Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Haziran 2004

PAZAR

Sayı : 25484

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Tebliğler

2004 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

Bilecik İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Haziran 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7986

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Haziran 2004 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Haziran 2004

B.01.0.KKB.01-06-169-2004-637

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Haziran 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7986 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Haziran 2004 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Haziran 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7987

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Haziran 2004 tarihinden itibaren Polonya ve Arnavutluk’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Haziran 2004

B.01.0.KKB.01-06-170-2004-638

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Haziran 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7987 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Haziran 2004 tarihinden itibaren Polonya ve Arnavutluk’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Haziran 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7988

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun 92. Genel Konferansı’na katılmak üzere, 6 Haziran 2004 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Haziran 2004

B.01.0.KKB.01-06-171-2004-639

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Haziran 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7988 sayılı yazınız.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun 92. Genel Konferansı’na katılmak üzere, 6 Haziran 2004 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Tebliğler

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

01/04/2004 - 30/04/2004 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı 

—— • ——

Bilecik Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar Tarihi : 14/5/2004

Karar No : 2004/1

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği çıkması muhtemel orman yangınlarının, önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacı ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden:

1) İlimiz dahilindeki ormanlık alanlar ve ağaçlandırma sahalarına 15/6/2004-31/10/2004 tarihleri arasında görevliler dışında her ne suretle olursa olsun her türlü vasıtalı veya vasıtasız giriş yasaktır.

2) Yangın mevsimi dönemince Bilecik İli Çakırpınar piknik alanı ile Pazaryeri İlçesi Kücükelmalı piknik alanı ve Bilecik İli Pelitözü piknik alanında çevre yolu ile göl aynası arasındaki saha dışındaki ormanlık alanlarda her çeşit piknik, yayla şenliği ve benzeri etkinlikler yapmak yasaklanmıştır.

3) Orman sınırları içinden geçen Devlet karayolu, köy yolu ve orman yolları kenarında ateş yakmak suretiyle piknik yapmak yasaktır.

4) Ormanlara 4 Km mesafede veya 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren Köylerin sınırları içinde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

5) Belediyeler ve köy tüzel kişiliklerinin orman içi ve orman bitişiğinde bulunan çöp toplama alanlarının çevresinde koruma bandı oluşturulacak ve çöplüklerde çıkması muhtemel orman yangınlarına müdahale için iş makinası hazır bekletilecektir.

6) Ormanlarda sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek maddeler atmak yasaktır.

7) Kararlaştırılan bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu ile Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Yürürlük

8) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

9) Bu Kararı Bilecik Valisi yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2003/16619

Karar No : 2004/5151

TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERMEYE YETKİLİ

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİNİN 15.03.2004 GÜNLÜ KARARI

Kanun Yararına Bozma İsteyen: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,

Bilim İlaç San. Tic. A.Ş. adına Avukat Doğan Fikret ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Avukat Mehmet Şener aralarındaki dava hakkında Bursa 2. İş Mahkemesinden verilen 15.12.2000 günlü ve 115 - 1807 sayılı hüküm, Cumhuriyet Başsavcılığının 4.9.2003 gün ve 106098 sayılı yazısı ile dairemize gönderilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Mahkeme tarafından davacı şirkete ait Bursa Bölge Müdürlüğü ünvanı adı altında faaliyet gösteren işyerinin bağımsız bir işyeri olmayıp şirketin merkezine bağlı olarak çalışan ve yönetilen bir büro şeklinde bulunduğu anlaşılmakla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü'nün 8.11.1999 tarih ve 018894 sayılı kararında gösterilen bu işyerine 099677.16 dosya numarası verilmek suretiyle yeni kurulan işyeri şeklindeki değerlendirmenin ve alınan kararın iptaline ve bu işyerinin İstanbulda bulunan şirket merkezi kayıtları üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.

Adalet Bakanlığı'nın yazısı ile kararın kanun yararına temyiz edilmesi istenmiş olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anılan karar temyiz edilmiştir.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun birinci maddesinde iş mahkemelerinin çözümleyeceği uyuşmazlıklar sınırlı biçimde gösterilmiştir. Sözü edilen maddede İş Kanunu'na göre işçi sayılan kimselerle... işveren veya işveren vekilleri arasında iş aktine veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde İş Mahkemeleri kurulur" kuralına yer verilmiştir. Görüldüğü gibi bu hüküm işçi ile işveren arasında doğan uyuşmazlıklar koşulunu öngörmektedir. Somut olayda ise uyuşmazlık işveren kabul edilen davacı şirket ile Bakanlık arasındadır. Dava İdari Yargı yerinde görülmelidir. Görev noktasından dava dilekçesinin reddine karar verilmek üzere hükmün kanun yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sayfa Başı