Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

30 Mayıs 2004

PAZAR

Sayı : 25477

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/7328 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, 2004-2008 Yıllarına Ait Eğitim, Kültür ve Bilim Alanlarında İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelik

— Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal  Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7328

12 Mart 2004 tarihinde Lubiyana’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2004-2008 Yıllarına Ait Eğitim, Kültür ve Bilim Alanlarında İşbirliği Programı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 5/5/2004 tarihli ve İKGY/145930 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

G. AKŞİT

A. BABACAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

M. BAŞESGİOĞLU

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

E. MUMCU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

H.ÇELİK

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

Sayfa Başı


Yönetmelik

Maliye Bakanlığından:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletmelerin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini ile Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi dışındaki bentlerine göre yapacağı mal alımlarında uygulanacak esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendi ile Geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Mal: TDİ’nin Ana Sözleşmesine yönelik faaliyetleri için Kamu İhale Kurumunca belirlenen istisna kapsamındaki ihtiyaç maddeleri,

Hizmet: TDİ’nin ana faaliyetlerinin sağlanmasına yönelik Kamu İhale Kurumunca belirlenen istisna kapsamındaki hizmetleri,

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

İstekli: Mal alımı ihalesine teklif veren, tedarikçiyi,

Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

İhale dokümanı: İhale konusu mal alımlarında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, İhale Yetkilisi tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasa araştırması yapılmak suretiyle doğrudan temin edilebildiği usulü,

Sözleşme: Mal alımlarında idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Kurum (KİK): Kamu İhale Kurumunu,

İdare: T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş., Genel Müdürlük Üniteleri ve bağlı İşletmeleri,

İşletme: T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten İşletme Müdürlüklerini ve Tersane Müdürlüğünü,

Mal alım ünitesi: Malzeme Dairesi Başkanlığını veya mal alımı için yetki verilen İşletme veya Üniteyi,

Alım memuru: Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (e) bendine göre mal alımı işi için ünite üst amirince görevlendirilen kişiyi,

Acente: Türk limanlarında İdare personeli tarafından veya bir sözleşme ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yabancı limanlarda ise, bağlı bulundukları ülkenin yerel mevzuatına göre veya yurt dışında mukim gerçek veya tüzel kişiler tarafından bir acentelik hizmet sözleşmesi ile, idare gemilerinin biletlerini satan ve/veya idare gemilerine liman hizmetleri vererek ihtiyaçlarını karşılayan kişiler veya kuruluşlardır.

Benzer iş: İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş bitirme belgesini,

Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce Mal Alım Ünitesince her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu alım işinin öngörülen bedelini,

Alternatif teklif: İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanısıra alternatif olarak sunulmasını,

Kısmi teklif: Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 4 — İdare, yapacağı ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

Yetki limiti değerinin altında kalmak amacıyla mal alımları kısımlara bölünemez.

İhalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Diğer usuller ise ancak bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. Ancak bu durumda İşletme Müdürlükleri kendilerine ait bir sonraki yıl bütçelerine ödenek koymak zorundadır.

Yerli İstekli

Madde 5 — Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

a) Şirketlerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

b) Derneklerde, ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

c) Vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmî Gazete,

d) Kooperatiflerde, ilgili Bakanlıkça düzenlenen belge,

e) Diğer tüzel kişiliklerde, ilgili mercilerce düzenlenecek belge,

ile tevsik edilir.

Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.

Katılımcıların yerli istekli olup olmadığına ilişkin belgeler, sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleler ile yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde istenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaklaşık Maliyet

Yaklaşık Maliyet

Madde 6 — İhale yapılmadan önce Mal Alım Ünitesi tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu malın yaklaşık maliyeti tespit edilir.

İdare, ihale konusu alımın yaklaşık maliyetini dikkate alarak İhale Yetkilisini belirler.

Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

İhale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi

Madde 7 — İdarece ihtiyaç duyulan malların en uygun fiyatla temin edilebilmesi, tedarik edilecek malın bedelinin doğru tahmin edilmesindeki isabet derecesine bağlıdır. Bu nedenle maliyet tespiti yapılırken aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken geniş kapsamlı araştırma yapılır. Tedarik edilecek malın özelliğine göre valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat istenilebileceği gibi, piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de proforma fatura istenilebilir. Bu durumda yazılarda fiyatı etkileyebilecek;

- Malın cinsi, sınıfı, miktarı,

- Teslim süresi,

- Teslim edilecek parti miktarları,

- Nakliye,

- Sigorta,

- Diğer özel şartlar,

gibi unsurlar belirtilir. Ayrıca, varsa uyulması gereken standart ile kısa teknik özelliklerin belirtilmesi veya teknik şartnamenin eklenmesi suretiyle katma değer vergisi hariç olmak üzere fiyat bildirilmesi istenir.

Bu araştırmaların sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler topluca değerlendirilerek, en doğru maliyet tespiti yapılır.

Ancak, gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında sapmalara sebep olabilecek fiyat bildirimleri ile proforma faturaları değerlendirmeye alınmaz.

Buna ilişkin gerekçeleri hesap cetvelinde belirtilir.

b) İhtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki yıllarda alım yapılmış ise; geriye dönük varsa son beş yılın, yoksa alımı yapılan yılların fiyatları tablo haline getirilir. Türk Lirası bazında yapılmış olan alımlarda geçmiş yılların fiyatları, Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan TEFE (Toptan Eşya Fiyatları Endeksi) baz alınarak güncellenir ve aritmetik veya ağırlıklı ortalaması alınır. Bulunan bu değerler kullanılmak üzere tabloya işlenir. Döviz cinsinden yapılmış olan alımlarda ise geçmiş yılların fiyatlarının aritmetik veya ağırlıklı ortalaması esas alınır.

c) Yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yöntemlere ek olarak; Mal Alım Ünitesince oluşturulacak uzman kişilerce, ihtiyaç duyulan malların üretim metot ve tekniklerinin, ürün yelpazesindeki değişimlerin, mevcut malı ikame edecek malların günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda piyasa araştırmasının yanı sıra internet başta olmak üzere tüm iletişim araçları kullanılarak fiyatlar tespit edilir ve sürekli güncellemesi yapılır.

d) Alınacak malın niteliği ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle; yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinden elde edilen değerleri ayrı ayrı veya birlikte değerlendirebilirler. Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin süreçte kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.

Ayrıca tedarik edilmesi istenilen malın özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi veya ilk defa alımı veya üretimi yapılacak bir mal olması ya da idarenin kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam ettiği personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla yaklaşık maliyet tespiti 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre danışmanlık hizmet sunucularına ihale edilmek suretiyle de yaptırılabilir.

Yaklaşık Maliyetin Bütçenin Programlanmasında Kullanılması ve Güncellenmesi

Madde 8 — Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından, idare bütçesi programlanırken ihale konusu yapılacak her alım için yaklaşık maliyeti tespit edilir. Ödenek miktarının belirlenmesinde yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre katma değer vergisi de dahil edilir.

Tespit edilen yaklaşık maliyetin belirlendiği tarihten ihalenin ilk ilan tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak gerek duyulduğunda bu maliyetler Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan aylık TEFE oranları üzerinden güncellenebileceği gibi, malların fiyatlarındaki azalışlar da ayrıca dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulanacak İhale Usulünün Tespit Edilmesi

Uygulanacak İhale Usulünün Tespiti

Madde 9 — İhale yetkilisi tarafından, bu Yönetmeliğin 10 ila 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Bu belirleme yapılırken öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, alınacak malın türü, niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile de ihale yapılabilir.

Açık İhale Usulü

Madde 10 — Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 11 — Alınacak malın uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal alımlarına ait ihaleler, teklif verebilecek nitelikte adayları seçmek üzere ön yeterlik değerlendirmesi yapılması suretiyle belli istekliler arasında yapılabilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal alımları ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

Bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık Usulü

Madde 12 — Aşağıda belirtilen hallerde mal alımları pazarlık usulü ile ihale edilebilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu mal alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

f) Yaklaşık maliyeti Genel Müdür mal alım yetkisinin 1,5 katına kadar olan mamul mal ve malzeme alımları.

Bu maddenin (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilân yapılması zorunlu değildir. İdare repertuarında kayıtlı, deneyimi bilinen ve teklif verebileceği öngörülen en az üç istekli davet edilmelidir.

İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve Mal Alım Ünitesince yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarla birlikte kapalı bir zarf içinde fiyatı da içeren ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerin huzurunda, teklif fiyatları açıklanır ve 1. ve 2. sıradaki isteklilerden yazılı olarak nihai teklifleri istenir ve bu teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Bu madde kapsamında yapılan alımlarda, ihale komisyonu yeterli indirimin sağlanamadığı kanaatine varırsa, birinci ve ikinci uygun fiyatı teklif etmiş olan istekliler arasında açık eksiltme yaparak ihaleyi sonuçlandırabilir.

Doğrudan Temin

Madde 13 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman,teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süresi beş yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) Genel Müdür Yardımcısı Mal Alım Yetkisinin 4/5’ini aşmayan ihtiyaçlar ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

e) Alım memurunun harcama yapma yetkisi (mutemet yetki limitinin 1/5’i) dahilindeki mal alımları.

f) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları.

Bu maddeye göre yapılacak mal alımlarında; ihale komisyonu kurma, yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, işin niteliğine göre hazırlanacak şartname ile piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Söz konusu malın temini için yeterli teklif verme süresi tanınarak en az üç istekliden yazılı olarak faks veya mektupla teklif istenir. ((e) bendindeki alımlar hariç). (d) bendindeki limitin 1/4’ünü aşan tekliflerin kapalı zarf içinde istenmesi zorunludur. Alınan teklifler değerlendirilerek gerekçeli rapora ek mukayeseli fiyat tablosu ile birlikte ihale yetkilisi onayına sunulur. Uygun olması halinde tek teklif ile de ihale sonuçlandırılabilir.

Bu maddenin (a) bendi kapsamında yapılacak alımlarda, bu durumun genel kabul görmüş bir belge ile tevsik edilmesi gerekir. Bu belgenin sağlanması mümkün olmadığı hallerde, mal alım ünitesi tarafından ve en az üç kişinin imzasını haiz, bu durumu anlatır gerekçeli bir tutanak bu belge yerine kullanılabilir.

Bu maddenin (e) bendinin uygulanması halinde, kendisine tanınan yetki limitine kadar olan alımlar şartname olmaksızın piyasa araştırması yapılarak en uygun fiyatla alım memuru tarafından yapılır. Alınan malın uygunluğu faturasının üzerinde talep sahibince belirtilerek satın almayla ilgili şef ve müdür tarafından onaylanır. Bu şekilde yapılan alımların bir takvim ayı içindeki toplamı mutemet yetki limitini geçemez.

Bu madde kapsamında yapılacak mal alımı belli bir süreyi gerektiriyorsa sözleşme yapılması zorunludur. Bu sözleşme Mal Alım Ünitesinin uygun göreceği şartlarla yapılır.

Bağlama limanı dışında çalışan gemilerde ihtiyaç duyulabilecek acil mal alımı ihtiyaçlarında, Gemi Kaptanı talebini bağlı olduğu işletmeye bildirir. Başenspektörlüğe gelen mal alım talebini ilgili gemi enspektörü inceler. Başenspektörlükçe geminin bağlı bulunduğu limanda Denizyolları acentesi varsa acentesi aracılığıyla acente yoksa Gemi Kaptanı tarafından alımın yaptırılması için İşletme Müdüründen onay alınır. İşletme Müdürü yetkilerini aşan durumlarda Genel Müdürlük onayı alınır. Yurt dışında satınalınması zorunlu mallarda (d) bendindeki limitin aşılması durumunda ihale yetkilisi onayı alınır. Bu onay, acente veya gemiye bildirildikten sonra acente olan limanlarda acente, acente olmayan limanlarda gemi kaptanı başkanlığında oluşturulacak 3 kişilik heyet marifetiyle mal alımı gerçekleştirilir. Malın muayene ve kabul işlemi Gemi Kaptanı, Başmühendisi ve iş ile ilgili branş amiri, tarafından yerine getirilir.

Mesai saatleri dışında, hafta veya resmi tatil günlerinde acil olarak ortaya çıkan mal alımı ihtiyaçlarında; gemi kaptanı talebini Şehirhatları İşletmesinde Nöbetçi Enspektöre, Denizyolları İşletmesinde ve İstanbul Liman İşletmesinde Nöbetçi Müdürlüğüne, İzmir İşletmesinde Başenspektöre veya Teknik Müdür Yardımcısına, Teknik Müdür Yardımcısının bulunmaması halinde İşletme Müdürüne bildirir. Bu talep ile ilgili olarak, ilgili Başenspektör veya İşletme Teknik Müdür Yardımcısı/İşletme Müdüründen veya gerek görülmesi halinde ilgili Genel müdür Yardımcısından sözlü olarak onay alındıktan sonra gemi kaptanı başkanlığında oluşturulacak 3 kişilik heyet marifetiyle mal alımı gerçekleştirilir. Malın muayene ve kabul işlemi Gemi Kaptanı, Başmühendisi ve iş ile ilgili branş amiri, tarafından yerine getirilir. Mesai saatinin başladığı ilk iş gününde gerekli diğer işlemler İşletme Müdürlüğünce yerine getirilir.

İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması

Madde 14 — Kârlılık ve verimlilik esas alınmak kaydıyla ve ihale yetkilisinin onayı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından sahip oldukları veya ürettikleri mallar, kıymet takdiri yapılmak suretiyle, başka firmalardan teklif istenmeksizin doğrudan temin edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanı

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği

Madde 15 — İdare tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, işin varsa projesini de kapsayan teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

Belli istekliler arasında yapılacak mal alımlarının ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

Pazarlık usulü ile ihale edilecek mal alımlarının ihale dokümanında, isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Hazırlanması

Madde 16 — İhtiyaç duyulan mal alımının ihale edilebilmesi için gerekli doküman Mal Alım Ünitesince hazırlanır ve her sayfası onaylanır. İhale dokümanının hazırlanmasında, belirlenen ihale usulüne uygun olarak İdare Yönetim Kurulunca onaylanan;

a) Standart Formlar,

b) Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname,

c) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi,

d) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname,

e) Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname,

f) Mal Alımları Tip Sözleşmesi,

ve diğer mevzuat esas alınır.

Mal Alım Ünitesi, ihale dokümanını, ilân yapılacak hallerde ilk ilân tarihine, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar kesinleştirir. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak mal alımı ihalelerinde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilân tarihine kadar hazırlanır.

İdari Şartnameler

Madde 17 — Mal Alım Ünitesi, mal alımında hangi ihale usulünü uygulayacak ise, o usule uygun Tip İdari Şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre düzenlenir.

Ayrıca, Tip İdari Şartnamelerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususlar da, ihale konusu malın özellikleri dikkate alınarak ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla, maddeler halinde düzenleme yapılarak Tip İdari Şartnamelerde yer alan "Diğer Hususlar" bölümüne eklenebilir.

Ön Yeterlik Şartnameleri

Madde 18 — Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak mal alımı ihalelerinde, ön yeterlik şartnameleri, "Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi" esas alınarak hazırlanır. Söz konusu Şartnamede doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar işin özelliğine göre düzenlenir.

Ayrıca, Tip Ön Yeterlik Şartnamesinde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususlar da ihale konusu malın özellikleri dikkate alınarak ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla, maddeler halinde düzenleme yapılarak "Diğer Hususlar" bölümüne eklenebilir.

Teknik Şartnameler

Madde 19 — Alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname talep sahibi ünite tarafından hazırlanır ve gerek duyulması halinde Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı onayı alındıktan sonra Alım Ünitesine intikal ettirilir. Hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Tek bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya yedek parça niteliği taşıyan malzemelerin kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda ‘veya dengi’ ifadesi kullanılarak marka veya model belirtilebilir. Yedek parça mahiyetinde olmayan mal alımlarında en az üç adet olmak kaydıyla marka ve/veya model belirtilebilir.

İhale konusu mal alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla hazırlattırılabilir.

Sözleşme

Madde 20 — İhale dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında "Mal Alımları Tip Sözleşmesi" esas alınır.

Tip sözleşmede doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliğine ve uygulanacak sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre düzenlenir.

Ayrıca, Tip Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde hazırlanacak sözleşme tasarısında, tip sözleşmeye, emredici hukuk kurallarına ve ihale dokümanına aykırı olmamak kaydıyla "Diğer Hususlar" bölümünde maddeler halinde düzenlemeler yapılabilir.

Tip sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve ihale yetkilisinin uygun görüşü alınmak kaydıyla, istekliler tarafından matbu olarak hazırlanması mutat olan sözleşmeler de kullanılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Onayının Alınması, İhale Komisyonu ve İhale İşlem Dosyası

İhale Onayının Alınması

Madde 21 — İhale edilecek işe ilişkin olarak Mal Alım Ünitesince düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman onay belgesine eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır.

İhale onayının alınmasından sonra, ihale ilânı veya davetinden önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır. Doğrudan Temin şeklinde yapılan alımlarda ihale kayıt numarası alınmaz.

İhale Komisyonunun Kurulması ve Çalışma Esasları

Madde 22 — İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere bir "ihale komisyonu" oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, idare personelinden en az dört kişi ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla, tek sayı olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye de belirlenerek oluşturulur. İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından komisyona üye alınabilir.

İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale İşlem Dosyası

Madde 23 — İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale dokümanı, yapılmışsa ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ile aday ve isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri ve diğer belgeler ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde Alım Ünitesi tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.

ALTINCI BÖLÜM

İlan Kuralları, İhale ve Ön Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar

İhale ve Ön Yeterliğin İlanı

Madde 24 — Mal alımlarına ait ihale ve ön yeterlik ilanları bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yedi gün önce,

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az yedi gün önce,

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az beş gün önce,

Genel Müdür mal alım yetkisinin iki katını aşan ihalelerin ilanı, Resmî Gazete veya Türkiye genelinde yayınlanan günlük bir gazete veya KİK bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

Genel Müdür mal alım yetkisinin iki katına kadar olan ihalelerin duyurusu, İdarenin Internet web sayfası ve İdare repertuarında bulunan firmalara yazılı olarak mektup veya faks ile yapılır.

İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme, Internet web sayfası yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde, yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine on iki günlük süre eklenir.

Ayrıca gerek duyulması halinde ihaleye katılımı artırmak amacıyla idare repertuarında kayıtlı deneyim ve yeterliliği bilinen ve teklif verebileceği öngörülen firmalar da yazılı olarak mektup ya da faksla ve/veya diğer haberleşme araçlarıyla haberdar edilebilir.

Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az yirmi gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Bu maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen haller uyarınca pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu durumda en az 3 isteklinin ihaleye davet edilmesi gerekir.

İhale ve Ön Yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi

Madde 25 — Alım Ünitesi, ihale ilanlarını uygulanacak ihale usulüne göre standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarından uygun olanını esas alarak hazırlar. KİK bülteninde yayınlanacak ilanlar, Kamu İhale Kurumu standart ihale ilan formlarına uygun olarak düzenlenecektir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.

İlanın Uygun Olmaması

Madde 26 — Bu Yönetmeliğin 24 ve 25 inci maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların 25 inci madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda ilânların yayımlanmasını takip eden üç (3) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda yapılacak düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayın organında ve aynı formatta yayımlanması sağlanır.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması

Madde 27 — İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar ve istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin bu dokümanın idarece onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur. Doküman bedellerinin, makul bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

Madde 28 — İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az üç gün (3) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak alındısı teyitli faks ile veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az üç (3) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son başvuru veya teklif verme gününden üç (3) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan tüm istekli veya adaylara yazılı olarak alındısı teyitli faks ile bildirilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az üç (3) gün önce tüm aday ve isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır, ancak açıklama talebinde bulunan aday veya isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanını alanlara, ihale ve ön yeterlik dokümanı ile birlikte verilir.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 29 — İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, gerekiyorsa iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ihale dökümanını satın almış olan istekliler ile bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara hemen faks ile duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. Bu durumda; daha önce ihale dökümanı satın alarak teklif vermiş olan isteklilere ihale dökümanı ücretsiz olarak verilir. Bu durumdaki isteklilerin, daha önce aldıkları ihale dökümanı satınalma makbuzunu yeni ihale teklif zarflarına koymaları gerekir.

İKİNCİ KISIM

İhaleye Katılımda Yeterlik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler

Madde 30 — İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

İhale konusu alımın/işin özelliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerden, hangilerinin ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi gerektiğine Mal Alım Ünitesince karar verilir.

İş ortaklığının yeterlik almış olması ortakların her birinin ayrı ayrı yeterlik aldığını göstermez ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen iş ortaklığının ihaleden önce bozulması halinde, davet mektubu geçersiz sayılır.

İhale dokümanında kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklilerce ihale konusu alımın bir kısmına/kalemlerine teklif verilmesi halinde, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin değerlendirilmesi teklif verilen kısımlar/kalemler itibariyle yapılır.

İstenecek Belgeler

Madde 31 — Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere;

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın yapılan her türlü mal alım ihalelerinde; isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

b) Özel bir imalat süreci gerektiren mal alım ihalelerinde;

Yaklaşık maliyeti Genel Müdür mal alım yetkisinin on katı ile 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen bedele kadar olanlarda, bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler veya isteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinden en az biri ile iş deneyim belgelerinin

istenilmesi zorunludur.

Ancak, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde; özel bir imalat süreci gerektirmeyen mal alım ihaleleri ile özel bir imalat süreci gerektirmekle birlikte ilk defa üretimi yapılacak olan mal alım ihalelerinde, ihale konusu alımın niteliğine uygun biçimde istenecek belgeler ile (b) bendinde belirtilen ihalelerde yukarıda sayılanlar dışında istenecek ek belgeler Mal Alım Ünitesince belirlenir.

Belgelerin Sunuluş Şekli

Madde 32 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri istenir. Bu belgelerden; ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilir.

Noter onaylı belgelerin "aslına uygundur" şerhi taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

Ayrıca adaylar ve istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilirler.

Ancak isteklilerden kalite belgeleri, ürün uygunluk belgeleri gibi kalite ve standartlara uygunluk belge ve sertifikalarının istenilmesi halinde; söz konusu belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri veya ürünlerin ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak imal edildiğini ve piyasaya arz edildiğini gösteren belgelerin mevzuatına uygun olarak çoğaltılmış nüshaları veya malın üzerinde/ ambalajında bulunan kalite ve standartlara ilişkin marka, işaret ve etiket de kabul edilebilir.

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi gerekir. İdarece belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgeler ve bunların tercümeleri, bu kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi durumunda belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Yurt dışında faaliyet gösteren isteklilerin durumu ile ilgili olarak ticaret siciline tescil edildiği yerin Meslek Odası ile ticaret sicil kaydı (istekli şirket ise kuruluşu ve ortakları) hakkında yazışma yapılabilir ve isteklinin güvenirliğinin tespiti için bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlara yurt dışında araştırma yaptırılabilir.

Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin parasal değer ihtiva eden belgeler, ihalenin veya ön yeterliğin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden veya yabancı para cinsinden teklif verilebilecek durumlarda ise çapraz kurlar üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine çevrilerek değerlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

Bankalardan Temin Edilecek Belgeler

Madde 33 — Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği ihalelerde, teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.

İdarece gerek görüldüğünde bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit ettirilebilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

İş ortaklığında, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri

Madde 34 — Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi uyarınca isteklinin bilançosunun istenildiği mal alım ihalelerinde, isteklilerce, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin verilmesi zorunludur.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla kadar ki belgelerini sunabilirler, bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin % 50 den fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir.

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler

Madde 35 — Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, isteklilerce ihalenin yapıldığı yıldan önceki son yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. Serbest meslek erbabından satın alınacak mallarda ise, ciro serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu satış faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin; son yıl değerlerinin, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, toplam satış geliri için ise, isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.

Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

İsteklinin, iş ortaklığı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, yıllık ciro veya yıllık toplam satış geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70’i, diğer ortakların her birinden ise % 30’u istenir. Pilot ortağın ve diğer ortakların tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı tam olarak, pilot ortağın ve diğer ortakların başka iş ortaklığında taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hisseleri oranında dikkate alınır. İş ortaklığı ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı, ayrı ibraz etmesi zorunludur.

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterli olup, gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam satış geliri, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden, ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler

Madde 36 — Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal alımı ihalelerinde isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir.

İş ortaklıklarında, iş ortaklığı beyannamesi ile birlikte iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.

İş Deneyim Belgeleri

Madde 37 — Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve Mal Alım Ünitesince noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği Mal Alım Ünitesince tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

İhale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere Mal Alım Ünitesince belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

İş deneyim belgeleri bir taahhüt kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilen mal tedariklerinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenerek sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Sözleşmenin, idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az % 70 ini gerçekleştiren yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenir. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde iş deneyim belgesi verilir.

İş ortaklığı yüklenicilerinin gerçekleştirdikleri işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini de belirtir iş deneyim belgesi düzenlenir.

Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri mal tedarikleri ile ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilen taahhütlerin yüklenicileri, iş deneyim belgesi için; sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ile varsa tasfiye tutanağı, iş artış olurları ve devir sözleşmesini ekleyerek, ilgili kurum veya kuruluşa başvurur.

İbraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.

Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuzu suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar.

İstekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru belgeleri ile birlikte sunulan bu belgeler, ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin değerlendirmelerinden, istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

İş ortaklıklarında pilot ortağın iş deneyimi, Mal Alım Ünitesince yeterlik kriteri olarak öngörülen orana göre toplam teklif bedeli üzerinden hesaplanacak tutarın % 30’undan az olamaz. Pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması şartıyla, diğer ortaklardan iş deneyim belgesi aranmaz.

İş deneyim belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması ve her ihalede bu oranın aranması zorunludur.

Alt yüklenicilerin iş deneyiminin değerlendirilmesinde; yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılacak sözleşmelerde, nevi itibariyle en az bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.

Şahıs şirketlerinde (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) ortakların şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde gerçekleştirilen işlere ait, şirket adına düzenlenmiş olan iş deneyim belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında ihalelerde şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

İhale konusu alım veya benzer alımlarla ilgili olarak istenen iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirilir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarı, toplanarak dikkate alınmaz.

İsteklilerin tek başına gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri tam olarak, iş ortaklıklarında ortak olarak gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilir.

İhale komisyonları, iş deneyim belgelerinde yazılı tutarları; yurt içinde sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren, ihalenin ilk ilan tarihine kadar aylık TEFE üzerinden, yabancı para cinsinden iş deneyim tutarlarını ise, ihalenin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncelleştirir.

İhale komisyonları isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin tahkiki amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini isteyebilir.

Üretim, İmalat Kapasitesi, Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerini Belirlemeye Yönelik Belgeler

Madde 38 — İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

İhale konusu işin özelliğine göre gerek duyulduğu taktirde isteklinin araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunup bulunmadığı ile varsa bu faaliyetlerini yürüttüğü birimine ilişkin belgeler de ayrıca istenilebilir.

İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın, istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler

Madde 39 — İhale konusu alımın/işin özelliğine göre, teklif edilen malın üretim aşamalarında istenilen kalite ve özelliklerde üretilebilmesini teminen gerekli yeterliğe sahip personel çalıştırıldığına dair belgeler ile ihale konusu malın ve daha sonra gerektiğinde yedeklerin, yedek parçaların kolay ve hızlı temin edilebilirliği ile servis ve bakım-onarım hususlarında iyi bir organizasyon yapısına sahip olunduğuna ilişkin belgeler istenilebilir.

İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler

Madde 40 — İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal alım ihalelerinde, bu imalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler istenilebilir.

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman isteklinin kendi malı ise fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi, taahhüt edilerek temin edilecek olması durumunda ise noter onaylı taahhütnamenin ibrazı gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın değerlendirilir.

Kalite Kontrolden Sorumlu Olan İlgili Teknik Personel veya Teknik Kuruluşlara İlişkin Belgeler

Madde 41 — İstekliden, kalite kontrolünün ne şekilde gerçekleştirildiğine dair belgeler istenilebilir. Bu belgelerin istenilmesi durumunda;

a) Kalite kontrolünün isteklinin birimi tarafından yerine getirilmesi halinde yeterli personele ve kalite kontrolünün yapılabilmesi için gerekli tesislere sahip olduğuna ilişkin belgelerin,

b) Kalite kontrolünün teknik kuruluşlar tarafından yapılması halinde bu kuruluşun standartlara uygunluğu ile bir akreditasyon kuruluşunca akredite edilip edilmediğine ilişkin belgelerin,

verilmesi gerekmektedir.

İş ortaklığında ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir.

Uluslararası Kurallara Uygun Şekilde Akredite Edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları Tarafından Verilen Sertifikalar

Madde 42 — İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, laboratuar yeterlilik belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumu’ndan teyit alınması zorunlu değildir.

İlgili kamu kuruluşlarının düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartlara; TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesine; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki ürünler için gıda sicil ve gıda üretim sertifikasına ilişkin hükümlere şartnamelerde yer verilecektir.

Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları

Madde 43 — Mal Alım Ünitesince gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarece bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkıyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Değerlendirmesi ve Konsorsiyumlar

Yeterlik Değerlendirmesi Esası

Madde 44 — İdareler yeterlik değerlendirmesinin hiçbir aşamasında puanlama usulü öngöremez. Yeterlik değerlendirmesi bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen asgari yeterlik değerlerinin isteklilerce sağlanıp sağlanmadığına göre yapılır.

Açık İhale Usulünde Yeterlik

Madde 45 — Açık ihale usulünde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitesini belirleyen ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen yeterlik kriterleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Yeterlik

Madde 46 — İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi sebebiyle belli istekliler arasında yapılacak olan ihalelerde, adayların uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji bakımından asgari yeterlik koşullarını sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi için ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.

Ön yeterlik aşamasında istenen bilgi ve belgelerin, bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenmesi ve değerlendirilmesi zorunludur.

Ancak; bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin taşıması gereken kriterlerin, işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir.

Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez ve bu kişilere yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az yirmi gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

Tekliflerin alınması aşamasında isteklilerin yeterliğinin devam edip etmediğini tetkik amacıyla ön yeterlikte sunulan bilgi ve belgelerden güncellemeye konu olabileceklerin güncellenerek verilmesi istenilebilir.

Pazarlık Usulünde Yeterlik

Madde 47 — İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla istenecek bilgi ve/veya belgeler bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenir.

Ancak bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin ön yeterlik aşamasında istenilmesi halinde söz konusu belgelerin taşıması gereken kriterlerin, işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir.

Sunulan bilgi ve belgeler üzerinden ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre isteklilerin yeterlikleri tespit edilir.

Konsorsiyumlar

Madde 48 — İşin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği ihale dokümanında belirtilir. Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilmelerinin ihale dokümanında öngörülmesi halinde konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, konsorsiyum oluşturduklarına dair koordinatör ortağın da belirtildiği konsorsiyum anlaşmasını teklifleriyle beraber sunarlar.

İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, konsorsiyumdan sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli konsorsiyum sözleşmesini vermesi istenir.

Konsorsiyum anlaşmasında ve sözleşmesinde konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilmelidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Dışı Bırakılma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar

İhale Dışı Bırakılma

Madde 49 — 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

istekliler ihale dışı bırakılır.

İhaleye katılan isteklilerden (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair belgelerin istenmesi zorunludur. Bu belgelerin ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir, ancak isteklilerden, bu belgelerde yer alan bilgilerde belgelerin düzenlenme tarihinden sonra değişiklik olması halinde bu durumun idareye bildirileceğine ilişkin beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin verilmesi istenir.

Ortak girişimlerde bu belgelerin bütün ortaklarca sunulması zorunludur. Ancak, yabancı istekliler bakımından, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca bu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair beyanları dikkate alınarak İhale Komisyonunca değerlendirilir.

Birinci fıkranın (c) bendindeki "Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu"nun değerlendirilmesinde, isteklinin;

a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

b) Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

c) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

d) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

Birinci fıkranın (d) bendindeki "Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcu"nun değerlendirilmesinde ise isteklinin;

a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

b) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

e) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için vergi idaresince yapılan her türlü işleme karşı vergi yargısında dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda, kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 50 — Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri.

İhale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler, bu malın ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu alımın yüklenicileri de o alımla ilgili danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler idarenin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Teklif Mektupları ve Teminatlar, Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi, Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Teklif Mektupları ve Teminatlar

Teklif Mektuplarının Şekli

Madde 51 — Teklif mektupları işin niteliği esas alınarak hazırlanır.

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 52 — Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Teminatlar

Madde 53 — İsteklilerden bu Yönetmelik hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi

Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması

Madde 54 — Bu Yönetmelikteki esaslara göre Mal Alım Ünitesince düzenlenen ön yeterlik ve ihale dokümanı, ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adaylar ile isteklilere bedeli karşılığında verilir.

Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular veya tekliflerin alınması ve açılması; bu Yönetmelik ve Tip İdari Şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir.

1- Ön Yeterlik Başvurusu / Yeterlik Başvurusu / İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi

2- Alınan Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin / Yeterlik Başvuru Belgelerinin /İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak

3- Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun / Yeterlik Başvurusunun / İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak

4- Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 55 — Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik başvuru belgeleri, pazarlık usulünde ise yeterlik başvuru belgeleri bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan Şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir.

1- Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak

2- Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı

3- Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara/İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form

4- Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu

5- Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu

6- Pazarlık Usulü İhalede İsteklilerin Nihai Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 56 — İsteklilerce verilen teklifler, bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan Şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

1- Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak

2- Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

3- Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Uygulanacak Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak

4- Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı ile Değerlendirme Tutanağı

İdari şartnamede Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.

Ayrıca; farklı teslim şekilleri içeren tekliflerin alınması durumunda, tekliflerin değerlendirilebilmesi için değerlendirmede esas alınacak teslim yeri/şekli tip idari şartnamesinde belirtilerek, teklifler eşit şartlara getirilmek suretiyle değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

Madde 57 — İdarece yapılacak mal alımı ihalelerinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

Aynı Fiyatın Teklif Edilmesi

Madde 58 — En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

Birden fazla istekli tarafından en düşük fiyatın teklif edildiği durumda uygulanacak, fiyat dışı unsur veya unsurların ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacağı, idari şartnamede belirtilir ve isteklilerden fiyat dışı unsurları dikkate alarak teklif vermeleri istenir.

Yerli Malını Teklif Eden Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması

Madde 59 — İdari şartnamede yerli mallarını teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, idari şartnamede belirtilen oranda fiyat avantajı uygulanmak suretiyle belirlenir.

Yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin teklif ettikleri bedellere fiyat avantajının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Yerli malını teklif etmekle birlikte, yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılacak olan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz.

Aşırı Düşük Teklifler

Madde 60 — İhale komisyonu verilen tekliflerden diğer tekliflere veya Mal Alım Ünitesince tespit edilen yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malların özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

Madde 61 — İhale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisi, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin Karara Bağlanması, Onaylanması ve Sözleşmenin İmzalanması

Madde 62 — Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

İhale yetkilisi ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle yeniden incelenmek üzere ihale komisyonuna iade eder ve sonrasında kararı onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce Mal Alım Ünitesi, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

İhale üzerinde kalan isteklinin, yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararlarına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri, bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş ihale konusu işe ait idari şartname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak "İhale Bilgi Formu" imza tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde Kamu İhale Kurumuna gönderilir. Bu işlem, Doğrudan Temin şekliyle sözleşme olmaksızın yapılacak alımlarda teminin tamamlanmasını müteakip yapılır.

İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması

Madde 63 — İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vermemesi veya sözleşmeyi imzalamaması durumunda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif bedelinin, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir.

Ancak bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce Mal Alım Ünitesi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek zorundadır.

İhale Sonucunun İlanı

Madde 64 — Mal Alım Ünitesi ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarını, yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (Internet) yolu ile ilân edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Başlamış İşler

Madde 65 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş, ilan edilmiş veya ilan edileceği bildirilmiş, sipariş edilmiş veya sözleşmeye bağlanmış işler ait olduğu usullere göre sonuçlandırılır.

İhale Dokümanlarının Düzenlenmesi

Madde 66 — Bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli olan ihale dokümanları İdare Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Yürürlük

Madde 67 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 68 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı