Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Haziran 2004

CUMA

Sayı : 25482

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği

— Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliğinin Geçici 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bitki Sağlığı ve Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmelik

— Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

 

Tebliğler

— Mecburi Standard Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Geçici ve Yabancı Plakalı Araçlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:44)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/25)

— Kataloga Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2003 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin 31/3/2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 4 numaralı alt bent ilâve edilmiştir.

“3) Öğretmenlikteki son üç yılın sicil not ortalaması en az 80,

4) Aylıktan kesme ya da maaş kesilmesi cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; gemilerin yola elverişlilik bakımından donatılmalarında, küresel deniz tehlike ve güvenlik haberleşme sistemleri (GMDSS) içinde veya dışındaki tüm deniz araçlarında yer alan telsiz istasyonlarını kullanacak, haberleşmeden sorumlu telsiz operatörlerinin sahip olması gereken yeterlik sınıfları ile bu yeterliklerin verilme usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS-74) kapsamına giren deniz araçlarında 2813 sayılı Telsiz Kanunu’na uygun olarak kurulan GMDSS ve diğer telsiz istasyonlarını işletecek telsiz operatörlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası 1978 Sözleşmesi (STCW-78) ve STCW-95 değişimi, Dünya Radyo Konferansı WRC-97’nin Com 4-4 No’lu kararı ile 4745 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdare : Denizcilik Müsteşarlığını,

b) IMO : Uluslar arası Denizcilik Örgütünü,

c) Sözleşme: STCW-78 Sözleşmesi ve değişikliklerini,

ç) Gemiadamları Yönetmeliği: 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişikliklerini ve ilgili yönergeleri,

d) GASM: Gemiadamları Yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunan Gemiadamları Sınavları Merkezini,

e) CEPT: Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliğini,

f) WRC: Dünya Radyo Konferansını,

g) INMARSAT Sistemi: Inmarsat uyduları aracılığı ile yapılan deniz haberleşme sistemini,

ğ) COSPAS–SARSAT: Kutupsal yörüngeli deniz arama kurtarma uydu haberleşme sistemini,

h) GMDSS: Küresel deniz tehlike ve güvenlik haberleşme sistemini,

ı) SOLAS–74: Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi ve taraf olduğumuz değişikliklerini,

i) ITU/RR: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği/Telsiz Tüzüğünü,

j) DSC: Sayısal seçmeli çağrı özelliğini,

k) NBDP: Dar-bant doğrudan yazmalı telgraf sistemini,

l) EPIRB: Suda yüzebilen ve denize bırakıldığında ait olduğu deniz taşıtının tanıtma işaretlerini yayınlayarak yerinin bulunmasına imkan veren telsiz vericisini,

m)NAVTEX: Bölgesindeki deniz taşıtlarına NBDP tekniği ile periyodik olarak uluslar arası standartta formatlanmış meteorolojik ve seyir ikaz mesajlarını, tehlike ve kaza raporlarını yayımlayan kıyıdaki verici istasyonları ile deniz araçlarındaki otomatik alıcılardan meydana gelen sistemini,

n) Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla her türlü açık veya kriptolu ses, veri, sabit veya hareketli resim ve ses işaretleri vermeye ve almaya veya yalnızca vermeye ya da almaya veya aktarmaya, yansıtmaya ve/veya güçlendirmeye yarayan cihaz veya sistemlerini,

o) Enterferans: İlgili mevzuat dahilinde telekomünikasyon sistemleri aracılığıyla yapılan her türlü haberleşmeyi veya radyo televizyon yayınlarını engelleyen, kesintiye uğratan veya kalitesini bozan her türlü yayın ve elektromanyetik dalgayı,

ö) Al Bölgesi: En az bir VHF sahil istasyonu tarafından kaplanan ve VHF/DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanını,

p) A2 Bölgesi: A1 bölgesinin ötesinde, en az bir MF sahil istasyonu tarafından kaplanan ve MF/DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanını,

r) A3 Bölgesi: INMARSAT uyduları tarafından kaplanan ancak A1 ve A2 bölgeleri dışındaki deniz alanını,

s) A4 Bölgesi: A1, A2, A3 bölgeleri dışındaki deniz alanını,

ş) Kısa Mesafe-Short Range: GMDSS kapsamı dışında olan deniz araçları için tanımlanmış en az bir VHF sahil istasyonu tarafından kaplanan ve VHF/ DSC tehlike ve güvenlik frekansında sürekli nöbet tutulan deniz alanını,

t) Uzun Mesafe-Long Range: GMDSS kapsamı dışında olan deniz araçları için tanımlanmış deniz alanını,

u) “GMDSS Kapsamında Olan Deniz Aracı: SOLAS-74 hükümlerine göre teçhizat ve personel olarak GMDSS ile donatılması zorunlu olan deniz aracını,

ü) GMDSS Kapsamı Dışında Olan Deniz Aracı: SOLAS-74 hükümlerine göre teçhizat ve personel olarak GMDSS ile donatılması zorunlu olmayan, Sözleşmenin haberleşme ile ilgili diğer kurallarına tabi olan deniz aracını,

v) Tahditli Telsiz Operatörü: Uluslararası Telsiz Tüzüğü (ITU/RR) gereklerine göre yetkili makam tarafından verilmiş GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesi olanları,

y) Genel Telsiz Operatörü: Uluslararası Telsiz Tüzüğü (ITU/RR) gereklerine göre yetkili makam tarafından verilmiş GMDSS Genel Telsiz Operatörü (GOC) yeterlik belgesi olanları,

z) Telsiz Elektronik Zabiti: Uluslararası Telsiz Tüzüğü (ITU/RR) gereklerine göre yetkili makam tarafından verilmiş GMDSS Birinci Sınıf Telsiz Elektronik Zabiti(REO) veya GMDSS İkinci Sınıf Telsiz Elektronik Zabiti(REO) yeterlik belgesi olanları,

x) Kısa Mesafe Telsiz Operatörü: SOLAS Sözleşmesi kapsamı dışında olan deniz araçlarında GMDSS sisteminde VHF/DSC dahil olmak üzere seyire yardımcı cihazları kullanacak kişiye verilecek yeterliği,

w) Uzun Mesafe Telsiz Operatörü: SOLAS Sözleşmesi kapsamı dışında olan deniz araçlarında GMDSS sisteminde VHF ve MF/DSC başta olmak üzere seyire yardımcı cihazları kullanacak kişiye verilecek yeterliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GMDSS Yeterliklerinin Verilmesi, Eğitim, Sınav İşlemleri

Yeterliklerin Verilmesi

Madde 5 — Telsiz operatör yeterlikleri İdare tarafından verilir. Bu yeterlikleri almak isteyen adayların, Sözleşmenin A-IV/2 nolu kodunda öngörülen müfredat programını içeren eğitimi İdare tarafından uygunluğu onaylanmış bir eğitim kurumunda tamamlamaları ve telsiz operatör yeterlikleri için düzenlenecek sınavlarda başarı göstermeleri zorunludur. Zorunlu eğitime ve sınavlara ait müfredatın ayrıntıları bu Yönetmeliğin İkinci Kısmında yer almaktadır.

Yeterlik Sınıfları

Madde 6 — GMDSS gemi telsiz istasyonlarında çalışacak operatörlere verilecek yeterlik sınıfları aşağıda belirtilmiştir.

a) GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1)

b) GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2)

c) GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği (GOC)

d) GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği (ROC)

Sınav Tarihleri ve Yerleri

Madde 7 — Telsiz operatör sınavları, Gemiadamları Yönetmeliği’nde belirtilen Gemiadamları Sınavları Merkezi tarafından, her yılın Şubat, Temmuz ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç defa yapılır. Ayrıca, İdare tarafından uygun görülen yer ve zamanlarda da sınav yapılabilir. Telsiz operatör sınavları, sınavların başlangıç tarihinden en az bir ay öncesinde GASM tarafından bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkları aracılığı ile adaylara duyurulur.

Sınava Girecek Adaylarda Aranacak Şartlar

Madde 8 — Telsiz operatör sınavına girmek isteyen adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak veya Türkiyede yahut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak veyahut 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,

b) Sınava girdiği tarihte 17 yaşından küçük olmamak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak,

d) GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği ve GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği için en az lise ve dengi okul mezunu, GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği için en az ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu ve GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği için en az ilkokul veya ilköğretim mezunu olmak,

e) İdarenin onayladığı bir eğitim kurumunda aday olunan telsiz operatör yeterliğinin gerektirdiği düzeye uygun ve müfredatı bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde belirtilen eğitimi aldığını belgelemek,

f) GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği sınavlarına başvurmak için, GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği ile denizde en az üç yıl süreyle ehliyetinin gerektirdiği görevleri yapmış olduğunu belgelemek,

g) Gemiadamları Yönetmeliğine bağlı Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre sağlıklı olduğunu belgelemek.

Mezuniyetleri Nedeniyle Sınava Kabul Edilecekler

Madde 9 — Denizcilik eğitimi veren kurumlardan mezun olanların sınavlara kabul edilebilmesi için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen eğitim yerine aşağıdaki koşullar aranır.

a) Sözleşmenin öngördüğü A-IV/2 ve B-IV/2 kurallara dayalı olarak, ilgili idarenin onayladığı ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen konuları içeren müfredat programlarını uygulayan dört yıllık Anadolu denizcilik meslek liselerinin veya meslek yüksek okullarının gemi elektroniği ve haberleşme veya Dz.K.K. astsubay güverte sınıf okullarının telsiz ve harekat elektronik bölümlerinden mezun olanlar GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği veya daha alt düzeydeki telsiz yeterlik sınavlarına mezuniyetlerine istinaden kabul edilirler.

b) Fakülte ve dört yıllık yüksek okulların elektronik veya elektronik ve haberleşme bölümü mezunu olanlar, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen müfredat programının işletme, İngilizce ve mevzuatla ilgili konularını içerir onaylı eğitim aldığını belgeleyerek, deniz hizmeti koşulu aranmaksızın GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği veya daha alt düzeydeki telsiz yeterlik sınavlarına kabul edilirler.

c) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen Genel Telsiz Operatör Yeterliği müfredatını uygulayan ve 10 uncu maddede belirtilen nitelik standartlarını sağlayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanmış, örgün ve yaygın eğitim kurumlarından mezun olanlar, Genel Telsiz Operatör Yeterliği veya daha alt düzeydeki telsiz yeterlik sınavlarına kabul edilirler. Ancak, eğitim kurumlarının 10 uncu maddede belirtilen nitelik standartlarını sağladıkları tarihten önceki mezunları bu haktan yararlanamaz.

Eğitim Kurumlarının ve Eğiticilerin Nitelikleri

Madde 10 — GMDSS telsiz operatörü eğitimi düzenleyebilmek için İdareye başvurarak eğitime başlama izni alacak olan eğitim kurumları aşağıdaki fiziki ortamı tesis etmek zorundadır:

a) GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü, GMDSS 2 inci sınıf Telsiz Elektronik Operatörü veya GMDSS Genel Telsiz Operatörü eğitimi için; aşağıda belirtilen aygıtlardan birinin tesisi yeterlidir.

1) IMO tarafından kabul edilmiş bütün uygulanabilir performans standartlarını karşılayan haberleşme aygıtlarının benzetimini içeren GMDSS haberleşme simülatörü.

Bu aygıt Inmarsat A veya Inmarsat B ve Inmarsat C gemi istasyonlarının, MF/HF NBDP, MF/HF-DSC, DSC özellikli VHF radyotelefon, NAVTEX, SART ve EPIRB aygıtlarının gerçeğe uygun benzetimini yapabilecek, en az iki öğrenci konsolu ve bir eğitici konsolu içerecek ve bu konsollar arasında yazılı metin ve sesli konuşma haberleşmesine elverişli tümleşik bir gerçek zaman çalışma ortamı sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

2) IMO Performans standartlarını sağlayan NBDP, DSC ve SSB özellikli MF/HF aygıtı, DSC özellikli VHF radyotelefon, NAVTEX, aygıtlarının gerçeğini, SART ve EPIRB aygıtlarının gerçeğini veya eğitim amaçlı üretilmiş olanını, Inmarsat A veya B ve Inmarsat C, NBDP ve DSC aygıtlarının uygulamasına olanak sağlayan bir düzeneği bulunduran laboratuar ortamı.

2813 sayılı Telsiz Kanunu gereğince, gerçek aygıtlar için kurucu eğitim kurumunun ilgili idareden telsiz kurma veya her türlü telsiz haberleşme sistemi tesis etme ve kullanma izni ile birlikte aygıtlara ait ruhsatları bulundurma yükümlülüğü vardır.

b) GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü eğitimi için; Bu maddenin (a) veya (b) bendinde belirtilen fiziki ortamlardaki aygıtlardan sadece VHF, VHF-DSC, NAVTEX, SART ve EPIRB fonksiyonlarını sağlayacak kısmını içeren simülatör veya gerçek aygıt ortamı.

c) Eğitim kurumlarına ait eğitim/okul gemilerinde bulunan GMDSS istasyonları haricinde diğer gemilerdeki GMDSS istasyonları eğitim amacıyla kullanılamaz.

d) Yukarıdaki kursları verecek olan eğitmenlerde, verecekleri ders konularına göre;

1) Eğitim müfredatlarında yer alan elektrik/elektronik konuları için, dört yıllık yüksekokul/fakültelerin Elektronik, Elektrik veya Elektronik ve Haberleşme bölümü mezunu olmak,

2) İşletme ve mevzuat eğitimi konuları için, en az verdiği eğitime eşdeğer yeterliğe sahip yüksekokul mezunu ve üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,

3) İşletme eğitim müfredatının uygulama eğitimi için, en az verdiği eğitime eşdeğer yeterliğe sahip lise mezunu ve üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,

şartları aranır. Eğitmen sertifikaları İdare tarafından düzenlenir.

e) Öğrenci sayısı, öğretim çalışmalarının kuramsal bölümlerinde eğitici başına 24 kişiden, uygulama bölümlerinde eğitici başına 12 kişiden fazla olamaz.

Sınav İçin Başvurma

Madde 11 — Telsiz operatörü sınavlarına girilebilmesi için, adayın sicil liman başkanlığına vereceği bir başvuru dilekçesi ve ekinde,

a) Altı adet vesikalık fotoğraf,

b) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi,

c) Öğrenim durumunu gösterir onaylı belge,

d) Gemiadamları Yönetmeliğine bağlı Sağlık Yönergesi hükümlerine uygun olarak alınmış gemiadamları sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti ve öngörülen koşullara ilave olarak düzgün ve akıcı konuşma yeterliğini içeren bir sağlık raporu,

e) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen eğitimi aldığını ve başardığını kanıtlayan bir sertifika veya onaylı suretini,

içerecek şekilde düzenlenecek bir dosya ile liman başkanlıklarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Sınava giriş başvurularının ilan edilen sınav tarihinden on beş gün öncesine kadar yapılması zorunludur. Liman başkanlıkları tarafından yapılan inceleme sonucunda, durumları sınavlara girmeye uygun olan adaylara fotoğraflı (EK-VIII’de belirtilen) sınava giriş kimlik belgesi verilir. Sınava gireceklerin listesi en az on gün önceden GASM Başkanlığına bildirilir.

Soru Hazırlama ve Sınav Komisyonları

Madde 12 — Telsiz Operatörleri Sınavları Soru Hazırlama ve Sınav Komisyonları, GASM Başkanı tarafından Gemiadamları Yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak belirlenir.

Komisyonların Görevleri

Madde 13 — Telsiz Operatörleri Sınav Komisyonlarının görevleri:

a) Soru Hazırlama Komisyonunun görevi; alt birimlerinin aracılığı ile bu Yönetmeliğin İkinci Kısmında belirtilen müfredat programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak soru üretmek,

b) Sınav Komisyonlarının görevleri; sınav sorularını GASM soru bankası içinden seçmek, sınav sürelerini belirlemek, yazılı sınavlarda gözetmenlik yapmak, yazılı ve sözlü sınavları gerçekleştirmek ve sınav sonuçlarını onaylamaktır.

Sınavların gerek bu Yönetmelik ve gerekse Gemiadamları Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, sözleşmenin kural 1/8 ve Kod bölümünün Kısım A-1/8 maddesine göre oluşturulan ve Gemiadamları Yönetmeliği’nin 67 inci maddesinde belirtilen Bağımsız Denetleme Kurulunun yetkisindedir.

Sınavlar ve Sınav Soruları

Madde 14 — GASM tarafından yapılan sınavlarda;

a) Sınav soruları, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde belirtilen müfredat programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak hazırlanır ve sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınav çoktan seçmeli olarak tek oturumda düzenlenir. Uygulamalı sınavda aygıtların kullanımı, mevzuat, İngilizce yeterliği ve telsiz operatörünün yeterlik seviyesine göre teknik bilgi ölçen sorular sorulur.

b) Bölge müdürlüklerinde ve İdarede yapılan Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavları sadece yazılı olarak çoktan seçmeli ve en az 25 soru içerecek şekilde düzenlenir.

c) Sınav soruları konu ağırlıkları ve soru sayıları EK-VII çizelgede belirtilen dağılıma göre yapılır.

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 15 — GMDSS telsiz operatörü yeterliği sınavının not değerlendirmesi sınav yanıt kağıtları üzerinden GASM tarafından optik okuyucu ve bilgisayar destekli değerlendirme sistemi aracılığı ile yapılır ve GASM sınav komisyonlarınca onaylanır. Uygulamalı sınav ise, GASM sınav komisyonları tarafından bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen standartlara uygun fiziki ortamda yapılır.

Yazılı ve uygulamalı sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı ve uygulamalı sınavın her birinden en az 70 puan almaları zorunludur.

Sınav ile ilgili evraklar sınav tarihinden itibaren GASM tarafından iki yıl süre ile saklanır ve süre bitiminde imha edilir.

Bölge müdürlükleri ve İdarece yapılan Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. İdare Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği sınavlarını ilgili kurum/kuruluşa yaptırabilir.

Yeterlik Almaya Hak Kazanma

Madde 16 — Adayların yeterlik almaya hak kazanabilmesi için; alacakları yeterlik sınıfına göre girdikleri yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmaları ve 18 yaşından küçük olmamaları gerekir.

Sınavda Başarısız Olma

Madde 17 — GASM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmak için yazılı ve uygulamalı sınavın her ikisinden de en az 70 puan almak gereklidir. Yazılı sınavda geçer puan alamayan adaylar uygulamalı sınava alınmazlar ve başarısız sayılırlar. Yazılı sınavda başarılı olup, uygulamalı sınavda başarısız olan adaylar, girdikleri yeni sınavda sınavın yazılı aşamasından tekrar başarılı olmak zorundadırlar. Sınavlar, yeterlik düzeyine göre farklı olmakla birlikte telsiz operatörleri sınavı başlığı altında tek bir sınav olarak düzenlenir.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 18 — GMDSS Telsiz Operatörleri yazılı sınav sonuçları, GASM’nin uygun göreceği yer ve ortamlarda sınav gününü izleyen üç gün içinde duyurulur. Uygulamalı sınavlar, yazılı sınavların bitişinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde düzenlenir. Kesin sınav sonuçları GASM’nin uygun göreceği yer ve ortamlarla, bölge müdürlükleri ve liman başkanlıklarında uygulama sınavını izleyen dört gün içinde duyurulur.

İKİNCİ KISIM

GMDSS Telsiz Operatörü Yeterliği Eğitim Müfredatı Programları ve Sınav Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM

GMDSS Telsiz Operatörü Yeterliği Eğitim Müfredatı Programları

GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği Eğitim Müfredatı

Madde 19 — 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği eğitim müfredatı, Telsiz Operatörü Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-I’ deki tablodadır.

GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği Eğitim Müfredatı

Madde 20 — 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği eğitim müfredatı, Telsiz Operatörü Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-II’ deki tablodadır.

GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği Eğitim Müfredatı

Madde 21 — GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği eğitim müfredatı, Telsiz Operatörü Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-III’ deki tablodadır.

GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü Yeterliği Eğitim Müfredatı

Madde 22 — GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği eğitim müfredatı, Telsiz Operatörü Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-IV’ deki tablodadır.

İKİNCİ BÖLÜM

GMDSS Telsiz Operatör Yeterlik Sınavları

GMDSS Telsiz Operatör Yeterlik Sınav Konuları

Madde 23 — GMDSS Telsiz Operatörleri Yeterliği sınav soruları, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde yeterlik düzeylerine uygun olarak belirlenmiş olan eğitim müfredatlarında belirtilen konulara bağlı kalınarak cihaz ve marka modelinin özel niteliklerini hatırlamayı gerektirmeyecek biçimde hazırlanır ve sorulur. Genel Telsiz Operatörleri (GOC) için hazırlanan İngilizce soruları kullanıcı tanıtmalıklı (operatör manuel) ve acil durum ve rutin haberleşme ağırlıklı; 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2), 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1), İngilizce soruları, teknik tanıtmalıklar, kullanıcı tanıtmalıkları, acil durum ve rutin haberleşmesi ağırlıklı olarak düzenlenir. GASM soru hazırlama birimince zorunlu eğitim programının müfredatına uygun olarak hazırlanan sınav soruları, GASM sınav komisyonları tarafından seçilir ve yazılı olarak yöneltilecek bütün sorular bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirlenen hususlara uygun olarak dağıtılarak soru kitapçığı haline getirilir. Uygulama soruları için yöntem geliştirip uygulamak sınav komisyonunun yetkisindedir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

GMDSS Kapsamı Dışındaki Telsiz Operatörleri ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınıfları, Belgelerin Verilmesi, İntibak İşlemleri

Yeterlik Sınıfları

Madde 24 — Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS-74) ve Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası 1978 Sözleşmesi (STCW-78/95) ve WRC-97’nin Com 4-4 No’lu Karar hükümlerine göre, GMDSS düzenlemeleri dışında kalan Telsiz istasyonlarında çalışacak operatörlere verilecek yeterlik sınıfları aşağıda belirtilmiştir.

  1. a) Kısa Mesafe Telsiz Operatörü (SRC)

  2. b) Uzun Mesafe Telsiz Operatörü (LRC)

Yeterlik Belgelerinin Verilmesi

Madde 25 — GMDSS kapsamı dışında kalan telsiz operatör yeterliği belgeleri İdare tarafından verilir. Bahsi geçen yeterlik belgelerini almak isteyen adayların, 18 yaşını bitirmiş olmak şartıyla T.C. vatandaşı olmaları (yabancı uyruklu olup Türkiyede ikamet edenler kısa mesafe telsiz operatörü olabilirler), ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmaları, Uzun Mesafe Telsiz Operatörü yeterliği için bu Yönetmeliğin 27 inci maddesinin öngördüğü müfredat programını içeren eğitimi idare tarafından uygunluğu onaylanmış bir eğitim kurumunda tamamlamaları ve GMDSS dışı telsiz operatör yeterlikleri için düzenlenecek sınavlarda başarı göstermeleri zorunludur.

İntibak İşlemleri

Madde 26 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan belgelerden:

a) Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterliği, GMDSS Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği bulunanlar veya Gemiadamları Yönetmeliği çerçevesinde sınavla yeterlik belgesi alırken EK-V’de belirtilen konularda sınav geçirdiğini belgeleyenlere Kısa Mesafe Telsiz Operatörü belgesi,

b) 1 inci Sınıf Telsiz Telgraf, 2 inci Sınıf Telsiz Telgraf, Genel Telsiz Operatörü, Telsiz Telefon Operatörü veya GMDSS Uzun Mesafe Telsiz Operatörü Yeterliği bulunanlara Uzun Mesafe Telsiz Operatörü belgesi,

mevcut yeterlikleri geri alınarak, bunların yerine sınavsız olarak verilir.

Bahse konu yeterliklerin intibak işlemleri için hak sahipleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir dilekçe ekinde, belgenin aslı, 8 adet fotoğraf, nüfus hüviyet cüzdanı sureti ve Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti ile belgelerini aldıkları yerin idaresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yeni Verilecek Yeterliklere Ait Sınavlar ve Zorunlu Eğitim

Madde 27 — GMDSS kapsamı dışındaki telsiz operatörü yeterliklerinden, Uzun Mesafe Telsiz Operatör Sınavları GASM tarafından, her yılın Şubat, Temmuz ve Eylül aylarında ve İdarenin uygun gördüğü yerlerde ve tarihlerde EK-V’de belirtilen konularda yapılır. Sınavlar bu Yönetmeliğin eklerindeki müfredata uygun olarak seçilen sorulardan oluşturularak; Kısa Mesafe Telsiz Operatörleri için yazılı olarak çoktan seçmeli, Uzun Mesafe Telsiz Operatörleri için ise yazılı veya uygulamalı olarak düzenlenir. Sınavlara başvuru, sınavların duyurulması, sınavların düzenlenmesi, yeterliklerin verilmesi ve yenilenmesi gibi hususlar, bu Yönetmeliğin birinci kısmında belirtilen gereklere uygun olarak yapılır.

Kısa mesafe telsiz operatörleri sınavları ise İdare ve bölge müdürlükleri tarafından Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında ve müracaata göre uygun görülen tarihlerde ve yerlerde yapılır. Sınavlara müracaat sınavdan bir gün öncesine kadar kabul edilir.

Sınavlara girmeden önce alınması zorunlu olan uzun mesafe telsiz operatörü eğitimini verecek kurumlar, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen aygıtları ve MF/HF radyotelefon aygıtını ya da benzetimini içeren bir fiziki ortamı sağlamak zorundadırlar. Uzun mesafe telsiz operatörü eğitiminin müfredatı Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-VI ‘daki tablodadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeterliklerin Düzenlenmesi

Madde 28 — Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra sınavlarda başarı gösteren adayların 18 yaşını bitirmiş olmak kaydıyla aşağıda gösterilen belgeler ile birlikte, sınava başvurduğu liman başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Yeterlik belgesi düzenleme işlemleri kısa mesafe telsiz operatör yeterlikleri sınavının yapıldığı bölge müdürlüğü, diğer telsiz operatör yeterlikleri ise İdare tarafından düzenlenir.

a) Başvuru dilekçesi

b) Yeterlik belgesi ücretinin ödendiğine dair makbuz

c) Sabıka kaydı( Devlet Memuru olanlarda aranmaz)

d) Gemiadamları sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti

e) Dört adet vesikalık fotoğraf

Yeterliklerin Yenilenmesi

Madde 29 — Telsiz operatörü yeterlik belgeleri verildiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Telsiz operatör yeterlik belgelerinin yenilenmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte sicil limanına müracaat edilmesi gerekmektedir.

a) Başvuru dilekçesi,

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) Yeterlik belgesinin aslı veya süresi bitmeyen belge için fotokopisi,

d) Gemiadamları sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti,

e) Sabıka kaydı (devlet memuru olanlarda aranmaz),

f) Yeterlik belgesi ücretinin ödendiğine dair makbuz,

g) Kısa Mesafe Telsiz Operatör yeterliği dışındaki yeterlik belgesi ile son beş yıl içerisinde bir yıl süre ile konusunda deniz hizmeti yapmış olmak veya İdarede, denizcilik eğitim kurumlarında, denizcilik kamu ya da özel kurum ve kuruluşları ile işyerlerinde veya idarece uygun görülüp onaylanan denizcilik ile ilgili kuruluşlarda son beş yıl içinde en az iki yıl süre ile konusu ile ilgili bir işte çalışmış olduğunu gösterir belge,

h) Bu maddenin (g) bendinde yer alan hizmet sürelerini tamamlayamayan telsiz operatörleri için GASM tarafından yapılacak uygulama sınavında başarılı olduğunu gösterir belge.

Kazanılmış Haklar

Madde 30 — 18/10/1994 tarih ve 22085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) Telsiz Operatör Yeterlikleri Sınav Yönetmeliği’ne göre sınava girerek başarılı sayılanların yeterlikleri geçerlidir. Önceki sınavlarda başarılı sayılıp ancak yeterlik almayanların kazanılmış hakları saklıdır.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihine kadar İdare, Telsiz Genel Müdürlüğü veya Telekomünikasyon Kurumu tarafından GMDSS telsiz operatörü eğitimi yapabileceği yazılı olarak onaylanmış kurumlarla, 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanununa dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında adayı olduğu yeterlik düzeyine uygun onaylı bir eğitimi başardığını belgeleyen sertifika sahipleri, bu sertifika bilgileri kaynağından doğrulanmak koşuluyla GMDSS telsiz operatörü sınavlarına girerken bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen eğitimden muaftır.

Telsiz Operatör Yeterliği Belgelerini Kaybedenler

Madde 31 — Telsiz operatör yeterliği belgelerini kaybedenlerin, belgenin kayıp edildiğini belirten bir dilekçe ve gazete kayıp ilanı ile birlikte belgenin alındığı liman başkanlığına müracaat etmesi halinde bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi çerçevesinde telsiz operatör yeterlikleri yenilenir.

Yeterliklerin Geçici Olarak Geri Alınması ve İptali

Madde 32 — Telsiz operatör yeterliği belgesine sahip olanlardan aşağıda belirtilen fiilleri işleyenlerin yeterlik belgeleri geçici olarak geri alınır veya iptal edilir.

a) Yeterlik belgesinin üç ay süre ile geçici olarak geri alınmasını gerektiren fiiller:

1) Milli ve Uluslararası deniz tehlike, acelelik ve güvenlik haberleşmelerini bir yıl içerisinde iki defa ihlal etmek,

2) Birinci alt bentte belirtilen fiiller dışındaki milli ve uluslararası işletme kurallarını bir yıl içerisinde üç defa ihlal etmek,

3) Sahil istasyonları ile haberleşme yaparken servisten kaldırılmış bir deniz aracının veya başka bir geminin ad veya çağrı işaretini kullanmak,

4) Telsiz operatör yeterliği belgesini başka bir şahsa kullandırmak,

b) Yeterliklerin iptal edilmesi ve belgenin süresiz geri alınmasını gerektiren fiiller:

1) Kamu haklarından ve medeni haklardan kısıtlanmak veya yasaklanmak,

2) Yeterliği geçici olarak geri alınmış olduğu halde bu süre içerisinde belgesiz çalışmaya devam etmek,

3) Yeterliğin bir yıl içerisinde iki defa geçici olarak geri alınması,

4) Bu maddenin (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bendinde belirtilen hususları iki kez yapmak.

c) Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümleri uyarınca sağlık yeterliğinin, görevlerini faal olarak yapmaya engel olması durumunda, sağlık durumuna göre yeterlik belgeleri geçici olarak alınır veya iptal edilir.

Başka Bir Devlet Tarafından Düzenlenmiş Yeterlik Belgelerinin Tanınması

Madde 33 — STCW 78/95 Uluslararası Sözleşmesine taraf olan başka bir devlet tarafından düzenlenmiş telsiz operatör yeterlik belgelerinin İdare tarafından tanınmasında Gemiadamları Yönetmeliğindeki esaslar geçerlidir.

Yeterlik Belgelerinin Çalışma Alanları

Madde 34 — Bu Yönetmelikte yer alan yeterlik belgelerinin çalışma alanları Gemiadamları Yönetmeliğine bağlı yürürlüğe giren Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönergede belirtilmiştir. Ancak, anılan Yönergenin 14 üncü tablosunda belirtilen GMDSS ile donatılmamış gemilerde geçerli olan telsiz yeterlikleri için bu Yönetmelikte belirtilen intibak yeterlikleri esas alınacaktır.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 35 — Bu Yönetmelikte yer almayan telsiz operatör yeterliği, yeterlik sınıfları ve sınav konuları ile ilgili hususlarda ITU ve IMO kararları ile CEPT tavsiye kararları ve STCW Sözleşmesinin kural ve kodları esas alınır.Telsiz Operatör yeterliğinin kütüklenme işlemleri Gemiadamları Yönetmeliğinin Dördüncü Kısmı hükümleri çerçevesinde yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 36 — 18/10/1994 tarihli ve 22085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) Telsiz Operatör Ehliyetnameleri ve Sınav Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile 20/04/1991 tarihli ve 20848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatörleri Sınav Yönetmeliğinin deniz telsiz operatörleri ile ilgili maddeleri ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, telsiz operatörleri sınavlarına girerek bir daldan bütünlemeye kalmış olan adaylara bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay sonrasına kadar açılacak sınavlara 18/10/1994 tarihli ve 22085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) Telsiz Operatör Ehliyetnameleri ve Sınav Yönetmeliği ek ve değişikliklerinin gereklerine uygun olarak sınava girme hakkı verilir.

Geçici Madde 2 — GMDSS telsiz operatörü yeterlik belgesine sahip olup, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yeterlik belgesinin geçerlik süresi ile birlikte bir yıllık yenileme süresi de bitmiş olan telsiz operatörlerinin yeterlik belgelerinin yenileme süresi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl uzatılmıştır. Yenileme işlemi için hak sahibi telsiz operatörlerinin, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki esaslara uygun olarak İdarenin bölge müdürlüklerine veya liman başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Yürürlük

Madde 37 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38— Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliğinin Geçici 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 11/3/2004 tarihli ve 25399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliğinin Geçici 2 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Gemilerden ve Diğer Deniz Araçlarından Kaynaklanan Atıkların Toplanmasına İlişkin Uygulama Esasları çerçevesinde İdareden Geçici Atık Toplama İzin Belgesi alan atık alım gemileri ile bu belgeyi almak üzere başvuru yapmış atık alım gemilerine, 31/3/2005 tarihine kadar İdare tarafından anılan esaslara uygun bulunmak koşuluyla izin verilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Bitki Sağlığı ve Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Sağlığı ve Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmeliğe, Sekizinci Bölümde yer almak üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“İthalatta Uygulama Tarihi

Madde 26 — Ahşap ambalaj malzemesi ile yurtdışından ülkemize gelen ürünlerde ISPM 15 standardı 1/1/2005 tarihinden itibaren aranacaktır.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik 4/5/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, orman ürünlerinin taşınmasında kullanılan nakliye tezkereleri ile sevk irsaliyelerinin düzenlenmesi ve kullanılmasına ait şekil ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Devlet ormanları ile Devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden elde olunan veya ithal edilen odun ürünleri ile toplanması kanunen izne bağlı olan odun dışı ürünlerin taşınmasında kullanılacak tezkerelerin, sevk irsaliyelerinin düzenlenmesine, kullanılmasına, bunların denetlenmesine ve orman ürünlerinin kontrolüne ait şekil ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 27, 41 ve 42 nci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Odun Emvali: Ormanlardan veya orman sayılmayan yerlerden elde edilen endüstriyel odun ve yakacak odunu,

Odun Dışı Ürün: Ormanlardan elde edilen odun ürünleri dışında kalan, alınması, toplanması, taşınması kanunen izne bağlı olan ürünleri,

Endüstriyel Odun: Ormanlardan veya orman sayılmayan yerlerden elde edilen boylu ağaç ile tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, sırık, çubuk ve lif yonga ve benzeri odunları,

Yakacak Odun: Endüstriyel odun dışındaki odunu,

Gayri Mamul Emval: İşlenmemiş orman ürünlerini,

Yarı Mamul Emval: Kısmen işlenmiş orman ürünlerini,

Mamul Emval: İşlenmiş orman ürünlerini,

Tezkere: Ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden elde edilen veya ithal edilen odun ve odun dışı orman ürünlerinin kime ait olduğunun belgelenmesinde ve taşınmasında kullanılan, üzerinde ait olduğu tezkere cildinin seri ve yaprak numaralarından başka satışı yapılan veya devletten başkasına ait ormanlarla sahipli yerlerden elde edilen veya ithal edilen odun ve odun dışı orman ürünlerinin cins, sınıf, adet ve ebadına, hacim, kilo ve ster olarak miktarlarına, istif numaralarına, bulunduğu ve sevk edildiği yere, nakledildiği vasıtanın cins ve plaka, gemi veya vagon numarasına, sahibinin ve kesenin adına, unvanına ve imzasına ve benzerine ait bilgileri ihtiva eden, özel şartnamesindeki renk, ebat ve biçimde şifreli olarak basılmış bir tezkere cildi yaprağını veya kıymetli evrak formunu,

Tezkere Cildi: Üst yaprakları kopabilen, çift nüshalı elli tezkere yaprağından oluşan ciltlenmiş kıymetli evrak cildini,

Tezkere Kayıt Defteri: Orman bölge müdürlüklerinde, orman işletme müdürlüklerinde ve orman işletme şefliklerinde tezkere ciltlerinin kaydedildiği defteri,

Tezkere Kesilmesi: Çift yapraklı olarak doldurulan tezkere cildinden üst yaprağı koparılmak ve dip yapraktan ayırmak suretiyle ürün sahibine verilmesini,

İfraz: Sevk edilen orman ürününün nakliye tezkeresine bağlanarak mevcudundan düşürülmesini,

Müstenit: Kesilecek nakliye tezkerelerinin dayandığı belgeyi,

Taşıma Belgeleri: Nakliye tezkeresi ve sevk irsaliyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tezkere Çeşitleri ile Sevk İrsaliyelerinin Kullanma ve Doldurma Esasları

Tezkere Çeşitleri ve Kullanma Esasları

Madde 5 —Tezkere çeşitleri ve kullanma esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Devlet ormanlarından üretilen endüstriyel odunlara ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere Devlet ormanlarından üretilip satılan ürünün, bedelinin yatırılmasının ve ürün sahibi ile orman idaresi arasında yapılan teslimden sonra ürünün istenilen yere taşınmasında kullanılır. Kalan ürün bu tezkere ile mevcuda bağlanır (Ek - 1).

b) Devlet ormanlarından üretilen yakacak odun ile odun dışı ürünlere ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere Devlet ormanlarından üretilip, satılan yakacak odun ve odun dışı ürün çeşitlerine satıştan sonra ürün bedelinin yatırılmasını ve ürün sahibi ile orman idaresi arasında yapılan teslimden sonra ürünün istenilen yere taşınmasında kullanılır. Kalan ürün bu tezkere ile mevcuda bağlanır (Ek - 2).

c) 6831 sayılı Kanundan yararlananlara verilecek yapacak ve yakacak odunun kesme ve taşımasına ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere, Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü maddelerine göre verilecek yapacak odun ile 6831 sayılı Kanunun 31, 32 maddelerine göre verilecek zati ihtiyaç yakacak odunun kesme ve taşınmasında kullanılır (Ek - 3).

d) Devletten başkasına ait ormanlarla orman sayılmayan yerlerden üretilen orman ürünlerine ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere, Devletten başkasına ait ormanlarla orman sayılmayan yerlerden üretilen odun ürünlerinin mevcuda bağlanmasında ve naklinde kullanılır (Ek - 4).

Tezkerenin Doldurulma Esasları

Madde 6 — Tezkereler aşağıdaki esaslara göre doldurulur:

a) Tezkerelerin bütün bölümleri eksiksiz olarak doldurulur. Satılan ürüne vurulan mamul damganın numarası yazılır.

b) Tezkerelerin altındaki boşluklara yazılan tezkere muhteviyatı ürünün miktarını gösteren rakamların iki yanı, bu rakamların baş ve sonuna bir daha rakam ilave edilmeyecek şekilde çift çizgi ile kapatılır. Ayrıca ürünlerin miktarı yazı ile de yazılır.

c) Yük naklettiren ürün sahibi veya kanuni vekilinin ve tezkereyi kesen memurun adı soyadı, ayrıca memuriyet unvanı ve sicil numarası tezkerenin altına açık ve okunaklı olarak yazılır.

d)Tezkerenin kesildiği tarih okunaklı olarak rakam ve yazı ile yazılır.

e) Tezkerelerde yapılması gereken düzeltmeler, ancak tezkereyi dolduran ve kesen memur tarafından okumayı güçleştirmeyecek şekilde ve düzeltilen kelime ve rakamın üzeri yalnız bir çizgi ile çizilerek yapılır. Tezkerenin uygun bir yerine bu husus açıklanarak tarih ve imza ile tasdik olunur.

f) Tezkereler kopyalı olarak kopya kalemi ile veya aynı işi gören mürekkepli kalemle doldurulur.

g) Nakliye tezkereleri ürün sahibi veya kanuni vekiline kesilir.

h)Yakacak odun için verilen tezkerelerde cins bölümüne odunun karışık olması halinde sadece karışık deyimi yazılmakla yetinilmeyip karışıklığa dahil cinsler de yazılır ve miktarı ster, kilo, kental veya ton olarak toptan gösterilir.

ı) Nakliye tezkereleri her türlü taşıma araçları için ayrı ayrı doldurulup kesilir. Ürünler ile ilgili ölçü bilgilerinin tezkere yaprağına sığmaması halinde nakledilen ürünün tamamına ait bir ebat listesi iki nüsha düzenlenip imzalanarak bir sureti birinci varağa, ikinci sureti dip varağa eklenir. Nakliye tezkeresine, taşıma aracının çeşidi ile kamyon ve arabalarla yapılan taşımalarda aracın plakası da yazılır. Kamyonla yapılan taşımalarda her kamyona ayrı bir tezkere doldurulması ve kesilmesi şarttır.

i) Nakliye tezkeresi taşıyıcının taşıma imkanlarına, taşıma aracının çeşidine ve ürün sahibinin ürününü taşımak istediği yere göre süreli olarak verilir. Kabul edilecek süre ve taşıyıcının takip edeceği yol ve taşıma aracının hareket gün ve saati ile nakliye tezkeresindeki geçerli sürenin bitim tarihi tezkerenin ilgili bölümüne veya uygun bir yerine yazı ile yazılır.

Sevk İrsaliyelerinin Düzenleme Esasları

Madde 7 — Sevk irsaliyeleri aşağıdaki esaslara göre doldurulur:

a) Sevk irsaliyesi; müstenit orman ürünlerine ait nakliye tezkeresinin cilt, sayfa ve tarihi ile sevk edilecek ürünlerin adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, miktarı, bedeli (birim fiyatı), hareket tarih ve saati ile mesafe dikkate alınarak tanınan nakletmeye esas geçerlilik süresi, ayrıca ilgili diğer bilgilerle eksiksiz olarak doldurulur.

b) Sevk irsaliyelerinde ürünün miktarını gösteren rakamların iki yanı, bu rakamların baş ve sonuna bir daha rakam ilave edilmeyecek şekilde çift çizgi ile kapatılır, ayrıca yazı ile yazılır.

c) Sevk irsaliyesinin kesildiği tarih okunaklı olarak yazılır.

d) Sevk irsaliyesinde yapılması gereken düzeltmeler, düzenleyen tarafından okumayı güçleştirmeyecek şekilde ve düzeltilen kelime ve rakamın üzeri yalnız bir çizgi ile çizilerek yapılır, tarih ve imza ile tasdik olunur.

e) Sevk irsaliyeleri her türlü taşıma araçları için ayrı ayrı doldurulup kesilir. Ebatları çok değişik olması nedeniyle sevk irsaliyesine sığmaması halinde sayfanın arkası kullanılır. Sevk irsaliyesinde; düzenleme tarihinin yanı sıra, malın fiilî sevk tarihi, taşıma aracının çeşidi ve plakasının yazılması zorunludur.

f) Sevk irsaliyesi taşıyıcının taşıma imkanlarına, taşıma aracının çeşidine ve ürün sahibinin ürününü taşımak istediği yere göre süreli olarak düzenlenir. Kabul edilecek süre ve taşıyıcının takip edeceği yol ve taşıma aracının hareket gün ve saati ile sevk irsaliyelerinin nakle esas geçerli süresinin bitim tarihi ve saati sevk irsaliyesinin ilgili bölümüne veya uygun bir yerine yazı ile yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezkerenin Kesilmesi Esasları

Nakliye Tezkerelerinin Kesilmesi

Madde 8 — İstif veya satış istif yerlerinden satılarak karşılığı yatırılmış ürünler için teslim tutanağının tutulmasından sonra ürünün bulunduğu yerde nakliye tezkeresi verilir. Kullanılan nakliye tezkeresi cildi bitmeden geri kalan ürüne aynı tezkere cildinde ara mevcuduna tezkere kesilir.

İlk Taşıma Yerinden Başka Yere Sevk

Madde 9 — İlk taşındığı yerden başka yere taşınmasında zorunluluk olan ürünler için eski nakliye tezkeresine müsteniden yeniden nakliye tezkeresi kesilir.

İfraz Ve Kalan Ürüne Verilecek Tezkere

Madde 10 — Tezkereden ifrazen yapılacak taşımalarda gerek taşınacak ve gerekse geri kalacak ürüne tezkere verilmesinde yerinde kontrol esastır.

Yüklemeden Sonra Tezkere Kesilmesi

Madde 11 — Nakliye tezkereleri taşınacak ürünler taşıma araçlarına yüklendikten sonra kesilir. Ölçme ve tartı işi yükleme sırasında yapılır, tartılarak yüklenen ürün yükleme tutanağına bağlanır. Yükleme tutanağı tezkereyi kesen memur, ürün sahibi veya kanuni vekili ile taşıyıcı tarafından imzalanır. Tutanağın bir nüshası nakliye tezkeresinin dip yaprağına bağlanır. Yükleme mümkün olduğu kadar benzer çapların bir arada bulunmasını ve damgaya tabi ürünün başına vurulan damga izlerinin nakil araçları üzerinde de kontrolünü mümkün kılacak şekilde yapılır veya yaptırılır.

Demiryolları ve denizyolları ile yapılacak taşımalarda tezkerenin verilmesi ve yüklemelerin yapılması ilgili kuruluşlar ile orman idaresi arasında tespit olunacak şekil ve usullere göre cereyan eder.

Tartı Aleti Bulunmaması

Madde 12 — Tezkereden ifrazen verilen nakliye tezkerelerine ait yakacak ve tali ürünlerin yükleme ve boşaltılmasında tartı aleti bulunmaması halinde, miktar görevli memurlarca diğer mahalli usullere göre tayin ve tespit olunur. Bu husus yükleme ve boşaltma tutanaklarında belirtilir.

Tezkere Dip Yapraklarına Eklenecek Müstenit Belgeler

Madde 13 — Tezkerelerin dip yapraklarına yapılan muamelenin çeşidine göre aşağıdaki belgeler eklenir ve bu belgelerin tarih ve numaraları da verilecek tezkereye yazılır:

a) Satışlarda, satılan ürün bedelinin yatırılmasından sonra satış komisyonu kararının tarihi, numarası ve satılan ürünün miktarının ( m3, ster veya kentalinin ) satış fiyatını, buna dair saymanlık işlem fişinin tarih ve numarasını gösterir orman işletme müdürlüğünden ilgili orman işletme şefliğine yazılan yazı, orman işletme şefliğince yapılan satışlarda sayman mutemet alındısı,

b) Satılan emvale ait ebat listesi,

c) Teslim tutanağı,

d) Tartı tutanağı,

e) Tartılarak taşıt araçlarına yüklenen ürünün tespitine ait yükleme tutanağı ,

f) Mevcuduna ait tezkere,

g) Tezkerenin kaybolması halinde kaybolma olayının tetkikine ait belge,

h) Orman sayılmayan sahipli araziden yapılan kesimlerde keşif tutanak ve raporlarının gün ve sayısı, orman işletme müdürlüğünün veya orman bölge müdürlüğünün onay yazısının gün ve sayısı,

ı) Tahkiki gereken hallerde olayı tespit eden tutanak ve rapor,

i) Enkaz nakli işlemlerinde izin belgesi.

Belgelerin Dip Yaprağa Bağlanma Şekli

Madde 14 — Genel olarak tezkerelere müstenit bütün belgeler orman ürünü sahibine verilen tezkerenin dip yaprağına ayrılmayacak şekilde eklenir.

İlk ifraz işleminin yapıldığı ciltten nakliye tezkeresi verilmesi halinde bu belirtme “Müstenidi ... gün ve / ... seri, ... yaprak sayılı tezkere iş bu cildin ... numaralı dip yaprağına eklidir.” şeklinde olur.

Taşıma Araç ve Yerlerinin Değişmesi

Madde 15 — Taşıma aracı çeşidinin ve taşıma yerlerinin değişmesini gerektiren hallerde, tezkereler usulüne göre değiştirilir.

Müstenit Tezkerenin Aynı Nakliye Cildinde Kalması

Madde 16 — İfrazen verilen nakliye tezkerelerinde, müstenit tezkerenin aynı nakliye tezkere cildinde kalması için bir şahsa ait tezkerelerden ifrazen yapılan taşımalar aynı nakliye tezkeresi cildinde bitmediği takdirde son taşınandan sonra kalan ürünün mevcuduna tezkere kesilir. Bu tezkereye müsteniden yeni ciltten ifrazen nakliye tezkeresi kesilmeye başlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezkere Cilt ve Yapraklarının Kaybolması Halinde Yapılacak İşlemler

Tezkere Yaprağını Kaybedenler

Madde 17 — Sahibi bulunduğu tezkere yaprağını kaybedenler ürünün bulunduğu yerdeki il ve ilçe gazetesi ile, gazete çıkmayan yerlerde mutat vasıtalarla ve belediye kanalı ile tezkerelerini kaybettiklerini ve yenisini alacaklarından eskisinin hükmü kalmadığını, tezkere tarih ve numarasını belirtilerek bir defa ilan ettirdikten sonra ilana dair gazete ve belge ekli bir dilekçe ile ürünün bulunduğu yerin orman işletme müdürlüğüne veya orman işletme şefliğine başvurarak tezkerelerinin yenilenmesini isterler. Bu başvuru üzerine kayıp tezkerenin dip yaprakta yazılı ebatlara, ölçü birimlerine, cins ve evsafa uygunluğunun ve süresinin doğruluğunun anlaşılması, kayıp tezkerenin verildiği yerle tezkere ürünlerinin sevk olacağı yer arasında tezkere tarihi ile müracaat günü arasında taşıma yapılmadığının kayıtlarda tetkiki suretiyle tahakkuku halinde, mevcut ürün miktarına göre ve yukarıda belirtilen araştırmaları belgelendiren tutanağa müsteniden İşletme Müdürünün yazılı emri ile yeniden tezkere verilir.

Görevlilerin Zimmetindeki Tezkere Cilt ve Yapraklarının Kaybolması

Madde 18 — Görevli memurların zimmetinde bulunan tezkere cilt ve yapraklarının kaybı halinde o memur hakkında tahkikat yapılır. Ayrıca kaybolan tezkere cilt ve yapraklarının kullanılmasına meydan vermemek için durum ilgili orman bölge müdürlüğünce tezkerenin kullanılması ihtimali olan yerlerdeki teşkilata derhal duyurulur. Ayrıca, bütün teşkilata derhal tamim edilmek üzere merkeze de bilgi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şekil Değiştirme İşleri

Şekil Değiştirmelerde Yapılacak İş ve İşlemler

Madde 19 — Şekil değiştirmelerde iş ve işlemler aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ürün sahipleri ellerinde gayri mamul olarak bulunan ve kaynağında çapraz damgaya tabi tutulmuş, bu Yönetmelikte belirtilen yasal taşıma belgelerine uygun orman ürünlerini imalata verirler. Yapılan işlemler gerekli görüldüğünde orman memurlarınca mahallinde kontrol edilir.

b) Yakacak odundan kömür imal etmek isteyenler ellerindeki yakacak odun taşıma belgesi ile orman idaresine başvurur. İdarece gerekli işlemler ve kontroller yapılır. Kömür yapılmasına izin verilir. Zayiat miktarı, tecrübe ile veya genel olarak kabul edilen beşte bir imal nispetine göre bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Kontrol ve Denetim İşleri

Taşıma Aracı Arızası ve Sevk Yerini Değiştirme

Madde 20 — Taşıma araçları herhangi bir sebeple taşıma belgesinde gösterilen zamanda hareket etmez veya yolda bir arızaya uğrarsa, ilgili işletme şefi veya görevlendireceği memurlarca taşıma belgesi arkasına arıza sebebi, yeri, hareket zamanı ve süresi hakkında açıklama yapılır ve altı açıklamayı yapan tarafından tarih atılmak, memuriyet unvanı yazılmak suretiyle imzalanır. Ürün sahibi sevk yerini taşıma sırasında değiştirmeye karar verirse en yakın orman teşkilatına baş vurarak elindeki tezkereyi değiştirir.

Hacmen veya Veznen Fazlalık

Madde 21 — Orman ürünleri adedi, cinsi, çeşidi, niteliği,ebadı,bedeli , hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi itibariyle ibraz olunan nakliye tezkeresi , sevk irsaliyesine uyduğu ve damgaya tabi olanlar damgalı bulunduğu takdirde, hepsi üzerinden hacmen (metreküp veya ster) yüzde on ve veznen (ağırlık) yüzde onbeşine kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkeresi, sevk irsaliyesinde yazılı satış bedeli (birim fiyatı) üzerinden tutarı ve bu tutarın yüzde on fazlası alınarak serbest bırakılır.

Belirtilen oranlara uygun olarak çıkan fazlalıklar hakkında iki nüsha tutanak düzenlenir. Bunlardan biri tahsil edilen bedele ait muameleye esas olur. Tutanağın öteki nüshası ise tezkerenin kesildiği daireye veya memura gönderilir.

Fazlalıklarda tutanağı alan daire veya memurca şayet varsa geri kalan istihkaktan ve mevcudundan fazlalıkların mahsubu yapılır.

Yukarıdaki sınırları aşan miktar bütün fazlalığı kapsamak üzere kaçak sayılarak orman idaresince zapt olunur.

Tezkere ile Sevk İrsaliyesinde Eksikliğin ve Yanlışlığın Görülmesi

Madde 22 — Orman ürünlerini nakledenler; taşıma esnasında nakliye tezkeresi sevk irsaliyesi veya diğer taşıma belgesini üzerinde bulundurmaya ve ilgili memurlarca istendiğinde göstermeye mecburdurlar.

Kontrolü yapan memur ibraz edilen tezkerede, sevk irsaliyesinde tetkik ve tahkiki gerektirecek eksik ve yanlışlıklar gördüğü takdirde; durumu en kısa zamanda amirine bildirir. Amir tarafından da gereken soruşturma yapılarak işlem en kısa sürede sonuçlandırılır.

Tezkere Aranmayacak Haller

Madde 23 — Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrikalardan alınan mamul, yarı mamul ve gayrı mamul orman ürünleri şehir içinde sevk irsaliyesi ile taşınabilir. Bu ürünler için nakliye tezkeresi aranmaz. Bu belgelerin taşıma araçlarında bulundurulması zorunlu olup, orman memurlarınca istendiğinde göstermeye mecburdurlar.

Tezkere ve Sevk İrsaliyesinin Vizesi

Madde 24 — Görevlendirilen memurlar; nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesini kontrol ettikten sonra gün ve saatini yazarak nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesini vize ederler. Tezkere veya sevk irsaliyesi muhtevasının; adet ve hacim toplamını veya kental, ton, kilo veya ster olarak miktarını, numara ve tarihini, ürünlerin cinsini ve çeşidini, taşıma aracının plaka numarasını, taşıyıcının hüviyetini ve kontrol tarihini tasdikli kontrol defterine işlerler.

Tezkere Değiştirilmesi ve Değiştirilmeden Taşıma

Madde 25 — Değişikliğe tabi tutulmayan gayri mamul ürünlerin; nakliye tezkeresinde yazılı ilk götürüldüğü yerden başka yere taşınmasında taşıyıcının eski nakliye tezkeresini ürün mevcuduna göre yeniletmesi ve bu maksatla elindeki nakliye tezkeresine müsteniden yeni nakliye tezkeresi alması mecburidir.

Tezkeresini değiştirmeksizin orman ürünü taşıyanların ürünleri kaçak olup olmadığını incelemek üzere alıkonulur. Kaçak olmadığı ve tezkeresinin değiştirilmediği anlaşılırsa alıkonulan ürünler sahibine teslim edilerek götürülmek istenilen yer için yeni nakliye tezkeresi verilir. Kaçak olduğu anlaşılan ürünler hakkında 6831 sayılı Kanunun 91 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır. Tezkeresi değiştirilmeden taşıma yapılan ürünlerden dolayı 6831 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince failleri hakkında takibata girişilir.

Aynı Taşıma Belgeleri ile Birden Fazla Taşıma

Madde 26 — Aynı nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesi ile birden fazla taşındığı anlaşılan ürünler zapt olunur. Bu ürünlerin failleri hakkında gerekli kovuşturma yapılır.

Nakliye Tezkeresinin veya Sevk İrsaliyesinin Zayi Olduğu İddiası

Madde 27 — Bir yerden başka bir yere taşınan ürünlere ait nakliye tezkereleri ile sevk irsaliyesinin zayi olduğu iddia olunursa iddianın doğruluğu tahakkuk edinceye kadar bu ürünler bulunduğu yerde alıkonulur.

Tahkikat sonunda bunların taşınması için ürünün çıktığı yerden usulüne göre nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesinin verildiği ibraz edilirse sahibine iade edilir. Aksi halde zapt olunarak failleri hakkında duruma göre 6831 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi veya genel hükümler uygulanır.

Orman Ürünlerinin Denetimi

Madde 28 — 6831 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince orman memurları; orman ürünlerini işleyenleri, taşıyanları, bulunduranları, kullananları, satanları ve satın alanları denetler ve bu denetimlerde orman emvalinin; sevk irsaliyesine müstenit olan nakliye tezkerelerindeki ebat, cins ve miktarlarına uygunluğunu, satın alanların ve satanların, bulunduranların ve kullananların yasal yollardan temin edip etmediklerini kontrol ederler ve 6831 sayılı Kanuna aykırı eylem yapıldığı tespit edildiğinde gerekli yasal işlemi yaparlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Damga ve Nakliye Tezkeresine Tabi Olan ve Olmayan Orman Ürünleri

Madde 29 — a) Damga ve Nakliye tezkeresine tabi olan Ürünler:Devlet ormanlarından, Devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden elde edilen ve ölçü birimi metreküp olan gayri mamul ürünler, damga ve nakliye tezkeresine tabidir. Metreküp ile ölçülen gayri mamul ürünlerin şekil değiştirmeden tekrar nakli halinde yeniden nakliye tezkeresi kesilir.

b) Yalnız Nakliye Tezkeresine Tabi Olan Ürünler:Ster ve ağırlık ölçülü ürünler sadece nakliyeye tabidir.

c) Damga ve Nakliye Tezkeresine Tabi Olmayan Ürünler:Kaynağı itibarı ile yasal yollarla sağlanmış olmak kayıt ve şartıyla bu maddenin (a) ve (b) bentlerinin dışındaki tüm ürünler ( işlenmiş olan kereste, kapı, pencere, parke, talaş, çıta ve benzeri ) ile 6831 sayılı Kanun ile damga ve nakliyeden muaf tutulan ağaç türlerine ve bunlara ait ürünlerdir.

İthal Olunan Orman Ürünleri

Madde 30 — a)Türkiye ormanlarında yetişmeyen türlerden olup ithal olunan orman ürünleri: Bitki ithal kapılarından fatura veya faturanın tasdikli bir sureti ve sağlık sertifikası veya tasdikli sureti ve kontrol görevlileri tarafından düzenlenen, ithal olunan orman ürününün Zirai Karantina Yönetmeliğine ve bitki ithal izin belgesine uygunluğu ile yurda girişinde sakınca bulunmadığını belirten belge veya tasdikli sureti müstenit yapılmak suretiyle fatura ve sevk irsaliyesi ile sevk olunur.

b) Türkiye ormanlarında yetişen türlerden olup ithal olunan orman ürünleri: Bitki ithal kapılarından fatura veya faturanın tasdikli bir sureti ve sağlık sertifikası veya tasdikli sureti ve kontrol görevlileri tarafından düzenlenen, ithal olunan orman ürününün Zirai Karantina Yönetmeliğine ve bitki ithal permisine uygunluğu ile yurda girişinde sakınca bulunmadığını belirten belge veya tasdikli sureti müstenit yapılmak suretiyle, bitki ithal kapılarında mavi renkle mamul damga ile damgalanıp mevcuduna nakliye tezkeresi düzenlenir. Bu şekilde nakliye tezkeresine bağlanan ithal orman ürünü fatura ve sevk irsaliyesi ile sevk olunur.

Resmi Dairelere Verilen Orman Ürünleri

Madde 31 — Resmi daireler ve kurumlar kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere stok yerlerinden veya fabrikalarından iş yerine taşıyacakları tomruk, kereste, travers, direk ve sanayi odunlarını damgalı olmak şartı ile kendilerine ait belgelerde bulunması gereken bilgiler olması halinde ve sevk irsaliyesi yerine geçen belgelerle taşıyabilirler. Bunlardan ayrıca tezkere aranmaz.

Devir ve Ciro

Madde 32 — Nakliye tezkereleri muhteviyatı malları başkasına devreden ürün sahipleri, bu işlemi yerel orman teşkilatına bir dilekçe ile bildirirler. Bu bildiriye dayanılarak ciro işlemi yerel orman işletme müdürü, orman işletme şefi veya onların yetkili kılacağı memurun huzurunda tezkerenin arkasına, ürünün yeni sahibinin adı, soyadı ve ikametgahı belirtilmek suretiyle ciro edenin imzası ile açıkça yazılır. Bu ciro işleminin alt tarafı pul yapıştırılıp tarih atılarak dairesinin resmi mührü ile tasdik olunur.

Nakliye tezkereleri, ürünlerin taşınması sırasında yolda ciro edilemezler. Ancak tezkerelerinde yazılı sevk yerlerine getirilmeden satılan ürünlerin tezkeresi, tezkere sahibinin mahalli orman teşkilatına dilekçe ile başvurusu üzerine ürünleri alana teslim edilir ve satış işlemleri de tezkere arkasına yukarıdaki tarif gereğince yazıldıktan sonra yeni alıcısı adına yeni nakliye tezkeresi verilir.

Toplanması İzne Bağlı Odun Dışı Ürünler

Madde 33 — Odun dışı ürünlerin toplanması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Toplanması 6831 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile orman idaresinin iznine tabi tutulan odun dışı ürünlerin ormandan çıkarılması ve taşınması nakliye tezkeresi alınmasına bağlıdır.

b) Odun dışı ürünlerin şekil değişikliğinden sonra elde edilen ürünlere ayrıca nakliye tezkeresi düzenlenmez. Ancak, odun dışı ürünler ve bunların şekil değişikliğinden elde edilen mamullerinin yurt içi taşımaları ile depo, fabrika ve imalathanelerde yapılacak sondaj kontrollerde mal sahipleri ilk düzenlenen nakliye tezkerelerini ibraz etmek zorundadırlar.

c) Sahipli arazilerden elde edilen odun dışı ürünler muhtarlıktan alınacak belge ile taşınabilir.

Orman Sayılmayan Sahipli Yerlere Ait Ürünler

Madde 34 — 6831 sayılı Kanun ile damga ve nakliyeden muaf tutulan ağaç türleri ve bunlara ait ürünler hakkında kanunun özel hükümlerine göre uygulama yapılır.

Devletten Başkasına Ait Ormanlardan Elde Edilen Ürünler

Madde 35 — Bedele ait hususlar ayrı olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşlarına ait ormanlarla özel ormanlardan elde edilecek orman ürünleri bu Yönetmelik hükümlerine göre damga ve tezkereye tabidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Tezkerelerle İlgili Diğer Hususlar

Madde 36 — Tezkerelerin basımı, muayenesi, ambar işlemleri, teslimi, korunması ve tezkere kesmeye yetkilendirmeler, görevlendirmeler ve diğer hususlarla ilgili esaslar Orman Genel Müdürlüğünce çıkarılacak talimatta belirlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 37 — 12/8/1986 tarihli ve 19193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Denizcilik Müsteşarlığından:

Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 2/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin değişik 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 — Kapsama dahil ürünleri piyasaya arz edecek olan üretici veya piyasaya arzdan sorumlu kişiler, 31/5/2005 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeye zorunludurlar.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra faaliyete başlayan üretici veya piyasaya arzdan sorumlu kişilerin yükümlülükleri de 31/5/2005 tarihinde başlar.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik 31/5/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığından sorumlu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Mecburi Standard Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MADDE 1 — 21/7/2002 tarihli ve 24822 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Mecburi Standard Tebliği" ile mecburi uygulamaya konulan TS 500 "Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları" standardı, tadil metni, yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Geçici ve Yabancı Plakalı Araçlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No:44)

Madde 1 — 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 16. maddesi gereği, karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere, ticari eşya/yük taşımaya mahsus yabancı plakalı araçlardan alınacak geçiş ücretleri ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.

a) Anlaşmalı ülke taşıtlarından taşıt başına;

Taşıt + Yük toplamının Ton x Km’si için 0,01 EURO veya karşılığı Türk Lirası,

b) Anlaşmasız ülke taşıtlarından taşıt başına; (a)’nın 1,5 katı

ücret alınır.

Madde 2 — Anlaşmalı ve anlaşmasız ülkelere ait geçici plakalı eşya/yük taşımaya mahsus taşıtlarından taşıt başına;

a) Yüklü taşıtlardan 1200 EURO veya karşılığı Türk Lirası,

b) Boş taşıtlardan 600 EURO veya karşılığı Türk Lirası,

ücret alınır.

Madde 3 — Yurtdışından T.C uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce ithal edilerek Türkiye’ ye getirilen eşya/yük taşımaya mahsus geçici plakalı yüklü taşıtlardan, taşıt başına 600 EURO veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

Madde 4 — Yolcu taşımacılığında kullanılan yabancı ve/veya geçici plakalı araçlardan alınacak geçiş ücretleri ile ilgili hususlar karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenir.

Madde 5 — Geçiş ücretlerinin tahsili, giriş gümrük kapılarında Maliye Bakanlığınca yapılır. Bu ücretlerin giriş gümrük kapılarında Maliye Veznesine ödenmediği veya eksik ödendiğinin tesbiti halinde ödenmeyen veya eksik ödenen miktarlar üç katı olarak alınır.

Madde 6 — 21 Ekim 2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 43 No’ lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 — Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 26/05/2004

Karar No

: 2004/25

İşyeri

: Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

B.M. Dosya No

: 36844-26

Tespiti İsteyen

: T. Sağlık-İş Sendikası

İnceleme : Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi işyerinde, Bakanlığımızca yapılan incelemede; Hastanenin Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere 3 ana bilim dalından oluştuğu, acil ve diğer bölümleri ile ülke genelinden gelen hastaların ücret karşılığında muayene, tedavi ve hastalıkların araştırılması çalışmalarının yapıldığı, çeşitli statülerde görev yapan toplam 1919 kişiden 1297'sinin hastanede hemşire, sağlık teknisyeni, laborant, hastaların bakım ve temizlik işlerinde çalıştığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar : Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkolunda yeraldığına ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü îçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kataloga Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2003 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu, 4733 sayılı Kanunun l/e ve 9/B maddeleri ile bu madde hükümleri çerçevesinde çıkarılarak 4/12/2002 gün ve 24956 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13'üncü maddesi uyarınca 2003 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık arttırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık arttırma başlangıç fiyatlarım bölgeler ve neviler itibariyle aşağıdaki şekilde tespit etmiştir.

 

NEVİ

BÖLGELER

Karadeniz ve Marmara

Ege

Doğu

Güneydoğu

A Grad

3.177.215TL

3.113.670TL

2.827.720 TL

2.668.860 TL

B Grad

2.622.840 TL

2.570.385 TL

2.334.330 TL

2.203.185TL

Kapa

1.526.015TL

1.495.495TL

1.358.155TL

1.281.855TL

Duble kapa

1.025.290TL

1.004.785TL

912.510TL

861.245TL

 

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı