazla sıfır-on yıl (dahil) hizmeti olanlara yılda altı aya, on yıldan fazla hizmeti olanlara yılda dört aya kadar görev merkezi dışında görevlendirme yapılabilir.

Yurt Dışında Görevlendirme

Madde 21 — Müfettişler Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgi ve görgülerini artırmak üzere Başkanın önerisi ve Bakanlık Makamının onayıyla bir yıl süreyle yurtdışına gönderilebilirler.

Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemi ile birlikte kuruldaki hizmet süresi, mesleki yetenekleri ile başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

Madde 22 — Müfettişler, görevlerini yerine getirirken;

a) Mesleğinin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

b) İcraya karışamazlar.

c) İnceledikleri belge ve defterlerde işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

d) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

e) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet, hediye ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamaz, borç alıp veremezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

Teftişin Amacı ve Müfettişlerin Çalışma Prensipleri

Madde 23 — Müfettişler; Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları ile Bakanlığın denetimine tabi kurum ve kuruluşların yürürlükteki mevzuat çerçevesinde; amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, amacın gerçekleştirilmesine yönelik ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek ve denetlemek; planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmalar tespit edilmesi halinde, nedenlerini belirleyip tahlil etmek aksaklıkların giderilmesi ve hizmetlerin verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşması için alınması gerekli görülen önlemleri tespit etmek ve ilgili mercilere önerilerde bulunmak amacını göz önünde tutarlar.

Bu amaçla; çalışmaları sırasında görevini gayret ve feragatle yapan, yetkilerini mevzuata uygun ve kamu yararı doğrultusunda kullanan ve başarılı gördüğü personelin ödüllendirilmesi veya takdirname verilmesi için teklifte bulunabilirler.

Müfettişlerin çalışma prensipleri; etkin, verimli, ekonomik, caydırıcı bir denetim sistemini öngörür, hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.

Birlikte Çalışma

Madde 24 — Teftiş, inceleme ve soruşturma işleri gerektiğinde gruplar halinde yürütülebilir. Bu durumda müfettişlerden en kıdemlisi iş bölümü yapılmasını, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını ve rapora bağlanmasını sağlamak, talep halinde Başkanlığa özet bilgi vermek ve yazışmaları yürütmekle görevlidir.

Koordinasyon Görevi

Madde 25 — Müfettişler; görevlendirildikleri konularda Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarca veya mülki amirler tarafından başlatılmış olan teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaları koordine ederek lüzum gördükleri takdirde daha önce yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralırlar ve işi sonuçlandırırlar.

İşin Devamlılığı ve Devri

Madde 26 — Müfettişler başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa ellerindeki işleri Bakan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

Devredilecek işler için devri yapan müfettiş tarafından bir devir notu düzenlenir. Bu devir notuna; iş emrinin tarih ve numarası ile devre ilişkin izin veya emrin tarih ve numarası, devir anına kadar işin hangi aşamaya kadar incelendiği ve ne gibi görüş ve kanaate varıldığını içeren özet bilgi yazılır.

Ayrıca; devredilecek işe ait incelenen bütün belge, defter ve kayıtlar bir dizi pusulasına bağlanarak devir notuyla birlikte imza karşılığı devralan müfettişe teslim edilir.

Devir notu ve dizi pusulası üçer nüsha düzenlenir. Birinci nüshalar devralan müfettişe verilir. İkinci nüshaları bir yazı ekinde Başkanlığa gönderilir ve üçüncü nüshalar devreden müfettişte kalır.

İhbar ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Madde 27 — Doğrudan Bakanlığa veya Başkanlığa gönderilen ihbar ve şikayet dilekçelerinden mahallinde sonuçlandırılması mümkün görülenler; önce ilgili merkez birimlerine, bağlı kuruluşlara veya valiliklere gönderilir. Bunlar anılan merciler tarafından incelenir veya soruşturulur. Ancak; merkez birimlerince, bağlı kuruluşlarca veya valiliklerce incelenip soruşturulmalarında müfettişlik bilgi ve yeteneği ile teftiş metod ve tekniklerinin kullanılması gerekli görülen konular gerekçeli olarak Bakan onayına sunulur ve Kurula iletilir.

Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşları teftiş, inceleme ve soruşturma isteklerini Başkanlığa Bakanlık Makamının onayı ile iletirler.

Yazışma Yöntemi

Madde 28 — Müfettişler; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak; Başbakanlık, yüksek yargı organları, diğer bakanlıkların merkez ve yurtdışı birimleriyle olan yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

Göreve Gidiş ve Dönüşün Bildirilmesi

Madde 29 — Müfettişler verilen görevlerle ilgili olarak merkez ve taşra birimlerine hareket etmeden önce Başkanlığa hangi iş için, nereye ve hangi tarihte gidileceğini belirten ayrılış yazısı verirler. Buralarda göreve başladıklarını aynı gün, ayrılışlarını ise bir gün önceden yazılı olarak Başkanlığa bildirirler. Ayrıca, aldıkları izin bitiminde göreve başladıklarını Başkanlığa yazı ile bildirirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 30 — Şube Müdürlüğü Kurul Başkanının emri altında bir şube müdürü ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek.

b) Müfettişlerden gelen raporları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek ve bunların işlemleri tamamlanıp dosyaları kapatılıncaya kadar tekit ve takiplerini yürütmek.

c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, oluşturulan arşiv kayıt sistemine düzenli bir şekilde kayıt edilmesini ve muhafazasını sağlamak.

d) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak.

e) Kurulun çalışmaları ile ilgili kayıt, cetvel, istatistik ve dosyaları tutmak ve arşivi düzenlemek.

f) Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak.

g) Kurulda görev yapan müfettişlerin ve diğer personelin özlük haklarıyla ilgili işlemleri yapmak ve takip etmek, sonuçlarını ilgililere bildirmek.

h) Kurulun ayniyatla ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak; Kurula ait odaların temizlik, tamir ve benzeri işlerinin düzenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak ve kontrollerini yapmak.

ı) Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Şube Müdürlüğünün idaresinden Başkan ve refakat müfettişlerine karşı birinci derecede Şube Müdürü sorumludur. Büro işlerinde gizlilik esastır. Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli rapor, yazışma ve dosyaları Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş, Yetiştirilme ve Müfettişliğe Atanma

Müfettiş Yardımcılığına Giriş

Madde 31 — Müfettişliğe müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.

Sınavın açılmasına Kurul Başkanının önerisi üzerine Bakan onayı ile karar verilir. İhtiyaca göre hangi öğrenim dalından ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla tespit edilip, yapılacak sınav ilanında belirtilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, Şekli, Yeri ve Kabul Şartları

Madde 32 — Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav önce yapılır. Yazılı sınavda başarı gösterenler ve engel hali olmayanlar sözlü sınava çağrılır. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara’da yapılır. Gerektiğinde sınav yerleri Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile çoğaltılabilir.

Bu sınava katılabilmek için;

a) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında otuziki yaşını aşmamış olmak,

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, çevre mühendisi, orman mühendisi ve şehir plancısı yetiştiren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmak ve Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olmak,

e) Kamu Personel Seçme Sınavı kılavuzunda ve Kurul Başkanlığınca sınav ilanında belirtilen şartları taşımak,

f) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

g) Askerlik hizmetini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak,

h) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmak,

gerekir.

Giriş sınavına açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı kadar aday Kamu Personel Seçme Sınavı taban puanı başarı sıralaması dikkate alınarak çağrılır. Çağrı Başkanlıkça yapılacak ilanla duyurulur. Sınava çağrılacak adaylardan son sıradaki adayın Kamu Personel Seçme Sınavındaki puanına eşit olan aynı durumdaki adayların da tümü sınava çağrılır.

Giriş sınavı için başvuran adayların Kamu Personel Seçme Sınavı numaraları, ad ve soyadları ve Kamu Personel Seçme Sınavı puanları, yazılı veya elektronik ortamda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) bildirilir. Adayların Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgelerinde tahrifat belirlenmesi durumunda aday hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş yardımcısı olarak atanıp göreve başlatılanlar onbeş gün içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine bildirilir.

Sınav Kurulları

Madde 33 — Müfettiş yardımcılığı giriş sınavıyla müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurullar, Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, Başkan dahil beş müfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir. Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde uzman personelden de yararlanılabilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı

Madde 34 — Giriş sınavlarının yapılacağı tarihler ve yerler, giriş şartları ve hangi meslek grubundan kaç kişi alınacağı ile gerek görülen diğer hususlar Resmî Gazete’de ve gerektiğinde Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az ikisinde duyurulur.

Son ilan müracaat başlangıç tarihinden en az on gün, sınav tarihinden de en az bir ay önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok on beş gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

Madde 35 — Sınava girmek isteyenler başvuru için gerekli belgelerle birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar.

Başvuru dilekçesinde, isteklinin adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu, sınava gireceği yabancı dil, yazışma adresi ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterlikçe onaylı sureti, yüksek öğretim kurumunun yurt dışında bitirilmesi halinde denkliğin ilgili mercii tarafından tasdik edildiğine dair belgenin aslı veya noterlikçe onaylı sureti,

b) Kamu Personel Seçme Sınav sonuç belgesinin aslı veya noterlikçe onaylı sureti,

c) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

d) 4,5 X 6 cm. ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,

e) Cumhuriyet savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi aslı,

f) Adayın kendi el yazısı ile hazırlanmış, baba ve annesinin adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, adayın bitirdiği ilk, orta, lise ve yüksek okulun adı ve bulunduğu yer ve bitirilme yılları, bildiği yabancı dil ve derecesi, yüksek okulu bitirdikten sonra ne gibi işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerin yer aldığı özgeçmişi,

g) Bir adet iadeli taahhütlü posta pulu yapıştırılmış zarf.

Adayların, istenilen belgeleri büyük boy bir zarf içerisine koyarak, zarfın üzerine adı, soyadı, bitirdiği okul ve varsa bölümünü yazarak Başkanlığa şahsen müracaat etmeleri gerekir.

Yazılı sınavı kazanan adayların sağlam ve yurdun her yerinde her türlü iklim şartlarında görev yapabileceğine dair tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu ve askerlik görevini yaptığını veya tecilli durumunu gösterir belgenin aslı veya noterlikçe onaylı suretini sözlü sınavdan önce vermeleri zorunludur.

Aday Belgesi

Madde 36 — Adaylar başvuru sırasında istenen belgelerle birlikte Başkanlığa şahsen başvurarak, adaylık kaydını yaptırır. Adaylık kaydı yapılan adaylara, Başkanlıkça fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara çağrılma hakkını kazanan adaylar bu belgeyi göstermek suretiyle sınavlara girer.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavları

Madde 37 — Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar teknik hizmetler sınıfı ve teknik hizmetler sınıfı dışındaki meslek mensuplarından olmak üzere iki gruptan oluşur. Yazılı sınav konuları her iki grup için ayrı ayrı hazırlanır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır:

a) Teknik hizmetler sınıfı mensupları için;

1) Kompozisyon (çevre ve orman konusuna dair kompozisyon),

2) Branşa ait mesleki konular,

3) Hukuk (Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukukunun genel hükümleri),

4) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birisi).

b)Teknik hizmetler sınıfı dışındaki meslek mensupları için;

1) Kompozisyon (çevre ve orman konularına dair kompozisyon),

2) Hukuk (Hukukun Temel Prensipleri, Anayasa, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş Hukukunun genel hükümleri),

3) İktisat (İktisat Teorisi, Mikro ve Makro İktisat),

4) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe),

5) Muhasebe (Genel Muhasebe),

6) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birisi).

Yazılı Sınav Sorularının ve Cevap Anahtarlarının Hazırlanması

Madde 38 — Sınav Kurulu, sınavın yapılacağı tarihten en geç bir gün evvel Başkanlıkta toplanarak adayların meslek gruplarına göre yazılı sınav sorularını ve cevap anahtarlarını hazırlar. Soru kağıtlarında, sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir. Soru kağıtları imzalandıktan sonra bir zarfa konulur, kapatılır ve mühürlenir. Bu zarf, sınav sırasında adaylar huzurunda açılıncaya kadar Başkanlıkta muhafaza edilir. Cevap anahtarları da yine aynı şekilde bir zarfa konularak mühürlendikten sonra Başkanlıkta muhafaza edilir. Yazılı sınav test usulü şeklinde de yapılabilir. Yukarıda kayıtlı konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine hazırlattırılır veya uygulattırılır.

Yazılı Sınavın Yapılışı

Madde 39 — Yazılı sınavlar, sınav kurulunun gözetiminde yapılır. Yazılı sınavın yapılmasında sınav kuruluna yardımcı olmak üzere gerektiğinde Başkanlıkça yeteri kadar müfettiş görevlendirilir. Sınav başlangıcında, sınava gireceklerin aday belgeleri kontrol edilir. Sınava gelen adaylar yanlarında aday belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunu sınav görevlilerine göstermekle yükümlüdürler. Soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususuyla birlikte durum bir tutanakla tespit edilir ve sınav duyurulan saatte başlar. Daha sonra zarflar açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır. Sınavda önceden mühürlenmiş cevap kağıtları kullanılır. Cevap kağıtlarına, özel bölümü dışında ad, soyad ya da herhangi bir işaret konulamaz.

Soruların puan değerleri ve cevaplandırılma süresi adaylara bildirilir. Sınav sonunda kimlik bilgilerinin yazıldığı cevap kağıdının üst köşesi kapatılarak aday tarafından sınav kuruluna teslim edilir. Adayın kaç adet cevap kağıdı verdiği listedeki adı karşısına yazılır ve adaya imzalattırılır. Cevap kağıtlarındaki ad ve aday numarası aday belgesiyle karşılaştırıldıktan ve ad bölümü adaya kapattırıldıktan sonra teslim alınır. Sınava kaç kişinin katıldığı ve kimlerin gelmedikleri belirlenir. Sınav sırasında sınav disiplinini bozucu bir davranış tespit edildiğinde durum tutanakla belirlenir ve gerektiğinde bu adayların sınavı geçersiz sayılır.

Toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar bir zarf içine konarak kapatılıp, mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir ve Başkanlıkta muhafaza edilir. Sınav kurulu başkanı en kısa süre içersinde sınav kağıtlarının değerlendirilmesine ilişkin tedbirleri alır.

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 40 — Sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından her soru için belirlenen puana göre cevap anahtarları esas alınarak ayrı ayrı değerlendirilir ve imzalanır. Her konu grubu için tam not yüz puandır. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmesi için her konu grubundan alınan notun elli’den az olmamak üzere, bu notlar ortalamasının yabancı dil hariç yetmiş puandan az olmaması gerekir. Okunup değerlendirilen cevap kağıtlarının üst kısmına verilen not yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra sınav kurulu üyeleri tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak, en yüksek notlardan başlamak üzere başarı sırasını gösterir bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan öncelik alır. Okuma işleminden sonra sınav kağıtları Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 41 — Yazılı sınavda başarılı olanlar liste halinde duyurulur ve bunlara yazılı olarak bildirilir. Başarı gösterenlere yapılan bildirimde sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati bildirilir.

Sözlü Sınavın Yapılışı ve Değerlendirilmesi

Madde 42 — Yazılı sınavlardan başarılı sayılanlar, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınav yazılı sınavı kazanan adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. Adaylar yazılı sınavı kazanma sırasına göre sınava alınırlar.

Sözlü sınavda adaylara yazılı sınav konuları, genel kültür konuları hakkında sorular sorularak, adayların konuyu kavrama, ifade yeteneği, zamanında ve isabetli karar verme, zeka, temsil kabiliyeti, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri değerlendirilir.

Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu üyelerince ayrı ayrı yazılı olarak yüz üzerinden not verilir. Sözlü sınav notu kurul üyelerince verilen notların ortalamasıdır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerce verilen notların ortalamasının yetmiş’den aşağı olmaması gerekir.

Sınavın Başarılması ve Başarı Sırası

Madde 43 — Sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak giriş sınavı başarı listesi düzenlenir ve sınav kurulunca imzalanır.

Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olana sıralamada öncelik verilir. Bunlar da eşit ise kura çekilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavını kazananların listesi Başkanlık tarafından ilan edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 44 — Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan edildiği günden başlamak üzere yedi gün içinde Başkanlığa yapılır. Tatil ve bayram günleri bu sürenin dışındadır. Sınav Kurulu itirazı en kısa sürede değerlendirerek, sonuç ilgiliye bildirilir.

Müfettiş Yardımcılığına Atanma

Madde 45 —fettiş yardımcılığına atama giriş sınavındaki başarı sırasına göre yapılır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir. Asıl adaylar yapılan tebligat üzerine istenilen belgelerle birlikte bir ay içerisinde müracaat etmezlerse haklarını kaybederler.

Asıl adaylardan müracaat etmeyen ve ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların yerine, başarı derecesi yüksek olan yedek adaylardan başlamak üzere atama yapılabilir. Bu suretle yedek adaylar arasından yapılacak atamalar sınav sonuçlarının tebliğinden itibaren en geç altı ay içinde yapılır. Atama için müracaat etmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan veya başlayıp da müfettiş yardımcısı iken ayrılan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz..

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Madde 46 — Müfettiş yardımcılarının yetişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları esastır. Bu hususta Kurulca alınan tedbirler yardımcı ve teşvik edici mahiyettedir.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, düzenli çalışma ve grup çalışması alışkanlığı kazandırmak.

b) Yetki ve iştigal alanına giren konulardaki yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak.

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak.

d) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını teşvik etmek, mesleği sevdirmek ve sorumluluk duygusu aşılamak.

e) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesini sağlamak.

Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

Madde 47 — Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki esaslara göre yetiştirilirler:

a) Başkanlıkça Kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın, Bakanlık çalışmaları ve Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarınca yürütülen projelerin yardımcılara öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programları uygulanır.

b) Bakanlık denetim ve gözetimine tabi kurum ve kuruluşlarının yapılan teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmalarında müfettiş refakatinde görevlendirilmeleri suretiyle; mevzuat ve uygulamayı, inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma yöntemlerini öğrenmeleri sağlanır.

c) Müfettiş yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar.

d) Müfettişler, refakatlerinde bulunan müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini gözetmekle yükümlüdür ve örnek olmak zorundadır.

e) Müfettişler çalışmalarını, müfettiş yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler ve müstakil çalışma yeteneği kazandırmaya çalışırlar.

Kurulda iki yılını dolduran müfettiş yardımcıları Başkanlıkça belirlenecek mesleki konularda yirmi daktilo sayfasından az olmamak üzere bir etüt hazırlarlar. Bu etütleri, en geç yardımcılık dönemi sonundan dört ay önce ve dört nüsha olarak Başkanlığa verirler. Etütler, Kurul Başkanı ve üç müfettişten oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilerek yüz puan üzerinden not verilir.

Yetki Verilmesi

Madde 48 — İki yıllık yetiştirme süresi sonunda çalışmalarını başarı ile tamamlayan müfettiş yardımcılarına; refakatlerinde çalıştıkları müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Kurul Başkanının önerisi, Bakanın onayı ile resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları; resen veya lüzumu halinde diğer müfettişlerle veya müfettiş yardımcılarıyla birlikte vazife görürler.

Müfettiş Yardımcılarının Hazırlık Dönemi Değerlendirmesi

Madde 49 — Müfettiş Yardımcılarının yeterlilik sınavına girebilmeleri yetişme durum ve yeterlilikleri aşağıdaki hususlara dayanılarak verilen "yetişme notu" ile tespit edilir;

a) Kurs ve seminer notu: Kurs ve seminerler sonunda yapılan sınavda aldıkları notlar ortalaması,

b) Etüt notu: Müfettiş yardımcılarınca hazırlanan etütlere komisyon tarafından verilen not,

c) Teftiş ve denetim notu: Resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilen müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftiş, inceleme ve soruşturma sonucu düzenledikleri raporlara Kurul Başkanınca verilen not,

d) Özel not: Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları, mesleki liyakatleri, sorumluluk duyguları, yazılı ve sözlü ifade yetenekleri, kendilerini yetiştirme ve yenileme gayretleri ve disipline riayetleri ve benzeri konular hakkında yanında çalıştıkları müfettişler tarafından verilen nottur.

Bu notlar yüz tam puan üzerinden verilir. Yetişme notu, yukarıda belirtilen notların ortalaması alınmak suretiyle bulunur.

Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

Madde 50 — Müfettiş yardımcıları enaz iki müfettişin yanında görev yapar. Bir müfettişin yanında altı aydan fazla çalıştırılmaz. Müfettiş yardımcılığı döneminde bakanlık müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, "Yeterlik Sınavı" beklenmeden Kurul dışında durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

Yeterlik Sınavına Girme Hakkının Kazanılması

Madde 51 — Müfettiş yardımcılarının yeterlik sınavına girebilmeleri için;

a) Müfettiş yardımcılığı döneminde fiilen en az üç yıl çalışmış olması,

b) Müfettiş yardımcılığında geçen hizmet yıllarına ait sicillerinin olumlu olması,

c) Yetiştirme notunun yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan olması,

gerekir.

fettişlik Yeterlik Sınavı

Madde 52 — Müfettiş yardımcıları üç yıllık bir yetiştirme dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulur. Yasal bir özrü nedeniyle yeterlik sınavına katılamayan müfettiş yardımcıları Başkanlıkça uygun görülecek bir tarihte sınava tabi tutulurlar. Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun başka görevlere naklen atanırlar.

Yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavın tarihi, yeri ve saati sınavdan bir ay önce sınava girmeye hak kazananlara bildirilir. Sınav işlemleri bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre oluşturulacak sınav kurulu tarafından yürütülür.

Yeterlik Sınavı Konuları

Madde 53 — Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı yürürlükteki mevzuat ve uygulaması ile teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemlerinden sorular yöneltilmek suretiyle yapılır.

Yeterlik sınavında aşağıdaki konulardan sorular yöneltilir;

a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulamaları,

b) Anayasa, Yönetim Hukuku, Borçlar Hukuku,

c) Devlet Memurları Kanunu ile ilgili hükümler,

d) Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Genel muhasebe, döner sermaye muhasebesi, bilanço analizi ve teknikleri,

f) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yöntem ve teknikleri,

g) Türk Ceza Kanunu’ndaki temel ilkeler, Devlet yönetimine, kamu güvenliğine ve mala karşı cürümler ile ilgili hükümler,

h) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun soruşturmacıları ilgilendiren hükümleri,

ı) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun,

j) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

k) Raporlama teknikleri ve teftiş yöntemleri, rapor çeşitleri,

l) Bakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği,

m) Medeni Kanun, Harcırah Kanunu, İller İdaresi Kanunu,

n) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve ilgili mevzuatı,

o) Sözleşmeli personel ve işçi çalıştırılması ile ilgili mevzuat.

Yeterlik Sınavının Yapılması, Değerlendirilmesi ve Duyurulması

Madde 54 — Yeterlik sınav notu; Yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav ortalamasından oluşur. Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden altmış beş alınması şarttır.

Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları sınav kurulunca, sınav konularından hazırlanır. Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir. Soru kağıtları ve cevap anahtarları sınav kurulunca imzalanır, ayrı zarflara konularak mühürlenir ve durum bir tutanakla belirlenerek Başkanlıkta muhafaza edilir.

Sınav, bildirilen gün ve saatte başlar. Kapalı ve mühürlü soru zarfları sınava katılanlar önünde açılarak, sorular yazdırılır veya dağıtılır. Sınav sonunda cevap kağıtları, isim bölümü kapattırıldıktan ve kaç adet olduğu belirlendikten sonra toplanır, bir zarfa konularak mühürlenir ve durum bir tutanakla belirlenerek, Başkanlıkta muhafaza edilir. Yazılı sınavda başarılı olmak için yüz puan üzerinden altmış beş alınması şarttır.

Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabii tutulur. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinin her biri yüz tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yüz puan üzerinden altmış beş alınması şarttır.

Yeterlik sınavı sonucunda en yüksek nottan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir ve ilgililere bildirilir. Bu sıra sınava girenlerin müfettişlik kıdem sırasını oluşturur.

Müfettişliğe Atanma

Madde 55 — Müfettişliğe müfettiş yardımcısı olarak girilir. Üç yıl müfettiş yardımcılığı dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarı kazananlar müfettişliğe atanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayan müfettiş yardımcıları durumlarına uygun başka görevlere atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Yükselme, Başmüfettişliğe Atanma, Müfettişliğe Yeniden Atanma,

Kıdem, Müfettişlik Güvencesi

Yükselme

Madde 56 — Yeterlik sınavını başarı ile verip müfettişliğe tayin edilen Bakanlık müfettişlerinin, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır.

Başmüfettişliğe Atanma

Madde 57 — Müfettişler, kıdem, müfettişlik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durumları göz önünde bulundurularak Kurul Başkanının önerisi üzerine başmüfettişlik kadrolarına atanırlar.

Müfettişliğe Yeniden Atanma

Madde 58 — Kurulda müfettiş sıfatını kazandıktan sonra, istifa suretiyle veya başka bir göreve naklen atanarak ayrılanların Kurula tekrar kabulü Bakanlık Makamının iznine bağlıdır.

Müfettişlik Kıdemi

Madde 59 — Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir. Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir. Başarı dereceleri eşit olanların kıdemleri kamu hizmetinde geçen hizmet süresine göre belirlenir.

Başmüfettişlerin kıdem sırası müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi esas alınır.

Başmüfettişlik ve müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevlerden ayrılanlardan, başmüfettişliğe ve müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre tespit edilir.

Kurul Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemi esas alınır.

Müfettişlik Güvencesi

Madde 60 — Teftiş hizmetleri, diğer hizmetlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe veya sıhhi yeterliklerini kaybetmedikçe görevlerinden alınamaz, diğer görevlere istekleri dışında atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Raporlar

Rapor Çeşitleri

Madde 61 — Müfettişler, çalışmaları sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporlardan birini düzenlerler;

a) Cevaplı Teftiş Raporu,

b) İnceleme Raporu,

c) Soruşturma Raporu,

d) Ön İnceleme Raporu,

e) Genel Durum Raporu.

Raporlarda gereksiz ayrıntılar bulunmaz. Açık ve kesin delillere dayanan eleştiri ve düşenceler yer alır.

Cevaplı Teftiş Raporu

Madde 62 — Cevaplı teftiş raporu, denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşünü ve birimin genel durumunu içeren hususları belirten rapordur. Cevaplı teftiş raporları merkez birimlerinin görevleri itibariyle bölümler halinde düzenlenir.

Cevaplı teftiş raporlarında başlıca şu bilgiler bulunur;

a) Teftiş edilen servis veya servislerin adları, teftişin başlama ve bitiş tarihi, teftiş edilen işlemlerin kapsadığı dönem,

b) İşlemleri teftiş edilen personelin adı, soyadı ve görev unvanları,

c) İdari, mali ve teknik konularda tespit edilen eksiklikler ve hataların, mevzuat veya teknik dayanakları da gösterilerek düzeltilmesi için yapılması gereken iş ve işlemler,

d) Bir önceki teftiş sonucunda düzenlenen raporda belirtilen hususlarla ilgili verilen talimatın yerine getirilip getirilmediği,

e) Her bölümün giriş kısmında mevzuatına ve teknik gereklerine uygun olarak personelin yürüttüğü iş ve işlemler hakkında bilgiye yer verilmesi.

Raporlar, cevaplandırılmak üzere bir yazı ekinde ilgili birime verilir. Raporun bütün nüshaları usulüne uygun olarak on günden az yirmi günden çok olmamak üzere müfettiş tarafından belirlenen süre içinde teftiş edilen memur ile birinci ve ikinci derecedeki amirler tarafından cevaplandırılarak, her bölümün alt kısmı görevli personel ile amirlerin adı, soyadı, unvanı yazılarak imzalandıktan sonra, amirin düşüncelerini yazıp eklemesini takiben yazı ekinde müfettişe iade edilir.

Cevaplı teftiş raporlarının ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususu müfettişler tarafından bizzat takip edilir.

Denetime tabi tutulan birimden gelen Cevaplı Teftiş Raporları, ilgili müfettiş tarafından en geç on beş gün içerisinde son mütalaa yazıldıktan sonra iki nüsha halinde Başkanlığa verilir.

Başkanlık, son mütalaaları yazılmış olarak gelen Cevaplı Teftiş Raporlarını ilgili birime gönderir.

İlgililerce verilen cevapların müfettiş tarafından uygun görülmemesi halinde son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verir.

Hastalık, askerlik gibi zaruri sebeplerle müfettişçe sonuçlandırılamayan raporların son mütalaaları Başkanlıkça görevlendirilen başka bir müfettiş tarafından yazılır.

İnceleme Raporu

Madde 63 — İnceleme raporu;

a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve emirlerin uygulamalarında görülen eksiklikler ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve tekliflerin,

b) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, soruşturma açılmasına gerek görülmediği taktirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

c) Teftişlerde, cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

d) Bakan tarafından tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

Teftiş ve soruşturmalar sırasında görev emri dışında olup, inceleme raporu kapsamına giren hususların belirlenmesi halinde, görüş ve önerilere cevaplı rapor veya soruşturma raporunda yer verilmeyerek, bu hususlarda ayrıca inceleme raporu düzenlenir.

Soruşturma Raporu

Madde 64 — Soruşturma raporları teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlardır.

a) Adli Soruşturma Raporu: Türk Ceza Kanunu ve ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen eylemler ile ilgili olarak düzenlenir.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayı düzenlenen Soruşturma Raporunun aslı müfettiş tarafından doğrudan Cumhuriyet Savcılığına bir nüshası ise Başkanlığa verilir.

b) Disiplin Soruşturma Raporu: Disiplin suçu niteliğindeki tutum ve davranışlara ilişkin olarak düzenlenir.

Ön İnceleme Raporu

Madde 65 — 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen rapordur.

Genel Durum Raporu

Madde 66 — Genel Durum Raporu; yıllık teftiş programlarının sonunda ifa edilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak Başkanlığa özet bilgi vermek amacıyla müfettişler tarafından her yıl Ocak ayında düzenlenir.

Bu raporda;

a) Bir yıllık çalışmalarının sayısal sonuçlarına,

b) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklara,

c) Bakanlık teşkilatı ve bağlı kuruluşlarının, daha verimli çalışmalarını sağlamak bakımından uygulanmasında yarar görülen genel düşüncelere,

d) Teşkilatça yürütülen çalışmaların geliştirilmesine ve Bakanlığın kuruluş amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olabilecek önerilere,

yer verilir.

Rapor Yazma Süresi ve Adedi

Madde 67 — Müfettişler kendilerine verilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini en kısa zamanda sonuçlandırıp, teklif ve önerilerinin etkili olabilme niteliğinin kaybolmaması, zamanaşımına sebebiyet verilmemesi ve ilgili mevzuatında belirlenen süreler varsa bu sürelerin aşılmaması için zaman geçirilmeden raporları düzenleyerek en az iki nüsha halinde Başkanlığa teslim ederler. Raporlar gönderilecek ilgili makam ve merciiler göz önüne alınarak yeteri sayıda düzenlenir.

Müfettişlere verilen inceleme ve soruşturma görevlerine ilişkin raporların, bilgi ve belge temini işlerinin tamamen sonuçlandırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde düzenlenip Başkanlığa verilmesi esastır. İnceleme ve soruşturma raporlarının bu süre içerisinde ya da her halükarda görevlendirme tarihinden itibaren en geç dört ay içinde verilememesi halinde, durum gerekçeli bir yazı ile Başkanlığa bildirilir. İzin, rapor ve öncelikli diğer görevler gibi geçerli nedenlerin bulunması halinde, işin özelliği de dikkate alınarak Başkan tarafından bu süre yeteri kadar uzatılabilir.

Raporlar Üzerinde Kurul Başkanlığınca Yapılacak İşlemler

Madde 68 — Başkanlığa sunulan raporlar, Kurul Başkanı ya da Başkanlıkça görevlendirilen refakat müfettişleri tarafından incelendikten sonra Bakanlık Makamının onayına sunulur.

Rapor incelemesi sonucunda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar tespit edilirse, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten istenir.

Müfettiş rapordaki yanlışlıkları düzeltmek ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür.

Başkanlıkça, raporda belirtilen görüş ve kanaate iştirak edilmemesi ve bu kapsamda müfettişin isteğe katılmaması sonucunda görüş birliğine varılamaması halinde, müfettişin görüş ve kanaati ile Başkanlık görüşünün yer aldığı bir onay hazırlanır ve Bakanlık Makamına sunulur.

Raporlar onay işleminden sonra Bakan onayı ile birlikte, gereği yerine getirilmek üzere ilgili yerlere gönderilir.

Görüş birliği sağlanmış Cevaplı Teftiş Raporlarının işleme konulması için Bakan onayının alınması zorunlu değildir.

Raporlar üzerine ilgili birimlerce yapılması gereken işlemler Başkanlıkça takip edilir.

Raporlar Üzerine Birimlerce Yapılacak İşlemler

Madde 69 — İlgili birimler, kendilerine intikal ettirilen raporlara ilişkin gerekli işlemleri en kısa zamanda yerine getirip, sonuçlarını Başkanlığa bildirirler.

Denetim Sonuçlarının Müfettişlere Bildirilmesi

Madde 70 — Müfettişlerce düzenlenen Cevaplı Teftiş Raporlarının sonucunda yapılan işlemlerin ilgili merkez birimlerince Kurul Başkanlığına iletilmesi üzerine, bu işlemler Başkanlıkça raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettiş tarafından yazılmış ise, en kıdemlisine gönderilir.

Müfettişler birimlerce yapılan bu işlemleri Cevaplı Teftiş Raporu ile karşılaştırmaları sonucunda uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik Belgesi, Mühür ve Demirbaşlar

Madde 71 — Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına Kurulu Başkanı ile Bakan tarafından imzalanmış fotoğraflı kimlik belgesi verilir. Kimlik belgelerinde, sahibine ait bilgiler ile müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.

Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcılarına ise resmi mühür verilir.

Ayrıca, müfettişlere görev sırasında kullanılmak üzere valiz, çanta, diz üstü bilgisayar gibi demirbaşlarla gerekli olan diğer malzeme ve kitaplar Bakanlıkça sağlanır.

Müfettişler görevlerinden geçici veya daimi olarak ayrıldıkları takdirde, zimmetlerinde bulunan demirbaşlarla kimlik belgesi ve mührü eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar.

Yolluk, Çalışma ve Hakediş Cetveli

Madde 72 — Müfettiş ve müfettiş yardımcıları yolluk ve diğer haklarını Maliye Bakanlığı saymanlıklarından alırlar; çalışmalarını, yolluk ve diğer haklarını her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.

Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır.

Çalışma ve hakediş cetvelleri ait olduğu ayı izleyen yedi gün içinde düzenlenerek Başkanlığa verilir.

Kayıt ve Dosya İşleri

Madde 73 — Müfettişler, kendilerine gelen yazılarla düzenledikleri rapor ve yazılarının birer örneğini saklar ve bunların kaydı için bir defter tutarlar. Yazılarına mühür numarası, içinde bulunulan yıl ve kendilerine ait evrak çıkış numarasını; raporlara ise raporun düzenleme yılı ve teselsül eden rapor numarasını verirler. Heyet halindeki çalışmalarda, yıldan sonra kıdem sırasına göre müfettişlerin rapor numaraları ayrık şekilde yazılır.

Teftiş Kuruluna Bilgi Verme Yükümlülüğü

Madde 74 — Bakanlık merkez birimleri uygulamaya yönelik tebliğ, genelge ve benzeri ad altında çıkarılan mevzuatı bilgi için Başkanlığa göndermekle yükümlüdürler.

Yönergeler

Madde 75 — Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak yönergeler ile belirlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 76 — 17/8/1992 tarihli ve 21318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile 6/3/1993 tarihli ve 21516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mülga Çevre Bakanlığı ile mülga Orman Bakanlığı denetim hizmetlerinde geçen süreler Bakanlıkta geçmiş sayılır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta olan Başkan, başmüfettiş ve müfettişlerin kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

Madde 77 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 78 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

Hazine Müsteşarlığından:

Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/1)

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 29/01/2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan Enerji Desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 2- Bu Tebliğde geçen;

 

Müsteşarlık

: Hazine Müsteşarlığını,

 

Kanun

: 29/01/2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,

 

Komisyon

: Enerji Desteği uygulamasını yürütmek üzere kurulan Enerji Desteği Komisyonunu,

 

OSB

: Organize Sanayi Bölgelerini,

 

Yeni işe başlama

: 1/10/2003 tarihinden sonra faaliyete geçmeyi,

 

TTSG

: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

 

ifade eder.

 

Kapsam

Madde 3- Bu Tebliğ, Kanunun 2 nci maddesi gereği, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına GSYİH tutarı 1500 ABD $ veya daha az olan illerdeki enerji desteği uygulamasını kapsamaktadır. Ek-1’de yer alan liste kapsamı illerin fert başına GSYİH tutarları değişse dahi kapsamda bir değişiklik yapılamaz.

Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde enerji desteği uygulamasından yararlanabilmek için;

a) İşletmelerin imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, soğuk hava deposu, turizm-konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet göstermeleri ve Ek-2 de yer alan asgari kapasitelerde olmaları,

b) Yeni işe başlayan işletmelerin, faaliyete geçmelerinden sonra, fiilen ve sürekli olarak asgari 10 işçi çalıştırmaları,

c) 1/10/2003 tarihinden önce yukarıdaki sektörlerde faaliyete geçmiş olan işletmelerin, 1/10/2003 tarihinden önce ilgili idareye bildirmiş oldukları işçi sayılarını fiilen ve sürekli olarak en az %20 oranında artırmaları, mevcut işçi sayısına %20 ilave yapıldığında toplam istihdamın 10’un altında kalması halinde ise istihdam sayısının 10’a tamamlanması,

gerekmektedir.

İlave istihdamın tesbitinde, 1/10/2003 tarihinden önce en son verilen, sigorta prim bordrosunda beyan edilen işçi sayısı dikkate alınır. Söz konusu bordro 2003 yılına ilişkin “ikinci dönem” bordrosudur.

Uygulama Esasları

Madde 4- Kanun kapsamında enerji desteği uygulamalarının yürütülebilmesini teminen Vali veya Vali tarafından tayin edilen Vali yardımcılarından birisinin başkanlığında il düzeyinde bir “Enerji Desteği Komisyonu” kurulur. Kurulacak komisyona, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı (Vergi Dairesi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SSK İl Müdürlüğü), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş veya Elektrik Dağıtım Şirketlerinden ve varsa OSB’nden birer temsilci katılır.

Komisyonun sağlıklı olarak çalışabilmesini teminen, Komisyonda görev verilen kurum ve kuruluşların hangi düzeyde temsil edileceği Valilik tarafından belirlenir. Komisyonun sekreterya hizmetleri Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yürütülür.

Komisyon ayda asgari bir kez toplanır. Komisyonca, ilde bulunan işletmelere ait ilk kez uygulanacak enerji desteği talepleri ile destekten yararlanılmaya başlanıldıktan sonraki müracaatlara ilişkin talepler değerlendirilir. Komisyon, işletmelerin enerji desteğine yönelik müracaatlarında yer alan beyanlar ile Kanun kapsamında yer alan diğer teşvik tedbirlerine yönelik beyanların uyumlu olup olmadığını da gözetir. Komisyonda bulunan Kurum temsilcileri kendi görev alanlarına giren bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

Tebliğ kapsamında enerji desteğinden yararlanacak tesisler ile, bu tesislerin destekten hangi oranda yararlanacakları Komisyonca tespit edilir. Enerji desteği uygulamasının başlamasından sonra işletmelerin, her ay destek kapsamında olan tesisteki elektrik kullanımını ve bedelini gösteren fatura aslı ile Sosyal Sigortalar Kurumu onaylı işçi bordrosu Komisyona iletilir. Komisyon, işletmelerin taleplerini değerlendirmenin yanı sıra, enerji indiriminden yararlanan işletmelerin her ay bordro değişimlerini de kontrol eder. Komisyon gerekli görülen hallerde işletmelerde yerinde inceleme yapmaya yetkilidir.

Komisyon, enerji desteğinin uygulanabilmesini teminen her ay, firma ünvanı, T.C Ziraat Bankası Şube ve Hesap No’su ile enerji desteği miktarını Müsteşarlığın istediği formatta bildirir.

Madde 5- Enerji desteği ile ilgili müracaatlar 6 ncı maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne yapılır. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce tebliğ çerçevesinde varsa talep edilen bilgi ve belgelere yönelik eksikler, destekten yararlanacak işletmecilere tamamlattırılır ve müracaatların değerlendirilmesi için komisyona sunulur.

Komisyonca Kanun ve Tebliğe uygun bulunan tesislere ilişkin bilgiler Müsteşarlığın belirleyeceği formatta listelenir ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde saklanır. Ayrıca, firma bazında ödenecek miktarı gösterir listeler, ilgililere aktarım yapılabilmesini teminen Müsteşarlığa gönderilir.

Bu amaçla Bütçe’den ayrılan kaynaktan, Müsteşarlıkça Merkez Bankası aracılığı ile işletmelerin T.C. Ziraat Bankasındaki banka hesaplarına aktarım yapılır.

Müracaatta Aranacak Bilgi ve Belgeler

Madde 6- Enerji desteğinden yararlanılabilinmesi için, destekten yararlanılması istenilen her bir tesis için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki bilgi ve belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

a) Ek 3’teki örneğe uygun olarak hazırlanmış Bilgi Formu,

b) Yeni kurulan işletmeler için şirket kuruluşuna yönelik TTSG, faaliyette olanlar için şirket kuruluşu ve en son TTSG,

c) Ek 4’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname,

d) Mevcut işletmeler için 2003 yılına ait II. dönem bordrosu,

e) İmalat Sanayindeki tesislere yönelik kapasite raporu

f) Turizm-konaklama tesislerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Turizm İşletme Belgesi, eğitim alanında faaliyet gösteren tesislerde Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma İzni, sağlık alanında faaliyet gösteren tesislerde Sağlık Bakanlığı Çalışma İzni

g) Elektrik Abone No ve destekten yararlanılacak döneme ait elektrik enerjisi tüketimi değerleri,

h) Aktarım yapılacak T.C. Ziraat Bankası Şube adı ve Hesap No’su.

Enerji Desteği Miktarı

Madde 7- Tebliğin 3 üncü maddesi çerçevesinde enerji desteğinden yararlanma hakkı bulunan işletmelerden;

a) yeni kurulmuş olanlar için; istihdam sayısı 10 olan işletmelerin destek oranı % 20 olacaktır. 10’un üzerine yapılan her ilave istihdama, 0,5 puan enerji desteği ilave edilir.

b) Faaliyette olan işletmelerden mevcut işçi sayısını % 20 oranında artıranların (% 20 ilave yapıldığında toplam istihdam 10’un altında kalıyor ise istihdam sayısının 10’a tamamlanması gerekmektedir) destek oranı % 20 olacaktır. Belirlenen asgari rakamın üzerine yapılan her ilave istihdama, 0,5 puan enerji desteği ilave edilir.

5084 sayılı Kanun çerçevesinde enerji desteğinin azami oranı elektrik enerjisi giderlerinin % 40’dır. Bu oran Organize Sanayi veya Endüstri Bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için % 50 olarak uygulanır.

Yararlanılacak enerji desteği miktarı, OSB’nde veya Endüstri Bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için elektrik enerjisi giderlerinin % 50’sini, diğer alanlarda kurulu işletmeler için %40’ını geçemez.

Müeyyide

Madde 8- Komisyona yanlış ya da yanıltıcı bilgi ve belge sunulması veya belgelerde tahrifat yapılması halinde, yararlanılan enerji desteği 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil olunur.

Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan “Fiilen ve sürekli olarak çalıştırılan işçi sayısının tespitinde, bir takvim yılının en az ¾’ünde çalıştırılmış işçi sayısı esas alınır.” hükmü gereği, işletmelerin yıl sonu itibarıyla fiilen ve sürekli olarak çalıştırdıkları işçilerin, Kanunda öngörülen miktarların altında gerçekleşmesi halinde de verilen destek 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Genel Hükümler

Madde 9- Enerji desteğinden yararlanan işletmelerin Kanunun yürürlük süresi içinde istihdam sayısını artırmaları halinde, ulaşılan toplam ilave istihdam sayısı, Komisyona bildirilen döneme ait elektrik bedeline yansıtılır.

Kanun kapsamında aynı firmaya ait birden fazla tesisin bulunması halinde her bir tesis için ayrı ayrı müracaatta bulunulması gerekmektedir. Aynı adreste, aynı firmaya ait farklı işkollarında tesis bulunması halinde sadece 3 üncü maddede belirtilen yatırım konularına ilişkin tesisler dikkate alınır.

Aynı kaynaktan enerji kullanan tesislerin bir kısmının Kanun kapsamında olmaması durumunda, enerji desteğinden faydalanılması öngörülen tesis veya tesislerin elektrik enerjisi tüketimi yönünden diğerlerinden ayrılması ve müstakil sayaç kullanılması zorunludur.

Kanun kapsamında yer alan illerde;

a) Mevcut veya faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleştirilmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi,

b) Mevcut işletmenin kapatılarak değişik ad veya ünvan veya iş birimi olarak tekrar açılması,

c) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,

d) Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi,

gibi ek bir kapasite ya da istihdam artışına neden olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde enerji desteğinden yararlanılamaz.

Kanun kapsamında olan illerde, enerji desteği uygulaması dağıtım şirketlerinin uyguladığı tarife üzeriden yapılır. Elektrik üretimi ve dağıtımının OSB’nce yapıldığı alanlarda ise OSB’nin işletmelere uyguladığı tarife üzerinden yürütülür.

Madde 10- Uygulamalarda ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Hazine Müsteşarlığının görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Tebliğ 1/3/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

—— • ——

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak 

Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/5)

 

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/05/2004 tarihli ve 2004/8 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, ülkemizin mal ve hizmet ihracını artırmak için teknik müşavirlik, müteahhitlik firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları, Fuar Organizatörleri ile Seminer, Konferans Organizatörlerinin yurt dışı ve yurt içindeki bazı faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik devlet yardımlarının belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden teknik müşavirlik, müteahhitlik firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları, Fuar Organizatörleri ile Seminer, Konferans Organizatörleri yararlandırılabilir.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde geçen;

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

b) Teknik Müşavirlik Firması: Bir yatırım veya müteahhitlik projesinin kullanılır veya işletilir hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde aşağıda belirtilen,

ve benzeri faaliyetleri yürütmek suretiyle Müşavir Mühendislik ve/veya Müşavir Mimarlık hizmeti veren, Uluslararası Müşavirler Birlikleri Federasyonu (FIDIC) kuralları çerçevesinde faaliyet gösterdiğini belgeleyen ve Türkiye’de ticari faaliyette bulunan firmaları,

c) Firma Grubu: Müsteşarlıkça belirlenen ilkeler doğrultusunda, birbirinden bağımsız Teknik Müşavirlik Firmalarının bir araya gelerek oluşturacakları ortak girişim/ konsorsiyum gibi ortaklıkları,

d) Müteahhitlik Firması: Alt ve üstyapı inşaatı, tesisat, montaj, işletme, bakım, onarım ve benzeri faaliyetleri yürüten, Türkiye’de ticari faaliyette bulunan firmaları,

e) Sektörel Özel Sektör Kuruluşu: Uluslararası Müşavirler Birlikleri Federasyonu (FIDIC)’na üye özel sektör kuruluşlarını,

f) Yurt Dışı Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri Teknik Komitesi: Müsteşarlık tarafından belirlenen ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinin oluşturduğu Teknik Komiteyi,

g) Fuar Organizatörü: Müsteşarlık tarafından yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlara Türkiye adına Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları,

 

h) Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuar : Türk inşaat ve inşaat teknolojisi ürünlerinin yurt dışında tanıtılması, yeni iş imkanlarının sağlanması amacıyla yurt dışında inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen fuarları,

ı) Seminer, Konferans Organizatörü: Yurt dışında inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen seminer, konferans, vb. etkinliklere Türkiye adına Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirmek üzere Müsteşarlık tarafından yetkilendirilen firma ve kuruluşlar ile münhasıran müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün tanıtılması amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında seminer, konferans, vb. etkinlikler düzenleme konusunda Müsteşarlıkça yetkilendirilen firma ve kuruluşları,

j) Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans, vb. Faaliyetler: Yurt dışında inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen seminer, konferans, vb. etkinlikler ile münhasıran müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün tanıtılması amacıyla Seminer, Konferans Organizatörü tarafından yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen seminer, konferans, vb. etkinlikleri,

k) Milli Katılım : Yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar ile yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans, vb. etkinliklere Türk firmalarının, Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörce gerçekleştirilen toplu katılımlarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

 

Yurtdışı-Ofis Desteği

Madde 4- Teknik müşavirlik firmaları, Firma Grupları ve Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın Müsteşarlıkça hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde, bu Tebliğin 3’üncü maddesinin (b) bendinde sayılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla açmış oldukları ve/veya açacakları ofislere ilişkin giderler, aşağıda belirtilen kapsam ve oranlarda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

a) Teknik müşavirlik firmalarının demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i,

b) Teknik müşavirlik firmalarının kira bedelinin yıllık 25.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u,

c) Teknik müşavirlik firmalarının ofisleri bulunan ülkelerdeki tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının yıllık 5.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl %70’i, ikinci yıl %50’si, üçüncü yıl %30’u,

d) Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışındaki ofislerinde istihdam edecekleri bir adet Türk veya yabancı yöneticinin yıllık 35.000 ABD Dolarını, bir adet büro elemanının yıllık 10.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla yıllık brüt maaşlarının birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u,

e) Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışındaki işleri için o ülkenin yerel hukuk ve mali meslek müşavirlerinden ödeme belgesi karşılığı satın alacakları hizmet giderleri, yıllık 10.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u,

f) Firma Gruplarının yurt dışında ofis açması halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i, b,c,d,e fıkralarında açıklanan kira, tanıtım, personel giderleri ve müşavirlik hizmetleri satın alımı kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının aşağıda belirtilen limitler dahilinde birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u.

 

   FİRMA SAYISI

   DESTEK MİKTARI

   (ABD DOLARI)

   2 FİRMA

   105.000

   3 FİRMA

   125.000

   4 FİRMA VE ÜZERİ

   145.000

    

g) Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın üyeleri adına yurt dışında ofis açmaları halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i, bu maddenin (b), (c), (d), (e) bentlerinde belirtilen kira, tanıtım, personel giderleri ile müşavirlik hizmeti satın alım kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının birinci yıl 145.000 ABD Doları, ikinci yıl 125.000 ABD Doları, üçüncü yıl 105.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla % 70’i,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

Müsteşarlıkça ilan edilen hedef pazar ülkelerde yer almayan açılmış ve/veya açılacak ofisler bu maddede sayılan destek unsurlarından yararlandırılmazlar.

Bu destekten, teknik müşavirlik firmaları ve Firma Grupları her ofis başına 3 yıl süresince, aynı ülke için bir defa ile sınırlı olmak üzere aynı anda en fazla 3 ülke için yararlandırılırlar.

Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın destekten yararlanabileceği ülke sayısı ve destekten aynı ülkede aynı anda kaç defa yararlandırılacakları hususu Müsteşarlıkça belirlenir.

Teknik müşavirlik firmalarının, Firma Grupları kapsamında teşvikten yararlandırılması durumunda, bu firmalar destekten münferit olarak yararlanmış gibi değerlendirilirler.

Müsteşarlıkça belirlenen ilkeler doğrultusunda oluşturulmayan Firma Gruplarının destekten yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu Firma Gruplarına sağlanacak toplam destek miktarı, bir teknik müşavirlik firmasına verilen desteği geçemez.

Teknik müşavirlik firmaları veya Firma Gruplarının yurt dışında kuracakları şirketlerin, ortaklık payı oranında bu destekten yararlanmaları mümkündür.

Bu destekten yararlanmak isteyen teknik müşavirlik firmaları, Firma Grupları ve Sektörel Özel Sektör Kuruluşları, “Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yurt Dışı Ofis Kira, Demirbaş Eşya Alımı, Tanıtım ve Personel Yardımı Başvuru Formu” doldurmak suretiyle Müsteşarlığa başvururlar.

Bu destekten yararlananlar projenin devamı süresince her 3 ayda bir Müsteşarlığa ofisin faaliyetlerine ilişkin olarak bir “Ofis Faaliyet Raporu” göndermek zorundadırlar.

Teknik müşavirlik firmaları veya Firma Gruplarının yabancı firma/firmalar ile yurt dışında ortak olarak faaliyet göstermeleri halinde, ortaklık payı oranında bu destekten yararlanmaları mümkündür.

Pazar Araştırması Desteği

Madde 5- Potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, firmaların pazara girişi konusunda karar vermelerine yardımcı olunması ve Türk müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri sektörünün yeni bir pazarda gerektiği şekilde tanıtılması amacıyla, teknik müşavirlik firmaları, Firma Grupları ve Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın gerçekleştirecekleri, masa başı ve alan araştırmasına dayanan pazar araştırmaları faaliyetlerine ilişkin harcamalar, aşağıda belirtilen limitler dahilinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

a. Teknik müşavirlik firmaları ve Firma Grupları’nın yapacakları pazar araştırması faaliyetlerine ilişkin masraflarının 25.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 95’i,

b. Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın yapacakları veya yaptıracakları pazar araştırması faaliyetlerine ilişkin masraflarının 30.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 95’i,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

Pazar araştırması faaliyetinin toplam süresi 6 (altı) ayı geçemez. Her teknik müşavirlik firması ve Firma Grubunun bir yılda en fazla 3 (üç), Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın bir yılda en fazla 6 (altı) pazar araştırması faaliyeti desteklenir. Teknik müşavirlik firmaları ile Firma Gruplarının yeni başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için önceki pazar araştırması faaliyeti/faaliyetlerinin tamamlanmış ve Müsteşarlıkça onaylanmış olması gerekir. Teknik müşavirlik firmalarının, Firma Grupları kapsamında teşvikten yararlandırılması durumunda, bu firmalar münferit olarak bu destekten yararlandırılmış gibi değerlendirilirler.

Fuar, Konferans, Seminer, vb Tanıtım Faaliyetlerine Katılım Desteği

Madde 6- Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının yurt dışında inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuar ve/veya Sektörel Nitelikli Uluslararası, Seminer, Konferans, vb. Faaliyetlere katılımları halinde Müsteşarlık tarafından görevlendirilecek Fuar Organizatörü ve/veya Seminer, Konferans Organizatörüne ödeyecekleri katılım ücretleri, Fuar Organizatörü ve/veya Seminer, Konferans Organizatörünün söz konusu faaliyetlere ilişkin olarak gerçekleştireceği tanıtım v.b. faaliyetlere ilişkin giderleri ve yurt içerisinde ülkemiz müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek uluslararası seminer, konferans, vb., faaliyetlere yönelik olarak gerçekleştirilecek masraflar, aşağıda belirtilen koşullar ve limitler dahilinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

a) Fuarlara katılım:

1) Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında münhasıran inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara katılması halinde bu firmaların, Milli Katılımı gerçekleştiren Fuar Organizatörüne m2 üzerinden ödeyecekleri katılım bedelinin 20.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere %70’i,

2) Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının, Fuar Organizatörü tarafından yurt dışında münhasıran inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara katılmaları halinde bu firmaların Fuar Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin 20.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i,

3) Söz konusu faaliyetlerde Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamaların 30.000 ABD Dolarını aşmamak üzere %70’i,

b. Seminer, Konferans vb faaliyetlere katılım:

1) Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans, vb. Faaliyetlere katılmaları halinde, söz konusu firmaların, Milli Katılımı gerçekleştirecek Seminer, Konferans Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin 2.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i,

2) Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının, Seminer, Konferans Organizatörü tarafından yurt dışında münhasıran inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans, vb. Faaliyetlere katılmaları halinde bu firmaların Seminer, Konferans Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin 2.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i,

3) Söz konusu faaliyetlerde Seminer, Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam, v.b. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamaların 30.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %70’i,

4) Seminer, Konferans Organizatörü tarafından yurt içerisinde düzenlenecek olan Uluslararası Seminer, Konferans, vb Faaliyetlere ilişkin olarak Seminer, Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek organizasyona yönelik harcamaların her bir organizasyon için 100.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla % 70’i ve söz konusu organizasyonlara yurt dışından davet edilecek en fazla 20 (yirmi) katılımcının yol ve konaklama giderleri,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

Seminer, Konferans Organizatörlerinin, Milli Katılımı gerçekleştirmek istedikleri ve/veya yurtiçinde ve/veya yurtdışında düzenlemeyi talep ettikleri Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans, vb Faaliyetlere ilişkin taleplerini, anılan faaliyetlerin düzenlenmesinden en az 3 (üç) ay önce, “Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans Formu” ile birlikte Müsteşarlığa bildirmesi gerekmektedir.

Müsteşarlık tarafından söz konusu talepler üzerinde yapılan inceleme neticesinde desteklenmesi uygun görülen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans, vb Faaliyetler için Seminer, Konferans Organizatörleri yetkilendirilir.

Bu maddede belirtilen destek unsurlarından yararlandırılan müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının, Fuar Organizatörleri ile Seminer, Konferans Organizatörlerinin faaliyetin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde söz konusu faaliyete katılımlarının sonuçları, elde ettikleri deneyimler, faaliyet konusundaki görüşlerine ilişkin olarak Müsteşarlıkça kendilerine gönderilecek “Tanıtım Faaliyeti Değerlendirme Formu”nu doldurarak Müsteşarlığa sunmak zorundadırlar. Söz konusu formu göndermeyen firma ve organizatörler bir daha bu destekten yararlandırılmazlar.

Fizibilite Etüdü Hazırlanması Desteği

Madde 7- Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazar ülkelerdeki yatırım projelerine ilişkin karar alma süreçlerinde Türk teknik müşavirlik firmalarının yer almasını sağlayarak, söz konusu projelerde Türk mal ve hizmetlerinin kullanılması potansiyelinin hayata geçirilmesi veya artırılmasını teminen, yurt dışında Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun projelerin fizibilite etüdü çalışmalarının teknik müşavirlik firmalarınca gerçekleştirilmesine ilişkin masraflar, proje başına 300.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla, Müsteşarlık ile söz konusu teknik müşavirlik firması arasında düzenlenen Hizmet Sözleşmesinde belirtilen miktar ve hükümler çerçevesinde, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

Bir projenin incelemeye alınabilmesi için öncelikle hedef pazar ülkedeki projeyi gerçekleştirecek olan özel kuruluş veya kamu kuruluşunun, projenin fizibilite çalışmaları ve/veya diğer müşavirlik hizmetlerinin Türk firmalarınca gerçekleştirilmesi yönünde Müsteşarlığa yazılı talepte bulunması gerekmektedir.

Müsteşarlık tarafından “Yurt Dışı Müteahhitlik ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Komitesi”nin de görüşleri alınmak suretiyle yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde destek talebinin uygun görülmesi halinde Müsteşarlık hedef pazar ülkedeki kamu veya özel sektör kuruluşu ile projenin fizibilite çalışmalarının hangi esaslar dahilinde teknik müşavirlik firmalarınca gerçekleştirileceğini belirleyen bir “Teknik Müşavirlik Hizmeti İşbirliği Anlaşması” imzalar.

“Teknik Müşavirlik Hizmeti İşbirliği Anlaşması”nda, söz konusu projenin fizibilite etüdleri dışındaki müşavirlik hizmetleri ve müteahhitlik hizmetlerine ilişkin olarak yatırımcı kuruluş tarafından açılabilecek ihalelere, Türk Teknik Müşavirlik ve müteahhitlik firmalarının öncelikli olarak davet edileceği hususu yer alacaktır.

Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınması uygun görülen ve bu konuda hedef pazar ülkedeki kamu veya özel sektör kuruluşları ile “Teknik Müşavirlik Hizmeti İşbirliği Anlaşması” imzalanan projelere ilişkin fizibilite çalışmasını yürütecek teknik müşavirlik firmasının seçimi Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça görevlendirilecek kuruluşlar tarafından yapılır

“Teknik Müşavirlik Hizmeti İşbirliği Anlaşması” imzalanan projelere ilişkin fizibilite çalışmasını yürütecek teknik müşavirlik firmasının Müsteşarlık tarafından görevlendirilecek Kuruluşça seçilmesi halinde, teknik müşavirlik firmasına bu madde çerçevesinde sağlanacak desteğin % 2’si genel gider masrafı olarak söz konusu Kuruluşa ödenir.

Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça görevlendirilecek kuruluş ile Müsteşarlık adına fizibilite çalışması veya diğer müşavirlik hizmetlerini yürütecek teknik müşavirlik firması arasında işin yapılma ve ödeme koşullarını belirleyen bir “Hizmet Sözleşmesi” imzalanır.

Teknik müşavirlik firması, çalışmalarında %20’nin üzerinde yerli veya yabancı taşeronluk hizmeti satın alamaz. Bu oranı aşan taşeronluk hizmeti satın alımına ilişkin harcamalar Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaz.

Teknik müşavirlik firmasınca gerçekleştirilen müşavirlik çalışması, her aşamasında “Hizmete Özel” belge niteliğinde olup Hizmet Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde teknik müşavirlik firmasınca Müsteşarlığa teslim edilir. Sözkonusu çalışmanın tüm yayım, dağıtım ve kullanım hakları Müsteşarlığa aittir. Sözkonusu çalışmanın Müsteşarlık dışında teknik müşavir firma veya diğer kişi veya kuruluşlarca dağıtılması veya yayımlanması halinde, Müsteşarlık bu kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemi başlatır. Müsteşarlığın izni olmadan yayım veya dağıtım işinin teknik müşavir firma tarafından yapıldığının tespiti halinde, sözkonusu firma bir daha bu Tebliğ’de yer alan desteklerden yararlandırılmaz. Müşavirlik çalışmasının sonuçlarının “Teknik Müşavirlik Hizmeti İşbirliği Anlaşması” imzalanmış pazar ülke kamu veya özel sektör kuruluşuna hangi şartlarda teslim edileceği hususu Müsteşarlığın yetkisindedir. Müsteşarlık, müşavirlik çalışmasının sonuçlarını Yurt Dışı Müteahhitlik ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Komitesi’ne sunar; Komitenin onayı ile yapılan müşavirlik çalışması hakkında ilgili firma ve özel sektör kuruluşlarını bilgilendirir.

Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça görevlendirilecek kuruluşla imzaladıkları Hizmet Sözleşmesi hükümlerine uymayan teknik müşavirlik firmaları bir daha bu destekten yararlandırılmaz.

Destek kapsamına alınması uygun görülen projelerin fizibilite çalışmasını yürütecek teknik müşavirlik firmasının seçimi, ödemeye ilişkin diğer bilgi ve belgelerle uygulamaya ilişkin hususlar, Müsteşarlıkça bu Tebliğe ilişkin olarak düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

Sözleşme Desteği

Madde 8- Yurt dışında açılan müşavirlik hizmetlerine ilişkin ihalelere iştirak edecek olan veya ihalesiz olarak doğrudan sözleşme yapılması olanaklarını takip eden girişimci teknik müşavirlik firmalarının, hizmet, vekalet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmede belirtilen bedelin % 20’sini geçmeyecek şekilde firmalara, her takvim yılı için en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar destek sağlanır.

 

Yapılacak sözleşmelerin tarafları arasında herhangi bir organik bağın bulunmaması ve bağımsızlık ilkesinin aranması esastır.

Söz konusu destekten yararlanmak isteyen teknik müşavirlik firmaları “Yurt Dışında Gerçekleştirilecek Müşavirlik İhalelerinde Mali Destek Sağlanması Talep Formu”nu doldurmak suretiyle Müsteşarlığa başvurur.

Teknik Müşavirlik firmasının sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar Müsteşarlığa sunacağı bilgi ve belgeler “ticari sır” niteliğindedir.

Müsteşarlık tarafından “Yurt Dışı Müteahhitlik ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Komitesi”nin de görüşleri alınmak suretiyle yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde firma talebinin uygun görülmesi halinde, firmaya, verilecek desteğin koşulları, miktarı ve ödeme şeklini belirten “Başvuru Değerlendirme Ön Onay Yazısı” verilir. Ayrıca, Teknik Müşavirlik Firmasının talebi halinde, ihaleyi açan ulusal veya uluslararası kuruluşa muhatap bir “niyet mektubu” da verilebilir.

Müsteşarlık teknik müşavirlik sözleşmesi imzaladıktan sonra yapılan başvuruları değerlendirmeye almama yetkisine sahiptir. Teknik müşavirlik firması ve işveren kuruluş arasında imzalanan teknik müşavirlik sözleşmesi ile “Başvuru Değerlendirme Ön Onay Yazısı”nda yer alan koşullar arasındaki farklılıklar bulunması durumunda işlem, bu maddede yer alan limitlerin aşılmaması kaydıyla firma lehine sonuçlandırılır.

Teknik müşavirlik firmalarının yabancı teknik müşavirlik firmaları ile ortak olarak ihaleye iştirak etmeleri halinde, verilecek destek teknik müşavirlik firmasının projeye katılımı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Birden fazla teknik müşavirlik firmasının ihaleye birlikte girmeleri halinde başvurularını birlikte yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, verilecek destek sadece başvuruda bulunan firmanın projeye katılım oranı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Teknik müşavirlik firmalarının takvim yılı limitini aşmaması kaydıyla birden fazla projesi için bu maddede belirtilen destekten yararlandırılması mümkündür.

Teknik müşavirlik firmasına bu destek kapsamında gerçekleştirilecek ödemeler, işveren kamu veya özel sektör kuruluşunun teknik müşavirlik firmasına, aralarındaki sözleşme kapsamında gerçekleştireceği hakediş ödemeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

Teknik Müşavirlik firması ile işveren kuruluş arasında imzalanan sözleşme konusu projenin herhangi bir aşamasında Müsteşarlıkça belirlenecek ilkeler ve süreler doğrultusunda herhangi bir işlem yapılmadığının tespiti halinde destek ödemesi iptal edilir ve yapılmış olan ödemeler 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Teknik Müşavirlik firması ile işveren kuruluş arasında imzalanan sözleşme konusu projeye ilişkin olarak işveren ile teknik müşavirlik firması arasında çıkabilecek hukuki ihtilaflar sonucunda projenin iptal edilmesi durumunda, aralarındaki sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde teknik müşavirlik firmasının haksız olduğunun tespiti halinde, destek iptal edilir ve o tarihe kadar sağlanan destek tutarı, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Ortak Hükümler

Madde 9- Teknik müşavirlik, müteahhitlik firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları, Fuar Organizatörleri ile Seminer, Konferans Organizatörlerinin bu Tebliğ kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için harcamaların Müsteşarlık tarafından bu Tebliğe ilişkin olarak düzenlenecek Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen ilkeler çerçevesinde belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

Madde 10- Bu Tebliğ çerçevesinde destek ödemesinden yararlandırılacak olanların Müsteşarlıkça belirlenecek hakediş ödemeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan yapılır.

Madde 11- Müsteşarlık, bu Tebliğ kapsamındaki destek unsurlarından yararlanılmak üzere başvuru yapılması, desteğin kullandırılması ve sonuçlanması aşamalarında teknik müşavirlik, müteahhitlik firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları, Fuar Organizatörleri ile Seminer, Konferans Organizatörlerinden her türlü belgeyi talep etme hakkına sahiptir. Müsteşarlık talep ettiği belgeleri sunmayanların başvurularını reddetme veya bir daha desteklerden yararlandırmama hakkına sahiptir.

Madde 12- Müsteşarlık, bu Tebliğ çerçevesinde destek talebinde bulunan teknik müşavirlik, müteahhitlik firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları, Fuar Organizatörleri ile Seminer, Konferans Organizatörlerinin başvurularını, mali ve hukuki durumları, Müsteşarlıkça hedef pazar olarak görülen ülke, bölge ve sektörleri dikkate alarak sonuçlandırma, başvuruları öncelik sırasına koyma, reddetme ve kaynakların en etkin bir şekilde kullanılması amacıyla başvurular arasında koordinasyonu sağlama hakkına sahiptir.

Madde 13- Bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlananlar Müsteşarlığın veya Müsteşarlığın yurt dışı birimlerinin, hedef ülkedeki mal ve hizmet pazarının durumu, ülke mevzuatı ve benzeri konularda talep edebileceği bilgilerin derlenmesinde Müsteşarlık veya Müsteşarlığın yurt dışı birimleri ile eşgüdüm içerisinde çalışmayı taahhüt ederler.

Müeyyide

Madde 14 - Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan teknik müşavirlik, müteahhitlik firmaları, Firma Grupları ile Sektörel Özel Sektör Kuruluşları tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Müsteşarlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.

Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Yetki

Madde 15- Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Yürürlük

Madde 16- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 – Bu Tebliği, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Adana Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No      : 2004/1

Karar Tarihi : 10/5/2004

Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Kamu Görevlilerinin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesi gereğince Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 10/5/2004 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır;

1) Adana İli hudutları dahilinde, 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köylerin hudutları içerisinde ve ormanlara 4 km. mesafede anız veya benzeri bitki örtüsü yakılmasının yasaklanmasına,

2) Yangına hassas bölgelerden 1/6/2004 tarihinden 31/10/2004 tarihine kadar mahalli köylülerin iş gereği ormana giriş ve çıkışları dışında yabancıların ve avcıların ormana giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,

3) Orman içerisinde bulunan su kaynaklarından 1/6/2004 tarihinden 31/10/2004 tarihine kadar balık avcılığı yapılmasının yasaklanmasına,

4) Orman Bakanlığınca ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında, ateş yakmak, piknik yapmak ve izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahallinin terk edilmesinin yasaklanmasına,

5) Piknik yerlerinde; saat 20.00’den sonra piknik yapılmasının yasaklanmasına,

6) Ormana yakın veya orman bitişiğindeki tesislerde çalışan elemanların tesis yetkilerince yangın konusunda uyarılmasına,

7) TEDAŞ Dağıtım Müessese Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Enerji Dağıtım Bölge Müdürlüğü enerji nakil hatlarının geçtiği orman alanlarında orman yangınına sebebiyet teşkil edecek her türlü yanıcı maddelerin temizlemesine;

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 526 ncı maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılmasına;

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Afyon Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No      : 2004/1

Karar Tarihi : 27/5/2004

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak;

2004 Yılı baharının çok yağışlı geçmesi ve ormanların çok otlu olması ve kuruyan bu otların orman yangınları açısından çok büyük risk oluşturması nedeniyle,

a) 1/7/2004 - 15/10/2004 tarihleri arasında piknik yapmak amacıyla açılan 26 Ağustos Başkomutanlık Tanıtım Milli Parkı, Sincanlı Tazlar, Sincanlı Çataloluk, Bayat Köroğlubeli, DSİ. Seydiler Regilatörü (Gebeceler), Çay Kanlıharman, Sorkun Belediyesi piknik ve mesire yerleri haricinde ormanlara ve tel örgüyle çevrili ağaçlandırma ve tensil sahalarına girmeleri, buralarda ateş yakmaları,

b) Piknik ve Mesire yerlerinde tesis edilen ocak yerleri ve çevresinde tedbir almadan ateş yakmaları, ateşler söndürülmeden piknik yerlerini terk etmeleri, piknik ve mesire yerlerini yanıcı ve yakıcı maddelerle kirletmeleri,

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 76 ncı maddesinin (d) bendi “Ormanlara 4 Km. mesafede veya bu Kanunun 31 ve 32 nci maddesi kapsamına giren Köyler hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakılması yasaklandığından” tarlalarda anız ve yol kenarlarındaki boş alanlarda kuru ot yakmaları,

d) Ormanlık alanlardan geçen karayolu, köy yolu ve orman yollarında seyreden araçlardan sönmemiş sigara ve yanıcı madde atılması,

Valiliğimizce yasaklanmıştır.

Yasaklama kararına uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılacağı ilanen duyurulur.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Ankara Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No      : 2004/1

Karar Tarihi : 10/5/2004

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1/6/2004 - 31/10/2004 tarihleri arasında, aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — Pikniğe ayrılan orman içi dinlenme yerleri Atatürk Orman Çiftliği (Gazi Piknik Alanı), Yenimahalle Söğütözü, Güdül Sorgun Göleti ve Yaylası,Bala Beynam Ormanı,Çamlıdere Çamkoru, Çubuk Karagöl, Nallıhan Hoşebe,Beypazarı Tekkedağı ve Eğriova, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı dışında koruma altına alınan orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun, hiçbir şekilde giriş ve çıkış yapılmayacak, ateş yakılmayacaktır. Ateşli maddeler ile dolaşılması ve yol kenarlarında piknik yapılması yasaklanmıştır.

Madde 2 — Vatandaşlar; kendilerine tahsis edilmiş piknik alanlarında gösterilen yerlerde mangal yakarak faydalanabileceklerdir. Ayrılırken yakılan ateşi tamamen söndürdükten ve çöplerini çöp bidonuna attıktan sonra piknik yerini terk edecektir.

Madde 3 —Ankara Valiliğince Tarımİl ve İlçe Müdürlükleri kanalıyla duyurusu yapılan, anız ve bitki örtüsü yakılması yasaklanmıştır.

Madde 4 — Piknik yerleri ve orman alanı civarındaki konaklama yerleri ile sanayii tesisleri yangına karşı gerekli tedbirleri alarak kendi söndürme ve koruma ekiplerini oluşturacaklardır. Yangına müdahalede Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacaklardır.

Madde 5 —Yüksek gerilim hatlarının bakım ve yapımı ile mükellef kuruluşlar, Bedaş Genel Müdürlüğü yetkililerince sürekli kontrol edilerek, enerji nakil hattı altında kalan ağaç ve otların temizliğine dikkat edeceklerdir.

Madde 6 —Belediyeler, orman civarındaki çöp alanlarında muhtemel orman yangınlarına karşı tedbir alacaklardır.

Madde 7 —Orman İşletme Müdürlükleri,Şeflikler, Polis ve Jandarma işbirliği ile yangın mevsimi süresince kontrol ve devriye hizmetleri gerçekleştirilecektir.

Madde 8 — Yangını gören ve haber alan herkes, resmi ve özel kuruluşlar en yakın orman teşkilatına veya 177 nolu Alo Yangın İhbar telefonuna bildireceklerdir. Ulaşılamayan kör noktalardan 112 Hızır Acil, 154 Trafik, 155 Polis, 156 Jandarma aranacaktır.

Madde 9 — Orman İşletme Müdürlükleri tüm imkanları ile orman yangınlarına müdahale edecekler, gerekirse kamu kuruluşları ve özel sektör imkanları seferber edilerek, yangının büyüklüğüne göre gerektiğinde Valilik kanalıyla askeri birliklerden yardım istenecektir.

Madde 10 —Yangın mıntıkalarındaki enerji nakil hatları yangına hassas günlerde; Orman, Jandarma ve Emniyet ekiplerince talep edilmesi halinde Bedaş yetkililerince enerjiye kapatılacaktır.

Madde 11 —Birinci maddede belirlenen piknik alanları dışında, Ankara Şehir Merkezi Yeşil Kuşak sahalarında piknik amacı ile orman içine girmek, karayolu güzergahında ve Atatürk Orman Çiftliği,Devlet Mezarlığı çevresinde araç park edilmesi yasaklanmıştır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 526 ncı maddesi hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Sinop Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No      : 1

Karar Tarihi : 12/5/2004

Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla; Mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Sinop İli dahilinde:

1/6/2004 - 30/10/2004 tarihleri arasında;

1 — Tel örgü ile koruma altına alınan orman, yangına hassas ibreli orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun, vasıtalı veya vasıtasız olarak giriş ve çıkış yapılmamasına,

2 —Vatandaşlarımıza orman idaresince tahsis edilen piknik alanlarında, piknik amaçlı da olsa piknik ocağı çevresinde tedbir almadan ateş yakılmaması, yanan veya yakılan ateş söndürülmeden piknik yerlerinin terk edilmemesi,

3 —Piknik alanlarında yakılan ateşlerin en geç saat 18.00 de ateş yakanlar tarafından söndürülmesi, bu saatten sonra ateş yakılmaması,

4 —Piknik yerleri ve ormanların bitişiğinde herhangi bir şekilde anız, yabani ot veya benzeri bitki örtüsü (Tarla temizliği, çöp ve benzeri) yakılmamasına,

5 —Havanın kirlenmemesi, anız atıkları ile beslenen yaban hayvanlarının ölmemesi, doğal dengenin bozulmaması ve arazi üzerinde bulunan enerji iletim ve haberleşme hatları direklerinin zarar görmelerinin önlenmesi amacı ile anızların yakılmasının yasaklanmasına,

6 —Orman içinden geçen Devlet karayolu ve köy yollarında seyreden araçlardan sönmemiş sigara atılmaması,

Bu tedbirler ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesi uyarınca yasal işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


DÜZELTME

2/6/2004 tarihli ve 25480 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan (sayfa: 24) “Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in 5 inci maddesinde “...2003-2004 eğitim-öğretim yılı” şeklinde yer alan ibare, adı geçen Üniversitenin 2/6/2004 tarihli ve 1866 sayılı yazısı üzerine, “...2004-2005 eğitim-öğretim yılı” şeklinde düzeltilmiştir.

—— • ——

DÜZELTME

18/5/2004 tarihli ve 25466 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan (sayfa: 52) “Kütahya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı”nın 2 nci fıkrasının Tablolar kısmında yer alan üçüncü sütun başlığı,Kütahya Valiliğinin 26.5.2004 tarihli ve 1584 sayılı yazısı üzerine, “2004 Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti TL.” şeklinde düzeltilmiştir.

Sayfa Başı