Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Mayıs 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25449

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Vatandaşlık Kararı

— 85 Kişi İle İlgili İptal Listesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışıp Suni Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinde Bulunan Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine Verilecek Primin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

— Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 40 ıncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul,Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Tarım ve/veya İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-6171

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mayıs 2004 tarihinde İrlanda’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

 

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-12-2004-493

 

BAŞBAKANLIĞA

 İLGİ : 30 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6171 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mayıs 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-6172

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mayıs 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan              

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-118-2004-494

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6172 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mayıs 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

—— • ——

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-6173

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mayıs 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-119-2004-495

 

BAŞBAKANLIĞA

 İLGİ : 30 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6173 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mayıs 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Sayfa Başı


Vatandaşlık Kararı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışıp Suni Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinde Bulunan Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine Verilecek Primin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp embriyo transferi ve suni tohumlama yapan veteriner hekimleri ile suni tohumlama yapan veteriner sağlık teknisyenlerinin, hayvanların ıslahına yönelik çalışmalar yapmasını temin etmek, bu elemanların teşvik edilmesini sağlamak üzere verilecek primin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veteriner hekimlerinin, yaptıkları suni tohumlama ve embriyo transferi çalışmalarına ve veteriner sağlık teknisyenlerine yaptıkları suni tohumlama çalışmalarına karşılık verilecek primin usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

Veteriner Hekim: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan veteriner hekimleri,

Veteriner Sağlık Teknisyeni: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca çalışan Veteriner Sağlık Meslek Lisesi mezunu yardımcı personeli

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Suni Tohumlama Faaliyetinde bulunan Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri ile Embriyo Transferi Faaliyetinde Bulunan Veteriner Hekimlere Verilecek Prim

 

Madde 5 — Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, fiilen suni tohumlama faaliyetleri içinde bulunan ve Bakanlıkça her yıl tespit edilecek sayı ve oranlar üzerinde gebelik sağlayan veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerine ve embriyo transferi yapan veteriner hekimlerine her gebelik için, alınan ücretin % 60 ını geçmemek üzere prim ödenir. Söz konusu primler, elemanların çalıştıkları kurumlarca karşılanır.

Ödenecek primin bir aylık tutarı, ek gösterge dahil en yüksek Devlet Memuru aylığının bir aylık brüt tutarını geçemez. Prim ödemelerinin yıllık tutarı ek gösterge dahil en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının kalkınmada öncelikli yörelerde altı katını, diğer yörelerde dört katını geçemez.

Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir.

Madde 6 — Prime esas olacak suni tohumlama ve embriyo transferi sayı ve oranları ile miktarını Bakanlık her yıl belirler.

Madde 7 — Suni tohumlama ve embriyo transferi sonucu oluşan doğumlar İl Müdürlükleri tarafından tespit edilir.

Madde 8 — Suni tohumlama ve embriyo transferi ile ilgili gerçek dışı kayıt tutanlar ile bu yolla prim alanlar hakkında gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, aldıkları prim yasal faizi ile birlikte geri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel Hüküm Bulunmaması Durumu

Madde 9 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

Müsteşar : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını,

Başkanlık : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

Başkan : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

Kurul : Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu ve Görevleri

Kurulun Oluşumu

Madde 4 — Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Bakanın veya Müsteşarın Başkanlığında;

a) İçişleri, Maliye, Sağlık Bakanları ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıklarının bağlı bulunduğu Devlet Bakanları tarafından görevlendirilecek en az genel müdür seviyesinde birer temsilci,

b) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,

c) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı,

d) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü,

e) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü,

f) T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü,

g) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, en çok üyeye sahip olan iki işçi emeklileri derneğinden, işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından, Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden seçilecek birer temsilciden

oluşur.

Kurulun Görevleri

Madde 5 — Kurul, kalkınma planları, hükümet programları ve ekonomik programlar çerçevesinde uygulanacak sosyal güvenlik politikalarını belirler ve bunların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli tedbirleri kararlaştırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Toplanması, Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun Toplanması

Madde 6 — Kurul, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre toplanır.

Toplantı Hazırlığı

Madde 7 — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca; Kurul üyelerinin toplantı gündeminde yer almasını istedikleri konuların tespiti çalışmaları yapılır.

Bakanlıkça belirlenen toplantı günü ve gündemi en az on beş gün önce Kurul üyelerine duyurulur.

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 8 — Kurulun Başkanı, Bakan veya Müsteşardır. Görüşmeler, Kurul Başkanının uygun göreceği usul ve yöntemler çerçevesinde, önceden belirlenen gündem maddeleri üzerinde ve gündemdeki sıraya göre yapılır. Kurul Başkanı gündem maddelerinin sırasını gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir veya birleştirebilir.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra sekreterya tarafından görüşülen konular yazılı metin haline getirilir ve kurulda temsilcisi bulunan kuruluşlara iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekreterya Hizmetleri

Madde 9 — Kurulun sekreterya işleri, Kurum Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Kaldırılan Hükümler

Madde 10 — 25/10/2000 tarihli, 24211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 MADDE 1 — 26/10/2002 tarihli ve 24918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesindeki "bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç on iki ay içinde" ibaresi "31/12/2004 tarihine kadar" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Ankara Üniversitesinden:

Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 40 ıncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/1/2004 tarih ve 25350 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 40 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 20/8/1995 tarih ve 22380 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve değişiklikleri, 2004-2005 eğitim-öğretim yılı öncesi girişli öğrencilere tanınan haklar ve öğretim bütünlüğü ilkeleri saklı kalmak kaydıyla yürürlükten kaldırılmıştır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Atılım Üniversitesinden:

Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 13/8/2000 tarih ve 24139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getiren öğrenciler, Üniversiteye bağlı bölümlere yatay geçiş yapmak için başvurabilirler."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Tarım ve/veya İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ

Madde 1 —Ülkemiz ile Litvanya, Slovak, Çek, Estonya, Polonya, Slovenya, Letonya ve Macaristan Cumhuriyetleri arasında tesis edilen serbest ticaret anlaşmaları uyarınca bazı tarım ve/veya işlenmiş tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarına ilişkin;

a) 3/4/1998 tarihli ve 23306 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Litvanya Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ",

b) 31/12/1998 tarihli ve 23570 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Slovak Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ",

c) 31/12/1998 tarihli ve 23570 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Çek Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ",

d) 13/2/1999 tarihli ve 23610 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Estonya Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ",

e) 2/7/2000 tarihli ve 24097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ",

f) 23/8/2000 tarihli ve 24149 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Slovenya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ",

g) 8/9/2000 tarihli ve 24164 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Letonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ",

h) 21/9/2003 tarihli ve 25236 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ",

ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 —Bu Tebliğ 1/5/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı