Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Mayıs 2004

SALI

Sayı : 25452

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5150 Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslar Arası Sorumluluk Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5151  Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5152  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/7143 Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında İmzalanan, Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7152 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7181 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7131 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Devlet, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Vatandaşlık Kararları

— 2944 Kişiye Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni Verilmesi Hakkında Karar

— 24 Kişi ile İlgili Bilgilerin Düzeltilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

— Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliği

— Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

— Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği

— Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bayındırlık ve İskân Şûrası ile Toplu Konut Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik

— Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik

— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

— Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

— Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılacak İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2004/1)

— Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2004/2)

— “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No: (2004/29)

— İzmir İli Sınırları İçerisinde, Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2004/2)

— İzmir İli Sınırları İçerisinde,Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/3)


 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5150

Kabul Tarihi : 28.4.2004

MADDE 1. — "Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşme"ye beyanda bulunulmak suretiyle katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/5/2004

—— • ——

Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5151

Kabul Tarihi : 28.4.2004

MADDE 1. — 12 Kasım 1974 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 3235/29 sayılı Kararıyla kabul edilen "Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesi"ne beyanda bulunulmak suretiyle katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/5/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 5152

Kabul Tarihi : 28.4.2004

MADDE 1. — 29 Temmuz 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/5/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2004/7143

2 Mayıs 2000 tarihinde Ulan Bator’da imzalanan ve 10/2/2004 tarihli ve 5088 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 10/3/2004 tarihli ve KOKD/64930 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

A. AKSU

Z. ERGEZEN

S. GÜÇLÜ

G. AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

K. UNAKITAN

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7152

8 Ağustos 2000 tarihinde Kişinev’de imzalanan ve 3/12/2003 tarihli ve 5011 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 31/3/2004 tarihli ve DAGY-116 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

AbdullahGÜL

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A. GÜL

M. BAŞESGİOĞLU

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B.ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A.COŞKUN

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

A. AKSU

Z. ERGEZEN

S.GÜÇLÜ

G.AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

O. PEPE

K. UNAKITAN

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7181

8Nisan 1997 tarihinde Rabat’ta imzalanan ve 2/10/2003 tarihli ve 4975 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 9/4/2004 tarihli ve İEGY/138466 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M.A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti bundan sonra Akit Taraflar olarak anılacaklardır.

Özellikle bir devletin yatırımcılarının diğer devletin ülkesindeki yatırımlarıyla ilgili olarak, aralarındaki ekonomik işbirliği için uygun koşullar yaratma arzusu ile,

Yatırımların karşılıklı teşvik ve korunmasının önemini ve bunun, sermaye akışı ve girişimci insiyatifinin teşvikine ve devletlerin refahına katkıda bulunacağını kabul ederek,

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

MADDE 1

Tanımlar

İşbu Anlaşmanın amaçları bakımından;

(1). "Yatırım" terimi, her bir Akit Tarafın ülkesindeki kanun ve nizamlarına uygun olmak kaydıyla, her türlü mal varlığını ve sınırlayıcı olmamakla beraber özellikle aşağıdakileri kapsar:

(i) taşınır ve taşınmaz mallar ile mülkün bulunduğu Tarafın ülkesindeki kanun ve nizamlara uygun olarak tanımlanmış ipotek, tedbir, rehin gibi diğer ayni haklar ile diğer benzer haklar,

(ii) hisse senetleri, tahviller ya da şirketlere katılımın diğer şekilleri,

(iii) yeniden yatırımda kullanılan hasılatlar, para alacakları veya bir yatırımla ilgili mali değeri olup kanunen ifa edilebilen diğer haklar,

(iv) sınai ve fikri mülkiyet hakları, patent, sınai marka ve tasarım, ticari marka, peştemaliye, know-how ile benzer diğer haklar,

(v) doğal kaynakların aranması, işlenmesi, istihracı, işletilmesi dahil olmak üzere kanun ya da sözleşme ile verilmiş iş imtiyazları.

Varlıkların yatırıldığı ya da yeniden yatırıldığı hukuki biçimdeki değişiklikler onların bu Anlaşmadaki anlamda yatırım olma karakterlerini değiştirmez.

(2). "Yatırımcı" terimi herbir Akit Taraf için, diğer Akit Tarafın ülkesinde yatırım yapan:

(a) Akit Tarafların her birinin yürürlükteki mevzuatına göre Fas ya da Türk vatandaşlığını haiz gerçek kişileri,

(b) Akit Taraflardan her birinin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ya da teşekkül etmiş ve merkezi o Tarafın ülkesinde bulunan şirketler, firmalar veya iş ortaklıklarını ifade eder.

(3). "Hâsılatlar" terimi, bir yatırımdan elde edilen vergi sonrası getirileri ve özellikle ancak sınırlayıcı olmayacak şekilde kâr, faiz ve temettüleri içerir.

(4). "Ülke" terimi:

(i) Türkiye Cumhuriyeti bakımından: Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi, kara suları, aynı zamanda üzerinde uluslararası hukuka uygun olarak, doğal kaynakların aranması, işletilmesi, saklanması ve yönetilmesi amacıyla yargılama veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarıdır.

(ii) Fas Krallığı bakımından: Fas Krallığı’nın kara suları ötesinde yer alan ve uluslararası hukuk çerçevesinde Fas Krallığı’nın kanunlarına göre belirlenmiş ya da belirlenecek ve Fas Krallığı’nın deniz yatağı, yeraltı ve doğal kaynaklarıyla ilgili haklarını icra edebileceği bir alan olan deniz alanlarını kapsamak üzere Fas Krallığı’nın ülkesidir.

MADDE 2

Yatırımların Teşviki ve Korunması

(1). Her bir Akit Taraf, kendi ülkesinde diğer Akit Taraf yatırımcılarının yatırımlarını ve ilgili faaliyetlerini benzer durumlarda herhangi üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına kendi kanun ve nizamları çerçevesinde göstereceği muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde, izin ve teşvik edecektir.

(2). Akit Taraflardan her biri, diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına adil ve eşit muamelede bulunacak ve kamu düzenini muhafaza etmek için kesinlikle zaruri tedbirler çerçevesinde tam güvenlik ve koruma sağlayacaktır. Akit Taraflardan hiçbirisi ülkesinde, diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarının işletme, bakım, kullanım ya da tasfiyesini ayrımcı tedbirlerle engellemeyecektir.

Evsahibi ülkenin yürürlükteki kanun ve nizamlarına göre gerçekleştirilen genişleme ve değişiklikler yeni yatırım sayılacaktır.

Akit Taraflardan her biri diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımları açısından girmiş olabileceği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3). Akit Taraflardan biri ve diğer Akit Tarafın bir yatırımcısı arasındaki özel bir Anlaşmanın hükümlerine tabi yatırımlar, bu Anlaşmada sağlanandan daha elverişli hükümlerin mevcudiyeti halinde, bu özel Anlaşmaya tabi kalacaklardır.

Yatırımların hasılatları, Akit Taraflardan her birinin yürürlükteki yasalarına göre yeniden yatırılmaları halinde başlangıçtaki yatırımla aynı korumadan faydalanacaklardır.

MADDE 3

Yatırımlara Uygulanacak Muamele

(1). Akit Taraflardan herbiri diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumlarda kendi yatırımcılarının yatırımları veya herhangi üçüncü bir ülke yatırımcılarının yatırımlarına uyguladığı muameleden hangisi en elverişli ise, o muameleden daha az elverişli olmayan bir muamele uygulayacaktır.

(2). Akit Taraflardan herbiri, ülkesinde, diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarının işletme, kullanım, bakım ve tasfiyesi hususlarında, benzer durumlarda kendi yatırımcılarının yatırımları veya herhangi üçüncü bir ülke yatırımcılarının yatırımlarına uyguladığı muameleden hangisi daha elverişli ise o muameleden daha az elverişli olmayan bir muamele uygulayacaktır.

(3). İşbu Anlaşmanın Akit Taraflardan herhangi birinin ya da üçüncü bir ülkenin yatırımcılarına uygulanandan daha az elverişli muamelede bulunmamaya ilişkin hükmü, Akit Taraflardan birine, diğer Akit Tarafın yatırımcısını:

(a) Akit Taraflardan birinin üye olduğu ya da olabileceği herhangi bir ekonomik birlik ya da gümrük birliği, serbest ticaret bölgesi, ortak pazar, uluslararası herhangi bir anlaşma veya bölgesel ekonomik teşkilatın herhangi bir şeklinden;

(b) tamamen veya esas olarak vergilendirmeye ilişkin anlaşmalardan veya düzenlemelerden

kaynaklanan muamele, tercih ya da ayrıcalıklardan yararlandırma yükümlülüğünü, getirmeyecektir.

MADDE 4

Kamulaştırma ve Tazminat

(1). Akit Taraflardan birince diğer Akit Tarafın bir yatırımcısının yatırımları hususunda alınacak, bundan böyle kamulaştırma olarak anılacak olan kamulaştırma, devletleştirme veya doğrudan ya da dolaylı olarak benzer etkisi olan tedbirler kamu yararı dışında bir saiğe dayalı ve ayrımcı olmayacaktır.

(2). Böylesi tedbirleri alan Akit Taraf, tedbirin yararlanıcılarına söz konusu yatırımın anılan tedbirin alındığı ya da öğrenildiği tarihten bir gün önceki pazar değerine eşit, adil ve eşitlikçi bir tazminat ödeyecektir.

(3). Anılan tazminat, etkin bir biçimde gerçeklenebilir olacak ve gecikmesiz ödenecektir. Geç ödeme halinde, faiz tutarı, yasayla belirlenen faiz oranı üzerinden yasal ve reel ödeme günleri arasındaki dönem için hesaplanacaktır. Tazminat, yatırımcılara konvertibl bir para ile ödenecek ve serbestçe transfer edilebilir olacaktır.

MADDE 5

Zararların Tazmini

(1). Yatırımları, diğer Akit Tarafın ülkesinde savaş ya da silâhlı çatışma, ihtilâl, seferberlik hali, ayaklanma, iç karışıklık veya diğer benzer olaylar nedeniyle zarar gören Akit Taraflardan her birinin yatırımcıları, diğer Akit Tarafça kendi yatırımcılarına ya da herhangi üçüncü bir ülke yatırımcılarına uygulanan muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde bu tür kayıplarla ilgili olarak benimsenecek işlemlerden hangisi en elverişli ise o muameleye tâbi tutulacaklardır.

MADDE 6

Transferler

(1). Her bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafın, yatırımcılarının yatırılmış varlıklarının, vergi yükümlülüklerin yerine getirildikten sonra, serbestçe transferine izin verecektir. Bu transferler, herbir Akit Tarafın yürürlükteki kambiyo rejimleri çerçevesinde, özellikle ancak sınırlayıcı olmamak koşuluyla şunları içerir:

(a) Yatırılmış sermaye ve yatırımın bakımı ya da tevsii için kullanılan tüm tutarlar,

(b) kâr, temettü, faiz, royalti ve diğer gelirler;

(c) yatırımlarla ilgili borçların geri ödemesi için gerekli tutarlar;

(d) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen kazançlar,

(e) Madde 4 ve 5 çerçevesinde ödenebilir tazminatlar,

(f) diğer Tarafın ülkesinde bir yatırımla ilgili çalışma izni almış olan bir Tarafın vatandaşlarının elde ettikleri maaşlar, haftalık ücretler ve diğer ödemeler,

(2). Birinci paragrafta sözü geçen transferler, gecikmesiz olarak, konvertibl bir para birimi ile, transfer tarihinde uygulanan kur üzerinden ve cari kambiyo mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

(3). Bu maddede sağlanan garantiler en azından benzer durumlarda en çok kayırılan ülke yatırımcılarına tanınanlara eşit olacaktır.

MADDE 7

Halefiyet

(1). Akit Taraflardan birinin bir yatırımcısına, diğer Akit Tarafın ülkesindeki bir yatırımıyla ilgili ticari olmayan risklere karşı hukuki bir sigorta çerçevesinde, bir dahilinde bir tazminat ödenmişse, diğer Akit Taraf, sigortalayanın yatırımcının her türlü hak ve iddiasına halefiyetini tanıyacaktır.

(2). Sözkonusu yatırımla ilgili sigorta kapsamında, sigortalayan yatırımcının kullanmaya yetkili olduğu tüm hakları kullanabilecektir.

(3). Akit Taraflardan biri ile diğer Akit Tarafın bir yatırımının sigortacısı arasındaki uyuşmazlıklar, bu Anlaşmanın 8. maddesi doğrultusunda çözümlenecektir.

MADDE 8

Yatırımlara İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü

(1). Akit Taraflardan biri ile diğer Akit Tarafın bir yatırımcısı arasındaki yatırımla ilgili uyuşmazlıklar, mümkün olduğunca iyi niyetle, uyuşmazlığın tarafları arasında karşılıklı görüşme ve müzakereler yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır.

(2). Eğer uyuşmazlıklar, yazılı bir bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde, bu yolla çözümlenemezse; uyuşmazlık, yatırımcının tercihine göre aşağıdaki mercilerden birine sunulabilir:

(a) Yatırımın ülkesinde yapıldığı Akit Tarafın yetkili mahkemesi

ya da

(b) i) Washington’da 18 Mart 1965’de imzaya açılan "Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü" Sözleşmesi ile kurulmuş olan Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID),

ya da

ii) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonunun Tahkim Kurallarına göre bu maksatla kurulacak bir tahkim mahkemesi (UNCITRAL),

(3). Akit Taraflardan hiçbirisi, duruşmaların herhangi bir evresinde ya da nihaî kararın uygulanmasında itirazda bulunamaz.

(4). Tahkim Kurulu kararını yatırımın ülkesinde yapıldığı ve uyuşmazlığa taraf olan Akit Tarafın kanunlar ihtilafına ilişkin kuralları da içeren ulusal hukukuna, bu Anlaşmanın hükümlerine, yatırıma ilişkin özel anlaşmaların hükümlerine ve uluslararası hukukun hükümlerine dayandıracaktır.

(5). Tahkim kararı; uyuşmazlığın bütün tarafları için kesin ve bağlayıcı olacaktır. Her Taraf verilen kararları kendi kanunları çerçevesinde yerine getirecektir.

MADDE 9

Akit Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü

(1). Akit Taraflar arasındaki işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulaması ile ilgili her türlü uyuşmazlık, mümkün olduğunca diplomatik kanallarla çözümlenmeye çalışılacaktır.

(2). Akit Taraflar arasındaki bir uyuşmazlık, müzakerelerin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde bu yöntemle uzlaşmaya ulaşmazsa, Akit Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine bir tahkim heyetine götürülebilir.

(3). Tahkim Heyeti aşağıdaki şekilde oluşturulacaktır:

Herbir Akit Taraf heyetin bir üyesini tayin edecek, ve bu iki üye, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi heyetin başkanı olarak seçeceklerdir. Bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafa uyuşmazlığın tahkim heyetine sunulması konusunda bildirimde bulunmasını müteakip üç ay içinde iki üye; beş ay içinde de başkan tayin edilecektir.

(4). Bu maddenin 3. paragrafında belirtilen süreler içinde gerekli atamalar yapılamazsa, Akit Taraflardan herbiri Uluslararası Adalet Divanı’nın Başkanından bu atamaları yapmasını talep edebilir. Başkan Akit Taraflardan birinin vatandaşı ise ya da belirtilen konularda görevini yerine getirmekten alıkonulursa gerekli atamaları yapmak üzere Başkan yardımcısı davet edilecektir. Başkan yardımcısı da Akit Taraflardan birinin vatandaşı ise veya anılan görevi yerine getirmekten alıkonulursa Akit Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en kıdemli Uluslararası Adalet Divanı üyesi atamaları yapmak üzere davet edilecektir.

(5). Tahkim Heyeti bu Anlaşmanın hükümlerine ve uluslararası hukukun yasa ve prensiplerine dayandıracağı kararını oy çokluğuyla alacaktır. Bu karar her iki Akit Taraf için de nihai ve bağlayıcı olacaktır.

(6). Tahkim Heyeti kendi usul kurallarını tayin edecektir.

(7). Herbir Akit Taraf kendi heyet üyesinin ve tahkim sürecindeki temsilinin masrafını karşılayacak; Başkanın masrafı ve diğer masraflar Akit Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

MADDE 10

Uygulama

İşbu Anlaşma, gelecekteki uygulamalarla ilgili olarak, hususunda, yürürlüğe girişinden önce Akit Taraflardan birisinin yatırımcıları tarafından diğer Akit Tarafın ülkesinde, bu ülkenin yasa ve nizamlarına uygun biçimde, konvertibl para birimiyle yapılmış yatırımları da kapsar. Ancak bu Anlaşma yürürlüğe girmesinden önce ortaya çıkan uyuşmazlıklar hususunda uygulanmayacaktır.

MADDE 11

Yürürlüğe Girme, Süre ve Sona Erme

(1). İşbu Anlaşma onaya sunulacak ve her iki Akit Taraf tarafın kendi ülkelerinde anayasal gereklilikleri yerine getirdiklerine ilişkin yazılı bildirimlerinden sonrakinin tarihinden itibaren otuz gün içinde yürürlüğe girecektir.

Anlaşma on yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve Akit Taraflardan birince sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Akit Taraflardan herbirinin Anlaşmanın bitiş tarihinden en az altı ay önce yazılı olarak feshi ihbarda bulunarak, Anlaşmayı sona erdirme hakkı saklıdır.

(2). Sona ermesi halinde, işbu Anlaşmanın hükümleri, bitiminden önce herhangi bir zamanda yapılan yatırımlar için, daha sonra genel uluslararası hukuk kurallarının uygulanması hususunda herhangi bir önyargı olmaksızın, on yıl süreyle yürürlükte kalacaktır.

Bu Anlaşmayı Akit Tarafların tam yetkili temsilcileri, huzurlarında imzalamışlardır.

8.4.1997 tarihinde Rabat’da Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hepsi de asıl olarak imzalanmıştır.

Yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

FAS KRALLIĞI

HÜKÜMETİ ADINA

HÜKÜMETİ ADINA

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kara

Karar Sayısı : 2004/7131

Ekli “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 15/8/2003 tarihli ve 1117 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Kanunun 33 üncü ve 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar

Amaç

Madde l — Bu Karar, KOSGEB tarafından uygun koşullarda finansal destek sağlanarak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri ve ihracata yönelmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Karar, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımı yapılan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin, sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB'ce desteklenmesini kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Kararda geçen;

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

Banka : Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.' ni,

KOBİ : Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini,

ifade eder.

Kaynağın oluşumu

Madde 4 — İhtiyaç duyulan finansal kaynağın miktarı ve şartları protokolde belirtilmek üzere KOSGEB ve işbirliği yapılacak Bankaca sağlanır.

KOSGEB tarafından tahsis edilecek kaynak KOSGEB'in yıllık bütçesi gözönüne alınarak KOSGEB tarafından her yıl belirlenir.

Kaynağın işleyişi

Madde 5 — KOSGEB ilgili bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek miktarda faiz giderleri karşılığı olarak Türk Lirası ve döviz cinsinden gerekli kaynağı protokol yapılan bankada kendi adına açtıracağı hesaba aktarır.

Banka, aktarılan KOSGEB kaynağını günün şartlarına göre en uygun şekilde nemalandırır.

KOBİ'lere kullandırılacak olan kredinin kaynağı bankalar tarafından sağlanır.

Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine bankadan kullandırılacak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik döviz ve Türk Lirası kredilerinin faiz giderlerinin KOSGEB'ce protokolde belirlenecek kısmının karşılığı, banka tarafından KOBİ'lere yansıtılmayarak KOSGEB hesabından karşılanır.

KOSGEB kaynağından küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini desteklemek amacı ile KOSGEB'in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi faiz giderleri, geri dönüşümsüz KOSGEB desteği niteliğinde olup, KOSGEB veya banka tarafından KOBİ'lerden geri talep edilmez.

Bu Karar kapsamında KOBİ'lere kullandırılacak krediler için bankalarla yapılacak protokollerde bankanın uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ'lerin lehine olacak şekilde KOSGEB ile banka arasında müştereken belirlenir ve banka tarafından belirlenenler dışında değişik isimler altında KOBİ'lerden masraf ve komisyon alınmaz.

Bu Kararın uygulanmasında oluşacak tereddüt ve ihtilaflarda KOSGEB'in görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

KOSGEB finansman desteğinden KOBİ'lerin faydalanması ile ilgili usul ve esaslar KOSGEB'ce belirlenir ve banka ile yapılacak protokollerle uygulanır.

Kredi türü

Madde 6 — Yatırım ve işletme sermayesi kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredisi ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır.

Kredi üst limiti

Madde 7 — Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin üst limiti 100.000 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirasını geçemez.

Kredilerin vadesi, faiz oranı ve geri dönüşü

Madde 8 — Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 24 (yirmidört) ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ'lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir.

Kullandırılacak kredinin türüne ve günün koşullarına uygun olarak geri ödemesiz dönem bankalarla yapılacak protokol ile belirlenir.

Başvuru, kredilerin onaylanması ve kullandırılması

Madde 9 — Kredi talep eden KOBİ'ler ilk başvurularını ilgili bankanın şubelerine yaparlar. Banka, bankacılık mevzuatı çerçevesinde kredi tahsis işlemlerini gerçekleştirir.

Banka, uygun bulduğu kredi taleplerini KOSGEB finansman desteğinden faydalandırılmak üzere KOSGEB onayına sunar.

KOSGEB'ce belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirilecek başvurulardan uygun bulunanların sonuçları bankaya bildirilir ve bildirim tarih ve sırası esas alınarak KOBİ'lerin destekten faydalanması sağlanır.

Takip ve sorumluluk

Madde 10 — Kullandırılacak kredilerin takibi ve tahsil sorumluluğu bankaya ait olup, banka kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon vb. ad altında KOSGEB'den hiçbir talepte bulunamaz.

Bu Karar’ın 4 üncü maddesi uyarınca tahsis edilen kaynak miktarının tamamının kullanıldığı anda kredi talepleri durdurulur. Bu durum KOBİ'lerin karşılanamayan kredi taleplerine müktesep hak teşkil etmez.

KOBİ'lerin kullandığı kredinin herhangi bir nedenle anapara geri ödemesinin yapılmaması durumunda KOSGEB'ce sağlanan finansman desteği durdurulur.

Madde 11 — Bu Karar kapsamında, KOSGEB ile banka arasında yapılacak protokoller çerçevesinde kullandırılacak kredilerden;

a) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna (KKDF) kesinti yapılmaz.

b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) nispeti (Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılacak krediler hariç) % l (yüzdebir) oranında uygulanır.

Madde 12 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13 — Bu Kararı, Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5758

1 — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Davut HANER’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. BABACAN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5789

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli;

Manisa İl Müftülüğüne, Isparta İl Müftüsü Namık HİSAR’ın,

Isparta İl Müftülüğüne, Yozgat İl Müftüsü İsmail ÖNCEL’in,

Eskişehir İl Müftülüğüne,Ankara İl Vaizi Abdullah CEYHAN’ın,

Giresun İl Müftülüğüne, Ağrı İl Müftüsü Necati AKKUŞ’un,

Atanmaları,

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. M.AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5793

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Müfettiş Ayhan UZ’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5829

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Sivas Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne,Mustafa DOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5794

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığına Erol İNAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

B.YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5795

1 — Açık bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü Doç.Dr. Hasan EKİZ’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5796

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Afyon İl Müdürlüğüne,Konya İl Müdürü Doğan ÇİFTKAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5798

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Amasya İl Müdürlüğüne,Sıddık AKTAŞÇI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5799

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kayseri İl Müdürlüğüne,Adnan AKAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5800

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Trabzon İl Müdürlüğüne,Dr. Temel ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5830

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğüne,Arslan ODABAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5801

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Prof. Dr. Şinasi Yavuz ÖNOL’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M.BAŞESGİOĞLU

Başbakan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5802

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kayseri Bölge Müdürlüğüne Hamdi ÇONA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M.BAŞESGİOĞLU

Başbakan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5803

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kocaeli Bölge Müdürlüğüne Ethem ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68(B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M.BAŞESGİOĞLU

Başbakan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5804

1 — Mardin İl Sanayi ve Ticaret Müdürü İrfan AKARSU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5805

1 — Muş İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Zafer GÜLDOĞAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5806

1 — Elazığ İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Refik DUMAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5807

1 — Yozgat İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Muhsin ÇELEBİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5808

1 — Kayseri İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Salih GÖKTAŞ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5765

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Nurpınar TENTEÖDEMİŞ’in atanması,

657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M.H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5809

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına,Mustafa BÜYÜK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5811

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Oktay EROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5812

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,Mehmet Sadık ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5813

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,Şevket BOĞATEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76. maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5814

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Azize BÜYÜKTANIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5816

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Arif SOĞANCI’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5817

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Fehmi KILIǒın atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5818

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Hüseyin GELMEZ’in atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5819

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli BakanlıkMüşavirliğine Zeki AYAZ’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5820

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli BakanlıkMüşavirliğine Murat MEŞHUR’un atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5821

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli BakanlıkMüşavirliğine Nurettin TAN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5823

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine İrfan ÇELİK’in atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5824

1 — Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu Başmüfettişliğe, aynı yer Müfettişi Mehme tKURU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5826

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Sivas İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Mükremin UÇARCI’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5831

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Hüseyin HÜRREMOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5832

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Yavuz YÜKSEL’in atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Vatandaşlık Kararları

 

—— • ——

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Memur, sekreter, santral memuru, ambar memuru, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktiloğraf, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Kurulda en az iki yıl hizmeti olmak,

3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

4) Şoförlük için en az 5 yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği için bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinin kuruluş ve görevlerini, teşkilât yapısını, hedef ve ilkelerini, bu merkezlere kabul ve görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 18 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan : Adalet Bakanını,

Bakanlık : Adalet Bakanlığını,

Genel Müdür : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Eğitim merkezi ve eğitim merkezleri : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini,

Müdür ve müdür yardımcısı : Eğitim merkezleri müdür ve müdür yardımcılarını,

Şube müdürü : Eğitim merkezlerinde görevli idarî işler şube müdürlerini,

Öğretim görevlisi : Eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle

görevlendirilenleri,

Eğitim Kurulu : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri

Kanununda belirtilen Kurulu,

Öğretim Kurulu : Eğitim merkezleri yönetim kadrosu ile öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

Kurum : Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini,

Uygulamalı eğitim yöneticisi : Eğitim programlarında uygulamalı eğitimin eş güdümünü sağlayacak olan görevliyi,

Uygulamalı eğitim gözetmeni : Eğitim programlarında uygulamalı eğitimi verecek olan görevliyi,

Danışman : Her sınıfın eğitim ve disiplinine ilişkin eş güdümü sağlamak üzere Öğretim Kurulunca belirlenen öğretim görevlisini,

Eğitim görenler : Öğrenci, kursiyer ve diğer Genel Müdürlük personelini,

Öğrenci : İdare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği sınavını kazanarak hizmet öncesi eğitime alınanları,

Kursiyer : Bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırma amacıyla düzenlenen eğitim

etkinliklerine katılan personeli,

Sözlü sınav : İlgilinin meslekî bilgi ve becerisinin sözlü olarak ölçüldüğü sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Kuruluş, Hedef ve İlkeler, Görevler, Teşkilât

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Hedef ve İlkeler ile Teşkilât

Kuruluş

Madde 5 — Genel Müdürlüğe bağlı olarak, Ankara’da bir eğitim merkezi ile Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı üzerine, uygun görülen diğer dört ilde bölge eğitim merkezleri kurulur. Bölge eğitim merkezlerinin kurulmasında, eğitim, öğretim ve üniversite olanakları, kurum sayı ve türleri, ulaşım kolaylığı ve benzeri özellikler dikkate alınır.

Eğitim merkezlerinin çalışmaları, Genel Müdürlüğün önerisi üzerine Bakanlık onayı ile belirlenir. Eğitim merkezlerinin yetki alanına girecek il, ilçe ve kurumlar ayrıca onayda gösterilir.

Eğitim Merkezlerinin Hedef ve İlkeleri

Madde 6 — Eğitim merkezlerinin hedef ve ilkeleri, eğitime alınanların;

a) Atatürk ilke ve inkılâplarına, Atatürk milliyetçiliğine, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne bağlı,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren,

c) Toplum yararını kişisel çıkarlarının üstünde tutan, aile, ülke ve ulus sevgisi ile dolu,

d) Kurumun ilerlemesine ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikte bilimsel, meslekî, teknik bilgi ve beceri sahibi,

e) Meslekî kültürün ortak maddî ve manevî değerlerini benimseyen,

f) Hizmetin mevzuata uygun olarak yapılması ve beklenen sonuca ulaşılması için inançlı ve bilinçli bir şekilde, meslek disiplininin gerektirdiği davranışları gösteren,

g) Sorumluluk yüklenebilme bilincine ve başarılı görev yapabilme yeteneğine sahip olarak yetişmesini sağlamaktır.

Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Teşkilâtı

Madde 7 — Eğitim merkezlerinde görev ve hizmetler; müdür, müdür yardımcısı ve büro tarafından yürütülür.

Müdür ve müdür yardımcısının mazeretleri nedeniyle görevlerinin başında bulunmadığı hâllerde, Genel Müdürlüğün önerisi ve Bakan onayı ile Bakanlık merkez kuruluşunda veya diğer eğitim merkezlerinde görevli hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından geçici görevlendirme yapılabilir.

Büro, idarî işler şube müdürünün yönetim ve sorumluluğunda yeteri kadar memur ve program geliştirme, ölçme ve değerlendirme; sağlık, psiko-sosyal hizmetler ve krize müdahale; idarî ve malî işler; sosyal işler ve spor; bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon; öğrenci işleri; araştırma ve geliştirme ile güvenlik sorumlularından oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Merkezlerinin Görevleri

Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin Görevleri

Madde 8 — Eğitim merkezleri müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeline mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak, hukuk devletine ve insan haklarına saygılı, adalet, onur ve tarafsızlık duygularına sahip kişiler olarak yetiştirmek ve bu görevlere hazırlamak,

b) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimini vermek,

c) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan tüm personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yapmak ve bu eğitimler için ilgili kurumlarla eş güdümü sağlamak,

d) Eğitime tâbi tutulacaklara genel hukuk bilgisi, kriminoloji, insan hakları, yönetim hukuku, ceza ve infaz hukuku, toplumsal ilişkiler, sosyal hizmetler ve bedensel ve toplu savunma sporları gibi alanlarda eğitim vermek,

e) Gereksinim duyulan alanlarda uzmanlık ve yöneticilik anlayışı kazandırmak amacı ile eğitim programları hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunmak,

f) Eğitim danışmanlığı hizmetlerini yürütmek, eğitim ve öğretime ilişkin ders notları ile diğer dokümanları hazırlamak ve eğitim görenlerin yararlanmasını sağlamak,

g) Eğitim görenlere, liderlik nitelikleri aşılamak ve bu niteliklerin pekiştirilmesini sağlamak, sosyal ve bilimsel anlayışlarını geliştirmek,

h) Eğitim görenlerin idarî hizmetlerini sağlamak ve uygulamalı eğitimlerini yaptırmak,

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri eğitim merkezleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, inceleme ve araştırma gezileri düzenlemek,

i) Konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek,

j) Eğitim merkezi müdürlüklerince hazırlanan yıllık eğitim ve çalışma programlarını incelemek ve onaylamak,

k) Genel Müdürlükçe verilecek benzer görevleri yerine getirmek.

Eğitim ve öğretim çalışmalarında birliğin sağlanması amacıyla, eğitim merkezlerinde görevli öğretim görevlileri, uygulamalı eğitim yönetici ve gözetmenleri ve diğer personelin eğitimi, yetiştirilmesi, eğitim merkezlerinde uygulanacak eğitim programlarının ve ders içeriklerinin hazırlanması ile idare memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitiminin yapılması görevleri Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 9 — Müdürün görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak ve bu konuda uygun göreceği önlemleri almak,

b) Öğretim görevlilerinin çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya mazeretleri durumunda yerleri dolduruluncaya kadar veya mazeretleri süresince öğretim görevlilerini uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici süreli olarak görevlendirmek,

c) Yıllık eğitim ve çalışma programlarını hazırlayarak Eğitim Kurulunun onayına sunulmak üzere Genel Müdürlüğe göndermek ve programın yürütülmesini sağlamak,

d) Eğitim Kurulunun kararlarını uygulamak,

e) Her öğretim dönemi öncesinde ve sonrasında öğretim görevlileri ile toplantılar düzenleyerek genel değerlendirme yapmak,

f) Her öğretim yılı sonunda eğitim merkezinin genel durumu, eğitim ve öğretim çalışmaları ile işleyişi hakkında Genel Müdürlüğe yıllık rapor vermek,

g) Araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği eş güdümü sağlamak,

h) Öğretim Kuruluna başkanlık etmek,

ı) Eğitim görenler için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, katılımı sağlamak.

Müdür Yardımcısının Görevleri

Madde 10 — Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün vereceği eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin görevleri yerine getirmek,

b) Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdüre ait görevleri yürütmek,

c) Eğitim ve öğretim, yönetim, disiplin ve moral hizmetlerinin verimli ve daha iyi yürütülmesine ilişkin araştırmalar yaparak müdüre tekliflerde bulunmak,

d) Öğretim Kuruluna ilişkin görevleri yapmak.

Büronun Görevleri

Madde 11 — Büronun görevleri şunlardır:

a) Eğitim Kurulu kararlarını duyurmak ve saklamak,

b) Öğretim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

c) Eğitim ve öğretime ilişkin tüm idarî hizmetleri yerine getirmek,

d) Eğitim merkezleri bina, eklenti ve yatılı tesislerinin işletilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,

e) Gelen ve giden evrak ile dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek, gerekli defter ve dosyaları tutmak,

f) Tahakkuk ve özlük işlemlerini yürütmek,

g) Basın ve halkla ilişkiler, protokol, ziyaret, tören ve benzeri işleri düzenlemek,

h) Eğitim araçları ve malzemelerini temin etmek, gerekli donanımı sağlamak,

ı) Kurumun idarî işleyişinde müdür ve müdür yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak,

i) Sorumlular aracılığıyla, eğitim ve öğretime ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

Yöneticilerin ve Personelin Sorumlulukları

Madde 12 — Eğitim merkezinin her kademedeki yöneticileri ve personeli, yapmakla yükümlü bulundukları görevleri, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plân ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye, müdürler ise Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

Bütün personel, eğitim görenlere örnek olacak biçimde davranmak zorundadır.

Büronun Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme Sorumluları

Madde 13 — Büronun program geliştirme, ölçme ve değerlendirme sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, yeteri kadar program geliştirme, ölçme ve değerlendirme alanında eğitim almış öğretim görevlileri, uygulamalı eğitim gözetmenleri, memurlar, infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarından oluşur.

Büronun program geliştirme, ölçme ve değerlendirme sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Eğitsel etkinlikler ile ilgili olarak yıllık konferans, seminer, sempozyum, panel ve benzeri programları hazırlamak ve geliştirmek,

b) Eğitim gereksinimlerine yönelik araştırma ve analizler yapmak,

c) Ders programlarını ve değişiklik önerilerini Öğretim Kuruluna sunmak,

d) Eğitim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirme raporları hazırlamak ve Öğretim Kuruluna sunmak,

e) Görev alanına ilişkin istatistikî verileri oluşturarak ilgili sorumlulara iletmek,

f) Eğitim öncesinde ve sonrasında değerlendirmeler yapmak, eğitim programları sonuçlarını doküman haline getirmek,

g) Eğitim görenler tarafından doldurulan bilgi formlarını hazırlamak ve değerlendirmek,

h) Öğretim görevlilerinin hazırladığı soruları gizlilik kurallarına uyarak, soru tekniğine uygun hale getirmek, soru bankası oluşturmak ve soru kitapçığı hazırlamak,

ı) Sınav sorularının değerlendirilmesinde, Sınav Değerlendirme Komisyonu ile iş birliği yapmak,

i) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Büronun Sağlık, Psiko-Sosyal Hizmetler ve Krize Müdahale Sorumluları

Madde 14 — Büronun sağlık, psiko-sosyal hizmetler ve krize müdahale sorumluları; hizmetin niteliğine göre tabip, Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir psikolog, rehberlik uzmanı, psikolojik danışman veya sosyal çalışmacının sorumluluğunda kurumlarda görev yapan sağlık memurları ile sağlık veya psiko-sosyal hizmet eğitimi almış kurum görevlilerinden oluşur.

Büronun sağlık, psiko-sosyal hizmetler ve krize müdahale sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Eğitim görenler ile personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yönelik temel sağlık hizmetleri ve çevre sağlığı hizmetlerini yürütmek,

b) Eğitim görenler ile gerektiğinde personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yönelik psiko-sosyal yardım çalışmaları yapmak,

c) Eğitim görenler ile gerektiğinde eğitim merkezi personelinin bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması, çalışma, dinlenme, spor, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve benzeri sosyal gereksinimlerinin belirlenmesi, bu amaçla bütçe olanakları ölçüsünde çeşitli sosyal etkinliklerden yararlanmaları için ilgili sorumlularla gerekli çalışmaları yapmak,

d) Psiko-sosyal hizmet programlarının uygulanmasında öğretim görevlilerine yardım etmek,

e) Öğrenci ve kursiyerler ile gerektiğinde katılımcıların genel olarak kişilik, yetenek, ilgi, başarı, eğilim ve gelişim durumlarına ilişkin psikolojik test ve ölçekler uygulamak, sonuçları hakkında etik kurallar çerçevesinde müdüre raporlar sunmak,

f) Kurum personelinde ortaya çıkabilecek psiko-sosyal kriz durumları için hazırlıklar yapmak, diğer sorumlularla eş güdüm kurarak, gerektiğinde müdahale etmek,

g) Konuları ile ilgili olmak üzere gerektiğinde konferans ve seminerler düzenlemek,

h) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Büronun İdarî ve Malî İşler Sorumluları

Madde 15 — Büronun idarî ve malî işler sorumluları; idarî işler şube müdürünün yönetiminde memur, teknisyen, aşçı, bekçi, hizmetli, kaloriferci ve diğer görevlilerden oluşur.

Büronun idarî ve malî işler sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezi bina, yatılı tesis ve eklentilerinin işletilmesine ilişkin aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri her türlü idarî hizmeti yürütmek,

b) Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek, kurumda meslekî, bilimsel ve kültürel yayınları içeren kütüphane kurmak, geliştirmek, kullanıma sunmak,

c) Eğitim araçları ve malzemelerini temin etmek, gerekli donanımı sağlamak,

d) Eğitim merkezinin işletilmesine ilişkin her türlü araç, gereç ve malzemenin temini ile bunların bakım, onarım ve kullanımını hazır hâlde tutmak,

e) Bütçe, ödenek, ihale, alım, tahakkuk, mutemetlik, maaş, harcırah, öğrenci harçlığı ve benzeri her türlü malî hizmeti yürütmek,

f) Ambar, ayniyat ve demirbaş hizmetlerini yerine getirmek,

g) Günlük iaşe tabelalarını hazırlamak ve müdürün onayına sunmak,

h) Gerektiğinde temizlik, yemek ve diğer alanlarda hizmetlerin satın alınmasını sağlamak,

ı) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Büronun Sosyal İşler ve Spor Sorumluları

Madde 16 — Büronun sosyal işler ve spor sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, alanında eğitim almış veya belgesi olan eğitim merkezi ve/veya kurum görevlilerinden oluşur.

Büronun sosyal işler ve spor sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Eğitim görenler ve personelin sportif, sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla etkinlikler düzenleyerek, katılımı sağlamak,

b) Eğitim görenlerin, eğitim dışındaki zamanlarını değerlendirmeleri için diğer sorumlularla iş birliği yapmak,

c) Kursların açılış ve kapanışları ile millî, mahallî ve resmî günlerde törenler ve etkinlikler düzenlemek,

d) Eğitim görenler ve personelden herhangi bir hastalık veya sakatlığa uğrayanlara moral ve motivasyon açısından yardımda bulunmak,

e) Gereksinim duyulan spor araç ve gereçlerinin alınması ile bakım ve onarımlarına ilişkin önerilerde bulunmak,

f) Spor tesisleri ile araç ve gereçlerini bakımlı ve kullanılır hâlde bulundurmak,

g) Eğitim görenlere mesleğin gereklerine uygun spor programları hazırlamak,

h) Eğitim görenler arasında ve yerel katılımcılarla spor karşılaşmaları düzenleyerek halkla ilişkilerin olumlu gelişmesine katkıda bulunmak,

ı) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Büronun Bilgi İşlem, İstatistik, Arşiv ve Dokümantasyon Sorumluları

Madde 17 — Büronun bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda yeteri kadar, bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon alanlarında eğitim almış öğretim görevlileri ile eğitim merkezi ve/veya kurum görevlisinden oluşur.

Büronun bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Bilgisayar ve donanımlarının alınmasında idarî ve malî işler sorumlularına gerekli teknik desteği sağlamak, gereksinim duyulan bilgisayar ve donanımları ile yazılımları kurmak ve işletmek,

b) Bilgisayar ve donanımlarının düzenli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

c) Bilgisayar sisteminde kullanılacak olan yazılımı, hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,

d) Kuruma ilişkin internet sayfasını hazırlamak ve güncellemek,

e) Öğretim görevlisi, eğitim merkezi görevlisi ve eğitim görenlere, bilgisayar kullanımı konusunda teknik destek vererek, internet ve bilgisayar sisteminden yararlanabilmeleri için gerekli çalışma ortamları hazırlamak,

f) Eğitim görenler ve görevliler için olanaklar ölçüsünde bilgisayar kursları açmak,

g) İstatistik formları düzenlemek için diğer birimlerden verileri almak ve gereksinim duyulan istatistikleri hazırlamak,

h) İlgili mevzuat hükümleri gereğince, arşiv ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,

ı) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Büronun Öğrenci İşleri Sorumluları

Madde 18 — Büronun öğrenci işleri sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, yeteri kadar eğitim merkezi ve/veya kurum görevlisinden oluşur.

Büronun öğrenci işleri sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Eğitim görenlerin kabul ve kayıt işlemlerini yapmak, kimlik ve yaka kartlarını düzenlemek, barınma plânlarını hazırlamak ve kişisel dosyalarını tutmak,

b) Günlük ve haftalık ders programları ile eğitim ve sınav takvimini hazırlamak,

c) Sınavlarla ilgili hazırlıkları yapmak, sınav notlarını kayıtlara işlemek ve sonuçları duyurmak,

d) Öğretim görevlileri ile eğitim görenlerin devam çizelgesini hazırlamak ve program yöneticisine sunmak,

e) Ödüllendirilen veya cezalandırılan öğrencilerin ödül veya cezalarını kurumlarına iletilmek üzere müdürlüğe sunmak,

f) Eğitim görenlerin izin ve rapor işlemlerini takip etmek,

g) İlişikleri kesilecek olan öğrencilerin ilişik kesme ve yükümlülükleri ile ilgili işlemleri takip etmek,

h) Eğitim görenlerin başarı durumlarına ilişkin çizelgeleri ve sonuçları Genel Müdürlüğe iletilmek üzere müdüre sunmak,

ı) Eğitimle ilgili ders notu, kitap ve benzeri belgelerin çoğaltılması ve dağıtımını sağlamak,

k) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Büronun Araştırma ve Geliştirme Sorumluları

Madde 19 — Büronun araştırma ve geliştirme sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği akademik çalışma yapmış veya araştırma ya da eser sahibi bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, yeteri kadar öğretim görevlisi ile eğitim merkezi ve/veya kurum görevlisinden oluşur.

Büronun araştırma ve geliştirme sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezinin üstlendiği görev ve yükümlülüklerin etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak, kaynakların verimli ve akılcı kullanımını hedef alan araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve buna ilişkin yöntemler ve hedefler belirlemek,

b) Hukukî, idarî, teknik, eğitim, öğretim ve sosyal alanlarda zorlukları belirlemek ve bunları giderici öneriler geliştirmek,

c) Personelin ve kurumların niteliğini yükseltmek, personelin bilim ve teknolojiden yararlanmasını sağlamak amacıyla suç, infaz, eğitim, kurum kültürü, iletişim, toplam kalite gibi konularda araştırma plânları hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek,

d) Gelişen ve değişen ihtiyaçları göz önüne alarak, geleceğe yönelik hedefler belirlemek,

e) Uygulamalar ve uygulamaların izlenmesine ilişkin plânlar hazırlamak,

f) Toplanan bilgilerin analizlerini yaparak, yazılı ve görsel doküman hâline getirmek, gerektiğinde propaganda hizmetlerinde kullanmak,

g) İlgili kurum ve kuruluşlarla eş güdüm sağlayarak ortak projeler yürütmek,

h) Genel Müdürlük, eğitim merkezleri ve kurumlardaki meslekleri tanıtıcı programlar hazırlamak, meslek standartları ile ilgili çalışmalar yapmak,

ı) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Büronun Güvenlik Sorumluları

Madde 20 — Büronun güvenlik sorumluları; müdürün belirleyeceği bir öğretim görevlisi veya infaz ve koruma başmemurunun sorumluluğunda, yeteri kadar infaz ve koruma memuru ile bekçiden oluşur.

Büronun güvenlik sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezinin bina, tesis, eklenti, araç ve gereçleri ile arazisinin iç ve dış güvenlik hizmetlerini yürütmek, eğitim görenleri ve personeli güvenlik konusunda bilgilendirmek,

b) Yangın, afet ve benzeri acil durumlar için gerekli tedbirleri almak, tatbikatlar düzenlemek, sivil savunma ile ilgili hizmetleri yerine getirmek,

c) Güvenlik hizmetlerine ilişkin yönergeler ve nöbet çizelgeleri hazırlamak, uygulanmasını denetlemek,

d) Eğitim görenlerin eğitim faaliyetleri kapsamındaki şehir içi ve şehir dışı yolculuklarında gerekli güvenlik önlemlerini almak,

e) Emniyet, jandarma ve diğer güvenlik birimleri ile iş birliği ve bilgi alışverişi yapmak,

f) Ziyaret ve ziyaretçilere ilişkin düzenlemeleri ve görevleri yapmak,

g) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Kurulu, Öğretim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Öğretim Görevlileri ile Çalışma Usul ve Esasları

Eğitim Kurulu

Madde 21 — Eğitim merkezlerinin danışma organı olan Eğitim Kurulu, Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bakanlık Müsteşarı,

b) Yargıtayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,

c) Danıştayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,

d) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,

e) Bakanlık Personel Genel Müdürü,

f) Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanı,

g) Yüksek Öğretim Kurulunun, Ankara’daki üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku anabilim dalından seçeceği bir öğretim üyesi ile eğitim bilimleri, sosyoloji, psikoloji veya sosyal hizmetler alanlarından seçeceği iki öğretim üyesi,

h) Türkiye Barolar Birliğinin seçeceği bir temsilci,

ı) Eğitimden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı.

Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Eğitim Kurulunun Çalışması

Madde 22 — Eğitim Kurulu, Bakanlıkta her üç ayda en az bir defa toplanır. Başkan gerekli gördüğü hâllerde Kurulu toplantıya çağırabilir. Toplantı yeri, konusu ve saati çağrıda belirtilir. Bakanın bulunmadığı zamanlarda Eğitim Kuruluna Bakanlık Müsteşarı başkanlık eder. Eğitim Kurulunun sekreterya görevi Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

Eğitim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğunun bir fazlasıyla toplanır. Kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile kabul edilir. Toplantılara, Genel Müdürlüğün eğitimden sorumlu tetkik hâkimi raportörlük, yeteri kadar memur ise sekretarya görevini yürütmek üzere katılabilir. Kurul, gerekli gördüğü hâllerde görüşülen konunun ilgililerini dinleyebilir veya bunlardan bilgi isteyebilir.

Eğitim Kurulunun Görevleri

Madde 23 — Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek ve kararlar almak,

b) Eğitim merkezi müdürlüklerince hazırlanan ve Genel Müdürlüğe sunulan yıllık eğitim ve çalışma programlarını incelemek ve onaylamak,

c) Eğitim merkezinin görevleriyle ilgili olarak Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelik taslaklarını incelemek.

Öğretim Kurulu ve Çalışması

Madde 24 — Öğretim Kurulu; her eğitim merkezinde müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı, müdür tarafından belirlenen altı öğretim görevlisi ile idarî işlerden sorumlu şube müdüründen oluşur. Öğretim görevlilerinin görev süreleri bir yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Öğretim Kurulunun raportörlüğünü idarî işlerden sorumlu şube müdürü yürütür. Müdürün yokluğunda, başkanlık görevi müdür yardımcısı tarafından yerine getirilir.

Gerektiğinde Genel Müdür, eğitimden sorumlu genel müdür yardımcısı veya daire başkanı Öğretim Kurulu toplantılarına başkanlık edebilir.

Öğretim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Müdür, Öğretim Kurulunu gerektiğinde resen veya üye tam sayısının salt çoğunluğunun görüşülecek konuyu da belirten yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırır. Öğretim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğunun bir fazlası ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir. Kurul gerekli gördüğünde öğretim görevlileri ile diğer görevlileri dinleyebilir. Alınan kararlar imzalanarak karar defterine yazılır. Karara katılmayan üyeler, gerekçelerini kararlara yazarlar.

Öğretim Kurulunun Görevleri

Madde 25 — Öğretim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Birim sorumlularını, danışman ve disiplin kurullarında görevlendirilecek Öğretim Kurulu üyesi öğretim görevlilerini, sınıf sorumlusunu ve program yöneticisini görevlendirmek,

b) Uygulamalı eğitim programlarını incelemek, uygulamalı eğitim, yönetici ve gözetmenlerini belirlemek,

c) Eğitim ve öğretim çalışmalarını değerlendirmek, alınacak önlemler hakkında öneriler hazırlamak,

d) Öğrencilerin kabulü, derslere uyumları, bilimsel, meslekî, bedensel ve ahlâkî durumlarıyla ilgili alınması gereken önlemleri görüşmek,

e) Sorumlular tarafından hazırlanan yıllık eğitim, öğretim ve çalışma programlarını incelemek ve onaylamak,

f) Gerektiğinde ilgili öğretim görevlilerinden konularıyla ilgili rapor ve öneriler almak, bunları incelemek ve gerekli tedbirleri almak,

h) Eğitim görenlerin çalışma ve yetişme durumlarına ilişkin genel değerlendirmeler yaparak alınacak önlemleri belirlemek,

ı) Yönerge taslakları hakkında görüş bildirmek,

i) Kütüphaneye konulmak için gönderilen eserleri inceleyerek uygun görülenleri öğrencilerin ve diğer okuyucuların yararlanmasına sunmak,

j) Eğitim merkezleri yayınlarının ilkelerini belirlemek ve düzenleme işlemlerini yapmak.

Öğrenci Disiplin Kurulu

Madde 26 — Her eğitim merkezinde oluşturulan Disiplin Kurulunun görev ve çalışmaları ile eğitim görenlerin tâbi olacakları disiplin kuralları hakkında; 29/7/2002 tarih ve 4769 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Sicil ve Ödül Yönetmeliği, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Disiplin, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Kıyafet Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğretim Görevlileri ve Görevlendirme

Madde 27 — Eğitim merkezlerinde; öğretim görevlileri, Bakanın istemi üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları, meslekte fiilen on yılını tamamlamış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, kurum kontrolörleri, müdürleri, doktorları, psikologları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çalışmacıları ve öğretmenleri ile diğer uzmanlardan oluşur.

Öğretim Görevlilerinin Görevleri

Madde 28 — Öğretim görevlilerinin görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikteki amaç ve ilkeler doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek,

b) Dersleri, programda belirtilen şekilde, zamanında ve amacına uygun olarak vermek, konuları ile ilgili ders notları, sınav soruları ve yanıt anahtarlarını hazırlamak, sınav sonuçlarını değerlendirmek,

c) Meslekî ve bilimsel konularda araştırma ve incelemeler yapmak, yayınlar hazırlamak,

d) Öğretim Kurulunca belirlenen programa göre belirli günlerde eğitim görenleri kabul ederek, bilimsel konularda yardımda bulunmak ve rehberlik yapmak,

e) Öğretim Kurulunca belirlenen kurullar ile idarî konularda görev ve sorumluluk almak,

f) Öğretim Kurulunun belirleyeceği konularda meslekî konferans ve seminerler vermek,

g) Görevlendirildiğinde yurt içi ve yurt dışında seminer, toplantı, panel, inceleme ve araştırma gezileri ile benzeri etkinliklere katılmak.

Öğretim Kurulu tarafından verilen eğitimin türüne göre öğretim görevlileri arasından program yöneticileri görevlendirilebilir. Program yöneticileri, eğitim programının gerçekleştirilmesi için hazırlık yapılması, öğretim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders notlarının çoğaltılması, eğitim görenlere dağıtılması, Sınav Komisyonu ile birlikte sınav sorularının derlenmesi, yanıt anahtarları ve yanıt kâğıtlarının hazırlanması ve çoğaltılması, sorumlular ve öğretim görevlileri ile iş birliğinin sağlanması, eğitim görenlerin devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarının belirlenmesi, eğitim sonunda eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen etkenler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan raporun hazırlanması ve Öğretim Kuruluna sunulması ile benzeri görevleri yerine getirirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Eğitim Merkezlerine Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri

Eğitim Merkezlerine Kabul Edilecekler

Madde 29 — Hizmet öncesi eğitime; kurumların ihtiyacına göre ve Bakanlıkça belirlenecek sayıda Kamu Personeli Seçme Sınavında en az 70 puan alarak başarılı olanlardan 30 uncu maddedeki şartları taşıyan adaylar arasından; idare memurluğu öğrenciliği için Bakanlıkça, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için eğitim merkezinin bulunduğu yer adlî yargı adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı olanlar alınır.

Eğitim merkezinin yetki alanındaki kurumların ihtiyacına göre belirlenen sayıda, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sözlü sınav yapılmak üzere, ilgili adlî yargı adalet komisyonuna Bakanlık onayı ile yetki verilir. Sözlü sınav ilânları Genel Müdürlükçe yapılır. Bu ilânlarda, öğrencilik dönemini başarı ile tamamlayanların eğitim gördüğü eğitim merkezinin yetki alanındaki kurumlara veya ihtiyaç hâlinde başka yerdeki kurumlara atanabilecekleri konusu belirtilir.

Aday memurluk ve görevde yükselme eğitimi ile diğer hizmet içi eğitim programlarına alınacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Müdürlükçe belirlenir.

Hizmet Öncesi Eğitime Alınacaklarda Aranacak Şartlar

Madde 30 — Hizmet öncesi eğitime alınacaklarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartların dışında aranacak şartlar şunlardır:

1- İdare memurluğu öğrenciliğine alınabilmek için;

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, eğitim bilimleri, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte ve yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,

b) Erkek adaylar için 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) numaralı bendi kapsamına girenler hariç onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

c) Yazılı sınav tarihi itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş, otuz yaşını bitirmemiş olmak,

d) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, dış görünüşünde şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Genel Müdürlükçe bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

g) Boyu ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

2- İnfaz ve koruma memurluğu öğrenciliğine alınabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Erkek adaylar için 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) numaralı bendi kapsamına girenler hariç onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

c) Yazılı sınav tarihi itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş, otuz yaşını bitirmemiş olmak,

d) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, dış görünüşünde şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Genel Müdürlükçe bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

g) Boyu ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

Eğitim Merkezlerine Başvuru İşlemleri

Madde 31 — Hizmet öncesi eğitime çağırılan öğrencilerden, nüfus cüzdanı, diploma aslı veya onaylı örneği veya onaylı çıkış belgesi, noterden onaylı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerine hizmet öncesi eğitime alınan idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerine mahsus yüklenme senedi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedi ile adlî sicil belgesi istenir.

Katılımı isteğe bağlı eğitim programlarında ilgililer bir başvuru formu ile Genel Müdürlüğe veya uygun görülmesi hâlinde eğitim merkezine başvurabilir.

Eğitim Merkezlerine Kabul İşlemleri

Madde 32 — Kayıt kabul işlemleri büronun öğrenci işleri sorumluları tarafından yürütülür.

Eğitim merkezine kabul koşullarını taşıyan öğrenci için kayıt kabul formu ile öğrenci/kursiyer tanıma anketi doldurulur. Her öğrenci için ayrı dosya açılır ve tüm bilgi ve belgeler dosyasında saklanır.

Kayıt kabul koşullarını taşıdıkları anlaşılan öğrencilerden, hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan eğitimden çekilenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı fazlasıyla ile birlikte ödeneceğine ilişkin EK- A’da gösterilen örneğe uygun olarak düzenlenen ve kendisi ile müteselsil kefil ve müşterek borçluyu yükümlü kılan noterden onaylı senet alınır.

Kayıt Süresi

Madde 33 — İdare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrencileri için kayıt tarihi önceden duyurulur. Geçerli mazeretleri olmaksızın belirtilen tarihten itibaren on gün içinde kayıt yaptırmayanlar Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu Yönetmelik gereğince istenilen belgelerde eksiklik olması durumunda geçici kayıt yapılarak belgelerin tamamlanması için beş iş günü ek süre verilir.

Hizmet içi eğitim programları için kayıt süresi en çok iki gün ile sınırlıdır. Kayıt yaptırmayanların durumu Genel Müdürlüğe ve kurumlarına bildirilir. Mazeretleri kabul edilenler yeniden başvuruda bulunabilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Plânı, Eğitim Süresi, Sınav ve Atama ile Öğrenciliği Sona Erdiren Hâller

Yıllık Eğitim Plânı

Madde 34 — Yıllık eğitim plânı Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Eğitim Kurulunun onayına sunulur. Plânlar, gerektiğinde Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı ile eş güdüm kurularak hazırlanır. Yıllık plân, onaylandıktan sonra eğitim merkezlerine bildirilir.

Eğitim Süresi, Sınav ve Atama

Madde 35 — Hizmet öncesi eğitimin süresi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumları için belirlenen en az bir, en çok iki öğretim yılı olup bu süre Eğitim Kurulunca belirlenir. Hizmet öncesi eğitimde, toplam yirmi güne kadar hastalık nedeniyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.

Aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 29/7/2002 tarih ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununda öngörülen yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınırlar. İdare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinden hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayanlar, kurumlarda durumlarına uygun boş kadrolara Genel Müdürlükçe çekilecek kur’a ile atanırlar. Bunlardan infaz ve koruma memurluğuna atanacaklar eğitim gördükleri eğitim merkezinin yetki alanındaki kurumlara atanırlar. İhtiyaç hâlinde yetki alanı dışındaki kurumlara da atanabilirler. Başarı sıralamasına göre ilk üç dereceye giren öğrenciler, atama yapılacak kurumlar arasından tercih ettiklerine atanırlar.

Başarılı olamayanların eğitim merkezi ile ilişiği kesilir, ödenen harçlık ve masraflar talep edilmez.

Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler. Hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan eğitimden çekilenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ile mecburî hizmet süresini tamamlamadan görevinden ayrılanlar, kendileri için yapılmış olan bütün giderleri iki katı fazlasıyla ödemek zorundadırlar. Bunlarla ilgili işlemler Genel Müdürlükçe yapılır.

Aday memurluk, hizmet içi eğitim, görevde yükselme ve özel eğitim programlarının tarihi ve süresi, 29/7/2002 tarih ve 4769 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen Yönetmelik hükümlerine göre eğitim merkezi müdürlüklerinin önerisi ile Genel Müdürlükçe belirlenir.

Öğrenciliği Sona Erdiren Hâller

Madde 36 — Öğrenciler, kesin olarak ayrılma isteklerini müdüre yazılı bildirmek suretiyle eğitim merkezinden ayrılabilirler.

Ayrıca,

a) Bütünleme veya mazeret bütünleme sınavlarında başarısız olan,

b) İzinsiz ve özürsüz olarak bir eğitim ve öğretim yılında aralıksız dört gün veya toplam on gün süreyle derslere devamsızlığı tespit edilen,

c) Eğitim ve öğretim süresi içinde olumsuz notları toplamı kırka ulaşan ve Disiplin Kurulunca eğitim merkezlerinden çıkarılmasına karar verilen,

d) Genel Müdürlükçe belirlenen devlet hastanesi sağlık kurulu tarafından verilen rapor uyarınca öğrenciliğinin devamına imkân kalmadığı belirlenen,

e ) Öğrenciliğe giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile bu nitelikleri sonradan kaybeden,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince, Devlet memuru olma niteliğini kaybeden öğrencilerin,

ilgisine göre müdürün veya Disiplin Kurulunun önerisi, Genel Müdürün teklifi ve Bakanlık onayı ile öğrenciliği sona erdirilerek eğitim merkezlerinden ilişiği kesilir.

Eğitim merkezlerinden izinsiz ayrılan veya öğrenciliği sona erdirilenler bir daha eğitim merkezlerine alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malî Hükümler

Huzur Ücreti, Huzur Hakkı, Ders ve Ek Ders Ücretleri

Madde 37 — 10/2/1954 tarihli 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine ayda iki toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için (1000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir.

Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenler, günde (7) ve haftada (35) saati, Bakanlık dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil personele çalışmakta olduğu kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini aşmayacak şekilde ders görevi verilebilir. Bunlara yılları Bütçe Kanununlarına ekli (K) cetvelinde belirlenen ek ders saat ücretleri üzerinden fiilen okuttukları ders saati sayısı kadar ek ders ücreti ödenir.

Yatılı Tesisler ve Giderler

Madde 38 — Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitimler yatılı olarak sürdürülür. Aday memurluk, hizmet içi eğitim ve görevde yükselme eğitimlerinin yatılı olmasına ilişkin karar Genel Müdürlükçe verilir.

Eğitim görenlerin konaklamalarını sağlamak için eğitim merkezlerinde Bakanlıkça yatılı tesisler kurulabilir. Bunlara yemek çıkartılır. Eğitim merkezlerinde çalışan personel de, eğitim görenlere çıkartılan yemek tabelasına dahil edilir.

Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Yapılan Masrafların Geri Alınması

Madde 39 — Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilen veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlardan, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Denetleme

Madde 40 — Eğitim merkezleri adalet müfettişlerince denetlenir. Ayrıca müdür ve müdür yardımcıları dışındaki personel, Genel Müdürlük denetmenlerince denetlenir.

Yazışmalar

Madde 41 — Genel Müdürlükle yazışmaları eğitim merkezi müdürlüğü yapar. Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilâtlarıyla yapılacak yazışmalar Genel Müdürlük aracılığıyla yürütülür.

Eğitim Merkezlerinde Tutulacak Dosya ve Defterler

Madde 42 — Eğitim merkezlerinde aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur ve kullanılır.

A) Eğitim merkezlerinde Öğretim Kurulu ile ilgili tutulacak defterler ve dosyalar:

a) Karar defteri,

b) Gündem dosyası,

c) Tutanak dosyası,

B) Öğrenci Disiplin Kurulu ile ilgili tutulacak defterler ve dosyalar:

a) Karar defteri,

b) Karar dosyası,

c) Tutanak dosyası,

C) Büro ve birimlerde tutulacak defter ve dosyalar:

a ) Defterler:

1- Gelen-giden evrak defteri,

2- Öğrenci, kursiyer, katılımcı kayıt defterleri,

3- Öğrenci, kursiyer, katılımcı devam defterleri,

4- Ders defteri,

5- Sınav sonuçları defteri,

6- Müracaat defteri,

7- Muhabere defteri,

8- Vizite defteri,

9- Ambar esas defteri,

10- Demirbaş ve demirbaş eşya yardımcı defteri,

11- Kitaplık demirbaş ve kayıt defteri,

12- Kitaplık dağıtım defteri,

b) Dosyalar:

1- Öğrenci, kursiyer ve katılımcı dosyaları,

2- Personel dosyası,

3- Öğretim görevlileri dosyası.

Eğitim merkezlerinde yukarıda gösterilenlerin dışında gerekli görülen defter ve dosyalar tutulabilir. Defter ve dosyalar Bakanlıkça bastırılır ve dağıtılır. Defterler müdür tarafından onaylanarak kullanılır. Bilgisayar kullanılarak kayıt tutulduğu takdirde bu kayıtlar manyetik ortamda saklanılır.

Geçici Madde 1 — 29/7/2002 tarih ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte kurumlarda görev yapmakta olan idare memurları, infaz ve koruma başmemur ve memurları, aday memurlar ve diğer personel, görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim merkezlerinin kapasitesi de göz önünde bulundurularak, gruplar hâlinde Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda eğitim merkezlerinde adaylık, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimine tâbi tutulurlar.

Yürürlük

Madde 43 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ ...........................EĞİTİM MERKEZİNE HİZMET ÖNCESİ EĞİTİME ALINAN İDARE MEMURU ÖĞRENCİLERİ İLE İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

1- İlgili mevzuat hükümlerine göre; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce kısmen veya tamamen finanse edilmek suretiyle öğrenim yapmak, yetiştirilmek ve mesleğimle ilgili konularda eğitilmek üzere hizmet öncesi eğitime alınacağım Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli ......... Eğitim Merkezinde ..........süreyle eğitime tâbi tutulacağımdan, aşağıdaki şartları aynen kabul eder ve işbu yüklenme senedi hükümlerinin her ne surette olursa olsun tarafımdan ihlal edilmesi hâlinde bu yüklenme senedinde yazılı müeyyidelerin hakkımda aynen ve tamamen tatbik edileceğine rıza ve muvafakatımı beyan ederim.

2- Yukarıda yazılı maksatla hizmet öncesi eğitime alınıp eğitim görerek atamamın yapılması hâlinde, her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün her hangi bir yerde gösterdiği veya göstereceği görevi mecburi hizmetle yükümlü olduğumu kayıtsız ve şartsız kabul ve ifa etmeyi şimdiden taahhüt ederim.

3- Kendi isteğimle eğitimimi bıraktığım, taahhütlerime aykırı hareket ettiğim, beyanlarımın gerçek olmadığının tespiti, ilgili yönetmelik ve yönergelere göre ibraz ettiğim belgelerden birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine riayet etmediğim ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim veya ilişiğimin kesilmesini gerektiren bir suç işlemem hâlinde, öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesilmesine kadar; mezuniyetimden sonra mecburi hizmet yükümlülüğümü yerine getirmediğim takdirde ise bütün öğrenim boyunca Adalet Bakanlığı’nca adıma tahakkuk ettirilecek bütün giderleri (yiyecek, giyim, kuşam, öğrenci harçlığı, kitap, kırtasiye, ulaşım, ilaç ve tedavi giderleri, eğitim ve öğretim masrafları ile yatı giderleri ve saire) iki katı fazlasıyla yasal faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ederim.

4- İşbu yüklenme senedinin uygulanmasında doğacak bütün ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

5- Bu yüklenme senedinden doğacak borçlar için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ve ilgili Personel Eğitim Merkezinin kayıt ve defterleri muteber ve makbul olup; "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287 nci maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilip ve başkaca sübut deliller aranmayacaktır."

6- Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için aşağıda açık adresim gösterilmiş olup, adresimdeki değişiklikleri iadeli taahhütlü mektuplarla Kurumuma derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adrese çıkarılacak, bila tebliğ iade edilse dahi, bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim.

7- Yedi maddeden ibaret olan bu yüklenme senedi ...../...../.......... tarihinde iki nüsha olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne takdim edilmiş olacaktır.

TAAHHÜT EDENİN

 

:

DAMGA PULU:

Adı Soyadı

:

 

İmzası

:

 

Ev Adresi

:

 

Yukarıdaki yüklenme senedinin imza sahibi olan ........................................... işbu yüklenme senedi hükümlerinden birisini ihlal ettiği takdirde ilgili makamlarca istenen ...........................................Lira’nın tediyesini müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt ettiğimizi ve ödenmesi istenen paraya yüklenme senedinin ihlal tarihinden itibaren ve cari yıllık kanuni faiz yürütmesini ve ihtilaf halinde Ankara Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul eder ve yukarıdaki yüklenme senedi metin ve muhtevasına bizlerin asıl taahhüt eden borçlu gibi vâkıf olduğumuzu, işbu müteselsil kefaletnamenin ..../..../....... tarihinde müştereken imza ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne teslim edileceğini beyan ederiz.

 

 

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER (2 kişi):

Adı Soyadı

:

Adı Soyadı

:

İmzası

:

İmzası

:

Unvanı

:

Unvanı

:

Kurum Sicil No

:

Kurum Sicil No

:

Emekli Sicil No

:

Emekli Sicil No

:

Ev Adresi

:

Ev Adresi

:

Vergi No

:

Vergi No

:

 

DAMGA PULU

 

 

Yukarıdaki imzalar, taahhüt eden .......................................... ile müşterek borçlu ve müteselsil kefiller ..........................................ve .............................................tarafından huzurumda atılmıştır.

 

 

 

BİRİM AMİRİNİN

:

Adı ve Soyadı

:

Unvanı

:

 

Mühür ve imzası

:

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; idare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; idare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 18 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan : Adalet Bakanını,

Bakanlık : Adalet Bakanlığını,

Genel Müdür : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Eğitim merkezi ve eğitim merkezleri : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini,

Müdür ve müdür yardımcısı : Eğitim merkezleri müdür ve müdür yardımcısını,

Öğretim görevlisi : Eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevlendirilenleri,

Öğretim Kurulu : Eğitim merkezi yöneticileri ile öğretim görevlilerinden oluşan Kurulu,

Kurum : Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini,

Uygulamalı eğitim yöneticisi : Eğitim programlarında uygulamalı eğitimin eş güdümünü sağlayacak olan görevliyi,

Uygulamalı eğitim gözetmeni : Eğitim programlarında uygulamalı eğitim verecek olan görevliyi,

Eğitim Kurulu : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununda belirtilen Kurulu,

Öğrenci : İdare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği sınavını kazanarak hizmet öncesi eğitimine alınanları,

Hizmet öncesi eğitim : Kurumun eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerle ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tümünü,

Uyum eğitimi : Hizmet öncesi eğitime alınanların kurumun amaç ve amaç politikasını, yapısını, kendi görev, yetki ve sorumluluklarını tanımaları için yapılan eğitimi,

Eğitim programı : Eğitim merkezinin öğrenciler için sağladığı kurum amaçlarının gerçekleştirmesine yönelik tüm programı,

Danışman : Eğitim konusunda öğrencilere yardımcı olmak üzere Öğretim Kurulu tarafından seçilen öğretim görevlisini,

Program geliştirme, ölçme ve değerlendirme sorumluları : Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda yeteri kadar program geliştirme, ölçme ve değerlendirme alanında eğitim almış öğretim görevlisi, gerektiğinde akademik danışman, uygulamalı eğitim yöneticisi ve gözetmenleri, memurlar, infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurlarından oluşan görevlileri,

Öğrenci işleri sorumluları : Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda oluşan eğitim merkezi ve kurum görevlilerini,

Uygulamalı eğitim : Öğrencilere verilen eğitimin uygulamasını yaptırmak ve göstermek amacıyla yapılan eğitimi,

Sınav ve Değerlendirme Komisyonu : İlgili dersin öğretim görevlisinin başkanlığında en az iki öğretim görevlisi tarafından oluşan Komisyonu,

İtiraz Komisyonu : Sınavlara itirazı değerlendiren Komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Öncesi Eğitimin Hedef ve İlkeleri

Hedefler

Madde 5 — Devlet Memurları Eğitimi Genel Plânı ve kalkınma plânlarının eğitim hedefleri doğrultusunda, kurumlarda görev yapacak olan idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitiminin hedefleri şunlardır:

a) Hizmet öncesi eğitime katılan öğrencilerin kuruma uyumunu sağlamak,

b) Öğrencilere Türk infaz sisteminin amaç ve ilkelerini bir bütünlük içinde kavrama ve yorumlamada ortak görüş kazandırmak ve uygulamada birlik sağlamak,

c) Eğitim alanındaki yenilik ve gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak,

d) Öğrencilerin meslekî yeterlik ve anlayışlarını geliştirerek mesleğe hazırlamak.

İlkeler

Madde 6 — Hizmet öncesi eğitimin hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır:

a) Hizmet öncesi eğitim ihtiyacına uygun programların düzenlenmesi,

b) Uygulamalı eğitime önem ve ağırlık verilmesi,

c) Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitim koşullarına uygun olması, eğitim gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

d) Hizmet öncesi eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,

e) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

f) Hizmet öncesi eğitime katılan öğrencilerin başarısının izlenmesi ve değerlendirilmesidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Öncesi Eğitim Programının Türleri

Uyum Eğitimi Programı

Madde 7 — Uyum eğitimi programı, hizmet öncesi eğitime alınan öğrencilere eğitim döneminin başında, eğitim merkezlerini tanımaları, bazı temel bilgiler ile kendi görev ve sorumluluklarını öğrenmeleri, diğer eğitim programlarına hazırlanmaları amacıyla iki haftadan az olmamak üzere hazırlanır.

Teorik Eğitim Programı

Madde 8 — Teorik eğitim programı, ders ve konuların amacını ve içeriğini, çeşitli eğitim ve öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarına yer vermek suretiyle ilgili öğretim görevlisinin belirleyeceği mekanlarda uygulanacağını gösteren programdır.

Uygulamalı Eğitim Programı

Madde 9 — Uygulamalı eğitim, teorik eğitimle birlikte veya sonunda, öğrencilere verilen ve uygulamaya yönelik eğitimin esas ve usullerini gösteren programdır. Program, kurumlarda uygulamalı eğitim yöneticisinin yönetiminde ve uygulamalı eğitim gözetmeni tarafından gerçekleştirilir.

Uygulamalı eğitim programı, eğitim merkezinde, eğitim başlamadan önce program yöneticisi ile uygulamalı eğitim yöneticileri ve gözetmenleri tarafından hazırlanır.

Program yöneticisinin denetiminde görev yapan uygulama eğitim yönetici ve gözetmenleri, kurum müdürünün teklifi üzerine Öğretim Kurulunca belirlenir.

Görev, yetki ve sorumlulukları Öğretim Kurulunca çıkarılacak yönerge ile belirlenen uygulamalı eğitim yönetici ve gözetmenlerinin seçiminde, eğitim merkezi tarafından açılacak olan özel eğitim programlarına katılma ve başarılı olma şartı aranır.

Program geliştirme, ölçme ve değerlendirme sorumluları tarafından hazırlanan uygulamalı eğitim ve değerlendirme formu, uygulamalı eğitim sonunda uygulamalı eğitim gözetmenleri tarafından doldurulur. Uygulamalı eğitim yöneticisi de bu formda eğitime ilişkin görüş ve önerilerini belirtir. Bu değerlendirme sonuçları, bağlı olunan eğitim merkezleri müdürlüğüne gönderilir. Öğrenciden uygulamalı eğitime ilişkin rapor istenir. Program geliştirme, ölçme ve değerlendirme sorumluları öğrenci raporunu da dikkate alarak değerlendirme formlarını değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Öncesi Eğitimin Plân ve Programlarına İlişkin Hazırlıklar ve Dersler

Hizmet Öncesi Eğitimin Plânlanması

Madde 10 — İdare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitim plânı, Genel Müdürlüğün personel eğitiminden sorumlu daire başkanlığı tarafından, gerektiğinde Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı ile eş güdüm sağlanarak hazırlanır.

Hizmet öncesi eğitime katılacaklar Genel Müdürlüğün personel eğitiminden sorumlu daire başkanlığı tarafından belirlenir.

Eğitim merkezi müdürlüklerince hazırlanan yıllık eğitim ve çalışma programları, Eğitim Kurulunun incelemesine ve onayına sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

Hizmet Öncesi Eğitim Programlarının Hazırlanması

Madde 11 — Hizmet öncesi eğitim faaliyetlerinde uygulanacak eğitim programları; uyum, teorik ve uygulamalı eğitim olmak üzere üç ayrı program biçiminde düzenlenir. Eğitim programlarında, faaliyetin amacı, içeriği, öğretim ilkeleri ve ilgili öğretim yöntem ve teknikleri ile değerlendirmeye esas olacak ölçme araçları yer alır.

Eğitim programı, her ders için görevlendirilen öğretim görevlisinin de yer aldığı program ölçme ve değerlendirme sorumluları tarafından hazırlanarak Öğretim Kurulunun onayına sunulur.

Danışman

Madde 12 — Öğretim yılı başında öğrencilere eğitim ve öğretim konularında yardımcı olması için Öğretim Kurulu tarafından öğretim görevlileri arasından seçilecek danışmanlar görevlendirilir.

Yıllık Eğitim ve Öğretim Programı Değişikliği

Madde 13 — Yıllık eğitim ve öğretim programında hangi derslerin ve konuların verileceği açıkça belirtilir. Faaliyetin türü ne olursa olsun, program dışına çıkılamaz; ancak gerekli görüldüğü takdirde program yöneticisi ve ilgili öğretim görevlilerinin birlikte vereceği teklif ile Öğretim Kurulunun uygun görmesi, Eğitim Kurulunun onayının alınması koşuluyla değişiklik yapılabilir.

Eğitimin Yapılacağı Yer

Madde 14 — Teorik eğitim faaliyetleri öncelikle eğitim merkezlerinde veya ihtiyaç duyulduğunda ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde ya da Genel Müdürlük eğitim ve dinlenme tesislerinde yapılabilir. Eğitim merkezleri dışında yapılacak eğitimlerin yönetimi ile ilgili düzenlemeler program yöneticisi tarafından yürütülür.

Eğitim ve öğretimler ders verme, uygulamalı eğitim ve inceleme gezileri şeklinde gerçekleştirilir. Bu çalışmalar öğretim görevlilerinin gözetiminde yaptırılır ve aksaklıklar öğrencilere gösterilir.

Haftalık Ders Programı

Madde 15 — Teorik eğitime ait haftalık ders programı öğrenci işleri sorumluları tarafından hazırlanarak Öğretim Kurulunun onayından sonra uygulanır. Uygulamalı eğitim haftalık ders programı ise uygulamalı eğitim yöneticisi ve gözetmenleri tarafından hazırlanarak Öğretim Kurulunun onayından sonra uygulanır.

Okutulacak Dersler

Madde 16 — Hizmet öncesi eğitimde;

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

b) Türkçe ve dil bilgisi

c) Genel hukuk bilgisi,

d) İnsan hakları,

e) Adalet teşkilâtı

f) Yönetim hukuku,

g) Ceza, ceza usul ve infaz hukuku,

h) Kriminoloji,

ı) Toplumsal ilişkiler,

i) Sosyal hizmetler,

j) Meslek etiği,

k) Bedensel ve toplu savunma sporları

dersleri ile yapılacak ihtiyaç analizleri sonucunda, Eğitim Kurulunca belirlenen dersler okutulur.

Okutulan derslerden herhangi birinin eğitim-öğretim yılı içerisinde kaldırılması hâlinde, kaldırılan derse ait öğrencilerin sorumluluğu bütün sonuçlarıyla birlikte kalkar.

Uygulamalı Eğitim

Madde 17 — Öğrencilere eğitim dönemi içerisinde almış oldukları eğitimlerin, uygulamasını yaptırmak ve göstermek amacıyla Öğretim Kurulunun kararı, müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile uygun görülen kurumlarda uygulamalı eğitim yaptırılır.

Uygulamalı eğitimin süresi bir eğitim-öğretim yılında bir aydan az üç aydan fazla olamaz. Uygulamalı eğitimde öğrencilere fiili görev verilemez.

Sosyal Faaliyetler

Madde 18 — Öğrencilerin bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla eğitim merkezlerinin bulunduğu il sınırları içerisinde müdürlükten, il sınırları dışında Genel Müdürlük personel eğitiminden sorumlu daire başkanlığından izin alınmak suretiyle çeşitli kültür ve gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Öncesi Eğitime İlişkin Süre, Takvim ve İzinler

Eğitim ve Öğretim Takvimi

Madde 19 — Hizmet öncesi eğitimin süresi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumları için belirlenen en az bir, en çok iki öğretim yılı olup bu süre Eğitim Kurulunca belirlenir.

Her öğretim yılı iki dönemdir. Eğitim ve öğretim takvimi Genel Müdürlüğün önerisi üzerine Eğitim Kurulunca belirlenir.

Eğitim ve Öğretime Ara Verme Zamanları

Madde 20 — Yarıyıl tatilleri dışında resmî ve idarî tatillerde eğitim ve öğretime ara verilir. Gerektiğinde dinî ve millî bayramlar dışında hafta sonu tatillerinde sınav yapılır.

Müdür, eğitim ve öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verebilir. Bu şekilde ara verilen süre, her yarı yılda bir haftayı geçerse, yarı yıla eklenir.

Günlük ve Haftalık Eğitim ile Öğretim Süresi

Madde 21 — Hizmet öncesi teorik eğitimin haftalık süresi, yirmi beş ders saatinden az, otuz beş ders saatinden fazla olamaz. Günlük çalışma saati beş ders saatinden az, yedi ders saatinden fazla olamaz. Ders süresi kırk beş dakikadır. Her dersin arasında on beş dakikalık dinlenme süresi bulunur.

Haftanın bir gününün öğleden sonrası eğitim, sosyal ve kültürel etkinliklere ayrılır.

Uygulamalı eğitimin yapılacağı kurumlarda kurumun çalışma esaslarına göre günlük ve haftalık eğitim süresi, uygulama eğitim yöneticisi tarafından belirlenerek müdürün onayından sonra uygulanır.

Ders saatlerinden ayrı olarak akşamları en az iki ders saati etüt veya sosyal etkinlikler yapılır. Tatil günleri ve ertesi gün ders yapılmayan günlerde etüt yapılmaz.

Devam Durumu

Madde 22 — Hizmet öncesi eğitimde yirmi güne kadar hastalık nedeniyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır. Yirmi günden fazla hastalık nedeniyle devamsızlık hâlinde öğrenci Öğretim Kurulu kararıyla bir sonraki dönemde eğitime devam edebilir, ancak hastalık ve hastalık dışında bir mazerete dayansa da eğitim süresinin sekizde birinden fazla devamsızlığı olanların eğitim merkezinden ilişiği kesilir. Müdür, gerekli hâllerde acil bir durumu mazeret olarak kabul edebilir. Müdürün mazeret olarak kabul edebileceği günlerin toplamı, bir eğitim dönemi içinde en fazla on gündür.

Bir eğitim ve öğretim yılında herhangi bir dersten ders saatinin üçte birini aşan sürede devamsızlığı olanlar, o dersten final sınav hakkını kaybeder ve bütünlemeye kalırlar.

Öğrencilerin devam durumu öğrenci işleri sorumlularınca takip edilir.

Öğrenci, eğitim merkezine kayıt yaptırdıktan sonra Öğretim Kurulunca kabul edilen belgelendirilmiş mazereti nedeniyle eğitimine devam edemediği takdirde bir sonraki eğitim döneminde eğitim programına katılma hakkı elde eder.

İzinler

Madde 23 — Öğrencilere; resmî tatil, yarıyıl, evci, hastalık, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret olmak üzere yedi türlü izin verilir.

Resmî tatil ve yarıyıl izinleri dışında, izin isteyen öğrenciye müdür veya müdür yardımcısı tarafından izin verilir. İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösterir bir izin belgesi verilir. İşlemler öğrenci işleri sorumlularınca yürütülür.

a) Resmî tatil izni: Cumartesi, pazar günleri ve diğer resmî tatillerde öğrencilere gündüz verilen izindir. Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler akşam belirtilen saatte eğitim merkezine dönerler.

b) Evci izni: Eşi, ana-baba ve kardeşlerden ya da eşinin ana-babasından veya kardeşlerinden herhangi birisinin; eğitim merkezinin bulunduğu yerde ikamet ettiği tespit edilen öğrenciye eğitim-öğretim yılı boyunca cuma akşamı ders bitiminden, pazar günü akşam yoklamasına, diğer resmî tatil günlerinde tatil günü sabahı başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar eğitim merkezinin bulunduğu şehirde, gece yatısına da kalmak üzere müdür tarafından verilen izindir. Evci çıkanlar resmî tatil günlerine rastlayan nöbet hizmetlerini yerine getirirler.

c) Yarıyıl izni: İki dönem arasında kalan iki haftalık izindir. Eğitim görenler, bu izinlerini daha önce idareye bildirdikleri adreslerinde geçirirler.

d) Hastalık izni: Öğrencilerin hastalıkları dolayısıyla istirahatları için doktorlar tarafından verilen izindir. Bu iznin eğitim merkezinin bulunduğu ilin içinde veya dışında geçirebilmesi için müdürün onayı şarttır.

e) Gece yatısı izni: Evci olmayanlara, mazeretlerinden dolayı uygun görülen hâllerde, hafta içi gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir.

f) Hafta sonu izni: Evci olmayanlara mazeretlerinden dolayı uygun görülen hâllerde, hafta sonu için verilen evci iznidir.

g) Mazeret izni: Mazeretleri, idarece kabul edilebilir inandırıcı bir belgeye veya bilgiye dayanarak bir eğitim-öğretim döneminde en fazla on ders gününe kadar verilen günlük izindir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Mezuniyete İlişkin Usul ve Esaslar

Sınavlar

Madde 24 — Hizmet öncesi eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda sınava tâbi tutulurlar. Sınavlarda şu hususlara dikkat edilir:

a) Sınavlar, eğitim programının amaçlarına göre sadece, yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı, hem sözlü, hem de uygulamalı olarak yapılır.

b) Öğretim Kurulu tarafından Sınav ve Değerlendirme Komisyonu ile İtiraz Komisyonu oluşturulur. Sınav ve Değerlendirme Komisyonu, ilgili dersin öğretim görevlisinin başkanlığında, Öğretim Kurulunun görevlendireceği iki öğretim görevlisinden, İtiraz Komisyonu ise, Öğretim Kurulunca görevlendirilen ve Sınav ve Değerlendirme Komisyonunda yer almayan üç öğretim görevlisinden oluşur.

c) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu, program geliştirme ölçme ve değerlendirme birimiyle birlikte sınav programının hazırlanması, sınav soruları ile yanıt anahtarlarının toplanması, tasnif edilmesi ve sınav gününe kadar saklanması, sınav salonlarının hazırlanması ve sınav sonuna kadar sınav güvenliğinin sağlanması ile sınav kağıtlarının değerlendirilmesi ve sonuçların ilânından sorumludur.

d) Sınavlar, duyurulan yer, tarih ve saatte başlar. Her salon için Öğretim Kurulunca bir başkan ve yeterli sayıda gözetmen belirlenir. Sınav, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp, sınava katılmayanların belirlenmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra başlatılır. Sınav sonunda, sınavın başlayışını, akışını ve biçimini, kullanılan kâğıtların ve sınava giren öğrencilerin sayısını gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır.

e) Sınavlarda boş yanıt kâğıdı verenlere sıfır puan verilir.

f) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu soruları, yanıt anahtarını, sınav kâğıtlarını ve sonuçları bir çizelgeye yazmak suretiyle öğrenci işleri sorumlularına sınavdan sonra teslim eder.

g) Eğitime katılanların başarı ortalamaları bulunurken, faaliyet süresince yapılan yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı, hem sözlü, hem de uygulamalı sınavlardan alınan notların aritmetik ortalaması ile öğrencilere verilen inceleme, araştırma, makale ve kitap özeti görevleri sonunda hazırlanan raporlar da değerlendirilir. Küsuratlı notlar en yakın tam nota dönüştürülür.

h) Eğitim sonunda sınavlardan herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar yapılan sınavdan başarısız sayılırlar.

ı) Kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekenler, kopya verenler, sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar, kendi yerine başkasını sınava sokanlar hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

i) Sınav türü, sınav süresi, soru sayısı, teorik ve uygulamalı eğitimlerin ağırlıklı puanları gibi konular ilgili Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

j) Bir günde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam iki sınav yapılabilir.

Sınavlara İtiraz

Madde 25 — Sınavlara itiraz, resmî sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra, yedi gün içerisinde Sınav İtiraz Komisyonuna yazılı olarak yapılır. Sınav İtiraz Komisyonu, öğrenci işleri sorumlularından sınavla ilgili belgeleri alarak gerektiğinde itiraz edilen ders veya derslerin öğretim görevlisini de komisyona davet etmek suretiyle karar verir. Sınav tekrar değerlendirildikten sonra sonuç on gün içerisinde Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna verilir ve ilgilisine tebliğ edilir.

Sınavların İptali

Madde 26 — Sınav sorularının çalınmış olduğunun veya soru zarflarının zamanından önce açıldığının tespiti, soruların görevli olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması durumlarında sınavlar iptal edilir. Tutanak tutularak yeni sınav programı hazırlanır ve başka bir tarihte sınav yeniden uygulanır.

Ara Sınavı

Madde 27 — Her ders için dersin öğretim görevlisi en az bir ara sınavı yapar. Ara sınavları tarihleri ve genel programları ilgili öğretim görevlilerinin önerileri de dikkate alınmak suretiyle Öğretim Kurulunca belirlenir ve en geç bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.

Yıl Sonu Sınavı

Madde 28 — Her ders için bir yıl sonu sınavı yapılır. Yıl sonu sınavlarının ne zaman yapılacağı eğitim programının başlangıcında Öğretim Kurulunca belirlenir, sınav tarihlerinde bir değişiklik olduğunda en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.

Bütünleme Sınavı ve Ek Bütünleme Sınavı

Madde 29 — Yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı, bütünleme sınavı sonucunda da en fazla üç dersten başarısız olanlar için ek bütünleme sınavı açılır.

Mazeret Sınavı

Madde 30 — Yıl sonu ve bütünleme gibi genel sınavlar ile ara sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilerin mazeretlerinin Öğretim Kurulunca kabul edilmesi hâlinde mazeret sınavı açılır. Mazeretleri uygun görülmeyenlere sıfır puan verilip başarısız sayılırlar.

Başarı Puanı ve Bir Üst Sınıfa Geçme

Madde 31 — Sınavlarda puanlama yüz üzerinden yapılır. Başarılı olmak için en az yetmiş almak gerekir. Buna göre sınavlarda alınan puanların:

Doksan ve yüz arası : Pekiyi,

Seksen ve seksen dokuz arası : İyi,

Yetmiş ve yetmiş dokuz arası : Orta,

Sıfır ve altmış dokuz arası : Başarısız

olarak kabul edilir. Küsuratlar tam puana tamamlanır.

Başarı puanı, ara sınav puanlarının toplamının ara sınav sayısına bölümünden elde edilen puanın yüzde kırkı ile yıl sonu sınavında alınan puanın yüzde altmışı toplanarak bulunur.

Herhangi bir dersten başarılı olmak için bu şekilde hesaplanan puanın en az yetmiş olması gerekir. Yıl sonu sınav puanının da en az yetmiş olması gerekir.

Hizmet öncesi eğitimin süresinin iki öğretim yılı olması hâlinde, bir eğitim ve öğretim yılında iki dersten başarısız olanlar bir üst sınıfa geçer. Borçlu olarak geçilen dersin geçme puanı yetmiş olarak kabul edilir. Son sınıfta tek dersten başarısız olan öğrencinin mezun olup olmamasına Öğretim Kurulu, diğer derslerdeki başarı ve sicil durumlarını göz önünde tutarak karar verir.

Öğrencinin uygulamalı eğitim programından başarılı olabilmesi için ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. Uygulamalı eğitimde başarısız olan öğrenciler, Öğretim Kurulu tarafından derslerdeki başarıları, disiplin ve sicil durumları dikkate alınarak başarılı kabul edilebilir.

Teorik derslerin yüzde yetmişi ile uygulamalı derslerin yüzde otuzu, derslerin yıl sonu başarı ortalamasını belirler.

Mezuniyet Başarı Derecesi

Madde 32 — Derslerin yıl sonu başarı ortalamasının yüzde sekseni ve disiplin notunun yüzde yirmisinin toplamı mezuniyet başarı derecesini gösterir.

Genel başarı sırası, mezuniyet başarı derecesine göre tespit edilir. Mezuniyet başarı derecesinin eşitliği hâlinde disiplin notu esas alınır. Bunların da eşitliği hâlinde mezuniyet başarı derecesine Öğretim Kurulu karar verir.

İlk üç dereceye giren öğrencilerin belirlenen görev yerlerinden istedikleri yere atanabilmeleri için Genel Müdürlükçe belli sayıda kontenjan ayrılır.

Mezuniyet Belgesi Verilmesi

Madde 33 — Hizmet öncesi eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere mezuniyet belgesi verilir.

Verilecek mezuniyet belgesinde müdür ile Genel Müdürün imzası bulunur. Mezuniyet belgesinin şekli Genel Müdürlükçe belirlenir. Mezuniyet belgesinin bir sureti eğitim merkezinde kalır. Bir sureti de ilgisine göre Genel Müdürlüğe veya ilgilinin bağlı olduğu adlî yargı adalet komisyonuna gönderilir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 34 — Sorular, soruların cevap anahtarları, tutanaklar, değerlendirme fişleri ve cevap kâğıtları iki yıl, kanunî süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakı ise yargılama sonuçlanıncaya kadar saklanır. Diğer belgelerin saklanması hakkında 22/8/1989 tarihli ve 20116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim Plânı ve Uygulanması

Yıllık Eğitim Plânı

Madde 35 — Genel Müdürlüğün hizmet öncesi eğitim uygulamaları, yıllık eğitim plânı ve programları doğrultusunda yürütülür.

Genel Müdürlüğün eğitimden sorumlu daire başkanlığı, kalkınma plânları ve yıllık programların ışığı altında, gerektiğinde Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yaparak, eğitim merkezlerinin görüşünü almak suretiyle yıllık eğitim plânını hazırlar. Plân, Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Yıllık eğitim plânında, eğitilecek kurum personelinin niteliği, uygulanacak eğitimin şekli, konusu, uygulanacağı yer ve zaman belirtilir.

Yıllık eğitim plânının uygulama devresinde yapılması zorunlu görülen değişiklikler Bakan onayı ile yapılır.

Eğitim Plânının Uygulanması

Madde 36 — Yıllık eğitim plânı, onaylandıktan sonra Genel Müdürlük personel eğitiminden sorumlu daire başkanlığınca programlanarak uygulanır.

Programda; eğitimin şekli, konusu, süresi, yapılacağı yer; eğitime tâbi tutulacak personelin niteliği, sayısı, eğitim görevlileri, okutulacak dersler ve bu derslerin saatleri gösterilir.

Plânı Bildirme

Madde 37 — Yıllık eğitim plânı öğretim dönemi başlamadan önce tüm teşkilâta bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Malî ve Son Hükümler

Eğitim Giderleri

Madde 38 — Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili mevzuatı uyarınca uygun görülen giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Öğretim Görevlilerinin Ders Ücretleri

Madde 39 — Ders vermekle görevlendirilenlere okuttukları ders saati sayıları dikkate alınarak 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğindeki hükümlere göre ödeme yapılır.

Eğitim Sonu Değerlendirmesi

Madde 40 — Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak, gelecek eğitim dönemleri için yeni hazırlıklar yapmak üzere, eğitim sırasında veya eğitim sonrasında katılanların görüş ve düşüncelerini almak amacıyla çeşitli anket, test veya test dışı teknikler uygulanabilir.

Yürürlük

Madde 41 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ile eğitim merkezlerinde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanmalarını sağlamak, verimliliği arttırmak ve daha ileri görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, plânlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile eğitim merkezlerinde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ve 216 ncı maddeleri ile 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 18 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan : Adalet Bakanını,

Bakanlık : Adalet Bakanlığını,

Genel Müdür : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Eğitim merkezi ve eğitim merkezleri : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini,

Müdür ve müdür yardımcısı : Eğitim merkezleri müdür ve müdür yardımcısını,

Öğretim görevlisi : Eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevlendirilenleri,

Öğretim Kurulu : Eğitim merkezi yöneticileri ile öğretim görevlilerinden oluşan Kurulu,

Kurum : Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini,

Eğitim Kurulu : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununda belirtilen Kurulu,

Kursiyer : Bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırma amacıyla düzenlenen ve başarı değerlendirmesi yapılan eğitim etkinliklerine katılan personeli,

Kurs : Personelin niteliğinin arttırılması için yeni bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmayı amaçlayan, bir öğretim programına göre yürütülen ve sonunda başarı değerlendirilmesi yapılan etkinliği

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitimin Hedef ve İlkeleri ile Türleri

Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri

Madde 5 — Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Plânında, kalkınma plânlarında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;

a) Personelin bilgisini ve verimliliğini arttırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst görev ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek,

b) Devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

c) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak,

d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,

e) Genel Müdürlüğü bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak,

f) Mal ve hizmetlerin tam zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi vermek,

g)Yurtdışına gidecek personeli, yeni bilgilerin hızla arttığı alanlara yönlendirmek,

h) Personel plânlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmaktır.

Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

Madde 6 — Hizmet içi eğitim hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler;

a) Eğitimin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,

b) Eğitimin, Genel Müdürlüğün amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plân ve programlara dayandırılması,

c) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,

d) Eğitim yapılacak yerlerin, eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

e) Eğitime tâbi tutulan kurum personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi,

f) Her amirin birimindeki personelinin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması,

g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tâbi tutulacak personelin eğitime katılmak zorunda olması,

h) Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin saptanan hizmet içi eğitim ihtiyacına göre yararlandırılması,

ı) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde iş birliği yapılması, bilgi, belge, araç-gereç ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanmasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Teşkilâtı ve Görevleri

Eğitim Teşkilâtı

Madde 7 — Genel Müdürlüğün eğitimden sorumlu daire başkanlığı ve personel eğitimi şubesi, eğitim teşkilâtıdır.

Eğitimden Sorumlu Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 8 — Hizmet içi eğitim faaliyetlerinden sorumlu daire başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yıl içinde uygulanacak yıllık eğitim plânını eğitim merkezleriyle iş birliği yaparak hazırlamak ve Eğitim Kuruluna sunmak,

b) Yıllık eğitim plânı içinde yer alan çeşitli eğitim faaliyetlerinin programlarını ilgili eğitim merkezleriyle iş birliği yaparak hazırlamak,

c) Eğitim programlarının eğitim merkezlerinde uygulanmasını sağlamak,

d) Eğitim merkezleriyle, eğitim programlarının oluşturulması, öğretim görevlilerinin ders konuları ile eğitim sürelerinin tespitinde iş birliği yapmak,

e) Eğitim çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

f) Eğitim programlarının işlerliğini sağlamak, programa katılanlar ile öğretim görevlilerini izlemek, gerekli kayıtları tutmak,

g) Eğitim çalışmalarına katılan katılımcılarla ilgili sorunlarını incelemek ve bu sorunların giderilmesine çalışmak,

h) Eğitim çalışmaları bitiminde sınavla ilgili işlemleri yapmak, başarı ve katılım belgelerini hazırlamak,

ı) Eğitime katılan personelin katılma ve ayrılma tarihlerini ve eğitim sınav sonuçlarını, personelin açık sicillerine işlenmek üzere ilgili olduğu birimlere göndermek,

i) Yıllık eğitim plânı içinde yapılan eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek, aksayan ve eksik kalan hususların düzeltilmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu konularda Eğitim Kuruluna teklifte bulunmak,

j) Yıllık eğitim plânının iki örneğini ve yıllık eğitim plânına göre yapılan eğitim çalışmalarının sonuçlarını, her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra bir rapor hâlinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına göndermek,

k) Genel Müdürlüğün eğitim faaliyetlerini yürütmek ile gerektiğinde Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı ile iş birliği ve eş güdümü sağlamak,

l) Eğitim konusunda yerli ve yabancı yayınları izlemek,

m) Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

Program Yöneticisinin Görevleri

Madde 9 — Eğitim programlarının uygulama hazırlığı, uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin hizmetler, eğitim merkezlerinde Öğretim Kurulu, taşra teşkilâtında adlî yargı adalet komisyonlarınca görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

Program yöneticisinin görevleri şunlardır;

a) Eğitim için gerekli bütün hazırlıkları yapmak, araç ve gereçlerin eğitimde hazır bulundurulması ve eğitim görevlileri tarafından hazırlanan eğitim notlarının eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak,

b) Eğitim çalışmaları süresince, eğitime katılanların devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmek,

c) Gerekli görüldüğünde, eğitim çalışmalarının değerlendirilmesiyle ilgili anketleri uygulamak,

d) Eğitim sonunda, eğitime katılan personelin devam durumlarına, eğitimi olumsuz yönde etkileyen davranışlarına ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ile onların çözümlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin bir rapor hazırlamak,

e) Öğretim görevlileri ile iş birliği yapmak, onların eğitimle ilgili isteklerini yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Plânı ve Uygulanması

Yıllık Eğitim Plânı

Madde 10 — Yıllık eğitim plânı, eğitilecek kurum personelinin niteliği, uygulanacak eğitimin türü, konusu, uygulanacağı yer ve zamanı belirten plândır.

Genel Müdürlüğün hizmet içi eğitim uygulamaları, yıllık eğitim plânı ve programları doğrultusunda yürütülür.

Genel Müdürlüğün eğitimden sorumlu daire başkanlığı, kalkınma plânları ve yıllık programların ışığı altında, gerektiğinde Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yaparak, eğitim merkezlerinin görüşünü almak suretiyle yıllık eğitim plânını hazırlar. Plân, Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Yıllık eğitim plânının uygulama devresinde yapılması zorunlu görülen değişiklikler, Bakan onayı ile yapılır.

Eğitim Plânının Uygulanması

Madde 11 — Yıllık eğitim plânı, onaylandıktan sonra Genel Müdürlükçe programlanarak uygulanır.

Programda; eğitimin türü, konusu, süresi, yapılacağı yer, öğreticiler, eğitime tâbi tutulacak personelin niteliği, sayısı, görev mahallî, kurslarda okutulacak dersler ve bu derslerin saatleri ile lüzumlu diğer hususlar gösterilir.

Taşra teşkilâtında yapılacak eğitimlere ilişkin program, mahallî adlî yargı adalet komisyonlarınca hazırlanarak Genel Müdürlüğün onayından sonra uygulanır ve eğitimin sonuçları Genel Müdürlüğe gönderilir.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 12 — Hizmet içi eğitim;

a) Memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme konuları ile ilgili gelişmeleri izleme ve intibak etme eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi olarak bu Yönetmelik esaslarına göre,

b) Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde, 27/6/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik esaslarına göre,

yapılır.

Eğitim Programları

Madde 13 — Hizmet içi eğitim programları;

a) Adaylık eğitimi (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj)

b) İntibak eğitimi,

c) Bilgi tazeleme eğitimi,

d) Üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi

olmak üzere kurs, seminer, konferans, toplantı, sempozyum, panel, yayın, uzaktan, uygulamalı, iş başında ve özel eğitim ile benzeri şekillerde yapılır.

Plânı Bildirme

Madde 14 — Yıllık eğitim plânı onaylandıktan sonra en geç ocak ayının ilk haftasında tüm teşkilâta bildirilir.

Hizmet İçi Eğitim Konuları ve Süresi

Madde 15 — Bakanlıkça veya adlî yargı adalet komisyonlarınca atanan personelin hizmet içi eğitim kurslarında aşağıdaki dersler verilir;

a) Türkçe dil bilgisi ve kompozisyon,

b) Genel hukuk bilgisi (Anayasa hukuku, idare hukuku, medenî hukuk, medenî usul hukuku, icra ve iflâs hukuku, tebligat hukuku hakkında genel bilgiler),

c) Cezaevi idaresi,

d) Cezaevi güvenliği,

e) Bakanlık ve Genel Müdürlük teşkilâtı ve Devlet Memurları Kanunu,

f) Ceza ve ceza usul hukuku,

g) İnfaz hukuku,

h) Kriminoloji,

ı) Psikoloji,

i) İşletmecilik,

j) Bedensel ve toplu savunma sporları,

k) İnsan hakları,

l) Meslek etiği.

Hizmet içi eğitim kursları, sınavlar hariç, altmış saatten az olmamak kaydıyla, altı aydan uzun süreli düzenlenemez.

Kurs programlarına, kursların süresi, niteliği ve yapıldığı yer nazara alınmak suretiyle yukarıda gösterilen derslerden uygun görülenler alınabileceği gibi bu maddelerde gösterilenler dışındaki dersler de, kursa tâbi personelin görev özelliğine göre programa dahil edilebilir.

Gerektiğinde dersler uygulamalı yapılır.

Hizmet içi eğitim programlarının süreleri; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, tahsisi olunacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi

Madde 16 — Hizmet içi eğitimin eğitim merkezinde uygulanması esastır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir.

Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

Yurt Dışında Eğitim

Madde 17 — Personelin yurt dışında yetiştirilmesi 1/2/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitime Katılma, Sınav, Değerlendirme ve İtiraz

Hizmet İçi Eğitime Katılanların Seçimi

Madde 18 — Hizmet içi eğitime katılanların seçimi; adlî yargı adalet komisyonunca atanan personel için bu komisyonlarca veya gerektiğinde Genel Müdürlükçe, Bakanlıkça atanan personel için Genel Müdürlükçe yapılır.

Eğitime Katılma Zorunluluğu

Madde 19 — Düzenlenen eğitime katılması uygun görülen kurum personeli, eğitime zamanında katılmak zorundadır. Eğitime katılamayanların durumu Genel Müdürlüğe derhal bildirilir.

Uyulması Gereken Hususlar

Madde 20 — Eğitime katılan kurum personeli aşağıdaki hususları bilmek ve bunlara uymak zorundadır.

a) Eğitimin başladığı gün eğitim mahallînde hazır bulunulması gerekir. Ancak önemli nedenlerle, süresi 60 saate kadar olan eğitimlerde bir günlük, 60 saatten fazla olan eğitimlerde de üç günlük gecikme mazeret olarak kabul edilebilir. Bu süreyi geçirenler eğitime kabul edilmezler ve haklarında idarî soruşturma açılır.

b) Eğitim merkezlerinde düzenlenen programlarda eğitime katılanlar, eğitim süresince idarî yönden eğitim merkezi müdürlüğüne bağlıdır.

c) Eğitime katılanlar, eğitim süresince ders ve uygulama çalışmalarına düzenli olarak devam etmeye, verilen ödevleri zamanında yapmaya ve sınavlara girmeye zorunludur.

d) Hizmet içi eğitimlerde hastalık veya diğer bir özre dayansa bile, eğitim süresinin sekizde biri oranında devamsızlığı olanların o eğitimle ilişiği kesilir. Aynı konuda düzenlenecek bir sonraki eğitime katılmaları sağlanabilir.

e) Devamsızlık ve diğer disiplin dışı hareketi görülenlere, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Sicil ve Ödül Yönetmeliği, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Disiplin, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Kıyafet Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

f) Eğitime katılanlar, eğitim süresince yıllık izin kullanamaz.

Sınav Şekli

Madde 21— Eğitime katılan kurum personelinin başarısı, öğretim konularından eğitim sonunda yapılan yazılı sınavlarla ölçülür. Gerektiğinde uygulamalı sınav da yapılabilir. Sınavın şekli ve soruları o dersin öğretim görevlisi tarafından tespit edilir.

Eğitimin sonunda tüm dersleri kapsayan genel bir sınav veya her dersten ayrı sınav yapılabilir. Sınavlar, kursun bitiminden en geç yedi gün sonra başlar. Sınav soruları, öğretim görevlisince hazırlanan sorular arasından sınav komisyonunca tespit edilir. Tüm dersler için tek sınav yapılması hâlinde sınav soruları kursta verilen derslerin yoğunluğuna göre belirlenir. Her dersten ayrı sınav yapılması hâlinde bir günde en fazla iki sınav yapılabilir.

Sınav ve Değerlendirme Komisyonu

Madde 22 — Sınav ve Değerlendirme Komisyonu bir başkan ve iki üyeden oluşur. Komisyon başkanı, sınavı yapılacak dersi vermekle görevlendirilmiş olan öğretim görevlisidir. Üyeler ile İtiraz Komisyonu, eğitim merkezlerinde müdür, taşra teşkilâtında ise adlî yargı adalet komisyonu tarafından belirlenir.

Genel sınavlar için eğitim merkezlerinde Sınav ve Değerlendirme Komisyonu, müdür yardımcısı ve Öğretim Kurulunun belirleyeceği üç öğretim görevlisinden oluşur. Adlî yargı adalet komisyonları, genel sınavlarda Sınav ve Değerlendirme Komisyonu olarak görev yapabileceği gibi öğretim görevlileri arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan Sınav ve Değerlendirme Komisyonu oluşturabilir. Öğretim Kurulu ve adlî yargı adalet komisyonu tarafından bir başkan ve iki üyeden oluşan İtiraz Komisyonu oluşturulur.

Değerlendirme

Madde 23 — Sınavlarda değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Doksan ve yüz arası : Pekiyi,

Seksen ve seksen dokuz arası : İyi,

Yetmiş ve yetmiş dokuz arası : Orta,

Sıfır ve altmış dokuz arası : Başarısız

olarak kabul edilir. Küsuratlar, tam puana tamamlanır.

Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanılması hâlinde puanların aritmetik ortalaması alınır.

Sınav sonunda gerekli başarı puanını alamamış olan personel, aynı düzeydeki eğitim programına bir kere daha çağrılabilir.

Eğitim programının genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında veya sonunda, eğitim faaliyetlerine katılanlar ile görev alanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere anketler düzenlenebilir.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 24 — İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav İtiraz Komisyonuna yapılır. Bu itirazlar, Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgililere bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

Sınav İtiraz Komisyonu;

a) Ataması Bakanlığa ait personel için, Genel Müdürün başkanlığında personel ve eğitimden sorumlu genel müdür yardımcısı ve personel ve eğitimden sorumlu daire başkanı ile tetkik hâkimlerinden,

b) Ataması adlî yargı adalet komisyonlarına ait personel için taşrada yapılacak sınavlarda adlî yargı adalet komisyonu başkanı ve üyelerinden,

c) Ataması adlî yargı adalet komisyonlarına ait personel için eğitim merkezlerinde yapılacak sınavlarda eğitim merkezi müdür ve müdür yardımcısı ile en az üç öğretim görevlisinden,

oluşur.

(a) bendinde gösterilen sınav kurulunun sekretarya görevi, Genel Müdürlüğün eğitimden sorumlu daire başkanlığınca yerine getirilir.

Sınav Yapılmayacak Eğitimler

Madde 25 — Seminer, konferans, sempozyum, panel ve toplantı şeklinde yapılan eğitimlerde sınav yapılmaz.

Başarı ve Katılım Belgesi

Madde 26 — Eğitim çalışmaları sonunda, eğitime katılan personele;

a) Eğitim sonunda sınav yapılmışsa, sınavda başarılı olunması hâlinde "başarı belgesi",

b) Eğitim sonunda sınav yapılmamışsa "katılım belgesi",

verilir.

Bu belgeler Genel Müdürlükçe düzenlenir. Belgelerin bir sureti ilgilinin özlük dosyasına konulur.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 27 — Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında süresiz olarak; sınavla ilgili diğer belgeler, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla, bir sonraki sınava kadar saklanır. Diğer belgelerin saklanması hakkında 22/3/1989 tarihli ve 20116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Malî ve Son Hükümler

Eğitim Giderleri

Madde 28 — Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili mevzuatı uyarınca uygun görülen giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Eğitime Katılanların Giderleri

Madde 29 — Eğitime katılan personele Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununa göre geliş ve gidiş, yolluk ve gündelikler verilir.

Diğer Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması

Madde 30 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında, hizmet içi eğitim konusunda "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Eğitimi Genel Plânı, 1/2/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik, 27/6/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik, l6/7/1985 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, 29/7/2002 tarih ve 4769 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan memurların yetiştirilmeleri ve aslî memurluğa atanmaları için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday memur olarak atananlar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 18 inci maddesi ile 27/6/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Kurum: Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini,

Eğitim merkezi ve eğitim merkezleri: Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini,

Öğretim görevlisi: Eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevlendirilenleri,

Müdür ve müdür yardımcısı: Eğitim merkezleri müdür ve müdür yardımcısını,

Aday Memur: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak sınavları kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tâbi tutulmak üzere, Kurumdaki kadrolara atananları,

Aslî Memur: Adaylık süresi içerisinde temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişileri,

Adaylık Süresi: Kurumdaki kadrolara aday memur olarak atananların, Devlet kamu hizmet ve görevlerine aday memur olarak atandıkları tarihten başlamak üzere, bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,

Temel Eğitim: Aday memurların, aslî memur olabilmeleri için tâbi tutuldukları Devlet memurlarının ortak nitelikleri ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların; Kurum, atandıkları birim, sınıfı, kadro ve görevleri ile ilgili olarak yapılan eğitimi,

Staj: Aday memurların kurumdaki görevi ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,

Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi düzeyini ölçme işlemini,

Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi düzeyini puanlama yoluyla ölçme işlemini,

Temel Eğitim Kurulu: Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 18 inci maddesiyle, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında oluşturulan Kurulu,

Yönetme Kurulu: Kurumdaki aday memurların eğitimlerinin yönetimi, yürütülmesi ve denetimi için oluşturulan Kurulu,

Komisyon: Yönetme Kurulunca oluşturulan Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitimin İlke ve Esasları

Eğitimin Genel İlkeleri

Madde 5 — Aday memurların eğitiminde aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde tutulur.

a) Eğitimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Millîyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.

b) Aday memurların; Kurum hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılarak zaman ve kaynak savurganlığına yol açmadan, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.

c) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj, birbirlerini izleyen sıra içinde sürdürülür. Bu eğitimler, hiçbir nedenle adaylık süresini aşamaz.

d) Eğitimler, aday memurların öğrenim durumuna göre düzenlenip yürütülür.

e) Eğitimler,Yönetme Kurulunun sorumluluğunda yürütülür.

f) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.

g) Eğitimlerini başarıyla tamamlayamayan aday memur, aslî memurluğa atanamaz.

Temel Eğitimin İlkeleri

Madde 6 — Temel eğitimin hedefi, aday memurlara, Devlet memurlarının ortak nitelikleriyle ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

Bu eğitim, her sınıftaki kadroya atanan aday memura, ortak bir program içinde, öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

Bu eğitimin süresi, on günden az iki aydan çok olamaz.

Temel eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

Temel eğitim, Yönetme Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

Hazırlayıcı Eğitimin İlkeleri

Madde 7 — Hazırlayıcı eğitimin hedefi, aday memurlara, Kurum tarafından atandıkları birim, sınıfı, kadro ve görevleri ile ilgili gerekli bilgi ve beceriler kazandırılarak, görevlerine uyumlarını sağlamaktır.

Bu eğitimin süresi, bir aydan az üç aydan çok olamaz.

Hazırlayıcı eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

Stajla İlgili İlkeler

Madde 8 — Stajın hedefi; aday memurlara, hazırlayıcı eğitim döneminde verilen kurumsal bilgilerle ilgili uygulama yaptırmak suretiyle beceri ve deneyim kazandırmaktır.

Gerektiğinde aday memura, görevleriyle ilgili olmak üzere, diğer bir kurum veya kuruluşta da staj yaptırılabilir.

Bu yetiştirme, iki aydan az olmamak koşuluyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

Eğitim Konuları

Madde 9 — Aday memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir:

a) Temel eğitim konuları

1) Atatürk ilkeleri.

2) T.C. Anayasası.

a) Genel Esaslar,

b) Temel Hak ve Ödevler,

c) Cumhuriyetin Temel Organları,

d) Yürütme.

3) Genel olarak Devlet teşkilâtı.

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

a) Ödev ve Sorumluluklar,

b) Genel Haklar,

c) Yasaklar,

d) Sicil ve disiplin işleri,

e) Sosyal ve malî haklar,

f) Amir - memur ilişkileri,

g) Müracaat ve şikâyetler,

h) Kılık kıyafet,

ı) Yer değiştirme,

i) Beşeri ilişkiler.

5) Yazışma - dosyalama usulleri.

6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri.

7) Halkla ilişkiler.

8) Gizlilik ve gizliliğin önemi.

9) İnkılâp tarihi.

10) Millî güvenlik bilgileri.

11) Haberleşme.

12) Türkçe dil bilgisi kuralları.

13) İnsan hakları.

b) Hazırlayıcı Eğitim Konuları

Aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak aşağıdaki konularda eğitim yapılır:

a) Yargı teşkilâtının tanıtılması,

b) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin teşkilât ve görevleri ile ilgili mevzuatı,

c) Bakanlık merkez teşkilâtı, görevleri, ilgili mevzuat, meslek etiği,

d) Aday memurun görevi ile ilgili diğer hususlar,

e) Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun uygun göreceği ilgili diğer konular.

c) Staj Dönemi Konuları

Bu eğitimin konuları, aday memurun temel, hazırlayıcı eğitimde tâbi tutulduğu eğitim konularında, birim yöneticisinin gözetiminde, beceri ve deneyim kazandırmak için yapılan uygulamalardır.

Eğitim Programları

Madde 10 — Aday memurlara, uygulanacak temel eğitim programları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilir.

Temel eğitim programında yer alan, Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Millî Güvenlik bilgileri konuları için belirlenen sürelerde kısaltma yapılamaz.

Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını, Yönetme Kurulu hazırlar.

Eğitim programları; ilköğretim, lise ve dengi okullar ile yükseköğretim mezunları düzeyinde olmak üzere, ayrı ayrı düzenlenir.

Eğitimin Yapılması

Madde 11 — Temel eğitim, Temel Eğitim Kurulunca belirlenen programlar çerçevesinde; hazırlayıcı eğitim ve staj, Yönetme Kurulunca belirlenen programlar çerçevesinde, Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunca yaptırılır.

Temel ve hazırlayıcı eğitimler ile stajın başlangıç ve bitiş tarihleri, yerleri, eğitime katılanların sayısı ve diğer bilgiler; eğitimlerin başlamasıyla birlikte, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 12 — Sınav soruları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır;

a) Temel eğitimle ilgili sınav soruları, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilir ve Genel Müdürlükçe eğitim merkezlerine ve adlî yargı adalet komisyonlarına dağıtılır.

b) Hazırlayıcı eğitimle ilgili sınav soruları, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca hazırlanır, Genel Müdürlükçe eğitim merkezlerine ve adlî yargı adalet komisyonlarına dağıtılır.

Staja ilişkin sorular, Ek-1’de yer alan Staj Değerlendirme Belgesinde belirtilmiştir.

Sınavlarla İlgili İlke ve Yöntemler

Madde 13 — Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilke ve yöntemler şunlardır;

a) Temel eğitim sınavı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilen sorular arasından; hazırlayıcı eğitim sınavı ise test, uzun cevaplı veya uygulamalı olarak yapılır. Hazırlayıcı eğitim sınavında, uygun görülen sınav çeşitlerinden biri veya birkaçı birden uygulanabilir.

b) Sınavlar, duyurulan yer, gün ve saatte yapılır.

c) Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

d) Sınavlarda köşesi kapalı kâğıt kullanılır.

e) Sınavlarda sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kâğıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kâğıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar, salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır.

f) Temel eğitim sınav soruları, aday memurların huzurunda kur’a usulü ile tespit edilir.

Değerlendirme

Madde 14 — Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

a) Temel ve Hazırlayıcı Eğitim:

Bu eğitimlerde sınav kâğıtları, komisyonca değerlendirilir. Değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

Başarısız olan aday memurların kâğıtları, komisyonca en geç bir gün sonra bir daha okunarak yeniden değerlendirilir.

Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

Sınavlarda küsuratlar, bir üst tam puana tamamlanır.

b) Staj:

Staja katılanlar Ek –1 deki staj değerlendirme belgesi ile değerlendirilirler.

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

Madde 15 — Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü takiben iki gün içinde ilân edilir.

Ayrıca, sonuçlar başarısız adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Yazılı Sınavlara İtiraz

Madde 16 — Aday memurlar, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde, dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına yapılır. Komisyon, dilekçeleri on gün içinde yanıtlamak zorundadır. Yapılan bu inceleme sonucu kesindir.

Sınavlara itiraz edenlerin itirazları sonuçlandırılıncaya kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.

Sınavlara Katılmama Hâli

Madde 17 — Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık nedeniyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.

Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenler de sınava katılmamış sayılarak başarısız olarak değerlendirilirler.

Sınavları Geçersiz Sayılacaklar

Madde 18 — Adaylardan;

a) Kopya girişiminde bulunanlar, kopya çekenler veya kopya verenler,

b) Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar,

c) Kendi yerine başkasını sınava sokanlar

sınavlarda başarısız sayılır.

Bu adaylar hakkında bir tutanak düzenlenir ve haklarında gerekli kanunî işlem yapılır.

Sınavların İptalini Gerektiren Hâller

Madde 19 — Sınavlar;

a) Sınav sorularının çalınmış olduğunun saptanması,

b) Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının saptanması,

c) Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması

hâllerinde Yönetme Kurulunca iptal edilir.

Saptanan bu durumlara neden olanlar hakkında kanunî işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Sınavlarla İlgili Kurullar ve Görevleri

Yönetme Kurulu

Madde 20 — Yönetme Kurulu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden sorumlu müsteşar yardımcısının başkanlığında Genel Müdür, personel ve eğitimden sorumlu genel müdür yardımcıları ile iki daire başkanından oluşur. Kurulun raportörlüğü ile sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün eğitimden sorumlu daire başkanlığı tarafından yürütülür.

Yönetme Kurulunun Görevleri

Madde 21 — Bu Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Temel eğitim programlarını temin etmek,

b) Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını düzenlemek,

c) Eğitim yapılacak yerleri plânlamak ve belirlemek,

d) Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunu kurmak,

e) Eğitim yardımcı malzemesini sağlamak,

f) Eğitimlerin program dahilinde yürütülmesini sağlamak,

g) Eğitici personel temin etmek,

h) Diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliğini sağlamak,

ı) Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

i) Eğitimleri denetlemek,

j) Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sorularını hazırlamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu

Madde 22 — Eğitim merkezlerinde bir Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu kurulur. Komisyon; müdür, müdür yardımcısı, idarî işler şube müdürü ve program geliştirme, ölçme ve değerlendirme sorumlularından oluşur.

Aday memurluk eğitimi, adlî yargı adalet komisyonları tarafından yaptırıldığı takdirde bu komisyon Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu olarak görev yapar.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri

Madde 23 — Bu Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,

b) Eğitimleri, Yönetme Kurulunca tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,

c) Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak,

d) Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek,

e) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

f) Sınavları yapmak ve değerlendirmek,

g) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,

h) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Askerlik Hâli

Madde 24 — Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesi (E) ve (F) bendleri göz önünde bulundurularak Kurumca belirlenir.

Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları nedeniyle tamamlanamayan eğitimleri, terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.

Bildirme

Madde 25 — Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar için Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen form doldurularak en geç bir ay içinde adı geçen Başkanlığa gönderilir. Formda göreve son vermeyi gerektiren sebepler açıkça belirtilir.

Memurluğa Alınmama

Madde 26 — Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinden başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar, üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Ancak, sağlık nedeniyle kurumları ile ilişkileri kesilenler için bu koşul aranmaz.

Üç yıllık sürenin saptanmasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

Mecburî Hizmetle Yükümlü Olan Aday Memurların Eğitimleri

Madde 27 — Mecburî hizmetle yükümlü olup aday memur olarak atanmış olanlar da bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitime tâbi tutulurlar.

Temel ve hazırlayıcı eğitimlerle staj devrelerinin her birinde başarısız olanlar, kendileri için yapılmış olan bütün giderleri iki katı fazlasıyla ödemek zorundadırlar. Bunlarla ilgili işlemler Genel Müdürlükçe yapılır.

Öğretim Görevlilerinin Ders Ücretleri

Madde 28 — Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde yürütülen eğitimlerde ders vermekle görevlendirilenlere 29/7/2002 tarihli 4769 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğindeki düzenlemelere göre; Eğitim Merkezleri dışında yürütülen eğitimlerde ders vermekle görevlendirilenlere ise, 10/12/1986 tarih ve 86/11288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Adalet Bakanlığına bağlı Adalet Meslek Liselerinde Görevli Öğretmen ve Yöneticiler ile Hizmet İçi Eğitim Kurs ve Seminerlerde Görevlendirilenlerin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar”a göre fiilen okuttukları ders saati sayıları dikkate alınarak ödeme yapılır.

Eğitim Giderleri

Madde 29 — Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili mevzuatı uyarınca uygun görülen giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 30 — Soruların cevap anahtarları, tutanaklar, değerlendirme fişleri ve cevap kâğıtları iki yıl süreyle saklanır. Yargı yoluna başvuranların evrakı ise karar kesinleşinceye kadar saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuran aday memurlar, durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kuruma bildirirler. Diğer belgelerin saklanması hakkında 22/8/1989 tarihli ve 20116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İş Birliği ve Ortak Eğitim

Madde 31 — Genel Müdürlük eğitim merkezleri ve adlî yargı adalet komisyonları başka kurum ve kuruluşlarla temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında iş birliği yapabilirler, ortak eğitim imkânlarından yararlanabilirler.

Hüküm Bulunmayan Hâller

Madde 32 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında; Aday memurların eğitimleri konusunda, 27/6/1983 tarih ve 18090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri ve 4/2/1986 tarihinde Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Aday Memurlarının Eğitimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 33 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

11/2/1964 Tarihli ve 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/7/1964 tarihli ve 11742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11/2/1964 Tarihli ve 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yabancı erkekle evlenmek ve kocasının uyrukluğunu seçmek suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ve aynı Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen süreyi geçiren kadınlar ile aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlar İçişleri Bakanlığınca ve aynı Kanunun 25 inci maddesine göre kaybedenler ise Bakanlar Kurulunca ikamet şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlığa alınabilirler."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — İçişleri Bakanlığına gelen vatandaşlığa alınma isteklerine ait dosyalar üzerinde, Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünce gerekli incelemeler yapılarak varsa noksanlıklar tamamlatıldıktan sonra:

A) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddeleri uyarınca Türk vatandaşlığına alınmalarını isteyen kişilerin;

1) İçişleri Bakanlığınca kabul edilen Sakıncalı Deyiminin Kapsamına ilişkin Uygulama Protokolü ile belirlenen esaslar çerçevesinde güvenlik açısından sakıncalı bulunup bulunmadığı Emniyet Genel Müdürlüğünden sorulur, gerekli görülen hallerde kişinin güvenlik bakımından durumunun bildirilmesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığından istenir. Buradan sağlanacak bilgi ve görüşler işlemlerin sonuçlandırılmasında esas alınabilir.

2) Türkiye'de oturanların ikamet etmek üzere hangi tarihte geldikleri ve müracaat tarihinden geriye doğru kaç yıldır yurdumuzda oturmalarına izin verildiği hususları yine Emniyet Genel Müdürlüğünden sorulur. İkamet hususunda dosyada mevcut veya ilgililerce ibraz edilen resmi makamlarca verilmiş belgeler ile örneklerine itibar edilebilir.

3) Soy durumları ise dış temsilciliklerimizce, gerekli görülen hallerde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca veya Emniyet Genel Müdürlüğünce araştırılır. Ayrıca Valiliklerce yaptırılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere ya da ilgililerin resmi makamlardan aldıkları belgelere de itibar edilebilir.

B) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 8 inci maddesi uyarınca yeniden Türk vatandaşlığına alınmalarını isteyen kişiler hakkında gerekli görülen haller dışında, Türk vatandaşlığını kaybettikleri tarihten sonra, Türkiye'yi bölmek veya belli bir ideolojiyi yerleştirmek amacıyla gizli ya da açık faaliyette bulunan dernek veya kuruluşlarla ilişkilerinin bulunup bulunmadığı hususu Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Harekat Dairesindeki kayıtlardan araştırılır.

Ancak bunlardan;

1) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma izni almış olup da, çıkma belgesinin teslim edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaat edenler hakkında gerekli görülen haller dışında çıkma izni verilmesi sırasında yaptırılan soruşturmalar yeterli görülür. Bu kişiler hakkında başkaca bir soruşturma yaptırılmasına gerek kalmadan vatandaşlığa alınma işlemleri sonuçlandırılır.

2) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olup da yeniden vatandaşlığa alınmak isteyenlerin durumları diğer yabancılar hakkında uygulanan esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybeden ve aynı Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen süreyi geçiren kadınlar ile aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlardan, yeniden Türk vatandaşlığına alınma istekleri uygun görülenler hakkında Türk vatandaşlığına kabul edilme işlemleri İçişleri Bakanlığınca karara bağlanır. Aynı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olup da yeniden vatandaşlığa alınma isteği İçişleri Bakanlığınca uygun görülenler için ise Türk vatandaşlığına kabul edilme hususunda Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Yeniden vatandaşlığa alınma isteği uygun görülmeyenlerin vatandaşlığa alınma başvuruları ise İçişleri Bakanlığınca reddedilir.

Vatandaşlığa alınma işlemleri hakkında alınan kararlar ilgiliye ve müracaat makamlarına tebliğ olunur. Vatandaşlığa yeniden alınanların nüfus kütüklerindeki eski kayıtları canlandırılır. Diğer kişilerin ise nüfus kütüklerinde açılacak yeni hanelere kayıtları yapılır ve nüfus hüviyet cüzdanları verilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — Vatandaşlıktan çıkma, bir Türk vatandaşına İçişleri Bakanlığı kararı ile başka bir devlet uyrukluluğuna geçmek için verilen özel izin mahiyetindedir. Vatandaşlıktan çıkmalarına izin verilecek kimselerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mümeyyiz ve reşit olmak,

b) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak,

c) Herhangi bir suç nedeni ile aranmakta olan kişilerden olmamak,

d) Ne sebeple olursa olsun, başka bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya başka bir devlet vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtileri bulunmak.

İnandırıcı belirti olarak, ilgilinin vatandaşlığına geçmek istediği devlet makamlarından verilmiş o devlet vatandaşlığına kabul edileceğine ilişkin belge veya ilgilinin Türk vatandaşı olarak o ülkede uzun zamandan beri oturmasına ve orada mesleki, ticari veya sınai faaliyetlerde bulunmasına izin verildiğini gösteren belge veya o devlet vatandaşı ile evli olması ve bu durumun vatandaşlığa alınmasında kolaylıklar sağlayacağının anlaşılmış olması kabul edilebilir. Bu belgelerden en az birinin usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesinin izin dilekçesine eklenmiş olması gereklidir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 21/3/1981 tarihli ve 17286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 33 üncü maddesinin (a) bendinin ikinci fıkrasında yer alan Bakanlar Kurulu ibaresi "İçişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 21/3/1981 tarihli ve 17286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Bakanlar Kurulu ibaresi "İçişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 42 — 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulurlar. Türkiye'de ikamet, seyahat, taşınmaz mal edinme, ferağ, miras ve çalışma gibi konularda Türk Kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan yararlanabilirler.

Ancak, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan İçişleri Bakanlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'de ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır-taşınmaz mal satın alma, ferağ, kiralama gibi konularda, Türk vatandaşlığına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

Bu kişilere istekleri üzerine yurt dışında Türk temsilcilikleri, yurt içinde ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince bu durumlarını gösteren bir belge verilir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce örneği hazırlanarak bastırılan ve düzenlenmesine ilişkin esasları belirlenen bu belgenin 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen konulara ilişkin işlemler sırasında ibraz edilmesi zorunludur.

Bu şekilde hakları saklı tutulan kişinin ölümü halinde kanuni mirasçıları veraset ilamı ile belirlenir.

Bu kişilerin ülkede ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır-taşınmaz mal iktisabı ile ferağ konularında kendilerine tanınan haklar konusundaki işlemler yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülür.

Türk vatandaşlığının iptali ile vatandaşlıktan çıkarmanın sonuçlarını belirten 403 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun 33 üncü ve 35 inci, 11/2/1964 Tarihli ve 403 sayılı Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 46 ncı ve 48 inci maddeleri hükümleri saklıdır.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 21/3/1981 tarihli ve 17286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Çıkma İzninin Eş ve Çocuklara Etkisi

Madde 44 — Vatandaşlıktan çıkma eşin vatandaşlığını etkilemez. Ancak Türk vatandaşlığından çıkan babanın küçük çocukları,

a) Ananın ölmüş bulunması,

b) Ananın yabancı olması,

c) Velayetin babada bulunması ve ananın yazılı muvafakatının alınması.

Hallerinde babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. Ancak, ananın muvafakat etmemesi durumunda mahkemeden alınacak karara göre işlem yapılır. Babaya bağlı olarak vatandaşlığın kaybı, çocuk 15 yaşından büyük ise, yazılı muvafakatine bağlıdır.

Yukarıdaki hükümler gereğince vatandaşlığın kaybı çocukları vatansız kılacaksa, çocuklar Türk kalırlar. Çocuğun muvafakat etmediği veya kayıpla baba ile birlikte babanın kazandığı vatandaşlığı kazanmasının mümkün olmadığı ve vatansız kaldığı durumlarda kayıp vuku bulmaz."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ananın yalnız olarak Türk vatandaşlığından çıkması, küçük çocukların vatandaşlığına tesir etmez. Ancak vatandaşlıktan çıkan ananın küçük çocukları;

a) Babanın ölmüş olması,

b) Babanın belli olmaması,

c) Babanın yabancı olması,

d) Velayetin anada bulunması ve babanın yazılı muvafakatinin alınması.

Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. Ancak, babanın muvafakat etmemesi durumunda mahkemeden alınacak karara göre işlem yapılır. Anaya bağlı olarak vatandaşlığın kaybı, çocuk 15 yaşından büyük ise yazılı muvafakatine bağlıdır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasındaki 8 ve 29 uncu maddelerdeki beyanlar, "29 uncu maddedeki beyan" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hüküm

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/8/1991 tarihli ve 20977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde geçen "iki ay" ibaresi, "bir ay" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının; (A) bendinde geçen "Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat" ibaresi, "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiş, (B) bendinde geçen; "Devlet İhale Kanunu" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu" ibaresi ve "İmar Kanunu" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Yapı Denetimi Hakkında Kanun" ibaresi eklenmiş, bu bentte geçen "Medenî Kanun: Başlangıç, şahsın hukuku, aynî haklar" ibaresi, "Türk Medenî Kanunu: Başlangıç, kişiler hukuku, eşya hukuku" olarak değiştirilmiş ve (C) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, her konu grubunda alınan notun 60’tan ve bu notların ortalamasının 70’ten aşağı olmaması gerekir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde geçen "Yeterlik sınav notunun eşitliği durumunda yabancı dil notu üstün olana sıralamada öncelik verilir." ibaresi, "Yeterlik sınav notunun eşitliği durumunda sırası ile yazılı sınav notu ortalaması, birinci grup sınav notu, müfettiş yardımcılığı kıdemi üstün olana sıralamada öncelik verilir." olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Rapor Çeşitleri ve Raporlar Üzerine Yapılan İşlemler

Madde 41 — Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

a) Cevaplı teftiş raporu,

b) Ön inceleme raporu,

c) Soruşturma raporu,

d) İnceleme raporu,

düzenlerler.

Raporlar gönderileceği yerler dikkate alınarak en az üç nüsha olarak düzenlenir ve Başkanlığa sunulur.

Raporlar, Başkan veya görevlendireceği Başkana yardımla görevli müfettiş tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Raporlar üzerindeki Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır:

a) Cevaplı teftiş raporları ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili birimlerde izlenmesi Başkanlığa aittir.

b) Ön inceleme raporları ile soruşturma raporları kanunen verilmesi gereken makamlara Başkanlıkça gönderilir.

c) Raporlar üzerine ilgili üst makamların yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler; Başkanlıkça, raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir. Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde "Görülmüştür" notu ile Başkanlığa geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte, en geç 15 gün içinde Başkanlığa bildirirler.

d) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında dairelerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Başkanlık konuyu başka bir müfettişe inceletir. Bu incelemeye ait raporu, gerekirse kendi görüşünü de ekleyerek, Bakanlık Makamına sunar ve durumu ilgili müfettişe de bildirir. Yapılacak işleme Bakanın kararı esas alınır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ön İnceleme Raporu

Madde 43 — Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonunda düzenlenir.

Ön inceleme raporunda, ön inceleme yapılmasına izin vermeye yetkili merci tarafından verilen onay ile Başkanlığın verdiği görev emrinin tarih ve sayıları, ön incelemenin konusu, muhbir ve müştekinin adı, soyadı ve adresi, eylemin öğrenildiği tarih, suç yeri ve tarihi, hakkında ön inceleme yapılanların açık kimlikleri ve adresleri, suç tarihindeki görev ve unvanları ile ön inceleme sırasında edinilen bilgi ve belge ile tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil edip etmediği hususları değerlendirilerek, haklarında ön inceleme yapılan kişiler için yetkili merci tarafından soruşturma izni verilip verilmemesi konusunda görüş belirtilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 44 — Soruşturma raporu; ön incelemeye konu olmayan soruşturmalar sonucunda düzenlenen rapordur.

Soruşturma raporu ön inceleme raporu gibi düzenlenir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinde geçen "fezleke" ibaresi, "ön inceleme raporu" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ön inceleme görevleri hariç olmak üzere, müfettişler, verilen görevleri üç ay içerisinde düzenleyecekleri raporlarla sonuçlandırmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde raporun tamamlanamayacağı anlaşılırsa, durum, gerekçesi ve tamamlanacağı tarih gösterilerek Başkanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hakediş Cetveli

Madde 49 — Müfettişler aylık, yolluk ve diğer haklarını, aylık olarak düzenleyecekleri hakediş cetvelinde gösterirler.

Bu cetvelin, bir sonraki ayın 10 uncu gününe kadar Başkanlığa sunulması gerekir.

Hakediş cetveline, varsa yolluk ve posta giderleri bildirimiyle diğer belgeler eklenir."

MADDE 11 —Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını Başkanlığa telgraf veya faks ile gönderilen mesaj ile bildirirler. Faks ile gönderilen mesajın beş gün içerisinde Başkanlığa resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir."

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Şûrası ile Toplu Konut Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 02/10/2003 tarihli ve 25247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskân Şurası ile Toplu Konut Şûrası Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Şûra üye sayısı üç yüz kişiden oluşur. Bu sayı Bakan onayı ile en çok yüzde yirmi nispetinde artırılabilir. Şûra üyelerinin belirlenmesinde katılımcı kesimler arasında gündeme bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Şûra gündeminin belirlenmesini izleyen otuz gün içinde Şûra üyesi kuruluşlara Sekreterya tarafından yapılan çağrı ile her bir gündem konusuna ilişkin oluşturulan Komisyon üyelerine gerekli duyuru yapılır. Komisyon üyeleri otuz temsilciden fazla olamaz. Gerekli hallerde komisyon üyelerinin sayısı Kurul Başkanının teklifi ve Bakan’ın onayı ile en çok yüzde yirmi nispetinde artırılabilir.

Komisyonlar, gündem konusu ile ilgili çalışmalar için ilk toplantılarında bir başkan, iki başkan yardımcısı ile üç raportör seçerler ve çalışma programı hazırlarlar. Komisyonlar, hazırlanan program gereği toplanarak, çalışmalarını doksan günü geçmeyecek şekilde tamamlarlar. Komisyonlar gerekli gördükleri hallerde bir komisyon üyesinin başkanlığında alt komisyonlar kurabilirler ve bu alt komisyonlarda komisyon üyeleri dışında uzmanlar da görevlendirilebilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Kurul tarafından, bir sekreter ve gündem ile ilgili birimlerden seçilen yetkili kişilerden oluşan üç sekreter yardımcısı görevlendirilebilir. Bu görevlendirmeler Kurul Başkanının teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002’de yayımlanan Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesini Düzenleyici Normlarla ilgili olarak, ahşap ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların ülkemizden yurtdışına ve yurtdışından ülkemize girişini, taşınmasını ve yayılmasını önlemek için oluşturulacak yapının usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; ahşap ambalaj malzemelerinin yurtdışı ve yurtiçi sirkülasyonunda zararlı organizmaların taşınmasını ve yayılmasını önlemek için yapılacak ısıl işlem veya metil bromür uygulaması sonucunda, ahşap ambalaj malzemelerinin işaretlenmesi standardının oluşturulması ve ahşap ambalaj malzemesi üreticilerinin bitki sağlığı güvencesi ile öngörülen şartlara uyduğunu gösteren işaret kullanma izni verilmesi ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002 de yayımlanan, ISPM No: 15 Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesini Düzenleyici Normlar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) Müdürlük: Bakanlık İl Müdürlüğü ve Zirai Karantina Müdürlüğünü,

d) Zararlı organizma: Ahşaptaki veya ahşabın elde edildiği ağaçtaki canlı organizmalar; böcek, fungus, bakteri, virüs ve diğer patojenleri,

e) Fümigasyon: Bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemini,

f) Fümigasyon alanı: Fümigasyonun yapıldığı yerin yanında, yaklaşılmasının hayati tehlike arz ettiği alanı,

g) Fümigasyon tutanağı: Fümigasyonu talep edenlerin yetkili temsilcileri ile, fümigasyon operatörleri tarafından düzenlenerek imza altına alınan belgeyi,

h) Fümigasyon operatörü: 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde eğitilerek Fümigasyon işlerinde yeterliliği Bakanlıkça tespit edilen Ziraat Mühendislerini,

ı) Fümigasyon Ruhsat Belgesi: 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğindeki esaslara ve Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara göre, fümigasyonu ticari amaçla yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara verilen belgeyi,

j) Isıl işlem (HT): Ahşap ambalaj malzemelerinin teknik şartname uyarınca asgari sürede asgari sıcaklığa ulaşıncaya kadar ısıtılması işlemidir. Bütün ahşap ambalaj malzemeleri, odunun çekirdek sıcaklığı en az 56 C° olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıtılmayı,

k) İşlenmiş ahşap ambalaj: Kontrplak, yonga, levha, yönlendirilmiş yonga levha veya ahşap kaplama gibi zamk, ısı ve basınç ya da üçünün birleşiminden oluşan bir işlemden geçirilerek elde edilen, tamamen ahşap ürünlerden oluşan ambalajı,

l) Kabuğu soyulmuş odun (DB ): Etrafındaki kabuğu kaldırılmış odunu,

m) Ahşap ambalaj malzemesi: Taşıma, koruma veya destekleme amacıyla kullanılan palet dahil odun veya odundan yapılmış ürünleri,

n) Mal: Ticari veya diğer amaçlar için bir yerden başka bir yere taşınan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri,

o) IPPC: Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonunu,

p) ISPM 15 Standardı: Uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemesinin ısıl işlem veya metil bromürle fümigasyon uygulaması yapıldıktan sonra uygunluğunu gösterir standardı,

r)Fırında kurutma (KD) : Odunun nem içeriğinin istenilen seviyeye getirilmesi için, fırında ısı ve/veya nem kontrolü ile yapılan kurutma işlemini,

s)Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme programı: Bu Yönetmelikte geçen ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili hususları,

t) MB: Metil bromür (CH3BR) ile yapılan fümigasyon işlemini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Aranan Şartlar, Yetki ve Onay Verilmesi

Başvurular

Madde 5 — Ahşap ambalaj malzemesi imalatçıları ve bu sektöründe faaliyet gösteren diğer ilgili taraflar Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme Programına katılmak için başvurabilir. Katılımcılar kayıt yaptırdıktan ve programın gereklerini yerine getirmeye yeterli oldukları yönünde değerlendirildikten sonra ürünlerini tanımlayan ve her ürünün Türkiye menşeli olduğunu ve bitki sağlığı ile ilgili belli şartları taşıdığını gösteren standart bir kod kullanma iznine sahip olur.

ISPM 15 Standart uygulamasına geçecek kişi ve kuruluşlar aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yaparlar.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Ticaret sicil kayıt örneği,

c) Metil bromürle fümigasyon uygulaması yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar bünyelerinde en az bir fümigasyon operatörü çalıştırdıklarına dair noter onaylı iş sözleşmesi, Fümigasyon Operatör Belgesinin onaylı fotokopisi ile Metil Bromür Uygulama Belgesinin fotokopisi,

d) Metil bromür ile uygulama yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinin fümigasyon şartları ile ilgili hususlarına dikkat edeceğine dair taahhütname,

e) Isıl işlem yapacak kişi ve kuruluşlar işyeri çalışma ruhsatı ve kapasite raporu.

İmalatçı firmalar bünyelerinde Fümigasyon operatörü bulundurmadan fümigasyon işlemini ücret karşılığında fümigasyon ruhsatına sahip firmalara yaptırabilirler.

6 mm ve 6 mm’nin altındaki ahşap ambalaj malzemeleri bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.

İhraç ve İthal Edilen Ürünlerde Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemelerinde Aranan Şartlar

Madde 6 — Ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 Standardına uygun olarak;

a) Kabuğu soyulmuş,

b) Isıl işlem veya metil bromür ile fümigasyon işleminden geçirilmiş,

c) ISPM 15 Standartlarına uygun şekilde işaretlenmiş olması koşulları aranır.

Bu koşulları taşımayan malzemeler, masrafı ithalatçıya ait olmak üzere imha edilir veya fümigasyon ya da ısıl işleme tabi tutulur veya mahrecine iade edilir.

Ülkemiz orijinli ahşap ambalaj malzemeleri Türkiye’ye geri gönderilen mallarda kullanılması halinde, bu ahşap ambalaj malzemelerinin Türkiye menşeli olduğu kolaylıkla anlaşılamaz ise, geri gönderilmeden önce ihracatçı ülkede üretilen aynı malzeme ile eşit muameleye tabi tutulur. Aksi taktirde mallar yerine ulaştığında ihracatçı ülke menşeli uygun olmayan malzemeler iyileştirmeye yönelik olarak masrafları ithalatçıya ait olmak üzere imha edilir veya fümigasyon ya da ısıl işleme tabi tutulur veya mahrecine iade edilir.

Isıl İşlemden Geçmiş Ahşap Ambalaj Malzemesini İthal Eden veya Yurt İçinden Temin Eden Firmalara İşaret Kullanma Yetkisi Verilmesi

Madde 7 — Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar, ahşap ambalaj malzemesi üzerinde Uluslararası Standart HT işaretinin kullanılmasını istediklerinde; ısıl işlem tesisleri yoksa, Türkiye veya yurtdışındaki satıcılardan ısıl işlemden geçmiş kereste temin edebilirler.

HT İşaretini Kullanmak İsteyen Şirkete Onay Verilme Şartları

Madde 8 — Isıl işlem yetkisi verilme şartları;

a) Isıl işlem görmüş ahşap ambalaj malzeme satıcısı yurtdışında ise alınan kerestenin, türüne ve menşe ülkesine göre, ısıl işlem gördüğünü gösterir endüstri veya imalat belgesi ile bitki sağlığı sertifikası ibraz edilmelidir. Ayrıca, şirketin deposundaki HT işaretli kerestenin fiziksel denetimi yapılmalıdır.

İthalatçı ithalat esnasında ısıl işlemi kanıtlayan dokümanları ibraz etmelidir.

b) Ahşap ambalaj malzeme satıcısı Türkiye’de ise, ısıl işlem tesislerinin işaretleme programına kayıt olması zorunludur. Bu durumda, HT işaretini kullanmak için onay isteyen şirketin üretimi ile ilgili fatura, teslimat notları gibi kayıtlarını ibraz ederek, ısıl işlem görmüş kerestenin onaylanmış bir kaynaktan elde edildiğini göstermesi gerekir.

c) DB işaretinin kullanılması, başvuru sahibinin HT işaretiyle birlikte DB işaretini de kullanmak istediği durumlarda, alınan kerestenin ısıl işlem uygulanmasının yanı sıra kabuğunun da soyulduğunu göstermek için, endüstri ve bitki sağlığı sertifikalarına ait belgeleri ibraz etmesi gerekir. Alternatif olarak, imalatçının, kerestelerin kullanımdan önce uygun bir denetim sisteminden geçmiş olduğu ve kabuklu tüm parçaların atılması veya kabuğun alınması için tüm önlemlerin alınmış olduğunu göstermelidir.

d) İthal edilmek istenen tomruk, kereste ve odunlarda 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliğinin ilgili şartları aranır.

MB İşaretini Kullanmak İsteyen Şirkete Onay Verilme Şartları

Madde 9 — Ahşap ambalaj malzemesinde bitki sağlığı ile ilgili olarak, gelişimin bütün safhalarında zararlı organizmalar karşısında sadece metil bromür ile yapılan fümigasyonun etkili olduğu kabul edilmektedir.

Bir şirketin MB ya da DB-MB işaretlerini kullanımı onaylanmadan önce yerine getirmesi gereken metil bromür fümigasyon şartları aşağıdaki gibidir.

a) Fümigasyon işi ahşap ambalaj malzemesi üreten şirkette yapılacaksa şirket bünyesinde en az bir Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve metil bromür uygulama belgesine sahip fümigasyon operatörü istihdam etmek zorundadır. Ayrıca 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliğindeki fümigasyonla ilgili bütün şartları yerine getirmiş olması gerekir.

b) Ahşap ambalaj malzemesi üreten firma fümigasyon işlemini Fümigasyon Ruhsatına sahip firmaya yaptıracaksa, fümigasyon firmasıyla yaptığı iş sözleşmesi, fatura ile fümigasyon tamamlama tutanağının (Ek-5) bir nüshasını bulundurmak zorundadır.

c) Fümigasyon işlemine tabi tutulmuş malzeme MB ya da DB MB işaretleri için kullanım onayı almak isteyen şirket tarafından yurtiçinden satın alınmışsa, 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğindeki belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayacak gerekli dokümanları sağlaması gerekir.

d) Fümigasyon operatörünce, her fümigasyon işleminden sonra Ek-5 te verilen fümigasyon tamamlama tutanağı tutulmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumsal Yapılar

İnceleme ve Denetim

Madde 10 — Yerinde incelemeyi ve denetlemeyi yapacak olan denetim üyeleri Bakanlık ve Çevre ve Orman Bakanlığının konu ile ilgili teknik elemanlarından oluşur. Başvurular ile ilgili her denetleme 3 teknik eleman tarafından yapılır. Denetleme aşağıdaki hususları göz önünde bulundurularak yapılır.

a) Kullanılan ahşap malzemenin kaynağı ve tipi işlenmiş veya işlenmemiş olması,

b) Tesiste uygulanan işleme yöntemleri (örneğin; ısıl işlem veya fümigasyon) ve işlenen kereste hacmi, işleme tesislerinin kapasitesi,

c) Üretilen ambalaj malzemesinin kullanım amaçları; örneğin yurtiçinde, Avrupa Birliğinde veya üçüncü dünya ülkelerine ihraç,

d) İşaretli ambalaj üretimine yönelik malzemeleri ayırmada kullanılan depolama alanları ve diğerleri ile işaretli olmayan malzemeler,

e) Satın alınan ham maddelerin ve üretilen ambalaj malzemelerinin kayıtları.

Hazırlanan değerlendirme raporu yetkili komisyona sunulur.

Yetkili Komisyon

Madde 11 — Ülkemizde ahşap ambalaj malzemesi üreten kişi ve kuruluşların işaretleme yetkisini alabilmesi için uygulama yerlerini inceleyen denetim biriminin hazırlamış olduğu uygunluk değerlendirmesi raporlarını inceler. Değerlendirme raporlarının incelemesi sonucunda ISPM 15 şartlarını yerine getiren kişi ve kuruluşlara Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesini verir. (Ek 6) Bu Komisyon aşağıdaki kuruluşları temsil eden üyelerin katılımı ile toplanır.

Bakanlık 3 üye

Çevre ve Orman Bakanlığı 2 üye

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 1 üye

Yetkili Komisyon, başvurular dikkate alınarak Genel Müdürlüğün talebi ile toplanır.

Yetkili Komisyonun Görevleri

Madde 12 — Yetkili Komisyon aşağıdaki görevleri yürütür.

a) Denetleme üyeleri tarafından yerinde inceleme yapılarak oluşturulan değerlendirme raporlarını inceler.

b) Değerlendirme Raporu ile ilgili ISPM 15 şartlarının yerine getirildiğinin belirlenmesi halinde firmayı yetkilendirir. Bu yetki çerçevesinde her firmaya ayrı bir kod numarası verilir.

Kod numarası verilen kişi ve kuruluşlar işaretleme sistemine geçerler. (Ek-1 Tasdikli IPPC İşareti)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşaretleme Sistemi, İşaretlemede Dikkat Edilecek Hususlar

İşaretleme Sistemi

Madde13 — Standart işaret aşağıdaki bilgileri içerir. (Ek-1)

a) İki karakterli ISO ülke kodu olan TR ve üç haneli imalatçı kodu.

b) İlgili işlem kodu olan DB-HT veya DB-MB.

c) Standart ISPM 15 işareti.

İşaretlemede Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 14 — İşaretlemede aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Malzemenin tercihen iki dik yüzeyine, ama en az birine ambalajlandığı zaman görülmesi engellenmeyecek şekilde işaret konulmalıdır.

b) İşaret kolay okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

c) Kalıcı olmalı ve parçalanmadan çıkarılmalıdır.

d) Kırmızı ve turuncu rengin dışında herhangi bir renkte olmalıdır.

e) Karışık, yanıltıcı veya yanlış yönlendirici olmamak kaydıyla başka bilgiler de belirtilebilir.

f) Eğer ilave bilgiler eklenmesi gerekiyorsa, imalatçı parti numarası veya şirketin adı ve logosu ile ilgili bilgiler yer alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Isıl İşlem, Isıl İşlem Tesislerinde Aranan Şartlar ve Tesisin Isıl İşlem Yapabilirliğinin Doğrulanması (Verifikasyon) İşlemleri

Isıl İşlem

Madde 15 — Bütün odun ve odundan yapılmış ambalaj malzemeleri, en az 30 dakika süreyle çekirdek sıcaklığı en az 56 C° sıcaklıkta ısıtılmalıdır. Ahşap ambalaj malzemesinin ısıl işleme tabi tutulmasının amacı karantina zararlıları ve hastalık etmenlerinin ortadan kaldırmasıdır.

Isıl İşlem Tesislerinde Aranan Şartlar ve Tesisin Isıl İşlem Yapabilirliğinin Doğrulanması (Verifikasyon) İşlemleri

Madde 16 — Gerekli olan tipik bir kurutma işlemi sırasında, yani alışılmış miktarlarda palet veya biçilmiş kereste kullanılan işlemler sırasında, bir kereste istifinin çeşitli noktalarında ahşabın çekirdek sıcaklığının ölçülmesi, sonrada bu testin tekrarlanması gerekir. İlk denemeden alınan sonuçlar kuşku uyandıracak kadar farklılıklar göstermediği sürece bir deneme yeterlidir. Aynı işletmedeki diğer ısıl işlem odalarının (birden çok ısıl işlem odası içeren işletmeler) aynı kontrol sistemine, aynı kazan, geometri ve spesifikasyonlara sahip olduğu ortaya konabildiği takdirde, bunlar da 13 ölçüm testinden geçen oda gibi ısıl işlem için onaylanır. Çok odalı bir işletmede diğer odaların da 13 ölçüm testinden geçirilen oda ile aynı geometri ve benzeri özelliklerine sahip olduğunu değerlendirmek için gerekli olan kriterler Ek 3 de verilmiştir. Ancak, ilk 13 ölçüm değerlendirmesine tâbi tutulan odada olduğu gibi diğer tüm haznelerde de, sürekli gözetim için, her istiften bir adet ölçüm alınmalıdır.

Süre ve Sıcaklık Testleri Uygulaması

Madde17 — Odun yada odundan yapılmış ahşap ambalaj üzerindeki işaretin HT bileşeninin kullanım yetkisi verilmesi amacına yönelik olarak, normal ısıl işlem ya da fırında kurutma çevrimleri sırasında öngörülen şartların sağlanması için, süre ve sıcaklık testleri uygulanması gereklidir. Bu işaretin kullanılması, işaretin kapsadığı her bileşenin, odunun çekirdek sıcaklığının en azından 30 dakika süreyle 56 C° de tutulmuş olduğu bir sürece tabi tutulduğunu gösterir.

Sıcaklık Ölçümleri

Madde 18 — Sıcaklık ölçerler kereste istifinin çeşitli noktalarına yerleştirilerek, istifin köşelerinde ve ortasında sıcaklıkları kaydedilir. İstifte, Ek 2 de verilen şemaya göre en az 13 sıcaklık ölçümü yapılmalıdır. Sıcaklık kaydının ve izleme ekipmanlarının temininin sorumluluğu değerlendirilmekte olan şirkete aittir. 13 ölçüm testlerinde, aşağıdaki ölçütler yerine getirilmelidir.

a) Kalın kereste paletleri bloklarının uzunluk, yükseklik ve genişlik olarak boyutları ve ağaç türü verilmelidir. Isıl işlemden geçenlerin fabrikasyon paletler olamadığı durumlarda, bu boyutlar paketlerdeki odunun uzunluğunun ayrıntılarını da içermelidir.

b) Sertifikalandırılmış ve kalibre edilmiş veri kayıt ekipmanları (K-Türü Thermister ölçerler ya da benzeri başka çelik başlıklı türler gibi) kullanılmalıdır.

c) Sıcaklık ölçerler, odunun ortasına kadar açılan (odunun merkeziyle dışarısı arasındaki en kısa mesafe) deliklere yerleştirilecektir. Metal başlıklı ölçerler kullanılmıyorsa, odunun çekirdek sıcaklık ölçümünün ortamdaki hava sıcaklığından etkilenmemesi için, her delik ısıya dayanıklı bir madde ile doldurulur. Delikler ölçüm aletinin çapını içine almaya yeterli olandan daha büyük olmamalıdır.

d) Metal başlıklı ölçerlerin kullanıldığı durumlarda, ölçerin çapı (örneğin 4,0 mm) açılan deliğin çapından (4,2 mm) biraz daha küçük olmalıdır. 4,0 mm lik ölçerlerin uygun olduğu gözlenmiştir. Sonda geri çekildiğinde, taze odun genleşerek deliği doldurur. Metal başlıklı ölçerlerin özellikleri deliğin geri doldurulması gereğini ortadan kaldırır ve çekirdek sıcaklığının ölçülmesini sağlar. Ölçerin uzunluğu ölçülmekte olan derinliğe/kesite uygun olmalıdır.

e) Çivilerin yakınında delik açılmasından kaçınmak gerekir çünkü çivi boyunca gerçekleşecek ısı transferi ölçerin kaydetmekte olduğu sıcaklığın doğruluğunu bozar.

f) Ölçerlerin konumları Ek 2 de verilen şemada gösterilen biçime kesinlikle uymalıdır. Ölçerler bu şemaya göre numaralandırılmalıdır. Her işlemde, numaralanmış ölçerin tam olarak aynı konumda olması son derece önemlidir.

g) Kerestenin ilk testi ve verifikasyon testi tür, boyut ve hacim açısından aynı olmalıdır.

h) Denenmekte olan odunun türüne ilişkin ayrıntılar belirtilmelidir. Fabrika paletlerden oluşan bir istifte karma bloklar kullanılıyorsa, sadece ahşap levhalardan ölçüm alınması gereklidir. İmalat sırasında karma ve som ahşaptan oluşan bir karışım kullanılmışsa, paletlerin tam bileşimi tanımlanmalıdır.

ı) Yaş ve kuru sıcaklıklara, vantilatörün yönüne ve havanın hızına ilişkin ayrıntılar ve kurutma fırınında havalandırma yapılıp yapılmadığının teyidi belirtilmelidir. Test süresince, odanın en az ısınan bölümündeki kerestedeki ısı ölçer çekirdekte sıcaklığın 56 C° ye eriştiğini gösterene dek en azından 30 dakika da bir veri alınmalıdır. Böylece, odadaki havada ve odunun kendisinde biriken sıcaklığa ilişkin açık bir fikir elde edilmiş olur. Isı birikimi, ortam havasının sıcaklığına (yaz/kış), odunun kalınlığına ve sıcaklığına, odanın sıcaklığına ve nemine vesaireye bağlıdır. Verili bir oda sıcaklığı için, bağıl nem ne kadar fazlaysa, ısının odunun çekirdeğine yayılması o kadar hızlı olur. HT işleminin özü, odunun mümkün olduğunca çabuk ısıtılması ve önemli ölçüde kuruma gerçekleşmemesidir, çünkü bu, çatlama ve bozulmaya yol açar. Bu şartlara ulaşmak için, yaş sıcaklıktaki düşüş ıslak ve kuru sıcaklıklar arasındaki fark 5 C° yi geçmemelidir. Isının oluşmasındaki değişkenlik odaya özgü olacak ve oda performansı konusunda iyi bir fikir verecektir. Verifikasyon amacına yönelik olarak, sadece tekrar denetimdeki ölçümlerin verileri kullanılmalıdır.

j) İlk 13 ölçüm değerlendirmesinin sonuçları, bir yazılım paketi ile denetleme üyelerine teslim edilir.

13 Ölçüm Testi Sonrasında Sürekli İzleme

Madde 19 — 13 ölçüm testinden sonra aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Her işlemde, başlangıçtaki 13 ölçüm testinde saptandığı gibi, odanın en yavaş ısınan bölümündeki, en yoğun kereste parçasına yerleştirilmiş bir ölçerle sürekli izleme yapılması zorunludur.

b) Fabrika paletler ısıl işlemden geçirilecekse, ölçerler blok içerisinde dik açıyla yerleştirilerek (eğer som tahtaysa) ve çivilerle temastan kaçınılmalıdır. Karma bloklar kullanılıyorsa, en geniş kesitli levha ölçülmelidir. Levhalarda dar yanda delik açılarak ölçüm alınır.

c) K Tipi, 4,0 mm Thermister metal başlıklı ölçerler ya da bunların benzeri kullanılmalıdır.

d) Her işlemde hava sıcaklığını/kuru sıcaklığı da kaydetmek ve kayıtları denetim için saklamak gerekir.

e) Ölçer ve veri kayıt ekipmanları senede bir, Yetkili Resmi Kurumlarca onaylanmış bir organ tarafından kalibre edilir. Kalibrasyon sertifikaları saklanır ve denetlemelerde denetim elemanlarına sunulur.

f) Isıl İşlem fırını tesislerinde lokal çalışan operasyon sistemleri yazıya dökülmeli ve değerlendirme ziyaretleri sırasında denetçilere gösterilmelidir. Komisyon bunların içeriğini belirlemeyecektir fakat bu içeriğin fırın parametrelerinin ayarlanmasına ilişkin talimatları HT Tesis İşletim Sistemi Ek-4 e uygun olarak, çekirdek sıcaklığını ölçecek HT penetrasyon ölçerlerinin ayarlanmasını, HT işleminin veri kaydedicisinin ayarlanmasını, HT işleminin son noktasını ve verilerin kayıt ve geri çağırma işlemlerini kapsaması gerekir.

DB-HT İşaretinin Kullanım Yetkisinin Onaylanması

Madde 20 — Bu testlerin sonunda denetim üyeleri test metodu, kullanılan test ekipmanı ve elde edilen deneme kayıtlarını gözlemleyerek, test edilen tüm odun boyutlarının ve uygun durumlarda odun çeşitlerinin en azından 30 dakika süreyle 56 C° lik bir minimum çekirdek sıcaklığına ulaştığı konusunda tatmin olmalıdırlar. Ayrıca, uygun durumlarda, başvuru sahibi, tüm mantıklı kuşkulardan uzak olarak denetim üyelerini özel işaretin verilebileceği konusunda ikna etmiş olmalıdır. Denetim üyeleri tatmin olduktan sonra, kullanılan sürece (örneğin; oda, maksimum odun kalınlığı, yaş/kuru sıcaklıklar, işlem süresi ve benzeri.) uygun olarak ısıl işlemden geçirilen malzeme için HT işaretinin kullanımına izin verildiğine dair değerlendirme raporunu Yetkili Komisyona iletir. Uygun durumlarda, deneme sırasında, daha büyük boyutlu odunlarda ya da odun çeşitlerinde öngörülen şartların karşılandığına dair kanıt yoksa, işaretin kullanımına ilişkin onay verilmez.

DB-HT İşaretinin Kullanım Yetkisinin Askıya Alınması veya Geri Alınması

Madde 21 — Denetim üyelerinin incelemesi sırasında, ISPM 15 de belirtilen şartlara uygun olarak ısıl işlemden geçirilmekte olduğunu doğrulamak için gerekli şartların oluşmadığını saptadıkları takdirde, ihlalin yapısına bağlı olarak DB-HT işaretinin kullanımına devam edilmesini askıya alır ya da geri çeker. Ayrıca, denetim üyeleri, işyerindeki tüm işaretlenmiş ürünlerin ya da herhangi bir işaretlenmiş ürünün işaretinin silinmesini ya da uygun biçimde işlenmesini ister.

ALTINCI BÖLÜM

Fümigasyon Uygulaması, Fümigasyon Uygulaması Yapacak Kişi ve Kuruluşlar

Fümigasyon Uygulaması

Madde 22 — Ahşap, atmosfer basıncı altında aşağıdaki oranlarda metil bromür ile fümige edilmelidir. Fümigasyon işlemi, Fümigasyon Tamamlama Tutanağı (Ek 5) ile belgelenmelidir.

 

Sıcaklık

Doz miktarı

Minimum konsantrasyon (g/m3)

0.5 saat

2 saat

4 saat

16 saat

21 C° veya üzeri

48

36

24

17

14

16 C° veya üzeri

56

42

28

20

17

11 C° veya üzeri

64

48

32

22

19

Resmi Kuruluşlar ile Gerçek ve Tüzel Kişi ve Kuruluşlar

Madde 23 — Fümigasyon uygulaması yapacak resmi kuruluşlar 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde istenilen şartlara, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ise, 14 üncü madde de istenilen şartlara sahip olmalıdır.

Denetleme

Madde 24 — Yetkili Komisyon tarafından görevlendirilen denetim üyeleri, ISPM 15 komitesince logo basmak üzere yetkilendirilmiş kişi yada kuruluşlar yılda en az iki kez denetlenir. Denetleme sonucunda tespit edilen hususlar, iş yeri noter tasdikli denetleme defterine yazılır. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en az üç aylık süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklerini gidermeyen kişi ve kuruluşlar ikaz edilir. Eksiklikler bir aylık süre içinde giderilmezse kişi ve kuruluşun logo yetkisi askıya alınır.

Denetleme yetkisi gelecek yıllarda bu konuda gerekli bilgi donanım ve uzman elemanlara sahip özel firmalara kanuni alt yapı oluşturulduktan sonra Bakanlığın izni ile yetkilendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler

Cezai Hükümler

Madde 25 — Bu Yönetmeliğe uymayanlar 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun ilgili maddeleri hükümlerine göre cezalandırılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmeliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, toprakların fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerinin kullanımını yaygınlaştırmak, tanımlamak, bunlara ait analiz metotlarını belirlemek ve bu ürünlerin ithali, ihracı, üretimi, piyasaya arzı ile kayıt edilmesine ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uyulmaması halinde uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartları karşılayan ürünleri kapsar. Ayrıca bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygun olarak üretilen veya ithal edilen gübrelerin organik tarımda kullanılıp kullanılamayacağı "Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre belirlenir.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 441 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen ;

a- Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b- TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

c- KKGM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

d- TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

e- İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

f- Yetkili Kurul: Bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygun olarak üretilen/üretilecek gübreler için TÜGEM’e müracaatta bulunan firma taleplerini değerlendirmek üzere; Bakanlık koordinatörlüğünde, ilgili TÜGEM Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, ilgili Daire Başkanı ve Şube Müdürü, KKGM’den ilgili Daire Başkanı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara Etlik Merkez Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ve TSE’den birer kişinin katılımı ile oluşturulan kurulu,

g- Analiz Kuruluşları: Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen ürünlere ait piyasa ve şikayet denetimlerinde alınacak numunelerin analiz ve deneyleri, Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesi hükmüne göre her yıl Bakanlıkça yayımlanan Tebliğde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait laboratuarları,

h- Referans Kuruluşları: Analiz kuruluşları tarafından yapılan analizlere itiraz edilmesi halinde, hakem kuruluş olarak görev yapacak laboratuarlar; KKGM’ne bağlı Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü laboratuarlarını,

ı- Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartları karşılayan ve ithal edilerek piyasaya arz edilecek ürünleri, gümrük girişlerinde Bakanlık adına uygunluk değerlendirmesine tabi tutan TSE’ yi,

j- Ağır Metal: Bakır (Cu), Kadmiyum (Cd), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Civa (Hg) ve Krom (Cr) gibi ağır metaller toprağa verildiğinde uzun süre topraktaki mevcudiyetini koruyan, insan ve hayvan bünyesinde birikim yapmak sureti ile sağlığı olumsuz yönde etkileyerek çevre kirliliğine neden olan elementleri,

k- Organik Azot: Kimyasal yöntemlerle üretilen organik azot dışında, bitkisel veya hayvansal menşeli ürünlerden oluşan veya mineralizasyon prosesine tabi tutulmadan direkt olarak bu ürünlerden türeyen azotu,

l- Organik Madde: Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerde biyolojik kaynaklı organik karbonu, toprak düzenleyicilerde ise doğasından kaynaklanan yapıyı,

m- Organik Gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelterek bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, canlılara ait (bitki, hayvan vb) atıklardan veya yan ürünlerinden hazırlanan ürünleri,

n- Organomineral Gübreler: Bir veya birden fazla organik ürünün bir veya birden fazla tekli, kompoze, ikincil veya mikro bitki besin maddeli kimyevi gübreler ile reaksiyonu veya karışımı ile elde edilen gübreleri,

o- Özel Gübreler: Kimyevi gübrelerin fosil esaslı organik materyallerle kaplanması veya karışımı sonucu elde edilen gübreler, vinas ve sıvı deniz yosununu,

p- Toprak Düzenleyiciler: Asıl amacı toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştirmek olan organik, mineral veya organomineral formdaki materyalleri,

r- Mikrobiyal Gübre: Bitki için gerekli olan bitki besin elementlerinin topraktan alınmasında rol oynayan canlı mikroorganizmaların tarımsal üretimde kullanılmak üzere hazırlanan ticari formülasyonlarını,

s- Enzim İçeren Organik Gübreler: Bitki hücre duvarlarında bulunan proteinleri, yağları, nişastaları, selülozları v.b parçalayarak bitki tarafından alınmasını kolaylaştıran ürünleri,

t- Bitki Besin Maddesi (BBM): Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum gibi birincil, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi ikincil, demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi mikro bitki besin maddelerini,

u- MPN (most probable number): En muhtemel sayıyı (EMS),

v- cfu/ml (colony forming units/ml): Mililitrede koloni oluşturan hücre sayısını,

y- Simbiyotik: Simbiyotik ortak yaşamda karşılıklı fayda sağlanan beraberliği,

z- Asimbiyotik: Simbiyotik olmayan beraberliği,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Ağır Metal Sınırları

Madde 5 — Çevre, insan ve hayvan sağlığını korumak amacı ile bu Yönetmelikte ifade edilen organik muhtevadaki ağır metal oranları kuru maddede mg/kg (ppm) cinsinden aşağıdaki değerleri geçemez.

Kadmiyum

(Cd)

: 3

Bakır

(Cu)

: 450

Nikel

(Ni)

: 120

Kurşun

(Pb)

: 150

Çinko

(Zn)

: 1100

Civa

(Hg)

: 5

Krom

(Cr)

: 270

Yukarıda belirtilmeyen ve zararlı olabileceği bilimsel verilerle sonradan ortaya konan ağır metaller için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ortak kodeks alimentarius kriterlerine uyulur.

Sağlık Parametreleri

Madde 6 — Hayvansal orijinli hammaddeler kullanılarak elde edilen organik gübrelerdeki zararlı mikroorganizma seviyeleri aşağıdaki değerleri geçemez.

Dışkı mikrobu

: 1.0x103 hücre/g

Toplam bakteri (Anaerop, Mikroaerofil)

: 1.0x103 hücre/g

Toplam aerobik mikroorganizmaları

: Yok (5cfu/ml)

Enterobactericea grubu bakteriler

: <3cfu/ml

Toplam laktoz pozitif bakteriler

: <1cfu/ml

Escherichia coli

: Yok

Clostridium spp

: <2cfu/ml

Salmonella spp

: Yok

Mycobacterium spp

: Yok

Staphylococcus aureus

: Yok

Bacillus anthracis

: Yok

Bacillus cereus

: Yok

Toplam flaman fungus ve mayalar

: <3cfu/ml

Hayvansal orijinli organik gübrelerin mikrobiyolojik içerikleri analiz edilerek, potansiyel risk taşıyan mikroorganizmaların seviyeleri belgelenecektir. Yukarıda belirtilmeyen ve zararlı olabileceği bilimsel verilerle bilahare ortaya konan mikroorganizmalar ve seviyeleri için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ortak kodeks alimentarius kriterlerine uyulur. Ayrıca hayvansal orijinli organik gübrelerin üretiminde kullanılan hammaddelerde ve mamul ürünlerde kurşun ve kalay bulunamaz. Bu durum kimyasal analizler ile belgelenir.

İthalatçı firmaların ithal edilerek piyasaya arz edecekleri hayvansal orijinli organik gübrelerin "BSE’ den ve ihbarı mecburi salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıklarından" ari olduğuna dair onaylı belgeyi, ihracatçı ülkenin yetkili makamlarından temin ederek TÜGEM’ e vermek zorundadırlar.

Mikrobiyolojik Parametre

Madde 7 — Organik gübreler herhangi bir zararlı mikroorganizma içermemeli ve bu durum mikrobiyolojik analizlerle belgelenmelidir. Hayvansal orijinli organik gübrelerde mikrobiyolojik analizler yapılırken 6’ncı maddedeki parametreler esas alınmalıdır.

Organik ve mikrobiyal gübrelerde simbiyotik (Rizobium spp.) ve zararlı olmayan asimbiyotik (serbest yaşayan bakteriler, mavi yeşil algler, mikoriza mantarları vb.) bulunabilir. Üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen ürünün içeriğindeki mikroorganizmaların cinsleri ve miktarları beyan edilmelidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üretim

Üretim İzni

Madde 8 — Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünleri üretmek isteyen firma üretim izni alabilmek için, bir dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgelerle TÜGEM’ e müracaat eder.

a) Ayrıntılı Üretim Prosesi: Gizliliği muhafaza edilmek kaydıyla, üretim metotları, kullanılan hammaddeler ve üretimde yapılan fiziksel, kimyasal ve ısıl işlemler ile varsa mikrobiyal katkılar ayrıntılarıyla belirtilecektir.

b) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporu. Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite raporunun düzenlenememesi halinde ilgili il müdürlüğünün uygun görüşü.

c) Gayri sıhhi müessese açılma ruhsatı veya ÇED olumlu raporu. Sağlık Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği veya Belediye Başkanlıklarınca düzenlenen GSM belgesi, bu belgenin alınamadığı Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan işyerleri için ise Organize Sanayi Bölgelerinin yönetim birimlerince verilen belge veya Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen ÇED olumlu raporu.

d) Deneme Raporları: Varsa, ürünün verimlilik denemeleri için yapılmış çalışmalar, testler ve uygulama süresince edinilen deneyimler ile bunları yapan kuruluş hakkında bilgi verilecektir. Eğer denemelerin sonuçları yayınlanmış ise bu yayının bir örneği müracaat formuna eklenir. Genel kural olarak ürünün verimli ve doğru kullanım süresi, uygulama dozları, tarımsal işlemlerin belirtilmesi ve başarılı olmuş tarımsal denemelere uygun olarak belirlenmiş toprak işleme yöntemleri de belirtilir.

Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygun olarak üretilen/üretilecek ürünlere ait belgeler değerlendirilmek üzere Yetkili Kurul’a sunulur. Yetkili Kurul’ca düzenlenecek rapora istinaden TÜGEM tarafından üretim izni verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İthalat

İthalat İzni

Madde 9 — Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlere ithalat ön izin belgesi düzenlenebilmesi için, kişi veya kuruluş ürünün menşei, miktarı, türü ile ihracatçı ülkedeki ticari ismini belirtir imzalı ve kaşeli dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler ile TÜGEM’ e müracaat eder.

a) Proforma fatura,

b) Ağır metal analizini de içerecek şekilde tanzim edilen analiz raporunun aslı veya onaylı sureti ile Türkçe tercümesi,

c) Hayvansal orijinli materyallerden üretilmiş ise Madde 6 daki parametreleri içeren analiz sertifikası, Bitkisel orijinli materyallerden üretilmiş ise Bitki Sağlık Sertifikasının onaylı sureti ile Türkçe tercümesi (sağlık sertifikası ürünlere beraber geliyorsa fiili ithalatı müteakiben onaylı bir örneğinin TÜGEM’ e ibraz edileceğine dair taahhütname),

d) Üretim prosesinin (ürünün bünyesine zenginleştirmek amacıyla katılan her türlü madde ayrıntılı biçimde belirtilmelidir) aslı veya onaylı sureti ile Türkçe tercümesi,

e) Ürünün menşei ülkede organik gübre olarak üretildiğinin ve pazarlandığına dair belge,

f) İthal edilecek ürünün sadece tarımsal amaçla kullanılacağına veya satılacağına dair taahhütname.

Belgelerin incelenmesinden sonra TÜGEM’ ce ithalat ön izin belgesi düzenlenir. Ön izin yazısı;

1- İthalatın yapıldığı ilin Gümrük Başmüdürlüğüne,

2- İthalatın yapıldığı gümrüğün bulunduğu İl Müdürlüğüne,

3- İthalatı yapan firmaya,

4-Ürünün Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü amacıyla Bakanlığımız Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olan TSE’ ne,

5-Ürünün 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununa uygunluğunun denetimi için KKGM’ ne yazılır.

İthal edilecek organik ürün, içerik itibarıyla 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gereken ürün olması halinde, ithalatın yapılacağı gümrüğe en yakın KKGM’ ne bağlı Zirai Karantina Müdürlüğü ile Tahaffuzhane ve Gümrük Müdürlüğü Zirai Karantina Numune Alma Yönetmeliğindeki esaslara göre numune alır. Alınan numunenin temsil ettiği ürünün Yönetmelik kriterlerine uygunluğunun denetimi için bir örneğini de Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (TSE) ye gönderir. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşundan gelecek analiz sonucu ile Zirai Karantina Müdürlüğü ve/veya Veteriner Tahaffuzhane ve Gümrük Müdürlüğünce yapılan analiz sonucunun Yönetmelik kriterlerine uygun bulunması halinde KKGM’ ce ithalatına nihai izin verilir.

İthal edilecek organik ürün, içerik itibarıyla 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu kapsamında değerlendirilmemesi gereken ürün olması halinde, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (TSE) ce numune alınır. Alınan numunenin, temsil ettiği ürünün Yönetmelik kriterlerine uygunluğunun denetimi için gerekli analizleri yapar veya yaptırır. Analiz sonuçlarının Yönetmelik kriterlerine uygun bulunması halinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunca (TSE) ithalatına nihai izin verilir.

İthal edilecek organik ürünün yapılan analizleri sonucunda Yönetmelik kriterlerine uygun bulunmaması halinde ithalatçı firma 15 gün içerisinde analiz sonucuna itiraz edebilir. Bu durumda KKGM’ ne bağlı Zirai Karantina Müdürlüğü, Veteriner Tahaffuzhane ve Gümrük Müdürlüğü ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu yaptığı veya yaptırdığı analizi yenilemek zorunda olup, çıkan sonuç nihaidir. İthal edilecek organik ürünün yapılan analizleri sonucunda Yönetmelik kriterlerine uygun bulunmaması halinde Ülkemize girişine müsaade edilmez.

İthalatçı firma, ithal tarihinden itibaren ithalatı tamamlanan miktara ait gümrük beyannamesi ve gümrük makbuzunun ilgili yerlerden onaylı nüshasının birer suretini en geç 15 gün içinde TÜGEM’ e ve firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne teslim eder. Firma ithalat tamamlandıktan sonra ithalat ön izin belgesinin aslını da TÜGEM’ e iade eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhracat

İhracat İzni

Madde 10 — Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlere ihracat ön izni alabilmek için kişi/kuruluş; dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler ile TÜGEM’ e müracaat eder.

a) Sipariş mektubunun aslı veya firma tarafından onaylanmış sureti,

b) İhraç edilecek ürüne ait analiz raporunun aslı veya noter onaylı sureti,

c) İthalatçı ülkece istenen belgelerin birer sureti,

d) Firma; ihraç edilecek ürünün tip ismi, miktarı ve hangi ülkeye ihraç edileceğini belirtir dilekçe.

TÜGEM, ibraz edilen belgeleri inceleyerek ihracat ön izin belgesi düzenler. Ön izin yazısı

1- İhracatın yapıldığı ilin Gümrük Başmüdürlüğüne,

2- İhracatın yapıldığı gümrüğün bulunduğu İl Müdürlüğüne,

3- İhracatı yapan firmaya,

4- Uygunluk Değerlendirme Kuruluşuna (TSE) yazılır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunca (TSE) numune alınır. Alınan numunenin, temsil ettiği ürünün bitki besin muhtevası yönüyle Yönetmelik kriterlerine uygunluğunun denetimi için gerekli analizleri yapar veya yaptırır. Analiz sonuçlarının Yönetmelik kriterlerine uygun bulunması halinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunca (TSE) ihracına nihai izin verilir.

Ancak, alıcı ülke tarafından organik ürüne ait Sağlık Sertifikasının istenmesi halinde ihracata esas olmak üzere yukarıdaki işlemlere ilave olarak aşağıdaki işlemler yapılır.

-Ürünün Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü amacıyla Bakanlığımız Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olan TSE’ ne,

-Ürünün 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununa uygunluğunun denetimi için KKGM’ ne yazı yazılarak;

İhraç edilecek organik ürün, içerik itibarıyla 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gereken bir ürün olması halinde, ihracatın yapılacağı gümrüğe en yakın KKGM’ ne bağlı Zirai Karantina Müdürlüğü ile  Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü, Zirai Karantina Numune Alma Yönetmeliğindeki esaslara göre numune alır. Alınan numunenin temsil ettiği ürünün Yönetmelik kriterlerine uygunluğunun denetimi için bir örneğini de Uygunluk Değerlendirme Kuruluşuna (TSE) gönderir. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşundan gelecek analiz sonucu ile Zirai Karantina Müdürlüğü ve/veya Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğünce yapılan analiz sonucunun Yönetmelik kriterlerine uygun bulunması halinde KKGM’ nce ihracatına nihai izin verilir.

İhraç edilecek organik ürünün yapılan analizleri sonucunda Yönetmelik kriterlerine uygun bulunmaması halinde ihracatçı firma 15 gün içerisinde analiz sonucuna itiraz edebilir. Bu durumda KKGM’ ne bağlı Zirai Karantina Müdürlüğü, Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, yaptığı veya yaptırdığı analizleri yenilemek zorunda olup, çıkan sonuç nihaidir. İhraç edilecek organik ürünün yapılan analizleri sonucunda Yönetmelik kriterlerine uygun bulunmaması halinde ürünün çıkışına müsaade edilmez.

İhracatçı firma, ihraç tarihinden itibaren ihracatı tamamlanan miktara ait gümrük beyannamesi ve gümrük makbuzunun ilgili yerlerden onaylı nüshasının birer suretini en geç 15 gün içinde TÜGEM’ e ve firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne ibraz eder. Firma ihracat tamamlandıktan sonra ihracat ön izin belgesinin aslını da TÜGEM’ e iade eder.

ALTINCI BÖLÜM

Piyasaya Arzı

Lisans ve Tescil Belgesi

Madde 11 — Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünleri üreten veya ithal eden firmalar, faaliyetlerini belgelemek amacıyla 30 gün içinde Lisans Belgesi, üreterek veya ithal ederek piyasaya arz ettiği her ürün için ise Tescil Belgesi almakla mükelleftirler.

Lisans Belgesi almak için aşağıdaki belgelerle TÜGEM’ e müracaat edilir.

a) Bu Yönetmeliğin EK-IX unda yer alan Lisans Müracaat Formu,

b) Ticaret Odası Sicil Kaydı,

c) Onaylı Vergi Levhası.

Tescil Belgesi almak için aşağıdaki belgelerle TÜGEM’ e müracaat edilir.

a) Bu Yönetmeliğin EK-X unda yer alan Tescil Müracaat Formu,

b) Ağır metalleri de içerecek şekilde (Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesi hükmüne göre her yıl Bakanlıkça yayımlanan Tebliğde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişilere ait laboratuarlar ile gerekli analiz ve deneyleri yapabilecek teknolojik ve bilimsel altyapıya sahip kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişilere ait laboratuarlarca) düzenlenmiş analiz raporu,

c) Hayvansal orijinli materyallerden üretilmiş ise Madde 6 daki parametreleri içeren analiz sertifikası, Bitkisel orijinli materyallerden üretilmiş ise Zirai Karantina Yönetmeliğinde belirtilen hastalıkları taşımadığına dair analiz sertifikası,

d) Enzim İçerikli Organik Gübrelerde Enzim Aktivite tayini ile Vitamin tayini İTÜ bünyesinde veya İTÜ Teknokent ile İTÜ Kosgep Teknoloji Geliştirme Merkezi gibi Enzimlerle ilgili araştırma geliştirme faaliyeti gösteren laboratuarlar ile laboratuar alt yapısı bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar analizi yapabilirler.

e) Üretim prosesi,

f) EK-VII’ de belirtilen formata uygun olarak düzenlenmiş etiket örneği.

Piyasaya Arz

Madde 12 — Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünler ambalajlanmış olarak piyasaya arz edilir. Ambalajlar açıldığında eski haline dönüşemeyecek şekilde olmalıdır

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim Esasları

Denetim

Madde 13 — Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünler, bu Yönetmelik EK-X’da verilen toleranslar da dikkate alınarak Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan Genelge esaslarına göre il müdürlüklerince denetlenir. Piyasa ve şikayet denetimlerde alınan numunenin analizi sonucu, bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygunsuzluğunun tespiti halinde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

Ayrıca il müdürlüklerince yapılan piyasa denetimlerinde, bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlerden ithal edilerek piyasaya arz edilenlerin tarımsal amaç dışı satıldığının tespiti halinde, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Numune Alma ve Analiz Metotları

Madde 14 — Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlerin analizleri, EK-VIII’de belirlenen metotlara göre yapılacak olup, analiz metodu analiz raporunda belirtilecektir. Belirtilen Metot dışında bir metot kullanılmış ise, analiz raporunda belirtilir. Bu durumda öncelikli olarak Uluslararası kabul gören metotlar kullanılacaktır.

Ürünü temsil eden numunelerin alınması ve alınacak numune sayısının belirlenmesi Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin EK 2 sinde belirtilen yöntemlere göre belirlenir. Bu Yönetmelikte yer alan ve içeriğinde birincil, ikincil ve iz element ihtiva eden ürünlerdeki mineral veya kimyasal muhtevanın analizlerinde ise Yönetmeliğin EK-XI’ inde verilen toleranslar da dikkate alınmak suretiyle Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin EK-3’ünde yer alan metotlar uygulanır. Laboratuarlar, analiz raporlarında söz konusu ürünün kod numarasını ve bulunan değerler ile bu değerlerin Yönetmelik kriterlerine uygun olup olmadığını açıkça belirtir.

Etiketleme ve İşaretleme

Madde 15 — Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlerin ambalaj veya etiketlerinin üzerinde EK-VII’de örneği ve açıklamaları verilen etiket ve işaretlemelere uygun bilgiler yer almalıdır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İstatistik

Verilerin Toplanması

Madde 16 — Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden kişi ve kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tedarik, satış ve stok miktarlarını içeren bilgileri istatistiki veritabanı oluşturmak üzere Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler

DOKUZUNCU BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatlar

Madde 17 — 22/4/2003 tarihli ve 25087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Toprak Düzenleyicilerin ve Mikrobiyal Gübrelerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin EK I’inde B1 azotlu katı organik, B2 azotlu sıvı organik C1 NP’li katı organik, C2 NP’li sıvı organik gübreler ile EK III A1 de yer alan kompost ithal edilerek piyasaya arz edilemez.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelik ve eklerinde yer almayan ancak, "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" ekinde yer alan ya da organik tarımda kullanıldığı belgelenen ürünler Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereklerini de yerine getirmek kaydıyla bu Yönetmelik esaslarına göre belgelendirilirler.

Geçici Madde 3 — Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer almayan ancak, bitkisel üretimde yoğun bir şekilde kullanılan ürünlerin, Milli standardı oluşturuluncaya kadar, tarımın hizmetine kazandırılması amacıyla isimleri ve taşıması gereken özellikleri EK-XII’de verilmiş olan ürünlerin etiketi, ambalajı üzerinde risk ve güvenlik ibarelerine yer verilmek şartıyla üretimine, ithalatına, ihracatına, denetimine ve piyasaya arzına Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre müsaade edilerek belgelendirilecektir.

Geçici Madde 4 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen ve Bakanlıkça Tescil Belgesi düzenlenen ürünler, Bakanlığın yayımlayacağı Genelgede belirlenecek bir tarihe kadar 22/4/2003 tarihli ve 25087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Toprak Düzenleyicilerin ve Mikrobiyal Gübrelerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK I

ORGANİK GÜBRELER

A. BİTKİSEL ve HAYVANSAL KAYNAKLI ORGANİK GÜBRELER

NO

Organik Ürünün Tip İsmi.

Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Katı Organik Gübre

Hayvansal kaynaklı materyallerin fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler.

Organik madde en az : % 30

Organik azot en az : % 2

Toplam (N + P2O5 + K2O) en az : % 6

Maksimum nem : % 20

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir.

10 mm’ lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.

PH

* Bitki gelişim düzenleyicisi ve Bitki Koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

- Toplam organik madde

- Toplam azot

- Organik azot

- Toplam P2O5 (eğer % 1’i geçerse)

- Suda Çözünür K2O (eğer % 1’i geçerse)

beyan edilebilirler.

- Maksimum nem

2

Sıvı Organik Gübre

Hayvansal kaynaklı materyallerin fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti ya da süspansiyon haldeki ürünler.

 

 

Toplam organik madde en az : % 25

Toplam (N + P2O5 + K2O) en az : % 3

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir

PH

*

- Toplam organik madde

- Organik azot( % 1’i geçer ise)

- Toplam P2O5 (eğer % 1’i geçerse)

- Suda Çözünür K2O (eğer % 1’i geçerse)

beyan edilebilirler.

3

Katı Organik Gübre

Bitkisel kaynaklı materyallerin fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler.

Toplam organik madde en az : % 30

Organik azot en az : % 2

Toplam (N + P2O5 + K2O) en az : % 6

Maksimum nem : % 20

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir.

10 mm’ lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir

PH

*

- Toplam organik madde

- Toplam azot

- Organik azot

- Toplam P2O5 (eğer % 1’i geçerse)

- Suda Çözünür K2O (eğer % 1’i geçerse)

beyan edilebilirler.

- Maksimum nem

4

Sıvı Organik Gübre

Bitkisel kaynaklı materyallerin fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutulmasıyla elde edilmiş çözelti ya da süspansiyon haldeki ürünler.

Organik madde en az: % 25

Toplam (N + P2O5 + K2O) en az : % 3

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir

PH

*

-Toplam organik madde

-Organik azot ( % 1’i geçer ise)

-Hümik asit ( % 1’i geçer ise)

-Serbest aminoasitler (%2’yi geçer ise)

beyan edilebilirler.

İsteğe bağlı olarak :

-Toplam P2O5 (% 1’i geçer ise)

Suda Çözünür K2O ( % 1’i geçer ise)

beyan edilebilirler.

5

 

 

 

 

 

Katı Organik Gübre

Bitkisel ve hayvansal kaynaklı materyallerin karışımının fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler.

Organik madde en az : % 30

Organik azot en az : % 2

Toplam (N + P2O5 + K2O) en az : % 6

Maksimum nem : % 20

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir.

10 mm’ lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.

PH

*

- Toplam organik madde

- Toplam azot

- Organik azot

- Toplam P2O5 (eğer % 1’i geçerse)

- Suda Çözünür K2O (eğer % 1’i geçerse)

beyan edilebilirler.

- Maksimum nem.

6

 

 

 

 

Sıvı Organik Gübre

Bitkisel ve hayvansal kaynaklı materyallerin karışımının fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti ya da süspansiyon haldeki ürünler.

 

 

Toplam organik madde en az : % 25

Toplam (N + P2O5 + K2O) en az : % 3

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir

PH

*

- Toplam organik madde

- Organik azot( % 1’i geçer ise)

- Toplam P2O5 (eğer % 1’i geçerse)

- Suda Çözünür K2O (eğer % 1’i geçerse)

beyan edilebilirler.

7

Bitkisel Menşeli Aminoasit İçeren Organik Gübre

Aşağıdaki işlemlerden biri yoluyla elde edilen sulu çözelti halindeki ürünler : - Proteinlerin hidrolizi

- Fermantasyon

- Sentez

Elde edilmesinde yapılan işlem şekli :

-Hidrolize olanlarda hidroliz olan hammadde belirtilecektir.

-Kullanılan mikroorganizma gerekirse fermantasyon ürünleri belirtilecektir.

-Kullanılan metot ve sentez ürünleri belirtilecektir.

-Sentez yoluyla elde edilen veya bu yolla elde edilerek gübreye dışarıdan katılmak suretiyle üretilen aminoasit içeren organik gübreler KKGM’den ruhsatlandırılmak suretiyle piyasaya arz edilebilirler.

Organik madde en az: % 20

Serbest aminoasitler en az: % 6

Toplam azot en az : % 3

Toplam (N + P2O5 + K2O) en az : % 6

PH

 

*

-Toplam organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Serbest aminoasitler

-Toplam P2O5 (% 1’i geçer ise)

-Suda Çözünür K2O ( % 1’i geçer ise)

beyan edilebilirler.

8

Deniz Yosunu

Dehidrasyon, dondurma ve ufalanmayı içeren fiziksel veya kimyasal işlemler ile elde edilen katı haldeki ürün

Organik madde en az: % 30

pH

*

-Organik madde,

-Serbest aminoasitler (Alginik,Giberallik)

 

 

 

 

 

B. AZOTLU ORGANİK GÜBRELER

B1. Azotlu Katı Organik Gübreler

NO

Organik Ürünün Tip İsmi.

Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi

gereken zorunlu içerik

1

Bitkisel Kaynaklı Tekli veya Karışım Azotlu Organik Gübreler

Şekerli maddelerin fermentasyonu ile elde edilen hidroalkollü sıvıların distilasyon artıkları ile kurutulmuş yağlı tohum artıklarından fiziksel yolla elde edilen ürünler.

Organik madde en az : % 30

Organik azot en az : % 3

Maksimum nem : % 20

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir.

pH

*

-Organik madde

-Organik azot

-Suda çözünür K2O % 1’i geçer ise beyan edilebilir

-Maksimum nem

2

Hayvansal Menşeli Tekli veya Karışım Azotlu Organik Gübreler

Telek, kavrulmuş boynuz-tırnak, doğal boynuz-tırnak, deri ve yele tüyü, deri-kösele, kavrulmuş deri, kuru kan, kan unu, yün artıkları gibi ürünlerden tekli veya karışım olarak fiziksel yolla elde edilen ürünler.

Organik madde en az : % 30

Organik azot en az : % 2

Maksimum nem : % 20

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir.

pH

*

-Organik madde

-Organik azot

-Maksimum nem

3

Katı Çiftlik Gübresi

Döşemelerdeki altlıklı veya altlıksız hayvan dışkılarının ihtimarı ve kurutulmasıyla elde edilen ürünler.

Organik madde en az % 40

Toplam azot en az : % 1,5

Organik azot en az: % 1

Maksimum nem : % 20

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir.

pH

*

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Maksimum nem

 

 

 

B2. Azotlu Sıvı Organik Gübreler

NO

Organik Ürünün Tip İsmi.

Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Şeker Pancarı Melası

Şeker fabrikalarındaki şeker üretme işleminden sonra arta kalan süspansiyon haldeki ürünler.

Organik madde en az: % 30

Glikoz ve Sakkaroz şekeri en az: %45

Betain en az : % 5

Organik azot en az : % 0,5

Suda çözünür K2O en az : % 3

pH

 

*

-Organik madde

-Organik azot

-Suda çözünür K2O

2

Şilempe

Şeker pancarı melasının alkolünün alınması sonucu elde edilen sıvı haldeki ürünler.

Organik madde en az: % 30

Organik azot en az: % 0,3

Suda Çözünür K2O: % 2

pH

 

*

-Organik madde

-Organik azot

-Suda çözünür K2O

3.

 

Sıvı Çiftlik Gübresi

Döşemelerdeki altlıklı veya altlıksız hayvan dışkılarının ihtimarı ile elde edilen ürünlerin suda çözündürülmesiyle elde edilen sıvı haldeki ürünler.

Organik madde en az : % 20

Organik azot en az : % 1

Toplam azot en az : % 1

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir.

pH

*

-Organik madde

-Organik karbon

-Toplam azot

-Organik azot

 

C. NP’li ORGANİK GÜBRELER

C1. NP’li Katı Organik Gübreler

NO

Organik Ürünün Tip İsmi.

Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Hayvansal Menşeli Tekli veya Karışım Azotlu Fosforlu Organik Gübreler

Balık unu, Kemik unu, Jelatini alınmış kemik unu, Kemik artığı gibi ürünlerden tekli veya karışım olarak fiziksel yolla elde edilen ürünler.

Organik madde en az : % 30

Azot ve fosfor (P2O5 ) toplamı en az : % 10

Maksimum nem : %20

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir.

pH

*

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Toplam (P2O5 )

-Maksimum nem

2

Kuş Gübresi

Kuşların dışkılarının doğal ortamlarında ihtimarı ve kuruması sonucu elde edilen ürünler.

Organik madde en az : % 30

Azot ve fosfor (P2O5 ) toplamı en az : % 6

Maksimum nem : %20

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir.

pH

*

Tuzluluk

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Toplam (P2O5 )

-Maksimum nem

3.

 

Katı Kümes Hayvan Gübresi

Kümes hayvanlarının altlıklı veya altlıksız dışkılarının aerobik fermantasyonu ve kurutulması sonucu elde edilen ürünler.

Organik madde en az : % 30

Azot ve fosfor (P2O5 ) toplamı en az : % 4

Maksimum nem : %20

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir.

pH

*

Tuzluluk

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Toplam (P2O5 )

-Maksimum nem

4

Yarasa Gübresi

Yarasaların dışkılarının doğal ortamlarında ihtimarı ve kuruması sonucu elde edilen ürünler.

Organik madde en az : % 30

Azot ve fosfor (P2O5 ) toplamı en az : % 5

Maksimum nem : %20

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir.

pH

*

Tuzluluk

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Toplam (P2O5 )

-Maksimum nem

 

C2. NP’li Sıvı Organik Gübreler

NO

Organik Ürünün Tip İsmi.

Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Hidrolize Edilmiş Mezbaha Artıkları

Mezbaha artıklarının130 °C ’de kısmi hidrolizi ile elde edilen ürünler.

Organik madde en az : % 20

Azot ve fosfor (P2O5 ) toplamı en az : % 5

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir

pH

*

Tuzluluk

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Toplam (P2O5 )

 

2

Sıvı Kümes Hayvan Gübresi

Kümes hayvanlarının altlıklı veya altlıksız dışkılarının aerobik fermantasyonu sonucu elde edilen ürünün suda çözündürülmesiyle elde edilen sıvı haldeki ürünler.

Organik madde en az : % 20

Azot ve fosfor (P2O5 ) toplamı en az : % 2

Üründe kullanılan hammaddeler belirtilecektir

pH

*

Tuzluluk

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Toplam (P2O5 )

 

 

EK II

ORGANOMİNERAL GÜBRELER

A- AZOTLU ORGANOMİNERAL GÜBRELER

A1. Azotlu Katı Organomineral Gübreler.

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

Azotlu Katı Organomineral Gübre

Azot ihtiva eden bitki besin elementi ile bir veya birden fazla organik ürünün karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.

 

 

Organik madde en az : % 20

Toplam azot en az : % 12

Organik azot en az: % 1

Maksimum nem : % 20

Toplam azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

Organik azot, Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu, Siyanamid azotu ile (krotonilidendiure, isobutillidendiure veya formüre) aldehitlerinden gelen azot

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

pH

*

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Maksimum nem

 

 

A2. Azotlu Sıvı Organomineral Gübreler

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

Azotlu Sıvı Organomineral Gübre

Azot ihtiva eden bitki besin elementi ile bir veya birden fazla organik ürünlerin bileşiminden süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.

 

 

Organik madde en az : % 15

Toplam azot en az : % 8

Organik azot en az : % 0..3

Toplam azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

Organik azot, Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu, Siyanamid azotu ile (krotonilidendiure, isobutillidendiure veya formüre) aldehitlerinden gelen azot

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

pH

*

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

 

B-NP’li ORGANOMİNERAL GÜBRELER

B1. NP’li Katı Organomineral Gübreler

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

NP’li Katı Organomineral Gübre

Azotlu veya fosfatlı bitki besin elementlerinin tekli veya ikili karışımının bir veya birden fazla organik ürünle bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.

 

 

Organik madde en az : % 20

Toplam ( N+ P2O5 ) en az : % 12

Toplam azot en az % 3

Organik azot en az: % 1

Toplam P2O5 en az % 5

Maksimum nem : % 20

Toplam azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

Organik azot, Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu, Siyanamid azotu ile (krotonilidendiure, isobutillidendiure veya formüre) aldehitlerinden gelen azot

Toplam fosforun çözünürlükleri aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

Toplam Fosfor, Suda çözünür Fosfor, Su ve Nötr amonyum sitratta çözünür Fosfor.

 

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

pH

*

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Toplam P2O5

-Maksimum nem

 

B2 NP’li Sıvı Organomineral Gübreler

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

NP’li Sıvı Organomineral Gübre

Azotlu veya fosfatlı bitki besin elementlerinin tekli veya ikili karışımının bir veya birden fazla organik ürünle bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.

 

Organik madde en az : % 15

Toplam ( N+ P2O5 ) en az : % 10

Toplam azot en az % 3

Organik azot en az: % 0.3

Toplam P2O5 en az % 4

Toplam azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

Organik azot, Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu, Siyanamid azotu ile (krotonilidendiure, isobutillidendiure veya formüre) aldehitlerinden gelen azot

Toplam fosforun çözünürlükleri aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

Toplam Fosfor, Suda çözünür Fosfor, Su ve Nötr amonyum sitratta çözünür Fosfor.

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

pH

*

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Toplam P2O5

 

 

 

C.NK’lı ORGANOMİNERALGÜBRELER

C1. NK’lı Katı Organomineral Gübreler

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

NK’ lı Katı Organomineral Gübre

Azotlu veya potasyumlu bitki besin elementlerinin tekli veya ikili karışımının bir veya birden fazla organik ürünle bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.

 

 

Organik madde en az : % 20

Toplam ( N+ K2O) en az :% 12

Toplam azot en az % 3

Organik azot en az: % 1

Toplam K2O en az % 5

Maksimum nem : % 20

Toplam azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

Organik azot, Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu, Siyanamid azotu ile (krotonilidendiure, isobutillidendiure veya formüre) aldehitlerinden gelen azot

 

Toplam K2O suda çözünür formda olmalıdır.

 

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

pH

*

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Suda çözünür K2O

-Maksimum nem

 

 

C2. NK’lı Sıvı Organomineral Gübreler

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

NK’ lı Sıvı Organomineral Gübre

Azotlu veya potasyumlu bitki besin elementlerinin tekli veya ikili karışımının bir veya birden fazla organik ürünle bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.

 

Organik madde en az : % 15

Toplam ( N+ K2O) en az :% 10

Toplam azot en az % 3

Organik azot en az: % 0.3

Toplam K2O en az % 4

Toplam azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

Organik azot, Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu, Siyanamid azotu ile (krotonilidendiure, isobutillidendiure veya formüre) aldehitlerinden gelen azot

 

Toplam K2O suda çözünür formda olmalıdır.

 

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

pH

*

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Suda çözünür K2O

 

D-NPK’lı ORGANOMİNERAL GÜBRELER

D1. NPK’lı Katı Organomineral Gübreler

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

NPK’ lı Katı Organomineral Gübre

Azotlu, fosforlu veya potasyumlu bitki besin elementlerinin tekli, ikili veya üçlü karışımının bir veya birden fazla organik ürünle bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.

 

Organik madde en az : % 20

Toplam ( N+ P2O5 +K2O) en az :% 15

Toplam azot en az % 3

Organik azot en az: % 1

Toplam P2O5 en az % 5

Toplam K2O en az % 5

Maksimum nem : % 20

Toplam azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

Organik azot, Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu, Siyanamid azotu ile (krotonilidendiure, isobutillidendiure veya formüre) aldehitlerinden gelen azot

Toplam fosforun çözünürlükleri aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

Toplam Fosfor, Suda çözünür Fosfor, Su ve Nötr amonyum sitratta çözünür Fosfor.

Toplam K2O suda çözünür formda olmalıdır.

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

pH

*

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Suda çözünür K2O

-Toplam P2O5

-Maksimum nem

 

 

D2. NPK’lı Sıvı Organomineral Gübreler

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

NPK’ lı Sıvı Organomineral Gübre

Azotlu, fosforlu veya potasyumlu bitki besin elementlerinin tekli, ikili veya üçlü karışımının bir veya birden fazla organik ürünle bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.

 

Organik madde en az : % 15

Toplam ( N+ P2O5 +K2O) en az :% 12

Toplam azot en az % 2

Organik azot en az: % 0.3

Toplam P2O5 en az % 4

Toplam K2O en az % 4

Toplam azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

Organik azot, Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu, Siyanamid azotu ile (krotonilidendiure, isobutillidendiure veya formüre) aldehitlerinden gelen azot

Toplam fosforun çözünürlükleri aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

Toplam Fosfor, Suda çözünür Fosfor, Su ve Nötr amonyum sitratta çözünür Fosfor.

Toplam K2O suda çözünür formda olmalıdır.

 

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

pH

*

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Organik azot

-Suda çözünür K2O

-Toplam P2O5

EK – III

ÖZEL GÜBRELER

 

NO

Ürünün Tip İsmi.

Ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin

maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Özel Kaplama ve Karışım Gübreler

Kaplama veya karışım materyali olarak (Fosil Esaslı Organik materyaller) katı saf hümik asitler ile humuslaşma derecesi uygun olan torf ve turba yataklarından elde edilen organik ürünlere, organik yapıştırıcı ilave edilerek 50-90 derece sıcaklıkta, mikronize edilen organik hammaddenin, inorganik gübrelere püskürtülerek kaplanması veya karışım sonucu elde edilen ürünler.

 

 

Organik madde en az: % 15

Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 35

İkili gübreler (NP, NK, PK) ) toplamı en az : % 20

Tekli gübreler : (N) en az: % 20

( P) en az : % 25

( K) en az :% 25

Azotun form ve miktarları belirtilecektir.

Fosforun çözünürlüğü ve miktarı belirtilecektir.

Potasyumun suda çözünürlüğü ve miktarı belirtilecektir.

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

 

pH

*

- Toplam organik madde

- Toplam azot

- Toplam P2O5

- Suda çözünür K2O

 

2

Vinas Ekstresi

Şeker üretiminden arta kalan melasın, maya ve alkol sanayinde işlenmesi sonucu meydana gelen katı haldeki ekstre

Organik madde en az : % 5

Toplam K2O en az : % 20

Klor oranı % 1 i geçemez

Maksimum nem : % 20

 

 

 

pH

*

-Organik madde

-Toplam Azot % 1 i geçerse

-Toplam MgO % 1 i geçerse

-Suda çözünür K2O

-Maksimum nem

 

 

3

Sıvı Vinas

Şeker üretiminden arta kalan melasın maya ve alkol sanayinde işlenmesi sonucu meydana gelen sıvı haldeki ekstre

Organik madde en az : % 25

Toplam Azot en az :% 2

Toplam K2O en az : % 5

Klor oranı % 2’ yi geçemez

 

 

 

 

pH

*

-Organik madde

-Toplam Azot

- Suda çözünür K2O

4

 

 

Katkılı Sıvı Deniz Yosunu

Dehidrasyon, dondurma ve ufalanmayı içeren fiziksel veya kimyasal işlemler ile elde edilen katı deniz yosununun suda çözündürülmesi veya herhangi bir organik ürün ile süspansiyonu sonucu elde edilen sıvı haldeki ürün.

Organik madde en az: % 15

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler beyan edilir.

 

 

pH

*

-Organik madde

-Serbest aminoasitler

-İstege bağlı;

Alginik ve Giberallik asit

 

 

 

EK – IV

TOPRAK DÜZENLEYİCİLER

A-Organik Toprak Düzenleyiciler

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin

maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Kompost

Evsel veya tarımsal endüstri atıklarındaki organik atıkların aerobik fermantasyonuyla elde edilen ürün. Piyasaya sürülecek kompost içinde cam, cüruf, metal, plastik, lastik deri gibi seçilebilir maddelerin toplamı, ağırlığın % 2 sini geçemez

Organik madde en az : % 25

Maksimum nem : % 20

10 mm’lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.

Plastik madde ya da diğer mevcut muhtemelen geri dönüşümü olmayan madde parçacıklarının büyüklüğü 10 mm’yi geçmeyecektir.

Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir.

Kuru maddedeki Arsenik miktarı 20 mg/kg ı geçemez.

PH

Tuzluluk değeri en fazla: 4 mmhos/cm

*

- Toplam organik madde

- Maksimum nem

- Toplam azot (eğer % 1’i geçer ise)

- Organik azot (eğer % 1’i geçer ise)

- P2O5 (eğer % 1’i geçer ise)

- Suda çözünür K2O. (eğer % 1’i geçer ise)

beyan edilebilir.

2

Katı Haldeki İşlenmiş Doğal Leonardit

Eski çağlardan kalma bitki ve hayvan kalıntılarının göl ve bataklık ortamlarda tortulaşması sonucu oluşan basınç, sıcaklık ve anaerobik koşullarda materyalin bozunması ve humifikasyonu sonucu tabakalaşmış organik killi sedimanter kayaçtır. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini artıran ve yüksek oranda humik asit içeren, toprağa uygulandığında humus oluşturarak bağıl haldeki bitki besin elementlerinin alımını kolaylaştıran organik bir materyaldir.

Organik madde en az : % 25

Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 40

Maksimum nem : % 25

 

Üründe kullanılan hammadde belirtilecektir.

 

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

PH

*

- Toplam organik madde

- Toplam (hümik + fulvik) asit

- Maksimum nem

- Toplam azot (eğer % 1’i geçer ise)

- P2O5 (eğer % 1’i geçer ise)

- Suda çözünür K2O. (eğer % 1’i geçer ise)

beyan edilebilir.

3

Sıvı Haldeki Hümik Asit

Katı Haldeki işlenmiş doğal leonardit’in potasyum hidroksit ile fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti halindeki ürün

Organik madde en az : % 3

Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 12

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

PH

*

- Toplam organik madde

- Toplam (hümik + fulvik) asit

- Toplam azot (eğer % 1’i geçer ise)

- Suda çözünür K2O

- P2O5 (eğer % 1’i geçer ise)

beyan edilebilir.

4

Bitkisel Menşeli Sıvı Hümik Asit

Bitkisel kaynaklı ürünlerin fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti halindeki ürün

Organik madde en az : % 30

Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 20

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

PH

*

- Toplam organik madde

- Toplam (hümik + fulvik) asit

- Toplam azot (eğer % 1’i geçer ise)

- P2O5 (eğer % 1’i geçer ise)

- Suda çözünür K2O. (eğer % 1’i geçer ise)

beyan edilebilir.

5

Potasyum Humat

Yüksek oranda humik+fulvik asit içeren ve sıvı haldeki humik asit tuzunun granilasyonu ile elde edilen ürün

Toplam organik madde en az : % 25

Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 50

Maksimum nem :% 20

 

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

PH

*

- Toplam organik madde

- Toplam (hümik+ fulvik) asit

- Maksimum nem

- Toplam azot (eğer % 1’i geçer ise)

- Suda çözünür K2O

- P2O5 (eğer % 1’i geçer ise)

beyan edilebilir.

 

B. Mineral Toprak Düzenleyiciler

NO

Ürünün Tip İsmi.

Mineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Tarım Kireci

Toprak asitliğini gidermek amacıyla kullanılan kalsiyum karbonat içeren tabii, sönmüş ve sönmemiş halde bulunan ürün.

 

pH

*

-Toplam CaCO3

-Toplam MgCO3

-Tane büyüklüğü

2

Alçı Taşı (Jips)

Alkali topraklarda sodyum ıslahı ile toprak asitliğini gidermek amacıyla kullanılan kalsiyum sülfat ve kükürt içeren buharlaşmayla çökelmiş doğal ürün.

Kalsiyum Sülfat CaSO4 en az % 80 Kükürt (S) en az % 14

pH

*

-Toplam CaO

-Toplam SO3

-Suda çözünür SO3

-Tane büyüklüğü

3

Magnezyumlu Kalsiyumlu Karbonat

(Dolomit)

Ana bileşkesi olarak magnezyumlu kalsiyum karbonat içeren ve toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutan doğal ürün

Porozite en az : % 10

Kalsiyum Oksit CaO en az : % 30

Magnezyum Oksit MgO en az : 18

pH

*

-Toplam CaO

-Toplam MgO

-Tane büyüklüğü

4

 

 

Klinoptilolit

Ana bileşkesi Sodyum, kalsiyum, potasyum ve alüminasilikat olan ve potasyumca zengin (zeolit) bir mineraldir. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli,havadar ve geçirgen tutar

Porozite en az : % 40

Potasyum içermesi halinde en az: % 3

Kalsiyum içermesi halinde en az % 2

Sodyum içermesi halinde en az % 0,2

pH

*

-Toplam K2O

-Tane büyüklüğü

5

Vermikulit

Ana bileşkesi mikalı kil minerali olan Demir-Magnezyum alümina silikattır. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli ve havadar ve geçirgen tutar.

Porozite en az : % 40

pH

*

-Tane büyüklüğü

6

Diatomit ( Diatom toprağı)

Tek hücreli canlıların ve mikroorganizmaların tatlı su göllerinde çökelmesi ve yataklanması sonucu oluşmuş bir kayaçtır. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutar.

Porozite: en az : % 40

Silisyum Dioksit SiO2 : en az % 85

pH

*

-Toplam SiO2

-Tane büyüklüğü

7

Kieserit ( Epsom tuzu)

Ana bileşkesi , evaporatik kimyasal çökelim kayacı olan ulu Magnezyum Sülfat mineralidir.

Magnezyum Mg en az : % 16

Kükürt S en az : % 10

pH

*

-Toplam Mg

-Toplam S

-Tane büyüklüğü

8

Langbenit

Ana bileşkesi Potasyum- Magnezyum Sülfat olan mineraldir. Toprakta yavaş çözünerek potasyum, magnezyum ve kükürt takviyesi yapar.

Potasyum Oksit K2O en az : % 22

Magnezyum en az Mg : % 11

Kükürt S : 22

pH

*

-Toplam K2O

-Toplam Mg

-Toplam S

-Tane büyüklüğü

9

Glakonit ( Yeşil kum)

Ana bileşkesi sulu ortamda çökelip başkalaşım geçirmiş demir-potasyum silikat mineralidir.Toprağa demir ve potasyum takviyesi yapar.

Potasyum Oksit K2O en az : % 8

Demir Oksit Fe2O3 en az : % 4

pH

*

-Toplam K2O

- Toplam Fe2O3

-Tane büyüklüğü

10

Sünger taşı (Pomza)

Volkanik küllerin göl ve deniz ortamında çökelmesi ve yataklanması sonucu oluşan bir kayaçtır.

Porozite en az : % 35

Silisyum Dioksit SiO2 en az : % 50

Alüminyum Oksit AL2O3 en az : % 10

pH

*

-Toplam SiO2

-Toplam AL2O4

-Tane büyüklüğü

 

 

C. Organomineral Toprak Düzenleyiciler

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

 

 

 

 

 

Katı Organik+ Mineral Toprak Düzenleyici

Bu Yönetmeliğin EK III (B) tablosunda belirtilen tekli veya karışım mineral toprak düzenleyicileri ile yine bu Yönetmelikte belirtilen kimyasal veya fiziksel yollarla elde edilen tekli, karışım organik ürünler ve/veya torf’ un karışımı sonucu elde edilen ürün.

Organik madde en az : % 20

Üründe kullanılan mineral madde içerik ve miktarları belirtilecektir.

Maksimum nem : % 20

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

pH

*

- Toplam organik madde

- Mineral madde miktarı

- Tane büyüklüğü

- Maksimum nem

2

Sıvı Organik+ Mineral Toprak Düzenleyici

Bu Yönetmeliğin EK III (B) tablosunda belirtilen tekli veya karışım mineral toprak düzenleyicileri ile yine bu Yönetmelikte belirtilen kimyasal veya fiziksel yollarla elde edilen tekli, karışım organik ürünler ve/veya torf’ un karışımı sonucu süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürün.

Organik madde en az : % 15

Üründe kullanılan mineral madde içerik ve miktarları belirtilecektir

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

pH

*

- Toplam organik madde

- Mineral madde miktarı

3

 

 

 

 

 

 

 

Katı Organik+ Mineral +NPK Katkılı Toprak Düzenleyici

Bu Yönetmeliğin EK III (B) tablosunda belirtilen tekli veya karışım mineral toprak düzenleyicileri, yine bu Yönetmelikte belirtilen kimyasal veya fiziksel yollarla elde edilen tekli, karışım organik ürünler ve/veya torf ile Azotlu, fosforlu veya potasyumlu bitki besin elementlerinin tekli, ikili veya üçlü karışımı sonucu elde edilen ürün.

 

Organik madde en az: % 20

Maksimum nem : % 20

Üründe kullanılan mineral madde içerik ve miktarları belirtilecektir

Üçlü gübreler (N, P, K) toplamı en az : % 20

İkili gübreler (NP, NK, PK) toplam en az : % 15

Tekli gübreler : (N) en az : % 3

( P) en az : % 5

( K) en az :% 5

Azotun form ve miktarları belirtilecektir.

Fosforun çözünürlüğü ve miktarı belirtilecektir.

Potasyumun suda çözünürlüğü ve miktarı belirtilecektir.

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

pH

*

- Toplam organik madde

- Toplam azot

- Organik azot

- Suda çözünür K2O

- Suda çözünür P2O5

- Mineral madde miktarı

- Tane büyüklüğü

- Maksimum nem

4

 

 

 

 

 

 

 

Sıvı Organik+ Mineral +NPK Katkılı Toprak Düzenleyici

Bu Yönetmeliğin EK III (B) tablosunda belirtilen tekli veya karışım mineral toprak düzenleyicileri, yine bu Yönetmelikte belirtilen kimyasal veya fiziksel yollarla elde edilen tekli, karışım organik ürünler ve/veya torf ile Azotlu, fosforlu veya potasyumlu bitki besin elementlerinin tekli, ikili veya üçlü karışımı sonucu süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürün.

Organik madde en az: % 15

Üründe kullanılan mineral madde içerik ve miktarları belirtilecektir

Üçlü gübreler (N, P, K) toplamı en az : % 15

İkili gübreler (NP, NK, PK) toplam en az : % 10

Tekli gübreler : (N) en az : % 2

( P) en az : % 3

( K) en az :% 3

Azotun form ve miktarları belirtilecektir.

Fosforun çözünürlüğü ve miktarı belirtilecektir.

Potasyumun suda çözünürlüğü ve miktarı belirtilecektir.

İkincil bitki besin maddeleri ve iz elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

pH

*

- Toplam organik madde

- Toplam azot

- Organik azot

- Suda çözünür K2O

- Suda çözünür P2O5

- Mineral madde miktarı

 

 

V

MİKROBİYAL GÜBRELER

 

NO

Ürünün Tip İsmi.

Mikrobiyal ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

 

 

 

 

Mikrobiyal Gübreler

(Nodozite Bakteri Kültürü)

Baklagil bitkilerinin köklerinde simbiyotik bir yaşam sürdürebilen bu bakteriler oluşturdukları nodüller sayesinde havadaki serbest (Gaz=N2) azotu fikse ederek bitkilerin kullanabileceği formda amonyağı (NH3) bitkiye bağlarlar. Topraktan izole edilerek etkinliği tespit edilmiş bakteriler, mikrobiyal gübre olarak üretilerek bitkiye ve baklagil bitkilerinin tohumlarına aşılanarak kullanılabilirler.

Baklagil bitkileri ile simbiyotik yaşam sürecinde azot fikse eden bakteriler.

Rhizobium spp

Bradyrhizobium spp

 

Bakteri sayısı en az 107 kob/g

 

 

-Kullanılan bakterinin genetik yapısının değiştirilmediğine dair sertifika.

-Etkenlik deney sonucu

-Bakteri isimleri

-Canlı bakteri sayısı

2

Mikrobiyal Gübreler

(Serbest Yaşayan azot bağlayıcı bakteriler ile fosfat çözücü bakteriler)

Toprakta serbest olarak yaşayan bu organizmalar havadaki serbest azotu fikse ederek bitkilerin faydalanacakları formlarda (nitrat NO2 ve amonyak NH3) toprağa bağlarlar. Ayrıca bu türlere ait bazı bakteri ve fungus izolatları topraklarda yaygın olarak bulunan inorganik kaya fosfatlarını phosphatase enzimleri ile çözerek iyonize ederler. Toprakları fosfat iyonlarınca zenginleştirirler. Bu organizmaların tamamı toprakta mikrobiyal aktiviteyi artırır. Allelopatik kimyasalları parçalar. Enerji kaynağı olarak kullanmak için topraktaki kompleks organik bileşikleri parçalayarak toprakları makro ve mikro besin elementleri yönünden zenginleştirir. Bu kimyasallar tohum çimlenmesini, çelik köklenmesini teşvik eder ve bitki büyümesini artırır. Bu mikroorganizmalar kültüre alınarak çoğaltılabilir ve standardize edilebilirler. Sıvı, pelet, toz veya tablet şeklinde hazırlanan ticari formülasyonları tohum aşılama, sprey ve/veya sulama suyuna ya da direkt toprağa ilave edilebilirler.

 

 

 

Bakteri: Azotobacter spp., Azospirillum spp., Agrobacterium spp. Bacillus spp., Beijerinckia spp., Burkholdria spp., Clostridium spp. Enterobacter spp, Erwinia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp.,

 

Mavi yeşil alg: Anabaena spp., Nostoc spp. ve chlorella spp

 

Fungus: Penicillium spp, Aspergillus spp., Rhizopus spp., Trichoderma spp.,

 

Bakteriler için en az canlı sayısı 10 7 kob/g.

 

Funguslar için en az canlı sayısı 10 6 kob/g.

-Kullanılan bakterinin genetik yapısının değiştirilmediğine dair sertifika.

-Etkenlik deney sonucu

-Bakteri isimleri

-Canlı bakteri sayısı

3

Mavi yeşil algler

Çeltikle ortak yaşayarak bitkiye azot sağlarlar, toprakta doğal olarak bulunan bu algler mikrobiyal gübre olarak üretilerek toprağa ilave edilebilirler.

 

 

 

 

 

 

-Tür adı

-Canlı bakteri sayısı

4

 

Mikorizalar

Bitkilerle ortak yaşayarak makro ve mikro elementleri bitkiye taşırlar.Toprakta doğal olarak bulunan bu mantarlar mikrobiyal gübre olarak üretilerek toprağa ilave edilebilirler.

 

 

 

En az canlı sayısı 105 kob/g

 

-Tür adı

-Canlı bakteri sayısı

 

 

 

 

EK VI

ENZİM İÇERİKLİ ORGANİK GÜBRELER

 

NO

Organik Ürünün Tip İsmi.

Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Enzim İçerikli Organik- Mikrobiyal Gübre

Enzimler, proteaz, lipaz, alfa-amilaz, selülaz, beta-glukanaz, pektinaz, pentozanaz, ve hemiselülaz ısimleri ile tanımlanmakta olup, şekerleri (glikoz) sakaroz ve früktoza çevirmek suretiyle işlem görürler. Enzimler proteinlerin, yağların, nişastaların, nişasta türevi olmayan poli ve mono sakkaritler ile selüloz, β-glikonaz ve pentozan gibi bitki hücre duvar malzemelerinin parçalanarak çözümlenmesini ve kolayca bitki organizmasına geçmesini sağlayan bir ürün olup, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal menşeli olabilir. Mikroorganizmalar EK IV Mikrobiyal Gübreler kısmında belirtilen türlerden, Aminoasitler ise bitkisel veya hayvansal protein menşeli olmak zorundadır.

 

 

Toplam organik madde en az : % 10

 

Ürünün doğal yapısından kaynaklanan Aminoasitler ( Asparginic Asit, Serine, Proline, Alanine, Valine, Isovelicine, Tyrosine, Lysine, Aspargin, Treonin, Glutamic Asit, Glycine, Cystine, Metheoline, Levicine, Phenil-alanine, Histidine, Triptophan)

 

Varsa kullanılan vitaminler en az : % 2

(A, B1, B2, B6, B10, B12, C, E, K )

 

Toplam canlı organizma sayısı en az: 50.000 kob/g

Kurşun en fazla: 10 ppm

Arsenik en fazla:

3 ppm

Enzim aktivitesi kontrolü analizi.

pH

İçerdiği her enzim için uygun bir aktivite tayini.

- Toplam organik madde miktarı

- Aminoasit isimleri.

- Vitaminler.

-Toplam canlı organizma sayısı kob/g

-İçerdiği enzimlerin isimleri ve aktiviteleri.

2

İkincil ve Mikro Element Katkılı Enzim İçerikli Organik – Mikrobiyal Gübre

Enzimler; proteaz, lipaz, alfa-amilaz, selülaz, beta-glukanaz, pektinaz, pentozanaz, ve hemiselülaz dan oluşmaktadır. Bitki besinlerde yer alan şekerleri (glikoz) sakaroz ve früktoza çevirmek suretiyle işlem görürler. Proteinlerin, yağların, nişastaların nişasta türevi olmayan poli ve mono sakkaritlerin daha kolay organizmaya geçmesini sağlarlar. Hücre duvarlarında bulunan selüloz, β-glikonaz ve pentoazın parçalanarak çözümlenmesini ve kolayca organizmaya geçmesini sağlayan bir ürün olup, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal menşeli olabilir. Mikroorganizmalar EK IV Mikrobiyal Gübreler kısmında belirtilen türlerden, Aminoasitler ise bitkisel veya hayvansal protein menşeli. olmak zorundadır.

 

 

Toplam organik madde en az : % 10

 

Ürünün doğal yapısından kaynaklanan Aminoasitler (Asparginic Asit, Serine, Proline, Alanine, Valine, Isovelicine, Tyrosine, Lysine, Aspargin, Treonin, Glutamic Asit, Glycine, Cystine, Metheoline, Levicine, Phenil-alanine, Histidine, Triptophan)

 

Varsa kullanılan vitaminler en az : % 2

(A, B1, B2, B6, B10, B12, C, E, K )

 

Toplam canlı organizma sayısı en az: 50.000 kob/g

 

Kullanılan İkincil bitki besin maddeleri ile mikro elementler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarları karşılaması halinde beyan edilir.

Kurşun en fazla: 10 ppm

Arsenik en fazla:

3 ppm

Enzim aktivitesi kontrolü analizi.

pH

İçerdiği her enzim için uygun bir aktivite tayini.

- Toplam organik madde miktarı

- Aminoasit isimleri.

- Vitaminler.

- İkincil bitki besin maddeleri ile mikro elementlerin isimleri ve miktarları.

- Toplam canlı organizma sayısı kob/g

-İçerdiği enzimlerin isimleri ve aktiviteleri.

 

 

EK -VII

Etiket Örneği

 

 

 

T

E

M

E

L

 

A

L

A

N

1-Gübre türü

(Organik gübre, Organomineral gübre, Toprak Düzenleyicileri, Enzim İçeren Organik Gübre veya Mikrobiyal gübre)

2-Tip ismi.

3-Varsa ticari markası.

 

 

 

B

İ

L

G

İ

 

A

L

A

N

I

Bir önceki alandan açıkça ayrılmış olan bu alanda, etiket tüketici için gerekli bilgiyi içermelidir, örneğin :

9- Bakanlık Lisans ve Tescil No su

 

10- Üreticinin ticari ünvanı ve ürünün markası

 

11- Toprak ve iklim şartları ile bitkinin vegetatif gelişme dönemine göre kullanım dozu

 

12- Ürünün doğru ve verimli kullanımı

 

13- Uygun depolama şartları

 

14- Kullanımında güvenlik kuralları

 

15- Diğer teknik bilgiler

4-Garanti edilen içerik.

5-pH

6- Ürünün garanti edilen net veya brüt ağırlığı Kg veya Litre

7- Firma ünvanı, adresi ve telefonu

 

 

 1. 8- Risk ve güvenlik işaretleri

 2.  

EK-VIII

Analiz Metotları

- pH Tayini

1:10 Potansiyometrik

- Nem Tayini

AOAC 1995 (1050 C)

- Tuzluluk Tayini

Topraklarda Tuzluluk Okuması Richard 1954

- Toplam Azot Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Nitrat Azotu Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Amonyum Azotu Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Üre Azotu Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Toplam Fosfor Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Suda Çözünür Fosfor Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Suda ve Sitratta Çözünür Fosfor Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Suda Çözünür Potasyumoksit Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Suda Çözünür Bakır Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Suda Çözünür Demir Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Suda Çözünür Mangan Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Suda Çözünür Çinko Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Suda Çözünür Bor Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Suda Çözünür Molibden Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Toplam CaO Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Suda Çözünür CaO Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Toplam MgO Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Suda Çözünür MgO Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Toplam S Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Suda Çözünür SO3 Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3

- Organik Madde Tayini

AOAC 1995 (1050 C Nem – 5500 C Kuru Yakma)

- Organik Azot Tayini

4500-N org Kjeldahl Metodu

- Kuru Madde Tayini

AOAC 1995 (1050 C )

- Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini

TS 5869 / Nisan 1988

- Serbest Aminoasit Tayini

- Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini

Kromatografik ve Spektroskopik yöntemlerle yapılabilir.

Spektrofotometrik ve Kromatografik

- Ağır Metal Analizi

TS EN 13650 veya EPA 3052

-Civa ve Arsenik Analizi

EPA 3052

- Bakteri Sayımı

Countplate veya TS 4109 Analiz Yöntemi

- Clostridium perfringens Sayımı

TS 6405

- Maya ve küf Sayımı

TS 6580

- Staphyloccus aureus Sayımı

TS 6582

- Salmonella Sayımı

TS 7438 / ISO 6579

- Toplam aerobik mezofilik bakteri say.

TS 7703 / ISO 4833

EK -IX

Lisans Belgesi Müracaat Formu

 

Adına Lisans Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvuran Kurum veya Kuruluşun:

Ticari unvanı

 

Faaliyet konusu

(üretici, ithalatçı)

 

Adresi

 

 

 

Telefon numarası

 

Faks numarası

 

Bağlı olduğu vergi dairesi

 

Vergi numarası

 

Sermayesi

 

Sanayi ve/veya Ticaret Odasına kayıt belgesi örneği

Ek olarak verilecek.

Üretici ise, üretim tesislerinin adresleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih: ....../....../20...

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

 

 

EK - X

 

............................ Tescil Belgesi Müracaat Formu

Tescil Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvuran Kurum veya Kuruluşun:

Adı

 

Bakanlık Lisans Türü

 

Bakanlık Lisans No

 

Ürünün

Türü

 

Tip ismi

 

Cinsi

 

Marka veya Ticari Adı (varsa)

 

Yönetmelikte istenen/Yönetmelikte yoksa Türk veya uluslararası standartlardaki veya beyan edilen özellikleri:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

Vitamin, enzim,vs. miktarı(varsa)

 

Kullanma dozu, sayısı, zamanı (varsa)

 

Üretildiği ülke

 

Üreticinin adı

 

Üretim yerinin adresi

 

Ambalaj Tipi

 

Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih: ....../....../20...

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

 

 

EK-XI

TOLERANSLAR

 1. Bu Ek’de verilen toleranslar bir bitki besin maddesinin ölçülen değerinin onun beyan edilen değerinden müsaade edilen sapmasıdır.

 2. Üretim, numune alma ve analizlerdeki sapmaları telafi etmek için verilmişlerdir.

 3. Bu Yönetmelik ve eklerinde belirlenen en az ve en çok şeklinde ifade edilen içeriklere toleranslar uygulanamaz.

 4. “En çok” verilmemişse beyan edilen içeriğin üzerindeki fazla bitki besin maddesine sınırlama yoktur.

 5. Çeşitli tiplerdeki gübrelerin beyan edilen bitki besin maddesi içerikleriyle ilgili olarak müsaade edilen toleranslar aşağıdadır.

Ağırlıkça yüzde

Organik madde

0,8

Organik azot veya fosfor

 • İçeriği %2’den fazla olanlar için 0,4

 • İçeriği %2’yi geçmeyenler için beyan edilen değerin 1/5 i

 • Organik azot veya fosfor toplamı 0,6

 

Organik asit ve serbest aminoasitler

 

 • İçeriği %2’den fazla olanlar için 0,4

 • İçeriği %2’yi geçmeyenler için beyan edilen değerin 1/5 i

 

Kainit 1,5

Zenginleştirilmiş kainit tuzu 1,0

 

Magnezyum oksit 0,9

Sodyum dioksit 0,9

Kükürt trioksit 0,9

Kalsiyum oksit 0,9

Klor 0,2

 

ORGANOMİNERAL GÜBRELER

 1. Bitki besin maddesi elementleri

 • N 1,1

 • P2O5 1,1

 • K2O 1,1

 1. Beyan edilen değerden toplam negatif sapma

 • İkili gübreler 1,5

 • Üçlü gübreler 1,9

 

 

İZ ELEMENTLER

 

 • İçeriği %2’den fazla olanlar için 0,4

 • İçeriği %2’yi geçmeyenler için beyan edilen değerin 1/5 i

 

Beyan edilen kalsiyum, magnezyum, sodyum ve kükürt içeriklerinde müsaade edilen toleranslar; CaO, MgO, Na2O ve SO3 için mutlak değer olarak % 0,9’u ( Ca için 0,64, Mg için 0,55, Na için 0,67 ve S için 0,36’yı) geçmemek şartıyla bu elementlerin beyan edilen içeriklerinin dörtte biri olmalıdır.

 

Ek I de belirtilen en az ve en çok şeklinde ifade edilen içeriklere bu toleranslar uygulanmaz.

EK- XII

NO

Ürünün Tip İsmi.

Ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Nitrik asit

Ana madde olarak nitrik asit içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 10 Nitrat azotu

Risk ve güvenlik ibareleri ve işaretleri dahil edilecektir.

Nitrat azotu

2

Fosforik asit

 

 

Ana madde olarak fosforik asit içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 40 Fosfor pentaoksit

Risk ve güvenlik ibareleri ve işaretleri dahil edilecektir.

Toplam Fosfor pentaoksit

3

Potasyum çözeltisi

 

 

Ana madde olarak potasyum içeren çözelti halde ürün

% 10 Suda çözünür K2O

Klor en fazla : % 3

 

 

Suda çözünür K2O

İsteğe bağlı :

Klor içeriği

4

Potasyum tiyosülfat

 

 

Ana madde olarak potasyum ve kükürt içeren çözelti veya katı halde bulunan ürün

% 25 Suda çözünür K2O

% 42 Suda çözünür SO3

 

 

 

Suda çözünür K2O

Suda çözünür SO3

5

 

Kükürtle Kaplanan Gübreler

Ana madde olarak tekli ve kompoze gübrelerin üzerine eritilmiş elementel kükürtün püskürtülerek kaplanması sonucu elde edilen ürün

Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 35

İkili gübreler (NP, NK, PK) toplam en az : % 20

Tekli gübreler : (N) en az : % 25

( P) en az : % 25

( K) en az :% 25

 

 

 

- Toplam azot

-Nitrat azotu

-Amonyak azotu

-Üre azotu

- Toplam (P2O5 )

- Suda çözünür (P2O5 )

- Suda ve sitratta çözünür (P2O5)

- Suda çözünür K2O

-Toplam kükürt (S)

6

 

 

 

DMMP inhibitörlü gübreler

Özellikle azottaki amonyum formunun nitrit formuna dönüşmeden nitrat formuna dönüşmesini sağlayan ve BBM lerinin yavaş salgılanmasını sağlayan inhibitörle kaplanmış ürün.

Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 35

İkili gübreler (NP, NK, PK) toplam en az : % 20

Tekli gübreler : (N) en az : % 25

( P) en az : % 25

( K) en az :% 25

- Toplam azot

- Nitrat azotu

- Amonyak azotu

- Üre azotu

- Toplam (P2O5 )

- Suda çözünür (P2O5 )

- Suda ve sitratta çözünür (P2O5)

- Suda çözünür K2O

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 5/12/1993 tarihli ve 21779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 — Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez müfettişlerin de görev merkezidir.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 46 — Cevaplı raporlar üç nüsha olarak düzenlenir. Raporların ve cevapların asılları müfettiş tarafından son görüş yazılarak bir yazı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir, ikinci suretler teftişi yapılan üniteye bırakılır. Üçüncü suretler müfettişin kendisinde kalır. Müfettişlikçe hazırlanan “Son Görüşler” teftiş edilen üniteye bırakılmaz.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 48 — Cevaplı Raporlar Teftiş Kurulu Başkanı tarafından ilgili Daire Başkanlıklarına gereği yapılmak üzere havale olunur.”

MADDE4 — Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 49 — Genel Müdürlük ilgili birimleri, Cevaplı Raporların kendilerine intikalinden itibaren bir ay içerisinde raporları inceleyerek teftişi yapılan yere gerekli talimatı verirler. Raporlarla ilgili olarak işyerlerine verilen talimatın iki sureti raporla birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Ayrıca verilen talimatın bir sureti Teftiş Kurulu Başkanlığınca bilgi için ilgili müfettişe intikal ettirilir. Müfettişler bu talimatlara katılmadıkları takdirde bir ay içerisinde itiraz edebilirler. Teftiş Kurulu Başkanlığı bu itiraza iştirak ederse, konu GenelMüdürlük Makamına sunularak alınacak talimata göre sonuçlandırılır.

Ayrıca Müfettişler, kendilerine yapılan tebligatta talimat verilmeyen bir husus tespit etmeleri halinde, bu durumu ilgili birime intikal ettirmek üzere, bir ay içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.”

MADDE5 — Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ilk fıkrası ile (a) ve (f) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Raporlar, Başkan veya görevlendireceği Refakat Müfetişleri tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen Müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanlıkça belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Raporlar üzerindeki Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra aşağıdaki prosedür uygulanır.”

“a) Cevaplı raporlar ile inceleme ve soruşturma raporları üzerine Genel Müdürlük ilgili birimlerince yapılacak işlemler, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve ilgili müfettişçe izlenir. Genel Müdürlük birimleri, gerek taşra, gerekse kendi birimleri ile ilgili olarak intikal eden raporlarla ilgili işlemleri, zamanaşımı sürelerini dikkate alarak ve Kurum zararına neden olunmayacak şekilde, en geç üç ay içerisinde sonuçlandırırlar. Gereği bu süre içerisinde sonuçlandırılamayan raporlar hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına gerekçeli olarak, her üç ayda bir bilgi verilir ve raporların izlenmesi süreci devam ettirilir.

“f) Soruşturma raporlarında disiplin cezası uygulanması teklifi mevcut ise bu raporlar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı kanalıyla verilen disiplin cezasının türüne göre Disiplin Amirine veya Disiplin Kuruluna gönderilir ve bu amir veya kurul tarafından karara bağlanır.”

Yürürlük

MADDE6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/6/1998 tarihli ve 23362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 13/6/2002 tarihli ve 24784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hayrat taşınmazların tahsisi, kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsis talebinde bulunulmaması halinde meslek odaları, vakıf ve derneklere yapılabileceği gibi karakterine uygun kullanılmak şartıyla onarım karşılığı kiraya da verilebilir."

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Erciyes Üniversitesinden:

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinin eğitim-öğretimi ve sınavlarıyla ilgili ilkeleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunların ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Üniversite üst kurullarının vereceği kararlar, bu Yönetmeliğin ayrılmaz parçası ve tamamlayıcısı niteliğini taşıdığından, bu Yönetmeliği değiştirmeye gerek kalmadan uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Nitelikler ve Eğitim-Öğretim Dönemleri

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte adı geçen

Üniversite : Erciyes Üniversitesini,

Rektörlük : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünü,

Senato : Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

Fakülte : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

Dekanlık : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığını,

Fakülte Kurulu : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu,

Yönetim Kurulu : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi

Madde 5 — Fakültenin eğitim-öğretime başlama tarihi, Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-Öğretim Dönemi

Madde 6 — Fakültede eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl kayıt dönemi ile başlar, yarıyıl sonu sınavları ile biter. Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir yarıyılda öğretim süresi 14 haftadan az olamaz (70 eğitim-öğretim günü). Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınav günleri eğitim ve öğretim günü sayılmaz.

Yaz Okulu

Madde 7 — Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Kayıt Yeniletme

Fakülteye Giriş ve Kesin Kayıt

Madde 8 — Fakülteye alınacak öğrenci sayısı ve giriş koşulları, Fakülte Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenir. Kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerinin tarihleri, gerekli koşullar ve istenen belgeler, Rektörlükçe belirlenir ve ilan edilir. Fakülteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları yakınları tarafından da yaptırılabilir. Kayıt olan aday, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır. Süresi içinde kaydını yaptırmayanlar öğrencilik hakkından vazgeçmiş sayılır.

Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsunlar tespit edildiği andan itibaren Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Fakülteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen tüm belgeler (Diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı iken veya yükseköğretim kurumundan herhangi bir nedenle ayrılıp Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler ders muafiyeti isteğinde bulunabilir. Bu istek Fakülteye kesin kayıt tarihinin bitimini izleyen 10 eğitim-öğretim günü içinde yapılmak zorundadır. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. Öğrencilerin muafiyet istekleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt Yeniletme

Madde 9 — Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya yarıyılı başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmek ve ders almak için öğrenim katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir. Öğrenci ders kayıt tarihinin bitiminden itibaren beş eğitim-öğretim günü içinde danışmanın onayı ile kayıt olduğu herhangi bir dersi değiştirebilir.

Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenci o yarıyıl devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır ve öğrencilik hakkından yararlanamaz.

İki yarıyıl üst üste ders kaydını yeniletmeyen öğrencilerin kaydı Yönetim Kurulu kararıyla silinir ve karar Fakülte ilan panosunda duyurulmak veya adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilir.

Mazeretler ve İzinli Sayılma

Madde 10 — Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre azami yasal öğrenim süresinden sayılmaz.

a) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile azami bir yıla kadar izin verilebilir ve bu süre azami yasal öğrenim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

b) Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler Yönetim Kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

c) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü arttırma gibi imkanların doğması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami yasal öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadırlar.

d) (c) fıkrasında belirtilen imkanlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim öğretim kazanımları, mevcut yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde değerlendirilir.

e) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık kurulu raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Yatay Geçiş

Madde 11 — Fakülteye yatay geçişler, yürürlükteki Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili kararlarına uygun olarak yapılır. Özel veya Vakıf Üniversitelerinden Veteriner Fakültesine yatay geçiş yapılamaz.

Dikey Geçiş

Madde 12 — Fakülteye dikey geçişler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri ile Yüksek Öğretim Kurulunun konu ile ilgili kararlarına uygun olarak yapılır.

Akademik Danışmanlık

Madde 13 — Öğrencilerin eğitim-öğretim, yönetim ve kişisel sorunlarının çözümüne yardımcı olmak veya yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulunun kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar. Bu iki saatlik faaliyet eğitim planlarında iki saatlik kredisiz uygulamalı bir ders olarak yer alır. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi Esasları

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 14 — Fakültede eğitim-öğretim süresi 5 yıldır (10 yarıyıl). Bu sürenin son yılı (9 ve 10 uncu yarıyıllar) Veteriner Hekimliği Mesleki Özel Eğitim-Öğretimi’ne ayrılır.

Ek Süreler

Madde 15 — Fakültede uygulanan kredili sistemde öğrenciler, Veteriner Hekimliği eğitim-öğretim programını en fazla 8 yılda bitirmek zorundadırlar (normal eğitim-öğretim süresine 3 yıllık ek süre verilir).

Azami yasal süreleri kullandıkları halde başarılı olamayan son sınıf öğrencileri, mezun olabilmeleri için devam şartını yerine getirip de başarısız oldukları bütün derslerden iki ek sınava ve devam şartını yerine getirmedikleri derslere de, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla, kayıt olarak devam etme ve sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere, devam şartını yerine getirdikleri derslerin açılan sınavlarına üç yarıyıl süreyle girme, devam şartını yerine getirmedikleri derslere ise devam şartını yerine getirmek koşuluyla üç yarıyıl süreyle sınavlarına girme hakkı tanınır.

Ek sınav hakkını kullanmadan beş (5) derse kadar başarısız olan öğrencilere ise devam şartını yerine getirdikleri dersler için dört yarıyıl süreyle açılacak sınavlara girme, devam şartını yerine getirmedikleri dersler için de devam ve sınavlarına girme hakkı tanınır.

Devam şartını yerine getirdikleri halde üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere, açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı verilir. Devam şartını yerine getirmedikleri üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise, derslere devam şartını yerine getirmek kaydıyla açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı verilir.

Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, katkı paylarını veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ek sınavlar, dersin açıldığı sınav dönemlerinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Planı, Ders Türleri ve Ders Alma

Eğitim-Öğretim Planı

Madde 16 — Fakültede okutulacak derslerin yarıyıllara dağılımı ile ders, staj vb. çalışmaların kredi saatlerini gösteren eğitim-öğretim planı, Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Ders Türleri

Madde 17 — Veteriner Hekimliği eğitim-öğretiminin tamamlanması için okutulan dersler; mesleki zorunlu, ortak zorunlu, ön şartlı, seçmeli ve Veteriner Hekimliği Mesleki Özel Eğitim-Öğretimi dersleri olmak üzere beş gruptur.

a) Mesleki Zorunlu Dersler: Öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları derslerdir.

b) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (i) bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Yabancı Dil dersleri kredili ders olarak planlanır.

c) Ön Şartlı Dersler: Öğrencinin kayıt yaptırması önceden başarılması gereken derse veya derslere bağlı ise bu ders ön şartlı derstir. İlgili ön şartlı ders anabilim dalının isteği, bölüm başkanlığının önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatoda onaylanır.

d) Seçmeli Dersler: Öğrencilerin istekleri de göz önüne alınarak, belirlenen derslerdir. Bu dersler meslekle ilgili formasyonu tamamlayan mesleki seçmeli dersler ile genel kültür ya da değişik ilgi alanlarını içeren genel seçmeli dersler olarak ikiye ayrılır. Seçmeli dersler mezuniyet için alınması gereken toplam kredinin her dönem en az % 20’sini ve en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir. Seçmeli derslerin 1/4’ü genel seçmeli ve 3/4’ü mesleki seçmeli olmak zorundadır. Genel seçmeli dersler, Üniversitenin kredili sisteme geçmiş diğer fakülte ve yüksekokullarından da alınabilir.

e) Veteriner Hekimliği Mesleki Özel Eğitim-Öğretimi Dersleri: Bu gruptaki dersler 9. uncu ve 10 uncu yarıyıldaki mesleki alan derslerini içerir. Veteriner Hekimliği Mesleki Özel Eğitim-Öğretimi Dersleri I ve II olarak adlandırılır. Her yarıyılda verilen mesleki alan derslerinin tümü bir ders kabul edilir.

Ders Kredi Değerleri

Madde 18 — Teorik dersin kredi değeri ders saatine; laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmaların kredi değeri ise ders saatinin yarısına eşittir. Veteriner Hekimliği Mesleki Özel Eğitim-Öğretimi Dersleri’nin her birinin kredi değeri 16 kredidir.

Ders Alma

Madde 19 — Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra danışmanlarının denetiminde "Ders Alma Formu"nu bizzat doldurarak veya internet aracılığı ile alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

a) Kayıt yeniletme süresi içinde birinci yıl öğrencileri, açılan tüm dersleri ve diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları (FF ve FD notu aldıkları) veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla ilk kez aldıkları dersleri, kayıt yeniletme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

b) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar.

c) Öğrenciler, Yönetim Kurulu kararıyla Üniversitenin veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin ilgili birimlerinden de ders alabilirler.

d) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

e) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği azami haftalık ders saati 36 saattir.

f) Birinci sınıf öğrencileri hariç, bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü; genel not ortalaması 2.00'den az olduğunda en fazla iki ders azaltılabilir, 2.00-2.99 arasında olduğunda bir ders ve 3.00-4.00 arasında olduğunda iki ders artırılabilir.

g) Genel not ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden birinci yıl dışında olanların normal ders yükü ile öğrenimlerine devam etmeleri için genel not ortalamasının en az 1.50 olması gerekir. Genel not ortalaması 1.50'nin altında olan öğrenciler, öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak koşuluyla, kayıtlı oldukları yarıyılın haftalık normal ders yükünün en fazla % 50'si kadar ders alabilirler.

Kredi saat sınırları

Madde 20 — Ders planları ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere her yarıyılın normal kredi yükü en az 20 kredi/hafta olacak şekilde Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Staj

Madde 21 — Her öğrenci Veteriner Hekimliği Eğitiminin 8 inci yarıyılı sonunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde 25 iş gününü içeren staj yapmakla yükümlüdür.

Derse Devam ve Yoklamalar

Madde 22 — Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin % 70’ine, uygulamalı derslerin de % 80’ine katılmak zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda öğrenci, o ders için devamsız kabul edilir ve öğrencinin not çizelgesinde bu durum devamsız olarak gösterilir.

Öğrenciler, Veteriner Hekimliği Mesleki Özel Eğitim-Öğretimi Dersleri’nde yer alan mesleki alan derslerinin her birinden devam almak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamı ders sorumlularınca izlenir.

Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz.

Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam koşulu aranabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

Madde 23 — Sınavlar, ara sınavları, mazeret sınavları, yarıyıl veya yıl sonu sınavları ve ek sınavlar olmak üzere dört çeşittir.

a) Bu sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına Yönetim Kurulu karar verir.

b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundururlar.

c) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Yönetim Kurulu birden fazla ara sınav yapılmasına karar verebilir ve bu sınavlardan biri seminer, ödev ve proje şeklinde de olabilir.

d) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere Yönetim Kurulunca girme hakkı tanınan sınavlara mazeret sınavı denir. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz.

Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte, ders yarıyılı bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç beş eğitim-öğretim günü içinde dekanlığa başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla kullanılamaz.

Sağlık mazeretleri gerekçesiyle mazeret sınavlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin, tam teşekküllü resmi hastaneler dışındaki sağlık merkezlerinden aldıkları raporları, Erciyes Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezine onaylatmaları gerekir.

Eğitim-öğretime açık süreler içinde (hafta sonu tatili, dini ve resmi bayram tatilleri hariç) velileri herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayan öğrencilerin, Kayseri dışındaki hastanelerden aldıkları raporların ve reçetelerin işleme konulabilmesi için öğrencinin önceden Erciyes Üniversitesi Sağlık Merkezinden usulüne göre sevk edilmiş olması gerekir. Velileri herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olan öğrencilerin aldıkları bu tür rapor ve reçetelerin kabul edilebilmesi için öğrencilerin Kayseri’deki hastanelerden usulüne uygun sevk ve Erciyes Üniversitesi Sağlık Merkezinin onay şartı aranır.

e) Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

f) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü maddesi ile azami öğrenim süresini doldurdukları halde mezun olamayan öğrencilere verilen sınavlara ek sınavlar denir.

g) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak yarı yıl veya yıl sonunda, yarı yıl veya yıl sonu sınavlarına girerler.

h) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her yarıyılda başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır.

Sınav Düzeni

Madde 24 — Sınavlar Dekanlıkça görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur.

Sınavı yapan öğretim elemanı, sınava ilişkin belgeleri ve sınav sonuçlarını en geç on eğitim-öğretim günü içinde ilgili birim yönetimine ilan edilmek üzere teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Madde 25 — Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

b) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yıl sonu sınav puanının % 70'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 30'unun eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

c) Başarı notu, ham başarı puanları üzerine değerlendirme ve not verme yöntemlerinin uygulanmasıyla belirlenir. Değerlendirme ve not verme işlemleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından puanların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1- Değerlendirme Ölçeği

Başarı Puanı

Katsayı

Başarı Notu

Başarı Derecesi

90-100

4.00

AA

Üstün Başarı

85-89

3.50

BA

Pekiyi

80-84

3.00

BB

İyi

75-79

2.50

CB

Orta-İyi

70-74

2.00

CC

Orta

65-69

1.50

DC

Geçer-Orta

60-64

1.00

DD

Geçer

50-59

0.50

FD

Zayıf

00-49

0.00

FF

Çok Zayıf

d) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. Yukarıdaki tabloda AA, BA, BB, CB,CC notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlardır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 26 — Öğrenciler, bağıl başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları sonuçları ile ham başarı puanlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını ilan tarihinden itibaren beş eğitim-öğretim günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilirler. İtiraz, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı ve dersi veren öğretim elemanından oluşan bir komisyon tarafından incelenir. Sonuç, Yönetim Kurulunda karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on eğitim-öğretim günü içinde sonuçlandırılır.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 27 — Öğrencinin aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararıyla Üniversiteyle ilişkisi kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

b) Mazeretsiz olarak iki defa üst üste kaydını yeniletmemek,

c) 2547 sayılı Kanunun verdiği hakları kullandıkları halde başarısız olmak,

d) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine Yönetim Kurulunca karar verilmiş olmak,

e) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak (Kendi isteği ile kaydını sildirenlerin kaydı tekrar açılmaz).

Ek Sınav Hakkı

Madde 28 — Genel not ortalamasına katılan en çok iki dersten FF veya FD notu olan ve genel not ortalamasına katılmayan en çok bir dersten başarısız olan son yarıyıl öğrencilerine, bu dersler için en geç ertesi yarıyılın başına kadar kullanacakları birer ek sınav hakkı verilir.

FF veya FD notları olmadığı halde genel not ortalamaları 2.00'nin altında olan son yarıyıl öğrencilerine DD, DC, CC notu aldıkları en çok iki dersten en geç ertesi yarıyılın başına kadar kullanacakları bir sınav hakkı verilir.

Lisans öğrenimine hazırlık programı (intibak programı) öğrencilerine, başarısız oldukları en çok iki dersten en geç ertesi yarıyılın başına kadar kullanacakları birer ek sınav hakkı verilir.

Mezuniyet Derecesi

Madde 29 — Mezuniyet derecesi, derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir.

Diploma

Madde 30 — Fakülte mezunlarına "Yüksek Lisans Diploması" ve "Veteriner Hekim" unvanı verilir. Diplomada öğrencinin adı-soyadı, numarası, doğum yılı ve yeri, ana ve baba adı, bitirdiği öğretim yılı, öğretim süresi, yüksek lisans derecesi ve sahip olduğu yasal haklar gibi bilgiler bulunur. Diploma Rektör ve Dekan tarafından imzalanır ve Erciyes Üniversitesi soğuk damgası ile mühürlenir.

Diploma hazırlanıncaya kadar mezun olan öğrenciye "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 31 — Bu Yönetmelikte değinilmeyen hususlarda Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımlanma tarihinden önce fakülteye kayıtlı öğrenciler 28/5/2003 tarih ve 25121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidir.

Yürürlük

Madde 32 — Bu Yönetmelik, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

Yürütme

Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Veteriner Fakültesi Dekanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

 

 

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılacak İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği

(Tebliğ No: 2004 /1)

Amaç, kapsam ve yetki

Madde 1 — Bu Tebliğ, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Birliğinin çalışma konusuna dahil 2004 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşlara satışında üreticilere doğrudan destek ödemeleri yapılmasına ve Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedellerinin bu kuruluşa ödenmesine ilişkin 29/01/2004 tarihli ve 2004/6762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu Kararnamenin eki Karar'ın 1'inci maddesi ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Birliğinin çalışma konusuna dahil 2004 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşlara satışında üreticilere verilecek doğrudan destek ödemeleri tutarının tespitine Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın uygun görüşleri üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Aynı Karar’ın 2’nci maddesi ile Kozabirlik tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedellerinin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan gerekli belgelere istinaden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla bu kuruluşa ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Tebliğde geçen;

a) Kooperatifler ve Birlik: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan Koza Tarım Satış Kooperatifleri ile Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ni,

c) Doğrudan Destek Ödemesi: Yaş ipekböceği kozası üreticilerine anılan kooperatiflere ve/veya Birliğe yaptıkları yaş ipekböceği kozası satışlarına göre Kararname uyarınca yapılacak ödemeyi,

d) Tohum Bedeli: Yaş ipekböceği kozası üreticilerine Kararname uyarınca ücretsiz olarak dağıtılacak ipekböceği tohumu için Birliğe yapılacak ödemeyi,

ifade eder.

Doğrudan destek tutarı

Madde 3 — 2004 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının kooperatiflere ve/veya Birliğe satışında üreticiye verilecek doğrudan destek ödemesi miktarları yaş ipek kozası sınıfları itibarıyla aşağıda gösterilmiştir:

Yaş İpek Kozası Sınıfı

Doğrudan Destek Ödemesi Miktarı (TL/Kg)

Damızlık Yaş Koza

11.000.000

I. Sınıf Yaş Koza (Baz)

7.700.000

II. Sınıf Yaş Koza

6.880.000

III. Sınıf Yaş Koza

6.000.000

Çepez Koza

4.130.000

İpekböceği tohumu bedeli ve dağıtım esasları

Madde 4 — 2004 üretim yılı için Birlik tarafından üreticilere ücretsiz olarak dağıtılacak ipekböceği tohumu bedeli tam kutu başına 15.000.000 liradır.

Birlik, kooperatif ortaklarından gelecek talepler doğrultusunda önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımını yapar. Ortak dışı dağıtımda ise kooperatif ve/veya Birliğe gelecek doğrudan talepler ile tarım il veya ilçe müdürlüklerine müracaat eden üreticilerin taleplerini sıraya koyarak, üretilen tohum miktarına uygun olmak kaydıyla, ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştirir.

Uygulama konusu

Madde 5 — Kooperatiflerin ve/veya Birliğin çalışma konusuna dahil 2004 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşlara satışı karşılığında, üreticiler doğrudan destek ödemelerinden yararlanır. Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açarak, yaş ipekböceği kozası üreticilerinin destek ödemelerinden yaralanmalarını sağlayacak tedbirleri alır. Ayrıca, geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan yerlerde üreticiler tarım il ve/veya ilçe müdürlüklerine müracaat ederler. Tarım il ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya Birliğe bildirir. Kooperatif ve/veya Birlik bildirilen bu ürünü satın alır.

Birlik, yaş ipekböceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler kanalıyla, açacağı geçici alım yerleri ve merkezlerinin bulunduğu bölgelerde mahalli örf ve âdetlere göre, köylerde ise muhtarlıklar vasıtasıyla doğrudan destek ödemeleri ve ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımı uygulama esaslarını önceden üreticilere duyurmak ve 2004 yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen yaş ipekböceği kozasının tamamını, Birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla yükümlüdür.

Ödeme şekli ile ödeme yer ve zamanı

Madde 6 — Doğrudan destek ödemeleri için gerekli finansman ile üreticilere ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanır.

Doğrudan destek ödemelerini kooperatifler ve/veya Birlik kanalıyla almak isteyen üreticiler kooperatiflere ve/veya Birliğe dilekçe verir.

Kooperatifler ve/veya Birlik bu dilekçelere istinaden, ürün alım bordroları icmallerini üreticiye doğrudan veya kooperatiflere ve/veya Birliğe ödenecek şekilde ayrı ayrı hazırlar. Birliğin onayladığı bu icmaller mahalli Banka şubelerine kooperatifler ve/veya Birlikçe gönderilir. Banka, Hazineden sağlanan kaynak çerçevesinde doğrudan destek ödemelerini nakden veya hesaben doğrudan üreticilere veya kooperatiflere ve/veya Birliğe öder.

Dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri, Birliğin Bankaya ibraz edeceği onaylanmış ve kooperatif bazında icmal edilmiş tohum dağıtım listelerine istinaden Birliğe ödenir.

Kooperatiflere ve/veya Birliğe aktarılan doğrudan destek tutarları kooperatiflerce ve/veya Birlikçe üreticilere gecikmeksizin, en geç 3 iş günü içinde, çiftçi belgesi, müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden nakden veya hesaben ödenir.

Çiftçi belgesi

Madde 7 — Çiftçi belgesi, Maliye Bakanlığı'nın 2/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 237 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, ziraat odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarım il veya ilçe müdürlükleri tarafından verilir. Verilen çiftçi belgesinin kaybolması veya zayii olması durumunda; üreticinin bu belgeyi düzenleyen kuruma dilekçe ile müracaat ederek alacağı belge, kurum tarafından "Bu belge, aslının kaybı/zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir." ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, geçerli sayılacaktır.

Çiftçi belgesinin onaylı örneği üzerine "aslına uygundur" ibaresi yazılarak kooperatifler ve/veya Birlik tarafından alınır ve muhafaza edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "2004 yılı doğrudan destek ödemelerinde esas alınmıştır." ibaresi konularak çiftçiye iade edilir. Çiftçi belgesi aslının çiftçi tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

Ziraat odaları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın tarım il veya ilçe müdürlükleri çiftçi belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Doğrudan destek ödemeleri uygulamasına konu ürün alımlarında alıcının ve üreticinin yükümlülükleri

Madde 8 — Çiftçi belgelerinde belirtilen 2004 yılı yaş ipekböceği kozası üretim miktarı üzerindeki satışlar için doğrudan destek ödemesi yapılmaz.

Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için üreticinin açık kimliğini belirten bir "müstahsil makbuzu" düzenlenerek bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak Birliğin ücretsiz vermiş olduğu tohum kutu adeti, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile doğrudan destek ödemesi tutarları gösterilir.

Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

Doğrudan destek ödemeleri ve dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelinin ödenmesi için Bankaya ibraz edilecek belgeler

Madde 9 — Doğrudan destek ve alım tutarları ile ödemelerin üreticiye veya kooperatiflere ve/veya Birliğe yapılacağı ayrı ayrı gösterilecek şekilde müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak "alım bordrolarına" geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, kooperatifler ve/veya Birlik tarafından icmal yapılmak suretiyle, Birliğin onayını müteakiben ilgili Banka şubesine kooperatifler ve/veya Birlik tarafından gönderilir. Alım bordrolarına "Çiftçi belgesi alınmıştır." ibaresi yazılır.

Üreticilere ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtıldığını gösterir Birlik tarafından onaylanmış ve kooperatif bazında icmal edilmiş tohum dağıtım listeleri Bankaya ibraz edilir.

Hukuki ve cezai sorumluluk

Madde 10 — Haksız yere doğrudan destek ödemeleri yapılmasına neden olanlar ile haksız yere doğrudan destek ve ipekböceği tohumu bedeli ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere doğrudan destek ve ipekböceği tohumu bedeli ödemelerinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen doğrudan destek ve ipekböceği tohumu bedeli tutarları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili kooperatifler ve Birlik ile üreticilerden ve çiftçi belgesini düzenleyenlerden müteselsilen geri alınır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği

(Tebliğ No: 2004/2)

Amaç, kapsam ve yetki

Madde 1 — Bu Tebliğ, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Birliğinin çalışma konusuna dahil 2004 yılı ürünü tiftiğin bu kuruluşa satışında üreticilere doğrudan destek ödemesi yapılmasına ilişkin 29/01/ 2004 tarihli ve 2004/6762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu Kararnamenin eki Karar’ın 1 inci maddesi ile Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Kooperatiflerinin çalışma konusuna dahil 2004 yılı ürünü tiftiğin bu kuruluşlara satışında üreticilere verilecek doğrudan destek ödemeleri tutarının tespitine Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun görüşleri üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Tebliğde geçen;

a) Kooperatifler ve Birlik: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri ile Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ni,

c) Doğrudan Destek Ödemesi: Tiftik üreticilerine anılan kooperatiflere ve/veya Birliğe yaptıkları tiftik satışlarına göre Kararname uyarınca yapılacak ödemeyi,

ifade eder.

Doğrudan Destek Tutarı

Madde 3 — 2004 yılı ürünü tiftiğin kooperatiflere ve/veya Birliğe satışında üreticiye verilecek doğrudan destek ödemesi miktarları tiftik sınıfları itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

Tiftik Sınıfı

Doğrudan Destek Ödemesi Miktarı (TL/Kg)

Oğlak Tiftiği

7.260.000

İnce Tiftik

6.860.000

İyi Tiftik (Baz)

6.600.000

Sıra Tiftik

5.150.000

Yağlı-Hafif Tiftik

4.620.000

Tali Tiftikler

4.220.000

Uygulama konusu

Madde 4 — Kooperatiflerin ve/veya Birliğin çalışma konusuna dahil 2004 yılı ürünü tiftiğin bu kuruluşlara satışı karşılığında, üreticiler doğrudan destek ödemelerinden yararlanır. Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açarak, tiftik üreticilerinin destek ödemelerinden yaralanmalarını sağlayacak tedbirleri alır. Ayrıca, geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan yerlerde, üreticiler tarım il ve/veya ilçe müdürlüklerine müracaat ederler. Tarım il ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya Birliğe bildirir. Kooperatif ve/veya Birlik bildirilen bu ürünü satın alır.

Birlik, tiftik keçisi yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler kanalıyla, açacağı geçici alım yerleri ve merkezlerinin bulunduğu bölgelerde mahalli örf ve adetlere göre; köylerde ise muhtarlıklar vasıtasıyla doğrudan destek ödemeleri uygulama esaslarını önceden üreticilere duyurmak ve 2004 yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, Birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla yükümlüdür.

Ödeme şekli ile ödeme yer ve zamanı

Madde 5 — Doğrudan destek ödemeleri için gerekli finansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

Doğrudan destek ödemelerini kooperatifler ve/veya Birlik kanalıyla almak isteyen üreticiler kooperatiflere ve/veya Birliğe dilekçe verir.

Kooperatifler ve/veya Birlik bu dilekçelere istinaden, ürün alım bordroları icmallerini üreticiye doğrudan veya kooperatiflere ve/veya Birliğe ödenecek şekilde ayrı ayrı hazırlar. Birliğin onayladığı bu icmaller mahalli Banka şubelerine kooperatifler ve/veya Birlikçe gönderilir. Banka, Hazineden sağlanan kaynak çerçevesinde doğrudan destek ödemelerini nakden veya hesaben doğrudan üreticilere veya kooperatiflere ve/veya Birliğe öder.

Kooperatiflere ve/veya Birliğe aktarılan doğrudan destek tutarları kooperatiflerce ve/veya Birlikçe üreticilere gecikmeksizin, en geç 3 iş günü içinde, çiftçi belgesi, müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden nakden veya hesaben ödenir

Çiftçi belgesi

Madde 6 — Çiftçi belgesi, Maliye Bakanlığı’nın 2.12.2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, ziraat odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarım il veya ilçe müdürlükleri tarafından verilir. Verilen çiftçi belgesinin kaybolması veya zayi olması durumunda; üreticinin bu belgeyi düzenleyen kuruma dilekçeyle müracaat ederek alacağı belge, kurum tarafından "Bu belge, aslının kaybı/zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir." ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılacaktır.

Çiftçi belgesinin onaylı örneği üzerine "aslına uygundur" ibaresi yazılarak kooperatifler ve/veya Birlikçe alınır ve muhafaza edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "2004 yılı doğrudan destek ödemelerinde esas alınmıştır." ibaresi konularak çiftçiye iade edilir. Çiftçi belgesi aslının çiftçi tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

Ziraat odaları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın il veya ilçe müdürlükleri çiftçi belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Doğrudan destek ödemeleri uygulamasına konu ürün alımlarında alıcının ve üreticinin yükümlülükleri

Madde 7 — Çiftçi belgelerinde belirtilen 2004 yılı tiftik üretim miktarı üzerindeki satışlar için doğrudan destek ödemesi yapılmaz.

Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için üreticinin açık kimliğini belirten bir "müstahsil makbuzu" düzenlenerek bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik keçisi sayısı, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile doğrudan destek ödemesi tutarları gösterilir.

Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

Doğrudan destek ödemeleri için Bankaya ibraz edilecek belgeler

Madde 8 — Doğrudan destek ve alım tutarları ile ödemelerin üreticiye veya kooperatiflere ve/veya Birliğe yapılacağı ayrı ayrı gösterilecek şekilde müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak "alım bordrolarına" geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, kooperatifler ve/veya Birlik tarafından icmal yapılmak suretiyle Birliğin onayını müteakiben ilgili Banka şubesine kooperatifler ve/veya Birlik tarafından gönderilir. Alım bordrolarına "Çiftçi belgesi alınmıştır." ibaresi yazılır.

Hukuki ve cezai sorumluluk

Madde 9 — Haksız yere doğrudan destek ödenmeleri yapılmasına neden olanlar ile haksız yere doğrudan destek ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere doğrudan destek ödemelerinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen doğrudan destek ödemeleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili kooperatifler ve Birlik ile üreticilerden ve çiftçilik belgesini düzenleyenlerden müteselsilen geri alınır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

"CE" İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No: (2004/29)

MADDE 1 — 14/2/2004 tarihli ve 25373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2004/9 sayılı "CE" İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Madde 5 — Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş olan ekli tabloda (Ek- 1) belirtilen Yönetmelikler kapsamı ürünlerde 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü madde hükümleri aranmaz ve ilgili gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir. Yönetmelikler kapsamında yer alan bu ürünlerde piyasa gözetimi ve denetimi yetkili kuruluşlar tarafından yapılır.”

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

İzmir Valiliğinden:

Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar

Karar Tarihi : 05/04/2004

Karar No : 2004/2

İzmir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 05/04/2004 tarih ve 1 sayılı Kararının 13 üncü maddesine istinaden 1/6/2004-31/10/2004 tarihleri arasında aşağıda hudutları belirtilen ormanlara giriş-çıkışlar, İzmir Valiliği tarafından 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

A - Giriş ve Çıkışların Yasaklandığı Alanlar:

1 —

Ormanın adı

:

Çiçekli

Ormanın İlçesi

:

Bornova

 

Sınırları

 

 

Kuzeyi

:

Manisa il hududu

Doğusu

:

Yakaköy, Porsuktepe

Güneyi

:

Bornova mezarlığı, Palamut mevkii, İbrahim Çolakoğlu Çiftliği

Batısı

:

Kurudere Köyü, Karaçam Köyü ile çevrili Orman alanı.

İçindeki Köyler

:

Kurudere, Karaçam, Sarnıç, Beşyol, Yakaköy, Çiçekli. (Kent Ormanı hariç)

2 —

Ormanın adı

:

Atatürk Ormanı

İlçesi

:

Karşıyaka

Hudutları

:

Gümüşpala, Bayraklı, Doğançay ile çevrili alan.

3 —

Ormanın adı

:

Karacadağ

İlçesi

:

Menderes

Hudutları

 

Kuzeyi

:

Değirmendere, İrbizlik, Tahtalı barajı yolu

Doğusu

:

Ahmetli, Değirmendere asfaltı.

Güneyi

:

Gümüldür, Özdere, Çile köyleri

Batısı

:

Dereboğazı deresi.

İçindeki Köyler

:

Karacadağ, Yeniköy, Çamönü, Değirmendere, Özdere, Çile, Gümüldür.

4 —

Ormanın adı

:

Kavaklıdere

İlçesi

:

Bornova

Hudutları

 

Kuzeyi

:

İzmir-Ankara asfaltı

Doğusu

:

Kızılüzüm köyü

Güneyi

:

Kırıklar, Kaynaklar köyü

Batısı

:

Kavaklıdere köyü

İçindeki Köyler

:

Kızılüzüm, Kavaklıdere, Kaynaklar.

5 —

Ormanın adı

:

Dikmendağı

İlçesi

:

Seferihisar

Hudutları

 

 

Kuzeyi

:

Yeniköy-Orhanlı yolu

Doğusu

:

Keler, Çamköy, Şaşal

Güneyi

:

Gümüldür-Kuşadası asfaltı

Batısı

:

Orhanlı-Ürkmez eski yolu

İçindeki Köyler

:

Yeniköy, Orhanlı, Kuyucak, Payamlı, Ürkmez, Gümüldür, Çamköy, Keler, Şaşal.

6 —

Ormanın adı

: Çatalkaya

 

İlçesi

:

Narlıdere

Hudutları

 

Kuzeyi

:

Narlıdere-Çeşme yolu

Doğusu

:

Radarlar-Eski İzmir asfaltı

Güneyi

:

Tekkedağı-Burçakalan sırtı

Batısı

:

Abdullahağa askeri birliği-Çatalkaya,Tekkedağı

İçindeki Köyler

:

Tırazlı, Uzundere, Narlıdere, Bolçova.

7 —

Ormanın adı

:

Başpınar

İlçesi

:

Menderes

Kuzeyi

:

Tekkedağı, Burçakalan tepe, Kömür madeni, Belen.

Doğusu

:

Köm. Mad. Bel. Akçaköy, Çatalca, Künerlik, Örentepe.

Güneyi

:

Kayaboğazı, Karakaya gediği, Çubuklutepe sırtı.

Batısı

:

Tekkedağı, Somalıktepe, Malkayatepesi, Kayaboğazı.

İçindeki Köyler

:

Çatalkaya, Görece, Akçaköy, Dereköy, Künerlik, Menderes

8 —

Ormanın adı

:

Foça Ormanı

İlçesi

:

Foça (Foça-yeni Foça asfaltının sağı ve solu)

9 —

Ormanın adı

:

Uzunkuyu

İlçesi

:

Urla

Hudutları

 

Kuzeyi

:

Çeşme asfaltı

Doğusu

:

Urla içmeleri, Yağcılar, Ömer Ali Çiftliği

Güneyi

:

Kırandağı, Düverli limanı, İskender Yumlu Çiftliği

Batısı

:

Zeytineli köyü yolu

İçindeki Köyler

:

Uzunkuyu, Zeytinler, Zeytineli, Demircili, Yağcılar, Urla

10 —

Ormanın adı

:

Parsa

İlçesi

:

Kemalpaşa

Hudutları

 

Kuzeyi

:

Yiğitler köyü-Turgutlu asfaltı

Doğusu

:

Kurtdedetepe, Hamzababa deresi

Güneyi

:

Köseoğlu tepe, Çaldağı, Sarıkaya tepe, Akçaoluk tepe sırtları

Batısı

:

Köseoğlu tepe, Sarıkaya sırtı, Sofular deresi

İçindeki Köyler

:

Yiğitler, Bağyurdu beldesi, Sarılar köyü, Sinancılar, Zeamet, Hamzababa, Kurudere

 

 

 

 

11 —

Ormanın adı

:

Fındıklıdere-Çağlan civarı-Ağaçlandırma sahası

İlçesi

:

Bergama

Hudutları

 

Kuzeyi

:

Karakaya, Adamasılan mevkii, Dedetepe köplüce mevkii

Doğusu

:

Bergama, Kozak asfaltı, İncecikler köyü, Mersinliktepe, Bakacıktepe, Gürçambeli mevkii, Komşu kayası, Bağlarbaşı tepe

Güneyi

:

Geyiklitepe, Çakırlar, Yerli Tahtacı Köyü Bergama, Kozak asfaltına ulaştığı mevkii

Batısı

:

Yelli gediktepe, Armutlubelen, Davulcabelen, Yılanlı, Çamlı.

İçindeki Köyler

: Çakırlar, Yerlitahtacı, Kapukaya, İncecikler, Avunduruk.

 

12 —

Ormanın adı

:

Kırkgeçit-Çatalçam

İlçesi

:

Kınık

Hudutları

 

Kuzeyi

:

Işıklarköyü, Poyracık kasabası, Kınık

Doğusu

:

Dallıdere, Morukluk, Büyüktepe

Güneyi

:

Moruklu Büyüktepeden itibaren batıya doğru Pilavlıtepe, Killitepe, Beşiktaş tepeleri birleştiren sırt, buradan güney istikametine uzanan ve Damdereye inen sırt. Damdereden Dağtepeye çıkan sırt. Dağtepeden batıya doğru Karataştepe, Killitepe ve buradan Kırkgeçit deresine inen ana Germekaya sırtı.

Batısı

:

Değirmendere, Ortaburuncuk, Arablıçeşmederesi, Karalıkdere ile Dağyoludere arası.

İçindeki Köyler

:

Poyracık, Kasabası, Işıklarköyü, Kınık, Karatekeli, Kodukburun, Yayaköy, Kocaömerli.

13 —

Ormanın adı

:

Karadere

İlçesi

:

Kınık

Hudutları

 

Kuzeyi

:

Hamzahocalı köyü, ziraat arazileri

Doğusu

:

Çerkezöldürendere, Aziziye mahallesi, Taştepe mahallesi, Kocaboğazdere, Arapdere.

Güneyi

:

Değirmencieli

Batısı

:

Değirmencieli köy yolu

İçindeki Köyler

:

Hamzahocalı, Değirmencieli.

14 —

Ormanın adı

:

Yamanlar-Karagöl

İlçesi

:

Karşıyaka-Menemen

15 —

Ormanın adı

:

Meryemana

İlçesi