Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

2 Mart 2004

SALI

Sayı : 25390

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/6774 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2004/6777 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında imzalanan,Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2004/6809 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan “Finansman Zaptı”nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/6810 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan “Jeotermal Kaynakların Isı Pompası Yardımıyla Seracılıkta Kullanımı Projesi”nin Onaylanması Hakkında Karar

2004/6827 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2004/6833 Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2004/6848 Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanması Hakkında Karar

2004/6862 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2004/6864 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

Milletlerarası Sözleşme

2004/6771 Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Milli Eğitim, Ulaştırma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

2004/6886 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

— İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliğinin Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Yeni Sağlık Kuruluşlarının  İlave Edilmesine İlişkin Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/4)

— Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Milletlerarası Sözleşme

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5620

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Ağrı Millî Eğitim Müdürlüğüne, Mehmet Ali HANSU’nun atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

1 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5599

1 — Haberleşme Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Hasan TEKELİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa KESKİNKILIǒın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

1 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

B. YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5606

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne, Sait ERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 4958 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

1 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. BAŞESGİOĞLU

Başbakan

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5607

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Yahya ADIYAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 4958 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

1 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. BAŞESGİOĞLU

Başbakan

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/6886

Ekli “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 13/2/2004 tarihli ve 621 sayılı yazısı üzerine, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 32/A ve 58 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 —22/2/1989 tarihli ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Madde 92/A —Hayvancılık işletmelerinin; çevre ve toplum sağlığına zarar vermeyecek, atık ve artıkları ile çevreyi kirletmeyecek, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili mevzuatla belirlenen teknik, hijyenik ve sağlık şartlarına uygun olacak, hayvanların refahı ve güvenliğini temin edecek şekilde kurulması ve çalıştırılması zorunludur.

Hayvancılık işletmelerinin kuruluş, çalışma, denetleme usul ve esasları Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenir.”

Madde 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı ve bağlı ünitelerinin elinde bulunan arşiv malzemesi ile ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı, bunların kayba uğramamasını gerekli şartlar altında korunmalarının teminini ve millî menfaatlere uygun olarak devletin, gerçek ve tüzel kişilerin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri; Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının personeli ile bu Yönetmeliğe göre işlem yapacakları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Başkanlık: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,

b) Arşiv malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı’nın işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukukî, idarî, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik, kültürel, biyografik ve teknik her hangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlâk, örf ve âdetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü kaseti, bilgisayar disketleri, CD’ler ile bunların kullanılabilirliğini sağlayan dokümantasyonu, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,

c) Arşivlik malzeme: Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar, tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayıtları, aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kağıtları gibi belgeleri;

d) Başkanlık arşivi: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezi arşivi,

e) Birim arşivi: Başkanlık birimlerinin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve bu birimlerin bünyesinde güncelliğini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içerisinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı, Başkanlıkta; Daire Başkanlıkları ile Başkanlığa doğrudan bağlı birimler ve Şube Müdürlükleri düzeyinde, Bölge Müdürlüklerinde; Şube Müdürlükleri, İşletme ve Depo Müdürlükleri ile Üniteler düzeyinde, ayrı ayrı teşkil olunan arşiv birimlerini,

f) Ayıklama: Arşiv malzemesi ile, cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayrımı ile ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzemenin tespiti işlemini,

g) İmha: İleride kullanılmasına ve muhafazasına gerek görülmeyen, arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme dışında kalan, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş malzemenin ayrılarak, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre imha işlemini,

h) Başkan: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını,

ifade eder.

Hukukî Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik; 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması, Başkanlık ve Birim Arşivlerinde Saklanması, Gizliliği ve Yararlanma

Arşiv Malzemeleri

Madde 5 — Arşiv malzemeleri iki gruptur.

a) Devamlı olarak saklanacak malzemeler;

1) Yok etme tutanakları ve satılarak yok edilen malzemelere ait tesellüm makbuzları

2) Yönetim Kurulu Kararları,

3) İşletme bütçeleri, Faaliyet raporları ve bilançolar,

4) Teftiş Kurulunca düzenlenen rapor ve yazılar,

5) Yüksek Denetleme Kurulu raporları ve yazışmaları,

6) Teşkilatla ilgili iktisadi ve teknik raporlar,

7) Etüt, projeler ile makine ve tesislerin resimleri,

8) İmalat ve inşaat plan, proje ihale dosyaları, resimleri ve hakedişleri,

9) Anlaşmalar ve protokoller,

10) Akaryakıt teslimatına ilişkin her türlü belgeler,

11) Personele ait şahsi dosyalar, sicil ve künye defterleri, ihraçla sonuçlanan memur, sözleşmeli personel ve işçilerle ilgili Disiplin Kurulu dosyaları,

12) Her çeşit bordrolar,

13) Tapu senetleri, inşaat iskân ve işletme ruhsatları,

14) Başkanlığın çalışmasına ışık tutacak olan geçmişteki mevzuat,

15) Denetim kurulunca düzenlenen rapor ve yazılar,

b) Belirli bir süre için saklanacak malzemeler;

1) Anlaşmazlık hali kesin olarak çözümleninceye kadar bütün ihtilaflı evrak ve belgeler,

2) Mecburi hizmet süresinin sonuna kadar tanzim edilen her türlü evrak ve belgeler,

3) Türk Ticaret Kanununa tabi ve 10 sene müddetle saklanması gerekli olan evrak ve belgeler,

4) Vergi Kanunu kapsamına giren ve 5 sene müddetle saklanması gereken evrak ve belgeler,

5) Ait olduğu birim tarafından saklama süresi belirtilerek verilen ve belirtilen süre kadar saklanacak olan evrak ve belgelerdir.

Koruma Yükümlülüğü

Madde 6 — Birimler ellerinde bulundurdukları arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi, her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdürler.

Birimler, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;

a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,

b)Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından,

c) Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin %50-60 arasında tutulmasından,

d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılmasından,

e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,

f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,

g) Isının mümkün olduğu kadar sabit (Kağıt malzeme için 12-15 derece arasında) tutulmasından,

sorumludur.

Malzemelerin Saklama Süreleri

Madde 7 — Başkanlığın elinde bulunan arşivlik malzeme birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile, arşiv malzemesi ise Başkanlık Arşivinde 10-14 yıl süre ile saklanır.

Arşiv Malzemesinin Gizliliği

Madde 8 — Birimler elinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi, Başkanlık arşivine geçtikten sonra da gizli kalır. Bu çeşit arşiv malzemesinin gizliliklerinin kaldırılması, ilgili birimlerin görüşü alındıktan sonra Başkanlıkça kararlaştırılır.

Gizliliği kaldırılan malzemeye "Gizliliği Kaldırıldı" damgası vurulur.

Arşivlerden Yararlanma

Madde 9 — Başkanlık arşivi yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya henüz geçmemiş olan arşiv malzemesinin aslı, hiçbir nedenle arşivlerden ve bulundukları yerlerden dışarıya verilemez.

Ancak Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde birim amirinin izni ile Örneğine Ek-1’de yer verilen "Arşivden Malzeme İsteme Pusulası" iki nüsha doldurularak usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenir.

Evrak ve belgelerin tetkik süresi 15 gündür. Bu süre gerektiğinde 15 gün daha uzatılabilir. Arşivden malzeme isteme pusulası düzenlenmeden arşivden malzeme istenemez.

Arşivden Yararlanma Usul ve Esasları

Madde 10 — Başkanlık elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda 31 Ocak 2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Esaslar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birim Arşivi İşlemleri

Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayrımı ve Hazırlanması

Madde 11 — Her yılın Ocak ayı içerisinde önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerce gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırma tabi tutulur.

Ayırım işlemlerini müteakip, arşive devredilecek malzeme ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre;

a) Birimi,

b) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl),

c) Konu ve işlem itibariyle aidiyeti,

d) Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük tarihe göre yapılır. Ekler için de aynı usul uygulanır.) ve sıra numarası,

esas alınmak suretiyle hazırlanır.

Ancak, istisnai bir kaide olarak, sicil dosyaları, sicil numarası, emekli sicil numarası veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de, buna göre bir yerleştirme yapılır.

Ayrıca, verilen hizmet itibariyle, özellik arz eden arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme, dosya planı da dikkate alınarak, hizmetin şekline ve malzemenin türüne göre geliştirilecek geçerli bir sistem içerisinde alfabetik, nümerik, kronolojik, tematik, coğrafi ve benzeri hazırlanır ve arşiv yerleştirmesi yapılır.

İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan evrakın bulunduğu dosya gömleğinin, sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile "Gizli" damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme, arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tabi tutulur.

Gizliliği kaldırılan malzemeye "Gizliliği Kaldırıldı" damgası vurularak, gizlilik damgası iptal edilir.

Uygunluk Kontrolü

Madde 12 — Ayırım sonucu, işlemi tamamlanarak birim arşivine devredilecek arşivlik malzeme uygunluk kontrolünden geçirilir.

Bu kontrolde;

a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle aidiyetine göre kaydına mahsus "Kayıt Defteri" veya "Föyleri" gözden geçirilerek sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,

b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,

c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiğinde dosyalanıp dosyalanmadığına,

d) Klasörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,

f) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına,

g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine devirden önce verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,

ı) Sayfaların ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına,

bakılır, eksikler varsa tamamlanır.

Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken yapılır.

Malzemenin Birim Arşivine Devri

Madde 13 — İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşive devredilir.

Malzemenin belirtilen süre içerisinde devrinde, belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde, birim arşivince ilgili üniteler arasında mutabakat sağlanır.

Teslim işlemleri birim arşiv personeli tarafından yerine getirilir. Arşivlik malzeme, birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri ile devredilir.

Birim Arşivine Devredilmesi Gerekmeyen Malzeme

Madde 14 — Resmî Gazete, kitap, broşür ve benzerleri, ilgili birimlerde muhafaza edilir.

Malzemenin Birim Arşivinde Tasnifi, Yerleştirilmesi ve Saklanması

Madde 15 — Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan saklanır. Bekleme süresini müteakip Başkanlık arşivine aynı düzende teslim edilir.

Arşivlik malzemenin birim arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri 1-5 yıldır.

Birim Arşivlerinden Yararlanma

Madde 16 — Birimlerce, gerektiğinde, görülmek veya incelenmek üzere, ancak dışarıya çıkarılmamak kaydıyla, birim arşivinden birim amirinin izni ile dosya alınabilir. Birim arşivinden alınan dosya inceleme sonunda geri verilir.

Birim Arşivlerinde Ayıklama ve İmha

Madde 17 — Birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemi Başkanlık arşivinde yapılır. Ancak, Bölge Müdürlüklerinde ayıklama ve imha işlemleri, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılır.

Başkanlık Arşivine Devredilecek Malzemenin Ayrılması

Madde 18 — Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, "Başkanlık Arşivine Devredilecekler" şeklinde ayrılır.

Başkanlık Arşivine Devretme

Madde 19 — Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defterleri veya föyler ile birlikte Başkanlık arşivine devredilir.

Uygunluk Kontrolü

Madde 20 — Başkanlık arşivine devredilecek arşivlik malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Eksikleri varsa 12 nci maddede gösterilen biçimde tamamlanır.

Başkanlık Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 21 — Başkanlık arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri, bu Yönetmeliğin dört ve beşinci bölümündeki hükümlere göre yapılır.

23 üncü maddede açıklandığı üzere, Başkanlık arşivinde yapılacak kesin tasnif, dosya ve kutu gruplarının hazırlanması, arşivdeki muhafazasına lüzum görülmeyen ve ayıklama işlemine tabi tutulacak evrak ve malzemenin ayrılmasından sonra yapılır.

Damgalama

Madde 22 — Ayıklama ve imha işlemini müteakip, Başkanlık arşivine devredilen malzeme, siyah ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak kaydıyla "MSB.ANT Başkanlığı Arşivi" damgası ile damgalanır. Damga, evrakların, ön yüz sol üst köşesine, defterlerin ise, iç kapağının ön yüz sol üst köşesine ve defterlerdeki belgelerin aynı şekilde sol üst köşesine basılır. Bunlar dışında kalan diğer tür arşiv malzemesine ise yapıştırıcı etiket üzerine basılmış damga tatbik edilir.

Malzemenin Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 23 — Arşivlik malzeme (ve arşiv malzemesi), işlem gördüğü tarihte meydana gelen teşekkül ve münasebet biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metotla tasnif edilir. Bu tasnif sisteminin esası, arşivlere devredilen fonları, bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaktır.

Arşivlik malzemenin işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu birimler, hiyerarşik bütünlük içerisinde tespit edilir. Birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirilir.

Tasnif işlemleri, şu sırayı takip eder:

a) Önce,her birime ait evrak, tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. Birimlerin evrakı,işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir araya getirilir. Ayırma işlemi, yapılır. Kesin tasnif, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır.

b) Teşkilat şemasına göre, birim ve alt birime kadar teşkilat kodlarının ayrı ayrı tespit edilmesi işlemine geçilir.

Teşkilat kodlarının tespiti işlemi veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır.

c) Ayrımı yapılan evraktan, konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir. Evraka ekli olan harita, plan proje ve benzerleri, asıl evraktan ayrılmaz. Bu tür ekler, asıl evrak ve vesaik ile birlikte ele alınır.

Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada, evraklar 1’dan başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri, kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine, adet olarak kurşun kalemle yazılır.

d) Daha sonra, birimleri tespit edilmiş olan evrak, kendi içerisinde "gün, ay ve yıl" sırasına göre, kronolojik sıraya konur. Bu işlem yapılırken, aşağıdaki hususlar göz önüne alınır.

1) Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrakın, kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır.

2) Üzerinde yalnızca "ay" olup, günü belli olmayan evraklar, sıralamada, evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna, toplu olarak konulur.

3) Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en sonuna konulur.

4) Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde, tahmini tarihlemesi yapılan evraklar da ait oldukları yılın, ayı ve günü belli olmayan evrakları arasına konulur. Tahmini tarihleme kaydı, köşeli parantez içinde gösterilir.

e) Ayırma neticesinde arşiv malzemesinin ait olduğu, alt birime kadar daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış örneğine ek:2’de yer verilen "Arşiv yer damgası" evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu’na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve " Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.

"Kutu Numarası" bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara yazılar.

"Evrak Sıra Numarası" bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek evraklara verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evraklar 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. "Arşiv Yer Damgası" aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından, evrakın eklerine de basılar.

Kodlamada, "Kutu Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri, kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit, tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz.

f) Her bir dosya gömleği içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek, bir örneğine ek:3’de yer verilen şekilde "Dosya Muhteviyatı Döküm Formu" konacaktır.

g) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği kutuların (veya klasörlerin), sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın, "Evrak Sıra Numarası" hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Örneğine ek:4’de yer verilen etiketlerdeki "Dosya Numarası" hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numaraları ile ayrıca "İşlem Yılı " yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de kodlamanın " Dosya Sıra Numarası" dahil, " İşlem Yılı" kaydedilir.

Ayrıca, hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi arasında müteselsili numara almış olan evrak için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, "İşlem Yılı" hanesinin altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrakın almış olduğu müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları, aramada bir kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir. Bunun için, "İşlem Yılı" hanesinin altına bu numaraların yer alacağı boş bir kısım bırakılır.

h) Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir. Dosya sıra numaraları ise yıl veya yıl gruplarına göre yeniden başlatılır.

I) Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın, envanteri hazırlanır. Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün, mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp fişlenir.

i) Bütün bu işlemler, daha sonra kataloglara geçirilir.

j) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, Örneğine ek-5’de yer verilen standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara veya klasörlere konulmuş olarak, gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni raflarda, tasnif planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.

Bu yerleştirmede, raflarda, çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa, gözlerde ise yukarıdan aşağıya doğru teselsül eden bir sıra dahilinde hareket edilir.

Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem, her raf grubu için tekrarlanır.

Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitteki malzemenin (film, fotoğraf, plak, ses ve görüntü kaseti, disket, CD ve benzeri) tasnifi, değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.

Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Madde 24 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası CD, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle saklanır.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer malzemeler için uygulanan hükümler aynen geçerlidir.

Başkanlık Arşivinden Yararlanma

Madde 25 — Başkanlık arşivinden yararlanmada, bu Yönetmeliğin 10 ve 16 ncı madde hükümleri saklıdır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Malzemenin Ayrılması ve Teslimi

Madde 26 — Başkanlık arşivinde ve Bölge Müdürlüğü arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi “Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler” şeklinde ayrılarak, hazırlanacak Örneğine ek-6’da yer verilen “Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu” varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir.

Arşiv malzemesinden hangilerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce teslim alınıp hangilerinin geçici ve sürekli olarak kurumun elinde kalacağı, Başkanlığın görüşü alındıktan sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce kararlaştırılır. Devredilmeyen malzeme için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

Arşiv Malzemesi Devir–Teslim ve Envanter Formunun Düzenlenmesi

Madde 27 — Aynı tür arşiv malzemesi, aynı forma kaydedilir. Değişik türde arşiv malzemesi bulunması halinde, her biri için ayrı form düzenlenir.

Form üzerindeki, teslim edilen arşiv malzemesinin;

a) "Birimi" bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı,

b) "Türü" bölümüne, dosya, defter, form, plan, program, model, fotoğraf, resim, film, plak, görüntü kaseti, ses kaseti, damga ve benzeri olduğu,

c) "İşlem yılı" bölümüne, arşiv malzemesinin teşekkül ettiği yıl,

d) "Teşkilat kodu" bölümüne, her dikdörtgen içine sırasıyla kurum, birim, alt birim ve hizmet kodları yanındaki "kutu" ve "dosya" bölümüne de, kutu ve dosya numarası,

e) "Envanter sıra numarası" bölümüne, ekleri dışında, evraka teslim dönemi ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,

f) "İşlem Tarihi" bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarih,

g) "Sayı" bölümüne, evraka verilen sayı,

h) "Gizlilik Derecesi" bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı (gizli evrak "G" kısaltılması ile gösterilir.)

ı) "Konusu" bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,

i) "Adedi" bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa sayısı, diğer tür belgeler için toplam adet,

j) "Açıklama" bölümüne, yıpranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arşiv malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,

k) "Evrak sıra numarası" bölümüne, evrakın dosya içindeki sıra numarası

yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhafazasına Lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme Ayıklama ve İmha Komisyonları

İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 28 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 29 uncu maddede sayılan imha edilecek malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.

İmha Edilecek Malzeme

Madde 29 — İmha edilecek malzeme aşağıda gösterilmiştir.

1) Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekid yazıları,

2) Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,

3) Resmi veya özel her çeşit zarflar (Tarihi değeri olanlar hariç)

4) Adlî, askerî ve idarî yargı organları ile Posta Telgraf Teşkilatı İşletmesi Genel Müdürlüğü ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar, Posta Telgraf Teşkilatı İşletmesi Genel Müdürlüğüne zimmet karşılığında verilen evrakın kayıt edildiği zimmet defterleri ve havale fişleri,

5) Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık dokümanları),

6) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,

7) Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,

8) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları,

9) Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı,

10) Bir ünite, daire, kurum ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum, ve kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, asıl ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalaaların, diğer ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,

11) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,

12) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları,

13) İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,

14) Çalışma raporlarının fazla kopyaları,

15) Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar,

16) Kanun, tüzük ve yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar,

17) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikayetler,

18) Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar,

19) Personel defter devam ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları,

20) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,

21) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konulmamış başvurular ve yazılar,

22) Daireler arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar,

23) Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,

24) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,

25) İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri,

26) Her türlü cari işlemlerde güncelliğini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler ile,

Yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenlerin,

imhasına Başkanlık bünyesinde kurulacak "Ayıklama ve İmha Komisyonları" nca karar verilir.

Ayıklama ve İmha

Madde 30 — Başkanlık elinde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası, Başkanlık arşivinde yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir.

Başkanlık arşivi ayıklama ve imha komisyonları, çeşitli sebeplerle, zamanında Başkanlık arşivine intikal ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutup, arşivlik malzemeyi Başkanlık arşivine intikal ettirirler.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili

Madde 31 — Başkanlık arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin veya Başkanlık arşiv sorumlusunun başkanlığında, Başkanlık arşivinden görevlendirilecek iki memur ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birimin amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu birimin verdiği hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden oluşacak 5 kişilik bir "Başkanlık Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu" Başkan onayı ile kurulur.

Bölge Müdürlüğü arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için, arşiv hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin başkanlığında, varsa birim arşiv sorumlusu ve birim arşivinden görevlendirilecek bir memur, yoksa bu işlerde görevlendirilmiş sorumlu kişi ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birimin amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 veya 4 kişilik bir "Ayıklama ve İmha Komisyonu" birim amirinin onayı ile kurulur. Yeterli personelin olmaması halinde, bu komisyon en az 3 kişiden teşkil olunur.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları

Madde 32 — Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının nihai kararı ile yapılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 36 ncı madde hükümleri saklıdır.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları

Madde 33 — Ayıklama ve imha komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar. Komisyonlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutar.

Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İmha İşlemleri

Ayıklama ve Tasnif

Madde 34 — Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, özelliklerine göre, birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası, imha edileceği yıl, dosya planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.

İmha Listelerinin Düzenlenmesi

Madde 35 — İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre, teşekkül ettiği birim, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya plânı esas alınmak üzere iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. Örneğine Ek-7’de yer verilen imha listeleri, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

İmha Listelerinin Kesinlik Kazanması

Madde 36 — Başkanlık arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak Başkanın onayını müteakip kesinlik kazanır.

Bölge Müdürlüklerinde ise, Başkanlık arşivinin bağlı olduğu ilgili birimin uygun görüşü alınarak, Bölge Müdürünün onayını müteakip kesinlik kazanır.

İmha Şekilleri

Madde 37 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması

Madde 38 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlarından ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır.

İmha Tutanağı

Madde 39 — İmha işlemi, düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Örneğine Ek-8’de yer verilen bu tutanak, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

İmha Listeleri, Tutanaklarının Saklanması ve Denetleme

Madde 40 — İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve onaylar, aidiyetleri göz önünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi başkanlık arşivinde muhafaza edilir.

Listeler, denetime hazır vaziyette 10 yıl saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Faaliyet Raporu

Madde 41 — Başkanlık, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri, "8 Ağustos 2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ekinde yer verilen "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hâller

Madde 42 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 16 Mayıs 1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 43 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin, ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

EK-1

 

DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adı ve Soyadı :

Sicil No :

Görev Yeri ve Unvanı :

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

1.Başvuru tarihi itibari ile öğrenim durumu.

( En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

a) Önlisans

b) 3 Yıllık Yüksek Okul

c) Lisans

d)Yüksek Lisans

e) Doktora

 

 

4

6

8

10

12

 

2.Müracaat bitim tarihi itibari ile 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

 

 

 

1

0.15

 

3.Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10’u (üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10’u hesaplanacaktır.)

 

4.İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

a)Her takdirname için

b)Her ödül için

 

 

2

4

 

5.“Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

a) 05-15 gün süreli

b) 16-31 gün süreli

c) 2-3 ay süreli

d) 4-6 ay süreli

e) 7-12 ay süreli

f) 12 aydan fazla süreli

 

 

 

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 

6.Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK’ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

a) (D) alanlara

b) (C) alanlara

c) (B) alanlara

d) (A) alanlara

 

 

2

4

6

8

 

7.Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

a) Her uyarma, kınama için

b) Her aylıktan kesme için

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

 

-2

-4

-6

 

8.Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.)

a) Başarısız olduğu her bir sınav için

b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

 

 

-2

-3

 

Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

 

“

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliğinin Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 —23/10/2002 tarihli ve 24915 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliği’nin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Geçici Madde 1 —Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat almış müstahzarların etiket ve prospektüslerinin 31/12/2004 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gereklidir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işgücü piyasası ile ilgili bilgi ihtiyaçlarının tespit edilmesi, derlenmesi ve dağıtılması faaliyetlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi, işgücü piyasasına ilişkin ortak veri tabanının oluşturulması, çeşitli kurum ve kuruluşlarca oluşturulmuş ve oluşturulacak veri tabanlarının uyumlaştırılması ve geliştirilmesi, veri üretiminde norm ve standart birliğinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında sürekli diyalog ve işbirliği ortamı oluşturmak amacıyla tavsiyelerde bulunacak İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve bu Kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, işgücü piyasası ile ilgili veri üreten veya kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, işçi, işveren ve kamu çalışanları sendikaları konfederasyonları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar tarafından üretilecek ve kullanılacak işgücü piyasası bilgilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi ile 32 nci maddesinin (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Danışma Kurulu: İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu,

Yürütme Komitesi: İşgücü Piyasası Bilgi Yürütme Komitesini,

Kurum: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

İşgücü Piyasası Bülteni: İşgücü Piyasasındaki eğilimleri gösteren temel bilgilerin duyurulması için Kurum tarafından çıkarılacak olan bülteni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu ve Yürütme Komitesinin Oluşumu, Görevleri, Toplantıları

Danışma Kurulunun Oluşumu

Madde 5 — Danışma Kurulu; Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcilerinden oluşur. Bu kurum ve kuruluşlar Kurulda birer üye ile temsil edilir.

Toplantılara Kurum Genel Müdürü veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

Toplantılara gündem gereği, gerekli görülen kuruluşların temsilcileri ve belirli konularda kendi alanlarında uzman kişiler çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

Madde 6 — Danışma Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) İşgücü piyasasına ilişkin oluşturulmuş ve oluşturulacak veri tabanlarının uyumlaştırılması, ulusal ve uluslararası alandaki norm ve standart birliğinin sağlanması amacıyla önerilerde bulunmak,

b) İşgücü piyasası bilgi kullanıcılarının istatistik alanındaki ihtiyaçlarını dikkate alarak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak,

c) İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan konularda işgücü piyasası veri üreticilerine önerilerde bulunmak,

d) İşgücü piyasasındaki eğilimleri gösteren temel bilgilerin duyurulması için İşgücü Piyasası Bülteni hazırlanması konusunda Kuruma önerilerde bulunmak,

e) Kuruluşların kendi amaç ve fonksiyonları doğrultusunda oluşturacağı, işgücü piyasası veri tabanları konusunda kuruluşlara önerilerde bulunmak,

f) İşgücü piyasasına ait verilerin toplanması ve dağıtılmasındaki öncelikler konusunda veri üreticilerine önerilerde bulunmak,

g) Ülkenin istihdam ve eğitim ihtiyaçlarını etkileyecek uzun dönemli işgücü piyasası gelişmeleri konusunda araştırma programlarının düzenlenmesi ve uygulanması konusunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

h) Çalışma programını ve takvimini belirlemek.

Danışma Kurulu Toplantıları

Madde 7 — Danışma Kurulu, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere altı ayda bir olağan toplanır. Gerektiğinde Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplantı yapar.

Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Toplantı günü ve gündemi Kurum tarafından üyelere en az on gün önceden duyurulur. Toplantı yeri Kurum merkezidir. Kurum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.

Danışma Kurulu toplantılarında yapılan müzakereler tutanakla tespit edilir ve rapora bağlanır.

Yürütme Komitesinin Oluşumu

Madde 8 — Yürütme Komitesi, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, en fazla üyeye sahip İşçi Sendikaları Konfederasyonu, İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcilerinden oluşur. Bu kurum ve kuruluşlar Komitede birer üye ile temsil edilir.

Toplantılara Kurum Genel Müdürü veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

Yürütme Komitesinin Görevleri

Madde 9 — Yürütme Komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Danışma Kurulunun çalışma programı ve takvimi ile olağan ve olağanüstü toplantı ihtiyaçlarını dikkate alarak, Danışma Kurulunun ve Yürütme Komitesinin toplantılarının tarihini ve gündemini belirlemek,

b) Danışma Kurulu tavsiye ve önerilerinin uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve konu ile ilgili raporlara nihai şeklini vermek,

d) Danışma Kurulu tavsiye ve önerilerini takip etmek ve bu konularda Danışma Kuruluna rapor sunmak,

e) İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere Danışma Kurulu üyeleri arasından alt çalışma grupları oluşturmak.

Yürütme Komitesi Toplantıları

Madde 10 — Yürütme Komitesi, ilki Ocak ayı olmak üzere iki ayda bir olağan toplanır. Gerektiğinde Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplantı yapar.

Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Toplantı günü ve gündemi Kurum tarafından üyelere en az on gün önceden duyurulur. Toplantı yeri Kurum merkezidir. Kurum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.

Yürütme Komitesi toplantı sonuçları rapora bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekreterya

Madde 11 — Danışma Kurulu ve Yürütme Komitesinin sekreterya hizmeti Kurum tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 1 — Bakanlar Kurulunun 06/4/1993 tarihli ve 93/4299 sayılı kararıyla kabul edilen İkraz Anlaşması çerçevesinde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan kredi ile yürütülerek tamamlanan İstihdam ve Eğitim Projesi kapsamında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının koordinatörlüğünde görev ifa etmiş bulunan İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu tarafından yapılan çalışmalara ait bilgi ve belgelerin birer örneği, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Danışma Kuruluna aktarılır.

Danışma Kurulu, birinci fıkrada sözü edilen İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunun yaptığı çalışmaları ve aldığı kararları dikkate alır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sağlık Bakanlığından:

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Yeni Sağlık Kuruluşlarının İlave Edilmesine İlişkin Tebliğ

Madde 1 — 18/03/1998 tarih ve 23290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kuruluşları listesine isimleri Ek:1 sayılı listede yazılı sağlık kuruluşları ilave edilmiştir.

Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kuruluşları listesinde yer alan sağlık kuruluşlarından bazılarının isimleri değiştirilmiş ve yapılan değişiklikler Ek:2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Madde 3 — Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ek: 1 ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEK ÜZERE YETKİ VERİLEN YENİ SAĞLIK KURULUŞLARI LİSTESİ

1 - SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI YETKİ VERİLEN SAĞLIK KURULUŞLARI

İli

Hastanenin adı

İstanbul

Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi

Mardin

Devlet Hastanesi

Kırıkkale

Yüksek İhtisas Hastanesi

Samsun

Bafra Devlet Hastanesi

Bilecik

Devlet Hastanesi

Bingöl

Devlet Hastanesi

2 - MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI YETKİ VERİLEN SAĞLIK KURULUŞLARI

İli

Hastanenin adı

Ankara

Etimesgut Hava Hastanesi

Balıkesir

Balıkesir Askeri Hastanesi

Çanakkale

Çanakkale Askeri Hastanesi

Erzincan

Erzincan Askeri Hastanesi

Isparta

Isparta Askeri Hastanesi

İstanbul

Kasımpaşa Deniz Hastanesi

Konya

Konya Askeri Hastanesi

Van

Van Askeri Hastanesi

3 - SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI YETKİ VERİLEN SAĞLIK KURULUŞLARI

İli

Hastanenin adı

Ankara

Ankara İhtisas Hastanesi

 

Ulus Hastanesi

Aydın

Nazilli Hastanesi

Balıkesir

Bandırma Hastanesi

 

Edremit Hastanesi

Düzce

Düzce Hastanesi

Bursa

Bursa Çocuk Hast. Hastanesi

Bursa

Şevket Yılmaz Hastanesi

 

Gemlik Hastanesi

 

İnegöl Hastanesi

Giresun

Giresun Hastanesi

Hatay

İskenderun Hastanesi

İstanbul

Eyüp Hastanesi

 

Kartal Hastanesi

 

Paşabahçe Hastanesi

 

Şişli Hastanesi

 

Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi

İzmir

Aliağa Hastanesi

 

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi

 

Ödemiş Halil Kaya Hastanesi

Kırklareli

Lüleburgaz Hastanesi

Kocaeli

Kocaeli Hastanesi

 

Gebze Hastanesi

Manisa

Salihli Hastanesi

 

Soma Hastanesi

Muğla

Fethiye Hastanesi

Niğde

Niğde Hastanesi

Sinop

Sinop Hastanesi

Tekirdağ

Çerkezköy Hastanesi

Zonguldak

Karadeniz Ereğli Hastanesi

Batman

Batman Hastanesi

Bartın

Bartın İbrahim Denizcier Hastanesi

4 - ÜNİVERSİTELERE BAĞLI YETKİ VERİLEN SAĞLIK KURULUŞLARI

İli

Hastanenin adı

Hatay

Mustafa Kemal Üni. Tıp Fak. Hast.

K.Maraş

Sütçü İmam Üni. Tıp Fak. Hast.

Zonguldak

Karaelmas Üni.Tıp Fak. Hast.

Afyon

Kocatepe Üni. Tıp Fak. Hast.

 

 

Ek: 2 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI ADI DEĞİŞEN SAĞLIK KURULUŞLARI

 

SAĞLIK KURULUŞUNUN

İli

Eski adı

Yeni adı

Adapazarı

Adapazarı Hastanesi

Sakarya Hastanesi

Adana

Adana Hastanesi

Adana Bölge Hastanesi

Antalya

Antalya Hastanesi

Antalya Bölge Hastanesi

Aydın

Aydın Hastanesi

Aydın Bölge Hastanesi

Denizli

Denizli Hastanesi

Denizli Bölge Hastanesi

Diyarbakır

Diyarbakır Hastanesi

Diyarbakır Bölge Hastanesi

Elazığ

Elazığ Hastanesi

Elazığ Bölge Hastanesi

Erzurum

Erzurum Hastanesi

Erzurum Bölge Hastanesi

Eskişehir

Eskişehir Hastanesi

Eskişehir Bölge Hastanesi

Gaziantep

Gaziantep Hastanesi

Gaziantep Bölge Hastanesi

Hatay

Hatay Hastanesi

Antakya Bölge Hastanesi

Kayseri

Kayseri Hastanesi

Kayseri Bölge Hastanesi

İzmit

İzmit Hastanesi

İzmit Bölge Hastanesi

Konya

Konya Hastanesi

Konya Bölge Hastanesi

Malatya

Malatya Hastanesi

Malatya Bölge Hastanesi

Rize

Rize Hastanesi

Rize Bölge Hastanesi

Samsun

Samsun Hastanesi

Samsun Bölge Hastanesi

Trabzon

Trabzon Hastanesi

Trabzon Bölge Hastanesi

Zonguldak

Zonguldak Hastanesi

Zonguldak Bölge Hastanesi

Yalova

Yalova Hastanesi

Yalova Yaşar Okuyan Bölge Hast.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2004/4)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

Madde 1 — Atlas Pen Kalem Sanayii A.Ş. (Atlas) tarafından yapılan ve Pensan Kalem ve Kağıt San. Tic. A.Ş. (Pensan) ile Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Adel) tarafından desteklenen başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "plastik maddelerden olan dolma kurşun kalemler" ile "plastik maddelerden sıvı mürekkepli bilyalı kalemler" için 22/05/2003 tarih ve 25115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/11 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır.

Halen, 04/09/2003 tarih ve 25219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/20 sayılı Tebliğ ile alınmış geçici önlem yürürlükte bulunmaktadır.

Kapsam

Madde 2 — Bu tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, (Kanun) 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonucunda alınan kesin karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

Madde 3 — Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün bilinen yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ayrıca tüm üretici/ihracatçılara erişilebilmesini teminen ÇHC Büyükelçiliği’ne soru formları gönderilmiştir.

a) Yerli üreticiler

Atlas Pen Kalem Sanayii A.Ş, Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. ve Pensan Kalem ve Kağıt San. Tic. A.Ş. soru formlarına usulüne uygun şekilde yanıt vermişlerdir. Söz konusu firmalar ayrıca, soruşturma sırasında Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde olmuşlar ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmişlerdir. İstanbul Kalem ve Kırtasiye Tic. San. Ltd. Şti., Lecce Pen Kalemcilik ve Ticaret A.Ş. ve Step Otomotiv ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. firmaları soruşturmayı desteklemelerine karşın, soru formlarının önemli bir kısmına cevap verememelerinden dolayı soruşturma kapsamında değerlendirilememiştir.

b) İhracatçı firmalar

Doğrudan soru formu gönderilen ÇHC’de yerleşik firmalardan herhangi bir cevap alınmamıştır. Buna karşılık, ÇHC’de üretim yapan Ningbo Wenkui Pen Made Co.Ltd. (Wenkui), Ningbo Chenglu Stationary&Sports Travel Products Manufacturing Co. Ltd (Chenglu) ve Ningbo Beifa Group Co. Ltd. (Beifa) şirketleri 37 günlük cevap verme süresinde Müsteşarlığımızla bağlantı kurarak ek süre talebinde bulunmuşlardır. Ek süre talebi soru formundaki Türkiye’ye ihracat kısmı haricinde tanınmıştır. Söz konusu bölüme ilişkin yanıtlar süresi içerisinde alınmasına rağmen diğer bölümlere ilişkin yanıtlar tanınan ek süreden sonra Müsteşarlığımızca alınmıştır.

Söz konusu bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Beifa’nın cevaplarının esasa ilişkin bölümler itibarıyla önemli derecede yetersiz olduğu tespit edilmiş, bu durum firmaya bildirilerek tanınan süre içerisinde gerekli açıklamaları yapması, aksi halde işbirliğine gelinmediği kabul edileceği belirtilmiş, ancak firmadan herhangi bir açıklama alınamamıştır.

Wenkui ve Chenglu firmalarının cevaplarında tespit edilen önemli eksiklikler bildirilerek tamamlanması için ek süre tanınmıştır. Ek süre bitiminden sonra söz konusu firmaların cevapları Müsteşarlığa ulaşmış ancak, söz konusu cevapların da soruşturmanın yürütülebilmesi için hayati önemi haiz bazı bilgileri hala içermediği görülmüştür. Bu bağlamda, Chenglu firmasında, üretim maliyetlerinin ayrıntılı ürün kodlarına göre verilmemesi nedeniyle tam olarak normal değer tespitinin ve kontrolünün mümkün olmadığı, ürün kodlarının karşılaştırma yapılacak şekilde sağlanmaması nedeniyle satış fiyatları ile üretim maliyetleri arasında birebir eşleme ve karşılaştırma yapılamadığı, kar-zarar tablosunun içeriğinin yetersiz verildiği, Türkiye’ye satışlarda paketleme ve elleçleme masraflarının verilmediği, yurtiçi satış faturalarının örneklerinin gönderilmediği tespit edilmiştir. Wenkui firmasında ise; yurtiçi satışlarını içeren tabloda verilen miktar, değer, yurtiçi transfer ve paketleme verilerinin değerlendirmeyi imkansız kılacak şekilde sunulduğu, Türkiye’ye satışlara ilişkin tabloda elleçlemeye ilişkin değerlerin ve banka masraflarının işlem bazında verilmediği, kar-zarar tablosunun içeriğinin yetersiz verildiği ve yurtiçi satış faturalarının örneklerinin iletilmediği tespit edilmiş, bilgisayar ortamında gönderilen pek çok bilgi her iki firmaca da belge olarak sunulmamıştır. Ayrıca, çeşitli kereler talep edilmesine rağmen, her iki firma da yurtiçi satışlarına ilişkin faturaların örneklerini soruşturma sırasında ısrarla göndermemiş ve buna karşın soruşturmanın son aşamasında söz konusu faturaların bir kısmı nihai bildirim sonrasında tanınan süre dışında gönderilmiştir.

Diğer taraftan, Wenkui ve Chenglu firmalarının beyan ettiği Türkiye’ye ihraç fiyatı ile fiili ithalat faturalarında yer alan fiyatların birbiriyle uyuşmadığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, Chenglu ve Wenkui firmalarının soruşturma kapsamında yapılacak incelemeler ve hesaplamalar için gerekli bilgileri defalarca istenilmesine rağmen temin etmeyerek soruşturmayı engellediklerinden ve ihraç fiyatına ilişkin yanıltıcı bilgi verdiklerinden tarafların işbirliğine gelmediği addedilmiştir. Bu nedenle, nihai belirlemeler eldeki mevcut verilere göre yapılmış ancak, mümkün olduğu ölçüde üretici/ihracatçı firmaların verileri temel alınmıştır.

Soruşturmaya konu üreticilerin vekili firma tarafından, geçici önlem bildirimine ilişkin görüşler Müsteşarlığımıza iletilmiştir. Özetle; müvekkili olan şirketlere en iyi veriler ilkesinin uygulanamayacağı, soru formunda yer almayan ek bilgi ve belgeler istendiği, işbirliğine gelen ve gelmeyen şirketler arasında ayrımcılık yapılmaması gerektiği, Türkiye’de yerleşik şirketlerin maliyetlerinin alınmasının makul olmadığı, geçici önleme ilişkin yapılan açıklamaların yetersiz olduğu öne sürülmüştür. Nihai bildirim sonrasında ise; Beifa, Chenglu ve Wenkui firmalarının her türlü bilgiyi, tanınan sürenin birkaç gün dışında olmasına karşın sundukları ve tam işbirliği yaptıkları iddia edilmiştir. Bu iddialarına temel teşkil etmek üzere daha önce de Müsteşarlığımıza sunulan ve firmaların soruşturma süresince Müsteşarlığımıza ulaştırdıkları gönderilerin tarihlerini ve kim tarafından gönderildiğine ilişkin tabloyu tekrar sunarak ‘ABD-Japonya sıcak haddelenmiş çelik ürünleri’ hakkındaki Dünya Ticaret Örgütü panel raporuna atıfta bulunulmuş ve üretici/ihracatçı firmaların işbirliği yaptıklarının kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ancak, temsilci firmanın iddiaları ve sunduğu yazışmalar listesinin incelenmesi sonucunda; üretici/ihracatçı firmalarca sunulan ihraç satış faturaları ve proforma faturaların eşleştirilememesi nedeniyle yalnızca 8/7/2003 tarihli yazımızda her üç firmadan da ihraç fatura bilgilerini destekleyici belgeler istenilmiştir. Bunun dışında, Müsteşarlığımızca üretici/ihracatçılardan ek bilgi ve belge talep edildiği iddia edilen 8/7/2003 ve 1/8/2003 tarihli yazılarımızda soru formunun tamamlanması haricinde ek bilgi ve belge talep edilmediği, eksik bilgi ve belgelerin teker teker soru formundaki bölüm adı ve soru numaraları belirtilmek suretiyle dökümünün yapıldığı ve söz konusu eksik bilgilerin sunulması için üretici/ihracatçıların bir kez daha uyarıldığı görülmüştür.

Diğer taraftan, temsilci firmanın iddiasının aksine, 1/8/2003 tarihli Beifa şirketini muhatap bir yazıyla, yine aynı tarihli Chenglu ve Wenkui şirketlerini muhatap farklı bir yazı bulunmaktadır. Bu yazılardan Beifa şirketini muhatap yazımızda hiçbir bilgi ve belge istenilmemekte, yalnızca söz konusu şirketin sunmadığı bilgiler belirtilerek tanınan süre içerisinde bu bilgilerin sunulmama gerekçesine ilişkin makul bir açıklama yapılmaması halinde firmanın işbirliği yapmadığının kabul edileceği ifade edilmektedir. Söz konusu yazımıza herhangi bir cevap verilmemesi ve makul bir açıklama yapılmaması nedeniyle de anılan şirketin işbirliği yapmadığı kabul edilmiştir. Aynı tarihli diğer yazımızda ise Chenglu ve Wenkui firmalarının sunmadığı eksik bilgiler teker teker, Chenglu için 31 başlık, Wenkui için ise 22 başlık altında ayrıntısıyla belirtilmiş ve bu bilgilerin tanınan süre içerisinde sunulması istenilmiştir. Bu yazımıza cevap olarak 5/8/2003 tarihli temsilci firma yazısı ekinde istenilen eksik bilgilerin cüzi bir kısmı iletilmiş, örnekleri istenilen hiçbir belge sunulmamasına karşın sunuş yazısında bu belgelerin ekte yer aldığı da ifade edilmiştir. Dolayısıyla temsilci firmanın iddiasının aksine 1/8/2003 tarihinde Beifa şirketinden herhangi bir bilgi talep edilmemiş, Chenglu ve Wenkui firmalarından ise yalnızca soru formunda yer alan ancak firmalarca temin edilmeyen eksik bilgiler anılan firmalardan bir kez daha talep edilmiştir.

Temsilci firmanın nihai bildirime ilişkin cevabi yazısında belirtilen 8/1/2004 tarihli yazımızda ise, Wenkui ve Chenglu firmalarının tüm ısrarlara rağmen sunmadığı bilgi ve belgeler sıralanarak söz konusu firmaların işbirliğine gelmediklerinin kabul edileceği bildirilmiş ve konuya ilişkin açıklama istenilmiştir. Dolayısıyla, temsilci firmanın iddiasının aksine 8/1/2004 tarihli yazımızda da herhangi bir ek bilgi ve belge talebi yer almamakta, yalnızca firmaların işbirliği yapmadıklarının kabul edileceği bildirilmektedir.

Temsilci firmanın ihraç fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin itirazları ise dikkate alınarak ihraç fiyatlarından yapılan ayarlamalara ilişkin daha ayrıntılı açıklamalar fiyat karşılaştırması ve damping marjı bölümüne eklenmiştir.

c) İthalatçı firmalar

Soruşturma sürecinde ÇHC menşeli dolma kurşun kalem ve tükenmez kalem ithal ettiği belirlenen 13 ithalatçı firmaya "ithalatçı soru formu" gönderilmiş, bunların 6’sından yanıt alınmıştır.

Soru formuna ilişkin taraflardan alınan yanıt ve görüşler değerlendirilmiştir. Bu görüşler çerçevesinde, ithalata yönelmenin ve ithalatçılar için yerli ürün ile ithal edilen ürün arasındaki en önemli tercih sebebinin fiyat farklılığı olduğu görülmüştür.

Ayrıca, geçici önlem alındıktan sonra soru formuna cevap veren 6 ithalatçı konu hakkında bilgilendirilmiş ancak, konuya ilişkin olarak firmalardan herhangi bir görüş alınmamıştır.

Nihai bildirim Müsteşarlığımız ile işbirliğine gelen tüm ithalatçı firmalara gönderilmiş ve sadece bir ithalatçıdan yazılı görüş alınmıştır. Söz konusu görüşte bildirimde yapılan tespitlerin genelde doğru olduğu ancak, belirlenen marjın özellikle roller tipi kalemlerde büyük fiyat artışları getireceği ve bu tip kalemlerin ithalatını tamamen durduracağı belirtilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

Madde 4 — Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde İstanbul’da yerleşik şikayetçi firmalardan Pensan ve Atlas firmalarında yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

Madde 5 — Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkenin büyükelçiliğine ve üretici/ihracatçı firmalara, şikayetin gizli olmayan metni ve soruşturma açılış tebliği gönderilmiştir. Wenkui, Chenglu ve Beifa şirketlerinin vekili temsilci firma tarafından, karşı zarar savunmasını da içeren bir dilekçe Müsteşarlığımıza ulaşmıştır.

Geçici önlem yürürlüğe girdikten sonra da ÇHC Büyükelçiliğine ve yerli üreticilere geçici önlem bildirimi ile geçici önlem Tebliğ’i gönderilmiştir. Ayrıca, ithalatçı firmalar da geçici önlem hakkında bilgilendirilmiş, geçici önlem tebliğinin bir örneği iletilmiştir.

Nihai bildirim, soruşturma konusu ülkenin büyükelçiliğine, yerli üreticilere, üretici/ihracatçı firmaların temsilcisine ve işbirliğine gelen ithalatçı firmalara gönderilmiş ve konu hakkındaki görüşlerini sunmaları için makul bir süre tanınmıştır. Ayrıca, temsilci firma yetkilisi ile bir toplantı da düzenlenmiştir.

Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu yazılı görüşlerden nesnel ve konuyla bağlantılı olanlara tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmektedir.

Soruşturma dönemi

Madde 6 — Damping belirlemesi için 01/01/2002–31/12/2002 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesi için ise veri toplama ve analiz için 01/01/2000-31/12/2002 arasındaki dönem esas alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

Madde 7 — Soruşturma konusu ürünler, 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler" (tükenmez kalemler) ile 9608.40.00.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "plastik maddelerden olan dolma kurşun kalemler" (dolma kurşun kalemler) dir.

Soruşturma konusu tükenmez kalemler, çeşitli yöntemlerle doldurulabilen ve/veya uç takılabilen, bilyalı tükenmez kalem, bilyalı jel kalem, iğne uçlu bilyalı kalem ve roller olarak adlandırılan bilyalı kalemlerdir.

Soruşturmaya konu diğer ürün, her türlü plastikten mamul, uç ve/veya tıpa kısımları metal görünümlü veya metal kaplamalı olabilen, gövdesinde metal mandal gibi takılar bulunabilen ve yedek kurşun uç doldurulabilen dolma kurşun kalemlerdir.

Söz konusu kalemler, okullarda ve ofislerde yazı yazma amaçlı olarak genel kullanım alanına sahiptirler. Kalemler, kırtasiye dükkanlarında, süper marketlerin kırtasiye bölümlerinde, büro malzemesi mağazalarında ve pazarlarda satılmaktadır. Ayrıca, firmalarca hediye olarak dağıtım amacıyla da kullanılmaktadır.

Yönetmelik’in 4 üncü maddesi çerçevesinde soruşturma konusu ülkeden ithal edilen ürün ile yerli üreticiler tarafından üretilen ürünün benzer ürün olup olmadığı incelenmiştir. Anılan madde uyarınca benzer ürün, dampinge konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir mal, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir mal şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, yerli ve ithal ürünlerin "benzer ürün" olup olmadığı hususu tespit edilirken, söz konusu kalemlerin öncelikle aynı özelliklere sahip olup olmadığı, daha sonra da kullanım alanları ve özellikleri itibariyle benzer olup olmadığı hususu incelenmiştir.

Bu çerçevede, ithalatçılar tarafından ileri sürülen, Çin menşeli kalemlerin promosyona yönelik olduğu iddiaları da incelenmiş; ancak işlevsel özellikler ve ürünlerin dağıtım kanalları açısından aralarında bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bu duruma ilave olarak, yerli üreticiler tarafından üretilen kalemler ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen değişik kalemler arasında fiziksel özellikler, kullanım amaçları, tüketicilerin algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, ÇHC'den ithal edilen soruşturma konusu kalemler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen kalemler benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

Soruşturma konusu ürünle ilgili bu maddede belirtilen açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Normal değerin belirlenmesi

Madde 8 — Soruşturmaya konu firmalardan Beifa, Chenglu ve Wenkui firmaları bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesine ilişkin maddede belirtilen nedenlerden dolayı işbirliğine gelmemiş kabul edilmiştir.

Bu çerçevede, normal değer belirlemeleri için Yönetmelik’in 26 ncı maddesi hükmü uyarınca mevcut veriler kullanılmış ancak, Wenkui ve Chenglu firmalarının normal değer tesbitinde firmalarca sunulan maliyetler ve diğer bilgiler mümkün olduğunca dikkate alınmıştır. Beifa firması ise üretim maliyeti gibi en temel bilgileri sunmaması nedeniyle diğer firmalar kapsamında değerlendirilmiştir.

Temsilci firma tarafından Wenkui ve Chenglu firmalarının maliyetleri arasında ciddi miktarda farklılık olduğu ve damping marjı belirlemesine temel oluşturan işlemlerin üçünde normal değer oluşturulmuş değer yöntemi ile belirlenirken, bir tipte karlı satışların fabrika çıkış fiyatının alınma nedeninin anlaşılamadığı belirtilmiştir.

Temsilci firmaca belirtilen üç tip için oluşturulmuş değer yönteminde kullanılan maliyetler üretici/ihracatçı firmalarca sunulan maliyetlerdir. Karlı satışların fabrika çıkış fiyatının alındığı tipte ise karlı satışların ilgili tipteki toplam satışlara oranı % 79,3’tür.

İhraç fiyatı

Madde 9 — Wenkui ve Chenglu firmalarının beyan ettiği Türkiye’ye ihraç fiyatı ile fiili ithalat faturalarında yer alan fiyatların birbiriyle uyuşmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle anılan firmalar için ihraç fiyatı olarak ürünün Türkiye’ye ithalatında kullanılan faturalardaki değerler alınmıştır.

Diğer taraftan, ihraç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan söz konusu fatura örnekleri talep üzerine temsilci firma yetkilisine gösterilmiştir.

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

Madde 10 — Damping marjı, ürün tipleri bazında belirlenen normal değer ve ihraç fiyatının aynı ticari aşamada karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Karşılaştırmada fiyatları etkileyen sair giderler için normal değer ve ihraç fiyatında gerekli ayarlamalar yapılmıştır.

Bu bağlamda, Chenglu firması için fiili ihraç fiyatlarından firmanın kendisi tarafından sağlanan banka masrafı düşülmüş, paketleme ve elleçleme masrafları firma tarafından sağlanmadığından herhangi bir ayarlama yapılmamış, ancak ihraç satışlarında iç navlunun üretici/ihracatçı tarafından üstlenilmesi nedeniyle ve bu masrafların firma tarafından bildirilmemesi nedeniyle iç navlun giderleri Wenkui firmasının sunduğu bilgilerden yararlanılarak belirlenmiş ve yukarıda belirtilen tüm masraflara ilişkin ayarlamalar yapılarak fabrika çıkış aşamasına ulaşılmıştır.

Wenkui firması için fiili ihraç fiyatlarından; firmaca paketleme, iç navlun, elleçleme ve banka masraflarına ilişkin giderlerin doğrudan kullanılması imkansız şekilde sunulması nedeniyle söz konusu masraflar değer ve miktar esasında dağıtılmak suretiyle düşülmüştür.

Ayrıca, temsilci firma tarafından fabrika çıkış ihraç fiyatlarında firmalar arasında büyük farklılık olduğu iddia edilmektedir. Ancak, temsilci firmanın atıfta bulunduğu tipler farklı tip kalemlerdir.

İhraç fiyatı olarak fiili ithalata ilişkin faturalardaki fiyatlar kullanılarak hesaplanan tip bazındaki damping marjlarının en yüksekleri her iki firma için de damping marjı olarak tespit edilmiştir. Bu amaçla dolma kurşun kalemlerde Wenkui firması için damping marjı hesaplanmış ancak, Chenglu firması söz konusu üründe ihracatı olmaması nedeniyle diğer firmalar kapsamında değerlendirilmiştir.

Tükenmez kalemlerde Chenglu firması için jel ve tükenmez kalem tipleri için damping marjı hesaplanmış ve her bir tipteki en yüksek orana sahip işlemlerdeki marjların ağırlıklı ortalaması anılan firma için damping marjı olarak belirlenmiştir. Tükenmez kalemlerde Wenkui firması için ise en yüksek damping marjına sahip işlemdeki marj dikkate alınmıştır.

Buna göre, tükenmez kalemlerde damping marjları; aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Wenkui için CIF bedelin % 633’ü, mutlak olarak 1,69 ABD Doları/Adet,

- Chenglu için CIF bedelin % 323’ü, mutlak olarak 0,066 ABD Doları/Adet,

- Diğerleri için CIF bedelin %633’ü, mutlak olarak 1,69 ABD Doları/Adet.

Dolma kurşun kalemlerde ise damping marjları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Wenkui için CIF bedelin % 229’u, mutlak olarak 0,08 ABD Doları/Adet,

- Diğerleri için CIF bedelin % 229’u, mutlak olarak 0,08 ABD Doları/Adet.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarar ve Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Gelişimi

Genel açıklama

Madde 11— Soruşturma konusu tükenmez kalemler ve dolma kurşun kalemler için zarar incelemeleri ayrı ayrı yapılmıştır.

Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Maddenin genel ithalatı

Madde 12 — 2000 yılında yıllık 17.758.892 adet olan soruşturma konusu dolma kurşun kalem genel ithalatı 2001 yılında 14.465.730 adet olarak gerçekleşmiş, 2002 yılında 34.610.550 adete çıkmıştır. Tükenmez kalemlerde ise, 2000 yılında 106.309.273 adet olan ithalat miktarı, 2001 yılında 72.936.941 adet, 2002 yılında ise 189.813.765 adete ulaşmıştır.

Dampingli ithalat

Madde 13 — Soruşturma konusu ürünlerden dolma kurşun kalemlerin ÇHC’den ithalatı 2000 yılında 14.641.447 adet iken, 2001 yılında 13.088.435 adete, 2002’de 31.857.027 adete çıkmıştır. Tükenmez kalemlerde 2000 yılında 56.883.627 adet olan ithalat miktarı, 2001 yılında 49.918.807 adet ve 2002 yılında 150.180.893 adete ulaşmıştır.

Dampingli ithalatın tüketime göre artışı

Madde 14 — Soruşturma konusu ürünlerin yurtiçi tüketimi, dolma kurşun kalemlerde bir, tükenmez kalemlerde altı yerli üreticinin yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeksi dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında 100, 2001 yılında 82 iken, 2002 yılında 199 olarak gerçekleşmiş, tükenmez kalemlerde ise 2000 yılında 100 olan endeks, 2001 yılında 82 ve 2002 yılında 139 olarak gerçekleşmiştir.

ÇHC kaynaklı ithalatın toplam tüketim içindeki payı dolma kurşun kalemlerde 2000-2002 döneminde %75’ten %81’e, tükenmez kalemlerde ise aynı dönemde %25’ten %47’e çıkmıştır.

Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi

Madde 15 — ÇHC menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatı dolma kurşun kalemler için 2000 yılında CIF 0,10 ABD Doları/adet iken, 2002 yılında CIF 0,05 ABD Doları/adete düşmüştür. Tükenmez kalemler için ise, 2000 yılında CIF 0,04 olan birim fiyat 2002 yılında da aynı seviyede gerçekleşmiştir.

Dampingli ithalatın yerli üreticilerin fiyatları üzerindeki etkisi

Madde 16 — Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurtiçi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

ÇHC menşeli ithalatın gümrük vergisi dahil Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının fabrika çıkış aşamasındaki satış fiyatları ile mukayese edilmiş ve dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının fiyatının önemli ölçüde altında kaldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede yapılan hesaplamalarda, 2002 yılında fiyat kırılması dolma kurşun kalemlerde CIF bedele göre %72, tükenmez kalemlerde ise fiyat baskısı % 28 oranında bulunmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

Madde 17 — Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Atlas ve Pensan firmalarının soruşturma konusu ürünlere ilişkin verileri esas alınarak, dolma kurşun kalem ve tükenmez kalem verileri ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim

Yerli üretim dalının dolma kurşun kalem için 2000 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2002 yılında 189’a yükselmiş, tükenmez kalem üretim miktar endeksi ise 110’a ulaşmıştır.

b) Satışlar

Yerli üretim dalının dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2001’de 85, 2002 yılında ise 242 olarak gerçekleşmiş, tükenmez kalemlerde ise 2000 yılı 100 iken, 2001 yılında 84, 2002 yılında 87 olarak gerçekleşmiştir.

c) Piyasa payı

Dolma kurşun kalemlerde piyasa payı hesaplanırken, tek yerli üretici olan Atlas Kalem’in verileri, tükenmez kalemlerde ise altı yerli üreticinin verileri dikkate alınmıştır. Bu çerçevede, dolma kurşun kalemlerde yerli üretim dalının yurtiçi pazar payı 2000 yılında %10 iken SD’nde %12’ye yükselmiştir. Tükenmez kalemlerde ise 2000 yılında %53 olan pazar payı, SD’nde %40’a düşmüştür.

d) Kapasite Kullanımı

Yerli üretim dalının dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında %36 olan kapasite kullanım oranı, 2001 yılında %99, 2002 yılında %97 olarak gerçekleşmiş, tükenmez kalemlerde ise 2000 yılında %77 olan kapasite kullanım oranı 2001 yılında %73 ve 2002 yılında %69 olarak gerçekleşmiştir.

e) Yurtiçi Fiyatlar

Yerli üretim dalının dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı 2001 yılında 79, 2002 yılında 47 olmuş, tükenmez kalemlerde ise 2001 yılında 68 ve 2002 yılında 59 olarak gerçekleşmiştir.

f ) Stoklar

Yerli üretim dalının dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2001 yılında 33, SD’nde 247 olmuş, tükenmez kalemlerde 2001 yılında 167, SD’nde ise 61 olmuştur.

g) İstihdam

Yerli üretim dalının dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi, 2001 ve 2002 yıllarında sırasıyla 105 ve 88 olarak gerçekleşmiştir. Tükenmez kalemlerde ise 2000 yılında 100 olan endeks, 2001 yılında 104, 2002 yılında 90 olarak gerçekleşmiştir.

h) Ücretler

Üretimde çalışan işçilerin aylık ücretleri dolma kurşun kalemlerde 2000 yılı ile SD arasında reel olarak 21 puan, tükenmez kalemlerde 28 puan düşmüştür.

i) Verimlilik

Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında 100 iken, 2001’de 183, SD’nde 215 olarak, tükenmez kalemlerde ise 2001 yılında 90, SD’nde 122 olarak gerçekleşmiştir.

j) Büyüme

Yerli üretim dalının aktif büyüklüğü reel olarak dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında 100 iken 2001 yılında 77 olmuş, SD’nde 65 olarak gerçekleşmiştir. Tükenmez kalemlerde 2000 yılında 100 olan endeks, 2001 yılında 91, SD’nde 81 olarak gerçekleşmiştir.

k) Öz Kaynaklar

Yerli üretim dalının dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında 100 olan öz sermayesi, 2001 yılında 97 olarak gerçekleşmiş, SD’nde 99 olmuştur. Tükenmez kalemlerde ise 2000 yılında 100 olan endeks, 2001 yılında 92, SD’nde 80 olarak gerçekleşmiştir.

l) Nakit Akışı

Yerli üretim dalının faaliyetleri dolayısıyla yarattığı reel nakit akışı (Kâr+amortisman) dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında 100 iken 2001 yılında 143, SD’nde 96 olarak, tükenmez kalemlerde ise 2000 yılında 100 olan endeks, 2001 yılında 67, SD’nde 16 olarak gerçekleşmiştir.

m) Yatırımlardaki Artış

Yerli üretim dalının dolma kurşun kalemlerde tevsi ve yenileme yatırımları sabit kalmış, tükenmez kalemlerde 2000 yılında 100 olan endeks, 2001 yılında 879, SD’nde 93 olarak gerçekleşmiştir.

n) Kârlılık

Yerli üretim dalının dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında 100 olan kârlılık seviyesi, 2001 yılında 143 olmuş, SD’nde 97 olmuştur. Tükenmez kalemlerde 2000 yılında 100 olan endeks, 2001 yılında 69 olmuş, SD’nde 5 olmuştur.

o) Maliyetler

Yerli üretim dalının dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2001 yılında 176, SD’nde ise 86 olmuş, tükenmez kalemlerde ise 2001 yılında 79 iken SD’nde 74 olmuştur.

p) Yatırımların geri dönüş oranı

Yerli üretim dalının yatırım hasılatı (Kâr/Özkaynak) oranı dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında 100 iken 2001 yılında 146’ya ulaşmış, 2002’de 96’ya düşmüştür. Tükenmez kalemlerde ise, 2000 yılında 100, 2001 yılında 73, 2002 yılında 9 olarak gerçekleşmiştir.

r) İhracat

Yerli üretim dalının dolma kurşun kalemlerde 2000 yılında 100 olan ihracat endeksi 2002 yılında 181’e yükselmiş, tükenmez kalemlerde ise 144’e yükselmiştir.

s) Damping marjının büyüklüğü

Damping marjı, nispi olarak dolma kurşun kalemlerde Wenkui ve diğer firmalar için CIF bedelinin %229’u, tükenmez kalemlerde ise Wenkui firması için %633 oranında, Chenglu firması için %323 ve diğer firmalar için ise %633 olarak belirlenmiştir.

t) Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

Yerli üretim dalının, 2000-2002 arasında ekonomik göstergelerinin incelenmesi sonucunda; dolma kurşun kalemlerde dönem sonu stokların çok büyük bir artış gösterdiği, yurtiçi satış fiyatları, toplam kârlılık, aktifler ve birim kârlılığın ciddi oranda gerilediği, çalışan sayısının azaldığı, yurtiçi üretimin ve KKO’nın ise 2001 yılına göre gerilediği ve damping fiyatlı ürünlerin yerli üretim dalının fiyatlarını önemli oranda kırdığı görülmektedir.

Tükenmez kalemlerde ise, yurtiçi satış miktarı ve hasılatı ile piyasa payında 2000-2002 arasında düşüş olduğu, KKO’nın da azalma olduğu, kârlılığın çok ciddi oranda gerilediği, nakit akışı, özkaynak, büyüme ve yatırım hasılatı göstergelerinde ciddi bozulmalar meydana geldiği ve yerli üretim dalı üzerinde fiyat baskısı oluştuğu tespit edilmiştir.

Ekonomik göstergelerinde yaşanan söz konusu olumsuz gelişmeler ışığında, yerli üretim dalının soruşturmaya konu ürünler ile ilgili faaliyetlerinde ciddi sorunlar ile karşı karşıya olduğu anlaşılmaktadır.

Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Madde 18 — Dolma kurşun kalemlerde soruşturmaya konu firmaların önemli oranda damping yaptığı, toplam ithalat hacminin %92’sinin ÇHC’den gerçekleştiği, dönem sonu stokların çok büyük bir artış gösterdiği, yurtiçi satış fiyatları, toplam kârlılık, aktifler ve birim kârlılığın ciddi oranda gerilediği, çalışan sayısının azaldığı, yurtiçi üretimin ve KKO’nın ise 2001 yılına göre gerilediği ve damping fiyatlı ürünlerin yerli üretim dalının fiyatlarını önemli oranda kırdığı tespit edilmiştir.

Tükenmez kalemlerde ise ithalatın %79’unun ÇHC’den gerçekleştiği, yurtiçi satışlar, yurtiçi satış fiyatları, stoklar, kapasite kullanım oranı, çalışan işçi sayısı, işçi ücretleri, birim ve toplam kârlılık ve pazar payına ilişkin göstergelerin olumsuz etkilendiği, damping marjının önemli oranlarda olduğu ve fiyat baskısı nedeniyle kârlılığın olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir.

Her iki üründe de fiyat kırılması ve fiyat baskısı oluştuğu dikkate alındığında, yerli üretim dalının dampingli ithalat ile fiyat rekabetine girmesinin mümkün bulunmadığı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı

Dampingli ithalatın etkisi

Madde 19 — Zarar inceleme döneminde soruşturma konusu kalemlerin ÇHC’nden dampingli ithalatının, 2000 yılına göre SD’nde mutlak ve nisbi olarak arttığı, özellikle dolma kurşun kalem ithalatında fiyatların düştüğü ve ihraç teklifi fiyatları temelinde yapılan değerlendirmede, ihraç fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı tespit edilmiştir. Aynı dönemde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluklar tespit edilmiştir. Dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını kırması ve bastırması, dampingli ithalattaki artış eğilimi ile yerli üretim dalında görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

Madde 20 — Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın 2000 yılı-SD arasındaki dönemde dolma kurşun kalemlerde %12, tükenmez kalemlerde %20 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Üçüncü ülkelerin pazar payı 2000-SD arasında dolma kurşun kalemlerde %16’dan %7’ye düşmüş, tükenmez kalemlerde ise %22’den %13’e gerilemiştir.

Sonuç olarak, diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ithalat, gerek miktarı ve piyasa payındaki eğilim, gerek fiyatları itibariyle bu aşamada yerli üretime zarar verebilecek boyutta görülmemektedir.

Diğer unsurların etkisi

Madde 21 — Yönetmelik’in 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalattaki gelişim ile söz konusu ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin yanısıra yerli üretim dalında zarara yol açabilecek diğer olası unsurlar da incelenmiştir.

Yerli üretim dalı üzerinde oluşan zararın ülkemizde 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden kaynaklanıp kaynaklanmadığı incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2001 yılında görülen ekonomik krizin söz konusu ürünün tüketimi üzerindeki etkisinin SD’nde ülke ekonomisinde görülen genel iyileşmeye paralel olarak ortadan kalktığı ve ürün tüketiminde dolma kurşun kalemlerde % 99, tükenmez kalemlerde ise %39 oranında artış kaydedildiği anlaşılmıştır. Buna karşılık dampingli ithalatın SD’nde tüketimde görülen artışın üzerinde bir oranda yükseldiği, pazar payını sürekli artırdığı ve üçüncü ülkeler pazar payı aleyhine genişlediği, tükenmez kalemlerde ise üçüncü ülkelerin pazar payının yanısıra yerli üretim dalının piyasa payının da önemli bir kısmını ele geçirdiği görülmüştür.

Özellikle tükenmez kalemlerde birim kârlılığın sıfıra yaklaştığı, bu nedenle firmaların artık fiyat rekabetine girme olanağını kaybettiği görülmüştür. Diğer taraftan, üretici/ihracatçı firmaların ihracat tekliflerine göre yapılan bir hesaplama sonucunda dolma kurşun kalemlerde %72 oranında fiyat kırılması, tükenmez kalemlerde ise %28 oranında fiyat bastırması belirlenmiştir. Esasen tükenmez kalemlerde yerli üreticilerin birim kârlılığının sıfıra yaklaştığı düşünüldüğünde yerli üreticilerin fiyat rekabetine girmeleri halinde zararına satış yapmak zorunda kalacağı görülmektedir.

Bu çerçevede, yukarıdaki hususlar dikkate alındığında, dampingli ithalatın yerli üretim dalına zarar verdiği ve nedensellik bağının mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

Madde 22 — Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, aşağıda tanımı ve menşei verilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen tutarda dampinge karşı verginin yürürlüğe konulmasına İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından 18/02/2004 tarihinde karar verilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı 

Vergi Miktarı

9608.10.10.10.00

Plastik maddelerden olan 

sıvı mürekkepli bilyalı kalemler

Çin Halk Cum.

0,066 ABD Doları/ADET

9608.40.00.10.00

Plastik maddelerden olan 

dolma kurşun kalemler

Çin Halk Cum.

0,040 ABD doları/Adet

Geçici önlemlerin kesin olarak tahsili

Madde 23 — Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihe kadar 2003/20 sayılı Tebliğ hükümlerine istinaden alınmış olan teminat şeklindeki geçici önlem kesin önleme dönüştürülmüş olup, kesinleşen dampinge karşı vergi Kanun’un 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde tahsil edilir. Kesinleşen dampinge karşı verginin daha önce alınan geçici önlemden yüksek olduğu haller için fark tahsil edilmez, düşük olduğu haller için ise fark geri ödenir.

Daha düşük oranda vergi uygulama imkanının incelenmesi

Madde 24 — Damping soruşturması sırasında, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda bir kesin önlemin yeterli olup olmadığı incelenmiş, dolma kurşun kalemlerde tüm firmalara, tükenmez kalemlerde ise bir firma haricindeki firmalara daha düşük oranda vergi uygulanmasına imkan bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Uygulama

Madde 25 — Gümrük idareleri, karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, ismi ve menşe ülkesi belirtilen maddelerin ithalatında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca kararlaştırılan miktarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Erzincan Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 7/1/2004

Karar No : 2004/1

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, 7/1/2004 tarihinde Vali Yardımcısı Mithat ORHAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İlimizde, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince, 2004 yılında tıbbi atıkların bertarafında aşağıdaki ücretin uygulanmasına,

 

 

2004 Yılı Tıbbi Atık

S.No

Tıbbi Atık Ücretleri

Bertaraf Ücreti (TL/Yıl)

1 —

Sağlık Ocakları

40.000.000

2 —

Özel Tıp Merkezleri, Özel Poliklinikler

500.000.000

3 —

Özel Muayenehaneler (Doktor, Dişhekimi, Veteriner Hekim ve benzeri)

100.000.000

4 —

01-100 Yatıklı Hastaneler

1.800.000.000

5 —

100 ve Üzeri Yataklı Hastaneler

2.500.000.000

6 —

Değerleri (Tıbbi Tahliller Laboratuvarı, Görüntüleme Merkezi ve benzeri)

180.000.000

karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı