Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Nisan 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25427

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7069 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

Atama Kararları

— Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Metil Bromür’ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/18)

— İthalatçı Birliklerinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2004/16)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2004/17)

— Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/8)

 

DÜZELTME (Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile ilgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7069

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 24/3/2004 tarihli ve 12548 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Mehmet Ali ŞAHİN

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

M. V.GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

29/3/2004 Tarihli ve 2004/7069 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 ¾ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (l) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.25.00.00

Diğerleri

(Yalnız Gazyağı)

648.500

Litre

Madde 2 ¾ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (l) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

 

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.61.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

168.500

Kilogram

2710.19.65.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yl geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

125.000

Kilogram

2710.19.69.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i gecenler

125.000

Kilogram

Madde 3 ¾ Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutar 16/3/2004 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar ise 17/3/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 ¾ Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5709

1 — Bu kararda ismi yazılı bir Hakim Subay’ın karşısında gösterilen göreve atanması 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

7 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V.GÖNÜL

Başbakan

Millî Savunma Bakanı

M.S.B. As.Adl. Tefş. Krl. Bşk. Mftş. liğinden ANKARA, Hak.Yb., Süalp TANYEL, KIRŞEHİR, 1985-Yd.6, 30.08.2003, M.S.B. Kanun ve Kararlar D. Bşk. Tüzük ve Yönetmelik Ş. Md. V. liğine -ANKARA.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5710

1 — Bu kararda kimliği yazılı bir askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay Üyeliğine atanması, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanununun 14 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

7 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V.GÖNÜL

Başbakan

Millî Savunma Bakanı

Askerî Yargıtay Başkanlığı Başsavcı Başyardımcılığından, Hâk.Alb., Nuri AĞAOĞLU, KONYA, 1976-Yd.13, 30.08.1997, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığından:

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 23/6/2001 tarihli ve 24441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen sağlık kuruluşları; Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip serbest çalışan hekimler ile 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun hükümlerine göre aynı hakkı haiz olan Devlet memuru veya diğer kamu görevlisi statüsünde bulunan hekimler ve ayrıca ortaklarının tamamı hekim veya uzman hekimlerin bulunduğu şirketler, 2908 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde kurulan ve bu Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde kamu yararına çalıştığına karar verilen ve tüzüğünde sağlık hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme bulunan dernekler, 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan ve kuruluş senedinde sağlık hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme bulunan vakıflar ve Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından açılabilir ve işletilebilirler.

Ancak, yukarıda belirtilen vakıflar, dernekler ve Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları yalnızca tıp merkezlerini ve kuruluş amaçlarında belirtilen tıp dalı ile ilgili özel dal merkezlerini açıp, işletebilirler."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Sağlık kuruluşu bünyesinde sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tanı hizmetleri sunulacak ise, söz konusu hekime ait 19/4/1937 tarihli ve Radyoloji, radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında 3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair ilgili uzman hekimce verilen sertifikanın ve sağlık kuruluşunda bulundurulan röntgen cihazı için Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca sağlık kuruluşu sahibi veya mesul müdür adına düzenlenmiş lisans belgesinin Müdürlükçe onaylı örneği,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tıp merkezlerinde bir acil ünitesi bulunur ve sağlık kuruluşunun girişine yakın bir yerde faaliyet gösterir. Tıp merkezleri, acil ünitesini ve asgari malzeme ve araçlar ile ilaçları 24 saat süre ile kullanıma hazır bulundurmak zorundadır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sağlık kuruluşları kendilerine başvuran acil hastalara ilk müdahalesini yaparak hastayı stabil hale getirmek ve gerektiği durumda ambulans ile en uygun bir sağlık kuruluşuna naklini yapmak/yaptırmak ile yükümlüdür."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — Tıp merkezleri bünyesinde 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça ruhsatlı radyoloji laboratuarları bulundurmak zorundadır.

Tıp merkezi haricindeki sağlık kuruluşlarında Bakanlıkça ruhsatlı radyoloji laboratuarı bulundurulması ihtiyaridir. Ancak sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tetkiklerde kullanılmak üzere 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair ilgili uzman hekimce verilen sertifikaya sahip hekim ya da hekimler tarafından kullanılmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nca sağlık kuruluşu sahibi veya mes’ul müdür adına düzenlenmiş lisans belgesine sahip röntgen cihazı bulundurulabilir.

Yapılan bütün tetkikler ile ilgili bilginin radyoloji laboratuar kayıt defterine işlenmesi şarttır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37 — 36 ncı maddede belirtilen evraklar ile Müdürlüğe yapılan başvuru üzerine öncelikle dosyada inceleme yapılır. Müdürlükçe tıp meslekleri şubesinden sorumlu müdür yardımcısı ile birlikte oluşturulacak bir ekip tarafından, açılması istenen sağlık kuruluşunun yerinde bir ön inceleme gerçekleştirilir. Dosyada bulunan belgelerin ve ön inceleme raporunun bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun olduğunun tespit edilmesi durumunda, konunun teknik açıdan değerlendirilmesi amacıyla Valilik Onayı ile söz konusu sağlık kuruluşu tarafından sunulması öngörülen cerrahi müdahale hizmeti ile ilgili bir teknik değerlendirme komisyonu oluşturulur. Bu işlemler başvurunun uygun olduğunun tespit edilmesinden sonra en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir.

Teknik değerlendirme komisyonu tarafından dosya üzerinde ve sağlık kuruluşu yerinde inceleme yapıldıktan sonra durum tespit raporu hazırlanarak Müdürlüğe verilir. Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde, sağlık kuruluşu için Ek-4'te yer alan "cerrahi müdahale uygulama izin belgesi" ve Ek-5'te yer alan "cerrahi müdahale uygulama birim sorumlusu belgesi" düzenlenir. Düzenlenen belgelerin birer örnekleri sağlık kuruluşu mes'ul müdürüne imza karşılığı teslim edilir. Düzenlenen izin belgesinin bir örneği teknik değerlendirme komisyon raporu ile birlikte bilgi için Bakanlığa gönderilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 — Teknik değerlendirme komisyonu, sağlık kuruluşunun uygulayacağı cerrahi müdahale hizmetinin özelliğine göre İl Sağlık Müdürü başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur:

a) Cerrahi müdahale hizmeti sunulması öngörülen cerrahi dalların her birinden Bakanlık eğitim hastanelerinin ilgili tıp dallarından en az bir klinik şef ve/veya şef yardımcısı,

b) Bakanlık eğitim hastanelerinden bir anesteziyoloji ve reanimasyon klinik şef ve/veya şef yardımcısı.

Teknik komisyon en az 3 klinik şef ve/veya şef yardımcısından oluşturulur.

Sağlık kuruluşunun bulunduğu ilde Bakanlık eğitim hastanesi yok ise, müdürlük tarafından sağlık kuruluşunun başvuru yapmış olduğu cerrahi müdahale hizmeti sunulması öngörülen cerrahi dalların listesi Bakanlığa bu konuda görevlendirme yapması için ön inceleme raporu ile birlikte bildirilir. Bakanlık ilgili dallarda eğitim hastanelerinden klinik şef ve/veya şef yardımcılarını alınacak makam onayı ile teknik değerlendirme komisyonunda görevlendirir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 39 — Teknik değerlendirme komisyonu raporu, cerrahi müdahale bilim komisyonu tarafından standart şekilde hazırlanan şekle uygun olarak, teknik komisyon üyeleri tarafından bizzat yerinde görülerek hazırlanır. Teknik komisyon raporu aşağıda belirtilen asgari hususları ihtiva eder:

a) 42 nci maddede belirtilen birimlerin fiziksel yeterliliği, 43 üncü maddede belirtilen şartların yeterliliği, araç-gereç ve malzeme yeterliliği,

b) Asgari tıbbi cihaz, donanım ve personelin olup olmadığı,

c) Gerekli hizmet birimleri için ayrılan mekanların sunulacak hizmet için teknik açıdan yeterli olup olmadığı,

d) Bulunmasında yarar görülen hususları içeren önerileri,

e) Komisyon üyelerinin söz konusu sağlık kuruluşunun yapılacak olan cerrahi müdahale hizmetini sunup sunamayacağı ile ilgili nihai kanaati.

Sağlık kuruluşunun cerrahi müdahale birimi ile ilgili birimleri dijital ortamda görüntü kaydına alınır ve teknik değerlendirme komisyon raporuna eklenir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 40 — Cerrahi müdahale birimlerinde uygulanacak müdahalelerin incelenmesi ve tespiti, birimlerin açılması, değerlendirilmesi ve kapatılması ile ilgili tavsiye kararlarını almak üzere Bakanlıkça Cerrahi Müdahale Birimi Bilim Komisyonu oluşturulur.

Cerrahi Müdahale Birimi Bilim Komisyonu, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında, aşağıdaki kişilerden oluşur:

a) Bakanlık eğitim hastanelerinin ilgili tıp dallarından en az bir klinik şef ve/veya şef yardımcıları,

b) Bakanlık; Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü,

c) Bakanlık eğitim hastanelerinden bir anesteziyoloji ve reanimasyon klinik şefi ve/veya şef yardımcısı.

Bakan tarafından seçilen üyeler üç yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. Komisyondan ayrılan üyenin yerine, Bakan tarafından aynı usulle yenisi seçilir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Komisyona Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, katılmadığı durumlarda Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin Ek-4’de bulunan "Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi" ve Ek-5’de bulunan "Cerrahi Müdahale Uygulama Birim Sorumlusu Belgesi" ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin Ek-6’da bulunan "Özel Sağlık Kuruluşu Denetleme Formu"nun 30 ve 37 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

30.

Sağlık kuruluşu acil hasta müdahalesi ve nakli ile ilgili Yönetmelikte belirtilen hükme uyuyor mu?

Evet

Hayır

*

5 gün

37.

Kuruluşta direkt grafi çekmek amacıyla röntgen cihazı bulunuyorsa, kullanan hekimin sertifikası ve cihazın TAEK lisans belgesi var mı?

Evet

Hayır

30 gün

Bölüm kapatılır.

”

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK- 4

 

T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Belge Tarihi :

Belge No :

 

 

CERRAHİ MÜDAHALE UYGULAMA İZİN BELGESİ

 

SAĞLIK KURULUŞUNUN

ADI :

İZİN BELGESİ NO :

ADRESİ :

MESÜL MÜDÜRÜN

ADI SOYADI :

ÜNVANI :

CERRAHİ TIP DALLARI :

 

 

Yukarıda adı ve adresi belirtilen özel sağlık kuruluşuna ait cerrahi müdahale biriminin mesul müdür .......................... sorumluluğunda belirtilen tıp dallarında cerrahi müdahale uygulaması İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.

 

 

 

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

 

 

EK - 5

 

T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

CERRAHİ MÜDAHALE UYGULAMA

BİRİM SORUMLUSU

 

Belge Tarihi :

Belge No :

 

MESUL MÜDÜRÜN

ADI VE SOYADI :

ÜNVANI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ :

DOĞUM TARİHİ :

Mezun Olduğu Fakülte :

Mezuniyet Tarihi :

Diploma No :

Uzmanlık Diploma No (varsa) :

GÖREV YAPACAĞI ÖZEL KURULUŞUN

ADI :

ADRESİ :

Yukarıda açık kimliği yazılı hekimin belirtilen özel sağlık kuruluşunun cerrahi müdahale uygulama biriminin mesul müdürlük görevini yürütmesi Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülmüştür.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Metil Bromür’ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/6/2000 tarihli ve 24088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Metil Bromür’ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelik"in 5, 6, ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Montreal Protokolü ve değişiklikleri uyarınca üretimi, tüketimi ve ticareti kontrol altına alınan MeBr’ün 01/01/2007 tarihine kadar zirai karantina ve taşıma öncesi kullanımlar dışındaki tüketimi sıfırlanmış olacaktır.

Azaltma takvimi aşağıda verilmiştir.

Max. Ulusal tüketim (ODP ton ) olarak

Max. Ulusal tüketim ( Ton )

Yıllar

( ODP ton = Ton X 0,6 )

Ton olarak değerler

2000

342.6

571 ton

2001

332.6

554,3 ton

2002

293.4

489 ton

2003

225.4

375,7 ton

2004

167.4

279 ton

2005

78.4

130,6 ton

2006

20.4

34 ton

2007

-

Taşıma öncesi ve karantina amaçlı uygulamalar devam edecektir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Halen yürürlükte bulunan "Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre; Zirai Mücadele İlaçları Bayilik İzin Belgesi alanlar ve "Zirai Karantina Yönetmeliği" gereğince Fümigasyon Operatörü Belgesi alanlar, Bakanlıkça belirlenen Müdürlüklerin organize edeceği bir günlük eğitimden geçirilir. Eğitime katılanlarla ilgili bilgi ve belgeler Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Genel Müdürlükçe Zirai Mücadele İlaçları Bayilik İzin Belgesi alanlara bu Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde gösterilen "MeBr Satış Belgesi", Fümigasyon Operatörü Belgesi olanlara da bu Yönetmeliğin 2 No’lu ekinde gösterilen "MeBr Uygulama Belgesi" düzenlenir.

Bu belgeleri alamayanlar, Metil Bromür satamazlar ve uygulayamazlar. Metil Bromürü satmak ve uygulamak amacıyla belge almak isteyenler için Müdürlüklerin teklifi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde Müdürlüklerde bir gün süreli eğitim yapılır, başarılı olanlara belge verilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — MeBr kullanılan sahalarda fümigasyon operatörleri, teknik elemanlar, çiftçiler ve çalışan tüm personel ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça hazırlanacak bir program çerçevesinde Müdürlüklerde eğitime tabi tutulur. Eğitim sonuçları bir rapor halinde Genel Müdürlüğe gönderilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — MeBr’e alternatif olabilecek ilaçlarla ilgili demonstrasyon projelerinin teklifleri ve ana raporları ve sonuç raporları ilgililerince Genel Müdürlüğe bildirilecek, bu raporlar ve teklifler Genel Müdürlükçe değerlendirilecektir. Eğitimlerde bu sonuçlar esas alınacaktır. IPM demonstrasyon programlarında yer alan alternatif uygulamalar, ürün bazında bu Yönetmeliğin 3 No’lu ekinde verilmiştir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — MeBr’e alternatifler konusunda Bakanlık öncelikli olarak bunların uygulanmasına yönelik araştırmalara ağırlık verecektir. Araştırması sonuçlanan konularla ilgili demonstrasyon projelerinin öncelikli uygulaması Bakanlık tarafından kararlaştırılır. MeBr uygulandığı alanlarda IPM’e öncelik verilecek ve gerekli programlar bölgelerdeki Araştırma Enstitüleri tarafından hazırlanacak ve Genel Müdürlükçe uygulamaya konulacaktır."

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Herhangi bir nedenle zayi olan veya yılı içerisinde kullanılamayan bandrollerin basım maliyeti dışındaki bedelleri, bu konuda düzenlenen tutanakların ibrazı halinde ilgili firmaya iade edilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üretimden fabrika bünyesindeki ana mamul ambarına ve buradan da ülke çapındaki diğer ambarlara sevk edilen mamuller ile ambarlardan yapılan satışlar ve bandrol hareketleri, aylık tasdikli raporlar halinde izleyen ayın 10 uncu gününe kadar; hammadde stok hareketleri ise, mart, haziran, eylül ve aralık ayları sonu itibariyle üçer aylık tasdikli raporlarla dönemi izleyen ayların sonuna kadar Kuruma bildirilir."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 1/4/2004

Karar No

: 2004/18

İşyeri

: Ergaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Organize Sanayi Bölgesi ERZURUM

 

- Erzurum, Konya,Bursa,İzmir, Kocaeli ve İstanbul Hadımköy

 

LPG Dolum Tesisleri

 

- Ertüp Tüp Fabrikası

Tespiti İsteyen

: Ergaz Sanayi ve TicaretA.Ş.

İnceleme : Ergaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, merkezi Organize Sanayi Bölgesi ERZURUM olan idari ve mali yönden aynı şirkete bağlı şube niteliğinde faaliyet gösteren Erzurum, Konya,Bursa,İzmir,Kocaeli ve İstanbul Hadımköy Dolum Tesisleri işyerlerinde likit petrol gazının depolanması, dolumun yapılması ve bayiler aracılığıyla pazarlanmasının yapıldığı ve işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğünün 03 sıra numaralı “Petrol,Kimya ve Lastik” işkolunda, ayrıca aynı şirkete ait yine Organize Sanayi Bölgesi ERZURUM adresinde faaliyet gösteren Ertüp Tüp Fabrikası işyerinde Ergaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ihtiyaç duyduğu LPG tüplerinin imal edildiği, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar: Ergaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. merkez ve şube işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı “Petrol,Kimya ve Lastik” işkoluna,Ertüp Tüp Fabrikası işyerinde yapılan işlerin ise İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatçı Birliklerinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ

Madde 1 — 18.9.2001 tarihli ve 2001/3399 sayılı İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları,Organları,Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Karar’ın 3 üncü maddesine istinaden, merkezleri İstanbul’da olmak üzere,

—Türkiye Tarım,İşlenmiş Tarım, ve Orman Ürünleri İthalatçıları Birliği,

— Türkiye Maden, Metal ve Metallerden Eşya İthalatçıları Birliği,

— Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatçıları Birliği,

— Türkiye Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri İthalatçıları Birliği,

— Türkiye Makine İthalatçıları Birliği,

— Türkiye Nakil Vasıtaları İthalatçıları Birliği,

— Türkiye Elektrik ve Elektronik Eşya İthalatçıları Birliği

kurulmuştur.

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2004/16)

MADDE 1-31/12/2003 tarih ve 25333 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ eki (Ek II-B) sayılı listesinden aşağıdaki madde çıkarılmıştır.

“

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

3824.90.61.00.00

30.04 Pozisyonundaki insanlar için kullanılan ilaçların imalina mahsus Streptomyces tenebrarius’un fermantasyonuyla elde edilen antibiyotik imalat işlemi ara ürünleri (kurutulmuş olsun olmasın) (Yalnız Sodyum Hyoluronate)

3824.90.62.00.00

Monensin tuzların imalinden elde edilen ara ürünler (Yalnız Sodyum Hyoluronate)

3824.90.64.00.00

Diğerleri (Yalnız Sodyum Hyoluronate)

“

MADDE 2- Aynı Tebliğ eki (Ek II-C) sayılı listesinden aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır.

“

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

9018.90.50.00.12

Kan torbaları (yalnız içerisinde ilaç etken maddesi olanlar)

“

MADDE 3- Aynı Tebliğ eki (Ek II-B) sayılı listesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

3306.10.00.00.00

Diş macunları veya tozları

“

MADDE 4- Aynı Tebliğ eki (Ek III) sayılı listesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

4014.90.10.00.00

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya (diş kaşıyıcılar hariç)

4818.40.11.00.00

Hijyenik havlular (hasta altı bezleri hariç)

4818.40.13.00.00

Tamponlar

4818.40.19.00.00

Diğerleri (hasta altı bezleri hariç)

4818.40.90.00.11

Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya, perakende satılacak hale getirilmemiş (hasta altı bezleri hariç)

4818.40.90.00.19

Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya, diğerleri (hasta altı bezleri hariç)

5601.10.10.00.00

Dokumaya elverişli sentetik veya suni liflerden (TEXT 94) (Göğüs pedleri, göğüs koruyucuları ve makyaj temizleme pamuğu ve yalnız bebekler için kullanılan göbek deliği bandajı hariç)

5601.10.90.00.19

Diğerleri (TEXT 94) (Göğüs pedleri, göğüs koruyucuları ve makyaj temizleme pamuğu ve yalnız bebekler için kullanılan göbek deliği bandajı hariç)

6307.90.10.00.00

Örme (TEXT 67) (Yalnız hijyenik bezler -adet bezleri)

6307.90.91.00.00

Keçeden (TEXT 95) (Yalnız hijyenik bezler -adet bezleri)

6307.90.99.90.11

El yapımı olanlar (TEXT 112) (Yalnız hijyenik bezler -adet bezleri)

6307.90.99.90.19

Diğerleri (TEXT 112) (Yalnız hijyenik bezler -adet bezleri)

9603.21.00.00.00

Diş fırçaları (Elektrikli olanlar hariç)

9004.10.10.00.00

Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

9004.10.99.00.00

Diğerleri

“

MADDE 5- Aynı Tebliğ eki (Ek III) sayılı listesinde yer alan aşağıdaki maddenin karşılığındaki ifade yeniden düzenlenmiştir.

“

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

3924.90.90.00.00

Diğerleri (Yalnız bebek biberonları veya benzer eşyalar) (Diş kaşıyıcılar hariç)

“

MADDE 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2004/17)

MADDE 1- 31/12/2003 tarih ve 25333 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek 1) sayılı listeye aşağıdaki maddeler ilave edilmiştir.

“

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

3306.10.00.00.00

Diş macunları veya tozları

3922 (EN ISO 11609)

Diş Macunu

4014.90.10.00.00

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya

4269

Biberon Başlığı-Kauçuk

 

 

TS 4270-1 EN 1400-1

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Mamul Özellikleri

 

 

TS 4270-2 EN 1400-2

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 2: Mekanik Özellikler ve Deneyler

 

 

TS 4270-3 EN 1400-3

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 3: Kimyasal Özellikler ve Deneyler

7013.31.10.00.00

El imali olanlar

4211

Cam Biberonlar

7013.31.90.00.00

Makina imali olanlar

 

 

7013.39.10.00.00

Sertleştirilmiş camdan olanlar

 

 

7013.39.91.00.00

El imali olanlar

 

 

7013.39.99.00.00

Makina imali olanlar

 

 

9004.10.10.00.00

Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar

TS EN ISO 12870

Oftalmik Optik - Gözlük Çerçeveleri-

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

 

Genel Özellikler ve Deney Metodları

9004.10.99.00.00

Diğerleri

TS EN 1836

Kişisel Göz Koruması – Genel Kullanım Amaçlı Güneş Gözlükleri ve Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler

9402.90.00.00.19

Diğerleri

4510

Karyola Üstü İhtiyaç Masası-Hareketli (Tıpta Kullanılan)

9603.21.00.00.00

Diş Fırçaları (Elektrikli olanlar hariç)

4330

Diş Fırçası

“

MADDE 2- Aynı Tebliğ eki (Ek 1) sayılı listeden aşağıdaki madde çıkarılmıştır.

“

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

3006.10.90.00.14

Cerrahi paslanmaz çelik tel

7341(ISO 10334)

Cerrahi Paslanmaz Çelik Tel

“

MADDE 3- Aynı Tebliğ eki (Ek 1) sayılı listede yer alan 2523.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 3441 Portland Çimentosu Klinkeri” standardı, 2523.29.00.00.11 ve 2523.29.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları karşısında yer alan “TS 19 Çimento-Portland Çimentoları” standardı, 2523.90.10.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 20 Çimento-Yüksek Fırın Cüruf Çimentoları” standardı, 2523.90.10.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 809 Çimento - Süper Sülfat Çimentosu” standardı, “TS 12143 Çimento-Portland Kompoze” standardı ve “TS 12139 Çimento-Portland Curuflu Çimento” standardı, 2523.90.80.00.11 ve 2523.90.80.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları karşısında yer alan “TS 26 Çimento-Traslı Çimento” standardı, “TS 640 Çimento-Uçucu Küllü Çimento” standardı, “TS 3646 Çimento-Erken Dayanımı Yüksek (Beton Travars Çimentosu)” standardı, “TS 10156 Çimento-Katkılı Çimento”standardı, “TS 12140 Çimento-Portland Kalkerli” standardı, “TS 12141 Çimento Portland Silika Füme” standardı, “TS 12142 Çimento-Kompoze” standardı, “TS 12143 Çimento-Portland Kompoze” standardı ve “TS 12144 Çimento-Puzolanik” standardı çıkarılarak, bu standartların yerine “TS EN 197-1 Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri” standardı ilave edilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğ eki (Ek 1) sayılı listede yer alan 7311.00.10.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonuna ait standartlar arasına ve 7311.00.91.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonuna ait standartlar arasına “TS 6600 EN 417 Gaz Kartuşları (Tüpler) Yeniden Doldurulamayan-Metalik-LPG İçin-Vanalı veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalât, Muayene, Deneyler ve İşaretleme” standardı ilave edilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) sayılı listede yer alan ve gümrük tarife istatistik pozisyonu aşağıda belirtilen maddelere ilişkin standartlar, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

4410.29.00.10.11

Yonga levha

1770

Odunlifi ve Yonga Levhaları

4410.29.00.10.19

Diğerleri

 

(Sentetik Reçinelerle Kaplanmış)

4410.29.00.90.11

Yonga levha

 

 

4410.29.00.90.19

Diğerleri

TS EN 13329

Laminat Yer Kaplamaları, Özellikler ve Deney

Metodları

4410.31.00.00.11

Yonga levha

TS EN 312-1

Yonga Levhalar- Özellikler- Bölüm 1: Bütün Levha Tipleri İçin Genel Özellikler

 

 

TS EN 312-2

Yonga Levhalar- Özellikler- Bölüm 2: Kuru Şartlarda Kullanılan Genel Amaçlı Levhalar İçin Şartlar

 

 

TS EN 312-3

Yonga Levhalar- Özellikler- Bölüm 3:Kuru Şartlarda, Kapalı Ortamlarda Kullanılan (Mobilya Dahil) Yonga Levhaların Özellikleri

 

 

1770

Odunlifi ve Yonga Levhaları (Sentetik Reçinelerle Kaplanmış)

 

 

TS EN 13329

Laminat Yer Kaplamaları, Özellikler ve Deney Metodları

4410.32.00.00.11

Yonga levha

1770

Odunlifi ve Yonga Levhaları

4410.33.00.00.11

Yonga levha

 

(Sentetik Reçinelerle Kaplanmış)

4410.39.00.00.11

Yonga levha

TS EN 13329

Laminat Yer Kaplamaları, Özellikler ve Deney Metodları

4411.11.10.00.00

Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF)

TS 64-1 EN 622-1

 

Lif Levhalar – Özellikler – Bölüm 1: Genel Özellikler

4411.11.90.00.00

Diğerleri

 

 

 

 

4411.19.10.00.00

Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF)

TS 64-2 EN 622-2

Lif Levhalar – Özellikler – Bölüm 2: Sert Levhalar İçin Özellikler

4411.19.90.00.00

Diğerleri

 

 

4411.21.10.00.00

Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF)

TS 64-3 EN 622-3

Lif Levhalar – Özellikler – Bölüm 3: Orta Sert Levhaların Özellikleri

4411.21.90.00.00

Diğerleri

 

 

4411.29.10.00.00

Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF)

TS 64-4 EN 622-4

Lif Levhalar – Özellikler – Bölüm 4: Yumuşak Levhaların Özellikleri

4411.29.90.00.00

Diğerleri

 

 

4411.31.10.00.00

Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF)

TS 64-5 EN 622-5

Lif Levhalar – Özellikler – Bölüm 5: Kuru İşlem Levhalarının (MDF) Özellikleri

4411.31.90.00.00

Diğerleri

 

 

4411.39.10.00.00

Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF)

 

 

4411.39.90.00.00

Diğerleri

1770

Odunlifi ve Yonga Levhaları (Sentetik Reçinelerle Kaplanmış)

4411.91.00.00.11

Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF)

 TS EN 13329

 Laminat Yer Kaplamaları, Özellikler ve Deney Metodları

4411.91.00.00.19

Diğerleri

 

 

4411.99.00.00.11

Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF)

 

 

4411.99.00.00.19

Diğerleri

 

 

“

MADDE 6- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) sayılı listeye aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

“

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

7225.50.00.00.12

Kalınlığı 3mm. den az olanlar

 3813 (EN 10130 ISO 3574)

Alaşımsız Çelik-Şerit ve Saclar-Yumuşak Çeliklerden (Soğuk Haddelenmiş)

“

MADDE 7- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) sayılı listede yer alan 2715.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 1083 EN 12591 Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar-Kaplama Sınıfı Bitümler-Özellikler” standardı “TS 1083 Yol Üst Yapılarında Kullanılan Sıvı Petrol Asfaltları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) sayılı listede yer alan 7208.25.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7208.26.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7208.27.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7208.36.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7208.37.00.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7208.38.00.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunun ve 7208.39.00.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 7102 ISO 5001 Çelik Saclar Soğuk Haddelenmiş, Camsı Emaye Kaplamaya Uygun” standardı, “TS EN 10209 Soğuk Haddelenmiş Düşük Karbonlu Yassı Çelik Mamuller-Camsı Emaye İçin-Teknik Teslim Şartları” standardı şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) sayılı listede yer alan 7210.12.20.00.11 ve 7210.12.20.00.80 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının karşısında yer alan “TS 1234 EN 10203 Tenekeler Soğuk Haddelenmiş Elektrolitik Kalaylı Levha ve Rulolar” standardı “TS EN 10202 Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller-Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom oksit Kaplı Çelik” standardı şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) sayılı listede yer alan 7208.27.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 3812 Alaşımsız Genel Yapı Çeliklerinden Yapılmış İnce Çelik Saclar” standardı ve 7208.39.00.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7208.54.00.90.11 ve 7208.54.00.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının, 7209.16.90.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7209.17.90.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7209.18.99.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun, 7209.26.90.90.00, 7209.27.90.90.00 ve 7209.28.90.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının, 7209.90.00.29.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 3812 (ISO 4997) Alaşımsız Genel Yapı Çeliklerinden Yapılmış İnce Çelik Saclar” standardı çıkarılarak, bu standartların yerine “TS 3812 ISO 4997 Yassı Çelik Mamuller-Yapı Kalitesinde-Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha” standardı ilave edilmiştir.

MADDE 11- Aynı Tebliğ eki (Ek 3) sayılı listede yer alan 3824.40.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunun karşısında yer alan “TS 3452 Beton-Kimyasal Katkı Maddeleri (Priz Süresini Ayarlayan ve Karışım Suyunu Azaltan)” standardı ve “TS 3456 Betona Hava Sürükleyici Katkı Maddeleri” standardı çıkarılarak, bu standartların yerine “TS EN 934-2 Kimyasal Katkılar-Beton, Harç ve Şerbet İçin-Bölüm 2: Beton Katkıları-Tarifler, Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme” standardı ve “TS EN 934-4 Kimyasal Katkılar-Beton, Harç ve Şerbet İçin-Bölüm 4: Öngerme Çeliği İçin Şerbet Katkıları-Tarifler, Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme” standardı ilave edilmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğ eki (Ek 3) sayılı listede yer alan 3824.50.10.00.00 ve 3824.50.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları karşısında yer alan “TS 11222 Beton-Hazır Beton” standardı “TS EN 206-1 Beton-Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk” standardı şeklinde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

MADDE 13- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Ankara Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 23/10/2003

Karar No : 2003/8

Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Haydar KESKİN başkanlığında, 23/10/2003 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1) Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığının 23/07/2003 tarih ve OY-250 sayılı yazısında hava şartlarının geçen yıllara göre kurak gitmesi yüzünden, orman yangınlarının sayısında önemli artış gözlendiği, bu nedenle orman yangınları ile ilgili durumun yeniden gözden geçirilerek, özellikle önleyici tedbirlere daha fazla ağırlık verilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede;

a) Hava sıcaklığının yüksek, nispi hava neminin düşük ve rüzgarın kuvvetli olacağının rapor edildiği günlerde, yangına hassas ormanlara kısa süreli giriş yasağı tedbirlerinin yürürlüğe konulmasına,

b) Ormanlara bitişik veya yakın yörelerde, arazi etkinliklerinin en aza indirilmesi konusunda halkın uyarılmasına,

c) Orman içinden geçen yollarda seyredecek araç sürücülerinin, güvenlik güçlerince dağıtılacak açıklayıcı bildirilerle yangınlara karşı uyarılmasına,

d) Rüzgarın hızlı estiği günlerde, teknik kapasitesi yetersiz duruma gelmiş enerji hatlarındaki elektriğin kısa süreli olarak kesilmesine,

e) Mahalli üst yöneticilerin, radyo ve televizyonları etkin biçimde kullanarak halkı uyarmalarına,

f) Yapılacak kontrollerle; mücadele organizasyonunda yer alan araç, makine teçhizat ile görevli personelin devamlı surette vazifeye hazır bulundurulmasının uygun olacağına,

2) İlimizde, halkın yaz aylarında halı, kilim, yün ve araç yıkama alışkanlığının mevcut olduğu, bu işlerden kaynaklanan kirli suların sokaklara gelişigüzel bırakıldığı ve bu sebeplerle yaz aylarında kokuya, kara sineklerin artışına, mikropların ayakkabılarla evlere taşınmasına, sokakta oynayan çocuklarda hastalığa sebep olduğu, bu konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasının, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü elemanlarından oluşan ekibin kurulması ve zaman zaman denetim yapılmasının uygun olacağına,

3) 20/05/1993 tarih ve 21586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin "Atık Bertarafında Mali Yükümlülük " başlıklı 8 inci maddesi gereğince 2003 yılı Tıbbi Atık bertaraf bedeli olarak tüm sağlık kuruluşları (adı geçen yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamında kalan tüm tıbbi atık üreticileri) için 250.000TL./ kg, 2004 yılı için 350.000TL./kg, ve 1 inci basamak sağlık kuruluşları (sağlık ocakları, sağlık evleri, anne-çocuk sağlığı merkezleri, verem savaş dispanserleri) için sefer başına 2003 yılı için 3.000.000TL., 2004 yılı için 3.500.000TL. ücret alınmasının uygun olacağına,

4) 30/06/2003 tarih ve 2003/6 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararının ısınma ve sanayi amaçlı ithal kömür özelliklerini içeren 1 inci maddesinin (a) bendinin Çevre ve Orman Bakanlığının18/08/2003 tarih ve 1160 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun olacağına,

Isınma Amaçlı İthal Edilecek Kömürlerde Aranacak Özellikler;

Kükürt (kuru bazda ) %0.9 (max.)

Alt Isıl Değer (orijinalde) 6200kcal/kg (min.)

Uçucu Madde (kuru bazda) %10-28 (+2 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde) %10 (max.)

Kül (kuru bazda) %14 (max) (+1 tolerans)

Boyut18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

5) 12/08/2002 tarih ve 2002/7 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararının 2 nci maddesinde "yılda bir defa emisyon ölçümü yaptırması koşuluyla emisyon izni verilen LPG ikmal istasyonlarından, 09/03/2001 tarih ve 24337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 11939’u (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonu Karayolu Taşıtları İçin Emniyet Kuralları) sağlayarak herhangi bir gaz kaçağı (propan-bütan) olmadığını bildiren İnceleme Kurulu Raporu olanların, yılda bir defa emisyon ölçümü yaptırmalarına gerek olmadığına" dair alınan karar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Toplam su tank kapasitesi 40 m3’e kadar olan LPG İkmal İstasyonlarının veya LPG tankı bulunan tesislerin Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre B Grubu Emisyon İznine Tabi Tesisler olduğundan, emisyon izinlerinde 09/03/2001 tarih ve 24337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonu Karayolu Taşıtları İçin Emniyet Kuralları" başlığı altındaki TS 11939, "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Depolama Kuralları" başlığı altındaki TS 1446, "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Doldurma ve Boşaltma Kuralları" başlığı altındaki TS 1449’da belirtilen standartların sağlandığının belgelendirilmesi ve herhangi bir gaz kaçağı olmadığını bildiren Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan İnceleme Kurulu Raporunun, olumlu görüşüne göre emisyon ölçümüne gerek olmadığına,"

"Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Ek-8 İzne Tabi Tesislerden Liste A’da yer alan LPG Depolama Tesisleri veya LPG Tankı bulunan tesislerde dışarıdan ürün gelip, tanklara doldurulması ve tankerlerle dağıtım aşamasına kadar geçen sürede az da olsa belirli bir oranda organik emisyon kaçağı olacağından, sahalarda emisyon kontrolü yönünden uluslararası kabul görmüş mevcut metodolojilerde kullanılan emisyon faktörlerine dayalı olarak, organik buhar ve gaz emisyonlarının kütlesel debileri hesaplanarak, bulunan miktara göre hava kirliliği modelleme çalışmaları yapılması"nın uygun olacağına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


DÜZELTME

6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin (Resmî Gazete Sayfa: 2) (b) bendinin ikinci satırında sehven “... yapılan projelerinin, ...” şeklinde yer alan ibare; “... yapıları projelerinin, ...” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı