Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Mayıs 2004

PAZARTESİ

Sayı : 25478

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

— Cumhurbaşkanlığına, 31 Mayıs - 1 Haziran 2004 Tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ, 2 Haziran 2004 Tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Vatandaşlık Kararı

— 3192 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Osmaniye İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

— Tokat İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

28 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06/B-2-2004-603

 

BAŞBAKANLIĞA

Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Aleksander KWASNIEWSKI’nin çağrılısı olarak 31 Mayıs-2 Haziran 2004 tarihleri arasında Polonya’ya resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106. maddesi uyarınca, 31 Mayıs - 1 Haziran 2004 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ, 2 Haziran 2004 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

26 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7429

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mayıs 2004 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

28 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-162-2004-617

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2004-7429 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mayıs 2004 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

28 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7561

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Azerbaycan ve Almanya’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan V.  

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

28 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-161-2004-616

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 28 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7561 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Azerbaycan ve Almanya’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 4 üncü maddesinin (e) ve (f) bentleri ile 6 ncı maddesinin (j) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 —Halen kapıdan satış faaliyetinde bulunan satıcı ve sağlayıcılar bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kapıdan satış yetki belgesini, 15/1/2005 tarihine kadar almak zorundadırlar.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 —Halen kampanya düzenleyen satıcı ve sağlayıcılar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen kampanyalı satış izin belgesini, 15/1/2005 tarihine kadar almak zorundadırlar.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Osmaniye Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar Tarihi : 04/05/2004

Karar No : 2004/1

Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Kamu Görevlilerinin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesi gereğince Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 04/05/2004 tarihinde Vali İsa KÜÇÜK başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 —Osmaniye ili hudutları dahilinde, 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köylerin hudutları içinde ve ormanlara 4 km. mesafede anız veya benzeri bitki örtüsü yakılmasının yasaklanmasına,

2 —Yangına hassas bölgelerde 1/6/2004 tarihinden 31/10/2004 tarihine kadar mahalli köylülerin iş gereği ormana giriş çıkışları dışında yabancıların bilhassa avcıların ve çobanların ormanlara giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,

3 —Orman içerisinde bulunan su kaynaklarından, 1/6/2004 tarihinden 31/10/2004 tarihine kadar balık avcılığı yapılmasının yasaklanmasına,

4 —Çevre ve Orman Bakanlığınca ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerlerden Kadirli-Karatepe ile Osmaniye-Çiftmazı ve Zorkun piknik alanları dışında ateş yakmak, piknik yapmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahallin terk edilmesinin yasaklanmasına,

5 — Piknik yerlerinde, saat 22.00’den sonra piknik yapılmasının yasaklanmasına,

6 —Ormana yakın veya orman bitişiğindeki tesislerin elemanlarının yangın konusunda uyarılmasına,

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun hükümleri ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi gereğince işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Tokat Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar Tarihi : 4/5/2004

Karar No : 2004/1

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; Tokat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, 1/6/2004-31/11/2004 tarihleri arasında, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla aşağıdaki kararları almıştır.

1 — Tokat İli dahilinde çıkabilecek orman yangınlarına ilk müdahalenin ilgili Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

2 — Orman yangınlarının söndürülmesinde köy muhtarlarının önemli görevleri olduğundan yangın mükelleflerinin yangın mahalline sevki konusunda azami gayreti göstermelerine, bu konuda Mülki Amirlerce gerekli talimatın yazılmasına,

3 — Tokat ilindeki tüm kamu ve özel sektöre ait kuruluşlar arasında, orman yangınları ile mücadele konusunda yardımlaşma ve işbirliğinin mümkün olan en üst seviyede tutulmasına,

4 —Jandarma birliklerinin, yangının söndürülmesinden sorumlu mükelleflerin yangın mahalline sevki için gereken işlemleri yapmalarına,

5 — Tüm kamu kuruluşlarının, orman yangını söndürme çalışmalarına katılan araçlarının, akaryakıt ve personel iaşelerinin Orman İşletme Müdürlüğünce temin edilmesine,

6 —Köylülerin ot, çayır ve anız yakmamaları konusunda köy muhtarlıklarına, orman yangınları ile mücadele komisyonu kararları doğrultusunda İl ve İlçe Mülki Amirlerince uyarı yapılmasına,

7 —Halkın piknik yaptığı yerlerde, orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları, yaktıkları ateşi söndürmeleri için muhtelif yayın araçları marifetiyle uyarılar yapılmasına, görsel ve yazılı basın aracılığı ile orman yangınları hakkında kamuoyuna duyurular yapılmasına, bu konuda hazırlanan kasetlerin yayınlanarak halkın bilgilenmesinin sağlanmasına,

8 —Müftülüklerle işbirliği yapılarak, orman sevgisi, orman köylüsünün orman yangınlarına karşı hassas olmaları gerektiği, orman yangınlarının felaket olduğu ve söndürme çalışmalarına katılmaları hususunda duyarlı olmaları için aydınlatıcı bilgiler verilmesine,

9 — Orman yangınlarının çıkma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde gerektiğinde Valiliğin, 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi ile verilen yetkilerini kullanarak ormana giriş ve çıkışları kısıtlamasına,

10 — Tarım İl Müdürlüğü ve onlara bağlı teşkilatlar tarafından eğitim programlarında anız yakılmasının yasak olduğunun köylülere anlatılmasına,

11 —Orman içi ve bitişiğinde bulunan turistik tesisler ve konaklama yerlerinin yetkililerinin, orman ile tesisler arasındaki mıntıkada yangına karşı gerekli emniyet tedbirlerini almalarına, yangın emniyet şeritleri ile kendi özel yangınla mücadele ekiplerini oluşturmalarına,

12 — Belediyelerin, çöp toplama yerleri etrafında en etkili şekilde önlem almalarına,

İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526, 2872 sayılı Çevre Kanununun ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı