Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Nisan 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25446

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5136 Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

5137 Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5138 Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

5139 Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihî Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5140 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5141 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5142 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5143 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun

5144 Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Başlığı ile Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5145 Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine Seçme Kararı

— Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Danıştay Üyesi Fettah OTO'nun Seçilmesine Dair Karar

 

Atama Kararı

— Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik

— Hazırlama,Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

— Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği

— İller Bankası Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı ve Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilme ve Meslek Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)

— 6 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

— 2004 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2003/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/5)

— Antalya Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı (No: 2004/1)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Kanun No. 5136

Kabul Tarihi : 20.4.2004

MADDE 1. — 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca, bu Kanunun Dördüncü Kitabında yer alan deniz ticaretine ilişkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik İhtisas Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 2. — 6762 sayılı Kanunun 823 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 823. — Her Türk gemisi Türk Bayrağı çeker.

Yalnız Türk vatandaşlarının malı olan gemi Türk gemisidir.

Birlikte mülkiyet esaslarına göre birden fazla kişilere ait olan gemiler, pay çokluğunun Türk vatandaşlarına ait olması şartıyla Türk gemisi sayılırlar.

Türk kanunları uyarınca kurulup da;

1. Tüzel kişiliği haiz olan teşekkül, müessese, dernek ve vakıfların malı olan gemiler idare organını teşkil eden kişilerin çoğunluğu Türk vatandaşı olmak,

2. Türk ticaret şirketlerinin malı olan gemiler, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili ortakların çoğunluğu Türk vatandaşı olmak ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğu Türk ortaklarda bulunmak, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların çokluğunun nama yazılı ve bir başkasına devri şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunmak,

Şartıyla Türk gemisi sayılırlar.

Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iştiraklerinin malı olan gemiler; paylarının yarısından fazlası Türklere ait ve iştiraki idare ve temsil etmeye yetkili müşterek donatanların çoğunluğu Türk vatandaşı olmak kaydıyla Türk gemisi sayılırlar.

MADDE 3. — 6762 sayılı Kanunun 824 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 824. — Bir Türk gemisi, 823 üncü maddede yazılı niteliklere sahip olmayan kişilere en az bir yıl süreyle kendi namına işletilmek üzere bırakılmış olursa malikin talebi üzerine Denizcilik Müsteşarlığı en çok iki yıl süreyle geminin yabancı bayrak çekmesine o memleket kanunları müsait olmak kaydıyla izin verebilir. Bu izin bitmedikçe veya kanunî sebeplerle geri alınmadıkça gemi Türk Bayrağı çekemez.

Türk gemisi olmayan bir gemi, 823 üncü maddede yazılı niteliklere sahip olan kişilere en az bir yıl süreyle kendi namına işletilmek üzere bırakılmış olursa malikin muvafakatı alınmış olmak, Türk mevzuatının kaptan ve gemi zabitleri hakkındaki hükümlerine riayet olunmak, yabancı kanunda da bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak şartıyla Denizcilik Müsteşarlığı geminin bırakma süresince Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir. Şu kadar ki; izin alan kişi her iki yılda bir izin için gerekli şartların mevcudiyetini sürdürdüğünü ispatlamakla yükümlüdür.

Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gemiler, Denizcilik Müsteşarlığınca tutulacak hususi bir sicile kaydolunur.

MADDE 4. — 6762 sayılı Kanunun 851 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gemi, kurtarılamayacak şekilde batar veya tamir kabul etmez hale gelir yahut yurt dışında cebri icra yolu ile bir yabancıya satılarak veya başka bir surette Türk Bayrağı çekme hakkını zayi ederse, talep üzerine sicilden kaydı terkin olunur.

MADDE 5. — 6762 sayılı Kanunun 939 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 939. — Yabancı para üzerinden gemi ipoteği tesis olunabilir. Ancak, aynı derecede birden fazla para türü kullanılarak gemi ipoteği tesis edilemez. Yabancı veya Türk parası karşılıklarının hesabında, hesap günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz alış kuru esas alınır.

MADDE 6. — 6762 sayılı Kanunun 1245 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geminin;

1. Yurt içinde cebri icra yoluyla,

2. Türkiye genelinde tirajı en yüksek beş gazete arasından iki ayrı gazetede üç gün ara ile iki kez ilânen tebligat yapılmak suretiyle gemi alacaklılarının satıştan haberdar edilmeleri kaydıyla yurt dışında cebri icra yoluyla,

3. Kaptan tarafından 990 ıncı madde hükmü gereğince kanunî yetkisine dayanarak zorunlu hallerde,

Satılması durumunda gemi alacaklılarının gemi üzerindeki rehin hakları kalkar. Satış bedeli alıcı tarafından henüz ödenmediği veya kaptanın yahut acentenin elinde bulunduğu müddetçe gemi alacaklıları için gemi yerine geçer.

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2004

—— • ——

Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5137

Kabul Tarihi : 21.4.2004

MADDE 1. — 23 Haziran 2003 tarihinde Vilnius’ta imzalanan Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararı’nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2004

—— • ——

Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 5138

Kabul Tarihi : 21.4.2004

MADDE 1. — "Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihî Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5139

Kabul Tarihi : 21.4.2004

MADDE 1. — 6 Şubat 2003 tarihinde Viyana’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihî Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5140

Kabul Tarihi : 21.4.2004

MADDE 1. — 27 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5141

Kabul Tarihi : 21.4.2004

MADDE 1. — 14 Ekim 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5142

Kabul Tarihi : 21.4.2004

MADDE 1. — 2 Ekim 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2004

—— • ——

Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun

Kanun No. 5143

Kabul Tarihi : 21.4.2004

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek ilk nasıp istihkakı ile ilgili hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun; subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalarla bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar.

İlk nasıp istihkakı

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren personele, ilk nasıplarında; birer adet ordu tipi tabanca ve birer kutu mermi, bavul, yazlık ve kışlık elbise ve iskarpin ile kaput veya pardösü ve yönetmelikte belirtilecek diğer eşya ve teçhizat verilir.

Ancak, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenlere ordu tipi tabanca ve mermi bir yıllık deneme süresini tamamlamalarını müteakip verilir.

Bu eşya ve teçhizatın cinsinde, günün koşullarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğine göre malî imkânlar da dikkate alınarak değişiklik yapmaya Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Bir defa faydalanma

MADDE 4. — İlk nasıp istihkakından hiçbir şekilde ikinci kez faydalanılamaz. Ancak, astsubaylıktan subaylığa geçiş gibi nedenlerle ikinci kez nasbı yapılanlardan ilk nasıp istihkakında farklılık olanlar, yönetmelikte belirtilecek ek ilk nasıp istihkakından da istifade ettirilirler.

Yönetmelik

MADDE 5. — Personelin bağlı olduğu kuvvet komutanlığı, sınıf ve statüsü ve görev özelliği gibi hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ilk nasıp istihkakı listeleri ile sınıf ve statü değişikliği nedeniyle uygulanacak ek ilk nasıp istihkakı listeleri, eşya ve teçhizatın kapsamı, miktarı, cinsi, verilme şekli ve bu Kanunla ilgili diğer usul ve esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.

Cezaî müeyyide

MADDE 6. — Bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe göre verilecek tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişik kesilmedikçe hiçbir şekilde başkasına verilemez ve devredilemez. Aksine davrananlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile tecziye edilir.

Yürürlükten kaldırılan kanunlar

MADDE 7. — 10.7.1944 tarihli ve 4608 sayılı Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ile 12.8.1971 tarihli ve 1468 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4608 ve 1468 sayılı kanunlardan istifade edenler, bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe göre tâbi oldukları listelerde daha önce almadıkları ve 6.5.1960 tarihli ve 7471 sayılı Kanun kapsamına girmeyen bir eşya varsa sadece onu alırlar.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan astsubaylarla astsubaylıktan subaylığa geçenlerden, 4608 ve 1468 sayılı kanunlara göre kendilerine tabanca verilmeyenlere de bu Kanuna göre tabanca ve mermi verilir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4608 ve 1468 sayılı kanunlar ile bu kanunlarda değişiklik yapan kanun ve kanun hükmünde kararnameler gereğince kendilerine tabanca ve mermi verilenler de Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilmedikçe tabanca ve mermilerini her ne suretle olursa olsun başkalarına veremez ve devredemezler. Aksine davrananlar hakkında da 6 ncı maddedeki cezaî müeyyide uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Başlığı ile Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kanun No. 5144

Kabul Tarihi : 21.4.2004

MADDE 1. — 6.5.1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun adı "Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun" olarak değiştirilmiş ve adı geçen Kanunun 7.2.1990 tarihli ve 3612 sayılı Kanun ile değişik 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

Birinci fıkradaki hallerde ve eğitim hizmetlerinde; 1 inci maddede belirtilen personele, bu maddede yazılı istihkakı yerine benzerini veya hizmet koşulları ve görev özelliğine göre kıyafet yönetmeliğinde tespit edilen ilâve eğitim giyeceğini vermeye, kullanılma nitelikleri dikkate alınarak ilave giyeceği sürekli veya geçici olarak vermeye, yenilemeye, miatlarını belirlemeye, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Millî Savunma ve İçişleri bakanlıkları yetkilidir.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2004

—— • ——

Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5145

Kabul Tarihi : 21.4.2004

MADDE 1. — 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun ek 23 üncü maddesi ve geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/11

Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Danıştay Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından, Danıştay Üyesi Fettah OTO,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 146. maddesi ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 4. maddesi uyarınca seçilmiştir.

27 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5704

1 — Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan,

1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Hazine Başkontrolörü Burhanettin AKTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

27 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. BABACAN

Başbakan

Devlet Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 12/6/2003 tarihli ve 25136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği’nin 2 nci maddesinin (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — Kurul, soruşturma açılmasına karar verirse, durum Resmî Gazete'de ilan edilir. Bu ilanda, ilgili tarafların kendilerini tanıtmaları, görüşlerini yazılı olarak sunmaları ve bilgi vermeleri için öngörülen süre ile 5 inci madde çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından sözlü olarak dinlenebilme talebinin yapılabileceği süre belirtilir. Bu süreler soruşturmanın açılmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de ilan tarihinden itibaren 30 gün ile sınırlıdır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Ç.H.C. menşeli ithalatın yerli sanayide pazar bozulmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması ve gecikmenin telafisi güç zarara yol açabileceği kritik durumlarda, ülke yararının gerektirmesi halinde, geçici korunma önlemi alınabilir. Bu durumda geçici korunma önleminin yürürlüğe girmesinden sonra Ç.H.C. tarafı danışma görüşmelerine çağrılabilir.

Geçici korunma önlemi, gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması (kota), tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

Geçici korunma önleminin gümrük vergilerinde artış yapılması şeklinde uygulanması halinde, İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

Geçici korunma önleminin ek mali mükellefiyet getirilmesi şeklinde uygulanması halinde, varsa İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır. İthalat Rejimi Kararı kapsamında tespit edilmiş ek mali mükellefiyetin bulunmaması halinde ise, geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyetin tamamı gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgiliye iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

Korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi durumunda, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Geçici korunma önlemlerinin süresi 200 günü aşamaz."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukukî Dayanak ve Hizmet Grupları

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin özellikleri ve gerekleri ile liyakat ve kariyeri esas alınarak, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı personelinin görevde yükselmeleri ve atamalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personeli kapsar.

Ancak, müfettiş ve müfettiş yardımcıları kadrolarına atanma bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, 15/6/1993 tarihli ve 21608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine tâbidir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

b) Başkanlık : Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,

c) Başkan: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını,

d) Merkez: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez teşkilâtını,

e) Taşra: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge teşkilâtını,

f) Hizmet Grupları : Benzer ve eşit düzeydeki görev unvanlarının gruplandırılmasını,

g) Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68/B maddesi çerçevesinde Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışılan süreler, genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idarelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

h) Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurluğuna tâbi görevlerden, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

ı) Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

i) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

j) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

k) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

l) İlgili Birim : 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen merkez ve taşra birimlerini,

ifade eder.

Hukukî Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hizmet Grupları

Madde 5 — Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı personeli aşağıdaki hizmet gruplarına ayrılır.

a) Yönetim Grubu;

1) Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü,

2) Şube Müdürü, İşletme Müdürü, Depo Müdürü,

3) Şef

b) Hukuk İşleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri

2) Avukat

c) Denetim Grubu;

1) Teftiş Kurulu Başkanı,

2) Müfettiş

d) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Grubu;

1) Uzman

e) Bilgi İşlem Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Programcı.

f) İdarî Hizmetler Grubu;

1) Memur, Santral Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni.

g) Diğer Personel Grubu;

1) Mütercim.

h) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis,

2) Mühendis,

3) Tekniker,

ı) Koruma ve Güvenlik Grubu;

1) Savunma Uzmanı

2) Sivil Savunma Uzmanı

3) Koruma ve Güvenlik Şefi

4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

unvanlarından oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınava Tâbi Olmadan Görevde Yükselme Suretiyle Yapılacak Atamalarda Aranılacak Nitelikler

Sınavsız Atama

Madde 6 — Başkan yardımcısı, hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü unvanlı kadrolara sınavsız atanacak personelde aranılan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

a) Başkan yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Başkanlıkta en az iki yıl süreyle daire başkanı veya bölge müdürü olarak görev yapmış olmak.

2) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukat unvanını almış olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde yer verilen şartlara uygun olmak,

3) Başkanlıkta avukat olarak en az dört yıl çalışmış olmak,

4) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

c) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde yer verilen şartlara uygun olmak,

3) Başkanlıkta bölge müdürü olarak görev yapmış olmak veya başkanlıkta işletme müdürü, başmühendis veya şube müdürü olarak üç yıl hizmeti bulunmak,

4) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmaması şarttır.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

d) Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde yer verilen şartlara uygun olmak,

3) Başkanlıkta işletme müdürü, başmühendis veya şube müdürü olarak üç yıl hizmeti bulunmak,

4) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

e) Savunma Uzmanlığı kadrosuna atanabilmek için;

24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak,

f) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

9/10/2003 tarihli 25254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre atama yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınava Tâbi Olarak Görevde Yükselme Esasları

Sınava Tâbi Olarak Görevde Yükselme Suretiyle Yapılacak Atamalarda Aranılacak Nitelikler

Madde 7 — Sınava tâbi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda personelde aranılacak nitelikler, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde yer verilen şartlara uygun olmak,

3) Başkanlıkta mühendis, uzman, programcı, çözümleyici veya şef olarak dört yıl hizmeti bulunmak,

4) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b)İşletme müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde yer verilen şartlara uygun olmak,

3) Başkanlık teşkilâtında, başmühendis ve depo müdürü olarak veya mühendis ya da uzman olarak dört yıl hizmeti bulunmak,

4) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) Depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde yer verilen şartlara uygun olmak,

3) Uzman veya Şef olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak,

4) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde yer verilen şartlara uygun olmak,

3) Şef olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak.

4) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idarî hizmetler kadrosundan, şef kadrosuna atanabilmek için üç ve dördüncü dereceleri için on yıl, beş ve alt dereceleri için altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

f) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesinden mezun olmak ve avukat ruhsatını almış olmak,

2) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

h) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

3) Programcı kadrosunun bir ve ikinci dereceleri için 12 yıl, üçüncü ve dördüncü dereceleri için 10 yıl, beş ve daha alt dereceleri için altı yıl hizmeti bulunmak.

4) Başkanlıkta şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, memur veya benzeri unvanlarda dört yıl hizmeti bulunmak,

5) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ı) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl programcı kadrosunda çalışmış olmak,

3) Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

4) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

5) En az bir bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

i) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında, en az "C" seviyesinde başarılı olmak,

4) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

l) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendis unvanını almış olmak,

2) Beş yılı başkanlıkta mühendis unvanında olmak şartıyla, başmühendis kadrosunun birinci ve ikinci dereceleri için 10 yıl, üçüncü ve dördüncü dereceleri için sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

m) Mühendis kadrolarına atanabilmek için;

1) Mühendis unvanını almış olmak,

2) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

n) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az dört yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

3) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4) 2495 sayılı bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen şartları taşımak,

5) Askerliğini komando veya deniz piyade olarak yapmış olmak,

6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

o) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Teknik öğrenim veren iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Son yılı en az iyi derecede olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 8 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (g) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Eğitim programının uygulanmasında, eğiticilerin seçiminin, programın günlük süresinin ve eğitim ortamının bireyin etkin olarak öğrenmesini ve sürece katılmasını sağlayacak şekilde olmasına dikkat edilir.

Eğitimler, İdarî İşler ve İkmal Dairesi Başkanlığınca, ilgili diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

Hizmet içi eğitim programının konusunu, eğitimi verecek personelin seçimini, eğitim başlama tarihi ve süresini, bitirme belgesi verme ve diğer şartları İdarî İşler ve İkmal Dairesi Başkanlığı alacağı onayla belirler ve gerekli bilgileri sınav kurulu ile birinci fıkrada yer verilen ünitelere ve ilgililere duyurmak üzere görev yaptıkları birimlere bildirir.

Duyuru

Madde 9 — Atama yapılacak boş kadroların sınıf, unvan, derece ve adedi belirtilerek, Başkanlık merkez ve taşra teşkilâtı personeline eğitim tarihinden en az bir ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az 15 gün önce bildirilir.

Başvuru

Madde 10 — Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri aracılığıyla İdarî İşler ve İkmal Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İdarî İşler ve İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Uygun görülen adaylara, fotoğraflı "Eğitime Katılma Belgesi" gönderilir, uygun görülmeyenlere ise durum yazı ile bildirilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 11 — Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması hâlinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması hâlinde, bu Yönetmeliğe ekli "Değerlendirme Formu (EK-1)"nda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da, müteakip sınava kadar atanmamış olan personele, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

Görevde yükselme eğitim programları, başkanlık tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebilir. Ancak, başkanlık uygun görmesi durumunda bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadro unvanları ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde bu başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimine katılanların bu eğitime devamı zorunludur.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 12 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Atanacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular

Eğitimde ve sınavda (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı

Sınav Şartı

Madde 13 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme niteliğindeki atamalarının yapılabilmesi için bu Yönetmeliğe uygun olarak, yapılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır.

Sınav Şekli

Madde 14 — Görevde yükselme sınavı başkanlıkça yapılır. Yazılı sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

Yazılı sınavda 100 üzerinde 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için başkanlıkça ilgili kurumlar ile bağlantıya geçilir.

Sınav Kurulu

Madde 15 — Görevde yükselme sınavı için sınav kurulu, Başkanlık oluru ile oluşturulur.

Sınav kurulu;

a) Şube müdürü, başmühendis ve uzman sınavları için; İdarî İşler ve İkmal Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcısının başkanlığında, Hukuk Müşaviri, İşletme ve Teknik İşler Dairesi Başkanı ve diğer birimlerin üst yöneticilerinden iki kişi,

b) Diğer unvanlı kadrolar için yapılan sınavlarda; İdarî işler ve İkmal Dairesi Başkanının başkanlığında boş kadroların ait olduğu birimin üst yöneticileri ile görevlendirilecek birim temsilcilerinden oluşur.

Sınav kurulları bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır ve çekinser oy kullanılmaz.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim sınavında görev alamazlar.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Kurulun sekreterya hizmetleri, İdarî İşler ve İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16 — Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sınav sorularının bilgi kaynağının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

b) Sınavı düzenli şekilde yürütmek.

c) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesini düzenlemek.

d) Tutanakları düzenleyip imzalamak.

e) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek.

f) İtirazları inceleyip, karara bağlamak.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Madde 17 — Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilân edilir ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere bildirilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 18 — Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Başkanlığa yapılır.

Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınavı Kazananların Ataması

Madde 19 — Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadroya üç ay içinde atanır. Başarı notunun aynı olması hâlinde ataması yapılacak personel ekli "Değerlendirme Formu"na göre puanlandırma yapılarak belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Çalışan Personelin Hizmet Süresi

Madde 20 — Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan bölge müdürlüklerinde bu Yönetmelik gereği yapılacak atamalarda her bir unvan için aranılan hizmet süresinden birer yıl indirilir.

Görev Grupları Arasında Geçişler

Madde 21 — Gruplar veya alt gruplar arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tâbidir. Aynı alt grup içindeki geçişlerde atanılacak kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbi tutulmaksızın atama yapılabilir.

Şube müdürü, işletme müdürü ve depo müdürü kendi aralarında geçişlerde eğitim ve sınava tâbi değildir.

Naklen Atamalar

Madde 22 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde sayılan unvanlar ile (h) bendinde yer verilen başmühendis ve (b) bendinde belirtilen hukuk müşaviri unvanları hariç, çalıştığı kurumda son olarak bulunduğu unvandan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında aynı unvana atanabilirler.

Açıktan Atamalar

Madde 23 — Başkanlık, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) (hukuk müşaviri hariç), (e), (f), (g), (h) (başmühendis hariç) ve (ı) (koruma güvenlik şefi hariç) bentlerinde sayılan görevlere hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak bu Yönetmelikteki hizmet süresini, disiplin ve sicil şartlarını dikkate almaksızın diğer nitelikleri taşıyanları açıktan atayabilir. Bu atamalarda, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 24 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca kuruluşların özelleştirilmesi sonucu, ihtiyaç fazlası olarak belirlenen ve idare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personel için, başkanlığa ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Araştırmacı Kadroları

Madde 25 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince başkanlığa, araştırmacı olarak Devlet Personel Başkanlığının, teklifi üzerine atama yapılır.

Kazanılmış Haklar

Madde 26 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

Madde 27 — Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

Adı ve Soyadı

:

  

Sicil No

:

     

Görev Yeri ve Unvanı

:

  

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

      

a) Önlisans

4

b) 3 Yıllık Yüksek Okul

6

c) Lisans

8

d) Yüksek Lisans

10

e) Doktora

12

2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

1

        

  

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

0,15

3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)

4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

a) Her takdirname için

2

   

b) Her ödül için

4

5. "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

a) 05-15 gün süreli

0,5

    

b) 16-31 gün süreli

1

c) 2-3 ay süreli

1,5

d) 4-6 ay süreli

2

e) 7-12 ay süreli

2,5

f) 12 aydan fazla süreli

3

6.Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

a) (D) alanlara

2

   

b) (C) alanlara

4

c) (B) alanlara

6

d) (A) alanlara

8

7.Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

a) Her uyarma, kınama için

-2

  

b) Her aylıktan kesme için

-4

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

-6

8.Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlara, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.

a) Başarısız olduğu her bir sınav için

-2

  

b) Mazeretsiz katılmadığı her sınav için

-3

Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

   

  

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, iş bulmak amacıyla Kuruma başvuran işgücünün kaydının alınması, kaydın Kurumca saklanması, işlemden kaldırılması, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları tarafından işçi statüsünde istihdam edilecek işgücünün Kurumdan talep edilmesi, Kurumca işgücü taleplerine göndermelerinin yapılması ve işe yerleştirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, iş bulmak amacıyla Kuruma başvuran işgücünün Kurumca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında işçi statüsünde işe yerleştirilmelerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

Ünite: Türkiye İş Kurumunun taşra teşkilatını,

İş Arayan: İş bulmak amacıyla Kuruma başvuranları,

İşgücü: İş bulmak amacıyla Kuruma başvurarak kayıt yaptıran ve aktif kayıtlarda yer alan tüm işsizler ile işsizler dışında kalan iş arayanların tamamını,

Kayıtlı İşsiz: Çalışma çağında ve gücünde olan, çalışmak isteyen, Kuruma başvurduğunda asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir işi olmayan, Kurum tarafından henüz kendisine iş bulunamamış aktif kayıtlardaki kişileri,

Bireysel Başvuru: Kurum ünitesine iş isteğiyle bireysel olarak kayıt yaptırmak isteyenleri,

Toplu Başvuru: Tarım içi veya günlük işveren talebinin bulunması halinde 10 veya daha çok sayıda vasıfsız iş arayanın aracı kanalıyla veya grup halinde başvurusunu,

Sosyal Durum: Kuruma iş isteğiyle kayıt yaptırmak isteyen iş arayanın normal, özürlü, eski hükümlü veya terörden etkilenen olarak durumunu,

Normal Statüde İş Arayan: Özürlü, eski hükümlü veya terör mağdurları kapsamı dışında iş bulmak amacıyla Kuruma başvuranları,

Özürlü İş Arayan: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki özürleri nedeniyle çalışma gücünün en az % 40' ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyerek, Kuruma iş isteğiyle kayıt yaptıranları,

Eski Hükümlü İş Arayan: Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlar ya da Kurum tarafından daha önce bu kapsamda işe yerleştirilmemiş mükerrer suç işleyen ve bu durumunu Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış eski hükümlü belgesi veya Cumhuriyet Başsavcılığınca tasdik edilen "Tahliye Edilen Eski Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu" ile kanıtlayarak, Kuruma iş isteği ile kayıt yaptıranları,

Terör Mağduru (Terörden Etkilenen) İş Arayan: 24/3/2004 tarihli ve 25412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği terör eylemleri nedeniyle şehit ve malul olanların yakınları ile çalışabilecek durumdaki malullerden, özel sektör işyerlerinde çalışmak amacıyla Kuruma iş isteği ile kayıt yaptıranları,

Özelleştirme Nedeniyle İşsiz: 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) bir hizmet akdine dayalı olarak çalışırken bu kuruluşların özelleştirilmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenleri,

Sigortalı İşsiz: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren işyerlerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken 4447 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve Kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimseyi,

İşgücü İstemi (Talep): İşverenlerin, normal statüdeki iş arayanlara, özelleştirme nedeniyle işsizlere ve sigortalı işsizlere, özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarına yönelik işçi istemlerini Kurum ünitesine ayrıntılı olarak bildirmesini,

Seçme: İşverenlerden alınan işgücü istemlerine, ünitede kayıtlı iş arayanlardan durumu talep şartlarına uygun olanların eşleştirilmesi/seçilmesini,

Davet: İş arayanlara, ünitelerimizde karşılıklı görüşme yapmak amacıyla yapılan çağrıyı,

Gönderme: Seçme ve davet yapılan iş arayanlar ile günlük başvuruda bulunanların, işverenle görüşme yapmak üzere işyerine gönderilmesini,

Takdim: Kurum ünitelerince işyerine gönderilen iş arayanların, işverenle görüşme yapmak üzere işyerinde bulunmasını,

İşe Yerleştirme (Plasman): İş arayanların Kurumca işe yerleştirilmesini,

Transfer (Üniteler Arası İşe Yerleştirme):Yerel olarak gösterilen tüm çabalara rağmen karşılanamayan işgücü taleplerine diğer üniteler aracılığıyla işlem yapılmasını,

Aktif Kayıt: Kuruma iş aramak üzere kayıt yaptıran ve işe gönderilmeye hazır bulunanların kayıtlarını,

Pasif Kayıt: Aktif tasnifte bulunma hakkını kaybeden, ancak işe davet edilme ve gönderme hakkı bulunanların kayıtlarını,

Uzatma Müracaatı: Aktif tasnifte kaydı bulunan iş arayanların, aktif tasnifte tutulma süresi içerisinde yaptıkları müracaatı,

Yenileme Müracaatı: Pasif tasnifte kaydı bulunan iş arayanların kayıtlarının aktif tasnife alınması için yaptıkları müracaatı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt İçinde İş İsteğiyle Başvuru Şekilleri ve Kayıt

Başvuru Şekilleri ve Kayıt

Madde 5 — İş bulmak amacıyla Kuruma başvuranların kayıtları bireysel ya da toplu olarak alınabilir.

İş isteğiyle mesleklerinde kayıt yaptırmak isteyen iş arayanların meslekleri, bu mesleklerdeki deneyimleri, yetişme şekilleri, bilgi, beceri ve yetenekleri, yönelebilecekleri işler ve meslekler, öğrenim durumları, kimlik bilgileri, sosyal durumları ve alınması gerekli görülen diğer bilgileri tespit edilir.

Meslek Kaydı

Madde 6 — İş isteğiyle Kuruma başvuranların Kurumca bir veya birden fazla meslekte kayıtları alınabilir.

Kayıt Şartları ve Kayıt Esnasında İstenilen Belgeler

Madde 7 — Yurt içinde iş isteğiyle Kuruma kayıt yaptırabilmek için;

a) 14 yaşını doldurmuş olmak,

b) Fiili olarak askerlik görevini yapıyor olmamak,

c) Türk vatandaşı olmak (çalışma izni almış olan 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanuna tabi Türk soylu yabancılar hariç),

gerekir.

Ancak, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesi gereği, mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre işsizlik ödeneği almak üzere müracaat eden, yabancı işçiler ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre süresiz çalışma izni alan veya anılan Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki şartlar çerçevesinde anılan maddenin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde sayılan yabancıların da kayıtları alınır.

Kayıt için, nüfus cüzdanı, diploma ve varsa mesleğini kanıtlayıcı belgeler istenir. Ancak, elektronik ortamda yapılan başvuru üzerine alınan kayıtlarda, Kurumca ilgili belgeler kayıt sonrası istenebilir.

Ayrıca, özürlüler için varsa özürlü kimlik kartı, sağlık kurulu raporu ve fotoğraf, eski hükümlüler için, Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış eski hükümlü belgesi veya Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen "Tahliye Edilen Eski Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu", terör mağdurları için Terörle Mücadele Kanunu gereğince terör mağduru olduğuna dair ilgili Yönetmelik ekinde yer alan "Durum Belgesi" ve "İş İstek Formu", 4046 ve 4447 sayılı kanunlar uyarınca iş kaybı tazminatı ve/veya işsizlik ödeneği almak üzere müracaat edenlerden talep dilekçesi istenir.

Aktif ve Pasif Tasnif

Madde 8 — Yurt içinde iş arayanların kayıtları Kurumca en az altı ay süreyle aktif tasnifte tutulur. Belirlenen süre içerisinde uzatma başvurusunda bulunmayan iş arayanların kayıtları pasif tasnife aktarılır. Kayıtların pasif tasnifte kalma süresi, aktif tasnifte bekleme süresinden az olamaz. Pasif tasnifte bekleme süresi içerisinde yenileme başvurusu yapılmayan kayıtlar işlemden kaldırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşgücü Talebinin Alınması, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektöre Ait Kuruluşlarda İşe Yerleştirme ve Kayıtların İşlemden Kaldırılması İşlemleri

İşgücü Talebinin Alınması

Madde 9 — Özel sektör kuruluşları, normal statüdeki iş arayanlar ile, sigortalı işsizlere, özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlara, özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarına yönelik olmak üzere her türlü işgücü taleplerini bulundukları yerdeki Kurum ünitesine, yazılı, sözlü, telefonla, faksla, e-mail’le veya ilgili işyerine Kurum personelinin yaptığı ziyaret esnasında bildirebilirler. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları işgücü taleplerini elektronik imzalı olarak elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirir ve talebin karşılanması için en az 15 gün süre verirler. Kurum, işin gereği nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan acil durumlarda 15 günlük süreden kısa süreli işgücü taleplerini de kabul edebilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınan İşgücü Taleplerine Yapılan İşlemler

Madde 10 — Kamu kurum ve kuruluşlarının normal, özürlü ve eski hükümlü işçilere yönelik her türlü işgücü ihtiyacının Kurum aracılığı ile karşılanması zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi olarak istihdam edilecek işçiler hakkında 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü, eski hükümlü statüsünde geçici veya daimi işçi olarak istihdam edilecekler için 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile aynı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının geçici, mevsimlik, belirli süreli işlerinde istihdam edilecek işçilerin işe yerleştirilmesine ilişkin esaslar Kurum tarafından ayrıca belirlenir.

Seçme, Davet ve Göndermelerin Yapılması

Madde 11 — Özel sektör kuruluşlarından alınan normal, özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarına ait işgücü taleplerine seçme işlemi, talep şartları dikkate alınmak suretiyle aktif tasnifteki kayıtlardan tarih sırasına göre, bu bölümde yeteri miktarda iş arayan kaydı bulunamaması halinde, pasif tasnifte bulunan iş arayanların kayıt yaptırdıkları tarih sırasına göre yapılır. Özel sektör kuruluşlarının, işgücü taleplerine bu fıkrada belirtilen esaslar dışında seçme yapılmasına ilişkin istekleri, Kurumca uygun bulunduğu takdirde o işgücü talebine münhasır olmak üzere yerine getirilebilir.

Seçme sonucunda belirlenen iş arayanlar, posta, e-mail vb. araçlarla Kuruma davet edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine davetler posta yoluyla yapılır. Davete gelen iş arayanlara, davet edildikleri işgücü talebi, işveren ve işyeri hakkında açıklayıcı bilgi verilir.

Seçme ve davet yapılan iş arayanlara işgücü talebi, işveren ve işyeri hakkında açıklayıcı bilgi verilir ve talepte aranılan şartlara uygunlukları kontrol edilir. Talepte aranılan şartları taşıdığı teyit edilen ve işgücü talebine gitmek isteyenler, işyerine gönderilir. Ayrıca, istemeleri halinde durumu işgücü talebinde aranan şartlara uyan günlük müracaatçıların da söz konusu işgücü taleplerine göndermesi yapılır. Gerektiğinde iş arayanların işyerine göndermeleri toplu olarak da yapılabilir.

İş arayanın gönderme sonucu işe alınıp alınmadığı konusunda Kurumca gerekli izleme yapılır.

En az açık iş sayısı kadar takdim yapılamaması nedeniyle karşılanamayan talepler için işverenle görüşülerek, gerektiğinde sendikalar, dernekler, meslek kuruluşları ve benzeri seçme kaynaklarından ve/veya Kurumun diğer ünitelerinden seçme işlemi yapılır.

Seçme-davet, gönderme ve takdim sonuçları iş arayanların kayıtlarına işlenir.

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarına yönelik özel sektör işgücü taleplerine işlem yapılmasında, ilgili yönetmelik hükümleri de dikkate alınır.

Kayıtların İşlemden Kaldırılması

Madde 12 — Kurumca işe yerleştirilen veya pasif tasnifte bekleme süresini dolduran ve yenileme başvurusunda bulunmayanlar ile Kuruma kayıtlı olanlardan iş aramaktan vazgeçtiğini beyan edenlerin kayıtları işlemden kaldırılır.

İş Kaybı Tazminatı ve İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizlerin İşe Yerleştirilmeleri

Madde 13 — İş kaybı tazminatı veya işsizlik ödeneği almak üzere Kuruma başvuran özelleştirme nedeniyle işsizler ile sigortalı işsizlerin iş arayan olarak kayıtları alınır ve bunların, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öncelikle işe yerleştirilmelerine çalışılır.

İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalı işsizler, Kurumca bulunan işi haklı bir neden olmaksızın reddedemezler. Sigortalı işsizler tarafından işin reddedilebilmesinde haklı nedenler şunlardır:

a) İşveren tarafından sigortalı işsizlerin, mesleğine uygun son çalıştığı işin ücret ve çalışma koşullarına yakın olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi,

b) İşveren tarafından sigortalı işsizin eğitim durumuna, yaşına, cinsiyetine, fizik ve sağlık durumuna uygun olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi,

c) Sigortalı işsizin işveren tarafından işverenin önerdiği iş sözleşmesinin çalışma koşulları itibarıyla iş yasalarında belirlenmiş olan hükümlere aykırı koşulları (asgari ücretten daha az bir ücret verilmesi, günlük ve/veya haftalık çalışma süresinin aşılması, fazla çalışma yer almasına rağmen ücretin öngörülmemiş olması, yıllık ücretli izin verilmemesi ya da kanunun belirlediğinden daha az verilmesi gibi) içermesi,

d) Sigortalı işsizin ikameti ile önerilen işyeri arasındaki ulaşım şartlarının uygun olmaması, mutat ve ekonomik ulaşım araçlarının bulunmaması (bu hususa ilin ulaşım şartları ve özelliklerine göre Kurum ünitesince karar verilir),

e) Sigortalı işsizin, işin yapılacağı işyerinde daha önce çalışmış ve 4857 sayılı İş Kanununun 24/II maddesinde belirtildiği gibi kabul edilebilir haklı sebeple ayrılmış olması nedeniyle o işyerinde çalışmak istememesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Masraf Karşılıkları Alınması

Masraf Karşılıkları Alınması

Madde 14 — Bulundukları yerdeki Kurum ünitesine başvurarak işgücü isteminde bulunan işverenlerden 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 16 ncı maddesinin (b) bendi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde masraf karşılığı alınır.

Masraf karşılığı alınmayacak işgücü istemleri Kurumca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilgi Toplama

Bilgi Toplama

Madde 15 — Kurum, istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması amacıyla işgücü piyasası, istihdam ve çalışma şartları hakkında genel ve gerektiğinde belirli bir işyeri, işveren ile işgücü ve işsizler konusunda özel bilgiler toplayabilir. İşgücü piyasasındaki ve mesleklerdeki durum ve gelişmeleri izleyerek, bunlarla ilgili araştırmalar yapabilir. İşverenlerin ileriye dönük işgücü ihtiyaçları hakkında iller, iş kolları, meslekler ve eğitim nitelikleri itibarıyla bilgileri derleyebilir. Derlenen bilgiler Kurum hizmetlerinden başka bir amaçla kullanılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, bir işyerinde yürütülen asıl işin düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerindeki çalışma koşullarını düzenler.

Kapsam

Madde 2 — Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri, görevleri yalnız bu işleri yapmakla sınırlı olan işçilere yaptırılmayarak, işyerinin asıl işçilerine yürüttükleri işlere ek olarak yaptırıldığı takdirde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bu işler, işyerinin asıl işçilerinden ayrı olarak ve yalnızca bu işleri yapmak üzere işe alınmış işçilere yaptırıldığı takdirde, bu işçiler hakkında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun genel hükümleri uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 70 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Çalıştırma Koşulu

Madde 4 — Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin, asıl işe ilişkin günlük çalışma sürelerinden önce veya sonra yaptırılabilmesi, teknik bir zorunluluğun bulunmasına veya bu işlerin, asıl işin yürütümü sırasında yapılmasının sağlık ve güvenlik yönünden sakıncalı olmasına bağlıdır.

Çalıştırma Süresi

Madde 5 — 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre, asıl iş için belirlenmiş olan günlük çalışma sürelerine ek olarak, bu sürelerin başlama saatlerinden önce veya bitme saatlerinden sonra, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini yapacak olan işçiler, bu işlerde günde en çok iki saat daha çalıştırılabilir.

Çalıştırılacak İşçi Sayısı

Madde 6 — Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak işçilerin sayısı,

1-15 çalışanı bulunan işyerlerinde 3 işçiden,

16-30 çalışanı bulunan işyerlerinde 4 işçiden,

31-60 çalışanı bulunan işyerlerinde 6 işçiden,

61-80 çalışanı bulunan işyerlerinde 8 işçiden,

81-100 çalışanı bulunan işyerlerinde 10 işçiden ve

100’den fazla çalışanı bulunan işyerlerinde ise, çalışan sayısı toplamının yüzde onundan fazla olamaz.

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin yapılmasının özel riskler yaratması ve özel bilgi, beceri ve deneyim gerektirmesi halinde, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin çalıştıkları bölümleri ve mesleki eğitimleri göz önüne alınarak uygun nitelikte olanlar seçilecektir.

Ekip Başı

Madde 7 — Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin yürütülmesi sırasında, işveren tarafından, çalıştırılacak işçiler arasından seçilecek deneyimli bir işçinin, ekip başı olarak görevlendirilmesi esastır. Ekipte görevlendirilen işçilerin, bu çalışmalar sırasında, işveren tarafından hazırlanarak tebliğ edilmiş olan talimata uymaları zorunludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Madde 8 — İşverenler, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin yürütülmesi sırasında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak ve işçilerin gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almalarını sağlamakla yükümlüdürler. İşçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymak zorundadırlar.

İşçilerin Değiştirilmesi

Madde 9 — Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin, işyerinde çalışan işçilere nöbetleşe yaptırılması esastır.

Şu kadar ki, yapılacak olan hazırlama, tamamlama ve temizleme işinin özelliği, bu işleri ancak belli ve bu konuda yetişmiş işçilerce yaptırılmasını zorunlu kılıyor ve işyerinde de nöbetleşmeye yetecek sayıda bu nitelikte işçi bulunamıyorsa, bu işler hep aynı kişilere yaptırılabilir.

Dinlenme Zorunluluğu

Madde 10 — 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen ara dinlenmeleri hakkındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, işyerinde yürütülen asıl işin bitmesinden sonra hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini yapacak olan işçilerin, bu işlere başlamadan önce yarım saatten az olmamak üzere dinlenmeleri zorunludur. Ancak, işçilerin bu dinlenme haklarını kullanmaları, asıl işin bitmesinden sonra böyle bir çalışma aralığı bırakılmasının herhangi bir teknik sakınca doğurmaması koşuluna bağlıdır.

Sözü edilen dinlenmeler, çalışma süresinden sayılmaz.

Günde Yedibuçuk Saatlik Sürenin Aşılmaması Gereken İşler

Madde 11 — 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelikte belirtilen işlere ilişkin olarak hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin asıl işçilere yaptırılması halinde, bu işlerin, söz konusu Yönetmelikte yer alan işlerden her birine özgü olmak üzere belirtilmiş bulunan iş sürelerini aşmayacak biçimde düzenlenmesi zorunludur.

Fazla Çalışma Süresi

Madde 12 — Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri de dahil olmak üzere, günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz.

Günlük normal çalışma süresi dışında yapılan hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri ile yapılan fazla çalışma sürelerinin toplamı yılda iki yüz yetmiş saati geçemez.

Gece Çalışma Dönemi

Madde 13 — Bir işyerinde yapılmakta olan asıl işin yürütülmesi koşullarına ve sürelerine göre, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin yapılacağı saatlerin, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde tanımlanan gece dönemine rastlaması halinde de, bu işler, bu Yönetmelikte belirtilen koşullar içinde yaptırılabilir. Ancak, çocukların ve kadınların bu şekilde çalıştırılmaları, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci ve 73 üncü maddeleri hükümlerine tabidir.

Çalıştırma Yasağı

Madde 14 — Bir işyerinde, bu Yönetmelik hükümlerine göre, hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri yaptırılmak üzere ayrılmış olan işçilerin, bu işlere ayrılan saatlerde, herhangi bir başka işte çalıştırılmaları yasaktır.

Çalışma Ücreti

Madde 15 — Bir işyerinde, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini de yapan asıl işçilere, bu işlerde geçirdikleri sürenin her bir saati için ödenecek ücret, o işyerindeki asıl işlerine ait normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Türk Tabipleri Birliğinden:

Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca disiplin cezası verilecek kişileri ve durumları belirlemek ve disiplin cezası verilmesinde uyulması gereken usul ve esasları saptamak amacıyla, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 59 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik;

a) İlgili hukuksal düzenlemeler gereğince hekim unvanını kazanmış olup da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mesleğini uygulayanları,

b) İlgili hukuksal düzenlemelere göre yürüttükleri mesleki faaliyet gereğince hekimlik mesleğinden sayılanları,

c) Özel kanunları gereğince odaya üye olması yasaklananlardan yukarıdaki bentlerin kapsamında bulunanları,

kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Suçları ve Cezaları

Uyarma Cezası

Madde 3 — Uyarma (yazılı ihtar) cezası, hekime ve bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere mesleğini uygularken ve/veya meslektaşları ile olan ilişkilerinde daha özenli tutum ve davranışlar içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezası verilmesini gerektiren haller aşağıda gösterilmiştir:

a) Tabip odası veya Birlik organlarına seçilmiş olup da yasa ve yönetmeliklerin kendisine yüklediği görevleri yapmamak,

b) Tabip odasına kayıtlı olup da mesleki faaliyetinde ortaya çıkan değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmemek,

c) Meslektaşlarına ve diğer sağlık meslek mensuplarına karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunmak veya kötülemek,

d) Hasta üzerindeki mesleki etkisini tıbbi amaçlar dışında kullanmak,

e) Hasta haklarına saygı göstermemek,

f) Hasta kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmamak,

g) Hekimlik mesleğine ilişkin hukuksal düzenlemelere aykırı olmakla birlikte aşağıda belirtilen diğer disiplin suçları arasında sayılmış haller dışında kalan, nitelik ve ağırlık itibariyle diğer disiplin suçları arasına dahil edilemeyen bir eylemde bulunmak.

Para Cezası

Madde 4 — Para cezası, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 39 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen sınırlar dahilindeki paranın odaya ödenmesine dair verilecek cezadır.

Para cezasını gerektiren haller şunlardır:

a) Resmi görevi dışında hekimlik faaliyetini yürüttüğü yerin bağlı bulunduğu odaya 30 gün içinde kayıt olmamak,

b) Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,

c) Her türlü iletişim mecrasında reklam amacına yönelik yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamada bulunmak yahut ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığıyla bu anlamda reklam yapılmasını sağlamak,

d) Bireysel olarak veya yöneticisi oldukları dernekler ya da çalıştıkları kurumlar aracılığıyla ticari ürün veya hizmetin tanıtımında yer almak veya reklamına aracılık etmek,

e) El ilanları, tabelalar, basın ve benzeri yollarla meslektaşlararası haksız, tıp dışı rekabete yol açacak duyurular yapmak,

f) Meslek uygulaması sırasında veya tabip odası ile ilişkilerinde herhangi bir şekilde haksız kazanç teminine yönelik davranışlarda bulunmak,

g) Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi tanıtım yapmak,

h) Bilimsel araştırmalar ve eğitime yönelik şeffaf kurumsal ilişkiler dışında, endüstri kuruluşları ile çıkar ilişkileri kurmak, Türk Tabipleri Birliği Hekim ve İlaç Tanıtım İlkeleri’ne aykırı davranmak,

i) Meslektaşlara maddi çıkar karşılığı muayene ve tedavi için hasta göndermek, kendisine hasta sağlaması için aracı kullanmak veya herhangi bir kişiye bu nedenle çıkar sağlamak, hastaları zorunlu durumlar dışında kendisine, yakınına veya ortağına ait özel sağlık kuruluşlarına yönlendirici tavır ve davranışlarda bulunmak,

j) Türk Tabipleri Birliği veya odalarca saptanmış tabela ile ilgili kurallara uymamak,

k) Türk Tabipleri Birliği veya odalarca saptanmış asgari ücret tarifeleri altında ücret almak,

l) Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci maddesine uygun izin almadan çalışmak,

m) Aidatını ve oda veya Birlik Genel Kurulu tarafından belirlenen ödentileri haklı gerekçe olmaksızın süresinde ödememek,

n) Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 10 uncu maddesinde belirtilen görevi ilgili yıl sonuna kadar yerine getirmemek,

o) Oda veya Birlik organlarına seçilmiş üyelerin görev yapmasını engelleyici davranışta bulunmak,

p) Hasta sevkleri, rapor, reçete vb. belgelerde usulsüz uygulamalar yapmak, sevk belgelerine el koymak,

r) Acil durumlar dışında özel bilgi ve beceri gerektiren girişimlerde bulunarak hastaya zarar vermek,

s) Hastanın aydınlatılmış onamını usulüne uygun almaksızın tıbbi girişimde bulunmak,

t) Sonuçta hastanın ölümüne, sakatlığına sebep olmayıp da sağlığının kısa süreli geçici bozulmasına yol açan tıbbi hata ve ihmalde bulunmak,

u) Adli vakaların muayenesinde ve rapor tanziminde gerekli özeni göstermemek,

v) Sorumlusu olduğu sağlık kuruluşunda hekimleri ve diğer personelini sağlık alanı ile ilgili görev ve yetki alanı dışında çalıştırmak,

Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma Cezası

Madde 5 — Geçici olarak meslekten alıkoyma cezası, meslek uygulamasından 15 günden 6 aya kadar süreyle alıkonulmadır.

Meslekten geçici olarak alıkoyma cezası alanlar, bu süre dolmadan Türkiye'nin hiçbir yerinde özel sağlık kuruluşu açamaz ve resmi veya özel herhangi bir yerde mesleğini uygulayamaz.

Geçici olarak meslekten alıkoyma cezasını gerektiren haller şunlardır:

a) Meslektaşlara, diğer sağlık meslek mensuplarına veya hastalara fiili saldırıda bulunmak,

b) Meslektaşlara, diğer sağlık meslek mensuplarına veya hastalara cinsel tacizde bulunmak,

c) Mesleğin uygulanması sırasında ve meslek sebebiyle öğrenilen hastalara ait sırları yasal zorunluluk dışında açıklamak,

d) Birden fazla yerde muayenehane açmak veya çalıştırmak,

e) Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemlerde bulunmak; bu amaca yönelik olarak sahte belge veya reçete düzenlemek, reçete ve belgeler üzerinde tahrifat yapmak,

g) Gerçeğe uymayan rapor ve/veya belge vermek,

h) Hasta kayıtlarında tahrifat yapmak,

i) Bilimsel araştırma verilerini değerlendirirken ve yayına hazırlarken bilimsel gerçekleri yansıtmamak; çalışmaya fiilen katılmamış kişilerin adlarına yayında yer vermek, kaynak göstermeden veya izin almadan başkalarına ait verileri, olguları veya yazılı eserleri kullanmak ve benzeri suretle bilimsel yayınlarda yayın etiğine aykırı davranmak,

j) Muayene ve tedavi sırasında hastaların cinsiyet, ırk, milliyet, etnik köken, din ve mezhep, ahlaki ve siyasi düşünce, kişilik, ekonomik ve sosyal durumuna göre ayrıcalıklı uygulama yapmak,

k) Kendisine başvuran veya çalıştığı kuruma gelen acil hastaların gerekli tıbbi tedavi veya girişimlerini başlatmamak, yapmamak ya da ilgili kuruluşlara sevkini geciktirmek veya yapmamak,

l) Hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimselliği henüz kanıtlanmamış ya da bilim dışı yöntemleri uygulamak veya önermek,

m) Usulüne uygun olarak ruhsatlandırılmamış maddeleri ilaç olarak önermek,

n) İlgili hukuksal düzenlemelere aykırı olarak canlılar üzerinde deneyler yapmak, yapılmasına destek olmak,

o) İlgili hukuksal düzenlemelerdeki sınırlar haricinde gebeliği küretaj veya herhangi bir yöntem ile sonlandırmak veya usule aykırı organ nakline katılmak,

p) Meslekte bilgi ve beceri yetersizliği, özen eksikliği, dikkatsizlik ve benzeri kusurlardan dolayı eksik ya da yanlış tanı ve tedavide bulunarak hastaya kalıcı zarar vermek,

r) Savcılıklar ve mahkemeler dışında kalan kişi ve kurumlardan gelen cinsel ilişki muayene istemlerini yerine getirmek; savcılık ya da mahkeme istemi olsa dahi ilgilinin, veli ya da vasisinin aydınlatılmış onamı olmaksızın cinsel ilişki muayenesi yapmak,

s) Mesleksel bilgi ve becerilerini insan onuruna ters düşecek amaçlarla kullanmak, işkence yapmak, işkenceye katılmak veya işkence olarak nitelendirilebilecek işlem ve davranışlarda bulunmak, işkence bulgularının tespitinde gerçeğe aykırı rapor düzenlemek,

t) Belirlenmiş tıbbi etik değerler ile Türk Tabipleri Birliği ve/veya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından benimsenen uluslararası belgeler ve kurallar dışında davranışta bulunmak.

Oda Bölgesinde Çalışmanın Yasaklanması

Madde 6 — Oda bölgesinde çalışmanın yasaklanması, bir oda bölgesinde üç defa meslek uygulamasından alıkoyma cezası alanların, meslek uygulamasından oda bölgesinde sürekli olarak alıkonulmasıdır.

Hekimlerden, oda bölgesinde üç defa meslek uygulamasından alıkoyma cezası almış olanların geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verilecek bir durumun tespitinde, oda bölgesinde çalışmaktan sürekli olarak alıkonulmalarına karar verilir.

Bu ceza Merkez Konseyi tarafından bütün tabip odalarına bildirilir.

Onur Kurullarının Takdir Hakkı

Madde 7 — Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren eylem ve durumlara nitelik ve ağırlık itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

Benzer suçun tekrarında bir üst ceza verilebilir.

Disiplin cezalarının verilmesinde eylemin veya yarattığı sonucun ağırlığına göre onur kurulları geniş takdir hakkını kullanmakta serbesttir.

Kararların Bildirilmesi

Madde 8 — Merkez Konseyi, geçici olarak meslekten alıkoyma ve oda bölgesinde çalışmanın yasaklanması cezalarını içeren kararları, kesinleştikten sonra, cezanın uygulanması için Sağlık Bakanlığına bildirir.

Kesinleşen disiplin cezası kararları, gerekçeleriyle birlikte ilgilinin çalıştığı kuruma bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması

Soruşturmada Yetki

Madde 9 — Oda onur kurullarının yetki alanı bölgeleriyle sınırlıdır. Bölgeleri dışında oluşan olaylardan bilgi edinen odalar, soruşturma açılmasına ilişkin görüşlerini Merkez Konseyi’ne ve ilgili odaya iletmekle görevlidir.

Merkez Konseyi kendiliğinden veya kendisine ulaşan bildirim veya yakınmaları değerlendirerek ilgili bölgedeki oda yönetim kuruluna bildirir. İlgili oda organları Merkez Konseyi'nin soruşturma açılmasına ilişkin isteğini geciktirmeden gündemine alır.

Soruşturma Zamanaşımı

Madde 10 — Meslekten alıkoyma cezası verilmesini gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren beş yıl, diğer cezaların verilmesini gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren iki yıl içinde soruşturma açılmasına dair yönetim kurulu kararı verilmemiş ise bu suçlarla ilgili disiplin işlemi yapılamaz.

Disiplin cezası gerektiren eylem, aynı zamanda bir suç oluşturuyor ve bu suç için, yasa daha uzun bir zamanaşımı süresi koymuş bulunuyorsa, bu zamanaşımı süresi uygulanır.

Genel Kurallar

Madde 11 — Disiplin işlemleri, disiplin soruşturması ve disiplin kovuşturması olarak iki bölümdür. Disiplin soruşturması oda yönetim kurulu, disiplin kovuşturması ise onur kurulu ve yüksek onur kurulu tarafından yürütülür. Disiplin kovuşturmasının açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilebilmesi için oda yönetim kurulu tarafından soruşturmanın yapılmış olması gerekir.

Disiplin soruşturmalarında ilgiliye, üzerine atılı bulunan suç açık ve yazılı olarak bildirilir. Yazılı savunması istenir. Savunma için tebliğden itibaren en az 15 gün süre tanınması şarttır.

Soruşturma dosyası taraflar açısından alenidir.

Soruşturmanın Açılması

Madde 12 — İlgili hakkında soruşturma, bildirim veya yakınma üzerine, Merkez Konseyi’nin istemi üzerine yahut oda yönetim kurulunun gerek görmesi üzerine bildirim veya yakınma aranmaksızın re’sen açılabilir.

Merkez Konseyi, mesleğin, meslektaşların, odaların veya Birliğin onur ve itibarını sarsıcı nitelikte bulduğu eylemde bulunanlar ile ilgili olarak soruşturma açılmasını ilgili oda veya haklı bir sebep olması durumunda başka bir odadan isteyebilir. Konseyin bu istemi derhal ve ivedilikle yerine getirilir.

İlk İnceleme ve Soruşturmacı Atanması

Madde 13 — Oda yönetim kurulu, bildirim veya yakınmanın yapılmasından sonra bir ay içinde konuyu inceler.

Yönetim kurulu bildirim veya yakınmayı değersiz görürse, soruşturma açılmasına yer olmadığına dair kararını şikayet eden tarafa bildirir.

Bildirim veya yakınma soruşturmaya değer görüldüğünde ise yönetim kurulu aşağıdaki yollardan birini izler:

a)Yönetim kurulu, ilgiliye yakınma veya bildirim konusunu yazılı olarak bildirerek tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde savunmasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini ister. Bu sürenin geçmesi veya süresinde gelen yanıt ile birlikte toplanan kanıtlardan oluşan dosyayı inceleyerek soruşturulan kişinin onur kuruluna sevk edilip edilmeyeceğine karar verir.

b)Yönetim kurulu, bildirim veya yakınmayı inceleyerek gerekli gördüğü durumlarda oda üyelerinden birini veya birkaçını soruşturmacı olarak atar. Soruşturmacı yönetim kurulu kararı ile atanır. Soruşturmacı, bu kararın örneğini veya tarih ve sayısını, hakkında suçlamada bulunulan kişiye bildirir. Soruşturmacı olarak atanan hekim haklı sebeplerle görevi kabul etmeyebilir. Yönetim kurulu tarafından tabip odası sınırları içinden soruşturmacı atanması uygun görülmediği takdirde soruşturmacı belirlenmesi Merkez Konseyi’nden istenebilir.

Soruşturmanın Yapılış Biçimi

Madde 14 — Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişiye suçlamayı açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve "gizli" ibareli olarak tebliğ ederek, tebliğden itibaren 15 gün içinde savunma yapılmasını ister. Bu süre içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü savunması da istenebilir.

Soruşturmacı, kişinin leh ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamakla yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili tüm kişilerin ya da kuruluş yöneticilerinin bilgilerine başvurabilir, resmi makamlardan belge isteyebilir, tanıkların sözlü anlatımlarına da başvurabilir. Soruşturmacı, ilgili birimlerle yazışmasını "gizli" ibareli olarak yapar.

Soruşturmacı her türlü ifade ve benzeri tutanağı kendisi yazabileceği gibi, tabip odası yönetim kurulunca görevlendirilecek bir yeminli sekretere de yazdırabilir.

Soruşturmacı, suçlanan kişinin beyanının alınmasından veya bunun için öngörülen sürenin dolmasından ve delillerin toplanmasından itibaren 20 gün içinde soruşturma dosyasını tamamlayarak fezlekesi ile birlikte yönetim kuruluna sunar.

Gerekli ifadeleri ve belgeleri toparlayan soruşturmacı, bir fezleke düzenler. Fezlekede suçlama konusu olay ile lehte ve aleyhteki tüm belge ve ifadeler tartışılır. Soruşturmacı fezlekenin sonuç bölümüne, kişinin kusurlu olup olmadığı ve verilmesini uygun gördüğü ceza konusunda kendi kişisel yargısını da ekler. Ancak bu yargı yönetim kurulu ve onur kurulu açısından bağlayıcı değildir.

Yönetim kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse, eksikliği en çok iki ay içinde tamamlatır.

Soruşturmacının ilk inceleme sırasında yapacağı tüm harcamalar belge ile kanıtlanmak koşuluyla tabip odası bütçesinden ödenir, gerektiğinde avans da verilebilir. Soruşturmacıya mesaisi ile orantılı olarak oda bölgesinde geçerli asgari muayene ücretinin bir ila beş katı tutarında; soruşturma öncesinde veya soruşturma sürecinde görevlendirilen bilirkişilere, verdikleri emek ve raporun kapsamına göre, asgari muayene ücretinin bir ila üç katı tutarında bir ücret, yönetim kurulunca takdir edilebilir.

Soruşturmanın en kısa süre içinde tamamlanması için yönetim kurulu her türlü önlemi almak, gerektiğinde soruşturmacıyı görevden alarak yeni bir soruşturmacı ile soruşturmayı yürütmek zorundadır.

Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı

Madde 15 — Yönetim kurulu, dosyayı ve raporu inceleyerek, bildirim veya yakınmada bulunan kişi hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek bir nedenin olmadığını saptadığı takdirde, disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına gerekçeli olarak karar verir. Bu kararda bildirim veya yakınmada bulunanın adı ve adresi, suçlananın kimliği, üzerine atılan eylem, inceleme ve kanıtlar belirtilir.

Karar, hakkında soruşturma açılmış bulunan kişiye ve varsa yakınmacıya bildirilir.

Bildirim, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kararın ilgiliye elden verilerek bildirilmesi durumunda bildirim günü, bildirilen ilgilinin adı ve soyadı bir tutanakla saptanarak ilgili memur ve bildirimde bulunulan tarafından imzalanır. Tebligatın yapıldığını gösteren belgeler soruşturma dosyasında saklanır.

Soruşturma veya Kovuşturma Açılmaması Kararlarına Karşı İtirazlar

Madde 16 — Oda yönetim kurulunun disiplin soruşturması veya kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı ilgililer, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde, oda onur kuruluna itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi oda yönetim kurulu aracılığı ile oda onur kuruluna gönderilir.

Oda onur kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme sonunda, yakınma, bildirim veya istem konusu incelemeye değer nitelikte görülürse, oda yönetim kurulunun kararı kaldırılır. Oda yönetim kurulu bu karara uymak ve soruşturmayı tamamlayarak onur kuruluna sunmak zorundadır.

Onur Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz

Madde 17 — Oda onur kurulunun ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, oda yönetim kurulu veya ilgili kişi Yüksek Onur Kurulu'na itiraz edebilir.

Onur kurulu tarafından verilen her türlü karar aleyhine, kararın bildiriminden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak taraflarca itiraz edilebilir. Yönetim kurulu bakımından itiraz süresi onur kurulu kararının yönetim kuruluna tevdiinden itibaren başlar. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de, onur kurullarının kararlarına karşı, kararı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde Yüksek Onur Kurulu'na başvurma hakkına sahiptir.

İtiraz dilekçesi, Yüksek Onur Kurulu'na gönderilmek üzere oda yönetim kurulu başkanlığına verilir. Dosyanın Yüksek Onur Kurulu’na gidiş ve dönüş posta ücreti itiraz edenden alınır.

Onur kurulu kararına yapılan itiraz üzerine yönetim kurulu, öncelikle itirazın süresinde olup olmadığını kontrol eder. İtiraz süresinde değil ise kararın kesinleşmiş olduğu ilgililere bildirilir ve karar gereği yerine getirilir. İtiraz süresinde ise veya karar resen Yüksek Onur Kurulu denetimine tabi ise karar ve ekleri en kısa zamanda Yüksek Onur Kuruluna gönderilir.

Bozma Kararı Üzerine Yapılması Gereken İşlemler

Madde 18 — Oda onur kurulu kararının Yüksek Onur Kurulu tarafından bozulması halinde bozma kararı, gerekçe ve gerekçeye esas ek belgelerle birlikte ilgili odaya gönderilir. Oda yönetim kurulu bozma kararını, kararın ilgililerine (hekim, şikayet eden, vb.) tebliğ eder ve bozma kararına karşı diyeceklerini bildirmeleri için 15 günlük süre verir. Sürenin geçmesi veya ilgililerinin beyanlarını sunmalarından sonra dosya oda onur kurulu tarafından incelenip bozmaya uyularak yeni bir karar verilir ya da eski kararda direnme kararı verilir.

Oda onur kurulu tarafından bozma kararına uyulması halinde bozma kararında belirtilen bozma sebeplerinin ortadan kaldırılmasından sonra esas hakkında yeni bir karar verilir. Bozma kararına karşı direnilmesi halinde, direnme gerekçelerini içeren karar verilir.

Karar ilgililere tebliğ edilir. Karara süresinde itiraz edilmesi veya kararın kendiliğinden Yüksek Onur Kurulu incelemesine tabi kararlardan olması halinde karar, bozmadan sonra yapılan işlemlere ilişkin evrak ile birlikte Yüksek Onur Kurulu’na gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onur Kurulu

Onur Kurulu Çalışmalarının Düzenlenmesi

Madde 19 — Kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi onur kurulu başkanı tarafından sağlanır.

Oda Onur Kurulunun Görevleri ve Toplantıları

Madde 20 — Onur kurulunun görevi, yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına ilişkin kararı üzerine gerekli incelemeyi yaparak disiplinle ilgili kararları vermek ve hukuksal düzenlemelerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Oda onur kurulu toplantıya, yönetim kurulu veya onur kurulu başkanı tarafından asıl üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önceden taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle veya imza karşılığı bildirim yoluyla çağrılır. Geçerli bir mazeret nedeni ile toplantıya katılamayacak üyelerin, toplantıdan en az üç gün önce durumlarını belirtmeleri üzerine, yerleri yedek üyelerle doldurulur. Onur kurulu, yaptığı toplantıda bir sonraki toplantı gününü belirlerse, ayrıca çağrı gerekmez.

Onur kurulu toplantılarını onur kurulu başkanı, bulunmazsa ikinci başkanı, o da bulunmazsa kurul sözcüsü yönetir.

Yeter Çoğunluk ve Görüşme Yöntemi

Madde 21 — Oda onur kurulu, varsa mazeretli üyelerin yerinin yedeklerle tamamlanmasıyla beş üye ile toplanır. Karar salt çoğunlukla, en az üç üyenin kabulüyle alınır.

Kurulda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra, konunun görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse, soruşturmacı ve ilgilileri de dinler. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında, oylamaya geçilir. Çekimser oy kullanılamaz. Oylamada, başkan oyunu en son kullanır. Onur kurulu, bu Yönetmelikte bulunan cezalardan birini sıra izlemeden verebilir.

Karar, ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik maddelerini ve gerekçeyi kapsayacak biçimde kaleme alınıp imzalanır. Karara karşıt olanlar, bunun nedenlerini belirten yazılı bir açıklamayı karara eklemek zorundadırlar.

Onur kurulu, toplanması gereken başka bir kanıt bulunmaması durumunda, kovuşturma dosyasının kendisine sunumundan itibaren üç ay içinde kararını verir.

Oda Onur Kurulu Üyelerinin Kurula Katılamayacağı Durumlar

Madde 22 — Aşağıdaki durumlarda onur kurulu üyeleri, ilgili konunun görüşüldüğü toplantıya katılamaz ve yeteri kadar yedek üyeye çağrı yapılır:

a) Görüşülen konu ile doğrudan ilgili olması,

b) Görüşülen konuda soruşturmacı, tanık veya yakınmacı olması,

c) Görüşülen konudaki ilgilinin anne, baba, çocuk, öz veya üvey kardeş, amca, dayı, hala veya teyze yakınlığında akrabası olması,

d) Görüşülen konudaki ilgilinin evlilik son bulmuş olsa bile karı-koca ve bunların birinci derecede akrabası olması,

e) Görüşülen konudaki ilgilinin yönetsel veya sicil yönünden amiri olması,

f) Görüşülen konuda ilgili ile ekonomik ilişki içinde olması,

g) Görüşülen konuda ilgili ile evlatlık ilişkisi olması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Onur Kurulu

Yüksek Onur Kurulu Çalışmalarının Düzenlenmesi

Madde 23 — Yüksek Onur Kurulu çalışmalarının düzenli yürütülmesi başkan tarafından sağlanır. Başkan bir sonraki oturuma kadar bu sıfatı taşır ve gelecek toplantı için yapılması gereken hazırlıklar ile alınan kararların takibinden sorumludur.

Raportör üye, Yüksek Onur Kurulu'na havale edilen dosyaların incelenmesini öngörülen toplantı tarihinden en az bir ay önce tamamlayarak gelecek toplantının gündemini başkana sunar. Raportör, dosyalardaki, oda ile yapılacak yazışmayla tamamlanabilecek noksanlıkları Merkez Konseyi Genel Sekreteri aracılığı ile tamamlatmaya çalışır.

Yüksek Onur Kurulu’nun sekreterya, arşivleme hizmetleri Merkez Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür.

Yüksek Onur Kurulunun Görevleri

Madde 24 — Yüksek Onur Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Oda Onur Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar ile itiraz edilmese dahi onur kurulları tarafından verilen meslekten alıkoyma cezalarını inceler ve onur kurulu kararları hakkında karar verir.

b) Bozma kararından sonra verilen ısrar kararlarının uygun bulunmaması durumunda onur kurulu yerine geçerek karar verir. Yüksek Onur Kurulu'nun bu şekilde verdiği karara karşı ilgililer ancak idari yargıya başvurabilirler.

c) Merkez Konseyi'nin kendisine ileteceği konuları görüşür ve sonuçlandırır.

d) Yasalarla kendisine verilmiş diğer görevleri yürütür.

Toplantı Usulü

Madde 25 — Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen yasaklar Yüksek Onur Kurulu üyeleri için de geçerlidir.

Kurul en az altı üyenin katılımı ile toplanır ve mevcudun üçte iki çoğunluğu ile karar verebilir.

Kurul, önceden saptanan gündemdeki, itiraz ve konuları o toplantısında görüşüp karara bağlar. Gündemdeki konularda ve disiplin dosyalarında eksiklik görüldüğü takdirde, eksikliğin tamamlanması ilgili odadan istenebilir. Bu dosyalar bir sonraki toplantıda öncelikle ele alınır.

Toplantının yönetimi yetkisi başkana aittir. Dosyanın yeterince görüşüldüğü ve konunun aydınlandığı kanaatine varıldığında oylamaya geçilir. Oylamada başkan oyunu en son kullanır. Çekimser oy kullanılamaz.

Karar verilebilmesi için yeterli oy sayısına ulaşılamaz ise dosyanın yeniden görüşmeye açılması veya bir sonraki toplantı gündemine bırakılması konusu oylanır. Bu konuda da karar yeter sayısı sağlanamaz ise dosya bir sonraki toplantıya bırakılmış sayılır.

Kararlar gerekçeli şekilde ve karara muhalif kalanların gerekçelerini de içerecek şekilde yazılıp imzalanır.

Her toplantı sonunda bir sonraki toplantının tarihine ilişkin görüşme açılır. Toplantı tarihi kararlaştırılamaz ise yeni toplantı tarihi Merkez Konsey tarafından saptanarak üyelere tebliğ edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kayıtların Tutulması

Madde 26 — Açılan disiplin soruşturmaları sonunda verilen kararlar, sayfaları önceden numaralanmış ve noterlikçe onaylanmış olan defterlere, yıllar itibariyle sıra numarası da verilerek, düzenli bir biçimde yazılır.

Odalar, Yüksek Onur Kurulu’nda görüşülecek disiplin dosyalarının fotokopilerini bir dizi pusulası da yaparak Merkez Konseyi'ne gönderir. Dosya içinde bulunan kararların el yazısı ile yazılmış olması halinde daktilo veya bilgisayar ile yazılıp aslının aynısı olduğu onaylanmış bir örneğin de dosya içine konulması gereklidir.

Oda onur kurulu kararlarının onaylı fotokopileri o yılın sonunda Merkez Konseyi'ne gönderilir ve Merkez Konseyi tarafından arşivlenir.

Yazışma Şekli

Madde 27 — Kişi ve kurumlarla yazışmalar, kime ne zaman tebliğ edildiği tebellüğ edenin imzasını da taşıyan belgeyle ispatlanabilecek bir yöntemle (iadeli taahhütlü mektup, özel kurye ve benzeri) yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde alınacak imzalı belge dosyada saklanır.

Kararların Uygulanması

Madde 28 — Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarından uyarma ve para cezaları kesinleşir ve derhal uygulanır.

Meslekten alıkoyma cezaları ise, itiraz edilmese bile, Yüksek Onur Kurulu’nun onama kararı ile kesinleşir ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanır.

Süresi ne olursa olsun, meslekten alıkoyma cezası alan ve bu cezası kesinleşen oda veya Birlik yönetim organlarında görevli üyenin bu üyeliği düşer.

Sicil Dosyasına İşleme ve Sicilden Silinme

Madde 29 — Disiplin cezaları sicil dosyasına işlenir. Aynı veya benzer konuda yeniden ceza alınmamış olması koşuluyla uyarı ve para cezaları 2 yıl sonunda sicilden silinir. Aynı veya benzer bir eylem sebebiyle ceza alınması durumunda, ikinci verilen cezadan sonra 4 yıl geçmedikçe ceza silinmez.

Kaldırılan Yönetmelik

Madde 30 — Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde — Halen yürütülen soruşturmalarda bu Yönetmelik’te belirtilen usül hükümleri uygulanır. Mevcut soruşturmada isnat edilen eylem bu Yönetmelik ile daha ağır bir cezayı gerektirir hale gelmiş ise önceki yönetmeliğe uygun olarak hafif olan ceza verilir.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Tabipleri Birliği yürütür.

—— • ——

İller Bankası Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/2/1983 tarihli ve 17946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İller Bankası Disiplin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1-Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri

Görev ve yetki mertebeleri itibarıyla memurlar ile Disiplin ve Üst Disiplin amirleri aşağıda gösterilmiştir.

 

A. MERKEZ TEŞKİLATI

 

Disiplin Amirleri

Görev Ünvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Genel Müdür

Bakan

 

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

 

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

 

I.Hukuk Müşaviri

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Savunma Uzmanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür Yardımcısı

İçişleri Bakanlığı

Sivil Savunma

Genel Müdürü

Başmüfettiş, Müfettiş,

Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Genel Müdür Yardımcısı

Şube Müdürü, APK Uzmanı,

Uzman, Araştırmacı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Hukuk Müşavirliğinde görevli

Avukat ve diğer personel

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Teftiş Kurulunda görevli

diğer personel

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Savunma Uzmanlığında

görevli diğer personel

Sivil Savunma Uzmanı

Savunma Uzmanı

Daire Başkanlıklarında

görevli diğer personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Baştabip

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Daire Tabipliğinde görevli

Tabip ve diğer personel

Baştabip

Genel Müdür Yardımcısı

Yönetim Kurulu Büro Müdürü

ve Özel Kalem Müdürü

Genel Müdür

Yönetim Kurulu Büro

Müdürlüğü ve Özel Kalem

Müdürlüğünde Görevli

diğer personel

Şube Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

B. TAŞRA TEŞKİLATI

 

Disiplin Amirleri

Görev Ünvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Bölge Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Şube Müdürü, Tabip,

Avukat, APK Uzmanı,

Araştırmacı,Uzman,

 

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

Diğer Personel

Şube Müdürü

Bölge Müdür Yardımcısı"

 

Yürürlük

MADDE 2 — Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sayıştay Başkanlığından:

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı ve Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilme ve Meslek Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 29/1/1980 tarihli ve 16884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı ve Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilme ve Meslek Sınavı Yönetmeliğinin değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Giriş sınavının yapılacağı tarih ve il, sınava giriş şartları, atama yapılması planlanan kadro sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar, gazeteler ve Birinci Başkanlıkça uygun görülecek diğer araçlarla ve eleme sınavının başlangıç tarihinden en az 30 gün öncesinden başlayarak ilgililere duyurulur. Atama yapılması planlanan kadro sayısı, boş bulunan ve duyuru tarihi itibariyle bir yıl içerisinde boşalacak olan denetçi yardımcısı kadro sayısı toplamından fazla olamaz."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eleme sınavı değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Alan bilgisi yüzde elli, genel kültür ve genel yetenek yüzde otuz, yabancı dil bilgisi yüzde yirmi oranında değerlendirmeye dahil edilerek ağırlıklı puan hesaplanır. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla, alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek ve yabancı dil bilgisi puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Atama yapılması planlanan kadro sayısının üç katını aşmayacak sayıda kişi eleme sınavını kazanmış sayılır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"Sınavı kazandığı kendilerine bildirilmesine rağmen idarece verilen süre içinde başvurmayanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan veya göreve başladığı halde iki ay içerisinde ayrılanların yerine, sınavı kazanıp da kadro veya ihtiyaçtan fazla oldukları için ataması yapılamayanlar arasından, başarı sırasına göre, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde bu süre zarfında atama yapılabilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Sayıştay giriş sınavının yazılı veya sözlüsüne iki kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

1/3/2004 - 31/3/2004 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2003/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(İhracat: 2004/5)

MADDE 1 — 14/05/2003 tarih ve 25108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2003/2 Sayılı Tebliğin Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Antalya Valiliğinden:

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı

Karar Tarihi : 23/03/2004

Karar No : 2004/1

6831 sayılı Orman Kanununun 68 ve 76 ncı maddeleri ile 69 uncu maddesine istinaden çıkarılan ve 9/10/1976 tarih ve 15729 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik"in 32 nci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 9 uncu ve 66 ncı maddeleri uyarınca, İl Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel’in Başkanlığında 23/03/2004 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Buna göre ;

1 - Orman yangınlarının söndürülmesinde öncelikle orman yangın ekipleri ve mükellefler kullanılacak, yeterli olmaması halinde DSİ, Karayolları, Köy Hizmetleri ve Belediyelere ait personel ve araçların da yangına intikali ile bu da yeterli olmadığı takdirde Askeri birliklerden yardım talep edilecektir.

2 - Orman Teşkilatınca Orman Yangınlarının Önlenmesi ile Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmeliğin 8,9,10 uncu maddelerine göre muhtarlıklarla koordineli olarak hazırlayacakları mükellef listelerini ilgili dairelere ve muhtarlıklara gönderilecektir.

İlçe Kaymakamlıkları başkanlığında; Köy ve Mahalle Muhtarları ile Orman İşletme Müdürlükleri işbirliğinde planlama ve koordinasyon toplantıları yapılacaktır.

Ayrıca Köy Muhtarları;

a) Yangın mükellef listeleri yangın sezonundan önce güncelleştirilecek, işletme müdürlüğü veya şefliklerine verilecektir.

b) Yangın haberi alınır alınmaz mükellefleri yangın mahalline sevk ederek, işletme şefliği veya müdürlüğüne bilgi vermek suretiyle yangın mahalline gideceklerdir.

c) Kendilerine teslim edilen yangın söndürme malzemelerini muhafaza edeceklerdir.

d) Yangın failinin bulunmasında Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine gerekli yardımı yapacaklardır.

e) Ormana bitişik tarlalarda hasadı müteakip yanıcı maddelerden arındırılıp 5-10 metre genişliğinde bant oluşturulması sağlanacak, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olacaklardır.

f) Orman içindeki çobanların isimlerini ve otlatma yaptıkları mıntıkaların listesini Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir. Ormanlık alanlar otlakiye olarak kullandırılmayacak ve çobanların eğitilmesi ile sorumluluk alanlarının belirlenmesini sağlayacaklardır.

g) Mıntıkaları dahilinde tespit edilen yabancıları ve şüpheli şahıslar ile yangın çıkarma eğiliminde olabilecek kişileri Jandarmaya, Emniyet ve Orman Teşkilatına bildireceklerdir.

h) Yangının söndürülmesini müteakip soğutma çalışmalarını takip edecekler ve yangın amirince kendilerine teslim edilen sahada bekleme süresince mükellef bulunduracaklardır.

i) Hava sıcaklığının yüksek ve nisbi nemin çok düşük olduğu günlerde Orman İşletme Müdürlüklerinden haber alındığında köyde mutad mahalli ilan vasıtalarıyla duyurular yapılarak ilgililerce tarla ve ormanlık alanlarda çok dikkatli davranılması hususu uyarılarak gerekli tedbirler aldırılacaktır.

3 - Yangın sezonundan önce yardım talep edilecek kurum ve kuruluşlar ile yangın mücadelesinde görevlendirilecek olanların telefon numaraları ve isim listeleri Orman Bölge Müdürlüğünce tespit edilecektir. Yangına hassas orman içi ve kenarı köyler ile beldelerin önemli telefon numaraları dahil olmak üzere bildirilen isim listeleri ve telefon numaraları rehber haline getirilecek, telsiz ve santral merkezleri ile yangın kulelerinde bulundurulması sağlanacaktır.

4 - 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Orman Yangınları Söndürme Yönergesi çerçevesinde 3 üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığından talep edilecek yardım önce şifahi olarak yapılacak ve şifahi talepler daha sonra yazılı hale dönüştürülecektir.

Orman yangınlarına müdahalenin daha etkin hale getirilmesi için Askeri birliklerden yapılacak eğitici eleman, araç ve gereç talepleri Orman Bölge Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir.

Askeri birliğin yangın mahalline sevkinde, Emniyet Müdürlüğünce gerekli tertip ve tedbirler alınarak geçiş üstünlüğü esası içerisinde intikalleri sağlanacaktır.

Askeri birlik sevklerinde kılavuzluk etmek üzere Orman Bölge Müdürlüğünden personel tefrik edilecek, yangın mahalline ulaşıldığında da yangın amiri ile koordineli olarak yeteri kadar kılavuz personel görevlendirilecektir.

5 - Kasten çıkarılabilecek orman yangınlarının önlenebilmesine esas olmak üzere istihbarat çalışmaları arttırılacaktır. Orman Bölge Müdürlüğü, istihbarat kuruluşlarıyla işbirliğini arttıracaktır. Jandarma ve Polis Teşkilatları, görevleri sırasında öğrendikleri veya vatandaşlar tarafından yapılan orman yangını ihbarlarını süratle en yakın orman teşkilatına bildireceklerdir.

6 - Trafik ekipleri orman yangınına giden, orman teşkilatına ait veya orman teşkilatınca kiralanmış araçlar ile yardıma giden kuruluş araçlarının karayolundaki seyrine gece ve gündüz yardımcı olacak ve geçiş üstünlüğünü sağlayacaklardır. Dozerler yangına gidiş-gelişlerinde karayollarında bıçakları sökülmeden nakledileceğinden nakil sırasında, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınacaktır.

Karayolları, Köy Hizmetleri, D.S.İ. Bölge Müdürlükleri aylık iş programlarından bir örneğini Orman Bölge Müdürlüğüne göndereceklerdir.

7 - Meteorolojik şartlar dahil yangın tehlikesinin artabileceği hal ve durumların değerlendirilmesi sonucunda Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlikeli ve mutlak korunması gerekli riskli alanlara giriş-çıkışlar 6831 sayılı yasanın 74 üncü maddesi uyarınca 01/6/-31/10/2004 tarihleri arasında kısıtlanacak veya yasaklanacaktır.

8 - Anız yakılması halinde meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında Tarım İl Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin Kaymakamlıklarca halka duyurulması sağlanacaktır. Kaymakamlıklarca da 01/6/-31/10/2004 tarihleri arasında anız yakılması yasaklanabilecek, bu yasaklama işleminin köy muhtarlıklarınca ilan edilmesi sağlanacak ve uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ile 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.

Yangınların vukuunda DSİ, Köy Hizmetleri, Karayolları, Belediyeler ve diğer kurumlar ile iş makinelerine sahip özel-gerçek kişiler talep üzerine, mevcut pikap, kamyon, iş makineleri, su tankı ve arazözlerini Orman Bölge Müdürlüğü emrine derhal vereceklerdir. İlgili kurumlarca 01/6/-31/10/2004 tarihleri arasında birer dozer, tır ve trayler hazır bekletilecek ve Orman Bölge Müdürlüğünün talebi halinde orman yangınına derhal sevki sağlanacaktır. Her kuruluş kendilerine bağlı birimlerinde gereken tedbirleri alacak ve kararların uygulanmasını temin edeceklerdir.

Tarım İl Müdürlüğünün tasarrufunda bulunan motorsikletlerden yeteri sayıda olanlar 01/6/-31/10/2004 tarihleri arasında Orman Bölge Müdürlüğünde görevlendirilecektir.

9 - Kırsal alanda çalışan biçer-döverler dahil araçlarda su bidonları bulundurulması hususu İl ve İlçe Tarım Teşkilatı ve Muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce orman yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir.

10 - Müftülüklerce camilerde orman yangınları ile ilgili hutbeler okunacaktır. Orman İdaresince bildirilen her kritik hava durumu minarelerden orman köylülerine duyurularak vatandaşların hassasiyetleri sağlanacaktır.

11 - Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce dönem boyunca haftalık hava raporu ile günlük sabah-öğle-akşam hava raporları ve nem değerleri Orman Bölge Müdürlüğüne faksla bildirilecektir.

12 - TEDAŞ, TEİAŞ orman içinden geçen enerji dağıtım ve iletim hatlarının ve hat altı bakımlarını yapacaklardır.

Yangın vukuunda ilgili kurumlarca yapılacak olan enerji kesilmesi talepleri derhal yerine getirilecektir.

13 - İl Sağlık Müdürlüğünce her yangında acil sağlık hizmeti vermek üzere yangına yakın mahallerde ambulans ve sağlık ekibi hazır bulundurması hususu usul ittihaz edilecektir.

14 - Türk Telekom ve diğer GSM firmaları tarafından köylere ulaşılabilecek hatlar faal bulundurulacaktır. GSM firmalarının orman yangınlarına karşı aboneleri uyarıcı mesaj çekilmesi için gerekli işlemleri yapacaklardır.

Orman yangınları ihbarları konusunda her türlü haberleşmenin yasa gereği ücrete tabi olmadığı hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

15 - Köy Hizmetleri ve Karayolları Bölge Müdürlüklerince köy yollarının bakımı ve yol kenar temizliğinin yapılarak, köy istikamet levhaları asılacaktır.

Karayolları Bölge Müdürlüğünce yol şevlerindeki otlar temizlenerek yanıcı materyal kaldırılacaktır.

Olay mahalline intikal ettirilecek birliklerin, ekiplerin sevki için yangına gidilecek ana güzergahlardan ayrılan sapaklara ve orman içindeki yollara Orman İşletme Müdürlükleri tarafından " YANGINA GİDER" levhaları konulacak, önemli sapaklara orman memurları bırakılacak ve yangın toplanma yerine ulaşım temin edilecektir. Toplanma yerine gelen askeri birlik, mükellef ve araçların yangın mahalline dağıtılması ve yangın etrafındaki çalışmalar için yeteri kadar personel görevlendirilecektir.

16 - Yangın çıkmasına neden olabilecek çöplükler tespit edilip Kaymakamlıklar kanalı ile ilgili Belediyeler veya diğer kuruluşlar uyarılacaktır. Belediyeler ormana yakın olan çöp depo alanları etrafına dozerle şerit açacaktır.

17 - Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, yasasında belirtilen görevler ile birlikte Milli Park statüsünde günü birlik piknik alanları, çadırlı kamp alanları gibi piknik-mesire yerlerinin sayılarının arttırılması ile bu alanlarda uyarı ve ikaz levhaları ile yangınları önleyici her türlü tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.

Buraları işleten müstecirlerce, belirtilen alanlara girişlerde üzerinde uyarı yazıları olan broşürler ve çöp poşetleri verilmesi sağlanacaktır.

18 - 6831 sayılı Orman Kanununun 04/07/1995 tarih ve 4114 sayılı Kanunla değişik 76 ncı maddesi gereğince Devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi Köy Muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü yetkililerince yapılacaktır. Bu husus Mülki Amirlerce tüm köy muhtarlıklarına ve Belediye Başkanlıklarına duyurulacaktır.

19 - 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereği özellikle orman içi yerlerde çalıştırılan şahısların kimlik bildirimleri ilgililerce Jandarma ve Emniyet birimlerine yapılacaktır.

20 - Antalya (Merkez) – Kemer, Serik-Manavgat-Alanya ve diğer hassas ilçelerde orman yangınları açısından riskli orman alanlarında (Turizm alanları, ağaçlandırma sahaları, Milli Parklar, Tabiat Parkları ve benzeri) yerlerde devriye hizmetlerine ağırlık verilecek ve süreklilik kazandırılacaktır.

21 - Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yangın mahalline gönderilen malzeme ve iş makineleri ile görevlilerinin yangın mahallinden ayrılmaları, yangın amirinin izni ile mümkündür. Uzun süren yangınlar ve eleman değiştirilmesi gereken diğer haller münhasır ilgili kurumlar gerekli tedbirlerini önceden planlayacaklardır.

22 - Yangınların vukuu halinde ilgililerce Orman Bölge Müdürüne, Kaymakama, nöbetçi Vali Yardımcısına ve İl Valisine sıralı amirler esası içerisinde derhal bilgi verilecek ve gerekli koordine mutlaka sağlanacaktır.

Yangın söndürme çalışmalarında çabukluk ve etkinlik sağlanabilmesi bakımından gerektiğinde Orman Bölge Müdürlüğünde oluşturulacak merkezde ilgili Vali Yardımcısı Başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri tarafından yangın gelişmeleri takip edilerek koordinasyon sağlanacaktır.

23 - 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde uygulama esaslarını içeren diğer mevzuat ve iş bu karar çerçevesinde gerekli tedbirleri alarak ekip, arazöz, dozer, greyder ve hava araçları ile yangın sezonuna hazırlıklı girilmesi hususunda tedbirlerin derhal alınması ve eksik olduğu anlaşılan diğer alet ve edevatlarını temin edip orman yangınlarına hazır hale getirilmesinde Orman Bölge Müdürlüğü görevli ve sorumludur.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı