Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Nisan 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25426

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5107 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5108  Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

— İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

— Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/16)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/17)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5107

Kabul Tarihi : 31.3.2004

MADDE 1. — 2 Haziran 2002 tarihinde Ulan Bator’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/4/2004

—— • ——

Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5108

Kabul Tarihi : 31.3.2004

MADDE 1. — Gümrük İşbirliği Konseyinin 26 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da yapılan oturumunda imzaya açılan, Ülkemiz adına 28 Haziran 1990 tarihinde imzalanan ve İstanbul Sözleşmesi adıyla anılan “Geçici İthalat Sözleşmesi”nin çekincelerle birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/4/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

6 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-4932

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Gelişimin Finansmanı” konulu konferansa katılmak üzere, 7 Nisan 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-85-2004-368

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4932 sayılı yazınız.

“Gelişimin Finansmanı” konulu konferansa katılmak üzere, 7 Nisan 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Maliye Bakanlığından:

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğünün; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak esas ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca yapılacak olan mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

SEKA-Şirket : Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğü ile İşletme Müdürlüklerini,

Yönetim Kurulu : SEKA Yönetim Kurulunu,

Genel Müdür : SEKA Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük – Şirket Merkezi : Şirketin Genel Müdürlük Merkez Teşkilatını ve Alım Satım Müdürlüklerini,

İşletme : SEKA Genel Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlüklerini,

Bölüm :

a) Şirket Merkezinde:

Savunma Sekreterliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1. Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, Alım-Satım Müdürlükleri ve Müstakil Müdürlükleri,

b) İşletme Müdürlüklerinde;

Kısım Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Avukatlık, Doktorluk, Koruma ve Güvenlik Amirliği ve Müstakil Şeflikleri,

Birim :

a) Şirket Merkezinde : Daire Başkanlıklarına bağlı Müdürlükleri (II. Hukuk Müşavirliği dahil),

b) İşletme Müdürlüklerinde : Kısım Müdürlüklerine bağlı Şeflikleri,

Satın Alma : Şirketin çalışmalarını gerçekleştirmek için gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince ihtiyaç duyduğu tüm mal ve hizmetlerin temin edilmesini,

Onay Mercii: Yetki limitleri itibariyle;

a) Merkezde : Satın Alma ve İhale Organını, Müstakil Müdürü, Daire Başkanını, Genel Müdür Yardımcısını, Genel Müdür ve Yönetim Kurulunu,

b) İşletme Müdürlüklerinde : Satın Alma Kısım Müdürünü, İdari Müdür Yardımcısını ve İşletme Müdürünü,

Talep Sahibi Bölüm veya Birim : Mal ve hizmetin satın alınmasını veya ihalenin yapılmasını isteyen bölüm veya birimi,

Satın Alma ve İhale Organları : Satın alma ve ihale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen SEKA ünitelerini,

Satın Alma ve İhale Komisyonları : Satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak üzere Genel Müdürlük ve İşletme Müdürlüklerinin bünyelerinde oluşturulan komisyonları,

Satın Alma ve İhale Komisyonları Kararı : Satın Alma ve İhale Komisyonunca verilmiş olan kararı,

Mal : SEKA’nın işletme faaliyetleri için satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet : SEKA’nın işletme faaliyetleri için bakım ve onarım işletme, taşıma, haberleşme, sigorta, gümrük, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtımı, kadastro, imar uygulama, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlar, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Taşıma : Ambalajlama, yükleme, boşaltma, depolama ile bunlara ilişkin nakil işleri ve personel servis hizmetlerini,

Hizmet Sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri,

Yüklenici : SEKA ile sözleşme yapan istekli veya isteklileri veya bunların oluşturduğu ortak girişimleri,

Danışman : Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini SEKA’nın yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idarelere danışmanlık hizmetleri karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Ortak Girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

İstekli : İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri, ortak girişimcileri,

Yerli İstekli : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri,

Satın Alma : Mal ve hizmet alımlarını,

İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları için istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin (Onay Mercii) onayından sonra sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler.

Tahmini Bedel : İhale konusu işlerin tekliflerin alınmasından önce tahmin edilen bedeli,

İhale Dökümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları işlerinin: isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameleri sözleşme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

Sözleşme : Teşekkül ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Başvuru Belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

Teklif : Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin SEKA’ya sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Açık İhale Usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli istekliler arasında ihale usulü : Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda SEKA tarafından davet edilen isteklinin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık Usulü : Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale süresinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve Teşekkülün ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan Temin : Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, SEKA tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebileceği usulü,

İhale Yetkilisi : İhaleye ihale onayını veren ve ihale sonucunu onaylayan kişi ve kurullar ile yetki devri yapılmış görevlilerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale İlkeleri, Sorumluluk

Temel İlkeler

Madde 5 — Satın alma ve ihale işlerinin temel ilkeleri:

a) SEKA, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamu oyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

b) Aralarında doğal ve kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece, mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

c) Yatırım ve/veya işletme bütçesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

d) Satın alma genel olarak birinci elden yapılır. Toptan satın alınması gereken aynı cins ihtiyaç maddeleri ile yatırım programında yer alan bir projenin bölünerek satın alma organına tanınan muhtelif limitlere bölünmek suretiyle alımı yapılmaz

e) Satın alma toplu ve yıllık iş programına göre yapılır. Satın alma süratle sonuçlandırılarak, alımı yapılan ihtiyaç maddeleri süresi içinde ihtiyaç mahallerine sevk edilir.

f) Satın alma, karlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satın almada karlılık, fiyatta en ucuzun değil, en uygun bedelin tespiti suretiyle yapılır.

g) Herhangi bir kredi kuruluşu tarafından temin edilen krediler kapsamında yürütülen satın alma ve ihalelerde kredi koşulları geçerlidir.

h) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri, bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde uygulanır.

İstisnalar

Madde 6 — Şirket kuruluş amacı ve mevzuatı gereği; değerlendirilmek üzere gerek Kamu Kurum veya Kuruluşlarından alınacak muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve malzemelerle arşiv evrakı özelliğini kaybetmiş evrak ve gerekse serbest piyasadaki özel sektör kuruluşları tarafından toplanan atık kağıtlar, şirket Yönetim Kurulunun belirleyeceği barem fiyatıyla satın alınacaktır.

Sorumluluk

Madde 7 — Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev, yetki ve ihaleye etkinliği çerçevesinde sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma İşlemleri, Düzensiz Sipariş ve Aykırı Alım

Satınalma İşlemleri

Madde 8 — Satın almayla ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Her alım, ihtiyaç sahibi bölümün ihtiyaç fişine dayanır. İhtiyacın ambar mevcudu ve ödeneğin ilgili bölümce incelenmesi ve imzalanmasından sonra ihtiyaç fişi hazırlanmış olur ve bu belge makam onayına sunulurken, yıllık ihtiyaçların düzenlenmesinde her grup mal ve hizmet için ayrı listeler yapılır. İhtiyaç fişi üzerine kural dışı olan durumlar dışında ve gerekçeleri açıklanmaksızın "ACELE" kaydı konularak ihtiyaç belgesi düzenlenemez.

Ancak, yapım niteliğindeki işler için ihtiyaç fişi düzenlenmez. Onun yerine ilgili bölümce "Makam" uygunu alınır.

b) Merkezde, kırtasiye ve büro sarf malzemesi ile ilgili talepler, doğrudan İkmal Dairesi Başkanlığına gönderilir. İkmal Daire Başkanlığı Stok Kontrol Müdürlüğü tasnif işlemlerini takiben yetki limitlerine göre ihale onayı alınarak satın alma işlemlerine başlanır.

İşletme Müdürlüklerinde de aynı yöntem uygulanmak suretiyle neticelendirilir.

c) İşletmelerin ihtiyacına karşılık Genel Müdürlükçe yapılan toplu alımlarda ise;

İhtiyaç sahibi İşletmelerce düzenlenerek imza işlemleri tamamlanmış ihtiyaç fişi, bir

yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir. İşletmelerce gönderilen alım isteklerini inceleyen ilgili bölüm kendi görüşünü de bir yazı ile belirterek İşletme Müdürlüklerinin isteğini Makamın onayına sunar.

Daha önce yetkili komisyondan geçmiş olan teknik şartnamede değişiklik gerekiyorsa Makamın onayına sunulan yazı ekinde yeni şartnamede eklenir. Aksi halde alım daha önceki teknik şartnameye göre yapılır.

İlgili bölümce Makamdan alınan satınalma onayının İkmal Dairesi Başkanlığına gönderilmesini müteakip satın alma işlemleri başlar.

İhtiyaç fişinde ve Makam Uygun yazısında aşağıda belirtilen bilgiler bulunur.

1) İhtiyaç fişinin tarih ve numarası,

2) İhtiyaç bildiren bölümün adı,

3) İhtiyaç maddesinin ismi, özellikleri, varsa TSE normu ve niteliği,

4) Ölçü birimi,

5) Miktarı,

6) Ambar azami, asgari ve fiili stok durumu ile son üç yıllık kullanım miktarı, (periyodik alınanlar)

7) Ödenek miktarı ve muhasebe vizesi,

8) Numune esası ile alım yapılacaksa bu durumun belirtilmesi,

9) Gerekli görülecek diğer bilgiler.

Alımı yapılacak maddenin kullanılma termini ve ne kadarlık bir süre içerisinde temin edilmesinin gerektiği belirtilir. İhtiyaç fişinde belirtilen termin süreleri her şartta alım formalitelerinin tamamlanması için yeterli süreden az olamaz. Gerektiğinde aylık ihtiyaç termin programları ihtiyaç fişine eklenir.

İhtiyaç fişlerine, alınacak malın özelliğine göre teknik şartname, plan, kopya, prospektüs, kroki, resim ve benzeri belgeler eklenir. Bu ekler özellikle teknik şartnameler alım bölümünü ve teklif verecek firmaları herhangi bir kararsızlığa düşürmeyecek, alım sonrası da bir sorun yaratmayacak açıklık ve kapsamda hazırlanır.

İhtiyaç fişlerinin ve şartnamelerin hazırlanmasında uygulama imkanı bulunmayan hükümlere ve şartlara yer verilmez.

Özelliği bakımından bir markayı taşıyan ve teknik şartname ya da resmin düzenlenememesi nedeniyle zorunlu olarak amili mütehassıs firmadan sağlanması gereken mallarda bu konu ihtiyaç fişlerinde ayrıca belirtilir.

Düzensiz Sipariş ve Aykırı Alım Sorumluluğu

Madde 9 — Herhangi bir nedenle yatırım ve işletme bütçe programlarına girmemiş olup, sonradan çıkan ihtiyaçların, ödeneği ve onay merciin onayı sağlanmak suretiyle alımı yapılır.

İhtiyaç fişlerinin tanziminde veya Makam uygun yazılarında yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması veya istek hakkında yeterli bilgi verilmekle beraber sonra bu bilgilerin gerçek ihtiyaca uymaması yüzünden ihtiyaç fişinin yanlış düzenlendiğinin anlaşılması durumunda bundan dolayı meydana gelecek zararlarda ihtiyaç gösteren bölümlerin görevlileri sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma İhale Organları ve Yetkileri

Satınalma İhale Organları ve Yetkileri

Madde 10 — Satın Alma ve İhale Organlarının yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel Müdürlükte;

1) Alım Memurunun yetkisi : Kendisine tanınan yetki limitine kadar olan satın almalar, rayice uygun fiyatlar üzerinden alım memuru tarafından yapılır. Alım yapmakla görevli memur, malın ticareti ile iştigal eden en az üç firmadan belgelenecek tarzda piyasa araştırması yaparak uygun bulduğu malı sözleşme yapmadan ve teminat almadan amirinin talimatıyla almaya yetkilidir.

