Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

23 Mart 2004

SALI

Sayı : 25411

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/6988 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’e, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

DÜZELTME (5027 Sayılı “2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu” ve 5029 Sayılı “2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu” Eki Cetveller ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı: 2004/6988

3 Mayıs 2002 tarihinde Bakü’de imzalanan ve 14/1/2004 tarihli ve 5066 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 13/2/2004 tarihli ve KOKD/59680 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Mart 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-4280

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Mart 2004 tarihinden itibaren İsviçre ve Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Mart 2004

B.01.0.KKB.01-06-68-2004-320

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Mart 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4280 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Mart 2004 tarihinden itibaren İsviçre ve Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/5583

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Dr. Adnan TEKŞEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 92. maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

22 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                 Doç. Dr. A. ŞENER

               Başbakan                              Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5497

1 — Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Bakanlık Tetkik Hâkimi (20344) Cevdet VOLKAN’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

22 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                      C. ÇİÇEK

          Başbakan                                                     Adalet Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Millî Eğitim Bakanlığından:

Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çıraklık eğitimine iki aylık bir deneme dönemi ile başlanır. Aday çırak olarak devam etmiş olanlar, bu dönemi tamamlamış sayılırlar. Çırak olarak eğitime alınacakların meslekleri ile ilgili bir işte çalışıyor olmaları, 14 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Ancak 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek Meslekî Eğitim Programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilirler. 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, işveren ve kendileri tarafından imzalanan meslekî eğitim merkezi müdürünce onaylanan çıraklık sözleşmesine göre pratik eğitimlerini iş yerinde yaparlar. Bunların sosyal güvenlik kuruluşuna ait primleri yaşlarına uygun asgarî ücretin % 50’si üzerinden Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanır.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 215, 216, 217 ve 218 inci maddelerinde geçen “Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi” ibareleri, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE3 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Görevde

Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 22/3/2000 tarihli ve 23997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğinin değişik 5 inci maddesinin (A) bendinin (a) ve (g) alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesinin (a) bendinde yer alan "Bölge Müdürü ve Daire Başkanı" ibareleri çıkartılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 8 inci maddesinin (A) bendinin (a) ve (g) alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çukurova Üniversitesinden:

Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler

Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1— a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi esas alınarak 1/7/996 tarih ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayalı olarak hazırlanan bu Yönetmelik Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yürütülen lisansüstü eğitimi düzenler.

b) Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans, Doktora ve Sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü

 

Öğrenci Kabulü

Madde 2 — a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 (kırkbeş) standart puan almış olmaları gerekir. Adayların sahip olması gereken asgari lisans not ortalaması ilgili Enstitü tarafından belirlenebilir.

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans not ortalaması 100 (yüz) üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 (yüz) üzerinden bir mülakat sınavı veya Anasanat Dalı Uygulama Sınavı yapılır. Her bir aday için;

— Lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i,

— LES standart puanının % 50’si,

— Mülakat veya Anasanat Dalı Uygulama Sınavı sonucunun % 25’i,

alınarak Yüksek Lisans Giriş Puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş Puanı altmış veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.

b) Yabancı dilin zorunlu veya öğrencinin seçimine bağlı bulunduğu programları kazanan yüksek lisans öğrencileri, öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavına katılmak ve bu sınavda başarısız olmaları halinde Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YADİM) tarafından açılacak hazırlık sınıfına devam etmek ve başarmak zorundadırlar.

c) Yabancı dilin zorunlu olduğu Anabilim Dallarında "Bahar" yarıyılında açılan yüksek lisans programlarına başvuruda bulunup, başarılı olanlar yabancı dil yeterlik sınavına katılmak ve başarmak zorundadır. Aksi halde Enstitüye kesin kayıt yaptıramazlar.

d) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans derecesine, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları; Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (LES), başvurduğu programın puan türünde en az 45 (kırkbeş) (Lisans derecesi ile başvuranlar için en az 55 (ellibeş) standart puan (LES standart puanı 45 (kırkbeş) puandan aşağı olmamak koşuluyla yükseköğretim kurumlarının belirlemiş olduğu puanı sağlayarak yüksek lisans eğitimine başlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversitemizde başlayanların yeniden Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (LES) girmelerine gerek yoktur) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavlarından birinden başarılı olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından alınacak 45 (kırkbeş) puana eşdeğer puanları; Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenir. Adayların sahip olması gereken en az lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenebilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması 100 (yüz) puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 (yüz) puan üzerinden bir mülakat sınavı ve portfolyö (gelişim dosyası) incelemesi yapılır. Her aday için;

— Lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u (Lisans derecesi ile başvuranlarda % 25),

— Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 15’i,

— LES standart puanının % 50’si,

— Mülakat sonucunun % 25’i,

alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı 65 (altmışbeş) puan veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.

e) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (LES), başvurduğu programın türünde en az 45 (kırkbeş) (Lisans derecesi ile başvuranlar için en az ellibeş) standart puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavlarından birinden başarılı olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından alınacak 45 (kırkbeş) puana eşdeğer puanları; ilgili Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenir. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması 100 (yüz) puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 (yüz) puan üzerinden bir mülakat sınavı, portfolyö (gelişim dosyası) incelenmesi veya Anasanat Dalı Uygulama Sınavı yapılır.

Mülakat sınavında her bir aday için;

— Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u (Lisans derecesi ile başvuranlarda % 25),

— Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet ortalaması % 15’i,

— LES standart puanının % 50’si,

— Mülakat, portfolyö (gelişim dosyası) incelemesi veya Anasanat Dalı Uygulama Sınavı incelenmesi sonucunun % 25’i,

alınarak Sanatta Yeterlik Giriş Puanı hesaplanır. Sanatta Yeterlik Giriş Puanı 65 (altmışbeş) puan veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sanatta yeterlik programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.

f) Temel Tıp Bilimlerinde Doktora programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 (elli) Temel Tıp Puanına veya LES sınavının sayısal kısmından en az 45 (kırkbeş) standart puana sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise, Yüksek Lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavının (LES) sayısal kısmından 45 (kırkbeş) standart puandan az olmamak koşuluyla LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından alınacak 45 (kırkbeş) puana eşdeğer puanları; ilgili Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenir. Adayların sahip olması gereken en az lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ilgili Enstitü tarafından belirlenebilir. Her bir aday için;

Tıp Fakültesi mezunları için;

— Lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i,

— LES veya Temel Tıp Puanının % 50’si,

— Mülakat sonucunun % 25’i,

Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları için;

— Lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i,

— LES standart puanının % 5 0’si,

— Mülakat sonucunun % 25’i,

alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı 65 (altmışbeş) puan veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre Doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.

g) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak Senato, belirlenen programlar dışında da öğrenci kabulüne karar verebilir.

h) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde aranacak usul ve esaslar:

1) Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (LES) en az 45 (kırkbeş) standart puan veya

- Graduate Management Aptitute Test (GMAT) sınavından en az 550,

veya

- Graduate Record Examination (GRE) sınavının "Quantitative" ve "Verbal" bölümlerinden toplam en az 950 ve

"Analytical Writing" kısmından en az 3,5 puan almak.

2) Aşağıda verilen dil sınavlarından belirtilen asgari düzeyde başarılı olmak.

- Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından yüz üzerinden en az 45 (kırkbeş) puan almak,

- TOEFL’dan en az 500 puan (veya yeni sistemde eşdeğer) (İngiliz Dili Eğitimi için en az 550 veya yeni sistemde eşdeğer puan) almak,

- International English Language Testing System sınavından en az 6 puan almak,

- TÖMER in açacağı Türkçe ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını başarmak,

- Alman Kültür Merkezi veya Goethe Enstitüsü tarafından yapılan sınavların birinden ‘başarılı’ belgesi almak,

- Fransız Kültür Merkezi tarafından yapılan, Fransa hükümetince onaylı D.A.L.F. (Diplome Approfondi de Langue Française-İleri Fransızca Diploması) sınavından 20 üzerinden en az 14 puan almak,

- KPDS kapsamında olup ancak TÖMER’in açamadığı Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavları için Üniversite Yönetim Kurulunca en az biri o dalın öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç kişilik jüri tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak.

3 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi Hükümetinden burs alanlarla, ikili anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde veya kendi hesabına Yüksek Lisans veya Doktora yapmak üzere başvuran Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Toplulukları öğrenci adayları; ayrıca bir sınav yapmaksızın lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Gerekli görülen hallerde dil ve bilgi seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir, eksikleri belirlenenlere bu eksiklikleri tamamlatılabilir. Jüri 3 asil 1 yedek üyeden oluşur. Burslu öğrenciler Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (LES) girmek zorundadırlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere uygulanan baraja tabi değildirler ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (LES) almış oldukları puan değerlendirmeye alınarak yerleştirme yapılır. Yerleştirmeler, verilen kontenjanlar çerçevesinde ilgili Enstitü Yönetim Kurullarınca uygun görülen yöntemlerle yapılır.

i) Yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim yaptırılacak Anabilim Dallarının adları, bu programlara alınacak öğrenci sayıları, varsa öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarının görüşleri de alınarak ilgili Enstitü Kurulu tarafından saptanır ve Rektörlükçe ilan edilir. Bu ilanda yabancı öğrenci ve yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kontenjanları da ayrıca belirtilir. Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarının önerisi ile söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.

j) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

k) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine atanan Araştırma görevlileri, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün teklifi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun Kararı ile bir başka Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünde, yeniden sınav ve değerlendirme yapılmaksızın lisansüstü öğretim yapmak üzere görevlendirilebilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden öncelik verilmek suretiyle desteklenir.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 3 — Üniversite içindeki başka bir Enstitü Anabilim Dalında veya başka bir Yükseköğretim Kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara ilgili Anabilim Dalının olumlu görüşü de alınarak yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Anabilim Dallarının yatay geçiş kontenjanları, Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü alınarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Yatay geçişler ancak ders alma süresi içerisinde ve yarıyıl başlarında yapılabilir. Yabancı dilin zorunlu bulunduğu Anabilim Dallarında lisansüstü programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin İngilizce yeterlik belgesine eşdeğer bir belge yanı sıra almış bulunduğu derslerle birlikte başvurması veya İngilizce yeterlik sınavında başarılı olması gerekir.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 4 — a) Bilimsel hazırlık, öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam en çok 18 (on sekiz) krediye eşdeğer derslerden oluşur. Bu programa alınacak öğrenciler Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

c) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

d) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

e) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

f) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinden en az DD notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CB notu ile ve programı en az 3.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 5 — a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilirler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

b) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan kıstaslar göz önüne alınır. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilirler. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler kredi/saat başına, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek katkı payını ödemek durumundadırlar. Ancak Çukurova Üniversitesi öğrencisi olanlar katkı payı ödemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 6 — Lisansüstü eğitim-öğretim takvimi Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak düzenlenir.

Lisansüstü Dersler ve Ders Seçimi

Madde 7 — a) Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya görevlileri, Enstitüyü oluşturan ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Mayıs ayı içerisinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim dönemlerinde uygulanır.

b) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

c) Danışmanlar her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte Senato Kararı ile kabul edilmiş, ders kataloğundaki alınacak dersleri belirler ve Enstitüye bildirir. Öğrenciler yarıyıl başladıktan sonra; en az iki, en çok dört hafta içerisinde danışmanının uygun görüşünün alınması koşuluyla o yarıyıl programda mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Bu değişiklik, ancak anılan süre içerisinde danışmanın başvurusu ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

d) Lisansüstü öğrencilerin teorik derslerin % 70 ve uygulamalı derslerin % 80'ine devam etmeleri zorunludur.

e) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemek ve ilgili Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez; katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.

f) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler sınavlara giremezler ve o yarıyıl almakla yükümlü oldukları derslerden başarısız sayılırlar.

Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 8 — Öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Ders Notları

Madde 9 — Öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu olarak verilir.

 

Başarı Notu

Katsayı

100 puan üzerinden not dönüşümü

 

AA

4,0

90 -100

 

BA

3,5

85 - 89

 

BB

3,0

80 - 84

 

CB

2,5

75 - 79

 

CC

2,0

70 - 74

 

DC

1,5

60 - 69

 

DD

1,0

50 - 59

 

FD

0,5

30 - 49

 

FF

0,0

0 - 29

 

NA (Devamsız)

   
 

E (Eksik)

   
 

S (Başarılı)

   
 

U (Başarısız)

   

Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere "başarılı", tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere "başarısız" notu verilir. "Başarısız" notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz. Eksik (E) notu, yarıyıl sonu sınavına ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin yarıyıl sonu sınavı bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce yapılarak, başarı notu ilgili Enstitüye gönderilir. Aksi halde (E) notu (FF) ye dönüşür.

Not Ortalamaları

Madde 10 — Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Ders Saydırma

Madde 11— Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları (tez) danışmanının önerisi ve Anabilim Dalı Kurul Kararı ile ders yüküne sayılmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Ders Tekrarı

Madde 12 —Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları derslere verildiği ilk yarıyılda kayıt yaptırıp devam etmek suretiyle tekrarlamak veya danışmanının ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile eşdeğer dersleri almak ve başarmak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere danışmanınca eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak bu durumda yarıyıl başında danışman tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye bilgi verilmesi zorunludur.

İlişki Kesilmesi

Madde 13 — a) İlk yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.50'den az olan öğrencilerin,

b) Danışmanı tarafından belirlenen ders yükünü, her program için bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen maksimum sürede tamamlayamayan ve/veya programların sonunda genel not ortalaması 3.00'ün altında olan öğrencilerin,

c) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olan doktora öğrencilerinin,

d) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

e) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

f) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde, Yönetmeliğin 28 inci maddesi (b) bendinde belirtilen yabancı dil koşullarını sağlayamayan doktora öğrencilerinin,

g) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

h) Tez önerisi ikinci kez reddedilen veya Tez İzleme Komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan doktora öğrencilerinin,

i) Programını süresi içinde tamamlayamayan veya tekrar etmek durumunda bulundukları dersin verildiği yarıyıl sonu sınavında başarısız olan lisansüstü öğrencilerin,

j) Uzmanlık alan dersinden ardarda iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencilerinin,

k) Doktora Yeterlik Komitesince önerilen dersleri iki yarıyıl içinde başarıyla tamamlayamayan doktora öğrencilerinin,

l) Dönem projesi ikinci kez başarısız bulunan tezsiz yüksek lisans ve tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans öğrencilerinin,

kayıtlı oldukları programla ilişkisi kesilir.

İzinli sayılma

Madde 14 — Lisansüstü öğrenciler, Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile izledikleri programlardan izinli sayılabilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

 

Madde 15 — a) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programları ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının başvurusu ve Enstitü Kurulu önerisi üzerine senato kararı ile açılabilir.

b) Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçişi, adayın başvurusu ve bu başvurunun ilgili Anabilim Dalı Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile mümkündür.

A — Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Amaç ve Kapsam

Madde 16 — a) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 (yirmibir) krediden az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) adet ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir dönemde 15 (onbeş) krediden fazla ders alamaz. Seminer çalışması ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer çalışması konusunu ve tarihini seminerin verileceği yarıyılın ders kayıt formunda belirtir.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok 2 (iki) tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

c) İki veya daha fazla Yükseköğretim Kurumunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu Kararı ile, yükseköğretim kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek yüksek lisans programları açılabilir. Ayrıca kamu ve özel sektör kuruluşları da, ortak Yüksek Lisans Programları açmak için, Enstitü Kurulu ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Rektörlük makamına öneride bulunabilir. Bu şekilde açılacak lisansüstü programların esasları Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Süre

Madde 17 — a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyılı ders, iki yarıyılı da tez olmak üzere dört yarıyıldır. Dönem eksiltmesi durumunda bu süre aynı miktarda kısalır. Bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle öğrencilerin Enstitü ile ilişkisi bu süreden önce de kesilebilir.

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

c) Kredili derslerini ve seminer çalışmasını başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 18 — a) Tezli yüksek lisans programında, birinci yarıyıl başında, öğrencinin de görüşü alınarak ilgili Enstitü Anabilim Dalı Kurul Kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Anabilim Dalı Kurulunun gerekçeli önerisi, önceki danışmanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir.

b) Tez danışmanı, öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlileri ile anasanat dallarında nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir. Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı en geç derslerinin tamamlandığı yarıyıl sonuna kadar, her öğrenci için tez danışmanının, öğrencisi ile birlikte hazırladığı tez konusunu ve tez programını ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

c) Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişkisinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersleri Güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için Bahar yarıyılı başlangıcına kadar, Bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için Güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 19 — a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları ilgili Enstitünün Tez Yazım Kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Anabilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri bir başka Anabilim Dalından olmak üzere iki yedek üye de seçilir.

c) Öğrenci tezini Enstitüye teslim ettikten sonra, danışmanı durumu bir yazıyla Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirir. Öğrenci bu aşamada jüri üyesi sayısının bir fazlası sayıda tezi hazırlar. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir."Red" ve "düzeltme" kararları Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde gerekçeleri ile birlikte ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. "Kabul" kararı da aynı şekilde bildirilmek durumundadır. "Kabul" kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan üye (lerin)nin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 20 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş on kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

c) İki veya daha fazla Yükseköğretim Kurumu arasında yürütülen Ortak Yüksek Lisans Programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 21 — a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam 30 (otuz) krediden az ve 45 (kırkbeş) krediden fazla olmamak üzere en az 10 (on) ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir. Dönem projesi dersi 'başarılı' veya 'başarısız' olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın ve Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile, diğer Üniversitelerden ve/veya Üniversitemizdeki diğer Enstitülerden de dersler alabilir.

Danışman Atanması

Madde 22 — Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Kurulu Kararı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında ders danışmanı olarak önerir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Süre

Madde 23 — a) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

b) Tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla sekiz yarıyıldır.

Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan bir öğrencinin Enstitü ile ilişkisi bu süreden önce kesilebilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 24 — a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

 

Amaç ve Kapsam

Madde 25 — a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 (yirmibir) krediden az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu derslerin en çok 2 (iki) tanesi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Seminer çalışması ve tez çalışması kredisizdir. Doktora programı derslerini tamamlama süresi bu öğrenciler için en çok dört yarıyıldır.

Doktora programı, Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 42 (kırkiki) krediden az olmamak koşuluyla en az 14 (ondört) adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışması ve tez çalışması kredisizdir. Bu öğrenciler için doktora programı derslerini tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır.

Bir yarıyılda alınan derslerin kredi saat toplamı onbeşi geçemez.

c) Lisansüstü dersler, ilgili danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

d) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

e) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca düzenlenebilir. İki veya daha fazla Yükseköğretim Kurumunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Yükseköğretim Kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek doktora programları açılabilir. Ayrıca özel sektör ve kamu kuruluşları da ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi Enstitü Kurulu Kararı ile ortak Doktora Programı açmak üzere Rektörlük makamına öneride bulunabilir. Bu şekilde açılacak lisansüstü programların esasları; Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Süre

Madde 26 — a) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, en az altı, en fazla sekiz yarıyıldır. Lisans derecesi ile kabul edilenler için, bu süre en az yedi, en fazla on yarıyıldır. Ancak tez çalışma süresi dört yarıyıldan az olamaz. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi bu süreden önce kesilebilir.

b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını madde 26-a’da belirtilen sürede tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili danışmanın ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 27 — a) Tez Danışmanı, birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri arasından, öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Kurul Kararı ile önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile atanır. Gerekli hallerde Anabilim Dalı Kurulunun gerekçeli önerisi ve önceki Danışmanının olumlu görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile danışman değiştirilebilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez Danışmanının olumlu görüşü alınarak, Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile kurum içi veya başka Yükseköğretim Kurumundan, en az doktora derecesine sahip ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

b) Öğrenci her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan "Uzmanlık Alan Dersi"ne kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişkisinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersleri Güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için Bahar yarıyılı başlangıcına kadar, Bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için Güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

Yeterlik Sınavı

Madde 28 — a) Yeterlik Sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

b) Öğrenciler Yeterlik Sınavına Şubat ve Eylül aylarında Enstitü Kurulunun belirlediği tarihlerde girerler. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde bu süreler en erken üçüncü ve en geç yedinci yarıyıl sonudur.

c) Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

d) Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için, doktora öğrencisinin Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) yüz üzerinden en az 50 (elli) puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından bu puana eşdeğer sayılan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) 50, TOEFL (eski) 477, TOEFL (yeni) 153 ve IELTS (her bölümden) 5,5 puan alması gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Belirtilen yabancı dil sınavlarından başarısız olan Doktora öğrencileri, esasları Senato tarafından belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğretim süresine dahil edilmez.

e) Doktora Yeterlik Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanılan üye(ler) gerekçelerini tutanağa eklemek durumundadırlar.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Doktora Programı ile ilişkisi kesilir.

g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, yeterlik sınavından sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i en çok iki yarıyıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

h) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 7 (yedi) ders ve 21 (yirmibir) kredisini başarıyla tamamlayan (her dersten en az CC almış) bir öğrenci, Genel Not Ortalamasının da 3.00’ün üzerinde olması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek Lisans Programına geçiş başvuruları, en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşulu ile yarıyıl başlarında Anabilim Dalı Başkanlığına yapılır. Yüksek Lisans Programına geçiş anabilim dalının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Yüksek Lisans Programına geçiş yapan öğrenci bu Programı belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.

Tez İzleme Komitesi

Madde 29 — a) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili Enstitü Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 30 — a) Doktora Yeterlik Sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Tez İzleme Komitesi Başkanı tez önerisini sözlü savunmadan en az 15 (onbeş) gün önce Anabilim Dalı Başkanlığı kanalı ile Enstitüye ve Enstitü de komite üyelerine dağıtır.

b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bildirmek durumundadır. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez İzleme Komitesi Başkanı toplantı tarihinden en az bir ay önce öğrenciden aldığı raporu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, Komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 31 — a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Doktora tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir Yükseköğretim Kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka Yükseköğretim Kurumu Öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

c) Tez İzleme Komitesi Başkanı, öğrencinin tezini Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitü Müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından kendilerine tez teslim edilen jüri üyeleri, tez teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Tez İzleme Komitesi Başkanının başkanlığında toplanarak, öğrenciyi sınava alır ve Tez için "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Düzeltme kararı durumunda öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci bu süre içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

d) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur, süresi 45-90 dakikadır. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. "Red", "düzeltme" ve salt çoğunlukla "kabul" durumlarında olumsuz oy kullanan üye(ler) gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadırlar. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Yükseköğretim Kurumu ile ilişkisi kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Doktora Diploması

Madde 32 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az on kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır.

b) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

c) İki veya daha fazla Yükseköğretim Kurumu arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve Kapsam

Madde 33 — a) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü eğitim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

b) Sanatta yeterlik programı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 (yirmibir) krediden az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta Yeterlik Programı derslerini tamamlama süresi bu öğrenciler için en çok dört yarıyıldır.

Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi için kabul edilen öğrenciler için, toplam 42 (kırkiki) krediden az olmamak koşuluyla en az 14 (ondört) adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Tez çalışması kredisizdir. Bu öğrenciler için sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır.

Bir yarıyılda alınan derslerin kredi saat toplamı onbeşi geçemez.

c) Lisansüstü dersler ilgili Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

d) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.

Süre

Madde 34 — a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, en az altı, en fazla sekiz yarıyıldır. Lisans derecesi ile kabul edilenler için, bu süre en az yedi, en fazla on yarıyıldır. Ancak tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların süresi en az dört yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi bu süreden önce kesilebilir.

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan veya Enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını 34 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman Atanması

Madde 35 — a) Danışman, birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından, öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Kurul Kararı ile önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile atanır. Gerekli hallerde Anabilim Dalı Kurulunun gerekçeli önerisi ve önceki danışmanının olumlu görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile danışman değiştirilebilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlu görüşü alınarak, Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile kurum içi veya başka Yükseköğretim Kurumundan, en az doktora derecesine sahip veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

b) Öğrenci her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan "Uzmanlık Alan Dersi"ne kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişkisinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersleri Güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için Bahar yarıyılı başlangıcına kadar, Bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için Güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

Yeterlik Sınavı

Madde 36 — a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

b) Öğrenciler yeterlik sınavına Şubat ve Eylül aylarında Enstitü Kurulunun belirlediği tarihlerde girerler. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde bu süreler en erken üçüncü ve en geç yedinci yarıyıl sonudur.

c) Yeterlik sınavları, Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl görev yapan beş kişilik Sanatta Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

d) Sanatta yeterlik sınavına girebilmek için, sanatta yeterlik öğrencisinin Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) yüz üzerinden en az 50 (Elli) puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından bu puana eşdeğer sayılan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) 50, TOEFL (eski) 477, TOEFL (yeni) 153 ve IELTS (her bölümden) 5,5 puan alması gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Belirtilen yabancı dil sınavlarından başarısız olan sanatta yeterlik öğrencileri, esasları ilgili Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin Yükseköğretim kurumu ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğretim süresine dahil edilmez.

e) Yeterlik sınavı, uygulama ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin uygulama ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu Karar, Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye(ler) gerekçelerini tutanağa eklemek durumundadırlar.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Sanatta Yeterlik Programı ile ilişkisi kesilir.

g) Sanatta Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, yeterlik sınavından sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i en çok iki yarıyıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

h) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 7 (yedi) ders ve 21 (yirmibir) kredisini başarıyla tamamlayan (her dersten en az CC almış) bir öğrenci, Genel Not Ortalamasının da 3.00 ün üzerinde olması durumunda, Yüksek Lisans programına geçebilir. Yüksek Lisans programına geçiş başvuruları, en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşulu ile yarıyıl başlarında Anasanat Dalı Başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş Anasanat Dalının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci bu programı belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.

Sanatta Yeterlik İzleme Komitesi

Madde 37 — a) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Sanatta Yeterlik İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Sanatta Yeterlik İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlilerinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili Enstitü Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci Sanatta Yeterlik Danışmanının olması durumunda, ikinci Sanatta Yeterlik Danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Sanatta Yeterlik İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta Yeterlik Önerisi Savunması

Madde 38 — a) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini Sanatta Yeterlik İzleme Komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Sanatta Yeterlik İzleme Komitesi Başkanı sanatta yeterlik önerisini sözlü savunmadan en az 15 (onbeş) gün önce Anasanat Dalı Başkanlığı kanalı ile Enstitüye ve Enstitü de komite üyelerine dağıtır.

b) Sanatta Yeterlik İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu sanatta yeterlik önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bildirmek durumundadır. Bu karar, Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığınca sanatta yeterlik önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

c) Sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve sanatta yeterlik konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Sanatta Yeterlik İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve sanatta yeterlik konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar sanatta yeterlik önerisi savunmasına alınır. Sanatta yeterlik önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

d) Sanatta yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için Sanatta Yeterlik İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Sanatta Yeterlik İzleme Komitesi Başkanı toplantı tarihinden en az bir ay önce öğrenciden aldığı raporu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması

Madde 39 — a) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Jüri, Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka Yükseköğretim Kurumlarının öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri kurulurken, biri başka Yükseköğretim Kurumu üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

c) Sanatta Yeterlik İzleme Komitesi Başkanı öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasını veya tezini Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitü Müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından kendilerine sanatta yeterlik çalışması veya tezi teslim edilen Jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışmasının ve/veya tezinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının ve/veya tezinin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süre 45-90 dakikadır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

d) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, sanatta yeterlik çalışması ve/veya tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak çalışmasını ve/veya tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Sanatta Yeterlik Diploması

Madde 40 — Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre verilecek unvanı belirleyen bir diploma verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar

Madde 41— Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir.

a) Birleştirilmiş Lisans artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili Enstitü Anabilim Dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması verilir.

Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili Enstitüye bağlı bir Enstitü Anabilim Dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. En çok iki yarı yıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 42 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 03/05/2000 tarih 24038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 43 — Bu Yönetmelik 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Enstitülerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümleri Çukurova Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Sayfa Başı


DÜZELTME

28/12/2003 tarihli ve 25330 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 5027 sayılı “2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu” eki cetveller ile 5.1.2004 tarihli ve 25337 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 5029 sayılı “2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu” eki cetveller aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu

 

Resmi Gazete

     
 

Sayfa

Satır

YANLIŞ

DOĞRU

 

347

18

63

62

 

2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu

 

   Resmi Gazete          
 

Sayfa

Satır

YANLIŞ

 

DOĞRU

 
 

98

1

17.92 - KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.695.424.500

17.92 - KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.729.424.500

   

40

04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.615.424.500

04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.649.424.500

   

41

2 - MİLLİ İDARELERİN DİĞER DÜZEYLERİNDEN

1.615.424.500

2 - MİLLİ İDARELERİN DİĞER DÜZEYLERİNDEN

1.649.424.500

   

44

2 - Sermaye

334.174.000

2 - Sermaye

368.174.000

   

45

02 - Hazine yardımı

334.174.000

02 - Hazine yardımı

368.174.000

Sayfa Başı