Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Mart 2004

CUMA

Sayı : 25400

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5101 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5104 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/6939 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında İmzalanan “İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)”na Türkiye’nin Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/6929 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar

2004/6945 Kütlü Pamuk,Yağlık Ayçiçeği,Soya Fasulyesi,Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2004/6946 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

2004/6947 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32, 35, 36, 40 ve 42 nci Maddeleri Uyarınca Sağlık Hizmetlerinden Yararlananlara,Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinde Mesai Saatleri Dışında Acil Sağlık Hizmetleri Hariç Olmak Üzere Verilen Sağlık Hizmetlerinden, Muayene ve Ameliyatlar İçin Alınacak Katkı Paylarına İlişkin Karar

2004/6960 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2004/6972 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2004/6974 Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (Katı Halde) Haricindeki Diğer Şekerlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

2004/6919 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Bazı Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

2004/6966 Boş Bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere,Recep Bıyık’ın Atanması Hakkında Karar

— Devlet,Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Vatandaşlık Kararları

— 3056 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

— 12 Kişi ile İlgili Bilgilerde Düzeltme Yapılması Hakkında Karar

 

Yönetmelik

— Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Örnek Anasözleşmelerinin Bazı Maddelerinde Değişiklik İşlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/1)

— 2002/19 Sayılı Revize Edilen TS/3074 Kabuklu Fındık ve TS/3075 İç Fındık Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/14)

— Revize Edilen TS 794 Domates Standartının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/18)

— 2004 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2004 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kanun No. 5101

Kabul Tarihi : 3.3.2004

MADDE 1. - 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (11) numaralı fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, bu fıkrada bahsi geçen yerlerde satışına izin vermemek ve bunların satışını engellemek, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek;

MADDE 2. - 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(I) numaralı bendin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin belirlenen vergi bu Kanunun 22 nci maddesinin (1) numaralı bendinde öngörüldüğü şekilde hesaplanarak her ayın onbeşinci günü akşamına kadar mahallin mal müdürlüğüne veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır. Ödemenin yapıldığına dair banka dekontunun ibrazı üzerine belediye tarafından biletlere özel damga konulur. Ödeme yapmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bahsi geçen yerlerde toplanan meblağın % 75’i Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık hesabına, % 25’i ilgili belediyeye tahsilini takip eden ayın onbeşinci günü akşamına kadar aktarılır.

MADDE 3. - 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin birinci fıkrada bahsi geçen yerlerde satışına izin verilmez.

MADDE 4. - 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (v) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

v) Eser ve/veya bağlantılı hak sahipleri: Eser, icra, fonogram ve yapımlar üzerindeki manevî ve malî hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,

MADDE 5. - 3984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

o) Yayınlarda, eser ve bağlantılı hak sahiplerine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tanınan hakların ihlâl edilmemesi.

MADDE 6. - 3984 sayılı Kanunun 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Radyo-Televizyon Kuruluşlarınca Yayınlanan ve/veya İletilen Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Kullanımına İlişkin Esaslar

Madde 37. - Radyo-televizyon kuruluşları, yayın ve/veya iletimlerinde eser, icra, fonogram ve yapımları kullanabilmek için, eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri veya bu kişilerin üyesi oldukları meslek birlikleri ile izin almak üzere sözleşme yaparlar ve bu sözleşme ile belirlenen malî hak bedellerini öderler. Bu sözleşme ve ödemeler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır. Bu madde hükümlerini ihlâl eden yayın kuruluşları hakkında ayrıca bu Kanunun 33 üncü madde hükümleri uygulanır.

MADDE 7. - 23.1.1986 tarihli ve 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun 6 ncı maddesinin son fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Denetleme Kurulu, Bakanlık temsilcisinin başkanlığında, Millî Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından birer üye, ilgili alan meslek birliklerince önerilecek kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek iki üye ile Bakanlık tarafından belirlenecek öğretim üyesi bir sosyolog, bir psikolog ve bir çocuk gelişim uzmanı olmak üzere toplam dokuz üyeden teşekkül eder. Kurul beş üyenin aynı yönde oyuyla karar alır.

MADDE 8. - 3257 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bandrol kullanımına ilişkin ihlâllerde uygulanacak ceza hükümleri:

Madde 12. - Bu Kanunun bandrol kullanımına ilişkin hükümlerine aykırı fiillerde bulunanlar hakkında, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 inci maddesinde öngörülen cezalar uygulanır.

MADDE 9. - 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun l/B maddesine aşağıdaki (1) bendi eklenmiştir.

1) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

MADDE 10. - 5846 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve malî haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla, sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırırlar. Aynı maksatla, eser sahiplerinin talebi üzerine, bu Kanun kapsamında korunan tüm eserlerin kayıt ve tescili yapılabilir, malî haklara ilişkin yararlanma yetkileri de kayıt altına alınabilir. Beyana müstenit yapılan bu işlemlerden Bakanlık sorumlu tutulamaz. Ancak, kayıt ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek işlemlerde, mevcut olmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği veya kendisine ait olmayan malî ve manevî haklara ilişkin yanlış beyanda bulunanlar, bu Kanunda öngörülen hukukî ve cezaî müeyyidelere tâbidirler. Bu Kanun kapsamında yapılan tüm kayıt ve tescil işlemlerine ilişkin ücretler Bakanlık tarafından belirlenir. Kayıt ve tescilin usul ve esasları, ücretlerinin belirlenmesi ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE 11. - 5846 sayılı Kanunun 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4. Umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar:

Madde 41. - Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı malî hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar.

Eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanan ve/veya ileten umuma açık mahaller; mahallin bulunduğu bölgenin özelliği, mahallin nitelik ve niceliği, fikrî mülkiyete konu eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası ve ürün veya hizmete katkısı olup olmadığı ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle sınıflandırılır veya sınıflandırma dışı bırakılır.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımından ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile umuma açık mahaller arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılabilecek müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

Tarifelere ilişkin sözleşmelerde takvim yılı esas alınır ve bu tarifeler takvim yılı başından itibaren geçerli olur.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasını teminen:

1. Meslek birlikleri temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bilgileri, Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimler her üç ayda bir güncellenir ve Bakanlıkça oluşturulan ortak bir veri tabanı üzerinden ilgili taraflara açılır.

2. Eser sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya bağlantılı hak sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya aynı sektörlerde faaliyet gösteren meslek birlikleri, biraraya gelerek protokole bağlamak suretiyle ortak tarifeler belirleyebilirler. Ortak tarifeler protokole taraf meslek birlikleri açısından bağlayıcıdır.

Meslek birlikleri, tarifeler veya ortak tarifeleri her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildirirler ve kamuoyuna duyururlar. Umuma açık mahaller, müzakere ve sözleşme yapılmasına ilişkin verecekleri bağlayıcı nitelikteki yetki belgeleri ile üye oldukları meslek kuruluşları aracılığıyla da tarifeleri veya ortak tarifeleri müzakere edebilir ve sözleşme yapabilirler. Ancak, tarifelerin götürü usulde tespit edilmesi halinde umuma açık mahaller sadece meslek kuruluşları aracılığı ile müzakere edebilir ve sözleşme yapabilirler.

Onuncu ayda umuma açık mahaller veya meslek kuruluşları ile meslek birlikleri arasında tarifeler veya ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde, en geç bu ayın sonuna kadar, meslek birlikleri ve/veya meslek kuruluşları tarafından bu tarifelerin Bakanlıkça oluşturulacak uzlaştırma komisyonunda müzakere edilmesi talep edilebilir.

Uzlaştırma komisyonu, taraflardan birinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, tarifeleri müzakere etmek üzere, Bakanlık tarafından talep tarihinden itibaren onbeş gün içinde oluşturulur. Komisyon Bakanlıktan bir, Rekabet Kurumundan iki temsilci ve ilgili meslek birlikleri ile kullanıcıları temsil eden meslek kuruluşlarının birer temsilcisinden oluşur. Bakanlık temsilcisi aynı zamanda komisyon başkanıdır. Aynı usulle, komisyon üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlık ilgili birimi tarafından yürütülür.

Komisyon, oluşturulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde, raporunu hazırlayarak, Bakanlığa ve taraflara bildirir. Umuma açık mahaller ve meslek birlikleri, Komisyon raporunun açıklandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde, meslek birliklerinin açıklamış oldukları tarifeleri veya müzakereler neticesinde mutabakata vardıkları tarifeleri sözleşmeye bağlayabilirler.

Meslek birliklerince belirlenen tarife veya ortak tarifeler üzerinden sözleşmenin yapılmaması halinde, taraflar yargı yoluna başvurabilirler. Yargılama sürecinde, bir önceki yıl sözleşme yapmış olan mahaller, ilgili meslek birlikleri aksini bildirmedikçe, dava konusu tarifenin 1/4'ünü dava sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir meslek birlikleri adına açılmış banka hesabına yatırmak suretiyle eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilir ve/veya iletebilirler. Bir önceki yıl sözleşme yapmamış umuma açık mahaller ile ilk defa sözleşme yapacak umuma açık mahallerin bu fıkrada öngörüldüğü şekilde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilmeleri ve/veya iletebilmeleri ise ilgili meslek birliklerinin iznine bağlıdır. Dava sonuçlanıncaya kadar bu şekilde ödenen miktar, mahkeme kararıyla tespit edilen tarife bedelinden mahsup edilir.

Tarifelerin tespit edilmesinde ve uzlaşmazlıkların hallinde, bu Kanunun 42/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, tarife tespitine ilişkin esaslar dikkate alınır.

Mahallerde kullanılan ve/veya iletimi yapılan eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar üzerinde hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler, bunların kullanımına ve/veya iletimine ilişkin ödemelerin yapılmasını ancak yetki verdikleri meslek birlikleri aracılığı ile talep edebilirler. Sinema eserleri bakımından bu fıkranın uygulanması zorunlu değildir.

Sınıflandırma, uzlaştırma komisyonuna başvuru halinde Bakanlıkça alınacak ücretler ve uzlaştırma komisyonunun çalışması ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

MADDE 12. - 5846 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Eser sahipleri ve eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile bu Kanunun 52 nci maddesine uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden malî hakları kullanma yetkilerini devralarak bu Kanunun 10 uncu maddesine göre ilim-edebiyat eserleri üzerindeki hakları kullanarak, süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayanlar" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "asıl üye sayısının dört katı kadar" ibaresinden sonra gelen "gerçek kişiler" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 13. - 5846 sayılı Kanuna 42 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 42/A ve 42/B maddeleri eklenmiştir.

2. Meslek birliklerinin yükümlülükleri ve tarife tespitine ilişkin esaslar:

MADDE 42/A - Bu Kanunun 42 nci maddesinde öngörülen amaçlarla hakların idaresini sağlamak üzere kurulan meslek birlikleri;

1. Temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığa bildirmek ve ilgili kişilere açık bu bildirimi her üç ayda bir güncellemekle,

2. Üyesi olan hak sahiplerinin faaliyetlerinden kaynaklanan haklarının idaresini hakkaniyete uygun koşullarda sağlamakla,

3. Üyelerinin haklarının idaresine ilişkin faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri, dağıtım plânlarına uygun olarak hak sahiplerine dağıtmakla,

4. Yazılı talepte bulunan ilgili kişilere, temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile ilgili bilgileri vermekle,

5. Sözleşme yapılırken idare ettikleri haklara ilişkin olarak hakkaniyete uygun davranmakla, kendi maddî ve/veya manevî menfaatleri bakımından gerekli gördükleri indirim veya ödeme kolaylıklarını sağlamakla,

6. Sözleşme yapılabilmesi için idaresini sağladıkları haklara ilişkin ücret tarifelerini süresinde belirlemek ve belirlenen tarifeleri ve bu tarifelerdeki her türlü değişikliği süresinde duyurmakla,

7. Hesaplarını yeminli malî müşavirlere onaylatmakla,

Yükümlüdürler.

Yukarıdaki fıkranın radyo-televizyon kuruluşlarının yayınları bakımından uygulanmasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kayıtları esas alınır.

Tarifelerin tespit edilmesinde; tarifelerin uluslararası uygulamaların ülkenin ekonomik ve toplumsal koşullarına uyarlanabilirliği göz önünde bulundurularak makul seviyede belirlenmesi ile teknolojik alandaki değişimlerin yanı sıra eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların yaratıldığı ve kullanıldığı sektörlerin yapısını tahrip edici, üretimi ve kullanımı engelleyici ve genel kabul görmüş uygulamalara zarar verici bir etki yaratılmaması, rekabeti bozucu şartlar oluşturulmaması, yapılan sınıflandırma, ilgili sektörlerdeki ürün fiyatları ve bu sektörlerin gayrisafi millî hâsıladaki payı, eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletim sıklığı, birim fiyat veya götürü usulü ödeme, ödeme plânı ve benzeri hususlar esas alınır.

Aynı alanda ve/veya sektörde faaliyet gösteren birlikler, tarife tespitinde, sözleşme yapılmasında ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer iş ve işlemlerde birlikte hareket edebilirler.

Ortak tarife yapılmış olması halinde, aynı alanda faaliyet gösteren meslek birlikleri, tarifelere esas olmak üzere her takvim yılının başında, alandaki temsil kabiliyetleri ile temsil ettikleri eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlara ilişkin kullanım oranlarını tespit ederek Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Bu oranların tespitinde anlaşma sağlanamaması ve/veya bu oranların Bakanlığa bildirilmemesi halinde, Bakanlıkça oluşturulacak bir komisyon bu tespiti yapar. Bu tespit yapılıncaya kadar, sözleşme yapmış kullanıcılar, ödemeleri gereken meblağı, Bakanlığın talebi üzerine mahkemece belirlenmiş tevdi mahalline yatırırlar. Burada toplanan meblağ, komisyon çalışma giderleri mahsup edildikten sonra, ilgili meslek birlikleri arasında, komisyonca tespit edilen orana ya da herhangi bir aşamada, birliklerin aralarında anlaşmaları halinde, mutabakata vardıkları kullanım oranına göre paylaştırılır. Komisyon Bakanlık, Rekabet Kurumu ve ilgili meslek birliklerini temsilen birer kişiden oluşur. Bakanlık temsilcisi aynı zamanda komisyon başkanıdır. Komisyon kararlarına yargı yolu açık olup, görevli mahkeme ilgili ihtisas mahkemesidir.

Bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması gereken bildirimlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenen meslek birliklerinin dağıtıma ilişkin hesabına Bakanlıkça, mahkemeden yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar tedbir konulması istenebilir.

Meslek birliğine üye eser veya bağlantılı hak sahiplerinin alenileşmiş veya yayımlanmış tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlarına ilişkin haklarının takibi meslek birliğine verilecek yetki belgesine göre yapılır. Yetki belgesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

3. Meslek birliklerinin denetimi:

MADDE 42/B - Meslek birlikleri, idarî ve malî açıdan Bakanlığın denetimine tâbidir. Bakanlık, meslek birliklerinin bu Kanunla belirlenmiş görev ve yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini her zaman kendisi denetleyebileceği gibi bu denetimin bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılmasını meslek birliklerinden de isteyebilir. Bu kuruluşlarca yapılan denetimlere ilişkin raporların bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Denetimler sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve bilgilerin ibraz edilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme gibi taleplerin yerine getirilmesi zorunludur.

Meslek birlikleri tarafından;

1. Bu Kanunun 42 ve 42/A maddeleri ile bu maddede belirlenen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmediği,

2. Sözleşmelere uygun tahsilat veya dağıtımın yapılmadığı ya da yanlış ve haksız dağıtım yapıldığı,

3. Tarifelerin bu Kanunun 42/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen esaslara göre düzenlenmediği,

Tespit edildiği takdirde, bu birlikler Bakanlıkça yazılı olarak bir defa uyarılır, uyarının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde kusurun giderilmemesi halinde, meslek birliği ikinci kez uyarılır.

Yukarıdaki fıkrada bahsi geçen kusurların ikinci uyarıyı takip eden otuz gün içinde de giderilmemesi veya yapılan denetimlerde, birlik kayıtlarında ve diğer iş ve işlemlerinde mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, Bakanlık en geç üç ay içinde olağanüstü genel kurul yapmak üzere üyeleri davet eder. Olağanüstü genel kurul yapılıncaya kadar, birliğin iş ve işlemlerinde suiistimali görülenler tedbiren işten el çektirilir, Bakanlıkça yerine atama yapılır veya sırası gelen yedek üye göreve çağrılır.

Bu Kanunun 42 ve 42/A maddeleri ile bu madde hükümleri, 42 nci madde çerçevesinde kurulacak federasyonlar için de uygulanır.

MADDE 14. - 5846 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 5846 sayılı Kanunun üçüncü bölümünde 43 üncü maddeden sonra gelen madde başlıklarında yer alan numaralar teselsül ettirilmiştir.

4. Eser, icra, fonogram ve yapımların yayınlanmasına ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar:

Madde 43. - Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden önceden izin almak zorundadırlar.

Bu kuruluşlar sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadırlar.

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren radyo-televizyon kuruluşları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, anılan Kanun dışında kalan ve yayın ve/veya iletim yapan diğer kuruluşlar ise Bakanlık tarafından sınıflandırılır.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram ve yapımların yayın ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile kuruluşlar arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılan müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

Meslek birliklerinin temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bildirim zorunluluğu, tarifelerin belirlenmesi, duyurulması, müzakere edilmesi, sözleşme yapılması, uzlaşmazlıkların halli ve diğer hususlarda bu Kanunun 41 inci maddesinin dört ilâ onüçüncü fıkraları uygulanır. Ancak yayın ve/veya iletim yapan kuruluşlar bakımından 41 inci maddenin altıncı fıkrasının son cümlesinin uygulanması zorunlu değildir.

Ayrıca, 41 inci maddenin 10 uncu fıkrasının uygulanması bakımından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, yayınlarında yer verdiği eser, icra, fonogram ve yapımları her üç ayda bir meslek birliklerince belirlenen yıllık tarifenin 1/4'ünü yatırmak suretiyle kullanabilir.

MADDE 15. - 5846 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten ve/veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerler, Bakanlıkça ücret mukabili sertifikalandırılır. Bakanlıkça belirlenen yerler, Bakanlıkça onaylanmış bir yazılım ile Bakanlıkça belirlenecek kriterlere uygun bir donanımı bulundurmak, gerekli alt yapıyı oluşturmak ve gerçekleştirdikleri işlemleri her takvim yılı itibarıyla Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bu yerler ve malî hak sahipleri ayrıca, Bakanlıkça gerekli görülecek işaret ve seri numaraları ile uluslararası standartlara uygun kodları, taşıyıcı materyaller üzerinde bulundurmakla müştereken yükümlüdürler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile alınacak ücretler Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE 16. - 5846 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mimarî eserler hariç olmak üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan güzel sanat eserlerinin asılları ile eser sahibinin kendisinin sınırlı sayıda meydana getirdiği veya eser sahibinin kontrolünde ve izniyle meydana getirilmiş ve eser sahibi tarafından imzalanmış veya başka bir şekilde işaretlenmiş olmaları nedeniyle özgün eser olduğu kabul edilen kopyaları, 2 nci maddenin (1) numaralı bendinde ve 3 üncü maddede sayılıp da yazarlarla bestecilerin el yazısıyla yazılmış eserlerinin asıllarından biri, eser sahibi veya mirasçıları tarafından bir defa satıldıktan sonra, koruma süresi içinde, bir sergide veya açık artırmada yahut bu gibi eşyayı satan bir mağazada veya başka şekillerde satış konusu olarak el değiştirdikçe, bu satış bedeli ile bir önceki satış bedeli arasında açık bir nispetsizlik bulunması halinde, her satışta, satışı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi, bedel farkından münasip bir payı eser sahibine, o ölmüşse miras hükümlerine göre ikinci dereceye kadar (ve bu derece dahil) yasal mirasçılarına ve eşine, bunlar da yoksa ilgili alan meslek birliğine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir kararname ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ödemekle yükümlüdür.

MADDE 17. - 5846 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin (5) numaralı bendinden sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kişiler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

MADDE 18. - 5846 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 72. - Bu Kanuna aykırı olarak kasten;

1. Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis veya onmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,

2. Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satan kişiler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis veya beşmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,

3. Hak sahibinin izni olmaksızın;

a) Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen,

b) Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan,

c) Bir eseri herhangi bir şekilde yayan,

d) Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan,

e) Bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden,

Kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

MADDE 19. - 5846 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 73. - Bu Kanunun 71, 72, 80 ve 81 inci maddelerinde belirtilen suçlar dışında kalan diğer suçlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

1. Kasten;

a) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir eserin nüshalarını ticarî amaçla elinde bulunduran,

b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf selahiyeti bulunmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği malî hakkı veya ruhsatı başkasına devreden veya veren yahut rehneden veyahut herhangi bir tasarrufun konusu yapan,

c) Yegâne amacı bir bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın geçersiz kılınmasına veya izinsiz ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı, ticarî amaç için elinde bulunduran veya dağıtan,

Kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,

2. Kasten; bu Kanunun hükümlerine uygun olarak çoğaltılmış ve yayılmış eser nüshalarının, yapımların ve fonogramların, çoğaltma ve yayma hakkı sahiplerinin ayırt edici unvan, marka ve künye bilgileriyle birlikte tıpkı basım ve yapım yoluyla, işaret, yazı, ses, hareketli veya hareketsiz görüntü ya da veri tekrarına yarayan alet veya yöntemlerle çoğaltan veya bu şekilde çoğaltılmış nüshaları yayan, kişiler hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis veya yirmimilyar liradan ikiyüzmilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,

Hükmolunur.

MADDE 20. - 5846 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının birinci cümlelerinde yer alan "ve 73 üncü" ibareleri "73 ve 80 inci" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21. - 5846 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ile son fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

71, 72, 73 ve 80 inci maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma şikâyete bağlıdır. Şikâyet üzerine hak sahiplerinin haklarını kanıtlayan belge ve/veya nüshaları Cumhuriyet savcılığına sunmaları halinde kamu davası açılır. Altı ay içinde bu belge ve/veya nüshaların sunulmaması halinde takipsizlik kararı verilir, bu Kanunun 76 ncı madde hükümleri saklıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulanmaz.

Eser sahiplerinin, eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahiplerinin veya diğer hak sahiplerinin haklarının ihlâli halinde, şikâyete selahiyeti olanların başvurması üzerine, tecavüzün gerçekleştiği veya sonuçlarının meydana geldiği yerin Cumhuriyet savcısı, yetkili mahkemeden usulsüz çoğaltılmış nüsha veya yayınlara el konulmasını, bunların imha edilmesini, bu konuda kullanılan teknik araçların mühürlenmesini, satışını ve usulsüz çoğaltımın gerçekleştirildiği yerin kapatılmasını talep edebilir.

Nüsha ve süreli olmayan yayınların el konulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde, eser veya hak sahipleri tarafından yetkili mahkemeye herhangi bir şikâyet veya başvuruda bulunulmaz ise Cumhuriyet savcısının talebi üzerine yetkili mahkeme, davaya esas olacak sayıda nüshanın muhafaza edilerek, diğerlerinin imhasına veya bunların hammadde olarak yeniden kullanımlarına dair imkânların olması halinde, mevcut halleriyle veya bir daha kullanılmayacak derecede vasıfları bozulmak suretiyle, hammadde olarak satışına karar verir. Belirtilen süre içinde eser veya hak sahipleri tarafından bir şikâyet veya başvuru yapılması halinde bu Kanunun 68 inci maddesi hükümleri uygulanır. El konulan nüsha ve süreli olmayan yayınların imhasına, bunların hammadde olarak yeniden kullanımlarına ve hammadde olarak satışına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Tekerrür üzerine verilen hapis cezası ertelenemez ve para cezasına veya tedbire çevrilemez. Bu Kanunda belirtilen suçlara, unsurlarını taşıması halinde 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 22. - 5846 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Haklara tecavüz oluşturulması ihtimali halinde yaptırım gerektiren nüshaların ithalat veya ihracatı sırasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi ile 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 23. - 5846 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (C) alt bendi ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

C) Radyo-televizyon kuruluşları bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirirler. Radyo-televizyon kuruluşları, gerçekleştirdikleri yayınlar üzerinde;

(1) Yayınlarının tespit edilmesine, diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlı iletimine, gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına izin verme veya yasaklama,

(2) Özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına izin verme veya yasaklama,

(3) Yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına izin verme veya yasaklama,

(4) Tespit edilmiş yayınlarının, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin verme,

(5) Haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine ilişkin izin verme veya yasaklama,

Hususlarında münhasıran hak sahibidirler.

Bağlantılı hak sahiplerinin haklarını ihlâl edenler hakkında;

a) Bir icra, fonogram veya yapımın izinsiz çoğaltılmış nüshalarının bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satışı ile ilgili ihlâllerde üç aydan iki yıla kadar hapis veya beşmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,

b) Bu madde ile belirlenen diğer hakların ihlâlinde iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,

Hükmolunur.

MADDE 24. - 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 81. - Musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılması zorunludur. Ayrıca, kolay kopyalanmaya müsait diğer eserlerin çoğaltılmış nüshalarına da eser veya hak sahibinin talebi üzerine bandrol yapıştırılması zorunludur. Bandroller, Bakanlıkça bastırılır ve satılır. Bakanlıkça belirlenen satış fiyatı üzerinden meslek birlikleri aracılığı ile de bandrol satışı yapılabilir.

Bandrol alınabilmesi için, bandrol talebinde bulunanın yasal hak sahibi olduğunu beyan eden bir taahhütnameyi doldurması zorunludur. Bakanlıkça tespit edilen diğer evrak ve belgelerle birlikte başvuru yapılır. Bakanlık, bu başvuru üzerine başka bir işleme gerek kalmaksızın on iş günü içinde bandrol vermek mecburiyetindedir. Beyana müstenit yapılan bu işlemlerden Bakanlık sorumlu tutulamaz.

Bandrol yapıştırılması zorunlu nüshaların tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten ve/veya bu materyallerin dolum ve çoğaltımını yapan yerler, bu maddede belirtilen taahhütnamenin bir kopyasını almak, saklamak ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etmekle yükümlüdür.

Bakanlık ile mülkî idare amirleri bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların, bandrollü olup olmadıklarını her zaman denetleyebilir. Gerekli görüldüğünde, mülkî idare amirleri re'sen veya Bakanlığın talebi ile bu denetimi gerçekleştirmek üzere illerde denetim komisyonu oluşturabilir. İhtiyaç halinde; bu komisyonlarda Bakanlık ve ilgili alan meslek birlikleri temsilcileri de görev alabilirler. Bu maddede belirtilen ihlâllerde, genel kolluk ve zabıta; re'sen ve/veya hak sahipleri, komisyon, meslek birlikleri, Bakanlık veya ilgili diğer kanunlarla kendisine yetki ve görev verilmiş olanların ihbarı üzerine harekete geçerek, usulsüz ve izinsiz olarak çoğaltılmış ve yayılmış nüsha ve yayınlar ile bunları çoğaltmaya yarayan her türlü aracı ve diğer delilleri toplayarak, taşınmaz olanlarını emanet altına aldıktan sonra, toplanan delilleri Cumhuriyet savcısına suç duyurusu ile birlikte sevk eder.

Cumhuriyet savcısı üç gün içinde yetkili mahkemeden usulsüz çoğaltılmış nüsha veya yayınlara el konulmasını, imhasını, bu konuda kullanılan teknik araçların mühürlenmesini ve satışını ve usulsüz çoğaltımın gerçekleştirildiği yerin kapatılmasını talep eder.

Nüsha ve yayınların el konulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde, eser veya hak sahipleri tarafından yetkili mahkemeye herhangi bir şikâyet veya başvuruda bulunulmaz ise, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine yetkili mahkeme, davaya esas olacak sayıda nüshanın muhafaza edilerek, diğerlerinin imhasına veya bunların hammadde olarak yeniden kullanımlarına dair imkânların olması halinde, mevcut halleriyle veya bir daha kullanılmayacak derecede vasıfları bozulmak suretiyle, hammadde olarak satışına karar verir. Belirtilen süre içinde eser veya hak sahipleri tarafından bir şikâyet veya başvuru yapılması halinde bu Kanunun 68 inci madde hükümleri uygulanır.

Bu Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların da yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaktır. Bu nüshalara da genel kolluk veya zabıta gördüğü yerde el koymak ve topladığı nüsha ve yayınları yetkili mercilere göndermek zorundadır. Bu şekilde toplanan nüsha ve yayınların, satış veya diğer yollarla değerlendirilme şekli ilgili alan meslek birliklerinin de görüşlerini almak suretiyle Bakanlıkça belirlenir.

Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak kasten,

1. Bu Kanuna göre bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınları;

a) Bu maddenin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde, bandrol almaksızın satanlar hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis veya beşmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,

b) Bandrol almaksızın çoğaltan ve yayan veya eser sahibinin ve bağlantılı hak sahibinin haklarını ihlâl edecek şekilde bedelsiz yayan, bu Kanuna ve ilgili mevzuata uygun alınmış bandrolleri mevzuatta belirlenen şekilde yapıştırmadan bedelli ve bedelsiz yayan kişiler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,

2. Bu Kanun ve ilgili mevzuata göre bandrol alma hakkı olmadığı halde, sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde Bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluşları yanıltarak bandrol alan, münhasıran bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınlar için verilen bandrolleri amacı dışında kullanan kişiler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya yirmimilyar liradan ikiyüzmilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,

3. Sahte bandrol imal eden, kullanan ve/veya sahte bandrolden her ne şekilde olursa olsun ticarî menfaat sağlayan kişiler hakkında, üç yıldan altı yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan ikiyüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,

Hükmolunur.

Yukarıdaki fıkrada sayılan ve yaptırım gerektiren fiillerden birini kasten işleyenler hakkında; 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu, 1 inci maddesinin (A) bendindeki mahal ve 4 üncü maddesindeki yazılı zaman kaydına bakılmaksızın uygulanır ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin (8) numaralı bendindeki şart aranmaksızın kamu davası açılır.

MADDE 25. - 5846 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Birinci fıkrada bahsi geçen fiilleri kasten ve yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında bu Kanunun 72 nci maddesinin (2) numaralı bendi hükümleri uygulanır.

MADDE 26. - 5846 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 7. - Fikrî mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi, bu alanda faaliyet gösteren sektörlerin desteklenmesi ile kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere bu Kanunun;

a) 13 üncü maddesi uyarınca alınacak kayıt ve tescil ücretleri,

b) 41 inci maddesi uyarınca alınacak uzlaştırma komisyonu başvuru ücretleri,

c) 81 inci maddesi uyarınca tahsil edilecek bandrol ücretleri,

Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar bir yandan bütçeye özel gelir yazılır, diğer yandan Maliye Bakanlığınca aynı amaçlarla kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinde mevcut tertiplere ödenek veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek olarak kaydedilir. Özel ödeneklerin kullanılmayan tutarları, ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Özel ödenek kaydedilen tutardan, 41 inci madde uyarınca kurulacak komisyonlarda görev yapan komisyon üyelerine, yılda on toplantı gününden fazla olmamak üzere her toplantı günü için (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve özel ödenek kaydedilen gelirlerin kullanım usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

EK MADDE 8. - Bir veri tabanının içeriğinin oluşturulmasına, doğrulanmasına veya sunumuna nitelik ve nicelik açısından esaslı bir nispet dahilinde yatırım yapan veri tabanı yapımcısı, ayrıca, veri tabanının içeriğinin önemli bir kısmının veya tamamının;

a) Herhangi bir araç ile herhangi bir şekilde sürekli veya geçici olarak başka bir ortama aktarılması,

b) Herhangi bir yolla dağıtılması, satılması, kiralanması veya topluma iletilmesi,

Hususlarında bu Kanunda sayılan istisnalar ile kamu güvenliği, idarî ve yargı işlemlerinin gerektirdiği istisnalar dışında izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir.

Veri tabanı yapımcısına sağlanan koruma aleniyet tarihinden itibaren onbeş yıldır.

Veri tabanının içeriğinde esaslı bir değişiklik meydana getiren ve yeni bir yatırım gerektiren, nitelik ve nicelik açısından yapılan her türlü ekleme, çıkarma veya değişiklik sonucu bu yeni yatırımdan doğan veri tabanı kendi koruma koşullarına hak kazanır.

Bu maddede tanınmış hakları ihlâl edenler hakkında bu Kanunun 72 nci maddesinin (3) numaralı bendi hükümleri uygulanır.

EK MADDE 9. - Bakanlıkça, fikrî mülkiyet haklarının takibi ve korunmasını sağlamak amacıyla ve soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılmak üzere, bu Kanunda bahsi geçen meslek birlikleri, umuma açık mahaller, radyo-televizyon kuruluşları ile fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten ve/veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan yerlerin dahil olduğu ortak bir veri tabanı oluşturulur.

Gerekli teknik alt yapı ve donanım, erişim, kullanım, yetkilendirme, veri tabanının oluşturulmasına ilişkin diğer tüm hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

EK MADDE 10. - Aşağıda belirtilen hallerde idarî para cezası uygulanır:

1. Bu Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışını yapanlar hakkında üçmilyar lira.

2. 44 üncü madde gereğince alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösteren, 81 inci maddede belirtilen taahhütnamenin bir kopyasını almaksızın, bandrol alınması zorunlu fikir ve sanat eserlerini çoğaltan kişiler hakkında küçük işletmeler için onmilyar lira, orta büyüklükteki işletmeler için otuzmilyar lira, büyük işletmeler için yüzmilyar lira.

3. Ek 5 inci madde hükümlerine aykırı olarak derlenmesi gereken eserleri süresi içinde vermeyen kişiler hakkında beşmilyar lira.

Bu maddede öngörülen para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle mülkî idare amirlerince verilir.

Para cezasının, tutanağın tebliği tarihinden itibaren on gün içinde ödenmesi gerekir. On gün içinde ödenmeyen cezalar iki katına çıkar ve ödeme süresi on gün daha uzar, bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç katına çıkar. Cezanın ödenmiş olması, yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. Bu maddeye göre verilen para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.

Para cezaları ilgililere usulüne göre tebliğ edilir. Bu para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine işlemler durmaz. Mahkemenin itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir. İtiraz, zorunlu görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak ve kısa sürede sonuçlandırılır.

EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.

MADDE 27. - 5846 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunun 41 ve 43 üncü maddelerinde tarifelerin belirlenmesi ve sözleşmelerin yapılmasına ilişkin öngörülen usul, bu maddelerde yer alan süreler beklenmeksizin Kanunun yayımı tarihinden itibaren carî yıl esas alınmak suretiyle uygulanır.

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce meslek birlikleri ile umuma açık mahaller ve yayın kuruluşları arasında imzalanmış bulunan yayın sözleşmeleri, bütün hükümleri ile bu sözleşmelerde belirtilen sürelerin sonuna kadar geçerlidir.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde bu Kanunun 41 ve 43 üncü maddelerinde öngörülen sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya bağlı olarak tarifelerin meslek birlikleri tarafından en geç bir ay içerisinde ilk defa ilân edilmesinden veya duyurulmasından itibaren altı ay içinde izin almak ve sözleşme yapmak üzere meslek birliklerine müracaat eden mahaller ve/veya yayın kuruluşları üçer aylık dönemler için meslek birlikleri tarifesinin 1/4'ünü ödeyerek eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanmaya ve/veya iletimini yapmaya en fazla altı ay süreyle devam edebilirler. Bu fıkra hükümleri bu Kanunun 41 ve 43 üncü maddelerinde öngörülen usulün uygulanmasına engel teşkil etmez.

GEÇİCİ MADDE 7. - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, illerde oluşturulmuş olan denetim komisyonlarından, 81 inci madde hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesine gerek görülmeyenlerin her türlü araç, gereç ve malzemeleri il kültür ve turizm müdürlüklerine devredilir.

GEÇİCİ MADDE 8. - Bu Kanunla değiştirilen maddelerde öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlanılarak yürürlüğe konulur. Ek 9 uncu maddede öngörülen veri tabanı bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde oluşturulur.

MADDE 28. - Bu Kanunun yayımı tarihinde;

1) 23.1.1986 tarihli ve 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun;

a) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen "ile bandrollerini" ve "veya bandrolsüz" ibareleri,

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri, ikinci fıkrasında yer alan "(a)" ibaresi,

c) 11 inci maddesinin (c) bendi ile (d) bendinde yer alan “1inci fıkrasında belirtildiği şekilde eserleri işletme belgesiz veya bandrolsüz veyahut bandrolleri ve işletme belgesi olmasına rağmen aslına uygun olmayan şekilde gösterenler ile" ibaresi,

2) 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun;

a) 1/B maddesinin (b) bendinde yer alan "gerçek" ibaresi,

b) 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları,

c) Ek 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29. - Bu Kanunun 15 inci maddesi ve 26 ncı maddesiyle 5846 sayılı Kanuna eklenen ek 10 uncu maddenin (2) numaralı bendinde yer alan "44 üncü madde gereğince alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösteren" ibaresi Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2004

—— • ——

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu

Kanun No. 5104

Kabul Tarihi : 4.3.2004

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlanması ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesidir.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, ekli "Protokol Yolu Sınır Krokisi"nde gösterilen Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi alan sınırları içindeki her tür ve ölçekteki plânlar, inşa edilecek resmî ve özel her türlü yapı, alt yapı ve sosyal donatı düzenlemeleri ve kamulaştırma işlemleri ile Projenin amacına uygun gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık : Toplu Konut İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu bakanlığı,

b) İdare : Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

c) Belediye : Ankara Büyükşehir Belediyesini,

d) İlçe belediyeleri : Altındağ ve Keçiören belediyelerini,

e) Proje : Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesini,

İfade eder.

Plan ve ruhsata ilişkin hükümler

MADDE 4. — İlgili mevzuatına göre ilçe belediyeleri ve diğer kamu kuruluşlarına ait olan, her ölçek ve nitelikteki imar plânları, parselasyon plânları ve benzeri imar uygulamalarına dair izin ve yetkiler ile proje onayı, yapı izni, yapım sürecindeki yapı denetimi, yapı kullanma izni ve benzeri inşaata dair izin ve yetkiler Proje alan sınırları içinde kalan bölgede Belediyeye aittir. Belediyece hazırlanacak 1/5000’lik nazım imar plânları Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından onanarak yürürlüğe girer.

Proje alan sınırları içindeki tüm gayrimenkuller, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuata uygun olarak yapılmış ve onaylanmış herhangi bir ölçek ve türdeki imar plânı kapsamında kalsalar dahi, bu Kanuna göre yapılacak plân hükümlerine tâbi olurlar.

Proje alan sınırları içinde kalan bölgede, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan plânların uygulanması Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durur. Bu plânların kısmen veya tamamen uygulanmaya devam edilmesi ya da bu Kanuna göre yeniden yapılması hususunda Belediye yetkilidir.

Proje uygulaması tamamlandıktan sonra, Belediyenin bu Kanundan kaynaklanan yetkileri ilgili mevzuatına göre ilçe belediyeleri ve diğer kamu kuruluşlarına devredilir.

Arazi ve arsa düzenlemesi

MADDE 5. — Belediye, Proje alan sınırları içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazilerde yeni yapılacak imar plânlarına göre düzenleme yapar.

Fiilen bir kamu hizmetinde kullanılan ve üzerinde kullanım amacına yönelik yapı bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, Proje alan sınırları içerisinde kalan bölgede Proje için ihtiyaç duyulan arazi ve arsalardan, kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunanlar bedelsiz olarak Belediyeye devredilir. Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna göre hak sahibi olan kişilerin haklarına konu gayrimenkuller, malikler ve hak sahipleriyle yapılacak anlaşmalar çerçevesinde Projede kullanılır. Bu anlaşmaların usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller Belediye tarafından kamulaştırılabilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak kamulaştırmalar 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki, iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır.

Proje alan sınırları içinde yapılacak plânlarda, kamu tesislerine ayrılan veya ayrılacak alanlar, daha önce Belediyeye devredilmiş ise, devir miktarını aşmayacak kısmı bedelsiz olarak ilgili kamu tüzel kişisine geri verilir.

Proje alanı içerisinde 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile aynı 2981 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 3290 ve 3366 sayılı kanunlardan süre itibariyle yararlanamayan, ancak 1 Ocak 2000 tarihinden önce yapıldığını belgeleyen ruhsatsız yapı ve gecekondu sahipleri, hak sahipleri için yapılacak konutlardan, bedelini on yıl içinde ödemeyi taahhüt etmek kaydıyla hak sahibi olurlar. Hak sahibi olacak kişiler, bu ödemeleri 775 sayılı Gecekondu Kanunundaki hükümlere göre yaparlar.

Proje alanı sınırlarında kalan ve içme suyu kullanımından vazgeçilen baraj ve koruma kuşaklarındaki su havzalarını plânlamaya ve bunlara ilişkin sınırları belirlemeye Belediye yetkilidir.

Proje yönetimi

MADDE 6. — Proje alan sınırlarındaki kentsel tasarım projeleri ile konut, sosyal donatı, çevre düzenlemesi ve teknik alt yapı projeleri ile yapım dahil diğer işler Belediye ve İdare tarafından, Bakanlıkça tespit edilecek görev dağılımına göre yapılır veya yaptırılır.

Projedeki müşavirlik ve kontrollük hizmetleri İdare ve Belediye tarafından özel hukuk hükümlerine göre kurulacak veya iştirak edilecek şirket tarafından bedeli karşılığında yürütülür.

Finansman ve gelirler

MADDE 7. — Proje için gerekli malî kaynak, ilgili yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarda İdare ve Belediye bütçesinin özel tertiplerine intikal ettirilecek ödenekler ile Belediye ve İdarenin kendi kaynaklarından ayıracağı ödenekler ve satış gelirleri dahil her türlü Proje geliriyle sağlanır. Bu ödenekler ve Proje gelirleri İdare ve Belediye tarafından açılacak müşterek banka hesabına aktarılır ve Projeye dair her türlü harcama bu hesaptan yapılır. Hesapla ilgili işlemler, kamu kurumlarının kaynaklarını banka hesabında toplamalarına dair düzenlemeler uygulanmaksızın özel hukuk hükümlerine göre yürütülür.

İdare, bütçesine aktarılan ödeneklerden veya kendi kaynaklarından, Projedeki konut, sosyal donatı, çevre düzenlemesi ve teknik alt yapı işlerinde kullanılmak üzere, Belediyeye konut kredisi sağlayabilir. Bu kredinin usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Projeden elde edilen gelirler Projenin finansmanında kullanılır. Projenin tamamlanmasından sonra artan Proje geliri varsa, bu gelirin Bakanlık tarafından belirlenecek kısmı, İdare, Belediye, ilçe belediyeleri ve Proje alan sınırları içerisinde alanı bulunan diğer belediyelerin bütçesine, kalan kısmı ise genel bütçeye gelir kaydedilir.

Diğer hükümler

MADDE 8. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Belediye ve İdare tarafından yapılacak konut ve iş yeri satışları 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler ile Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer yönetmelikler Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Yürürlük

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2004

 

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/6939

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu arasında 15 Aralık 2003 tarihinde Brüksel’de imzalanan “İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)”na Türkiye’nin katılımına ilişkin ekli Mutabakat Zaptı’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 10/2/2004 tarihli ve ABEY/44925 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/6929

Ekli “Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 30/1/2004 tarihli ve 1658 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

M. A. ŞAHİN

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar

Madde 1 — Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı (Nabucco) Projesi kapsamında, proje ortakları ile birlikte, kendisine Yönetim Kurulunda temsilci veya temsilciler bulundurma hakkı verecek şekilde, yurt dışında yabancı devlet mevzuatına göre, proje katılımcısı ülkeler için doğal gaz ticareti (arama, sondaj, üretim, taşıma, ithal, ihraç, depolama, pazarlama, dağıtım, servis hizmetleri vb.), yatırımı (boru hattı, LNG terminali, doğal gaz, kombine çevrim santralı, fizibilite çalışmaları, finansman temini vb.), işletmesi konularında faaliyet gösterecek bir şirket kurabilir.

Madde 2 — Şirketin merkezi Viyana-Avusturya'dır. Şirketin nominal sermayesi 35.000 (otuzbeşbin) Euro'dur. Şirketin sermayesinin yüzde yirmisi (%20) Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne ait olup, şirketin kuruluş esasları ve sermaye kompozisyonu yabancı mevzuatın gerektirdiği şekil ve şartlara göre, Nabucco Projesi katılımcısı şirketler tarafından düzenlenir ve kurulacak şirketin BOTAŞ'ın hissesi oranında nominal sermayesine mahsuben ödenecek miktar ihtiyaca göre Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Yönetim Kurulunca tespit edilir. BOTAŞ'ın kurulacak şirket sermayesindeki yüzdesinin proje gerekleri çerçevesinde artırılması veya eksiltilmesi hususunda Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 3 — Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin kurulacak şirkete yıllık yatırım ve finansman programlarında kabul gören sermaye ve ödenekler dahilinde kalmak kaydıyla ayni ve nakdi olarak yapacağı sermaye transfer talepleri ile yurt dışında taahhüt edilen işlerin gereği olarak, ihraç yoluyla gerçekleştirilen doğal gaz faaliyetlerine ilişkin her türlü lüzumlu malzeme ve teçhizatın yurt dışından ithalinde ithalat bedellerinin ödenmesine ilişkin taleplerin değerlendirilerek sonuçlandırılması 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bununla ilgili mevzuata göre belirlenir. Ancak kurulacak bu şirket vasıtasıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, Hazine Müsteşarlığının bilgisi dahilinde yatırımlarının devamlılığını sağlamak amacıyla ve faaliyetler süresince 10.000.000 (onmilyon) ABD Doları'na kadar yurt dışında para bulundurmaya yetkilidir.

Madde 4 — Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin yurt dışında kurulacak şirketten elde edeceği ticari kazançlardan kar payı olarak hissesine isabet edecek meblağların gerektiğinde şirketin yapacağı doğal gaz ticaretine ve yatırımlarına kaynak yaratmak amacıyla yurt dışında tutulmasına ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilir.

Madde 5 — Şirketin yöneticileri, teşkilatı, çalışma esasları, iç denetimi yabancı mevzuatın gerektirdiği esaslar, şartlar ve Şirket Ana Statüsü çerçevesinde, kurulacak olan şirketin Yönetim Kurulunca belirlenir. Kurulacak şirkette Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin hissesini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri, mevzuat ve şirket ana sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi mensupları arasından seçilir.

Madde 6 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 — Bu Karar hükümlerini, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin ilgili olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6945

Ekli “Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 3/3/2004 tarihli ve 965 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Madde 1 — 29/9/2003 tarihli ve 2003/6197 sayılı Kararnamenin eki “Kütlü Pamuk,Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi,Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar”ın 4 üncü maddesinin, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6679 sayılı Kararname ile değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üreticilere destekleme primi ödenebilmesi için, üreticinin mülkiyetinde ya da kullanımındaki araziyi gösterir belge (tapu, köy senedi, kira sözleşmesi vb.), üretici belgesi, vergi mevzuatına göre düzenlenmesi gereken alım satım belgeleri, zeytin sıkma hizmeti karşılığında düzenlenecek belge (tasiriye faturası) ve uygulama tebliğleri ile belirlenen diğer belgelerin ilgili mercilere ibrazı şarttır.”

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birlikte yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6946

Ekli “Kütlü Pamuk,Yağlık Ayçiçeği,Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 3/3/2004 tarihli ve 966 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 3/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

Madde 1 — 2004 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağının satışı sonucunda üreticilere verilecek prim tutarının tespitine Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Madde 2 — Destekleme primi ödemeleri için gerekli finansman, 2005 Mali Yılı Bütçesinin "Tarımsal Ürünlerin Desteklenmesine İlişkin Hizmetler" harcama kalemine tahsis edilecek ödenekten karşılanır.

Bu Karar'ın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere ödenen prim tutarının % 0.5'i T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne hizmet komisyonu olarak ödenir.

Madde 3 — Destekleme primi, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla doğrudan üreticilere ödenir.

Madde 4 — Üreticilerin destekleme primi ödemesinden faydalanabilmeleri için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmaları gereklidir. Ancak, Prim Ödemelerine esas arazi miktarı Doğrudan Gelir Desteği Ödemesine esas arazi miktarıyla sınırlı değildir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, prim ödemelerine esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak diğer belgeleri tespite ve değiştirmeye, bu Karar'ın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye ve belirtilen amaçlar için tebliğler çıkarmaya müştereken yetkilidir.

Madde 5 — Prim ödemeleri, tebliğlerde belirlenen ilgili mercilerce yapılacak incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben yapılır.

Madde 6 — Destekleme primi ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı yetkilidir. Bu amaçla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Sulama Birlikleri gibi diğer ilgili Birliklerin hizmetlerinden de yararlanılır.

Uygulama tebliğlerinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ve destekleme primi ödenmesine esas teşkil eden belgelerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olanlar ile, haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Ayrıca, bu durumu saptananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla ürün alım ve satım tescili yaptırdığı anlaşılanlar, bu Karar ile öngörülen uygulamadan yararlandırılmazlar.

Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden Tarım Satış Kooperatifleri, Birlikler, çırçır işletmeleri, yağ fabrikaları, yem fabrikaları, gıda fabrikaları, zeytin sıkma tesisleri ve diğer ilgililerden müteselsilen geri alınır.

Madde 7 — Destekleme primine konu olacak ürünlerin son satış ve belge ibraz tarihlerinin belirlenmesi konusunda Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'nın görüşü üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Madde 8 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 — Bu Karar'ı, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birlikte yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6947

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32, 35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca sağlık hizmetlerinden yararlananlara,Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinde mesai saatleri dışında acil sağlık hizmetleri hariç olmak üzere verilen sağlık hizmetlerinden, muayene ve ameliyatlar için alınacak katkı paylarına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 3/3/2004 tarihli ve 008912 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

3/3/2004 Tarihli ve 2004/6947 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32, 35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca sağlık hizmetlerinden yararlananlara,Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinde mesai saatleri dışında acil sağlık hizmetleri hariç olmak üzere verilen sağlık hizmetlerinden, muayene ve ameliyatlar için her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan tedavi yardımları ile ilgili Bütçe Uygulama Talimatı fiyatlarının %20’si oranında katkı payı alınır.

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6960

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 12/2/2004 tarihli ve 8226 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

K.UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M.A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

Madde 1 — 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki II Sayılı Liste’de yer alan ve ekli listede gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6972

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 23/2/2004 tarihli ve 2004/2 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde 1 — 10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Kararnamenin eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisnadır. Ayrıca, makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların ve Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisna edilmek kaydıyla yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali teşvik belgesi kapsamında uygun görülebilir.”

Madde 2 — Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 7 — 21/12/2000 tarihli ve 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlama vizesi işlemleri, daha önce iptal edilenler de dahil olmak üzere, bu Kararda yer alan asgari sabit yatırım tutarları dikkate alınarak sonuçlandırılır.”

Madde 3 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6974

Ekli “Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (katı halde) Haricindeki Diğer Şekerlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 2/3/2004 tarihli ve 11842 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Madde 3 — Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

Madde 4 —Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithalatçılar tarafından yapılacak ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar,Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak tebliğle belirlenir.

Madde 5 —Bu Kararda yer almayan hususlarda, ithalat rejimi kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 6 —Bu Karar 31/12/2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 —Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Mart 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-3562

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

ITB Berlin Turizm Borsası’na katılmak üzere, 12Mart 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Mart 2004

B.01.0.KKB.01-06-64-2004-302

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Mart 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3562 sayılı yazınız.

ITB BerlinT urizm Borsası’na katılmak üzere, 12Mart 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2004/6919

Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 19/2/2004 tarihli ve 811 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

B.ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

A.COŞKUN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

M. A. ŞAHİN

A.AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

24/2/2004 Tarihli ve 2004/6919 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

Adı Soyadı

Halen Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

Ali Engin OBA

Büyükelçi, Teftiş Kurulu Üyesi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

 

 

Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

 

 

Büyükelçisi

Ali KÖPRÜLÜ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Merkez

 

Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

 

 

Büyükelçisi

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6966

Boş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere,Maliye Bakanlığı tarafından önerilen iki aday arasından Recep Bıyık’ın atanması; 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

R.AKDAĞ

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

M.AYDIN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A.AKSU

A.AKSU

G.AKŞİT

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5634

1 — Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nda açık bulunan 5 inci derece +1300 ek göstergeli Hazine Kontrolörlüklerine, Stajyer Hazine Kontrolörleri Mehmet KAYA ve Mehmet AK’ın, 7 nci derece +950 ek göstergeli Hazine Kontrolörlüklerine ise Stajyer Hazine Kontrolörleri Levent EREN, Yalçın YÜKSEL, Hakan ERTÜRK, Ethem AKIN ve Ahmet Ümit SUCU’nun, 657 sayılı Kanun’un değişik 36/A-11 ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

11 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. BABACAN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5647

1 — Bu kararnamede kimliği yazılı 1 (bir) Hava Hakim Subayın hizasında belirtilen göreve atanması, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

11 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. Vecdi GÖNÜL

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

As.Yargıtay Bşk.As.Yrgt.D. TetkikHak.liğinden (Atanıp Katılmadı) ANKARA, Hv.Hak.Ütğm., A.Mithat ACAR, AKSARAY, 1997-Y-03, 30.08.1999, 1 nci Hv.Kv.K.As. Sav.Yrdc.As.Sav. -ESKİŞEHİR (A.Y.İ.M.’nin Atamanın İptali Kararının İcrasını Teminen)

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5650

1 — Bu kararnamede kimlikleri yazılı (2) Askeri Hakim Subayın hizalarında belirtilen görev yerlerine atanması 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

11 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. Vecdi GÖNÜL

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

1. M.S.B.As.Adl.İşl.Bşk.Emrine (Staj) ANKARA, As.Hak.Tğm., Ersin KARATEKİN, İzmir, 2002-0015, 30.08.2002, Güney Dz.Saha K.As.Mah.As.Hak.Yrdc./İZMİR.

2. M.S.B.As.Adl.İşl.Bşk.Emrine (Staj) ANKARA, As.Hak.Tğm., Mehmet ÇAKIROĞLU, Manisa, 2002-0016, 30.08.2002, Dz.K.K.As.Mah.As.Hak.Yrdc./ANKARA.

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5635

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına,Bakanlık Müşaviri Bekir AKPINAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

11 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5636

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Müfettiş F. Feza (YILMAM) MENDEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

11 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5637

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Müfettiş Mevlüt ÖZÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

11 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5638

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Müfettiş Murat MENDEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

11 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5639

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe,Müfettiş Kenan TEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

11 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5640

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel Genel Müdür Yardımcılığına, İsmail KARGULU’nun atanması 657 sayılı Kanun’un değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

11 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5641

1 — Bakanlık Müfettişliği Yeterlilik Sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Gökhan GÜÇLÜ, Orhan ÖZKAN ve Köksal CEYHAN’ın açık bulunan 5 inci derece,Cihangir SARIKAYA ve Oktay KIRIKOĞLU’nun 6 ncı derece Müfettiş kadrolarına 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

11 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. BAŞESGİOĞLU

Başbakan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5642

1 — Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Bekir AKSOY’un atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

11 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr.M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Zirai Karantina Yönetmeliğinin 4/12/2003 tarihli ve 25306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik EK-IV’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-IV

6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4. MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİSEL ÜRÜN İTHAL KAPILARI

Sıra No

 

BAĞLI OLDUĞU İL

 

KAPININ ADI

1

*ADANA

Adana,

2

*ANKARA

Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa,

3

*ANTALYA

Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge,

4

BALIKESİR

Bandırma,

5

*BURSA

Bursa, Gemlik, Mudanya,

6

ÇANAKKALE

Çanakkale,

7

*EDİRNE

Kapıkule TIR, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala,

8

ERZURUM

Erzurum,

9

ESKİŞEHİR

Eskişehir,

10

GAZİANTEP

Gaziantep, İslahiye,

11

GİRESUN

Giresun,

12

ARTVİN

Hopa, Sarp,

13

*İSTANBUL

İstanbul Posta, Karaköy Yolcu salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, İstanbul Gıda İhtisas, İstanbul Deri Serbest Bölge, Trakya Serbest Bölge,

14

*İZMİR

İzmir, Adnan Menderes, İzmir TIR, Ege Serbest Bölge, Aliağa,

15

*HATAY

Antakya, İskenderun, İsdemir, Yayladağı Kapı, Cilvegözü,

16

KOCAELİ

İzmit, Derince, Gebze,

17

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş,

18

KONYA

Konya,

19

MALATYA

Malatya,

20

MARDİN

Mardin, Nusaybin,

21

*MERSİN

Mersin, Yolcu Salonu, Taşucu, Mersin Serbest Bölge,

22

ORDU

Ordu,

23

RİZE

Rize,

24

SAKARYA

Sakarya,

25

*SAMSUN

Samsun,

26

SİNOP

Sinop,

27

TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu Havalimanı, Çerkezköy,

28

*TRABZON

Trabzon, Trabzon Serbest Bölge,

29

ZONGULDAK

Zonguldak, Karadeniz Ereğli,

30

*YALOVA

Yalova,

31

BARTIN

Bartın,

32

KİLİS

Öncüpınar,

33

KAYSERİ

Kayseri,

34

MUĞLA

Dalaman Havalimanı,

35

AĞRI

Gürbulak,

* Üretim ve Çoğaltım Materyali İthaline Yetkili İller

Sayfa Başı


Tebliğler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Örnek Anasözleşmelerinin Bazı Maddelerinde Değişiklik İşlemlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/1)

4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmelerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 05.02.2004 tarihli ve 2004/6798 sayılı Kararı, 26.02.2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre, Kooperatif Örnek Anasözleşmesinin 10, 14, 15, 16, 17, 24, 29, 31, 37, 38, 42, 43, 48, 49, 76 ve 85 inci maddeleri, Birlik Örnek Anasözleşmesinin 12, 14, 20, 22, 30, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 62 ve 74 üncü maddelerinde değişiklik yapılmış bulunmaktadır.

4572 sayılı Kanunun 7 ve 8 inci maddeleri çerçevesinde, Kooperatif ve Birlik Örnek Anasözleşmelerinin bu değişikliklere uygunluğunun sağlanması amacıyla;

a) Anasözleşmelerin değiştirilmiş olan maddelerinin ve bu maddelerin eski şeklinin bir arada gösterildiği yönetim kurulunca imzalanmış 5 nüsha değişiklik metni ile değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararının bir dilekçe ekinde Bakanlığımız Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğüne gönderilerek değişiklik için izin istenmesi,

b) Mevcut Anasözleşmenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin de söz konusu izin dilekçesi ilişiğinde gönderilmesi,

c) Alınan izni müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısında söz konusu değişikliklerin olağan genel kurul usul ve çoğunluğuna göre görüşülerek karara bağlanması,

d) Genel kurulca kabul edilen anasözleşme değişikliğinin 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 3 ve 7 nci maddeleri uyarınca, ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi,

e) Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilen değişikliğin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi,

gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

2002/19 Sayılı Revize Edilen TS/3074 Kabuklu Fındık ve TS/3075 İç Fındık Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/14)

MADDE 1 — 17/07/2002 tarihli ve 24818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2002/19 sayılı Revize Edilen TS/3074 Kabuklu Fındık ve TS/3075 İç Fındık Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ’in birinci maddesi ile dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 3074 Kabuklu Fındık standardının "Genel özellikler" matlablı 1.2.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1.2.1 Genel özellikler

Kabuklu fındıklar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır :

a) Kabuk Özellikleri

- Kabuk şekli muntazam olmalıdır. Kabuk önemli derecede şekil kusuru taşımamalıdır.

- Bütünlük; kabuklu fındıklar bütün olmalı, kabukdaki hafif kırıklar veya yüzeysel kusurlar ve kabuğun hafif çatlak olması, meyvenin tüketilebilen kısmı zarar görmediği takdirde kusur sayılmaz.

- Sağlam olmalıdır. Kabuklu fındığın doğal kalitesini etkileyen kusurlara, böcek veya her türlü haşere bulaşmasına maruz kalmamış olmalıdır.

- Temiz olmalıdır. Kabuklu fındık, kabuğa (perikarpa) bulaşmış kirden ve çıplak gözle görülebilir her türlü yabancı madde ile zuruf kalıntısından tamamen arî olmalıdır (kabuk yüzeyinin % 5’inden daha fazla zuruf olamaz).

- Kuru olmalıdır. Kabuklu fındıklar aşırı dış nemden arî olmalıdır.

- Kabuklu fındıklar tam olgunluk döneminde hasat edilmiş olmalıdır.

b) Kabuklu fındıklardaki iç fındığın özellikleri

- Yeterince gelişmemiş, boş, haşlak ve buruşuk içler dahil değildir.

- İç fındıklar aşırı dış nemden arî olmalıdır.

- İç fındıklar bütün olmalıdır. Yüzeysel hafif zararlanma kusur olarak kabul edilmez.

- İç fındıklar sağlam olmalıdır. Ürün, tüketime uygunluğunu kaybedecek derecede böcek zararına uğramamış ve bozulmamış olmalıdır.

- Temizlik; fındığın içi pratik olarak çıplak gözle görülebilir yabancı maddelerden tamamiyle arî olmalıdır.

- İç fındıklar, grubuna özgü olgunluğa erişmiş olmalıdır.

- İç fındıklar küflenmemiş olmalıdır.

- İç fındıklar, böceklerce oluşturulan çıplak gözle görülebilir her türlü zarardan arî olmalıdır.

- İç fındıklarda, gelişme safhası ne olursa olsun, canlı ve ölü böcek ve diğer haşereler bulunmamalıdır.

- İç fındıklar acılaşmış (ransid) olmamalıdır.

- İç fındıklar, yabancı tat ve koku taşımamalıdır.

- İç fındıklarda leke, benek bulunmamalı (iç fındığın içinde ve dışında siyah rengin neden olduğu değişmeler dahil) ve meyveyi tüketilemeyecek duruma getiren zararlar olmamalıdır.1)

c) Rutubet Muhtevası

Kabuklu fındıkların rutubet muhtevası % 12’den fazla olmamalıdır.

Fındık içinin rutubet muhtevası ise % 7’den fazla olmamalıdır.”

MADDE 2 — Aynı madde ile dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 3075 İç Fındık standardının "Boylama ile ilgili özellikler" matlablı 1.2.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" 1.2.4 Boylama ile ilgili özellikler

Boylama, yuvarlak delikli elekler kullanılarak fındığın ekvator bölgesinin en büyük çapının ölçülmesiyle tayin edilir. Boylama, en büyük ve en küçük boylar olarak ifade edilir. En küçük boy ve daha büyük ibaresi, en büyük boy ve daha küçük ibaresi kullanılır.

Boylama veya elekleme Ekstra ve Sınıf I iç fındıklar için zorunlu, Sınıf II iç fındıklar için isteğe bağlıdır.

Ekstra ve Sınıf I’de bulunan iç fındıklar için en küçük boy 9 mm’dir. Pikolo tipi fındıklarda ya da bu tipe benzer iç fındıklarda 6 mm - < 9 mm arasında boylamaya izin verilir.

Boylanmış iç fındıklarda en büyük ve en küçük çaplar arasındaki fark 2 mm’den fazla olamaz. Ekstra ve Sınıf I için en küçük çap üzerinde olan her türlü boylara müsaade edilir.

Karışıklığa yol açmamak için boylanmış etiketi altında hazırlanmış ürünlerde "ve daha az" ifadesi kullanılarak farklı bir boylamaya izin verilmez."

MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

                                                             

1) Tatda bir değişiklik olmuyorsa kotilendonlarda hafif ayrılma ile birlikte olan kahverengi veya koyu kahverengi göbek boşluklarının bulunuşu zarar olarak kabul edilmez.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Revize Edilen TS 794 Domates Standartının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/18)

MADDE 1- Türk Standartları Enstitüsü tarafından revize edilen ve ekte yer alan TS/794 Domates Standartı dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmuştur.

MADDE 2- 2/04/1982 tarihli ve 17652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon: 82/2 sayılı Sirküler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK

ICS 67.080.20 TÜRK STANDARD                                                                                                         TS 794/Nisan 2002

Domates (Lycopersicon lycopersicum L.)

0 Konu, tarif, kapsam

0.1 Konu

Bu standard, domates (Lycopersicon lycopersicum L.)’in tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

0.2 Tarif

0.2.1 Domates

Lycopersicon lycopersicum L. türüne giren kültür bitkilerinin taze meyveleri.

0.3 Kapsam

Bu standard, taze olarak tüketilmek üzere piyasaya arz edilen domatesleri kapsar.

1 Sınıflandırma ve özellikler

1.1 Sınıflandırma

Domatesler; dilimlilik durumlarına göre gruplara, şekillerine göre tiplere, morfolojik özelliklerine ve büyüme şekillerine (sırık, yer) göre çeşitlere, kalite özelliklerine göre sınıflara ve iriliklerine göre boylara ayrılır.

1.1.1 Gruplar

Domatesler, dilimlilik durumlarına göre;

- Düz, dilimsiz,

- Az dilimli, (5’den az dilimli)

- Çok dilimli (5 ve daha fazla dilimli)

olmak üzere üç gruba ayrılır.

1.1.2 Tipler

Domatesler, şekillerine göre,

- Yuvarlak (Yuvarlak, yüksek yuvarlak),

- Yassı (Yassı, az yassı),

- Uzun (Silindirik, armut),

- Kalp,

- Kiraz (Erik)

olmak üzere beş tipe ayrılır.

Başlıca domates şekilleri Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1 - Başlıca domates şekilleri

1.1.3 Çeşitler

Morfolojik özelliklerine ve büyüme şekillerine (sırık, yer) göre domates çeşitlerinin isimleri ve Türkçe okunuşları aşağıda verilmiştir:1)

 

Çeşitler

Türkçe okunuşları

Sırık domatesler

 

- Monalucie 33

Monalusi 33

- Marglobe

Marglob

- Wisconsin 55

Viskansın 55

- Süper California

Süper Kaliforniya

- 68 VF 26

68 VF 26

- Şencan-9

Şencan-9

- GC-135(I)-184

GC-135(I)-184

- Zeynep F1

Zeynep F1

Yer domatesleri

 

- Texto

Teksto

- VC 156

VC 156

- Pearson

Pirsın

- Süper Marmande

Süper Marmand

- Red Top (VF)

Red Tap (VF)

- ES 24 (F)

ES 24 (F)

- ES 58 (2889) F

ES 58 (2889) F

- VFN.8

VFN.8

- 0 3 2 7

0 3 2 7

- Roma VF

Roma VF

- P.378-RF17

P.378-RF17

- S.C. 2121

S.C. 2121

- H. 2274

H. 2274

- Cal. J.

Kal. J.

- Rio Grande

Riyo Grand

- İnvictus Lot 335

İnviktus Lot 335

- Oval Red

Oval Red

- Peto-86

Peto-86

- Denep

Denep

- Rio Fuego

Riyo Füyego

- Calimba

Kalimba

- Koral

Koral

- I-40 68 N-17

I-40 68 N-17

- Falcon

Falkın

- Genç VF F1

Genç VF F1

- Ertekin VF F1

Ertekin VF F1

- Menemen

Menemen

Bu standardda yer almayan diğer çeşitler, kendi adları ve orijinleri belirtilerek piyasaya arz edilir.

1.1.4 Sınıflar

Domatesler kalite özelliklerine göre,

- Ekstra

- Sınıf I

- Sınıf II

olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

1.1.5 Boylar

Domatesler iriliklerine göre;

- 30 mm (dahil) - 35 mm (hariç)2)

- 35 mm (dahil) - 40 mm (hariç)

- 40 mm (dahil) - 47 mm (hariç)

- 47 mm (dahil) - 57 mm (hariç)

- 57 mm (dahil) - 67 mm (hariç)

- 67 mm (dahil) - 82 mm (hariç)

- 82 mm (dahil) - 102 mm (hariç)

- 102 mm ve üstü.

olmak üzere sekiz boya ayrılır.

Domateslerde boylama (boylara ayırma), meyvenin en geniş ekvatoral çapına göre yapılır. Kiraz ve salkım halinde piyasaya sunulan domatesler hariç, Ekstra ve Sınıf I’e giren domateslerde boylama zorunludur.

1.2 Özellikler

1.2.1 Genel özellikler

Domatesler; bütün, sağlam, taze görünüşlü ve temiz olmalı; tüketimlerini engelleyecek çürüklük ve bozukluk, çıplak gözle görülebilen yabancı madde, anormal dış rutubet, yabancı koku ve tad, böcek ve böcek zararlarından arî olmalıdır.

Salkım domateslerde sap; yeşil, sağlıklı, temiz, tüm yapraklarda ve çıplak gözle görülebilen her türlü yabancı maddeden arî olmalıdır.

Kiraz domateslerde kapanmış yarıklar (Sınıf II dedahil) bulunmamalıdır.

1.2.1.1 Olgunluk

Domatesler, taşınmaya ve elden geçirilmeye dayanacak ve ulaştıkları yerlerde tüketicinin isteklerini karşılayacak olgunlukta olmalıdır.

Taşımanın şekline ve süresine bağlı olarak, pazarlara gönderilmek üzere hasat edilip muayeneye sunulan domatesler, aşağıdaki dört olgunluk safhasından birinde olmalıdır:

1.2.1.1.1 Yeşil olum

Sap etrafında yıldız şeklinde, beyaz veya sarı bir renklenme ile yüzeyin % 10’una kadar yayılan beyazımsı veya sarımsı bir alanı içeren meyveler.

1.2.1.1.2 Pembe olum

Yüzeyinin % 10 - % 30’u sarımsı pembe renkteki meyveler.

1.2.1.1.3 Turuncu olum

Yüzeyinin % 30 - % 60’ı üniform şekilde, koyu pembeden portakal kırmızısına kadar değişen renkteki meyveler.

1.2.1.1.4 Kırmızı olum

Yüzeyinin % 60’dan fazlası üniform şekilde kırmızımsıdan parlak kırmızıya kadar değişen renkteki meyveler.

1.2.2 Sınıf özellikleri

Bütün sınıflarda en küçük çap, yuvarlak ve dilimli domatesler için 35 mm, uzun ve salkım domatesler için 30 mm’dir.

1.2.2.1 Ekstra

Bu sınıfa üstün kaliteli domatesler girer. Bunlar; şekil, görünüş ve gelişme bakımından çeşidin tipik özelliğini göstermeli ve sıkı etli olmalıdır. Renkleri olgunluk durumlarına bağlı olarak, Madde 1.2’de belirtilenlere uygun olmalıdır. Bu sınıfa giren domatesler, kusursuz olmalı ve sap etrafında yeşil sertlik bulunmamalıdır. Ürünün genel görünüşünü veya ambalâj içerisindeki duruşunu bozmayacak çok hafif yüzeysel özürler bulunabilir.

1.2.2.2 Sınıf I

Bu sınıfa iyi kaliteli domatesler girer. Bunlar, çeşidin tipik özelliğini göstermeli ve yeteri kadar sıkı etli olmalıdır. Bu sınıfa giren domateslerde, görülebilir yeşil sertlik dışında ürünün genel görünüşünü, niteliklerini, muhafazasını veya piyasaya arzını etkilemeyecek aşağıdaki hafif kusurlar bulunabilir:

- Hafif şekil ve gelişme bozuklukları,

- Hafif renk bozuklukları,

- Hafif kabuk kusurları,

- Makinalı hasat veya boylamadan ileri gelen çok hafif zararlar veya hafif zedelenmeler.

Dilimli domateslerde bunlara ilâve olarak;

- 1 cm’den uzun olmayan kapanmış yarıklar,

- Meyve çapının üçte ikisinden büyük olmamak kaydıyla uzunlamasına ince çiçek burnu yarası veya mühür (dikiş şeklinde),

- Mantarlaşma olmamak kaydıyla küçük göbek,

- 1 cm2’den küçük tepecik mantarlaşması

olabilir,

- Aşırı derecede şekil bozukluğu bulunmamalıdır.

1.2.2.3 Sınıf II

Bu sınıfa, daha üst sınıflara giremeyen, fakat genel özelliklerine uyan domatesler girer. Bunlar, yeterince sıkı etli olmalı (Sınıf I’den daha az sıkı olabilir) ve kapanmamış yarıkları bulunmamalıdır. Özelliklerinin ve görünüşlerinin esas karekterlerini korumak şartıyla aşağıdaki kusurlar bulunabilir:

- Şekil, gelişme ve renk kusurları,

- Meyveyi kötü şekilde etkilemeyen kabuk kusurları ve makinalı hasat veya boylamadan ileri gelen hafif zararlar veya zedelenmeler,

-3cm’den daha uzun olmayan yarıklar.

Dilimli domateslerde bunlara ilâve olarak;

- Biçimsiz olmamak kaydıyla, Sınıf I'deki domatesler için verilen şekil bozukluğundan daha fazla deformasyon,

- Göbek,

- Uzunlamasına ince çiçek burnu yarası veya mühür (dikiş şeklinde),

- 2 cm2'den küçük tepecik mantarlaşması

olabilir.

1.3 Toleranslar

Her ambalâjda sayı ve kütlece bulunabilecek sınıf ve boy toleransları aşağıda verilmiştir:

1.3.1 Sınıf toleransları

1.3.1.1 Ekstra

Her ambalâjda bu sınıfın özelliklerine uymayan fakat Sınıf I’e giren domateslerden % 5’e kadar bulunabilir.

1.3.1.2 Sınıf I

Her ambalâjda bu sınıfın özelliklerine uymayan fakat Sınıf II’ye giren domateslerden % 10’a kadar bulunabilir. Salkım domateslerde, saptan ayrılmış domateslerden % 5’e kadar bulunabilir.

1.3.1.3 Sınıf II

Her ambalâjda bu sınıfın özelliklerine uymayan fakat tüketime elverişli olan domateslerden % 10’a kadar bulunabilir. Çürük, belirgin derecede zedelenmiş ve kapanmamış yarıkları olan domateslere tolerans tanınmaz. Salkım domateslerde, saptan ayrılmış domateslerden % 10’a kadar bulunabilir.

1.3.2 Boy toleransları

Bütün sınıflar için, ambalâjlar üzerinde belirtilen boylara uymayan, fakat bir alt ve bir üst boy grubuna giren domateslere toplam % 10’a kadar tolerans tanınabilir. Toleransta en küçük çap, yuvarlak ve dilimli domatesler için 33 mm, uzun domatesler için 28 mm’dir.

1.4 Özellik, muayene, deney ve madde numaraları

Özellikler ve bunlara ait muayene, deney ve madde numaraları Çizelge 1’de gösterilmiştir.

Çizelge 1 - Özellik, muayene, deney ve madde numaraları

Özellikler

Özellik Madde No

Muayene ve Deney Madde No

Genel özellikler

1.2.1

2.2.2

Ambalâjlama

3.1

2.2.1

İşaretleme

3.2

2.2.1

2 Numune alma ve muayeneler

2.1 Numune alma

Numune partiden alınır. Grubu, tipi, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan domatesler bir parti sayılır.

Domates numunesi almak için, Çizelge 2’de belirtilen partiyi oluşturan ambalâj birimlerinin miktarına göre karşılarında gösterilen (n) sayıda ambalâj ayrılır. Muayene ve deney için gereken numuneler bu ambalâjlardan alınır. Bu ambalâjlar parti içerisinden tesadüfî olarak seçilmeli ve bunu yapmak için
TS 2756-1
3)’e göre aşağıdaki sistematik metot uygulanmalıdır:

Partiyi oluşturan birim ambalâjlar, birden başlanarak 1, 2, 3,…………..N şeklinde numaralanır. Herhangi bir ambalâjdan başlanarak ambalâjlar 1, 2, 3,……. şeklinde (N/n=r) kadar sayılır. (N/n) bir tam sayı değilse (r) tam sayıya tamamlanır ve (r) inci ambalâj numune alınmak üzere ayrılır. Sayma ve ayırma işlemine,
Çizelge 2’ye göre ayrılması gereken ambalâj sayısına erişilinceye kadar devam edilir.

Burada;

N = Parti içerisindeki ambalâj sayısı,

n = Numune alınmak üzere ayrılacak ambalâj sayısı

dır.

Çizelge 2 - Numune alınmak üzere ayrılacak ambalâj sayısı

 

Partideki ambalâj sayısı (N)

Numune alınmak üzere ayrılacak ambalâj sayısı (n)

26’ya kadar

2

26 - 50

3

51 - 90

5

91 - 150

8

151 - 280

13

281 - 500

20

501 - 1 200

32

1 201 - 3 200

50

3 201 - 10 000

80

 

2.2 Muayeneler

Muayenede ünite ambalâjdır. Üniteler üzerinde varılacak sonuç, bütün partiye uygulanır.

2.2.1 Ambalâjın muayenesi

Ambalâjın ve ambalâj malzemesinin muayenesi, elle ve gözle incelenerek ve gerekirse boyutları ölçülerek yapılır; sonuçların Madde 3’e uygun olup olmadığına bakılır.

2.2.2 Ürünün muayenesi

Domateslerin muayenesi, gözle ve elle incelenerek, koklanarak, tadılarak ve ölçülerek yapılır; sonuçların Madde 1.2 ve Madde 1.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

2.3 Değerlendirme

Muayene sonuçlarının her biri standarda uygunsa parti standarda uygun sayılır4).

2.4 Muayene raporu

Muayene raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

- Firmanın adı ve adresi,

- Muayenenin ve deneyin yapıldığı yerin ve lâboratuvarın adı,

- Muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları, görev ve meslekleri,

- Numunenin alındığı tarih ile muayene ve deney tarihi,

- Numunenin tanıtılması,

- Muayene ve deneylerde uygulanan standardların numaraları,

- Sonuçların gösterilmesi,

- Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler,

- Uygulanan muayene ve deney metotlarında belirtilmeyen veya mecburî görülmeyen, fakat muayene ve deneyde yer almış olan işlemler,

- Standarda uygun olup olmadığı,

- Rapora ait seri numarası ve tarih, her sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı.

İhracatta malın standarda uygun çıkması halinde, ihracatçıya verilecek denetleme (kontrol) belgesinin geçerlilik süresi 3 gündür.

3 Piyasaya arz

Domatesler piyasaya ambalâjlı olarak arz edilir.

3.1 Bir örneklik

Her ambalâj içinde bulunan domatesler; grup çeşit, tip, sınıf, boy (boylama yapılmışsa) ve orijin bakımından bir örnek olmalıdır. Her ambalâjın görünen kısmı, o ambalâjdaki tüm muhteviyatı temsil etmelidir.

Ekstra ve Sınıf I domatesler; şekil, renk ve olgunluk bakımından da bir örnek olmalı, ayrıca uzun domateslerin uzunlukları da bir örnek olmalıdır.

3.2 Ambalâjlama

Ambalâjlar, küçük tüketici ambalâjı ve büyük dış ambalâj şeklinde olabilir.

Küçük ve büyük ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince domatesleri iyi bir şekilde koruyacak ve sağlığa zarar vermeyecek nitelikte, yeni, temiz, kuru, kokusuz ahşap, mukavva veya diğer malzemeden hazırlanmış kasa, kutu, tabla, sandık ile yontukdan yapılmış çeşitli sepetler olup; küçük tüketici ambalâjları, büyük dış ambalâjlar içerisinde piyasaya arz edilebilir. Büyük dış ambalâjlar, alıcının aksine bir isteği bulunmadıkça (80 x 120) cm veya (100 x 120) cm boyutlarındaki paletlere uygun ölçüde olmalıdır.

Ambalâjların yapımında kullanılan her çeşit malzeme ile içine konulacak oluklu mukavva, delikli kâğıt ve benzeri malzeme; yeni, temiz, kuru ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemeli, bunların üzerine yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep ve boya ile etiketlerin yapıştırılmasında kullanılacak zamk, toksik veya başka şekillerde insan sağlığına zararlı olmamalıdır. Basılı kâğıt kullanıldığında, yazılı yüzün dışa gelmesine ve ürün ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Meyvelerin üzerine doğrudan doğruya etiket yapıştırılmamalı veya damga vurulmamalı, ambalâjların içerisinde yukarıda belirtilenler dışında hiç bir yabancı madde bulunmamalıdır.

3.3 Tüketiciye sunum

Domatesler, aşağıdaki şekilde tüketiciye sunulur:

a. Tek tek; çanak yapraklı veya yapraksız ve kısa saplı veya sapsız,

b. Salkımlar halinde. Salkım domateslerde, her salkımda bulunacak en az domates sayısı;

- 3 (küçük tüketici ambalâjlarında 2),

- Kiraz domates salkımlarında 6 (küçük tüketici ambalâjlarında 4)

dır.

3.4 Ambalâjlamada istif

Ekstra ve Sınıf I domatesler, ambalâjlar içerisine kat kat ve diyagonal (salkım domatesler hariç) istif edilir. İstif sırasında, ambalâjların alt ve yanlarında oluklu mukavva kullanılması meyvelerin daha iyi korunmasını sağlar. Ayrıca katlar arasına da delikli kâğıt serilebilir.

3.5 İşaretleme

- Domates ambalâjları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır, basılır veya bir etikete yazılıp yapıştırılır:

- Firmanın ticarî unvanı, kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası,

- Bu standardın işaret ve numarası (TS 794 şeklinde),

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

- Ürünün adı (Domates),

- Grubu (İsteğe bağlı),

- Tipi (Kiraz domateslerde bu bilgi verilmez),

- Çeşidi (İsteğe bağlı),

- Sınıfı,

- Boyu [En büyük ve en küçük çap (salkım domateslerde sadece küçük çap verilir, kiraz domateslerde ise boyla ilgili bilgi verilmez. Ayrıca boylama yapılmamışsa bu belirtilmelidir.)]

- Üretim bölgesi (İsteğe bağlı),

Gerektiğinde bu bilgiler, Türkçe’nin yanısıra yabancı dilde de yazılabilir. Bunların dışında reklam olarak, ambalâjın içindekilere aykırı ve alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere, başka yazı ve resimler de konulabilir.

3.6 Taşıma ve muhafaza

- Domatesler ve ambalâjları; işleme yerlerinde, depolarda ve taşıtlarda kötü koku yayan ve bunları kirletecek böcek öldürücü ilaçlar ve diğer zehirli maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır.

- Domatesler ve ambalâjları, yağış altında, aşırı sıcak ve dondurucu soğuklarda bırakılmamalı; bu durumlarda yüklenip boşaltılmamalıdır.

- Domates ambalâjlarının gemilere yükleme ve gemilerden boşaltma işlemlerinde palet veya konveyör kullanılması önerilir.

4 Çeşitli hükümler

Üretici veya satıcı, bu standarda uygun olarak ürettiğini beyan ettiği domatesler için istendiğinde, standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede satış konusu domatesin:

- Madde 1’deki özelliklerde olduğunun,

- Madde 2’deki muayenelerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış bulunduğunun

belirtilmesi gerekir.

Not - Bu standardda yer almayan hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır.

                                                             

1) Ülkemizde 2001 yılına kadar tescil edilerek, Resmî Gazete’de yayımlanan çeşitlerdir.

2) Sadece uzun ve salkım domatesler için.

3) Bu standard metninde atıf yapılan standardın numarası, yayım tarihi, Türkçe ve İngilizce ismi metnin başında verilmiştir.

4) Partinin reddi ve redde itiraz halinde, gerekli tutanaklar düzenlenir. Red nedeni olan ve Madde 2.1’e göre alınan numune, ünite açılmayacak şekilde ambalâjlanarak mühürlenir. Duruma göre, kontrol işlemini yapan idareye götürülür veya yeddi emin olarak mal sahibinin sorumluluğu altında kontrol yerinde bırakılır.

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı