Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Mayıs 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25476

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Tüzük

2004/7336 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi,İthali,Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7304 İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar

2004/7305 İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Türkiye Kara Hudutlarında Kurulan İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgelerinin Koordinatları Listesi

— İzmir-Seferihisar İlçesi Doğanbey ve Azmak Koyu Bölgelerindeki İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgelerinin Koordinatları Listesi

— Balıkesir-Erdek İlçesi İkinci Derece Kara ve Deniz Askeri Yasak Bölgesi Dış Sınırlarının Koordinatları Listesi

— İzmir-Karaburun İlçesi Gerence Koyu Bölgesindeki İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgesinin Koordinat Listesi


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

Karar Sayısı: 2004/7336

Ekli “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 30/4/2004 tarihli ve 1011 sayılı yazısı üzerine, 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

Madde 1 — 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün geçici 1 inci maddesinde yer alan “üç yıl” ibaresi “dört yıl” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 — Danıştayca incelenen bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7304

Ekli “İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 5/5/2004 tarihli ve 24752 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M. H. GÜLER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar

Amaç ve kapsam

Madde l- Bu Karar bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenmesi amacıyla o malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 2- Bu Kararda yer alan;

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığım,

b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) Gözetim Belgesi: Gözetime tabi malların ithali için Genel Müdürlükçe verilen veya onaylanan belgeyi
ifade eder.

Yetki

Madde 3- Bu Karar kapsamında;

a) İthalatta gözetim uygulanmasına,

b) Gözetim uygulamasının usul ve esaslarını belirlemeye,

c) Yürürlükteki gözetim uygulamalarını değiştirmeye veya kaldırmaya,

d) İthal mallarla ve yapılan beyanın doğruluğuyla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya,

e) Uygulamaya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya ve talimat vermeye,

f) Yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya
Müsteşarlık yetkilidir.

Gözetim uygulaması

Madde 4- Bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin karar, başvuru üzerine veya re'sen yapılacak bir değerlendirme sonucunda Müsteşarlık (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından verilir. Yapılacak değerlendirmede ithalatın gelişimi, ithal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi dikkate alınır.

Gözetim kararı Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak veya gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak uygulanabilir.

İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra "Gözetim Belgesi" de aranır.

Diğer mevzuat hükümleri Madde 5- Bu Karar;

a) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının; sanatsal, tarihi
veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen ithalata ilişkin yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim
zorunluluklarının,

b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,

c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,

d) İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile imalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı
olmayan hükümlerinin,

uygulanmasını engellemez.

Yönetmelik

Mailde 6- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Yaptırım

Madde 7- Gözetim uygulaması konusu ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının, Gözetim Belgesinin üçüncü kişilere devredildiğinin veya verilen taahhütnamelere aykırı davranıldığının Denetim Birimlerince belirlenmesi durumunda, Müsteşarlıkça firmaların Gözetim Belgeleri iptal edilir ve gözetim uygulaması yürürlükte olduğu süre içerisinde bir daha Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Değiştirilen mevzuat

Madde 8- 2/5/2003 tarihli ve 2003/5567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar'ın adı, "Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Karar" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 9- 2/5/2003 tarihli ve 2003/5567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar'ın; l inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 4 üncü maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, 3 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan "gözetim ve" ibaresi bu madde metninden çıkarılmıştır.

Diğer hükümler

Madde 10- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın 4 üncü maddesi "Ticaret politikası önlemleri; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat, İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat ve Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür." şeklinde değiştirilmiştir.

Geçici Madde l- 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar, 6/10/1995 tarihli ve 95/7348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ile 2/5/2003 tarihli ve 2003/5567sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında başlatılmış gözetim uygulamasına ilişkin işlemlere bu Karar hükümleri çerçevesinde devam olunur.

Geçici Madde 2- Diğer mevzuatta bulunan 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar, 6/10/1995 tarihli ve 95/7348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ile 2/5/2003 tarihli ve 2003/5567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde gözetim uygulamasına ilişkin olarak yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7305

Ekli “İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 5/5/2004 tarihli ve 24752 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M. H. GÜLER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar

Amaç ve kapsam

Madde l- Bu Karar bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde, bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak üzere, söz konusu zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı ve geçici olmak kaydıyla, uluslararası yükümlülükler ve ülke yararı göz önüne alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 2- Bu Kararda yer alan;

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğünü,

c) Kurul: "İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu" nü,

d) Tarife kontenjanı : Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,

e) Yerli üreticiler: Yurtiçinde faaliyet gösteren ve benzer veya doğrudan rakip malların tamamını veya önemli bir
kısmım üreten üreticileri,

f) Ciddi zarar : Yerli üreticilerin durumunda belirgin ve genel bir bozulmanın ortaya çıkmasını,

g) Ciddi zarar tehdidi: Yakın bir gelecekte ortaya çıkması açık olan ciddi zararı,
ifade eder.

Yetki

Madde 3- Bu Karar kapsamında;

a) Korunma önlemlerini önermeye, uygulamaya, izlemeye,

b) Gerektiğinde soruşturma süresini uzatmaya,

c) İlgili mevzuat çerçevesinde görüşmeler yapmaya ve uzlaşma metinleri hazırlamaya, usulüne uygun olarak
yürürlüğe konulan bu metinleri uygulamaya,

d) İthal mallarla ve yapılan beyanın doğruluğuyla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya,

e) Uygulamaya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya ve talimat vermeye,

f) Yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya,
Müsteşarlık yetkilidir.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu

Madde 4- Bu Karar ile "ithalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu" oluşturulmuştur. Kurul; İthalat Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yanısıra, Müsteşarlığın İhracat, Avrupa Birliği ile Anlaşmalar Genel Müdürlüklerinin yetkili birer temsilcisi ve Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanından oluşur. Kurul Başkanı, konunun niteliğine göre danışma mahiyetinde ilgili uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilir.

Kurul'un sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

İthalatta korunma önlemleri konusunda Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Kurul tarafından karar alınır.

Kurul'un görevleri şunlardır:

a) Soruşturma başlatılıp başlatılmamasına karar vermek,

b) Soruşturma süresi içerisinde başvurunun geri çekilmesi durumunda soruşturmanın sürdürülmesine veya
sonuçlandırılmasına karar vermek,

c) Geçici korunma önlemi alınıp alınmamasına, önlem alınması halinde önlemin türüne, büyüklüğüne ve süresine
karar vermek,

d) Korunma önlemi alınıp alınmamasına, önlem alınması halinde önlemin türüne, büyüklüğüne ve süresine karar
vermek,

e) Yürürlükteki korunma önlemlerine ilişkin karar almak,

f) Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması için öneride bulunmak.

Geçici korunma önlemi

Madde 5- Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edildiği yönünde açık kanıtların bulunduğu ve gecikmenin telafisi güç zararlara yol açabileceği kritik durumlarda ülke yararı göz önüne alınarak, geçici korunma önlemi alınabilir.

Geçici korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

Geçici korunma önleminin gümrük vergilerinde artış yapılması şeklinde uygulanması halinde, ithalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

Geçici korunma önleminin ek mali mükellefiyet getirilmesi şeklinde uygulanması halinde, varsa İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır, ithalat Rejimi Kararı kapsamında tespit edilmiş ek mali mükellefiyetin bulunmaması halinde ise, geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyetin tamamı gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

Korunma önleminin, geçici koruruna önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgiliye iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

Korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi durumunda, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Korunma önlemi

Madde 6- Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edildiği hallerde ülke yaran göz önüne alınarak, yapılacak soruşturma sonucunda korunma önlemi alınabilir.

Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

Diğer mevzuat hükümleri

Madde 7- Bu Karar;

a) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının; sanatsal, tarihi veya
arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde getirilen ithalata ilişkin yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,

b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,

c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,

d) İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin,

uygulanmasını engellemez.

Yayım

Madde 8- Bu Karar kapsamında soruşturma açılmasına, soruşturmanın sonuçlandırılmasına ve yürürlükteki korunma önlemlerine ilişkin kararlar Resini Gazete'de yayımlanır.

Yönetmelik

Madde 9- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 10- 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar ile 6/10/1995 tarihli ve 95/7348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde l- 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar ile 6/10/1995 tarihli ve 95/7348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde başlatılmış soruşturmalar ve uygulanmakta olan korunma önlemlerine ilişkin işlemlere bu Karar hükümleri çerçevesinde devam olunur.

Geçici Madde 2- Diğer mevzuatta bulunan 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar ile 6/10/1995 tarihli ve 95/7348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde korunma önlemleri uygulamasına ilişkin olarak yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

28 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7560

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Mayıs 2004 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan V. 

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

28 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-160-2004-614

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 28 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7560 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Mayıs 2004 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Maliye Bakanlığından:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.(TDİ) Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletmelerin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini ile Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi dışındaki diğer bentlerine göre yapacağı hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendi ile Geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Hizmet: TDİ’nin ana faaliyetlerinin sağlanmasına yönelik Kamu İhale Kurumunca belirlenen istisna kapsamındaki hizmetleri,

Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

İstekli: Hizmet alımı ihalesine teklif veren, hizmet sunucusunu,

Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

İhale dokümanı: İhale konusu hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, İhale Yetkilisi tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasa araştırması yapılmak suretiyle doğrudan temin edilebildiği usulü,

Sözleşme: Hizmet alımlarında idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Kurum(KİK): Kamu İhale Kurumunu,

İdare: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., Genel Müdürlük Üniteleri ve bağlı İşletmeleri ,

İşletme: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten İşletme Müdürlüklerini ve Tersane Müdürlüğünü,

Hizmet alım ünitesi: Hizmet alımı işini gerçekleştirecek olan İşletme veya ünite Müdürlüğünü,

Gemi: Gemi,yüzer iskele,maçuna,duba,şat v.b. makineli ve makinesiz yüzer araçları,

Gemi Bakım Onarım İhale Komisyonu: Gemilerin her türlü bakım, onarım işlerinin yaptırılması için bu Yönetmeliğin 29uncu maddesine göre oluşturulan komisyonu,

Alım memuru: Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (e) bendine göre hizmet alımı işi için ünite üst amirince görevlendirilen kişiyi,

Acente: Türk limanlarında İdare personeli tarafından veya bir sözleşme ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından,yabancı limanlarda ise,bağlı bulundukları ülkenin yerel mevzuatına göre veya yurt dışında mukim gerçek veya tüzel kişiler tarafından bir acentelik hizmet sözleşmesi ile, idare gemilerinin biletlerini satan ve/veya idare gemilerine liman hizmetleri vererek ihtiyaçlarını karşılayan kişiler veya kuruluşlardır.

Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,

İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu hizmetin öngörülen bedelini,

İfade eder.

Temel İlkeler

Madde 4- İdare, yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

İhale yetkilisi limitinin altında kalmak amacıyla hizmet alımları kısımlara bölünemez.

İhalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Diğer usuller ise ancak bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Hizmet alımı işi talep sahibi ünite tarafından gerçekleştirilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. Ancak bu durumda İşletme Müdürlükleri kendilerine ait bir sonraki yıl bütçelerine ödenek koymak zorundadır.

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur.

İhaleye çıkılmadan önce ihale konusu hizmet işinin Tersane Müdürlüğünce yapılamadığının yazılı olarak belgelendirilmesi gerekir. Ancak, acil hizmet alımları için daha sonra belgelendirilmek üzere sözlü teyit alınabilir.

Yerli istekli

Madde 5- Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

a) Şirketlerde; şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

b) Derneklerde; ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

c) Vakıflarda; Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete,

d) Kooperatiflerde; ilgili bakanlıkça düzenlenen belge,

e) Diğer tüzel kişiliklerde; ilgili mercilerce düzenlenecek belge,

ile tevsik edilir.

Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaklaşık Maliyet

Yaklaşık Maliyet

Madde 6- İhale yapılmadan önce hizmet alım ünitesi tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir ve bu yaklaşık maliyet dikkate alınarak ihale yetkilisi belirlenir.

Gemi bakım,onarım işlerinde yaklaşık maliyet Gemi Bakım Onarım İhale Komisyonu tarafından yapılır.

Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

İhale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Birim Fiyat Üzerinden Teklif Alınacak İhalelerde Yaklaşık Maliyet

Madde 7- Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında; her bir iş kaleminin miktarını ve işin yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

Götürü Bedel Üzerinden Teklif Alınacak İhalelerde Yaklaşık Maliyet

Madde 8- Götürü bedel üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde yer alan işçilik, malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen bedellerin toplamı alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır.

Personel İstihdam Edilerek Yapılacak Hizmet Alımlarına İlişkin İhalelerde Yaklaşık Maliyet

Madde 9- a) Vasıfsız personel istihdam edilecek işlerde; çalıştırılacak personel sayısı ve saatleri dikkate alınarak, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin brüt tutarı (işveren payına ilişkin ödemeler de dahil olmak üzere) esas alınarak hesaplama yapılır.

b) Vasıflı personel istihdam edilecek işlerde; yaptırılacak işte görev alacak personel için, işin niteliğine göre belirlenen ücretlerin brüt tutarı (işveren payına ilişkin ödemeler de dahil olmak üzere) esas alınarak hesaplama yapılır.

İstekli tarafından personele yemek, yol ve giyecek gibi giderlerin ödenmesi öngörülür ise yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi giderlere ilişkin bedeller de eklenir ve bu giderlerin bedeli idari şartnamede açıkça gösterilir.

Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele, isteklinin asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapması öngörülür ise bunun asgari oranı idari şartnamede açıkça gösterilir.

Yaklaşık Maliyet Hesabında Esas Alınacak Fiyatlar

Madde 10- Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer Kamu Kuruluşlarınca gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

esas alınır.

Yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

Fiyat Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar

Madde 11- a) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturalar dikkate alınmaz.

b) İhale edilecek hizmete ilişkin olarak farklı tarihlerde iş kalemi veya iş grubu için alınan fiyatlar, fiyatın alındığı ay dikkate alınmak suretiyle, yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih itibariyle Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan, her bir iş kalemi veya iş grubuna ait aylık TEFE (Toptan Eşya Fiyatları Aylık İndeks Bültenindeki Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları bölümünün “Genel” satırına ait Toplam) üzerinden güncelleştirilir.

c) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi ayrıca belirtilir.

d) Yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği dikkate alınarak; fiyat farkı ödenecek işlerde, yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarihteki fiyatların; fiyat farkı ödenmeyecek işlerde ise yaptırılacak hizmetin süresi içinde meydana gelebilecek fiyat değişiklikleri de dikkate alınarak hesaplanan fiyatların esas alınması gerekir.

Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması

Madde 12- Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur.

İdarenin Malzeme Vermesi Durumunda Yaklaşık Maliyet Hesabı

Madde 13- İhale edilecek hizmet alımlarında malzeme ve ekipmanın idarece karşılanması durumunda; verilen malzeme ve ekipmanın fiyatları dahil edilmeden, işçilik veya diğer giderler esas alınarak yaklaşık maliyet belirlenir ve yaklaşık maliyet hesap cetveline idarece verilecek malzeme listesi de eklenir.

Yaklaşık Maliyetin Bütçenin Programlanmasında Kullanılması ve Güncellenmesi

Madde 14- Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idare bütçesini programlarken ihale konusu her iş için yaklaşık maliyet tespit eder. Ödenek miktarının belirlenmesinde yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre katma değer vergisi de dahil edilir.

Tespit edilen yaklaşık maliyetin, belirlendiği tarihten itibaren ihalenin ilk ilan tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak bu maliyetler, hizmeti oluşturan unsurlara ilişkin olarak, gerek duyulduğunda, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan aylık TEFE oranları üzerinden güncellenir.

Yaklaşık Maliyetin Danışmanlık Hizmeti Sunucularına Tespit Ettirilmesi

Madde 15- İdarenin kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam ettiği personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla, yaklaşık maliyeti tespit hizmeti, danışmanlık hizmet sunucularına ihale edilmek suretiyle de alınabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulanacak İhale Usulünün Tespit Edilmesi

Uygulanacak İhale Usulünün Tespiti

Madde 16- İhale Yetkilisi tarafından, bu Yönetmeliğin 17 ila 20 nci madde hükümleri doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Bu belirleme yapılırken öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, alınacak hizmetin türü, niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile de ihale yapılabilir.

Açık İhale Usulü

Madde 17- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 18- Alınacak hizmetin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı hizmet alımlarına ait ihaleler, teklif verebilecek nitelikte adayları seçmek üzere ön yeterlik değerlendirmesi yapılması suretiyle belli istekliler arasında yapılabilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı hizmet alımları ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

Bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık Usulü

Madde 19- Aşağıda belirtilen hallerde hizmet alımları pazarlık usulü ile ihale edilebilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu hizmet alımının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

f) Yaklaşık maliyeti Genel Müdür hizmet alım yetkisinin 4/5’ine kadar olan hizmet alımları.

Bu maddenin (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İdare repertuarında kayıtlı,deneyimi bilinen ve teklif verebileceği öngörülen en az üç istekli davet edilmelidir.

İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, Hizmet Alım Ünitesi tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarla birlikte kapalı bir zarf içinde fiyatı da içeren ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerin huzurunda, teklif fiyatları açıklanır ve 1. ve 2. sıradaki isteklilerden yazılı olarak nihai teklifleri istenir ve bu teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Bu madde kapsamında yapılan alımlarda ,ihale komisyonu yeterli indirimin sağlanamadığı kanaatine varırsa,birinci ve ikinci uygun fiyatı teklif etmiş olan istekliler arasında açık eksiltme yaparak da ihaleyi sonuçlandırabilir.

Doğrudan Temin

Madde 20-Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan hizmetlerin,asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süresi üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması

d) Alınacak hizmetin yaklaşık maliyetinin Genel Müdür hizmet alımı yetkisinin 1/5’ini aşmaması.

e) Alım memurunun harcama yapma yetkisi(Mutemet yetki limitinin 1/5’i) dahilindeki hizmet alımları.

Bu maddeye göre yapılacak hizmet alımlarında; ihale komisyonu kurma,yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, gemi bakım onarım işlerinde ise,gemi bakım onarım ihale komisyonu üyelerinden biri veya birkaçı tarafından işin niteliğine göre gerekiyorsa hazırlanacak şartname ile piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Söz konusu hizmetin temini için yeterli teklif verme süresi tanınarak en az üç istekliden yazılı olarak faks veya mektupla teklif istenir. ((e) bendindeki alımlar hariç). (d)bendindeki limitin 1/4’ünü aşan tekliflerin kapalı zarf içinde istenmesi zorunludur. Alınan teklifler değerlendirilerek gerekçeli rapora ek mukayeseli fiyat tablosu ile birlikte ihale yetkilisi onayına sunulur. Uygun olması halinde tek teklif ile de ihale sonuçlandırılabilir.

Bu maddenin (a) bendi kapsamında yapılacak alımlarda, bu durumun genel kabul görmüş bir belge ile tevsik edilmesi gerekir. Bu belgenin sağlanması mümkün olmadığı hallerde, hizmet alım ünitesi tarafından ve en az üç kişinin imzasını haiz ,bu durumu anlatır gerekçeli bir tutanak bu belge yerine kullanılabilir.

Bu maddenin (e) bendinin uygulanması halinde, kendisine tanınan kendi yetki limitine kadar olan alımlar piyasa araştırması yapılarak en uygun fiyatla alım memuru tarafından yapılır. Alınan hizmetin uygunluğu işin faturasının üzerinde talep sahibince belirtilerek satın almayla ilgili şef ve müdür tarafından onaylanır Bu şekilde yapılan alımların bir takvim ayı içindeki toplamı Mutemet yetki limitini geçemez.

Bu madde kapsamında yapılacak hizmet alımı belli bir süreyi gerektiriyorsa sözleşme yapılması zorunludur.Bu sözleşme hizmet alım ünitesinin uygun göreceği şartlarla yapılır.

Bağlama limanı dışında çalışan gemilerde yapılacak bakım onarım işlerinde;geminin bağlama limanı dışında yurt içi veya yurt dışı sefer durumunda hizmet esnasında meydana gelecek onarım ihtiyaçlarında , Gemi Kaptanı onarım talebini bağlı olduğu işletmeye bildirir.Başenspektörlüğe gelen onarım taleplerini ilgili gemi enspektörü inceler. Başenspektörlükçe geminin bağlı bulunduğu limanda Denizyolları acentesı varsa acentesi aracılığıyla acente yoksa Gemi Kaptanı tarafından onarımın yaptırılması için İşletme Müdüründen onay alınır.İşletme Müdürü yetkilerini aşan durumlarda Genel Müdürlük onayı alınır.Yurt dışında alınması zorunlu hizmetlerde (d) bendindeki limitin aşılması durumunda ihale yetkilisi onayı alınır.Bu onay,acente veya gemiye bildirildikten sonra acente olan limanlarda acente, acente olmayan limanlarda gemi kaptanı başkanlığında oluşturulacak 3 kişilik heyet marifetiyle iş yaptırılır,iş bitiminde teslim alma görevi Gemi Kaptanı ,Başmühendis ve iş ile ilgili branş amiri, tarafından yerine getirilir.

Mesai saatleri dışında ,hafta veya resmi tatil günlerinde acil olarak ortaya çıkan gemi bakım ve onarım işlerinde;gemi kaptanı gemi ile ilgili onarım talebini Şehirhatları İşletmesinde Nöbetçi Enspektöre,Denizyolları İşletmesinde ve İstanbul Liman İşletmesinde Nöbetçi Müdürlüğüne,İzmir İşletmesinde Başenspektöre veya Teknik Müdür Yardımcısına,Teknik Müdür Yardımcısının bulunmaması halinde İşletme Müdürüne bildirir.Onarım talebi ile ilgili olarak, ilgili Başenspektör veya İşletme Teknik Müdür Yardımcısı/İşletme Müdüründen veya gerek görülmesi halinde ilgili Genel müdür Yardımcısından sözlü olarak onay alındıktan sonra ilgili gemi enspektörü,gemi kaptanı ve iş ile ilgili branş amiri tarafından İşletmesi repertuarında bulunan firmalardan uygun olanı çağrılarak pazarlık yapılır.Pazarlık zaptı tutularak firma ile müştereken imzalanır.Anlaşma yapılan firma işe başlar.Mesai saatinin başladığı ilk iş gününde gerekli diğer işlemler İşletme Müdürlüğünce yerine getirilir.

İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması

Madde 21- Karlılık ve verimlilik esas alınmak kaydıyla ve ihale yetkilisinin onayı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından,kıymet takdiri yapılmak suretiyle ,başka firmalardan teklif istenmeksizin doğrudan hizmet temin edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanı

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği

Madde 22- İdare tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, gerekli görüldüğü takdirde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

Belli istekliler arasında yapılacak hizmet alımlarının ön yeterlik dokümanında adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

Pazarlık usulü ile ihale edilecek hizmet alımlarının ihale dokümanında isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Hazırlanması

Madde 23- İdarenin, ihtiyaç duyduğu hizmet alımının ihale edilebilmesi için gerekli doküman, standart ihale dokümanı esas alınarak Hizmet Alım Ünitesi tarafından hazırlanır ve her sayfası onaylanır. İhale dokümanının hazırlanmasında belirlenen ihale usulüne göre İdare Yönetim Kurulunca onaylanan;

a) Standart Formlar,

b) Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname,

c) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi,

d) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname,

e) Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname,

f) Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi,

g) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi

ve diğer mevzuat esas alınır.

İdare, ihale dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar kesinleştirir. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır.

İdari Şartnameler

Madde 24- Hizmet alım ünitesi, hizmet alımında hangi ihale usulünü uygulayacak ise, o usule uygun Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak koşuluyla düzenlenir.

Ayrıca, Tip İdari Şartnamelerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususlar da, ihale konusu hizmet alımının gerekleri dikkate alınarak, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleme yapılarak Tip İdari Şartnamelerde yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne eklenebilir.

Ön Yeterlik Şartnameleri

Madde 25- Hizmet alım ünitesi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapacağı hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik şartnamelerini, “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi”ni esas alarak hazırlar. Söz konusu Şartname’de doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliğine göre emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak koşuluyla düzenlenir.

Ayrıca, "Tip Ön Yeterlik Şartnamesi"nde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususlar da, ihale konusu hizmet alımının gereklerini de dikkate alarak emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak koşuluyla maddeler halinde düzenleme yapılarak "Diğer Hususlar" bölümüne eklenebilir.

Teknik Şartnameler

Madde 26- Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname Hizmet Alım Ünitesi tarafından hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Tek bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya gemi bakım onarım işlerinde yedek parça niteliği taşıyan malzemelerin kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda ‘veya dengi’ ifadesi kullanılarak marka veya model belirtilebilir.

İhale konusu hizmet alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamenin talep sahibi ünite tarafından hazırlanması esastır. Ancak, alınacak hizmetin özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale yoluyla hazırlattırılabilir.

Sözleşme

Madde 27- Hizmet alım ünitesi, ihale dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında “Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi”ni esas alır.

Tip Sözleşmede doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak koşuluyla hizmet alım ünitesince düzenlenir.

Ayrıca, Tip Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde hizmet alım ünitesince hazırlanacak sözleşme tasarısında, Tip Sözleşme’ye, emredici hukuk kurallarına ve ihale dokümanına aykırı olmamak şartı ile “Diğer Hususlar” bölümünde maddeler halinde düzenlemeler yapılabilir.

Tip sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve ihale yetkilisinin uygun görüşü alınmak kaydıyla, istekliler tarafından matbu olarak hazırlanması mutat olan sözleşmeler de kullanılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Onayının Alınması, İhale Komisyonu ve İhale İşlem Dosyası

İhale Onayının Alınması

Madde 28- İhale edilecek işle ilgili olarak ünitesince(Gemi bakım onarım işlerinde, Gemi Bakım Onarım İhale Komisyonu tarafından) düzenlenen yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman, ihale onay belgesine eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır.

İhale onayının alınmasından sonra, ihale ilanı veya davetinden önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır. 20 nci maddede belirtilen Doğrudan Temin şeklinde yapılan alımlarda ihale kayıt numarası alınmaz.

İhale Komisyonunun Kurulması ve Çalışma Esasları

Madde 29- İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere bir “ihale komisyonu” oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, idare personelinden en az dört kişi ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla, tek sayı olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye de belirlenerek oluşturulur. İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından komisyona üye alınabilir.

Gemi bakım onarım işlerinde; ihale komisyonu, her işletmenin kendi bünyesinden yukarıdaki şekilde belirlenen beş kişiye bir kişinin de raportör olarak ilave edilmesiyle ve bir yıl süreyle sürekli görev yapmak üzere Genel Müdür onayı ile teşkil edilir. İşletme müdürlerinin önerisi veya gerek görülmesi halinde bir yıllık süre beklenmeksizin komisyonun tamamı veya herhangi biri değiştirilebilir veya görev süresi uzatılabilir. İşin özelliğine göre ihale yetkilisinin onayı ile idarenin diğer ünitelerinden de ihale komisyonuna uzman elemanlar dahil edilebilir. Raportörler,komisyon adına yapılacak her türlü yazışmaların yapılması,ihale dosyalarının tanzim edilmesi,saklanması,takibi v.b. işlemleri yapar. Gemi bakım onarım işlerinde ihale komisyonu;yaklaşık maliyet hesaplama,ihale dokümanı oluşturma,ilan ve/veya davet, teklif toplama,değerlendirme, hakediş ve ödeme gibi ihale sürecinin tamamında sorumlu görev yapar.

İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale İşlem Dosyası

Madde 30- Hizmet alım ünitesi, ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale dokümanı, yapılmışsa ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ile aday ve isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde hizmet alım ünitesi tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.

ALTINCI BÖLÜM

İlan Kuralları, İhale ve Ön Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar

İhale ve Ön Yeterliğin İlanı

Madde 31- Hizmet alımlarına ait ihale ve ön yeterlik ilanları, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yedi gün önce,

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az yedi gün önce,

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az beş gün önce,

Genel Müdür hizmet alım yetkisini aşan ihalelerin ilanı,Resmî Gazete veya Türkiye genelinde yayınlanan günlük bir gazete veya KİK bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

Genel Müdür hizmet alım yetkisine kadar olan ihalelerin duyurusu,İdarenin internet web sayfası ve İdare repertuarında bulunan firmalara yazılı olarak mektup veya faks ile (bu faksın alındığı istekli tarafından cevabi faks ile belgelenecektir)yapılır.

Gemi bakım onarım işlerinde ihalelerin duyurusu ise İdare internet web sayfası ve İdare repertuarında bulunan firmalara mektup veya faks ile (bu faksın alındığı istekli tarafından cevabi faks ile belgelenecektir) yapılır. Gemi bakım onarım işlerinde işin acil olması durumunda ilan süresi İşletmece belirlenir.

İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme, internet web sayfası yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde, yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine on iki günlük süre eklenir.

Ayrıca gerek duyulması halinde ihaleye katılımı artırmak amacıyla idare repertuarında kayıtlı deneyim ve yeterliliği bilinen ve teklif verebileceği öngörülen firmalar da yazılı olarak mektup ya da faksla ve/veya diğer haberleşme araçlarıyla haberdar edilebilir.

Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az yirmi gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Bu maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen haller uyarınca pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak bu durumda en az üç isteklinin ihaleye davet edilmesi gerekir.

İhale ve Ön Yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi

Madde 32- İdare, ihale ilanlarını, uygulanacak ihale usulüne göre standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarından uygun olanını esas alarak hazırlar. KİK bülteninde yayınlanacak ilanlar, Kamu İhale Kurumu standart ihale ilan formlarına uygun olarak düzenlenecektir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.

İlanın Uygun Olmaması

Madde 33- Bu Yönetmeliğin 31 inci ve 32 nci maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların 31 inci madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilânların yayımlanmasını takip eden üç (3) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayım organında aynı formatta yayımlanması sağlanır.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması

Madde 34- Hizmet Alım Ünitesi tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar ve istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur. Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

Madde 35- İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az üç gün (3) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak alındısı teyitli faks ile veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az üç (3) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son başvuru veya teklif verme gününden üç (3) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan tüm istekli veya adaylara alındısı teyitli faks ile veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az üç (3) gün önce tüm aday veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunan aday veya isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanını alanlara, ihale ve ön yeterlik dokümanı ile birlikte verilir.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 36- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, gerekiyorsa iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ihale dokümanını satın almış olan istekliler ile bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara hemen faks ile duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. Bu durumda; daha önce ihale dokümanı satın alarak teklif vermiş olan isteklilere ihale dokümanı ücretsiz olarak verilir. Bu durumdaki isteklilerin, daha önce aldıkları ihale dokümanı satınalma makbuzunu yeni ihale teklif zarflarına koymaları gerekir.

İKİNCİ KISIM

İhaleye Katılımda Yeterlik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler

Madde 37- İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarece istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

İhale konusu hizmetin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin, ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.

İş ortaklığının yeterlik almış olması, ortakların her birinin ayrı ayrı yeterlik aldığını göstermez ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen iş ortaklığının ihaleden önce bozulması halinde, davet mektubu geçersiz sayılır.

İhale dokümanında kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklilerce ihale konusu alımın bir kısmına teklif verilmesi halinde, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin değerlendirilmesi, teklif verilen kısımlar itibarıyla yapılır.

İstenecek Belgeler

Madde 38- Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere;

a) Yaklaşık maliyeti Genel Müdür hizmet alım yetkisinin beş katına kadar olan hizmet alımı ihalelerinde;

1) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

2) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin belgelerin,

3) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işteki deneyimini gösteren belgelerin,

İdarece istenilmesi zorunludur.

Ancak, yaklaşık maliyeti Genel Müdür hizmet alım yetkisine eşit veya altında kalan hizmet alımı ihalelerinde yalnızca isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin aranması zorunludur. Bu Yönetmelikte düzenlenen diğer belgeleri idare, işin özelliğini dikkate alarak isteyebilir.

b) Yaklaşık maliyeti Genel Müdür hizmet alım yetkisinin beş katına eşit veya beş katını aşan diğer hizmetlerin ihalelerinde ise, (a) bendi kapsamındaki hizmetler için istenen belgelere ilave olarak;

1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

2) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin,

İdarece istenilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan belgelerin dışında; yeterlik değerlendirmesinde başka ne tür belgeler isteneceği, işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde Hizmet Alım Ünitesince belirlenir.

İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda veya daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, iş deneyimi aranmayabilir.

Belgelerin Sunuluş Şekli

Madde 39- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri istenir. Bu belgelerden; ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilir.

Noter onaylı belgelerin “aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

Ayrıca adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilirler.

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi gerekir. Ancak, belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgelerin tercümelerinin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgeler ve bunların tercümeleri, bu kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi durumunda, belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

İdare yurtdışında faaliyet gösteren isteklilerin durumu ile ilgili olarak ticaret siciline tescil edildiği yerin Meslek Odası ile ticaret sicil kaydı (istekli şirket ise kuruluşu ve ortakları) hakkında yazışma yapabilir ve isteklinin güvenirliğinin tespiti için bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlara yurtdışında araştırma yaptırabilir.

İdare, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin parasal değer ihtiva eden belgeleri, ihalenin veya ön yeterliğin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden veya yabancı para cinsinden teklif verilebilecek durumlarda ise çapraz kurlar üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine çevirerek değerlendirir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

Bankalardan Temin Edilecek Belgeler

Madde 40- Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (b) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin istenilmesi zorunludur.

Gerek görüldüğünde bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya şubesinden teyit ettirilebilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri

Madde 41- Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (b) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur.

Yaklaşık maliyeti Genel Müdür hizmet alım yetkisinin beş katının altında kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançoları veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebilir.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Belli sürelerde nakil akışını saylayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönem varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının; son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları veya serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değeri sağlaması zorunludur. Ancak pilot ortağın hissesinin % 50’ den fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterli sayılır.

İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler

Madde 42- Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (b) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. Serbest meslek erbabından satın alınacak hizmetlerde ise ciro serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Yaklaşık maliyeti Genel Müdür hizmet alım yetkisinin beş katının altında kalan ihalelerde de isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler istenebilir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son iki yılın ortalamasının, toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’ inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’ undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birisini sağlaması yeterli kabul edilir.

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

İsteklinin, iş ortaklığı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin hizmet gelirleri o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır.

İş ortaklığında, yıllık ciro veya ihale konusu hizmet geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70’i, diğer ortakların her birinden ise % 30’u istenir. Pilot ortağın ve diğer ortakların tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı tam olarak, pilot ortağın ve diğer ortakların başka iş ortaklığında taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hisseleri oranında dikkate alınır. İş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı ibraz etmesi zorunludur.

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya ihale konusu iş gelirleri gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden, hakedişlerden alınacak gelirleri ise hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren aylık TEFE üzerinden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler

Madde 43- İdarece bu Yönetmelik kapsamında yapılacak hizmet alımı ihalelerinde isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ,

İstenilmesi zorunludur.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir.

İş ortaklıklarında iş ortaklığı beyannamesi ile birlikte iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekir.

İş Deneyim Belgeleri

Madde 44- Yaklaşık maliyeti Genel Müdür hizmet alım yetkisine eşit veya bu tutarı aşan hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere Hizmet Alım Ünitesince belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği Hizmet Alım Ünitesince tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilir.

İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda veya daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, iş deneyimi aranmayabilir.

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.

İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler

Madde 45- İsteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenebilmesi için;

Yaklaşık maliyeti Genel Müdür hizmet alım yetkisine eşit veya bu tutarı aşan hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için Hizmet Alım Ünitesince öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgelerin,

İstenilmesi zorunludur.

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin ihale konusu hizmetin uzmanı ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartı aranır. Deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edilir. Bu belgelerde, istekli adına prim ödendiğinin belirtilmiş olması gerekir.

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından ve limited şirketlerin müdür olan ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas üyeleri ve genel müdür olan ortaklarından, istekli bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

İhale dokümanında istenen “Teknik Personel Taahhütnamesi” bu kriter kapsamında değerlendirilemez ve anahtar teknik personel aynı zamanda “Teknik Personel Taahhütnamesi”nde yer alamaz.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.

Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler

Madde 46- İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

Kapasite, Araştırma Geliştirme, Standart ve Kaliteye İlişkin Belgeler

Madde 47- İdare, istekliden üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamaya yönelik belgeler, TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

Sunulacak hizmetin belirli malları veya bazı malzemeleri de içermesi durumunda söz konusu malzeme ve malların kalitesini sağlamaya yönelik belgeler de istenebilir.

Bu bilgi ve belgelerin hangilerinin isteneceği ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri, işin niteliğine göre belirlenir. İş ortaklıklarında, en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Değerlendirmesi ve Konsorsiyumlar

Yeterlik Değerlendirmesi Esası

Madde 48- İdare, yeterlik değerlendirmesinin hiçbir aşamasında puanlama usulü öngöremez. Yeterlik değerlendirmesi bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen asgari yeterlik değerlerinin isteklilerce sağlanıp sağlanmadığına göre yapılır.

Açık İhale Usulünde Yeterlik

Madde 49- Açık ihale usulünde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitesini belirleyen ve bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen yeterlik kriterleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Yeterlik

Madde 50- -İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi sebebiyle belli istekliler arasında yapılacak olan ihalelerde, adayların uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji bakımından asgari yeterlik koşullarını sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi için ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.

Ön yeterlik aşamasında istenen bilgi ve belgelerin, bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenmesi ve değerlendirilmesi zorunludur.

Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin taşıması gereken kriterlerin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir.

Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez ve bu kişilere yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az yirmi gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

Hizmet Alım Ünitesi, tekliflerin alınması aşamasında isteklilerin yeterliğinin devam edip etmediğini tetkik amacıyla ön yeterlikte sunulan bilgi ve belgelerden güncellemeye konu olabileceklerin de güncellenerek verilmesini isteyebilir.

Pazarlık Usulünde Yeterlik

Madde 51- İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla istenecek bilgi ve/veya belgeler bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenir.

Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin taşıması gereken kriterlerin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir.

Sunulan bilgi ve belgeler üzerinden ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre isteklilerin yeterlikleri tespit edilir.

Konsorsiyumlar

Madde 52- İşin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği ihale dokümanında belirtilir. Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilmelerinin ihale dokümanında öngörülmesi halinde konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, konsorsiyum oluşturduklarına dair koordinatör ortağın da belirtildiği konsorsiyum anlaşmasını teklifleriyle beraber sunarlar.

İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, konsorsiyumdan sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli konsorsiyum sözleşmesini vermesi istenir.

Konsorsiyum anlaşmasında ve sözleşmesinde konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilmelidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Dışı Bırakılma ve ihaleye Katılamayacak Olanlar

İhale Dışı Bırakılma

Madde 53- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

istekliler ihale dışı bırakılır.

İhaleye katılan bütün isteklilerden (a), (b), (c), (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerin istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. Ancak isteklilerden, bu belgelerde yer alan bilgilerde, belgelerin düzenlenme tarihinden sonra değişiklik olması halinde bu durumun idareye bildirileceğine ilişkin beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin verilmesi istenir

Ortak girişimlerde bu belgelerin bütün ortaklarca sunulması zorunludur. Ancak, yabancı istekliler bakımından, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca bu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair beyanları dikkate alınarak İhale Komisyonunca değerlendirilir.

Birinci fıkranın (c) bendindeki “Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu”nun değerlendirilmesinde, isteklinin;

a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

b) Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

c) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

d) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

Birinci fıkranın (d) bendindeki “Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcu”nun değerlendirilmesinde ise, isteklinin;

a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

b) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

e) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili için vergi idaresince yapılan her türlü işleme karşı vergi yargısında dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 54- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri.

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, İdarenin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

ALTINCI BÖLÜM

İş Deneyimi

İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi

Madde 55- Bir sözleşme kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi idare tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından onaylanır.

Bir sözleşme kapsamında özel sektöre gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin iş deneyimi, işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca değerlendirilir.

Düzenleme Koşulları

Madde 56- İş deneyim belgesi; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak;

a) Gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş bitirme belgesi,

b) Sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş durum belgesi,

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

Sözleşme bedelinin, asgari % 50 veya % 70 oranında gerçekleşmiş olmasının tespiti; keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme birim fiyatlarıyla ödenen tutarın ilk keşif bedeline oranlanması suretiyle; götürü bedel veya teklif birim fiyat sözleşmeli işlerde ise, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın sözleşme bedeline oranlanması suretiyle yapılır.

Sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerde iş durum belgesi, % 50’si gerçekleştirilmiş işlerde iş denetleme veya yönetme belgesi düzenlenebilmesi için; yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarlarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, belgeye esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, projeye, teknik ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksikliklerin bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır ve bu belgelere, belgenin kabulü içermediğine dair şerh düşülür.

Sözleşmenin idarenin izniyle devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde, işin en az % 70’ini gerçekleştiren yükleniciye ve işin en az % 50’sini fiilen denetleyen veya yönetenlere iş deneyim belgesi düzenlenir.

İş ortaklıklarında gerçekleştirilen iş miktarı, isteklinin o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır.

Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.

İş Deneyim Belgesi İçin Başvuru

Madde 57- Kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri, iş deneyim belgesi için; sözleşme, hakediş raporları, biten işlerde varsa; geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu, tasfiye tutanağı, keşif artış olurları ve devir sözleşmesini ekleyerek, hizmeti sundukları kurum veya kuruluşa başvurur.

Kamuya taahhütte bulunulan işlerde iş denetleme ve iş yönetme belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri de ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

a) Kamuya taahhütte bulunan yüklenicileri denetleyen ve yöneten kamu görevlileri; mezuniyet belgesi, hizmet cetveli, görevlendirme yazısı,

b) Kamuya taahhütte bulunan özel sektör ortakları, yöneticileri ve çalışanları; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, hakediş raporları, yüklenicinin teknik personel bildirimi, biten işlerde kabul tutanağı, varsa kesin hakediş raporu ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler.

İbraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.

Belge Düzenlenmeyen Hallerde İş Deneyimi

Madde 58- a) Özel sektöre taahhüt edilen işlerin yüklenicileri, iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşmeyle ilgili olarak düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuzu suretleri, varsa sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler ile ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar.

b) Kamu veya özel sektöre taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri, iş deneyimini tevsik için; yükleniciye karşı gerçekleştirdikleri işlere ait sözleşme, bu iş için yükleniciye düzenlediği fatura veya serbest meslek makbuzu suretleri, varsa çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

İstekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru belgeleri ile birlikte sunulan bu belgeler, ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin değerlendirmelerinden, istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

İş Deneyim Tutarının Tespiti

Madde 59- İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan, devam eden işlerde ara hakediş raporundaki, kabulü yapılmış işlerde ise, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki işle ilgili tutarlar olarak yazılır.

Bu tutarlar yurt içinde, keşfindeki birim fiyatlara tenzilat yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, varsa keşif artışları dahil, ihale indirimi yapılmış, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı; yurt içinde götürü bedel veya teklif birim fiyat sözleşmeli işlerde, fiyat farkları hariç, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı; hakedişlerinde döviz cinsinden ödeme yapılan işlerde ise, varsa fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden belirlenir.

Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarı olarak sözleşmede yazılı tutarlar esas alınır ve bu tutarlar ihale komisyonlarınca değerlendirilir.

Denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri veya yönettikleri işlerin kendi meslekleri işle ilgili tutarları üzerinden tespit edilir. Bu görevlerde aynı iş kısmında aynı sıfatla görev yapan birden fazla eleman varsa iş deneyim tutarı bölünerek bulunur.

İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi

Madde 60- İş deneyimi, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen işler için aşağıdaki esaslar dahilinde verilir:

a) İş bitirme belgesi: Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı) tarafından düzenlenir ve verilir.

b) İş durum belgesi: Kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek, sözleşme bedelini en az % 70 oranında gerçekleştirmiş, ancak kabulünü yaptırmamış yüklenicilere, ilgili idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı) tarafından düzenlenir ve verilir.

c)İş denetleme belgesi:

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mimar veya mühendis olmak kaydıyla ve kendi meslekleri ile ilgili olarak denetledikleri yapımla ilgili hizmet işlerinde, sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmış olmak şartıyla kontrol mühendisi, kontrol amiri, şube müdürü, proje müdürü ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı), tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

2) Kamuya taahhütte bulunulan yapımla ilgili hizmet işlerinde, mimar veya mühendis olmak kaydıyla, yüklenici bünyesinde kendi meslekleri ile ilgili olarak sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen denetleme yapmış olanlara ilgili idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı) tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenir ve verilir.

d)İş yönetme belgesi:

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mimar veya mühendis olmak kaydıyla ve kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri yapımla ilgili hizmet işlerinde, sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmış olmak şartıyla müdür yardımcısı, bölge müdür yardımcısı, müdür, bölge müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür, müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir,

2) Kamuya taahhütte bulunulan yapımla ilgili hizmet işlerinde kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri işlerde, mimar veya mühendis olmak ve sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla, herhangi bir ortaklık şartı aranmaksızın, anonim şirketlerde genel müdür, murahhas üye, yönetim kurulu üyesi ile yönetim kurulu başkanına ve limited şirketlerde ise müdür olarak görevlerini aralıksız en az beş (5) yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanunu’na göre tevsik edenlere işin sahibi idare tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

İş yönetme belgesinin özel sektör şirket yöneticilerine verilmesinde, söz konusu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına dair yüklenicinin onayı ile ilgilinin sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

İş deneyim belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, başkalarına devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahibi kişilerin ortağı bulunduğu tüzel kişiliğin ihaleye girmesinde, bu belgeleri kullanabilmesi için belge sahibinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Yıllara sari işlerde, yükleniciden, bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair teyit yazısı ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan her yıl istenmek zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi

Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Madde 61- İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır :

a) İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

b) Alt yüklenicilerin iş deneyimi; yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılacak sözleşmelerde, nevi itibariyle en az bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.

c) İş ortaklıklarında gerçekleştirilen iş miktarı, isteklinin o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınarak iş deneyim miktarı hesaplanır.

d) Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde bitirilen veya en az % 70 oranında gerçekleştirilen işlere ait, şirket adına düzenlenen, iş durum veya iş bitirme belgesi, ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar, belge toplamından düşülür.

e) İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş deneyim belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerinden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilemediği durumlarda, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.

f) İş bitirme ve iş durum belgesi tutarları ile gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları tam olarak, gerçek şahıslarca yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarları ise 1/10 oranında dikkate alınır.

g) Yurt dışında yerli ve yabancı isteklilerce gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimleri için ise (f) bendinde belirtilen tutar ve oranların 1/2'si dikkate alınır.

h) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili olarak istenen iş deneyiminin değerlendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış işler değerlendirilir. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi, toplanarak dikkate alınmaz.

i) Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununun 152 nci maddesine göre nev’i değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimleri yukarıdaki (d) bendi hükmü dikkate alınmak suretiyle nevi değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir.

Güncelleştirme

Madde 62- İhale komisyonları, iş deneyimine ilişkin yazılı tutarları; yurt içinde keşfindeki birim fiyatlara tenzilat yapılan işlerde, sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından itibaren ihalenin ilk ilan tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden; götürü bedel veya teklif birim fiyatlı işlerde, sözleşmenin yapıldığı aydan itibaren, ihalenin ilk ilan tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden, yabancı para cinsinden iş deneyim tutarlarını ise, ihalenin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden, güncelleştirir.

Komisyonların İnceleme Yetkisi

Madde 63- İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile varsa idarenin onay yazısı,

İş durum belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.

1/1/2003 Tarihinden Önce Alınmış Belgeler

Madde 64- Hizmet işleri nedeniyle 1/1/2003 tarihine kadar ilgili mevzuatına göre alınmış iş deneyim belgelerinden, bu Yönetmelikte düzenlen iş deneyimine ilişkin şartları sağlayanlar, ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılabilir ve bu Yönetmelikte belirlendiği şekilde değerlendirilmeye tabi tutulur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Teklif Mektupları ve Teminatlar, Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi, Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Teklif Mektupları ve Teminatlar

Teklif Mektuplarının Şekli

Madde 65- Teklif mektupları işin niteliği esas alınarak hazırlanır.

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 66- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Hizmet Alım Ünitesince ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir

Teminatlar

Madde 67- İsteklilerden bu Yönetmelik hükümleri ve Tip İdari Şartnamede yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.

Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, Standart Formlara uygun olması zorunludur.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya bir kaçı tarafından karşılanabilir.

Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi

Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması

Madde 68- Bu Yönetmelikteki esaslara göre düzenlenen ön yeterlik ve ihale dokümanı ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adaylar ile isteklilere bedeli karşılığında verilir.

Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri, bu Yönetmelik ve Tip İdari şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde ve aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir:

1- Ön Yeterlik Başvurusu/Yeterlik Başvurusu/İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi.

2- Alınan Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin/ Yeterlik Başvuru Belgelerinin/İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak.

3- Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun/Yeterlik Başvurusunun/İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak.

4- Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 69- Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik başvuru belgeleri, pazarlık usulünde ise yeterlik başvuru belgeleri; bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir:

1- Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak.

2- Ön Yeterlik/Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı.

3- Ön Yeterlik/Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara/İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form.

4- Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu.

5- Pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu.

6- Pazarlık Usulü İhalede İsteklilerin nihai Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 70- İsteklilerce verilen teklif belgeleri, , bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir:

1- Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak

2- Pazarlık Usulünde Uygulanacak Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı.

3- Pazarlık Usulü İhalede İsteklilerin nihai Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form.

4- Açık/Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı.

5- Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usulünde Uygulanacak Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak.

İdari şartnamede Türk Lirası veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

Madde 71- Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

Aynı Fiyatın Teklif Edilmesi

Madde 72- En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

Birden fazla istekli tarafından en düşük fiyatın teklif edildiği durumda uygulanacak fiyat dışı unsurlar, idari şartnamede belirtilir ve bu durumda uygulanmak üzere isteklilerden fiyat dışı unsurları dikkate alarak teklif vermeleri istenir.

Aşırı Düşük Teklifler

Madde 73- İhale komisyonu; verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya tespit edilen yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Hizmet işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

Madde 74- İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak idare, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin Karara Bağlanması, Onaylanması ve Sözleşmenin İmzalanması

Madde 75- Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle yeniden incelenmek üzere ihale komisyonuna iade eder ve sonrasında kararı onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce Hizmet Alım Ünitesi, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

İhale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olduğunun anlaşılması durumda, ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararlarına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş ihale konusu işe ait idari şartname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak “İhale Bilgi Formu” en geç otuz gün içinde Kamu İhale Kurumuna gönderilir. Bu işlem ,Doğrudan Temin şekliyle sözleşme olmaksızın yapılacak alımlarda teminin tamamlanmasını müteakip en geç otuz gün içinde yapılır.

İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması

Madde 76- İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda,protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir.

Ancak bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce idare ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek zorundadır.

İhale Sonucunun İlanı

Madde 77- İdare; ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarını, yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçları,bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile ilan edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Başlamış İşler

Madde 78- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş,ilan edilmiş veya ilan edileceği bildirilmiş, sipariş edilmiş veya sözleşmeye bağlanmış işler ait olduğu usullere göre sonuçlandırılır.

İhale Dokümanlarının Düzenlenmesi

Madde 79- Bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli olan ihale dokümanları İdare Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Yürürlük

Madde 80- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 81- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı