Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Nisan 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25429

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Damga Yönetmeliği

 

Tebliğler

— İthalat: (2004/19) sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/22)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/23)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/29 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/30 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

9 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5222

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2004 tarihinde Japonya’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-9-2004-385

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5222 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2004 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa,Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

9 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5223

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2004 tarihinden itibaren Japonya, Hong Kong (Çin Halk Cumhuriyeti) ve Singapur’a gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-87-2004-386

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5223 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2004 tarihinde Japonya, Hong Kong (Çin Halk Cumhuriyeti) ve Singapur’a gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

9 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5224

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2004 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına,Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-88-2004-387

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5224 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2004 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına,Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

9 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5225

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2004 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-89-2004-388

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5225 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2004 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

9 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5226

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2004 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-90-2004-389

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5226 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2004 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 30/11/1973 tarihli ve 14728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Madde 1— Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, bu göreve atanmak için gerekli olan şartlar ile Bakanlık, diğer daire ve kuruluşlarla ilişkileri ve meslek içinde uyulacak esaslar, Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı, merkezi, yönetimi ile görev ve yetkileri bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Bu Yönetmelik, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve değişik 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan : Maliye Bakanını,

Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

Genel Müdür : Gelirler Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük : Gelirler Genel Müdürlüğünü,

Başkan : Gelirler Kontrolörleri Başkanını,

Başkanlık : Gelirler Kontrolörleri Başkanlığını,

Grup Başkanı : Grup bulunan illerdeki Grup Başkanlarını,

Grup Başkanlığı : Grup bulunan illerdeki Grup Başkanlıklarını,

Kontrolör : Gelirler Başkontrolörü, Gelirler Kontrolörü ve Stajyer Gelirler Kontrolörlerini,

ifade eder.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu memurlar hakkında işledikleri suçların nev'i ve mahiyetlerine göre 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili mercilere bir raporla kovuşturma, soruşturma veya inceleme yapılmak üzere gerekli bildirimde bulunurlar."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Grup Merkezi Esası

Madde 5 — Her Gelirler Kontrolörünün bir Grup Merkezi vardır. Bu merkez Bakanlık tarafından tayin edilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 — Stajyer Gelirler Kontrolörlüğüne atanmak için Meslek Giriş Sınavını kazanmak şarttır.

Meslek Giriş Sınavına katılabilmek için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılacak "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)"nda önceden her sınav dönemi için belirlenen yeterli taban puanı almış olmak ve KPSS kılavuzu ve/veya ilanlarda belirlenen şartları taşımak gerekir.

Meslek Giriş Sınavı, Bakanlık Makamınca onaylanan tarihte açılır. Meslek Giriş Sınav tarihleri, sınav yerleri, giriş şartları ve belirlenen asgari KPSS taban puanı Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur.

Meslek Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler Meslek Giriş Sınavını kazanmış sayılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (d), (e), (f) bentleri eklenmiştir.

"a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki nitelikleri taşımak,

b) Süresi içinde, kendi el yazıları ile düzenlenmiş başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer bilgi ve belgeleri Başkanlığa vermiş bulunmak,

c) Gelirler Kontrolörü olmak için gerekli karakter ve niteliklere sahip bulunmak (Bu husus Meslek Giriş Sözlü Sınavından önce Başkanlıkça yaptırılacak araştırma ve soruşturma ile saptanır. Gerekli karakter ve niteliklere sahip olmama durumu atamadan sonra ortaya çıktığı taktirde atama işlemi iptal edilir.),

d) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,

e) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre, Meslek Giriş Sınavına katılacaklar için açılan Kamu Personel Seçme Sınavını kazanmış ve KPSS giriş koşullarını kaybetmemiş olmak,

f) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisinden mezun olmak."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) KPSS sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği,"

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Dönemi ile Yetki ve Yeterlik Sınavı

Madde 16 — Stajyer Gelirler Kontrolörleri, mesleğe girişlerinden itibaren 18 aydan erken ve 20 aydan geç olmamak üzere tespit edilen bir sürede yetki sınavına tabi tutulurlar. Sınav sonucunda yeterli görülenlere re'sen teftiş, soruşturma ve inceleme yetkisi verilir.

Stajyer Gelirler Kontrolörleri yetki sınavında başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın 3 yıllık staj döneminden sonra Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar. Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü süresinin fiilen çalışılarak tamamlanması zorunludur. Ancak teorik eğitimde geçen süreler 3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin değişik 17 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teftiş, Soruşturma Usul ve Esasları

Gelir İdaresine dahil birimlerin teftiş usulleri, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, İşlem Yönergesi, İç Genelgeler ve bunlara ilişkin uygulamalar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun soruşturmaya, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun memur suçlarına ilişkin hükümleri ve ilgili diğer mevzuat."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Yazılı ve sözlü sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda konuların her birinden ayrı ayrı en az 50 puan alınması ve yazılı sınav not ortalamasının en az 60 olması zorunludur. Yazılı sınavda bu şartı yerine getiremeyenler sözlü sınava çağrılmazlar. Sözlü sınav notunun en az 50 olması ve yazılı sınav notu ile birlikte tek not olarak verilecek notun en az 60 olması zorunludur.

Yeterlik başarı derecesi, yazılı, sözlü ve yetişme genel notu ortalamasına göre belirlenir.

Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve liste halinde Başkanlık ve Grup Başkanlıklarında uygun yerlere asılarak duyurulur. Sonuçlar adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirilir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü "Giriş" ve "Yeterlik" sınavı kurulları Bakanlık Makamının onayı ile belirlenir. Kurul, Gelirler Genel Müdürünün başkanlığında; Genel Müdür yardımcısı, Gelirler Kontrolörleri Başkanı ile iki Kontrolörden oluşur. Tespit edilen üyeler dışında iki de yedek üye belirlenir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gelirler Kontrolörlerinin Unvanları

Madde 21 — Gelirler Kontrolörlerinin unvanları Stajyer Gelirler Kontrolörü, Gelirler Kontrolörü ve Gelirler Baş kontrolörü unvanından oluşur.

Gelirler Kontrolörlerinin yönetme ve yürütme, çalışma ve yetişme gibi faaliyetlerin organizasyonu ile protokol ve temsil konularında "Meslek Kıdemi" esası uygulanır. Ancak işin gerektirdiği hallerde Başkan ve başkan yardımcıları ile Grup Başkanları ve yardımcıları meslekte kıdemliler yerine ondan sonra gelen kıdem sırasındakilerden seçilebilir.

Meslek kıdeminde esas, yeterlik sınavlarının tarihleri ile bu sınavlarda kazanılan dereceler ve meslekte geçirilen sürelerdir.

Gelirler Kontrolörlüğüne atananlar, Başkanlıkta bulunan meslek tablosuna, kıdem sırasına göre kaydedilir.

Gelirler Baş kontrolörlüğüne yükselmek için mesleki bilgi, gayret ve başarı esastır.

Kontrolör sıfatı muhafaza edilmek şartıyla geçici olarak idari görevlerde bulunma veya askerlik sebepleri ile Kontrolörlük görevinde bulunamama halleri yukarıda belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, Yönetmeliğe Ekli Turne Bölgeleri Listesi (Ek-1) yeniden düzenlenmiştir.

"Turne çalışmaları: Turne çalışmaları Gelirler Kontrolörleri Grupları dışındaki teftiş ve inceleme yerlerinde yürütülür. Turne çalışma yerleri, ekli listede gösterildiği üzere 5 bölgeden ibarettir. Bu bölgelerdeki turne çalışmalarını tamamlayan Kontrolörler, Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi üzerine merkez emrinde görevlendirilebilirler."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Turne Süreleri:

a) Stajyer Gelirler Kontrolörleri ile 10 yılını doldurmamış Gelirler Kontrolörleri için 4 ay,

b) 10 yılını doldurmuş Gelirler Başkontrolörleri için 3 ay,

c) 15 yılını doldurmuş Gelirler Başkontrolörleri için 2 ay,

d) 20 yılını dolduran Gelirler Başkontrolörlerinde ise isteğe bağlıdır."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı, Yönetimi ve Merkezi ile Grup Başkanlıkları ve Bulunduğu İller ile Büro Hizmetleri

Madde 32 — Başkanlık bir Başkan, yeteri kadar Başkan Yardımcısı ile Bakanlık tarafından görevlendirilecek şube müdürü, şef ve memurlar ile diğer personelden oluşur.

Başkanlık doğrudan Gelirler Genel Müdürüne bağlıdır. Genel Müdür yönetimi Başkan eliyle yürütür. Başkan, meslekte en az 10 yıl çalışmış Gelirler kontrolörleri arasından Genel Müdürün önerisi ile Bakan tarafından belirlenir. Başkan Yardımcıları ile Grup Başkanı ve Yardımcıları başkanın önerisi ile Genel Müdür tarafından belirlenir.

Başkan Yardımcıları Başkan tarafından verilen işleri yapmakla görevli ve yetkili olup görev süreleri azami 2 yıldır.

Başkanlığın merkezi Ankara'dır.

Başkanın Görev ve Yetkileri

a) Genel Müdür adına Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek, Kontrolörlerle ilgili tüm yazışmaları Genel Müdür adına doğrudan yapmak,

b) Yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamak, onaya sunmak, uygulanmasını sağlamak ve sonuçlandırmak,

c) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya ilişkin görevleri Kontrolörler eliyle yürütmek, uygulatmak ve sonuçlandırmak,

d) Vergi kanunları, çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnameler ve diğer mevzuatla Bakanlık ve Genel Müdürlüğe verilen görevleri yapmak,

e) Bu Yönetmelik uyarınca Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin mesleğe alınma, yetki ve yeterlik sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

f) Kontrolörlerin meslekte yetiştirilmelerini ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak,

g) Kontrolörlerin ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

h) Bakanlık veya Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla,

görevli ve yetkilidir.

Gelirler Kontrolörleri Başkanlığındaki büro hizmetlerinin yürütülmesi için Bakanlık tarafından Başkana bağlı olarak görev yapmak üzere yeterli sayıda Şube Müdürü, Şef ve memur ile diğer personel görevlendirilir. Şubenin yönetiminden, birinci derecede Şube Müdürü sorumludur.

Büroda görevli şube müdürü, şef ve memurlar ile diğer personel, Başkanın vereceği büro işlerini yaparlar ve bu işleri dolayısıyla Başkana karşı sorumludurlar.

Şube müdürü, şef ve memurlar ile diğer personel görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar."

Grup Başkanlıkları ile Bulunduğu İller ve Büro Hizmetleri

Grup Başkanlıkları, bir Başkan ile yeteri kadar Başkan Yardımcısı ve Kontrolörden oluşur. Grup Başkanları azami 3 yıl, Başkan Yardımcıları ise 2 yıl süre ile görev yaparlar.

Gelirler Kontrolörleri Grup Başkanlıkları Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunur. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan "Grup Başkanlıkları" çalışmalarını Başkanlığa bağlı olarak Grup Başkanları eliyle yürütürler."

Gelirler Kontrolörleri Gruplarında da birer büro bulunur ve bu büroların personeli Maliye Bakanlığı ile Defterdarlıklar tarafından temin olunur. Büro hizmetleri bir şef ve lüzumu kadar memur ile diğer personel tarafından yürütülür. Büroda görevli personel, Grup Başkanlarının vereceği büro işlerini yaparlar ve bu işleri dolayısıyla Grup Başkanlarına karşı sorumludurlar.

Bürolarda görevli personel, görevleri dolayısıyla, edindikleri bilgileri açıklayamazlar."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Grup Başkanlarının Görev ve Yetkileri

Madde 33 — Grup Başkanları;

a) Gruplarda bulunan Kontrolörlerin bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenen programlar gereğince çalışmalarını sağlamak,

b) Başkanlık tarafından gönderilen vergi incelemeleri, teftiş ve soruşturma işlerini, Kontrolörlere vermek ve sonuçlarını takip ederek Başkanlığa bildirmek,

c) Genel Çalışma Planına uygun olarak Grup Çalışma Planını hazırlamak ve bu plana göre vergi incelemesi, teftiş ve soruşturma çalışmalarını düzenlemek,

d) Başkanlıkça verilen veya incelenmek üzere seçilen işlerin kontrolörlere dağıtımını yapmak,

e) Grup istatistiklerinin düzenlenmesini sağlamak,

f) Grup Çalışma Raporlarının düzenlenmesini sağlamak,

g) İncelenecek sektörler ve mükelleflerin tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yaptırmak ve bu hususlarda Başkanlığa önerilerde bulunmak,

h) Grubu temsil etmek,

ı) Büro işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,

i) Kontrolörlerinin çalışma durumlarını, tavır ve davranışlarını izleyerek bu konuda Başkanlığa bilgi vermek,

j) Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin giriş, yetki ve yeterlik sınavları ve yetişmeleri için yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak,

k) Başkanlıkça verilen diğer işleri yapmakla,

görevli ve yetkilidir.

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin değişik 35 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Kontrolörlerin yanında ve Kontrolörlere tabi olarak çalışırlar ve onların göstereceği işleri yaparlar."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 53 — Devamlı çalışma yerlerinde görev ifası sırasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alınacak izinlere ilişkin dilekçeler Grup Başkanlığı kanalı ile Başkanlığa intikal ettirilir. Uygun bulunan izin dilekçeleri üzerine izine başlayış ve göreve dönüş tarihleri Grup Başkanlığına ve Başkanlığa ayrı ayrı bildirilir.

Başkanlıktan ayrıca müsaade alınmadıkça izin aralıksız kullanılır. Zorunlu hallerde Kontrolörlerin isteği üzerine verilecek 3 günlük mazeret izinleri önceden Başkanlığın müsaadesi alınmaksızın Grup Başkanlıklarınca verilebilir.

Turne sırasında izin kullanılması halinde söz konusu bildirim doğrudan doğruya Başkanlığa yapılır."

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yukarıdaki (a) bendi dışında kalıp yeniden kabulleri uygun görülenler, Gelirler Kontrolörlüğünde kalmış olmaları halinde yükselebilecekleri dereceye atanmakla beraber, giriş promosyonlarının sonuna (Maliye Bakanlığında idari bir göreve atandıktan sonra dönenler hariç) alınırlar."

Yürürlük

MADDE 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

EK:1

 

GELİRLER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNE

EKLİ TURNE BÖLGELERİ LİSTESİ

I.BÖLGE

II.BÖLGE

III.BÖLGE

IV.BÖLGE

V.BÖLGE

AMASYA

AFYON

BALIKESİR

ADIYAMAN

ADANA

ARTVİN

AKSARAY

BARTIN

AĞRI

ANTALYA

BAYBURT

ANKARA

BİLECİK

ARDAHAN

AYDIN

EDİRNE

ÇANKIRI

BOLU

BATMAN

BURDUR

GİRESUN

ÇORUM

BURSA

BİNGÖL

GAZİANTEP

GÜMÜŞHANE

DENİZLİ

ÇANAKKALE

BİTLİS

HATAY

KASTAMONU

ESKİŞEHİR

DÜZCE

DİYARBAKIR

MERSİN

KIRKLARELİ

KARAMAN

İSTANBUL

ELAZIĞ

ISPARTA

ORDU

KAYSERİ

KARABÜK

ERZİNCAN

İZMİR

RİZE

KIRIKKALE

KOCAELİ

ERZURUM

KAHRAMANMARAŞ

SAMSUN

KIRŞEHİR

MANİSA

HAKKARİ

KİLİS

SİNOP

KONYA

SAKARYA

IĞDIR

MUĞLA

TOKAT

KÜTAHYA

TEKİRDAĞ

KARS

OSMANİYE

TRABZON

NEVŞEHİR

UŞAK

MALATYA

 

ZONGULDAK

NİĞDE

YALOVA

MARDİN

 

 

YOZGAT

 

MUŞ

 

 

 

 

SİİRT

 

 

 

 

SİVAS

 

 

 

 

ŞANLIURFA

 

 

 

 

ŞIRNAK

 

 

 

 

TUNCELİ

 

 

 

 

VAN

 

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Damga Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet ormanlarından, Devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş, kırılmış veya kesilmiş ağaçlardan hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin, hangi damgalarla, kimler tarafından damgalanacağına ilişkin şekil ve esasları tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Devlet Ormanlarından, Devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden kesilecek ağaçlar ile bu ağaçlardan elde edilen metreküplü emval, devrik veya kırık ağaçlar, usulsüz kesilen ağaçlar ve mamullerine; hangi çeşit damga çekiçlerinin kimler tarafından, hangi esaslar dahilinde uygulanacağı hususlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 27, 41 ve 42 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Damga Çeşitleri, Damgalama, Yetki ve Yetki Devri

Damga Çeşitleri

Madde 4 — Damga çeşitleri şunlardır:

a) Dikili Ağaç Damgası; oval’e yakın bir şekilde, kenarları çift çerçeveli olup, çerçeve içinde Türkiye Cumhuriyeti (T.C), Orman Umum Müdürlüğü (O.U.M.) rumuzları ve damga numarası bulunur. Damgalamada kullanılan boya rengi siyahtır. (Ek Şekil 1)

b) Devrik Ağaç Damgası; sekiz köşeli, kenarları çift çerçeveli olup, çerçeve içinde Türkiye Cumhuriyeti (T.C), Orman Umum Müdürlüğü , (O.U.M) rumuzları ve damga numarası bulunur. Devrik ağaç damgalamada boya rengi siyahtır. Zati ihtiyaçta boya rengi kırmızıdır. (Ek Şekil 2)

c) Usulsüz ve Nizamsız Kesimlere ve Ürünlerine Ait Damga; altı köşeli, kenarları bir çerçeveli olup, çerçeve içinde Türkiye Cumhuriyeti (T.C), Orman Dairesi (O.D) rumuzları ve damga numarası bulunur. Damgalamada kullanılan boya rengi kırmızıdır. (Ek Şekil 3)

d) Mamul Damga; daire şeklinde, kenarları bir çerçeveli olup, çerçeve içinde Türkiye Cumhuriyeti (T.C), Orman Dairesi (O.D) rumuzları ve damga numarası bulunur. Damgalamada kullanılan boyanın rengi siyahtır. (Ek Şekil 4)

Dikili Ağaç Damgası

Madde 5 — Bu damga; ağaç kesildiğinde damga dip kütükte kalacak şekilde, alınmasına karar verilen göğüs hizasındaki çapları 20 cm ve üzerindeki ağaçlarda toprak seviyesine en yakın bir yerinde açılacak aynaya, çapları 8–20 cm deki ağaçlarda aynaya veya kesim yüzeyine uygulanır.

Kesimde ve kontrolde kolaylık sağlamak için damgalar, mümkün olduğunca, bütün ağaçlarda aynı yöne dönük olarak uygulanır. Meyilli arazide bu yön meylin aşağı tarafıdır.

Göğüs hizasındaki çapları 8 cm. den küçük olan kesilecek ağaçlar damgalanmaz.

Tıraşlama, boşaltma kesimi yapılacak alanlar ile tamamen boşaltılacak yanan orman sahalarında sadece sınırdaki ağaçlar damgalanarak sahanın sınırları belirlenir ve bu sınır içinde kalan ağaçlar damgalanmaz.

Baltalıklarda dikili damga yapılmaz. Ancak göğüs hizasındaki çapı 20 cm. den büyük ağaçlar 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki esaslara göre damgalanır.

Bir Orman İşletme Şefliği sınırları içinde birden çok damganın kullanılması gerektiğinde, damgalar ayrı ayrı bölme veya bölmeciklerde (işlem ünitesi) kullanılır.

Devrik Ağaç Damgası

Madde 6 — Bu damga; ormanlarda herhangi bir tabii sebeple devrilmiş ve alınması gereken kırılmış ağaçların dip kütüklerine 5 inci maddede belirtilen yetkide ve ayrıca 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 üncü maddelerine göre Zati ve Müşterek İhtiyaçlar ile felaketzede ve göçmen ihtiyaçları olarak verilen yapacak emvalin her iki başına sık ve çapraz bir şekilde uygulanır.

Usulsüz ve Nizamsız Kesimlere ve Ürünlerine Ait Damga

Madde 7 — Ormanlarda usulsüz kesim yapıldığı tespit edildiğinde; Orman İşletme Şefi veya görevlendireceği bir teknik eleman Başkanlığında, usulsüz kesimin yapıldığı yere ait Toplu Koruma veya Bölüm Koruma Merkezi Muhafaza Memurlarından en az bir ve gerektiğinde komşu Koruma Ekip Merkezi Muhafaza Memurlarından en az bir olmak üzere bir ekip oluşturulur. Bu ekip tarafından, usulsüz kesilen ağaçların kökleri, kesim yüzeyine veya toprak yüzeyine yakın bir yerden açılacak ayna üzerine numara konarak, usulsüz kesim damgası ile damgalanır ve usulsüz kesilen ağaçlara ilişkin bir tespit tutanağı tanzim olunur. Bu tutanak, Toplu Koruma veya Bölüm Koruma sicili için esas tutulur ve bir nüshası İşletme Şefliğinde özel dosyasında saklanır. Ayrıca usulsüzlüğe sebebiyet verenler hakkında soruşturma açılır.

Bu damga, usulsüz kesimler sonucu olarak orman içinde veya herhangi bir yerde tespit edilen mamul veya gayri mamul emval ile kaçak olarak nakledilirken yakalanıp yedi emin veya orman deposuna teslim edilen mamul veya gayri mamul emvalin her iki başına uygulanır.

Mamul Damga

Madde 8 — Bu damga; her nevi metreküple ölçülen emvalin, tek tarafına istif yerlerine taşınmadan önce uygulanır. Dikili satışlar sonucu elde edilen emval kesim bölmesinde, diğer emval satış istif yerlerinde nakilden önce emvalin her iki başına çapraz olarak uygulanır.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen emvale vurulmuş damga izlerinin başlangıçtaki halinin, imalat aşamasına kadar muhafazası zorunludur.

İşletmelerden satın alınan emvale tüccarlar tarafından vurulan firma damgalarının mamul damgaya benzemesi halinde, orman idaresi bu özel işaretlerin değiştirilmesini ilgililerden ister.

İşletmelerce satılan malların alıcılarına teslimi sırasında damga izleri kontrol edilir. Herhangi bir sebeple damga izleri silinmiş veya belirsiz hale gelmiş olan emvalin damgaları yenilenir.

Damgalama Yetkisi ve Yetki Devri

Madde 9 — Damgalama yetkisi ve yetki devri şunlardır:

a) Dikili Ağaç Damgasında: Orman İşletme Şefi tarafından kullanılır. Ancak, Orman Bölge Müdürü veya İşletme Müdürü tarafından yazılı yetki verilmek kaydı ile, ormancılık öğrenimi görmüş tüm teknik elemanlara damga yapma görevi ve yetkisi verilebilir. Damgalama bir teknik eleman tarafından yapılabilir.

Özel Silvikültürel müdahale gerektiren damgalamada, ilgili birimlerden yeterince teknik eleman da bulundurulabilir.

Böcek, mantar ve benzeri gibi zararlıların arız olduğu sahalardaki ağaçlarda; Orman İşletme Şefi ve gerekli hallerde Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca müştereken damgalama yapılabilir.

Damgalama işleri birkaç kişi tarafından yapıldığında, görev unvanı en yüksek olan kişi Ekip Başkanlığı görevini yapar.

b) Devrik Ağaç Damgasında: Devrik ağaç damgasının kullanılmasına, Orman İşletme Şefi veya İşletme Müdürünce görevlendirilen teknik elemanlar yetkilidir.

Ancak, 7 nci maddede yazılı Zati ve Müşterek İhtiyaçlar ile felaketzede ve göçmen ihtiyaçları dışında, sadece devrik ağaçların damgalanmasında yine Orman İşletme şefinin sorumluluğu altında Orman Muhafaza Memurlarına da görev verilebilir.

c) Usulsüz ve Nizamsız Kesimlere ve Ürünlerine Ait Damgada: Usulsüz Kesimlere Ait Damganın kullanılmasına, Orman İşletme Şefi veya İşletme Müdürünce görevlendirilen teknik elemanlar yetkilidir. Ancak münferit olaylarda Orman İşletme Şefinin sorumluluğu altında Orman Muhafaza Memurlarına da yetki verilebilir.

d) Mamul Damgada: Mamul Damganın kullanılmasına Orman İşletme Şefi yetkilidir. Orman İşletme Şefi bu yetkiyi sorumluluğu altında, işletme şefliği teknik elemanlarına veya orman muhafaza memurlarına verebilir. Ancak bu görevlendirmenin verildiği ve geri alındığı tarih yazılı olarak tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Damgaların Muhafazası ve Sorumluluğu

Madde 10 — Damgaların muhafazasından Orman İşletme Şefi sorumludur.

Damganın kaybolması halinde, konu Orman Bölge Müdürlüğünce tetkik, gerektiğinde tahkik ettirilir ve durum teşkilata tamim edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Sahtesine rastlanmış veya numarası silinmiş damganın kullanımdan kaldırılması için, kullanımdan kaldırma tarihi belirtilerek, Orman Bölge Müdürlüğünce Orman Genel Müdürlüğüne bildirilir. Durum, Orman Genel Müdürlüğünce bütün teşkilata tamim edilir.

Kullanımdan kalktığı tarihten itibaren damganın yazılı yüzü mühür mumu ile kapatılıp mühürlenerek; muhafaza edilmek üzere emniyetli bir şekilde Orman Genel merkezinde belirlenecek ambara teslim edilir. Ambardaki damgalar birikme miktarı dikkate alınarak Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak bir komisyon marifeti ile imha edilir.

Sahte damga kullanan veya imal edenlerin tespiti halinde durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 11 — 13/8/1984 tarihli ve 18488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Damga Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalat: (2004/19) Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Madde 1- 31/12/2003 tarihli ve 25333 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2004/19) sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ’in EK-1’inde yer alan “İthalat İzleme Belgesi Kapsamına Giren İthal İşlemleri” listesine, aşağıda belirtilen şekilde ilave yapılmıştır.

GTİP

MADDE İSMİ

MENŞE ÜLKE

CIF KIYMET

($=ABD Doları)

3921.90.60.00.11

Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar

Bütün Ülkeler

1,5 $/Kg

8466.20.91.00.11

Torna aynaları

Bütün Ülkeler

5,5 $/Kg

Geçici Madde 1- Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrük idarelerine sunulmuş veya beyan edilmiş bu Tebliğ kapsamı maddenin serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

“CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No: (2004/22)

MADDE 1- 14/2/2004 tarihli ve 25373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/9 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek 1) sayılı tabloya aşağıdakiler eklenmiştir.

“

ÜRÜN GRUBU

YETKİLİ KURULUŞ

İLGİLİ YÖNETMELİK

Makine

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

(2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen işlemler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.)

Makine Emniyeti Yönetmeliği

(Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 5.6.2002/ 24776)

Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

(2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen işlemler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik

(Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 11.1.2002/24637)

Elektromanyetik alan yaratan ve/veya bu alandan etkilenen ürünler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

(2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen işlemler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

(Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 2.6.2002/ 24773)

“

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: (2004/23)

MADDE 1- 31/12/2003 tarih ve 25333 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek 1) sayılı listeden aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır.

“

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

8413.11.00.10.00

Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları

6769

Akaryakıt İstasyonu- Pompalı ve Pompasız Dağıtım Sistemleri Bölüm 1: yapım Kuralları

8413.11.00.90.00

Diğerleri

12560

Akaryakıt Pompası - Akaryakıt İstasyonundaki Pompalı Dağıtım Sistemlerinde Kullanılan

 

 

4239

Bir Fazlı Endüksiyon Motorları

8414.60.00.10.00

Evlerde kullanılanlar

TS EN 60335-2-31

Güvenlik Kuralları-Evlerde ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2-31: Ocak Üstü Elektrikli Davlumbazlar İçin Özel Kurallar

8415.10.10.00.00

Tek bir gövde halinde (Self Contained)

TS - EN 255-4

İklimlendirme Cihazları, Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları -Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan Isıtma Çevrimi - Bölüm 4. Hacim Isıtma ve Kullanma Sıcak Suyu Ünitelerinin Özellikleri

8415.10.90.00.00

Ayrı elemanlı sistemler (Split sistem)

TS EN 814-3

İklimlendirme Cihazları ve Isı Pompaları - Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan - Soğutma Çevrimi - Bölüm 3: Özellikler

 

 

TS 7936 EN 60335-2-40

Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2 - 40:Elektrikli Isı Pompaları, İklimlendirme Cihazları ve Nem Alıcılar İçin Özel Kurallar

8415.81.90.00.19

Diğerleri

TS - EN 255-4

İklimlendirme Cihazları, Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları -Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan Isıtma Çevrimi - Bölüm 4. Hacim Isıtma ve Kullanma Sıcak Suyu Ünitelerinin Özellikleri

 

 

TS EN 814-3

İklimlendirme Cihazları ve Isı Pompaları - Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan - Soğutma Çevrimi - Bölüm 3: Özellikler

 

 

TS 7936 EN 60335-2-40

Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2 - 40:Elektrikli Isı Pompaları, İklimlendirme Cihazları ve Nem Alıcılar İçin Özel Kurallar

8415.82.80.00.19

Diğerleri

TS 7936 EN 60335-2-40

Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2 - 40:Elektrikli Isı Pompaları, İklimlendirme Cihazları ve Nem Alıcılar İçin Özel Kurallar

8415.83.90.00.19

Diğerleri

TS - EN 255-4

İklimlendirme Cihazları, Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları - Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan - Isıtma Çevrimi - Bölüm 4: Hacim Isıtma ve Kullanma Sıcak Suyu Ünitelerinin Özellikleri

 

 

 

 

TS EN 814-3

İklimlendirme Cihazları ve Isı Pompaları - Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan - Soğutma Çevrimi - Bölüm 3: Özellikler

 

 

TS 7936 EN 60335-2-40

Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2 - 40:Elektrikli Isı Pompaları, İklimlendirme Cihazları ve Nem Alıcılar İçin Özel Kurallar

8416.10.10.00.00

Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar

TS EN 230

Brülörler-Monoblok-Sıvı Yakıt Püskürtmeli-Güvenlik, Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Süreleri

8416.10.90.00.00

Diğerleri

TS EN 303-2

Kazanlar Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar-Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Özel Kurallar

8416.20.10.00.00

Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar)

TS 11042 EN 298

Üflemeli ve Üflemesiz Gaz Brülörleri ve Gaz Cihazları İçin Yakma Otomatları

 

 

TS EN 230

Brülörler-Monoblok-Sıvı Yakıt Püskürtmeli-Güvenlik, Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Süreleri

 

 

 

 

8418.10.91.00.00

Hacmi 340 litreyi geçenler

TS 87 EN ISO 7371

Soğutucu Cihazlar (Buz Dolapları)-Ev Tipi-Düşük Sıcaklık Bölmesi Bulunan veya Bulunmayan Soğutucuların Performansı

8418.10.99.00.00

Diğerleri

TS 2225 EN 60335/2/24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 7596 EN ISO 5155

Soğutucular (Buzdolapları) Ev Tipi- Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

 

 

TS EN ISO 8561

Soğutucular (Buzdolapları)-Ev Tipi-Zorlamalı İç Hava Dolaşımı ile Soğutulan Buzlanmayan Soğutucular, Soğutucu-Dondurucular, Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

8418.21.10.00.00

Hacmi 340 litreyi geçenler

TS 2225 EN 60335/2/24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 87 EN ISO 7371

Soğutucu Cihazlar (Buz Dolapları)-Ev Tipi-Düşük Sıcaklık Bölmesi Bulunan veya Bulunmayan Soğutucuların Performansı

 

 

TS 7596 EN ISO 5155

Soğutucular (Buzdolapları) Ev Tipi-Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

 

 

TS EN ISO 8561

Soğutucular (Buzdolapları)-Ev Tipi-Zorlamalı İç Hava Dolaşımı ile Soğutulan Buzlanmayan Soğutucular, Soğutucu-Dondurucular, Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

 

 

TS 11301 EN 28187

Soğutucu Cihazlar (Buzdolapları)-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan-Soğutucu –Dondurucular Karakteristikler ve Deney Metotları

8418.21.51.00.00

Masa modeli olanlar

TS 87 EN ISO 7371

Soğutucu Cihazlar (Buz Dolapları)-Ev Tipi-Düşük Sıcaklık Bölmesi Bulunan veya Bulunmayan Soğutucuların Performansı

 

 

TS 2225 EN 60335/2/24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 7596 EN ISO 5155

Soğutucular (Buzdolapları) Ev Tipi-Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

 

 

TS 11301 EN 28187

Soğutucu Cihazlar (Buzdolapları)-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan-Soğutucu –Dondurucular Karakteristikler ve Deney Metotları

8418.21.59.00.00

Gömme tip olanlar

TS 87 EN ISO 7371

Soğutucu Cihazlar (Buz Dolapları)-Ev Tipi-Düşük Sıcaklık Bölmesi Bulunan veya Bulunmayan Soğutucuların Performansı

 

 

TS 2225 EN 60335/2/24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 7596 EN ISO 5155

Soğutucular (Buzdolapları) Ev Tipi- Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

 

 

TS EN ISO 8561

Soğutucular (Buzdolapları)-Ev Tipi-Zorlamalı İç Hava Dolaşımı ile Soğutulan Buzlanmayan Soğutucular, Soğutucu-Dondurucular, Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

 

 

TS 11301 EN 28187

Soğutucu Cihazlar (Buzdolapları)-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan-Soğutucu –Dondurucular Karakteristikler ve Deney Metotları

8418.21.91.00.00

Hacmi 250 litreyi geçmeyenler

TS 87 EN ISO 7371

Soğutucu Cihazlar (Buz Dolapları)-Ev Tipi-Düşük Sıcaklık Bölmesi Bulunan veya Bulunmayan Soğutucuların Performansı

 

 

TS 2225 EN 60335/2/24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 7596 EN ISO 5155

Soğutucular (Buzdolapları) Ev Tipi- Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

 

 

TS EN ISO 8561

Soğutucular (Buzdolapları)-Ev Tipi-Zorlamalı İç Hava Dolaşımı ile Soğutulan Buzlanmayan Soğutucular, Soğutucu-Dondurucular, Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

 

 

TS 11301 EN 28187

Soğutucu Cihazlar (Buzdolapları)-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan-Soğutucu –Dondurucular Karakteristikler ve Deney Metotları

 

 

12547

Buzdolapları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Soğutucu Cihazlar-Özel Soğutma Dolapları (Minibarlar)-Performans ve Deney Metotları

8418.21.99.00.00

Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler

TS 87 EN ISO 7371

Soğutucu Cihazlar (Buz Dolapları)-Ev Tipi-Düşük Sıcaklık Bölmesi Bulunan veya Bulunmayan Soğutucuların Performansı

 

 

TS 2225 EN 60335/2/24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 7596 EN ISO 5155

Soğutucular (Buzdolapları) Ev Tipi- Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

 

 

TS EN ISO 8561

Soğutucular (Buzdolapları)-Ev Tipi-Zorlamalı İç Hava Dolaşımı ile Soğutulan Buzlanmayan Soğutucular, Soğutucu-Dondurucular, Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

 

 

TS 11301 EN 28187

Soğutucu Cihazlar (Buzdolapları)-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan-Soğutucu –Dondurucular Karakteristikler ve Deney Metotları

8418.22.00.00.00

Emme esaslı tipler (elektrikli)

TS 87 EN ISO 7371

Soğutucu Cihazlar (Buz Dolapları)-Ev Tipi-Düşük Sıcaklık Bölmesi Bulunan veya Bulunmayan Soğutucuların Performansı

 

 

TS 2225 EN 60335/2/24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 7596 EN ISO 5155

Soğutucular (Buzdolapları) Ev Tipi- Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

 

 

TS 11301 EN 28187

Soğutucu Cihazlar (Buzdolapları)-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan-Soğutucu –Dondurucular Karakteristikler ve Deney Metotları

8418.29.00.00.11

Evlerde kullanılan elektriksiz buzdolapları

TS 87 EN ISO 7371

Soğutucu Cihazlar (Buz Dolapları)-Ev Tipi-Düşük Sıcaklık Bölmesi Bulunan veya Bulunmayan Soğutucuların Performansı

 

 

TS 2225 EN 60335/2/24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 7596 EN ISO 5155

Soğutucular (Buzdolapları) Ev Tipi- Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

8418.30.91.00.00

Hacmi 400 litreyi geçmeyenler

TS 87 EN ISO 7371

Soğutucu Cihazlar (Buz Dolapları)-Ev Tipi-Düşük Sıcaklık Bölmesi Bulunan veya Bulunmayan Soğutucuların Performansı

8418.30.99.00.00

Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler

TS 2225 EN 60335/2/24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 7596 EN ISO 5155

Soğutucular (Buzdolapları) Ev Tipi- Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

8418.40.91.00.00

Hacmi 250 litreyi geçmeyenler

TS 87 EN ISO 7371

Soğutucu Cihazlar (Buz Dolapları)-Ev Tipi-Düşük Sıcaklık Bölmesi Bulunan veya Bulunmayan Soğutucuların Performansı

8418.40.99.00.00

Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler

TS 2225 EN 60335/2/24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 7596 EN ISO 5155

Soğutucular (Buzdolapları) Ev Tipi- Donmuş Gıda Depolama Dolapları ve Gıda Dondurucuları-Karakteristikler ve Deney Metotları

8418.50.11.00.00

Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar

TS 2225 EN 60335/2/24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

8418.50.19.00.11

Dondurma makineleri

 

 

8418.50.19.00.19

Diğerleri

 

 

8418.50.91.00.00

Derin dondurucular (8418.30 ve 8418.40 alt pozisyonlarındakiler hariç)

 

 

8418.50.99.00.00

Diğerleri

 

 

8418.61.90.00.00

Diğerleri

TS 11856 EN 1196

Hava Isıtıcıları – Gaz Yakan –Konutlarda ve Diğer Mekanlarda Kullanılan – Yoğunlaşmalı Hava Isıtıcıları İçin İlave Özellikler

 

 

TS EN- 255-4

İklimlendirme Cihazları, Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları - Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan - Isıtma Çevrimi - Bölüm 4. Hacim Isıtma ve Kullanma Sıcak Suyu Ünitelerinin Özellikleri

 

 

TS EN 814-3

İklimlendirme Cihazları ve Isı Pompaları - Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan - Soğutma Çevrimi - Bölüm 3: Özellikler

 

 

TS 2225 EN 60335-2-24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

 

 

8418.69.91.00.00

Emici ısı pompaları

TS 11856 EN 1196

Hava Isıtıcıları – Gaz Yakan –Konutlarda ve Diğer Mekanlarda Kullanılan – Yoğunlaşmalı Hava Isıtıcıları İçin İlave Özellikler

 

 

TS 7936 EN 60335-2-40

Güvenlik Kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2-40: Elektrikli Isı Pompaları, İklimlendirme Cihazları ve Nem Alıcılar İçin Özel Kurallar

8418.69.99.90.00

Diğerleri

TS 11856 EN 1196

Hava Isıtıcıları – Gaz Yakan –Konutlarda ve Diğer Mekanlarda Kullanılan – Yoğunlaşmalı Hava Isıtıcıları İçin İlave Özellikler

 

 

TS EN- 255-4

İklimlendirme Cihazları, Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları - Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan - Isıtma Çevrimi - Bölüm 4. Hacim Isıtma ve Kullanma Sıcak Suyu Ünitelerinin Özellikleri

 

 

TS 4788 EN 60335-2-15

Güvenlik Kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.15: Sıvı Isıtma Cihazları İçin Özel Kurallar

 

 

TS 7936 EN 60335-2-40

Güvenlik Kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2-40: Elektrikli Isı Pompaları, İklimlendirme Cihazları ve Nem Alıcılar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 2225 EN 60335-2-24

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24-Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar

8419.40.00.00.11

Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan)

8234

Su Damıtma Cihazı-Elektrikle Çalışan

8419.81.91.00.11

Elektrikli olanlar

TS EN 60335-2-47

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin- Bölüm 2-47: Ticari Elektrikli Kaynatma Kazanları İçin Özel Kurallar

8419.89.98.90.19

Diğerleri

5586

Sterilizasyon Kabı (Trommel) Tekstil Malzeme İçin

8422.11.00.00.00

Evlerde kullanılanlar

TS 11300 EN 60335-2-5

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.5: Bulaşık Makinaları İçin Özel Kurallar

8425.42.90.00.00

Diğerleri

TS 2067 ISO 11530

Karayolu Taşıtları-Hidrolik Krikolar-Özellikler

8425.49.90.00.00

Diğerleri

TS 857 ISO 8720

Karayolu Taşıtları-Binek Taşıtları-Mekanik Krikolar-Özellikler

8428.10.91.00.12

Yük taşımaya mahsus olanlar

1108

Asansörler-Yük Taşımak İçin, Elektrikli

8428.40.00.00.00

Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar

TS EN 115

Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar-Güvenlik Kuralları Konstrüksiyon ve Tesisatı İçin

8450.11.11.00.00

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

TS 2004 EN 60335-2-7

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2.7: Çamaşır Makineleri İçin Özel Kurallar

8450.11.19.00.00

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

 

 

8450.11.90.00.00

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg. ı geçen fakat 10 kg. ı geçmeyenler

 

 

8450.19.00.00.11

Elektrikli olanlar

 

 

8451.21.10.00.11

Evlerde kullanılanlar

TS EN 60335-2-11

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.11: Tamburlu Kurutucular İçin Özel Kurallar

8451.21.90.00.11

Evlerde kullanılanlar

 

 

8451.30.10.10.00

Ütü makinaları

4800 (IEC 60508:75)

Elektrikli Ütü Makinaları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan

 

 

TS-EN 60335 - 44

Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2 - 44 Ütü Makinaları İçin Özel Kurallar

8451.30.10.90.00

Presler

TS-EN 60335 - 44

Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2 - 44 Ütü Makinaları İçin Özel Kurallar

8451.30.30.10.00

Ütü makinaları

4800 (IEC 60508:75)

Elektrikli Ütü Makinaları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan

 

 

TS-EN 60335 - 44

Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2 - 44 Ütü Makinaları İçin Özel Kurallar

8451.30.30.90.00

Presler

TS-EN 60335 - 44

Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2 - 44 Ütü Makinaları İçin Özel Kurallar

8451.80.80.00.11

Silindirli sıkma ve kurutma makinaları

5344

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Merkezkaç Çamaşır Sıkma Makinaları

8467.22.90.00.00

Diğerleri

TS IEC 61029 – 2 –5

Güvenlik Kuralları – Elektrik Motorlu Taşınabilir Aletler İçin – Bölüm:2.5: Şerit Testereler İçin Özel Kurallar

 

 

TS IEC 61029 – 2 -7

Güvenlik Kuralları – Elektrik Motorlu Taşınabilir Aletler İçin – Bölüm:2.7: Su Beslemeli Elmas Ağızlı Testereler İçin Özel Kurallar

8467.29.70.00.00

Planyalar

TS IEC 61029 – 2 - 3

Güvenlik Kuralları – Elektrik Motorlu Taşınabilir Aletler İçin – Bölüm:2.3 Planya ve Kalınlık Tezgahları İçin Özel Kurallar

8467.29.90.00.00

Diğerleri

TS IEC 61029 – 2 - 3

Güvenlik Kuralları – Elektrik Motorlu Taşınabilir Aletler İçin – Bölüm:2.3 Planya ve Kalınlık Tezgahları İçin Özel Kurallar

 

 

TS IEC 61029-2-2

Güvenlik Kuralları Elektrik Motorlu Taşınabilir Aletler İçin - Bölüm:2-2 Radyal Kollu Testere İçin Özel Kurallar

8467.81.00.00.00

Zincirli testereler

6161

Taşınabilir Motorlu Zincirli Testereler

8479.89.98.90.22

Sanayi tipi elektrik süpürgeleri ve zemin parlatma ve cilalama makinaları

TS 2001 EN 60335-2-2

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2.2: Elektrik Süpürgeleri ve Su Emmeli Temizleme Cihazları İçin Özel Kurallar

8479.89.98.90.29

Diğerleri

TS EN 671-1

Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Hortum Sistemleri-Bölüm 1-Yarı Sert Hortumlar İçin Makaralar

 

 

TS EN 671-2

Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Hortum Sistemleri-Bölüm 2: Yassı Hortumlu Hortum Sistemleri

 

 

TS 7936 EN 60335-2-40

Güvenlik Kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2-40: Elektrikli Isı Pompaları, İklimlendirme Cihazları ve Nem Alıcılar İçin Özel Kurallar

8501.40.91.00.00

Gücü 750 W.ı geçmeyenler

4239

Bir Fazlı Endüksiyon Motorları

8501.40.99.10.11

Gücü 1,5 kW.dan az olanlar

TS EN 60335-2-28

Güvenlik Kuralları-Ev Tipi

8501.40.99.10.19

Diğerleri

 

ve Benzeri Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2-28:Dikiş Makinaları İçin Özel Kurallar

8501.51.90.00.00

Diğerleri

3067

Üç Fazlı Endüksiyon Motorları

8501.52.91.10.00

Gücü 7,5 kW.dan az olanlar

 

 

8501.52.91.90.00

Diğerleri

 

 

8501.52.93.00.00

Gücü 7,5 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler

 

 

8501.52.99.00.00

Gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler

 

 

8501.53.92.00.00

Gücü 75 kW.yı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler

 

 

8504.10.10.00.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

896 (IEC 60262, IEC 60923)

Lamba Balastları - Yüksek Basınçlı Cıva Buharlı

8504.10.91.00.00

Endüktörler (bir kondensatör ile bağlanmış olsun olmasın)

898 (IEC 60459, IEC 60922)

Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı Lamba Balastları

 

 

TS EN 60920

Balastlar-Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar İçin-Genel ve Güvenlik Kuralları

 

 

TS EN 60921

Balastlar-Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar İçin-Performans Kuralları

 

 

TS EN 60922

Balastlar-Boşalmalı Lâmbalar İçin (Tüp Biçimli Fluoresan Lâmbalar Dışında)-Genel ve Güvenlik Kuralları

8504.10.99.00.00

Diğerleri

896 (IEC 60262, IEC 60923)

Lamba Balastları - Yüksek Basınçlı Cıva Buharlı

 

 

898 (IEC 60459, IEC 60922)

Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı Lamba Balastları

 

 

TS EN 60920

Balastlar-Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar İçin-Genel ve Güvenlik Kuralları

 

 

TS EN 60921

Balastlar-Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar İçin-Performans Kuralları

 

 

TS EN 60922

Balastlar-Boşalmalı Lâmbalar İçin (Tüp Biçimli Fluoresan Lâmbalar Dışında)-Genel ve Güvenlik Kuralları

 

 

TS EN 60929

Balastlar - a.a. Beslemeli Elektronik - Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar İçin - Performans Kuralları

8504.31.31.00.00

Gerilim transformatörler

718 (IEC 60186, IEC 60044-2)

Gerilim Transformatörleri

8504.31.39.00.00

Diğerleri

620 (IEC 60185, IEC 60044-1)

Akım Transformatörleri

 

 

TS 277 EN 60742

Ayırma Transformatörleri ve Güvenlik Ayırma Transformatörleri - Kurallar

 

 

718 (IEC 60186, IEC 60044-2)

Gerilim Transformatörleri

8504.31.90.10.00

Oyuncaklar için transformatörler

TS 277 EN 60742

Ayırma Transformatörleri ve Güvenlik Ayırma Transformatörleri-Kurallar

8504.31.90.90.11

Ferrit nüveli transformatörler

 

 

 

8504.31.90.90.19

Diğerleri

TS 277 EN 60742

Ayırma Transformatörleri ve Güvenlik Ayırma Transformatörleri-Kurallar

 

 

1055

Kamu Dağıtım Şebekelerinde Kullanılan Üç Fazlı Transformatörler

 

 

TS PrEN 60989

Transformatörler-Ayırma Transformatörleri, Ototransformatörleri, Değişebilen Transformatörler ve Reaktörler

8504.32.30.00.00

Ölçü transformatörleri

718 (IEC 60186, IEC 60044-2)

Gerilim Transformatörleri

8504.32.90.10.00

Oyuncaklar için transformatörler

TS 277 EN 60742

Ayırma Transformatörleri ve Güvenlik Ayırma Transformatörleri-Kurallar

8504.32.90.90.00

Diğerleri

TS 267 EN 60076-1

Güç Transformatörleri-Bölüm 1: Genel

 

 

TS 277 EN 60742

Ayırma Transformatörleri ve Güvenlik Ayırma Transformatörleri-Kurallar

 

 

1055

Kamu Dağıtım Şebekelerinde Kullanılan Üç Fazlı Transformatörler

 

 

7451

Güç Transformatörleri-Kuru Tip

 

 

TS PrEN 60989

Transformatörler-Ayırma Transformatörleri, Ototransformatörleri, Değişebilen Transformatörler ve Reaktörler

8504.33.90.00.00

Diğerleri

TS 267 EN 60076-1

Güç Transformatörleri-Bölüm 1: Genel

 

 

718 (IEC 60186, IEC 60044-2)

Gerilim Transformatörleri

 

 

1055

Kamu Dağıtım Şebekelerinde Kullanılan Üç Fazlı Transformatörler

 

 

7451

Güç Transformatörleri-Kuru Tip

8504.34.00.00.00

Gücü 500 kVA.yı geçenler

7451

Güç Transformatörleri-Kuru Tip

 

 

TS 267 EN 60076-1

Güç Transformatörleri-Bölüm 1: Genel

8504.40.93.00.00

Akümülatör şarj ediciler

TS 277 EN 60742

Ayırma Transformatörleri ve Güvenlik Ayırma Transformatörleri-Kurallar

8509.10.10.00.00

Gerilimi 110 volt veya daha fazla oIanlar

TS 74 IEC 312

Elektrik Süpürgeleri-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan-Performans Ölçme Metotları

 

 

TS 2001 EN 60335-2-2

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2.2: Elektrik Süpürgeleri ve Su Emmeli Temizleme Cihazları İçin Özel Kurallar

 

 

8509.10.90.00.11

Taşıt araçlarındaki voltajla çalışanlar

TS 2001 EN 60335-2-2

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2.2: Elektrik Süpürgeleri ve Su Emmeli Temizleme Cihazları İçin Özel Kurallar

8509.10.90.00.19

Diğerleri

 

 

8509.40.00.00.11

Öğütücüler

TS 2061 EN 60335-2-14

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.14- Mutfak Makinaları İçin Özel Kurallar

8509.40.00.00.12

Mikserler

 

 

8509.40.00.00.13

Bilenderler

 

 

8509.40.00.00.14

Meyva ve sebze presleri

 

 

8509.40.00.00.15

Komple setler

 

 

8509.40.00.00.19

Diğerleri

 

 

8509.80.00.00.00

Diğer cihazlar

 

 

8515.11.00.00.00

Lehim havya ve tabancaları

TS 2060 EN 60335-2-13

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin- Bölüm 2.13: Yağlı Derin Kızartıcılar, Kızartma Tavaları ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

 

 

TS EN 60335-2-45

Güvenlik Kuralları-Ev Tipi ve Benzeri Elektrikli Cihazlar için Bölüm 2.45: Elektrikli Taşınabilir Isıtma Aletleri ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

 

8515.31.00.00.00

Tamamen veya kısmen otomatik olanlar

3777

Ark Kaynağı Güç Üniteleri, Cihaz ve Donanımları Bölüm 2-Örtülü Elektrotlarla Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı ve Tığ Kaynağı İçin Hava Soğutmalı Güç Üniteleri

8516.10.11.00.00

Anında su ısıtıcılar

TS 4788 EN 60335-2-15

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.15- Sıvı Isıtma Cihazları İçin Özel Kurallar

 

 

TS 6844 EN 60335-2-35

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2-35: Ani Su Isıtıcıları İçin Özel Kurallar

8516.10.19.00.00

Diğerleri

TS 374 EN 60335-2-23

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.23: Deri veya Saç Bakım Cihazları İçin Özel Kurallar

 

 

TS 4788 EN 60335-2-15

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.15- Sıvı Isıtma Cihazları İçin Özel Kurallar

 

 

TS 2212 pr EN 60335-2-21

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin- Bölüm 2.21: Depolu Su Isıtıcıları İçin Özel Kurallar

8516.10.91.00.00

Ev işlerinde kullanılanlar

TS 3431 EN 60335-2-74

Güvenlik Kuralları-Evlerde ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.74-Taşınabilen Daldırmalı Isıtıcılar İçin Özel Kurallar

8516.10.99.00.00

Diğerleri

 

 

8516.29.91.00.11

Isıtmalı hava perdeleri

TS 5107 EN 60335-2-30

Güvenlik Kuralları Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2: Oda Isıtıcıları İçin Özel Kurallar

8516.29.91.00.19

Diğerleri

 

 

8516.29.99.00.00

Diğerleri

 

 

8516.31.10.00.00

Kurutma başlıkları

TS 374 EN 60335-2-23

Güvenlik Kuralları Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2.23: Deri veya Saç Bakım Cihazları İçin Özel Kurallar

8516.31.90.00.00

Diğerleri

 

 

8516.32.00.00.11

Saç kıvırma cihazları

 

 

8516.32.00.00.12

Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları

 

 

8516.32.00.00.19

Diğerleri

 

 

8516.33.00.00.00

El kurutma cihazları

 

 

8516.40.10.00.00

Buharlı ütüler

TS 2002 EN 60335-2-3

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2.3: Elektrikli Ütüler İçin Özel Kurallar

8516.40.90.00.00

Diğerleri

TS EN 60311

TS EN 60311 Ütüler – Elektrikli – Ev veya Benzeri Yerlerde Kullanılan – Performans Ölçme Metotları

8516.60.10.00.00

Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)

TS 616-1-2 EN 30-1-2

Pişirme Cihazları – Gaz Yakan – Konutlarda Kullanılan Bölüm 1-2: Emniyet – Cebri Konveksiyonlu Fırın ve/veya Izgaralara Sahip Cihazlar

 

 

TS 616-2-2 EN 30-2-2

Pişirme Cihazları-Gaz Yakan-Konutlarda Kullanılan-Bölüm 2-2: Enerjinin Rasyonel Kullanımı-Cebri Konveksiyonlu Fırın ve/veya Izgaralara Sahip Cihazlar

 

 

TS 2003 EN 60335-2-6

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.6: Ev Tipi Pişirme Ocaklı Fırınlar, Pişirme Ocakları, Fırınlar ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 2005 EN 60335-2-9

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.9: Ekmek Kızartıcılar, Izgaralar, Kızartıcılar ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

 

 

TS EN 60335-2-42

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.42:Ticari, Elektrikli, Zorlamalı Konveksiyonlu Fırınlar, Buharlı Pişiriciler ve Buharlı Konveksiyonlu Fırınlar İçin Özel Kurallar

8516.60.51.00.00

Monte edilmek üzere hazırlanmış ısıtma levhaları

TS 2003 EN 60335-2-6

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.6: Ev Tipi Pişirme Ocaklı Fırınlar - Pişirme Ocakları - Fırnlar ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 2005 EN 60335-2-9

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.9: Ekmek Kızartıcılar, Izgaralar, Kızartıcılar ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları İçin Özel Kurallar

 

 

TS EN 60335-2-42

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.42: Ticari, Elektrikli, Zorlamalı Konveksiyonlu Fırınlar, Buharlı Pişiriciler ve Buharlı Konveksiyonlu Fırınlar İçin Özel Kurallar

8516.60.59.00.00

Diğerleri

TS 2003 EN 60335-2-6

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.6: Ev Tipi Pişirme Ocaklı Fırınlar, Pişirme Ocakları, Fırınlar ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 2005 EN 60335-2-9

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.9: Ekmek Kızartıcılar, Izgaralar, Kızartıcılar ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

 

 

TS EN 60335-2-42

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.42:Ticari, Elektrikli, Zorlamalı Konveksiyonlu Fırınlar, Buharlı Pişiriciler ve Buharlı Konveksiyonlu Fırınlar İçin Özel Kurallar

8516.60.70.00.00

Izgaralar ve kızartma cihazları

TS 2005 EN 60335-2-6

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.6: Ev Tipi Pişirme Ocaklı Fırınlar - Pişirme Ocakları - Fırnlar ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 2005 EN 60335-2-9

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.9: Ekmek Kızartıcılar, Izgaralar, Kızartıcılar ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

 

 

TS EN 60335-2-42

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.42:Ticari, Elektrikli, Zorlamalı Konveksiyonlu Fırınlar, Buharlı Pişiriciler ve Buharlı Konveksiyonlu Fırınlar İçin Özel Kurallar

8516.60.80.00.00

Gömme fırınlar

TS EN 60335-2-42

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.42:Ticari, Elektrikli, Zorlamalı Konveksiyonlu Fırınlar, Buharlı Pişiriciler ve Buharlı Konveksiyonlu Fırınlar İçin Özel Kurallar

 

 

TS 2003 EN 60335-2-6

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.6: Ev Tipi Pişirme Ocaklı Fırınlar, Pişirme Ocakları, Fırınlar ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

TS 2005 EN 60335-2-9

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.9: Ekmek Kızartıcılar, Izgaralar, Kızartıcılar ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

8516.60.90.00.19

Diğerleri

TS EN 60335-2-42

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.42:Ticari, Elektrikli, Zorlamalı Konveksiyonlu Fırınlar, Buharlı Pişiriciler ve Buharlı Konveksiyonlu Fırınlar İçin Özel Kurallar

8516.71.00.00.00

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar

TS 4788 EN 60335-2-15

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.15 - Sıvı Isıtma Cihazları İçin Özel Kurallar

 

 

TS 6844 EN 60335-2-35

üvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2-35: Ani Su Isıtıcıları için Özel Kurallar

8516.72.00.00.00

Ekmek kızartma makinaları

TS 2005 EN 60335-2-9

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2.9: Ekmek Kızartıcılar, Izgaralar, Kızartıcılar ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

8516.80.91.00.11

Taşıtlarda kullanılanlar

5101

Elektrikli Isıtıcı Elemanlar, Metal

8516.80.91.00.19

Diğerleri

 

Boru Kılıflı

8516.80.99.00.11

Taşıtlarda kullanılanlar

TS 2000

Güvenlik Kuralları - Ev ve Benzeri

8516.80.99.00.19

Diğerleri

EN 60335-1

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 1: Genel kurallar

8517.19.10.00.00

Görüntülü telefon cihazları

12628

Telefon Cihazları - Telefon Şebekelerinde Kullanılan

8517.19.90.00.11

Otomatik olanlar

 

 

8517.19.90.00.12

Manyetolu olanlar

 

 

8517.19.90.00.13

Kartlı ankesörlü telefon cihazları

 

 

8517.19.90.00.14

Masa tipi ankesör cihazları

 

 

8517.19.90.00.19

Diğerleri

 

 

8523.11.00.00.11

Kasetli ses bantları

TS EN 60094-1

Manyetik Bantlar-Ses Kayıt ve Okuma Sistemleri-Bölüm 1: Genel Şartlar ve Özellikler

8523.12.00.00.11

Kasetli ses bantları

TS EN 60094-4

Manyetik Bantlar-Ses Kayıt ve Okuma Sistemleri-Bölüm 4: Manyetik Bantların Mekanik Özellikleri

8523.13.00.00.11

Genişliği 6,5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen kasetli ses bantları

TS EN 60094-7

Manyetik Bantlar-Ses Kayıt ve Okuma Sistemleri-Bölüm 7: Ticari

8523.13.00.00.21

Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen kasetli ses bantları

 

Bant Kayıtları ve Ev Benzeri Kullanımlar İçin Kasetler

8523.13.00.00.31

Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen kasetli ses bantları

 

 

8523.13.00.00.41

Genişliği 26 mm.yi geçen ses bantları

 

 

8527.12.10.00.00

Analog ve dijital okuma sistemli olanlar

Teknik Belge 16.05/10

Radyo Alıcıları-Kalite Faktör ve Değerleri

8527.12.90.00.00

Diğerleri

 

 

8527.13.10.00.00

Lazer okuma sistemli olanlar

 

 

8527.13.91.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

 

8527.13.99.00.00

Diğerleri

 

 

8527.19.00.00.00

Diğerleri

 

 

8527.21.20.00.00

Lazer okuma sistemli olanlar

 

 

8527.21.52.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

 

8527.21.59.00.00

Diğerleri

 

 

8527.21.70.00.00

Lazer okuma sistemli olanlar

 

 

8527.21.92.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

 

8527.21.98.00.00

Diğerleri

 

 

8527.29.00.00.00

Diğerleri

 

 

8527.31.11.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

 

8527.31.19.00.00

Diğerleri

 

 

8527.31.91.00.00

Lazer okuma sistemli olanlar

Teknik Belge 16.05/10

Radyo Alıcıları-Kalite Faktör ve Değerleri

8527.31.93.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

 

8527.31.98.00.00

Diğerleri

 

 

8527.32.10.00.00

Çalar saatli radyolar

 

 

8527.32.90.00.00

Diğerleri

 

 

8527.39.20.00.00

İçinde amplifikatör bulunmayanlar

 

 

8527.39.80.00.00

İçinde amplifikatör bulunanlar

 

 

8531.10.30.00.11

Gaz alarm cihazları

11752

Gaz Alarm Cihazları-Elektrikle Çalışan, Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan

8536.10.10.00.12

Bıçaklı sigortalar

TS 86 EN 60269-1

Sigortalar-Alçak Gerilimli-Bölüm 1: Genel Kurallar

8536.10.10.00.13

D tipi sigortalar

50 (EN 60269-3:95, IEC 60259-3:87, IEC 60088)

Eriyen Telli Alçak Gerilim Sigortaları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan (D-Sigortaları)

8536.10.50.00.12

Bıçaklı sigortalar

TS 86 EN 60269-1

Sigortalar-Alçak Gerilimli-Bölüm 1: Genel Kurallar

8536.10.50.00.13

D tipi sigortalar

50 (EN 60269-3:95, IEC 60259-3:87, IEC 60088)

Eriyen Telli Alçak Gerilim Sigortaları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan (D-Sigortaları)

8536.10.90.00.12

Bıçaklı sigortalar

TS 86 EN 60269-1

Sigortalar-Alçak Gerilimli-Bölüm 1: Genel Kurallar

8536.10.90.00.13

D tipi sigortalar

50 (EN 60269-3:95, IEC 60259-3:87, IEC 60088)

Eriyen Telli Alçak Gerilim Sigortaları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan (D-Sigortaları)

8536.20.10.00.11

Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)

TS 5018 EN 60898

Devre Kesiciler-Ev Tipi ve Benzeri Tesisatlarda Aşırı Akıma Karşı Koruma İçin Kullanılan

8536.20.10.00.19

Diğerleri

TS 7425 EN 60730-1

Otomatik Kumanda Düzenleri-Elektrikli-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Bölüm 1: Genel Kurallar

8536.20.90.00.11

Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)

 

 

8536.20.90.00.19

Diğerleri

 

 

8536.30.10.00.00

16 A.i geçmeyen akım için olanlar

TS 1058 EN 60947-2

Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 2: Devre Kesiciler

8536.30.30.00.00

16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar

TS 5018 EN 60898

Devre Kesiciler-Ev Tipi ve Benzeri Tesisatlarda Aşırı Akıma Karşı Koruma İçin Kullanılan

 

 

5630

Otomatik Sigortalar-Vidalanabilir Tip, Ev ve Benzeri Yerlerdeki Tesisatlarda Aşırı Akıma Karşı Koruma İçin Kullanılan

8536.30.90.00.00

125 A.i geçen akım için olanlar

TS 1058 EN 60947-2

Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 2: Devre Kesiciler

 

 

5630

Otomatik Sigortalar-Vidalanabilir Tip, Ev ve Benzeri Yerlerdeki Tesisatlarda Aşırı Akıma Karşı Koruma İçin Kullanılan

8536.41.10.00.00

Anma akımı 2 A.i geçmeyeler

3629 (IEC 60158-1, IEC 60947-4-1)

Alçak Gerilim Kontaktörleri

8536.41.90.00.00

Anma akımı 2 A.i geçenler

 

 

8536.49.00.00.11

Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçmeyen kontaktörler

 

 

8536.49.00.00.12

Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçen kontaktörler

 

 

8536.50.80.00.11

Floresans ampuller için komple starterler

TS 805 EN 60155

Fluoresan Lambalar İçin Işıltılı Yol Vericiler

8536.50.80.00.15

Ev tipi anahtarlar

TS 1472 EN 61058-1

Anahtarlar-Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 1: Genel Kurallar

 

 

TS 4915 EN 60669-1

Anahtarlar-Ev ve Benzeri Yerlerdeki Sabit Elektrik Tesisatları İçin-Bölüm 1: Genel Kurallar

8536.61.10.00.00

Edison ampul duyları

TS 289 EN 60238

Lamba Duyları-Edison Vidalı

8536.61.90.00.00

Diğerleri

TS 2219 EN 60400

Duylar-Tüp Biçimli Fluoresan-Lambalar ve Yol Vericileri İçin

 

 

TS EN 61184

Lâmba Duyları-Süngülü

8536.69.90.00.12

Elektronik elemanlar için konnektörler (pim şeklinde olanlar dahil)

TS 7206 EN 60309-2

Fişler, Prizler, Ara Fiş-Prizler-Sanayide Kullanılan Bölüm 2-Kontak Çubuklu ve Kontak Yuvalı Fiş-Prizlerin Boyutsal Olarak Aralarında Değiştirilebilme Kuralları

8536.90.10.00.00

Tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları

TS 10487 EN 60998-2-1

Bağlama Düzenleri (Klemensler)-Ev ve Benzeri Yerlerde Alçak Gerilim Devreleri İçin Bölüm 2.1: Vidalı Sıkıştırma Üniteleri Bulunan Bağımsız Birimler Halindeki Bağlama Düzenleri İçin Özel Kurallar

8536.90.85.00.00

Diğerleri

45

Rozas

 

 

TS 10487 EN 60998-2-1

Bağlama Düzenleri (Klemensler)-Ev ve Benzeri Yerlerde Alçak Gerilim Devreleri İçin Bölüm 2.1: Vidalı Sıkıştırma Üniteleri Bulunan Bağımsız Birimler Halindeki Bağlama Düzenleri İçin Özel Kurallar

8537.10.99.00.19

Diğerleri

3091 (IEC 60292-2, IEC 60947-4-1)

Alçak Gerilimli Motor Yol Vericiler-Yıldız-Üçgen Yol Vericiler

 

 

3092 (IEC 60292-1, IEC 60947-4-1)

Alçak Gerilimli Motor Yol Vericiler-Doğrudan (Tam Gerilimli) Yol Vericiler

 

 

3474 (IEC 60292-2, IEC 60947-4-1)

Alçak Gerilimli Motor Yol Vericileri-Reostalı Motor Yolvericileri

8537.20.91.00.00

Gerilimi 1000 voltu geçen fakat 72,5 kV.u geçmeyenler

3091 (IEC 60292-2, IEC 60947-4-1)

Alçak Gerilimli Motor Yol Vericiler-Yıldız-Üçgen Yol Vericiler

 

 

3092 (IEC 60292-1, IEC 60947-4-1)

Alçak Gerilimli Motor Yol Vericiler-Doğrudan (Tam Gerilimli) Yol Vericiler

 

 

3474 (IEC 60292-2, IEC 60947-4-1)

Alçak Gerilimli Motor Yol Vericileri-Reostalı Motor Yolvericileri

 

 

6945 (Pr EN 60466:92, IEC 60466:87)

Yalıtkan Mahfazalı a.a. Anahtarlama ve Kumanda Tesisleri-Anma Gerilimleri 1 kV'nin Üstünde ve 38 kV'ye Kadar (38 kV Dahil) Olan

8537.20.99.00.00

Gerilimi 72,5 kV.u geçenler

3091 (IEC 60292-2, IEC 60947-4-1)

Alçak Gerilimli Motor Yol Vericiler-Yıldız-Üçgen Yol Vericiler

 

 

3092 (IEC 60292-1, IEC 60947-4-1)

Alçak Gerilimli Motor Yol Vericiler-Doğrudan (Tam Gerilimli) Yol Vericiler

 

 

3474 (IEC 60292-2, IEC 60947-4-1)

Alçak Gerilimli Motor Yol Vericileri-Reostalı Motor Yolvericileri

8539.21.92.00.00

Gerilimi 100 voltu geçenler

TS 9569 EN 60357

Lâmbalar- Tungsten Halojen (Taşıt Lâmbaları Dışında)

8539.21.98.00.00

Gerilimi 100 voltu geçmeyenler

 

 

8539.22.10.00.00

Reflektör ampulleri

TS 278 EN 60064

Lambalar-Tungsten Filamanlı-Ev ve Benzeri Yerlerde Genel Aydınlatmada Kullanılan-Performans Kuralları

8539.22.90.00.11

Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)

TS 9569 EN 60357

Lâmbalar- Tungsten Halojen (Taşıt Lâmbaları Dışında)

8539.22.90.00.12

Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)

TS 278 EN 60064

Lambalar-Tungsten Filamanlı-Ev ve Benzeri Yerlerde Genel Aydınlatmada Kullanılan-Performans Kuralları

8539.22.90.00.13

Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. hariç)

TS 9569 EN 60357

Lâmbalar- Tungsten Halojen (Taşıt Lâmbaları Dışında)

8539.22.90.00.14

Tüp şeklinde flamanlı ampuller

 

 

8539.22.90.00.19

Diğerleri

 

 

8539.29.92.00.11

Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)

TS 9569 EN 60357

Lâmbalar- Tungsten Halojen (Taşıt Lâmbaları Dışında)

8539.29.92.00.12

Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)

 

 

8539.29.92.00.19

Diğerleri

 

 

8539.29.98.00.11

Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm. ve oto ampulleri hariç)

 

 

8539.29.98.00.19

Diğerleri

 

 

8539.31.10.00.11

Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller)

TS 183 EN 60081

Lambalar- Çift Başlıklı Fluoresan - Performans Özellikleri

8539.31.10.00.12

Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller

TS EN 60968

Lambalar – Kendinden Balastlı – Genel Aydınlatmada Kullanılan – Güvenlik Özellikleri

8539.31.10.00.13

Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller

TS EN 60969

Lambalar – Kendinden Balastlı – Genel Aydınlatmada Kullanılan – Performans Özellikleri

8539.31.10.00.14

Doğrusal olmayan floresans ampuller

 

 

8539.31.90.00.11

Simit şeklinde olanlar

 

8539.31.90.00.19

Diğerleri

 

 

8539.32.10.00.11

Metal halojenür katkılı olanlar

TS EN 60968

Lambalar – Kendinden Balastlı – Genel Aydınlatmada Kullanılan – Güvenlik Özellikleri

 

 

TS EN 60969

Lambalar – Kendinden Balastlı – Genel Aydınlatmada Kullanılan – Performans Özellikleri

8539.32.10.00.19

Diğerleri

TS 895 EN 60188

Lâmbalar-Yüksek Basınçlı Cıva Buharlı Kısım Bir-Deney Kuralları

 

 

TS EN 60968

Lambalar – Kendinden Balastlı – Genel Aydınlatmada Kullanılan – Güvenlik Özellikleri

 

 

TS EN 60969

Lambalar – Kendinden Balastlı – Genel Aydınlatmada Kullanılan – Performans Özellikleri

8539.32.50.00.00

Sodyum buharlı ampuller

897 (EN 60192:93, IEC 60192:2001)

Lambalar-Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı

 

 

TS EN 60968

Lambalar – Kendinden Balastlı – Genel Aydınlatmada Kullanılan – Güvenlik Özellikleri

 

 

TS EN 60969

Lambalar – Kendinden Balastlı – Genel Aydınlatmada Kullanılan – Performans Özellikleri

8539.32.90.00.00 8539.39.00.00.00

Metal halitli ampüller Diğerleri

TS EN 60968

Lambalar – Kendinden Balastlı – Genel Aydınlatmada Kullanılan – Güvenlik Özellikleri

 

 

TS EN 60969

Lambalar – Kendinden Balastlı – Genel Aydınlatmada Kullanılan – Performans Özellikleri

8543.89.20.00.00

Anten yükselteçleri

6054 (EN 60268-3:2000, IEC 60268-3:2001)

Anten Yükselteçleri-30Mhz-1000 MHz Frekans Bölgesinde Ses ve Televizyon Yayınlarını Almakta Kullanılan

 

 

Yönetmelik

Radyo ve TV Alıcı Cihazlarının Standartlarına Ait Yönetmelik

8544.20.00.10.19

Diğerleri

Yönetmelik

Radyo ve TV Alıcı Cihazlarının Standartlarına Ait Yönetmelik

8544.20.00.90.19

Diğerleri

2638 (IEC 60096-2:88)

Radyo Frekans Kabloları (RF Kabloları)

 

 

Yönetmelik

Radyo ve TV Alıcı Cihazlarının Standartlarına Ait Yönetmelik

8544.49.20.10.19

Diğerleri

Yönetmelik

Radyo ve TV Alıcı Cihazlarının Standartlarına Ait Yönetmelik

8544.49.80.10.19

Diğerleri

Yönetmelik

Radyo ve TV Alıcı Cihazlarının Standartlarına Ait Yönetmelik

9028.10.00.00.00

Gaz sayaçları

455

Havagazı Sayaçları (Körüklü)

 

 

TS 5477 EN 12261

Gaz Sayaçları – Türbin Tipi Sayaçlar

 

 

5910

Sayaçlar-Tabii Gaz İçin Körüklü (2,5 m3/h-400 m3/h)

 

 

6355

Tabii Gaz Sayaçları-Bir Bağlantılı Bağlantı Başlıkları

 

 

6356

Doğal Gaz Sayaçları, İki Bağlantılı Bağlantı Başlıkları

9028.20.00.00.00

Sıvı sayaçları

TS 824 ISO 4064-1

Soğuk Su Sayaçları-Kapalı Borularda-İçme ve Kullanma Suyu Debisinin Ölçümü-Bölüm 1: Özellikler

9028.30.11.00.19

Diğerleri

TS 461 EN 60521

Sayaçlar-Alternatif Akım Aktif Enerji İçin 0,5; 1 ve 2 Sınıfı

9028.30.19.00.19

Diğerleri

TS EN 60687

Sayaçlar - Aktif Enerji İçin- Alternatif Akım Statik Watt Saat Metreler - (Sınıf 0,2 S ve 0,5 S)

 

 

TS EN 61036

Sayaçlar - Alternatif Akım Statik Watt Saat Metreler - Aktif Enerji İçin (Sınıf 1 ve 2)

9028.30.90.00.11

Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları

TS 786 IEC 60145

Sayaçlar-Var-Saat Metre (Reaktif Enerji Sayaçları)

9028.30.90.00.12

Aktif sayaçlar

 

 

9028.30.90.00.13

Reaktif sayaçlar

 

 

9028.30.90.00.14

Elektronik sayaçlar

 

 

9028.30.90.00.18

Diğerleri

 

 

9030.39.91.00.00

 

 

 

9030.39.99.00.13

Voltmetre

 

 

 

Ampermetre

TS 5590 EN 60051-2

Elektriksel Ölçü Aletleri ve Aksesuarları-Doğrudan Harekete Geçen Analog Göstergeli Bölüm 2: Ampermetreler ve Voltmetreler İçin Özel Kurallar

9030.39.99.00.15

Vatmetre

TS 5591 EN 60051-3

Elektriksel Ölçü Aletleri ve Aksesuarları-Doğrudan Harekete Geçen Analog Göstergeli Bölüm 3: Vatmetreler ve Varmetreler İçin Özel Kurallar

9030.39.99.00.16

Varmetre

 

 

9030.39.99.00.17

Ommetre

TS 5593 EN 60051-6

Elektriksel Ölçü Aletleri ve Aksesuarları-Doğrudan Harekete Geçen Analog Göstergeli Ohmmetreler (Empedansmetreler) ve İletkenlik Ölçerler İçin Özel Kurallar

9030.39.99.00.21

Kosinüsfimetre

TS 5594 EN 60051-5

Elektriksel Ölçü Aletleri ve Aksesuarları-Doğrudan Harekete Geçen Analog Göstergeli-Bölüm 5: Fazmetreler, Güç Faktörü Ölçerler ve Senkroskoplar İçin Özel Kurallar

9030.39.99.00.23

Frekansmetre

TS 5592 EN 60051-4

Elektriksel Ölçü Aletleri ve Aksesuarları-Doğrudan Harekete Geçen Analog Göstergeli-Bölüm 4: Frekansmetreler İçin Özel Kurallar

“

MADDE 2- Aynı Tebliğ eki (Ek 1) sayılı listeden; 8414.51.90.10.11, 8414.51.90.10.12, 8414.51.90.90.11, 8414.51.90.90.12, 8414.59.30.10.11, 8414.59.30.10.12, 8414.59.30.90.11, 8414.59.30.90.12, 8414.59.50.10.11, 8414.59.50.10.12, 8414.59.50.90.11, 8414.59.50.90.12, 8414.59.90.10.11, 8414.59.90.10.12, 8414.59.90.90.11, 8414.59.90.90.12, 8418.29.00.00.19, 8421.31.90.00.00, 8421.39.30.00.00, 8452.10.90.00.12, 8452.21.00.00.00, 8452.29.00.00.00, 8516.79.20.00.00, 8528.12.10.00.00, 8528.12.20.00.00, 8528.12.52.00.00, 8528.12.54.00.00, 8528.12.56.00.00, 8528.12.58.00.00, 8528.12.62.00.00, 8528.12.66.00.00, 8528.12.81.00.00,8528.12.89.00.00, 8528.12.90.00.00, 8528.12.94.00.00, 8528.12.95.00.00, 8528.12.98.00.11,8528.12.98.00.19,8528.13.00.00.00,9032.10.30.00.00 ve 9032.10.91.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları çıkarılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) sayılı listeden aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır.

“

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

8432.29.10.00.12

Kültivatörler

2384 (ISO 5678)

Kültivatörler (Traktörler İçin)

8468.10.00.00.00

Elle kullanılan şalümolar

3579 (EN ISO 5172)

Hamlaçlar-Kaynak ve Kesme İçin-Elle Kullanılan

8479.89.79.00.00

Yarı iletken tertibatın montajına mahsus kapsülleme teçhizatı

11424

Genleşme Deposu-Çelikten, Atmosfere Kapalı, Diyaframlı

8532.10.00.00.11

Kuru kondansatörler

804 (IEC 60070, IEC 60931-1)

Güç Kondansatörleri

8532.10.00.00.12

Yağ emdirilmiş kondansatörler

TS 1056 EN 60252

Kondansatörler-Alternatif Akım Motorlar İçin

8532.10.00.00.13

Yağ içine konmuş kondansatörler

 

 

8532.10.00.00.19

Diğerleri

 

 

8532.22.00.00.11

Bağlantı bacakları olanlar

TS 1056 EN 60252

Kondansatörler-Alternatif Akım Motorlar İçin

8532.22.00.00.19

Diğerleri

 

 

8532.25.00.00.11

Kağıt dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler

TS 1056 EN 60252

Kondansatörler-Alternatif Akım Motorlar İçin

8532.25.00.00.19

Kağıt dielektrikli diğer kondansatörler

10383 (IEC 60566)

Kondansatörler-Tüp Biçimli Fluoresan ve Diğer Boşalmalı Lamba Devrelerinde Kullanılan

8532.25.00.00.21

Plastik dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler

 

 

8532.25.00.00.29

Plastik dielektrikli diğer kondansatörler

 

 

8532.25.00.00.31

Kağıt ve plastik dielektrikli kondansatörler (karma dielektrikli)

 

 

8544.11.10.00.11

Çapı 0,05 mm. (0,05 mm. dahil) yi geçmeyen bobin teli

TS 8494 EN 60317-1

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 1: Polişvinil Asetal Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Bakır Tel, 105 Sınıfı

8544.11.10.00.12

Çapı 0,05 mm. yi geçen 0,1 mm.yi geçmeyen bobin teli

TS 8495 EN 60317-4

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 4: Poliüretan Emay kaplı Yuvarlak Kesitli Lehimşenebilir Bakır Tel 130 Sınıfı

8544.11.10.00.19

Diğerleri

TS 8512 EN 60317-2

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 2: Poliüretan Emay Kaplı Yapışık Tabakalı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Tel, 130 Sınıfı

 

 

TS 8513 EN 60317-7

7: Poliimid Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Bakır Tel, 220 Sınıfı

 

 

TS 8530 EN 60317-8

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 8: Poliesterimid Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Bakır Tel, 180 Sınıfı

 

 

TS 8532 EN60317-12

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 12: Polivinil Asetal Emay Kaplı Yuvarlak bakır Tel, 120 Sınıfı

 

 

TS 8533 EN 60317-13

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 13: Poliamid - İmid Örtülü Poliester veya Poliesterimid Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Bakır Tel, 200 Sınıfı

 

 

TS 8561 EN 60317-20

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 20: Poliüretan Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Sargı Teli, 155 Sınıfı

 

 

TS 8562 EN 60317-21

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm21: Poişüretan Emay Üzeri Poliamid kaplı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Sargı Teli, 155 Sınıfı

 

 

TS 8563 EN 60317-22

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 22: Poliester veya Polyesterimid Emay Üzeri Polyamid Kaplı Yuvarlak Keitli Bakır Sargı Teli, 180 Sınıfı

 

 

TS 8564 EN 60317-23

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 23: Polyesterimid Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır sargı Teli, 180 Sınıfı

 

 

TS 8719 EN 60317-26

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 26: Ployamid - İmid Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Bakır Sargı Teli, 200 Sınıfı

 

 

TS 11251 EN 60317 -3

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm:3 :Polyester Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Bakır Tel, 155 sınıfı

 

 

TS 11427 EN 60317-19

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm:19 : Üzeri Polyamid Örtülü Poliüretan Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Sargı Teli, 130 Sınıfı

 

 

TS EN 60317-11

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 11 - İpek Örtülü Demetlenmiş Lehimlenebilir Poliüretan Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Bakır Sargı Telleri, 130 Sınıfı

 

 

TS EN 60317-35

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 35: Poliüretan Emay Kaplı Yapışık Tabakalı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Tel, 155 Sınıfı

 

 

TS EN 60317-36

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 36: Poliesterimit Emay Kaplı Yapışık Tabakalı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Tel, 180 Sınıfı

 

 

 

 

 

TS EN 60317-37

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 37: Poliesterimit Emay Kaplı Yapışık Tabakalı Yuvarlak Kesitli Bakır Tel, 180 Sınıfı

 

 

TS EN 60317-38

Sargi Telleri - Özellikler - Bölüm 38: Poliamid - İmid Örtülü Polyester veya Poliesterilit Emay Kaplı Yapışık Tabakalı Yuvarlak Kesitli Bakır Tel, 200 Sınıfı

8544.19.90.00.00

Diğerleri

TS 11639 EN 60317-31

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 31-Cam Elyaf Sarılı Reçine veya Vernikle Emprenye Edilmiş, Çıplak veya Emay Kaplı Dikdörtgen Kesitli Bakır Tel, Sıcaklık İndisi 180

 

 

TS 11640 EN 60317-32

Sargı Telleri Bölüm 32 : Cam Elyaf Sarılı Reçine veya Vernikle Emprenye Edilmiş, Çıplak veya Emay Kaplı Dikdörtgen Kesitli Bakır Tel, Sıcaklık İndisi 155

8544.49.20.10.11

Telgraf ve telefon hattı için toprak ve su altı kabloları

3930 (IEC 60708-1,2,3,4:81)

Alçak Frekans Kabloları Poliolefin Yalıtkanlı ve Neme Karşı Poliolefin Kılıflı (Telefon Şebekeleri İçin)

8544.49.20.90.11

Telgraf ve telefon hattı için toprak ve su altı kabloları

3930 (IEC 60708-1,2,3,4:81)

Alçak Frekans Kabloları Poliolefin Yalıtkanlı ve Neme Karşı Poliolefin Kılıflı (Telefon Şebekeleri İçin)

8544.49.20.90.19

Diğerleri

2638 (IEC 60096-2:88)

Radyo Frekans Kabloları (RF Kabloları)

 

 

2814 (IEC 60189-2:81)

PVC Yalıtkanlı ve PVC Kılıflı Alçak Frekans Kabloları ve Telleri (İç Tesisatta Kullanılan, İkili, Üçlü, Dörtlü ve Beşli Kablolar)

 

 

2815 (IEC 60189-3:88)

PVC Yalıtkanlı ve PVC Kılıflı Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-Cihaz İçi Bağlantılarda Kullanılan Masif veya Demet İletkenli PVC Yalıtkanlı Tekli Teller

 

 

2816 (IEC 60189-4:80)

PVC Yalıtkanlı ve PVC Kılıflı Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-Masif İletkenli, PVC Yalıtkanlı, İkili, Üçlü, Dörtlü ve Beşli Dağıtım Telleri

 

 

2817 (IEC 60189-5:80)

PVC Yalıtkanlı ve PVC Kılıflı Alçak Frekans Kabloları ve Telleri- Cihaz İçi Bağlantılarda Kullanılan Masif veya Demet İletkenli- PVC Yalıtkanlı, Ekranlı, Tekli veya Çiftli Teller ve Kablolar

 

 

 

2818 (IEC 60189-6:82)

PVC Yalıtkanlı ve PVC Kılıflı Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-(Haberleşme Cihaz ve Tesislerinde Kullanılan Tekli Kablo Elemanlarının Bir Araya Gelmesiyle Oluşan Sinyalizasyon Kabloları)

 

 

2819 (IEC 60189-7:82)

PVC Yalıtkanlı ve PVC Kılıflı Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-(Masif İletkenli PVC Yalıtkanlı, Poliamid Kaplamalı Tekli, Çiftli, Üçlü, Dörtlü ve Beşli Dağıtım Kabloları)

 

 

Yönetmelik

Radyo ve TV Alıcı Cihazlarının Standartlarına Ait Yönetmelik

8544.49.80.90.19

Diğerleri

1435 (ISO 3808-1, 3808-2, 6722-1)

Taşıt Kabloları

8544.59.10.90.00

Diğerleri

TS HD 21.7 S2

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 7: İletken Sıcaklığı 90 oC Olan İç Bağlantılar İçin Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar

 

 

TS HD 21.9 S2

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 9: Düşük Sıcaklıktaki Tesisatlar İçin Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar

 

 

TS HD 22.7 S2

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 7-İletken Sıcaklığı 110 C Olan İç Bağlantılar İçin Isıya Dayanıklılığı Artırılmış Kablolar

 

 

TS 9756 HD 21.1 S3

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan-Bölüm 1: Genel Özellikler

 

 

TS 9758 HD 21.3 S3

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 3-Sabit Tesisat İçin Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar

 

 

TS 9759 HD 21.4 S2

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Anma Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 4-Sabit Tesisat İçin Kılıflı Kablolar

 

 

TS 9762 HD 22.1 S3

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan- Bölüm 1: Genel Özellikler

 

 

TS 9764 HD 22.3 S3

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 3: Isıya Dayanıklı Silikon Kauçuk Yalıtımlı Kablolar

 

 

TS 9845 HD 586.1 S1

Beyan Gerilimi 750 V’u Geçmeyen Mineral Yalıtımlı Kablolar Bölüm 1: Kablolar

8544.59.20.90.19

Diğerleri

11654

Kablolar-Beyan Gerilimi 0,6/1 KV Olan-Askı Telli, Demet Biçimli, Alüminyum İletkenli-Hava Hattında Kullanılan

8544.59.80.10.00

Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten sonra birden fazlasının bir araya getirilerek adi metallerden boru veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)

TS HD 22.16.S1

Kablolar - Kauçuk Yalıtımlı - Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 16: Suya Dayanıklı Polikropren veya Eşdeğer Sentetik Elastomer Kılıflı kablolar

8544.59.80.90.11

Asetatlı ve silikonlu olanlar

TS 9756 HD 21.1 S3

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan-Bölüm 1: Genel Özellikler

 

 

TS 9762 HD 22.1 S3

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan- Bölüm 1: Genel Özellikler

8544.59.80.90.19

Diğerleri

TS HD 21.7 S2

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 7: İletken Sıcaklığı 90 oC Olan İç Bağlantılar İçin Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar

 

 

TS HD 21.8 S2

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 8-Dekoratif Zincirler İçin Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar 

 

 

TS HD 21.10 S2

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 10: Uzatılabilir Uçlar

 

 

TS HD 21.12 S1

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimleri En Çok 450/750 V Olan Bölüm 12: Isıya Dayanıklı Bükülgen Kablolar (Kordonlar)

 

 

TS HD 21.13.S1

Beyan Gerilimleri En Çok 450/750 V Olan Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı Bölüm 13: İki veya Daha Fazla İletkeni Olan Yağa Dayanıklı PVC Kılıflı Kablolar

 

 

TS HD 22.7 S2

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 7-İletken Sıcaklığı 110 C Olan İç Bağlantılar İçin Isıya Dayanıklılığı Artırılmış Kablolar

 

 

TS HD 22.8 S2

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 8: Dekoratif Zincirler için Polikloropren veya Eşdeğer Sentetik Elastomer Kılıflı Kablo

 

 

 

 

 

TS HD 22.10 S1

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Anma Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 10 : EPR Yalıtımlı Poliüretan Kılıflı Bükülgen Kablolar

 

 

TS HD 22.11 S1

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 11: EVA Kordonlar ve Bükülgen Kablolar

 

 

TS HD 22.12 S1

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 12-Isıya Dayanıklı EPR Kordonları ve Bükülgen Kablolar

 

 

TS HD 22.13.S1

Kablolar - Kauçuk Yalıtımlı - Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 13: Duman ve Korozif Gaz Emisyonu Düşük Olan Çapraz Bağlı Polimer Yalıtımlı ve Kılıflı Tek Damarlı ve Çok Damarlı Bükülgen Kablolar

 

 

TS HD 22.14.S1

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 14: Yüksek Bükülgenlik Gerektiren Uygulamalar İçin Kordonlar

 

 

 

TS IEC227-6

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 6-Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar için Kablolar

 

 

TS HD 22.15. S1

Kablolar - Kauçuk Yalıtımlı - Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 15: Isıya Dayanıklı Silikon Kauçuk Yalıtımlı ve Kılıflı Çok Damarlı Kablolar

 

 

TS 9756 HD 21.1 S3

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan-Bölüm 1: Genel Özellikler

 

 

TS 9758 HD 21.3 S3

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V olan Bölüm 3-Sabit Tesisat İçin Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar

 

 

TS 9760 HD 21.5 S3

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 5: Bükülgen Kablolar (Kordonlar)

 

 

TS 9761 EN 50214

Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar

 

 

TS 9762 HD 22.1 S3

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan- Bölüm 1: Genel Özellikler

 

 

TS 9764 HD 22.3 S3

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 3: Isıya Dayanıklı Silikon Kauçuk Yalıtımlı Kablolar

 

 

TS 9765 HD 22.4 S3

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 4: Kordonlar ve Bükülgen Kablolar

 

 

TS 9766 HD 360 S2

Kablolar-Normal Kullanımlar İçin Kauçuk Yalıtımlı Dairesel Asansör Kabloları

 

 

TS 9767 HD 22.6 S2

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 6-ARK Kaynak Kabloları

 

 

TS 9845 HD 586.1 S1

Beyan Gerilimi 750 V’u Geçmeyen Mineral Yalıtımlı Kablolar Bölüm 1: Kablolar

 

 

TS IEC 60227-6

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 6: Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar

"

MADDE 4- Aynı Tebliğ eki (Ek 1) sayılı listede yer alan 3917.32.39.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu ve 3917.40.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 11757 (EN 1852 Serisi ISO 8773) Plastik Boru ve Ekleme Parçaları-Polipropilenden (PP)-Yeraltı Drenaj ve Kanalizasyon Sistemlerinde Kullanılan” standardı, “TS 11757-1 EN 1852-1 Plastik Boru Sistemleri-Basınçsız –Yer Altı Drenaj ve Pis Su Sistemlerinde Kullanılan-Polipropilen (PP)-1 Bölüm 1: Borular Ekleme Parçaları ve Sistemin Özellikleri” ve “TS 11757-2 ENV 1852-2 Plastik Boru Sistemleri-Basınçsız-Yer Altı Drenaj ve Pis Su Sistemlerinde Kullanılan-Polipropilen (PP)-Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirme Klavuzu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğ eki (Ek 1) sayılı listede yer alan, 8204.11.00.00.00, 8204.12.00.00.00 ve 8204.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının ve 8206.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 3795 (TS ISO 1174-1,2 , TS ISO 2725-1,2,3 , TS ISO 3315) Anahtarlar-Civata ve Somunlar İçin-Lokma, Metrik” standardı çıkarılarak, bu standardın yerine “TS ISO 1174-1 Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar”, “TS ISO 1174-2 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar”, “ TS ISO 2725-1 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar”, “TS ISO 2725-2 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 2: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“darbeli”)-Boyutlar, “TS ISO 2725-3 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“darbesiz”)-Boyutlar” ve “TS ISO 3315 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler” standartları ilave edilmiştir.

MADDE 6-Aynı Tebliğ eki (Ek 1) sayılı listede yer alan 8301.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 12685 Asma Kilitler” standardı, “TS 12685 EN 12320 Bina Donanımı-Asma Kilitler ve Kilit Bağlantıları-Özellikler ve Deney Metotları” standardı şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7-Aynı Tebliğ eki (Ek 1) sayılı listeden aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır.

“

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

9017.80.10.90.11

İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış şerit metreler

9505

Şerit Metreler-Çelik

9017.80.10.90.19

Diğer şerit metreler

 

“

MADDE 8- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) sayılı listede yer alan 5801.22.00.00.11 ve 5801.22.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının karşısında yer alan “TS 2792 Pamuklu Fitilli Kadife Kumaş-Dış Giyimde Kullanılan” standardı “TS 2792 Tekstil- Pamuklu Fitilli Kadife Kumaş- Dış Giyimde Kullanılan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) sayılı listede yer alan 6809.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 451 Alçı Bölme Blokları-Dolu Gövdeli” standardı “TS 451 EN 12859 Alçı Bloklar-Tarifler, Özellikler ve Deney Metotları” standardı şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) sayılı listede yer alan 7306.10.11.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7306.10.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7306.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7306.30.51.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7306.30.59.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7306.30.71.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun , 7306.30.78.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun ve 7306.30.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 416 (EN 1027-1,2,3,4,5,6 ISO 9330-1,2,3,4,5,6) Borular-Dikişli (Kaynaklı) Çelik, Genel Amaçlar İçin” standardı, 7305.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7306.60.91.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun ve 7306.60.99.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 1997 (EN 10217-1, ISO 9330-1) Borular-Düz Spiral Kaynaklı, Alaşımsız, Çelik” standardı, 7305.90.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 11004 (EN 10217-2, ISO 9330-2) Çelik Borular-Elektrik Basınç Kaynaklı (Yüksek Sıcaklıklarda Kullanılan)” standardı, 7305.31.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7306.50.91.00.00 ve 7306.50.99.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının karşısında yer alan “TS 416 (EN 1027-1,2,3,4,5,6 ISO 9330-1,2,3,4,5,6) Borular-Dikişli (Kaynaklı) Çelik, Genel Amaçlar İçin” standardı ve “TS 11004 (EN 10217-2, ISO 9330-2) Çelik Borular-Elektrik Basınç Kaynaklı (Yüksek Sıcaklıklarda Kullanılan)” standardı, 7306.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7306.30.21.00.00 ve 7306.30.29.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının, 7306.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 416 (EN 1027-1,2,3,4,5,6 ISO 9330-1,2,3,4,5,6) Borular-Dikişli (Kaynaklı) Çelik, Genel Amaçlar İçin” standardı ve “TS 1997 (EN 10217-1, ISO 9330-1) Borular-Düz Spiral Kaynaklı, Alaşımsız, Çelik” standardı, 7305.39.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 1997 (EN 10217-1, ISO 9330-1) Borular-Düz Spiral Kaynaklı, Alaşımsız, Çelik” ve “TS 11004 (EN 10217-2, ISO 9330-2) Çelik Borular-Elektrik Basınç Kaynaklı (Yüksek Sıcaklıklarda Kullanılan)” standardı çıkarılarak, bu standartların yerine, “TS EN 10217-1 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular”, “TS EN 10217-2 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular”, “TS EN 10217-3 Çelik Borular-Kaynaklı- Basınç Amaçları İçin- Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular”, “TS EN 10217-4 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular”, TS EN 10217-5 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular” ve “TS EN 10217-6 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular” standartları ilave edilmiştir.

MADDE 11- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) sayılı listede, 7224.90.03.00.11, 7224.90.03.00.12 ve 7224.90.18.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının, 7225.20.00.00.10 ve 7225.20.00.00.90 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının, 7226.20.00.00.11, 7226.20.00.00.12 , 7226.20.00.00.13 ve 7226.20.00.00.21 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının, 7228.10.20.00.00, 7228.10.50.00.00, 7228.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının karşısında yer alan “TS 3703 (EN ISO 4957) Yüksek Hız Çelikleri” standardı, 7225.30.10.00.00, 7225.30.90.00.00, 7225.40.12.00.00, 7225.40.40.00.00, 7225.40.60.00.00 ve 7225.40.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının, 7226.91.20.00.00, 7226.91.91.00.00 ve 7226.91.99.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının, 7228.30.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7228.40.10.00.00, 7228.50.20.00.00, 7228.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının karşında yer alan “TS 3920 (EN ISO 4957) Sıcak İş Takım Çelikleri” ve “TS 3921 (EN ISO 4957) Alaşımlı Soğuk İş Takım Çelikleri” standartları, 7229.90.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu karşısında yer alan “TS 3920 (EN ISO 4957) Sıcak İş Takım Çelikleri” standardı, 7229.90.50.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7226.19.10.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7227.90.95.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 3921 (EN ISO 4957) Alaşımlı Soğuk İş Takım Çelikleri” standartları çıkarılarak, bu standartların yerine “TS EN ISO 4957 Takım Çelikleri” standardı ilave edilmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) sayılı listede, 7304.31.91.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7304.31.99.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7304.39.10.00.00, 7304.39.20.00.00, 7304.39.30.00.00 ve 7304.39.51.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının, 7304.39.59.00.00, 7304.39.91.00.11 ve 7304.39.91.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının, 7304.39.93.00.11, 7304.39.93.00.12 ve 7304.39.99.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının karşısında yer alan “TS 346 Borular-Yuvarlak, Dikişsiz Alaşımsız Çelik (Özel Amaçlar İçin)” standardı ve “TS 381 (EN 10216-2, ISO 9329-2) Borular-Dikişsiz Çelik, Sıcak ve Basınca Dayanıklı” standardı, 7304.10.10.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7304.10.10.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7304.10.30.00.11, 7304.10.30.00.12 ve 7304.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının, 7304.21.00.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7304.21.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7304.29.11.10.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7304.29.11.10.12, 7304.29.11.90.00, 7304.29.19.10.00, 7304.29.19.90.00, 7304.31.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının karşısında yer alan TS 381 (EN 10216-2, ISO 9329-2) Borular-Dikişsiz Çelik, Sıcak ve Basınca Dayanıklı” standardı çıkarılarak, bu standartların yerine “TS EN 10216-1 Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular”, “TS EN 10216 –2 Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular”, “TS EN 10216-3 Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular” ve “TS EN 10216-4 Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular” standartları ilave edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

MADDE 13- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 7/4/2004

KARAR NO : 2004/29

KONU : Sümer Holding A. Ş.'ye ait Beykoz Deri ve Kundura Sanayii İşletmesinin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 30/3/2004 tarih ve 2902 sayılı yazısına istinaden; Sümer Holding A.Ş.'ye ait Beykoz Deri ve Kundura Sanayii İşletmesi (İşletme)'nin "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi için yayımlanan ihale ilanı ve ihale şartları belgesi dikkate alınarak İdare tarafından yapılan ihalesi çerçevesinde;

1. İşletme'nin en yüksek teklif sahibi Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama A. Ş.'ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde 29.750.000.-(Yirmidokuzmilyonyediyüzellibin) ABD Doları bedelle satılmasına, Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ.'nin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde İdare'ye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 7/4/2004

KARAR NO : 2004/30

KONU : Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'nin Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 1/4/2004 tarih ve 3013 sayılı yazısına istinaden, Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (DİVHAN) bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin "satış" yöntemiyle ve ekli gerekçede yer alan 14 maden sahasının işletme ruhsatlarının devri suretiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartnamesi'nde belirtilen hususlar çerçevesinde, yapılan ihale kapsamında elde edilen nihai teklifler ve değer tespit sonuçları incelenerek;

- DİVHAN'daki %100 oranındaki kamu hissesinin; 28.500.000.- (yirmisekizmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'ye (ERDEMİR) İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ve ekli gerekçede yer alan 14 maden sahasının işletme ruhsatlarının DİVHAN'a devrine, ERDEMİR'in Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek, 27.250.000.-(yirmiyedimilyonikiyüzellibin) ABD Doları bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Park Enerji Yatırım Holding A.Ş.'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ve ekli gerekçede yer alan 14 maden sahasının işletme ruhsatlarının DİVHAN'a devrine, Park Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

Sayfa Başı