Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Nisan 2004

SALI

Sayı : 25439

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5132 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5133 Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5134 Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5135 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/7019 Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Güvence Fonu Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7022 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Hukuki ve Ticari Konularda Hukuki ve Adli İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşme

2004/7024 Biyoloji Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7135 Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bitki Koruma Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizlerini Yapacak Özel Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Tebliğ

— Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 59)

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

DÜZELTME (Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı

Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

 

Kanun No. 5132

Kabul Tarihi : 14.4.2004

MADDE 1. — 5 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/4//2004

—— • ——

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama

Usullerine Dair Kanunda Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Kanun

 

Kanun No. 5133

Kabul Tarihi : 14.4.2004

MADDE 1. — 9.1.2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan "evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve tercihan" ibaresi, "tercihan evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2. — 4787 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (1) numaralı bendine "Türk Medenî Kanununun" ibaresinden sonra gelmek üzere "Üçüncü Kısım hariç olmak üzere" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3. — 4787 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4. — 4787 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aile mahkemelerinde görülmekte olan ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Kısmında yer alan konularla ilgili dava ve işler yetkili ve görevli mahkemesine devredilir.

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/4//2004

—— • ——

Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 5134

Kabul Tarihi : 14.4.2004

MADDE 1. — 18.1.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Adlî veya askerî yargı hâkimlik yahut savcılıklarına veyahut hukuk fakültesi mezunu olup, idarî yargı hâkimlik veya savcılıklarına atanmış veya avukat unvanını kazanmış olan veya Avukatlık Kanununa göre staj ve avukatlık sınavı şartlarından bağışıklı olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunanlar, noterlik stajına tâbi değildirler.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/4//2004

—— • ——

Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 5135

Kabul Tarihi : 14.4.2004

MADDE 1. — 28.5.1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. — Uzman jandarma kaynaklarını, 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az lise veya dengi okul mezunu erkeklerden;

a) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olanlardan terhisi müteakip iki yıl içerisinde müracaat edenler,

b) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanlar,

Teşkil eder.

Sadece jandarma bando komutanlıklarında istihdam edilmek üzere, 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az lise veya dengi okul mezunu bayanlar da uzman jandarma kaynakları arasında yer alır.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/4//2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Milletlerarası Sözleşme

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

19 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5619

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirve Toplantısı’na katılmak üzere, 20 Nisan 2004 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-99-2004-435

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5619 sayılı yazınız.

Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirve Toplantısı’na katılmak üzere, 20 Nisan 2004 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

19 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5649

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Toplantısı’na katılmak üzere, 20 Nisan 2004 tarihinde Malezya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-102-2004-438

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5649 sayılı yazınız.

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Toplantısı’na katılmak üzere, 20 Nisan 2004 tarihinde Malezya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

19 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5620

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Nisan 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-100-2004-436

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5620 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Nisan 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

19 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5621

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Nisan 2004 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’ye gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-101-2004-437

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5621 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Nisan 2004 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’ye gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5734

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Siirt Bölge Müdürlüğüne, İstatistikçi Ali İhsan YÜCEDAĞ’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                  B. ATALAY

            Başbakan                                                Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5735

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Cem EYERCİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1. derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Adana Bölge Müdürlüğüne Durmuş Ali ŞAHİN’in atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             B. ATALAY

          Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5736

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kastamonu Bölge Müdürlüğüne, İstanbul Bölge Müdürü İsmail GÖKALP’in atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        B. ATALAY

           Başbakan                                     Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5737

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli;

Çankırı İl Müftülüğüne, Adıyaman İl Müftüsü Ahmet Faruk KULUŞ’un,

Erzincan İl Müftülüğüne, Erzurum İl Müftüsü Mustafa UÇAR’ın,

Bu suretle açılan;

Erzurum İl Müftülüğüne, Trabzon Akçaabat İlçesi Müftüsü Ahmet ARSLANTÜRK’ün,

Atanmaları,

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      Prof. Dr. M. AYDIN

              Başbakan                                        Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5739

1 — Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hesap Uzman Yardımcıları; Özlem TUNCER, Mehmet ARABACI, Ertuğrul CİN, Necati TOKUR, Atakan ŞEN, Onur ELELE, Burhan GÜNDOĞDU, Burçin GÖZLÜKLÜ, Kazım Serkan SALALI ve Atilla BUDAK’ın 7 nci derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına atanmaları 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    K. UNAKITAN

       Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5740

1 — Bakanlık Müşaviri Kadir KELECİOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      Doç. Dr. H. ÇELİK

               Başbakan                                   Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5741

1 — Hatay Millî Eğitim Müdürü Şinasi SOYER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                   Doç. Dr. H. ÇELİK

              Başbakan                                Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5742

1 — Kütahya Millî Eğitim Müdürü Halis DEMİR’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                   Doç. Dr. H. ÇELİK

              Başbakan                                Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5743

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kilis Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Gaziantep Bayındırlık ve İskan Müdürü Abdulkadir PAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      Z. ERGEZEN

           Başbakan                         Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5744

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Cahit ÇEPİK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        Z. ERGEZEN

             Başbakan                            Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5746

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Ali ATAMAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      Z. ERGEZEN

          Başbakan                             Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5747

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Elazığ Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Sedat CÖMERTOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        Z. ERGEZEN

           Başbakan                               Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5748

1 — Ankara Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Ali Osman ÇELİK'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        Z. ERGEZEN

           Başbakan                               Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5752

1 — Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Uğur AYTAǒın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    Prof. Dr. R. AKDAĞ

                  Başbakan                                    Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5753

1 — İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kadir Bilgin GÖZÜM’ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    Prof. Dr. R. AKDAĞ

                  Başbakan                                    Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5754

1 — Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere Müfettiş Yardımcıları Engin TURAN, Levent SİVRİOĞLU, Yunus KUBAT, Murat YILDIZ, Esra ÜNGÜT, Özge YILMAZ ÖZKAN, Ayça Tuna TUNALI, Elif Bilge BÖLÜK, Onur AYTAR, Meltem YILMAZ ve Erhan ARICI’nın atanmaları,

657 sayılı Kanunun değişik 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          B. YILDIRIM

               Başbakan                                   Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5755

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Ali Rıza Levent GENǒin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                       M. BAŞESGİOĞLU

         Başbakan                                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5756

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığına Halim UZUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 4958 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                       M. BAŞESGİOĞLU

          Başbakan                                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5757

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Menderes VAROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 4958 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                       M. BAŞESGİOĞLU

            Başbakan                                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5759

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hayri Nadir BIYIKOĞLU’nun atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Dr. M. H. GÜLER

            Başbakan                                     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5761

1 — Açık bulunan Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına, Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi KARAMUSTAFAOĞLU’nun atanması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Dr. M. H. GÜLER

            Başbakan                                     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5762

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Asım KAFKAS’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Dr. M. H. GÜLER

            Başbakan                                     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5764

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Okay ÇAKIROĞLU’nun atanması,

657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Dr. M. H. GÜLER

            Başbakan                                     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5766

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına, Abdülkadir YILDIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                    E. MUMCU

             Başbakan                                                          Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5788

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ömer ÇAKIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                    E. MUMCU

             Başbakan                                                          Kültür ve Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından:

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin

Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı

Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde

Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkra eklenmiştir.

"Kurumlar bu başvuruları değerlendirerek uygun gördüklerini tespit ederler. Başvuruların değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerinde öngörülen şartlar dikkate alınır ve bu şartlar haricinde başka bir şart aranmaz."

"Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı, Ek-1 Değerlendirme Formunda gösterilen puanlamaya uymak suretiyle, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçtiği takdirde öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin, sicil şartları açısından değerlendirilerek eğitime alınacakların sayısı boş kadro sayısının iki katına indirilir. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar görevde yükselme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar."

"Görevde yükselme eğitimine katılıp başarısız olanlar ile başarılı olup müteakip sınava kadar ataması yapılmayanların aynı veya benzer unvanlar için düzenlenecek müteakip eğitime katılmaları şarttır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla; ilgili kurumlar her yıl Nisan ayı sonuna kadar yükselme eğitimine tabi tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirir. Valilikler, kendilerine ulaşan bilgilere göre atama yapılacak görevlerden ortak ders konularından günde en fazla 7 saat olmak üzere en az 30 saat, kurumsal konularda en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat olacak şekilde görevde yükselme eğitim programı hazırlar ve uygular. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Görevde yükselme sınavı soruları, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan konulardan ortak konular Devlet Personel Başkanlığınca, kurumsal konular ise Bakanlıkça hazırlanan ders notları dikkate alınarak hazırlanır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Sınav kurulu, adayların belirlenmesi, kurumlarca yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işleri yürütür."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 13 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

"Kurumlar, sınavda başarılı olup, atananlara ilişkin Ek-2 deki Görevde Yükselme Formunu doldurarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Devlet Personel Başkanlığına bildirmek üzere Bakanlığa gönderir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin (e), (f) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Fen işleri, imar işleri, harita, makine, ikmal, yapı kontrol, çevre koruma, emlak ve istimlak, gecekondu ve sosyal konutlar, park ve bahçeler ve su işleri müdürlükleri için mühendislik ve mimarlık fakültelerinden birini bitirmiş olmak,"

"f) Sağlık işleri müdürlüğü için veterinerlik, eczacılık, diş hekimliği ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak,"

"l) Denetim Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için hukuk fakültesi veya diğer fakültelerin uluslar arası ilişkiler, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, iktisat veya işletme bölümlerinden birinden mezunu olmak,"

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesinin (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) Zabıta müdür yardımcılığı kadrosu için, zabıta amirliğinde; itfaiye müdür yardımcılığı kadrosu için, itfaiye amirliğinde en az iki yıl çalışmış olmak,"

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İtfaiye ve zabıta personeli için ilgili yönetmeliklerinde belirlenen hiyerarşik kadro sıralamasına uygun ve bu kadrolarda belirtilen süreler kadar görev yapanlara diğer niteliklerin yanında, bu Yönetmelikte öngörülen görevde yükselmeye ilişkin usul ve esaslar uygulanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 2 — Boş kadro olmaması nedeniyle görevde yükselme eğitimi ve sınavı açılamaması durumunda; nüfusa bağlı olarak değiştirilmesi gereken ve birbirinin alternatifi olan başkatip-yazı işleri müdürü, muhasebeci-hesap işleri müdürü kadroları için boş kadro şartı aranmaksızın görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılabilecektir. Görevde yükselme sınavında başarılı olanların başarılı olduklarına dair belgeler, kadro ihdası amacıyla Bakanlığın koordinatörlüğünde kadro cetvellerine eklenecektir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Ek Madde 4 — Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, vekalet edilen kadro unvanı kazanılmış hak olarak görülemeyeceğinden, bunlar görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen kadroya atanamazlar.

Ek Madde 5 — Kurumlar düzenlemeyi planladıkları görevde yükselme eğitim programlarını Bakanlık koordinesinde Devlet Personel Başkanlığına bildireceklerdir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

"Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihi itibariyle görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler ."

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 25/6/2000 tarihli ve 24090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin değişik 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

b) Özürlü veya özürsüz devamsızlık ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Özürlerin resmi bir makamdan, özel sağlık kurum ve kuruluşlarından usulüne göre alınmış bir rapor veya belge ile tespit edilmiş özür belgesinin, özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 iş günü içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, 2003-2004 Öğretim Yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Bitki Koruma Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizlerini Yapacak

Özel Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/9/2002 tarihli ve 24885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitki Koruma Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizlerini Yapacak Özel Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik"in 10 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Laboratuvarlar; kapasitelerine ve yapılan işin özelliğine uygun bir şekilde çalışır. Bu sisteme ait kriterler, laboratuvarca hazırlanan ve laboratuvar personelinin kullanımına uygun olarak Standart El Kitabında bulundurulur.

El kitabında en az aşağıdaki bilgiler bulundurulur:

1) Laboratuvar yapısı ve planı,

2) Laboratuvar personelinin görev ve yetkileri,

3) Analiz güvenliğine ait genel işlemler,

4) İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ait işlemler."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin Bitki Koruma Ürünleri Özel Analiz Laboratuvarları Kuruluş İzni Başvuru Formu ve Gerekli Bilgi ve Belgeler başlıklı EK-1’in 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1— Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulunun toplanma, görev, çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 4958 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

Bakan

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

 

Bakanlık

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

 

Kurum

: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

 

Başkanlık

: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

 

Yönetim Kurulu

: Sosyal Sigortalar Kurumu, Yönetim Kurulunu

 

Başkan

: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

 

Genel Kurul Başkanı

: Bakan veya görevlendireceği kişiyi

 

ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Oluşumu ve Temsilcilerin Seçimi, Görevleri, Üyelerin Bildirilmesi

 

Genel Kurulun Oluşumu ve Temsilcilerin Seçimi

Madde 4 — Genel Kurul Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan iştirak edecek birer temsilciden,

b) Kurum memurlarının en fazla temsil edildiği sendikaca, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli arasından seçilecek birer temsilci olmak üzere iki temsilciden,

c) Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek sosyal politika, iş hukuku, aktüerya, istatistik veya sağlık bilimleri alanlarında uzman iki öğretim üyesinden,

d) En fazla üyeye sahip üç işçi konfederasyonunca üye sayıları itibarıyla belirlenecek toplam onbeş temsilciden,

e) Üye sayıları itibarıyla en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonunca belirlenecek onbeş temsilciden,

f) Kurumdan yaşlılık, malûllük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlardan, Bakanlıkça tespit edilecek en fazla üyeye sahip ilk iki kuruluş tarafından üye sayıları itibarıyla belirlenecek beş temsilciden,

g) Yurt dışında çalışan Türk işçilerini temsilen, Bakanlıkça belirlenecek iki temsilciden,

oluşur.

Bu maddenin (d) bendine göre hangi işçi konfederasyonlarının kaç tane temsilci göndereceği, (f) bendine göre hangi kuruluşun kaç tane temsilci göndereceği üye sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Genel Kurul üyesi olup, kurumlarında hizmet akdi ile çalışanların akitleri, Kurul toplantısına katılmak için çalıştığı iş yerindeki asıl işinden ayrılması dolayısıyla feshedilemez.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 5 — Genel Kurulun görevleri;

a) Kurumun üç yıllık bilanço ve faaliyet raporları ve gelecek on yıllık gelir-gider dengesini sigorta kolları itibarıyla gösterir aktüeryal hesap sonuçları hakkında, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yıllık raporları da göz önünde bulundurulmak suretiyle görüş bildirmek,

b) Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine asil ve yedek üyeleri 4958 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki esaslar dahilinde seçmek,

c) Kurumun görev ve faaliyetleri hakkında görüş bildirmek ve teklifte bulunmaktır.

Genel Kurula Katılacak Üyelerin Bildirilmesi

Madde 6 — Bakanlık, olağan toplantıdan en az 60 gün önce bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen işçi ve işveren kuruluşları ile diğer kuruluşlara Olağan Genel Kurulun gün, yer ve saati ile gündemini yazı ile bildirerek çağrıda bulunur. Üyelerin isim listesini ister.

Genel Kurula temsilci gönderecek, İşçi ve İşveren Kuruluşları, Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği sendika ile diğer kuruluşlar, toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Genel Kurula gönderecekleri üyelerin ve bunların yedeklerinin adlarını iş ve ikametgah adreslerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bir liste halinde gönderirler.

Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği sendikanın tespitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilen üye sayıları esas alınır.

Kurumun en son yayımlanan 3 yıllık bilançoları, faaliyet raporları ve istatistik yıllıkları ile gelecek on yıllık gelir-gider dengesini sigorta kolları itibariyla gösterir aktüeryal hesapları, Genel Kurul toplantısından en az 10 gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulur. Kurumun 3 yıllık bilançoları, faaliyet raporları ve istatistik yıllıkları aynı sürede üyelere de taahhütlü olarak Kurum Başkanlığınca gönderilir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yukarıdaki süreler yarıya kadar indirilebilir.

Genel Kurul Gündeminin Hazırlanması

Madde 7 — Genel Kurulun Gündemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanır.

Gündem; yoklamayı, açılışı, Genel Kurul Başkanın konuşmasını, Genel Kurul başkanlık divanı seçimini, heyetlerin teşkilini, konukların konuşmalarını, Kurum Başkanı tarafından faaliyet raporunun okunmasını, komisyonların seçimini, Kurum, Yönetim Kuruluna üyelerin seçimini, Genel Kurul üyelerinin çalışma raporu üzerindeki eleştirileri dilek ve temennilerini, komisyon raporlarının görüşülmesini, Kurum Başkanının dilek ve tenkitlere cevap veren son konuşmasını ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer hususları kapsar.

Ancak, Genel Kurul toplantısına katılan üye sayısının beşte birinin yazılı teklifi ile gündemde olmayan bir konunun gündeme alınmasına ve gündem maddeleri arasında yer değişikliği yapılmasına Genel Kurul karar verebilir.

ndemde olmayan ve Genel Kurulca gündeme alınmayan hususlar müzakere edilemez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları

Genel Kurulun Toplanması

Madde 8 — Genel Kurul üç yılda bir Haziran ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine toplanır. Bakan gerekli görürse, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantısı için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Genel Kurul Başkanlığı

Madde 9 — Genel Kurulun tabii Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı uygun gördüğü takdirde görevlendireceği kimse, Genel Kurula başkanlık eder.

Toplantının Açılışı ve Başkanlık Divanı Seçimi

Madde 10 — Genel Kurul Başkanı toplantıyı açmadan önce yoklama yaptırır. Aranan çoğunluk sağlanmış ise toplantıyı açar. Başkanlık Divanını oluşturacak üyelerin seçimine geçilir. Bu üyeler toplantıya katılan işçi ve işveren temsilcileri arasından Genel Kurulca açık oyla seçilir.

Başkanlık Divanı, Genel Kurul Başkanı ile iki işçi, iki işveren temsilcisinden oluşur. Genel Kurul Başkanı aynı zamanda Divanın da başkanıdır.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 11 — Genel Kurulda her üyenin yalnız bir oy hakkı vardır. Temsilen veya vekaleten oy kullanılamaz.

Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Genel Kurul Başkanın rüçhanlı oy hakkı yoktur. Oylarda eşitlik halinde konu bir daha Genel Kurul Başkanınca oya sunulur, eşitlik yine bozulmaz ise konu reddedilmiş sayılır.

Toplantıya iştirak edenlerden aleyhte oy kullananlar azınlıkta bile olsa, çekimser kalanlarla birlikte toplam oy sayısı, lehte oy kullananlardan fazla ise konu reddedilmiş olur.

Oylama sonuçları Genel Kurul Başkanı tarafından toplantıda ilan edilir.

Genel Kurul Görüşmeleri

Madde 12 — Genel Kurul görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

a) Genel Kurul üyelerinden, raporlar ve öneriler hakkında konuşmak isteyenler adlarını ve temsil ettikleri iş kolunu Divan Başkanlığa bildirerek söz isterler.

b) Başkanlık Divanı başvuru sırasına göre söz verir. Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine öncelik tanınabilir.

c) Genel Kurul Başkanı, görüşmelere başlamadan önce söz alanların adlarını okutur.

d) Usul hakkında söz isteyenlerin öncelik hakları vardır.

e) Sırası geldiği halde toplantıda bulunmayan üyelere diğer söz isteyenlerin konuşmalarından sonra söz verilir. Yine yok ise söz hakkı düşer.

f) Bir konuşmacı söz sırasını diğerine verebilir. Bu durumda sırasını veren üye konuşmacının sırasını alır. Şayet sırasını verdiği kimse söz almak için daha önce kaydını yaptırmamış ise sırasını veren kişinin söz hakkı kalmaz.

g) Konuşmalar, Divan Başkanlığına veya Genel Kurula hitap edilerek kürsüden yapılır. Şahıslar hedef tutulmaz.

h) Kısa bir konuşma yapacağını belirten üyeye Divan Başkanı, yerinde konuşma izni verebilir.

ı) Yazılı konuşma kürsüden okunur veya Genel Kurul Başkanının izni ile üyelerden birine okutturulabilir.

j) Görüşme sırasında, Yönetim Kurulundan soru sormak isteyenler sorularını yerlerinde sorarlar.

k) Kürsüden üyenin sözü ancak Genel Kurul Başkanı tarafından ve sadece konudan ayrılmamağa davet için kesilebilir.

İki defa yapılan davete rağmen konuya değinmeyen veya süresini geçiren üyenin konuşmaktan men edilmesi hususu Genel Kurul Başkanı tarafından Genel Kurula teklif edilir.

Ayrıca kaba ve kırıcı sözler söyleyen konuşmacı Genel Kurul Başkanı tarafından temiz bir dille konuşmaya, buna riayet etmemekte ısrar halinde kürsüden ayrılmaya davet edilir.

l) Divan Başkanlığına gelen yazı ve önergelerde kaba ve kırıcı sözler varsa Genel Kurul Başkanı gereken düzeltmelerin yapılması için sahibine geri verir.

m) Üyelerden her biri, hakkı olmayan kimselerin Genel Kurul toplantısına iştirak ettiklerini veya oy kullandıklarını bildirerek önlenmesi talebinde bulunabilirler.

n) Görüşmeler sırasında gürültü veya kavga çıkar, bu sebeple çalışma düzeni kurulamaz ise Genel Kurul Başkanı toplantıya ara verileceğini ihtar eder. Buna rağmen bir düzelme olmaz ise Başkanlık Divanının diğer üyeleri ile istişare edilerek Genel Kurul kararı ile toplantı uygun bir saate ertelenebilir.

Görüşme Süresi

Madde 13 — Bakan, Başkan ile işçi, işveren ve işçi emeklileri adına konuşan temsilciler hariç, üyelerin konuşma süreleri en çok 20 dakikadır. Ancak Genel Kurul kararı ile bu süre uzatılıp, kısaltılabilir.

Görüşmelerin Yeterliliği

Madde 14 — Gündemdeki bir madde hakkında görüşmelerin yeterliliği, üyelerden birinin önerisi ve Genel Kurul kararı ile alınır.

Yeterliliği teklif edilen konu hakkında en az iki üye dinlenmeden görüşme yeterliliği hakkında karar alınamaz. Konu hakkında aksi görüşün ortaya çıkması halinde bu görüş içinde en az iki üye dinlenmelidir.

Önerilerin Müzakeresi

Madde 15 — Bütün öneriler yazılı olarak Başkanlık Divanına verilir.

Genel Kurul Başkanı, öneriler hakkında görüş ve eleştirilerini bildirmek isteyen üye olup olmadığını tespit ederek görüşme açabileceği gibi önergeyi doğrudan doğruya Genel Kurulun oyuna da sunabilir.

Görüşme açılan önergelerde ilk ve son söz önerge sahibine aittir.

Görüşmelerin Ertelenmesi

Madde 16 — Görüşmeler;

a) Toplantı yeter sayısının bulunmaması,

b) Gündem maddelerinin bitirilememesi,

c) Genel Kurulca karar verilmesi,

hallerinde toplantı ilk çalışma gününe Genel Kurul Başkanınca ertelenir.

Kararların Saklanması

Madde 17 — Genel Kurulda alınan kararlar Genel Kurul Başkanı ve Divan Üyeleri tarafından imzalanır, gereği yapılmak ve saklanmak üzere toplantı sonunda, Genel Kurulun tabii başkanı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına tutanak ile teslim edilir.

Raporların Düzenlenmesi

Madde 18 — Genel Kurul kararları bir rapor halinde, Bakanlık ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna en geç üç ay içinde gönderilir.

Komisyonlar

Madde 19 — Seçilecek Komisyonlar Teşkilat ve Mevzuat Komisyonu, Hesap Tetkik Komisyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu ile Dilek ve Temenniler Komisyonu olmak üzere dört adettir.

Komisyonların adedi görülecek lüzum üzerine Genel Kurulca azaltılabilir veya çoğaltılabilir.

Komisyonların Oluşumu

Madde 20 — Her Komisyon iki işçi, iki işveren temsilcisinden oluşur. Hesap Tetkik Komisyonu ile Dilek ve Temenniler Komisyonuna, Kurumdan gelir ve aylık almakta olanlar ile Kurum temsilcilerinden birer üye katılır. Komisyonlar Başkanlarını kendileri seçer.

Gerekli görülürse Komisyonların üyeleri yukarıdaki oranlarda Genel Kurulca çoğaltılabilir.

Komisyonların lüzum görmesi üzerine konuları ile ilgili olarak oya katılma hakkı olmaksızın Genel Kurul üyelerinden veya Bakanlık, Kurum Başkanlığı yetkililerinden faydalanma hususundaki istekleri imkanlar ölçüsünde yerine getirilir.

Komisyon Raporları Üzerinde Görüşmeler

Madde 21 — Hesap Tetkik Komisyonu Raporu en sona alınmak üzere Komisyonlarca hazırlanarak Genel Kurula sunulan raporlar üzerinde görüşme açılır.

Komisyon raporları üzerinde söz alanlara bu Yönetmeliğin 13 ve 15 inci maddelerinde belirtilen usullere göre Genel Kurulca tayin edilen süreyi geçmemek üzere söz verilir.

Komisyon raporları üzerindeki görüşmeler bittikten sonra tüm eleştiri ve diğer konular Yönetim Kurulu Başkanı olarak Kurum Başkanınca topluca cevaplandırılır.

Yönetim Kuruluna Üyelerin Seçimi ve Süresi

Madde 22 — Yönetim Kurulunda işçi ve işverenler ile Kurumdan gelir ve aylık almakta olanları temsil edecek birer üye en çok temsil yetkisine sahip işçi, işveren ve Kurumdan gelir ve aylık almakta olanları temsil eden kuruluşlardan, Genel Kurulda bu kuruluşların kendi temsilcileri tarafından seçilir.

Adaylar Başkanlık Divanına yazılı olarak bildirilir.

Seçilen her Yönetim Kurulu üyesi için bir de aynı usulle yedek üye seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler. Seçim dönemi içerisinde herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerine Bakanlık tebligatı ile aynı usulle seçilmiş bulunan yedek üye getirilir. Bu şekilde göreve gelen üye yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kuruluna Seçilen Üyenin Göreve Başlaması

Madde 23 — Genel Kurulda Yönetim Kuruluna asıl ve yedek olarak seçilen üyelerin adı, soyadı ve temsil ettiği kuruluş bir yazı ile Genel Kurul Başkanlığınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

Seçime ilişkin durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Yönetim Kurulu Başkanına, seçilen üyelere ve üyelerin bağlı bulunduğu en yüksek kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Bildirimin gecikmesi, seçilen üyelerin göreve başlamasını geciktirmez.

Genel Kurulda Oylama Usulleri

Madde 24 — Usul kararları ile Genel Kurulun uygun göreceği konuları incelemekle görevli komisyonların ve vereceği görevleri yapmak üzere teşkil edilecek kurul üyelerinin seçimi için açık oylama yapılır. Birden fazla adayı bulunan Yönetim Kurulu üyeliği ve yedek üyeliği seçimi için gizli oylama yapılır.

Birden fazla aday bulunmayan Yönetim Kurulu üyeliği ve yedek üyeliği seçimi için Genel Kurul kararı ile açık oylama yapılabilir.

Genel Kurul üyeleri asil ve yedek üyelik için adaylardan tercih ettiği birer ismi bir kağıda yazarak zarfladıktan sonra Başkanlık Divanı ve Oy Sayım Kurulunun huzurunda üyelik yetki belgelerini de ibraz ederek sandığa atarlar.

Oyunu kullanan üye, üyeler listesindeki ismi hizasını imzalar.

Oylama bittikten sonra kaç oy verildiğinin tespitini müteakip, sayıma geçilir.

Sayım açık olarak ve hazır bulunanların önünde yapılır.

Yönetim Kurulu üyeliğine, asil üye adayları arasından en çok oy alan seçilir.

Yönetim Kurulu yedek üyeliğine ise, yedek üye adaylarından en çok oy alanı seçilir.

Oy Sayma Kurulunun Seçimi ve Çalışma Şekli

Madde 25 — Oy Sayım Kurulu işçi ve işverenler ile Kurumdan gelir ve aylık almakta olanları temsil eden üyelerden birer üye olmak üzere seçilecek 3 üyeden oluşur.

Ayrıca, birer üye de gözcü bulundurabilir.

Oy Sayım Kurulu, sayım işlerini Başkanlık Divanının gözetimi altında yapar.

Seçim ve sayım sonuçları bir tutanakla tespit edilir.

Tutanak, Oy Sayım Kurulu üyeleri, gözcüler ve Başkanlık Divanınca imzalandıktan sonra sonuçlar açıklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Koordinasyon

Madde 26 — Genel Kurul hazırlık çalışmalarının başlamasından itibaren, Genel Kurul tamamlanıncaya kadar Kurum Başkanınca belirlenecek bir üst düzey yöneticinin koordinatörlüğünde, Başkanlık, Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlükleri merkez birimleri görev alanlarına giren işleri zamanında yürütmekten sorumludur.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 27 — 25/4/1983 tarihli ve 18028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2004/2321

Karar : 2004/3327

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Ordu S.H.

 

Tarihi

: 25.06.2002

 

Numarası

: 2002/399-2002/551

 

Davacı

: Güngör ve Meryem Çakır

 

Davalı

: (Kayyım) Halit Şahin

 

Dava Türü

: Evlat Edinmeye İzin

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacıların 26.04.2002 tarihli dava dilekçesiyle açtıkları davada, evlat edinme geçici bakım sözleşmesiyle Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yanlarına aldıkları Mert'i evlat edinmek istedikleri, duruşmada davacı Meryem Çakır'ın otuz yaşını doldurmamış olması nedeniyle davadan feragat ederek eşinin evlat edinmesine muvafakat ettiği, mahkemece Meryem Çakır'ın açtığı davanın feragat nedeniyle reddine, Güngör Çakır tarafından açılan davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

l Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 315. maddesi ile "Evlat edinme kararı, evlat edinenin oturma yeri, birlikte evlat edinme de eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlatlık ilişkisi kurulmuş olur.” hükmü getirilerek evlat edinmeye izin kararı verilmesi usulü kaldırıldığından, dava ve hüküm tarihi itibarıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8. maddesinin 5. bendindeki evlat edinme davalarında sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğuna ilişkin hüküm zımni olarak yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği l Ocak 2002 tarihinden itibaren aile mahkemelerinin faaliyete geçtiği tarihe kadar evlat edinme davalarında görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir.

Dava ve hüküm tarihinde asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu nazara alınarak, resen dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece esasa girilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun tek başına evlat edinmeyi düzenleyen 307. maddesinin 2. fıkrasına göre otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayrıt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi halinde, tek başına evlat edinebilir.

İncelenen dosyadan, beş yıldan fazla bir süreden beri evli olan davacıların anılan kanunun 306. maddesine göre birlikte evlat edinmelerinin mümkün bulunduğu anlaşılmaktadır.

Tek başına evlat edinme şartlarının oluşmamasına rağmen, mahkemece Medeni Kanunun 307/2. maddesi hükmüne aykırı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 17.03.2004

Sayfa Başı


DÜZELTME

5/9/2003 tarihli ve 25220 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, “Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmeliğin” Ek Madde numarası, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 9/4/2004 gün ve B.30.2.KTÜ.0.70.72.00/Yazı İşl. 030/314 sayılı yazısı üzerine aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

Resmi Gazete

Sayfa Madde                                Yanlış                                                  Doğru

      28 1                                          Ek Madde 1–                                     Ek Madde 4 –

Sayfa Başı