2) Satın Alma Müdürünün yetkisi : Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar için, bu Yönetmelik esaslarında temin olunan tekliflerin ilgili ünitenin uygun görüşüne istinaden Satın Alma Şefinin teklifi ve Satın Alma Müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

3) Daire Başkanının yetkisi : Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar için bu Yönetmelik hükümlerine göre talep sahibi ünitenin uygun görüşü dikkate alınarak Satın Alma Birim Şefinin ve Satın Alma Müdürünün teklifi ve İkmal Daire Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

4) Genel Müdürün yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar için bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Genel Müdürlük Satın Alma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Temin olunan tekliflerin ilgili ünitenin uygun görüşüne istinaden İkmal Daire Başkanlığınca hazırlanan sunuş yazısı, Satın Alma ve İhale Komisyonunda görüşülerek karar verilir. Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı Genel Müdür’ün onayı ile yürürlüğe girer.

5) Yönetim Kurulunun yetkisi : Genel Müdür’ün yetkisini aşan ihale ve satın almalar için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Genel Müdürlük Satın Alma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Temin olunan tekliflerin ilgili ünitenin uygun görüşüne istinaden Satın Alma ve İhale Komisyon kararı, İkmal Daire Başkanlığınca hazırlanan sunuş yazısı ekinde Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ile Genel Müdür tarafından Yönetim Kuruluna intikal ettirilir ve Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

b) İşletme Müdürlüklerinde;

1) Alım Memurunun yetkisi : Kendisine tanınan yetki limitine kadar olan satın almalar, rayice uygun fiyatlar üzerinden alım memuru tarafından yapılır. Alım yapmakla görevli memur, malın ticareti ile iştigal eden en az üç firmadan belgelenecek tarzda piyasa araştırması yaparak uygun bulduğu malı sözleşme yapmadan ve teminat almadan amirinin talimatı ile almaya yetkilidir.

2) Ticaret veya Satın Alma Kısım Müdürünün yetkisi : Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar için bu Yönetmelik esaslarında temin olunan tekliflerin ilgili ünitenin uygun görüşüne istinaden Satın Alma Şefinin teklifi ve Ticaret veya Satın Alma Kısım Müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

3) İşletme Müdür Yardımcısının yetkisi : Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar için bu Yönetmelik esaslarında temin olunan tekliflerin ilgili ünitenin uygun görüşü, Ticaret veya Satın Alma veya ilgili Kısım Müdürünün teklifi İşletme Müdür Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

4) İşletme Müdürünün yetkisi : Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar (nakliyat işleri dahil) için bu Yönetmelik esaslarında temin olunan tekliflerin ilgili ünitenin uygun görüşü Ticaret veya Satın Alma veya ilgili Kısım Müdürünün teklifi, İşletme Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve İşletme Müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

5) İşletme Satın Alma ve İhale Komisyonunun yetkisi : Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar (nakliyat işleri dahil) için bu Yönetmelik esaslarında temin olunan tekliflerin ilgili ünitenin uygun görüşü, İşletme Satın Alma ve İhale Komisyon kararına, İşletme Müdürünün onayı ile yürürlüğe girer. (nakliye ihalelerinde yetki sınırı yoktur.)

İşletme Satın Alma ve İhale Komisyonu yetkisini aşan alımlarda bu Yönetmelik esaslarında temin olunan teklifler ilgili ünitenin uygun görüşü, İşletme Müdürünün uygun görüşünü havi Satın Alma ve İhale Komisyon kararının Genel Müdürlüğe arz edilmesi ile Genel Müdürlük yetki limitlerine göre onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

c) Alım Satım Müdürlüklerinde;

1) Alım Memurunun yetkisi : Kendisine tanınan yetki limitine kadar olan satın almalar, rayice uygun fiyatlar üzerinden Alım Memuru tarafından yapılır. Alımı yapmakla görevli memur malın ticareti ile iştigal eden en az üç firmadan belgelenecek tarzda piyasa araştırması yaparak uygun bulduğu malı sözleşme yapmadan ve teminat almadan amirinin talimatı ile almaya yetkilidir.

2) Alım Satım Müdürünün yetkisi : Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar için bu Yönetmelik esaslarında temin olunan tekliflerin ilgili ünitenin uygun görüşü Satın Alma veya Satış Şefinin teklifi Alım Satım Müdürünün veya Müdür Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

Satın alma yetki limitinin Alım Satım Müdürünün yetkisini aşması halinde satın alma kararının oluşması için konu Genel Müdürlüğe veya ait olduğu İşletme Müdürlüğüne gönderilir. İlgili karar merciinin onayı ile yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri

Uygulanacak İhale Usullerinin Tespit Edilmesi

Madde 11 — SEKA tarafından, belirleme yapılırken öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, alınacak malın türü, niteliği, uzmanlık ve ileri teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, kanunda belirtilen hallerde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü veya doğrudan temin usulü ile ihale yapılabilir.

SEKA tarafından yapılacak mal ve hizmet alım ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık Usulü,

d) Doğrudan temin usulü,

e) Fiyat baremi belirlenmesi usulü,

f) İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanması.

Açık İhale Usulü

Madde 12 — Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Satın alınacak malların konusu ile ilgili repertuarda kayıtlı firmalara teklif isteme mektubu gönderilmek, tespit edilen yaklaşık maliyete göre ve/veya gazetelerde (Resmî Gazete, Günlük veya Mahalli Gazeteler) ilan verilmek yoluyla duyurma ve teklif toplama suretiyle yapılan satın alma yöntemidir.

Teklif en az üç firmadan istenir ve gelen teklifler değerlendirmeye alınır. Gerek teklif isteme mektuplarında ve gerekse gazete yoluyla yapılacak duyurularda satın alınacak malların genel özellikleri ve miktarı gibi asıl unsurlar mutlaka belirtilir. Teklif isteme mektubuna alınacak malın genel özellikleri, hangi ihtiyacı karşılayacağı ve ihtiyaç miktarı gibi teklife esas olacak unsurların firmalara duyurulması halinde teknik veya idari şartname eklenmeyebilir.

Satın almanın özellik ve gereklerine göre tekliflerin verileceği bir süre kararlaştırılır ve bu süreler teklif isteme mektuplarında ve gazete ilanlarında açıklanır. Teklifler yazılı olarak düzenlenir. İstekli teklifini kendisine yapılacak bildirime esas olacak açık adresini ve firma ünvanını belirtmek suretiyle teklif mektubunda belirtilen esaslarda teklifini hazırlayarak bir zarfa koyar ve üzerine teklifin hangi işe ait olduğunu yazar.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, şartname ile tip sözleşmelerin ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakamla ve yazı ile açıklıkla yazılması, kazıntı ve silintinin bulunmaması gereklidir. Bu şartlardan birini yada bir kaçını taşımaması durumunda; teklifler geçersiz sayılır.

Teklif mektupları, Şirket merkezinde; Haberleşme Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğünde ise; Haberleşme Şefliği, tarafından tutanakla teslim alınır. Zarflar açılmadan önce zarf üzerine alınış tarihi, saati yazılarak Gelen Evrak Kayıt Defterine kaydedilir ve derhal satın alma organına gönderilir. (İşletmelerde Satın Alma Kısım Müdürü’ne ya da Ticaret Kısım Müdürü’ne, Şirket Merkezinde ise İkmal Daire Başkanı’na) zarflar burada işleme konuluncaya kadar saklanır.

Postada geciken ve zamanında verilmeyen teklifler dikkate alınmaz. Geç gelen mektubun geliş zamanı belirlenir. SEKA Genel Müdürlük Merkezinde Haberleşme Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğünde ise Haberleşme Şefliği kayıtları ayrıca tutanak olarak tanzim edilir.

Tahmini satın alma bedeli; komisyonun yetki limitine kadar olan kapalı teklif zarfları, satın alma organlarınca en az iki yetkili huzurunda teklif zarfı ve teklif mektubu imzalanmak suretiyle açılır.

Bu yetki limitinin üzerindeki kapalı teklif zarflarının tamamı ilgili komisyon huzurunda, teklif fiyatları zarf açma ve bu belge kontrol tutanağına kayıt edilmek suretiyle açılır.

Alım Satım Müdürlükleri, komisyonun yetkisini aşan teklif zarflarını açarak en seri şekilde ihtiyaç sahibi ilgili yere gönderirler.

Şayet, herhangi bir nedenle malın satın alınmasına, fiyat dışı unsurlar dahil ekonomik açıdan en avantajlı teklif, değerlendirilemiyorsa ve karar verilemiyor ise, aynı ihale usulü ya da başka bir ihale usulü ile satınalma işlemleri tekrarlanır.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 13 — Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirilmesi sonucunda SEKA tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal alımları ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

Ön yeterlik kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirilmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. Malın niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde bu Yönetmelik maddelerine uygun olarak belirlenen ve ihale dökümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

İhaleye davet edilebilecek aday sayısı beşten az olmamalıdır.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dökümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün isteklilerden tekrar teklif istenerek temin edilecek tekliflerle ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık Usulü

Madde 14 — Pazarlık yöntemiyle mal ve hizmet almalarda, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Önceden düşünülmesi mümkün olmayan çok acil hallerde (ihtiyaç aciliyetinin diğer satın alma yöntemlerinin uygulanmasına izin vermemesi durumunda) satın alınacak mal ve hizmetin niteliği, fiyatı, ihtiyacın karşılanma zamanı, piyasa konjonktürü, geçmişteki uygulamalarda edinilen tecrübeler ve şartlar göz önüne alınarak, şirketin çıkarlarına uygun düşmek kaydıyla, satın alma organının gerekli görmesi durumunda; ihtiyaç nitelik ve teknik özelliklerine göre bir ya da daha fazla firmadan yazılı veya sözlü teklif alındıktan sonra ilgili firmalar ile gerekli pazarlık yapılarak, uygun görülen firmadan fatura karşılığında mal ya da hizmet satın alınır.

Yetki limitleri dahilinde ilgili makamın fatura üzerindeki uygun görüşü ile bedeli ödenir.

Beklenmedik durumlarda piyasa şartlarının çeşitli sebeplerle satın alma formalitelerinin yapılmasına imkan vermeyecek şekilde bozulması, yönetim kurulu üyelerinin atanmasının gecikmesi durumunda, mal ve hizmetin satın alma işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmadan makamın yazılı talimatına göre tamamlanır ve sonra yapılan işlem onay merciinin bilgisine sunulur.

Acil durumlarda şirket menfaati de dikkate alınarak yapılacak satın almalar için yöntemine uygun ve süresi içinde, yetki limitleri çerçevesinde komisyonun kararı ve Genel Müdürün onayı ile, işletmelerde ise komisyonun kararı ve işletme müdürünün onayı ile firmalardan tekliflerini açık (Faks) olarak göndermeleri istenebilir.

Doğrudan Temin

Madde 15 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

a) İhtiyacın, sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetleri asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenerek ve toplam süresi üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle mal veya hizmetin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi,

d) SEKA Genel Müdürlüğünün 15.000.000.000.-TL’ye kadar (15.000.000.000.-TL dahil) diğer SEKA’nın kuruluşlarının 5.000.000.000.-TL’ye kadar (5.000.000.000.-TL dahil) ihtiyaçları,

e) SEKA’nın ihtiyacına uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanması,

f) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları,

(a) (b) ve (c) bentlerine göre tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile SEKA ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(d) bendinin uygulanması halinde, ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından belgelenmek kaydıyle piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(e) bendinin uygulanması halinde de piyasada fiyat araştırması yapılması zorunludur.

Fiyat Baremi Belirlenmesi Usulü

Madde 16 — Şirketin kuruluş amacı ve mevzuatı gereği Kamu Kurum ve Kuruluşlarından muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve malzemelerle arşiv evrakı ve gerekse serbest piyasadaki özel sektör kuruluşları tarafından toplanan atık kağıtlar, Şirket Yönetim Kurulunun belirleyeceği "Fiyat Baremi" çerçevesinde satın alınır.

İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması

Madde 17 — Kârlılık ve verimlilik esas alınmak kaydıyla ve ihale yetkilisinin onayı ile genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunların döner sermayeli kuruluşları, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklarında sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler, kıymet takdiri yapmak suretiyle, başka firmalardan teklif istenmeksizin, doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilir. Bu durumda teminat alınmaksızın ilgili kuruluş ile sadece protokol düzenlenir. Resmi kurum ve kuruluşlardan şirketimiz ihalelerine katılmak isteyenlere ihale dosyası bedelsiz olarak verilir ve teminat şartı aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Satın Alma ve İhale Komisyonu ve Görevleri

Satın Alma ve İhale Komisyonunun Kurulması ve Çalışma Esasları

Madde 18 — SEKA, ihaleyi gerçekleştirmek üzere bir "Satın Alma ve İhale Komisyonu" oluşturur.

Satın Alma ve İhale Komisyonunun kuruluşu biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, idare personelinden en az dört kişinin, muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla, tek sayı olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye de belirlenerek oluşturulur. İhaleyi yapan SEKA’da ihale konusu işin uzmanının bulunmaması halinde, bu kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınır.

Satın Alma ve İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale Komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Satın Alma ve İhale Komisyonu aşağıdaki şekillerde oluşur.

a) Şirket Merkezinde;

Başkan : İhaleye çıkan bölümün bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı.

Üye : İhaleye çıkan bölüm Başkanı.

Üye : Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanı.

Üye : Siparişi veren bölümle ilgili Daire Başkanı ve/veya Şube Müdürü.

Üye : Siparişi veren bölümün Müdürü veya yetkilisi.

b) İşletme Müdürlüklerinde;

Başkan : İhaleye çıkan bölümün bağlı bulunduğu İşletme Müdür Yardımcısı.

Üye : İhaleye çıkan bölümün Kısım Müdürü.

Üye : Muhasebe Kısım Müdürü.

Üye : Siparişi veren bölümle ilgili Kısım Müdürü.

Üye : Siparişi veren birimin Şefi veya yetkilisi.

c) Alım-Satım Müdürlüklerinde;

Başkan : Alım-Satım Müdür Yardımcısı.

Üye : Satın Alma Şefi.

Üye : Satış Şefi.

Herhangi bir sebeple asil üyeler Komisyon toplantılarına katılamadığı takdirde yerlerine bu görevleri yürütenler katılır.

İhale Komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, Komisyon Başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Komisyonun raportörlüğünü Genel Müdürlükte, İkmal Dairesi Başkanı, İşletme Müdürlüklerinde ise Satın Alma Kısım Müdürü ya da Ticaret Kısım Müdürü yapar.

Satın Alma ve İhale Komisyonlarının Görevleri

Madde 19 — Komisyonların görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Başkanın daveti üzerine gündemdeki konuların görüşülmesi için toplanılır. Raportör ilgili satın alma organıdır.

Gündemde herhangi bir değişiklik yapılması zorunlu görüldüğü takdirde bu değişiklik başkanın onayı ile yapılır.

b) Eksik üye ile toplanılamaz, görevli veya izinli bulunmaları durumunda o üyenin görevini yürütmeye yetkili kişi, üye olarak toplantıya katılır. Asil üyelerin görevlerinin başında olması durumunda toplantıya başkası katılamaz.

Başkan gerekli gördüğü durumlarda diğer bölüm sorumlularını ya da konusunda uzman personeli, görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

Teklif mektupları ve diğer dokümanları ile var ise numuneler, en kısa sürede satın alma organınca ilgili bölüme gönderilir. İlgili bölüm gerekli incelemeyi ve laboratuar analizleri v.s. yapılacaksa bu analizleri yaptırır. Konu ile ilgili görüşünü de eklemek suretiyle dosyayı Komisyonda görüşülmek üzere satın alma organına iade eder.

Komisyon; incelemekte olduğu satın alma dosyasında yeterli açıklığa kavuşturulması gereken konuların, ilgili satın alma organınca tekrar çalışma yapılarak teklif veren firmalar nezdinde temaslarından sonra tekrar karar için getirilmesini isteyebilir. Bu gibi durumlarda aynı konu üzerinde karar vermek için komisyon birden fazla toplanabilir.

c) Komisyon çalışmalarında mal satın alma şartnamesiyle bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde teklif olunan fiyat ve şartları, sipariş prensipleri ve piyasa durumu bakımından incelemeye tabi tutarak en uygun olanı belirler. Her konu için ayrı bir tutanak düzenlenir. Her toplantıda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilir.

d) Komisyonda görüşülecek satın alma konusuyla ilgili tekliflerin opsiyon süreleri içerisinde değerlendirilip, sonuçlandırılması esastır. Ancak; gerekli ve zorunlu durumlarda satın alma organı tarafından opsiyon uzatma işlemleri, zamanında olmak kaydıyla yapılabilir.

e) Makamca gerekli görülmesi durumunda bir satın alma konusunun olgunlaştırılması amacıyla komisyon üyelerinin de katılabileceği uzmanlık alt komisyonu oluşturulabilir.

Bu komisyonun inceleme, değerlendirme sonuçları ilgili Komisyonda görüşülerek karara bağlanır.

f) Kararlar bu Yönetmelikte belirtilen yetki limitlerine göre ilgili mercilerin onayı ile yürürlüğe girer.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yetki Limitleri

Yetki Limitleri

Madde 20 — Şirket Merkezi ile İşletme Müdürlüklerinin mal, hizmet ve yapım işleri alımı için Satın Alma ve İhale Komisyonunun yetki limitleri sipariş verilecek bedel esas alınarak (her türlü gümrük ve banka masrafları fiyat farkı kararnamesiyle verilen fiyat farkları ve masrafları ile KDV hariç) yetki limitleri dahilinde verilecek onay ile yapılır.

Parasal Yetki Limitleri her yıl, bir önceki yılın yetki limitleri esas alınıp, DİE tarafından Ocak ayı içerisinde yayınlanan geçmiş 12 aylık ortalama Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncelleştirilen oranlarda 01 Şubat tarihinden itibaren artırılarak İkmal Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) bendindeki Yetki Limitleri artırılarak ilgili Personel, Makam veya diğer yetkili organlar tarafından kullanılır.

a) Genel Müdürlükteki satın alma yetki limitleri:

1) 4.500.000.000,-TL’ye kadar (4.500.000.000,-TL dahil) satın almalar, Satın Alma Şefinin teklifi ve Satın Alma Müdürünün onayı ile,

2) 4.500.000.000,-TL’den yukarı 7.500.000.000,-TL’ye kadar (7.500.000.000,-TL dahil) satın almalar, Satın Alma Müdürünün teklifi ve İkmal Daire Başkanının onayı ile,

3) 7.500.000.000,-TL’den yukarı 255.000.000.000,-TL’ye kadar (255.000.000.000,-TL dahil) satın almalar, Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı, Genel Müdürün onayı ile,

4) 255.000.000.000,-TL’den yukarı 3.335.000.000.000,-TL’ye kadar (3.335.000.000.000,-TL dahil) satın almalar ve taşıma ihaleleri, Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kabulü ve onayı ile,

5) 3.335.000.000.000,-TL’den yukarı satın almalar, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Uygulama Yönetmeliklerine bağlı kalınarak Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı Genel Müdürün teklif ve Yönetim Kurulunun kabul ve onayı ile,

tamamlanır.

b) İşletme Müdürlüklerindeki satın alma yetki limitleri:

1) 3.200.000.000,-TL’ye kadar (3.200.000.000,-TL dahil) satın almalar, ilgili Alım Şefinin teklifi ve Ticaret ya da Satın Alma Kısım Müdürünün onayı ile,

2) 3.200.000.000,-TL’den yukarı 6.000.000.000,-TL’ye kadar (6.000.000.000,-TL dahil) satın almalar, Ticaret ya da Satın Alma Kısım Müdürünün (taşıma ihalelerinde ise Nakliyat ve Ambarlar Kısım Müdürünün ya da Hammadde Satın Alma Kısım Müdürünün) teklifi ve ilgili İşletme Müdür Yardımcısının onayı ile,

3) 6.000.000.000,-TL’den yukarı 15.000.000.000,-TL’ye kadar (15.000.000.000,-TL dahil) satın almalar, Ticaret ya da Satın Alma Kısım Müdürünün (taşıma ihalelerinde ise Nakliyat ve Ambarlar ya da Hammadde Satın Alma Kısım Müdürünün) teklifi ve ilgili İşletme Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve İşletme Müdürünün onayı ile,

4) 15.000.000.000,-TL’den yukarı 131.000.000.000,-TL’ye kadar (131.000.000.000,-TL dahil) satın almalar ile 255.000.000.000,-TL’ye kadar olan taşıma ihaleleri, İhale Komisyonunun kararı ve İşletme Müdürünün onayı ile,

5) 131.000.000.000,-TL’den yukarı 255.000.000.000,-TL’ye kadar (255.000.000.000,-TL dahil) olan satın almalar, İhale Komisyonunun kararı, İşletme Müdürünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile,

6) 255.000.000.000,-TL’den yukarı satın almalar, İhale Komisyonunun kararı Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile,

tamamlanır.

c) Alım-Satım Müdürlüklerinde;

1) 5.800.000.000,-TL’ye kadar (5.800.000.000,-TL dahil) satın almalar, Müdür Yardımcısının yoksa Alım Şefinin veya yerine bakanın teklifi ve Alım Satım Müdürünün onayı ile,

2) 5.800.000.000,-TL’den yukarı 12.000.000.000,-TL’ye kadar (12.000.000.000,-TL dahil) satın almalar, Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı ve Alım Satım Müdürünün onayı ile,

Satın almanın 12.000.000.000,-TL’yi aşması halinde satın alma kararının oluşması için konu Genel Müdürlüğe veya ait olduğu İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

3) Alım Satım Müdürlüklerinin kendi ihtiyacı için satın alacağı her türlü mal ve hizmet, yöntemine uygun işlemle Genel Müdürlük onayı ile satın alınır. Ancak, Alım-Satım Müdürlüğü yükleme, boşaltma ve nakil işlerinde kullanılan araç ve gereçlerin acilen onarılması gereken durumlar ve diğer çeşitli ihtiyaçları için 605.000.000,-TL’ye kadar olan (605.000.000,-TL dahil) satın almalar, Alım Satım Müdürünün veya Müdür yok ise bu iş için görevlendirilen şefin onayı ile belge (fatura, makbuz v.b.) alınmak suretiyle mahalli piyasadan yapılır.

d) Çeşitli mal ve hizmetler herhangi bir formaliteye tabi olmaksızın ve belgelenmek kaydıyla yazılı teklif almak suretiyle yetkili ve görevli satın alma personeli tarafından fatura ve benzeri belgeler karşılığında amirlerinin kontrolünde satın alınır.

Gıda ve gıda dışı tüm satın almalar, 1.300.000.000,-TL’ye kadar (1.300.000.000,-TL dahil) satın alınır.

Bu satın almalar şirket merkezinde, İkmal Daire Başkanı, Satın Alma Müdürü, İç Alım Müdür Yardımcısı, Satın Alma Şefi; İşletme Müdürlüklerinde İşletme Müdür Yardımcısı, Ticaret veya Satın Alma Kısım Müdürü, Alım Satım Müdürlüklerinde ise Müdür, Müdür Yardımcısı ya da Satın Alma Şefinin gözetimi ya da talimatı ile satın alma memurları tarafından yapılır.

e) Zorunlu Araç Tamiri: Yolculuk sırasında zorunlu durumlarda şoförü tarafından satın alınarak araçlara takılan oto parçaları ile tamiri yaptırılan araçlar için alınan fatura, zorlayıcı nedenlerini belirten bir yazı ekinde Şirket Merkezinde Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına, İşletme Müdürlüklerinde ise Bakım ve Atölyeler Kısım Müdürlüğüne gönderilir. Takılan parça ile onarılan kısmın araştırması yapılarak sonuç hakkında gerekli yazılı görüş verilmek ve ambar girişi yapılmak suretiyle fatura bedeli ödenir.

Her defada 100.000.000,-TL’ sına kadar (100.000.000,-TL dahil) zorunlu masraflar, otonun şoförü tarafından fatura göstermek kaydıyla yukarıdaki işlemlere gerek duyulmadan kendisine ödenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale İşlemleri

Şartname Hazırlanması

Madde 21 —İhale konusu mal veya hizmet alımları ile ilgili işlerin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin SEKA’ca hazırlanması esastır. Ancak, söz konusu mal veya hizmet alımı ile ilgili işin özelliği nedeniyle, şartnamesinin SEKA’ca hazırlanmasının mümkün olmadığının onay merciince onaylanması kaydıyla, ilgili teknik şartnameler, bu Yönetmelik hükümlerine göre işin uzmanı kişilere ve/veya kuruluşlara bedeli karşılığı hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile ilgili işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler; kaliteden ödün verilmeden, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususları içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.

Bu şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, kaynak veya ürün belirtilemez. Belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Satın alma ve ihale organına ihtiyaç talep formu veya ihtiyaç talep yazısı ekinde verilecek şartnamelerin her sayfası ihtiyaç bildiren bölüm veya birim tarafından parafe edilerek mühürlenir.

Şartnamelerde Bulunması Gereken Hususlar

Madde 22 — İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer bilgi ve belgelere yer verilir.

İdari Şartnamede, ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin verileceği adres.

d) İsteklilere talimatlar.

e) Tekliflerin geçerlilik süresi.

f) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği.

g) Ulaşım, sigorta, gümrük, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen esas ve yöntemler.

i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

j) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde SEKA’nın serbest olduğu.

l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi halinde, SEKA’nın serbest olduğu ve isteklilerin bu nedenle şirketimizden herhangi bir parasal talepte bulunamayacağı.

m) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

n) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

o) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

p) Sözleşme ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

r) Anlaşmazlıkların çözümü.

İhale İlân Süreleri ve Kuralları

Madde 23 — Bütün isteklilere, tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli bir süre tanımak esastır. İhalenin yapılacağı yerde, gazete çıkmaması halinde; ilân, aynı süreler içinde, SEKA ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak ilanlar ve Belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

İhale tarihindeki Satın Alma Memurunun yetkisini aşan (Araçlara akaryakıt ihaleleri hariç) tüm mal ve hizmet alımı ihaleleri için Resmî Gazete’de bir kez ilân yapılır.

İhale ilân tarihi ile tekliflerin alınma tarihi arasında en az 14 takvim günü verilir. İhale uluslar arası ise bu süreye 12 takvim günü ilave edilir.

İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 24 — İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer.

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi veya yapım süresi.

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

h) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

i) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

j) Teklif edilen bedelin en az % 3 ü oranında geçici teminat verileceği.

k) Tekliflerin geçerlilik süresi.

Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 25 — Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer.

d) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi veya yapım süresi.

e) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak ana kriterler.

g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

h) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

i) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Verilmesi

Madde 26 — İhale ve ön yeterlik dokümanı SEKA’da bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı (ihale dosyası) satın almaları zorunludur.

İhale dosya bedeli, ihaleyi yapan bölüm veya birim tarafından belirlenir.

İhalelere Katılamayacak Olanlar

Madde 27 — Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) Bu maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) Bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Ayrıca bu durumun, tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi halinde bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Ortak Girişim

Madde 28 — Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin ortak girişim oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verip veremeyecekleri teklif isteme dokümanlarında belirtilir. Ortak girişim olarak teklif vermemeleri dokümanlarda belirtilmesine rağmen teklif veren ortak girişimin tüm teklifleri reddedilerek geçici teminatları iade edilecektir. Teklif vermeleri öngörülmüş ise ortak girişimciler kendi aralarında bir ortak girişim yaptıklarına dair beyannamelerini ve/veya konsorsiyum protokolünü pilot ortağın da belirtildiği şekilde Noter tasdikli olarak teklif zarfı içerisinde vermek zorundadır. Ortaklık beyannamesinde ve/veya konsorsiyum protokolünde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

Alt Yükleniciler

Madde 29 — İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Teşekkülün onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 30 — Teşekkülün gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ve para karşılığı şartname alanlara bir yazı ile yeni şartname alacaklara ise şartname satılmayarak duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce şirketten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri ve varsa eksiklikleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

İhalenin iptal edilmesi halinde yatırılan şartname bedeli iade edilmez.

Yasak Fiil veya Davranışlar

Madde 31 — İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Firmalarla Ticari İlişkilerin Kesilmesi

Madde 32 — Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, Kamu İhale Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, SEKA’ca o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı SEKA tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen kırk beş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan SEKA, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştığı takdirde, Yönetim Kurulunca alınan kararın gereğinin yapılması için ilgili veya bağlı bulunulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ve Kamu İhale Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

İsteklilerin Ceza Sorumluluğu

Madde 33 — Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece bu Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar Kamu İhale Kanununun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Kamu İhale Kanununun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kamu İhale Kanunu’nun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

Kamu İhale Kanununda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen on beş gün içinde Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Görevlilerin Ceza Sorumluluğu

Madde 34 — İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Kamu İhale Kanununa aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, Kamu İhale Kanununun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

Kamu İhale Kanunu kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.

Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere ve bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı

Madde 35 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere,isteklinin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre bu Yönetmeliğin 32 nci ve 34 üncü maddelerinde belirtilen müeyyideler uygulanır.

SEKA’ca Uyulması Gereken Diğer Kurallar

Madde 36 — Kamu İhale Kanununun kapsamındaki SEKA’ca mal veya hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10 undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, SEKA’ca ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

c) SEKA’ca bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılanmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz .

d) SEKA’ca kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla Kamu İhale Kanununda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.

e) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

f) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

g) Kamu İhale Kanununun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.

İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

Madde 37 — İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilerek yapılması istenilen değişiklikler değişikliği talep eden ünite tarafından söz konusu değişiklikle ilgili zeyilname hazırlanır, ihale onay merciinden onay alınarak yapılan onaylı değişikliği üç gün içinde şartname satın alan ve alacaklara duyurulması için ihaleyi yapan üniteye intikal ettirilir.

Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yedi takvim günü zeyilname ile ertelenebilir. Erteleme kararı ilan edilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak yazılı açıklama talep edebilir. SEKA talebi uygun görür ise cevaplar, uygun görmezse cevaplamaz.

Telefon veya Faksla Yapılacak Talepler

Madde 38 — Acil hallerde talep sahibi ünitenin ihale makamından alacağı yazılı olurunu müteakip Satın Alma ve İhale Organlarına, telefonla veya faksla ihtiyaç bildirebilirler. Ancak, aciliyet sebeplerinin, sonradan Satın Alma ve İhale Organlarına süratle yazılı olarak bildirilmesi, telefon ve faks teyitlerinin aynı gün gönderilmesi şarttır. Bu halde telefaks’la da teklif istenebilir.

Taleplerin Acele Kaydıyla Verilemiyeceği

Madde 39 — İhtiyaçların acele kaydı ile verilmemesi esastır. Acele talep etme zorunluluğu bulunması hallerinde, aciliyet sebeplerinin gerekçeleriyle birlikte makam uygununu havi taleplerini Satın Alma ve İhale Organına yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Satın Alma ve İhale Organı, ihtiyaç konusu malzemenin veya hizmetin bulunamaması halinde, durumu, en kısa zamanda ihtiyaç sahibi birime bildirir.

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 40 — Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan satın alma organının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması (farklı durumlarda yazılı olan esas alınır), üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gereklidir. İhale dokümanında alternatif teklif verilemeyeceği belirtilmesine rağmen alternatif teklif veren isteklinin tüm teklifi reddedilerek geçici teminatı iade edilir.

İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında belirtilen adrese verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 41 — Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici Teminat

Madde 42 — İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3 ü, danışmanlık hizmeti ihalelerinde ise, teklif edilen bedelin % 2 sinden az olmamak üzere geçici teminat alınır.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 43 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası veya teklifindeki yabancı para birimi üzerinden nakit para.

b) Bankalar ve Özel Finans Kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahibi isteklilere ait teminat mektupları ihaleden sonra bir yazı ile Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise istemeleri halinde fotokopilerinin arkasına alındı imzası alınarak firma yetkililerine hemen iade edilir, alınmayanlar ise bir yazı ekinde ilgili Bankasına gönderilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci üçüncü teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, SEKA’ca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Banka ve Özel Finans Kuruluşları Tarafından Verilen Teminat Mektupları

Madde 44 — Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle SEKA tarafından belirlenir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Teklif Alınması

Madde 45 — Resmi Kurum ve Kuruluşların Teşekkülümüzün açmış olduğu mal ve hizmet alımı ihalelerine katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin de tabi olduğu şartları sağlamaları ve Geçici Teminat ile Kesin Teminat vermeleri istenir.

Üçten Az Teklif Temin Edilmesi Hali

Madde 46 — Açık İhale ve Belli İstekliler arasında yapılan ihale usullerinde üçten az teklif temin edilmesi halinde; ihale ikinci kez yapılmak üzere iptal edilir. Ancak, ikinci kez çıkılan ihalelerde üçten az teklif gelmesi halinde ise ihtiyacın temininde aciliyet varsa ve fiyatlar tahmini bedelin altında ise tekliflerin üçten az olmasına bakılmaksızın, fiyatlar tahmini bedelin üzerinde ise fiyatların tahmini bedel altına çekilmesi halinde ihale sonuçlandırılır. Bu şekilde ihale sonuçlandırılması halinde tüm hususlar satın alma ve ihale komisyonu kararında açıkça belirtilir.

Teklif gibi bir zarf içinde verilen teşekkür mektupları teklif olarak kabul edilemez.

Tekliflerin Alınması ve Açılması

Madde 47 — Teklifler, ihale dokümanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar ilanda belirtilen haberleşme ünitesine verilir. Haberleşme ünitesince alınan teklif zarfları Satın Alma ve İhale Komisyonlarının sekreteryasını yürüten ünitelere teslim edilir. İhale dokümanında belirtilen gün ve saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, zarfların açılıp açılmadığını ve tekliflerin kimlere ait olduğunu, evrak kayıt numarasını da belirterek bir tutanakla tespit eder. Dış zarflar açılmadan önce komisyon üyelerince paraflanır. Hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Teklif mektupları komisyon üyelerince paraflanır. Teklif zarfları hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.

Geçici teminatların yeterli ve uygun olup olmadığı kontrol edilir. Geçici teminatı usulüne uygun olmayan ve teklif edilen fiyatın %3 ünden az olan geçici teminat tespit edilir ise firmanın teklif fiyatları okunmaz ihale dışı bırakılır ve bu firmanın teklifi tüm komisyon üyeleri tarafından imzalanır ve dosyasına konur. Usulüne uygun olmayan geçici teminat daha sonra firmaya iade edilir. Diğer isteklilerin teklif fiyatları huzurda okunur. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak Satın Alma ve İhale Komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlatılamaz (Esasa taalluk etmeyen eksiklikler hariç olmak üzere).

Teklifler ve değerlendirmeye esas belgeler komisyon üyelerince parafe edilir ve saklanması için talep sahibi üniteye veya ihaleyi yapan üniteye komisyon huzurunda teslim edilir ve tutanağa geçirilir.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 48 — Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı doğrultusunda, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde kullanılmak amacıyla bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükümleri kapsamında net olmadığı anlaşılan hususlarla ilgili olmak üzere, isteklilerden yazılı şekilde tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.

Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar komisyonca resen düzeltilir.

Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş takvim günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Tekliflerin Eşit Olması Hali

Madde 49 — Birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin uygun görülmesi halinde, aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden ikinci bir kapalı teklif istenir ya da aynı fiyat teklifinde bulunan istekliler arasında, komisyonca kararlaştırılacak belli bir gün ve saatte açık eksiltme yapılır.

Açık Eksiltme Yapılması

Madde 50 — Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Kapalı zarfların Komisyon huzurunda açılmasından sonra, ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri dikkate alınamaz.

Açık ihale usulü ve/veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf teklif fiyat ve şartlarıyla, ihalenin sonuçlandırılamayacağının Satın Alma ve İhale Komisyonunca belirlenmesi halinde, açık eksiltmeye gidilir.

Açık eksiltme; ihale konusu iş için, önceden bildirilen veya ilan edilen esaslara ve şartnamesinde yazılı şartlara uygun kimseler arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihalesidir.

Açık eksiltmeye, kapalı zarfla geçerli teklif vermiş firmalar arasından en düşük fiyatı veren ilk üç firma çağrılır ve en düşük fiyat üzerinden en az üç tur açık eksiltme yapılır. Komisyon, açık eksiltme turları sonucunda kalan firmalardan, yazılı nihai teklifi alır ve ihaleyi sonuçlandırır. Açık eksiltme yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı imzalayarak mahalli terk eder.

Açık eksiltmelerde, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, eksiltmenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, komisyon kararı ile eksiltme yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

Aşırı Düşük Teklifler

Madde 51 — Teklifler değerlendirilirken, diğer tekliflere veya Teşekkülün tespit ettiği maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifler reddedilmeden önce, belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir.

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya tesis ve tesis niteliğindeki işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya tesis ve tesis niteliğindeki işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

Madde 52 — İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, yetki limitleri dahilinde onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine SEKA, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Teşekkül bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Teşekkül isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.

İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

Madde 53 — Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ihale, en uygun (ekonomik açıdan en avantajlı) teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. En uygun teklif; teklif fiyatı, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik üstünlükler gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bunu belirleyen unsurların açıkça ifade edilmesi zorunludur.

İhale dokümanında, yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

En düşük fiyatın, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

İhale Komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihaleyi yetki limitlerine göre onaya sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

Onay Mercii, ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

Madde 54 — İhale sonucu, ihale kararlarının yetki limitlerine göre onaylandığı günü izleyen en geç üç takvim günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilebileceği gibi faks veya isteklinin imzası alınmak suretiyle de bildirilebilir. Yedi takvim günü içinde de kesin teminatın yatırılması istenir. Kesin teminatın yatırılmasını müteakip geçici teminat iade edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci takvim günü kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye 12 takvim günü ilave edilir.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, SEKA, talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirir.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan ya da uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş takvim günü içinde yazılı talepte bulunmaları durumunda, SEKA talep tarihini izleyen beş takvim günü içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

İhalenin iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Kesin Teminat

Madde 55 — Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 6 oranında kesin teminat alınır.

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten en az % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Dış Alımlarda Teminat Mektuplarının Niteliği

Madde 56 — Dış alımlarda geçici ve kesin teminatın bir Türk bankasından alınması yeterlidir.

İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 57 — İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminatı yatırır ve hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve hakkında bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Bu durumda, SEKA, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince (Onay Mercii’nce) uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre hareket edilir.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de kesin teminatı yatırması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilir.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 58 — İhale konusu işlerin sözleşme, şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı Teşekkülümüze herhangi bir borcunun olmadığının tespitinden sonra mal ve hizmet alımları ile ilgili alınmış olan kesin teminat;

Mal ve hizmet alımlarında bir garanti süresinin öngörülmüş ise garanti süresi dolduktan sonra teminat mektubu yüklenicinin o işle ilgili SEKA’ca borcu ve taahhüdü olmadığı hallerde talep sahibi ünitenin görüşü alınarak yükleniciye iade edilir.

İlave veya Eksik İş Verilmesi

Madde 59 — İhtiyaç duyulması halinde fiyat durumu yönünden aynı firma veya firmalardan alınmasında fayda görüldüğü takdirde ve ödeneğinin sağlanması kaydıyla, mevcut sözleşme koşulları aynen geçerli olmak üzere, sözleşme bedelinin maksimum % 30 u kadar ek sipariş ve bu sipariş için ek teslim süresi verilebilir.

Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Teşekkülce gerek görülmemesi, amaca yönelik bulunmaması hallerinde veya zorunlu nedenlerle, sözleşme bedelinin % 30 u kadar eksik sipariş yaptırılabilir.

Yukarıda sayılan ilave siparişler ve eksiltme işlemleri için, yetki limitine bakılmaksızın ihaleyle ilgili olarak Onay Merciinden olur alınması esastır.

Siparişin Devri veya Feshi

Madde 60 — İhalesine karar veren Onay Merciin onayı olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı başkasına devredilemez.

Sipariş yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumlarında gecikme otuz takvim gününü aştığı takdirde şartnamesine göre verilmiş bir ceza varsa Teşekkül bu cezayı devam ettirmekte veya siparişi feshetmekte serbest olup sözleşmenin fesh edilmesi halinde ekinde yer alan şartnamelerdeki ilgili hükümler uygulanır.

Fesih kararı, talep sahibi ünitenin talebi ve ihalesine karar veren Onay Merciin onayı ile verilir ve karar karşı tarafa tebliğ edilir.

Mücbir Sebepler

Madde 61 — Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde SEKA tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, SEKA tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denetim, Muayene ve Kabul İşleri

Muayene ve Kabul

Madde 62 — Teslim edilen malın muayene ve kabul işlemleri, SEKA’ca kurulacak en az üç kişilik muayene kabul komisyonları tarafından yönetmeliğe uygun olarak yapılır. Malın yüklenici tarafından SEKA’ya teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılmaz.

Ancak, şartnamede hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda SEKA tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

Taahhüdün tamamlanan veya müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

Satın alınan madde ve malzemelerin teslim alınması kesinlikle çalışma saatleri içerisinde yapılır. Ancak satın alınan malın özelliği ve içinde bulunulan şartların gereği olarak çalışma saatleri dışında da ihale yetkilisinin oluru ile teslim alma yapılabilir.

SEKA’nın bir işletmesinden diğerine gönderilen malların teslim alınması çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın yapılır.

Geçici Teslim Alma

Madde 63 — Satın alınan malın gerekli görülen durumlarda geçici teslim almaları, görevli personel tarafından eldeki belgelere göre teslim alma belgesi düzenlemek suretiyle yapılır. Geçici teslim almalarda, aşağıda belirtilen konularda göz önünde bulundurulur.

a) Malın miktarı,

b) Parça bedeli,

c) Brüt ve net ağırlığı,

d) Dış görünüşünde hasar olup olmadığı,

e) Ambalajında bozukluk bulunup bulunmadığı,

f) Sipariş mektubu, (sözleşme) ihtiyaç fişi ya da koli listesindeki kayıtlara göre gelen malda bir fark olup olmadığı, bir noksanlığın bulunup bulunmadığı,

g) Örnek alınmak suretiyle muayene ve analizin yapılıp yapılmadığı, örnek alınmışsa şekil ve araştırma ile analiz metodunun ve sonucunun ne olduğu ve benzeri konular.

Kesin Tesellüm

Madde 64 — SEKA’nın ihtiyaç maddelerini oluşturan her türlü ham, mamul, yardımcı madde, makine yedek parça, malzeme, demirbaş, yiyecek ve ithal maddelerinin, geçici teslim alma işlemlerinden önce veya sonra Kamu İhale Kurumunca 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan SEKA Muayene Komisyonu Yönetmeliği esaslarına göre muayene ve incelemeleri Muayene Komisyonunca yapılarak uygunluğuna, reddine veya (şartnamesine göre kesinti miktarı da belirtilmek kaydıyla) kesintili kabulüne karar verilerek, kesin tesellümü yapılabilir.

Ancak, ekspertizli olarak satın alınan mallarda uygun eksper raporu olması halinde bu rapora göre giriş işlemi yapılır.

Teslim Almada Reklamasyon Durumu

Madde 65 — Satın alınan malın geçici muayene ve teslim alınması sırasında; hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması gibi durumların görülmesinde, bu konular muayene ve teslim alma protokolünde belirtilir. Gerek görüldüğünde ise Muayene Komisyonu bu konuda ayrıca bir rapor hazırlar.

Düzenlenen teslim protokolü görevliler tarafından malı teslim eden satıcı firma veya yetkili temsilcisine ve varsa nakliyecisine imzalatılır. Satıcı firma veya temsilcisi, teslim alma protokolünü imzadan kaçınırsa ya da muayene ve tesellüm için hazır bulunmaz ise bu durum bir tutanakla belirlenir.

Reklamasyon Bildirme

Madde 66 — Teslim yerinde SEKA Numune Alma ve Tahlil Yöntemlerine Ait Açıklama’ya göre yapılan muayene sonuçlarının satın alıma esas olan koşullara uymaması durumunda satın alıma esas olan muayene süreleri ya da genel olarak Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre (reklamasyon süresi şartnamelere konur) satıcıya bildirilerek, reklamasyon saklı tutulur. Muayene süresinin aşılmasından ve satın alma organına yeterli bildirme süresinin verilmemesinden ilgililer sorumludur.

Satıcı kendisine yazılan mektubun tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilir.

Anlaşmazlık Konusu Malların Saklanması ve Son Araştırma

Madde 67 — Anlaşmazlık konusunu oluşturan mallar, anlaşmazlıkların çözümüne kadar asıl ambar kayıtlarına geçirilemeyeceği gibi satın alınamaz ve kullanılamaz. Emanet suretiyle saklanır. Kısa zamanda özelliğinin bozulması beklenen mallar hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

Anlaşmazlık konusu mal için satıcının isteği ve itirazı üzerine yapılacak ikinci muayene ve analizler aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Satıcının uygun görmesi ile tesellüm yerinde ortak yapılacak muayene ve analizler.

b) Satıcının isteği durumunda resmi laboratuarlarda yaptırılacak muayene ve analizler.

c) Borçlar Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Mahkemelerce yaptırılacak gerekli delil belirlemesi ve bilirkişi muayeneler.

İkinci muayene analiz sonucu tarafları bağlar ve buna göre anlaşmazlık konusu mal kabul, kesintili kabul, kısmi kabul veya red olunur.

İkinci muayene ve analiz masrafları haksız çıkan tarafa aittir.

Dış Piyasadan Satın Alınan Malların Reklamasyonu

Madde 68 — Dış piyasadan yapılacak satın alımlarda, Ülkeye gelen mallar özelliklerine göre Kamu İhale Kurumunca yayınlanan kabul yönetmeliklerine göre yöntemine uygun şekilde muayeneye tabi tutulur ve gerekiyorsa satıcıların nezdinde reklamasyonda bulunulur.

Bağlantı, ekspertizli ise gözetim sırasında, ekspertizsiz ise sevkiyattan önce veya sonra şartnameye göre sapmalar olmasına rağmen işletmede kullanılabilirliğinin bir yazı veya tutanakla saptanması durumunda malın kesintili olarak kabulüne, karar mercii yetkilidir.

Deneme kaydıyla ya da işletme garantisi ile bedeli ödenmek suretiyle yapılan satın alımlarda da deneme ve işletme sonuçlarına göre gerekli reklamasyonlar yapılır.

Ödeme İşlemi

Madde 69 — Ödeme işlemleri iç ve dış satın almalarda aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

a) İç satın almalarda; satın alınan malın siparişe uygunluğunun muayene ve teslim alma işlemleri sonucu, siparişe uygun bir şekilde tamamlandığının belirlenmesinden sonra sözleşme hükümlerine göre fatura ya da Vergi Usul Kanunu gereğince fatura yerine geçen belgeler karşılığında ödeme yapılır.

b) Dış satın almalarda; ithalat, kambiyo ve gümrük mevzuatına göre ödeme yapılır.

Özel Ödeme Durumları

Madde 70 — Aşağıda belirtilen durumlarda satın alınan malın kesin teslim alınması beklenmeden karar merciinin onayı ile;

a) Sipariş bedelinin belirli bir oranı veya tamamı banka teminatı karşılığında,

b) Malın teslim yerine varmasına rağmen teslim alma işlemleri tamamlanamaması durumunda mal bedeli banka teminat karşılığında,

c) Teslimden önce satıcının iş yerinde muayene şartı ile yapılan satın almalarda, muayenenin olumlu sonuç vermesi ve malın nakliyeci ambarına teslim edilmesi ya da gönderilmeden önce satın alma organlarınca nitelikler ve miktar bakımından gözden geçirilmiş olması durumunda,

d) Peşin ödeme şartı ile mal satın alımına zorunlu kalınması veya Kamu Kurum ve Kuruluşlardan yapılan satın almalarda,

ödeme yapılır.

Dış Piyasa Satın Alımları

Madde 71 — Dış piyasa satın alımları mal ve malzeme ihtiyacının yabancı ülkelerden karşılanmasıdır. Dış piyasa satın alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ve bu Kanunlara istinaden uygun olarak çıkartılan uygulama yönetmelikleri ile genel satın alma prensiplerine uygun olarak doğrudan üretici, ihracatçı gibi ilk elden yapılması esastır. Bu mümkün olmadığı takdirde, yabancı firmaların Türkiye’deki acentelik belgesine sahip Kanuni temsilcileri aracılığıyla bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Satınalma Şekli

Madde 72 — Dış piyasa satın alımları mevcut şartnamesi esaslarına göre ; İthalat Rejimi, İthalat Yönetmeliği ve ilgili mevzuat ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılır. Yabancı firmalara gönderilecek teklif isteme mektuplarında, SEKA Genel Satın Alma Şartnamesinden başka aşağıda belirtilen konulara da yer verilir:

a) Satın alınacak malın özelliğine göre uluslar arası normu,

b) Ödeme şartları (ticaret anlaşmalarına göre) sevk belgelerinin nelerden oluşacağı,

c) Satın almanın CIF, CFR, CPT, CİP, FCA, FAS, FOB ve FOT veya diğer teslim

şekillerinden hangisine göre yapılacağı,

d) Hangi araçla nereye kadar gönderileceği ve ambalaj şekli,

e) Teklif mektubu ile birlikte proforma faturanın da verileceği,

f) Anlaşmazlıkların hal merci ile türkçe ve yabancı dilde hazırlanan şartnamelerden, Türkçe olanın esas alınacağı,

g) Muayene ve teslim şartları, uluslararası gözetim şirketlerinin kullanıp kullanılmayacağı,

h) Kontrgarantiye istinaden bir Türk Bankası tarafından verilecek geçici ve kesin teminat mektubu veya 43 üncü maddede teminat olarak kabul edilecek diğer değerler,

i) Mücbir sebepler ve cezai şart,

j) Mücbir nedenler dışında uzatma masraflarının yüklenicilere ait olacağı,

k) Her türlü vergi, resim, harç ve ihale masrafları ile teminat masrafları ve diğer Kanuni yükümlülüklerin kime ait olacağı,

l) Uygun bulunmayarak yenisi ile değiştirilen malzemelerin, ilave, nakliye, sigorta, gümrük ve benzeri masraflarının yüklenicilere ait olacağı.

Gümrük İşleri

Madde 73 — Her türlü gümrükleme iş ve hizmetlerinde tarife uygulanması yönünde Gümrük Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılması, emaneten veya transit suretiyle ve özel muafiyetlerden yararlanılarak gümrüklerden geçirilmesi gereken mallar hakkında muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması gereklidir. İhracat özendirme önlemleri de yakından izlenerek yapılacak ihracat karşılığında alınan özendirme belgelerine dayanılarak dış satın almanın gümrük yükünün düşürülmesi sağlanır.

Nakliye İşleri

Madde 74 — Nakliye işleri normal şartlar altında bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinden 17 nci maddesine kadar, 17 nci maddesi dahil olmak üzere söz konusu maddelerde belirtilen ihale usul ve esaslarına göre yapılır.

İç alımlarda, ihtiyaç duyulan taşıma işleri için bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ve piyasa şartları dikkate alınarak,

Dış alımlarda, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için mal alım ihalesinden sonra ayrıca uygun tekliflere göre nakliye ihalesi yapılır.

Nakliye işlerinde yeniden ihaleye çıkıldığı takdirde fiyatların yükselmesi söz konusu olduğu durumlarda, müteahhit firma kabul ettiği takdirde aynı şartlarla ve gerekiyorsa miktar artırımı yapılmak kaydıyla sözleşme bir dönem daha uzatılabilir.

SEKA’ca Uyulması Gereken Diğer Kurallar

Madde 75 — Bu Yönetmelik kapsamındaki SEKA ve İşletmelerince mal ve hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) Yatırım projelerinin planlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçede bulunmasını sağlamak üzere tamamen programlama yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin %10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

b) Ön görülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, SEKA’ca ihalelerin zamanında yapılması birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (Doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır.

c) SEKA’ca bütçenin programlanmasında, ihalede isteklilerce verilen tekliflerin kararlaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz. Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez.

d) SEKA’ca Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydı ile bu Yönetmelikte belirtilen mal alımları için ihaleye çıkılır.

e) İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayınlandığı gün dikkate alınır. İhale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen ilan sürelerine uygulanmak üzerine ilan yapılmasına kadar geçecek sürede göz önüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

f) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

Satın Alma ve İhale Organlarınca alım konularına göre kod numarası verilmek suretiyle fihrist düzenlenir. Her alım için ayrı bir dosya açılır. Açılan bu dosyalar fihristteki kod numarasına göre numaralandırılır.

Dosyalarda; alımla ilgili malzeme talep yazısı veya oluru, varsa idari ve teknik şartnameler, duyuru ile ilgili belgeler, teklif mektupları, alım komisyonu tutanağı ve kararlarının asılları, Yönetim Kurulu, takrir ve kararlarıyla Makam Olurları sözleşme veya sözleşme yerine geçen belgelerin suretleri, varsa muayene ile ilgili analiz raporları, muayene ve tesellüm protokolü veya tutanakları, ödeme emirleri, fatura veya fatura yerine geçen belgelerin fotokopi veya suretleri, alımın mahiyetine göre bulunması gereken diğer belgeler ve yazışmalar tarih sırasına göre saklanır. İşlemleri tamamlanmış olan dosyaların kontrolü yapıldıktan sonra arşive kaldırılır.

Teşekkülün piyasada aranılan ve güvenilen müşteri durumunu muhafaza edebilmesi için, iş ilişkilerinde firmalara gereksiz külfet yüklememek, zorluk çıkarmamak, teslim ve tesellüm işlerini süratle sonuçlandırmak, firmalara yapılacak ödemelerde gereksiz gecikmelere sebebiyet vermemek esastır.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yanıltıcı Bilgi ve Belge Verenler

Madde 76 — Yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge veren istekliler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca ihale dışı bırakılır. Ayrıca aynı Kanunun 17, 58, 59 ve 60 ıncı maddeleri ile genel hükümlere göre işlem yapılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 77 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu ile Kamu İhale Kurumu tarafından bu konu ile ilgili olarak çıkartılan yönetmelik, tebliğ ve kararlara göre işlem yapılır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlamış olan mal ve hizmet alımı ihalelerine, sonuçlanıncaya kadar, ihale tarihinde yürürlükte olan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) İhale İzahnamesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 78 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 79 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA) Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, çalışma yöntemleri, görev, yetki ve yükümlülüklerini belirler.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren, sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 80 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Kurulacağı İşyerleri

Madde 4 — 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre; sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. İşçi sayısının tespitinde işyerinde çalışan işçilerin tamamı dikkate alınır.

İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu

Madde 5 — İş sağlığı ve güvenliği kurulları aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili,

b) İş Kanununun 82 nci maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı,

c) İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi,

d) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

e) Varsa sivil savunma uzmanı,

f) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,

g) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi,

h) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi.

Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) bendinde sözü edilen kişidir.

Bu maddenin (b), (c), (d), (e) bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.

Bu maddenin (f) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilen kişidir.

Bu maddenin (f) ve (g) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir.

Eğitim

Madde 6 — İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar.

a) Kurulun görev ve yetkileri,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

d) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,

e) Etkili iletişim teknikleri,

f) Acil durum önlemleri,

g) Meslek hastalıkları,

h) İşyerlerine ait özel riskler.

Görev ve Yetkiler

Madde 7 — İş sağlığı ve güvenliği kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,

c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

d) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

e) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek,

f) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

g) İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

h) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek,

i) 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek.

Çalışma Usulleri

Madde 8 — İş sağlığı ve güvenliği kurulları inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar.

a) Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir.

Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.

b) Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.

c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir.

d) Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda yirmi dört saati geçemez. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır. Kurul üyeleri yaptıkları görev dolayısıyla maddi-manevi zarara uğratılamaz.

e) Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.

f) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere işverene bildirilir. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.

g) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.

h) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Arasında İşbirliğinin Sağlanması

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren işveren, kendisine ait birden çok işyerinin her birinde kurulacak iş sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporları, en az altı ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarını toplayarak inceler. Bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

İşveren veya İşveren Vekilinin Yükümlülüğü

Madde 10 — İşveren veya işveren vekili, toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.

İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Yükümlülüğü

Madde 11 — İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.

Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.

Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür.

İşçilerin Yükümlülüğü

Madde 12 — İşçiler, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.

İşçiler, işyerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla işbirliği yaparlar.

İşçiler, uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında kurula bilgi verirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara dinlenmesine ilişkin özel usul ve esaslar bu Yönetmelikle düzenlenmektedir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Düzenleme ve İlan Yükümlülüğü

Madde 3 — İşveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan etmekle yükümlüdür.

İşçi Postaları Sayısının Düzenlenmesi

Madde 4 — İşçi postaları;

a) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.

b) Bu maddenin (a) bendi dışında kalan ve işçi postaları ile yürütülen diğer işlerde 24 saatlik süre içinde çalıştırılacak işçi postaları sayısı, her bir işçi postasının çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma süresini aşmayacak şekilde düzenlenir.

c) Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde işçi postaları sayısı, her bir postanın çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma sürelerini aşmayacak şekilde düzenlenir.

d) İşçi postaları sayısının düzenlenmesinde, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 43 üncü maddesi hükümleri gözönünde tutulur.

Gece Çalıştırılma Yasağı

Madde 5 — 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan gece dönemine denk düşen 20.00-06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır.

Ücretten İndirim Yapılamayacağı

Madde 6 — Bir işçi postası ile yürütülen işlerde, ikili ya da daha çok posta sayısının artırılması ya da üç posta halinde çalışılan işyerlerinde günlük çalışma süresinin 7,5 saatin altında saptanması sonucunda, çalışma sürelerindeki azalma nedeniyle, işçilerin ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun, indirim yapılamaz.

Gece Çalışma Süresi

Madde 7 — Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, İş Kanununun 42 ve 43 üncü maddeleri ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 70 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen haller dışında, işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.

Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.

İşçi Postalarının Değişme Süresi

Madde 8 — Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.

Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca, gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.

İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği gözönünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

Posta Değişiminde Dinlenme Süresi

Madde 9 — Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

Ara Dinlenmesi

Madde 10 — Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesindeki esaslar uyarınca ara dinlenmesi verilir. İşin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya çalışma süresinin ortalarından başlayarak İş Kanunu ve bu Yönetmelikteki esaslara göre verilir.

Hafta Tatili

Madde 11 — Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.

İsim Listeleri

Madde 12 — İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin usul ve esaslarını düzenler.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini kapsar.

Bu Yönetmelikte yer alan hükümler, işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 77 nci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

İşverenin Yükümlülükleri

Madde 4 — İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

Çalışanın Yükümlülükleri

Madde 5 — Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.

Eğitimin Maliyeti ve Eğitimde Geçen Süreler

Madde 6 — Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

Özellik Arz Eden İşçilerin Eğitimi

Madde 7 — İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir.

Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir.

Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi

Eğitimin Amacı

Madde 8 — Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Eğitim Programlarının Belirlenmesi

Madde 9 — Eğitim programları, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen eğitimin amacına uygun hazırlanır. Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.

Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.

Yıllık Eğitim Programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen genel bir çizelgedir. Bu çizelgede, verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında bilgiler yer alır.

Eğitim Programlarının Düzenlenmesi

Madde 10 — İşverenler, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından geçmelerini sağlayacaktır.

a) Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.

b) İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.

c) İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.

Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

Eğitim Programının Konuları

Madde 11 — Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,

c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,

i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

j) Uyarı işaretleri,

k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

l) Temizlik ve düzen,

m) Yangın olayı ve yangından korunma,

n) Termal konfor şartları,

o) Ergonomi,

p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

r) İlk yardım, kurtarma.

Eğitime Katılacakların Seçimi

Madde 12 — İşyerinde çalışan her bir işçinin görevini en iyi bir biçimde yerine getirebilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır. Bireysel seviye analizi yapılarak işçinin eğitim öncesi seviyesi ve alması gereken eğitimler tespit edilir.

Eğitim Programının İçeriği

Madde 13 — Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim teorik ve pratik olarak uygulanır.

Eğitimin Dili

Madde 14 — Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi

Eğitimi Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar

Madde 15 — İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde; uzmanlık konularına göre, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman ile işyeri hekiminden yararlanılacağı gibi, verilecek eğitimin çeşidine göre, bu hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum, kuruluş ya da firmalardan, eğitim amaçlı merkezlerden, işçi veya işveren kuruluşlarınca kurulan eğitim vakıflarından, işveren ve işçi kuruluşları veya bunlar tarafından birlikte oluşturulan ortak eğitim merkez ve birimlerinden, iş sağlığı ve güvenliği konularında İş Müfettişi olarak görev yapmış olanlardan yararlanılabilir. Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda çalışanlara verilecek eğitimin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde uygulanmasından işveren sorumludur.

Ölçme ve Değerlendirme

Madde 16 — Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek yeni eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilir.

Belgelendirme

Madde 17 — İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/5/2002 tarihli ve 24771 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 696 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 696 — Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi bu tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilir. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsilnameyi gümrük idaresine ibraz etmek zorundadır.

Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini sadece eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir. Vekaletnamelerde en az aşağıdaki hususlara yer verilir;

1- Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları.

2- Yapılacak işlerin amacı, kapsamı.

3- Tarafların 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alanlara ilaveten belirlemeleri gereken karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri.

4- Vekaletname yeri, tarihi ve süresi.

5- Temsilin türü.

Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılmasında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerini yürütecek personelin gümrükte iş takibi yapabilmesi için kişinin o şirketin çalışanı olduğunun tespiti açısından aşağıdaki belgeler aranır.

1) Çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin her dört ayda bir ibraz edilecek S.S.K. 4 aylık sigorta primleri bordrosu.

2) Şirket muhasebesi tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş maaş bordrosu.

3) Vekaleti haiz olan kişinin maaşından yapılan gelir vergisi kesintilerinin vergi dairelerine yatırıldığını gösterir belge.

Söz konusu belgeleri haiz olan kişiler şirketleri adına beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerini yürütebilir.

b) Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapabilecek olan bu kişilerin beyanname imzalayabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemlerde bulunabilmeleri için (a) bendine ek olarak şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

Doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapabilecek kişilerin gümrük işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla şifre taleplerinde yukardaki belgeler ilgili gümrük idaresi tarafından aranacak ve belirtilen sürelerde istenilen belgelerin ibraz edilip edilmediği kontrol edilerek belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde derhal şifrelere bloke konulacaktır.

c) Devlet, belediye ve özel idarelerle, diğer kamu tüzel kişilerinin memurları idare ve müesseselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini takibe yetkilidir.

Bu kurumlarda çalışan memurların durumu, gümrüğe resmi bir belge ile ispat olunur. Gümrük işlemlerini takibe yetkili memurların değiştirilmesi halinde bu durum gümrük idarelerine bildirilir. Bu memurların gerek gümrük beyannamelerinde ve gerekse diğer belgeler üzerinde imzalarının yanına kuruluş unvanını eklemeleri gerekir.

d) Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir.

Bu maddede belirtilen vekaletname ve temsilnamelerin gümrük idaresine verilmesi ve bunların düzenli bir şekilde saklanması gerekir. Söz konusu vekaletname ve temsilnameleri ibraz etmeyen kişilerin iş takip etmeleri yasaktır."

MADDE 2 — Gümrük Yönetmeliğinin 698 inci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve/veya şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunları bir hafta içinde bağlı bulundukları Başmüdürlüğe bildirirler. Değişiklik olmayan hallerde durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile bağlı bulunulan Başmüdürlüğe bildirilir. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza uygulanır."

"Gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde, tüzel kişilik ortaklarının gümrük müşaviri olması zorunludur. Bu durumda, gümrük beyannamesi veya beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanların vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, bunlar, gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte müteselsilen sorumlu olur. Bu hallerde, ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte şirket de gümrük idaresince alınan vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur. Tüzel kişilik olarak faaliyet yürütecek şirketlerin ünvanlarının ve ana sözleşmelerinin gümrük müşavirliği dışında bir faaliyet içermemesi gerekmektedir. Bu doğrultuda faaliyet yürüten veya yürütecek olan tüzel kişiliklerin ünvanlarının şirket türlerine göre zorunlu unsurları da içerecek biçimde 85 no’lu ekin A kısmında yer alan örnek çerçeve metne benzer düzenlenmesi, bununla birlikte Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan şirket ana sözleşmelerinin amaç ve konu maddesinde gümrük müşavirliği faaliyeti dışındaki bir amaç ve konuya yer verilmemesi, bu doğrultuda ticari muamele, ticari mümessillik, ticari vekillik, acentalık gibi gümrük müşavirliği faaliyeti dışında bulunan faaliyet konularına ilişkin kavramların kullanılmaması, söz konusu ana sözleşmelerin amaç ve konu maddesinin 85 no’lu ekin B kısmında yer alan örnek çerçeve metne benzer düzenlenmesi gerekmektedir."

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 701 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 701 — Gümrük müşavirleri veya gümrük müşavir yardımcıları, izin belgelerini kaybetmeleri halinde, buna ilişkin olarak kayıp ilanını içeren gazete ve gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunulan başmüdürlüğe dilekçe ile bildirirler. Yeniden İzin Belgesi düzenlenmesi ile ilgili işlemler Gümrük Müşavirleri Dernekleri aracılığıyla yürütülür."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 704 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

"Bu madde hükmü uyarınca Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi almak isteyenlerin İzin Belgesi müracaatları, faaliyette bulunmak istedikleri bölgedeki Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla yapılır ve adına düzenlenen İzin Belgesi aynı dernek aracılığıyla kendisine teslim edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğinin 705 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde bahsi geçen kişilerin Müşavir Yardımcılığı izin Belgesi almak istemeleri halinde İzin Belgesi müracaatları faaliyette bulunmak istedikleri bölgedeki Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla yapılır ve adına düzenlenen İzin Belgesi aynı dernek aracılığıyla kendisine teslim edilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğinin 714 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınavda başarı gösteren gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları Müsteşarlıkça talep edilen belgelerle birlikte ilgili Gümrük Müşavirleri Derneğine başvurur. Bu belgelerin Dernek tarafından Müsteşarlığa teslimini müteakip altmış gün içinde Müsteşarlık tarafından fotoğraflı İzin Belgesi düzenlenir. Bu kişiler ancak izin belgelerini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilir."

"İzin belgesinin herhangi bir nedenle değiştirilmesi veya yenilenmesi nedeniyle yeni belge düzenlenmesi halinde tam ruhsat harcı alınır."

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinden 2 (iki) ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK-85

 

 

A- Gümrük Müşavirliği Şirket Ünvanı Örneği:

 

...... I ............Gümrük Müşavirliği....... II .......

 

(I: Bu bölüme şirketin adı yazılacaktır.

II: Bu bölüme Türk Ticaret Kanununa göre tanımlanan tüzel kişilik türü yazılacaktır. Örneğin Ltd.Şti, A.Ş, Kollektif Şti. v.b.)

 

B- Gümrük Müşavirliği şirketlerinin anasözleşmelerinde yer alacak amaç ve konu maddesi Örneği:

 

"ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye gümrük bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmaktır.

 

Konusu ile ilgili her türlü müşavirlik hizmeti vermek.

 

Konusu ile ilgili tasarrufi muamelelerde bulunabilir, şirketin ihtiyacı için menkul ve gayrımenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir."

—— • ——

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 8/3/2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(k) Görevde Yükselme Eğitimi: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç olmak üzere, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için atanacakları görevin özelliğine göre en az 75 saat olmak üzere verilecek görevde yükselme eğitimini,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"A-Yönetim Hizmetleri Grubu;

a) Genel Sekreter,

b) Genel Sekreter Yardımcısı,

c) I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı,

d) Hukuk Müşaviri,

e) Üniversite Hastaneleri Başmüdürü,

f) Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri,

g) Özel Kalem Müdürü,

h) Savunma Sekreteri,

i) Müdür (Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü ile diğer unvanlı müdürler), Şube Müdürü,

j) Müdür Yardımcısı,

k) Şef,

B- Avukatlık Hizmetleri, Araştırma, Planlama ve Danışma Grubu;

a) Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı,

b) Avukat,

C- Teknik Hizmetler Grubu;

a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Jeofizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan,

b) Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Restoratör,

c) Teknisyen, Rasatçı, Ressam, Makinist, Matbaacı, Gemi Adamı, Fotoğrafçı, Dekoratör, Desinatör,

D- Sağlık Hizmetleri Grubu;

a) Tabip, Diş Tabibi, Veteriner, Eczacı, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Pisikiyatrist, Bakteriolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi,

b) Baş Hemşire,

c) Sağlık Teknikeri, Odyolog, Tıbbi Teknolog,

d) Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe, Laborant, Hayvan Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni,

E- Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

a) Çözümleyici,

b) Programcı,

F- Mesleki Hizmet ve Eğitim Grubu;

Mütercim, Kütüphaneci, Antrenör, Sinema TV Uygulayıcısı, Kamereman, Öğretmen,

G - Genel İdare Hizmetleri Grubu;

a) Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı,

b) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Çocuk Eğitimcisi, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Yönetim Memuru, Tahsildar, Mutemet, İkmal Malzeme Sorumlusu, Raportör,

c) Şoför,

H - Koruma ve Güvenlik Hizmetleri;

a) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma Güvenlik Şefi,

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

I - Din Hizmetleri Grubu;

İmam."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Görevde yükselme suretiyle atanılabilmek için hizmet grupları itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) ve (j) alt bentlerinde sayılan unvanlı kadrolara atanacakların en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, (e) bendinde sayılan Hukuk Müşaviri kadrosuna atanacakların en az 2 yıl avukat olarak çalışmış olmaları ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımaları gerekir. Aşağıdaki bentlerde sayılan kadrolara atanmak üzere başvuran adayların ilan tarihi itibariyle yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az 2 yılını geçirmek kaydıyla 3 yıl hizmeti bulunmak,

b) Yardımcı Hizmetler Sınıfından Şoför kadrolarına atanabilmek için;

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2- En az 5 yıllık (B) veya (E) tipi sürücü belgesi sahibi olmak,

3- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İmam, Şoför veya Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarından bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (G) bendinin (a) ve (b) alt bendinde sayılan kadrolara atanabilmek için;

1- Bu bendin (a) alt bendinde sayılanlar için en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu, (b) alt bendinde sayılanlar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

d) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (C) bendinde sayılan kadrolara atanabilmek için;

1- Bu bendin (a) alt bendinde sayılanlar için en az dört yıllık yüksek öğrenim, (b) alt bendinde sayılanlar için en az iki yıllık yüksek öğrenim, (c) alt bendinde sayılanlar için en az lise dengi mesleki eğitim veren okul mezunu olmak,

2-Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

e) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (D) bendinde sayılan kadrolara atanabilmek için;

1- Bu bendin (a) ve (b) alt bendinde sayılanlar için en az dört yıllık yüksek öğrenim, (c) alt bendinde sayılanlar için en az iki yıllık yüksek öğrenim, (d) alt bendinde sayılanlar için en az lise dengi mesleki eğitim veren okul mezunu olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

3- 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun’da belirtilen şartları taşımak,

g) Koruma ve Güvenlik Amiri ile Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için;

1- En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda bulunmak,

3- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

4- 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun’da belirtilen şartları taşımak,

h) İmam Kadrosuna atanabilmek için;

1- İlahiyat Meslek Yüksekokulu veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

ı) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (E) bendinde sayılan kadrolara atanabilmek için;

1- Programcı kadrosu için konusuyla ilgili en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu, çözümleyici kadrosu için konusuyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2- En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

3- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

4- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak,

j) Mütercim ve Öğretmen kadrolarına atanabilmek için;

1- Mütercim kadrosu için üniversitelerin Mütercim ve Tercümanlık bölümü mezunu olmak ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı’nda (B) düzeyinde başarılı olmak, Öğretmen kadrosu için eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

k) Kütüphaneci, Antrenör, Sinema TV Uygulayıcısı kadrolarına atanabilmek için;

1- Kütüphaneci kadrosu için dört yıllık fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak, Antrenör kadrosu için Beden Eğitimi ve Spor yüksekokullarının antrenörlük eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak, Sinema TV Uygulayıcısı için Güzel Sanatlar ve İletişim fakültelerinin Sinema-TV bölümünden mezun olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

l) Şef kadrolarına atanabilmek için;

1- En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

m) Avukat, Araştırmacı, Uzman, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Müze Araştırmacısı kadrolarına atanabilmek için;

1- Avukat kadrosu için Avukatlık ruhsatına sahip olmak, Araştırmacı, Uzman, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Müze Araştırmacısı için en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

n) Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak,

2- En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

3- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

4- Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında bu Yönetmeliğin ikinci maddesinin (A) bendinin (k), (B), (C) ve (F) bentlerinin (a), (D) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde yer alan kadro unvanlarından birinde çalışıyor olmak,

o) Müdür ve Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak,

2- En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

3- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

4- Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında bu Yönetmeliğin ikinci maddesinin (A) bendinin (j) ve (k), (B), (C) ve (F) bentlerinin (a), (D) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde yer alan kadro unvanlarından birinde çalışıyor olmak,

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Kurumun belirleyeceği tarihlerde Personel Dairesi başkanlıklarınca bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) alt bentlerinde yer alan ders konularında en az 30 saat (günde en fazla 7 saat), (g) alt bendinde yer alan ders konusunda ise en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde görevde yükselme eğitim programı düzenlenir. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için eğitim programının tamamına katılmaları şarttır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, son başvuru tarihi ve sınava girecek personelde aranacak nitelikler son başvuru tarihinden en az 30 gün önce birimlere; eğitimin yapılacağı yer, zaman ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara eğitim tarihinden en az 15 gün önce Kurumca duyurulur."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Görevde Yükselme Eğitimi duyurusunun yapılmasından sonra, durumları aranan niteliklere uyan personel, görevde yükselme eğitimine (ilan edilen kadrolardan ancak birine) katılma isteklerini ilgili daire başkanlıklarına veya birim amirlerine bir dilekçe ile bildirirler."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Birimler tarafından personel dairesi başkanlığına gönderilen başvuru dilekçeleri, başvuru inceleme kurulunca, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla incelenir. İnceleme yapılırken Yönetmelik ekinde yer alan Ek 1 değerlendirme formu dikkate alınarak şartları uygun bulunanların sayısı ilan edilen kadro sayısının iki katına indirilir. İnceleme sonuçları adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Personel dairesi başkanlıkları veya ilgili birimler başvuru inceleme kurulunun belirlediği adayları bir üst göreve hazırlamak amacıyla görevde yükselme eğitimine alır. Bu eğitime katılıp, görevde yükselme sınavında başarısız olan, sınava katılmayan veya sınavda başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Görevin niteliği ile ilgili konuları içeren ders notları Kurumca hazırlanarak eğitime katılanlara verilir. Birer örnekleri de sınavdan önce Devlet Personel Başkanlığına ve soruların hazırlanması amacıyla sınavı yapacak kuruma gönderilir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurumlar, görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakiben (30) gün içinde sınavı yapacak olan kurumla gerekli protokolü tesis etmek amacıyla müracaat eder."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin parantez içinde yazılan ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5 inci maddesinin (A) bendinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç"

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Sınav kurulu, Yükseköğretim Kurulunda, Üniversitelerarası Kurulda ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde bu kurumların başkanlarının, Yükseköğretim kurumlarında ise rektörlerin atayacağı ve personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcilerinin de bulunacağı beş asıl, bir yedek olmak üzere yükselme sınavının niteliğine ve zamanına göre aynı veya farklı kişilerden oluşur. Sınav kurulunun sekreteryalığı personel birimince veya eğitim birimince yürütülür."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından ilan edilen boş kadrolara (60) gün içerisinde atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, atamada Ek-1’deki değerlendirme formundaki kriterler dikkate alınır, puanı fazla olan aday öncelik kazanır. Sınav sonuçları aynı unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ders Ücretleri

Madde 24 — Görevde Yükselme Eğitiminde görev alacak eğiticilerin ders ücretleri 657 ve 2914 sayılı kanunlar çerçevesinde ödenir."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-1 ilave edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

EK- 1

DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adı ve Soyadı :

 

Sicil No :

 

Görev Yeri ve Unvanı :

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

1.Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınır)

a) Önlisans

4

 

b) 3 Yıllık Yüksek Okul

6

 

c) Lisans

8

 

d) Yüksek Lisans

10

 

e) Doktora

12

 

2.Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

1

 

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

0,15

 

3.Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanır)

4.İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınır)

a) Her takdirname için

2

 

b) Her ödül için

4

 

5. "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmetiçi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim

programı değerlendirilir)

a) 05-15 gün süreli

0,5

 

b) 16-31 gün süreli

1

 

c) 2-3 ay süreli

1,5

 

d) 4-6 ay süreli

2

 

e) 7-12 ay süreli

2,5

 

f) 12 aydan fazla süreli

3

 

6.Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılır)

a) (D) alanlara

2

 

b) (C) alanlara

4

 

c) (B) alanlara

6

 

d) (A) alanlara

8

 

7.Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç)

a) Her uyarma, kınama için

-2

 

b) Her aylıktan kesme için

-4

 

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

-6

 

8.Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır)

a) Başarısız olduğu her bir sınav için

-2

 

b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

-3

 

Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

 

 

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 29/03/2004

Karar No

: 2004/16

İşyeri

: Yeşil Vadi Su Birliği Başkanlığı Bahçelievler Mh.

 

Hasandede/KIRIKKALE

B.M. Dosya No

: 2658.71

Tespiti İsteyen

: Hizmet-İş Sendikası

İnceleme : Yeşil Vadi Su Birliği Başkanlığı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinin Bakanlar Kurulu'nun 27/12/2002 tarih ve 2002/5116 sayılı kararına göre Kırıkkale, Bahşılı, Hacılar, Hasandede, Keskin, Yahşihan, Çerikli, Sungurlu (Çorum) belediyelerinin katılımıyla kurulduğu, Birlik tarafından Kapulukaya Barajı'ndan alınan ham suyun fiziksel ve kimyasal arıtmadan geçirilip, içilebilir hale getirilmesi ve birlik üyesi belediyelere kâr amacı gütmeden ve hesap edilmiş birim fiyat üzerinden satışının yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Yeşil Vadi Su Birliği Başkanlığı tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 30/03/2004

Karar No

: 2004/17

İşyeri

: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı

 

-İşletme Müdürlüğü

 

-Tarımsal Araştırma ve Yayın Merkezi Müdürlüğü Somunoğlu Cd.

 

Karayolları 112. Şube Şefliği Arkası

 

ERZURUM

Tespiti İsteyen

: Öz Tarım-İş Sendikası

İnceleme : Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan değerlendirmede; Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına bağlı İşletme Müdürlüğünün Tarla, Koyunculuk ve Sığırcılık Şubesi, Süt ve Ekmek Fabrikası, Motor Atölyesi ve İdari Birimi ile Tarımsal Araştırma ve Yayın Merkezi Müdürlüğü işyerlerinde, yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 01 sıra numaralı "Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına bağlı İşletme Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma ve Yayın Merkezi Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 01 sıra numaralı "Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Sayfa Başı