Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Nisan 2004

PAZAR

Sayı : 25437

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/7049 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ukrayna Kültür ve Sanat Bakanlığı Arasında 2003-2007 Yıllarına Ait İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7050 Türk-Hırvat Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2004/7076 Türkiye-Fransa Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

Tebliğler

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/6)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/7)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/8)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/9)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/10)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı: 2004/7049

1 Aralık 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ukrayna Kültür ve Sanat Bakanlığı Arasında 2003-2007 Yıllarına Ait İşbirliği Programı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 8/3/2004 tarihli ve İKGY/535738 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7050

27 Şubat 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türk-Hırvat Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 15/3/2004 tarihli ve EİGY/96472 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7076

6 Şubat 2004 tarihinde Paris’te imzalanan ekli “Türkiye-Fransa Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 22/3/2004 tarihli ve EİGY/119661 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. BAŞESGİOĞLU

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

G. AKŞİT

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

B. YILDIRIM

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Sayfa Başı


—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

 

(Tebliğ No: 2004/6)

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği, Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği ve Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Mevzuat) hükümleri çerçevesinde EK I’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve adları belirtilen maddelerin ithalatına yönelik olarak alınan karar ile bu kararın uygulama usul ve esaslarını içermektedir.

İthalatın seyri

Madde 2- İnceleme konusu maddelerin, 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında gerçekleşmiş olan ithalatına ilişkin miktar bazında bilgiler EK II’de verilmektedir.

Karar

Madde 3- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 24/03/2004 tarihinde yapılan toplantıda, EK I’de G.T.İ.P.’ları ve adları belirtilen maddelerin ithalatının anılan Mevzuat hükümleri çerçevesinde, ülke ayrımı gözetmeksizin, ileriye yönelik gözetim uygulaması kapsamına alınmasına karar vermiştir.

Gözetim uygulaması

Madde 4- Gözetim uygulaması, EK I’de G.T.İ.P.’ları ve adları belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında yapılacaktır. Gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük yükümlülüğünün doğması aşamasında gümrük idarelerince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

Madde 5- Madde 4’te belirtilen maddelere ait gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Müsteşarlık İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Başvuruda yer alan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda, sözkonusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 6- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gümrük yükümlülüğünün doğması aşamasında, malın miktarının veya değerinin gözetim belgesinde kayıtlı miktarı veya değeri % 5’ten daha az bir oranda aşması, ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim uygulaması, 4 üncü Madde’de belirtilen kıymetin altında veya üstünde fiyatları haiz maddeler için Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili ihracatçı ülke tarafından gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış veya T.C. gümrüklerine gelmiş olan EK I’de G.T.İ.P.’ları ve adları belirtilen maddelerden karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalinde ilgili gümrük idaresi tarafından Müsteşarlıkça verilecek uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısı gümrük idaresi tarafından gümrük giriş beyannamesine eklenir. 

Bilgilerin toplanması

Madde 7- Gözetime tabi anılan maddelerin ithalatıyla ilgili verilerin;

a) İlgili gümrük idaresi tarafından ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içinde,

b) Belge sahibi kişi ve firmalarca belgenin alınış tarihinden itibaren her 2 (iki) ayda bir ve her halükârda belgenin kullanım süresinin bitiminden itibaren en geç 10 (on) gün içinde,

Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.

Yürürlük

Madde 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK I

 

 

      GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN MADDELER LİSTESİ

G.T.İ.P.

Madde Adı

Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Adet)

8509.10.10.00.00

Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar

20,00

8509.10.90.00.19

Diğerleri

10,00

8509.40.00.00.12

Mikserler

8,00

8509.40.00.00.14

Meyva ve sebze presleri

5,00

8509.40.00.00.15

Komple setler

15,00

8509.40.00.00.19

Diğerleri

9,00

8516.10.11.00.00

Anında su ısıtıcılar

6,00

8516.10.19.00.00

Diğerleri

6,00

8516.10.91.00.00

Ev işlerinde kullanılanlar

5,00

8516.10.99.00.00

Diğerleri

5,00

8516.31.10.00.00

Kurutma başlıkları

6,00

8516.31.90.00.00

Diğerleri

4,00

8516.60.70.00.00

Izgaralar ve kızartma cihazları

12,00

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

9,00

8516.60.90.00.19

Diğerleri

7,00

8516.71.00.00.00

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar

13,00

8516.72.00.00.00

Ekmek kızartma makinaları

6,00

 

EK II

 

          GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN MADDELERİN

                                            İTHALATINA İLİŞKİN TABLO

 

G.T.İ.P.

Miktar (Adet)

2000

2001

2002

2003

8509.10.10.00.00

572.932

307.354

317.527

533.891

8509.10.90.00.19

294.215

112.930

110.761

190.371

8509.40.00.00.12

331.408

203.885

316.027

834.573

8509.40.00.00.14

213.444

154.052

184.309

250.447

8509.40.00.00.15

50.625

14.681

18.298

40.944

8509.40.00.00.19

253.286

68.290

44.358

73.282

8516.10.11.00.00

239.892

377.198

273.902

395.239

8516.10.19.00.00

326.246

231.776

205.874

239.698

8516.10.91.00.00

16.215

336

45.885

97.561

8516.10.99.00.00

41.497

20.139

54.411

204.409

8516.31.10.00.00

3.618

6.598

2.018

26.278

8516.31.90.00.00

497.837

311.706

466.084

1.251.020

8516.60.70.00.00

91.856

56.460

48.852

48.024

8516.60.90.00.11

46.339

98.521

69.925

119.703

8516.60.90.00.19

66.064

53.690

74.757

45.119

8516.71.00.00.00

163.851

140.934

97.229

192.153

8516.72.00.00.00

104.121

55.655

80.931

108.995

 

EK III

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.’u ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

 

İmza-Kaşe

 

1-İthalatçının ;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

2-Beyan sahibinin ;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

3- İthal edilecek maddenin;

a) G.T.İ.P. (12’li olarak yazılacaktır) :

b) Tanımı (Maddenin detaylı tanımı yapılacaktır):

c) Menşe ülkesi :

d) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

e) Miktarı (adet ve Kg. olarak ayrı ayrı belirtilmelidir):

f) Değeri (FOB ve CIF bazında toplam mal bedeli):

g) FOB birim fiyatı (birim adet olarak):

h) Marka, model ve üretim tarihine ilişkin bilgiler :

i) İthal edilecek ürünün yurtiçinde satışının yapılacağı firma/firmalara ait unvan, adres ve irtibat bilgileri, satış miktarına ilişkin bilgiler veya satış yapılacak firma/firmalar belirli değil ise malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi):

4- İthalat için öngörülen;

a) Tarih/Tarihler :

b) Liman/Gümrük Kapısı :

5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi :

6- Menşe ülkedeki üreticinin;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi :

7- İthalatçının;

a) 2002 ve 2003 yıllarında gerçekleştirdiği ithalatın toplam CIF bedeli (ABD Doları):

b) 2002 ve 2003 yıllarına ait vergi levhasının noter tasdikli sureti:

E K L E R:

EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı

EK-2: Taahhütname (EK IV)

EK-3: İthal edilecek maddeye ait o ülkelerde yerleşik T.C. Konsolosluklarının birinden tasdikli proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli suretinin aslı (1 asıl ve 2 adet suret), (Proforma fatura veya fatura model/tip bazında dökümlü olmalı, üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı toplam adet ve toplam Kg. olarak gösterilmeli, kalem bazında FOB değeri bulunmalı, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve malın değeri her bir model/tip için FOB olarak ayrı ayrı belirtilmeli ve CIF bedeli oluşturan navlun, sigorta vb. giderler ayrıca gösterilmelidir.)

EK-4: İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.

EK-5: Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş garanti belgesinin noter tasdikli suretinin aslı.

EK-6: Madde Bilgi Formu (EK V – Eksiksiz ve 2 kopya olarak doldurulması gerekmektedir.).

 

 

EK IV

 

 

Taahhütname Örneği

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı'na

 

 

Gözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi) gözetim belgesinin kullanım süresinin bitiminde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Firma Unvanı

Yetkili İmzalar

 

 

Damga Pulu

5.900.000 TL(*)

                                                                                                                                                                          

(*) 31.12.2004 tarihine kadar geçerli değer.

 

Firmanın adresi                        :

 

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı                :

 

Firmanın vergi sicil no.su     :

 

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

 

(Tebliğ No: 2004/7)

 

 Soruşturma

Madde 1- Yerli üreticiler Bianchi Bisiklet San. ve Tic. A.Ş., Bisan Bisiklet Moped Üretim San. ve Tic. A.Ş., Damla Bisiklet San. ve Tic. Ltd. Şti., Orbisat İthalat İhracat A.Ş. ve Ümit Bisiklet San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin başvurusu üzerine, 8712.00 gümrük tarife pozisyonlu “motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekliler dahil)”ın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanları için 01/05/2003 tarihli ve 25095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/4 sayılı Tebliğ ile başlatılan korunma önlemleri soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ; ithalatta gözetim ve korunma önlemleri Mevzuatı (Mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen korunma önlemleri soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir.

Kurul kararı

Madde 3- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 24/03/2004 tarihinde yapılan toplantıda, 8712.00 gümrük tarife pozisyonlu “motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekliler dahil)”ın ÇHC menşeli olanlarının ithalatına yönelik olarak yürütülen korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz kapatılmasına, Mevzuat hükümleri çerçevesinde, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

Yürürlük

Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

 

(Tebliğ No: 2004/8)

 

 

Kapsam

Madde 1- Gözlük İmalatçıları Derneği tarafından, üyeleri adına yapılan başvuru üzerine, 28/05/2003 tarihli ve 25121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve bağlı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/21 sayılı Tebliğ ile başlatılan gözden geçirme soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bu Tebliğ, anılan soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Soruşturma konusu madde

Madde 2- Soruşturma konusu madde, 9003.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (G.T.İ.P.) “aksam ve parçalar”ın Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) menşeli olanlarıdır.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

Madde 3- Yönetmeliğin 4 ve 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, ilgili taraflara kendilerini tanıtmaları, görüşlerini yazılı olarak sunmaları ve bilgi vermeleri ile sözlü olarak dinlenebilmeleri için öngörülen 30 (otuz) günlük süre içerisinde “Gözlük İmalatçıları Derneği” ile “Tüm Gözlük İthalat, İmalat, Toptan ve Perakende Satıcıları Dayanışma Derneğ tarafından Müsteşarlığımıza iletilen yazılı ve sözlü görüşlerde kota uygulaması sonucunda, mal tedarikinde sıkıntı yaşandığı ve aksam ve parça ithalatının diğer tedarikçi ülkelere kaydığı yönünde şikayetler ile kota uygulamasının yürürlükten kaldırılması talepleri yinelenmiştir.

Kurul kararı

Madde 4- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 24/03/2004 tarihinde yaptığı toplantısında, Ç.H.C. menşeli 9003.90.00.00.00 G.T.İ.P.’li “aksam ve parça” ithalatı için miktar kısıtlaması uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına karar vermiştir.

Yürürlükten kaldırılan uygulama

Madde 5- 24/09/2002 tarihli ve 24886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2002/6 sayılı Tebliğ’in 18 inci Maddesinde II. Grup olarak gösterilen Ç.H.C. menşeli 9003.90.00.00.00 G.T.İ.P.’li “aksam ve parça”lar anılan Tebliğ kapsamından çıkartılmıştır. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ç.H.C. menşeli 9003.90.00.00.00 G.T.İ.P.’li “aksam ve parça”ların ithalatında ithal lisansı aranmaz.

Yürürlük

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

 

(Tebliğ No: 2004/9)

 

 

Korunma önlemi

Madde 1- 24/09/2002 tarihli ve 24886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/6 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile, 90.03 Gümrük Tarife Pozisyonlu (G.T.P.) “gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları” ile 90.04 G.T.P.’lu (9004.90.10.00.12- 9004.90.10.00.19- 9004.90.90.00.12- 9004.90.90.00.19 hariç) “gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler)”nin Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) menşeli olanlarının ithalatı 3 yıl süre ile miktar kısıtlamasına tabi tutulmuştur.

Başvuru konusu madde

Madde 2- Başvuru konusu madde 90.03 G.T.P.’lu (9003.90.00.00.00 hariç) “gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları” ile 90.04 G.T.P.’lu (9004.90.10.00.12- 9004.90.10.00.19- 9004.90.90.00.12- 9004.90.90.00.19 hariç) “gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler)” nin Ç.H.C. menşeli olanlarıdır.

Başvuru

Madde 3- Başvuru konusu maddenin Ç.H.C. menşeli olanlarına karşı 1 inci Madde’de belirtilen korunma önleminin başlanmasından sonra, “Gözlük İmalatçıları Derneği” ile “Tüm Gözlük İthalat, İmalat, Toptan ve Perakende Satıcıları Dayanışma Derneğtarafından söz konusu önlemin gözden geçirilmesi yönünde Dış Ticaret Müsteşarlığına başvuru yapılmıştır.

Kurul kararı

Madde 4- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 24/03/2004 tarihinde yaptığı toplantısında 28/05/2003 tarihli ve 25121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve bağlı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ç.H.C. menşeli 90.03 G.T.P.’lu (9003.90.00.00.00 hariç) “gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları” ile 90.04 G.T.P.’lu (9004.90.10.00.12- 9004.90.10.00.19- 9004.90.90.00.12- 9004.90.90.00.19 hariç) “gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler) nin ithalatının tabi olduğu miktar kısıtlaması uygulamasının etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

Madde 5- Soruşturma, anılan mevzuatın ilgili hükümleri kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Tarafların yükümlülüğü ve yetkili merci

Madde 6- Tüm ilgili tarafların, soruşturmaya taraf olduklarını ve/veya soruşturmada kullanılmak üzere konuya ilişkin bilgi ve belgeler ile görüşlerini Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu Tebliğ’in yayımından itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.204 7720

Faks: +90.312.212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: korunma@dtm.gov.tr

Tarafların dinlenmesi

Madde 7- İlgili taraflar tek tek veya toplu olarak Genel Müdürlük tarafından dinlenebilecektir. Bir ilgili tarafın dinlenebilmesi için bu Tebliğ’in 6 ncı Maddesi’nde belirtilen süre içerisinde yetkili mercie yazılı talepte bulunarak, soruşturmanın sonucundan etkilenebileceğini ve dinlenmesi için özel nedenleri olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Gizlilik

Madde 8- Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgilerin gizli tutulmasına ilişkin taleplerde, bunların neden gizli olduğu belirtilmeli ve gizli olarak nitelendirilen bilgilerin gizli olmayan bir özeti verilmelidir. Ancak, gizlilik talebinin haklı olmadığının anlaşılması ve bilgiyi veren kişinin bunun kamuya duyurulmasına ve genel ya da özet olarak açıklanmasına izin vermemesi halinde, sözkonusu bilgi dikkate alınmayabilecektir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

Madde 9- İlgili taraflardan istenilen bilgi ve belgelerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması veya hatalı bilgi sağlandığının tespit edilmesi halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır ve hatalı bilgi dikkate alınmaz.

Yürürlük

Madde 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

 

(Tebliğ No: 2004/10)

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği, Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği ve Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Mevzuat) hükümleri çerçevesinde 90.03 Gümrük Tarife Pozisyonlu (G.T.P.) (9003.90.00.00.00 hariç) “gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları” ile 90.04 G.T.P.’lu (9004.90.10.00.12- 9004.90.10.00.19- 9004.90.90.00.12- 9004.90.90.00.19 hariç) “gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler)”nin ithalatına yönelik olarak alınan karar ile bu kararın uygulama usul ve esaslarını içermektedir.

İthalatın seyri

Madde 2- İnceleme konusu 90.03 Gümrük Tarife Pozisyonlu (G.T.P.) (9003.90.00.00.00 hariç) maddelerin toplam ithalatı 2001, 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla 2.787.412, 3.048.053 ve 1.076.517 adet olarak gerçekleşmiştir. İnceleme konusu 90.04 G.T.P.’lu (9004.90.10.00.12- 9004.90.10.00.19- 9004.90.90.00.12- 9004.90.90.00.19 hariç) maddelerin toplam ithalatı 2001, 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla 6.662.663 adet ve 34.293 kg, 3.496.224 adet ve 40.263 kg, 6.504.978 adet ve 34.250 kg olmuştur.

Karar

Madde 3- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 24/03/2004 tarihinde yaptığı toplantısında 90.03 (9003.90.00.00.00 hariç) G.T.P.’lu “gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları” ile 90.04 (9004.90.10.00.12- 9004.90.10.00.19- 9004.90.90.00.12- 9004.90.90.00.19 hariç) G.T.P.’lu “gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler)”nin ülke ayrımı gözetilmeksizin anılan Mevzuat hükümleri çerçevesinde ileriye yönelik gözetim uygulaması kapsamına alınmasına karar vermiştir.

Gözetim uygulaması

Madde 4- Gözetim uygulaması, EK-I’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve adları belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında yapılacaktır. Gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük yükümlülüğünün doğması aşamasında gümrük idarelerince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

24/09/2002 tarihli ve 24886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/6 sayılı İthalatta Gözetim Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında ithal lisansı düzenlenmiş ürünler için ithal lisansının ibraz edilmesi durumunda gözetim belgesi aranmaz.

Başvuru

Madde 5- Madde 4’te belirtilen maddelere ait gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK-II’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu Formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Başvuruda yer alan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda, sözkonusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 6- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gümrük yükümlülüğünün doğması aşamasında, malın miktarının veya değerinin gözetim belgesinde kayıtlı miktarı veya değeri % 5’ten daha az bir oranda aşması, ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim uygulaması, 4 üncü Madde’de belirtilen kıymetin altında veya üstünde fiyatları haiz maddeler için Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili ihracatçı ülke tarafından gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış veya T.C. gümrüklerine gelmiş olan malların ithalinde ilgili gümrük idaresi tarafından Müsteşarlıkça verilecek uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısı gümrük idaresi tarafından gümrük beyannamesine eklenir. 

Bilgilerin toplanması

Madde 7- Gözetime tabi anılan maddelerin ithalatıyla ilgili verilerin;

a) İlgili gümrük idaresi tarafından ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içinde,

b) Belge sahibi kişi ve firmalarca belgenin alınış tarihinden itibaren her 2 (iki) ayda bir ve her halükârda belgenin kullanım süresinin bitiminden itibaren en geç 10 (on) gün içinde,

Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.

Yürürlük

Madde 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK-I

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN MADDELER LİSTESİ

G.T.İ.P.

Madde Adı

Birim CIF Kıymet

ABD Doları/Adet

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden olanlar

3

9003.19.10.00.00

Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar

5

9003.19. 30.00.00

Adi metallerden olanlar

3

9003.19.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar

3

9004.10.10.00.00

Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar

5

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

4

9004.10.99.00.00

Diğerleri

4

9004.90.10.00.11

Optik tarzda işlenmiş camları olanlar

5

9004.90.90.00.11

Optik tarzda işlenmiş camları olanlar

5

 

 

EK-II

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/10 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.’nu ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

 

İmza-Kaşe

 

1-İthalatçının ;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

2-Beyan Sahibinin ;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

3- İthal edilecek maddenin;

a) G.T.İ.P. (12’li olarak yazılacaktır) :

b) Tanımı (Maddenin detaylı tanımı yapılacaktır):

c) Menşe ülkesi :

d) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

e) Miktarı (Adet ve kg olarak ayrı ayrı belirtilmelidir):

f) Değeri (FOB ve CIF bazında mal bedeli):

g) FOB birim fiyatı (birim adet ve kg olarak):

h) Marka, model ve üretim tarihine ilişkin bilgiler :

i) İthal edilecek ürünün yurtiçinde satışının yapılacağı firma/firmalara ait unvan, adres ve irtibat bilgileri, satış miktarına ilişkin bilgiler veya satış yapılacak firma/firmalar belirli değil ise malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi):

4- İthalat için öngörülen;

a) Tarih/Tarihler :

b) Liman/Gümrük Kapısı :

5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi :

6- Menşe ülkedeki üreticinin;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi :

 

 

E K L E R:

EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı

EK-2: Taahhütname (EK-III)

EK-3: İthal edilecek maddeye ait o ülkelerde yerleşik T.C. Konsolosluklarının birinden tasdikli proforma fatura veya faturanın aslı ya da noter tasdikli suretinin aslı (1 asıl ve 2 adet suret), (Proforma fatura veya fatura model/tip bazında dökümlü olmalı, üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı her bir madde için adet ve kg olarak ayrı ayrı gösterilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve malın değeri her bir model/tip için FOB olarak ayrı ayrı belirtilmeli ve CIF bedeli oluşturan navlun, sigorta vb. giderler ayrıca gösterilmelidir.)

EK-4: İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.

 

EK-III

 

 

Taahhütname Örneği

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı'na

 

 

Gözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi) gözetim belgesinin kullanım süresinin bitiminde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Firma Unvanı

                                                                                                                                                                                                                                                                   Yetkili İmzalar

 

 

 

Damga Pulu

5.900.000 TL(*)

 

 

 

 

(*) 31.12.2004 tarihine kadar geçerli değer.

 

Firmanın adresi                      :

 

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı              :

 

Firmanın vergi sicil no.su   :

Sayfa Başı