Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Mayıs 2004

SALI

Sayı : 25472

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Maliye Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

2004/7310  Bazı Vali Atamalarına Dair Karar

 

Yönetmelikler

— Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (GYTE-NAM) Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği

— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GYTE-AAUM) Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği

— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ İthalat Tebliğ No: (2004/20)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7259

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Mayıs 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-152-2004-592

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7259 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Mayıs 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7260

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) 88. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, 25 Mayıs 2004 tarihinde Slovenya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-153-2004-593

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7260 sayılı yazınız.

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) 88. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, 25 Mayıs 2004 tarihinde Slovenya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7261

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Mayıs 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-154-2004-594

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7261 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Mayıs 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Karar Sayısı : 2004/7310

Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 8/5/2004 tarihli ve 1364 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

8/5/2004 Tarihli ve 2004/7310 Sayılı Kararnamenin Eki

 

LİSTE

ADI VE SOYADI :

ESKİ GÖREVİ :

YENİ GÖREVİ :

Akif TIĞ

Bayburt Valisi

Merkez Valisi

A. Haydar ÖNER

Giresun Valisi

Çankırı Valisi

Halil ULUSOY

Çankırı Valisi

Iğdır Valisi

Musa KÜÇÜKKURT

Iğdır Valisi

Bayburt Valisi

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.

Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir.

Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçilebilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Bilgi Kuramı ve Matematik derslerinin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.50 olması gerekir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

"Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları ile topluma hizmet etkinlikleri notla değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir."

"Ayrıca, okulda Uluslararası Bakalorya (IB) programının uygulanması durumunda Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet (CAS) çalışmalarına ağırlık verilir."

Madde 4 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğretmen seçimiyle ilgili olarak:

a) Başvurularda;

1) Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş,

2) Alanında en az beş yıl öğretmenlik yapmış,

3) Öğretmenlikte son üç yılın sicil not ortalaması en az 80,

4) Öğretimi yabancı dille yapılan derslerin öğretmenleri için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında en az "C" düzeyinde başarılı,

5) Aylıktan kesme ya da maaş kesilmesi cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış

olmak şartları aranır.

b) Atamalarda;

1) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında en az "C " düzeyinde başarılı,

2) Alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş,

3) Alanlarında eser vermiş olanlar ile bilimsel yayın organlarında makaleleri yayımlanmış,

4) Aylıkla ya da takdir veya teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiş,

5) Alanında en az iki haftalık hizmet içi eğitim kursuna katılmış

olanlara yukarıdaki sıralama dikkate alınarak öncelik tanınır.”

"Bu okullarda görev yapan öğretmenler, en geç iki yılda bir hizmet içi eğitime alınırlar. Hizmet içi eğitim sonunda yapılan sınavda başarısız olanların bir ders yılı daha okullarında rehberlik yapılarak eksikliklerinin giderilmesine çalışılır ve ders yılı sonunda tekrar hizmet içi eğitime alınarak yetişmeleri sağlanır. Bunda da başarısız olanlar, Bakanlıkça uygun görülen okul veya kurumlarda görevlendirilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Yönetici seçiminde öğretmen görevlendirilmesindeki şartlar ile 11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/5/2003 tarihli ve 25095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — KPSS'ye girmiş olan adayların TMO tarafından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuruları, sınav ilanlarında açıklanan tarihler arasında Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. KPSS Sınav Sonuç Belgesi yanında, adayların istenen belgeler ile birlikte dolduracakları Sınava Başvuru/İş İstem Formunu son başvuru günü çalışma saati bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına vermeleri veya göndermeleri gerekir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

Sınav Başvuru/İş İstem Formları Ankara'da TMO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından, diğer yerlerde ise TMO Şube Müdürlüklerinden sağlanabilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "işletmedeki ve inşa halindeki projeler ile" ifadesi madde metninden çıkarılmış, maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Enerji üretimini de ihtiva eden çok maksatlı veya enerji üretimini kapsamayan tek veya çok maksatlı olarak planlanmış projelere, proje kapsamında ortak tesisleri inşa halinde olan ve enerji tesisi ile ilgili kısımlarının DSİ tarafından iki yıl içerisinde tamamlanması öngörülen projeler ile elektrik üretim tesisi yapılmasına engel teşkil etmeyen kısımları tamamlanmış projelere ve DSİ tarafından uygun görülen projelere müracaat edilebilir. Bu durumda, ortak tesislere ilişkin yapılmış harcamalar ile geriye kalan işlerin bedeli toplamından ortaya çıkacak bedel üzerinden enerji payına isabet eden miktar hesaplanarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ortak tesislerin DSİ tarafından kesin hesabının çıkartılmasını müteakip enerji payına isabet eden gerçek miktar ile daha önce hesaplanmış olan miktar arasındaki farka göre enerji payına isabet eden miktar revize edilerek mahsuplaşma yapılır. Herhangi bir sebeple ortak tesis inşaatının Şirketin enerji projesi ile eş zamanlı olarak tamamlanamaması durumunda Şirket, DSİ’den herhangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde bulunamaz."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"DSİ ve/veya EİE projeleri dışında geliştirilen yeni projeler için şirket, Ek-4'de belirtilen format doğrultusunda bir ön rapor hazırlayarak DSİ’ye müracaat eder. DSİ, EİE’nin de görüşünü alarak altmış gün içerisinde teklif edilen projenin mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile ilişkisi açısından değerlendirmesini yapar, müracaatın uygun görülmesi halinde durumu Şirkete bildirir ve 7 nci maddede belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra Şirket veya Şirketlerden fizibilite raporu hazırlanmasını ister. Projeye birden fazla müracaat olması halinde DSİ tarafından yüz seksen günü geçmemek üzere şirketlere aynı fizibilite teslim tarihi verilir ve bütün fizibiliteler aynı tarihte teslim alınır. Şirket veya Şirketler, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçlar, menba developmanı ve mansap su haklarını gözönünde bulundurularak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre, Ek-3'de belirtilen format doğrultusunda fizibilite raporunu hazırlar ve beş nüsha olarak DSİ'ye teslim eder."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin EK-1 bölümünün 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — Hidroelektrik santral, DSİ’ce geliştirilerek inşa edilen/edilmekte olan "...................projesi" kapsamında yer aldığından "Ayrılabilir Maliyetler, Arta Kalan Faydalar Metodu" ile yapılan maliyet taksimine göre, enerji hissesi %...... sulama hissesi %...... içme suyu hissesi %..... taşkın koruma hissesi %...... olarak belirlenmiştir. ............. yılında işletmeye açılan/inşaatı devam etmekte olan "..................... projesi" nin proje bedeli, .............. yılı birim fiyatları ile .................. TL olarak hesaplanmıştır. Ortak tesislerin lisans süresince (..... yıl) amortismanına tekabül eden değer, .............. yılı birim fiyatları ile .... /..... x......= .................. TL. dir. Şirket tarafından DSİ'ye ödenmesi gereken bedel, bu değerin enerji payına isabet eden miktarı olan %...... x ................... = ..................... TL. dir.

Ödemelerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) İlk ödeme tarihi olarak işletmeye başlama tarihinden 5 tam yıl sonrası alınır. Şirket tarafından DSİ’ye ödenmesi gereken bedelin ilk taksiti TEFE ile ödeme yılına getirilip 10’a bölünerek bulunur. Geriye kalan kısmı 9 taksitle, Lisans süresi yetmediği takdirde ise Lisans süresi bitimine kadar olan yıl sayısı kadar taksitler halinde ödenir.

b) İlk taksitten sonraki taksitlerin hesaplanmasında TEFE uygulanarak bulunan ilk yıl taksitinin ödenmesinden sonra kalan ana paraya TEFE uygulanarak bulunan değer, kalan yıl sayısına bölünerek yıl taksiti bulunur. Aynı işlem takip eden yıllardaki taksitlerin hesabında uygulanır.

DSİ’ce ortak tesis kesin hesabının çıkarılmasından sonra enerji payına isabet eden miktar revize edilir. Kesin hesap çıkarıldıktan sonra belirlenen ortak tesisin enerji payına isabet eden gerçek miktarı bu anlaşma yapılırken belirlenen miktarın TEFE ile kesin hesap yılına getirilmiş değerinden fazla olması halinde;

1- Şirket tarafından DSİ’ye ödenmesi gereken bedelin ödenmesine başlanmamış ise revize edilmiş enerji payına isabet eden miktar bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde belirtilen esaslara göre Şirketten tahsil edilir.

2- Şirket tarafından DSİ’ye ödenmesi gereken bedelin ödenmesine başlanmış ise bu maddenin (b) bendinde belirtilen esaslara göre fazla olan miktar müteakip yıllardaki ödemelere eşit taksitler halinde ilave edilir.

DSİ’ce ortak tesis kesin hesabının çıkarılmasından sonra belirlenen ortak tesisin enerji payına isabet eden gerçek miktarı bu anlaşma yapılırken belirlenen miktarın TEFE ile kesin hesap yılına getirilmiş değerinden az olması halinde ise, ilgili mevzuat doğrultusunda DSİ tarafından Şirkete geri ödeme yapılır. Bu geri ödemeden dolayı gecikme ve sair sebeplerle faiz veya diğer isimler altında Şirket herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Herhangi bir sebeple ortak tesis inşaatının Şirketin enerji projesi ile eş zamanlı olarak tamamlanamaması durumunda Şirket DSİ’den herhangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde bulunamaz.

Şirket ödemesi gereken taksit tutarını, gününde DSİ Merkez Saymanlığına yatırmakla yükümlüdür. Gününde ödenmeyen taksitler 28 inci madde uyarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil edilir."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (GYTE-NAM) Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsüne (GYTE) bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi uyarınca "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (GYTE-NAM)" kurulmuştur.

Çalışma Alanı

Madde 2 — Merkezin amaçları:

a) Nanoteknoloji alanındaki araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak,

b) Nanoteknoloji konularını ilgilendiren her türlü bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak,

c) Enstitüde bu alanda araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Bu alandaki araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

e) Bu alandaki araştırma ve uygulamaları teşvik ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

f) Bu alanda yapılacak her türlü yayını teşvik ve gerçekleştirmek ve kaynak yayınları içeren bir kitaplık kurulması için her türlü yatırımda bulunmak,

g) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

Organlar

Madde 3 — Merkezin organları Merkez Müdürü, Merkez Kurulu ve Yönetim Kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 4 — Merkezin Müdürü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyeleri arasından olmak üzere, Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

Müdür, GYTE Öğretim Üyelerinden en çok iki müdür yardımcısı seçer. Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri müdüre vekalet eder. Vekalet süresi 6 ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Merkez Müdürün Görevleri

Madde 5 — Merkez Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim ve Merkez Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, Merkezin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerek gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak,

c) Yurt içi ve Yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

d) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında her takvim yılının bitimini izleyen iki ay içinde bir rapor hazırlayarak bu faaliyet raporunu Merkez Kurulunun görüşünü alarak Merkezin bağlı olduğu üst makama sunmak.

Merkez Kurulu

Madde 6 — Merkez Kurulu, Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları, GYTE Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başkanı, GYTE Mühendislik Fakültesinin Akademik Kurulunca seçilecek üç, Fen Fakültesi Akademik Kurulunca seçilecek dört, Mimarlık ve İşletme Fakültesi tarafından seçilecek birer temsilciden oluşur. Merkez Kurulunun Başkanı Müdür olup, onun yokluğunda başkanlığa Müdürün Yardımcılarından biri vekalet eder. Merkez Kurulu, her eğitim-öğretim yarı yılında en az bir kez olağan; Merkez Müdürünün yazılı talebi üzerine ise olağanüstü toplanır.

Merkez Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Merkez Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Merkezin amacına uygun araştırma politika stratejisini belirlemek,

c) Her bütçe döneminde saptayacağı belirli parasal miktarı aşan projelerin desteklenmesine karar vermek veya bu konuda Yönetim Kurulunu yetkili kılmak,

d) Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, yeni araştırma birimlerinin kurulması veya mevcut araştırma birimlerinin kapatılmasına karar vermek, bu araştırma birimlerinin çalışma kurallarını saptamak,

e) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle ilgili esasları görüşüp karara bağlamak,

f) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporu ile, harcamaları incelemek ve görüş belirtmek,

g) Bu Yönetmelikte yapılması düşünülen değişiklikler konusunda Senatoya öneri sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulu, tabii üye olan Müdür dahil 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Kurulunca 3 yıl için seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinden en az üçünün Öğretim Üyesi olması zorunludur. Müdür Yardımcıları, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi değillerse, oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere olağan, Müdürün çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin genel çalışma düzenini tespit etmek ve ilgili diğer yönetim konularında karar verip girişimlerde bulunmak,

b) Merkez Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

c) Kaynak, araç-gereç ve zamanın araştırıcılar tarafından kullanılması ve paylaşılması, programlanması hakkında yöntemler geliştirmek ve bu yöntemler hakkında karar vermek,

d) Kuruluş amacına uygun projeleri inceleyerek, parasal sınırı Merkez Kurulunca saptanan miktarın altında olan projelerin desteklenmesini ve desteklenme şeklini karara bağlamak,

e) Merkezde yürütülen her tür projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin raporlarını incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde proje sürelerini uzatmak.

Merkez Yönetim Kurulu bu amaçla her proje için kendi içinde bir raportör görevlendirir. Raportör, gerekirse proje konusu ile ilgili GYTE içi veya dışında görevli bir veya daha fazla sayıda danışmanın görüşüne başvurabilir.

Merkezde gerçekleştirilen veya merkez tarafından desteklenen her türlü yayında, Merkezin adının ve proje numarasının belirtilmesi ve anılan yayının bir kopyasının Merkeze verilmesi zorunludur.

f) Merkez bünyesinde yürütülecek her türden eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç raporunu incelemek,

g) Araştırma Merkezlerince desteklenen Araştırma ve Uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

h) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında talep edecekleri mali destek hizmetlerini karara bağlamak,

i) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,

j) Araştırma birimlerinin kuruluş veya kapatılması için Merkez Kuruluna öneri götürmek, birimlerin işleyiş kurallarını hazırlayarak Merkez Kurulunun onayına sunmak ve işleyişlerini denetlemek, Merkez Müdürünün teklifi üzerine birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak.

Diğer Hususlar

Madde 10 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

—— • ——

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GYTE-AAUM) Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsüne (GYTE) bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi uyarınca "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GYTE-AAUM)" kurulmuştur.

Çalışma Alanı

Madde 2 — Merkezin amaçları:

a) Alüminyum alanındaki araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak,

b) Alüminyum konularını ilgilendiren her türlü bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak,

c) Enstitüde bu alanda araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Bu alandaki araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

e) Bu alandaki araştırma ve uygulamaları teşvik ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

f) Bu alanda yapılacak her türlü yayını teşvik ve gerçekleştirmek ve kaynak yayınları içeren bir kitaplık kurulması için her türlü yatırımda bulunmak,

g) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

Organlar

Madde 3 — Merkezin organları Merkez Müdürü, Merkez Kurulu ve Yönetim Kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 4 — Merkezin Müdürü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyeleri arasında olmak üzere Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

Müdür, GYTE Öğretim Üyelerinden en çok iki müdür yardımcısı seçer. Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri müdüre vekalet eder. Vekalet süresi 6 ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Merkez Müdürün Görevleri

Madde 5 — Merkez Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim ve Merkez Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, Merkezin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerek gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak,

c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

d) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında her takvim yılının bitimini izleyen iki ay içinde bir rapor hazırlayarak bu faaliyet raporunu Merkez Kurulunun görüşünü alarak, Merkezin bağlı olduğu üst makama sunmak.

Merkez Kurulu

Madde 6 — Merkez Kurulu, Merkez Müdürü, GYTE Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başkanı, Müdür Yardımcıları, GYTE Mühendislik Fakültesinin Akademik Kurulunca seçilecek üç, Tasarım ve İmalat Mühendisliği, Kimya ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri tarafından seçilecek birer temsilciden oluşur. Merkez Kurulunun Başkanı Müdür olup, onun yokluğunda müdür yardımcılarından birisi vekalet eder. Merkez Kurulu, her eğitim-öğretim yarı yılında en az bir kere olağan; Merkez Müdürünün yazılı talebi üzerine ise olağanüstü toplanır.

Merkez Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Merkez Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Merkezin amacına uygun araştırma politika stratejisini belirlemek,

c) Her bütçe döneminde saptayacağı belirli parasal miktarı aşan projelerin desteklenmesine karar vermek veya bu konuda Yönetim Kurulunu yetkili kılmak,

d) Yönetim Kurulunun teklifi üzerine yeni araştırma birimlerinin kurulması veya mevcut araştırma birimlerinin kapatılmasına karar vermek, bu araştırma birimlerinin çalışma kurallarını saptamak,

e) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle ilgili esasları görüşüp karara bağlamak,

f) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporu ile harcamaları incelemek ve görüş belirtmek,

g) Bu Yönetmelikte yapılması düşünülen değişiklikler konusunda Senatoya öneri sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulu, tabii üye olan Müdür dahil 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Kurulunca 3 yıl için seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinden en az üçünün öğretim üyesi olması zorunludur. Müdür Yardımcıları, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi değillerse, oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere olağan, Müdürün çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin genel çalışma düzenini tespit etmek ve ilgili diğer yönetim konularında karar verip girişimlerde bulunmak,

b) Merkez Kurulu'nun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

c) Kaynak, araç-gereç ve zamanın araştırıcılar tarafından kullanılması ve paylaşılması, programlanması hakkında yöntemler geliştirmek ve bu yöntemler hakkında karar vermek,

d) Kuruluş amacına uygun projeleri inceleyerek, parasal sınırı Merkez Kurulunca saptanan miktarın altında olan projelerin desteklenmesini ve desteklenme şeklini karara bağlamak,

e) Merkezde yürütülen her tür projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin raporlarını incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde proje sürelerini uzatmak.

Merkez Yönetim Kurulu bu amaçla her proje için kendi içinde bir raportör görevlendirir. Raportör, gerekirse proje konusu ile ilgili GYTE içi veya dışında görevli bir veya daha fazla sayıda danışmanın görüşüne başvurabilir.

Merkezde gerçekleştirilen veya merkez tarafından desteklenen her türlü yayında, Merkezin adının ve proje numarasının belirtilmesi ve anılan yayının bir kopyasının Merkeze verilmesi zorunludur.

f) Merkez bünyesinde yürütülecek her türden eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç raporunu incelemek,

g) Araştırma Merkezlerince desteklenen Araştırma ve Uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

h) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında talep edecekleri mali destek hizmetlerini karara bağlamak,

i) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,

j) Araştırma birimlerinin kuruluş veya kapatılması için Merkez Kuruluna öneri götürmek, birimlerin işleyiş kurallarını hazırlayarak Merkez Kurulunun onayına sunmak ve işleyişlerini denetlemek, Merkez Müdürünün teklifi üzerine birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak.

Diğer Hususlar

Madde 10 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

—— • ——

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —17/9/2001 tarihli ve 24526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 19 uncu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve sınavı müteakip 3 gün içinde ilgili dekanlığa mazeretlerini bildiren öğrencilerden, mazeretleri ilgili fakülte yönetim kurulunca uygun görülenler, fakülte yönetim kurulunun ilan edeceği tarihte yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilirler."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ

İthalat Tebliğ No: (2004/20)

Madde 1 — Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2005 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte verilmektedir.

Madde 2 — Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması halinde, gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin, 31/12/2003 tarihli ve 25333 1 inci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlere İlişkin İthalat 2004/18 sayılı Tebliğ’in III numaralı ekinde verilen başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartları haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK

 

Dosya No

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Alanı

950/01

2710.19.61

Deniz motorlarını desteklemek için kullanılan, K-3 (deniz dizel yağı) üretici terminolojisine göre yağ harmanları üretimi için dizayn edilmiş yakıt bileşeni

 

951/01

2710.19.63

Deniz motorlarını desteklemek için kullanılan, K-3 (deniz dizel yağı) üretici terminolojisine göre yağ harmanları üretimi için dizayn edilmiş yakıt bileşeni

 

878/01

2804.69.00

Silikon metal

Hem kimya ve metalurji sanayinde

924/01

2814.10.00

Kalsiyum amonyum nitrat ve amonyum nitrat üretiminde kullanılmak için susuz amonyum

Kalsiyum amonyum nitrat ve amonyum nitrat üretiminde

925/01

2814.10.00

Amonyum fosfat üretiminde kullanmak için susuz amonyak

Amonyum fosfat üretiminde

926/01

2818.30.00

Aluminyum florür üretiminde kullanılmak üzere (maksimum % 2 nem; maksimum % 0, 1 Na20; maksimum Fe203 (%0, 01) içeren aluminyum hidroksit

Aluminyum florür üretiminde

875/01

2835.26.90

Mono di kalsiyum sodyum fosfat üretiminde kullanılmak üzere, kuru ürün üzerinden ağırlıkça % 0, 005 veya daha fazla florin içeren yeniden florlanmış kalsiyum sodyum fosfat

Mono di kalsiyum sodyum fosfat üretiminde

841/01

2904.90.85

5-nitro-1, 2, 4-trikloro benzen

 

893/01

2906.19.00

İzobornil siklohekzanol

 

893/02

2908.90.00

3-nitroparakrezol

 

937/01

2914.70.00

M-kloropropiofenon

 

952/01

2917.12.10

Polyester polysollerin üretiminde kullanılmak üzere adipik asit

Polyester polysollerin üretiminde

937/02

2918.29.80

Veratril siyanür

 

893/03

2919.00.90

2, 2’ metilen bis (4, 6-di-tert-bütil fenil fosfatın hidroksi aluminyum tuzu

 

937/03

2921.30.99

N-metil homoveratrilamin

 

937/04

2921.42.10

4-nitro-3 (triflorometil) anilin

 

937/05

2924.19.00

N-[(1S)-etoksikarbonil-3-fenil propil] – L- alanil – N- karboksianhidrit (NEPANCA)

 

953/01

2924.29.30

Parasetamol

 

841/02

2924.29.95

3- amino-p- anisanilid

937/06

2924.29.95

N-{3-[3-(dimethyl amino) prop-2- enoyl] phenyl }- N- etil asetamid

 

937/07

2924.29.95

1, 1-siklohekzan diasetik asit amid

 

874/01

2926.90.95

Tetrakloroisoftalonitril [ (klorothalonil) (İSO)] [ 10 mg-kg’ ı geçmeyen hekzaklorobenzen içeren]

Zirai ilaç üretiminde

893/04

2928.00.90

2-bütanon oksim

 

893/05

2929.90.00

İzosiyano etil asetat (minumum % 99 örneklemede)

 

937/08

2930.90.70

L-serinmetilester hidro klorür

 

893/06

2931.00.95

Metilbis ( metil izobütiloksiimino) vinil silan

 

893/07

2931.00.95

Tetrakis (metil izobütil oksimino) silan

 

893/08

2932.93.00

Heliotropin

 

937/09

2932.99.85

2-bütil-3-(4-hidroksi-3, 5-diiodobenzoil)- benzofuran

 

937/10

2933.19.90

4-amino-1-metil-3-propil prozil-5- karboksiamid

 

937/11

2933.49.90

8-hidroksi kuinaldin

 

877/01

2933.59.95

(2r)-4-oxo-4-[ 3-(triflorometil)-5, 6-dihidro[ 1, 2, 4] triazolo[ 4, 3-a] pirazin-7(8h)-YL] -1-(2, 4, 5-triflorofenil)bütan-2-amin fosforik asit tuz monohidrat

Eczacılık ürünlerin üretiminde

937/12

2933.79.00

2-pirolidon

 

911/06

2933.99.90

Dinikonazol

 

937/13

2933.99.90

1-hidroksi pirolin

 

937/14

2933.99.90

Pirolidin

 

841/03

2934.99.90

Oblimersen sodyum

 

937/15

2934.99.90

Met izo prinol

 

875/02

3102.21.00

Kompleks gübrelerin imaline mahsus amonyum sülfat(a)

Kompleks gübrelerin üretiminde

875/03

3105.59.00

Kompleks gübrelerin imaline mahsus amofos (monoamonyum fosfat)

Kompleks gübrelerin üretiminde

937/16

3205.00.00

Sikovit kırmızı lak

 

874/02

3808.10.90

(2R, 3aS, 5aR, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-(6-deoksi-2, 3, 4-tri-O-metil-L-manopiranolsiloksi)-13-(4-dimetil-lamino-2, 3, 4, 6-tetradeoksi-D-eritropiranolsiloksi)-9-etil-2, 3, 3a, 5a, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16a, 16b-hekzacachidro-14-metil-1H-8-okzasiklododeca[ b] as-indasin-7, 15-dion ile (2R, 3aS, 5aR, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-(6-deoksi-2, 3, 4, -tri-O-metil-L-manopiranolsiloksi)-13-(4-dimetil-lamino-2, 3, 4, 6-tetradeoksi-D-eritropiranolsiloksi)-9-etil 2, 3, 3a, 5a, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16a, 16b-hekzacachidro-14-metil-1H-8-okzasiklododeca[ b] as-indasin-7, 15-dion

karışımı

Böcek kontrol ürünlerinin üretiminde

893/09

3817.00.80

Ağırlıkça, % 2 veya daha fazla, fakat % 12’den fazla olmayan dihekzadesil naftalen, % 88 veya daha fazla, fakat % 98’den fazla olmayan hekzadesil naftalen içeren karıştırılmış alkil naftalinler

 

874/03

3824.90.99

Zirkonyum dioksit (toz halinde zirkonya ile stabilize edilmiş calcia

Fiber obtik kablola, otomotiv komponentleri, reflektör parçalarının imalinde

877/02

3824.90.99

Nitrojenli kılcallık kondensasyon methodu ile tanımlanmış gözenekli hacmi 2 ccm/gr ile üzerine bir silikon dioksitle desteklenmiş kronyum içeren kimyasal müstahzar

Lineer polietieln malzemelerin imalinde

891/01

3824.90.99

Bir alifatik polieter terta amin ile oksa dekane yağ asitlerinin polimerize edilmiş karışımlarının reaksiyon ürünleri

 

891/02

3903.90.90

Ağırlıkça %69 veya da fazla ancak % 82’yi geçmeyen stiren içeren sitiren ve metilmetakrilatın kopolimeri

Enjeksiyon kalıplama için

891/03

3903.90.90

Ağırlıkça % 24 veya daha fazla fakat % 51’den fazla olmayan butadien ve stirenin blok kopolimeri ve ağırlıkça % 49 veya daha fazla fakat % 76’yı geçmeyen metil metakrilat ve sitiren kopolimeri içeren karışım

891/04

3903.90.90

Ağırlıkça % 5 veya daha fazla fakat % 20’yi geçmeyen stiren ve butadienin blok kopolimeri, ağırlıkça % 80 veya daha fazla fakat % 95’i geçmeyen sitiren metil metakrilat ve butil akrilat kopolimeri içeren karışım

 

954/01

3906.90.90

Süper emici polimer

 

875/04

3908.90.00

Saptırma bobinlerinin üretiminde kullanılmak için termoplastik yapışkan reçineler

Saptırma üretiminde

841/04

3911.90.99

Polietil vinil benzen ile çapraz bağlı divinil benzen

 

891/05

3911.90.99

% 35 (± %2) poli 4-vinil piridin-n-oksitli (PVNO) sulu çözelti

 

937/17

3912.39.80

Hidroksi propil metil selüloz- hipro melos

 

941/01

3920.20.21

Havacılıkta kullanılmayan iki eksenli olarak yönlendirilmiş kalınlığı 0, 10 mm’yi geçmeyen poropilen polimerlerinin palsitk ve malzemelerinden film

Eczacılık ürünleri imalinde

911/08

3920.69.00

Bükülebilir yası iletken kabloların üretiminde kullanılmak üzere 140-200 0C’de sıcak haddelenmiş, yapışkan polyester film üzerinde yüksek performanslı alev geciktiricili, çok katmanlı yası kablo bandı

Bükülebilir yası iletken kabloların üretiminde

891/06

3921.13.10

Yoğunluğu 9735’ten 1002/m3 arasında ve 3 (± %15) mm kalınlıkta poliüretan bobin

 

970/01

4205.00.00

Kesilerek parçalara ayrılmış, boyanmış, dabaklanmış, tanelenmiş, gri veya bej standart renklerde öküz derisi

 

955/01

5402.10.90

Naylondan veya diğer poliyamidlerden yüksek mukavemetli iplik

-%2, 5+/- 1880 linear yoğunlukta

-83cN/tex’ten daha az mukavemetli

-Çekme dayanımı 15 600 N’den az

Madencilikte kullanılan taşıyıcı bant üretimi için

956/01

5402.20.00

Polyesterden yüksek mukavemetli iplikler

-1100 desitex linear yoğunlukta

-Kopma mukavemeti 750 mN/tex

-Kırılma gücü minimum 80 N

Madencilikte kullanılan taşıyıcı bant üretimi için

919/01

5402.31.00

Maksimum linear ağırlığı 50 Tex, 6 veya daha fazla tipte kılcallıkta, devamlı liflerden polyamide iplikler

Çorap ve iç çamaşırı üretiminde

957/01

5403.31.00

Viskoz ipeğinden iplikler, tekkatlı, bükülmemiş veya metrede en fazla 120 tur bükülmüş

Astar yapımı için hammadde, konfeksiyonda cep veya giysi kolu üretiminde

871/01

5407.71.00

Pararamide, copolymer, polyürethan ve PA 66 naylondan oluşan atkı ve çözgü formunda iplikten düz mensucat

Otomobillerde emniyet kemeri üretimine mahsus

892/01

5603.14.90

Her iki tarafıda 246 g/m2 ağırlığındaki elastomeric film ile lamine edilmiş polypropylen ile kaplanmış dokunmamış mensucat

Bebek bezi üretiminde

971/01

5903.10.90

Poly vinyl chloride ile kaplanmış polyester tekstil kumaş

PVC kaplanmış tekstil ürünleri üretiminde

972/01

5903.10.90

Poly vinyl chloride ile kaplanmış naylon tekstil kumaş

PVC kaplanmış tekstil ürünleri üretiminde

895/01

7002.10.00

E-Cam bilyaları (Elektriksel cam formülasyonu)

Otomobil transmisyon kayışlarında güçlendirme elemanı olarak kullanılmak üzere hazırlanan cam elyaf üretiminde

918/01

7011.20.00

Ana diagonal ölçüsü dış köşeden dış köşeye 72 cm (29”) olan EIAJJP 730AA20 tipli – ekran panel yüksekliği 100 mm- “köşe pini” ekran paneline paralel pin aksları ile bağlanmış (aks açısı 36o52’12’’, kapatılmış köşeden 20 mm)- cam kategorisi “TINT” (10, 16 cam kalınlığı için ışık geçirgenliği % 56, 8) en yüksek ışık geçirgenliği % 90 cam yüzeyli plaka

Renkli görüntü tüpü üretiminde

880/01

7011.20.00

Diagonal ölçüsü dış köşeden dış köşeye 814, 8 (± 1, 5) mm ve referans cam kalınlığı 12, 5 mm lik % 51, 1 (± 2, 2) ışık geçirgenliğine sahip cam yüzeyli plaka

CRT üretiminde

958/01

7019.52.00

Böcek eleme merdanesi ve çerçevesi üretimine mahsus aşağıdaki özelliklere sahip siyah veya gri akrilik kopolimer ile kaplanmış düz dokuma ile seyrek örülmüş cam ipinden ağlar

- Net örgü aralığı 1, 5 mm civarında

- tek bir cam lifinin kalınlığı 8, 79 m m (± 0, 75 m m)

- cam liflerden oluşan ipin kalınlığı 202, 85 m m (± 6, 02)

- yüzey kütle yoğunluğu 119, 6 g/m2 (± 10, 0 g/m2)

Böcek eleme merdanesi ve çerçevesi üretiminde

959/01

7202.49.50

Ağırlık olarak % 0, 25’den fazla karbon içermeyen ferro-krom

Çelik üretiminde alaşım katkısı olarak

920/01

7601.10.00

Haddelenmiş, çekilmiş ve ekstrüze edilmiş aluminyumdan ürün ve parçalar ile diğer döküm ürünlerinin üretimi için EN 576 Avrupa standardlarına uyumlu, daha ileri derecede metalurjik işlemler için uygun paketler halinde ENAW 10700 külçeler, T- Çubuklar

960/01

7601.10.00

İşlenmemiş aluminyum, alaşımsız aluminyum

Metalik katkılar ile alaşımlı aluminyumdan, ekstrüzyonla yuvarlak billet üretiminde

946/01

7601.10.00

İşlenmemiş aluminyum, alaşımsız aluminyum

Ekstrüzyon ve haddeleme ile aluminyum mamul yada yarı mamul üretiminde

913/01

7601.10.00

Alaşımsız aluminyum

Ingot ve T-çubuk şeklinde aluminyum alaşımları üretiminde

914/01

7601.20.10

Aluminyum alaşımları

Ingot ve T-çubuk şeklinde aluminyum alaşımları üretiminde

876/01

7601.20.10

6 yada 15 kglık ağırlıklarda min % 97 Al, max 0, 5 % Si, max % 1, 3 Fe, max % 0, 5 Cu içeren aluminyumdan bloklar

Çelik üretiminde

947/01

7605.11.00

Maksimum çapraz kesit boyutu 7 mmyi geçen alaşımsız aluminyumdan aluminyum teller

7614, 7615, 7616 faslında yer alan mamullerin üretiminde

948/01

7605.21.00

Maksimum çapraz kesit boyutu 7 mmyi geçen aluminyum alaşımlarından aluminyum teller

7614, 7615, 7616 faslında yer alan mamullerin üretiminde

961/01

7606.11.91

Aluminyum folyo üretimi için, bobin halinde, kalınlığı 3 mm yi geçmeyen alaşımsız aluminyumdan dikdörtgen şeritler

Aluminyum folyo üretiminde

962/01

7606.12.91

Aluminyum folyo üretimi için, bobin halinde, kalınlığı 3 mm yi geçmeyen aluminyum alaşımlarından dikdörtgen şeritler

Aluminyum folyo üretiminde

912/02

7616.99.90

Bavul üretimi için aluminyumdan teleskopik el arabası

Bavul üretiminde

876/02

7901.12.30

Çinko CGG 0, 4 ( % 0, 4 Al içerikli çinko, kontinü galvanizli cinsi): Zn kalan, % 0, 35-0, 45 Al, max % 0, 005 Pb, max % 0, 003 Cd, max % 0, 005 Fe, max% 0, 002 Cu, max % 0, 001 Sn, Ağırlık: 1-2 t

Çelik plaka üretiminde

872/01

8104.19.00

Ağırlıkça % 99, 8’den az magnezyum içeren işlenmemiş magnezyum

ASTM B93/B93M-94 B ye göre Basınçlı metal kalıp dökümü için magnezyum alaşımlarında ve diğer sürtünme dirençli magnezyum alaşımlarında

938/01

8108.90.50

Susturucu sistemleri için Titanyum alaşımı

Susturucu sistemlerinde

963/1

8504.31.90

50Hz - 100Hz renkli televizyon alıcılarının imaline mahsus yüksek voltaj elektrik transfomatörleri

Televizyon alıcılarının üretiminde

912/11

8522.90.59

Kontrol ve elektrik düğmelerini çalıştıran bir baskılı devre üzerine yerleştirilmiş elektronik devreler içeren ve 8521 pozisyonu altında yer alan ürünlerin imaline mahsus ön panel tertibatı (a)

 

 

876/03

8522.90.98

8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus, manyetik video banttan görüntü ve sesleri elektrik sinyallerine dönüştüren, video kayıt cihazı veya kombi televizyon alıcıları için silindirik mekanik ünite (a)

 

912/07

8522.90.98

Bir optik ünite, DC motorları ve yönlendirme, sinyal işleme ve kontrol işlevlerine haiz entegre devre üzerine monte edilmiş bir baskılı devre içeren , 8521 pozisyonu altında yer alan ürünlerin imaline mahsus DVD-kayıt traversleri (a)

 

 

912/17

8529.90.72

Bir radyo vericisi ile müteşekkil olsun olmasın, bir hoparlör, bir güç dönüştürücü ve bir ses yükseltecinden oluşan kutu içerisinde ve sadece, “home theater” imalinde mahsus tertibat (a)

 

921/02

8529.90.81

Projeksiyon televizyon alıcılarının imaline mahsus mercekler

Projeksiyon televizyon alıcılarında

912/12

8538.90.99

8535, 8536 veya 8537 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan maddelerin imaline mahsus manyetik algılayıcılar

 

946/01

8540.91.00

Sadece kalıplama ve pres işlemiyle yoluyla kaynak yapılmaksızın elde edilen ve katod-ışın tüplerinin imaline mahsus gridler (a)

Katod-ışın tüplerinin imali için

921/03

8545.19.90

Çinko-karbon piller için karbon çubuklar (karbon elektrotları)

Çinko-karbonlu pil üretiminde

Sayfa Başı