Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Mart 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25412

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’inVekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği

— Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Tebliğ

— Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

23 Mart 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-4326

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mart 2004 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Mart 2004

B.01.0.KKB.01-06-69-2004-330

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Mart 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4326 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mart 2004 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

23 Mart 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-4327

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mart 2004 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Mart 2004

B.01.0.KKB.01-06-70-2004-331

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Mart 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4327 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mart 2004 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

23 Mart 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-4328

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mart 2004 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Mart 2004

B.01.0.KKB.01-06-71-2004-332

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Mart 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4328 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mart 2004 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

23 Mart 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-4329

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mart 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Mart 2004

B.01.0.KKB.01-06-72-2004-333

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Mart 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4329 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mart 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Maliye Bakanlığından:

Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme,

Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —16/12/1984 tarihli ve 18607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kiralanması, satışı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi veya ön izin verilmesi ihalelerinde tahmini bedelin % 3 (yüzdeüç)’ünden az olmamak üzere % 30 (yüzdeotuz)'una kadar geçici teminat alınabilir."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin değişik 75 inci maddesine aşağıdaki (D) bendi eklenmiştir.

"D- Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmeden veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde kullanım izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için, bedeli karşılığında bir yıla kadar ön izin verilebilir. Gerekli hallerde bu süre bedeli karşılığında uzatılabilir.

İlk yıl ön izin bedeli; varsa taşınmaz üzerinde yapılması öngörülen tesisin yatırım (proje) tutarının % 0,5 (bindebeş)’inden veya taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi değerleri esas alınarak hesaplanan değerin % 1 (yüzdebir)’inden az olmamak üzere idarece tespit edilir.

Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, bedeli karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir."

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil bedeli istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisil bedellerinin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez."

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin ekini teşkil eden "Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi"nin 5 inci maddesi ve değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 —Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Oranı ............... , tutarı .......................... liradır."

"Madde 7 —İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

Yıllık kira bedeli üçer aylık dönemler halinde, peşin olarak tahsil edilecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır."

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin ekini teşkil eden "İşletme Hakkı Verilen Büfe Kantin Çayocağı Gibi Yerlere Ait İşletme Hakkı Sözleşmesi"nin değişik 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 —İlk yıl işletme hakkı bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar işletme hakkı bedelleri ise, bir önceki yıl işletme hakkı bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

İşletme hakkı bedelleri peşin ödenebileceği gibi üçer aylık dönemler halinde taksitle de ödenebilir. İşletilen yerde kullanılacak elektrik, su, havagazı ve ısıtma sayaçlarının teknik olarak genel tesisattan ayrılmasının mümkün olmaması ve bu giderlerin İdarece karşılanması halinde, dönem sonunda mahsuplaşma yapılması kaydıyla hesaplanacak elektrik, su, havagazı ve ısıtma giderlerinden kira dönemine isabet eden miktar, kira bedelleri ile birlikte ödenir. Vadesinde ödenmeyen işletme hakkı bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır."

MADDE 6 —Aynı Yönetmeliğin ekini teşkil eden Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Taahhütnamesinin 7 nci maddesi ve değişik 10 ve 15 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 —Bağımsız ve sürekli nitelikli olmayan irtifak hakkı, Bakanlıktan izin alınarak devredilebilir.

Bağımsız ve sürekli nitelikli olan irtifak hakkını her hangi bir şekilde devralan gerçek veya tüzel kişiler, tapuda yapılan devir tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa bilgi vermek zorundadırlar.

Hak lehdarı, üzerinde irtifak hakkı tesis edilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz."

"Madde 10 —İlk yıla ait kullanım bedeli ihale bedeli olup, sonraki yıllar kullanım bedelleri ise, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyat Endeksinde meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedeline ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıla ait kullanım bedeli, sözleşmenin düzenleneceği tarihten önce peşinen ve defaten yatırılır. Müteakip yıllar kullanım bedelleri ise, her yıl en geç sözleşmenin düzenlendiği tarihe tekabül eden tarihe kadar peşin ve defaten ilgili Saymanlığa yatırılır.

Vadesinde ödenmeyen kullanım bedellerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır."

"Madde 15 —Hakkın tanınan süre sonunda bitmesi veya süresinden önce iptal edilmesi halinde; irtifak hakkına konu alan üzerindeki bütün yapı ve tesisleriyle beraber sağlam ve işler durumda Hazineye teslim edilecektir. Bunun için hak lehdarı veya bir başka üçüncü kişi veya kuruluş tarafından herhangi bir hak, tazminat veya bedel talep edilemeyecektir."

Yürürlük

MADDE 7 —Sayıştay’ın görüşü de alınmak suretiyle hazırlanmış olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 —Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve

İhale Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Alüminyum A.Ş.nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ve Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında değerlendirilen mal veya hizmet alımları ve bunlarla ilgili olarak yapılacak ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendine istinaden yurtiçinden ve yurtdışından yapılacak mal ve/veya hizmet alımları ve bunlarla ilgili yapılacak ihalelerde uygulanacak esas usul ve yöntemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendine ve Eti Alüminyum A.Ş.'nin ana sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ;

a) Mal : Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında olduğu bildirilen ve satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

b) Hizmet: Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında olduğu bildirilen, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

c) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

d) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

e) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

f) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

g) İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

h) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

ı) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

j) İdare: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

k) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

l) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

m) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

n) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

o) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

p) Amili Mütehassıs Firma: Satın alınacak mal, ve/veya hizmet alımı işinin sahip olduğu teknik özellikleri nedeniyle, diğer bir üreticinin başka marka, model veya tipteki ürünü ile ikame edilmesi pratik ve/veya ekonomik olmayan mal veya hizmeti satan firmayı,

r) Benzer iş: Malzeme alımları için ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, hizmet alımları için ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

s) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş bitirme belgesini,

t) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

u) Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu alım işinin öngörülen bedelini,

v) Alternatif teklif: İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasını,

y) Kısmi teklif: Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5 — Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde ;

a) İdare tarafından dışarıdan karşılanacak her türlü mal ve/veya hizmet alımı işlerinde bu Yönetmelikte belirtilen usuller ve esaslar çerçevesinde ve İdareyi ilgilendiren diğer mevzuat ve ticari teamüllere uygun hareket edilecektir.

b) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; idare saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

c) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

d) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Yönetmelikte belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

e) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

f) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

g) Satınalma usul ve esaslarının uygulanmasında, satıcının emniyet ve güven hislerinin sarsılmaması ve onlara ticari teamüller dışında külfet yüklenmemesi ve bilhassa işlemlerin süratle yürütülmesi, itibarlı bir alıcı sıfatıyla piyasada her zaman güven duyulan bir müşteri durumunun muhafazası, tesellüm ve ödeme işlemlerinin gününde yapılması,

h) Satınalma işlerinin bir çok ihtisas sahasına yönelik olması nedeniyle; bu işlerin iyi bir şekilde yapılması çeşitli birimlerin işbirliğiyle mümkündür. Bu Yönetmelikte yazılı olsun olmasın ilgili bütün birimler, satınalma biriminin talebi halinde satınalmaya ilişkin hususlara istenilen sürede cevap vereceklerdir.

ı) Teknik spesifikasyon ve şartnameler ihtiyaç sahibi ya da talep sahibi birim tarafından hazırlanır. Önceden hazırlanan ve devamlı olarak kullanılan teknik spesifikasyonların, daha önceki alımların da dikkate alınmasıyla zaman zaman gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.

j) Satınalınan mal ve/veya hizmetin şartnamesindeki özelliklerine uygunluğunun kontrolü dahil, tüm tesellüm işlemlerinin, her ihtiyaç sahibinin kendisi tarafından gerçekleştirilmesi esastır.

Madde 6 — İhale Komisyonu

Komisyonlar tek sayıda üyeden teşkil ettirilir.

a) İhale yetkilisi Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurulu olan;

1) Mal alım işlerinde;

Komisyon Asil Üyeleri:

 

Başkan

: Talep ünitesi ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı

 

Üye

: Satınalma Müdürü

 

Üye

: Hukuk Müşaviri

 

Üye

: Muhasebe Müdürü

 

Üye

: Makine İkmal Müdürü

 

Üye

: Talep Ünitesi Müdürü

 

Üye

: Talep ünitesi İlgili Başmühendisi

 

Yedek Üyeler

: Asil Üyelerin vekilleri

2) Hizmet alım (İşçilik) veya yapım işlerinde;

Komisyon Asil Üyeleri:

 

Başkan

: Talep ünitesi ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı

 

Üye

: Satınalma Müdürü

 

Üye

: Hukuk Müşaviri

 

Üye

: Muhasebe Müdürü

 

Üye

: Endüstriyel İlişkiler Müdürü

 

Üye

: Talep Ünitesi Müdürü

 

Üye

: Talep ünitesi İlgili Başmühendisi

 

Yedek Üyeler

: Asil Üyelerin vekilleri

3) Hizmet alım (Nakliye) işlerinde;

Komisyon Asil Üyeleri:

 

Başkan

: Talep ünitesi ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı

 

Üye

: Satınalma Müdürü

 

Üye

: Hukuk Müşaviri

 

Üye

: Muhasebe Müdürü

 

Üye

: İş Nakliye Araçları Müdürü

 

Üye

: Talep Ünitesi Müdürü

 

Üye

: Talep ünitesi İlgili Başmühendisi

 

Yedek Üyeler

: Asil Üyelerin vekilleri

b) İhale yetkilisi Genel Müdür Yardımcısı olan;

1) Mal alım işlerinde;

 

Başkan

: Satınalma Müdürü

 

Üye

: Satınalma Müdür yardımcısı

 

Üye

: Avukat

 

Üye

: Muhasebe Müdür Yardımcısı

 

Üye

: Talep Ünitesi Müdürü

 

Üye

: Talep ünitesi İlgili Başmühendisi

 

Üye

: Makine İkmal Müdürlüğü Baş Mühendisi

 

Yedek Üyeler

: Asil Üyelerin vekilleri

2) Hizmet alım (İşçilik) veya yapım işlerinde;

Komisyon Asil Üyeleri:

 

Başkan

: Satınalma Müdürü

 

Üye

: Satınalma Müdür Yardımcısı

 

Üye

: Avukat

 

Üye

: Muhasebe Müdür Yardımcısı

 

Üye

: Talep Ünitesi Müdürü

 

Üye

: Talep ünitesi İlgili Başmühendisi

 

Üye

: Endüstriyel İlişkiler Müdür Yardımcısı

3) Hizmet alım (Nakliye) işlerinde;

Komisyon Asil Üyeleri :

 

Başkan

: Satınalma Müdürü

 

Üye

: Satınalma Müdür Yardımcısı

 

Üye

: Avukat

 

Üye

: Muhasebe Müdür Yardımcısı

 

Üye

: Talep Ünitesi Müdürü

 

Üye

: Talep ünitesi İlgili Başmühendisi

 

Üye

: İş Nakliye Araçları Müdürlüğü Başmühendisi

 

Yedek Üyeler

: Asil Üyelerin vekilleri

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

Başkan ve üyelerin toplantılarda bizzat bulunmaları esastır. Başkan ve asil üyelerin hastalık, izin, geçici görev ve benzeri gibi zorunlu nedenlerle toplantı mahallinde bulunmamaları halinde, yerlerine vekilleri aynı yetki ve sorumlulukla toplantıya katılırlar.

Toplantıya katılmayan asil üyelerin katılmama sebepleri ile toplantının yapılmaması hallerinde bunun gerekçesi Komisyon kararında belirtilir.

Gerekli hallerde komisyonlara, ihtiyaç kadar konu uzmanı dahil edilebilir.

İhale komisyonunca ihale onay aşamasında alınan kararlar ve ihale sonrası alınan kararlar ile düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ile görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Komisyonların sekreterya işleri, Satınalma Müdürlüğünce yürütülür.

Bu maddeye göre kurulan komisyonlar, havale edilen mal ve/veya hizmet alımına ait dokümanı bu Yönetmelik esasları dahilinde inceleyerek, mevcut koşullara göre değerlendirmek suretiyle; ihaleye çıkılıp çıkılmaması hususunda alacakları kararlarını, onay merciine bir tutanakla iletirler. Onay merciinin onayı doğrultusunda işlem yapılır.

Komisyonda görüşülecek konular bir yazı ile başkan ve üyelere toplantıdan en geç 24 saat önce gönderilir. Başkan ve üyeler bu yazı üzerine yaptıkları inceleme sonucunda tespit ettikleri hususları yazılı veya sözlü olarak komisyona getirebilirler.

İhale İşlem Dosyası

Madde 7 — İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Harcama Yetki Limitleri

Madde 8 — a) Harcama Yetki Limitleri : Satınalma işlerinde her türlü mal ve/veya hizmet alımlarına ait Genel Müdür harcama yetki limiti, İdarenin yönetim kurulu tarafından bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak belirlenir. Bu harcama yetki limitine göre de diğer yönetim kademelerinin harcama yetki limitleri, aşağıdaki şekilde tespit edilir:

1) Genel Müdür Yardımcılarının harcama yetki limiti, Genel Müdür harcama yetki limitinin 1/2'si (yarısı),

2) Genel Müdürlük Makamınca, onaylanmış malzeme taleplerinin nihai alım işlem ve

kararlarının, yetki limitleri dahilinde, Satınalma Müdürlüğünce, yürütülmesi ve neticelendirilmesini teminen, Satınalma Müdürünün harcama yetki limiti, Genel Müdür harcama yetki limitinin 1/8'i (sekizde biri),

b) Harcama Yetki Limitlerinin İşleyişi : Harcama yetki limitlerinin işleyişi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1) Genel Müdür Yardımcıları kendi yetki limitleri içersinde kalan işleri bir üst makama ve/veya Satınalma ve İhale Komisyonuna havale etmemeleri esastır.

Ancak, kendilerine ve/veya kendi yetki limitleri düzeyi ile sınırlı olmak üzere, daha alt düzeydeki yönetim kademelerine tahsis edilmiş yetki limiti dahilinde yapılacak herhangi bir işin, satınalma ve ihale komisyonlarında incelenmesini isteyebilirler.

2) İlgili ihtisas birimleri mal ve/veya hizmet alımları işlerinde ihaleye çıkmadan önce bu işle ilgili tüm şartnameleri de hazırlayarak, yetki limitlerine göre yetkili makamdan ihaleye çıkma iznini alırlar. İhale sonucu da, yine yetki limitleri dahilinde ilgili makamın onayı ile yürürlüğe konulur.

3) Mal ve/veya hizmet alımlarında, belirli bir yetki ile uygulamaya konan iş ile ilgili sözleşmesinde belirtilen oran içerisindeki opsiyonel işler hakkında, o iş ile ilgili olarak daha önce yetkili makamca onaylanmış olan sözleşme ve ekleri hükümlerine göre işlem yapılır.

4) İlgili birimler, kendi yetki limitlerini aşan ve özelliği nedeniyle tamamı bir defada verilmesi gereken herhangi bir işi, kendi yetki limitlerinde gerçekleştirmek amacıyla parçalayarak veremezler.

5) İdarenin Satınalma Müdürünün altındaki kademeler için yetki limitleri Genel Müdürün Olur'u ile tespit edilir.

Yaklaşık Maliyet

Madde 9 — Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

Madde 10 — İhaleye katılacak isteklilerden, ihalelerin durumu, alınacak mal ve hizmetin özelliğine göre ve idarenin takdiri yetkisinde kalmak koşulu ile yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ve yapım işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

e) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

f) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

g) Yönetmelikte ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

h) Bu Yönetmelikte belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 11— Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak,

yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

Madde 12 — İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır.

Şartnamelerin düzenlendikleri konuda hiçbir boşluk bırakmayacak, yanlış anlaşılmaya sebep vermeyecek ve yoruma ihtiyaç duyulmayacak biçimde hazırlanması esastır.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihtiyaç sahibi birimlerce hazırlanacak olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnameler; satın alınmasına ihtiyaç duyulan mal ve/veya hizmet ihtiyaç sahibi veya ilgili birim ile ihaleyi yürüten birim ve teklif verecek taraflar arasında hiçbir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek biçimde, tam ve açık olarak tanımlayan, teknik özelliklerini içeren ve ihale dosyası içinde yer alan belgelerdir.

Teknik şartnamelerde yer alacak nitelikler; ihtiyaç sahibi ve/veya talep eden birimler ile konu uzmanı birimlerin işbirliğinde belirlenerek, gerçek ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

İdari şartnameler, temin edilecek mal ve/veya hizmetler gibi ihtiyaçların, teknik şartnamelerinde belirtilen özellikler dahilinde temin edilebilmeleri için, düzenlenecek sözleşmelerde yer alacak ve tarafların üstlenecekleri idari, ticari, mali ve hukuki yükümlülükler ile mevcut ticari, mali ve hukuki mevzuat doğrultusunda ve yapıla gelen uygulamalar çerçevesinde elde edilen deneyimler de göz önünde tutularak ilgili ihtisas birimlerince teknik şartlarda göz önünde bulundurularak mal ve/veya hizmet alımı işinin özelliğine göre usul ve esasları düzenleyen belgelerdir.

Şartnameler Satınalma Müdürlüğü koordinasyonunda, geçmiş uygulamalardan elde edilen deneyimler ve yeni gelişmeler doğrultusunda, ihtisas birimlerinin de görüşleri alınarak, ilgili ihtiyaç sahibi ve talep eden birimlerin işbirliği ile sürekli olarak güncelleştirilir.

İhale İlan Süreleri ve Kuralları

Madde 13 — Yapılacak mal ve/veya hizmet alım işleri tutarının Genel Müdürün harcama yetkisinin % 20'sini aşması halinde bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak amacıyla ihale gününden asgari 15 gün önce Resmî Gazete’de yayınlanması esastır.

Ancak acil durumlarda, gerekçeleri belirtilerek yetki limitlerine göre ilgili makamın oluru alınarak bu süre 7 güne kadar indirilebilir.

İlanın şekli ve hangi duyuru vasıtasıyla kaç kere yapılacağı ihale onay belgesinde belirtilir.

Satınalınacak mal ve/veya hizmet alımlarının belirli bir ülke, firma veya tröst tekelinde bulunması halinde veya yedek parçalar gibi işin özelliği itibariyle veya amili mütehassıs bir firmadan tedariki gerekiyorsa, ilan yapılmaksızın yalnız bundan teklif alınır ve bu husustaki mucip sebepler alım kararında belirtilir.

Ayrıca üretim ve yatırım faaliyetleri ile satış faaliyetleri yönünden hayati mahiyette, iş ve can güvenliği ile olağanüstü hallerde alınması gerekli olan mal ve hizmet alımları ihale onay aşamasında alınan kararda belirtilmek suretiyle ilan yapılmaksızın konu ile iştigal eden firmalardan teklif istenmek suretiyle gerçekleştirilir.

İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

Ortak Girişimler

Madde 14 — Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı olarak oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

Alt Yükleniciler

Madde 15 — İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 16 — İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ve bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara hemen duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Yasak Fiil veya Davranışlar

Madde 17 — İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) Bu Yönetmelikte ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

İKİNCİ KISIM

İhale Süreci

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 18 — İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

İdarelerce yapılacak mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin "Açık İhale Usulü" ile yapılması esastır. Ancak işin gereği İdarenin menfaatlerinin korunması amacıyla, idarenin ihtiyaç sahibi biriminin ve/veya ihtisas biriminin önerisi, Komisyonun yazılı teklifi ve yetki limitlerine göre ilgili makamın onayı ile diğer ihale usullerinden hangisinin uygulanacağı ihale onay belgesinde belirtilir.

Açık İhale Usulü

Madde 19 — Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 20 —- Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

Bu Yönetmelikte belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde bu Yönetmelikte belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık Usulü

Madde 21 — Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

(b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.

(a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Doğrudan Temin

Madde 22 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

e) Genel ve katma bütçeli idareler, Kamu İktisadi teşebbüsleri, devlet veya teşebbüs ve/veya teşekkülleri, bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş ve şirketler ile Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşlarına yaptırılacak iş veya satın alınacak mal veya hizmet üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü mal ve hizmet satınalımlarında, bu Yönetmeliğin ihaleye çıkılması zorunluluğuna ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu durumda yetki limitleri dahilinde yetkili makamın onayı alınmak kaydıyla, bu maddede belirtilen kuruluşlar ile karşılıklı olarak satış veya alım şartları belirlenir ve belirlenen yeni şartlara göre işlem gerçekleştirilir. Alım kararından sonra yapılabilecek fiyat ayarlamaları için herhangi bir merciin olur ve onayı gerekmez.

f) İdarenin bayisi olduğu kuruluş ve/veya teşekküllerden yapılacak alımlar. Bu tür alımlarda yetki limitleri dahilinde yetkili makamın onayı alınmak kaydıyla, bu maddede belirtilen kuruluşlar ile karşılıklı olarak satış veya alım şartları belirlenir ve belirlenen yeni şartlara göre işlem gerçekleştirilir.

g) Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinden tahsis ve ihale neticesinde yapılacak alımlar.

h) Genel Müdürün harcama yetki limitinin 1/8'ini (sekizde birini) aşmayan ihtiyaçlara ilişkin mal ve/veya hizmet alımları.

ı) Rotatif iş avansları ile alımlarını yürüten İdarenin birimleri, bu tür alımlarını mevzuat dahilinde doğrudan gerçekleştirirler.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ilgili merciin onayı alınarak ihtiyaçlar temin edilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi

İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 23 — İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

d) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

g) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

h) Teklif ve sözleşme türü.

ı) İlân konusu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar

Madde 24 — İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

d) İsteklilere talimatlar.

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

ı) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile diğer giderlerden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

i) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

j) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.

k) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

l) Teklif ve sözleşme türü.

m) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

n) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

o) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

ö) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

p) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

r) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

s) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ş) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

t) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

u) Anlaşmazlıkların çözümü.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi

Madde 25 — İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.

Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.

İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

Madde 26 — İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 27 — Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Başvuru Belgelerinin Sunulması

Madde 28 — Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 29 — Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici Teminat

Madde 30 — İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 31 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

d) İsteklilerden tekliflerini Türk Lirası haricinde yabancı para cinsinden teklif verilmesinin istenmesi veya sözleşmenin yabancı para cinsinden düzenlenmesi hallerinde teklif edilen veya düzenlenecek sözleşmedeki yabancı para cinsinden verilecek olan yabancı para veya teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması zorunludur.

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat Mektupları

Madde 32 — Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

 

Tekliflerin Alınması ve Açılması

Madde 33 — Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 34 — İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Zarfların Komisyon huzurunda açılmasından sonra ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim veya arttırma teklifleri kabul edilemez. Ancak fiyatın idarece yapılan yaklaşık maliyet hesabından çok yüksek olması veya isteklilerce aynı fiyatın teklif edilmesi halinde şartnamelere uygun teklif vermiş tüm isteklilerden, ya ikinci bir kapalı zarfla indirimli teklif istenilir ya da Komisyonca görüşmelere ara verilmeksizin aynı anda en düşük teklif fiyatı üzerinden açık eksiltme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

İlgili Komisyon değerlendirme çalışmalarını doğrudan yapabileceği gibi, ihtisas birimleri ya da birimler arası konu uzmanlarından teşkil edilecek değerlendirme ekibi vasıtasıyla yaptırabilirler. Değerlendirme çalışmalarının Komisyon dışında yaptırılması durumunda, açılan teklifler teknik ve ticari açıdan değerlendirilmek üzere bir zarf içerisinde ilgili ihtisas birimine veya değerlendirme ekibine gönderilir.

Tekliflerin değerlendirilmesinde gizliliğe uyulması esastır.

İhtisas birimleri veya değerlendirme ekiplerince hazırlanmış olan mukayeseli değerlendirme raporu, komisyonlarca incelenerek en uygun teklif veren firmaya sipariş verilmek üzere, yetki limitlerine göre karar merciinin onayına sunulur.

Değerlendirme raporlarının sonucundan raporu hazırlayanlar ve konu ile ilgili birim amirleriyle İhale komisyonları aynı sorumluluğa haizdir.

Aşırı Düşük Teklifler

Madde 35 — İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

Madde 36 — İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

Madde 37 — Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

Madde 38 — İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Sözleşmeye Davet

Madde 39 — İhale üzerinde kalan istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

Kesin Teminat

Madde 40 —- Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Kesin teminat mektupları süreli olarak verilir.

Avans Teminat Mektupları

Madde 41 — Şartnamelerde öngörülmesi kaydıyla avans verilebilir. Avans tutarı toplam sipariş tutarının %25'ini (Yüzde yirmibeş) aşamaz. Verilebilecek avansın maliyeti tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınır.

Yurtiçi ve yurtdışı satınalmalarda avans tutarı kadar avans teminat mektubu karşılığında avans verilebilir.

Avans ödemesi ve avansın tahsili şartnamelerde ve/veya sözleşmelerde belirtilen hükümlere göre yapılır.

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 42 — İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu

Madde 43 — İdare, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli teklif geçerlik süresinin bitmesini izleyen günden itibaren taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Madde 44 — Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır.

Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Muayene ve Tesellüm

Madde 45 — Teknik ve ticari şartnameler ile sözleşmede belirtilen usul ve esaslara göre, ihtiyaç ya da talep sahibi birim tarafından sözleşmede belirtilen sürelere bağlı kalınarak en seri şekilde yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yasaklar, Ceza Sorumluluğu, Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 46 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü Kısmında "Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu" başlığı kapsamındaki maddeler uygulanacaktır.

İdarece Uyulması Gereken Diğer Kurallar

Madde 47 — Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.

b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarece ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

c) İdarece bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.

d) İdarece kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.

e) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. İlân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

f) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler

Madde 48 —Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarece ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

Sürelerin Hesabı

Madde 49 — Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Tebligat

Madde 50 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Standart İhale Dokümanları

Madde 51 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart ihale dokümanları İdare tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacaktır.

Başlanmış Olan İhaleler

Madde 52 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.

Güncelleme

Madde 53 — Bu Yönetmelikte yer alan yetki limitleri ve parasal limitler İdarenin Yönetim Kurulu tarafından güncellenir.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 54 — Satınalma ve İhale konuları ile ilgili olup da, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ile bu Yönetmeliğe aykırı olmayan diğer Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü yönetmelikleri, bunlar da yeterli olmadığı durumlarda Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınacak kararlara göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 55 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 56 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE l — 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (d), (e), (f), (g), (i), (k), (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye (p), (r), (s), (t), (u), (v), (y) bentleri ilave edilmiştir.

"d) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

e) Şube Müdürü: Acil sağlık hizmetleri şube müdürünü,

f) Merkez: Acil çağrıların karşılandığı ve ambulansların sevk ve idare edildiği merkezi,

g) İstasyon: Acil çağrılara olay yerinde ve nakil sırasında sağlık hizmeti vermek üzere ambulans ve ekiplerin bulunduğu birimleri,

i) Acil Sağlık Hizmetleri: Acil hastalık ve yaralanma hallerinde, konusunda özel eğitim almış ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetlerini,

k) İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,

n) Ekip: Hastaya veya yaralıya gerekli tıbbi müdahalede bulunmak, olay yerinde gerekli tedbirleri almak üzere görevlendirilen; acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim almış sağlık personeli ile şoförü,

p) Bölge Merkezi: Acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde eşgüdüm içerisinde ve aynı standartlarda sunulması amacıyla çalışma yapmak üzere kurulan Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

r) İl Ambulans Servisi: İldeki tüm ambulans hizmetlerini koordine eden, Bakanlık ve kendisine bağlı diğer ambulanslarla hizmeti sunan başhekimlik, merkez ve istasyonlardan oluşan kuruluşu,

s) Başhekimlik: İl ambulans servisi başhekimliğini,

t) Başhekim: İl ambulans servisi başhekimini,

u) Danışma Kurulu: Acil sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Bakanlıkça kurulan Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulunu,

v) ASKOM: İl genelinde acil sağlık hizmeti ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere kurulan İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonunu,

y) Triaj: Çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemini."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Bakanlıkça aşağıda görevleri ve üyeleri belirtilen Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu, Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve müdürlüklerce İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) teşkil edilir.

a) Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu: Acil Sağlık Hizmetlerinin uygulanmasına yönelik sağlık politikalarının belirlenip konu ile ilgili tavsiye kararları almak, yapılacak mevzuat çalışmalarına katılmak, acil sağlık hizmetleri ile ilgili sağlık kuruluşlarında çalışanların eğitim ve uygulama programlarını belirlemek üzere, Genel Müdür veya görevlendireceği acil sağlık hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, konu ile ilgili sağlık yöneticileri, üniversiteler ile ilgili meslek odası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden teşkil edilir.

b) Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi: Acil sağlık hizmetleri konusunda araştırma ve hizmete özel eğitimleri kendisine bağlı illerin desteği ile, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iletişim halinde planlayan, bilimsel araştırmalar yapan, sertifikalı eğitim programları düzenleyen, eğitim materyalleri, yazılı ve görsel dokümanlar hazırlayan, afetler ve olağandışı durumlarda bağlı iller ile koordinasyonu sağlayan, planlamalar yapan, hizmete uygun bina ve arazilerde kurulmuş Bakanlığa bağlı merkezlerdir. Bu merkezler ihtiyaca göre acil sağlık hizmetleri bölge koordinasyon illerinde kurulur.

c) İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM): İl genelindeki hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet standartlarını belirlemek üzere müdürlüğün teklifi valiliğin onayı ile kurulur. İl sağlık müdürü veya görevlendireceği acil sağlık hizmetlerinden sorumlu il sağlık müdür yardımcısının başkanlığında acil sağlık hizmetleri şube müdürü, yataklı tedavi hizmetleri şube müdürü, il ambulans servisi başhekimi, resmi ve özel hastanelerin acil servis sorumluları ile meslek odası ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden teşkil edilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Genel Müdürlük, ülke düzeyinde acil sağlık hizmetlerinin yönetiminden sorumludur.

İllerde acil sağlık hizmetleri, şube müdürlüğü tarafından denetlenir ve koordine edilir, il ambulans servisinin sevk ve idaresi başhekimlik tarafından yürütülür.

Olağandışı durumlarda, lüzumu halinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait ambulans ve ekiplerin sevk ve idaresi başhekimlik tarafından yapılır.

Olağandışı durumlarda, başlangıçta olay yeri yönetimini merkez yapar, olay yerine ilk ulaşan ambulans ekibinin görevli hekimi olay yerindeki tüm sağlık ekiplerinin yönetimini olay yerine yönetici gelene kadar üstlenir ve triajın yapılmasını sağlar."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Acil sağlık hizmetlerinde yer alan temel hizmet birimleri şunlardır:

a) Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü: Müdürlük adına acil sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmaları koordine eden, planlayan, ildeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetimini yapan, hastane acil servislerini koordine eden ve denetleyen, il düzeyindeki ilkyardım eğitimlerinin verilmesini organize eden ve bununla ilgili ilkyardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimini yapan, il sağlık afet planlarının hazırlanması ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlayan, acil sağlık hizmetleri ile ilgili tüm verileri toplayan ve değerlendiren birimdir.

b) İl Ambulans Servisi Başhekimliği: Ambulans hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonunu, yönlendirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini, hizmete katılan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlayan, merkez ve istasyonlarda görev yapan personelin hizmet içi eğitimleri ile sevk ve idaresini yapan, merkez ve istasyonlarda kullanılan tüm araç ve gereçlerin temin, kayıt, bakım ve onarımlarını sağlayan, hizmetle ilgili tüm kayıt ve istatistikleri tutan, merkezin de içinde olduğu, kendisine ait binası ve personeli olan birimdir.

c) Hastane Acil Servisleri: Yataklı tedavi kurumları bünyesinde acil sağlık hizmeti verilen birimdir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Merkez, başhekimliğe bağlı olarak çalışır ve aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkeze ulaşan acil yardım çağrılarını değerlendirmek, çağrılara göre verilmesi gereken hizmeti belirleyerek, kişiyi veya hizmet birimini yönlendirmek,

b) Hizmetin verilmesi sırasında, hizmete katılan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak,

c) Hizmet ile ilgili kayıtları tutmak ve tutulan kayıtlar üzerinden hizmet istatistiklerini çıkarmak,

d) Olağandışı durumlarda, olay yerine hızlı müdahale edilmesini ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,

e) Başhekimlikçe verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — İstasyonlar; acil sağlık hizmeti sunmak ve tıbbi müdahalede bulunmak amacıyla, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen kriterler dikkate alınarak yapılan incelemeler sonucunda müdürlüğün teklifi ve valiliğin onayı ile kurulan birimlerdir. Ancak lüzumu halinde il sınırları dışında da valiliklerin teklifi ve Bakanlığın onayı ile istasyon açılabilir.

İstasyonlar verdikleri hizmete göre üç tipte kurulabilir. Bunlar;

(A) Tipi İstasyon: 24 saat kesintisiz sadece ambulans hizmeti verilen, ihtiyaca göre birden fazla ekip ve ambulans bulundurulan, idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı ve kadrolu personeli olan,

(B) Tipi İstasyon: Hastane acil servisleri ve 24 saat hizmet veren birinci basamak sağlık kuruluşları ile entegre kesintisiz ambulans ve acil servis hizmeti verilen, kadrosu ve özlük hakları bakımından bünyesinde bulunduğu kuruma, ambulans hizmeti bakımından merkeze bağlı olan,

(C) Tipi İstasyon: İhtiyaca göre günün belirlenen saatlerinde sadece ambulans hizmeti verilen idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı ve kadrolu personeli olan, acil sağlık istasyonlarıdır.

İstasyonlarda acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş sağlık ekibi ile tıbbi donanımlı ambulanslar görev yapar. İstasyonlarda görev yapan personelin standart donanımları başhekimlik, iaşe, ibate ve güvenlikleri, içinde bulundukları kuruluşlar tarafından sağlanır. İstasyonda ambulans ve ambulansta görev yapan ekibe lojistik destek sağlamak amacıyla, en az üç oda, eğitim salonu, tuvalet, banyo, mutfak, malzeme deposu, ambulans garajı ile telefon, sabit telsiz ve gereken diğer malzeme bulunur. İstasyonların, Bakanlıkça bu hizmete özel inşa edilen ve yukarıda sayılan özellikleri taşıyan tesislerde faaliyet göstermesi esastır. Bakanlığa ait mevcut sabit sağlık tesislerinden, bu tesislerin de yeterli olmadığı durumlarda, diğer özel ve resmi kurum ve kuruluşlarına ait tesislerden de önceden izin almak kaydıyla yararlanılabilir.

(B) tipi istasyonlarda çalışan personelin görev ve sorumlulukları ile idari hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin l1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — İstasyon yerlerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır;

a) Hizmet sunulması planlanan hedef nüfusun azami elli bin kişi olması,

b) Ulaşım imkanlarının güçlüğü,

c) Acil yardım gerektiren olayların sıklığı,

d) Trafik ve iş kazaları sayısı ve benzeri olayların sıklığı,

kriter olarak kullanılır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Bu birimler fiziki konum itibarıyla araç giriş ve çıkışına elverişli ayrı girişi olan, ambulans park alanı, triaj alanı, hasta yakını bekleme salonu, ayaktan tedavi, gözlem, küçük müdahale, canlandırma üniteleri ile malzeme, haberleşme, güvenlik ve personel odalarından teşkil edilir. Bu birimler zemin katta ve bağımsız görüntü vermekle birlikte hastane dahilinde bulunan tanı, tetkik ve tedavi ünitelerine kolay ulaşılabilir, yönlendirme, tanıtma ve halkla ilişkiler bakımından yeterli ve uygun fiziki nitelikleri haiz olmalıdır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Bu Yönetmelikte, acil sağlık hizmeti içinde belirtilen istasyonlar, acil servisler ve destek hizmetleri gerektiğinde, Merkez tarafından yönlendirilir. Yönlendirme, yardım talebinin ulaşmasını takiben, Merkez tarafından mevcut iletişim sistemi ile en kısa sürede, talebin mahiyetine en uygun ve/veya en yakın birim veya birimlerin görevlendirilmesi suretiyle yerine getirilir. Ayrıca Merkez, durumun niteliğine göre ihtiyaç duyduğu diğer kuruluşları da hizmetlerini yönlendirebilmeleri maksadıyla bilgilendirir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 — Başhekimlik ve Merkezde, hizmeti idare becerisine sahip olan ve konu ile ilgili eğitim görmüş tabipler yönetici olarak istihdam edilir. Yönetim kadrosunda görevli personelin çalışma düzeni de, 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde planlanır. Başhekimlik ve Merkezde, hizmetin gerektirdiği sayıda başhekim yardımcısı, çağrıları değerlendirme ve yönlendirme hizmetlerini yürütmek maksadıyla tabip, acil sağlık hizmet birimlerinin mevcut kapasitesini takip etmek ve değerlendirmek üzere sağlık personeli, sunulan hizmetin toplanan veriler üzerinden değerlendirilmesini yapmak üzere veri hazırlama ve kontrol işletmeni, hizmetin bakım ve idamesini sağlamak maksadıyla teknisyen, hizmetin işleyişine yönelik eğitim hizmetlerini yürütmek maksadıyla uygun nitelikte personel, Merkeze bağlı acil sağlık hizmet birimlerinin lojistik taleplerini değerlendirmek ve Müdürlüğe iletmek üzere personel bulundurulur."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Acil sağlık hizmet birimlerinde görev yapan personelin, tedavi ve müdahale yöntemlerine ait bilgilerinin güncelleştirilebilmesini sağlamak amacıyla, Bakanlığın belirleyeceği bölge merkezleri ve hizmet içi eğitim kuruluşlarında belirlenecek sürelerde periyodik eğitime alınır."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine "hizmet içi eğitim programları sunacak" ifadesinden sonra gelmek üzere "bölge merkezleri ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Acil sağlık hizmeti kapsamında hastane öncesi ve hastaneler arası hasta nakil hizmetleri sırasında sunulan hizmetlerin bedeli, bağlı olduğu döner sermaye saymanlığı tarafından hastaların bağlı oldukları resmi veya özel sosyal güvenlik kuruluşlarına tahakkuk ettirilir ve tahsil edilir. Sosyal güvencesi olmayıp ödeme gücü olmayanlardan ücret talep edilmez."

Yürürlük

MADDE 15 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Sicil Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının sicil amirlerini tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ve 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil Amirleri

Madde 4 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde gösterilmiştir.

Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 5 — Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 26/10/1993 tarihli ve 21740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

 

EK - I SAYILI CETVEL

MERKEZ TEŞKİLATI

 

Hakkında Sicil Raporu

     
 

Verilecek Memur

Birinci Sicil Amiri

İkinci Sicil Amiri

Üçüncü Sicil Amiri

 

1-Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

2-Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

3-Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

 

4-Savunma Uzmanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

 

5-Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

 

6-Doktor, mühendis, mimar

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

 

7-Avukat

Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

 

8-Şef, memur ve diğer personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

 

EK-II SAYILI CETVEL

 TAŞRA TEŞKİLATI

 

Hakkında Sicil Raporu

     
 

Verilecek Memur

Birinci Sicil Amiri

İkinci Sicil Amiri

Üçüncü Sicil Amiri

 

1- Bölge Baştabibi

Vali

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

 

2-Baştabip veya ünite amiri

Bölge Baştabibi

Vali

Genel Müdür

 

3-Liman ve Şehir Bak.Mües.Müdürü

Bölge Baştabibi

Vali

Genel Müdür

 

4-Tahaffuzhane (Koruma) Müdürü

Bölge Baştabibi

Vali

Genel Müdür

 

5-Liman ve Şehir Bak.Mües.

     
 

Müdürlüğünde ve tahaffuzhane

     
 

Müdürlüklerinde görevli

     
 

her unvanda personel

Müdür

Bölge Baştabibi

Vali

 

6-Sahil, Hava Limanı ve Kara Hudut

     
 

Sağlık Denetleme Merkezlerindeki

     
 

her unvanda personel

Ünite amiri

Bölge Baştabibi

Vali

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görevli Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri

Madde 4 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri bir ve iki sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 5 — Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 7/12/1992 tarihinde Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

EK-I SAYILI CETVEL

MERKEZ TEŞKİLATI

 

Memurun Unvanı

Disiplin Amiri

Bir Üst Disiplin Amiri

 

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

 
 

Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

 
 

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

 

Savunma Uzmanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

 

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

 

Doktor, mühendis, mimar

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 

Avukat

Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

 

Şef, memur ve diğer personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

EK-II SAYILI CETVEL

TAŞRA TEŞKİLATI

Memurun Unvanı

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

1- Bölge Baştabibi

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

2- Liman ve Şehir Bak.Mües.

   

Müdürü

Bölge Baştabibi

Genel Müdür Yardımcısı

3- Tahaffuzhane (Koruma) Müdürü

Bölge Baştabibi

Genel Müdür Yardımcısı

4- Baştabip veya ünite amiri

Bölge Baştabibi

Genel Müdür Yardımcısı

5- Sağlık Denetleme Merkezi Pers.

Ünite amiri

Bölge Baştabibi

6- Bölge Baştabipliği Pers.

Bölge Baştabibi

Genel Müdür Yardımcısı

7- Liman ve Şehir Bak.Mües.

   

Müdürlüğü ve Tahaffuzhane

   

(Koruma) Müdürlüğü Personeli

Müdür

Bölge Baştabibi

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik, elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre çalıştırılması zorunlu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçilerin niteliklerini, hangi işlerde çalıştırılabileceklerini, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma hükümleri ve mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları ve denetimi ile bu hükümlere uymayan işveren hakkında yapılacak işlemleri düzenlemektedir.

Dayanak

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40 ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri,

Eski Hükümlü: Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet Memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezalarını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetinden yasaklı bulunanları,

Terör Mağduru: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre terör eylemleri nedeniyle;

Şehit olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların daha sonra evlenmemiş eşlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeşlerinden birisini,

Çalışamayacak derecede malül olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeşlerinden birisini,

Malül olup da çalışabilir durumda olanları,

Komisyon: Terör mağduru istihdamı ile ilgili olarak illerde valinin veya yardımcısının başkanlığında, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü veya temsilcileri, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinden, ilçelerden kaymakamın başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü/Amiri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinden oluşan komisyonu,

Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

İşveren : Elli ve daha çok sayıda (tarım işyerlerinde ellibir ve daha yukarı sayıda) işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

Rapor: Özürlü tarafından yetkili sağlık kuruluşlarından mevzuatın öngördüğü şekilde alınmış sağlık kurulu raporunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamına İlişkin Ortak Hükümler

Mükellefiyet

Madde 4 - İşveren işyerlerinde;

Her yılın ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 4131 sayılı Kanun ile eklenen Ek madde 1/(B) bendinde ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde tam süreli olarak çalıştırmakla yükümlüdür.

Ancak, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru kişilerin, Kurumdan kısmi süreli işlere yerleştirilmelerine yönelik talepleri var ise işyerlerinde kısmi süreli çalışma yapan işveren, kısmi süreli iş sözleşmesiyle de istihdam edebilir. Bu durumda olan kişilerin, iş taleplerinin Kurum aracılığıyla karşılanması gerekir.

Zorunlu çalıştırma yükümlülüğü, yukarıdaki koşullara uyulmak kaydıyla tam süreli işçi yerine kısmi süreli işçi ile karşılanmak istendiğinde, kısmi süreli işçi sayısı altıncı fıkrada belirtilen usul ile belirlenir.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı yüzde altıdır. Ancak özürlüler için belirlenecek oran toplam oranın yarısından az olamaz.

Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıştırılacak özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan tüm işçiler esas alınır. Ancak, yer altı ve su altı işlerinde çalıştırılan işçiler özürlü işçi sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

İşyerinde kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar da varsa bunlar çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve ayrıca işyerindeki işçi sayısına ilave edilir. Bu hesaplama sonucunda bulunacak işçi sayısında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür.

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılması özel kanunla yasaklanmış işyerlerinde çalıştırılan işçiler, toplam işçi sayısının hesabında dikkate alınmaz.

Çalıştırılan özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçiler, toplam işçi sayısının hesabında dikkate alınmaz.

Kurum Aracılığı

Madde 5 - İşveren çalıştırmakla yükümlü olduğu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçileri işyerinin bulunduğu yerdeki Kurum aracılığıyla sağlar.

Kurum aracılığı olmadan özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurunu işe alan özel sektör işvereninin bu durumu en geç bir ay içinde Kuruma bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşları istihdam edecekleri özürlü ve eski hükümlü işçileri “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre temin ederler.

Kayıt İşlemleri

Madde 6 - Yönetmelik esasları dahilinde işe yerleştirilecek özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının, belgelerine göre ayrı ayrı meslekli ve mesleksiz tasnifiyle, Kurumca kayıt işlemleri yapılır.

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının kayıtları, Kurumca belirlenecek esaslar çerçevesinde, en az üç yıl süre ile işlemde kalır.

Talep ve Gönderme

Madde 7 - İşveren çalıştırmakla yükümlü bulunduğu özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarını, yükümlülüğün doğmasından itibaren yedi gün içinde niteliklerini de belirterek Kurumdan yazılı olarak talep eder.

İşveren talebinde, işyerinde yapılan işin gerektirdiği ağırlıklı vasıfların üstünde istihdamı zorlaştırıcı şartlar öne süremez.

Kurum işverenin bu talebinden itibaren en geç onbeş gün içinde niteliklere uygun gördüğü özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarından talep sayısından az olmamak üzere temin edebildiklerini, niteliklerini belirten belgeleriyle birlikte işverene gönderir. İşveren en geç onbeş gün içinde gönderilen kişilerden uygun gördüklerini işe alır, işe alınanları ve alınmayanları alınmayış nedenlerini de belirtmek suretiyle yedi gün içinde yazılı olarak Kuruma bildirir.

Kurum, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde veya bildirim yapılmadığı takdirde işçilerin gönderiliş tarihinden itibaren otuz gün içinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru açığının kapatılması için son olarak işverene, kayıtlı özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarını, meslek ve öğrenim durumlarını içeren listelerle birlikte işverene göndererek işyerindeki açık kontenjanların bu listelerden veya gönderilenlerden karşılanmasını ister.

İşveren, bu şekilde gönderilenler ve/veya listelerde yer alanlar arasından seçimlerini yaparak gönderim veya listelerin bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde açık kontenjanlarını kapatmak zorundadır.

Ücret ve Sosyal Yardımlar

Madde 8 - Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru olmak daha düşük ücretle çalıştırma sebebi olamaz. Bu işçiler diğer işçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar. İş sözleşmelerine veya toplu iş sözleşmelerine bu işçiler aleyhine hükümler konulamaz.

İşten Ayrılanların Bildirilmesi

Madde 9 - İşveren herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona eren özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçinin ayrılış nedenlerini onbeş gün içinde kuruma bildirmek zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamına İlişkin Özel Hükümler

Özürün Sağlık Kurulu Raporu ile Belgelenmesi

Madde 10 – Özürlü olduğunu öne sürerek bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurumdan işe yerleştirilmesini isteyenler, bu durumlarını, 18/3/1998 tarihli ve 23290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadır.

Özürlünün sağlık kurulu raporuna itiraz etmesi halinde, itiraz dilekçesi ve raporun onaylı örneği Kurumca başka bir sağlık kuruluşuna gönderilir. Birinci ve ikinci sağlık kurulu raporları aynı olursa rapor kesinleşir. İki sağlık kurulu raporu arasında fark varsa, özürlünün lehine olan rapora göre işlem yapılır.

Kurum tarafından gönderilen özürlüye verilecek rapor için sağlık kuruluşu tarafından muayene ve tetkik ücreti alınmaz.

Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce yetkili sağlık kuruluşlarınca verilmiş özürlü tanımına uygun sağlık kurulu raporları geçerli olup, bu raporlara göre Kurum işlemlerini yürütür.

Özürlülerin Çalıştırılabilecekleri İşler

Madde 11 – Özürlülerin çalıştırılabilecekleri işler, Yönetmeliğe bağlı Ek 1 nolu çizelgede gösterilmiştir.

Özürlülere çizelgede gösterilen işlerden herhangi biri verilemiyorsa, işyerinin özelliğine göre işyeri hekimince belirlenecek herhangi bir başka iş verilir.

Özürlülere Yeni İstihdam Alanları Oluşturulmasına Dair Çalışmalar

Madde 12 - Kurum, işyerinde yapılan işlerin, bir insanın hangi organlarıyla görülebileceğini belirlemek üzere, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yaparak, iş analizi yapabilir veya varsa işyerlerinden buna ilişkin rapor ve listeler isteyebilir.

Kurum; bu bilgilerle, özürlülerin çalışma güçlerini ve çalışabilecekleri işlerle ilgili diğer bilgileri, iş gücü arz ve talep karşılaştırma usullerine uygun biçimde formlara dökerek kayıt ve sıraya koyma işlemlerini yapar.

Özürlülerin Mesleğe Kazandırılmaları, Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdam Danışmanlığı Hizmeti

Madde 13 - Kurum, işverenlerden gelecek bilgilere ve yapacağı araştırmalara göre, özürlülerin hangi işi yapabileceklerini belirleyerek, işkolu ve meslek için gerekli olan nitelikleri de göz önüne alarak, özürlüyü mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon programlarından geçirir. Bu eğitim sonunda özürlüye başarılı olabileceği iş ve meslekleri gösterir belge verir.

Kurum, mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon hizmetini verirken ilgili kurum ve kuruluşlarından yardım talebinde bulunabilir.

Kayıtları yapılan, mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon programlarından geçirilen özürlülere, Kurumca sosyal haklar ve mesleki rehabilitasyon eğitimi ve çalışabilecekleri iş ve mesleklerin durumu, çalışma şartları, işe yerleştirilmeleri için yapmaları gereken işlemler, ödenecek ücretler, işyerinin ve çevresinin sosyal ve ekonomik durumu ile işyerinin bulunduğu yerin geçim şartları, ulaşım imkanları, sağlık kuruluşları ve benzeri konularda açıklayıcı bilgiler verilir.

İşyerinin Özürlülerin Çalışma Şartlarına Göre Hazırlanması

Madde 14 - İşverenler, işyerlerini imkanları ölçüsünde, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştırabilecek şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar.

Özürlüler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde çalıştırılamaz.

Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri , özürlünün durumuna göre belirlenebilir.

Eski Hükümlülerin Müracaatı

Madde 15 – Eski hükümlü, belgeleriyle birlikte Kuruma müracaat eder. Kurum, eski hükümlüyü meslekli veya mesleksiz olarak tasnif ederek kayıt işlemlerini yapar.

Eski Hükümlülerin Çalıştırılamayacakları İşyerlerinin Tespiti

Madde 16 – Eski hükümlülerin, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm işyerlerinde istihdam edilmeleri esastır.

Ancak, kamu güvenliği ile ilgili hizmet üreten işyerleriyle ilk ve orta öğretim kurum ve yurtlarından hangilerinde eski hükümlü çalıştırılamayacağı, ilgisine göre, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilir.

Eski Hükümlüyü İşe Göndermede Öncelik

Madde 17 - Eski hükümlüyü işe göndermede Kuruma kayıt tarihi esas olmakla birlikte, aşağıdaki öncelik sırası da göz önünde bulundurulur.

a) Eğitimi daha yüksek olanlar veya mesleği bulunanlar,

b) Cezası tecil edilmiş olanlar,

c) İstemde bulunan işyerinde daha önce çalışmış bulunanlar,

d) 16-18 yaş arasında bulunanlar,

e) Özürlüler.

Eski Hükümlülerin Mesleki Rehabilitasyonu

Madde 18 – Kurum, eski hükümlüleri mesleki eğitim ve rehabilitasyon programlarına tabi tutarak durumlarına uygun bir meslek sahibi olmalarını, bunların topluma kazandırılmalarını sağlar.

Cezaevlerinde bulunan ve tahliyelerine bir yıldan az süre kalan hükümlülerin tahliye olduklarında sosyal hayata uyumlarını ve istihdamlarını kolaylaştırmak için Adalet Bakanlığı ile yapılacak işbirliği çerçevesinde, cezaevi ortamında uyumlaştırma programı ve meslek edindirme, geliştirme, değiştirme eğitimi verilir.

İşverenler de gerekli iş ortamını hazırlayarak çalıştırdıkları eski hükümlülerin meslek sahibi olmalarına ve topluma kazandırılmalarına yardımcı olur.

Terör Mağdurlarının İstihdamı

Madde 19 – Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar ile mahalli idareler ve sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar dışındaki elli ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler bu Yönetmelik kapsamında terör mağduru istihdam ederler.

Terör Mağduru Olarak Başvurabilecekler

Madde 20 - Başvurularda çalışabilir durumdaki malülün kendisi, şehit veya çalışamayacak durumdaki malülün eşi, eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çalışmayan çocuklarından birisi, çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler, çalışmayan kardeşlerinden birinin talebi esas alınır.

Şehit veya çalışamayacak durumdaki malülün çocuklarından birisinin başvurusu halinde, varsa eşinin ve diğer çalışabilir durumdaki çocuklarının, kardeşlerden birinin başvurusu halinde ise; varsa eşinin ve çalışabilir durumdaki çocuklarının ve diğer kardeşlerinin hak sahipliğinden feragat ettiklerine dair dilekçeleri alınır. Eşlerinin başvurusu halinde diğerlerinin dilekçesi aranmaz.

Aile arasında anlaşmazlık halinin ortaya çıkması durumunda şehitlik ve malüllük durum tespitini yapan Komisyonca ihtiyaç durumu, diğer aile fertlerini geçindirebilme ve aileye katkı, ahlaki durum gibi faktörler dikkate alınarak maddede belirtilen aile fertlerinden birinin talebi kabul edilir.

Şehit veya malül ailesinden yalnızca bir kişi bu haktan yararlanabilir.

Terör Mağdurunun Başvuru Yeri

Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen şehit ve çalışamayacak derecede malül olanların yakınları ile malül olup da çalışabilir durumda olanlar, Yönetmeliğe bağlı Ek 2 nolu İş İstek Formu ile ikamet ettikleri il ve ilçelerindeki mülki idare amirliklerine başvururlar. Malül olup da çalışabilir durumda olanlar, çalışma güçlerini hangi oranda yitirdiklerine ve ne tür işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin sağlık kurulu raporunu da başvuru talebi ile birlikte vermekle yükümlüdürler. Komisyonca başvurular incelenerek, müracaat sahibinin istihdam edilip edilmeyeceğine karar verilir. İstihdam edilmesine karar verilenler için Yönetmeliğe bağlı Ek 3 nolu Durum Belgesi ile malül olup ta çalışabilir durumda olanların sağlık kurulu raporları Kuruma gönderilir. Kurum komisyonca gönderilen başvuruları kendi grupları içerisinde meslekli ve mesleksiz ayırımı ile kaydeder.

Bu Yönetmelik kapsamına girenlerin, şehitlik veya malüllük halinin meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde başvurmaları gereklidir. Bu süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz, ancak şehitlik veya malüllük halinin meydana geldiği tarih itibariyle istihdam edilebilecek başka bir hak sahibi bulunmaması ve çocuklarının yaşının küçük olması durumunda 10 yıllık süre çocuklarının 18 yaşına girdikleri tarihten itibaren, eğitimlerinin devam etmesi ve belgelenmesi durumunda eğitimlerinin bitiminden sonra başlar.

Terör Mağdurunu İşe Göndermede Öncelik

Madde 22 - Kurum, terör mağdurunu işe göndermede ve dağıtımında hakkaniyet ilkesini esas alır. Ancak, Kurum göndermede aşağıdaki öncelik sırasını da göz önünde bulundurur.

a) Çalışabilir malüllerden kendi imkanları ile iş bulanlar,

b) Eğitimi daha yüksek olanlar veya mesleği bulunanlar,

c) İşe alıştırma (rehabilitasyon) uygulamasına tabi tutulmuş olanlar,

d) Aile üyelerinden hiçbiri herhangi bir işte çalışmayanlar,

e) Öğrenim çağında çocuğu bulunanlar.

Terör Mağduru Malüllerin Çalıştırılabilecekleri İşler

Madde 23 - Malül olup da çalıştırılabilir durumda olanlar, sağlık kurulu raporunda gösterilen fiziksel, ruhsal durumlarına ve mesleklerine uygun, malüllük derecesini yükseltmeyecek hafif işlerde çalıştırılırlar.

Bildirim

Madde 24 – Kurum, işe yerleştirdikleri terör mağdurlarının ad ve soyadlarını yerleştirildikleri işyerlerinin ünvan ve adreslerini üçer aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığına bildirir.

Teşvik

Madde 25 – Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üzerinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdam eden veya elliden daha az sayıda işçi çalıştırmasına rağmen Kuruma talepte bulunmak ve/veya tescil yaptırmak suretiyle özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştıran ya da çalışma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiş özürlü istihdam eden işverenin bu şekilde çalıştırdığı her bir özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemesi gereken sosyal sigorta pirimi işveren hisselerinin yüzde ellisi kendisince, yüzde ellisi Hazinece ödenir. İşverenin bu haktan yararlanabilmesi için, bu durum, işverenin başvurusu üzerine Kurumca belgelenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim , Yönetmelik Hükümlerine Uymayan İşveren Hakkında Yapılacak İşlemler

Denetim

Madde 26 - Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılacak özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçilerle ilgili işyerlerinde yapılacak denetim 4857 sayılı İş Kanununun öngördüğü çalışma hayatının denetimi ve teftişi esaslarına göre yapılır.

Aykırı Davranışlar

Madde 27 - Özürlü ve eski hükümlü istihdamında mevzuat hükümlerine aykırılığı tespit edilen işveren hakkında 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen idari para cezası işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce uygulanır.

Ayrıca terör mağduru istihdamında mevzuata aykırı davranan işveren ve işveren vekilleri hakkında 13/11/1995 tarihli 4131 sayılı Kanun ile değişik 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek Madde 1’ de belirtilen idari para cezası da işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce uygulanır. Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma usul ve esaslarına aykırılık halinde işverene verilecek idari para cezaları ayrı ayrı gösterilir.

Kurum; özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamında mevzuata aykırı davrandığını tespit ettiği işvereni gereği yapılmak üzere işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 28 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malül Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malül Olup da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmelik” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

EK-1 NOLU ÇİZELGE.doc

 

EK-2 İŞ İSTEK FORMU.doc

 

EK-3 DURUM BELGESİ.doc

Sayfa Başı


Tebliğ

Devlet Bakanlığından:

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk

Ferdi Kaza Sigortası

Tarife ve Talimatı

25/02/2004 tarih ve 25384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2004/6789 sayılı Kararnamenin eki Karara göre yapılacak "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası"na aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

Türkiye'de karayolu motorlu araçlar mali sorumluluk sigortası branşında ruhsatı olan bütün sigorta şirketleri, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasını yapmakla yükümlüdür.

A. TARİFE

Teminat tutarları, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yardımcıları ile yolcu koltuk başına, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tedavi Giderleri : 40 milyar TL.

b) Sakatlanma ve Ölüm : 40 milyar TL.

Tedavi giderlerinin başka sigorta sözleşmeleri ile teminat altına alınmış olması durumunda, söz konusu giderler öncelikle bu sigortadan karşılanır.

Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

Bu Tarife ve Talimatın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sigorta sözleşmeleri, yukarıdaki teminatlar üzerinden yapılır. Ancak, sözleşme süresi içinde, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, eski teminat tutarları üzerinden sigortası yapılmış ve süresi devam eden sigorta sözleşmesine sahip yolcu taşımacıları, sigorta şirketlerine başvurarak yeni teminatlar üzerinden karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası zeyilnamelerini bu Tarife ve Talimatın yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde almak zorundadır. Zeyilname yapılmayan ve teminatları yeni limitlere getirilmeyen sigorta sözleşmelerinde, sigorta şirketlerinin sorumluluğu eski teminat tutarları ile sınırlıdır.

Sigorta sözleşmesine bağlı olarak sigorta ettirene yüklenmiş veya yüklenecek vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler sigorta ettirenden alınır.

B. TALİMAT

Bu sigorta, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı teminat altına alır.

Taşımacılığın yapıldığı her bir motorlu kara taşıtı için ayrı bir sigorta sözleşmesi düzenlenir ve sigorta sözleşmesine ait kısa bilgiler ile sigortacının adı ve açık adresini belirten bir levha taşıtın iç tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulundurulur.

C. YÜRÜRLÜK

Bu Tarife ve Talimat 25/03/2004 tarihinde saat 12:00'da yürürlüğe girer.

Sayfa Başı