Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Mayıs 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25474

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7187 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Tebliğ

— Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 34)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 2004/7187

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin seçilmesi; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

19/4/2004 Tarihli ve 2004/7187 Sayılı Kararnamenin Eki

 

LİSTE

Adı ve Soyadı :

 

1 - Muzaffer Hatipoğlu

(Yargıtay)

2 - Çağatay Özcan

(Danıştay)

3 - Doç. Dr. Ahmet Gökcen

(Ceza Hukuku)

4 - Doç. Dr. Hasan Nuri Yaşar

(İdare Hukuku)

5 - Prof. Dr. Yavuz Atar

(Anayasa Hukuku)

6 - Muhsin Eren

(Türkiye Barolar Birliği)

7 - M. Ruhi Özbilgiç

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı

8 - Doç. Dr. Yusuf Sarınay

Devlet Arşivleri Genel Müdürü

9 - Niyazi Güney

(Adalet Bakanlığı)

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

26 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7376

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mayıs 2004 tarihinde İngiltere’ye gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

26 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-15-2004-599

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7376 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mayıs 2004 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

26 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7377

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mayıs 2004 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

26 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-155-2004-600

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7377 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mayıs 2004 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

26 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7378

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mayıs 2004 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

26 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-156-2004-601

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7378 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mayıs 2004 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Tebliğ

Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Gümrük İşlemleri)

(Seri No: 34)

MADDE 1 — 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, (f) bendinin birinci paragrafı ve (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin beyanname toplam sayısının %1’ini aşan sayıda Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 235 ve 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,"

"f) İmalatçı olmayan Dış Ticaret Sermaye şirketleri ile idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların dış ticaret işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketleri hariç, başvuru tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az;"

"j) Dış Ticaret Sermaye şirketleri ile idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların dış ticaret işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketleri hariç imalatçı olması,"

MADDE 2 — Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan "Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce" ibaresi "Türkiye İhracatçılar Meclisi veya İhracatçı Birliklerince" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 — Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki ikinci paragraf eklenmiştir.

"İmalatçı olmayan dış ticaret veya pazarlama şirketlerinin dış ticaret işlemlerini gerçekleştirdiği aynı gruba ait imalatçı firmaların kuruluş ve faaliyet alanı ile sermayesinin son durumunu ve yönetim kurulu üyelerini gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği,"

MADDE 4 — Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden" ibaresi "Türkiye İhracatçılar Meclisi veya İhracatçı Birliklerinden" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Tebliğ 8/5/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı