Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Mayıs 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25463

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Tüzük

2004/7212 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7276 Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Bazı Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüklerine Bağlı Olarak Kurulan  Gümrük Müdürlükleri Hakkında Karar

2004/7294 Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Bayrambaşı Belediye Başkanlığı’nın, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

2004/7295 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf  Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2004/7298 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

2004/7299 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Atama Kararları

— Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Dair 5 Adet Karar

Yönetmelikler

2004/7253 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik

— İthalatçı Birlikleri Yönetmeliği

— Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

— Briç Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesi Hakkında Karar

— Motosiklet Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesi Hakkında Karar

— Basketbol Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesi Hakkında Karar

— Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 60)

— Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2004/2)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

Karar Sayısı : 2004/7212

Ekli “Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 22/1/2004 tarihli ve 167 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 90 ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7276

Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatında bazı gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine bağlı olarak ekli listede adları yazılı gümrük müdürlüklerinin kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 23/2/2004, 2/4/2004 tarihli ve 004619, 09164 sayılı yazıları üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7294

Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Bayrambaşı Belediye Başkanlığı’nın, yeni belediye başkanı seçilinceye kadar mansup belediye başkanınca yönetilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 5/5/2004 tarihli ve 57692 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

K. UNAKITAN

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

M. H. GÜLER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7295

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 4/5/2004 tarihli ve 19931 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

K. UNAKITAN

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

M. H. GÜLER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7298

Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 30/1/2004 tarihli ve 01571 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

K. UNAKITAN

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

M. H. GÜLER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7299

Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 6/5/2004 tarihli ve 2085 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU 

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M. H. GÜLER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2004/5875

1 — Bilgi İşlem Başkanı Hüseyin ÇELİK’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 3056 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

14 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/5866

I — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğüne Ahmet YAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

II— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

14 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                 Doç. Dr. A. ŞENER

            Başbakan                                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5876

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Turan EMEKSİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

14 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                K. UNAKITAN

         Başbakan                                                   Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5877

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Niğde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Osman GÜNAYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

14 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                               Z. ERGEZEN

           Başbakan                                   Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5870

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İ. Hakkı SAYIN’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci, 657 sayılı Kanunun 68/B maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                S. GÜÇLÜ

             Başbakan                                  Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5846

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcısı Miray Emine GÖKSU’nun atanması,

657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

14 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                              Dr. M. H. GÜLER

              Başbakan                               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5871

1 — Kayseri İli Melikgazi İlçesine bağlı Gesi Belediyesi ile Kocasinan İlçesi Merkez Belediyesi arasında kalan iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

"1249 rakımlı Killik Tepesinin güney doğusunda bulunan mahallen inler denilen Ağıllardan başlayarak, buradan güneyde bulunan Kayseri-Sivas Karayolunun Devret Deresi ile kesiştiği yerdeki mahallen Devret Köprüsü denilen Köprüye çekilen düz hat, buradan Devret Deresinin doğusundaki Kayalıkların başlangıcına çekilen hat, buradan Kayalıkları güney doğuya doğru izleyerek Karcama (Garcama) Karakoluna çekilen hat, buradan güney batıdaki Gesi-Kayseri Karayolunun yanında bulunan Eski Yıkık Köprüde son bulan hat" olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

 

14 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      A. AKSU

             Başbakan                               İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5872

1 — Bursa İli, İnegöl Belediyesi Orhaniye Mahallesinin İnegöl Belediye sınırının kuzeyinde yer alan, eski Hamzabey doğusu, Bülbül Sokak Kuzeyiyle Kozluca yolu batısı arasında kalan ve Alanyurt Belediye sınırına kadar olan kısmının, Alanyurt Belediyesi sınırları içine alınması 1580 sayılı Belediye Kanununun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

14 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      A. AKSU

             Başbakan                               İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5873

1 — Adıyaman İli Merkez İlçesine bağlı Esentepe (Kerkişin) Köyünün Adıyaman Belediyesi sınırları içerisine alınması,1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

14 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      A. AKSU

             Başbakan                               İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5874

1 — Çorum İli Sungurlu İlçesi Merkez Bucağına bağlı İnegazili Köyü ile Kırıkkale İli Sulakyurt İlçesi Merkez Bucağına bağlı Alişeyhli Köyü arasında kalan iki il arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

"1305 rakımlı Tokuş Dağından başlayarak, kuzeye doğru inen isimsiz derenin Sarıkayalı Deresi ile kesiştiği noktaya çekilen hat, buradan kuzeye doğru isimsiz dereyi izleyerek Basamak Sırtından gelen isimsiz dere ile kesiştiği noktaya çekilen hat, buradan batı istikametinde bulunan 1243 rakımlı Basamak Sırtı üzerindeki isimsiz tepeye çekilen hat, buradan kuzeybatı istikametindeki 1269 rakımlı Sorgun Tepeye çekilen düz hat, buradan da kuzeydoğu istikametinde bulunan 1152 rakımlı Kum Tepede son bulan düz hat" olarak tesbit edilmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. Maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

14 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      A. AKSU

             Başbakan                               İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5883

1 — Afyon İli Dinar İlçesi Merkez Bucağına bağlı İncesu Beldesinin, Isparta İli Keçiborlu İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

14 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      A. AKSU

             Başbakan                               İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/7253

Ekli “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 23/3/2004 tarihli ve 2475 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

A.AKSU

Z. ERGEZEN

S.GÜÇLÜ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

 İthalatçı Birlikleri Yönetmeliği

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, İthalatçı birliklerinin faaliyetlerinin düzenlenmesini teminen organlarının kuruluşu, işleyişi, görevleri, üyelerinin hak ve yükümlülükleri ile Birlik gelirleri ve bütçesine ilişkin usul ve esasların tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, İthalatçı birliklerinin organları, üyeleri, görevli personeli, gelirleri ve bütçesine ilişkin hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile 5/1/2002 tarihli ve 24631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/9/2001 tarihli ve 2001/3399 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 20 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Müsteşarlık

:Dış Ticaret Müsteşarlığını,

b) Birlik

:İthalatçı Birliğini,

c) Karar

:18/9/2001 tarihli ve 2001/3399 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

d) Birlik Onayı

:İlgili Birlik Onay yazısını veya İlgili Birlik veya yetkilendirilecek kuruluşlar tarafından gümrük beyannamesindeki bilgilerin kayda alındığını gösteren imza, kaşe, işaret, belge veya elektronik kod gibi vasıtalarla gerçekleştirilen işlemi

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik

 

Birliğe Üye Olma Zorunluluğu

Madde 5- İthalatçıların ithal ettikleri maddelerle ilgili Birliğe üye olmaları zorunludur. Gümrük idarelerince, gümrük beyannamelerinin tescilinde Birlik onayı aranır.

Gümrük idareleri, gerçekleşen ithalata dair bilgileri ilgili Birliğe bildirirler.

Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından ilgili Birliğe bildirilir.

Birlik Onayına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Müsteşarlık yetkilidir.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 6- Birlik üyelerinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Karar ve bu Yönetmelikte üyelikle ilgili olarak belirtilen hususları yerine getirmek,

b) Birlik yetkili organları tarafından istenen bilgiyi zamanında, tam ve doğru olarak vermek,

c) Birlik yetkili organlarının aldıkları kararlara uymak,

d) Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamak.

Üyelikten Çıkış ve Tekrar Giriş

Madde 7- Birliğe üye olan ithalatçılar diledikleri zaman yazılı müracaat etmek suretiyle üyelikten çıkabilirler.

Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olabilmesi için Birliğe herhangi bir borcu bulunmaması gerekir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

 

Genel Kurul

Madde 8- Genel Kurul bu Kurulun ilk toplantı tarihinden en az üç ay önce üye olan ve üyelik yükümlülüklerini yerine getiren üyelerden teşekkül eder.

Müsteşarlık Temsilcisi

Madde 9- Müsteşarlık, Genel Kurul toplantılarına bir veya daha fazla temsilci tayin eder. Müsteşarlık temsilcisi gelmeden Genel Kurul toplantısı açılamaz. Genel Kurul toplantısına, toplantı için gerekli şartların yerine getirildiğinin Müsteşarlık temsilcisi tarafından tespiti ile başlanılır. Genel Kurul tutanakları Müsteşarlık temsilcisi ve Divan Heyeti tarafından imzalanır.

Temsilci, Genel Kurul toplantısının Karar ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesinden Divan Heyeti ile birlikte sorumludur.

Genel Kurula Davet

Madde 10- Kuruluş, olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarına davet, yurt çapında yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde ilan verilmek ve üyelere taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır. Gerektiğinde yurt çapında yayımlanan ekonomi ve mali nitelikli yayın yapan gazetelerde de ilan verilebilir.

Kararın 7 nci maddesine uygun olarak yapılacak Genel Kurula davet ile ilgili mektupta; toplantının yer, gün ve saati, gündemi, gerekli nisap sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri ve zamanı ile hangi üyelerin toplantıya katılabilecekleri belirtilir. Mektup örneği ve gazete ilanı en kısa sürede Müsteşarlığa iletilir.

Gündem

Madde 11- Olağan Genel kurulların gündeminde asgari aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Açılış,

b) Divan Heyetinin seçilmesi,

c) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının incelenmesi,

e) Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

f) Yönetim Kurulunun ibrası,

g) Denetim Kurulunun ibrası,

h) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi,

i) Süresi dolan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

j) Dilek ve temenniler.

Gündemde yer almayan konular toplantıda görüşülemez, dilek ve temenniler maddesinde bağlayıcı kararlar alınamaz.

Üye tam sayısının üçte biri veya Yönetim Kurulu tarafından yazılı başvuru ile yapılan gündeme madde ilavesine yönelik teklifler, Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Genel Kurul Listesinin Hazırlanması

Madde 12- Genel Sekreterlik, Genel Kurulun ilk toplantı tarihinden en az üç ay önce üye olan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerin listesini ilk toplantı tarihinden yedi gün önce Birlik merkezinde ilan ederek üyelerin incelemesine sunar.

Genel Sekreterlik, Genel Kurul toplantısına katılacak üyelerin;

a) Üyeler tarafından, Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en az üç iş günü önce Genel Sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla Kararın 7 nci maddesine göre verilecek, örneği Yönetmeliğe ekli (Ek-1) vekaletnamelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığını,

b) Tüzel kişiler adına Genel Kurula katılacak kişilerin Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en az üç iş günü önce Genel Sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek, örneği Yönetmeliğe ekli (EK-2) temsil belgelerinin ilgili mevzuata uygun olup olmadığını,

araştırmakla yükümlüdür.

Genel Kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden bir önceki iş günü Birlik merkezinde üyelerin tetkikine hazır bulundurulur. Listeye itirazlar bu süre içinde yapılır. Toplantı günü listeye yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Hazirun Cetveli

Madde 13- Örneği Yönetmeliğe ekli (EK-3) hazirun cetveli, toplantı saatinden uygun bir süre önce imzaya açılır. Genel Kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler kimlik kartlarını ibraz ederek hazirun cetvelini imzalar ve örneği Yönetmeliğe ekli (EK-4) toplantıya giriş ve oy kullanma kartları ile (EK-5) oy pusulası ve zarfını alarak toplantı salonuna girerler.

Hazirun Cetvelinin Kapatılması

Madde 14- Yönetim Kurulu üyelikleri seçimi öngörülen Genel Kurul toplantılarında, ilan edilen toplantı saati geldikten ve gerekli nisap sağlandıktan sonra toplantı açılır. Hazirun cetveli ise seçimlere geçilinceye kadar açık tutulur.

Diğer Genel Kurul toplantılarında, ilan edilen toplantı saati geldikten ve gerekli nisap sağlandıktan sonra hazirun cetveli kapatılarak toplantıya başlanır.

Gerekli nisap sağlanamadığı takdirde, ilan edilen toplantı saatinden itibaren 1 saat beklenir. Üye sayısı 10.000’den fazla olan birliklerde bu süre 2 saattir. Yine nisap sağlanamaması halinde durum bir zabıtla tespit edilir.

Toplantının Açılması

Madde 15- Genel Kurul toplantıları, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra, Müsteşarlık Temsilcisinin iş’arı üzerine Genel Sekreter tarafından açılır.

Genel Kurul, toplantıda bulunan üyeler arasından açık oylama ile bir Divan Başkanı ve iki Divan Katibi seçer. Yönetim Kurulu asil üyeleri Divan Heyetine seçilemezler.

Genel Kurul Kararları

Madde 16- Genel Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır ve tüm üyeler için bağlayıcıdır.

Üyelerden birinin şahsını, firmasını veya temsil ettiği firmayı doğrudan ilgilendiren bir hususun müzakeresinde ilgili üyenin veya vekilinin oy hakkı yoktur.

Genel Sekreterlik, Genel Kurul toplantısında alınan kararları ve seçim sonuçlarını en kısa sürede Müsteşarlığa bildirmekle yükümlüdür.

Genel Kurulun Yapılamaması

Madde 17- Kararın 7 nci maddesinde belirtilen şartların bulunmaması nedeniyle Genel Kurulun yapılamaması halinde, birlik işlerinin aksatılmadan yürütülmesini teminen, Genel Kurul gündemindeki konularda Müsteşarlıkça karar verilir. Genel Kurulun bu şekilde iki defa üst üste yapılamaması halinde birliğin feshi veya başka bir birlikle birleştirilmesi için Müsteşarlıkça gerekli girişimlerde bulunulur.

Genel Kurulun Geçersiz Sayılması

Madde 18- Genel Kurul, Karar ve ilgili mevzuata aykırılık nedeniyle geçersiz sayılması halinde, 30 gün içinde tekrarlanır. Aykırılık iddialarına ilişkin itiraz talepleri Müsteşarlıkça sonuçlandırılır.

Yönetim Kuruluna Seçilebilecek Olanlar

Madde 19- Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, son üç takvim yılı içinde Birliğin iştigal konusuna giren maddelerden ithalat gerçekleştiren üyeler arasından seçilir.

Seçim olan yıllarda seçimlere geçilmeden önce Divan Başkanı, Genel Kurula katılma hakkını haiz üyelerden sadece yukarıda belirtilen şartı haiz üyelerin Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olabileceklerini ve Kararın 10 uncu maddesi hükmünü Genel Kurula hatırlatacaktır. Divan Başkanı bu hatırlatmayı yapmadığı takdirde Müsteşarlık Temsilcisi gerekli uyarıyı yapar.

Yönetim Kurulu üyeliğine bir tüzel kişiliğin seçilmiş olması halinde tüzel kişi, Yönetim Kurulunda, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre ve asgari ikinci derecede imza yetkisini haiz yetkili bir temsilcisi vasıtasıyla temsil edilir.

Yönetim ve Denetim Kurulunun Seçimi

Madde 20- Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelikleri için yapılacak seçimlerde aşağıda belirtildiği şekilde hareket edilir.

Teklif edilen Yönetim ve Denetim Kurulu üye adayları ayrı ayrı, üyelerin görebilecekleri şekilde bir tahtaya yazılır. İsmi belirtilen adayların dışındakilere oy verilmesi halinde verilen oy geçersiz sayılır. Üyeler ayrı listeler halinde Yönetim Kurulu için en çok

18 aday ismi, Denetim Kurulu için en çok 4 aday ismi yazılı oy pusulalarını, Birlik kaşesini taşıyan zarflara koymak suretiyle hazirun cetvelindeki sıra esas alınarak, Divan huzurunda oy sandığına atarlar ve oy kartlarını teslim ederler.

Bir üye, hem Yönetim Kuruluna hem de Denetim Kuruluna aday olamaz.

Oy verme işlemi bittikten sonra, sandık Divan Heyetinin huzurunda açılır. Sandıktan çıkan zarflar sayılarak hazirun cetveli yekunu ile karşılaştırılır. Fazla oy zarfı çıkması halinde fazla çıkan sayı kadar zarf, içine bakılmaksızın ayrılarak imha edilir. Bilahare oylar tasnif edilir.

Tasnif sonucunda en fazla oy alan adaydan başlanmak suretiyle asil ve yedek üyeler tespit edilir. Oyların eşit olması halinde üyelik sırasının tespiti için kuraya başvurulur.

Seçim sonuçları, örneği Yönetmeliğe ekli (Ek-6) Seçim Cetveli ile Seçim Sonuç Belgesine (Ek-7) işlenerek, Müsteşarlık Temsilcisi ve Divan Heyeti tarafından imzalanır.

Birden fazla oy pusulası ihtiva eden zarflardaki oy pusulaları ile ikinci fıkrada belirtilen sayılardan fazla isim bulunan oy pusulaları geçersizdir. Tüzel kişilerin aday olmaları halinde, tüzel kişinin unvanını belirtmeden temsilcisinin ismine verilen oylar da geçersiz sayılır.

Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülüğü

Madde 21- Seçilen Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi takip eden 10 gün içerisinde Kararın 10 uncu ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümlerine göre seçilmelerine mani bir hallerinin bulunmadığını tevsik etmekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu üyeleri, tevsik işlemini tamamlayıncaya kadar, Yönetim Kurulu toplantılarına giremezler. Bu süreyi takip eden 10 gün içerisinde de Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine mani bir hallerinin bulunmadığına dair belgeleri ibraz edemeyen üyenin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Başkan ve Başkan Vekili

Madde 22- Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde toplanarak aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Bir ithalatçı aynı dönemde birden fazla İthalatçı Birliğinde başkan veya başkan vekili olamaz.

Yönetim Kurulunun Seçilememesi veya İbra Edilmemesi

Madde 23- Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi veya görev süresi sona eren Yönetim Kurulunun yerine yenisinin seçilememesi hallerinde Birlik işleri, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar, Müsteşarlıkça verilecek talimat çerçevesinde, Genel Sekreter tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun İstifası ve Yenisinin Seçilmesi

Madde 24- Yönetim Kurulu asil üyeliğinin boşalması halinde yerine ilk sıradaki yedek üye geçer. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri toplam sayısı dokuzun altına düştüğü takdirde, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin tamamı için yeniden seçim yapılmak üzere, olağan Genel Kurul toplantı tarihi de dikkate alınarak, 30 gün içinde Genel Kurul olağan üstü toplantıya çağrılabilir. Seçime kadar Birlik işleri Genel Sekreter tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Karar Defteri

Madde 25- Yönetim Kurulunun, sayfaları müteselsil olarak numaralanmış ve noter tasdikli bir karar defteri bulunur. Alınan kararlar toplantı raportörü tarafından tarih ve saat belirtilmek suretiyle deftere geçirilerek, toplantıda hazır bulunan üyelere toplantıyı terk etmeden imzalattırılır. Bu mümkün olmadığı takdirde, imza işlemleri en geç bir sonraki toplantıda ikmal edilir.

Toplantıdaki görüşmelere ait muhalefet şerhlerini de ihtiva eden tutanaklar ise bilahare imzaya hazır hale getirilerek imza işlemleri bir sonraki toplantıda tamamlanarak tutanağın aslı defterin ilgili sayfasına raptedilir.

Karar defterine ayrıca toplantıya katılmayan üyelerin isimleri ile mazeretlerinin kabul edilip edilmediği de yazılır.

Genel Sekreter veya vekilinin imzası olmadan karar hüküm ifade etmez. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları, Karar, ilgili yönetmelikler ve konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri ile Müsteşarlık talimatlarına aykırı bulması halinde, yeniden görüşülmesini isteyebilir. Yönetim Kurulunun kararında ısrar etmesi halinde Müsteşarlığın vereceği talimat doğrultusunda işlem yapılır.

Genel Sekreter, üyelerin toplantıya iştirakini izleyip, gerekli işlemleri tesis eder.

Görüşme ve Kararların Gizliliği

Madde 26- Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterce gerekli görülenler dışında kimse giremez. Yönetim Kurulu toplantılarında vekaleten oy kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılarda görüşülen konuları ve alınan gizli kararları başka üye veya şahıslara açıklamaları yasaktır. Bu hükme aykırı hareketleri tespit edilenler, Yönetim Kurulundan veya Birlik üyeliğinden çıkarılma talebi ile ilk Genel Kurula sevk edilir.

Yönetim Kurulunun Görev Süresi

Madde 27- Yönetim Kurulunun iki yıllık görev süresi, seçildikleri olağan Genel Kurul ile bunu takip eden ikinci olağan Genel Kurul arasındaki dönemi kapsar.

Olağan üstü Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri seçim yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadardır.

Yönetim Kurulu asil üyeliğinin boşalması halinde yerine geçen yedek üye, yerine geçtiği Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlar.

İhtisas Komiteleri

Madde 28- İştigal sahalarına giren maddelerle ilgili olarak Birliklere Karar ile verilmiş görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunca ihtisas komiteleri teşekkül ettirilebilir.

Genel Sekreterlik

Madde 29- Genel Sekreterlik; Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile önereceği 3 aday içinden Müsteşarlık Onayı ile atanacak bir Genel Sekreter, sayısı üçten çok olmamak üzere Genel Sekreterin teklifi ve Müsteşarlık Onayı ile atanacak Genel Sekreter yardımcıları ile Birlik personelinden teşekkül eder.

Aynı il merkezinde birden fazla Birlik kurulmuş olması halinde Müsteşarlık, bu birliklerin tamamını veya bir kısmını aynı Genel Sekreterlik bünyesinde toplamaya ve ayırmaya yetkilidir. Bu durumda Genel Sekreter Yardımcısı üçten fazla olabilir.

Bu kapsamda Genel Sekreter, aynı Genel Sekreterlik bünyesinde;

a) İki Birlik bulunması halinde birliklerin Yönetim kurullarının,

b) İkiden fazla Birlik bulunması halinde, birliklerin Yönetim kurullarını temsilen Yönetim Kurulu başkanlarının,

oy çokluğu ile önereceği üç aday arasından Müsteşar tarafından atanır.

Boşalan veya yeni ihdas edilen Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı kadrolarına ilişkin olarak 30 gün içinde teklifte bulunulmaması durumunda, Müsteşarlık tarafından re’sen atama yapılır.

Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcılarının görevden alınmaları, atanmalarında uygulanan usul ve esaslara göre yapılır. Ancak, yapılacak denetimler sonucunda Karar, bu Yönetmelik ve Müsteşarlık talimatları ile ilgili mevzuatın emrettiği görevleri kasten yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcıları Müsteşarlık tarafından görevden alınabilir.

Birden fazla Birliği bünyesinde toplayan Genel sekreterliklerde, Genel Sekreterlik personeline her Birlik için ayrı ayrı ücret ödenmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İthalatçı Birlikleri İcra Kurulu

 

İthalatçı Birlikleri İcra Kurulu

Madde 30- İthalatçı Birlikleri İcra Kurulunun ilk toplantısı, tüm birliklerin Yönetim Kurulu başkanlarının belirlenmesinden sonraki ilk üç ay içerisinde Müsteşarlığın çağrısı ile yapılır. İthalatçı Birlikleri İcra Kurulu toplantılarına ilgili Genel Sekreterin katılamaması halinde, Genel Sekreter vekili iştirak eder. Genel Sekreter veya vekilinin imzası olmadan karar hüküm ifade etmez.

İthalatçı Birlikleri İcra Kurulu Başkanlığı seçimine ilişkin oylamada oyların eşit olması halinde, adaylardan bir önceki takvim yılında en çok ithalatı yapan Birliğin Başkanı, İthalatçı Birlikleri İcra Kurulu Başkanı olur.

İthalatçı Birlikleri İcra Kurulunun, sayfaları müteselsil olarak numaralanmış ve noter tasdikli bir karar defteri bulunur. Alınan kararlar toplantı raportörü tarafından tarih ve saat belirtilmek suretiyle deftere geçirilerek, toplantıda hazır bulunan üyelere toplantıyı terk etmeden imzalattırılır. Bu mümkün olmadığı takdirde, imza işlemleri en geç bir sonraki toplantıda ikmal edilir.

Toplantıdaki görüşmelere ait muhalefet şerhlerini de ihtiva eden tutanaklar ise, bilahare imzaya hazır hale getirilerek imza işlemleri bir sonraki toplantıda tamamlanarak tutanağın aslı defterin ilgili sayfasına raptedilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birlik Gelirleri ve Bütçe

 

Gelirlerin Tahsili

Madde 31- a) Giriş Aidatı: Üyeliğe girişte peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca o yıl için yıllık aidat alınmaz.

b) Yıllık Aidat: Her sene Haziran ayı sonuna kadar ödenir. Yıllık aidatını 30 Hazirana kadar ödemeyenlerden her ay için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna istinaden tespit edilen gecikme faizi alınır. Yıllık aidatın ait olduğu yıl içinde ödenmesi mecburidir.

İthalatçının, taahhütlü mektupla yapılacak uyarıya rağmen, aidatını ait olduğu takvim yılı sonuna kadar ödememesi halinde üyeliği kendiliğinden sona erer.

c) Nisbi Aidat: Müracaat anında malın CIF değeri üzerinden o günkü T.C. Merkez Bankası döviz alım kuru üzerinden hesaplanmak suretiyle tahsil olunabilir.

d) Hizmet Karşılığı Alınacak Ücretler: Hizmet karşılığı alınacak ücretler, gerçekleştirilen hizmetin karşılığı olmak üzere ve yapılan işin mahiyetine göre peşin olarak tahsil edilir.

Hizmet karşılığı olarak beyanname başına maktu ücret alınabilir. İthalatın tamamen veya kısmen tamamlanamaması halinde tahsil edilen maktu ücret iade edilmez.

e) Diğer Gelirler : Yönetim Kurulunca miktar veya oranı ile tahsil usulleri belirlenir.

Bu madde uyarınca tespit edilen miktarları, yetkili organlarca değiştirilmediği takdirde yeniden değerleme oranında artırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Bütçenin Düzenlenmesi

Madde 32- Birlik bütçelerinde yer alacak gelir ve harcama kalemleri ile harcama kalemlerinin kapsamı Müsteşarlıkça belirlenir.

Bütçe gelirleri; Birliğin o yılki çalışma programı, iştigal sahasına giren maddelerin ithal imkanları ve muhtemel ithal değerleri, üye adedi gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplanır.

Bütçe giderleri ise, geçmiş dönemdeki bütçe uygulamaları ve yeni dönem ile ilgili faaliyet programı göz önünde tutularak, yıl içinde fasıllar arasında mümkün mertebe aktarmaya gerek göstermeyecek şekilde belirlenir.

Yeni bütçenin onaylanarak yürürlüğe girmesine kadar geçecek sürede, Birlik işlerinin aksatılmadan yürütülmesini teminen, önceki yıl bütçesinden gerçekleşen global giderin 1/3’ü oranında, personel giderlerine öncelik vermek suretiyle, harcama yapılabilir.

Bütçeden Ödeme Yapılması

Madde 33- Bütçeden herhangi bir ödeme yapılabilmesi için, bütçede ödeneğinin ve ita amirinin ödeme emrinin bulunması gerekir. İta amiri Genel Sekreter veya vekilidir.

Birliklerin yapacakları bütçe dışı harcamalar Müsteşarlığın iznine tabidir.

Ödenek Aktarmaları ve Ek Ödenek

Madde 34- Gerektiğinde bütçe içi ödenek aktarmaları yapmaya Genel Sekreter yetkilidir. Yönetim kurullarınca yapılacak ek ödenek talepleri Müsteşarlıkça incelenerek sonuçlandırılır.

Birlik Yedek Akçesi

Madde 35- Hesap yılı sonunda ortaya çıkan gelir fazlası ve harcamalardaki tasarruflardan oluşur. Yedek akçeden yapılacak her türlü harcama Yönetim Kurulu kararı ile Müsteşarlığın iznini gerektirir.

Birlikler Arası Ortak Fon

Madde 36- Mevcut ve kurulacak birlikleri desteklemek; birlikler arası hizmet standardını sağlamak; hizmeti geliştirmek; ortak hizmet verecek taşınmaz mal almak, yaptırmak veya kiralamak ve bunların giderlerini karşılamak; ithalata dönük faaliyetlerde ortak hizmet verecek büro, vakıf, şirket, tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, birlikler ile Müsteşarlık arasındaki bilgi akımı ve haberleşmeyi kolaylaştırıcı tedbirleri almak, ortak yayın, araştırma, tanıtma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak gibi amaçların gerçekleştirilebilmesini ve bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik tasarruflar dolayısıyla gerekebilecek hizmet ve idari giderler ile temsil ve ağırlama giderlerinin karşılanabilmesini teminen, birliklerin hesap yılı sonunda ortaya çıkan yedek akçelerden Müsteşarlığın belirleyeceği miktar ve nispetlerde yapılacak kesintilerden oluşmak üzere, Müsteşarlık nezdinde Birlikler Arası Ortak Fon oluşturulur.

Yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin taleplerin;

a) İthalat Genel Müdürü,

b) İthalat Genel Müdür Yardımcısı,

c) Birliklerin bağlı bulunduğu ilgili Daire Başkanından,

oluşan bir Komite tarafından incelenmesi neticesinde uygun görülenlere ilişkin harcamalar Müsteşarlık Makam Onayı ile gerçekleştirilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Müşterek Hükümler

 

Birliklerde Kullanılacak Belgeler

Madde 37- Birliklerde kullanılacak her türlü defter, fiş, makbuz ve diğer müsbit evrak ile basılı kağıtlarda, gerek şekil gerekse kullanım yer ve usulleri itibariyle birlikler arası yeknesaklığın sağlanması için Genel sekreterler gerekli tedbirleri alırlar.

Birliğin Temsili

Madde 38- Birliği kamu kurum ve kuruluşlarında, icra daireleri ile mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan vekili temsil eder. Ancak, Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde Genel Sekretere de temsil yetkisi verilebilir.

Birliklerin kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve üçüncü şahıslar nezdindeki işlemleri Genel Sekreterlik unvanı ile yürütülür.

Karara Aykırı Hareket Edenlere Karşı Tedbirler

Madde 39- Karar ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketleri tespit edilen üyeler Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile Birlik üyeliğinden bir yıla kadar geçici ve gerektiğinde daimi olarak çıkarılır ve durum ilgiliye tebliğ edilir.

Kara Liste Uygulaması

Madde 40- Birlik üyelerine karşı taahhütlerini yerine getirmeyen ve aralarındaki anlaşmalara uymayan ihracatçılar (yurt dışındaki satıcılar) için Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde kara liste uygulanır.

Kara liste uygulamasına tabi tutulan ihracatçılar en kısa sürede üyelere ve diğer birliklere duyurulur.

Müsteşarlık Denetimi

Madde 41- Birlikler, Müsteşarlığın mali ve idari denetimine tabidir. Müsteşarlık gerektiğinde birliklere kamu görevlisi olmayan kişiler arasından denetçi atayabilir. Bu şekilde atanacak olan denetçilerde Genel Sekreter için aranan şartlara ilaveten Müsteşarlık veya bağlı kuruluşlarında en az 10 yıl çalışmış olmak şartı aranır.

Geçici Madde 1- Yıllık aidat uygulaması 1/1/2005 tarihinde başlar.

Geçici Madde 2- Kuruluş Genel Kurulu toplantıları ile ilk Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller hakkında Müsteşarlığın talimatları doğrultusunda işlem tesis edilir. Ayrıca özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Yürürlük

Madde 42- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 43- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 — 19/3/1989 tarihli ve 20113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Takipsizlik evrakı incelenirken delillerin eksiksiz toplanıp toplanmadığı, olaya uygun sonuca varılıp varılmadığı, takipsizlik kararının yeterli delil olmasına rağmen verilip verilmediği veya kanunun açık hükmüne aykırı bulunup bulunmadığı, kanun yolu, mercii ve süresinin belirtilip belirtilmediği, ilgililere kararın tebliğ edilip edilmediği ve ayrıca olayın özelliklerinin gerektirdiği diğer hususlar üzerinde durulup durulmadığı araştırılır.

Müştekisi ve mağduru bulunmayan hazırlık soruşturması sonucunda kanuna açıkça aykırılık teşkil edecek şekilde takipsizlik kararı verildiğinin tespiti halinde bu hususa gerektiğinde tavsiyeler listesinde yer verilmekle birlikte evrakın yeniden ele alınması da Cumhuriyet Başsavcılığına önerilir."

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin

Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı

Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde

Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdareleri,Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik,Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitimi tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi

Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 30/1/1992 tarihli ve 21127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin değişik 39 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri:

Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri,Genel Müdürün iznine bağlıdır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.

Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, bu maddenin (a) bendi hükümlerine göre tespit edilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/4/2004 tarihli ve 25423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"b) İşçi sendikaları konfederasyonlarından birer ve en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonundan üç temsilciden,

c) Kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer temsilciden,

oluşur."

"Kurul, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları ile kamu görevlileri sendikaları konfederasyonları temsilcilerinin birlikte katılımı ile toplanabileceği gibi, gündem konularına göre ayrı ayrı da toplanabilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilerin sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerinde çalışan diğer işçilerle aynı düzeyde korunmalarını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren:

a) Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi, sözleşme süresinin sona ermesinin objektif koşullara bağlı olduğu işlerde, işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan belirli süreli iş sözleşmesi,

b) Geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait işyerinde geçici iş sözleşmesi,

ile çalışan işçileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Eşit Davranma

Madde 4 — İşveren, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş ilişkisi ile çalıştırdığı işçilere, işyerinde sağlık ve güvenliklerinin korunmasını içeren çalışma koşulları bakımından aynı işyerinde çalışan diğer işçilere sağladığı düzeydeki korumayı sağlayacak, özellikle kişisel koruyucu donanımlara erişim açısından farklı uygulamada bulunamaz.

İşçilerin Bilgilendirilmesi

Madde 5 — 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükmü ile birlikte:

a) İşveren, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilere, çalışmaya başlamadan önce yapacağı işin ne olduğu, bu işte karşılaşacağı özel riskler hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.

b) Bu bilgiler özellikle, yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek ve tecrübe ile yapılması gerekli tıbbi muayene ve tetkikleri içerir, iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir.

Eğitim

Madde 6 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilerin, bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar.

Sağlık Gözetimi

Madde 7 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükmü ile birlikte yapılacak sağlık gözetimlerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Sağlık ve güvenlik yönünden özel tehlike bulunan ve özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde, işveren, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilerin, işin gerektirdiği özel sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen özel sağlık gözetimi, gerekli olduğu durumlarda, işçinin sözleşme süresinin sona ermesinden sonra da sürdürülür.

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

Madde 8 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili koruyucu ve önleyici hizmetlerin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişiler veya dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştırılacak işçilerle ilgili olarak bilgilendirilir ve söz konusu işçilerin de diğer işçilerle birlikte sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hükümler

 

Geçici İş İlişkisinde Bilgilendirme

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar ile birlikte:

a) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacak işçiler temin edilmeden önce, işçiyi çalıştıracak işveren işçiyi devredecek işverene, yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi ve yetenek ile işin özellikleri hakkında gerekli bilgiyi verir.

b) İşçiyi devredecek işveren de aldığı bu bilgileri ilgili işçiye verir.

Geçici İş İlişkisinde Sorumluluk

Madde 10 — İşçiyi devreden işveren ile birlikte:

a) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, görev süresinden ve işin yapılması ile ilgili koşullardan sorumludur.

b) (a) bendinin uygulanması bakımından, işin yapılması ile ilgili koşullar, iş sağlığı ve güvenliği ve hijyen konuları ile sınırlıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Daha Uygun Önlemlerin Alınması

Madde 11 — Bu Yönetmelik, 2 nci maddede belirtilen iş ilişkisi ile çalıştırılan işçilerin sağlık ve güvenliklerinin korunması için daha uygun önlemlerin alınmasına ve uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 12 — Bu Yönetmelik 25/6/1991 tarihli ve 91/383/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 13 — Bu Yönetmelikte belirtilen özel önlemler ile birlikte geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile işçi çalıştırılan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı Kanunun 3/c, j ve 7/d (2) maddeleri uyarınca "İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı, Avrupa Birliğinin hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelenmesi ve araştırılması, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi hedefine yönelik, disiplinlerarası bir yaklaşımla uygulamalar ve araştırmalar yapmaktır.

Faaliyetler

Madde 3 — Merkez, 2 nci maddedeki amacına ulaşabilmek için şu faaliyetlerde bulunur:

a) Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri alanlarında araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.

b) Avrupa Birliği, Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kollokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

c) Merkez’in ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkez’in amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.

d) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, Avrupa Birliği’nin önemini vurgulayan ve bunun uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek.

e) Merkez’in ilgi alanına giren konularda, yüksek öğretim mevzuatı çerçevesinde, hukuki danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak.

f) Avrupa Birliği alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, ilgili andlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin uygulamayı izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak.

g) Avrupa Birliği alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkez’e ait, en az bir süreli yayını hazırlayıp yayımlamak.

h) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

Merkezin Organları

Madde 4 — Merkez’in Organları; Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’dur.

Merkez Müdürü

Madde 5 — İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü; tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 2 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak seçebilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Başkanın görevi sona erdiğinde Başkan Yardımcısının görevi de sona erer.

Merkez Müdürünün, kesintisiz 6 aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6 — Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkez’in idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmaktır.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 7 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil 5 kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Senato tarafından 2 yıllık süre için atanırlar; süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak.

d) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek.

g) Merkez’e atanacak idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

Madde 9 — Danışma Kurulu; İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ticari Bilimler Dekanlarının önereceği İstanbul Ticaret Üniversitesi camiası mensupları ve Merkez’in çalışmaları ile ilgili, özel ve kamu kuruluşları temsilcileri arasından, Yönetim Kurulu’nca iki yıl için seçilen en çok on kişiden oluşur.

Merkez ile iş, ekonomi ve kamu dünyası arasında köprü görevi yapacak Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır; Merkez çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

Personel İhtiyacı

Madde 10 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Genel Esaslar

Madde 11 — Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.

Diğer Hükümler

Madde 12 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Özerklik Kararı

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca 01.7.1997 tarihli ve MDK-122 sayılı Bakanlık Oluru ile kurulan Briç Federasyonuna, aynı Kanuna 5105 sayılı Kanun ile eklenen ek-9 uncu madde hükmü gereği Başbakanlık Makamının 05.5.2004 tarihli ve MDK-166 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Özerklik Kararı

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca 18.8.2003 tarihli ve MDK- 318 sayılı Bakanlık Oluru ile kurulan Motosiklet Federasyonuna, aynı Kanuna 5105 sayılı Kanun ile eklenen ek-9 uncu madde hükmü gereği Başbakanlık Makamının 05.5.2004 tarihli ve MDK-167 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Özerklik Kararı

20.12.1958 tarihinde kurulan Basketbol Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 5105 sayılı Kanun ile eklenen ek-9 uncu madde hükmü gereği Başbakanlık Makamının 05.5.2004 tarihli ve MDK-168 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı