Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Haziran 2004

PAZARTESİ

Sayı : 25485

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

― Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Tebliğler

Türk Gıda Kodeksi Sofra ve Gıda Sanayii Tuz Tebliği ( No: 2004/25)

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2003/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/7)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/11)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/13)

― Bursa İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

 

Sirküler

― 2004-2005 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Haziran 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7989

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Haziran 2004 tarihinden itibaren İspanya ve Yunanistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Haziran 2004

B.01.0.KKB.01-06-172-2004-640

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Haziran 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7989 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Haziran 2004 tarihinden itibaren İspanya ve Yunanistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi Sofra ve Gıda Sanayii Tuz Tebliği

(Tebliğ No: 2004/25)

Amaç

Madde l Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan sofra ve gıda sanayii tuzunun tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 Bu Tebliğ, ambalajlı olarak insan tüketimine sunulan sofra ve gıda sanayii tuzunu kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 Bu Tebliğde geçen tanımlar aşağıda verilmiştir.

a) Tuz: Ana maddesi sodyum klorür olan ve ham tuzdan insan tüketimine uygun nitelikte üretilen üründür. Sofra tuzu ve gıda sanayii tuzu olmak üzere ikiye ayrılır.

- Sofra tuzu: Doğrudan tüketiciye sunulan, ince toz haline getirilmiş, iyotla zenginleştirilmiş, rafine edilmiş veya edilmemiş tuzdur.

- Gıda sanayii tuzu: Gıda sanayiinde kullanılan, iyot içermesi zorunlu olmayan tuzdur.

b) Yabancı madde : Tuz tanecikleri dışında her türlü organik ve inorganik maddelerdir.

Ürün özellikleri

Madde 5 ― Bu tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir.

a) Tuz beyaz renkte olmalı ve yabancı madde içermemelidir. Sofra tuzu homojen olmalı, tane büyüklüğü; göz açıklığı 1000 μm'lik elekten tamamı, 210 μm'lik elekten ise en çok % 20 lik kısmı geçecek büyüklükte olmalıdır.

b) Rutubet miktarı sofra tuzunda kütlece en çok % 0.5 , gıda sanayii tuzunda ise en çok % 2
olmalıdır.

c) Sodyum klorür miktarı; katkı maddeleri hariç olmak üzere sofra tuzunda kuru maddede en az % 98, gıda sanayii tuzunda kuru maddede en az % 97 olmalıdır.

d) Sofra tuzuna 50-70 mg/kg oranında potasyum iyodür veya 25-40 mg/kg oranında potasyum iyodat katılması zorunludur. İyot eklenmesi gıda sanayii tuzunda zorunlu değildir.

e) Tuzda asitte çözünmeyen madde miktarı, asitte çözünmeyen katkı maddeleri hariç olmak üzere kütlece en çok % 0,5 olmalıdır.

f) Tuzda suda çözünmeyen madde miktarı, suda çözünmeyen katkı maddeleri hariç olmak üzere kütlece en çok % 0,5 olmalıdır.

g) İyot tüketmemesi gereken kişiler için iyotsuz tuz üretimi yapılabilir.

h) Gıda sanayii tuzu doğrudan tüketiciye sunulamaz.

Katkı maddeleri

Madde 6 ― Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” nin Gıda Katkı Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Bunların dışında tuza magnezyum oksit en çok 20 g/kg , iyot ilave edilen tuza sodyum tiosülfat en çok 1000 mg/kg katılabilir.

Bulaşanlar

Madde 7 ― Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Bulaşanlar bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 8 ― Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

Madde 9 ― Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Buna ek olarak aşağıdaki bilgiler de etikette bulunmalıdır:

a) İyotlu tuzda, Ek’te yer alan sembol kolay görünen boyutta ve ürün adı ile aynı yüzde bulunmalıdır.

b) "Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğ”nin 7 inci maddesinin (e) bendinin 5 inci fıkrası dikkate alınmaksızın, iyot ilave edilen tuzun etiketinde son tüketim tarihi belirtilmelidir.

c) İyot ilave edilmeyen tuzlarda son tüketim tarihinin belirtilmesi zorunlu değildir.

d) İyot ilave edilen tuzda iyot kaybını engelleyecek ambalaj materyali kullanılmalıdır.

e) İyot tüketmemesi gereken kişiler için üretilen iyotsuz sofra tuzunda ambalaj büyüklüğü 250gr'ı geçemez. Etiket üzerinde, ambalajla kontrast teşkil edecek renkte ürün adı olarak "iyotsuz sofra tuzu" ifadesi yer almalıdır.

f) Sofra tuzunda;

1) Ürün adı “ iyotlu sofra tuzu” olarak belirtilmelidir.

2) Etiketinde kullanım bilgisi olarak "serin, kuru ve ışıksız ortamda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir" ifadesi yer almalıdır.

3) Net ambalaj miktarları 125g – 250g – 500g – 750g – 1000g –1500g olmalıdır.

g) Gıda sanayii tuzunda;

1) Etiket üzerinde "Gıda sanayii için üretilmiştir.” ifadesi ürün adıyla birlikte ve ambalajla kontrast teşkil edecek renkte yer almalıdır.

2) İyot ilave edilip edilmediği etiket üzerinde belirtilmelidir.

3) Net ambalaj miktarı en az 10 kg olmalıdır.

Taşıma ve depolama

Madde 10 ― Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune alma ve analiz metotları

Madde 11 ― Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metotlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 12 Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 13 9/07/1998 tarihli ve 23397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Gıda Kodeksi -Yemeklik Tuz Tebliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Denetim

Madde 14 ― Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim, 560 sayılı "Gıdaların Üretimi,

Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye göre Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde l Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 6 ay içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Üretici firmalar Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ambalaj stoklarını ilgili Bakanlıklara bildirmek zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 15 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köy İşleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

EK

İYOTLU TUZ SEMBOLÜ

 

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2003/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(İhracat: 2004/7)

Madde l 14/05/2003 tarih ve 25108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2003/2 Sayılı Tebliğin 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının sonuna aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir:

"Ancak, her fuar için en az 60 puan almak ve yıllık ortalama puanı en az 65 olmak kaydıyla, Ortadoğu ülkeleri (Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve İsrail hariç), Türk Cumhuriyetleri ve Afrika kıtası ülkelerinde gerçekleştirilen fuarlar için belirlenen fuar puanı %15 oranında artırılarak hesaplanır."

Madde 2 Bu Tebliğ, 14/05/ 2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 ― Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(2004/11)

Başvuru

Madde 1 ― 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Depar Deri Plastik San. ve Tic. A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış – deri taklidi”nin Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, bu ülke menşeli söz konusu maddelerin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuştur. Başvuru, diğer deri taklidi üreticileri olan Site Suni Kösele Deri San. ve Tic. A.Ş. ve Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenmektedir.

Başvuru Konusu Madde

Madde 2 Şikayete konu ürün, ev ve ofis döşeme, giyim, ayakkabı vb. üretiminde kullanılan poliüretan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat olup, 5903.20 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) yer almaktadır. Belirtilen GTP genel açıklama amaçlı olup, bağlayıcı değildir.

Başvurunun Desteklenmesi

Madde 3 ― Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikayetçi firmanın deri taklidinde Türkiye toplam benzer mal üretiminin %49’unu gerçekleştirdiği, geriye kalan yerli üretimin ise şikayeti desteklediklerini yazılı olarak beyan eden Site Suni Kösele Deri San. ve Tic. A.Ş. ve Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği tespit olunmuş, böylece, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde, şikayetçilerin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz oldukları anlaşılmıştır.

Damping İddiası

Madde 4 ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değer tespitinde Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri uygulanmıştır. Bu çerçevede, normal değer tespitinde kullanılacak üçüncü ülke bilgilerine ulaşılamadığından, şikayete konu madde için normal değer, Türkiye’deki birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesi suretiyle tespit edilmiştir.

Söz konusu maddenin Türkiye’ye ihraç fiyatı ise, Devlet İstatistik Enstitüsü’nden (DİE) tedarik edilen ithalat verileri esas alınarak tespit edilmiştir.

Fiyat karşılaştırması, mümkün olduğu ölçüde aynı aşamada, normal değer ile DİE Türkiye’ye ihraç fiyatları üzerinden yapılmış ve bu suretle hesaplanan damping marjının önemli oranda olduğu görülmüştür.

Zarar ve Nedensellik İddiası

Madde 5 ― ÇHC menşeli, şikayet konusu ürün ithalatı 2001-2003 döneminde mutlak anlamda ve yurtiçi tüketime göre önemli ölçüde artış göstermiştir.

Söz konusu dönemde yerli üretimin pazar payı azalırken ÇHC’den yapılan ithalatın pazar payının arttığı belirlenmiştir. Yerli üretim dalının şikayete konu maddede pazar payı 2001 yılında %48,5 iken, 2003 yılında %23,2’ye gerilemiştir.

2001-2003 döneminde başvuru sahibi firmanın şikayet konusu maddeye ilişkin yurt içi satışlarında mutlak bir düşüş gerçekleşmiştir. Firmanın 2003 yılı stok miktarlarında 2001 ve 2002 yıllarına göre çok önemli oranda artış izlenmiştir. Söz konusu ülkeden yapılan ithalat fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı ve yerli üretim dalının fiyatlarını yüksek oranda kırdığı ve/veya bastırdığı görülmüştür.

Şikayete konu maddede başvuru sahibi firmanın yurt içi satışlar, stoklar, verimlilik, nakit akışı, büyüme, sermaye artırma yeteneği ve yatırımların geri dönüşü gibi ekonomik göstergelerinde dampingli ithalat nedeniyle bozulma olduğu tespit edilmiştir.

Bu durum sonucunda, başvuru aşamasında sunulan delillerden, dampingli olduğu iddia edilen fiyatlarla yapılan söz konusu madde ithalatının yerli üretim dalı üzerinde olumsuzluklara yol açtığı anlaşılmıştır.

Karar ve İşlemler

Madde 6 ― Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca 18/05/2004 tarihinde, ÇHC menşeli söz konusu ürün için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Piyasa Ekonomisinin Uygulandığı Üçüncü Ülkenin Seçimi

Madde 7 ― Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik ek madde 1 deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.

Soru Formu ve Bilgilerin Toplanması

Madde 8 Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soru formu, soruşturmaya konu ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de gönderilecektir.

Süreler

Madde 9 Soru formuna cevap verme süresi, gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

Soru formunda istenilenlerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine Gelinmemesi

Madde 10 ― Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici Önlem Alınması ve Vergilerin Geriye Dönük Uygulanması

Madde 11 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlemler geriye dönük olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili Merci ve Adresi

Madde 12 ― Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.204 77 02 / 204 77 22

Faks:+90.312.212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: damping@dtm gov.tr

Soruşturmanın Başlangıç Tarihi

Madde 13 ― Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

Madde 14 ― Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 ― Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No:2004/13)

Başvuru

Madde l 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üreticiler Feryal Fermuar Tekstil Yan Ürünleri Ltd.Şti, Fertaş Fermuar San. A.Ş., Roza Tekstil Fermuar San. ve Tic. A.Ş., İnci Fermuar San. ve Tic. A.Ş., Ruba Fermuar San. A.Ş., Orel Fermuar Tekstil Ltd.Şti., Fermaş Fermuar Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Neto Fermuar Aksesuar San. Tic. A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli kayarak işleyen fermuarların Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, bu ülke menşeli söz konusu maddelerin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuşlardır. Başvuru, diğer üreticiler olan Net Fermuar San. ve Tic. A.Ş., Say Fermuar Konf. Yan Ur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hür Fermuar Ltd. Şti., Yılmaz Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti., Osi Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti., Nur Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti., Lid-fer Lider Fermuar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul Fermuar San. A.Ş., Titbaş Tekstil ve Konf. San. Tic. A.Ş., Akşen Fermuar Turizm San. Tic. Ltd. Şti., Enis Fermuar Tic. ve San. Ltd. Şti., Fersan Fermuar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Bronz Fermuar Tekstil Ur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ekol Fermuar, Hilal Fermuar Tekstil Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Taç Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti., Mega Fermuar San. Tic. Ltd. Şti., Bfs Tekstil Ur. San. Dış Tic. Ltd. Şti., Sentez Tekstil Yan Ürünler Ltd.Şti., Hattapoğlu Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti., Zipsan Fermuar San. ve Tic. A.Ş., Bir Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti., Aksmar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Botan Fermuar Tekstil Ltd. Şti. tarafından da desteklenmektedir.

Başvuru Konusu Madde

Madde 2 Başvuru konusu ürünler genellikle hazır giyim ürünleri ve triko giyimiyle ayakkabı sektöründe, saraciye üretiminde, ev tekstili vb. alanlarda ürünlerin açılıp kapanan kısımlarında bu fonksiyonu yerine getirmek ve/veya estetik görünüm kazandırmak amacıyla kullanılan, kayarak işleyen fermuarlardır. Söz konusu ürünler 9607.11 ve 9607.19 gümrük tarife pozisyonlarında(GTP) yer almaktadır.

Bahse konu GTP'ler yalnızca bilgi amaçlı olarak verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

Başvurunun Desteklenmesi

Madde 3 Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikayetçi firmaların Türkiye toplam benzer mal üretiminin %28 ini, başvuruyu destekleyen firmaların ise benzer mal üretiminin %33 ünü gerçekleştirdikleri tesbit edilmiştir. Böylece, yerli üretim dalının destek oranı %61 olduğundan, Yönetmelik'in 20 nci maddesi çerçevesinde, şikayetçilerin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz oldukları anlaşılmıştır.

Damping İddiası

Madde 4 ÇHC pazar ekonomisi uygulayan ülke olarak değerlendirilmemektedir. Öte yandan, normal değer tesbitinde kullanılacak üçüncü ülke bilgilerine ulaşılamadığından normal değer, benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir karın eklenmesi temelinde belirlenmiştir.

Söz konusu ürünlerin Türkiye'ye ihraç fiyatı olarak ÇHC'den Türkiye'ye ihracatı gösteren DİE istatistiklerinde yer alan birim fiyatlar esas alınmıştır. CİF ihraç fiyatı gerekli ayarlamalar yapılarak FOB fiyat düzeyine getirilmiştir.

Fiyat karşılaştırması, mümkün olduğu ölçüde aynı aşamada, normal değer ile Türkiye'ye ihraç fiyatları üzerinden yapılmış ve bu suretle hesaplanan damping marjlarının önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

Zarar ve Nedensellik İddiası

Madde 5 ÇHC menşeli, şikayet konusu ürünler ithalatının 2003 yılında mutlak anlamda ve yurtiçi tüketime göre artış gösterdiği, 2003 yılında 2001 yılma göre yerli üretimin pazar payı azalırken CHC'nin pazar payında artış olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ülkeden yapılan ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altoda kaldığı ve yerli üretim dalının fiyatlarını yüksek oranda kırdığı görülmüştür.

2003 yılında yerli üretim dalının dönem sonu stoklarında, yurtiçi satış fiyatlarında, karlılığında ve pazar payında ciddi olumsuzluklar görülmektedir.

Bu durum sonucunda, başvuru aşamasında sunulan delillerden, yerli üretim dalının göstergelerinde dampingli ithalat nedeniyle bozulma olduğu tespit edilmiştir.

Karar ve İşlemler

Madde 6 Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca 18/05/2004 tarihinde, ÇHC menşeli söz konusu ürünler için, Yönetmelik'in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Piyasa Ekonomisinin Uygulandığı Üçüncü Ülkenin Seçimi

Madde 7 Yönetmelik'in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, ÇHC'de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik ek madde l deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ'in 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik'in 5 inci maddesi uygulanır.

Soru Formu ve Bilgilerin Toplanması

Madde 8 Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilmen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılara iletilmesini teminen ilgili ülkenin büyükelçiliğine soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekmektedir.

Süreler

Madde 9 Soru formuna cevap verme süresi, gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ'in 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

Soru formunda istenilenlerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ'in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine Gelinmemesi

Madde 10 Yönetmelik'in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici Önlem Alınması ve Vergilerin Geriye Dönük Uygulanması

Madde 11 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar'ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlemler geriye dönük olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili Merci ve Adresi

Madde 12 Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.2047718

Faks:+90.312.212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: damping@dtm gov.tr

Soruşturmanın Başlangıç Tarihi

Madde 13 Soruşturma, bu Tebliğ'in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

Madde 14 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Bursa Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2004/1

Karar Tarihi: 13/5/2004

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği çıkması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacı ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden:

1) Ormanlık alanlar ve ağaçlandırma sahalarına 15/6/2004-31/10/2004 tarihleri arasında görevliler dışında her ne suretle olursa olsun hiçbir kimsenin vasıtalı veya vasıtasız girişi yasaktır.

2) Yangın mevsimi dönemince büyük kalabalıklar oluşturan ve planlanan şenliklere, Uludağ Milli Park hudutları dahilinde ve Uludağa giden karayolu civarındaki piknik ve mesire yerlerinde izin verilmeyecektir.

3) Orman sınırları içinden geçen Devlet karayolu, köy yolu ve orman yolları kenarında piknik yapmak yasaklanmıştır.

4) Belediyeler ve köy tüzel kişiliklerinin orman içi ve orman bitişiğinde bulunan çöp toplama alanlarının çevresinde koruma bandı oluşturulacak ve çöplüklerde çıkması muhtemel orman yangınlarına müdahale için iş makinesi hazır bekletilecektir.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


Sayfa Başı