Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Mart 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25419

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/6997 Ankara-Haydarpaşa Demiryolunun İyileştirilmesi Projesi Kapsamında Yer Alan ve Yeni Demiryolu Güzergahına İsabet Eden Gayrimenkullerin, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27 nci Maddesine Göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Ayniyat Yönetmeliği

— Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/6997

2004 Yılı Yatırım Programında 1994E010180 proje numarasıyla yer alan Ankara-Haydarpaşa Demiryolunun İyileştirilmesi Projesi kapsamında ekli (I) ve (II) sayılı haritalarda belirtilen güzergaha isabet eden gayrimenkullerin,Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması; Ulaştırma Bakanlığı’nın 12/2/2004 tarihli ve 5492 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

R.AKDAĞ

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

M.AYDIN

M. AYDIN

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

A.AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Mart 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-4596

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mart 2004 tarihinden itibaren Almanya, Hollanda ve Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Mehmet Ali ŞAHİN

Başbakan V.    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Mart 2004

B.01.0.KKB.01-06-74-2004-342

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Mart 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4596 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mart 2004 tarihinden itibaren Almanya, Hollanda ve Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve eklentilerinin, Milli Sarayların, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına tahsisli resmi konut ile var ise özel konutun, diğer bina, tesis ve arazilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yakın koruma hizmetlerini yürütmek ve Meclis arazisi içerisindeki trafiği düzenlemek üzere Anayasanın 95 inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen polis kuvvetinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü ile alt birimlerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usulleri ile bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Başkan: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını,

Meclis Başkanlığı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını,

Başkanlık Divanı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanını,

Devlet Büyükleri : Devletin merkezi yönetiminde görev alan ve devlet protokolüne dahil zevatı,

Güvenlik Koordinasyon Kurulu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulunu,

Koruma Müdürü : Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürünü (Birinci Sınıf Emniyet Müdürü),

Koruma Müdürlüğü: Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğünü,

Koruma Müdür Yardımcısı : Koruma Müdürünün ikinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki yardımcısını,

Muhafız Tabur Komutanlığı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığını,

Meclis: Türkiye Büyük Millet Meclisini,

Meclis Kampusu: Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını sürdürdüğü mevcut bina, tesis, eklenti ve araziyi,

Tesisler: Türkiye Büyük Millet Meclisi sorumluluğuna verilmiş, Meclis Başkanlığınca güvenlik tedbiri alınması uygun görülen yerleri,

Milli Saraylar: Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı saray, köşk, kasır, fabrika tanıtım ve konukevi ile bunlara bağlı bina, tesis, eklenti ve arazileri,

Konut: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına tahsisli resmi konut ile var ise özel konutu,

Polis Kuvveti: İçişleri Bakanlığınca Meclis Başkanlığına tahsis edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğünde görevli emniyet hizmetleri personelini,

Güvenlik Yönetmeliği: Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Yönetmeliğini,

İşbirliği Protokolü: Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı arasında Meclisin müşterek güvenliğinin sağlanmasına yönelik işbölümü ve koordinasyon esaslarını belirleyen, Başkanlıkça onaylı yürürlükteki protokolü,

İç Güvenlik: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının sorumluluğuna verilmiş (Milli Saraylar ve Konut dahil) bütün bina, tesis ve eklentileri ile iç alanların korunmasını ve bu alanlarda bulunan kişilerin güvenliğinin sağlanmasını,

Çevre Güvenliği: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının sorumluluğuna verilmiş (Milli Saraylar ve konut dahil) bütün bina, tesis ve eklentilerine dışarıdan, park, bahçe ve arazilere ise çevre hudutlarından gelen sabotaj ve tehlikelere karşı korunmasını,

Güvenlik Uygulaması: Meclis kampusuna gelen kişiler ile beraberinde bulunan her türlü eşyaların ve araçların elle, gözle, araç altı kontrol cihazı (ayna), kapı dedektörü, X-RAY metal dedektörü, patlayıcı madde koklama dedektörü ile gerek görülecek diğer mekanik ve elektronik cihaz ve vasıtalarla aranmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Koruma Müdürlüğünün Kuruluşu

Madde 4- Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü;

a) Özel Kalem Büro Amirliği,

b) İdari ve Destek Hizmetleri Büro Amirliği,

c) Tesisler Koruma Şube Müdürlüğü,

d) İç Güvenlik Koruma Şube Müdürlüğü,

e) Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü

birimlerinden oluşur.

Koruma Müdürlüğünün Görevleri

Madde 5- Koruma Müdürlüğü; Başkanın emirleri doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı Milli Sarayların iç emniyetini sağlamak ve Meclis arazisi üzerinde trafiği düzenlemek üzere;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının ve talep halinde birlikte oturduğu aile efradının yakın koruma hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere gerekli koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini almak,

b) Meclis Kampusuna, Konuta ve Milli Saraylara yönelik muhtemel sabotaj, tehlike ve eylemlere karşı gerekli koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini almak,

c) Meclis Kampusu içerisinde bulunan Devlet Büyüklerinin, milletvekillerinin, personelin ve ziyaretçilerin güvenliklerinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri almak,

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı bina, tesis ve eklentilerine gelen ziyaretçileri ve gerektiğinde personeli güvenlik uygulamasından geçirmek,

e) Her türlü yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın kampusa girişini önleyici tedbirleri almak,

f) Meclis binası içindeki dinleyici localarında ve kulislerde emniyet ve düzeni sağlamak için her türlü tedbiri almak,

g) Meclis Başkanlık Divanının ve Güvenlik Koordinasyon Kurulunun Koruma Müdürlüğünün görev alanına giren kararlarını uygulamak,

h) Meclis Kampusu dahilinde trafiği tanzim etmek,

ı) Hizmetin özelliklerine göre görev yeri talimatları hazırlamak,

i) Meclis Kampusunun iç ve çevre güvenliğinin sağlanmasında koordinasyonu ve işbölümünü sağlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı ile İşbirliği Protokolü imzalamak ve imzalanan protokol hükümlerinden görev alanına girenleri uygulamak,

j) Güvenlikle ilgili konularda Güvenlik Koordinasyon Kuruluna önerilerde bulunmak,

k) Güvenlik Koordinasyon Kurulu Kararı doğrultusunda kurulan güvenlik kameraları ile tespit edilen kayıtları muhafaza etmek,

l) Başkanın 584 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu hükümleri çerçevesinde görevlendireceği kişi tarafından verilecek hizmetle ilgili diğer talimatların uygulamasını sağlamak,

ile görevlidir.

Koruma Müdürünün Görevleri

Madde 6- Koruma Müdürü;

a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultusunda Koruma Müdürlüğüne verilen görevlerin etkin, süratli ve gecikmesiz yürütülmesini sağlamak,

b) Meclisin güvenliğine ilişkin bu Yönetmelikte öngörülen her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

c) Disiplini ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

d) Yürütülen hizmetin geliştirilmesine yönelik iyileştirici tedbirleri almak ve koruma ve güvenlik tedbiri alınan yerlerde görevlendirilen polis kuvvetini denetlemek,

e) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Başkan tarafından verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

Özel Kalem Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 7- Özel Kalem Büro Amirliği;

a) Telefon ve faks muhaberesini sağlamak, sekretarya görevini yürütmek,

b) Randevu ve ziyaretleri düzenlemek,

c) Günlük çalışma programını düzenlemek,

d) Kişiye özel ve çok gizli evrakın yazışmasını yapmak ve dosyalarını tutmak,

e) Yapılacak ve iştirak edilecek toplantıları kayda alarak makama arz etmek,

f) Makam odasının temizliğini, bizzat başında bulunmak suretiyle yaptırmak ve düzenli olmasını sağlamak,

g) Hizmet aracını göreve hazır tutmak,

h) Verilen diğer emir ve görevleri yapmak,

ile görevlidir.

İdari ve Destek Hizmetleri Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 8- İdari ve Destek Hizmetleri Büro Amirliği;

a) Koruma Müdürlüğüne gelen tüm evrakın kabul, kayıt, havale, dağıtım ve arşivleme ile istatistik hizmetlerini yerine getirmek,

b) Koruma Müdürlüğü personelinin şahsi dosyalarını düzenleyerek gerekli yazışmalarını yapmak ve yıllık eğitim planları çerçevesinde Koruma Müdürlüğü personelinin meslek içi eğitimlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

c) Koruma Müdürlüğü personelinin özlük işlerini yürütmek,

d) Lojistik ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

e) Nöbetçi Müdürlüğü, Nöbetçi Amirliği ve Telsiz Muhabere Merkezi hizmetlerini planlamak ve talimatlar çerçevesinde yürütmek,

f) Koruma Müdürlüğünün brifingini ilgili birimlerden toplayacağı veriler doğrultusunda hazırlamak ve her an için sunuşa hazır bulundurmak,

g) Koruma Müdürünün sekretarya hizmetlerini yürütmek,

h) Yıl sonunda bürolardan teslim edilen evrakı teslim almak ve birim arşivinde saklama süresi dolan evrakın imhası ile ilgili işlemleri yapmak,

i) Nöbetçi Müdürlüğü planlamasını Koruma Müdürünün emri doğrultusunda yapmak,

ı) Koruma Müdürünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

Koruma Müdür Yardımcısının Görevleri

Madde 9- Koruma Müdür Yardımcısı;

a) Koruma Müdürünün verdiği yetki kapsamında Müdürlük personelini denetlemek, koordinasyon sağlamak ve yetki kullanmak,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğünün görevlerinin en üst seviyede yürütülmesi için gerekli ön araştırma ve değerlendirmeleri yaparak elde ettiği bilgileri ve hizmetin daha etkili hale getirebilmesi için alınması gereken tedbirleri Koruma Müdürüne bildirmek,

c) Mevzuat ve Koruma Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

Tesisler Koruma Şube Müdürlüğünün Birimleri

Madde 10- Tesisler Koruma Şube Müdürlüğü;

a) İdari Büro Amirliği,

b) Çankaya Kapısı Koruma Büro Amirliği,

c) Dikmen Kapısı Koruma Büro Amirliği,

d) Lojman Kapısı Koruma Büro Amirliği,

e) Ziyaretçi Kabul Salonu Koruma Büro Amirliği,

f) Trafik Tanzim Büro Amirliği,

birimlerinden oluşur.

Tesisler Koruma Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 11- Tesisler Koruma Şube Müdürlüğü;

a) Ziyaretçileri, görevli olarak gelen kişileri ve gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarını giriş-çıkış kapılarında güvenlik uygulamasından geçirerek uygun giriş kartları ile Meclis Kampusuna girişlerini sağlamak,

b) Her türlü yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın Meclis Kampusuna girişini önlemek,

c) Araç Giriş Kartı olmayan otoların meclise girişlerini önlemek, girmesi zorunlu olan ancak araç giriş kartı bulunmayan otolar üzerinde güvenlik uygulaması yaparak geçici araç giriş kartı ile girişlerini sağlamak,

d) Ziyaretlerini tamamlayarak Meclis Kampusu dışına çıkmakta olan ziyaretçilerin ziyaretçi kartlarını iade ederek kimlik kartlarını geri almaları işlemini gözetmek, ziyaret saatinin bitişini müteakip İç Güvenlik Koruma Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak ziyaretçilerin tesisleri terk etmelerinin sağlanmasına yardımcı olmak,

e) Başkanlık Divanında ve Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

f) Hizmetin özelliklerine göre görev yeri talimatları hazırlamak,

g) Koruma Müdürünün talimatları doğrultusunda şubede görevli personelin eğitim hizmetlerini yürütmek,

h) Sorumluluk alanlarında görev alırken ve görevi bırakırken genel arama-tarama faaliyetlerini yürütmek,

ı) Koruma Müdürünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

İdari Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 12- İdari Büro Amirliği;

a) Koruma Müdürlüğü veya şubelerden gelen evrakın kabul, kayıt, havale, dağıtım ve arşivleme ile istatistik hizmetlerini yerine getirmek,

b) Şubelerde görevli personelin özlük işlerine ilişkin tüm yazışmaları yapmak,

c) Günlük görev çizelgelerini hazırlamak,

d) Şube Müdürünün talimatları doğrultusunda Şubede görevli personelin eğitimlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

e) Şube Müdürlüğünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

Çankaya, Dikmen ve Lojman Kapısı Koruma Büro Amirliklerinin Görevleri

Madde 13- Kapı Koruma Büro amirlikleri;

a) Kapılarda gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, giriş ve çıkışı kontrol altında bulundurmak,

b) Ziyaretçilerin, görevli olarak gelen kişilerin ve gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarının kimlik kontrollerini, üst ve eşya aramalarını yaparak yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın kampusa girişini önlemek,

c) Araç Giriş Kartı olmayan otoların kampusa girişini önlemek, girmesi zorunlu olan ancak giriş kartı bulunmayan otolar üzerinde güvenlik uygulaması yaparak, geçici araç giriş kartı ile kampusa girişlerini sağlamak,

d) Ziyaretçi, görevli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarının uygun giriş kartı ile Meclis Kampusuna girişlerini sağlamak,

e) Başkanlık Divanında ve Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

f) Sarhoş veya akli dengesi bozuk olan kişiler ile her türlü seyyar satıcı ve dilencilerin, Meclis Kampusuna girişlerini önlemek,

g) Kampusa girmeye çalışan şüpheli kişiler hakkında gerekli araştırmayı yapmak ve gerektiğinde bu araştırmayı mahalli zabıta vasıtasıyla yaptırmak,

h) Ziyaretçilerin kampus dışına çıkışlarında yaka kartlarını iade ederek kimlik kartlarını geri almalarını gözetmek, usule uymayanları uyarmak ve gereğini yaptırmak,

ı) İşbirliği Protokolü doğrultusunda, görev değişim saatlerinde (sabah-akşam) teslim tesellüm defterini tanzimle imza karşılığı görevi Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı görevlilerine teslim etmek ve bu görevlilerden teslim almak,

i) Görev yeri talimatlarında belirtilen hususlara mutlak riayet ederek hizmetleri yürütmek,

j) Ziyaretlerin randevuya bağlı olduğu günlerde, ilgili Milletvekilinden randevusu teyit edilmeyen ziyaretçilerin kampusa girişlerini önleyici tedbirleri almak,

k) Şube müdürlüğünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

Ziyaretçi Kabul Salonu Koruma Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 14- Ziyaretçi Kabul Salonu Koruma Büro Amirliği;

a) Ziyaretçilerin, görevli olarak gelenlerin, Genel Kurul çalışmalarını izlemek üzere gelen dinleyicilerin ve gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarının güvenlik uygulamalarını yaparak yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın kampusa girişini önlemek,

b) Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

c) Ziyaretçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanları ve görevlilerin yaka kartı takarak kampusa girişlerini sağlamak, aksine hareket edenlerin girişlerini önlemek,

d) Ziyaretlerin randevuya bağlı olduğu günlerde, ilgili Milletvekilinden randevusu teyit edilmeyen ziyaretçilerin Meclis Kampusuna girişlerini önleyici tedbirleri almak,

e) Sarhoş veya akli dengesi bozuk olan kişiler ile her türlü seyyar satıcı ve dilencilerin, Meclis Kampusuna girişlerini önlemek,

f) Ziyaretçilerin çıkışı ile ilgili gerekli tedbirleri almak,

g) Görev mahallinde görev alırken ve görevi bırakırken görev bölgesinin her türlü tehlikeli madde ve kişi bakımından emniyetli olduğuna ilişkin arama tutanağı tanzim etmek,

h) Görev yeri talimatlarında belirtilen hususlara mutlak riayet ederek hizmetleri yürütmek,

ı) Şube Müdürlüğünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

Trafik Tanzim Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 15- Trafik Tanzim Büro Amirliği;

a) Meclis Kampusu içerisindeki trafiği tanzim etmek,

b)  Serbest giriş kartı olmayan araçların Meclis Kampusundan çıkışlarını sağlamak,

c) Devlet büyüklerinin kampusa geliş ve ayrılışlarında gerekli trafik tedbirlerini almak ve diğer birimlerle koordineyi sağlamak,

d) Meclis Kampusu içerisinde yapılacak tören ve etkinlikler sırasında verilecek talimatlar doğrultusunda gerekli trafik düzenlemesini yapmak,

e) Mesai başlamadan önce ve bittikten sonra sorumluluk alanındaki görevine ilişkin konularda kontrolleri yapmak ve gerekli tutanakları düzenlemek,

f) Şube Müdürlüğünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

İç Güvenlik Koruma Şube Müdürlüğünün Birimleri

Madde 16- İç Güvenlik Koruma Şube Müdürlüğü;

a) İdari Büro Amirliği,

b) Başkanlık Koruma Büro Amirliği,

c) Ana Bina Koruma Büro Amirliği,

d) Halkla İlişkiler Binası Koruma Büro Amirliği,

birimlerinden oluşur.

İç Güvenlik Koruma Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 17- İç Güvenlik Koruma Şube Müdürlüğü;

a) Meclis Kampusu içerisinde bulunan binalara girişlerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

b) Koruma Müdürlüğünün koordinesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının odaları, Divan Toplantı Salonu ve Siyasi Parti Grup Başkanlıklarına ait toplantı salonları ile gerek görülecek diğer yerlerde ayda birden az olmamak üzere, belirsiz zamanlarda ve heyet huzurunda teknik aramalar yaptırmak,

c) Konutta gerekli iç ve çevre güvenlik tedbirlerini alarak içeriye giriş çıkışları kontrol altında tutmak, konutlarda ikamet eden kişilere, mal ve eşyalara yönelik muhtemel sabotaj, tehlike ve eylemlere karşı gerekli koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini almak,

d) Ziyaretçileri, görevlileri ve gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarını güvenlik uygulamasından geçirerek, binalara ve eklentilerine her türlü yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz her türlü silah ve bunlara ait mühimmat ve yasaklanmış yayınların girmesini engelleyici tedbirleri almak,

e) Kontrolsüz kişilerin bina ve eklentilerine girmesini önleyici tedbirleri almak, Milletvekili refakatinde varsa kontrolsüz girenleri bina içlerinde takip etmek,

f) Meclis Kampusu içerisinde bulunan binalar ile eklentilerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

g) Meclis Kampusu dahilinde bulunan Devlet Büyükleri ve milletvekillerini genel güvenlik ve asayişe müessir fiillere karşı koruyucu güvenlik önlemlerini almak ve uygulamak,

h) Toplantı salonlarında, kulislerde ve localarda gerekli güvenlik tedbirlerini alarak kişiler üzerinde bulunan giriş kartlarına göre bina ve tesislere girişlerine müsaade etmek,

ı) Basın mensuplarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayanları uyararak Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile irtibat kurmak,

i) Meclis Kampusu içerisinde yapılacak her türlü konferans, brifing, kokteyl ve törenlerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

j) Polis Merasim Birliği vasıtasıyla eski ve yeni milletvekillerinin Meclis Kampusu dahilinde yapılacak cenaze törenlerini icra etmek,

k) Koruma Müdürünün talimatları doğrultusunda şube personelinin eğitim hizmetlerini yürütmek,

l) Başkanlık Divanında ve Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

m) Hizmet özelliklerine göre görev yeri talimatları hazırlamak,

n) Koruma Müdürlüğünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

İdari Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 18- İdari Büro Amirliği;

a) Koruma Müdürlüğünden veya şubelerden gelen evrakın kabul, kayıt, havale, dağıtım ve arşivleme ile istatistik hizmetlerini yerine getirmek,

b) Şubede görevli personelin özlük işlerine ilişkin tüm yazışmaları yapmak,

c) Günlük görev çizelgelerini hazırlamak,

d) Şube Müdürünün talimatları doğrultusunda şubede görevli personelin eğitimine ilişkin hizmetleri yürütmek,

e) Şube Müdürlüğünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

Başkanlık Koruma Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 19- Başkanlık Koruma Büro Amirliği;

a) Başkanın eskort, koruma ve yakın koruma hizmetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,

b) Talep edilmesi halinde Başkanın birlikte oturduğu aile efradının koruma hizmetlerini yürütmek,

c) Başkanın günlük çalışma, gezi ve ziyaretlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için önceden şube müdürüne bilgi vermek,

d) Başkanın programlı gezi, ziyaret ve inceleme yerlerinde gerekiyorsa mahalli güvenlik güçleri ile birlikte intikalden önce gerekli güvenlik tedbirlerini almak, alınan tedbirler hakkında Şube Müdürüne önceden bilgi vermek,

e) Konutun iç ve çevre güvenliğini sağlamak,

f) Konuta girişleri kontrol altında bulundurmak,

g) Konuta gelen kişilerin usulüne uygun kimlik kontrollerini yaparak izin alındıktan sonra girişlerini sağlamak,

h) Konuta alınması istenen her türlü mektup, paket, koli ve benzeri eşyanın ve aracın kontrolünü yapmak, şüpheli görülenleri uzman personel marifeti ile kontrol ettirmek,

ı) Konutun bahçe girişini veya çevre duvarın dış cephesini kontrol altında bulundurarak şüpheli olabilecek koli ve paket gibi şeylerin görülmesi halinde en yakın amirine ve uzman personele haber vermek uzman personelin müdahalesine kadar gerekli çevre emniyetini almak,

i) Konut çevresinde dolaşan şüpheli kişilerin kimlik kontrollerini yapmak, gerektiğinde en yakın amirine bilgi vermek sureti ile haklarında gerekli araştırmayı yaptırmak,

j) Başkan, şayet Özel Konutta oturuyor ise yukarıda sayılan tedbirlerin aynısını bu ikamet çevresinde de almak,

k) Konutun garaj, kat merdiveni, asansör, odalar ve sıhhi tesisatı ve yangın söndürme tedbir ve imkanları hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Acil durumlarda sağlık müdahale alternatiflerini planlamak dahil yakın koruma ile ilgili diğer tüm tedbirleri almak,

m) Şube Müdürlüğünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

Ana Bina Koruma Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 20- Ana Bina Koruma Büro Amirliği;

a) Siyasi Parti grupları ve komisyon toplantıları dahil ana bina ve tören salonunda yapılacak her türlü toplantı, tören ve kabullerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve düzeni sağlamak,

b) Ziyaretçi ve görevli olmayan çalışanların kulislere girişlerini önlemek,

c) Basın mensuplarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayanları uyararak Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile irtibat kurmak,

d) 1, 2 ve 3 nolu kapılar ile basın kapısından ve kapalı garajdan ana binaya girişleri kontrol altında tutmak; giriş yapan ziyaretçileri, görevli gelenleri ve gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarını güvenlik uygulamasından geçirmek,

e) Şeref kapısından giriş ve çıkışları kontrol etmek, bu kapıyı kullanacak Devlet Büyükleri dışındaki kişilerin girişini önlemek,

f) Ana Binaya ve eklentilerine (Tören salonu, E blok, sığınaklar) her türlü yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler, ateşli ve ateşsiz silahlar ve bunlara ait mühimmatın girmesini önleyici tedbirler almak, sığınaklarda gerekli tedbirleri alarak yetkisiz kişilerin girişlerini ve bu bölgelerde dolaşmalarını engellemek,

g) Genel Kurul çalışma saatlerinden önce ve sonra Genel Kurul ve localarda suç unsuru bulunup bulunmadığına dair ve güvenlik için arama yapmak; Genel Kurul çalışmaları sırasında localarda gerekli güvenlik önlemlerini almak ve düzeni sağlamak,

h) Genel Kurul çalışmalarını izlemek üzere gelen dinleyicilerin İçtüzük hükümlerine uygun hareket etmelerini sağlamak,

ı) Basın toplantılarını takip ederek gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

i) Meclis Kampusunda bulunan devlet büyüklerini ve milletvekillerini genel güvenlik ve asayişe müessir fiillere karşı koruyucu güvenlik önlemlerini almak ve bunları uygulamak, ayrıca görev alanında bulunan devlet büyüklerinin yakın koruma hizmetini yapan kişiler ile müşterek çalışma yaparak hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak,

j) Başkanlık Divanında ve Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

k) Mesai başlamadan önce ve bittikten sonra sorumluluk alanındaki yerlerde suç unsuru bulunup bulunmadığına dair arama yapmak ve tutanak düzenlemek,

l) Görev yeri talimatlarında belirtilen hususlara mutlak riayet ederek hizmetleri yürütmek,

m) Polis Merasim Birliği vasıtasıyla eski ve yeni milletvekillerinin Meclis Kampusu dahilinde yapılacak cenaze törenlerini icra etmek,

n) Birimler arası koordinasyonu kurmak suretiyle hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak ve Şube Müdürlüğünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

Halkla İlişkiler Binası Koruma Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 21- Halkla İlişkiler Binası Koruma Büro Amirliği;

a) Halkla ilişkiler A-B Blok, Garajlar, Personel Binası, Meydan, P-Santralı ve diğer eklentilerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

b) Sorumluluk alanındaki binalara gelen ziyaretçileri, görevlileri ve gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarını güvenlik uygulamasından geçirmek,

c) Görev alanına her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, göz yaşartıcı maddeler, ateşli ve ateşsiz silahlar ve bunlara ait mühimmatın girmesini önleyici tedbirler almak,

d) Milletvekillerinin halkla ilişkiler binasındaki bürolarında misafirleri ve ziyaretçileri ile güvenli bir ortam içerisinde görüşebilmeleri için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

e) Tüp geçitten yetkili olanlar dışında hiç kimseyi kulisler tarafına göndermemek,

f) Kapalı Garaja girmesi gereken araçlar dışında araç almamak,

g) Mesai başlamadan önce ve bittikten sonra sorumluluk alanındaki yerlerde suç unsuru bulunup bulunmadığına dair arama yapmak ve tutanak düzenlemek,

h) Mesai bitiminde ve Genel Kurul çalışma saatlerinde içeride bulunan ziyaretçilerin dışarıya çıkışını temin etmek,

ı) Şube Müdürlüğünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

Milli Sarayları Koruma Şube Müdürlüğünün Birimleri

Madde 22- Milli Sarayları Koruma Şube Müdürlüğü;

a) İdari ve Destek Hizmetleri Büro Amirliği,

b) Aynalıkavak Kasrı Koruma Grup Amirliği,

c) Beykoz Kasrı Koruma Grup Amirliği,

d) Beylerbeyi Sarayı Koruma Grup Amirliği,

e) Dolmabahçe Sarayı Koruma Grup Amirliği,

f) Filizi Köşkü Koruma Grup Amirliği,

g) Florya Atatürk Deniz Köşkü Koruma Grup Amirliği,

h) Ihlamur Kasrı Koruma Grup Amirliği,

ı) Küçüksu Kasrı Koruma Grup Amirliği,

i) Maslak Kasrı Koruma Grup Amirliği,

j) Yıldızşale Köşkü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Konukevi Koruma Grup Amirliği

birimlerinden oluşur.

Milli Sarayları Koruma Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 23- Milli Sarayları Koruma Şube Müdürlüğü;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı Milli Saraylarda iç emniyeti tehlikeye düşürecek muhtemel sabotaj, tecavüz ve tehditlere karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldırmak,

b) Ziyarete açık Milli Saraylarda giriş ve çıkış kapılarını kontrol altında bulunduracak şekilde gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak,

c) Milli Sarayların gezi güzergahlarında gerekli kontrol ve gözetleme hizmetlerini yaptırmak,

d) Sağlamakla görevli olduğu iç emniyet hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek için gerekli görülen mahallerde nöbet noktalarını ve devriye güzergahlarını belirlemek,

e) Başkanın İstanbul’daki gezi ve incelemelerinde veya Milli Sarayları ziyaretleri esnasında yakın koruma hizmetlerini yürütmek, mahalli güvenlik güçleri ile birlikte gerekli güvenlik tedbirlerini almak, koordinasyonu sağlamak,

f) Milli Saraylar dahilinde bir suç işlenmesi halinde olaya derhal el koyarak elde edeceği sanık/sanıklar ile suçun delillerini mahalli zabıtaya teslim etmek ve bu amaçla mahalli zabıta ile işbirliğinde bulunmak,

g) İdari hizmetler ile personel, eğitim ve lojistik hizmetlerini yürütmek,

h) Şubede görevli personelin hizmet içi eğitimini sağlamak,

ı) Şube personelinin izin, istirahat ve diğer özlük hizmetlerine ilişkin işlemlerini yürütmek,

i) Saraylar Muhafız Birlik Komutanlığının çevre güvenliğini sağlamadığı saray, köşk ve kasırlarda çevre güvenliğini sağlamak,

j) Hizmetin özelliklerine göre görev yeri talimatları hazırlamak,

k) Bu Yönetmeliğin yayımından sonra Meclis Başkanlığının sorumluluğunda Milli Sarayların yeni açılacak bölümlerinde de Başkanın onayı ile Polis birimi kurarak koruyucu güvenlik tedbirlerini almak,

l) Güvenlik Koordinasyon Kurulu ve Başkanlık Divanının kararlarından kendi görev alanına girenleri takip ederek uygulamak,

m) Milli Sarayların dış çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak Saraylar Muhafız Birlik Komutanlığı ile protokol imzalamak ve imzalanan protokol doğrultusunda koordineli olarak çevre güvenliğini sağlamak,

n) Görev bölgelerinde görev alırken ve görev bırakırken rutin arama-tarama faaliyetlerini sürdürmek ve bu hususu tutanakla tespit etmek,

o) Milli Saraylar Daire Başkanlığı Teşkilatından kapılarda görevlendirilen sivil memurların görevleri ile kapıların açılış ve kapanış saatlerini karşılıklı imzalanacak bir protokol ile belirlemek,

p) Koruma Müdürlüğünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

İdari ve Destek Hizmetleri Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 24- İdari ve Destek Hizmetleri Büro Amirliği;

a) Koruma Müdürlüğünden veya Şubelerden gelen-giden evrakın kabul, kayıt, havale, dağıtım ve arşivleme ile istatistik hizmetlerini yerine getirmek,

b) Başkanın, İstanbul’daki gezi ve incelemelerinde veya Milli Sarayları ziyaretleri esnasında yakın koruma hizmetlerini yürütmek, mahalli güvenlik güçleri ile birlikte gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve koordinasyonu sağlamak,

c) Şubede görevli personel ile ilgili yazışmaları yapmak,

d) Koruma Grup amirliklerinin lojistik ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

e) Şube personelinin özlük dosyalarını tutarak işe başlama, ayrılma, izin, istirahat ve her türlü özlük işlerini yapmak,

f) Şube Müdürünün talimatları doğrultusunda Şubede görevli personelin eğitimine ilişkin hizmetleri yürütmek,

g) Şube Müdürlüğünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

Koruma Grup Amirliklerinin Görevleri

Madde 25- Koruma Grup Amirlikleri, saraylarda;

a) Giriş ve çıkış kapılarını kontrol altında tutarak içeriye her türlü yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, göz yaşartıcı maddenin girmesini önleyici tedbirleri almak,

b) Her türlü sabotaj, tecavüz ve tehditlere karşı gerekli görülecek iç güvenlik önlemlerini almak,

c) Nokta nöbeti ve devriye hizmetlerini amaca uygun yürütmek,

d) Gezi güzergahlarında kontrol ve gözetleme hizmetlerini yürütmek,

e) Mal ve can emniyetine yönelik diğer her türlü tedbiri almak,

f) Şube Müdürlüğünce verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Emir, Yetki, Sorumluluk ve Bağlılık

Madde 26- Bu Yönetmelikte kuruluş, görev ve çalışma esasları belirlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü, Başkanın emrindedir ve görevlerinden dolayı Başkana karşı sorumludur.

Koruma Müdürlüğü, yürürlükteki mevzuat hükümleri ve Başkanın talimatları doğrultusunda güvenliğin sağlanmasına yönelik her türlü önleyici, koruyucu ve düzenleyici tedbirleri uygulamakla görevli ve yetkilidir.

Koruma Müdürlüğüne, hizmetleri ile ilgili olarak Başkanın dışında hiçbir makam ve merci emir veremez. Başkan, bu yetkisini talimatı doğrultusunda İdare Amirlerine kullandırabilir.

2919 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine verilen görev ve sorumluluk hükümleri saklıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürü ve Teşkilatı, görev ve sicil yönünden Başkana; özlük işleri, disiplin, ikmal ve bakım hizmetleri ve personel eğitimi yönünden Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlıdır.

Çalıştırma Yasağı

Madde 27- Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğünde görevlendirilen personel, emniyet hizmetleri dışında başka iş ve hizmetlerde çalıştırılamaz.

Koordinasyon

Madde 28- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Saraylarda, dış ve iç emniyeti kendi hizmet alanları içinde sağlamakla görevli Askeri Birlik ve Polis Kuvveti, görevlerin yürütülmesi sırasında karşılıklı işbirliği içinde bulunurlar. Bu kuvvetler arasındaki koordinasyon Başkan tarafından sağlanır. İşbirliği ve koordinasyon esasları İşbirliği Protokolü ile belirlenir. Başkan veya görevlendirdiği yetkili tarafından onaylanır ve uygulanır.

Sosyal Haklar ve Yardımlar

Madde 29- Meclis Başkanlığına tahsis edilen Polis Kuvvetinde görevli personelin aylık ve ödenekleri ile diğer mali, sosyal hak ve yardımları Emniyet Genel Müdürlüğünce ödenir.

Ancak bu personele, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında Genel İdari Hizmetleri Sınıfına mensup aynı kadro dereceli bir personele ödenen Fazla Çalışma Ücreti, Özel Hizmet Tazminatı ve Giyecek Yardımı bu husustaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararları ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

a) Kendilerine Emniyet Genel Müdürlüğünce Özel Hizmet Tazminatı, Fazla Çalışma Ücreti ve Giyecek Yardımı ödenenlere, Türkiye Büyük Millet Meclisince aynı ad altında yapılan ödemelerden az ise aradaki fark kadar,

b) Bu ad altında herhangi bir ödeme yapılmayanlara ise, yukarıda ifade edilen emsal uygulama suretiyle tespit edilecek miktarda,

ödeme yapılır.

Bu personel ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları, Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine göre tedavi yardımı ve sağlık hizmetlerinden faydalandırılır.

Tedavi yardımı ve sağlık hizmetlerinin uygulama usul ve esasları Meclis Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında yapılan 1/1/1991 tarihli Protokole göre yürütülür.

Bu maddenin birinci fıkrası dışındaki giderler Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden karşılanır.

İhtiyaçların Karşılanması

Madde 30- Tahsis edilen Polis Kuvvetinin büro, döşeme, demirbaş ve tüketim malzemesi ihtiyacı ile bunların bakım ve onarım giderleri ve bu kuvvete Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilecek araçların bakım onarımı, akaryakıt ve yağ giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden karşılanır.

Teşkilat, Malzeme ve Kadro

Madde 31- Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı kuruluş şemasında belirtilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü personeli; uygulama standartlarına göre hizmetin özelliklerine uygun Emniyet personeli arasından, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanınca görevlendirilecek kişi tarafından, son üç yıl içinde olumlu sicil alanlar arasından seçilerek Başkanın talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca görevlendirilir. Personelin geri alınması da aynı usullere tabidir.

Görev Süresi

Madde 32- Başkanın istemi üzerine, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin çalışma süresi, Koruma Müdürü ve Koruma Müdür Yardımcısı ile ikinci bölge hizmetine gidecek personel hariç olmak üzere altı yıldır.

Ancak;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli iken kendi disiplin mevzuatları çerçevesinde, Disiplin kurulları tarafından ceza verilenlerin,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapmaları Müfettiş raporu ile sakıncalı görülenlerin,

c) Terfi nedeniyle aynı rütbede ihtiyaçtan fazla personel olması halinde ihtiyaç fazlası görülen personelin,

d) Misyon korumada, uluslararası kuruluşlarda veya mesleki eğitim kapsamında yurt içi veya yurt dışında görevlendirilenler (Koruma Müdürlüğünce branşında ihtiyaç dolayısıyla gönderilenler hariç) veya ücretsiz izine ayrılanlar (Askerlik hizmeti hariç) veya yukarıda belirtilen durumlar haricinde Koruma Müdürlüğü hizmetleri dışında başka bir yerde geçici olarak görevlendirilenlerin,

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görevleri sona erer ve kurumlarına iade edilirler.

Eğitim

Madde 33- Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğündeki emniyet personeli, çalıştıkları birimin hizmetlerine uymalarının sağlanması ve niteliklerinin geliştirilmesi için, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak programlar çerçevesinde özel eğitime tabi tutulurlar.

Bu personelin diğer hizmet içi eğitimleri ile atış ve uzmanlık eğitimleri, Emniyet Teşkilatı personelinin tabi olduğu esaslara göre yaptırılır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 34- Meclis Başkanlığına tahsis edilen emniyet personeli hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ve gerektiğinde Emniyet Teşkilatı Mevzuatı uygulanır.

 

Suç İşlenmesi Hali

Madde 35- Meclis Başkanlığına tahsis edilen Polis Kuvveti, Başkanlığın sorumluluğunda olan bütün bina, tesis, bahçe ve arazisi içinde milletvekilleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinden başka bir kimsenin suç işlemesi halinde, olayı açıklayan ve suç delillerini kapsayan bir tutanakla birlikte sanığı mahalli Emniyet Karakoluna teslim eder.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 36- 22/7/1984 tarihli ve 18466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile 14/7/1993 tarihli ve 21637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 37- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38- Bu Yönetmeliğin;

a) İçişleri Bakanlığı ile ilgili hükümlerini İçişleri Bakanı,

b) Diğer hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

yürütür.

—— • ——

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Ayniyat Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı Milli Saraylarda mevcut her türlü tarihi ve demirbaş eşya ile levazım ve inşaat malzemelerinin kaydı, kullanılması ve korunması, kayıttan silinmesi, imhası veya satışları ile ilgili ayniyat muhasebesi usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı Milli Saraylarda mevcut her türlü tarihi eşya, demirbaş eşya ve mefruşat ile inşaat, levazım ve demirbaş ambarları stok işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmeliğin dayanağı, 19/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 3 ve 13 üncü maddeleri ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur.

Tanımlar

Madde 4.- Bu Yönetmelikte geçen;

Başkanlık : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını,

Genel Sekreterlik : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğini,

Daire Başkanlığı : Milli Saraylar Daire Başkanlığını,

Saymanlık : Milli Saraylar Daire Başkanlığı Mal Saymanlığını,

Birim : Daire Başkanlığına bağlı saray, köşk, kasırlar ile şube müdürlüklerini ve Mal Saymanlığını,

Zimmet Sorumlusu : Tarihi ve demirbaş eşya ile diğer malları zimmetinde bulunduran saray, köşk, kasır amir ve müdürlerini; özgün tasnifli depoları bulunan seksiyon sorumlularını ve yeni demirbaşlarla ilgili olarak görevlendirilen demirbaş sorumlularını,

Obje : Birimlerdeki her türlü tarihi ve demirbaş eşya ile her türlü malzemeleri,

Seksiyon Sorumlusu : Belirli grup eserler üzerinde uzmanlaşmış ve Başkanlıkça sorumlulukları onanmış müze araştırmacılarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Tarihi Eşya, Demirbaş Eşya, İnşaat ve Levazım Malzemeleri Nitelikleri

Tarihi Eşya

Madde 5- Daire Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırlarda bulunan ve geçmiş zaman saray yaşantısından kalan objeler ile Ulu Önder Atatürkün saray, köşk ve kasırlarımızda kullandığı maddi, manevi, tarihi, kültürel ve bedii değer ifade eden her türlü objeyi ihtiva eder.

Mevcut 1952 yılı envanter kayıtlarında Demirbaş olarak tanımlanmış oldukları halde, yukarıda belirtilmiş olan özellikleri taşıdıkları, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükmü uyarınca yapılan değerlendirme sonucu kayıtlarına şerh düşülen objeler de tarihi eşya olarak kabul edilirler.

Demirbaş Eşya

Madde 6- Ne suretle temin edilirse edilsin, belirli bir süreye bağlı olmaksızın uzun zaman korunabilen, kullanılabilen ve taşınabilen, bir yıldan uzun ekonomik ömre sahip eşyalar olup cinsleri Ek (1) numaralı cetvelde belirtilmiştir.

Elektrik, telefon, su, havagazı, doğalgaz, zil ve benzeri sabit tesisatlar ile banyo ve duş tertibatları demirbaş eşya sayılmazlar.

Ek (1) numaralı cetvele dahil olmayan, fakat nitelikleri itibariyle yukarıdaki tanıma uyan diğer eşyalar da demirbaş kabul edilerek bu kısma ait muhasebeye tabi tutulacaklardır. Ancak, demirbaş sayılmalarında nitelikleri bakımından kuşku duyulan eşyalar hakkında, Daire Başkanlığınca görüşü istenen kurum içi ya da kurum dışı bilirkişinin yazılı görüşü alınmak suretiyle işlem yapılır.

İnşaat ve Levazım Malzemeleri

Madde 7- Saray, köşk ve kasırların koruma, bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarında kullanılan ve boya, cam, cila, demir, fotoğraf, kalemkarlık, kurşun, tesisat gruplarına ait demirbaş eşya haricinde kalan inşaat ve imalata mahsus her nevi malzeme ile yarı mamul ve mamul malzemeler, inşaat malzemeleri; bağlı birimler ile idari birimlerin ihtiyacı olan sarf maddelerini ihtiva eden bahçe, döşeme, elektrik-elektronik, kırtasiye, oto, temizlik, demirbaş eşya dışında kalan yangın söndürme grubu malzemeleri ile levazım ambarına girişi yapılan yenilen, içilen, giyilen ve kullanılmak suretiyle yıpranan ve tükenen madde ve eşyalar, tıbbi ve kimyevi madde, ecza ve ilaçlar ile bütün birimlerde kullanılan ve harcanan matbu evrak, kırtasiye, yakacak ve aydınlatma malzemeleri, levazım malzemeleridir. Bu malzemeler Ek (2) numaralı cetvelde gösterilmiştir.

Birimlerde ihtiyaç duyulan, ancak piyasadan satın alınamayan ve Daire Başkanlığı yönetiminde bulunan atölyelerde imal edilen malzemeler, imalat tutanaklarında tespit edilen özelliklerine ve kıymetlerine göre, ilgili ambara giriş kaydedilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Mal Saymanı

Madde 8- Daire Başkanlığı yönetiminde bulunan tüm birimlerdeki tarihi ve demirbaş objelerle ilgili işlemler; bağlı inşaat, levazım ve demirbaş ambarlarında bulunan malzeme hareketleri ile diğer ayniyat muhasebesi uygulamalarının usulüne uygun yapılmasından sorumlu ve dönem hesabını Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına vermekle yükümlü olan kişidir.

Zimmet Sorumlusu

Madde 9- Tarihi ve demirbaş eşya teslim edilen saray, köşk ve kasır amir ya da müdürleri; özgün tasnifli depoları bulunan seksiyon sorumluları ile yeni demirbaş eşyalarla ilgili olarak birim müdürlüklerinin teklifi ve Daire Başkanının onayıyla görevlendirilen demirbaş sorumlularıdır. Bu görevliler, kendilerine teslim edilen tarihi ve demirbaş objelerin korunmasını, kontrolünü ve güvenliğini sağlamak ve istenildiğinde yetkililere göstermekle yükümlü olup bu objelerle ilgili olarak saymana ve sıralı amirlerine karşı sorumludurlar.

Zimmet sorumluları 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanununa tabi olup sorumluluklarını, kendilerine bağlı yardımcıları, koruma amirleri ve koruma memurları aracılığıyla müteselsil sorumluluk esasları doğrultusunda yerine getirirler.

Seksiyon Sorumlusu

Madde 10- Seksiyon sorumluları, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtildiği şekilde tasnife tabi tutularak kendilerine sorumluluğu verilen objeleri izlemek, kültürel envanter bilgilerini oluşturmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, belirlenmiş olan periyotlarda gözetim raporlarını ilgili birim amirleriyle birlikte düzenlemekle yükümlüdürler. Gözetim raporlarında belirtilen hususların takibinden, ilgili birim zimmet ve seksiyon sorumluları birlikte sorumludur.

Seksiyonlarına ait tasnifli depoları bulunan ve bu depolardaki objelerle ilgili kendilerine zimmet verilenler, bu depolarda bulunan objelerin kültürel envanteri, bakımı, kontrolü ve korunmasıyla ilgili tedbirleri almakla yükümlüdürler. Zimmet alan seksiyon sorumluları Kefalet Kanununa tabidir.

Seksiyonlara ait depo anahtarlarından biri ilgili birim zimmet sorumlusunda, diğeri de seksiyon sorumlusunda bulunur ve depoların açılıp kapanması tutanak ile tespit olunur.

Demirbaş Sorumlusu

Madde 11- Daire Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırlar dışında kalan birim amirleri, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilmiş olan demirbaş eşyaların takibi amacıyla, Daire Başkanlığının onayıyla görevlendirecekleri bir personeli Saymanlığa bildirirler.

Demirbaş sorumluları, bağlı oldukları birime ait demirbaş eşyayı, kullanıcılarına el senetleri karşılığı teslim eder ve kullanıcılarından teslim alır; istenildiğinde bu senetleri yetkililere göstermekle yükümlü olup, takipten sayman ve sıralı amirlerine karşı sorumludurlar.

Ambar Memuru

Madde 12- Daire Başkanlığının ihtiyaç duyacağı malı, eşyayı ve malzemeyi, sayman yönetiminde kendisine tahsis edilmiş olan ambarında bulunduran, koruyan ve yasal evrakı ile girdi ve çıktısını takipten sorumlu olan kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tarihi ve Demirbaş Eşyalarla İlgili Usül ve Esaslar

Tarihi ve Demirbaş Eşyanın Kaydı

Madde 13- Mevcut birimlerde bulunan tarihi ve demirbaş eşyalara ait 1952 yılı envanter bilgilerini içeren esas defter kayıtları ve eşya hareketlerinin izlendiği repertuvar kayıtları ile birimlerin, idari büroların ve atölyelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın alınan, hibe edilen ya da imal edilen demirbaş eşyanın kaydedildiği Yeni Defter kayıtları esastır.

Mal Saymanlığı Envanter Bilgi Sistemi Projesi kapsamında esas defter kayıtları bilgisayar ortamına aktarılmış olan objelerle ilgili tüm işlemler, bilgisayar sistemi üzerinde takip ve bu işlemlere ait esas evrak da istenildiğinde ibraz edilmek üzere Saymanlık arşivinde muhafaza edilelir.

Saymanlık bilgisayar sistemine, esas kayıtlarında yer alan bilgiler yanında eserlerin tasnifi, bakımı, onarımı, korunması ve denetimine yardımcı ek bilgiler ile objelere ait bir ya da birden çok resim eklenir.

Ayrıca, Milli Saraylar merkezi bilgisayar ağının kurulmasının tamamlanmasını müteakip, kayıtlı eserlerin sanat tarihi yönünden incelenmesi amacıyla obje türlerine göre belirlenecek sorgulama formatları onaydan geçirilerek Daire Başkanlığı Kültür Tanıtım Yardımcılığına bağlı seksiyon sorumluları ve müze araştırmacılarınca yapılacak araştırmalar sonucu ulaşılabilen bilgiler, mevcut envanter bilgilerine ek olarak, kendilerine verilen yetki sınırları içerisinde bilgisayar sisteminde, ilgili envanter numarasıyla bağlantılı olarak kayda alınır.

Birimlerin, idari büroların ve atölyelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde tanımlanan demirbaş eşyadan satın alınan, devredilen, hibe edilen ya da atölyelerde imal edilenler, bilgisayar programında yapılacak yeni düzenlemeler tamamlanana kadar Yeni Defter olarak adlandırılan demirbaş eşya defterine, kayda esas fatura, devir teslim tutanakları, imalat tutanakları, bağış belgeleri gibi yasal belgeler üzerinden, nitelikleri ve değerleriyle kaydolunmaya devam olunur. Kayda esas belgelerin bir sureti Saymanlıkça saklanır.

Yeni Demirbaş eşya defter numarası “YD”; envanter programı defter alanının sayısal olması sebebiyle, bilgisayar sisteminde (98) numaralı defter olarak tanımlanır.

Kurum Dışından İntikal Eden Tarihi Eşyanın Kaydı

Madde 14- Diğer kurum, kuruluşlar ile üçüncü şahıslardan devir, satınalma ya da hibe yoluyla intikal eden objelerde, birimlerde bulunan tarihi ve demirbaş eşyayla dönemsellik ve illiyet bağı ile tefriş ve teşhir değeri taşıması nitelikleri aranır. Bu husus, ilgili seksiyon sorumluları, seksiyon görevlisi müze araştırmacıları ile birim zimmet sorumlusunun katılımıyla düzenlenecek raporla belgelenir.

Kabul edilmelerine karar verilen objeler, Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterliğin onayını müteakip tesellüm senedi karşılığı teslim alınırlar ve Saymanlıkça ilgili birimlere ait bölüm defterlerine kaydedilirler.

Obje Vasıflarının Değerlendirilmesi

Madde 15- Mevcut birimlerde bulunan ve kayda alındıkları günün koşulları ile günümüz eser inceleme anlayışı arasındaki farklılıklar nedeniyle vasıfları hakkında tereddüde düşülen 1952 yılı envanter kayıtlarında Tarihi ve Demirbaş olarak tanımlanan objeler, kurum içi veya kurum dışı bilirkişilerin de katılımının sağlandığı, Daire Başkanlığının önerisi ve Başkanlığın onayı ile kurulacak bir komisyon marifetiyle yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar. Objeler, tür tasnifine tabi tutularak ait oldukları seksiyonlar, dönemleri, maddi, manevi, tarihi, kültürel ve bedii değer taşıyıp taşımadıkları, takdir olunacak güncel kıymetleri ile terkin edilmeleri gerekenler, düzenlenecek bir raporla belirlenir.

Birimlerde bulunan her bir obje için ayrı ayrı işaretlenerek hazırlanan Komisyon raporları, Daire Başkanlığı aracılığıyla Saymanlığa intikal ettirilir ve bu bilgiler, mevcut envanter kayıtlarına bu değerlendirmelere göre eser tasnifine imkan verecek biçimde şerh olarak düşülür.

Bu değerlendirmeler sonucu maddi, manevi, tarihi, kültürel ve bedii değer ifade edenler Tarihi Eşya olarak addedilirler ve hiçbir surette kullanılamazlar. Kullanılmakta olanlar da Komisyon raporunu müteakip en geç üç ay içerisinde ilgili saray, köşk ve kasırlardaki yerlerine konulurlar.

Ancak, Yönetim binasında Başkanlık ve Daire Başkanlığı odalarında bulunan eşya, bu mekanların temsil ve sergileme özelliği taşıması sebebiyle bulundukları odaların eşyası olarak kaydedilerek bulundurulabilirler.

Bu objelerin dışında kalan objeler ise demirbaş olarak tanımlanarak, Daire Başkanlığının onayı ile bağlı birimlerde kullanıma sunulabilir ya da Genel Sekreterlik onayı ile öncelikle eğitim kurum ve kuruluşları olmak üzere, takdir olunacak diğer kurum ve kuruluşlara devredilebilir.

Eserlerin bakımı, onarımı, sergilenmesi ve korunmasıyla ilgili olarak, bu değerlendirmeler öncelikle dikkate alınır.

Tarihi ve Demirbaş Eşyanın Numaralanması

Madde 16- Tarihi ve Demirbaş eşyanın kolay bulunabilir bir yerine, doğrudan görünmeyen, düşmeyecek ve silinmeyecek bir biçimde envanter numarası yazılır veya eşya özelliklerine uygun cins ve büyüklükte, kendi türleriyle bir örnek, mevcut bilgisayar sistemi hedeflerine ve elektronik tanıma sistemlerine uygun ve obje esas kayıtlarına ulaşmaya imkan veren tanıtım etiketi takılır.

Zimmet sorumluları ve kendisine bağlı koruma amir ve memurları ile eşya üzerinde bakım, onarım ve restorasyon yapanlar; bu etiketlerin korunmasını sağlamak ve düşmesi ya da kaybolması halinde Saymanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Tarihi Eşyanın Periyodik Kontrolü

Madde 17- Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca değerlendirmeye tabi tutulan objelerden tarihi olarak tespit olunanların günlük kontrol ve denetimleri, zimmet sorumluları ve kendilerine bağlı personeli aracılığıyla yapılır.

Obje kontrol periyotları, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca kurulacak Komisyonca belirlenir.

Seksiyon sorumluları, belirlenmiş olan periyotlarda, ilgili objeleri inceleyerek maruz kaldıkları etkileri, durumları hakkındaki gözlemleri ve objenin performansı konularında zimmet sorumlularıyla birlikte düzenleyecekleri rapor sonuçlarını Daire Başkanlığına iletirler. Daire Başkanlığı onayını müteakip bu raporları ilgili obje siciline, bilgisayar programı üzerinde kendilerine verilen yetki sınırları içerisinde merkezi bilgisayar sisteminin kurulmasını müteakip işlemekle sorumludurlar.

Düzenlenen periyodik kontrol raporları, görevli seksiyon, ilgili birim amirliği ve saymanlık arşivinde saklanır.

Tarihi Eşyanın Onarımı

Madde 18- Zimmet sorumluları ile seksiyon sorumluları, sorumlulukları altında bulunan onarıma muhtaç objelerin tespitini yapmak ve onarımlarıyla ilgili işlemleri takiple sorumludurlar. Objelerin onarımıyla ilgili form tanzim edilerek Daire Başkanlığının onayı alınır. Onarım formlarında, onarıma ilişkin uyulması gereken esaslar belirlenir. (Ek-3)

Zimmet sorumluları, onarıma gönderilecek eşyayı, Saymanlıktan alacakları Onarıma Gönderilecek Eşya Onarılan Tarafından Alındı Makbuzu ya da aralarında düzenleyecekleri teslim tesellüm tutanakları tanzim etmek suretiyle ilgili atölye sorumlularına teslim edeceklerdir. Bu makbuzlar, tamir için gönderildiği atölye sorumlusu tarafından teslim alındığına dair kısmı imzalandıktan sonra Saymanlıkça imzalanmak üzere geri getirilir. (Eşyanın onarım sonrası iadesinin, ilgili zimmet sorumlusu tarafından teslim alındı kısmının imzalanmasını takiben Saymanlıkça imzalanmak suretiyle eşyanın yerine konulduğu siciline işlenir ve esas nüsha Saymanlıkça dosyalanır.) (Ek-4)

Tutanak düzenlenmesi halinde, bu tutanakta aşağıdaki hususların bulunması aranır ve tutanağın bir sureti Saymanlığa intikal ettirilir.

Bu makbuz ve tutanaklarda; onarım form numarası, objelerin kayıtlı evsaf bilgileri, onarıma gönderildikleri mekan, onarım sonrası konuldukları yer ve teslim eden zimmet sorumluları, teslim alan atölye yetkilisi ile sayman imzası aranır. Atölyelere onarım amacıyla teslim edilen eşyaların takibi, zimmet sorumluları ile ilgili seksiyon sorumlularınca yapılır.

Daire Başkanlığına bağlı atölyelerde onarımı yapılamayan eşya, piyasada ehil ustalara -mümkün olduğunca yerinde- yaptırılabilir. Onarılmak amacıyla harice gönderilecek eşyayla ilgili olarak Başkanlık onayı aranır.

Mevcut atölyelerde onarılma imkanı bulunmayan tarihi ve demirbaş objelerden Başkanlık onayı ile hariçte onarılmalarına izin verilenler, son kayıtlı evsafını, resmini ve güncel kıymetini içeren tutanaklar ve teslim alma makbuzları karşılığı teslim edilirler. Teslim edilen objelerin güvenliğinden ve korunmasından teslim alanlar sorumludur.

Koltuk, kanepe, sandalye, sedir gibi döşeme kaplı objelerin onarımında, ambarlarda mevcut orijinal desen ve özelliğe sahip kumaşlar kullanılır. Ancak, üzerlerindeki kumaşları sergilenemeyecek ve onarılamayacak derecede bozuk ya da esas kumaşı hakkında bilgi bulunmayan objelere kaplanacak kumaşların desen ve niteliğine, Başkanlık onayıyla kurulmuş olan Tekstil Komisyonunca karar verilir.

Sergilenemeyecek derecede eskimiş ve yıpranmış olup onarılamaz durumdaki perde ve mefruşat, öncelikle aynı desen ve özellikte kumaşlarla yenilenir. Bu tür objelerin yenilenmesine ya da aynı desende kumaş bulunmaması halinde, kumaş desen ve niteliğine Tekstil Komisyonu karar verir.

Yeniden imal edilen perde ve mefruşat, Saymanlık bilgisayar sisteminde açılmış olan (96) numaralı defterde, imalat tutanaklarındaki değerleriyle kayıt altına alınırlar ve evsafına, esas objeye ait envanter numarası referans olarak düşülür.

Onarımı tamamlanan objelere ilişkin düzenlenmiş olan onarım formlarının bir sureti, bu formlarda yer alan onarım bilgilerinin obje siciline işlenmesi amacıyla Saymanlığa gönderilir.

Obje Nakilleri

Madde 19- Zimmet sorumluları ile seksiyon sorumluları, sorumlulukları altında bulunan objeleri, herhangi bir kayıt düzeni olmaksızın bulundukları mekandan bir başka mekana nakledemezler. Objelerin nakledilmesinde aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a) Birimlerin tefrişi amacıyla obje nakli: Daire Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırların turizme açık ya da açılacak alanlarının tefrişi ile sergilenmek üzere teşhire konulacak objelerin ilgili yerlerine nakilleri, Daire Başkanının önerisi ve Başkanlık onayı ile kurulmuş olan Eşya Nakil Komisyonu marifetiyle yapılır. Komisyon kararını müteakip eşya; saymanlık, zimmet sorumlusu ve seksiyon sorumlusu nezaretinde ilgili yerine nakledilir ve nakil tamamlandığında durum tutanak ile tespit olunur. Eşya nakli, birime ait repertuvar defterleri ve saymanlık envanter kayıtları üzerinde yürütülür ve takip edilir.

b) Birim mekanlarının restorasyonu nedeniyle obje nakli: Birim mekanlarının restorasyonu öncesi bu mekanlarda bulunan eşyalar, ilgili birim amiri veya müdürü ile seksiyon sorumlularının önceden karar vereceği aynı birim içindeki mekanlara mekan boşaltma tutanağı düzenlemek suretiyle nakledilirler. Düzenlenen nakil tutanağının bir sureti Saymanlığa gönderilir ve eşya hareketi obje siciline işlenir.

Ancak, nakledilecek alanların diğer saray, köşk ve kasırlarda bulunması halinde Başkanlık onayı aranır.

c) Risk halinde obje nakli: Zimmet sorumluları, periyodik kontrolleri esnasında obje güvenliğinin risk altında bulunduğunu tespit etmeleri halinde bu risk ortadan kalkana kadar ilgili objeleri güvenli bir alana geçici olarak naklederler. Nakil, birim müteselsil görev sorumlularının da imzalarının bulunduğu tutanakla tespit olunarak tutanağın bir sureti Saymanlığa gönderilir. Söz konusu riskin ortadan kaldırılması için gereken müracaatlar yapılır. Riskin ortadan kaldırılmasının on günden fazla süreceğinin belirlenmesi halinde nakil, obje siciline işlenir. Risk ortadan kalktığında eşya eski yerine geri getirilir.

d) Geçici obje nakli: Birimlerden bir diğerine geçici süreli sergi ve tanıtım amacıyla obje nakli Başkanlık onayı ile yapılır. Başkanlık onayını müteakip objelerin nakli, Saymanlık, ilgili zimmet sorumluları ve ilgili seksiyon sorumlularının birlikte imzalayacakları tutanak ile tespit olunur. Nakledilen objelerin hareketi Saymanlıkça obje siciline işlenir.

Objelerin sevkinden, kullanılmasından ve korunmasından objeleri teslim alan birim zimmet sorumluları mesuldür.

Birimlerden gerek daimi ve gerekse geçici olarak eşya ve malzeme çıkışında, kapı kontrol görevlileri tarafından o eşyaya mahsus ve kopyalı olarak saymanlık muhasebesinden (Ek-5) yazılmış çıkış kâğıdı aranır. Müfredat ile karşılaştırılarak kontrol yapılır ve (Saray ve köşk veya daireye sevk olunan nâkil kâğıdında adet ve evsafı gösterilen eşyanın çıkış kontrolü yapılmış ve başkaca eşya çıkarılmamış olduğu bildirilir.) şerhi verilerek dosyasına konulmak üzere Saymanlığa gönderilir.

Harice Obje Gönderilmesi

Madde 20- Birimlerden ülkemizin tarihi ve kültürel tanıtımı amacıyla resmi ya da özel kurumlarca düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı süreli sergilere tarihi vasfı haiz eşya verilebilmesi; eserlerin nakil süreci ve sergilenecekleri, mekanın fiziki ve biyolojik koşulları hakkında sergi düzenleyenler tarafından verilecek bilgilerin, Daire Başkanlığınca tespit olunacak bilirkişilerce, eserlere zarar vermeyecek biçimde olduğunun düzenlenecek raporla uygun görülmesi ve Başkanlık makamının onayı ile mümkündür. Sergilenmesine onay verilen eserlerin nakilleriyle ilgili her türlü güvenlik, koruma tedbirleri ile sigorta bedelleri ilgili kurumca karşılanır.

Eserlerin sergilenme ve iadesi sürecinde meydana gelecek bozulma veya vasıf kayıpları, ilgili kurumdan tazmin edilir.

Maddi, manevi, tarihi ve bedii değer taşımayan ve demirbaş olarak tanımlanmış olan eşyanın bir başka kurum ya da kuruluşa devrinde ya da lüzumsuz ve hurda eşyanın satılmak üzere Defterdarlığa devrinde Genel Sekreterlik onayı aranır.

Devrine karar verilen eşya, teslim tesellüm senetleri ya da teslim alma belgeleri karşılığı yetkili ve mesul şahıslara teslim edilir.

Eşya Evsafındaki Değişikliklerin Kaydedilmesi

Madde 21- Onarımları sırasında esas kayıtlarında evsafı belirtilenin dışında Tekstil Komisyonu tarafından farklı kumaşla yenilenmelerine karar verilen döşeme, mefruşat ve demirbaşların onarım sonrası evsafı, onarım formlarında belirtildiği şekliyle Saymanlıkça obje siciline işlenir.

Ayrıca, bu Yönetmeliğin 24 ve 25 inci maddelerinde belirtildiği şekilde obje vasıflarında meydana gelebilecek eksilmeler ve bozulmalara ilişkin bilgiler de Saymanlıkça obje siciline işlenir.

Kıymet Takdir Olunması

Madde 22- Fiyatı belli olmayan veya bağış yoluyla Milli Saraylara mal edilmiş obje ve malzemenin kıymetleri, Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterliğin onayı ile kurulacak bir komisyon marifetiyle takdir olunur.

Tarihi ve bedii kıymete haiz her nevi eşya, kitap ve benzeri kıymetlerin takdirinde bilirkişiye ihtiyaç duyulursa bu Komisyona, Genel Sekreterlik kararıyla yeterli sayıda bilirkişi ilave olunur.

Boyut Farklılıklarının İşlenmesi

Madde 23- Zimmet sorumluları, bakım sorumlusu müze araştırmacıları ile saymanlık personelinin periyodik olarak yapacakları çalışmalar esnasında tespit edecekleri kayıtlı boyutlar dışındaki objenin biçimine göre yapılan ölçüm farklılıkları, düzenlenen tutanakla obje siciline işlenir.

Kusur ve Tedbirsizlik Neticesi Hasar Gören Obje

Madde 24- Milli Saraylara ait herhangi bir objenin kaybolmasına veya kırılıp bozulmasına, kasti olarak sorumlu oldukları işlere gerekli özeni göstermeme veya işleri savsaklama ve gerekli önlemleri zamanında ve yeterince almama sonucu sebebiyet verenler zararı tazmine mecburdurlar.

Objenin tazmini, eşit vasıf ve şartları haiz eşyanın temini halinde aynen; eşit vasıflı eşyayla tazmininin mümkün olmadığı takdirde, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek rayiç bedel üzerinden nakden ödenir.

Tahrip edilen veya bozulan eşyanın bozuk ve kırık kısımları bir kıymet ifade etse dahi tazmin, belirlenen rayiç bedelin tamamı üzerinden olur.

Bu objelerden tarihi ve bedii kıymeti haiz olanların ödettirilmesinde, Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterliğin onayı ile kurulacak komisyon tarafından belirlenen değer esas alınır.

Nakden ödeme, objenin takdir olunan bedelinin makbuz mukabili Maliye veznesine yatırılmasıyla olur.

Tazmini müteakip, objenin durumuna göre terkin ya da evsaf değişikliği obje siciline işlenir.

İrade Dışı Nedenlerle Hasar Gören Obje

Madde 25- İrade dışı nedenlerle veya mücbir sebepler neticesinde obje vasıflarında meydana gelen eksilmeler, bozulmalar ve özellik değişiklikleri ile sair hasar söz konusu olduğunda, zimmet sorumluları, seksiyon sorumluları, ilgili bölüm sorumlusu koruma amir ve memuru ile sayman ve ilgili şahsın iştirakiyle durum tutanağa geçirilir. Tutanak, Daire Başkanlığının teklifi ile Genel Sekreterlik onayına sunulur.

Genel Sekreterlik, gerek görmesi halinde, bilirkişilerden de yararlanarak konuyla ilgili inceleme yaptırabilir. Bu inceleme tamamlanıncaya kadar objeyle ilgili hiçbir işlem yapılamaz.

İncelemeye gerek duyulmadığının ve tutanağın onaylandığının ya da inceleme sonucunun Genel Sekreterlikçe Daire Başkanlığına bildirimini müteakip objenin aşağıdaki durumlarına göre işlem yapılır:

Eşya onarılamaz halde ise terkin işlemi yapılır.

Eşyanın onarımı mümkün ise bu Yönetmeliğin 18 ve 21 inci maddeleri uyarınca onarım işlemi yapılır ve objenin özelliğindeki değişiklikler siciline işlenir.

Demirbaş Eşyanın Devri, Satışı, İmhası ve Terkin Kaydı

Madde 26- Birimlerden Genel Sekreterlikçe herhangi bir resmi daireye devri ile lüzumsuz ve hurda eşyadan satılmak üzere Defterdarlığa devrine onay verilenler, alınacak makbuzlar karşılığında yetkili ve mesul şahıslara teslim edilir ve terkin işlemi obje siciline işlenir.

Çok kullanma sebebiyle tamir kabul etmeyecek bir surette eskimiş olan ve bu sebeple bir kıymet ifade etmeyen demirbaş eşya, saymanın teklifi ve Daire Başkanlığının onayıyla kurulacak bir terkin heyeti tarafından düzenlenecek tutanağın, Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterliğin onayına sunulması suretiyle terkin edilir.

Terkin edilen eşya herhangi bir değer ifade etmiyor ve satılamıyor ise, terkin komisyonu huzurunda komisyonca belirlenecek biçimde imha edilirler, imha edilen eşyayla ilgili olarak bir imha tutanağı tutulur ve terkin kaydı obje siciline işlenir.

Yıl Sonu Sayımı

Madde 27- Her sene sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu marifetiyle ve bir örneği kendilerinde bulunan demirbaş ve tarihi eşya esas defterleri ile Milli Saraylarda bulunan demirbaş ve tarihi eşya, esas defterleriyle mutabakat yapıldıktan sonra, henüz tamamlanmamış işlemler de dikkate alınarak Saymanlıkta mevcut kayıtlarla karşılaştırılır.

Denetim neticesi bir rapor düzenlenerek Başkanlık Divanına sunulur ve bu suretle sayman, zimmet sorumluları ve müteselsil sorumlular hakkında gereken karar verilir.

Demirbaş Obje Repertuvarları

Madde 28- Demirbaş ve tarihi eşya, esas defterlerine göre tanzim edilerek halen kullanılmakta olan eşya hareketlerinin izlendiği repertuvar defterleri, merkezi bilgisayar sisteminin kurulmasına kadar ilgili birimlerce kullanılmaya devam olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Devir-Teslim İşlemleri

Kapalı Mekanların Açılıp Kapanması

Madde 29- Birimlere ait anahtarlar zimmet sorumlularında bulunur. Ancak, Dolmabahçe Sarayında düzenlenmiş ve düzenlenecek olan tefriş fazlası eşyanın depolanmış olduğu depo mekanları ile Birinci ve İkinci Değerli Eşya Sergi Salonlarında bulunan sergi vitrinleri zimmet sorumluları, sayman ya da herhangi bir seksiyona ait özgün depo olması halinde ilgili seksiyon sorumluları tarafından iki ayrı anahtarla kilitlenir ve bu mekanların açılıp kapanmaları bir tutanakla belgelenir. Depolar, ilgililerin özel mührü ile mühürlenir.

Bu mekanlardan, Gümüş Oda, Birinci ve İkinci Değerli Eşya sergi salonları ile açılmış ve açılacak olan sergilere ait vitrinlerinin açılıp kapanmasında Daire Başkanlığı onayı aranır.

Kapı Koruması ve Çıkışı

Madde 30- Her saray, köşk ve kasırda bir kapı kontrol görevlisi görevlendirilir. Kapı kontrol görevlileri, birimlerden çıkacak objelerin, kapı çıkış makbuzlarında (Ek-5) yazılanlara uygun olup olmadığını kontrol ettikten sonra çıkarılmalarına izin verirler.

Saymanın veya zimmet sorumlusunun izni ve imzası olmadan saray, köşk ve kasırlardan hiçbir eşya çıkarılamaz. İzinsiz eşya çıkaranlar veya çıkarılmasına göz yumanlar hakkında yasal işlem yapılır.

Devir - Teslim

Madde 31- Herhangi bir nedenle işinden veya görevden ayrılan sayman, zimmet sorumluları, seksiyon sorumluları, demirbaş eşya sorumluları ve ambar memurları ile yerlerine atananlar arasında devir - teslim işlemleri yapılır.

Devir - teslim, teslim eden ile teslim alanın huzurunda sayma, ölçme, tartma ile yapılır ve bir tutanakla belgelenir. Fazla veya noksanlıklar tutanakla belirlenir. Noksan bulunan objeyle ilgili olarak sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Noksan objenin bedeli, 24 üncü maddede yazılı usül çerçevesinde sorumlularına ödettirilir. Fazla tespit olunanlar usulünce kayda alınır.

Saymanın Devir-Teslim Görevi

Madde 32- Saymanlar, saray, köşk ve kasırlarda bulunan objelerin yazıldıkları defterleri, kayıtlardan silinen objelerin listelerini, kapalı odaların anahtarlarını, emlake ait çap ve tapu senetlerini, saymanlığa ait resmi mührü ve saklamakla yükümlü olduğu evrakı teslim eder ve teslim alırlar.

Zimmet Sorumlularının Devir-Teslim Görevi

Madde 33- Zimmet sorumluları, Genel Sekreterlik onayı ile kurulacak devir teslim heyeti nezaretinde, zimmetlerinde bulunan objeleri, birimlerine ait mekanlar ile kapalı oda, depo, vitrin ve benzeri ait anahtarları, birimleriyle ilgili bilgi ve belgeleri, 31 inci maddede belirtildiği şekilde huzurda sayarak teslim eder ve teslim alırlar.

Ambar Memurlarının Devir-Teslim Görevi

Madde 34- Ambar memurları, Sayman nezaretinde ambarlarda bulunan eşya, mal ve maddeleri kayıtlarına uygun teslim eder ve teslim alırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Ambarlarla İlgili İşlemler

Stok Muhasebesinin Şekli

Madde 35- Saymanlığa bağlı levazım, inşaat ve demirbaş ambarlarına giren ve çıkan her türlü mal ve malzemeye ait stok muhasebesi, saymanlık merkez biriminde bilgisayar üzerinde, fatura, satın alma belgeleri, imalat tutanakları ve ambar çıkış onayları ve benzeri yasal belgeler esas alınmak suretiyle tutulur. Bu belgelerin bir sureti istenildiğinde ilgililere gösterilmek üzere saklanır.

Ambar memurları, Milli Saraylar merkezi bilgisayar sistemi tamamlanana kadar, stok mevcutlarını ambar göz kartlarından takiple yükümlüdürler. Kartlardaki her türlü malzeme, saymanlık bilgisayar kayıtlarıyla uyumlu olmak zorundadır.

Ambar memurları, her malzemenin üzerinde, o malzemenin kart numarasını, cinsini ve birimini içeren tanıtım etiketi bulundurmak zorundadır.

Muayene ve Kabul Komisyonunun Kurulması

Madde 36- Daire Başkanlığı bünyesinde, Satın Alma Komisyonunun dışında, satın alınacak eşyayla ilgili bir sanatkarın ve ilgili ambar memurunun da aralarında bulunduğu, Daire Başkanının teklifi ve Başkanlığın onayıyla yeterli sayıda üyeden oluşan bir Muayene ve Kabul Komisyonu kurulur.

Malzemelerin Teslim Alınması

Madde 37- Satın Alma Komisyonu marifetiyle piyasadan satın alınan ve ambarlara intikal ettirilen her türlü mal ve malzeme faturaları, sevk irsaliyeleri ya da teslim-tesellüm belgeleri karşılığı, bu belgelerde kayıtlı özellikleri ve miktarları kontrol edilmek suretiyle, Muayene ve Kabul Komisyonunca muayene edilmek üzere, belgenin teslim alan bölümü imzalanarak ilgili ambar memuru tarafından teslim alınır.

Malzemelerin Muayenesi ve Ambar Giriş Fişinin Düzenlenmesi

Madde 38- Satınalma Komisyonu Başkanlığı, malzemelerin ambar memurluklarınca teslim alınmasını müteakip, ilgili malzemelerin satın alınmasına esas Malzeme Hizmet İstek Belgelerini, mukavele ve şartname hükümleri ile satın alma belgelerini ihtiva eden dosyayı, gerekli muayene ve kabule esas raporu düzenlemek üzere Muayene ve Kabul Komisyonuna sevk eder.

Milli Saraylar Muayene ve Kabul Komisyonu hemen toplanarak ambara getirilen malzeme hakkında muayene komisyonu raporu düzenler. Muayene ve Kabul Komisyonu, Milli Saraylar bünyesinde değerlendirilme imkanı bulunmayan malzemelerle ilgili olarak kurum ya da kuruluşlardan hizmet talebinde bulunabilir.

Satın alınan malzemenin uygun bulunması halinde, Muayene ve Kabul Komisyonu raporu ile satın almaya esas belgeler, Satın Alma Komisyonu Başkanlığınca saymanlığa gönderilir. Bu belgelerde belirtilmiş olan malzemeler, cinslerine, özelliklerine ve maliyet tutarlarına göre Saymanlık tarafından ambar giriş fişi düzenlenmek suretiyle ilgili ambarında kayda alınırlar. (Ek-6)

Ambar giriş fişleri, saymanlık mührü ile mühürlendikten sonra ödemeye esas evrakın düzenlenmesi için Satın Alma Komisyon Başkanlığına verilir. Ambar giriş fişlerinin, Muayene ve Kabul Komisyonu raporunun ve satın almaya esas belgelerin bir nüshası, Saymanlık arşivinde muhafaza edilir.

Ambar Vaziyeti

Madde 39.- Yasal belgeleri üzerinde belirtilmiş olan kıymetleriyle ambarlara değişik tarihlerde intikal eden malzemeler, ortalama değer esasına göre kıymetlendirilirler. Ortalama değer, malzeme toplam kıymetinin, toplam miktara bölümü ile bulunur.

Ambar Çıkış Fişinin Düzenlenmesi

Madde 40- Levazım, inşaat ve demirbaş ambarlarında bulunan malzemeler birimlerin ihtiyacına binaen düzenlenecek ambar çıkış fişleriyle talep edilir. (Ek-7)

Ambar çıkış fişlerinde Daire Başkanı veya yetkilendireceği yardımcılarının onayı aranır.

Ambar memurluğuna getirilen onaylı ambar çıkış fişi karşılığında istenilen malzeme, çıkış fişi imzalanmak kaydıyla ilgiliye teslim edilir. Çıkış fişinin bir sureti teslim alana verilir.

Ambar çıkış fişinin bir nüshası Saymanlığa gönderilerek stok mevcutlarından, ambar ortalama değerleri üzerinden kıymetlendirilerek çıkış işlemi yapılır. Çıkış fişinin aslı, Saymanlıkça saklanır.

Ambarların Sayılması

Madde 41- Ambar mevcutları, Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterliğin onay vereceği bir heyet marifetiyle her mali yıl sonu sayılarak kayıtlı miktarlarıyla karşılaştırılır. Sayım sonuçları, fazla ve noksanları bir raporda toplanır ve bu rapor sayım heyeti tarafından imzalanır.

Sayım raporları Genel Sekreterliğin bilgisine arz edilir.

Sayım raporlarında tespit olunan malzeme miktarları, bir sonraki yıl açılış kayıtlarına esas teşkil eder. Malzeme kıymetleri, ambar vaziyeti kıymet sütunlarında belirtilmiş olan tutar ve vasati değerler ile bilgisayar sistemince bir sonraki yıla intikal ettirilir.

Ambarlar, sene sonu sayımlarından ayrı olarak Sayman tarafından gerekli görülen zamanlarda, bilgisayar kayıtlarındaki miktarlarıyla karşılaştırılmak suretiyle sayılarak fazla ve noksanları kontrol edilir.

Ambar Noksanları

Madde 42- Sayım sonucunda ambar mevcutlarından çürüme veya fire vermekten dolayı ortaya çıkacak olan noksanlıklar bir tutanakla belgelendikten sonra Daire Başkanlığının onayı ile terkin edilir ve bilgisayar kayıtlarından düşülür.

Ancak, geçerli nedenler dışında kasten ya da ihmal neticesi noksanlıkların meydana gelmesine sebep olan ambar memurları hakkında yasal işlem yapılır. Noksan malzemeler, Genel Sekreterlik onayını müteakip aynı evsaftaki malzemelerle ya da ambar vasati değerleri dikkate alınarak nakden tazmin edilir. Tazminin nakden olması halinde, noksan kısım ambar mevcutlarından düşülür.

Ambar Fazlaları

Madde 43- Sayım sonucunda ambar mevcutlarından fazla miktar tespit edilirse, fazla çıkan miktar sayım heyeti tarafından düzenlenecek bir tutanakla ambar girişi yapılmak üzere Saymanlığa intikal ettirilir. Giriş kaydı için tutanak gerekli belge yerine geçer.

Atık ve Artık Malzemeler

Madde 44- Herhangi bir tamir, yenileme ve ya değiştirme suretiyle elde edilecek enkaz ve kullanılamayacak ahşap malzeme, Daire Başkanlığının onayı ile saray, köşk ve kasırların ısınma ihtiyaçlarında kullanılır. Bu gibi maddelere ambar girişi yapılmaz. Düzenlenecek tutanak Saymanlıkça muhafaza edilir.

Ancak, birimlerin bakım, onarım ve restorasyonu esnasında açığa çıkan kurşun gibi tekrar kullanılabilir nitelikteki malzemeler, bir tutanak ile tespit olunur ve Daire Başkanlığı onayını takiben ilgili ambarına irat kaydedilir.

Atölyelerde Üretilen Malzemeler

Madde 45- Birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ambarlardan alınan ham maddelerin atölyelerde işlenmesi sonucu elde edilen mamul malzemeler, imalat tutanaklarında belirtilmiş olan kıymetleri üzerinden, Daire Başkanlığının onayı ile ilgili ambarına giriş kaydı yapıldıktan sonra kullanım yerlerine çıkış işlemi yapılır.

Emanet Ambarı

Madde 46- Daire Başkanlığına bağlı birimler emanetlerine eşya kabulünde, her iki tarafında aynı numara ve antedi ihtiva eden etiketler kullanılır. Bu etiketlerin bir parçası eşya kabulünde ziyaretçiye verilir; diğer parçası ise eşya üzerine bağlanır. Eşya, etiketin diğer parçası ile karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgilisine teslim edilir.

Birim emanetlerinde unutulmak suretiyle bırakılan eşya ile yine bağlı birimler kampusu içerisinde bulunarak birim amirliklerine teslim edilen eşyadan on gün içerisinde geri alınmayanlar, tespit tutanakları ve ilgili birim amirliği yazılarının Daire Başkanlığı onayını müteakip Saymanlık bünyesinde kurulacak olan Emanet Ambarında kayıt altına alınarak izlenir. Emanet Ambarına teslim edilecek eşyalar üzerinde emanet fişleri; bulunarak teslim edilenlerde ise tespit tutanakları aranır.

Emanet ambarına kayıtları tarihinden itibaren altı ay içerisinde bu eşyaların kendilerine ait olduğunu ispat ederek talepte bulunanlara, ambar çıkış fişi tanzim edilerek Daire Başkanı ya da yetkilendireceği yardımcısının onayını müteakip ilgili eşya iade edilir.

Altı aylık bekleme süresini doldurduğu halde talep edilmeyen eşyalar, süre bitimini takip eden ilk mali yıl sonu itibariyle Genel Sekreterlik onayı alınmak suretiyle, satışı yapılmak üzere İstanbul Defterdarlığı ilgili birimine devredilir. Devre esas belgeler ile ambar çıkış işlemi yapılır.

Giriş ve çıkış kayıtlarına esas belgeler Saymanlıkça saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Kefalet İşleri

Madde 47- Kendisine kefalet bağlanmasını gerektiren bir görev verilen personel, kefalete bağlanır. Kadrodaki memuriyet unvanı itibarıyla kefalete tabi bir memuriyete atananlar, kefalete tabi işlerde çalışmasalar dahi kefalet aidatı vermekle yükümlüdür.

Kefalete bağlanma ile ilgili diğer işlemler, 2489 sayılı Kanuna göre uygulanır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 48- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler ile Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi Amirlerinin Sorumlulukları Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 49- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

 

 

EK-1

 

(1) NUMARALI DEMİRBAŞ EŞYA CETVELİ

 

a- Saray köşk ve kasırlarda kullanılan taşınabilir eşyalar,

b- Atölyelerde kullanılan, taşınabilir kullanım süresi belli olmayan eşyalar,

c- Mutfak, yemekhane, çamaşırhane, yatakhane ve benzeri yerlerde kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve karyolalar,

d- Ölçü aletleri,

e- Müzik aletleri,

f- Taşıma ve çekme araçları,

g- İnşaat, tamirat, hafriyat araçları,

h- Marangozluk, dülgerlik, saatçilik, kalorifercilik, bahçıvanlık, elektrikçilik, telefon ve benzeri işlerde kullanılan aletler,

ı- Yangın söndürme alet ve vasıtaları,

j- Mühendislik, mimarlık, doktorluk ile ilgili araç ve gereçler,

k- Altın uçlu mürekkepli kalemler,

l- Kitap, harita ve tarihi eşya niteliğinde olmayan tablolar,

m- Yazı ve hesap makineleri,

n- Vantilatörler,

o- Tarihi, manevi ve bedii değeri haiz olmayan, sentetik yol ve oda halıları dışında kalan, dokuma halı, seccade ve yol halıları,

p- Film, fotoğraf, slayt çekim ve gösteri aletleri,

r- Perdeler,

s- Tarihi, manevi ve bedii değeri haiz olmayan avize, aplik, askılı fener, çalışma lambaları ve benzeri eşyalar demirbaş eşya sayılırlar.

 

 

EK-2

(2) NUMARALI LEVAZIM VE İNŞAAT MALZEMELERİ CETVELİ

 

a- Giyim Kuşam Yönetmeliği uyarınca hak sahiplerine verilen giyim kuşam eşyaları.

b- Çalışanların sağlığı ile ilgili her türlü ilaçlar.

c- Birimlerde kullanılan basılı kağıt ve kırtasiye malzemeleri.

d- Yakacak, aydınlatma ve ısınma maddeleri.

e- Elektrik tesisatları ile ilgili malzemeler.

f- Saray, köşk ve kasırların temizliği ile ilgili temizlik maddeleri.

g- Isınma, aydınlatma ile ilgili tesisatlar.

h- Banyo, lavabo, benzeri tesisat ve tertibat.

ı- Yangın ve güvenlik önemleriyle ilgili tesisat ve tertibat.

j- Bahçe düzenlenmesi ve bakımıyla ilgili tesisat ve tertibat.

k- Bahçe düzenlenmesiyle ilgili toprak, gübre, fide, tohum ve çiçek soğanları.

l- Bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili her türlü inşaat malzemesi.

m- Bayraklar.

n- Yatak çarşafı, yorgan ve yastık kılıfları ile pikeler.

o- Saray, köşk ve kasırlarda bulunan eşyaların bakım, onarım ve yenilenmeleri ile ilgili her türlü madde ve malzemeler.

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 10/6/1995 tarihli ve 22309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinin 12/2/1999 tarihli ve 23609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 9 uncu maddesinin birinci cümlesinde yer alan "Başkontrolör" ibaresi "Kontrolör" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 30/5/2001 tarihli ve 24417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine "stajyer kontrolörlerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakan veya" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 30/5/2001 tarihli ve 24417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 16 ncı maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

"g) Bu Yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden birini iyi derecede bilmek."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin 12/2/1999 tarihli ve 23609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik (c) bendinin (1) nolu alt bendinde yer alan "En az onsekiz aylık" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 30/5/2001 tarihli ve 24417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "doğrudan" ibaresi metinden çıkarılmış, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kontrolörlerce yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmalarda görevine ilişkin olarak Türk Ceza Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu veya diğer Kanunlar gereğince kamu adına kovuşturmayı gerektiren ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmayı gerektiren suç konusu bir işlemin tespiti halinde, Kontrolörler ihmal ve gecikme göstermeden ilgili suç duyurusu raporlarını, zamanaşımı sürelerinin dolmasından en az altı ay önce Kurul Başkanlığına verirler. Bu raporlar yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca okuma ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gizli ve ivedi olarak intikal ettirilir. Memurlar ve kamu görevlilerini kapsamayan suç duyurusu raporları ise doğrudan ilgili kontrolör tarafından yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gizli ve ivedi olarak gönderilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 12/2/1999 tarihli ve 23609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 61 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Raporlar Hakkında Yapılacak İşlemler, Değerlendirme ve Danışma Komiteleri

Madde 61 — a) Kontrolörlerden alınan raporlar ve görüş yazıları, Başkan veya Başkanın havalesi ile işbölümüne göre Başkan Yardımcılarından biri tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi raporu düzenleyen Kontrolörden yazılı veya sözlü olarak istenir.

Raporun kapsamına, esasına, inceleme yöntemine ve sonuçlarına ilişkin konularda Kurul Başkanlığının görüşlerine Kontrolörün katılmaması halinde; Değerlendirme Komitesi üyeleri arasından Kurul Başkanı tarafından görevlendirilen üç kişilik bir komiteye rapor okutturulur ve ortak bir sonuç yazısı halinde değerlendirme istenir. Komitenin bu nihai ortak görüşüne Başkanın da katılması halinde, bu görüş ilgili kontrolöre gönderilir. İlgili kontrolör bu görüşe katılmadığı takdirde, söz konusu rapor ve görüş yazıları da gönderilerek konu en az iki kontrolöre inceletilebilir.

Raporlar Kurul Başkanlığı’nca yukarıdaki şekilde incelendikten sonra, yapılması gerekli işlemler bir uygulama onayı şeklinde hazırlanarak rapor veya yalnızca onay ilgili birime intikal ettirilir ve daha sonra aşağıdaki usul uygulanır:

1 - İnceleme, soruşturma, bağımsız denetim veya teftiş raporları üzerine ilgili birimlerde yapılması gereken işlemler Kurul Başkanlığı’nca izlenir.

2 - İlgili birimler, rapor sonuçlarının uygulanmasıyla ilgili olarak yapılan işlemleri bir yazıyla Kurul Başkanlığı’na bildirirler. Başkanlık, uygulanan işlemlerde raporun sonucuna göre eksiklik veya yanlışlık tespit ederse ilgili birimi yazı ile uyarır.

b) Kurul Başkanının rapor sonuçlarıyla ilgili çalışmalarına yardımcı olmak ve yöntem belirlenmesi, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması konusunda çalışmak üzere Değerlendirme Komitesi ve Danışma Komitesi oluşturulur.

1 - Değerlendirme Komitesi; Raporların sonuçları ve eldeki görevlerin usul, esas, sonuç ve kanaatlerin değerlendirilmesi yanında, uygulama ve mevzuat ile ilgili olarak Kurula gönderilen yazılar hakkında kendisine gönderilen konuda görüş oluşturmak ve Kurul Başkanlığına bildirmekle görevlidir. Komite üyeleri her takvim yılı başında, en az beş kontrolör olmak üzere Kurul Başkanının teklifi üzerine Makam Onayı ile belirlenir. Kurul Başkanı tarafından işin özelliğine göre yeterli sayıda görevlendirilen Değerlendirme Komitesi üyeleri kararlarını oy çokluğu ile alır ve Kurul Başkanlığına ortak bir yazı ile bildirirler.

2 - Danışma Komitesi; Kurul çalışmalarında yöntem belirlenmesi, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Kurul Başkanlığının rapor, inceleme ve mevzuat yorumları ile çeşitli konular hakkındaki uygulamalarına yön vermesine yardımcı olmak üzere Kurul Başkanının önerisi üzerine Makam Onayı ile belirlenecek en az üç kontrolörden oluşturulur. Kurul Başkanı, bu konular dışında kalan sorunların da Danışma Komitesince ele alınmasını isteyebilir. Komitenin talebi üzerine gerek görülürse konularla ilgili çalışma grupları Kurul Başkanlığınca oluşturulabilir. Danışma Komitesi kararlarını oy çokluğu ile alır. Kontrolörler, Kurul Başkanlığınca benimsenerek kendilerine bildirilen Danışma Komitesi kararlarına uymak zorundadırlar."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hakedişler ve Diğer Giderlerin Ödenmesi

Madde 65 — Kontrolörler yolluklarını; bilirkişi, PTT ve diğer taşıma giderlerine konu hizmet alımı karşılıklarını Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde Harcama Pusulası ile alırlar. Çekilen paranın hakedilen tutarı aşmaması esastır.

Geçici Görev Yolluğu Bildirimi, Yolluk ve Diğer Giderler Karşılığı Ödenecek Paralara İlişkin Talep Formu ve harcamalara ilişkin diğer belgeler tahakkuk işlemleri için, Kontrolörler tarafından izleyen ayın onuncu gününe kadar Kurul Başkanlığına ulaştırılır."

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Okul : Fen liselerini,

c) Müdür: Fen Lisesi Müdürünü,

d) Öğretmen: Fen Lisesi Öğretmenini,

e) Pilot Okul: Bakanlıkça seçilen uygulama okulunu,

f) Üniversite: İş birliği yapılan üniversiteleri,

g) Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan grubu,

h) Protokol: Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılan protokolü,

ı) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce yabancı dilde dinleme-anlama; okuma-anlama; konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

j) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi

ifade eder."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin ÜÇÜNCÜ BÖLÜM başlığı ve 7 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilim Danışma Grubu

Bilim Danışma Grubu

Madde 7 — Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Bakanlık ile iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu üç yılı doldurduğunda her yıl yaşça büyük üyeden başlamak üzere bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir.

Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması için Ankara Fen Lisesi pilot okul olarak seçilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — 9 uncu sınıf yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından okul yönetimine seviye belirleme sınavlarından önce yazılı olarak bildirilen öğrenciler, bu sınava alınır. Seviye belirleme sınavı, okul yönetimince, yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulan komisyon tarafından ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü olarak yapılır. Bu sınavda en az 3 alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7/9/2003 tarihli ve 25222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Okullarda görevlendirilecek öğretmenler, yazılı sınav ve mülâkat sonucuna göre seçilir. Öğretmen seçimi ile ilgili duyuru Bakanlıkça yapılır.

Başvurular, branşlara göre düzenlenerek onaylı listelerle birlikte ilgili valilikçe Bakanlığa gönderilir ve ilgili birimde bir daire başkanının başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından incelendikten sonra yazılı sınavı gerçekleştirecek olan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, yazılı sınav sorularını hazırlar ve yazılı sınavların gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapar. Yazılı sınav sonuçlarını ilgili birime ve adaylara bildirir.

Yazılı sınavda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

Mülâkatta okulun bağlı bulunduğu birim amirinin başkanlığında bir komisyon kurulur. Komisyon, mülâkattan önce puanlama ile ilgili esasları belirler. Mülâkat için yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puandan başlayarak kontenjanın iki katı kadar aday çağrılır.

Mülâkatta 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

Başvuruda bulunanların başarı durumları, yazılı sınav ve mülâkatta aldıkları puanlara göre değerlendirilir. Başarı sıralaması, yazılı sınavda alınan puanın % 60’ı ile mülâkatta alınan puanın % 40’ı esas alınarak belirlenir. Bu sıralamaya göre 100 tam puan üzerinden 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Yarım puanlar tama yükseltilir. Puan eşitliği durumunda atamalarda bu maddenin (b) bendinde belirtilen öncelik sırası göz önünde bulundurulur. Başarılı olanların listesi Bakanlıkta uygun görülen yerde ilân edilir ve adaylara duyurulur.

Başarılı olanlar, ihtiyaçlar dikkate alınmak üzere puanı en yüksek olandan başlanılarak atamaya yetkili birime bildirilir. Atamalar puan sıralamasına göre yapılır. Sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir.

Öğretmen seçimiyle ilgili olarak

a) Başvurularda;

1) Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş,

2) Alanında en az 5 yıl öğretmenlik yapmış,

3) Öğretmenlikteki sicil notu ortalaması en az 80

olmak şartları aranır.

b) Puanların eşitliği durumundaki atamalarda;

1) Alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş olanlara,

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında en az C düzeyinde başarılı olanlara,

3) Alanlarında eser vermiş olanlar ile bilimsel yayın organlarında makaleleri yayımlanmış bulunanlara,

4) Aylıkla ya da takdir veya teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiş olanlara,

5) Alanında en az iki haftalık hizmet içi eğitim kursuna katılmış olanlara

yukarıdaki sıralamaya göre öncelik tanınır.

Hizmet içi eğitim etkinlikleri, okulun bağlı bulunduğu birim ile Bilim Danışma Grubu ve Üniversiteler arasındaki iş birliği sonucunda hizmet içi eğitimden sorumlu birimce gerçekleştirilir.

Hizmet içi eğitim etkinlikleri sonucundaki başarıları ve sicil notlarına göre öğretmenlerin durumları, okul yönetimince her iki yılda bir değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre başarısızlığı görülen öğretmenler tekrar hizmet içi eğitimine alınır ve okul yönetimince rehberlik yapılarak yetiştirilmeleri sağlanır.

Bu çalışmalar sonucunda da hem hizmet içi eğitiminde başarısızlığı görülen hem de sicil notu 80’in altında olan öğretmenlerin ders teftişlerinin yapılması sağlanır. Teftiş sonucunda bu okullarda çalışmaları uygun görülmeyenlerin başka okul ve kurumlara ataması yapılır.

Bu okullara atanmış olan öğretmenlerin yer değiştirmek üzere atanma istekleri, 11/6/2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 7/9/2003 tarihli 25222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Yönetici seçiminde öğretmen görevlendirilmesindeki koşullar ile 11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Zümre Başkanı

Madde 19 — Zümre öğretmenleri, aralarından birini zümre başkanı seçer. Zümre başkanı seçilirken, adayın koordinasyon yeteneği, verimliliği, öğrenim durumu ve kıdemi göz önünde bulundurulur.

Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında eş güdümü sağlar.

b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir.

c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler.

e) Lâboratuvar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir.

f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir.

h) Diğer zümre başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar."

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işyerinde genel ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenlerle, haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya faaliyetini tamamen veya kısmen geçici olarak durduran işverenin, talebinin uygunluğunun Bakanlıkça tespiti ile işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

Kurum birimi: Türkiye İş Kurumunun il ve ilçelerde kurulu birimlerini,

Genel ekonomik kriz: Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumları,

Zorlayıcı sebepler : İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması ve faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenleri,

Kısa çalışma: En az dört hafta en fazla üç ay süreyle işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılarak uygulanmasını,

Geçici olarak işin durması: En az dört hafta en fazla üç ay süreyle işyerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasını,

Kısa çalışma ödeneği: Kısa çalışma, işin kısmen veya tamamen durması hallerinde yapılan ödemeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bildirim ve Talebin Değerlendirilmesi

Bildirim

Madde 4 — Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle geçici olarak işyerindeki işçilerin tamamının veya bir kısmının haftalık ortalama çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltan veya işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işveren, gerekçeleri ile birlikte, Türkiye İş Kurumu ilgili birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya yazılı bildirimde bulunur. Ayrıca bu durum, işyerinde ilan edilmek suretiyle işçilere duyurulur.

Bildirimin İçeriği

Madde 5 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi gereğince bildirimde bulunan işveren, bildiriminde;

a) İşyerindeki genel ekonomik krizin veya zorlayıcı sebeplerin ne olduğunu ve etkilerini,

b) İşyerinde kısa çalışmanın başlatıldığı veya faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulduğu süreyi,

c) İşyerinde kısa çalışma veya faaliyetin durdurulma kararının işyerinin bütününe ya da belli bölümlerine uygulanacağını,

d) Bu uygulama nedeniyle kısa çalışma yaptırılacak işçilerin adı ve soyadı, sosyal güvenlik sicil numaraları ile haftalık ortalama çalışma sürelerini ve her bir işçi için ne kadar süreyle kısa çalışma yaptırılacağını,

e) Faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması kararı nedeniyle çalıştırılmayacak işçilerin adı ve soyadı, sosyal güvenlik sicil numaraları ile her bir işçinin ne kadar süre ile çalıştırılamayacağını,

f) İşyerinin unvan, adres, Bakanlık bölge müdürlüğü ile sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını bildirmek,

g) İşveren, bildiriminde ileri sürdüğü kısa çalışma veya geçici olarak kısmen veya tamamen işin durdurulmasına ait kanıtları başvurusuna eklemek,

zorundadır.

Genel Ekonomik Krizin Değerlendirilmesi

Madde 6 — Genel ekonomik krizin varlığını, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı krizin varlığı ve niteliği hakkında ilgili kuruluşların görüşlerini alarak duruma açıklık getirir.

Zorlayıcı Sebebin Tespiti

Madde 7 — Zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma süresini en az üçte bir oranında azaltan yada faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenin, bildirimde bulunduğu veya zorlayıcı sebeplerin varlığının açıkça ortaya çıktığı durumlarda Bakanlık tarafından uygunluk tespiti yapılır.

Sonucun Bildirimi

Madde 8 — Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenin bildiriminin uygunluğu ivedilikle Bakanlıkça incelenir. İnceleme sonucu Kuruma bildirilir. Kurum tarafından da işverene ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Madde 9 — İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;

a) Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenin talebinin Bakanlıkça uygun bulunması,

b) Kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesine göre işçilerin, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması,

c) İşyerinde genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin kısmen veya tamamen durmasına neden olan sebeplerin en az dört hafta sürmüş olması,

d) İşçinin Kısa Çalışma Ödeneği Bildirgesi (Ek-1 form) ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki Kurum birimine müracaat etmesi,

gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı ve Ödenmesi

Madde 10 — Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır. Bu miktar sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama net kazancının yüzde ellisidir. Ancak bu miktar, onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin netini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalde üç ayı aşamaz.

İşçiye kısa çalışma süresine ait ücreti, işverence durdurulan veya azaltılan süreye ilişkin kısa çalışma ödeneği işçinin kısa çalışma ödeneği bildirgesi ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki Kurum birimine başvurması durumunda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesindeki esaslara göre Kurumca ödenir.

Faaliyetin kısmen durdurulması halinde, kısa çalışma ödeneği, normal haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde verilir.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durması halinde, işsizlik ödeneği ödemeleri 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.

Kısa çalışma ödeneği aldığı süre içinde işçinin hastalık ve analık sigortasına ait primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından 2/3 oranında Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılır. Bu primler, sigorta primlerinin hesabında esas alınan en alt kazanç sınırı üzerinden hesaplanır.

İşçi, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe başlar ve işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre çıkarıldıktan sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır.

Kurum birimi, kısa çalışmadan etkilenen işçilerin başvurusunu, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırır. Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışmadan etkilenen işçinin kendisine, aylık olarak her ayın sonuna kadar ödenir.

Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Madde 11 — Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması halinde kısa çalışma ödeneği kesilir.

Kısa çalışma ödeneğinin kesildiği süre içerisinde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde öngörülen hastalık ve analık sigortası primi ödenmez.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

Madde 12 — İşverenler, ilan ettiği süreden önce, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. İşçiler de bildirimde belirtilen tarihte işbaşı yaparlar. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Sayfa Başı