Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Mayıs 2004

CUMA

Sayı : 25475

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7332 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2004/7335 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2004 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 ve 11 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği

— Atletizm Hakem Yönetmeliği

— Atletizm Yarışma Yönetmeliği

— Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Reklam Yönetmeliği

— Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği

— Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik

— Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararları

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait 4 Adet İlke Kararı

 

Tebliğ

— 2004 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2004/1)

— Özelleştirme İdaresinin 2004/44 ve 2004/45 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2, 4 ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 8 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7332

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığı’nın 9/4/2004 tarihli ve 105 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 13/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

B.ATALAY

G. AKŞİT

A. BABACAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

M. BAŞESGİOĞLU

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

E. MUMCU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

H.ÇELİK

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

13/5/2004 Tarihli ve 2004/7332 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 2 — 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin İstanbul’daki telekomünikasyon alt yapısı imkan ve hizmetlerinden yararlanmada, Dışişleri Bakanlığı, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7335

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2004 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 21/4/2004 tarihli ve 22711 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

S.GÜÇLÜ

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

M. A. ŞAHİN

M.AYDIN

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

C. ÇİÇEK

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

B.ATALAY

G. AKŞİT

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

28/4/2004 Tarihli ve 2004/7335 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

Madde 1 — 13/10/2003 tarihli ve 2003/6287 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı ticari bankalardan kredi kullanımlarını ve diğer finansman yöntemlerine ilişkin mali yükümlülüklerini, yatırım ve finansman programında belirlenen büyüklükleri de dikkate alarak, etkin bir borç-alacak ve özkaynak yönetimi ile optimum düzeyde tutmakla yükümlüdürler. Kredi kullanımından veya diğer finansman yöntemlerinin gerçekleştirilmesinden itibaren bir hafta içinde kullanılan kredinin veya diğer finansman yöntemlerinin gerekliliği ve şartları hakkında Hazine Müsteşarlığı’na bilgi verilecektir.”

Madde 2 — Bu Karar 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

27 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7494

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 21.05.2004 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-305-7210 sayılı yazımız.

b) 21.05.2004 tarih ve B.01.0.KKB.01-06-150-2004-585 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mayıs 2004 tarihinde Pakistan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesi ilgili (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, program değişikliği nedeniyle Sayın Bakanın seyahati 26 Mayıs 2004 tarihine ertelendiğinden bu tarihten itibaren İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan V.  

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-157-2004-607

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 21.05.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7210 sayılı yazınız.

(b) 21.05.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-150-2004-585 sayılı yazımız.

(c) 27.05.2004 gün ve B.02.PPG.0.12-305-7494 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mayıs 2004 tarihinde Pakistan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi ilgili (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, program değişikliği nedeniyle İçişleri Bakanının seyahati 26 Mayıs 2004 tarihine ertelendiğinden bu tarihten itibaren İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

27 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7495

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Oman ve Yemen’e gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan V.  

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-158-2004-608

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7495 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Oman ve Yemen’e gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

27 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7496

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Mayıs 2004 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan V.  

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-159-2004-609

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7496 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Mayıs 2004 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5899

1 — Bu kararda isimleri yazılı Altmışdört Hakim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 10 uncu, 11 inci ve 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

27 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V. GÖNÜL

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

3 üncü Kor. K. Ad.Müş. liğinden HASDAL/İSTANBUL, Hak.Kd.Alb., Mustafa Kemal AYDIN, ERZİNCAN REFAHİYE, 1972-Mu.9, 30.08.1996, Harp Akd. K. Disb. Sb. lığına AYAZAĞA/İSTANBUL.

3 üncü Kor. K.As.Sav. lığından HASDAL/İSTANBUL, Hak.Kd.Alb., Saygı NALBANTOĞLU, BALIKESİR EDREMİT, 1973-Yd.12, 30.08.1993, 3 üncü Kor. K. Ad. Müş. liğine HASDAL/İSTANBUL.

3 üncü Kor. K. As. Mah.As.Hak.liğinden HASDAL/İSTANBUL, Hak.Kd.Alb., Engin BALTACI, İSTANBULB EŞİKTAŞ, 1973-P.29, 30.08.1997, 5 inci P.Eğit. Tu. K.Ad.Müş. liğine SİVAS.

Gnkur. Bşk.Ad. Müş.Ceza Huk. ve Mütalaaları Ş. Md. lüğünden ANKARA, Hak.Kd.Alb., Orhan NALCIOĞLU, İSTANBUL ŞİŞLİ, 1976-P.4, 30.08.1999,Gnkur. Bşk.Ad.Müş. Uluslararası Huk. İşl. ve Mütalaaları Ş. Md. lüğüne ANKARA.

M.S.B. As.Adl. İşl. Bşk. Rap. Tetkik Ş. Md. lüğünden ANKARA, Hak.Kd.Alb., Salih Hikmet AKÇA, DENİZLİ MERKEZ, 1977-Yd.14, 30.08.1999, 2 nci Kor.K.Ad.Müş. liğine GELİBOLU/ÇANAKKALE.

Harp Akd.K. Dis.Sb. lığından AYAZAĞA/İSTANBUL, Hak.Kd.Alb., Ahmet TETİK, ORDU AKKUŞ, 1977-Yd.15, 30.08.1999, 6 ncı Kor. K. Ad.Müş. liğine ADANA.

M.S.B. As. Adl.İşl. Bşk. İhbarYetki As. Ceza ve Tutukevleri Ş. Md. lüğünden ANKARA, Hak.Alb., Kenan TANGÜLÜ, ELAZIĞ MERKEZ, 1979-P.18, 30.08.2002, 48 inci İç Güv. Tug. K. Ad.Müş. liğine TRABZON.

9 uncu Kor. K.Ad. Müş. Vekilliğinden ERZURUM, Hak.Yb. Adnan AKBAL, AKSARAY GÜZELYURT, 1981-Ord.3, 30.08.2001,Askeri Yargıtay Bşk.Baş Sav. Baş Yrd.lığına ANKARA.

3 üncü Or. K.As.Sav.lığından ERZİNCAN, Hak.Yb., Mete KIZILKAN, SİVAS GEMEREK, 1983-Mly.1, 30.08.2003, 3 üncü Mknz. P.Tüm. K. Ad.Müş. Vekilliğine EDİRNE.

Gnkur. Bşk.Ad.Müş. NATOHuk.İşl. ve Mütalaaları Ş. Md. lüğünden ANKARA, Hak.Yb., Orhan ÖNDER, KAYSERİ KOCASİNAN, 1983-Top.130, 30.08.2003, Gnkur. Bşk. Ad.Müş. Ceza Huk. ve Mütalaaları Ş. Md. Vekilliğine ANKARA.

2 nci Kor. K. Ad.Müş.Vekilliğinden GELİBOLU / ÇANAKKALE, Hak.Yb., Kadri KAYGUSUZ, SİVAS SUŞEHRİ, 1984-Mu.21, 30.08.2003, M.S.B.As.Adl.İşl. Bşk. İhbar Yetki As.Ceza ve Tutukevleri Ş. Md.Vekilliğine ANKARA.

2 nci Or. K. As.Sav. lığından MALATYA, Hak.Yb., Ayhan AKARSU, SAKARYA AKYAZI, 1985-Yd.7, 30.08.2003, 9 uncu Kor. K. Ad.Müş.Vekilliğine ERZURUM.

4 üncü Kor. K. Dis. Sb.lığından ANKARA, Hak.Kd.Bnb., Hamdi SAR, KAYSERİ KOCASİNAN, 1985-Yd.8, 30.08.1999, J. Gn.K. Ad.Müş.Yrd. lığına ANKARA.

2 nci Kor. K. As. Sav. Yrd.As. Sav. lığından GELİBOLU/ÇANAKKALE, Hak.Kd.Bnb., Mehmet Şener GÜL, İSTANBUL EMİNÖNÜ, 1985-Top.102, 30.08.1999 M.S.B.As.Adl.Tefş. Krl. Bşk.Mftş.liğine ANKARA.

8 inci Kor. K. As.Mah.As.Hak. liğinden ELAZIĞ, Hak.Kd.Bnb., Sedat ÇELENLİOĞLU, İSTANBUL ÜSKÜDAR, 1985-Top.154, 30.08.1999, 8 inci Kor.K. Ad.Müş.Vekilliğine ELAZIĞ.

5 inci Kor. K. As. Mah. As.Hak. liğinden ÇORLU/TEKİRDAĞ, Hak.Kd.Bnb., İhsan BÜLBÜL, ERZİNCAN KEMAH, 1986-Per.1, 30.08.2000, 3 üncü Kor. K. As.Mah. As. Hak. liğine HASDAL/İSTANBUL.

A.Y.İ.M. Bşk. 2 nci Daire Raportörlüğünden ANKARA, Hak.Kd.Bnb., Mehmet Emin TEKPINAR, İZMİR ÖDEMİŞ, 1986-Yd.3, 30.08.2000, 7 nci Kor K. As. Mah. As. Hak. liğine DİYARBAKIR.

K.T.B.K.K.As. Sav. lığından KIBRIS, Hak.Kd.Bnb., Remzi İĞREK, EDİRNE HAVSA, 1986-Yd.5, 30.08.2000, 3 üncü Or. K. As. Mah.As.Hak. liğine ERZİNCAN.

9 uncu P. Tüm. K. As. Sav. lığından SARIKAMIŞ/KARS, Hak.Bnb.,Levent TİFTİK, ADANA YÜREĞİR, 1986-Mu.5, 30.08.2001, 5 inci Zh. Tug. K. Ad. Müş. Vekilliğine GAZİANTEP.

5 inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As. Hak. liğinden SİVAS, Hak.Bnb., Ali ÇAKMAKKAYA, ÇORUM MERKEZ, 1986-J.33, 30.08.2001, J. Asyş. Kor. K. As. Mah. As.Hak. liğine VAN.

J. Asyş. Kor. K. As. Mah. As.Hak. liğinden VAN, Hak.Kd.Bnb., Ersun ÇETİN, MUĞLA MİLAS, 1986-Mu.37, 30.08.2000, Askeri Yargıtay Bşk. Baş Savcı Yrd.lığına ANKARA.

3 üncü Or. K. As. Mah.As.Hak. liğinden ERZİNCAN, Hak.Kd.Bnb., Bahadır BERK, NİĞDE ULUKIŞLA, 1986-Top.105, 30.08.2000, 5 inci Kor. K. As. Sav. lığına ÇORLU/TEKİRDAĞ.

Dağ Komd. Okl. ve Eğt. Mrk. K. As. Mah. As. Hak. liğinden ISPARTA, Hak.Kd.Bnb., İrfan YILMAZLAR, BURSA KARACABEY, 1987-Yd.1, 30.08.2000, 9 uncu P. Tüm. K. As. Sav. lığına SARIKAMIŞ/KARS.

A.Y.İ.M. Bşk. 1 inci Daire Raportörlüğünden ANKARA, Hak.Kd.Bnb., Şafak YÜKSEL, SİNOP AYANCIK, 1987-Lv.2, 30.08.2000, J. Gn. K. Ad. Müş. Mevzuat Ş. Md. Vekilliğine ANKARA.

Gnkur. Bşk. Ad. Müş. Uluslararası Huk. İşl. ve Mütalaaları Ş. Prj. Sb. lığından ANKARA, Hak.Bnb., Abdullah KAYA, ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR, 1987-Ulş.5, 30.08.2001, Gnkur. Bşk. Ad. Müş. NATO Huk. İşl. ve Mütalaaları Ş. Md.Vekilliğine ANKARA.

EGE Or. K.As. Mah.As. Hak.Yrd. lığından İZMİR, Hak.Bnb., Mahir IŞIKAY, İÇEL MERKEZ, 1987-Top.59, 30.08.2002, EGE Or. K. As.Mah. As. Hak. liğine İZMİR.

Gnkur. Bşk. Ad.Müş.Genel Pl. ve Ynt. Ş. Md. lüğünden ANKARA, Hak.Bnb., Yüksel DOĞAN, KAYSERİ PINARBAŞI, 1988-Top.1, 30.08.2002, Gnkur. Bşk. Ad. Müş. Huk. İşl. ve Mütalaaları Ş. Md.Vekilliğine ANKARA.

K.T.B.K.K. As. Mah. As. Hak.Yrd. lığından KIBRIS, Hak.Bnb., ŞahinPOLAT, ERZİNCAN TERCAN, 1988-Per.2, 30.08.2002,A.Y.İ.M. Bşk. 1 inci Daire Raportörlüğüne ANKARA.

3 üncü Kor. K. As. Sav. As.Sav.Yrd. lığından HASDAL/İSTANBUL, Hak.Bnb., Ahmet ALTINAY, MANİSA ALAŞEHİR, 1988-Tnk.10, 30.08.2003, 3 üncü Kor. K. As. Sav. lığına HASDAL/İSTANBUL.

Dağ Komd. Okl. ve Eğt. Mrk. K. As.Sav. As. Sav. Yrd. lığından ISPARTA, Hak.Bnb., Hakan KAPLAYAN, BURSA NİLÜFER, 1988, Mu.16, 30.08.2003, Dağ Komd. Okl. ve Eğt. Mrk. K. As. Sav. lığına ISPARTA.

K.K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından ANKARA, Hak.Bnb., Fikret BARAN, BALIKESİR SUSURLUK, 1989-1, 30.08.2003, A.Y.İ.M. Bşk. 2 nci Daire Raportörlüğüne ANKARA.

J.Gn. K.As.Mah.As.Hak. liğinden ANKARA, Hak.Bnb., Zafer KANBUR, ÇANAKKALE MERKEZ, 1989-Top.8, 30.08.2002, 5 inci P.Eğt.Tug. As. Mah. As.Hak. liğine SİVAS.

48 inci İç Güv. Tug. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığındanTARBZON, Hak.Kd.Yzb., Özcan ERSAYIN, MANİSA MERKEZ, 1990-Mu.15, 30.08.1999, 9 uncu Kor. K.As.Mah. As. Hak. Yrd. lığına ERZURUM.

M.S.B. As.Adl.İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Kd.Yzb.,Recai ERTÜRK, ISPARTA EĞİRDİR, 1991-Per.2, 30.08.2000, 5 inci Kor. K. As.Mah. As.Hak. Yrd. lığına ÇORLU/TEKİRDAĞ.

M.S.B. As. Adl.İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Kd.Yzb., Hakan KUTLU, ANKARA KIZILCAHAMAM, 1991-Tnk.3, 30.08.2000, 2 nci Or. K. As.Mah.As. Hak.Yrd. lığına MALATYA.

5 inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As.Hak.Yrd. lığından SİVAS, Hak.Kd.Yzb., Erkan KARADENİZ, İZMİR KONAK, 1991-Top.3, 30.08.1999, 5 inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As. Hak. liğine SİVAS.

Dağ Komd. Okl. ve Eğt. Mrk. K. As. Mah. As. Hak.Yrd. lığından ISPARTA, Hak.Kd.Yzb., Nihat POLAT, BURSA İNEGÖL, 1991-P.33, 30.08.2000, Dağ Komd. Okl, ve Eğt. Mrk. K. As. Mah. As. Hak. liğine ISPARTA.

9 uncu Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğinden ERZURUM, Hak.Kd.Yzb., Fikret ERES, DENİZLİ MERKEZ, 1992-Yd.2, 30.08.2000, A.Y.İ.M. Bşk. Sav. lığına ANKARA.

M.S.B. As. Adl.İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Yzb., Menderes ÖZKAYNAK, KIRIKKALE ÇELEBİ, 1992-Per.4, 30.08.2001, K.T.B.K.K. As. Mah.As.Hak.Yrd. lığına KIBRIS.

J. Asyş. Kor. K. As.Sav. Yrd. As.Sav. lığından VAN, Hak.Kd.Yzb., Yaşar YÜCE, GÜMÜŞHANE KELKİT, 1992-5, 30.08.1999, K.T.B.K. K. As.Sav. lığına KIBRIS.

3 üncü Or. K. As.Sav.Yrd.As. Sav. lığından ERZİNCAN, Hak.Kd.Yzb., Muharrem KÖSE, AMASYA MERZİFON, 1992-6, 30.08.2000, 3 üncü Or. K. As. Sav. lığına ERZİNCAN.

9 uncu P. Tüm. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığından SARIKAMIŞ/KARS, Hak.Kd.Yzb., Hüseyin ÇEKEN, İZMİR KONAK, 1992-İs.6, 30.08.2000, 9 uncu P. Tüm. K. As.Mah. As.Hak. liğine SARIKAMIŞ/KARS.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Yzb.,Hakan SANCAK, KIRŞEHİR MUCUR, 1992-P.12, 30.08.2001, 6 ncı Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığına ADANA.

2 nci Or. K. As. Sav. As. Sav. Yrd.lığından MALATYA, Hak. Yzb., Abdurrahman BEŞİROĞLU, TRABZON ARAKLI, 1992-J.27, 30.08.2000, 2 nci Or. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına MALATYA.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Yzb., Birol ERDOĞAN, KAYSERİ TOMARZA, 1992-Ord.38, 30.08.2001, 2 nci Kor. K. As. Sav. As. Sav.Yrd.lığına GELİBOLU/ÇANAKKALE.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Yzb., Hakan BEZİRGAN, MALATYA YEŞİLYURT, 1992-Top.39, 30.08.2001, 5 inci P.Eğt. Tug. As.Mah. As. Hak. Yrd.lığına SİVAS.

M.S.B. As. Adl.İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Yzb., Murat GÜVEN, DÜZCE AKÇAKOCA, 1992-Top.129, 30.08.2001, 48 inci İç Güv. Tug. K. As.Sav.As.Sav.Yrd. lığına TRABZON.

15 inci Kor. K. As.Sav. As. Sav. Yrd.lığından İZMİT/KOCAELİ, Hak.Kd.Yzb., Halit ÜNKAZAN, ANKARA NALLIHAN, 1992-P.155, 30.08.2000, 15 inci Kor. K. As.Sav.Yrd. As. Sav. lığına İZMİT/KOCAELİ.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk.Emrinden (STAJ)ANKARA, Hak.Yzb., Günay GÜZEL, BURSA MUDANYA, 1993-Ord.2, 30.08.2002, Dağ Komd.Okl. ve Eğt. Mrk. K. As. Mah. As.Hak.Yrd. lığına ISPARTA.

9 uncu P. Tüm. K. As.Mah. As. Hak. liğinden SARIKAMIŞ/KARS, Hak. Yzb.,İnanç İŞTEN, MANİSA MERKEZ, 1993-3, 30.08.2002, K.K. Ad. Müş. Huk.İşl. Md. Yrd.lığına ANKARA.

M.S.B. As. Adl.İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Yzb., Uğur ZEYBEK, BALIKESİR BURHANİYE, 1993-P.137, 30.08.2002, K.T.B.K.K. As. Sav. As.Sav.Yrd. lığına KIBRIS.

5 inci Zh. Tug. As.Sav. As. Sav. Yrd. lığından GAZİANTEP, Hak.Yzb., Tamer ISIR, SAKARYA PAMUKOVA, 1994-İs.5, 30.08.2002, 5 inci Zh. Tug. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına GAZİANTEP.

12 nci Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Hak. liğinden AĞRI, Hak.Yzb., Şükran Şebnem YAZAR, ORDU PERŞEMBE, 1994-5, 30.08.2003, M.S.B. Kan. ve Kararlar D. Bşk. Meclis Ş. Tetkik Hakimliğine ANKARA.

K.T.B.K.K. As. Sav. Yrd.As. Sav. lığından KIBRIS, Hak.Yzb., Hüseyin KORKUSUZ, KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ, 1994-8, 30.08.2002, 9 uncu P. Tüm. K. As.Mah. As.Hak. liğine SARIKAMIŞ/KARS.

5 inci P. Eğt.Tug. As.Mah. As.Hak. liğinden SİVAS, Hak.Yzb., Hakan Ali TURGUT, MANİSA MERKEZ, 1994-9, 30.08.2002, J. Asyş. Kor.K. As.Sav. Yrd. As. Sav. lığına VAN.

J. Gn. K. Ad. Müş. Mevzuat Ş. Md. Vekilliğinden ANKARA, Hak.Yzb., Muhteşem OKSEL, İZMİR KONAK, 1994-13, 30.08.2002, 4 üncü Kor. K. Dis. Sb. lığına ANKARA.

7 nci Kor. K. As.Sav.As.Sav. Yrd.lığından DİYARBAKIR, Hak.Kd.Ütğm., Gökhan YILMAZ, ARTVİN ARDANUÇ, 1995-J.2, 30.08.1998, K. K. As.Sav. As.Sav. Yrd. lığına ANKARA.

Gnkur. Bşk. Ad. Müş. Huk. İşl. ve Mütalaaları Ş. Prj. Sb. lığından ANKARA, Hak.Yzb., Esat Mahmut YILMAZ, SİVAS DİVRİĞİ, 1995-3, 30.08.2003, Gnkur. Bşk. Ad. Müş. Uluslararası Huk.İşl. ve Mütalaaları Ş. Prj. Sb. lığına ANKARA.

G.A.T.A. K. Dis. Sb. lığından ANKARA, Hak.Yzb., Olcay YEŞİLKAYA, İZMİR KONAK, 1995-5, 30.08.2003, Gnkur. Bşk. Ad. Müş. Huk. İşl. ve Mütalaaları Ş. Prj. Sb. lığına ANKARA.

6 ncı Kor. K. As.Mah.As. Hak. Yrd. lığından ADANA, Hak.Kd.Ütğm., Murat KADEROĞLU, ANKARA ÇUBUK, 1995-P.43, 30.08.1998, 6 ncı K. As.Mah.As. Hak. liğine ADANA.

2 nci Kor. K. As.Mah. As.Hak. liğinden GELİBOLU/ÇANAKKALE, Hak.Kd.Ütğm., Erol TURAN, KIRKLARELİ MERKEZ, 1997-5, 30.08.2000, 12 nci Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Hak. liğine AĞRI.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Kd.Ütğm., Uğur İRİCİ, SAMSUN MERKEZ, 1997-P.94, 30.08.2000, 2 nci Kor. K. As.Mah. As.Hak. Yrd. lığına GELİBOLU/ÇANAKKALE.

5 inci Kor. K. As.Sav.As.Sav.Yrd. lığından ÇORLU/TEKİRDAĞ, Hak.Üğtm., Yasin AKDENİZ, OSMANİYE KADİRLİ, 1999-1, 30.08.2002, 5 inci Kor. K. As.Sav.Yrd. As. Sav. lığına ÇORLU/TEKİRDAĞ.

7 nci Kor. K. As.Mah. As.Hak.Yrd. lığından DİYARBAKIR, Hak.Ütğm., Selahattin KARAKAYA, KAYSERİ PINARBAŞI, 2000-1, 30.08.2003, 7 nci Kor. K. As.Sav. As.Sav.Yrd. lığına DİYARBAKIR.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5900

1 — Bu kararda ismi yazılı iki kurmay subayın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

27 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V. GÖNÜL

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

AYİM 1 inci D. Bşk. Üyeliğinden /ANKARA, Top.Kur.Kd.Alb., Refik KUNT, ANKARA, 1981-11, 30.08.2001, K.K. Per. Bşk.Emrine/ANKARA

K. K. Per. Bşk. Emrinden/ANKARA, Mu.Kur.Alb., İsa ER, AMASYA, 1983-11, 30.08.2003, AYİM 1 inci D. Bşk. Üyeliğine/ANKARA.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 ve 11 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesinde geçen "Hizmet Süresi" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hizmet Süresi : Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında ve diğer kurumlarda geçen süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak geçen süreleri,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınavlar kadro ihtiyaç durumuna göre yılda en fazla iki kez yapılabilir."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, spor federasyonlarının iş ve işleyişleri ile ilgili olarak federasyon ile kulüpler, federasyon ile hakemler, federasyon ile teknik direktör, antrenör ve idareciler, kulüpler ile oyuncular, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilâflar hakkında federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine inceleyip kesin karara bağlamak üzere Genel Müdürlük bünyesinde kurulan Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 5105 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen Ek- 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan Sorumlu Bakanı,

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Tahkim Kurulu: Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karara bağlayan Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

Federasyon: 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre kurularak tüzel kişilik kazanmış, organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları ile alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk hükümlerine tabi, özerk federasyonları,

Uluslararası Federasyon: Özerk federasyonun bağlı olduğu uluslararası federasyonu,

ifade eder.

Kuruluş

Madde 4- Tahkim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üyeden teşekkül eder.

Üyeler; beşi hukukçu, ikisi ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş, kariyer sahibi kişiler arasından Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile altı yıl için görevlendirilirler.

Üyeler kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Raportör seçer.

Özerk federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar ile ceza veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.

Kurul üyesi seçilebilmek için alanında en az on yıl çalışmış olmak şarttır.

Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez.

Herhangi bir nedenle boşalan asil üyeliğe, Kanundaki esasa bağlı kalmak üzere yedek üyeler sırasıyla görevlendirilmiş sayılır.

Eksik kalan yedek üye sayısı, görevlendirilecek yeni üyelerle tamamlanır. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar.

Toplanma

Madde 5–Kurul, Başkanın veya mazereti halinde Başkan Vekilinin çağrısı üzerine en az beş üye ile toplanır. Kurulun toplanabilmesi için yeterli asil üyenin bulunamaması halinde toplantı yedek üyelerin katılımıyla yapılır.

Başkanın ve Başkan Vekilinin mazereti halinde, Kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Özür beyan etmeksizin, aralıksız üç oturuma veya bir yıl içinde toplam beş oturuma katılmayan asil üyeler çekilmiş sayılır.

Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir.

 Başvuru

Madde 6–Kurulun görev alanına giren konularda başvurular, ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya yetkili kılınan idarecileri tarafından, Tahkim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeyle yapılır.

Dilekçeler, doğrudan Kurula verilir. Başvuru dilekçeleri, posta ile de iadeli taahhütlü gönderilebilir.

Tahkim Kurulu Başkanlığı, intikal eden dilekçeleri, dosya kabul defterine takvim senesine göre vereceği esas numarası karşılığındaki haneye; davacısı, davalısı, davanın konusu, kararın kabul, ret veya mercii atlaması gibi açıklamalar ile kaydeder. Dosya kayıt defterine yapılacak kayıtlardan Tahkim Kurulu Başkanı sorumludur.

Dilekçede; tarafların, varsa vekillerinin adı soyadı veya unvanları, adresleri, başvurunun konusu, maddî ve hukukî sebepleri ile dayanılan deliller ve talepler yer alır.

Ayrıca, ilgili kararların ve belgelerin asılları veya örnekleri dilekçeye eklenir. Dilekçe ve ekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

Süre

Madde7–Kurula başvuru süresi, özerk federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren on gündür.

Davanın açılma zamanı, dava dilekçesinin Kurula veya postaya verildiği tarihtir.

Başvuru sahibi, ayrıca başvuru ücretini yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konmaz. Beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde dava açılmamış sayılır.

İlk İnceleme

Madde 8–Başvuru dilekçeleri, Kurul evrakına kayıt sırasına göre ve varsa ivedilik durumları da dikkate alınarak, Kurul tarafından incelenir. Başkanın uygun görmesi halinde bir üye dosyayı; görev, merci atlanması, ehliyet, menfaat, süre aşımı ve esastan inceler ve görüşünü en geç on gün içinde bildirir.

Başkan, Kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kişi veya kişileri bilirkişi olarak görevlendirebilir. Bilirkişi konu hakkındaki raporunu en geç beş iş günü içerisinde Kurula verir.

Başvuruda biçimsel eksiklikler bulunması halinde, dilekçe, noksanlıkların tamamlanması için iade olunur. Bu işlemi izleyen beş gün içinde gereği yerine getirilmeyen başvurular reddolunur.

Kurul, merci atlanması halinde dilekçeyi işlem için ilgili yere gönderir ve başvuru sahibine de bildirimde bulunur.

İlk incelemede herhangi bir aykırılık görülmemesi halinde veya biçimsel eksikliklerin giderilmesi üzerine, dilekçe, karşı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ olunur.

Federasyon disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarda taraf teşekkül ettirilmez.

Cevap

Madde 9–Karşı taraf, en geç on gün içinde cevap dilekçesini vermek zorundadır. Dilekçede, maddî ve hukukî açıklamalar ile deliller ve talepler yer alır ve belgeler eklenir.

Görüşme

Madde 10–Tamamlanan dosya, varsa üyenin düşüncesi veya bilirkişi raporu ile birlikte Kurula sevk edilir.

Kurul, incelemesini evrak üzerinde yapar. Kurul gerek görürse, bilgi ve belge istenmesine, başkaca inceleme işlemlerinin yapılmasına veya kapalı olmak ve dosya ile sınırlı kalmak koşuluyla, sözlü açıklamaların dinlenmesine de karar verebilir.

Görüşmeleri Başkan yönetir ve tartışmaların sonuçlanmasından sonra, soyadı sırasına göre oylamaya geçilir. Başkan, oyunu en son verir.

Karar

Madde 11–Kurul, sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en kısa sürede, diğer hususlarda ise, en geç üç ay içerisinde kararını verir. Karar, Başkanın görevlendireceği ve çoğunluğa mensup üye tarafından yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Varsa muhalefet şerhleri eklenir. Kararlar gerekçeli olur.

Kararın hüküm fıkrası, ilgiliye ve federasyon başkanlığına derhal bildirilir.

Gerekçeli karar daha sonra tebliğ olunur.

Kararların Sonucu

Madde 12–Kurul kararları kesindir. Bunlara karşı idarî mercilere veya yargı yoluna başvurulamaz.

18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun kararların açıklanması, maddî hataların düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi hakkındaki hükümleri saklıdır.

Kararların Kapsamı

Madde 13–Kurul, başvuru veya itirazın kısmen veya tamamen kabulüne veya reddine yada başvuru veya itiraz konusu kararın değiştirilerek karara bağlanmasına hükmedebilir.

Kararların Uygulanması

Madde 14–Tahkim Kurulu kararları, federasyon ve ilgililer tarafından derhal yerine getirilir.

Kurulun verdiği kararların infazında 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi hükmü uygulanır.

Uygulanacak Mevzuat

Madde 15–Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, federasyonların ve uluslar arası federasyonların kuralları, kanunların usule ilişkin hükümleri ile adalet ve nasafet esasları dairesinde karar verir.

Uygulamanın Durdurulması

Madde 16–Kurula başvuru icra ve infazı durdurmaz. Ancak; Kurul, fevkalade ivedi durumlarda, ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararda hukuka açıkça aykırılık bulunması halinde ve yargılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın durdurulmasına karar verebilir.

Kurul, haklı ve gerektirici nedenlerin bulunması halinde ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı verebilir.

Başvuru Ücreti

Madde 17–Kurula başvuru ücreti olarak; sporcular için 2000 gösterge, diğer başvurularda ise 4000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardaki meblağ, kamu bankalarından birinde Genel Müdürlüğün emanet hesabına yatırılır.

Tahkim Kurulu; kararında, başvuru ücreti ile yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin kimin üzerinde ve ne miktarda kalacağına hükmeder. İtirazı kabul edilenlerin yatırdıkları başvuru ücretleri iade edilir. İtirazın reddi halinde ise yatırılan ücretler Genel Müdürlük bütçesine irat kaydedilir.

Yürürlük

Madde 18–Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19–Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Atletizm Hakem Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atletizm branşlarının özelliklerine uygun olarak, yarışmaları yönetecek hakemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Atletizm Federasyonun, gençlik ve spor il ve ilçe müdürlüklerinin veya Federasyonun izni ile amatör kuruluşların düzenleyecekleri resmi ve özel yarışmalarla ilgili teknik anlaşmazlıkların çözülmesini, Merkez Hakem Kurulu ile il ve ilçe hakem kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derece, terfi ve cezalandırılmalarına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Atletizm Federasyonu Başkanlığını,

Federasyon Başkanı: Atletizm Federasyonu Başkanını,

İl Başkanlığı: Gençlik ve Spor İl Başkanlığını,

İl Başkanı: Gençlik ve Spor İl Başkanını,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi: Atletizm İl Temsilcisini,

IAAF: Uluslar Arası Atletizm Federasyonu Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hakem Kurulları

Hakem Kurulları

Madde 5- Hakem kurulları; Merkezde, Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem kurullarından oluşur.

Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu

Madde 6- Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulur. Başkanı, Federasyon Başkanıdır. Kurul Başkanı hariç 9 üyeden oluşur. Kurul üyeleri, kendi aralarında görev bölümü yaparak, kurul işlerini yürütmek üzere bir As başkan ve sekreter seçerler. Başkanın bulunmadığı zamanlarda kurul toplantılarına As başkan başkanlık eder.

Merkez Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili her türlü faaliyeti yürütür. Federasyon Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Ancak; Yeni kurul oluşturuluncaya kadar görevine devam eder.

Kurul üyelerinin görev süresi aşağıda belirtilen durumlarda sona erer;

a) İstifa etmesi,

b) Kabul edilebilir bir mazeret olmadan üst üste üç toplantıya katılmaması,

c) Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile üyeliğinin düşürülmesi,

d) Üyelik şartlarından herhangi birini kaybetmesi.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde 7- Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Uluslar arası, ulusal veya il hakemi olmak,

b) Yüksek okul mezunu olmak,

c) Atletizm branşı bulunan kulüplerin yönetim kurullarında üye, yönetici, antrenör veya sporcu olarak görevli bulunmamak,

d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı

Madde 8- Federasyon Başkanı veya Kurul As başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, Başkanın daveti üzerine çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyelerce imzalanır. Başkan gerekli gördüğü toplantılara Federasyon Genel Sekreterinin de katılmasını sağlar.

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Uluslar arası yarışma kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

b) Hakem adaylarından sınavlarda başarı kazananları tescil ederek lisanslarını vermek,

c) Hakemlerin sicil kayıtlarını tutmak,

d) Hakemlerin terfilerini yapmak,

e) İl, ulusal ve uluslar arası hakemlik terfi tekliflerini incelemek, durumları uygun bulunanların yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve sınav sorularını hazırlamak,

f) Hakemleri denetlemek ve denetlettirmek,

g) Hakemlerin dilek ve şikayetlerini incelemek ve cevaplandırmak,

h) Hakemler hakkındaki şikayetleri incelemek, cezayı gerektiren hallerde gerekli inceleme ve raporları hazırlayarak Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirmek,

ı) Hakemlerin yönettikleri yarışmalarda görülen noksanlıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyelerde bulunmak,

i) Federasyonca düzenlenen yarışmaların mahalli ve deplasman hakemi sayılarını belirlemek, görevli hakemleri ismen tespit etmek veya gerekiyorsa bu konuda il hakem kurullarına yetki vermek,

j) Hakem kıyafetlerini belirlemek ve tek tip kıyafetle yarışma yönetmelerini sağlamak,

k) Kurs öğretmeni adaylarını belirlemek ve kurs öğretmenlerini yetiştirmek,

l) Kurs tekliflerini incelemek, uygun görülen yerlerde kurs açmak ve kurs öğretmenlerini görevlendirmek,

m) Hakemlerin gelişmelerini sağlamak üzere seminerler düzenlemek,

n) Uluslar arası ve ulusal federasyonların düzenleyeceği seminerlere katılacak eğitmen hakem ve hakemleri, eğitim ve organizasyon birimi ile iş birliği yaparak tespit ve teklif etmek,

o) Uluslar arası düzeyde hakem teknik kursları açmak, yabancı eğitmen, gözlemci ve hakem davet etmek,

ö) Uluslar arası yarışmalara katılacak hakemleri tespit etmek,

p) Aday hakem kurslarının yazılı sınav sorularını hazırlamak, sözlü ve uygulamalı sınavları yapmak,

r) Yarışmalarda gerektiğinde; jüri üyeliği, gözlemci, yarışma direktörlüğü veya başhakemlik yapmak,

s) Gözlemci yetiştirmek üzere kurs ve seminer düzenlemek,

ş) Hakem kurslarında, seminerlerde; kurs öğretmenliği ve sınav komisyonu üyeliği yapmak.

Merkez Hakem Kurulunun İl Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi

Madde 10-Merkez Hakem Kurulunun il hakem kurulları üzerindeki yetkileri şunlardır;

a) İl hakem kurullarının çalışmalarını denetlemek,

b) İl hakem kurullarının verdiği kararları incelemek ve sonuca bağlamak,

c) İl hakem kurulu üyeleri arasındaki idari ve teknik anlaşmazlıkları incelemek ve sonuçlandırmak,

d) Görevlerinde yetersiz bulunduğu tespit edilen il hakem kurulları ile ilgili dokümanları temin ederek il müdürlüklerinin görüşüne sunmak.

İl Hakem Kurullarının Kuruluşu

Madde 11- Lisanslı faal hakem sayısı en az 30 olan illerde, il temsilcisi tarafından uluslar arası, ulusal, il (bu kategorilerde yeterli sayıda hakemi olmayan illerde aday) hakemleri arasından en az 5, en çok 7 kişiden il hakem kurulu oluşturulur.

Belirlenen il hakem kurulu il temsilcisinin teklifi ve il başkanının onayı ile göreve başlar. İl hakem kurulu listesi Federasyona gönderilir. İl temsilcisi il hakem kurulunun başkanıdır. İl temsilcisinin görevden ayrılması ile kurulun görev süresi sona erer. Kurul üyeliğinde boşalma olması halinde yerine İl temsilcisi tarafından atama yapılır. Yeni il hakem kurulu oluşturuluncaya kadar eskisi görevine devam eder.

Faal hakem sayısı hakem sicilleri ile illerce gönderilen faal hakem listelerine dayanılarak Merkez Hakem Kurulunca tesbit edilir.

İl hakem kurulu, ilk toplantıda bir başkan ve bir sekreter seçer. İl temsilcisi veya kurul başkanı, il hakem kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul; çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyelerce imzalanır.

İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranılacak Şartlar

Madde 12- İl hakem kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Uluslar arası, ulusal, il veya aday hakem olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Atletizm branşı bulunan kulüplerin yönetim kurullarında üye, yönetici, antrenör veya sporcu olarak görevli bulunmamak,

d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

İl Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 13- İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyon veya Merkez Hakem Kurulu tarafından verilecek görevleri yapmak,

b) Hakem kursu açılması için istekte bulunmak,

c) Merkez hakem kurulunun izni ile hakemlik konusunda konferanslar düzenlemek, geliştirme seminerleri açmak, hakemleri yarışmalara hazırlamak, teorik ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek,

d) Hakem sicil dosyaları oluşturmak üzere gerekli belgeleri hazırlatmak ve hakemlere ait bilgi formunun bir nüshasını Federasyona göndermek,

e) Hakemleri, yetkili kılacağı gözlemcilerle denetlemek,

f) Faal hakemlerin listesini, her yıl 31 Mart tarihine kadar vize yapılmak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek, ücreti mukabilinde lisanslara yapıştırılacak bandrolleri, Federasyondan temin etmek,

g) Merkez Hakem Kurulunca yetki verildiği taktirde; Federasyon tarafından düzenlenen yarışmaların, mahalli veya deplasman hakemlerini görevlendirmek ve Merkez Hakem Kuruluna bilgi vermek,

h) İhtilaflı yarışmaların, teknik ve idari sonuçları hakkında, birinci derecede karar vermek, bu kararlara itiraz halinde kesin sonuca bağlanmak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek,

ı) Yarışmalarda hakemlerin bu Yönetmelikte belirtilen yazlık ve kışlık giysilerin kullanılmasını sağlamak,

i) Hakemlik hizmetlerinden geçici veya sürekli men’i icap ettiren hallerde, sebebini ilgili hakeme yazılı olarak duyurmak, hakemin bir hafta içerisinde yapacağı itirazı kurulun düşünceleri ile birlikte kesin karar verilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek,

j) Yarışma sırasında hatalı görülen hakem veya hakemleri sözlü olarak uyarmak, tekrarı halinde yazılı olarak dikkatini çekmek, hatalı davranışında ısrar etmesi halinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna bildirmek ve bu kararı, karar defterine kaydetmek,

k) İl hakem kurulunun kendi içinde ihtilafa düşmesi halinde, Merkez Hakem Kurulu üyelerinin, yapılacak ilk toplantıya gözlemci olarak katılmalarını bir yazı ile talep etmek,

l) Aday hakemleri, İl hakemliğine terfi ettirmek, çeşitli nedenlerle il hakemliğine terfi ettirilmesi uygun bulunmayan aday hakemlerin, lisanslarının iptali için gerekçeli il hakem kurul kararını Merkez Hakem Kuruluna göndermek,

m) İl hakemliğinden ulusal hakemliğe, ulusal hakemlikten uluslar arası hakemliğe terfi edecekleri belirleyerek, terfi sınavı yapılmasını Merkez Hakem Kurulundan istemek.

İl hakem kurulu üyeleri (il ve aday hakemlik kategorisindekiler hariç) il ve ilçelerde düzenlenen yarışmalarda liderlik veya başhakemlik yapabilirler.

İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

Madde 14- İl hakem kurulu üyeliği aşağıda belirtilen hallerde sona erer;

a)İstifa etmesi,

b) Kabul edilebilir bir mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmaması,

c) Üye olma şartlarından birini kaybetmesi,

d) Bu Yönetmeliğe veya Merkez Hakem Kurulunca verilen direktiflere aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi, bu tespitin Federasyonca onaylanması.

Yukarıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde, il temsilcisinin gerekçeli teklifi ve il başkanının onayı ile il hakem kurulu üyeliği sona erdirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Diğer Konular

Hakemlerin Yarışma Öncesi Görevleri

Madde 15- Hakemler bir araya gelerek yarışmadaki görevlerini tebellüğ ederler. Başhakem sahanın ve yarışma aletlerinin ölçülere uygun olup olmadığını kontrol eder. Lider, hakemlerle birlikte ilgili sektörler için gerekli malzemeleri hazırlar. Sporcuların kıyafetlerinin uygunluğu denetlenir, özellikle reklam ve tanımlarla ilgili yasakların yerine getirip getirilmediğini tespit ederler.

Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri

Madde 16- Hakemler yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yerine getirir. IAAF kurallarına ve Federasyonun kural, usul ve esaslarına göre yarışmaları yönetirler.

Yarışmalarla ilgili her konudaki belge ve dokümanları yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde hazırlayıp imzalayarak ilgililere teslim ederler.

Yarışma süresince davranışlarına dikkat ederek sporculara her bakımdan örnek olurlar. Organizasyonlarda sporcu, antrenör ve idarecilerle olumsuz diyaloga girmezler.

Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri

Madde 17- Yarışma direktörü, hakemlerle toplantı yaparak yarışmalar esnasında karşılaşılan sorunlarla ilgili değerlendirme yapar.

Yarışmalara ait verilmiş kararlar hakkında durum değerlendirmesi yapılır. Herhangi bir olumsuzluk var ise, son karar için Federasyonun ilgili kurullarına rapor ederler.

Hakemlerin Görevlendirilmesi

Madde 18- Federasyonca düzenlenen müsabakaların hakemleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından veya yetki verildiği takdirde il hakem kurulu tarafından, il ve İlçelerde düzenlenen müsabakaların hakemlerini ise il hakem kurulları tarafından belirlenerek görevlendirilir. Hakem kurulları bulunmayan illerde ise hakemleri, il temsilcisi belirler.

Hakem Olabilme Şartları

Madde 19- Hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C Vatandaşı olmak,

b) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak,

d) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

g) Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak.

Hakemlik Kademe ve Dereceleri

Madde 20- Hakemlik kademe ve dereceleri şunlardır;

a) Aday Hakem; Merkez Hakem Kurulunca açılan kurslarda; yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların her birinden 100 üzerinden 70 puan alarak başarılı olanlar, aday hakem olur. Aday hakemler saha denemelerine tabi tutulur ve yarışmalarda yardımcı hakemlik görevi verilir. Aday hakemlik süresi en az bir, en çok iki yıldır. Sürenin başlama tarihi aday hakemliğin Merkez Hakem Kurulunca karara bağlanma tarihidir. Bir yıllık aday hakemlik (en fazla iki yıllık) süresini tamamlayanlar, aşağıdaki belgelerle il hakem kurulu tarafından (kurul olmayan illerde il temsilcisi tarafından) il hakemliğine terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler.

1) İl Hakem Kurulu karar örneği,

2) İki adet renkli fotoğraf. (Renkli Fotokopi olmayacak),

3) Gözlemci raporu.

Bu süre içinde; İl hakemliğine terfisi yapılamayanların hakem olabilme şartlarından herhangi birini kaybetmemeleri şartıyla, il hakem kurulu veya Merkez Hakem Kurulunun yapacağı bir seminere katılarak seminer katılım belgesinin, terfiye esas il hakem kurulu kararı ile birlikte Federasyona gönderilmesi halinde, il hakemliğine terfisi yapılır.

En fazla bir yıl içerisinde illerinde açılan seminere katılmayan adayın hakemliği iptal edilir.

Hakem adayı olmak için; açılan kursa yapılan müracaat sayısının 100 kişinin üzerine çıkması durumunda, hakem olabilme şartlarının yanında aşağıdaki nitelikler de tercih sebebidir.

1) Fiilen atletizm sporunu yaptığını belgelemek,

2) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde okuyor olmak veya bu bölümden mezun olmak,

3) Yabancı dil bilmek,

4) Bilgisayar kullanmasını bilmek.

b) İl Hakemi; İllerdeki yarışmalarda veya Merkez Hakem Kurulunca görevlendirildikleri takdirde her türlü yarışmalarda hakemlik yapar. İl hakemleri yarışmalarda başhakemlik görevi yapamaz. Ancak, en az üç yıl aralıksız ve faal olarak görev yaptıkları takdirde liderlik alabilirler.

İl hakem kurulu, (kurulu bulunmayan illerde il temsilcisi) aşağıdaki belgelerle birlikte en az yedi yıl aralıksız ve faal olarak görev yapan il hakemlerini, ulusal hakemliğe terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklifte bulunur.

1-İl hakem kurulu karar örneği,

2-İki adet renkli fotoğraf, (renkli fotokopi olmayacak)

3-Gözlemci Raporu,

4-Son üç yıl içinde yaptığı hakemlik görevlerine ait il hakem kurulunca onaylı liste.

Ulusal hakemliğe terfi için; sınava girmeleri uygun bulunan il hakemleri, Merkez Hakem Kurulunca yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava alınır. Merkez Hakem Kurulu, sınav yapabilecek nitelikte elemanı bulunan illere sınav yetkisi verebilir. Ancak; Merkez Hakem Kurulu sınavda gözlemci bulundurur ve sınav sorularını hazırlar. Bu sınavların her birinden 100 üzerinden en az 80 puan alan il hakemlerinin ulusal hakemliğe terfileri yapılır ve ulusal hakemlik lisansı verilir.

c) Ulusal Hakem; Ulusal, uluslar arası, yöresel, bölgesel, gruplar arası ve Türkiye Birincilikleri yarışmalarında hakemlik ve liderlik yapar. En az beş yıl süreyle aralıksız ve fiilen hakemlik görevi yapmış olan ulusal hakemler başhakemlik yapabilir. Ancak, yarışma için, o ilde yeterli sayıda uluslar arası hakem bulunmaması halinde, bu süre gözetilmeksizin ulusal hakemler başhakemlik görevini üstlenebilirler.

Aşağıdaki belgelere haiz ulusal hakemler, Merkez Hakem Kurulunca yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Sınavların her birinden 100 üzerinden 90 puan alanlara, uluslar arası hakemlik lisansı verilir.

1) İl Hakem Kurulu karar örneği,

2) Yüksek okul mezunu olmak,

3) En az yedi yıl aralıksız ulusal hakemlik yaptığına dair il hakem kurulunca verilmiş belge,

4) Gözlemci raporu,

5) İki adet renkli fotoğraf, (renkli fotokopi olmayacak)

d) Uluslar arası hakemler; Uluslar arası hakemler bütün yarışmalarda başhakemlik veya liderlik görevi yapar. Merkez Hakem Kurulu üyesi bulunmadığı zamanlarda jüri üyeliği görevini de üstlenebilir.

Hakemlerin kural bilgilerinin yeterliliği açısından: Federasyonun izni ile il müdürlüklerince lisanslı hakem sayısı 75’i geçen illerde; il, ulusal ve uluslar arası hakemlik lisansına sahip olanlar, her yıl Mart ayında Federasyonca oluşturulacak komisyon tarafından hakemlik kategorilerine göre seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

Geçerli mazereti nedeniyle sınava giremeyenler, Federasyonca tespit edilecek bir yerde Nisan ayı içerisinde kendi imkanları ile sınava tabi tutulacaklardır.

Bu sınavlarda başarısız olanların terfileri, yeniden sınava girip başarılı oluncaya kadar durdurulur ve bu süre içerisinde hakemlik görevi verilmez.

Sınavlarda, hakemler kendi kategorilerinde 100 üzerinden 70 puan almak zorundadırlar. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ve il temsilcileri seviye tespit sınavlarından muaftır. Sınavlara, en az bir Merkez Hakem Kurulu üyesi veya Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilecek uluslar arası hakemler gözlemci olarak katılabilir.

Yurt dışında yapılan uluslar arası yarışmalarda, uluslar arası hakemlerden en yüksek derecede yabancı dil bilenler görevlendirilir.

Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar

Madde 21-Yurt dışındaki hakemler Federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede hakemlik görevi yapabilirler.

Yabancı ülke Federasyonlarından hakemlik lisansı alanlar, Türkiye'de hakemlik yapmak istediklerinde, illerinde yapılacak seminerler sonrasında hangi kategoriye girecekleri Merkez Hakem Kurulu tarafından tespit edilir ve durumuna uygun olarak düzenlenen lisans verilir.

Hakem Lisansının Verilmesi ve Vizesi

Madde 22- Hakemlik kurslarını başarı ile bitirenlere kurs öğretim kurulunca aday hakem belgesi yerinde verilir.

Hakemlik lisansı her yılın Ocak ayı içinde vize edilmek üzere il hakem kurulunca düzenlenecek bir liste ile Merkez Hakem Kuruluna gönderilir.

Hakem olan milli sporcular faal sporculuk döneminde kendi kategori ve yaş grupları içinde müsabaka yönetemezler. Ancak faal sporculukları sona erdiğinde bir dilekçe ile durumlarını il müdürlüklerine bildirerek tüm yarışmalarda görev verilmesini talep ederler.

Ayrıca, faal milli sporcuların terfileri il hakem kurulunun teklifi ve sınavlarda başarılı olmaları halinde süresinde yapılır.

Hakem Lisansının İptali

Madde 23- Hakem lisanslarını vermek ve iptal etmek yetkisi, Merkez Hakem Kuruluna aittir. Hakemlik lisansı, il hakem kurulunun teklifi ile aşağıdaki hallerde iptal edilir;

a) İstifa etmek,

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

c) Gerçeğe uymayan rapor tanzim etmek veya gerçeği gizlemek ya da sporculardan maddi veya manevi bir çıkar sağlamak,

d) Haysiyet kırıcı veya hakemliğe yakışmayan davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

e) Görsel veya yazılı basın yolu ile izinsiz olarak beyan vermek,

f) Merkez Hakem Kurulu veya il hakem kurulu tarafından verilen hakemlik görevlerini yapmamak, seminerlere katılmamakta ısrar etmek.

Hakemlerin Görevlendirilmesi ve Görev Yerleri

Madde 24-Merkez Hakem Kurulunca veya yetki vermesi halinde il hakem kurullarınca kendilerine deplasman görevi tebliğ edilen hakemler, yarışmadan bir gün önce yarışma mahallinde hazır bulunarak yapılacak teknik toplantıya katılırlar. Toplantı sonrası kendilerine verilen görev yerleri ile ilgili hazırlıkları denetler ve eksiklerin giderilmesi için yarışma direktörüne bilgi verir.

Yarışmalar lisanslı hakemlerce yönetilir. Federasyonca organize edilen resmi veya özel yarışmalar, yabancı takımlarla yapılacak resmi ve özel yarışmalar ile Dış ülkelerde yapılacak resmi ve özel yarışmalara katılacak hakemleri, Merkez Hakem Kurulu belirler.

Federasyon faaliyet programında yer alan, resmi ve özel her türlü yarışmaların hakemleri Merkez Hakem Kurulu veya yetki verildiği takdirde il hakem kurulları tarafından belirlenir. İllerin faaliyet programında yer alan yarışmaların hakemleri ise il hakem kurullarınca belirlenir.

Uluslar arası resmi ve özel yarışmalara katılmak için giden kafilelere katılacak hakemleri Merkez Hakem Kurulu tespit ederek görevlendirir.

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar

Madde 25-Yarışma sonrası gözlemciler tarafından verilen hakem raporları ile il hakem kurullarınca verilen hakem raporları doğrultusunda, gerekli kararları almaya ve gereğini yapmaya Merkez Hakem Kurulu yetkilidir.

Hakemlerin Lisanslarının Vize Edilmemesi ve İtiraz Süresi

Madde 26- Hakemlikte yaş sınırı yoktur. Ancak; 65 yaş ve üzerindeki hakemler iki yılda bir sağlık kurulu raporları ile görev alabilirler.

Sağlık durumu nedeniyle hakemlik görevini yapmaya elverişli olmayan, uluslar arası kuralların uygulanmasında yetersiz kalan, yarışmalarda görevlendirildiği halde mazeretsiz olarak bir yıl içinde üç kez görev yapmayan, düzenlenen seminerlerde ve seviye tespit sınavlarında başarılı olamayan veya katılmayan hakemlerin lisansları vize edilmez.

Ancak; düzenlenen gelişim seminerlerine mazeretsiz olarak katılmayan hakemlere, il hakem kurulunun teklifi ve Merkez Hakem Kurulunun kararı ile yeniden düzenlenecek seminere kadar yarışmalarda hakemlik görevi verilmez.

Herhangi bir nedenle (faal hakem listelerinde belirtilmeyen) lisansları vize edilmeyen hakemler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içerisinde itiraz ederler. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez.

Hakemler, Federasyona veya Merkez Hakem Kuruluna her türlü müracaatlarını bağlı bulundukları il müdürlükleri kanalı ile yaparlar. Doğrudan yapılan başvurular için herhangi bir işlem yapılmaz.

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

Madde 27-Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, il müdürlüğü kanalı ile il hakem kuruluna yazılı olarak müracaat ederler.

İl Hakem Kurulu haklarında verdiği kararları, ilgilinin sicil dosyasına işlenmek üzere Merkez Hakem Kuruluna gönderir. Hakemliğe en az üç yıl ara vermiş olanlar, tekrar hakemlik yapmak isterlerse Merkez Hakem Kurulu veya il hakem kurulları tarafından açılacak seminere ve seviye tespit sınavına katıldıktan sonra başarılı bulunmaları halinde hakemlik görevi alabilirler.

Sağlık nedeniyle hakemlik görevi yapamayanlar, bu sürede ara vermiş sayılmaz. Ancak, bu durumdaki hakemler, mütehassıs bir doktordan alacakları raporu, il hakem kurulu aracılığıyla Merkez Hakem Kuruluna göndermek zorundadırlar.

Hakemlikten İstifa

Madde 28-Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçeyle İl Müdürlüğü kanalı ile İl Hakem Kuruluna bildirirler. İl Hakem Kurulu bu dilekçeyi hakemin sicil dosyasına işlenmek üzere, Merkez Hakem Kuruluna gönderir.

Hakemlikten istifa edip, istifasını geri alanlar, o sezon yarışmalarda görev alamaz. Bu hakemlere tekrar görev verilebilmesi için, ilk hakem gelişim seminerine ve seviye tespit sınavına katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. İstifasının tekrarı halinde ise Merkez Hakem Kurulu tarafından lisansı iptal edilir.

Hakemlerin Ceza Kuruluna Sevk inde Uyulacak Kurallar

Madde 29-Hakemlere verilecek cezalar, 7/1/l993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre Ceza Kurulunca belirlenir.

İl hakemleri ile ulusal hakemlerin; Yarışmalarda Uluslar arası kuralları iyi tatbik edememekten doğan hatalarını tetkik ve karara bağlamak, birinci derecede İl Hakem Kuruluna, son olarak da Merkez Hakem Kuruluna aittir.

Uluslar arası hakemlerin denetimi, yalnız Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır. Yönettikleri resmi yarışmalarda, uluslar arası kuralları ihlal eden hakemler hakkında; il hakem kurullarınca, il hakem kurulu bulunmayan illerde il temsilcisi tarafından Federasyona gönderilen raporları, Merkez Hakem Kurulu inceler ve karara bağlar.

Hakemler; il hakem kurulu tarafından verilmiş olan kararlara, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları il müdürlükleri kanalı ile Merkez Hakem Kuruluna itiraz edebilirler. Merkez Hakem Kurulunun kararı kesindir.

Gözlemcinin Görev ve Yetkileri

Madde 30-Federasyon veya illerce düzenlenen yarışmalarında, hakem gözlemcisi ve organizasyon gözlemcisi görevlendirilir.

Hakem gözlemcisi, Federasyon yarışmalarında görevlendirilen hakemlerin, uluslar arası yarışma kurallarına ve Federasyonca tespit edilen usullere göre teknik ve idari yönden yarışmaların yönetimini, sporcu ve idarecilerin davranışlarını, organizasyon gözlemcisi ise saha içi ve dışı konuları takip ve tespit eder, organizasyonla ilgili hususları denetler.

Hakem gözlemcileri, Merkez Hakem Kurulu üyeleri arasından veya Merkez Hakem Kurulunca belirlenecek uluslar arası hakemler arasından seçilir. Hakem Gözlemcileri, yarışmalarda Merkez Hakem Kurulunu temsil eder.

İl hakem kurulları, illerinde yapılan yarışmalarda, hakem gözlemcisi ve organizasyon gözlemcisi görevlendirir.

Hakem gözlemcileri yarışmanın bitiminden itibaren raporlarını üç gün içerisinde; il yarışmalarında il hakem kuruluna, Federasyon yarışmalarında ise Merkez Hakem Kuruluna gönderir veya elden teslim eder.

İl hakem kurulu, hakem gözlemcileri tarafından verilen il yarışmalarına ait olumsuz raporu en geç beş gün içerisinde Merkez Hakem Kuruluna iletilmek üzere Federasyona gönderir. Olumlu raporlar ise, il hakem kurulunca muhafaza edilir. Organizasyon gözlemcisi yarışmalara ait olumsuz raporu bir gün içinde il temsilcisine verir. Gerekli görülürse il temsilcisi bu raporu bir üst yazı ile il müdürlüğüne bildirir.

Gözlemciler yarışma sırasında; hakemlere ve yarışma organizasyonuna, herhangi bir şekilde karışamaz, müdahale edemez ve tartışamaz.

Hakemlerin Denetimi

Madde 31- Federasyonca düzenlenen yarışmalarda görevli hakemlerin denetimi Merkez Hakem Kuruluna aittir. Merkez Hakem Kurulu bu yetkisini gerekli gördüğünde il hakem kuruluna verebilir.

İl müdürlüklerince düzenlenen yarışmalarda hakemlerin denetimi il hakem kuruluna, il hakem kurulu bulunmayan illerde, il temsilcisine aittir.

Hakem Kıyafetleri

Madde 32- Hakem kıyafetleri Merkez Hakem Kurulunca belirlenmediği takdirde;

yaz ve kış için aşağıdaki şekilde olacaktır.

a) Yaz uygulaması;

1) Erkekler; Beyaz kısa kollu gömlek, siyah ayakkabı, gri pantolon,

2) Bayanlar; Beyaz kısa kollu gömlek, siyah ayakkabı, gri etek veya pantolon,

b) Kış uygulaması;

1) Erkekler; Lacivert ceket, beyaz gömlek, lacivert kravat, siyah ayakkabı ve gri pantolon ,

2) Bayanlar; Lacivert ceket, beyaz gömlek, siyah ayakkabı, gri etek veya pantolon giyerler. Pantolon ve Etekler kumaş olacaktır. Kot pantolon kot etek giyilmez.

Federasyonca uygun görüldüğü takdirde, resmi, özel ve uluslar arası yarışmalarda, özel kuruluş veya sponsor firmalarca mevsime uygun yapılacak hakem kıyafetleri giyebilir.

Hakemlerin yarışma sırasında, sınıflarına göre hakem kokartlarını takmak zorundadırlar. Aday hakemler kokart takamazlar. Starterler kırmızı gömlek giyer ve kırmızı şapka takarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 33-17/1/1994 tarihli ve 21821 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atletizm Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelikten önce kazanılmış olan haklar saklıdır.

Yürürlük

Madde 34- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Geçlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

 

EK-1

 

ATLETİZM FEDERASYONU HAKEM BİLGİ FORMU

 

 

- İl’ i ve Lisans Numarası :.............................. :....................................................................

- Hakemin Adı ve Soyadı :......................................................................................................

- Baba Adı :......................................................................................................

- Doğum Yeri ve Tarihi :............................. :........../.............../.........................................

- Öğrenim Durumu :......................................................................................................

- Bildiği Yabancı Diller :......................................................................................................

- İdareci ve Faal Atlet Olarak Bulunduğu Kulüpler :..............................................................

- Sağlık Raporu :.......................................................................................................

- 2 Adet 4,5 x 6 Ebadında Renkli Fotoğraf :...............................................................................

- Mesleği ve İş Adresi :.......................................................................................................

- İş ve Ev Telefonu ile Varsa Cep Telefonu :...........................................................................

- Ev Adresi :.......................................................................................................

:.......................................................................................................

 

- Aday Hakemlikten, Uluslar arası hakemliğe Kadar Yükselmesine Esas olan, Merkez Hakem Kurulu Kararlarının, Tarih ve Numaraları:

Aday Hakemlik :........./............../.............Tarih ve ..................sayılı kararı

İl Hakemlik :........./............../.............Tarih ve ..................sayılı kararı

Ulusal Hakemlik :........./............../.............Tarih ve ..................sayılı kararı

Uluslararası Hakemlik :........./............../.............Tarih ve ..................sayılı kararı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Atletizm Yarışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; atletizm yarışmalarının Atletizm Federasyonu ile Uluslar Arası Atletizm Federasyonları Birliği kurallarına uygun olarak yürütülmesini, bununla ilgili çeşitli organizasyonların yapılmasındaki esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak uluslar arası nitelikli organizasyonlar ile yurt içinde yapılacak faaliyetlerde, sporcu, antrenör, idareci ve tescilli spor kulüplerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Atletizm Federasyonunu,

Federasyon Başkanı: Atletizm Federasyonu Başkanını,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İlçe Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

Spor Kulübü: Dernekler Kanuna göre kurularak Genel Müdürlüğe kayıt ve tescillerini yaptırmış kulüpleri,

İl Temsilcisi: Atletizm İl Temsilcisini,

Federasyon Temsilcisi: Federasyonca organizasyonlarda görevlendirilen kişiyi,

Proje Yarışmaları: Yetenekli sporcuların belirlenmesi için yapılan yarışmaları,

IAAF: Uluslar Arası Atletizm Federasyonları Birliğini,

EAA: Avrupa Atletizm Birliğini,

ABAF: Balkan Atletizm Federasyonları Birliğini,

EVAA: Avrupa Veteran Atletizm Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Atletizm Yarışmaları

Madde 5- Atletizm yarışmaları, uluslar arası atletizm kurallarına ve bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Yarışma mevsimi, yıl boyunca sürer.

Yarışma Kategorileri

Madde 6- Atletizmde; salon, pist ve saha yarışmaları, kros, dağ ve yol koşuları- maraton ve yürüyüş yarışmaları yer almaktadır.

Atletizm yarışmaları aşağıda belirtilen yaş kategorilerinde düzenlenir.

a) Erkek ve bayan kategorileri;

15 Yaş altı :15 yaş altı (14 yaş ve daha küçükler),

Yıldızlar :15, 16 ve 17 yaştakiler,

Gençler :18 ve19 yaştakiler,

23 Yaş altı :20, 21 ve 22 yaştakiler,

Büyükler :20 yaş ve daha büyük yaştakiler,

b) Veteran kategorileri; Erkekler 35 yaş ( 35-39 yaş ), Bayanlar 30 yaş (30-34 yaş) üzerinden başlar ve 5’er yıl artışlarla devam eder.

Veteranlar için, ABAF’ın düzenlediği şampiyonalarda bu yaş grupları geçerlidir. Ancak; EVAA ve IAAF tarafından yapılan organizasyonlarda bu başlangıç yaşları erkeklerde 40, bayanlarda ise 35 yaş olup; Uluslararası Veteranlar Birliğine göre uygulanan yaş kategorileri de uygulanabilir.

Uluslar arası atletizm birlikleri tarafından uygulanan yaş kategorilerine (yaş sınırlamalarına) göre yarışma düzenlemek ve 15 yaş altı ile ilgili yaş sınırlaması yapmak, Ayrıca, bu yaş kategorilerinin dışında proje kapsamında yarışma düzenlemek (proje kapsamında yarışacak sporcuların yaşlarıyla ilgili düzenleme) ve gerekli görülen hallerde tüm yaş kategorilerinde yeniden düzenleme yapmak Federasyonun yetkisindedir.

15 yaş altı kategorisinde yapılacak yarışmalarda, fiziksel görüntüsü yaş grubuna uygun olmayan sporcu adaylarının Federasyonca oluşturulacak yarışma komisyonu tarafından uygun görülen herhangi bir üst yaş grubunda yarıştırılması veya mevcut bulunan yaş gruplarına sporcunun görüntüsü uygun değilse; söz konusu sporcu veya sporcuların proje yarışmaları kapsamında ve 15 yaş altı kategorisinde yapılacak yarışmalarda yarışma dışı bırakılarak Yıldızlar kategorisinde yarışmalarına izin verilebilir.

Bu yaş kategorilerinin ilgili yarışma statüleri Federasyonca belirlenir. Kategorileri tespit ederken gün ve aya bakılmaksızın, sporcunun doğum yılı esas alınır.

Gençler kendi kategorilerinin dışında istediği takdirde, büyükler kategorisinde yarışabilirler.

Yıldızlar kendi kategorilerinin dışında istediği takdirde, gençler ve büyükler kategorisinde yarışabilirler.

15 yaş altı kategorisinde bulunan ve yarışmasına izin verilen sporcular kendi kategorilerinin dışında istedikleri taktirde, yalnızca yıldızlar kategorisinde yarışabilirler.

Sporcuların üst kategorilerinde yarışması, daha sonra kendi kategorilerinde yarışmalarına engel teşkil etmez. Kategorilerin beraber yapıldığı müsabakada önce kendi kategorisinde bir branşta yarıştıktan sonra, aynı gün veya yarışmanın devamında (yarışmanın yapıldığı kademede veya seçme yarışmasında) yarıştığı kategorinin dışında yarışamaz.

Kendi kategorilerinin dışında herhangi bir üst kategoride yarışan sporcuların kendi kategorilerine ait yenileyecekleri rekorlar geçerlidir.

Bütün atletizm yarışmaları, lisanslı atletizm hakemleri tarafından yönetilir.

Puanlama Sistemi

Madde 7- Yarışmaları sonuçlandırma (puanlama) sistemi aşağıda belirtilmiştir.

a)Puanlı yarışmalar; Puanlı yarışmalarda uygulanacak puanlama sistemi, ilgili yarışmaların statülerinde belirlenir.

b) Ferdi yarışmalar; Puanlı yarışmaların dışında kalan yarışmalardır.

Yarışma Çeşitleri ve Düzenlenmesi

Madde 8- Resmi yarışmalar; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Genel Müdürlüğe bağlı birimler, Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenir. Resmi yarışmalar, Federasyonunun yıllık faaliyet programında yer alır. Bunların dışında kalanlar ise; özel yarışmalardır. Bu yarışmalar Federasyonca uygun görüldüğü takdirde; Federasyonun faaliyet programında yer alırlar ve resmi yarışma statüsü kazanırlar. (Ayrıca, il müdürlükleri ve federasyonca onaylanan illerin faaliyetlerinde yer alan yarışmalar da resmi yarışma niteliğindedir.)

Özel yarışmalar; resmi faaliyet programına aksaklık vermemek ve lisanslı hakemlerce yönetilmek şartıyla Federasyonun izni ile yapılan yarışmalardır. Yarışmaların yönetimi, düzenleyenlere aittir.

Uluslar arası yarışmalar; Uluslar Arası Atletizm Birlikleri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Federasyon veya yetkileri Federasyonca yerli ve yabancı kuruluşlara verilerek yapılan yarışmalardır.

Atletizm yarışmalarına ferdi veya takım olarak katılacak sporcular lisansla katılmak zorundadır. Sporcu, lisansının dışında hiçbir belge ile yarışmalara katılamaz.

Okullar arası yapılan yarışmalarda; okullar arası yarışma statüsü uygulanır.

Köy ve beldelerde yapılan yarışmalarda yarışacak sporculardan veli muvafakat namesi istenir.

Zorunlu hallerde yarışmaların tarih ve yer değişikliği Federasyon tarafından yapılabilir.

İzne Bağlı Yarışmalar

Madde 9- Kulüpler veya fertler, yabancılarla yapacakları özel yarışmalar için Federasyonundan izin almak zorundadırlar. İzin alınmadığı takdirde; ilgililer hakkında bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. İzin aldıktan sonra yurt dışından gelen özel anlaşma ve yarışma teklifleri ile kendilerinin yapacakları benzeri teklifleri yarışmaya katılması düşünülen sporcu ve diğer elemanların isim listeleri Federasyona bildirilir. Federasyonca onaylanan isim listesinde, Federasyondan izin alınmadıkça herhangi bir değişiklik yapılamaz.

İsim listesinde izinsiz olarak değişiklik yapıldığı tespit edildiği taktirde; o yarışmanın sonuçları tescil edilmez. Federasyon; idareci, antrenör ve sporcu kadrosunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Uluslar arası nitelikteki ferdi veya puanlı (takım olarak) bir yarışmaya katılmak ve uluslar arası bir yarışma düzenlemek IAAF kuralları çerçevesinde yapılır. Ulusal nitelikte bir yarışma düzenlemek ve katılmak Federasyonun iznine tabidir.

Organizasyon Kurulları

Madde 10- Federasyon tarafından düzenlenecek Uluslar arası yarışmalardaki organizasyon kurulları, Federasyonun teklifi ve Genel Müdürlük Makamının oluru ile belirlenir.

Federasyon faaliyet programında yer alan ve ilgili il veya ilçelerde düzenlenen yarışmalarda ise; organizasyon kurulu il temsilcisinin teklifi ve il veya ilçe başkanının oluru ile belirlenir.

Organizasyon kurulları, organizasyonun niteliğine göre yeterli sayıdaki üyeden teşekkül ettirilir.

Ferdi veya Puanlı (Takım) Yarışmalarına Katılım Şartları

Madde 11- Puanlı yarışmalarda sporcuların isimleri ve branşlarının yazılı olduğu listeler yarışmadan bir gün önce yarışma statüsünde belirtilen saatte, yarışma direktörlüğüne verilmesi, istek ve itiraz halinde de kulüplerin yetkili temsilcilerine gösterilmesi şarttır. Mazeretsiz olarak listelerini geç veren kulüpler yarışmalara alınmazlar. Organizasyon kurullarına verilecek listeler, kulüp başkanları veya yetkilisi tarafından imzalanarak mühürlenir. Sporcular, yarışmaya girerken lisanslarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Gerektiğinde sektörlerdeki hakemler tarafından toplanabilir.

Yarışmaya katılacak sporcularda değişiklik var ise, o branşın başlamasından 30 dakika öncesine kadar yazılı olarak yarışma direktörlüğüne bildirilir.

Sporcu takım yarışmalarında kurallara aykırı olarak (bayrak yarışmaları hariç) üç branşta yarışmaya katılmışsa; o sporcunun almış olduğu en yüksek puan silinir. Ferdi yarışmalarda ise statüye aykırı yarışan sporcu olursa diskalifiye edilir.

Kulüpler eleme yarışlarındaki takımı ile diğer kademelere veya finale girmek zorunda değildir.

Sporcular yarışma öncesinde yetkililer tarafından yapılacak yoklamalara katılmak zorundadırlar.

Atletizm yarışmalarında görev alacak antrenörler lisanslı ve o yarışma sezonu için vizesi yapılmış olacaktır. Lisansı ve vizesi olmayan antrenörler yarışmalarda görev alamazlar.

Yarışma Sisteminin Belirlenmesi

Madde 12- Yarışmaların sayı, puan veya eleme sistemlerinden hangisine göre yapılacağı yarışma statülerinde belirtilir.

Sayı veya puan sistemi ile yapılan yarışmalar sonunda en çok sayı veya puan alan takım 1 nci, ondan sonra gelen 2 inci ve 3 ncü olarak sıralanır. (Kros, yol yarışları, yürüyüş ve dağ koşularında sıralama sporcuların geliş sırasına göre yapılır. En az kötü puan alan takım l inci, diğerleri 2 nci ve 3 üncü olarak sıralanır.) Zaman ölçümü ile yapılan yarışmalarda ise en iyi zamandan kötü zaman derecesine göre sıralama yapılır.

Sayıların eşitliği halinde ilgili puanlama sisteminin kuralları çerçevesinde sıralama belirlenir.

Ülkemizde Düzenlenecek Yarışmalar

Madde 13- Yarışmaların çeşitleri aşağıda belirtilmiş olup, yarışmalar bu esaslara göre düzenlenir.

a) Pist ve saha yarışmaları;

1) Ferdi pist ve saha yarışmaları,

2) Puanlı pist ve saha yarışmaları,

3) Çoklu yarışmalar ferdi veya puanlı (takım),

b) Kros yarışmaları;

1) Ferdi kros yarışmaları,

2) Puanlı kros yarışmaları,

c) Dağ koşuları;

1) Ferdi dağ koşuları,

2) Puanlı dağ koşuları,

d) Maraton ve yol koşuları;

1) Ferdi maraton ve yol koşuları,

2) Puanlı maraton ve yol koşuları,

e) Yol bayrak koşuları (Takım)

f) Ultra maraton,

g) Yürüyüş yarışmaları;

1) Ferdi yürüyüş yarışmaları,

2) Puanlı yürüyüş yarışmaları,

h) Salon Yarışmaları; uluslar arası kurallara göre düzenlenecek olan salon yarışlarıdır. Bu yarışmalar ferdi veya puanlı olarak düzenlenebilir.

Kulüpler Arası Yarışmalar

Madde 14- Kulüpler arası yarışmalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Tüm kategorilerdeki kulüpler arası yarışmalar Federasyonun programına ve yarışma statüsüne göre yapılır. Türkiye’yi Avrupa Şampiyon Kulüpler yarışmalarında hangi takımın temsil edeceği Federasyonca düzenlenen organizasyonlar sonucunda belirlenir.

b) Bayrak yarışmalarında yarışacak sporcuların isim listeleri yarışma direktörlüğüne verilecek, start listelerinde yer alacak ve sonuç listelerinde belirtilecektir.

c) Takımların hangi branşlarda, kaçar kişi ile yarışacağı ve uygulanacak puan sistemi yarışma statüsünde belirlenir.

d) Kulüpler arasında yapılacak bu yarışmalarda IAAF kuralları ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

e) Kulüpler, bayrak yarışmalarında kendi hataları veya bu Yönetmelik esaslarına uymayan davranışlarından dolayı diskalifiye edilirse, yeniden bayrak ekibi teşkil edip yarışamazlar.

Bunların dışında kulübü mağdur edecek olağan üstü durum söz konusu olmuş ise; takımların yarışma ile ilgili resmi itiraz hakları saklıdır.

Kulüpler yarışmalarda takımlarını temsil eden forma ile yarışmak zorundadır.

Yarışmaların Düzeni

Madde 15- Yarışmaların düzenini sağlamak amacıyla aşağıdaki tedbirler uygulanır.

a) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine uymayan sporcular; yarışma direktörü, koşu, yürüyüş, çoklu branşlar, atma ve atlama başhakemleri tarafından yarışmalara alınmazlar.

b) Başhakem tarafından yarışmaya alınmayan sporcu yarışma alanını terk etmediği takdirde, yarışma direktörü, başhakemin bu kararını takım idarecisine bildirir. Takım idarecisi, bu sporcunun sahadan çıkarılmasını sağlayamazsa o takımın yalnız o branşta alacağı puanlar silinir ve sporcunun emniyet kuvvetlerince dışarı çıkarılması sağlanır.

c) Yarışmalar sırasında her kulüpten bir idareci veya antrenör Organizasyon Kurulu tarafından sahada IAAF kuralları çerçevesince ayrılacak belirli bir yerde bulunur. Belirlenen alanların dışında sahaya giren idareci veya antrenörler yasaklı alanlardan çıkmadıkları takdirde Genel Müdürlük Ceza Kuruluna sevk edilirler.

d) Organizasyonlara katılan kulüpler (saha içerisinde veya tribünde) kendilerini temsil edecek bir üyeyi, Organizasyon Kurulunca düzenlenmiş alanda bulundurmak zorundadırlar.

Rekor Deneme Yarışmaları

Madde 16- Türkiye rekoru denemeye ilişkin bireysel müracaatlar, yarışma tarihinden en az 15 gün önce yapılır. Teknik Kurulun teklifi ve Federasyonun onayı ile yarışma izni verilir. Rekor deneme yarışmalarında, Merkez Hakem Kurulu tarafından gözlemci ve hakem görevlendirilir ve prosedüre uygun olması şarttır.Yarışmanın yapılacağı il müdürlüğünden gerekli hakem ve görevlilerin sağlanması, alet ve malzemelerin temin edilmesi kaydıyla yarışma yapılır. (Rekor denemesi en az aynı branştan üç sporcu ile yapılır.)

Türkiye Rekorlarının Geçerli Sayılması

Madde 17- Türkiye rekorları; yıldızlar, gençler, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde tescil edilir. Ancak; 15 yaş altı kategorisinde ise her yaş için atılan, atlanılan ve koşulan derecelere göre; ayrı ayrı en iyi dereceler belirlenebilir.

Yurt içinde yapılacak resmi yarışmalarda elde edilecek rekor derecelerin geçerli sayılabilmesi için, zaman ölçümlerinin aşağıda belirtildiği şekilde olması şarttır. Ayrıca, yurt dışında yapılacak Uluslar arası yarışmalarda aşağıda belirtilen kriterlere göre rekor derecelerinin yenilenmesi durumunda rekor geçerli sayılır.

Elektronik: 100 m. – 200 m. – 400 m.- 100 m. eng. – 110 m. eng. – 400 m. eng.- 4x100 m. (mesafesi 400 m. ve 400 m.ye kadar olan diğer ara mesafeler.)

Elektronik ve el (manuel ): 800 m.- 1500 m. - 5.000 m. - 10.000 m. - Maraton – 20 km. yürüyüş – 50 km. yürüyüş (mesafesi 400 m. üzerinde olan yarışmaların tamamında )

IAAF kurallarına göre rüzgar ölçümü gerektiren branşlar: 100 m. – 200 m. - 100 m. eng. - 110 m. eng. - uzun atlama – üç adım atlama,

Rüzgar ölçümü gerektiren branşlarda rüzgar ölçümü yapılmamışsa veya rüzgar ölçümü IAAF kurallarında belirtilen kriterlere göre değilse, rekor derecesi geçersiz sayılır.

a)Koşular: onaylı, sentetik yüzeyli pistlerde koşulan rekor dereceler geçerli sayılır. Toprak yüzeyli pistlerin onaylı olması durumunda da koşulan rekor dereceleri geçerli sayılır.

Yol ve maraton yarışları ile yürüyüş yarışmalarında; parkur ölçümleri, IAAF kurallarına göre yapılan ve onaylanan parkurlardaki rekor dereceleri geçerli sayılır.

b) Atmalar: IAAF kurallarına uygun atma malzemeleri ile yapılan rekor dereceleri sonucu yarışma teknik direktörünün rekor tutanağında malzemenin standartlara uygunluğunun belirtilmesi kaydıyla geçerli sayılır.

c) Atlamalar: IAAF kurallarına uygun malzemeler ve yarışma kurallarına göre gerçekleştirilecek rekor dereceleri geçerli sayılır.

d) Ara derecelerin rekor sayılabilmesi: Ara zaman dereceleri kurallara uygun olarak tespit edilmiş ve sporcu koşulan mesafeyi tamamlamış ise rekor derecesi yarışmadan önce müracaat edilmemiş olsa bile geçerli sayılır.

Rekor tutanağının yarışma saatli programının ve tüm yarışma sonuçlarının (eğer mümkünse) sürat koşuları için foto-finish resminin Federasyona gönderilmesi gerekmektedir. Tüm bu belgeler Federasyon Teknik Kurulunca incelendikten sonra rekor tescili yapılarak yayınlanır. İlk kez düzenlenen bir branşta rekor tanımlaması yapılmaz ve en iyi derece olarak kayıtlara geçer. Bundan sonra bu branşta yapılan daha iyi dereceler rekor olarak kayıtlara geçer.

Yurt içinde düzenlenen resmi yarışmalarda; Dünya ve Avrupa rekorlarının yenilenmesi durumunda IAAF ve EAA tarafından belirtilen kurallar geçerli olacaktır.

Yarışma Hakemleri

Madde 18- Hakemler yarışmalarda; uluslar arası yarışma kuralları ile Atletizm Hakem Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak görev yaparlar.

Teknik Kurallar

Madde 19- Yarışmalarla ilgili teknik konular; IAAF Yarışma Kurallarına ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Federasyonca hazırlanacak yarışma statülerinde belirlenir. Ancak, 15 yaş altı ve proje yaş grupları için farklı uygulamalar yapılabilir.

Ceza

Madde 20- Yarışmalarda cezayı gerektirecek hallerde bulunanlar hakkında; 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İtiraz

Madde 21- İtiraz, önce sözlü olarak sporcunun kendisi veya onu temsil eden yöneticisi tarafından başhakeme yapılır. Başhakem haklı bir karara varabilmek için ve gerekli olduğuna inandığı zaman film veya video teyp kasetlerinden yahut bunlardan elde edilen fotoğraflardan yararlanabilir. Başhakem itirazı kendisi karara bağlıyabileceği gibi konuyu çözümlenmek üzere jüriye de havale edebilir. İtiraza ilişkin kararı, başhakem veremezse veya başhakemin verdiği kararı taraflar kabul etmezse güvence parasını yatırarak jüriye başvurabilirler.

İtiraz konusuna ilişkin olarak jüriye yapılacak başvurunun yazılı olması, sporcunun idarecisi tarafından imzalanması ve IAAF kuralları uyarınca gerekli güvence parası ile birlikte verilmesi zorunludur. İtirazın yersiz olduğu kararına varılırsa, yatırılmış olan güvence parası Genel Müdürlük hesabına yatırılır. Jüri kurulu haklı bir karara varabilmek için tüm kanıtlara başvurabilir ve gerekliliğini mütalaa ettiği tüm kişilerden bilgi alabilir.

Yarışma esnasında kurallara uygun itiraz, yarışmanın sonuç ilanından sonra 30 dakika içerisinde yapılır. Bu konu dışında kalan ve devam etmekte olan organizasyonlardaki itirazlar, diğer kurallar çerçevesinde ilgili birimlere süresi içerisinde yapılabilir.

Sporcunun statüsüne yapılacak itirazlar, Federasyon temsilcisine yarışmadan önce yapılır ve sporcunun protestolu olarak yarışıp yarışamayacağına Federasyon temsilcisi karar verir.

Ödül

Madde 22- Özel kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmaların ödülleri bu kuruluşlar, il veya ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaların ödülleri ise il veya ilçe müdürlüğünce verilir.

Ulusal ve uluslar arası yarışmalarda başarı gösterenlere, Bakanlar Kurulunun 26/9/2001 tarihli ve 2001/3086 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilir.

Yabancı Uyruklu Sporcular

Madde 23-Yabancı uyruklu sporcular; IAAF kuralarına uygun olmak kaydı ile 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümlerine göre Federasyonca hazırlanan talimatta belirtilen şartlara uygun olarak yarışmalara katılabilirler.

Doping Kontrolü

Madde 24- Federasyon, yarışmalarda ve yarışma dışında doping kontrolü yaptırma hakkına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 25- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; IAAF kuralları çerçevesince Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar, Federasyon Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 26- 29/8/1989 tarihli ve 20267 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atletizm Yarışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Reklam Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1–Bu Yönetmeliğin amacı,Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımı konusunda yapacağı her türlü duyuru ve reklam çalışmaları hakkında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2–Bu Yönetmelik; Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından tertip edilen bütün oyunların duyuru ve reklamlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3–Bu Yönetmelik, 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Teşkilat: Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünü,

Yönetim Kurulu: Teşkilatın Yönetim Kurulunu,

Reklam: Teşkilat tarafından tertip edilen oyunların tanıtımını yapmak ve oyunlara katılımı arttırmak amacıyla yapılan her türlü faaliyeti,

Organizasyon: Ulusal ve uluslararası her seviye ve branştaki resmi müsabaka, gençlik ve spor faaliyetleri ile sportif seminer, gösteri, toplantı gibi geniş halk kitleleri tarafından izlenebilecek faaliyetleri,

Yayın: Yazılı, görsel ve işitsel basın aracılığıyla yapılacak her türlü duyuru ve reklamın yayınlanmasını,

Reklam Panosu: Şehir merkezlerinde veya stadyum, stad, spor salonu, kulüp binası gibi geniş halk kitlelerinin rahatlıkla görebileceği yerlerde bulunan billboard, pano gibi reklam materyallerini,

Afiş: Duyuru ve tanıtım amacıyla hazırlanan resimli veya resimsiz ilanları,

Ödül: Sporla ilgili alanlarda başarı gösterenlere verilen ayni veya nakdi armağanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Reklam Bedeli ve Ödüller

Madde 5–Verilecek reklamların ve ödüllerin türü ile bedeli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Reklam Çalışmaları

Madde 6–Teşkilatın ve oyunlarının tanıtımı aşağıda belirtilen şekillerde yapılabilir.

a) Her türlü ulusal ve uluslararası sportif organizasyonlara, amatör yada profesyonel spor kulüpleri ile sporculara,federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik sportif faaliyetlere reklam verilmesi,

b) Teşkilatın adının verilmesi ve bu suretle tanıtımının sağlanması kaydıyla; her nevi spor saha ve tesisleri vücuda getirilmesi veya yarım kalan saha ve tesislerin tamamlanması için reklam verilmesi,

c) Teşkilatı sembolize edecek amblemli veya Toto yazısı bulunan takvim, top, kalem, bardak, anahtarlık, rozet, şilt veya kupa gibi materyallerin yaptırılması,

d) Teşkilat amblemli-logolu eşofman, forma, şort, tozluk, ayakkabı, tişört, top gibi sportif malzemeler yaptırılması,

e) Müşterek bahisle ilgili duyuru ve sonuçların yayınlatılması,

f) TV filmi, spot, cıngıl,afiş gibi reklam materyallerinin yaptırılması ve yayınlatılması,

g) Teşkilatı ve oyunlarını tanıtıcı reklam panoları yaptırılarak amatör ya da profesyonel spor kulüpleri, sosyal tesisler, stadyum, stad, spor salonu, şehir merkezi gibi geniş halk kitlelerinin görebileceği yerlere asılması.

h) Sporla ilgili alanlarda başarı gösterenlere,ulusal ve uluslar arası sportif faaliyetlerde derece alan sporculara, amatör veya profesyonel spor takımlarına verilecek ödüller,

ı) Yazılı yayınlara sürekli veya süreksiz olarak verilecek bilgi, duyuru, amblem veya logolar.

Sorumluluk

Madde 7–Bir bedel karşılığı Teşkilatın tanıtımını ve oyunlarının reklamını yapacak veya yaptıracak olan kişi veya kuruluşlar, kamu düzenini bozucu, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanamazlar.

Reklam verilen kişi veya kuruluşların sözleşmeyle belirlenen yükümlülüklerinin yerine getirilmediği hallerde Teşkilat tarafından yapılan harcama tutarı geri alınır.

Denetleme

Madde 8–Teşkilat Yönetim Kurulunca uygun görülen her türlü reklam çalışmaları, Organizasyon, Reklam, Basın ve Halkla İlişkiler Şubesince takip edilir ve denetlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 9–Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10–Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri bitirenlerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine alınacaklarda aranacak nitelikler, bunların tâbi tutulacakları seçme sınavları ile astsubay adaylarının yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri bitirenlerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilecekler ile bunları istihdam edecek Türk Silâhlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Muvazzaf Astsubay Aday Adayı: Nitelikleri itibariyle astsubay adayı olmak üzere başvuru hakkına sahip kişiyi,

b) Muvazzaf Astsubay Adayı: Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine alınanları,

c) Temel Askerlik ve Muvazzaf Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi: Muvazzaf astsubay adaylarına verilecek temel askerlik eğitimi ile onlara muvazzaf astsubaylık anlayışını kazandırmak amacıyla yaptırılacak eğitimi,

ifade eder.

Hukukî Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 28/5/2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanunla değişik 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM

Kaynak, Aranacak Nitelikler ve Temin ile İlgili Esaslar

Kaynak

Madde 5 — Muvazzaf astsubay kaynaklarını; Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen lise ve dengi okullardan mezun olup, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülte bitirenlerden, bu Yönetmelikte öngörülen diğer niteliklere sahip olanlar teşkil eder.

Aranacak Nitelikler

Madde 6 — Muvazzaf astsubay adaylarında aranacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3) Sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak,

4) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silâhlı Kuvvetlerinden veya askerî okullardan çıkarılmamış olmak,

5) Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,

6) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

7) Herhangi bir bayan veya erkekle nikâhsız yaşamamak,

8) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

9) Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

10) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

11) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.

b) Öğrenimle ilgili şartlar:

Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen lise ve dengi okullardan mezun olup, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteyi kendi nam ve hesabına bitirmek gereklidir.

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli ve yukarıda belirtilen öğrenim seviyesine denk olduğunun yetkili makamlarca belirtilmiş olması ve onaylanması zorunludur.

c) Sağlık ve yaş ile ilgili şartlar:

1) Başvuru tarihinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 28 yaşından, daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 26 yaşından gün almamış olmak,

2) Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına uygun olarak tam teşekküllü askerî hastahanelerden, sınıfında "Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık raporu almak.

ç) Diğer nitelikler:

Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınacak muvazzaf astsubay adaylarında aranacak diğer nitelikler; kuvvet, sınıf ve varsa branşların kadro ihtiyacı dikkate alınarak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

Duyuru, Başvuru Şekli ve Zamanı

Madde 7 — Dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımına ilişkin duyuru, başvuru şekli ve zamanına ilişkin esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

a) Duyurular, her yıl; basın yayın organları vasıtası ile kamuoyuna; resmî yazı ile askerî personele duyurulur. Yeteri kadar başvurunun sağlanması için gerekli tedbirler alınır. Duyuruların şekli ve içeriği ile başvuruların şekli ve zamanı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

b) Muvazzaf astsubay alımına ilişkin faaliyet takvimi, astsubaylığa nasıp işlemleri, 30 Ağustos tarihinde sonuçlanacak şekilde kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

Başvuruların Kabulü, Seçim ve Sınav Esasları

Madde 8 — Muvazzaf astsubay aday adayları; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen makamlara, yürürlüğe konulacak yönergede belirtilen usullere uygun olarak başvururlar. Başvuruları kabul edilenler; genel kültür sınavı, fizikî yetenek değerlendirme testi ile mülâkata tâbi tutulurlar. Bu sınavlarda göz önünde tutulan değerlendirme ölçüt ve esasları; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda başarılı olanlar ve tam teşekküllü askerî hastahanelerden sınıfında "Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık raporu alanlardan, ihtiyaç kadarı, muvazzaf astsubay adayı olurlar.

Yetiştirme

Madde 9 — Muvazzaf astsubay adaylarının yetiştirilmesiyle ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Muvazzaf astsubay adayları, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda astsubay meslek yüksekokulu, sınıf okulu, okul veya eğitim merkezlerinde temel askerlik eğitimine ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine tâbi tutulurlar.

b) Muvazzaf astsubay olabilmek için uygulanacak temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitirmek gereklidir.

c) Askerlik hizmetini yerine getirmiş olanların temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine ilişkin esaslar ile eğitim süresinin ne kadar olacağı; ihtiyaçlar göz önüne alınarak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

ç) Uygulanacak olan eğitimin kapsamı, şekli ve üç aydan az olmamak üzere süresi; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

d) Çeşitli sebeplerle temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders, eğitim yapılan toplam gün sayısının üçte birine katılmayanlar başarısız sayılırlar.

e) Sağlık sebebiyle temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders, eğitim yapılan toplam gün sayısının üçte birine katılmayanlar müteakip eğitim döneminde eğitime katılırlar. Bu dönemde de sağlık sebebiyle başarısız olmaları hâlinde, başarısız sayılırlar.

f) Muvazzaf astsubay adayları, temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince eğitim ve öğretim, disiplin ve diğer idarî konularda; Türk Silâhlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerine tâbi olurlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Astsubaylığa Nasıp

Madde 10 — En az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri kendi nam ve hesabına bitiren ve muvazzaf astsubay olmak için başvurup, başvuruları uygun bulunanlardan temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarıyla bitirenlerin astsubaylığa nasıpları, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 28/5/2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanunla değişik 82 nci maddesi ile Astsubay Sicil Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esaslarına göre yapılır.

Deneme Süresi

Madde 11 — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 28/5/2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanunla değişik 68 inci maddesi gereğince; uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri kendi nam ve hesabına bitirenlerden, bu Yönetmelik hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Atandığı görevde bir yıllık deneme süresine tâbi olacakların, deneme süresinin başlangıcı olarak, atandığı göreve başlama tarihi esas alınır.

Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hâli görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur.

Bu şekilde ilişiği kesilenler, başka askerî öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.

Astsubay Adaylarının İstifa Hakkı

Madde 12 — Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine alınanlar, yemin ettikten itibaren astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içerisinde Devlet tarafından kendilerine yapılan masrafları ödemek kaydıyla istifa edebilirler.

Çeşitli Nedenlerle Ayrılan veya İlişiği Kesilenlerin Askerlik Hizmeti

Madde 13 — Temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin bu eğitimde geçirdikleri süreler ile bu eğitimi müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi ile muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri, askerlik hizmetinden sayılır. Bunlardan en az dört yıl süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirmiş olanlar, seçime tâbi tutulmadan kısa dönem er statüsüne ayrılırlar. Toplam hizmet süreleri, askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Noksan hizmeti olanların bu süreleri tamamlatılır.

Sevk Tehir İşlemleri

Madde 14 — Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylık adaylığını kazanıp da, askerlik hizmetini yapmamış yedek subay aday adaylarının askere sevklerinin tehiri; ilgili astsubay meslek yüksek okulu, sınıf okulu veya eğitim merkezi komutanlıkları tarafından, yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesinin bağlı bulunduğu askerlik dairesi başkanlığına teklif edilir. Bu yükümlülerin askere sevklerinin tehiri, askerlik dairesi başkanlıkları tarafından, muvazzaf astsubay nasbedilinceye kadar yapılabilir.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan sertifikanın tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sertifika: En az 20 saat veya daha uzun süreli eğitime katılan ve eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan personele, eğitimi düzenleyen birim amirinin imzasıyla, içeriğinde eğitim etkinliğinin açık adı, tarihi, kursiyerin adı, soyadı, sicili ve rütbesi bulunan belgeyi,"

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) A-1 Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az elli olan, en az beş farklı dahili ve beş farklı cerrahi uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgarî standartlara ilave olarak hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli ve günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan diğer bütün teşhis ve tedavi birimlerini ve ayrıca asgarî radyoloji ünitesi ile biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve patoloji laboratuvarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğinin değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Özel Hastanelerin;

a) Özel Hastane projesi ile Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak ve imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip, yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda,

b) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 8 inci maddedeki şartları taşıyan ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binasına dönüştürülen ve bu hali ile yapı kullanma izin belgesi alan binalarda,

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde belirtilen diğer şartları taşıyan fakat, yapı kullanma izin belgesi olmamakla birlikte mahalli belediyeden, "binanın bulunduğu arsanın 1/5000 ölçekli nazım planında sağlık alanına alındığı, 1/1000 ölçekli plan onaylandığında da hastane için yapı kullanma izin belgesi verileceği" yönünde yazılı belge alınan binalarda,

kurulması zorunludur.

Özel hastanenin tıbbî hizmet birimleri; tıbbî hizmeti engelleyecek tarzda ve hastane binasından veya bina kompleksinden ayrı yerde tesis edilemez.

Özel Hastaneler, hastaların sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemeyecek ve sağlık hizmetlerinin mahiyeti ile bağdaşmayacak işyerlerinin bulunmadığı müstakil giriş ve/veya girişleri olan binalarda faaliyet gösterebilir. Binanın hastane olarak kullanılan kısmında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.

Ancak, hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çicekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, tıbbî hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz.

Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında olan ve yalnızca çocuk yaş grubuna yönelik hizmet veren özel dal hastanelerinde, yukarıdaki fıkralara uygun olmak şartıyla; 31 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine, sedye geçişini engellememek kaydıyla ikinci fıkrasında belirtilen koridor genişliğine ve üçüncü fıkrasındaki iki asansör bulunması şartına uyulmak zorunda değildir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk satırı ve bu fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Komisyon, Genel Müdürün veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında;

a) Tıp fakültelerinin öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden klinik şefi veya şef yardımcısı veyahut başasistan olmak üzere, cerrahi, iç hastalıkları, anestezi ve reaminasyon dallarından birer kişi;"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) Mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı ile ilgili ayrı ayrı olmak üzere;

1) Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı olarak çalışacaklarına dair noter tasdikli mesul müdürlük ve mesul müdür yardımcılığı sözleşmeleri,

2) Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıllık tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler,

3) Resmî veya özel herhangi bir başka işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,

4) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

5) Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,

6) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,

7) Adlî sicil kaydı,

8) Tabip odası kayıt belgesi,"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler,"

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mesul müdürün değişmesi halinde, özel hastaneye yeni mesul müdür görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak mesul müdür yardımcısı vekaleten yürütür ve bu durum Müdürlüğe bildirilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Mesul Müdür Yardımcısı

Madde 18/A — Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen niteliklere sahip olan bir tabip, mesul müdür yardımcısı olarak Bakanlığa bildirilir. Özel dal hastanelerinin mesul müdür yardımcısının, hastanenin ana faaliyet alanı ile ilgili uzmanlık dalından bir uzman tabip olması şarttır.

Mesul müdür yardımcısı;

a) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumda, geçici olarak mesul müdürlük görevi ile Bakanlık ve müdürlük nezdinde hastanenin iş ve işlemlerini yürütür.

b) Reçete onayı, istirahat raporu onayı gibi poliklinik hastaları ile ilgili usûlî işlemlerde mesul müdüre yardımcı olur ve imza yetkisi kullanabilir. Ancak bu durumda, mesul müdür tarafından yazılı olarak, hangi işlemleri yürüteceğine dair yetki devredilmesi gerekir.

c) Mesul müdür yardımcısının bu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerine göre yürüttüğü iş ve işlemlerinden dolayı Bakanlığa karşı mesul müdür sorumludur."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Özel hastaneler, ruhsatlarında kayıtlı olan kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgarî sayıları ile nitelikleri EK-3’te belirtilen personeli, klinik uzmanlarını ve laboratuvarlarda çalışan uzmanları kadrolu olarak çalıştırmak zorundadırlar."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İki hasta yatağı bulunan odaların, hasta yatağı başına düşen asgarî alan ölçülerine uygun olmak kaydıyla, gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayrılabilir olmaları gerekir. Bir odada ikiden fazla hasta yatağı bulunamaz."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin değişik 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Özel hastanelerde, ruhsatında kayıtlı her uzmanlık dalı için yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır. Poliklinik muayene odalarında hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması gerekir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin değişik 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yatak sayısı elliye kadar ve elli dahil olan özel hastanelerde bir yatak cerrahi, bir yatak dahili uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi kurulması zorunludur. Ayrıca, mevcut diğer uzmanlık dallarının gereklerine uygun olarak kurulacak koroner yoğun bakım ünitesi için en az bir yatak; kardiyovasküler cerrahi ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri için en az ikişer yatak bulunması gerekir. Yatak sayısı ellinin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer yoğun bakım yatağı ilave edilir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hastanelerin bütün katlarında koridor genişlikleri en az iki metre olur. Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki genişlik iki metrenin altına düşmesi halinde, sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel Hastanelerde, ölü koymaya, yıkamaya ve gerektiğinde otopsi yapmaya uygun bir morg bulunması zorunludur. Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerde soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza dolabı bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabı ilave edilir. Morg alanı, ölü muhafaza dolabının kapladığı alan haricinde, ölü yıkamaya ve otopsi yapmaya uygun genişlikte olmalıdır."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 47 — Diğer uzmanlık dallarında açılmak istenen özel dal hastanelerinin taşıması gereken asgari standartlar Komisyon’un görüşü alınarak belirlenir. Belirlenen standartlar doğrultusunda ruhsatlandırma işlemleri yapılır."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel oda; tek yataklı, suit odalı, buzdolabı, televizyon, telefon ve hasta refakatçisinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, müstakil banyolu, lavabolu, müstakil tuvaleti olan,

Birinci sınıf oda; tek yataklı, müstakil tuvaletli ve lavabolu, tuvalet ile lavabodan ayrılmış banyosu olan ve hasta refakatçisinin dinlenmesine yönelik donanımı bulunan,

İkinci sınıf oda; iki yataklı, yatakların arası uygun biçimde ayrılabilen, müstakil tuvaletli, lavabolu ve tuvalet ve lavabodan ayrılmış banyo bölümü olan,

hasta odalarıdır."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilgilendirme ve Tanıtım

Madde 60 — Özel hastaneler; tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar. Özel hastaneler, ruhsatında kayıtlı ismi dışında başka bir isim kullanamazlar.

Özel hastaneler tarafından; sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemez.

Özel hastaneler; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.

Özel hastaneler tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sağlık bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi açıkça belirtilir.

Yukarıda belirtilen esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin değişik 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Devir alan kişi, devirden itibaren en geç bir ay içerisinde ruhsat için müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına ruhsatname tanzim edilinceye kadar, özel hastanenin eski sahibinin ve mesul müdürünün sorumluluğu devam eder. Devir işlemleri, en geç altı ay içerisinde sonuçlandırılır. Devir işlemlerinin altı ay içerisinde sonuçlandırılmaması halinde, hastanenin tamamında faaliyet geçici olarak valilikçe durdurulur."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Ek Madde 1 — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastaneler, bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci ve 9 uncu maddelerine,

b) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına,

c) 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına,

d) 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesine ve 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, hasta katlarındaki koridor genişliği hariç olmak üzere iki metre şartına,

e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine,

f) 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve sadece bodrum katta olmak şartına,

uymak zorunda değildirler.

Birinci fıkrada belirtilen özel hastanelerden 31 inci maddede öngörülen iki asansörü bulunmayanlar için, sedye ve tekerlekli sandalye taşımaya elverişli bir asansörü mutlaka bulunmak kaydıyla; binada, ikinci asansör yapılmasının statik ve mimari açıdan sakıncalı olduğunun İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Belediyece belgelenmesi halinde, ikinci asansör yaptırma zorunluluğu aranmaz.

Bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen özel hastanelerin, 69 uncu maddeye göre devri suretiyle ruhsatlandırılmalarının söz konusu olması halinde de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uygulanır."

"Hasta Hakları

Ek Madde 2 — Özel hastaneler, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri alır."

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Geçici Madde 1 — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan özel hastaneler, Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesinin (a) bendine, 19 uncu maddesine,10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasına bir yıl içerisinde,

b) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendine, 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine, 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına, 23 üncü maddesine, 25 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 71 inci maddesine altı ay içerisinde,

uygunluklarını sağlarlar."

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan 1/C, 1/D, 1/E maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C- Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı (Kadrolu istihdamı zorunludur.)

D- Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı (Kadrolu istihdamı zorunludur.)

E- Radyodiagnostik Uzmanı (Kadrolu istihdamı zorunludur.)"

Yürürlük

MADDE 21 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, özelleştirme uygulamaları için, 4046 sayılı Kanun ve özel kanunlar ile İdare’ye verilmiş olan yetki çerçevesinde yapılacak danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun değişik 3 üncü maddesinin (c ) bendine 27/4/2004 tarihli ve 5148 sayılı Kanunla eklenen ibare ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 37 nci maddesinin 5148 sayılı Kanunla değişik (b) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte adı geçen;

a) Kanun: 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

b) Kurul: Özelleştirme Yüksek Kurulunu,

c) İdare: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

d) Başkan: Özelleştirme İdaresi Başkanını,

e) İhale: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Davet veya ilan ile başlayıp, İhale Şartnamesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve Başkan’ın onayını müteakip sözleşme imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

f) İhale Dokümanı: İhale konusu Danışmanlık Hizmet alımlarında; istekli ve/veya adaylara talimatları da içeren İhale Şartnamesi ile İş Tanımı, Sözleşme Taslağı ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

g) Danışmanlık Hizmeti: Özelleştirme uygulamalarına yardımcı olmak üzere gerekli olan, 4046 sayılı Kanun çerçevesinde ve bu yönetmelik kapsamında alınan her türlü araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler, mali denetim, stratejik, çevresel, hukuki, idari, mali ve teknik değerleme, gayrimenkul ekspertizi, halka arz, borsada satış gibi sermaye piyasalarında yapılacak her türlü işlemlere aracılık ve yüklenim, depo (hisse senedi saklama) bankacılığı vb. hizmetleri,

h) Danışman: Danışmanlık hizmetini veren hizmet sunucularını,

i) Alt Danışman: Danışman’ın, hizmetin niteliği gereği, hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında ihtiyaç duyduğu, İdare’nin onayı ile çalışan ve yaptığı işten Danışman’ın İdare’ye karşı sorumlu olduğu diğer danışmanları.

j)İhale Şartnamesi: İhale konusu işin genel ve özel şartlarına ilişkin belgeyi,

k)İhale Komisyonu: Özelleştirme işlemlerine yönelik danışmanlık hizmet alımı ihale işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan komisyonu veya komisyonları

l)Teklif Sahibi: İhalelere aday veya istekli sıfatıyla katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimleri,

m) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

n) İlgili Birim: İhtiyaç duyulan Danışmanlık Hizmetini doğrudan veya değer tespit ve/veya ihale komisyonları aracılığı ile talep eden ilgili Başkan Yardımcılığı, Proje Grup Başkanlığı, Daire Başkanlığı, veya diğer idari birimleri,

İfade eder.

Temel İlkeler

Madde 4- İdare, yapacağı danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Özelleştirme işlemleri danışmanlık hizmet alımlarına ilişkin uygulamalarda; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hususunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri, diğer tüm hususlarda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Her bütçe yılı için öngörülen danışmanlık hizmet alımları ödeneği, Özelleştirme Fonu Bütçesi’nde gösterilir.

İş Tanımının Belirlenmesi

Madde 5- İdare’nin Danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyan ilgili birimi, danışmanlık hizmeti alınmak üzere işin tanımını hazırlar. İş tanımı, hizmetin amacını, kapsamını, ulaşılmak istenen sonuçları ve ilgili mevcut çalışmalar ve temel bilgiler de dahil olmak üzere hizmetin geçmişine ilişkin çalışmaları da açıkça ve anlaşılır bir biçimde ifade eder.

İşin niteliğine göre gerek görülmesi halinde iş tanımında; hizmetin yürütülmesi için daha önce tamamlanmış hizmet ve araştırmaların listesi verilir ve bunların sonucunda danışmandan rapor, tanıtım kitapçığı, sektör analizi, veri, veri odası hazırlanması, araştırma, ihale dokümanı hazırlanması gibi hangi hizmetlerin beklendiği belirtilir. Danışmanların özgün metodolojilerini önerebilmeleri amacıyla, iş tanımı çok detaylı olmamalı, İdare’nin ve danışmanın sorumlulukları açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

İş tanımında aşağıda belirtilen bilgilerden gerekli olanlar verilir.

a) Projenin amaç ve hedefleri,

b) Alınması planlanan hizmetin kapsamı,

c) Danışman’a İdarece sağlanabilecek destek bilgiler (mevcut çalışmaların listesi, veriler vb.) ve kolaylıklar,

d) Bilgi transferi koşulları,

e) Eğitim gereksinmesi,

f) İstenilen hizmet ve araştırmaların listesi,

g) Beklenen çıktılar (rapor, tanıtım kitapçığı, sektör analizi, harita, tasarım, vb.),

h) Danışmanlık hizmetinin aşamaları,

i) Ödemeye esas ana çıktılar ve/veya aşamalar,

j) Hizmet süresi ve/veya takvim,

k) İdare ve Danışmanın birbirlerine karşı sorumlulukları,

l) Danışmanlık hizmetine konu olan işin (varsa) devamının olup olmayacağı.

İhale Komisyonu

Madde 6-Danışman seçimine ilişkin ihale komisyonu; Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı, bu dairede görevli bir uzman, danışmanlık hizmetine konu olan projeden sorumlu Grup Başkanı veya Daire Başkanı veya bu birimlerde görevli bir uzman ve Hukuk Müşavirliğinde görevli avukat olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyonda aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye görevlendirilir. Bu komisyon Başkan’ın onayı ile göreve başlar.

İhale işlemi sonucunda ihale komisyonunca verilen karar Başkan’ın onayına sunulur ve sonuç Başkan’ın onayını müteakip kesinleşir.

Danışman Seçimine İlişkin İhale Usulü ve Esasları

Madde 7-

7.1.İhale Usulü: İhale işin niteliği ve sektörün özelliğine göre İdarece yapılan araştırmalar sonucu deneyim ve nitelikleri de dikkate alınarak tespit edilen, en az üç istekliden yazılı teklif alınarak teknik ve mali teklifler üzerinde görüşmeler yapmak suretiyle gerçekleştirilir. Alınan teklifler teknik ve mali yönlerden değerlendirilerek, teknik ve mali puanların ağırlıklandırılması sonucu birinci gelen teklif sahibine ihale yapılır.

Danışmanlık hizmeti alımı ihalelerinde işin niteliğine göre, davet edilecek adayların belirlenmesi amacıyla ön yeterlik değerlendirmesi yapılmasının gerekli görüldüğü hallerde isteklilere ilan yoluyla çağrıda bulunulabilir.

7.2. Esaslar ve uygulanacak yöntem:

7.2.1.Bu ihalelerde hizmetin gerektirdiği işlerin Danışman görevlendirilmesine ilişkin ilgili birimin talebi, hangi konularda danışmana ihtiyaç bulunduğuna ilişkin açıklama ve bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan ve tüm teknik şartları da içeren (zamanlama, personel nitelikleri vb.) detaylı iş tanımı ile birlikte bu birimlerin bağlı bulunduğu Başkan Yardımcılığı kanalı ile Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcılığına bildirilir.

7.2.2.Danışman seçimine ilişkin olarak yapılan bildirim üzerine, işin konusuna, niteliğine ve sektörün özelliğine göre Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca gerekli araştırma yapılarak oluşturulmuş veri bankasındaki bilgilerden yararlanılarak ilgili birim yetkilileri ile birlikte danışman listesi belirlenir.

7.2.3. İlgili Birimin talebi üzerine, Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Başkan’dan ihale onayı alınır.

İhale onayı şunları içerir:

1) Komisyon asil, yedek üyeleri ve komisyon ile ilgili diğer bilgiler

2) İhaleye davet edileceklerin listesi veya İşin özelliğine göre ihaleye davet edileceklerin, yapılacak ilan sonucu ön yeterlik değerlendirmesi ile kısa liste oluşturulmak suretiyle belirlenmesinin öngörülmesi durumunda bu husus

3) Varsa ilan metni

4) Ön yeterlik yapılması durumunda, Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ilgili birim ile birlikte hazırladığı ön yeterlik kriterlerini içeren ön yeterlik şartnamesi,

5) Davet Mektubu,

6) İhale Şartnamesi ve standart formlar, asgari teknik puan ile teknik ve mali puan ağırlık katsayılarının belirlendiği form,

7) Sözleşme Taslağı,

8) Varsa diğer bilgi ve belgeler.

7.2.4.Başkanlık Makamından alınan ihale onayı üzerine adayların doğrudan davet edilmesinin öngörülmesi halinde, Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcılığı tarafından listede yer alan adaylara, ihale konusu işin nevi, niteliği, detaylı iş tanımı, ihalenin usulü, son teklif verme süresi ve ihale ile ilgili olarak gerekli görülen diğer hususları belirtir davet mektubu gönderilir.

İlan yapılması durumunda, davet edilecek adaylar, ilanda ve ön yeterlik dokümanında belirtilen değerlendirme kriterleri çerçevesinde yeterlik değerlendirilmesine tabi tutulmak suretiyle belirlenir. Bu durumda ihaleye yeterli görülen istekliler davet edilerek devam olunur.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 8 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt danışman olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Başkan veya ihale yetkisini devrettiği kişi.

d) İdare’nin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, danışmanlık ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Ortak Girişimler

Madde 9- Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü

ihaleye teklif verebilir. Ancak İdare, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini İhale Şartnamesinde belirtir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Alt Danışmanlar

Madde 10- İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında adaylardan alt danışmanlara yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt danışmanların listesi ile hangi işlerin alt danışmanlara yaptırılacağını İdarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt danışmanların yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu danışmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale İçin Ön Yeterlik İlanı

Madde 11-Alınan ihale onayında davet edilecek adayların belirlenmesi için ön yeterlik yapılmasının öngörüldüğü hallerde, ön yeterliğe ilişkin ilan yurt içinde tirajı yüksek en az bir gazetede veya Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan Kamu İhale Bülteni’nde son başvuru gününden en az 10 (on) gün önce yayımlanır. İlanın yurt dışında yapılması durumunda bu süre en az 15 (on beş) gündür. Başvuru süresi, İdarece ilan süresi içerisinde aynı usulle yapılacak duyuru ile uzatılabilir.

İlan Metni

Madde 12- İlan metni,

a) İhale konusu işin nevi, niteliği, son başvuru süresi,

b) İhaleye davet edilebilmek için İdarece tespit edilmiş olan ön yeterlik kriterleri,

c) İhaleye davet edilebilmek için tespit edilen ön yeterlik kriterlerinin bir ön yeterlik şartnamesi ile belirlendiği durumlarda, bu şartnamenin alınmasının zorunlu olduğu ve bedeli,

d) İhalenin, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığı,

e) İdarenin ön yeterliği/ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu ve gerektiğinde teklif verme süresinin uzatılabileceği,

f) İhale Dokümanı’nın görülmesi ve teminine ilişkin hususları,

g) İhale ile ilgili olarak gerekli görülen diğer hususları,

kapsar.

İhalenin Başvuru/Son Teklif Verme Saatinden Önce İptal Edilmesi

Madde 13- İdare, gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihaleyi iptal edebilir.

Bu durumda iptal nedeni belirtilmek suretiyle, ihalenin iptal edildiği adaylara hemen duyurulur. İlan yapılmasının öngörüldüğü durumlarda ihalenin iptali ayrıca ilan ile de duyurulur. İhalenin ihale saatinden önce iptal edilmesi halinde varsa verilmiş olan tüm başvurular veya teklifler reddedilmiş sayılarak açılmadan isteklilere iade edilir. İptal nedeniyle adaylar İdare’den herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Ön Yeterlik

Madde 14- İhaleye davet edilecek adayları belirlemek için bir ön yeterlik yapılmasına ihtiyaç olduğunun belirlenmesi durumunda, Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilgili birim ile koordineli olarak, ihaleye davet edilebilmek için gerekli olan ön yeterlik kriterlerini belirler. Bu durumda ön yeterlik şartnamesi de hazırlanır. Ön yeterlik kriterleri, işin özelliğine göre İdare tarafından belirlenen, isteklinin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliliklerine ilişkin kriterlerdir. Bu kriterlere ilişkin standart formlar İdare tarafından hazırlanır. İsteklilerden, işin özelliğine göre, isteklilerin mali durumlarını gösteren belgeler (bankalardan istenilecek belgeler, bilançolar veya eşdeğer belgeleri vb.) ile mesleki durumları (organizasyon şeması, personel yapısı, vb.) ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler (iş deneyimleri vb.) istenilebilir. İşin özelliğine göre hangi belgelerin istenileceğine İdare karar verir.

Davet Mektubu

Madde 15- İdarece yapılacak araştırmalar sonucunda ihale onayı alındıktan sonra doğrudan davet edilecek adaylara veya ilan ile ön yeterlik yapılmasının öngörülmesi durumunda, ön yeterlik değerlendirmesi sonucu oluşan kısa listede bulunan adaylara, Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Başkan Yardımcılığı tarafından, ihale konusu işin niteliğini, İhale Şartnamesini, İş Tanımını ve Sözleşme Taslağını içeren Davet Mektubu gönderilir.

İhale Şartnamesi

Madde 16-Danışmanlık hizmet alımının konusu ve usulüne ilişkin esasları belirleyen ve ilgili birim tarafından gönderilen İş Tanımını da içeren İhale Şartnamesi hazırlanır. İhale Şartnamesi Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, gerektiğinde ilgili birim ile koordineli olarak hazırlanır.

İhale Şartnamesinin Türkçe hazırlanması esastır. Yurt dışından alınacak danışmanlık hizmetlerinde ise İhale Şartnamesi Türkçe ve gerekiyorsa yabancı dilde de düzenlenebilir. Uyuşmazlık halinde Türkçe metin esas alınır. Varsa Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan standart formlar bu şartnameye eklenir. Gerek duyulduğu takdirde, Tip İhale Şartnamesi hazırlanabilir.

İhale Şartnamesi, aşağıdaki hususların tamamını veya ilgili olanını içerir.

a) Danışmanlık hizmetinin konusu ve niteliği,

b) Teklif mektuplarının düzenleniş şekli ile tekliflerin ne zamana kadar, nereye ve nasıl verileceği,

c) Tekliflerin geçerlilik süresi,

d) İşin süresi ile gecikme halinde alınacak cezalar,

e) İhale konusu danışmanlık hizmetinin süresi teslim alma şekil ve şartları,

f) İlgili birim ve Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte tespit edilen asgari teknik puan ile mali ve teknik tekliflerin ağırlık katsayıları ile varsa mali teklifi oluşturan danışmanlık bedeli ile komisyon oranının mali teklif puanını nasıl etkileyeceği,

g) Sözleşme süresi,

h) Gizlilik ve çıkar çatışmasına ilişkin şartlar,

i) Ödeme koşulları, avans verilip verilmeyeceği, avans verilecekse koşulları ve miktarı,

j) Geçici ve kesin teminat, avans teminatı verilip verilmeyeceği, verilecekse teminat olarak kabul edilebilecek değerler ve bunların iade koşulları,

k) İhale dokümanının tamamen okunup, incelendiği ve bütün hükümlerinin kabul edildiğinin teklif mektubu içeriğinde istekli tarafından beyan edileceği,

l) İhale saatinden sonra indirim veya artırım talebinde bulunulamayacağı,

m) İhale kesinleştikten sonra ilgililere tebliğ şekli, varsa geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi, sözleşme imzalanması ve sözleşmeye ilişkin vergi, resim ve harç, noter masrafları, vb. ile diğer giderlerin taraflardan hangisine ait olduğu ile sözleşmeyi imzadan kaçınma durumunun sonuçları, uyuşmazlıkların çözüm şekli, yetkili mahkeme ve icra daireleri, yurt dışından yapılacak danışmanlık hizmeti alımlarında yetkili hukuk ve varsa geçici teminatın hangi hallerde gelir kaydedileceği,

n) İdarenin belirtilen işlerle ilgili olarak ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta, artırma ve eksiltmelerde uygun bedeli saptamakta serbest olduğu ve ceza ve ihaleden yasaklanma hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadığı,

o) İhale dokümanında belirtilen esaslarda İdarece istendiği takdirde ihale gününe kadar tüm katılacaklara yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla değişiklik yapılabileceği,

p) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan veya düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihalenin iptal edilebileceği,

r) Gerek görüldüğü durumlarda adayların mali durumları, teknik kapasiteleri, iş deneyimleri, personel durumları ve organizasyon yapılarına ilişkin kriterlerin neler olacağı,

s) Adayların proje yaklaşımları, projenin veya hizmetin yerine getirilmesi sırasında uygulayacakları metodoloji, iş planı ve takvim, önerdikleri personelin teknik tekliflerinde bulunmasının zorunlu olduğu ve İdarece gerekli görüldüğünde adaylardan, belirlenecek bir program dahilinde, teknik tekliflerine açıklık getirmek amacıyla bir sunum istenebileceği,

t) İhaleye ortak girişimlerin (iş ortaklığı – konsorsiyum) teklif verip veremeyeceği ve şartları,

u) İhaleye alt danışmanların katılıp katılamayacağı,

v) Gerekli görülen diğer hususlar.

Teklif Mektuplarının Şekli ve İçeriği

Madde 17-  Teklif mektubunun:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

f) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması

gerekir.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 18- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Tekliflerin Sunulma Şekli

Madde 19- İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile varsa geçici teminat isteklinin mali teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine “Mali Tekliftir” ibaresi yazılmak suretiyle bir zarfa konulur.

Teknik değerlendirme için ihale dokümanında istenilen, adaylarca önerilen yaklaşımları içeren metodoloji, iş planı, takvim, personel ve organizasyon yapısı ile diğer tüm belgeler, isteklinin teknik teklifini oluşturur ve bu teklif, üzerine “Teknik Tekliftir” yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa veya pakete konulur. Teknik Teklif, İdarece, İhale Şartnamesinde belirtilmek şartı ile birden fazla nüsha halinde istenebilir.

İstekli tarafından mali ve teknik teklif zarflarının üzerine adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfların yapıştırılan yerleri imzalanır ve/veya kaşelenir.

Mali teklife ilişkin zarf ve teknik teklife ilişkin zarf veya paket, bir araya getirilerek ayrı bir zarf veya paketin içine konulur. İstekli tarafından, bu zarf veya paketin üzerine adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğuna ilişkin “ GİZLİ- ……………….Danışmanlık İhalesi için tekliftir” ibaresi ve İdare’nin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve/veya kaşelenir.

Başvuruların / Tekliflerin İdare Tarafından Teslim Alınması ve Açılması

Madde 20- İdare tarafından yetkilendirilmiş olan birim veya personelce, davet mektubu ve ihale dokümanında belirtilen yere, son başvuru/teklif verme saatine kadar ulaşan teklifler teslim alınır. Teslim alınan teklifler alınış sırasına göre hazırlanan tutanağa kaydedilerek son başvuru/teklif verme saatinde bu formla birlikte ihale komisyonuna teslim edilir. Başvuru / İhale saatinden sonra verilen teklifler kabul edilemez ve açılmadan iade edilir. İadeli taahhütlü mektupla gönderilen tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son başvuru/teklif verme saatine kadar İdare’ye ulaşması gerekir. Son başvuru/teklif verme saatinden sonra gelen teklifler komisyonca değerlendirmeye alınamaz. Yapılan başvurular/verilen teklifler ihale komisyonunca hazır bulunanlara duyurulur.

Bu Yönetmelikte belirtilen şekle uygun hazırlanmayan zarflar tespit edilip, açılmaksızın, düzenlenecek bir tutanağa kaydedilir ve ihalenin sonuçlandırılmasına kadar ihale komisyonu tarafından muhafaza edilir. Komisyon tarafından, uygun olarak hazırlanan başvuru/teklif zarfları alınış sırasına göre hazır bulunanlar huzurunda açılır ve teklifler dahilinde verilen belgeler kontrol edilir. Bu aşamada hiçbir başvurunun/teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Başvurular/teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak teslim edilmeyen başvuru / teklif mektuplarından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İstekliler/adaylar tarafından verilen teklifler, İdarece zeyilname düzenlenmesi durumu hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Teknik ve Mali Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 21- Teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesinde öncelikle ihale komisyonunca isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen bu sürede de eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi ilk aşamada teknik değerlendirme, ikinci aşamada ise mali değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. Her iki değerlendirme sonrasında isteklilerin almış oldukları puanlar, teknik ve mali puan ağırlık katsayıları ile çarpılıp toplanmak suretiyle isteklilerin toplam puanı belirlenir.

Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayılarının Belirlenmesi

Madde 22- Teknik ve mali puan ağırlık katsayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre ihaleden önce İdarece hesaplanır ve İhale Şartnamesi’nde gösterilir.

Teknik puan ağırlık katsayısının hesaplanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

 

KRİTER

Puan

İşin sonraki yıllardaki etkisi,

0-5

Hizmetin alınmasından sonra ortaya çıkabilecek kayıp ve zararlar,

0-5

Sözleşme öncesi koşullar,

0-5

Danışmanlık hizmetinin alınmaması neticesinde oluşabilecek kayıplar,

0-5

Hizmetin karmaşıklığı ,

0-5

Hizmetin birden fazla disiplinin bir arada çalışmasını gerektirmesi,

0-5

Çevresel ve toplumsal etkiler,

0-5

TOPLAM

0-35

Her bir parametreye (0) ile (5) arasında puan verilerek toplam puan bulunur. Burada (0) önemsizliği, (1) en az önemi, (5) ise en yüksek önemi belirtmektedir. Bulunan bu toplam puan ve hizmetin önem derecesine göre aşağıdaki teknik puan ağırlığı belirlenir ve ihale dokümanında belirtilir.

Puan

Teknik Puan Ağırlık Katsayısı (%)

30’dan büyük ise

75

26-30 aralığında ise

70

22-25 aralığında ise

65

15-21 aralığında ise

60

8-14 aralığında ise

55

8’den küçük ise

51

Teknik puan ağırlık katsayısının hesaplanmasında dikkate alınacağı belirtilen kriterlerin açıklamaları aşağıda verilmiştir:

a) İşin sonraki yıllardaki etkisi (Uzun dönem etkisi): Danışmanlık hizmetinin ülke düzeyinde bir sektörün gelişmesi veya gelecekteki konumunu belirleyen stratejik bir çalışma, büyük bir proje ya da Devletin veya İdarenin gelecek yıllara ait karar mekanizması üzerinde etkili bir iş olması.

b) Hizmetin alınmasından sonra ortaya çıkabilecek kayıp ve zararlar: Alınan hizmetin nitelikli ve verimli olmaması sonucu ortaya çıkabilecek kayıp ve zararlar, sosyal ve ekonomik kayıpların ortaya çıkma olasılığı.

c) Sözleşme öncesi koşullar (İş tanımının açıklığı, İdarenin bu konudaki tecrübesi): İdarenin yapılan iş konusunda daha önce tecrübesinin olup olmadığı ve benzer nitelik ve ölçekte bir proje gerçekleştirip gerçekleştirmediği, iş tanımının yeterli açıklık ve detayda verilip verilmediği.

d) Danışmanlık hizmetinin alınmaması neticesinde oluşabilecek kayıplar: İdarenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetinin alınmaması sonucu ortaya çıkabilecek kayıp ve zararlar.

e) Hizmetin karmaşıklığı: Danışmanlık hizmetinin kapsam ve karmaşıklık derecesi.

f) Hizmetin birden fazla disiplinin bir arada çalışmasını gerektirmesi: Hizmetin muhtelif disiplinlere mensup kadroların bir arada çalışmasını gerektirmesi.

g) Çevresel ve toplumsal etkiler: Projenin çevresel ve toplumsal etkilerinin önemi; hizmetin önemi ve ulaşacağı insan sayısının büyüklüğü.

Teknik Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler

Madde 23- Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde kullanılacak teknik değerlendirme kriterleri, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, metodoloji, iş planı, takvim, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik (kilit) personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.

Teknik değerlendirme için, danışmanlık hizmeti alınacak işin kapsamı, karmaşıklığı ve önem derecesi dikkate alınarak tam puanlar İdarece belirlenir. İşin özelliğine göre, İdarece hangi kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceği ile puanlama yöntemi İhale Şartnamesinde somut ve anlaşılabilir olarak açıklanır.

Teknik Puanlama

Madde 24- Teknik puanlamanın yapılmasında aşağıda belirtilen süreç izlenir:

Adayların teknik teklifleri her üye tarafından ayrı ayrı incelenerek İhale Şartnamesinde belirtilen kriterlere göre her istekliye ayrı ayrı puan verilir ve bu teknik puanlar Teknik Teklif Üye Değerlendirme Formuna yazılarak imzalanır.

Üyelerin doldurduğu formlar biraraya getirilerek verilen puanlar Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formuna geçirilir. İstekli bazında komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplanarak üye sayısına bölünmek suretiyle isteklilerin teknik puanları bulunur. Teknik puanı İhale Şartnamesinde belirtilen asgari puanın altında kalan istekliler değerlendirme dışında bırakılır.

Asgari puan şartını sağlayan isteklilerin puanları, en yüksek teknik puana sahip isteklinin puanına bölünüp 100’le çarpılarak isteklilerin itibari teknik değerlendirme puanı bulunur.

(P=100 x PT/PTmax ).

Bu formülde;

P = İtibari teknik puanı,

PT = Komisyon tarafından istekliye verilmiş asgari puanın üzerindeki ham teknik puanı,

PTmax = Komisyon tarafından isteklilere verilen ham teknik puanların en yükseğini,

İfade eder.

Mali Tekliflerin Açılması ve Puanlama

Madde 25- Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da asgari teknik puanın altında puan alan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve mali teklifleri açılmaksızın, kendilerine iade edilir. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklifleri açılır.

İsteklilerin teklif ettikleri tutarlar (M), Mali Teklif Komisyon Değerlendirme Formuna kaydedilir.

İstekliye ait mali teklif, işin özelliğine ve İhale Şartnamesinde belirtilmesi şartı ile tek bir toplam danışmanlık hizmet bedeli üzerinden yapılabileceği gibi, sabit bir bedelin yanında veya tek başına bir komisyon oranı veya başarı priminden de oluşabilir. Bu durumda mali teklif puanı, danışmanlık hizmet bedeli ile komisyon oranı için verilen ve İhale Şartnamesinde belirtilen katsayılar ile ağırlıklandırılarak hesaplanır.

İstekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı (Mmin) isteklilerin mali teklif fiyatına bölünüp yüzle (100) çarpılması sonucu her isteklinin mali teklif puanı (PM) bulunur.

(PM= 100 x Mmin/M ).

Bu formülde;

PM = Mali teklif puanını,

Mmin = İstekliler arasında teklif edilen en düşük fiyatı,

M = İsteklinin teklif ettiği fiyatı,

İfade eder.

Ön yeterlik yapılmasının öngörüldüğü durumlarda, ihaleye davet edilecek adaylardan oluşan kısa liste en az üç adaydan oluşmalıdır.

Toplam Puanların Belirlenmesi ve İhalenin Karara Bağlanması

Madde 26-  Teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulan isteklilere ait teknik ve mali puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık katsayıları ile çarpılarak toplanır ve toplam puanlar tespit edilerek Teklif Genel Değerlendirme Formuna kaydedilir. İşin niteliğine göre toplam puanı en yüksek olan aday, iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve mali teklifle ilgili görüşme yapmak üzere davet edilebilir. Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olamaz. Bu görüşmede işin nasıl yapılacağı, kullanılacak personel, İdare’nin katkılarının neler olacağı, Sözleşmede gerekli ilave açıklamalar gibi hususlar görüşülür ve gerekirse bunlar üzerinde esasa ilişkin olmayan değişiklikler yapılabilir. Mali teklif üzerinde yapılan görüşmenin kapsamı sadece ödeme koşulları ve planı vb. gibi İdare lehine düzenlenmesine yönelik olabilir. Önerilen kilit personel zorunlu olmadıkça değiştirilemez. Böyle bir gereksinimin ortaya çıkması halinde önerilen personelin teklifte sunulanın dengi veya daha niteliklisi olması gereklidir.

Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, toplam puanı en yüksek olan bu istekli üzerine ihale yapılır.

İhale komisyonunun ihaleye ilişkin kararı ihale yetkilisinin onayına sunularak üzerine ihale yapılan istekli sözleşme imzalamaya çağırılır.

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

Madde 27İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

İhalenin iptal edilmesi halinde durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, İdare isteklilerin/adayların talepte bulunması halinde, iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere/adaylara bildirir.

Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

Madde 28- İhale sonucu, kararın Başkan tarafından onaylanmasından sonra, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliği tarihi sayılır.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda ihalenin iptal edildiği isteklilere bildirilir.

Sözleşmeye Davet

Madde 29-  İdarece aksi öngörülmedikçe, ihale üzerinde kalan istekli, tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde kesin teminatı yatırmak suretiyle sözleşmeyi imzalamak durumundadır.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Madde 30- Danışmanlık hizmet ihalesine ilişkin sözleşme, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak İdare tarafından hazırlanır. Bu sözleşme, ihale yetkilisi ile danışmanlık hizmet sunucusu tarafından imzalanır. İsteklinin ortak girişim olması halinde sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanacaktır.

İsteklinin Sözleşme İmzalamaması

Madde 31- Yapılan görüşmede anlaşma sağlanmasına rağmen, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın İdarece isteklinin varsa geçici teminatı İdareye gelir kaydedilir. Bu durumda, teklif fiyatının Başkan tarafından uygun görülmesi kaydıyla, ikinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile görüşme yapılarak sözleşme imzalanabilir.

İkinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin de sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde İdarece geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale iptal edilir.

Sözleşme

Madde 32– Sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması, uygulanması, ödemeler ile diğer işlemler konusunda aşağıdaki hususlara uyulur:

1. Danışmanlık hizmetleri ile ilgili işlerin, yapılan ihale sonucunda, Başkan’ın onayı ile alınacak karar gereğince yerine getirilmesi için yapılacak sözleşmeler, gerektiğinde konuya ilişkin ilgili birimin de görüşü alınmak suretiyle Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanır.

2. Gerek duyulduğu takdirde, tip sözleşme hazırlanabilir.

3. Yurt dışından temin edilecek Danışmanlık hizmet alımlarında sözleşmeler Türkçe ve gerekiyorsa yabancı dilde de düzenlenebilir. Uyuşmazlık halinde Türkçe metnin geçerli olacağına dair sözleşmeye hüküm konulur.

4. Sözleşme süreleri, piyasa şartlarının oluşmaması, uygulamadaki gecikmeler, özelleştirme programındaki değişiklikler, vb. gibi nedenlerle hizmetin bir kısmının veya tamamının alınamaması durumunda uzatılabilir. Toplam süre uzatımı 3 (üç) yılı geçemez.

5. Yapılacak sözleşmelerde aşağıdaki hususlar belirtilir:

a) İşin adı, niteliği ve tanımı,

b) İdarenin, ilgili birimin adı ve adresi,

c) Danışman’ın adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimlere ve varsa alt danışmanlara ilişkin bilgiler ve sorumlulukları,

e) Sözleşmenin bedeli ve süresi,

f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı,

h) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

i) İdare tarafından gerekli görüldüğü takdirde eğitim v.b. destek hizmetlerine ait şartlar.

j) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

k) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

l) Gecikme halinde alınacak cezalar.

m) Mücbir sebepler

n) Süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

o) İşin kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

p) Gizlilik ilkeleri ve çıkar çatışmasına ilişkin hükümler.

r) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

s) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

t) Danışmanın sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

u) Varsa fikri ve sınai haklar ile ilgili hususlar.

v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

y) Anlaşmazlıkların çözümü.

Yukarıda belirtilenler dışında temin edilecek danışmanlık hizmetinin özelliği ve niteliğine göre ihtiyaç duyulacak başka hükümlere de yer verilebilir.

Teminatlar

Madde 33– İhaleye giren isteklilerin tekliflerinin sonuçlarının garantisi olarak ve kendisine ihale yapılan yüklenicinin sözleşmeyi imzadan kaçınması veya taahhüdünü kısmen ya da tamamen imza ettiği sözleşmede belirtilen koşullara uygun bir biçimde yerine getirmemesi yahut aldığı avansı geri ödememesi durumunda, İdare’nin uğrayacağı zarara ve danışmanın borcuna mahsup edilmeksizin tamamen gelir yazılmak üzere cezai şart niteliğinde aşağıda yazılı teminatlar alınır.

Geçici teminat: İdare tarafından talep edilmesi ve İhale Şartnamesinde yazılması durumunda, ihaleye giren adayların tekliflerinin ve bu tekliflerin sonuçlarının garantisi olmak üzere İhale Şartnamesinde gösterilen miktar ve oran üzerinden alınan teminattır. Geçici teminat oranı (varsa), teklif tutarının %3'ünden az olamaz. Komisyon oranı üzerinden yapılan ihalelerde ise, geçici teminat (varsa), İdare tarafından maktu olarak İhale Şartnamesinde belirtilir. İhale için verilen geçici teminatlardan, teminat mektubu şeklinde olanları teklif zarfının içinde komisyona sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatlar İdarenin göstereceği banka hesabına yatırılarak buna ilişkin makbuzlar teklif zarfına konulur. Dolayısıyla teminat mektupları dışındaki teminatlar komisyonlarca doğrudan teslim alınamaz.

Kesin teminat: Kendisine ihale yapılan danışmanın taahhüdünü sözleşme ve İhale Şartnamesi hükümlerine uygun olarak yerine getirmesini sağlamak amacıyla yükleniciden alınan teminattır. Kesin teminat sözleşme bedelinin %6'sından az olamaz. Komisyon oranı üzerinden yapılan sözleşmelerde ise kesin teminat tutarı, İdare tarafından maktu olarak İhale Şartnamesinde belirtilir. Üzerine ihale yapılan Danışman ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren İdare tarafından verilen süre içerisinde varsa geçici teminatını kesin teminata çevirmeye veya kesin teminat getirmeye çağrılır.

Avans teminatı: Yapılacak Danışmanlık hizmeti alımı işleri için avans verilmesi uygun görülmüş ise, verilecek avans tutarı kadar avans teminatı alınır.

Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler

Madde 34-Teminat olarak kabul edilebilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk parası,

b)İdarece belirlenecek döviz cinsi,

c) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, bu tür teminat mektuplarının danışman ile hiç bir ilişkisi olmayan bir bankadan alınması gereklidir.

d) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

e) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

f) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları.

(d) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Verilen teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Bu Yönetmelik kapsamında alınacak Teminat Mektubunun kapsam ve şekli İdarece belirlenir.

Teminatların Gelir Kaydedilmesi

Madde 35-Aşağıdaki hallerin varlığında teminatlar gelir kaydedilir.

a) İhaleye katılmak üzere teklif veren istekli her ne nedenle olursa olsun, ihale yapılmadan önce ihaleden vazgeçtiği takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı,

b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince ihaleye katılamayacaklar arasında olduğu halde ihaleye katılan isteklinin geçici teminatı,

c) İhaleyi kazanmış olan isteklinin, İdare tarafından verilen süre içinde, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi durumunda yatırdığı geçici teminatı,

d) Kendisi ile sözleşme yapılan yüklenicinin sözleşmede belirtilen süre içinde işe başlamaması, acze düşmesi, iflas etmesi veya işi, iş programına göre yürütmemesi, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen ihaleye katılamayacaklar arasında olduğunun ortaya çıkması gibi hallerde sözleşme feshedilmesi üzerine kesin teminatı,

e) Aldığı avansla ilgili işi hiç veya zamanında yapmayan, yahut da aldığı avansı zamanında kapatmayan yüklenicinin avans teminatının tamamı veya ilgili kısmı,

İdare’nin zararına ve yüklenicinin borcuna mahsup edilmeksizin ve protesto çekmeye veya mahkemelerden hüküm almaya gerek olmaksızın İdare’ce gelir kaydedilir.

Teminatların İadesi

Madde 36-Danışmanlık hizmet alımı işini sonuçlandıran komisyonların kararına göre, en uygun teklifi veren ilk iki sıradaki firmanın dışında kalan firmaların geçici teminatları ihaleden hemen sonra iade edilebilir. Üzerine ihale yapılan firmanın geçici teminatı kesin teminatın alınmasından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra, ikinci sıradaki firmanın geçici teminatı ise ihale üzerinde kalan firma ile sözleşme imzalanmasından sonra; kesin teminatlar, danışmanlık hizmetinin sağlam ve eksiksiz olarak tamamen teslim alınması veya tamamlanması, danışmanın bu işten dolayı İdarece herhangi bir borcunun veya yükümlülüğünün kalmadığının tespit edilmesinden sonra; avans teminatları ise verilen avansın tamamen kapatılmasından sonra, iade edilir.

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Madde 37 – 1)Mücbir Sebepler;

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Danışman’dan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesinde engel nitelikte olan ve Danışman’ın bu engeli kaldırmaya gücünün yetmediği haller olan mücbir sebep hallerinde, engel halin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Danışman’ın İdare’ye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından kabul edilmesi kaydıyla sözleşme süresi gerektiği kadar uzatılabilir.

Danışman süre uzatımı gerektiren nedenlerin ortaya çıkışından başlamak üzere yirmi gün içinde olayların ayrıntılarını, sonuçlarını ve iş süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini, uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda mümkün değilse nedenlerini belirten bir yazı ile İdare’ye başvuracak ve durumun açıklık kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da derhal bildirecektir.

2) İdare’den Kaynaklanan Sebepler;

İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini Danışmanın kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirememesi (özelleştirme programındaki değişiklikler, yer tesliminin, projelerin ve iş programının onaylanmasının, izin, ruhsat ve olurların gecikmesi, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, taraflarca mutabakata varılarak sözleşme, en fazla 3 (üç) takvim yılına kadar, her seferinde bir takvim yılı uzatılabilecektir.

İş Tanımında ve/veya Sözleşmede Değişiklik Yapılması
Madde 38
– Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Danışman’ın karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, sözleşme hükümleri ve/veya İş Tanımında; ödeme koşulları, iş programı ve işin kapsamı hususlarında değişiklik yapılabilir.

Yasak Fiil ve Davranışlar

Madde 39 – Sözleşme hiçbir koşulda başkasına devredilemez. Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli usuller kullanmak, kurallara aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu işlem yapmak.

d) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek.

e) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak veya gizlilik hükümlerine aykırı hareket etmek.

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

Danışmanın Sorumlulukları

Madde 40- Danışmanın sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) Danışman, sözleşme çerçevesinde haksız rekabete yol açacak bir konumda olamaz.

b) Danışman, teklif mektubunda hizmet için tahsis edeceğini beyan ettiği elemanlarını bu projede görevlendirir. İdare tarafından belirlenen hizmetlerin tamamı alınmadan, projede görevlendirilen eleman/elemanları İdare’nin onayını almadan değiştiremez ve yapılacak çalışmalarda ve raporların hazırlanmasında gerekli profesyonel özeni gösterir.

c) Danışman, (varsa) teklif mektubunda belirttiği alt danışmanlar ile birlikte çalışacağını ve görevin tatminkar bir biçimde yerine getirilmesinde İdare’ye karşı tüm sorumluluğun (birlikte çalışmayı taahhüt ettiği, alt danışmanların mali yükümlülükleri de dahil olmak üzere) ve proje koordinasyonun kendisine ait olduğunu kabul eder.

d) Danışman, İdare’ye sunmuş olduğu teklifinde yer alan, firmalara ait personel de dahil olmak üzere, “Projede Görev Alacak Personel Listesi”nde belirtilen ekip elemanlarında, İdare’nin onayı olmadan değişiklik yapamaz.

e) Danışman, sözleşmede yer alan teklifleri doğrultusunda, proje ile ilgili çalışma planını içeren “Proje Zaman Çizelgesi” çerçevesinde hizmet verir. İdare, projenin gelişimi esnasında olabilecek gelişmeler ve doğabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda “Çalışma Planı”nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

f) Danışman, sözleşme çerçevesinde uygulama yanlışlığı, koordinasyon ve denetim eksikliği, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin İdare yararına kullanılmaması, hazırladığı tüm dokümanlarda yer alan bilgilerdeki hata ve noksanlıklardan ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur ve İdare’nin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazminle yükümlüdür.

g) Danışman, herhangi bir sebepten dolayı Sözleşme’nin feshedilmesi durumunda, o tarihe kadar yapmış olduğu çalışmalarını kapsayan bilgileri içeren raporları, elektronik kopyalarını içeren bilgisayar disketleri ile birlikte İdare’ye verir.

Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı

Madde 41- Danışman, sözleşmenin ifası sırasında herhangi bir bilgi veya raporu, kamuoyuna, basına ve üçüncü sahıslara İdare’nin önceden yazılı izni olmadan veremez ve açıklama yapamaz. Bu taahhüde uyulmaması halinde sözleşme hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın İdare tarafından tek taraflı olarak fesih edilir ve İdare’nin uğradığı kayıplar Danışman tarafından tazmin edilir. İdare bu konuda her türlü hukuki yola başvurma hakkını saklı tutar.

Sözleşmenin Feshi

Madde 42- Sözleşme aşağıdaki şartlarla fesh edilebilir.

a) İdare’nin ihbarı ile;

- Danışman’ın Sözleşme’de yerine getirmekle mükellef olduğu danışmanlık hizmetlerini, İdarece kabul edilebilir şekilde ve Sözleşme’de belirtilen şekil, şartlar ve süre içinde yerine getirmemesi (mücbir sebep halleri hariç tutulmak kaydıyla) ve İdare’nin en az yirmi gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

- Sözleşmenin uygulanması sırasında Danışman’ın 39 uncu maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, sözleşme feshedilebilir. Bu durumda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir.

b) Danışman’ın ihbarı ile;

Danışman, mücbir sebepler dışında İdare’den kaynaklanan kendi kontrolü dışındaki olaylar sebebi ile danışmanlık hizmetlerini yerine getirmezse bu durumu 5 (beş) gün içinde İdare’ye bildirir. İdare bu durumu 20 (yirmi) gün içinde gidermediği takdirde Danışman, Sözleşmeyi feshedebilecektir. Bu durumda, Danışman’ın fesih tarihine kadar hak etmiş olduğu danışmanlık hizmet bedeli, İdare’nin kabul etmesi suretiyle Danışman’a ödenecektir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 43- Bu esaslar kapsamında yapılan ihalelerdeki anlaşmazlıkların çözümlenmesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile oluşturulan Kamu İhale Kurulu’na başvurulamaz. Anlaşmazlıkların çözümünde, Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Hizmetin Kabulü ve Ödemeye İlişkin İşlemler

Madde 44-Danışman tarafından verilen hizmetin, Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılması ve ödemeye esas hizmetlerin ifası İlgili Birimin denetimi ve koordinasyonunda gerçekleşir. Danışman tarafından gönderilen ödeme taleplerine ilişkin başvurular, Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca İlgili Birim’e gönderilir. İlgili Birim’in hizmetin tam olarak alındığına ve ödemenin yapılmasına ilişkin uygun görüşünü müteakip, bu görüş ile birlikte ödeme talebi, Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Ödemeye ilişkin tüm işlemler İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 45-29/11/2003 tarihli ve 25301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği”nin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 46-Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4046 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 47- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

—— • ——

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/12/2002 tarihli, 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 3 üncü Madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 3 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde öngörülen sürede satış belgesi uzatma işlemlerini tamamlamayan satıcıların belge askı süreleri bir defaya mahsus olmak üzere 30/6/2004 tarihine kadar uzatılır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Dayanak, Kapsam, Kuruluş, Tanımlar ve Amaç

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İnşaat Mühendisleri Odasının işlevine ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, İnşaat Mühendisleri Odasının üyeleri, organlarının görev ve yetkileri, şube ve temsilcilikler, mali hükümler ve oda seçimlerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 13 üncü ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

TMMOB / Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini

Oda: İnşaat Mühendisleri Odasını,

Şube: İnşaat Mühendisleri Odası Şubesini,

Üye: İnşaat Mühendisleri Odası Üyesini,

Birlik Delegesi: TMMOB Genel Kurulunun İnşaat Mühendisleri Odası Delegesini,

Delege: İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurul Delegesini tanımlamaktadır.

Odanın Amaçları

Madde 5- Oda; Halkın ve Ülkenin yararı, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının onur, hak, yetki ve mesleki çıkarlarını korumak, geliştirmek amacı ile;

a) Dünya ve Ülkemizdeki inşaat mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yaygınlaştırmaya çalışmak, gerekirse ülke dışındaki ilgili meslek örgütleriyle ilişki kurmak, üyelerinin okul sonrası meslek içi eğitimini sağlamak, belgelendirmek, sertifika vermek, yetkin mühendis olmalarını sağlamak,

b) İnşaat mühendisliği öğreniminin çağın gereklerine, ülkenin gereksinmesine göre gelişmesini ve örgütlenmesini gerçekleştirmek için başta üniversiteler olmak üzere, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak çalışma yapmak,

c) İnşaat mühendisliği ile ilgili yasa, kararname, yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanması sırasında etkin çalışma yapmak ve bu doğrultuda ilgili kamu kurumları ve üniversitelerle işbirliği içinde bulunmak,

d) Ülkemizin koşullarına uygun teknoloji ve ham madde kullanarak inşaat malzemesi üretiminin sağlanması doğrultusunda çaba göstermek, ülkemizde üretilen yapı malzemelerinin standartlarının belirlenmesi konusunda katkıda bulunmak, üretilen yapı malzemelerinin ilgili standartlara uygunluğunu denetlemek amacı ile kalite güvence sistemlerinin ve belgelendirme kuruluşlarının oluşturulmasına katkı koymak, gerektiğinde bu konuda ilgili kamu kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışma yapmak,

e) Halkın barınma sorununun çözümü doğrultusunda, bölgelerin sosyo-ekonomik yapısına uygun, yapı tiplerinin geliştirilmesi ve üretimlerinin sağlanması doğrultusundaki araştırmalara müdahil olmak, bu konuda ilgili tüm kurum ve kuruluşlara öneri götürmek ve ortak çalışma yapmak,

f) İnşaat mühendisliği ile ilgili projelerin, yürürlükte olan yönetmelik, şartname ve standartlar açısından mesleki hizmetlere uygunluğunu denetlemek, proje yapım sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, konu ile ilgili olarak yönetmelik hazırlamak, serbest proje bürolarının çalışmalarını denetlemek, bu amaçla yönetmelik hükümlerini uygulamak,

g) Yapı üretiminin iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak, İş Güvenliği Mühendisliğinin oluşması için çaba göstermek,

h) Oda ve inşaat mühendisliği ile ilgili yasalarının ülke ve kamu çıkarları doğrultusunda günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi için kamu kuruluşlarına ve yasama organına öneriler götürmek,

i) İnşaat mühendisliği alanındaki gelişmeleri, yapılan yatırımları, projeleri tartışmaya açarak meslektaşlarını ve kamuoyunu bilgilendirmek,

j) İnşaat mühendisliği ile ilgili kitapların, yönetmelik, şartname ve standartların yayın ve satış yoluyla üyelere aktarılmasını sağlamak, oda çalışmalarını süreli ve süresiz yayınlarla üyelere ve kamuoyuna duyurmak,

k) İnşaat mühendislerinin mesleki çalışmaları ve yetkilerini kullanmaları sürecinde karşılaşacakları her türlü yasa ve yönetmelik dışı haksızlık, şeref ve onur dışı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak ve üyeler arasındaki mesleki dayanışmayı güçlendirmek,

l) İnşaat mühendislerinin mesleklerini uygulamaları sırasında ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun davranmalarını sağlamak, aksi davranışlarda bulunanları yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uyarmak ve gerekirse cezalandırmak,

m) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bağlı odaları ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,

n) Üye kitlesinin emeğinin değerlendirilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla çalışma yapmak.

o) İnşaat mühendislerinin istihdam olanaklarının artırılması doğrultusunda mesleğin etkin ve yaygın olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla kamu kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişki kurmak, diğer yandan inşaat mühendisliği arz-talep dengesinin rasyonel bir temele oturtulması doğrultusunda eğitim kurumlarının nicelik ve niteliksel programlanmasının yapılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

p) Ülkedeki tüm inşaat mühendisliği hizmetlerinin, Türkiye vatandaşı olan inşaat mühendisleri tarafından yapılması doğrultusunda uğraş vermek,

r) Bütün bu amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde oda ve üye ilişkilerinin sağlıklı bir şeklide yürütülmesi amacı ile yurt düzeyinde şube ve temsilcilikler kurmak, mesleki denetim görevlileri atamak,

s) İnşaat ihalelerinde sözleşme ve şartnamelerde yazılı teknik kadroların tam olarak kurulmasını sağlamak, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çalışmaları yapmak,

t) İnşaat mühendisliği ile ilgili yardımcı teknik eleman kadrosunun yetiştirilmesi ve eğitimlerinin sağlanması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyeler

Üyeler

Madde 6-İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinden;

a) Asil üyeler: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde inşaat mühendisliği veya yüksek mühendisliği mesleğini yürütmeye yasal olarak yetkili bulunanlardan Oda’ya kayıt yaptıranlar, Oda’nın asil üyeleridir. Oda kayıtlarında ve meslek icrasında lisans eğitimi esastır. Oda’ya, lisansüstü eğitimi ile alınan unvana dayalı olarak kayıt yapılamaz.

b) Geçici üyeler: Türkiye’de mesleklerini uygulamalarına kanunlar gereğince izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, inşaat mühendisliği eğitimi almış veya denkliği kabul edilmiş olanlar, Oda’ya geçici üye olarak kaydolurlar. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler, Oda organlarında görev alamazlar ve Odanın organ seçimlerinde oy kullanamazlar; ancak, Oda asil üyelerinin bütün hak, yetki ve sorumluluklarını taşırlar.  

c) Onur üyeleri: İnşaat mühendisliği mesleğine özel katkıları bulunanlarla, Oda’nın amaçlarına uygun olarak, yurt içinde veya dışında çalışma ve yardımları görülen ve Oda’nın çalışmalarına katılmak isteyen kişilere, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile Onur üyeliği verilebilir. Bu üyelik, Oda Onur Kurulunun görüşü alınarak, Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

d) Öğrenci üyeler: İnşaat mühendisliği fakülte yada bölümü öğrencilerine, öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Oda ya da Şube Genel Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Üyelik

Madde 7- Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir;

a) Türkiye’de inşaat mühendisliği mesleğinde çalışabilmek için, inşaat mühendisi  veya inşaat yüksek mühendisleri, Oda’ya üye olmak zorundadırlar.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu inşaat mühendisleri ve inşaat yüksek mühendislerinin  Oda’ya  üye olmaları  isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Oda’ya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ve haklarına sahip, onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurulunca disiplin cezası  uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu inşaat  mühendisleri ve inşaat yüksek mühendisleri, oda organlarında görev alamaz.

c) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla, askerlik süresince üyelik ödentileri alınmaz.

Kimlik Belgesi

Madde 8- Diploma veya denklik belgesi almak suretiyle Türkiye’de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olanlardan, bu yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamı dışında kalan inşaat mühendisi ve inşaat yüksek mühendisleri, Oda’ya başvurarak kaydolmak ve  kimlik belgesi almak zorundadır. Oda kimlik belgesi almayanlarla, üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da disiplin suçu nedeniyle kimlik belgesi yenilenmemiş veya onaylanmamış olanlar, mesleklerini  uygulayamaz.

Ünvan Kullanımı

Madde 9- Oda üyeleri, kendilerine kanunla verilmiş unvandan başka herhangi bir unvanı  kullanamazlar. Üyeler, ayrıca çalıştıkları resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, edindikleri kadro unvanlarının yanı sıra meslek unvanlarını da kullanırlar.

Üyelerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 10- Oda’ya kayıtlı her üyenin;

a) 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Birlik Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin öngördüğü hükümlere uyması,

b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki etik, davranış ve ilkelere uyması,

c) Mesleki gelişme ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, Oda yetkili kurullarınca verilecek kararlara uyması,

d) Mesleki konularda Oda ile ilişki kurmaya, Oda’nın ve mesleğin amaç ve ilkelerini gözetmeye, meslek topluluğunun ortak yararlarını korumaya özen göstermesi,

e) Oda ve kamu kuruluşları tarafından hakemlik, tanıklık ve bilirkişilik amacıyla mesleki bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi,

f) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmaması ve haksız rekabet yapmaması,

g) Adres değişikliklerini bir (1) ay içinde Oda’ya bildirmesi,

h) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödemesi,

gerekmektedir.

Üyelik ile ilgili bilgilerdeki değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle oluşacak her türlü hukuki sorumluluk üyeyi bağlar. Oda, bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapmaz.

Üyelikten Ayrılma

Madde 11- Üyelikle ilgili bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılır. Zorunlu askerlik görevi dışında, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan yada herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla, Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten ayrılabilir.

Yeniden Başvuru

Madde 12- Üyelikten  çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, durumu incelenir. Sonuç olumlu ise Oda’ya kaydı yeni bir üye gibi yapılır. Ancak çıkarılan üye için, Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü gerekir.

Yabancı Mühendislerin Çalıştırılması

Madde 13- Kurum ve kişilerin, çalıştıracakları veya getirecekleri yabancı uyruklu inşaat mühendislerini Türkiye’de çalıştırabilmeleri için bunların sayısını, kimliğini, bitirdikleri üniversite, fakülte veya bölümü, eğer yurt dışından bir eğitim kurumu mezunu ise denklik belgesini, şimdiye kadar yaptıkları işleri, ne kadar süreyle ve hangi iş için bağlantı yaptıklarını, Türkiye’de verecekleri ücretleri, belgelerle bildirmeleri, bunların yalnız o işte çalışacaklarını taahhüt etmeleri gerekir.

Çalışma izni verilen kişinin taahhüt ettiği iş dışında çalıştığı saptandığı takdirde geçici üyelik kaydı silinir, çalışma izninin iptali için gerekli işlemler yapılır, kendisi ve çalıştırdığı kurum hakkında yasal işlem başlatılır.

Yabancı Mühendisler İçin Geçici Üyelik Zorunluluğu Bulunmayan Koşullar

Madde 14- Yabancı uyruklu inşaat mühendisleri Türkiye’de bir aydan fazla çalışmak üzere kaldıkları takdirde Oda’ya başvurarak geçici üyelik kaydını yaptırarak yükümlülüklerini yerine getirirler. Jüri üyesi, yarışmacı olarak gelenlerin ve Türkiye’de bir aydan az kalanların geçici üyelik kaydı yaptırmaları gerekmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda Organları Görev ve Yetkileri

Karar, Yürütme ve Danışma Organları

Madde 15-

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Onur Kurulu,

d) Denetleme Kurulu,

e) Danışma Kurulu,

f) Genel Sekreterlik.

Yardımcı Organlar

Madde 16- Odanın yardımcı organları şunlardır

a) Uzmanlık kurulları

b) Geçici danışmanlar ve uzmanlar,

c) Çalışma programı yürütme kurulları,

d) Eğitim ve belgelendirme kurulları

e) Kongre, konferans, sempozyum ve benzeri yürütme kurulları,

f) Yayın kurulları

g) Yardım fon komitesi

Genel Kurul

Madde 17- Oda Genel Kurulu, iki yılda bir Şubat ayının ikinci yarısı içinde Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği gün ve yerde, Oda delegeleri ve doğal delegelerin çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulundaki Oda temsilcileri ile Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu Üyeleri Oda Genel Kurulunun doğal delegeleri olup, seçilmiş delegelerin tüm yetkilerine sahiptir.

Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18- Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Toplum ve ülke çıkarlarını ön planda tutarak, sektörü ve üyeleri ilgilendiren konularda kararlar almak,

b) Mesleki gelişme ve etkinlik alanlarımızın genişletilmesi için yapılması gereken çalışmaların ilkelerini saptamak, Oda ve üye ile ilgili konularda yönetmelik çıkarmak ya da mevcut Odaya ait yönetmelikleri değiştirmek,

c) Oda Yönetim Kurulunca, şube açılması veya kapatılmasına ilişkin önerileri karara bağlamak,

d) Oda Yönetim Kurulu çalışma raporu ile oda denetleme raporlarını incelemek ve haklarında karar vererek, Yönetim ve Denetleme Kurullarını aklamak,

e) Oda Yönetim Kurulu çalışmalarını inceleyerek gelecek dönem çalışmalarını yönlendirici kararlar almak.

f) Oda Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem gelir ve gider bütçesini, sürekli ve geçici ücretli kadrolarını inceleyip, değiştirerek yada olduğu gibi onaylamak,

g) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarını ve Denetleme Kurulu üyelerine verilebilecek yıllık ücretleri Oda Genel Sekreteri ve Şube Sekreterlerine verilecek aylık ücretleri tespit etmek,

h) Oda’nın alacağı ya da satacağı taşınmazlarla ilgili kararlar almak veya Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,

i) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri ve Danışma Kurulu üyeleriyle, Birlik Yönetim Kurulu için 3 aday üye, Birlik Denetleme Kurulu için 1 ve Yüksek Onur Kurulu için 1 aday seçmek,

j) Oda’ya kayıtlı üyenin %2’si oranında 100 kişiden çok olmamak üzere Birlik Genel Kuruluna gidecek asil ve aynı sayıda yedek delegeleri iki yıl için seçmektir.

Genel Kurul Duyurusu

Madde 19- Oda Genel Kurulunun gündemi, günü, yeri ve saati Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılıp, en az 15 gün önce günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ve Oda yayın organında ilan edilir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alması Zorunlu Olan Maddeler

Madde 20- Oda Genel Kurulu gündemine aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur.

a) Başkanlık divanı seçimi,

b) Çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması

c) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri ve Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu ile Birlik Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması

d) Seçimler

Genel Kurulun Açılışı ve Divan Seçimi

Madde 21- Toplantı; TMMOB gözlemcisinin salonda bulunduğu saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulunun görevli bir üyesi tarafından açılır. Toplantı açıldıktan sonra bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanı, Genel Kurulca başka bir karar alınmazsa açık oyla seçilir. Genel Kurul toplantısında, TMMOB ve Oda Genel Kurul ile ilgili iç düzenleme hükümleri uygulanır.

Kimlik Belgesi Bulundurma Koşulu

Madde 22- Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş üye ya da delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartı ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

Genel Kurulda Karar Alma

Madde 23- Oda Genel Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Divan Başkanının tarafı çoğunlukta sayılır. Yalnız bu yönetmeliğin değiştirilmesi için görüşmelere katılan delegelerin 2/3 çoğunluk kararı gereklidir.

Genel Kurul Tutanakları

Madde 24- Oda Genel Kurulunun görüşmeleri ve kararları bir tutanağa geçirilir. Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yazmanlar tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna verilir. İmza altına alınmış aday tutanağı yetkili seçim kuruluna iletilir

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 25- Oda Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıdaki durumlarda yapılır,

a) Son Olağan Genel Kurul için saptanan delege sayısının en az 1/5 (beşte biri) nin noterden alınmış imza beyannameleriyle birlikte, aynı konu için, ayrı ayrı dilekçelerle, Oda Yönetim Kuruluna yapacakları başvuru ile,

b) Oda Denetleme Kurulunun Oda hesap işlerine ilişkin olarak, gerek görmeleri halinde oybirliğiyle alacakları karar ile,

c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,

d) Oda Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye sayısındaki eksilmeler nedeniyle çoğunluğun yitirilmesi durumunda, üç Yönetim Kurulu üyesinin alacakları kararla,

Oda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır. Seçim için yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve yedeklerinin tamamı yeniden seçilir.

Olağanüstü Genel Kurulun Gündemi

Madde 26- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır ve sadece toplantıya neden olan konular görüşülerek karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde eklenemez.

Yönetim Kurulu

Madde 27- Oda Yönetim Kurulu 7 (yedi) asil üyeden oluşur, ayrıca 7 (yedi) yedek üyesi vardır.

Yönetim Kurulunun İşleyişi ve Görev Bölümü

Madde 28-

a) Yönetim Kurulu seçiminden sonra yapılacak ilk toplantıda üyeler aralarından üye tam sayısının oy çokluğu ile bir Başkan, bir ikinci Başkan bir sekreter üye ve bir sayman üye seçilerek görev bölümü yapılır.

b) Oda Yönetim Kurulu en az ayda bir kez çoğunlukla toplanır, toplantıları Başkan, Başkan bulunmadığı takdirde 2. Başkan yönetir.

c) Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır, oylarda eşitlik olursa Başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır.

d) Her ne sebeple olursa olsun, aralıksız 3 ay içinde üç normal toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. 15 günde bir yapılan toplantılar normal toplantı olarak kabul edilir.

e) Bir toplantı, bir veya daha fazla oturumlar halinde olabilir.

f) Oturuma katılma normal oturum süresinin yarısından fazlasında bulunma anlamındadır.

g) Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının toptan istifası halinde yerleri yedeklerle doldurulmakla beraber, ilk toplantıda yönetim kurulu görev bölümü yenilenir.

h) Boşalan yönetim kurulu üyeliğine çağrılacak yedek üye kalmadığı hallerde Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu Başkanı veya ikinci Başkan, bunlar yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafında olağanüstü toplantıya çağrılır.

Bu toplantıda Oda Yönetim Kurulu üyeleri tamamen yeniden seçilir. Yeniden seçilenler ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 29- Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda Yönetim Kurulu, yasa, yönetmelik ve genel kurul kararlarına uygun olmak şartı ile Oda politikasına ilişkin kararları alır ve yürütür. Bağlı birimlere gerekli direktifleri verir ve denetler.

b) Yasa ve yönetmeliklerin tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde üyelerinin hak ve yetkilerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

c) Odayı Başkan temsil eder. Başkan olmadığı zaman ikinci Başkan veya gerektiğinde seçecekleri kişi veya kişiler aracılığı ile yurt içi ve yurt dışında temsil edilmesini sağlar.

d) İnşaat mühendisliği mesleğinin ilerlemesi, yükselmesi ve gelişmesi ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak veya yaptırarak hazırlanan raporları Genel Kurulun onayına sunar.

e) Üyelerin mesleki onur ve çıkarlarını korur, bu konuda önlem alır ve gerekli girişimlerde bulunur.

f) İnşaat mühendislerinin çalışma alanı ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişki kurar ve gerekli girişimlerde bulunur.

g) Mesleki alanda her türlü yayın yapar ve hakem görüşü alınmak koşuluyla teknik kitap bastırır.

h) Kamuya ya da özel sektöre ait işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği ve müşavirlik gibi görevler için üyeler arasından aday saptar, görevlendirir.

i) Üyelerinin gerek kamu kuruluşları ile, gerekse diğer kuruluş ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulacak hukuki ve etik esasları hazırlar, bunlara uymayı sağlar ve uygulamayı kontrol eder, mesleki hizmetler için konulan şartname ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlar.

j) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve geçen dönemin kesin hesaplarını, yeni dönemin gelir ve gider bütçelerini hazırlar, geçici ve sürekli ücretli kadrolarını, çeşitli kurulların oturum ücretlerini, Genel Kurula önerir. Bunları Denetleme Kurulu raporu ile birlikte delegelere yetecek kadar çoğaltır ve Genel Kuruldan en az 15 gün önce bütün delegelere gönderir.

k) Oda Genel Kurulunun toplantı yerini, saatini, gündemini 17 nci madde de belirtilen tarihten 15 gün önce delegelere bildirir, ayrıca Oda yayın organları ve gazete ile ilan eder , toplantı için gerekli bütün işlemleri tamamlar.

l) Gerektiğinde Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

m) Oda ile Birlik arasında ilişki ve işbirliğini sağlar

n) Gerektiğinde Onur Kurulunu toplantıya çağırır.

o) Onur Kurulunca alınan kararların onaylanması için gerekenleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yüksek Onur Kuruluna verilmek üzere Birlik Yönetim Kuruluna yollar.

p) Birlik Genel Kuruluna seçilen asil ve yedek delegeler ile, Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Birlik Denetleme Kurulu aday listesini Birlik Yönetim Kuruluna zamanında yollar.

r) Yardımcı organların program ve çalışma konularını saptar.

s) Şubeler ve Temsilcilikler arasında koordinasyonu sağlar, bu amaçla toplantılar yapar, Oda Genel Kurulunca onaylanan yeni dönem bütçesinin uygulamasını denetler, Şube ve temsilcilik ödenek ve harcamalarını izler ve gerekli öneri ve uyarılarda bulunur.

t) Bu Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışma yapar.

u) Şube Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemci seçer ve gözlemcinin Genel Kurula katılmasını sağlar.

Yürütme Kurulu, Başkan, İkinci Başkan, Sekreter Üye, Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri

Madde 30-

a) Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yürütme Kurulu Odanın, Başkan, ikinci Başkan, sekreter üye ve sayman üyeden oluşan dört kişilik bir kuruludur. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun aldığı kararlar gereğince ve onun toplanmadığı zamanlar Yönetim Kurulu adına yürütme yetkisine sahip olarak Oda işlerini yürütmekle görevlidir. Yürütme kurulunun görev ve yetkileri her çalışma dönemi başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

Yürütme Kurulu gerektiği zamanlar toplanarak Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler içerisinde kararlar alır.

b) Başkan ve ikinci Başkanın Görevleri:

Başkan, Oda’yı idari ve adli makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Oda çalışmalarını yasalara, bu yönetmeliğe, Genel Kurul ve Yönetim Kurul kararlarına uygun olarak yürütür. Oda Başkanı Oda adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

İkinci Başkan, Başkanın yokluğunda, Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

c) Sekreter Üye Görev ve Yetkileri:

Başkan ve ikinci Başkan bulunmadığı zamanlarda Odayı temsil eder. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını yürütür ve denetler. Genel Sekreterin bulunmadığı durumlarda Genel Sekreterlik görevini yürütür.

d) Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri:

Sayman Üye, Mali İşler Yönetmeliği hükümleri gereğince, Oda muhasebe ve mali işlemlerini yürütür ve Yönetim Kurulu adına kontrol eder.

Oda Onur Kurulu

Madde 31- Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süre için seçilen 5 (beş) asil üyeden oluşur. Ayrıca 5 (beş) yedek üyesi vardır. Onur Kuruluna seçilebilmek için en az meslekte 10 yılını geçirmiş olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak şarttır.

Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 32- Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda Yönetim Kurulunca kurula aksettirilen konular hakkında, araştırma ve soruşturma yapmak suretiyle karara bağlamak,

b) Onur Kurulu kararlarından Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak,

c) Oda Yönetim Kurulu tarafından soruşturmaya gerek olmadığı yönünde verilen kararlara yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak.

Onur Kurulunun Çalışma Şekli

Madde 33- Onur Kurulu, TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uygun toplanır ve karar verir.

Denetleme Kurulu

Madde 34- Denetleme Kurulu Oda Genel Kurulunca iki yıl süre için seçilen dokuz asil üyeden oluşur. Ayrıca dokuz yedek üyesi vardır.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 35- Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda ve Şubelerin, hesap ve işlemlerinin TMMOB ve Odanın mali işler yönetmeliklerine uygunluğunu denetlemek, hazırlayacağı raporun bir kopyasını dosyasında saklamak, birer kopya da denetlenen organa, bilgi bakımından TMMOB Yönetim Kuruluna ve denetlenen organa iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna vermek,

b) Odanın hesap işleri ile Oda Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni dönem bütçeleri ve personel kadroları hakkındaki değerlendirmeleri, Oda Genel Kuruluna sunmak üzere bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirmek,

c) Kesin zorunluluk halinde oy birliği ile alınacak kararla, Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek.

Denetleme Kurulunun Çalışma Şekli

Madde 36- Denetleme Kurulu, Oda Denetleme Kurulu Yönetmeliği, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre çalışmalarını yürütür.

Danışma Kurulunun Üyeleri

Madde 37- Danışma Kurulunun sürekli üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

a) TMMOB Yönetim Kurulundaki Oda temsilcisi, Birlik Onur ve Denetleme Kurullarına seçilen Oda adayları. Oda Onur, Denetleme Kurulları, Oda Yönetim Kurulu ve Genel sekreteri, Şube Yönetim Kurulları Başkan ve Sekreterleri,

b) Danışma Kuruluna seçilebilme niteliğini sahip adaylardan Oda Genel Kurullarına iki yıl süreyle seçilecek 15 üye,

c) Görev başındaki Oda Yönetim Kurulundan önceki Oda Yönetim Kurulu Başkanları ile en az bir dönem görev almış Oda Genel Sekreterleri.

Danışma Kurulu yönetmeliği ile çağrılı üye sıfatıyla farklı üye ve gruplar Danışma Kuruluna ilave olarak dahil edilebilir. Danışma Kurulunda oy kullanma hakkına sadece sürekli üyeler sahiptir.

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 38- Danışma Kurulu; Odanın dönem çalışma programlarını ana çizgileri ile incelemek, Oda politikasına ilişkin ana sorunlarda, yönetmelik tasarısında ve değişikliklerinde, Genel Kurula sunulacak dönem çalışma raporları ve benzeri konularda yönetim kurullarına ışık tutmak, tavsiyelerde bulunmak ve başka yönetmeliklerce ya da Genel Kurulca kendisine verilecek işleri görmek üzere kurulmuştur. Genel Kurulda ana yönetmelik dışındaki yönetmelik değişiklik ve tasarılarının sonuca bağlanması yetkileri Danışma Kuruluna verilebilir.

Danışma Kurulunun Çalışma Şekli

Madde 39- Danışma Kurulu, Danışma Kurulu Yönetmeliği hükümlerine uygun toplanır ve karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şube ve Temsilcilikler

Şubeler

Madde 40- Bir bölgede çalışma gösteren inşaat mühendislerinin mesleki çalışmaları bakımından gerekli görüldüğü takdirde, Oda Genel Kurulundan en az dört ay önce temsilcilik için şube görüşü de alınarak, bölgedeki üye sayısı, iş potansiyeli, gelir-gideri ve benzeri Oda yönetimince gözlenerek, Oda Genel Kuruluna sunulur ve Genel Kurul kararıyla Şube açılabilir. Kurulan Şubeler Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun 2/3’nün oylarıyla kapatılabilir. Şubelerin tüzel kişiliği yoktur, taşınmaz mal edinemezler, Açılan Şubeler için Oda Yönetim Kurulu yedi kişilik bir kurucu kurul atar. Yeni kurulan Şubelerin ilk Genel Kurulları diğer Şube Genel Kurullarının yapıldığı tarihte yapılır.

Kayıt İşlemleri

Madde 41- İnşaat mühendisleri, iş yerlerinin bulunduğu bölgedeki Şubeye kaydolurlar. Her üye, nakil ve işyerini değiştirmesi halinde adresini bir ay içinde Oda’ya bağlı bulunduğu Şubeye bildirir.

Bir üyenin Şube Genel Kurullarında oy kullanabilmesi için, en az bir ay önceden kaydını yaptırmış veya kaydını oy kullanacağı Şubeye aktarmış olması gereklidir. Adres değişikliklerini Oda ve Şubesine bildirmeyenlerin mevcut adreslerine yapılan tebligat, o üyeye yapılmış sayılır.

Tüm kayıt ve Şubeler arası nakil işlemleri Oda merkezi tarafından yapılır.

Şube Organları

Madde 42- Şube Organları şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu,

b) Şube Yönetim Kurulu,

Şube Genel Kurulu

Madde 43- Şube Genel Kurulu iki yılda bir Ocak ayının üçüncü Cumartesi günü Şubeye kayıtlı üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 44- Şube Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

a) Toplum ve ülke çıkarlarını ön planda tutarak, TMMOB Kanunu, Yönetmelikleri ile, Oda Yönetmelik ve ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla, Şube ve üyelerini ilgilendiren konularda karar almak,

b) Mesleki gelişme ve etkinlik alanlarının genişletilmesi için yapılması gereken çalışmaların ilkelerini saptamak.

Şube Yönetim Kurulu asil ve yedekleriyle, Şubelerine kayıtlı üyenin %1i oranında Oda Genel Kuruluna katılacak asil ve aynı sayıda yedek delegeleri iki yıl süre için seçer. Delege sayısının tespitinde kesirli sayılar bir üst sayıya tamamlanır. Delege sayısı beşden az ise beşe tamamlanır.

Şube Genel Kurulunun İlanı

Madde 45- Şubelerin Genel Kurul gündemleri, günü, yeri ve saati Oda Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılıp, en az 15 gün önce günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir.

Şube Genel Kurulu Gündeminde Yer Alması Zorunlu Olan Maddeler

Madde 46- Şube Genel Kurulu gündeminde, Başkanlık divanının seçimi, çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi, Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ve Oda Genel Kurulu asıl ve yedek delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması ile seçim maddelerinin yer alması zorunludur.

Açılış ve Divanın Seçimi

Madde 47- Toplantı Oda gözlemcisinin salonda bulunduğu saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkanı, ya da Yönetim Kurulunun görevli bir üyesi tarafından açılır. Toplantı açıldıktan sonra bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık divanı, Genel Kurulca başka bir karar alınmazsa açık oyla seçilir.

Kimlik Belgesi Bulundurma Koşulu

Madde 48- Şube Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Oda tarafından kontrol edilen ve onaylanan, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş üye listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartı ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

Şube Genel Kurulunda Karar Alma

Madde 49- Şube Genel Kurulları kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

Şube Genel Kurulu Tutanakları

Madde 50- Şube Genel Kurulunun görüşmeleri ve kararları bir tutanağa geçirilir. Başkan, Başkan yardımcıları ve yazmanlar tarafından imzalanan karar tutanakları Yönetim Kuruluna verilir. İmza altına alınmış aday tutanağı yetkili seçim kuruluna iletilir.

Şubelerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 51- Şubelerin Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıdaki durumlarda Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

a) Son Olağan Genel Kurulda saptanan üye sayısının en az 1/5 (beşte biri)nin noterden alınmış imza beyannameleriyle birlikte, aynı konu için, ayrı ayrı hazırlayacakları dilekçelerle, Oda Yönetim Kuruluna yapacakları başvuru ile,

b) Oda Denetleme Kurulunun Şube hesap işleri ile gerek görecekleri durumlarda Oda Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı karar ile,

c) Oda Yönetim Kurulunun uygun görüşü alınarak, Şube Yönetim Kurulunun 2/3 (üçte iki) çoğunlukla alacağı karar ile,

d) Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısında boşalmalar nedeniyle çoğunluğun yitirilmesi durumunda, üç Yönetim Kurulu üyesinin başvurusu ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile, şubeyi olağanüstü toplantıya çağırır. Bu toplantıda Şube Yönetim Kurulu üyeleri tamamen yeniden seçilir. Yeniden seçilen Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

Şube Olağanüstü Genel Kurulu Gündemi

Madde 52- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Sadece toplantıya neden olan konular gündeme alınır ve görüşülerek karar verilir.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 53- Yönetim Kurulu yedi asil üyeden oluşur. Ayrıca yedi yedek üyesi vardır.

Görev Bölümü ve Şube Yönetim Kurulunun İşleyişi

Madde 54-

a) Yönetim Kurulu seçiminden sonra yapılacak ilk toplantıda, Yönetim Kurulu üyeleri arasından üye tam sayısının oy çokluğu ile bir Başkan, bir Sekreter üye ve bir Sayman Üye seçilir.

b) Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan yönetir. Başkan bulunmadığı takdirde Sekreter Üye yönetir.

c) Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile verir, oylarda eşitlik olursa Başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır.

d) Her ne sebeple olursa olsun, aralıksız 3 ay içinde üç normal toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. 15 günde bir yapılan toplantılar normal toplantı olarak kabul edilir.

e) Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının toptan istifası halinde, yerleri yedeklerle doldurulmakla beraber, ilk toplantıda Yönetim Kurul görev bölümü yenilenir.

Şube Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 55- Şube Yönetim Kurulu başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube Yönetim Kurulu, yasa, yönetmelik, Genel Kurul ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygun olmak şartı ile kararlar alır ve yürütür. Bağlı temsilciliklere gerekli direktifleri verir ve denetler.

b) Şube Yönetim Kurulu kararları, Oda Yönetim Kurulu kararlarına aykırı olamaz. Çelişme halinde Oda Yönetim Kurulu kararları esas alınarak uygulanır. Çelişmenin sürmesi durumunda konu ilk danışma kuruluna götürülür, nihai kararı Genel Kurul verir. Uyuşmazlık çözülünceye kadar Oda Yönetim Kurulu Kararları geçerlidir.

c) Yasa ve yönetmeliklerin tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde üyelerinin hak ve yetkilerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

d) Başkan olmadığı zaman Sekreter Üye veya gerektiğinde seçecekleri Şube Yönetim Kurulu üyesi ile Şubeyi temsil eder.

e) İnşaat Mühendisliği mesleğinin ilerlemesi, yükselmesi ve gelişmesi ile ilgili gerekli incelemeleri yapar veya yaptırır ve hazırlanan raporları Genel Kurulun ve Oda Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.

f) Üyelerinin mesleki onur ve çıkarlarını korur bu konuda önlem alır ve gerekli girişimlerde bulunur.

g) İnşaat mühendislerinin çalışma alanı ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişki kurarak, gerekli girişimlerde bulunur.

h) Kamu veya özel işlerde bilirkişilik, (kamulaştırma bilirkişiliği hariç) hakemlik, jüri üyeliği ve müşavirlik gibi görevleri yapmak üzere üyeleri arasından adaylar saptar. Kamulaştırma bilirkişiliği için saptadığı adayları Oda’ya bildirir.

i) Üyelerinin gerek kamu kuruluşları ile, gerekse diğer kuruluş ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde, ortaklaşa uyulacak hukuki etik esasları hazırlar, bunlara uymayı sağlar ve uygulamayı kontrol eder. Mesleki hizmetler için konulan şartname ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlar.

j) Oda Yönetim Kurulunun uygun görüşü alınmak şartıyla, gerektiğinde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

k) Temsilciliklerin birbirleriyle ve Şube ile ilişki ve işbirliğini sağlar.

l) Onur Kuruluna verilmesi gereken üyeler hakkında karar alarak Oda Yönetim Kuruluna bildirir.

m) Şubenin amacını aşmamak üzere yayın yapar.

n) Odanın, Şubenin etkinlik alanı içinde sahip olduğu taşınmaz malları Oda adına idare eder. Oda delegeliğine seçilen listeyi zamanında Oda merkezine yollar.

Şube Yürütme Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 56-

a) Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yürütme Kurulu Başkan, Sekreter Üye ve Sayman Üyeden oluşan üç kişilik bir kuruldur. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun aldığı kararlar gereğince ve onun toplanmadığı zamanlar Yönetim Kurulu adına yürütme yetkisine sahip olarak Şube işlerini yürütmekle görevlidir. Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri her çalışma dönemi başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

Yürütme Kurulu gerektiği zamanlar toplanarak Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler içerisinde kararlar alır.

b) Başkanın Görevleri:

Başkan, Şubeyi etkinlik alanı içinde özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Şube çalışmalarını yasalara, bu yönetmeliğe Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Şube etkinlik alanını ilgilendiren konularda demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

c) Sekreter Üyenin Görev ve Yetkileri:

Başkanın yokluğunda, Sekreter Üye Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını yürütür ve denetler.

d) Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri :

Sayman Üye, Oda Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ve Oda Yönetim Kurulu Kararları gereğince, şube muhasebe ve mali işlerini şube yönetimi adına düzenler, yürütür ve kontrol eder.

Temsilcilikler

Madde 57- İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat mühendislerinin ortak gereksinimlerini karşılamak, mühendislik çalışmalarını kolaylaştırmak, İnşaat Mühendisliğinin genel çıkarlara uygun olarak gelişimini sağlamak, mühendislerin birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni oluşturmak, mühendislik disiplinini korumak amacı ile Şubelerinin bulunmadığı il ve ilçelerde Oda Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilikler kurar.

Temsilciliklerin Kuruluş, İşlev ve İşleyişi

Madde 58- Temsilciliklerin kuruluş, işlev ve işleyişinde, ayrıca atama ve görevden alma işlemlerinde Temsilcilikler Yönetmeliği esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Oda Bütçesi

Madde 59- Şube ve temsilcilik bütçeleri de dahil olmak üzere Oda Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Oda Genel Kurulunca onaylanan bütçenin uygulama dönemi 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasındadır. Oda bütçesi merkezi tek bütçedir. Bütçenin yürütülmesinde ve bütçe fasılları arasında aşma olması halinde fasıllar arası aktarma yapmaya Oda Yönetim Kurulu tam yetkilidir

Harcama Yetkileri ve Gelir Aktarımı

Madde 60- Her çalışma dönemi başında Yönetim Kurulu; Yürütme Kurulu üyelerinin Genel Sekreterin ve Şube Yürütme Kurulu üyelerinin bir defada ödeyebileceği para harcaması konusunda yetkilerini saptar.

Her Şube gelirlerinin %20 sini aylık periyotlar halinde Oda’ya göndermeye mecburdur. Bu periyotlarda aksama olması halinde Oda Yönetim Kurulu kararı ve Oda Yürütme Kurulundan iki üyenin imzası ile Şubelerin banka ve nakitlerinden para çekmeye tam yetkilidir.

Oda Gelirleri

Madde 61- Oda gelirleri şunlardır:

a) Giriş Ödentisi: Odaya asil veya geçici kayıt yaptıranlardan giriş ödentisi alınır. Giriş ödentisi Oda Genel Kurulunca saptanır.

b) Üye Yıllık Aidatı: Yönetim Kurulunun bütçe ile birlikte teklifi ve Oda Genel Kurulunun kabul edeceği miktarda ödenti alınır.

c) Kamu kuruluşları, özel veya tüzel kişilere yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler,

d) Oda Yönetim Kurulunca her yıl ücreti belirlenen belgelerden elde edilen gelirler,

e) Para cezaları,

f) Her türlü yayın geliri,

g) İştiraklerden sağlanan kârlar,

h) Her türlü bağış ve yardımlar,

ı) Sair gelirler.

Birlik Payı

Madde 62- Oda her yıl bütçe giderler cetveline, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine ödenmek üzere “Birlik Payı” adıyla bir ödenek koyar.

Şube Bütçesi ve Giderleri

Madde 63- Şubeler her türlü tahsilatı Oda adına yaparlar ve gelirlerinin tamamı Odaya aittir. Şube giderleri Oda Genel Kurulunca kabul edilerek Şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şubelerin Oda adına yaptığı tahsilatın tamamı gereği halinde Oda tarafından ödeneklerde kısıntı yapılmadan kullanılır. Şubeler Genel Kurulunca saptanan gider ödeneklerini aşamazlar.

Bütçe fasılları arasında aşma olması durumunda Oda Yönetim Kurulundan onay almak zorundadır. Şubeler gelir fazlasını bloke edemezler. Şubeler her ay sonunda şube gelir ve giderlerini, yaptıkları tahsilatı bir cetvel halinde Odaya bildirirler. Şube hesapları Oda Denetleme Kurulu üyeleri tarafından yılda en az iki kez olmak üzere denetlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

Oda Seçimleri

Madde 64- Genel Kurul Gündemi Oda Yönetim Kurulunca, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce saptanır ve bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir. İlanda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıya ilişkin hususlar belirtilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılacak delegeler ve doğal delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü saatini, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asil ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda, ilçe seçim kuruluna iletilir. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Birliğin ve Odanın ilan tahtasında üç gün süre ile ilan edilir. Askı süresince, asil ve yedek delegelikten istifa başvuruları Oda aracılığıyla ya da doğrudan ilçe seçim kuruluna yapılır. Asil delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Genel Kurul toplantı tarihinin, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

Şubelerin Seçimleri

Madde 65- Şube Genel Kurul toplantılarının günü, yeri, saati Oda Yönetim Kurulu tarafından en az on beş gün önce saptanır ve bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir. İlanda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıya ilişkin hususlar belirtilir.

Şubeler en az on beş gün önceden, Genel Kurula katılacak Oda kütüğüne kayıtlı üyelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, gündemini, yerini, gününü, saatini çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu başkanlığına iletir. Üye listelerine, itiraz doğrudan görevli hakime yapılır. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler Şubenin ilan tahtasında üç gün süre ile ilan edilir. Genel Kurul toplantı tarihinin, görüşmeleri cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

Kurullara Seçilebilme

Madde 66- Oda ve Şube Genel Kurullarında yapılacak seçimler için her üye, kendisini yada onayını almak şartıyla başka bir üyeyi aday gösterebilir. Seçim süresi biten her üye aynı göreve yeniden seçilebilir. Oda üyeleri, Oda Yönetim Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu üyeliklerinden yalnız birine seçilebilirler. Aynı kurula aday olan üyelerin aldıkları oylarda eşitlik olması halinde Oda sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır.

Delege Ödeneği

Madde 67- Oda ve Birlik Genel Kuruluna katılan delegeler ve doğal delegelere yolluk ödenir. Ödenen bu yolluklar, bağlı Şubelerce karşılanır.

İnşaat Mühendisleri Odasına Ait Diğer Yönetmeliklerin Bu Yönetmelikle Çelişmesi

Madde 68- İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak çıkarılacak diğer yönetmeliklerin bu yönetmelikle çelişmesi halinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tarif Edilmemiş Durumlar ve TMMOB Yönetmelikleriyle Çelişme Hali

Madde 69- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde TMMOB yönetmelikleri geçerlidir. Bu yönetmelik hükümleri TMMOB Ana Yönetmeliğindeki hükümlerle çelişmesi halinde TMMOB Ana Yönetmeliği uygulanır.

Yürürlük

Madde 70- Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 71- Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararları

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

01.05.1983 Gün ve 18034 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 07.04.1983 Gün ve 2 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 19 ve 118’inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Kademe İlerlemesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

Madde 1 — Anılan İlke Kararının 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) "Derece yükselmesini durdurma cezası alanlar cezanın kesinleşmesini izleyen kademe ilerlemesi incelemesi tarihinden iki yıl süre ile."

"Yukarıdaki fıkranın a,b,c,d bentlerinde belirtilen cezaların ayrı ayrı, aynı dönem içerisinde alınması halinde sırayla uygulama yapılır."

Madde 2 — Yukarıda belirtilen İlke Kararı Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

01.05.1983 Gün ve 18034 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 07.04.1983 Gün ve 2 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 21 ve 118’inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

Madde 1 — Aynı İlke Kararının "Tercihli Yükselme" başlıklı 5’inci maddesinin (a) bendinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bulunanlardan bir yükselme dönemi içerisinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %70’ini karara bağlayan veya emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından; Ağır Ceza Mahkemesinde 500, Asliye Hukuk Mahkemesinde 1500, Asliye Ceza Mahkemesinde 1400, Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerinde 2000, Ticaret Mahkemesinde 1000, İş Mahkemesinde münferit işlerde 1000, seri işlerde 2000, Kadastro Mahkemesinde 1000, İcra Ceza işlerinde 2500 ve İcra Hukuk işlerinde 2000 dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan ve yükselme için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin tercihli yükselmeye layık olduklarına Kurulca karar verilebilir. Ancak Yargıtay’da incelenmiş olan karar ve layihalardan aldıkları zayıf notların genel not toplamına göre % 2’yi geçmemesi gerekir."

Madde 2 — Aynı İlke Kararının "Mümtaz Olarak Yükselme" başlıklı 6’ncı maddesinin (a) bendinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bulunanlardan bir yükselme dönemi içerisinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %80’ini, olağanüstü hal ilan edilmiş yerlerdeki bir ve ikinci bölgeler hariç olmak üzere %70’ini karara bağlayan veya emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından; Ağır Ceza Mahkemesinde 700, Asliye Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemelerinde 2000, Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerinde 3000, Ticaret Mahkemesinde 1500, İş Mahkemesinde münferit işlerde 1500, seri işlerde 3000, Kadastro Mahkemesinde 1400, İcra Ceza işlerinde 4000 ve İcra Hukuk işlerinde 3000 dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan, Yasada ve İlke Kararlarında belirlenen nitelikleri veya maddi eserleriyle yükselme için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenler mümtaz olarak yükseltilebilirler."

Madde 3 — Anılan İlke Kararının "Yükselme Devresine Ait Not ve İşler" başlıklı 9’uncu maddesinin 16.03.1997 gün ve 22935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlke Kararıyla değişik üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlgililerin talebi üzerine yapılan not düzeltmelerinin değerlendirmeye esas tutulabilmesi için maddi hataya dayanması veya gerekçeli olması gerekir."

Madde 4 — Yukarıda belirtilen İlke Kararı Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

19.02.1988 Gün ve 19730 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 25.01.1988 Gün ve 20 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak En Yüksek Ek Gösterge ve Yüksek Hâkimlik Tazminatı Esaslarına Dair Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

Madde 1 — Anılan İlke Kararının 3, 4, 8 ve 9’uncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yargıtay ve Danıştay Üyeliğine Seçilme Hakkını Kazanma İncelemesinin (Üç Yıllık Yüksek Hâkimlik Tazminatı Uygulanmasının) Genel Şartları

Madde 3 — Hâkim ve savcıların Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanabilmesi ve aylığına üç yıllık yüksek hâkimlik tazminatının uygulanabilmesi için;

a) Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra meslekte üç yıl süre ile başarılı görev yapması,

b) Birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olması

gerekir."

Dört Yıllık Ek Gösterge Uygulanmasının Şartları

Madde 4 — Hâkim ve savcıların aylığına dört yıllık ek gösterge uygulanabilmesi için;

a) Birinci derecede dört yılını tamamlamış,

b) Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş bulunması,

gerekir.

Üç Yıllık Yüksek Hâkimlik Tazminatı Esasları

Madde 8 — Hâkim ve savcıların Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanabilmesi ve aylığına üç yıllık yüksek hâkimlik tazminatının uygulanabilmesi için;

a) Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra meslekte üç yıl süre ile başarılı görev yapması,

b) Birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olması gerekir."

Üç yıllık çalışmanın başarılı sayılabilmesi için geçen yıllardan devir eden ve gelen toplam iş miktarından hakimlerin en az %70’ini, Cumhuriyet savcılarının en az %80’ini çıkarmaları ve bu işlerden Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden aldıkları çok iyi ve iyi not oranının %70’e ulaşması şarttır.

Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden geçen işlerden aldıkları çok iyi ve iyi not oranları Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında mümtazen yükselme için belirlenen oranlara ulaşan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, baktıkları işlerin %50’sini çıkarmaları hâlinde bu işlerin miktar ve mahiyetine bakılarak yüksek hâkimlik tazminatlarının yükseltilmesine Kurulca karar verilebilir.

Haklı sebepler veya hizmet koşulları nedeniyle belirtilen asgari nispetlerden az iş çıkarılması hali Kurulca takdir edilerek lehe değerlendirilebilir.

Ayrıca üç yıllık süre içinde emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından; Ağır Ceza Mahkemesinde 750, Asliye Hukuk Mahkemesinde 2250, Asliye Ceza Mahkemesinde 2100, Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerinde 3000, Ticaret Mahkemesinde 1500, İş Mahkemesinde münferit işlerde 1500, seri işlerde 3000, Kadastro Mahkemesinde 1500, İcra Ceza işlerinde 3750 ve İcra Hukuk işlerinde 3000 dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan, Cumhuriyet savcılıklarına geçen yıllardan devreden ve gelen işlerden ise 3600 hazırlık, 12000 ilamat evrakını sonuçlandıran ve sicilindeki belgelere göre üstün bir liyakat gösterdiğine kanaat getirilenlerin de üç yıllık yüksek hâkimlik tazminatı almalarına Kurulca karar verilebilir. Ancak Yargıtay’da incelenmiş olan karar ve layihalardan aldıkları zayıf notların genel not toplamına göre %2’yi geçmemesi gerekir.

Birinci Sınıf Olma Esasları

Madde 9 — Hâkim ve savcıların birinci sınıf olabilmeleri için

a) Birinci sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren meslekte altı yılını doldurmuş,

b) Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını yitirmemiş,

c) Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kazandıktan sonraki üç yıllık sürede geçen yıllardan devir eden ve gelen toplam iş miktarından hakimlerin en az %70’ini, Cumhuriyet savcılarının en az %80’ini çıkarmaları ve bu işlerden Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden aldıkları çok iyi ve iyi not oranının %70’e ulaşmış,

olması şarttır.

Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden geçen işlerden aldıkları çok iyi ve iyi not oranları Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında mümtazen yükselme için belirlenen oranlara ulaşan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, baktıkları işlerin %50’sini çıkarmaları hâlinde bu işlerin miktar ve mahiyetine bakılarak birinci sınıf olmalarına Kurulca karar verilebilir.

Haklı sebepler veya hizmet koşulları nedeniyle belirtilen asgari nispetlerden az iş çıkarılması hali Kurulca takdir edilerek lehe değerlendirilebilir.

Ayrıca üç yıllık süre içinde emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından; Ağır Ceza Mahkemesinde 750, Asliye Hukuk Mahkemesinde 2250, Asliye Ceza Mahkemesinde 2100, Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerinde 3000, Ticaret Mahkemesinde 1500, İş Mahkemesinde münferit işlerde 1500, seri işlerde 3000, Kadastro Mahkemesinde 1500, İcra Ceza işlerinde 3750 ve İcra Hukuk işlerinde 3000 dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan, Cumhuriyet savcılıklarına geçen yıllardan devreden ve gelen işlerden ise 3600 hazırlık, 12000 ilamat evrakını sonuçlandıran ve sicilindeki belgelere göre üstün bir liyakat gösterdiğine kanaat getirilenlerin de birinci sınıf olmalarına Kurulca karar verilebilir. Ancak Yargıtay’da incelenmiş olan karar ve layihalardan aldıkları zayıf notların genel not toplamına göre %2’yi geçmemesi gerekir."

Madde 2 — Yukarıda belirtilen İlke Kararı Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

Karar No: 16

Karar Tarihi : 26.01.2004

Kapsam

Madde 1 — Tespit edilen bu esaslar birinci sınıf olan adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkim ve savcıları hakkında uygulanır.

Kanuni Dayanak

Madde 2 — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35 inci maddesinin 5 inci fıkrası.

Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Başarılı Sayılmalarının Genel Şartları

Madde 3 — Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların üç yılda bir tâbi tutuldukları incelemeler sonucunda başarılı sayılabilmeleri için;

a) Bu ilke kararında başarılı sayılabilmek için belirlenen koşulları gerçekleştirmiş,

b) Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını, dolayısıyla birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş,

olmaları gerekir.

Birinci Sınıfa Ayrılmayı Gerektiren Niteliklerin Yitirilmesi

Madde 4 — Birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren niteliklerin yitirilip yitirilmediğinin tespitinde 2802 sayılı Kanunun 32’nci maddesindeki birinci sınıfa ayrılmanın şartlarına ve bu maddeye dayanılarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca çıkarılan İlke Kararlarında öngörülen niteliklerin yitirilip yitirilmediğine bakmak gerekir. Kanun ve İlke Kararına göre aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi halinde birinci sınıfa ayrılma niteliklerinin yitirildiği sonucuna varılacaktır.

I- Hükümlülük Bakımından:

a) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

b) Meslekten çıkarmayı, yer değiştirmeyi veya yükselmeden geri bırakılmayı gerektiren bir eylem nedeniyle kovuşturma altında bulunmamak,

II- Disiplin Bakımından:

a) Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68’inci maddesine göre yer değiştirme cezası almamış olmak,

b) Hâkimler ve Savcılar Kanununun 65, 66 ve 67’nci maddelerinde sayılan "kınama", "kademe ilerlemesinin durdurulması" veya "derece yükselmesinin durdurulması" cezalarını aynı türden olmasa bile birden fazla almamış olmak,

c) Meslekten çıkarmayı, yer değiştirmeyi veya yükselmeden geri bırakılmayı gerektiren bir eylem nedeniyle disiplin yönünden soruşturma altında bulunmamak,

gerekir,

Yukarıda "b" bendinde sayılan cezalardan sadece birinin alınması halinde bu cezaya neden olan fiilin niteliği gözönünde tutularak birinci sınıfa ayrılmanın yitirilip yitirilmediği Kurulca takdir edilir.

Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesi esasları

Madde 5 — Birinci sınıf olan ve belirlenen en yüksek ek gösterge ve yüksek hâkimlik tazminatlarını alan hâkim ve savcıların bulunduğu bölgede başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi;

1 – Müfettiş hal kağıtlarına,

2 – İş cetvellerine,

3 – Not oranlarına,

4 – Diğer bilgi ve belgelere göre yapılır.

Bu hususların bir arada değerlendirilmesi sonucunda hâkim ve savcıların başarılı olup olmadığı tespit edilmiş olacaktır.

İş bölümü gereği ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görevlendirilen Cumhuriyet savcıları bu görevlerinde değerlendirme süresinin en az yarısı kadar çalışmaları şartıyla Yargıtay’dan geçirilen iş miktarı, not oranı gözetilmeksizin ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları tarafından haklarında doldurulan sicil fişleri, müfettiş hal kağıtları ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün yazılı görüşü ve sicillerindeki diğer belgeler birlikte değerlendirilerek sonuca varılır.

Başarılı sayılmak için gerekli not oranı ve iş yüzdesi

Madde 6 — Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların bulunduğu bölgede başarılı sayılabilmeleri için birinci sınıf olduktan sonraki her üç yıllık sürede geçen yıllardan devir eden ve gelen toplam iş miktarından hâkimlerin en az %70’ini Cumhuriyet savcılarının en az %80’ini çıkarmaları ve bu işlerden Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden aldıkları çok iyi ve iyi not oranının %70’e ulaşması şarttır.

Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden geçen işlerden aldıkları çok iyi ve iyi not oranları Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında mümtazen yükselme için belirlenen oranlara ulaşan hâkim ve savcıların, baktıkları işlerin %50’sini çıkarmaları halinde bu işlerin miktar ve mahiyetine bakılarak çalışmalarının başarılı olup olmadığına Kurulca karar verilebilir.

Haklı sebepler ve hizmet koşulları nedeniyle belirtilen asgari nispetlerden az iş çıkarılması hali Kurulca takdir edilerek lehe değerlendirebilir.

Ayrıca üç yıllık süre içinde emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından; Ağır Ceza Mahkemesinde 750, Asliye Hukuk Mahkemesinde 2250, Asliye Ceza Mahkemesinde 2100, Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerinde 3000, Ticaret Mahkemesinde 1500, İş Mahkemesinde münferit işlerde 1500, seri İşlerde 3000, Kadastro Mahkemesinde 1500, İcra Ceza İşlerinde 3750 ve İcra Hukuk İşlerinde 3000 dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan, Cumhuriyet savcılıklarına geçen yıllardan devreden ve gelen işlerden ise 3600 hazırlık, 12000 ilamat evrakını sonuçlandıran ve sicilindeki belgelere göre üstün bir liyakat gösterdiğine kanaat getirilenlerin de başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir. Ancak Yargıtay’da incelenmiş olan karar ve layihalardan aldıkları zayıf notların genel not toplamına göre %2’yi geçmemesi gerekir.

İnceleme usulü ve zamanı

Madde 7 — Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların başarı durumlarının incelenmesi 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesine göre her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere her üç yılda bir yapılır.

Yürürlük

Madde 8 — Yukarıda belirtilen ilkeler Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

2004 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimat (Seri No:2004/1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Yasal Dayanak

Madde 1- Bu Talimat, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 123 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak “İlaç Komisyonu” tarafından hazırlanmış ve Kurum Yönetim Kurulu'nun 21.04.2004 günlü, XVII/744 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Tanımlar

Madde 2- Bu Talimatta yer alan;

a) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nı,

b) Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü,

c) Sigortalı: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre hastalık sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılanlar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimseleri,

d) Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Sağlık Bakanlığına bağlı olup, 506 Sayılı Kanun' a dayalı olarak yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanmış bulunan protokoller uyarınca sigortalılara sağlık hizmeti veren hastane, sanatoryum, prevantoryum, dispanser, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı merkezi v.b. sağlık kuruluşlarını,

e) Üniversite Hastanesi:- Üniversitelere bağlı tıp fakülteleri hastanelerini,

- Anılan kuruluşlarca oluşturulan vakıflara ait hastaneleri,

- Yüksek Öğretim Kurumu tarafından üniversite olarak tescil edilen vakıf hastanelerini,

f) Sözleşmeli Kişi: Kurum ile kendi uzman tabiplik veya uğraşı dallarında sağlık hizmeti sunumu için sözleşme veya protokol imzalamış bulunan;

- Hastane

- Tanı ve Tedavi Merkezi

- Laboratuvar

- Klinik-Poliklinik

- Serbest Tabip ve Diş Tabibi

- Eczane,

v.b. özel hukuk özel kişilerini,

g) Sözleşmeli Kuruluş: Kurum ile kendi uzman tabiplik veya uğraşı dallarında sağlık hizmeti sunumu için sözleşme veya protokol imzalamış bulunan;

- Hastane

- Tanı ve Tedavi Merkezi

- Laboratuvar

- Klinik-Poliklinik

- Eczane

v.b.özel hukuk tüzel kişilerini,

h) Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Sağlık Bakanlığı dışında kalan ve kendilerine ait sağlık kuruluşlarında Kurum ile imzalanan sözleşme veya protokollere göre sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki derneklere (Kızılay v.b) ait hastane, sanatoryum, prevantoryum, dispanser v.b. sağlık kurum ve kuruluşlarını,

i) İşyeri Hekimi: 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre işverenlerce çalıştırılan ve Kurum tarafından yetkilendirilen tabip ve uzman tabip tabipleri,

j) Birim Amiri: Kurum’a, Sağlık Bakanlığı'na, Üniversitelere, Resmi Kurum ve Kuruluşlara bağlı yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarının baştabipleri veya bu yetkiye sahip diğer görevlileri,

k) Eşdeğer İlaç: Aynı etkin maddeyi aynı doz ve aynı farmasötik formda içeren, diğer bir deyişle farmasötik açıdan eşdeğer olan ilacı,

(Ancak, vitamin, mineral ve oligo elementleri aynı formül içinde içeren ilaçlar, lokal hemostatik ilaçlar, aynı tetkik için kullanılan noniyonik radyoopak maddeler, MR kontrast maddelerde, kalsiyumun D3 vitamini, metabolitleri, magnezyum ve çinko ile kombinasyonunda ve suni gözyaşlarında bu koşul aranmaksızın tümü eşdeğer kabul edilecektir)

l) En Ucuz İlaç: Eşdeğer ilaçlardan en ucuz olanını,

m) Büyük Sağlık Kurulu: Kurum mevzuatı doğrultusunda oluşturulan sağlık kurulunu,

n) Küçük Sağlık Kurulu: Kurum mevzuatı doğrultusunda oluşturulan sağlık kurulunu,

ifade eder.

Kapsam

Madde 3- Bu Talimat hükümleri Kurum sağlık yardımından yararlanma hakkı bulunan sigortalılar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimselere uygulanır.

Yükümlülük ve Sorumluluk

Madde 4- Bu Talimat hükümleri;

a) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı birim amirlerini ve ilgili diğer görevlilerini,

b) Sözleşmeli kişi ve kuruluşlar ile bunların birim amiri ve ilgili çalışanlarını,

c) Kurum tarafından gönderilen, acil hallerde doğrudan veya Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği başvuran Kurum sağlık yardımlarından yararlananları tedavi eden Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını, üniversite hastanelerini ve bunların birim amiri ve ilgili diğer çalışanlarını,

d) Diğer resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile bunların birim amirlerini ve ilgili diğer çalışanlarını,

e) İşyeri tabiplerini,

bağlar.

f) Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanılması halinde Kurum’ un uğrayacağı zarar sebep olandan tahsil edilir.

Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere veya ilaca verilen özel kullanım izinleri, Kurum tabiplerince de uygun görülmesi halinde Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile onaylanmak kaydıyla bu hükmün dışındadır.

Bu Talimat hükümlerine uyulmaması durumunda Kurum' un uğrayacağı zarar, ilgililerin alacağından mahsup veya mümkün olmaması durumunda yasal yollar kullanılarak doğrudan tahsil ve tazmin edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumca İlaç Satın Alınmasının Temel İlkeleri

(Bu bölümdeki ilkeler yalnızca Kurum sağlık tesislerince alınacak ilaçlarla ilgili olup, Kurumla sözleşmeli eczanelere de sözleşme hükümleri uygulanacaktır.)

Madde 5- Kurum sağlık tesisleri tarafından, bu Talimat kapsamındaki aynı formüldeki eşdeğer ilaçlardan Kurumun eşdeğer ilaç politikası doğrultusunda sağlık tesislerinin İlaç Tespit Komisyonunca uygun görülenler satın alınacaktır.

Madde 6- Kurum İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesinin ürettiği ilaçlar Liste dahili olup, Kurum sağlık tesislerinde Kurum'un eşdeğer ilaçlardan en ucuzunun kullanım ilkesi doğrultusunda öncelikle Müessesenin ürettiği ilaçlar kullanılacak ve bu doğrultuda alım yapılacaktır.

Madde 7- Kurum sağlık tesislerine ilk defa alınacak ilaçların cins bakımından belirlenmesi amacıyla;

Yataklı sağlık tesislerinde Baştabip başkanlığında sorumlu eczacı veya onun görevlendireceği başka bir eczacı ile birim şefleri ve/veya servis sorumluları veya onların görevlendireceği tabiplerin ve Baştabiplikçe görevlendirilecek uzman tabip tabiplerin,

Yataksız sağlık tesislerinde Baştabip başkanlığında sorumlu eczacı veya onun görevlendireceği bir başka eczacı ile her branşı temsil edecek yeterli sayıda uzman tabip ve pratisyen tabibin, katılımı ile İlaç Tespit Komisyonu oluşturulacaktır.

Bu komisyon, ünitenin durumuna göre üç ayda, bir defadan az olmamak kaydıyla yapacağı toplantıda o birime ilk defa alınacak ticari isimli ilaçların yalnızca isimlerini, jenerik isimli ilaçların yalnızca jenerik ismini ve farmasötik formunu belirleyecek, özellikle uzun etkili farmasötik formları tercih edilmiş ise tercih nedeni karar defterine yazılacaktır.

a) Bu belirlemeler ışığında ilaçların alım miktarlarının belirlenmesi, eczanede Kurum ilkeleri doğrultusunda bulundurulması işlemleri sorumlu eczacı tarafından yürütülecektir.

b) Ünite eczanesinde bulunan ilaçların listesi etiket fiyatları ile birlikte ünite tabiplerine Baştabiplikçe belirlenecek ancak, 6 aydan uzun olmayacak aralıklarla liste halinde genel yerlere asılmak suretiyle bildirilecektir.

c) İlaç Tespit Komisyonu üniteye alınmakta olan ancak alınmasına son verilecek ilaçları da tespit edecektir.

Madde 8-

a) Aynı etkin maddeyi aynı farmasötik formda içeren tüm ilaçların alımı tedavi maliyeti hesaplanarak yapılacaktır.

Aynı etkin maddeyi aynı dozda içeren ilaçlarda özellikle tablet, şurup, likit, draje, kapsül veya flakon, ampul gibi farmasötik formunun farklı olması nedeniyle ilaçların fiyatlarında büyük farklılık olduğu durumlarda farmasötik formdan ileri gelen, tedaviyi etkileyecek önemli bir özellik yok ise İlaç Tespit Komisyonu tarafından bu tür ilaçların seçiminde tedavi maliyeti mutlak surette gözönüne alınacak, tedavi maliyeti en düşük ilaç kullanılacaktır.

İlaçların; uzun etkili Retart, SR, MR, fort, mikropellet vb. formları ancak tedavi maliyeti uzun etkili olmayan formunun maliyetini aşmamak koşuluyla alınabilecektir.

b) Eritropoietin ve türevi tüm ilaçların alımında birim ünite fiyatı değerlendirilerek en ucuzunun kullanımı ilkesi uygulanacaktır.

Bu gruptaki ilaçlardan herhangi biriyle başlanmış bulunan tedavi protokolü var ise bir başka ürünle de tedaviye devam edilebilir.

Bu tür ilaçların verilişinde hastanın mağdur olmaması için uygun dozda ilaç ünitede bulundurulacak, hastaya reçetede yazılı, raporunda belirtilen ünite dozunda ilaç verilecektir.

c) Düşük molekül ağırlıklı heparinlerde tedavi maliyeti hesaplanacak, tedavi maliyeti en düşük olanı alınacaktır.

d)Kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemlerinin Kurum sağlık tesislerince alımı aynı nitelikli kartuş insülinlerin fiyatını aşmamak koşuluyla yapılabilecektir.

e)Viskosuplemantasyon ürünleri (Adant,Hyalgan,Orthovisc,Ostenil,Synvisc v.b.) tedavi maliyeti hesaplanarak, tedavi maliyeti en düşük olan alınacaktır.

Madde 9- Eşdeğer ilaçlarla ilgili alımlarda Kurum İlaç Bilgi Bankasından alınan veriler ile ilaç firmalarının özel fiyat önerileri mutlaka dikkate alınacaktır.

Firmaların özel fiyat önerileri, yazılı olarak ve tarih belirtilerek belgelenecek ve bu belgeler gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilecektir.

Madde 10- Mesleğin gereği olduğu da gözönüne alınarak formüle edilmesi olanağı bulunan ilaçlar, Kurum sağlık tesisi eczanelerinde yapılacaktır.

Madde 11- Servis eczanelerinin ihtiyacı olan ilaçlar ile poliklinik eczanelerinde mümkün olabilen ilaçlar hastane ambalajı şeklinde alınacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Reçete Yazım ve İlaç Kullanım İlkeleri

İlaç kullanımında aşağıda belirtilen konular temel alınacaktır.

Tüm reçetelere mutlaka tanı yazılacaktır. Tanısı yazılmayan reçeteler Kurum eczaneleri ve sözleşmeli eczaneler tarafından kabul edilmeyecektir.

Madde 12- Ayaktan yapılan tedavilerde; bu Talimatın 14. maddesinde belirtilen durumlar dışında; reçetelere en fazla dört kalemi ve beş günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacaktır. İlacın beş günlük tedavi dozunu belirlemek üzere, reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu da belirtilecektir.

Ancak, tedaviyi yapan tabip tarafından tedavinin 5 günü aşan sürede devam edeceğine karar verilen hastalıklarda kullanılacak ilaçlar, tanı ve tedavi süresi tabibin el yazısı ile reçetede belirtilmek koşuluyla en fazla 2 aylık doza kadar yazılabilecektir.

İlacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, 5 günlük tedavi dozundan fazla ise, bu ilaç bir kutu olarak verilecektir.

Madde 13- Kurum dışı sağlık tesislerinde yatarak tedavi edilen sigortalılar için gerekli olan ve bu hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilecektir.

Bu reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, 5 günlük tedavi dozunu aşan ilaç Kurum eczanesi veya sözleşmeli eczane tarafından kesinlikle verilmeyecektir.

Bu Talimatta özel kullanım koşulları (kültür antibiyogram gibi) belirtilen ilaçlarda bu koşullara da aynen uyulacaktır.

Ancak, Kurum dışı sağlık tesislerinde uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda ilaç verilebilecektir (İlaç verilmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nca yapılan düzenlemelere uyulacaktır).

Madde 14- Bu Talimata ekli “Katkı Payı Alınmayacak İlaçlar Listesi”nde yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçlar Kurum sağlık tesislerince düzenlenmiş küçük sağlık kurulu raporuna (bu talimattaki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) istinaden reçeteye en fazla 3 aylık miktarda, diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir.

Bu ilaçların takibi yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 23.12.1998 tarihli 13-297 sayılı Genelgeye göre yapılacaktır.

Menopozda ve disfonksiyonel uterin kanamalarında kullanılan ilaçlar ise rapor koşulu aranmaksızın en fazla 3 aylık süreli ihtiyaç miktarında yazılabilecektir.

Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar Listesinde bulunan hastalıklarda rapora istinaden bir reçetede 4 kalem sınırlaması bulunmamaktadır.

Hayati önemi haiz olan tetanoz aşısından (Temel Esaslar Bölümünde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) katkı payı alınmaması için de ayrıca sağlık kurulu raporu düzenlenmeyecek yalnızca ilgili tabipçe reçeteye yazılacak, ayrıca aşının uygulanma nedeni tabibin el yazısı ile reçetede belirtilecektir.

Bu konuda Talimatta belirtilen özel düzenlemeler saklıdır.

Madde 15- Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve noniyonik radyoopak maddelerden katkı payı alınmıyacaktır.

Ayaktan yapılan intravenöz pyelografi (I.V.P.) ve histerosalfingografi (HSG) tetkiklerinde kullanılacak noniyonik radyoopak maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca ilgili tabipçe reçete düzenlenecek, reçeteye radyoopak madde ve yapılacak tetkikin ne olduğu açıkça yazılacaktır. 50 ml.yi aşan dozda noniyonik radyoopak madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma nedeni ilgili uzman tabip tarafından reçeteye yazılacaktır.

Radyoopak maddelerden katkı payı alınmaması için ayrıca rapor düzenlenmeyecek, reçeteye hastalığın tanısı, ilgili tabipçe yazılıp imzalanacaktır.

Madde 16- Bu Talimattaki ilkelere uyulmaksızın düzenlenmiş reçeteler Kurum veya sözleşmeli eczanelere geldiğinde ilaçlar verilmeyecek, gerekli düzeltmeler yapılmak üzere reçete ilgili tabibe geri gönderilecektir.

Madde 17- Sözleşmeli eczaneler de sigortalılara ait reçetelerin karşılanması sırasında yukarıda belirtilen koşullara aynen uymak yükümlülüğündedir.

Madde 18- Şahsi tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, reçeteye 6 aylık doza kadar yazılabilecektir. Ancak bu ilaçların tamamı hastaya verilmeyecek, ilacın ambalajı ve tedavi şekli gözönüne alınarak uygun miktarlara bölünerek (en fazla 3 aylık) verilecektir.

Onkoloji ilaçları en fazla 6 kürlük dozda getirtilebilecek, hastaya bir kürlük doz miktarında verilecektir.

Bu konuda Genel Yazı ve Genelgelerle duyurulan gerekliliklere de aynen uyulacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bazı Özel Hastalıklar ve İlaç kullanımına İlişkin Düzenlemeler

Madde 19- Altın Preparatları, Biyolojik Ajanlar, Leflunomid Kullanım İlkeleri:

a) Altın preparatları kullanımından önce diğer antiromatizmal ilaçlar ile tedavi yapılacaktır. Bu tedaviye cevap alınamaması durumu, b maddesinde, aşağıda adı geçen uzman tabiplik dallarından birinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporunda; tanı, daha önce uygulanan tedavi, klinik bulgular, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi, ayrıntılı tedavi şeması v.b. bilgiler detaylı olarak belirtilmek koşuluyla, bu ilaçlar reçeteye yazılabilecektir.

Tedavinin devamı gerektiğinde; bugüne kadar yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şemasını belirten bir rapor daha düzenlenecektir.

b) Romatolojide biyolojik ajanlardan Anti TNF İlaçların (infliksimab, Etanarsept gibi) kullanım ilkeleri;

En az 2 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı veya yan etki nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı romatoid artritli hastalarda ve biri tam doz indometazin olmak üzere en az 2 nonsteroid antiinflamatuar ilacı tam dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, sulfasalazin ve metotreksat kullanılmasına rağmen cevap alınamayan periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilit hastalarında Anti TNF ilaçlar kullanılabilir.

Anti TNF ilaç tedavisi 2 aydır uygulanan hastalarda yeterli cevap alınamamışsa Anti TNF ilaç tedavisine devam edilmez.

-Romatolojide Romatoloji Uzman tabibi tarafından büyük sağlık kurulu raporuna dayanılarak, Romatoloji Uzman tabibinin bulunmadığı Eğitim Hastanelerinde İç Hastalıkları ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzman tabibinin her ikisinin değerlendirmesinin bulunduğu büyük sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılır.

-İlaç hastaya klinik koşullarda tatbik edilecektir.

-Hastanın her başvurusunda tedavisi için gereken ilaç dozu reçeteye yazılacak ve hastaya Kurum Sağlık tesisinde tatbik edilecektir.

-Bu ilaçlar sadece Kurum Eczanelerinden temin edilecektir.

-Bu ilaçlardan tedavi maliyeti en düşük olan tercih edilecektir.

-Yalnızca Sağlık Bakanlığı’nca onay verilmiş endikasyonlarda kullanılacaktır.

-Bu grup ilaçlar büyük sağlık kurulu raporuna dayanılarak Romatoloji, İç Hastalıkları ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzman tabiplerince yazılır.

c) Crohn hastalığında; diğer tedavilere yanıt vermeyen fistülize vakalarda hastalığın tanı, kullanılan ilacın ismi, günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten Gastroenteroloji uzman tabibinin bulunduğu büyük sağlık kurulu raporuna dayanılarak Kurum hastanelerinde klinik koşullarda uygulanacaktır.

d) Leflunomid Kullanım İlkeleri;

Metotreksat kullanımını tolere edemediği ve diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına alınamadığı belgelenmiş romatoid artritli hastalarda İç hastalıkları, Romatoloji veya Fizik Tedavi Uzman tabiplerinden birinin yer aldığı küçük sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Tedavinin devamında reçete bu uzman tabipler tarafından düzenlenir.

e) Tedavinin devamı gerektiğinde; bugüne kadar yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şemasını belirten bir rapor daha düzenlenecektir.

Madde 20- Amfoterisin-B ve Kaspofungin Verilme İlkeleri:

Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik Amfoterisin-B veya Fluconazol’dür.

Klasik Amfoterisin-B'ye allerjik reaksiyon gösterdiğinin küçük sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ya da hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuvar verileri ile bozuk olduğunun klinik olarak belgelenmesi hallerinde raporda belirtilen Lipozomal veya Lipid kompleks Amfoterisin-B kullanılabilir.

Kaspofungin Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonuna göre kullanılabilir.

Kaspofungin, Lipozomal ve Lipid Kompleks Amfoterisin-B Antibiyotik Kontrol Komitesi onayı ile mutlak surette yatarak tedavide kullanılacaktır. Bir aydan sonraki tedavi döneminde hastanın bu ilaçları kullanması gerekiyorsa AKK onayı ile ve küçük sağlık kurulu raporu ile ilaçlar ayaktan tedavide de kullanılabilir.

Lipozomal, Lipid Kompleks Amfoterisin-B ve Kaspofungin Kurum'un kendi eczanesi tarafından verilecektir. Ancak ilacın Kurum eczanelerinde bulunmaması halinde; ilaç, hastanın acil tedavisi için gerekiyorsa “Eczanemizde Yoktur” onayı ile sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.

Madde 21-Antibiyotik Kullanımı

Antibiyotik kullanımına ilişkin özel düzenlemeler Ek 1/A’da belirtilmiştir.

Madde 22- Antidepresan ve Antipsikotik İlaçların Kullanım İlkeleri:

22-1 Antidepresanlar, Psikiyatri (Erişkin ve Çocuk) veya Nöroloji Uzman Tabipleri tarafından yazılacaktır.

Kurum veya Kurum dışı resmi kurumların sağlık tesislerinde, üç Psikiyatri uzman tabibinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak, üç psikiyatri uzman tabibinin bulunmadığı sağlık tesislerinde en az bir Psikiyatri uzman tabibinin yer aldığı küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir.

Trisiklik Antidepresan ilaçlar (Opipramol, İmipramin, Klomipramin, Amitriptilin) diğer tabiplerce de, yukardaki kısıtlamalar olmaksızın, yazılabilecektir.

22-2 Yeni nesil (Atipik) Antipsikotiklerle (Klozapin, Olanzapin, Risperidon, Amisülpirid, Ketiapin) tedaviye mutlaka psikiyatri uzman tabibince başlanacaktır. Kurum veya Kurum dışı resmi kurumların sağlık tesislerinde, üç Psikiyatri uzman tabibinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak, üç psikiyatri uzman tabibinin bulunmadığı sağlık tesislerinde en az bir Psikiyatri Uzman tabibinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir.

Yeni nesil (atipik) antipsikotıkler dışındaki antipsikotik ilaçlar diğer tabiplerce de yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın yazılabilecektir.

22-3 Psikiyatri kliniği dışında yatan hastalara, klinikte tedavi eden tabiplerce başlanmış olan antidepresan ilaçlar, tedavinin idamesi için, psikiyatri dışındaki diğer uzman tabipler tarafından da hasta taburcu olduğu tarihten itibaren en fazla iki aylık dozda reçete edilebilecektir. Tedavinin iki aydan daha uzun devamı gerektiğinde mutlaka psikiyatri veya nöroloji uzman tabipleri tarafından yazılacaktır.

22-4 Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar, psikiyatri veya nöroloji uzman tabibinin bulunduğu, küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak, psikiyatri veya nöroloji uzman tabibince yazılacaktır.

22-5 Antidepresanlar ve Antipsikotikler için düzenlenecek raporda, hastanın tedavisinde kullanılacak ilaç veya ilaçların; jenerik ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı süre belirtilecektir. En fazla 12 ay süreli (demansta en fazla 6 ay süreli) olarak düzenlenecek olan bu raporun yalnızca resimli ilk nüshası sigortalıya verilecek ve yeniden reçete edilmesi durumunda raporun arkasında bu amaçla hazırlanmış sütunlara tabip tarafından yazılacak, imzalanarak kaşe basılacaktır. Eczane tarafından da ilacın verildiğine dair raporun arkasına kaşe basılarak imzalanacaktır. Bir defada verilecek ilaç miktarı 2 aylık dozu aşamayacaktır.

Madde 23- Anti Rh Kullanım İlkeleri:

a) Doğum Sonu Kullanım;

Kurum hastanelerinde doğum yapanlar;

Anti Rh anne-bebek kan grubu belgelerine ve Direkt Coombs testi negatifliğini gösteren belgeye dayanılarak hasta tabelasına uzman tabipce yazılacaktır.

Kurum dışı doğum yapanlar;

Anti Rh Kurum reçetesine poliklinik tabiplerince, doğum belgesi, anne-bebek kan grubu belgesiyle Direkt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ve Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir.

b) Düşük veya küretaj sonrası kullanımı;

Kurum hastanesinde annenin ve babanın kan grubu belgesi ile hasta tabelasına veya reçetesine uzman tabipce yazılacaktır.

Kurum dışı sağlık tesisinde annenin ve babanın kan grubu belgesi, düşük veya küretaj olduğuna dair bir sağlık kuruluşunun belgeleri ekinde Kurum reçetesine poliklinik tabiplerince yazılarak verilecektir.

c) Antenatal Kullanım;

Anne-baba kan grubu belgeleri ve İndirekt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ile küçük sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilecektir.

Madde 24- Antitrombin III Kullanım İlkeleri

Hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresini belirten küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda verilebilecektir. Yeniden kullanımı gerektiğinde bir önce verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.

Bu ilaçlar mutlak surette Kurum'un kendi eczanesi tarafından verilecektir.Ancak ilacın Kurum eczanelerinde bulunmaması halinde; ilaç hastanın acil tedavisi için gerekiyorsa, “Eczanemizde Yoktur” onayı ile sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.

Madde 25- Aşı Uygulaması

Koruyucu nitelikteki aşılar (Grip, kabakulak, kızamıkçık v.b) liste dışı olup Kurumca karşılanmayacaktır.

Ancak, tedavi edici içerikli olan ve hastalığın ölümcül sonuç doğurması nedeniyle kullanımında mutlak zorunluk bulunan aşıların kullanım esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Allerji Aşıları

Allerjik hastalıklarda aşı uygulanmasına başlanılması için aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.

1) Aşılanması düşünülen hastalar en az bir yıl hastanın bulunduğu yerdeki Kurum sağlık tesisinde çocuk, kulak-burun-boğaz, göğüs hastalıkları veya bulunmaması durumunda iç hastalıkları uzman tabiplerince izlenecek, bu süre içersinde allerjenden kaçınma konusunda bilgilendirilecek ve medikal tedavi uygulanacaktır.

Hastanın durumunun izlenmesi için, medikal tedavi uygulayan uzman tabipçe bir dosya açılacak ve tedavi ile ilgili tüm bilgiler bu dosyada toplanacaktır. Dosyalar sağlık tesisinde izleyen uzman tabip tarafından korunacak ve izin, hastalık, nakil, istifa v.b. durumlarda birim amiri tarafından görevlendirilecek bir diğer uzman tabibe devredilecektir.

Bu süre sonunda aşıya başlanması düşünülüyorsa, hasta, kesinlikle Kurum dışı sağlık tesislerine gönderilmeyecek gerekli tüm belgeleri içeren dosyası ile birlikte, Genel Müdürlükçe belirlenecek ve duyurulacak sağlık tesislerine; Kurum mevzuatına göre ve önceden randevu alınarak gönderilecektir.

Bu merkezlerde yapılacak uygulamanın esasları, Genel Müdürlükçe belirlenecek ve Kurum birimlerine duyurulacaktır.

2) Aşı Uygulanmasına Başlama Kıstasları

2.1) Çocuk Hastalar İçin

2.1.1) Sadece doğal inhalan allerjenlere karşı duyarlılığı olan bronşiyal astım,allerjik rinit ve arı venom allerjisi tanılarında aşı tedavisi uygulanabilecektir.

İnhalan allerji tedavisine başlanabilmesi için deri testi veya spesifik IgE tayini yapılması gereklidir.

2.1.2) Hasta üç yaşın üzerinde olmalıdır.

2.1.3) Bronşiyal astım tanısı olan hastalarda yedi yaş ve üzerindekilerin solunum fonksiyon testi yapılarak FEV1 değerinin o yaş için beklenen değerin % 70' inden düşük olmaması, reversibilitenin pozitif olması gereklidir.

2.1.4) Hastanın kronik ve sistemik başka bir hastalığı olmamalıdır.

2.2) Erişkin Hastalar İçin

2.2.1) Sadece arı venom allerjisi tanısında aşı tedavisi uygulanabilecektir.

2.3) Uygulama Kıstasları

2.3.1) Aşı uygulaması; Kurumun yetkili birimince hazırlanacak küçük sağlık kurulu raporu ve tedavi şemasına göre; hastanın bulunduğu ildeki uygun bir Kurum sağlık tesisinde yapılacaktır.

2.3.2) Gerekli olduğu taktirde hastanın aşısı allerji merkezi olan sağlık tesisinden verilecek veya hastanın bulunduğu ildeki Kurum sağlık tesisince mahallinden sağlanacaktır.

2.3.3) Aşı uygulaması öncelikle hastayı allerji yönünden izleyen uzman tabibin, bu tabibin izin, hastalık, nakil, istifa gibi nedenlerle Kurum sağlık tesisinde bulunmaması durumunda, birim amiri tarafından görevlendirilecek mümkünse aynı dalda bir diğer uzman tabibin kontrol ve sorumluluğunda yapılacaktır.

2.3.4) Hastaya ayrıca tanı ve tedaviyi gösteren bir tedavi kartı verilecektir.

2.3.5) Allerji aşılarından katkı payı alınacaktır.

2.4) Sonlandırma Kıstasları

2.4.1) Aşı uygulamasından 12 ayda tedaviye cevap alınamazsa tedavi sonlandırılacaktır.

2.4.2) Aşı uygulaması en fazla 5 yıl sürebilecektir.

Uygulamalar birim amirliklerince denetlenecektir.

b) Hepatit Aşıları

1) Hepatit-B Aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiğinden Kurum tarafından verilmeyecek, bu konuda yayımlanmış Genel Yazı esaslarına göre İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecektir. Sağlık Bakanlığından temin edilememesi nedeniyle acil durumlarda gerekli olan ve Kurumumuz tarafından temin edilen aşı bedelleri İl Sağlık Müdürlüğünden tahsil edilecektir.

2) Hepatit A Aşısı

Kronik karaciğer hastalığı olduğu laboratuvar verileriyle saptanan kişilere Anti HAVIgG negatif ise Hepatit-A aşısı uygulanabilecektir.

3) Kuduz Aşısı, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiğinden Kurum tarafından verilmeyecek, bu konuda yayımlanmış Genel Yazı esaslarına göre İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecektir. Sağlık Bakanlığından temin edilememesi nedeniyle acil durumlarda gerekli olan ve Kurumumuz tarafından temin edilen aşı bedelleri İl Sağlık Müdürlüğünden tahsil edilecektir.

Kuduz serumu hayati önemi haiz olduğundan, enfeksiyon hastalıkları uzman tabibi veya bunun bulunmadığı durumlarda küçük sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi koşuluyla verilebilecektir.

4) Tetanoz Aşısı-Serumu

Yaralanma olaylarında ve diğer gerekli durumlarda verilecektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiğinden Kurum tarafından verilmeyecek, bu konuda yayımlanmış Genel Yazı esaslarına göre İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecektir. Sağlık Bakanlığından temin edilememesi nedeniyle acil durumlarda gerekli olan ve Kurumumuz tarafından temin edilen aşı bedelleri İl Sağlık Müdürlüğünden tahsil edilecektir.

5) Pnömokok, Meningokok ve H.İnfluenza Aşıları

Splenektomiden önce, sonra, organ transplantasyonu yapılanlara, immun yetmezliği olan hastalara, tekrarlayan pnömokoksik menenjitlerde, astım, KOAH (Kronik Obstrüktiv Akciğer Hastalığı), kronik kor pulmonale hastalıklarında gerekli durumlarda verilecektir.

6) Suçiçeği Aşısı ve Hiperimmun Globulini

- Onkoloji

- Organ transplantasyonu

- İmmunosupresif tedavi alan hastalar

- Kronik böbrek yetmezliği hastaları

- Kronik kollagen doku hastalığı

- İmmun hastalıklar

- Bronşiyal astım hastaları,

- AIDS hastaları

- Kronik solunum, endokrin, kardiyovasküler hastalığı olanlara ilgili

uzman tabibin imzası ile verilebilir.

- Doğuma bir haftadan daha kısa süre kaldığında suçiçeği geçiren annenin bebeğine VZIG İmmunglobin İM uygulanacaktır.

Madde 26- Botulismus Antitoksini

Botulismus zehirlenmelerinde Botulismus antitoksini aşağıda belirtilen kurallara göre kullanılacaktır.

a) Botulismus hastalığının tedavisine başlamadaki gecikmenin hayati tehlike doğurabileceği gözönüne alınarak elde mevcut belgelerle ilacın temini işlemlerine başlanacak, bedeli firmaya ödenmeden önce aşağıda (b) alt bendinde belirtilen rapor ve belgelerin eksiksiz olmasına dikkat edilecektir.

b) Botulismus antitoksini anestezi, Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Tabiplerince bunların bulunmadığı yerlerde İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Uzman Tabiplerince kullanılacaktır.

Botulismus hastalığının tedavisinde Botulismus antitoksini için belirlenen maksimum tedavi dozu (literatürde belirtilen doz) 250 ml lik serumlardan 2 adettir.

Bu nedenle;

- Tedavi için 2 kutu veya daha az serum kullanılacak ise hasta adına düzenlenecek küçük sağlık kurulu raporunda kullanılacak ilacın dozu ve tedavi süresi mutlaka belirtilecektir.

- Tedavi için 2 kutuyu aşan miktarda serum gerektiği takdirde bu kez mutlaka hasta adına büyük sağlık kurulu raporu düzenlenecek ve raporda kullanılacak ilacın tedavi süresi ve dozu belirtilmiş olacaktır.

- Hastanın tedavisi Kurum dışı sağlık tesislerinde yapılıyor ise kullanılan serumun miktarına bakılmaksızın, hasta tabelası ile günlük hasta izleme formlarının baştabiplikçe onaylı birer örneği de istenecektir.

Madde 27- Botulismus Toksini Tip A

a) Botulismus toksini, ancak organik nedenleri ekarte edilmiş ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen vakalarda, bu durumu belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini içeren büyük sağlık kurulu raporuna dayanılarak;

- Göz adelesi felçleri

- Blefarospazm

- Hemifasiyal spazm

- Servikal distoni (spazmodik tortikollis)

- EMG esnasında uygulanacak fokal distoni

vakalarında kullanılabilecektir.

b) Pediyatrik Serebral Palside Botulismus Toksini Kullanımı

- Kurum veya kurum dışı resmi sağlık tesislerinde pediyatrik nörolog tarafından tanısı konulmuş hastalarda

- Yalnızca Kurum Eğitim Hastanelerinde olmak şartıyla,

- 8 yaşa kadar sistemik hastalığı, kemiksel deformite, kanama diyatezi, fikst kontroktür olmayan hastalarda, en fazla iki adeleye uygulanmak üzere,

- Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Çocuk Nöroloji uzman tabiplerinin katılımıyla oluşturulacak büyük sağlık kurulu raporuna dayanılarak uygulanarak,

- Tedaviden yarar görüp tekrarı düşünülen hastalarda altı ay sonra yeni bir rapor düzenlenerek en fazla iki uygulama,

- Tek seansta toplam 300 üniteyi aşmamak üzere,

yapılacaktır.

c) Bu ilaçlar mutlak surette Kurum'un kendi eczanesi tarafından verilecektir. Uygulama Kurum Eğitim Hastanesinde ilgili uzman tabipler tarafından klinik koşullarda yapılacak, ilaçlar kesinlikle sigortalıya verilmeyecektir.

Madde 28- Büyüme Hormonu Kullanım Esasları

A) Çocuklarda;

Hastanın en az altı ay veya olayın özelliğine göre bir yıl büyüme hızı izlendikten sonra, konsey uygun gördüğü takdirde bu süre beklenilmeksizin aşağıda belirtilen kıstaslara göre büyüme hormonu eksikliği tanısı konularak tedaviye başlanacak ve yine aşağıda belirtilen kıstaslara göre tedavi sonlandırılacaktır.

a) Tanı Kıstasları (Büyüme Geriliği Olan Çocuklarda Büyüme Hormonu Uygulanmasına Başlama)

1) Büyüme Hormonu, büyümeyi etkileyen sistemik bir hastalığı olmayan bu bölümde yer alan uygulama kıstaslarına uygun ve malnutrisyon saptanmayan hastalara verilebilecektir.

2) Yıllık büyüme hızı;

- 0-4 yaş 6 cm.nin altında,

- 4 yaş-puberte 4, 5 cm.nin altında,

- Pubertede; izleme süresi ve büyüme hızı hastanın diğer bulgularına göre konseyce değerlendirilecektir,

3) Kemik yaşı;

- Puberte öncesi için kronolojik yaşa göre en az 2 yıl geri olacaktır.

- Pubertal dönem için sadece epifizler açık olacaktır.

4) Ötiroid hastalarda uygulanan büyüme hormonu uyarı testlerinden en az ikisine (laboratuvarın kriterlerine göre) yetersiz yanıt alınarak büyüme hormonu eksikliği tanısı konmalıdır.

5) Hastanın yaş grubu ve pubertal bulguları gerektiriyorsa büyüme hormonu testleri yapılmadan mutlaka priming yapılmalıdır.

6) Boy sapması patolojik olan (yani -2, 5 SD'den daha kötü), yıllık uzama hızı yetersiz olan, kemik yaşı takvim yaşına göre 2 yıldan daha fazla geri olan, ancak yapılan iki farmakolojik uyarı testine yeterli yanıt alınan hastalara uyku esnasında büyüme hormonu profili çıkartılmalı ve hastada büyüme hormonu eksikliği olmamasına rağmen eğer büyüme hormonu salınımında bir bozukluk sözkonusu ise, yani nörosekretuar disfonksiyon söz konusu ise hasta büyüme hormonu tedavisi alabilmelidir.

b) Puberte Kıstasları

Erkeklerde Gonadarj (testis hacimlerinin) 4 ml. ve üzerine çıkması, kızlarda T2 düzeyinde telarşın olması, kızlarda kemik yaşının 8'in, erkeklerde 10'un üzerine çıkması, pubertenin başlangıcı olarak kabul edilecektir.

c) Uygulama Kıstasları

1) Kurum hastanelerinde kemik yaşı ve büyüme hızı tetkikleri yapılarak “Büyüme Hormonu Eksikliği” öntanısı konan hastalar, kesin tanı ve tedavisinin sağlanması için, endokrinoloji uzman tabibi bulunan ve konsey oluşturulmuş olan Kurum hastanelerine, gerekli belgelerle birlikte gönderilecektir.

2) Bu merkezlerde Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre birer konsey oluşturulacaktır.

Yukarıda belirtilen kıstaslara göre gerekli tetkikler yapıldıktan sonra konseyce hastalığın tanı ve tedavisine ilişkin ayrıntılı bir küçük sağlık kurulu raporu ve tedavi şeması düzenlenecektir.

3) Hastanın tedavisi bu rapora dayanılarak ve tedavi şemasına göre Kurum sağlık tesislerinde görevli endokrinoloji, bulunmadığı yerlerde çocuk ve iç hastalıkları uzman tabiplerince yapılacaktır.

Reçete düzenlenmesi gerektiğinde, konseyce düzenlenen raporun gün ve sayısı reçeteye yazılacaktır.

4)  Hasta zorunlu haller dışında; 3 aylık aralıklarla bu merkezlere kontrole gelecektir ve yıllık aralıklarla hasta tekrar büyüme hormonu konseyinde değerlendirilip tedavinin devamı veya sonlandırılmasına karar verilecektir. Gerekli görüldüğü hallerde 1 yıl beklenmeden hasta tekrar konseyde değerlendirilebilir.

5) Gerekli görüldükçe konsey tarafından düzenlenen rapor ve diğer belgelerle birlikte ve konseyden tedaviyle ilgili bir uzman tabibin katılımıyla Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünde (İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı) toplantı yapılacak ve çalışmalar değerlendirilecektir.

6) Konseyce tedavi şemasının düzenlenmesinin ardından; hastanın sosyal durumu ve coğrafi özellikler gözönüne alınarak il dışındaki hastalarda konsey uygun gördüğü takdirde ilacı konseyin bulunduğu üniteden verilecek veya konsey tarafından düzenlenecek tedavi şeması, kullanılacak büyüme hormonunun Kurum’un eşdeğer ilaçlardan en ucuzunun kullanımı ilkesi doğrultusunda belirlenecek ticari ismi ve uygulama ile ilgili diğer bilgileri içeren bir küçük sağlık kurulu raporu verilerek,ilacın mahallinden temini sağlanacaktır.

Bu hastalara en fazla 3 aylık ilaç verilebilecektir.

Bu tür ilaçlar mutlaka Kurum eczanelerinden verilecektir.

7) Uygulama kıstasları hastanın aktif ilaç kullandığı süre esas alınarak değerlendirilecektir.

d) Sonlandırma Kıstasları

1) Epifiz hattı kapandığında,

2) Yıllık büyüme hızı 5 cm. ve altında olduğunda,

3) Boy uzunluğu kızlarda 1, 55 m.ye erkeklerde 1, 65 m.ye ulaştığında,

tedavi sonlandırılacaktır.

4) Tedavi esnasında boy 25. percentile ulaştığında tedavi sonlandırılacaktır.

5) Tedavinin sonlandırması konsey kararıyla olacaktır.

B) Erişkinlerde;

1) Epifiz hatları açık olan erişkin yaştaki hastaların büyüme hormonu kullanım esasları, çocuk yaş grubu ile aynıdır.

2) Epifiz hatları kapalı olan hastalarda:

Çocukluk yaş grubunda büyüme hormonu eksikliği tanısı konulup, büyüme hormonu tedavisi verilen ve epifizleri kapandığı için tedavisi kesilen hastalarda ve erişkin yaşta panhipopituitarism tanısı konulan hastalarda, en az 2 tane büyüme hormonu uyarı testi ve IGF-1 tayini ile büyüme hormonu yetersizliği saptanırsa, erişkin endokrinoloji uzman tabibinin mutlaka olacağı Kurum’un büyüme hormonu konseyinde hasta değerlendirilecek ve uygun görülürse erişkin dozda (maksimum 0.006 mg/Kg/gün) büyüme hormonu tedavisi başlanacaktır.

3) Bu hastalar en az 3 ayda bir erişkin endokrinoloji uzman tabibinin olduğu merkezde kontrol edilecek ve bir yıllık aralıklarla Büyüme Hormonu Konseyince tekrar değerlendirilip tedavinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilecektir. Gerek görüldüğü hallerde 1 yıl beklenmeden hasta tekrar konseyde değerlendirilecektir.

Madde 29- Copolymer-l Kullanım İlkeleri:

Copolymer-1 kullanılacak Multipl Skleroz Hastalarının seçiminde uygulanacak kriterler:

a) Hastaya klinik ve laboratuvar olarak kesin Multipl Skleroz tanısı konulmuş olması,

b) Disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0-5,5 arasında olması, hastanın yardımsız olarak en az 100 m. yürüyebilmesi,

c) Olguların Remitting-Relapsing türü olması,

d) Manyetik Rezonans Görüntüleme tetkikinde altı ay içerisinde plakların volümü veya sayısında artışın belirlenmesi,

e) İki yıl içerisinde en az iki atak geçirmesi, yeni vak'alarda ise bir yıl içerisinde iki atak geçirmiş olması,

gerekmektedir.

İlaç Kurum eğitim hastanelerinde düzenlenen büyük sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilecektir.

Tedavi için gerekli ilaçların Kurum Hastanelerinde uygulanması esas olmakla birlikte gerekli durumlarda hastaya uygulama ile ilgili eğitim verildikten sonra ilaçlar bir aylık dozu aşmayacak şekilde verilebilir.

Kurum dışına yapılan sevkler sırasında Copolymer-1 ile ilgili masrafların Kurum dışı sağlık tesislerine ödenmeyeceği ve hastanın en yakın Kurum sağlık tesisine müracaatı gerektiği şerhi konmalıdır.

Bu ilaçlar mutlak surette Kurum’un kendi eczanesi tarafından verilecektir. Ancak ilacın Kurum eczanelerinde bulunmaması halinde; ilaç hastanın acil tedavisi için gerekiyorsa “Eczanemizde Yoktur” onayı ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir.

Madde 30-Demans Hastalığında İlaçların Kullanım İlkeleri:

Demans İlaçları, kısa kognitif muayene ile hafif ve orta şiddette demans saptanan hastalarda en fazla 6 ay süreli küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilebilecektir.

Madde 31-Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri:

Hastalığın tanısı günlük dozu ve kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren Kurum ve Kurum dışı resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır.

Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir. Hastanede yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde rapor aranmaksızın bu ilaçlar diğer tabiplerce de kullanılabilecektir.

Madde 32-Enteral ve Paranteral Beslenme Ürünleri Verilme İlkeleri:

Enteral beslenme ürünleri, normal çocuk beslenmesinde kullanılanlar hariç olmak üzere ayaktan tedavide malnütrisyonu olan veya oral beslenemeyen ancak enteral beslenmesi gereken tüm hastalara küçük sağlık kurulu raporuyla kullanılabilir.

Malnütrisyon tanımı açısından;

-Son üç ayda ağırlığında % 10 ve daha fazla kilo kaybı veya

-Beden Kitle İndeksi (Kilogram olarak ağırlık/ metre cinsinden boy’un karesi) 18’in altı veya

-Kan albümin seviyesi 3 gram/desilitrenin altında olanlar kabul edilecektir.

Parenteral beslenme ürünleri yatan hastalar dışında küçük sağlık kurulu raporu ile malign hastalara, kısa barsak sendromuna, gastrointestinal fistül veya darlıklı hastalara, kronik nörolojik hastalara, Crohn hastalarına, oral veya tüple beslenemeyen hastalara kronik kas hastalarına, koroziv gastrointestinal yaralanmalar, travmatik veya cerrahi sonucu oluşan maksilofasial defektler, ve yutma fonksiyonunun olmaması durumunda verilecektir.

Raporda, hastalığın tanısı, kullanılacak beslenme ürününün jenerik ismi, beden kitle indeksi, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça yazılacaktır.

Bu raporlarda kullanım süresi belirtilecek, ancak rapor en fazla 6 ay süreli olabilecektir Kronik nörolojik hastalıklarda ürün kullanımı için verilen rapor süresi 1 yıl olabilecektir. İlaçlar en fazla iki aylık miktarda verilecektir.

Metabolik ve Enzim bozukluğu olan hastalara verilen mamalar bu hüküm dışında olup, bu bölümün 41. maddesine göre verilecektir.

Bu ürünler mutlak surette Kurum'un kendi eczanesi tarafından verilecektir. Ancak , Kurum eczanelerinde bulunmaması halinde; hastanın acil tedavisi için gerekiyorsa “Eczanemizde Yoktur” onayı ile sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.

Enteral beslenme ürünlerinin Kurum sağlık tesislerince alımı Ek:1 Madde 48’de belirlenen gruplara göre yapılacaktır. Bu gruplara girmeyen ürünlerin alımı; varsa hastanelerin nütrisyon ünitelerine danışılarak, yoksa hastanelerin ilaç tesbit komisyonları yetkisiyle yapılacaktır.

Madde 33-Eritropoietin ve Türevi Preparatların Kullanım İlkeleri:

a) Eritropoietin ve Türevi içeren ilaçların kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören hastalara kullanımı ve reçeteye yazımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

1) Eritropoietin tedavisinin başlangıcında ve idamesinde; Eritropoietin reçetesiyle birlikte, hastanın Kurum dışı veya Kurum sağlık tesislerinde yaptırılmış olan Serum Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi, Hemoglobin, Hemotokrit tetkiklerine ait raporlar, Kurum'un ilgili sağlık tesisine gönderilecek, gerekirse Kurum dışı sağlık tesislerinde yaptırılmış olan tetkikler tekrar edilecektir. Hemotokrit değeri % 27 (yirmi yedi)’nin üstünde olan hastalara Eritropoietin tedavisine başlanmayacaktır. Bu değer Hemoglobin için 9 (dokuz) gr/dl ’nin üstünde olacaktır. Başlangıç tedavisi olarak iskemik kalp hastalığı bulunan hastalarda Htc değeri 30’un altına düştüğünde nefroloji uzman tabibinin kararı ile Eritropoietin tedavisi başlanabilir.

Tedaviye başlangıç dozu 50-150 IU/kg/haftadır.

2) Hemotokrit değeri % 30 (otuz)'a ve Hemoglobin değeri de 10 (on) gr/dl ’ye ulaşan hastalarda değerlerin bu seviyede tutulmasına yönelik hemoglobin değeri 11 (onbir) gr/dl'yi ve hemotokrit değeri % 33 (otuzüç)’ü aşmamak üzere idame tedavisine devam edilecektir.

İdame dozu 25-75 IU/kg/haftadır.

3) Hastanın tedavi öncesi yapılan muayenesinde aşağıdaki belirtilerin saptanması durumunda hastaya Eritropoietin uygulanmayacaktır.

- Demir eksikliği (TSAT <%20 ve/veya ferritin <100 µg/L)

- Kan kaybı

- Hemoliz

- Kronik enfeksiyon

- Alüminyum toksisitesi

- Sekonder hiperparatiroidi

- Ciddi tıkayıcı periferik arter hastalığı

- Regüle edilemeyen hipertansiyon

- Arterio-venöz fistül trombozu

- Konvülsiyon

- Kemik iliğini infiltre eden durumlar

4) Gerek Kurum hastanelerinde ve gerekse Kurum dışı sağlık tesislerinde tedavi görmekte olan sigortalılara yazılan reçeteler, yukarıda sayılan özellikler yerine getirilmeden Kurum sağlık tesisince onaylanmayacak, onaylanmamış reçeteler Kurum eczaneleri tarafından karşılanmayacaktır.

İlaç uygulaması sigortalının tedavi ve izleme gördüğü merkezde yapılacak ve gerekli kayıtlar, ilgili merkezce tutulan dosyalara işlenecektir.

5) Eritropoietin direnci (3 ay boyunca tedavide kullanılan Eritropoietin dozu 150 U/kg olduğu halde kan değerlerinde değişme olmaması Eritropoietin direnci olduğunu gösterir) durumunda tedaviye devam edilmeyecektir.

6) Eritropoietin kullanan hastalara, ilacın takibinin yapılabilmesi için resimli bir karne verilecektir.

Bu karnede hastanın; tanısı, hematokrit, hemoglobin, serum demir ve demir bağlama bulguları, kullanılacak ilacın adı, birim dozu, kullanma süresi ve kullanım dozu ile her defasında verilen Eritropoietin preparatının adı ve miktarı ilgili tabip tarafından yazılarak imzalanacaktır.

Eritropoietin izlem karnesi ile ilgili düzenleme Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ünitelerle birlikte yapılacaktır (İzlem karnesinde bulunacak bilgiler Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek, karneler bu örneğe uygun olarak ünitelerce hazırlanacaktır).

7) Düzenlenen Eritropoietin reçetelerine hastaların kiloları (kuru ağırlık) yazılacak kg başına uygulanacak Eritropoietin miktarı reçetede belirtilecek ve reçetelerin onaylanması esnasında reçetede belirtilen doz kontrolü kilo ve kan değerleri dikkate alınarak yapılacaktır.

8) İlaç yalnızca subkutan uygulanacaktır.

b) Eritropoietin ve Türevlerini İçeren İlaçların Kronik Böbrek Yetmezliğinin Dışında Kullanımı;

Eritropoietin ve Türevleri İçeren İlaçların Kronik Böbrek Yetmezliği dışında Sağlık Bakanlığınca belirlenen endikasyonlarında ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallarla kullanılacaktır.

Yeni doğanda Eritropoietin kullanımı: Doğum ağırlığı 1000 gr.’ın altında ve 32 gebelik haftasından önce doğan bebeklere 200 İU/kg hafta 3 kez 6 hafta süre ile uygulanabilir.

c) Eritropoietinden katkı payı alınmaması için düzenlenen raporların süresi en fazla 6 aylık olabilecektir.

Bir defada en fazla 1 aylık ilaç verilebilecektir.

d) Bu ilaçlar mutlak surette Kurum diyaliz merkezinin bulunduğu sağlık tesisi eczanesinden, bulunmadığı yerlerde en yakın Kurum sağlık tesisi eczanesinden verilecektir. Bu ilaçlar adıgeçen sağlık tesislerinde mutlak surette bulundurulacaktır.

Madde 34- Gaucher Hastalığı Tedavi Esasları:

a) Tanı Kriterleri;

1- Hastanın enzim düzeyi (Glucocerebrosidaze) belirlenerek, enzimatik tanı konulacaktır.

2- Mutasyon analizi yapılacaktır.

b) Enzim tedavisine başlama kriterleri;

1- Tedavi endikasyonu olan hastalık tipleri

- Tip I (Non Nöronopatik Form)

- Tip III (Kronik Nöronopatik Form) dür.

- Tip II (Akut Nöronopatik Form) için enzim tedavisi yapılmayacaktır.

2- Hastalığın tanısı, bir Eğitim Hastanesinde ve Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji veya Metabolizma uzman tabiplerinin de yer aldığı bir Sağlık Kurulu tarafından konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren büyük sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

3- Bu rapor ile birlikte tanıya esas olacak diğer belgeler Kurum tarafından belirlenen Kurum Eğitim Hastanelerinde oluşturulacak bir konsey tarafından incelendikten sonra bu konseyce düzenlenecek rapor esaslarına göre tedaviye başlanılacaktır.

a) Tedavi Kriterleri;

1- Hastanın tedavisi konsey tarafından düzenlenecek rapor esasları doğrultusunda, hastayı konseye sevk eden birim tarafından yapılacaktır. Tip I ve Tip III için aşağıdaki kriterleri olan hastalar:

1.1 Tanısı 5 yaş altında konulan hastalar (Tip II hariç)

1.2 Hepatosplenomegali ile birlikte hipersplenizm bulguları olan hastalar (Hb<9 gm, BK<3000, Plt<50000) veya KCFT bozukluğu

1.3 Semptomatik anemi (diğer nedenler ekarte edilip)

1.4 Kemik tutulumu (X-Ray, MRI veya CT ile gösterilmiş lezyon veya akut ağrı krizi)

1.5 Akciğer tutulumu

1.6 Ağır büyüme geriliği

1.7 Moleküler tanı yapılabilirse: Ağır genotipi (N370S/N370S dışında) olan hastalarda yukarıdaki bulgular daha hafif olsa da verilebilir (asemptomatik olmayacak)

1.8 Nörolojik bulgusu olanlarda Alfa Galactosidase tedavisi uygun değildir.

1- Enzim preparatı reçeteye Çocuk ve Erişkin Metabolizma veya Gastroenteroloji Uzman Tabiplerince 3 ayı aşmayacak miktarda ve hastanın tedavisini yürüten merkez tarafından yazılacak ve ilaçlar hastaya 1’er aylık miktarda verilecektir.

2- Kullanım dozu iki haftada bir 15-60 U/kg olup, bu tedavi klinik koşullarda uygulanacaktır.

a) Tedavinin Kesilmesi;

1- Hasta 3 ayda bir tanı ve tedavi aldığı merkezde kontrol edilecektir. İzlemde karaciğer-dalak boyutlarının değerlendirilmesi ve tam kan sayımı ile karaciğer enzimlerinin tayini, eğer gerek görülür ise 1 yıllık periyotlar ile karaciğer-dalak boyutlarının volumetrik, kemik lezyonlarının takibi uygundur.

Tedavide alınan sonuçlar ayda bir Kurum tarafından belirlenen ve tanıyı onaylayan merkeze gönderilecek ve burada değerlendirilecektir.

2- Hastanın tedavisinin yapıldığı sağlık tesisinde ve konseyin kurulduğu merkezde hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.

3- Tedaviye cevap alınamadığı konsey tarafından belirlendiği durumda tedavi kesilecektir (İzleme parametrelerinde tedavi başlandıktan en az 6 ay sonra hiçbir düzelme meydana gelmez ise).

Madde 35- Glokom İlaçları:

Glokom ilaçları ile tedaviye Göz Hastalıkları Uzman tabibi tarafından başlanacaktır. Göz Hastalıkları uzman tabibinin bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten küçük sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir.

Madde 36- Hiperimmun Gamaglobulinler:

Kurum hastanelerinde Hiperimmun Gamaglobulinler hastaya ilgili uzman tabip ve baştabip onayı ile; mesai saatleri dışında görevli nöbetçi tabip ve nöbetçi şefin onayı ile verilecektir.

Kurum dışı sağlık tesislerinde yatan hastalara hastalığın tanısı ve kullanılan Hiperimmunglobulinin dozu ve ne kadar süre kullanılacağını belirten küçük sağlık kurulu raporu ile verilebilecektir.

Bu ilaçlar mutlak surette Kurum'un kendi eczanesi tarafından verilecektir. Ancak ilacın Kurum eczanelerinde bulunmaması halinde; ilaç, hastanın acil tedavisi için gerekiyorsa “Eczanemizde Yoktur” onayı ile sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.

Madde 37- Human Albumin Verilme İlkeleri:

Kurum dışı sağlık tesislerinde yatarak tedavi gören sigortalılara Human Albumin preparatları doz ve tedavi protokolünü gösterir küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak en fazla 3 (üç) günlük dozda verilecektir. Bu süre sonunda yeniden kullanımı gerekiyorsa daha önce verilen ilacın kullanıldığına dair raporun reçeteyle birlikte getirilmesi gerekir.

Kurum sağlık tesislerinde klinik şefi veya servis sorumlusu onayı ile verilecektir.

Dializ tedavisi gören hastalarda Human Albumin preparatları doz ve tedavi protokolünü gösterir küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak klinik koşullarda uygulanacaktır.

Bu ilaçlar mutlak surette Kurum'un kendi eczanesi tarafından verilecektir. Ancak ilacın Kurum eczanelerinde bulunmaması halinde; ilaç, hastanın acil tedavisi için gerekiyorsa, “Eczanemizde Yoktur” onayı ile sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.

Madde 38- İnterferon Kullanım İlkeleri:

a) Kronik Viral Hepatitlerde Alfa İnterferon Kullanım İlkeleri;

1) Çocuk veya Erişkin kronik viral hepatitlerde Gastroenteroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman tabibi bulunan sağlık tesislerinde bu uzman tabiplerden birinin yer aldığı küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak aşağıda belirtilen kriterlere göre uygulanacaktır.

2) Kronik Hepatit B'de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyleri normalin en az 1,5 katından fazla, HBV DNA pozitif olan histolojik olarak kronik hepatit saptanan kompanse kronik Hepatit-B’li hastalara uygulanır.

Tedavi süresi 6 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.

3) Kronik Hepatit C’de ALT düzeyleri normalin en az 1,5 katından fazla, Anti HCV ve HCV RNA’sı pozitif histolojik olarak kronik hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara Ribavirinle kombine uygulanır.

Ancak Ribavirin kontrendikasyonu var ise interferon monoterapisi uygulanacaktır.

Gerek monoterapide gerekse Ribavirin + İnterferon kombine tedavisinin 3. - 4. ayında tedaviye cevap alınamaması halinde tedavi sonlandırılacaktır.

Tedavi süresi 12 ayı, tedavi dozu haftada 18 milyon üniteyi geçemez.

4) Hepatit-D’de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyi normalin en az 1,5 katından fazla, Anti deltası pozitif olan histolojik olarak kronik Hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara uygulanır.

Tedavi süresi 24 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.

5) Yukarıdaki kriterlere uymayan durumlar için, hastanın tedavisine devam edilmesi düşünülüyor ise hastaya ait tüm bilgi ve belgelerin, önerilen tedavinin ve bunun bilimsel kanıtlarının Kurumumuzun belirleyeceği bir Kurum Eğitim veya Özel Dal Hastanesine gönderilerek, burada alınacak karar doğrultusunda tedavisi yapılacaktır.

6) Pegile İnterferonların kullanım ilkeleri;

3.maddede belirtilen Kronik Hepatit C tedavisine başlama kriterlerine uygun olarak yalnız naive kronik Hepatit-C vakalarında, 18 yaşın üzerindeki hastalarda ve interferon tedavisinde nüks hastalarda kullanılacaktır.

Tedavi süresi 12 ayı geçemeyecektir. 3. - 4. ayda tedaviye yanıt alınamaması durumunda tedavi kesilecektir.

7) Kronik Hepatit-B’de Lamivudine direnç geliştiği, laboratuar bulguları ile belirlenmiş hastalarda a) 1’deki uzman tabiplerce küçük sağlık kurulu raporu ile Adefovir kullanılır.

8) Bu ilaçlar mutlak surette Kurum'un kendi eczanesi tarafından verilecektir. Ancak ilacın Kurum eczanelerinde bulunmaması halinde; ilaç, hastanın acil tedavisi için gerekiyorsa, “Eczanemizde Yoktur” onayı ile sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.

b) Multiple Skleroz (MS)'de Beta İnterferon Kullanım İlkeleri;

Multiple Skleroz (MS)'de Beta İnterferon tedavisi Kurum Eğitim Hastanelerinde düzenlenen büyük sağlık kurulu raporuna dayanılarak ve aşağıda belirtilen kriterlere göre uygulanabilir.

Tedavi için gerekli ilaçların Kurum Hastanelerinde uygulanması esas olmakla birlikte gerekli durumlarda hastaya uygulama ile ilgili eğitim verildikten sonra ilaçlar bir aylık dozu aşmayacak şekilde verilebilir.

Kurum dışına yapılan sevkler sırasında Beta İnterferon ile ilgili masrafların Kurum dışı sağlık tesislerine ödenmeyeceği ve hastanın en yakın Kurum sağlık tesisine müracaatı gerektiği şerhi konmalıdır.

Bu ilaçlar mutlak surette Kurumun kendi eczanesi tarafından verilecektir. Ancak ilacın Kurum eczanelerinde bulunmaması halinde; ilaç hastanın acil tedavisi için gerekiyorsa “Eczanemizde Yoktur” onayı ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir.

Beta İnterferon Kullanılacak Multipl Skleroz Hastalarının Seçiminde Uygulanacak Kriterler

1- Hastanın klinik ve laboratuvar olarak kesin Multipl Skleroz tanısı alması,

2- Disabilite skorunun (E.D.S.S) 0-5,5 arasında olması, bir başka anlatımla hastanın yardımsız olarak en az 100 m. yürüyebilmesi,

3- Olguların Remitting-Relapsing veya Sekonder Progresif MS türü olması,

4- “Manyetik Rezonans Görüntüleme” tetkikinde altı ay içerisinde plakların volümü veya sayısında artışın belirlenmesi,

5- İki yıl içerisinde en az iki atak geçirmesi, yeni vak'alarda ise bir yıl içerisinde iki atak geçirmiş olması,

gerekmektedir.

Madde 39- Kanser İlaçları Verilme İlkeleri:

a) Kurum ve Kurum dışı sağlık tesislerinde kemoterapi yapılacak kanserli hastalara Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatı doğrultusunda, kür tedavisi uygulanıyor ise epikriz ile birlikte düzenlenecek kür protokolünü gösterir küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavisi uygulanmayanlarda ise en fazla 1 aylık dozda ilaç verilebilir.

Kurum birimlerinde kemoterapi tedavisi her birimin kendi protokollerine göre yapılacaktır.

b) Kanser ilaçları diğer ilaçlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığının izin verdiği endikasyonlarda kullanılacaktır. Bu nedenle küçük sağlık kurulu raporunda ilk tedavi veya rekürrent hastalıkta kullanım muhakkak belirtilecektir.

Bir kanser ilacının Kurum dışı sağlık tesisince endikasyonu dışında talep edilmesi halinde Talimatın 4-f Maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

c) İmatinib Kullanım İlkeleri

İmatinib içeren ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen endikasyonlarda, yine Bakanlıkça belirlenen kurallara göre ve bu talimattaki diğer hükümlere göre kullanılacaktır.

d) Bu ilaçlar mutlak surette Kurum’un kendi eczanesi tarafından verilecektir. Ancak ilacın Kurum eczanelerinde bulunmaması halinde; ilaç, hastanın acil tedavisi için gerekiyorsa, “Eczanemizde Yoktur” onayı ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir.

e) Bu ilaçlar hastalığın tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarı ve süresini gösteren Kurum ve Kurum dışı resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır.

Bu tür ilaçların Kurum sağlık tesisleri bünyesindeki Onkoloji Klinikleri haricinde yeniden reçete edilmesi yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir.

İlgili branş uzman tabibinin bulunduğu Kurum sağlık tesislerinde yatarak tedavide rapor koşulu aranmayacak, tabelaya ilaç ilgili uzman tabipçe yazılacaktır.

Kurum dışı sağlık tesislerinde yatarak tedavide rapor koşulu aranacaktır.

Madde 40-  Klopidogrel kullanım ilkeleri:

Klopidogrel içeren ilaçlar yalnızca aşağıda belirlenen durumlarda kullanılabilir.

Koroner stent uygulanan hastalarda 3 ayı geçmemek üzere,

Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılıp EKG değişikliği veya troponin pozitifliği tespit ve dokümante edilmiş olan ST yükselmesiz miyokard infarktüsü veya anstabil angina hastalarında 6 ayı geçmemek üzere Kurum veya kurum dışı sağlık tesislerinde düzenlenen ve ilacın kullanım gerekçesi, dozu ve en fazla 6 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği, küçük sağlık kurulu raporu ile, Kardiyoloji, İç hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahisi Uzman tabipleri tarafından kullanılabilir,

Major gastrointestinal intolerans nedeniyle asetilsalisilik asit kullanılmasına kontrendikasyon bulunduğunun gastroenteroloji uzman tabibince belirlenmesi ve kurum eğitim hastanelerinde düzenlenecek sağlık kurulu raporunda diğer antiagregan ilaçların kullanılamama gerekçesi ile birlikte belirtilmesi halinde; kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, koroner arter hastalığı veya tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olayı (iskemik inme) tespit ve dokümante edilen yüksek riskli hastalarda Kurum sağlık tesislerinde düzenlenen ve ilacın kullanım gerekçesi, dozu ve en fazla 6 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği, büyük sağlık kurulu raporu ile, Kardiyoloji, İç hastalıkları, Nöroloji ve Kalp Damar Cerrahisi Uzman tabipleri tarafından kullanılabilir.

Madde 41- Metabolik Hastalıklar ile Enzim Bozukluğu Hastalıkları:

a) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle listeye dahil edilmemiştir. Bu mamaların alımı, bu konuda yayımlanmış Genel Yazı hükümlerine göre yapılacaktır.

Ancak doğuştan metabolik hastalığı, enzim bozukluğu olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü allerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, Kurum sağlık tesislerince düzenlenen, tanı ve tedaviye ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren küçük sağlık kurulu raporu alınması koşuluyla verilebilir.

Metabolik enzim bozukluğu olan hastalıklarda tanı metabolizma uzman tabibinin bulunduğu bir sağlık tesisinde konulacak ve hastalığın tanısı, kullanılacak ilaçların cins, kullanım dozu ve süresi metabolizma uzman tabibinin yer aldığı heyet raporu ile tespit edilecektir. Tedavinin devamı bu rapora dayanılarak mahallinde yapılabilecektir.

Tanıya ait Metabolizma Uzman Tabibinin yer aldığı rapor hasta tarafından muhafaza edilecek, rapor süresinin bitiminde yeni rapor bu rapora dayanılarak diğer tabiplerce de düzenlenebilecektir.Hasta istenildiği zaman tanıyı belgeleyen bu raporu ibraz etmek zorundadır.

Bu tür mamaları kullanan hastalara resimli bir mama karnesi verilecek ve bu karneye de tanıya ait raporun tarih, sayısı ve verildiği sağlık tesisinin adı yazılacaktır. Her mama alışı karneye işlenecektir.

Bu grup hastaların tedavisi için gereken unlar da mamalarda olduğu gibi aynı şekilde verilecek ve karneye işlenecektir. Ancak, mamul ürünler (makarna, bisküvi v.b) bu kapsamın dışındadır.

b) Çölyak Hastalığında; özel formüllü unlar Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji uzman tabibinin yer aldığı küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilecektir. Tedavinin devamı için özel formüllü unlar, Çocuk ve İç hastalıkları Uzman tabiplerince ayda en fazla 5 kg hesabıyla reçeteye yazılabilecek ve katkı payı alınarak verilecektir.

Madde 42- Osteoporoz ilaçlarının kullanım ilkeleri:

Aşağıdaki hasta gruplarında Osteoporoz tedavisinde kullanılan bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçlarının kullanımında (calsitonin, raloksifen v.b.) kurum veya kurum dışı resmi kuruluşlarca küçük sağlık kurulu raporu düzenlenecek, düzenlenen raporda tedavi süresi belirtilecek, DEXA yöntemiyle belirlenmiş kemik mineral yoğunluk değerini gösteren belge rapora eklenecektir. DEXA yöntemiyle çalışması mümkün olmayan Kurumumuz sağlık tesislerinde elinde bulunan yönteme göre değerlendirilmek üzere (d) bendi kuralları uygulanacaktır.

a) Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T”değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda,

b) Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,

c) Osteoporozla veya kırık oluşumu ile ilgili diğer risk faktörleri bulunan lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin -1,5 ile -2,5 arasında olduğu hastalarda,

d) DEXA yöntemi ile belirlenmiş KMY değeri yok ise, Total KMY ölçümü esas alınarak ölçümde “T” değerinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,

kullanılacaktır.

e) KMY ölçümleri Kurum sağlık tesisleri veya Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları veya bu amaçla Kurumla sözleşme yapmış kuruluşlarda yapılacaktır. Ayrıca, hastanın kendi olanakları ile yaptırdığı ve bir ayı aşmamış DEXA yöntemiyle yapılmış KMY ölçümleri de değerlendirmeye alınacaktır.

Madde 43- Primer ve Sekonder İnfertilite, Anovulasyon ve Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanılan Parenteral İlaçların Kullanılma İlkeleri:

Yukarıda belirtilen hastalıklarda, Ovulasyon indüksiyonu, ayaktan tetkikleri tamamlandıktan sonra (Hormon profili, Spermogram, Histerosalpingografi ve/veya Laporoskopi) aşağıda belirtilen koşullarda yapılacaktır. İlaç kullanımı en az folikülometri ve/veya E2 takibi ile olacaktır.

a) Kurum Doğumevleri:

1) Kurum doğumevlerinde bu grup hastaların takibi için “Ovülasyon İndüksiyonu Ünitesi” kurulacaktır.

Ovülasyon İndüksiyonu Komitesi;

1.1) Eğitim hizmeti veren doğumevlerinde l klinik şefi ve 2 kadın hastalıkları ve doğum uzman tabiplerinden,

1.2) Diğer doğumevlerinde baştabip yardımcısı ve 2 kadın hastalıkları ve doğum uzman tabibinden oluşacaktır.

2) Bu konsey tarafından hastalığın tanısı, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilacın cinsi ve başlangıç dozu en fazla 3 siklus süreli küçük sağlık kurulu raporu ile belirlenecektir.

3) Tedavinin takibi Ovülasyon İndüksiyonu ünitesinde bir kadın hastalıkları ve doğum uzman tabibi tarafından yapılacaktır.

Hastanın buraya her başvurusunda tedavisi için gereken parenteral ilaç miktarı adet olarak reçeteye yazılacak ve hastaya ünitede tatbik edilecektir.

Parenteral ilaçlar her ne şekilde olursa olsun hastane dışında uygulanmak üzere hastalara verilmeyecektir.

4) Ovülasyon İndüksiyonu Ünitesinde her hasta için dosya açılacak tedavi ve ilaç uygulaması ile ilgili her türlü bilgi dosyada bulundurulacaktır.

5) Tedavi en fazla 6 siklus sürecektir.

b) Kurumun Diğer Hastaneleri;

1) Kurum hastanelerinde var ise bir başhekim yardımcısı ve iki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman tabibinden yok ise bir baştabip yardımcısı ve bir kadın hastalıkları ve doğum uzman tabibinden oluşan bir konsey tarafından hastanın durumu değerlendirilecektir.

Bu konsey tarafından hastalığın tanısı, uygulanacak tedavi, kullanılacak parenteral ilacın cinsi ve başlangıç dozu en fazla 3 siklus süreli olan küçük sağlık kurulu raporuyla belirlenecektir.

2) Tedavinin takibi ünitede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman tabibi tarafından yapılacaktır.

Hastanın Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman tabibi her başvurusunda tedavisi için gereken ilaç miktarı adet olarak reçeteye yazılacak ve hastaya bu ünitede anında tatbik edilecektir.

İlaçlar her ne şekilde olursa olsun hastane dışında uygulanmak üzere hastalara verilmeyecektir.

3) Hastayı izleme eden birimde her hasta için dosya açılacak tedavi ve ilaç uygulaması ile ilgili her türlü bilgi dosyada bulunacaktır.

4) 3 siklus süresince yapılan tedavide sonuç alınamazsa hasta Kurum Eğitim Hastanelerinden birine sevkedilecektir.

c) Kurum Dışı Sağlık Tesislerinde Tedavi;

Kurum dışı sağlık tesislerinde bu tür hastalıkların tedavisi için düzenlenen raporlara göre tedavi yapılmayacaktır.

d) Katkı Payı Alınması;

Paranteral ilaçlar mutlaka ayaktan tedavide verilecektir. ilaç katılım payı; orijinal ambalajı bozularak tek adet üzerinden hesaplanarak hasta tarafından ödenecektir. İlaçlar ilgili kliniğe personel tarafından teslim edilecektir.

e) Parenteral ilaçlardan üriner ve rekombinant formları olanlarda; rekombinant preparatların fiyatları, üriner preparatların fiyatlarını aşmadığı takdirde veya üriner preparatlara cevap alınmadığının küçük sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi koşulu ile kullanılabilecektir. Üriner preparatların üretimden kaldırılma v.b. nedenlerle piyasada bulunmaması halinde recombinant preparatlar bu koşullar aranmaksızın kullanılabilecektir.

Madde 44- Solunum Sistemi İlaçları Kullanım İlkeleri:

Bu grup ilaçların ayaktan tedavisi aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.

a) Astım tedavisinde;

1) Formeterol, Salmeterol reçeteye Göğüs Hastalıkları ve/veya Allerji Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları ve/veya Allerji Uzman tabibinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

2) Montelukast, Zafirlukast reçeteye Göğüs Hastalıkları ve/veya Allerji Uzman tabibi tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları ve/veya Allerji Uzman tabibinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

3) İnhaler kortikosteroidler reçeteye Göğüs Hastalıkları, Allerji, Pediatri, veya İç Hastalıkları Uzman Tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden birinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

4) Kısa etkili beta 2 agonistler ve bunların kombinasyonları tüm tabiplerce yazılabilecektir.

5) İnhaler Kortikosteroidlerin Formeterol ve Salmeterol ile kombine şekilleri reçeteye Göğüs Hastalıkları veya Allerji Uzman tabibi tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları veya Allerji Uzman tabibinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

b) KOAH tedavisinde;

1) Tiotropium, Salmeterol ve Formeterol reçeteye Göğüs Hastalıkları uzman tabibi tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları Uzman tabibinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

2) İnhaler Kortikosteroidler ve İnhaler Kortikosteroidlerin Formeterol ve Salmeterol ile kombine şekilleri reçeteye Göğüs Hastalıkları uzman tabibi tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları Uzman tabibinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

3)Kısa etkili beta 2 agonistler ve bunların kombinasyonları tüm tabiplerce yazılabilecektir.

c) Allerjik Rinit tedavisinde ;

Montelukast ve Zafirlukast KBB, Göğüs Hastalıkları, Allerji uzman tabibi tarafından reçeteye yazılacak, tedavinin devamı için bu uzman tabiplerden birinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

Nazal Kortikosteroidler KBB, İç Hastalıkları, Pediatri, Göğüs Hastalıkları, Allerji Uzman Tabipleri tarafından reçeteye yazılacak, tedavinin devamı için bu uzman tabiplerden birinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

Madde 45- Tüberküloz Hastalığı:

Tüberküloz tedavisi tedaviyi düzenleyen tabipler tarafından hazırlanan şemaya göre yürütülecektir.

Reçetelere tedavi şemasının düzenlendiği sağlık tesisinin adı ve şemayı düzenleyen tabibin adı veya varsa sağlık kurulu raporunun gün ve sayısı, reçeteyi düzenleyen tabip tarafından yazılacaktır.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kurumca duyurulan mevzuat hükümlerine aynen uyulacaktır.

Madde 46- Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri:

Gabapentin, Lamotrigin, Topiramat, Vigabatrin ile tedaviye Nöroloji uzman tabibi veya Pediatrik Nöroloji Uzman Tabipleri tarafından başlanacaktır. Bu uzman tabiplerden birinin bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten küçük sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir.

Madde 47- Sağlık Bakanlığınca Kırmızı ve Yeşil Reçeteye Yazılması Uygun Görülen (Uyuşturucu ) İlaçların Reçetelere Yazım İlkeleri:

Sağlık Bakanlığınca uyuşturucu kapsamına alınan ilaçlar, Kurumun uyuşturuculara mahsus reçetesine, Kurum dışına çıkarılanlar Kırmızı reçeteye, Yeşil reçete kapsamında bulunan ilaçlar ise Kurum sağlık tesislerinde Kurumun matbu reçetesine veya hastanın yeni tip otokopili sağlık karnesine (diğer ilaçlardan ayrı reçeteye) kurum dışına çıkarılanlar ise yeşil reçeteye yazılacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlaç Kullanımına İlişkin Özel Düzenlemeler

Madde 48-

a) Tabloda yanında “A” kaydı bulunan antibiyotikler, yatan hastalara kullanılacaktır. Ayakta yapılan tedavilerde, reçeteye yazılmayacaktır.

Ancak;

- Kanser hastalarında,

- Tüberküloz hastalarında,

- Bronşektazide, pnömonide,

- Diyaliz tedavisi gören ve kronik böbrek hastalarında, Nefrotik Sendromda,

- Osteomiyelitte,

- Tromboflebitte,

- Kistik fibroziste,

- Antibiyotik kullanımı gerektiren immun bozukluğu olan hastalarda,

- Kronik karaciğer hastalıklarında,

- Diyabetli hastalarda,

- Bir aydan küçük yenidoğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda,

- Orbital Sellülitte

- Yatarak tedavide başlanan antibiyotiğin hastaneden çıkışta devamı gerektiğinde,

kültür ve antibiyogram aranmaksızın reçeteye yazılacak, tanı, doz ve kullanım süresi ilgili branş uzman tabibin elyazısı ile reçetede belirtilecektir.

b) Antibiyotiklerden yanında (AA) işareti bulunanlar, yatarak tedavide, kültür antibiyogram sonucu yalnızca bu antibiyotiklere duyarlı olduğunun belirlenmesi durumunda yazılabilecek ve duyarlı antibiyotikler içinde tedavi maliyeti en düşük olan antibiyotik seçilecektir. Kültür antibiyogram sonucu tabelaya eklenecektir. Antibiyogram yapılması mümkün olmayan kapalı enfeksiyonlarda ilgili uzman tabibinin el yazısı ile tabelaya vereceği ön tanı ve lokalizasyon belirtilerek “kapalı enfeksiyondur” ibaresine dayanılarak yazılabilecektir.

Kurumdışı sağlık tesislerinde yatarak tedavi edilen hastalarımıza, talimatta yanında (AA) işareti bulunan bir antibiyotiğin reçeteye yazılarak bir Kurum eczanesi, bunun bulunmadığı yerlerde Kurum'la sözleşmeli eczaneden veya kişinin sözleşmesiz bir eczaneden parasını ödeyerek temini gerektiğinde; reçeteye yalnızca bu antibiyotiğe duyarlı olduğunu gösteren kültür antibiyogram sonucu eklenecek veya antibiyogram yapılması mümkün olmayan kapalı enfeksiyonlarda ilgili uzman tabibin el yazısı ile reçeteye ön tanı ve lokalizasyon belirtilerek verilecek “Kapalı enfeksiyondur” ibaresine dayanılarak yazılabilecektir.

Kapalı enfeksiyon: Kültür dışı tanı yöntemleriyle enfeksiyonun yeri ve varlığı saptanmış ancak, etkeni saptamak için kültür örneği alınması olanaksız olan veya invazif girişim gerektiren lokalize enfeksiyonlardır.

Ancak; yanında (AA) işareti bulunan bu antibiyotiklerin oral ve intramusküler formları yukarıda belirtilen hastalıklarda ayaktan tedavide uzman tabip tarafından verilebilecektir. Bu grup antibiyotiklerin intravenöz formları ayaktan tedavide yukarıda belirtilen hastalıklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde verilmeyecektir.

Yatan hastalarda antibiyogram sonucu gelinceye kadar olan dönemde ampirik olarak başlanan antibiyotiğin diski antibiyograma ilave edilecek ve bu durum antibiyogram talep formunda bildirilecektir.

Yanında (AA) işareti bulunan antibiyotikler profilaktik olarak kullanılmayacaktır.

Madde 49- Tabloda yanında “AKK” kaydı bulunan antibiyotikler, yatarak tedavide ve yatarak başlanan tedavinin ayaktan devamı gerektiğinde Antibiyotik Kontrol Komitesi kararı ile tüketilecektir.

Antibiyogram sonucuna göre duyarlı antibiyotikler içinde tedavi maliyeti en düşük antibiyotik seçilecektir.

Antibiyotik Kontrol Komitesi:

a) Kurum eğitim hastanelerinde;

- Baştabip Başkanlığında,

- Enfeksiyon Hastalıkları Uzman tabibi (Bunun bulunmaması halinde Klinik Mikrobiyoloji Uzman Tabibi ve/veya İç hastalıkları Uzman tabibi),

- Sorumlu eczacı,

- Özel dal uzman tabibi (Özel dal eğitim hastanelerinde)

- Genel Cerrahi Uzman tabibi (Bulunmaması halinde diğer Cerrahi branşlardan bir uzman tabip),

- Çocuk Hastalıkları Uzman Tabibi (Pediatri Servisi mevcut ise),

- Baştabipce uygun görülecek diğer branş uzman tabiplerinin katılımı ile oluşturulacaktır.

- AKK’de en az 5 üye bulunacak ve üyeler ilgili kliniklerin şeflerinden, klinik şefi veya şef yardımcısı bulunmuyor ise bu branştaki uzman tabipler arasında görevlendirilecektir.

b) Kurum’un hizmet hastanelerinde Antibiyotik Kontrol Komitesi;

- Baştabip Başkanlığında,

- Sorumlu eczacı (Ünitede eczacının bulunmaması halinde, eczane sorumlusu),

- Özel dal uzman tabibi (Özel dal hizmet hastanelerinde)

- Enfeksiyon Hastalıkları Uzman tabibi ve/veya Klinik Mikrobiyoloji Uzman tabibi (Bunların bulunmaması halinde İç hastalıkları Uzman tabibi),

- Genel Cerrahi Uzman tabibi (Bulunmaması halinde diğer Cerrahi branşlardan bir uzman tabip),

- Çocuk Hastalıkları Uzman tabibi (Pediatri Servisi mevcut ise),

- Baştabipce uygun görülecek diğer branş uzman tabiplerinin katılımı ile oluşturulacaktır.

- AKK’de en az 3 üye bulunacaktır.

c) Kurum dışında tedavi gören sigortalılar için düzenlenen reçetelerde kayıtlı bu tür antibiotikler, bu sağlık tesisinin kendi Antibiyotik Kontrol Komitesinin kararı mevcut ise bunu gösteren baştabiplikce onaylı belgeye veya yine baştabiplikce onaylı reçete üzerine tedaviyi yapan uzman tabibin vereceği gerekçeye göre verilecektir.

d) Antibiyotik Kontrol Komitesi ünite özelliklerine göre bu grup antibiyotiklerin kullanım koşullarını belirleyerek yazılı olarak tüm ilgililere duyuracaktır.

Bu grup antibiyotikleri içeren tabela ve reçeteler Antibiyotik Kontrol Komitesi tarafından bu amaçla görevlendirilecek enfeksiyon hastalıkları uzman tabibi tarafından yoksa ilgili uzman tabiplerce onaylandıktan sonra karşılanacaktır.

Antibiyotik Kontrol Komitesinin hangi koşullarda ve ne sıklıkla toplanacağı baştabiplikce belirlenecektir.

Yanında (AKK) işareti bulunan antibiyotikler profilaktik olarak kullanılmayacaktır.

Madde 50- Tabloda yanında “BA” işareti bulunan ilaçların Kurum sağlık tesislerinde kullanımı ünite amirleri tarafından titizlikle izleme edilecek ve uygun olmayan endikasyonda veya dozda kullanılması halinde sorumlu eczacı tarafından Antibiyotik Kontrol Komitesinde görüşülmek üzere durum baştabibe iletilecek, Baştabipce bunun engellenmesi için gerekli önlemler derhal alınacaktır.

Kurum dışı sağlık tesislerinde düzenlenen bu tür ilaçları içeren reçeteler Kurum sağlık tesisine geldiğinde veya sözleşmeli eczanelerden ilaçları alındıktan sonra bedeli ödenmek üzere reçeteler Kurum birimine verildiğinde söz konusu ilaçların uygun olmayan endikasyon veya dozda kullanılması halinde durum sorumlu eczacı veya reçete kontrolü yapan eczacı tarafından baştabibe iletilecektir. Baştabipce kurum dışı sağlık tesisinin baştabibi, sağlık ocakları için yerel Sağlık Bakanlığı yetkilisine durum iletilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

Madde 51- Tabloda branş uzman tabibi belirtilmiş bulunan antibiyotikler ayaktan tedavide reçeteye yalnızca bu uzman tabipler tarafından yazılabilecektir.

Madde 52- Tabloda “KY” kaydı bulunan antibiyotikler herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilecektir.

Madde 53- Listede yanında “E” kaydı bulunan ilaçların kullanımında uygulama hakkındaki genel yazıda belirtilen gereklilikler de yerine getirilecektir.

Madde 54- Listede yanında “F” kaydı bulunan ilaçlar yatarak ve ayaktan tedavide; Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten Kurum veya Kurum dışı diğer resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen Hematoloji Uzman tabibinin imzasının bulunduğu büyük sağlık kurulu raporuna dayanılarak;

a) Akut kanaması olduğu durumlarda,

b) Faktör düzeyi % l'in altında ve ayda üçten fazla kanaması olan hastalarda haftalık faktör kullanım miktarı 4000 üniteyi geçmediği taktirde Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen Hemofili İzlem Karnesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen hastaya özel Hemofili İzlem Karnesine yazılarak verilecektir.

Haftalık faktör kullanımının 4000 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda ayrıca bu durumu belirten yeni bir küçük sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

Acil müracaatlarda; hastanın tam teşekküllü Kurum veya Kurum dışı resmi sağlık kurumlarına başvurması halinde, Hemofili Kimlik Kartı ve Hemofili İzlem Karnesinin mevcut olmaması veya bu belgeler mevcut, ancak ilaçta doz arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde, ilk mesai gününde raporun çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun tabibin el yazısı ile belirtilmesi koşuluyla, hastanın tedavisi sağlanacaktır.

Hastanın acil durumda sağlık tesislerine başvurması halinde en fazla bir günlük dozda ilaç yazılarak hasta hematoloji uzman tabibinin bulunduğu tam teşekküllü bir sağlık tesisine sevkedilecektir.

Bu ilaçlar mutlak surette Kurum'un kendi eczanesi tarafından verilecektir. Ancak ilacın Kurum eczanelerinde bulunmaması halinde; ilaç, hastanın acil tedavisi için gerekiyorsa, “Eczanemizde Yoktur” onayı ile sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.

Madde 55- Listede yanında “H” kaydı bulunan ilaçlar ventilatör cihazı olan ve kan gazları ölçülebilen kliniklerde laboratuvar verileri doz ve kullanım süresini gösteren Kurum sağlık tesislerinde büyük sağlık kurulu, Kurum dışı sağlık kurumlarında ise en az beş uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılacaktır.

Madde 56- Listede yanında “K” kaydı bulunan ilaçlar ayakta tedavi gören hastalara reçete ile verilemeyecek, yalnızca yatan hastalara kullanılacaktır.

Ancak listede yanında “klinik koşullarda uygulanacaktır” kaydı bulunan ilaçlar hastalara sağlık tesislerinde uygulanacak,hasta tedavi yapan tabibin uygun gördüğü sürede gözlem altında tutulacaktır.Bu tedavi için hastaya yatış işlemi yapılması zorunlu bulunmamaktadır.

Madde 57- Listede yanında “Ke” kaydı bulunan ilaçlar kemoterapi ve radyoterapi gören hastalara Kurum ve Kurum dışı resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen günlük doz ve kullanım süresini belirten küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak yazılacaktır.

Madde 58- Listede yanında “N” harfi bulunan ilaçlar aynı endikasyonda kullanılabilecek ve tedavi maliyeti daha düşük non-steroid antienflamatuvar ilaçların kullanılmama gerekçelerini açıklayan en fazla bir ay süreli küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman tabiplerce reçeteye yazılabilecektir. Rapor aslı reçeteye eklenecektir.

Madde 59- Listede yanında “R” kaydı bulunan ilaçlar hastalığın tanısı günlük dozu ve kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren Kurum ve kurum dışı resmi sağlık Kurumlarınca düzenlenen küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır.

Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir.

İlgili branş uzman tabibinin bulunduğu Kurum sağlık tesislerinde yatarak tedavide rapor koşulu aranmayacak, tabelaya ilaç ilgili uzman tabipce yazılacaktır.

Madde 60- Listede yanında “U” kaydı bulunan ilaçlar ayaktan tedavide uzman tabiplerce reçeteye yazılacaktır.

Ancak, sözkonusu ilaçların kullanımı Kurum ve Kurum dışı resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenmiş küçük sağlık kurulu raporu ile öngörülmüş ise tedavinin devamı için gereken ilaçlar; reçetenin arkasına sağlık kurulu raporunu düzenleyen birimin adı ile rapor gün ve sayısının, reçeteyi düzenleyen tabip tarafından yazılması koşuluyla; diğer tabiplerce de verilebilecektir.

Madde 61- Listede yanında “Z” kaydı bulunan ilaçlar, aşağıda belirtilen kriterlerin bulunması halinde Endokrinoloji uzman tabibinin de bulunduğu Kurum veya Kurum dışı diğer resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen en fazla 3 aylık süreli küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak yazılabilecek, raporun fotokopisi reçeteye eklenecektir. Bu rapora dayanılarak İç Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından da reçete edilebilecektir.

- Daha önce dört ardışık hafta boyunca yalnızca diyetle en az 2,5 kg.lık bir kilo kaybı olmalıdır.

- Obez hastalarda vücut kitle indeksi (BMI) >30 kg/m2 olmalıdır.

- Bu grup ilaçlardan aynı anda sadece biri kullanılacaktır.

İlk üç ay hastaların kontrolü her ay yapılacaktır.İlaçlar birer aylık verilecektir.

Üçüncü ayın sonunda tedavinin devamına karar verilirse yeni rapor düzenlenecektir. Bu raporun süresi de üç ayı geçmeyecektir. Tedavinin 12 haftası sonunda hastalarda başlangıçtaki vücut ağırlığının en az %5'ini kaybetmesi halinde tedavi bir yıla kadar uzatılabilecektir. 12 hafta sonunda vücut ağırlığının en az %5’inin kaybolmaması halinde tedavi kesilecektir.

Bu tür ilaçlar yalnızca Kurum eczanesinden verilecektir.

Madde 62- Listede yanında “*” işareti bulunan ilaçlar, uyuşturucu madde içerdiği için reçeteye yazımında Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen doz aşılmayacaktır.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Düzenlemeler

Madde 63- Test Amacıyla Kullanılan İlaçların Verilme İlkeleri:

Bir hastalığın tanısına yönelik test amacıyla kullanılacak ilaçlar reçeteye uzman tabiplerce yazılacak ve hangi nedenle yazıldığı reçetede belirtilecektir. İlacın yanında özel bir kullanım koşulu (“R” vb) varsa bu koşul aranmaksızın verilecektir.

Madde 64- Pansuman Malzemesi Verilme İlkeleri:

Pansuman malzemesi ayaktan tedavi edilen hastalara verilemez. Ancak yatalak hastalarla sağlık tesislerine ulaşım olanakları kısıtlı kronik fistülize vak'alarda küçük sağlık kurulu raporlarına dayanılarak antiseptik solüsyon, serum fizyolojik, flaster, gazlı bez gerekli miktarda yazılabilir.

Madde 65- Proflaktik Antibiyotik Kullanımı:

Proflaktik antibiyotik kullanımı esasları ünitenin koşulları ve tıbbi gereklilikler göz önüne alınarak, İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı doğrultusunda, Antibiyotik Kontrol Komitesi tarafından düzenlenir.

Profilaktik antibiyotik kullanımı tercihen 24 saat uygulanır. Özellikli ve süresi uzayan ameliyatlar ile immunosupresif alan hastalarda bu süre 72 saate kadar uzatılabilir.

Madde 66- Antibiyogram Yapılma İlkeleri:

a) Antibiyogram; NCCLS yöntemlerine göre yapılacaktır.

b) Yatan hastalarda antibiyogram sonucu gelinceye kadar olan dönemde ampirik olarak başlanan antibiyotiğin diski antibiyograma ilave edilecek ve bu durum antibiyogram talep formunda bildirilecektir.

Madde 67-Glarjin İnsülin Kullanım İlkeleri:

a) Tip 1 Diyabet:Tip 1 Diyabeti olan hastalarda, İç Hastalıkları veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları veya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzman Tabiplerinden birinin yer aldığı Glarjin İnsülin kullanılacağını belirten küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer uzman tabiplerce de kullanılabilir.

b) Tip 2 Diyabet: Tip 2 Diyabeti olan, ancak mevcut tedaviye rağmen kan şeker düzeyleri brittle seyir gösteren hastalarda, Kurum hastanelerinde, İç Hastalıkları veya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzman Tabiplerinden birinin bulunduğu diyabetinin brittle seyir göstediğini açıklayan küçük sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer uzman tabiplerce de kullanılabilir.

Madde 68- İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar

“İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar Listesi” bu Talimata eklenmiştir. (Ek:4)

Sözkonusu listede kayıtlı ilaçlar, Kurumumuz sağlık tesislerinde düzenlenmiş küçük sağlık kurulu raporuna dayalı olarak, katkı payı alınmaksızın sigortalılara verilecek ve bu Talimatın Üçüncü Bölüm, Madde 14'te yer alan hükümlerine göre reçeteye yazılabilecektir.

Bu konudaki özel düzenlemeler saklıdır.

Madde 69- Sağlık Bakanlığı tarafından ara ürün kapsamına alınan ilaçlar

Sağlık Bakanlığı tarafından ara ürün kapsamına alınan ve fiyat beyannamesi bulunmayan bu talimat kapsamındaki ürünlerin alımı ünitelerimizce Kurum mevzuatına göre yapılabilecektir.

Bu ürünler reçetelere yazıldığında da verilebilecektir. Talimatta bu ürünler için bir koşul belirlenmiş ise kullanımda bu koşula aynen uyulacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yeni Ruhsat Alan İlaçların Alımın İlişkin İlkeler

Madde 70- Bu Talimatın Jenerik ve Genel ile Ticari İsimle Listeye Giren İlaçlar bölümünde yeralan ilaçlar Bölüm II’de yer alan ilkeler başta olmak üzere; bu Talimat hükümlerine göre Kurum sağlık tesislerince satın alınabilir.

Bu Talimatın yayım tarihinden sonra ruhsat veya Sağlık Bakanlığından ithal izni almış olup bu Talimatta yer alan ilaçların eşdeğerlileriyle Kurumca şahsi tedavi için yurtdışından ithal edilen ilaçların yurt içinde piyasaya verilmesi durumunda firma Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvurur ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü firmaya yazılı olarak bildirildikten sonra Liste dahili olur.

Ancak Talimatta eşdeğerlisi bulunmayan ilaçlara ve Talimatta yer alan ilaçların efervesan formlarına ilişkin işlemler, İlaç Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda, Kurum Yönetim Kurulu'nca alınacak karara göre yürütülür.

Kanser ve HIV Enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ve bu Talimatta bulunmayan ilaçlara Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce geçici olarak Talimat kapsamına alınır.

Hayati öneme haiz olduğu küçük sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve bu Talimat kapsamında bulunmayan ilaçlar şahsi tedavi için yurtdışından getirilebilir.

Madde 71-Genel Hükümler

a) İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı

1) Jenerik ve Genel isim altında toplanan ilaçlar (Ek: 1),

2) Antibiyotik tablosu (Ek:2)

3) Ticari ismi ile yer alan ilaçlar (Ek: 3),

4) İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar (Ek: 4),

5) Kurum ilaç fabrikasının ürettiği ilaçlar (Ek: 5)

olmak üzere beş bölüm halinde düzenlenmiştir.

a) Listede gerek jenerik ve genel isimle ve gerekse ticari isimle yeralan ilaçların yanında bir kayıt yoksa bütün farmasötik şekilleri ile C, Plus, Forte, SRO, Suractive v.b. formları listeye girmiş sayılır.

Yürürlük

Madde 72- Bu Talimat hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Talimat’ın Kurumla sözleşmeli eczanelere uygulanması yayımlandığı tarihten 15 gün sonra başlar.

Yürütme

Madde 73- Bu Talimat hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

 

İLAÇ LİSTESİ

 

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

KARAR

TARİH : 27.5.2004

KARAR NO : 2004/44

KONU : SEKA Ankara Alım Satım Müdürlüğü Binası’nın Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19.4.2004 tarih ve 3609 sayılı yazısına istinaden,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15.7.1998 tarih ve 98/51 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan ve özelleştirme stratejisi belirlenen SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.’ne ait Ankara Alım Satım Müdürlüğü Binası’nın “Varlık Satışı” yöntemi ve “Pazarlık” usulü ile özelleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihale neticesinde;

1. SEKA Ankara Alım Satım Müdürlüğü Binası’nın 3.450.000.- (Üçmilyondörtyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet ÖZDOĞAN’a ihale şartları çerçevesinde satılmasına, Ahmet ÖZDOĞAN’ın İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde yer alan diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve SEKA Ankara Alım Satım Müdürlüğü Binası’nın 3.440.000.- (Üçmilyondörtyüzkırkbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren İlci İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’ne satılmasına,İlci İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde yer alan diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve SEKA Ankara Alım Satım Müdürlüğü Binası’nın üçüncü teklifi veren Birol MUTLU-Erol MUTLU-Şenol MUTLU’ya ihale şartları çerçevesinde satılmasına, Birol MUTLU-Erol MUTLU-Şenol MUTLU’nun İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde yer alan diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2. Bu Karar çerçevesinde varlık satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

KARAR

TARİH : 27.5.2004

KARAR NO : 2004/45

KONU : Sümer Holding A.Ş.’ye ait TÜMOSAN/Türk Motor ve Traktör Sanayi İşletmesinin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 6/5/2004 tarih ve 4243 sayılı yazısına istinaden; Sümer Holding A.Ş.’ye ait TÜMOSAN/Türk Motor ve Traktör Sanayi İşletmesinin (TÜMOSAN İşletmesi) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale çerçevesinde;

TÜMOSAN İşletmesinin;

— 27.200.000 (yirmiyedimilyonikiyüzbin)ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satılmasına,Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilmesine ve 27.100.000 (yirmiyedimilyonyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci yüksek teklifi veren Güneş Turizm ve Motorlu Taşıtlar Ticaret Ltd. Şti.’ye satılmasına, Güneş Turizm ve Motorlu Taşıtlar Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde idareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilmesine ve 25.500.000 (yirmibeşmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Konya Ortak Girişim Grubu’nun “İhale Şartları Belgesi” çerçevesinde İdarece belirlenecek süre içerisinde sermayesinin en az %51 (yüzdeellibir)’ine sahip olarak kuracağı Anonim Şirkete satılmasına, Konya Ortak Girişim Grubu’nun İhale Şartları Belgesi çerçevesinde Anonim Şirket kurmaması ve/veya kuracağı Anonim Şirketin sözleşme imzalamaktan ve/veya İhale Şartları Belgesindeki diğer yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilmesine ve 25.000.000 (yirmibeşmilyon) ABD Doları bedelle dördüncü yüksek teklifi veren Karacabay Turizm ve Motorlu Taşıtlar Ticaret Ltd. Şti.’ye satılmasına, Karacabay Turizm ve Motorlu Taşıtlar Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

— Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2004/4351

Karar

: 2004/5460

İncelenen Kararın

:

Mahkemesi

: Karşıyaka 3.A.H.

Tarihi

: 14.5.2002

Numarası

: 2002/275-2002/343

Davacı

: Muzaffer Bayram

Davalı

: Stephanic Christin Venning

Dava Türü

: Boşanma

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan boşanma davasında, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi hükmüne göre, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının anılan Kanunun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı ve davalı asil dinlenilmeksizin, taraf vekillerinin beyanı ile yetinilerek boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 28.04.2004

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2004/4352

Karar

: 2004/5259

İncelenen Kararın

:

Mahkemesi

: Karşıyaka Aile Mahkemesi

Tarihi

: 17.7.2003

Numarası

: 2003/157-2003/35

Davacı

: Nurettin Yıldırım ve Arife Yıldırım

Davalı

: Sezai Uçar

Dava Türü

: Evlat Edinme

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı 27.5.2003 tarihli dava dilekçesiyle açtığı davada, eşinin ergin olan oğlu Sezai'yi evlat edinmek istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dosyada mevcut nüfus kayıt örneğinden, evlat edinilmek istenilen davalının evli olduğu anlaşılmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 313. maddesinin 2. fıkrasında "evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlat edinilebilir" hükmü mevcuttur.

Mahkemece, davalının eşinin rızası alınmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 26.04.2004

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2004/4353

Karar

: 2004/5320

İncelenen Kararın

:

Mahkemesi

: Karşıyaka 2.A.H.

Tarihi

: 19.2.2003

Numarası

: 2002/1053-2003/91

Davacı

: Hürrem Turanlı (Melek Hürrem Turanlı)

Davalı

: Kerem Ozan Erozan

Dava Türü

: Evlat Edinme

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacının 29.11.2002 tarihinde açtığı davada, ergin olan davalıyı evlat edinmek istediği mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 313. maddesinde ergin ve kısıtlıların hangi hallerde evlat edinilebileceği düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun evlat edinme kararı vermeden önce hakime araştırma yükümlülüğü getiren 316. maddesinde;

"Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

Araştırma özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki açıklığa kavuşturulması gerekir" hükmü mevcuttur.

Mahkemece, Medeni Kanunun 313. maddesinde belirtilen halin mevcut olup olmadığı tespit edilmeden ve 316. maddesi gereğince kapsamlı bir araştırma yapılmadan tarafların beyanları ile yetinilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 26.04.2004

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2004/4354

Karar

: 2004/5512

İncelenen Kararın

:

Mahkemesi

: Karşıyaka 1.S.H.

Tarihi

: 26.3.2002

Numarası

: 2002/422-2002/369

Davacı

: Memet Gül

Davalı

: Hasımsız

Dava Türü

: Evlenmeye İzin

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacının 26.3.2002 tarihli dava dilekçesi ile, velayeti altında bulunan kızı Serap'ın evlenmesine izin verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

l Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi ile "ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir" hükmü getirilmiştir.

Mahkemece, olağanüstü durumun ve pek önemli nedenin varlığına ilişkin deliller sorulup toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile Medeni Kanunun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenme izni verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 29.04.2004

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2004/4355

Karar

: 2004/5229

İncelenen Kararın

:

Mahkemesi

: Karşıyaka Aile Mahkemesi

Tarihi

: 21.10.2003

Numarası

: 2003/2325-2003/869

Davacı

: Nilüfer Çankaya Ergenekon

Davalı

: Ali Şengönül

Dava Türü

: Evlat Edinme

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı vekilinin 10.10.2003 tarihli dava dilekçesiyle açtığı davada, ergin olan davalıyı evlat edinmek istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 313. maddesinde ergin ve kısıtlıların hangi hallerde evlat edinilebileceği düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun evlat edinme kararı vermeden önce hakime araştırma yükümlülüğü getiren 316. maddesinde;

"Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

Araştırma özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir" hükmü mevcuttur.

Mahkemece, Medeni Kanunun 313. maddesinde belirtilen halin mevcut olup olmadığı tesbit edilmeden ve 316. maddesi gereğince kapsamlı bir araştırma yapılmadan tarafların beyanları ile yetinilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 26.04.2004

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2004/4356

Karar

: 2004/5378

İncelenen Kararın

:

Mahkemesi

: Karşıyaka 2.S.H.

Tarihi

: 3.10.2002

Numarası

: 2002/1167 -2002/892

Davacı

: Durna Tunca (Fatma Tunca'ya Velayeten)

Davalı

: –

Dava Türü

: Evlenmeye İzin

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı vekilinin 27.09.2002 tarihli dava dilekçesi ile açtığı davada, müvekkilinin velayeti altında bulunan kızı Fatma'nın evlenmesine izin verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

l Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi ile " ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir." hükmü getirilmiştir.

Mahkemece, olağanüstü durumun ve pek önemli nedenin varlığına ilişkin deliller sorulup toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile Medeni Kanunun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenme izni verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 27.04.2004

—— • ——

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2004/3583

Karar

: 2004/4237

Mahkemesi

: Aksaray-Ortaköy Asliye Hukuk Hakimliği

Tarihi

: 26.6.2002

Nosu

: 1998/64-2002/328

Davacı

: Üzeyir Köse adına Avukat Tuncer Kurnaz

Davalı : Ozancık Belediye Başkanlığı

Davacı Üzeyir Köse vekili Avukat Tuncer Kurnaz tarafından, davalı Ozancık Belediye Başkanlığı aleyhine 20.3.1998 gününde verilen dilekçe ile davacıya ait dükkanın davalı belediyece yıkılması nedeniyle uğranılan zararın tazmininin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava idare yargı yerinde açılacağından mahkemenin görevsizliğine, talep halinde dosyanın görevli idare mahkemesine gönderilmesine dair verilen 26.6.2002 günlü kararın kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı'nın yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Davacının, dava konusu dükkanının davalı Belediye tarafından yıkılması nedeniyle tazminat isteminde bulunduğu, yerel mahkemece davaya bakmaya idare mahkemesi görevli olduğundan görevsizlik kararı ve talep halinde dosyanın görevli idare mahkemesine gönderilmesine karar verildiği hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

İdari Yargılama Usul Yasası'nın 2. maddesinde hangi işlerin idari Yargı yerinde bakılacağı belirtildikten başka, aynı yasanın 11. maddesinde idari yargı yerine başvurmanın yöntem ve usulü de hüküm altına alınmıştır. Anılan yasa maddesi gözetildiğinde, mahkemenin istem halinde dosyanın İdari mahkemesine gönderilmesine ilişkin kararın bu maddeye aykırı olduğu açıktır. Şu durumda davanın yargı yolu bakımından reddi kararından sonra görevsizlikle yetinmeyerek yargı yerinin ayrı olmasına rağmen gönderme kararı da vermesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteminin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA l.4.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas : 2004/2895

Karar : 2004/3566

Davacı Mustafa Çayırlı ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 21.2.2003 günlü ve 2002/1107-2003/102 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 29.3.2004 gün ve Hukuk-033315 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Dava, evliliğin devamı sırasında eşlerden birisi tarafından, nüfus kütüğündeki adının düzeltilmesi istenilen çocuğa velayeten açılmış olup mahkemece, diğer eşin katılması veya icazeti aranmadan bakılıp kabulüne karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 336 ncı maddesinde, (eşlerden herhangi birisine öncelik veya üstünlük tanınmadan) evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın, velayeti birlikte kullanacağı öngörülmüş ve 342 nci maddesinde de ana ve babanın velayetleri çerçevesinde çocuklarını temsil edecekleri ilkesi yine ayırım yapılmadan getirilmiştir.

Emredici nitelikteki bu yasa kuralı evlilik birliği içinde velayetin kullanılması kapsamında ana ve baba tarafından çocuk adına açılacak tüm davalar yönünden de geçerlidir. Buna göre, asıl olan eşlerin birlikte dava açmaları ise de, bunlardan birisi tarafından açılacak davaya diğer eşin sonradan icazetini bildirip olumlu iradesini ortaya koyması ile velayetin birlikte kullanılması gerçekleşmiş olacağından yeterlidir. Diğer eşin katılımının veya rızasının sağlanamadığı davanın ise reddi gerekir.

Bu bakımdan mahkemece davacıya, eşinin davaya katılmak ya da duruşmada hazır bulunmak suretiyle icazetini bildirmesi veya icazetini gösteren imzası noterden onaylı belge ibraz etmesi için mehil verilip, bunun sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eşlerden birisinin istemi yeterli bulunarak davanın esası hakkında karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C.Başsavcılığına gönderilmesine, 3.5.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı