Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Şubat 2004

CUMA

Sayı : 25386

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/6885 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

— Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

— Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

— Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/8)

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 199 Sayılı Kararı ve Eki Genelge


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/6885

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 26/2/2004 tarihli ve 8330 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B. ATALAY

R. AKDAĞ

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

M. AYDIN

M. AYDIN

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

M. A. ŞAHİN

A. AKSU

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER 

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

26 Şubat 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-2810

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Kamu-ÖzelSektör Ortaklığı” konulu konferansa katılmak üzere, 27 Şubat 2004 tarihinde Çek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

26 Şubat 2004

B.01.0.KKB.01-06-54-2004-255

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26 Şubat 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2810 sayılı yazınız.

“Kamu-ÖzelSektör Ortaklığı” konulu konferansa katılmak üzere, 27 Şubat 2004 tarihinde Çek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

 

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5490

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Muhasebat Genel Müdürlüğüne, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ömer DUMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

26 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       K. UNAKITAN

                Başbakan                                  Maliye Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 15/4/2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları ile sağlık ve beslenme konularında alınacak önlemleri belirlemek."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16 ncı ve 22 nci maddeleri gereğince öncelikle yatılı ilköğretim bölge okulu ve pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilecek öğrenciler tespit edilir. Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki öğrenciler öncelikle bu okullara yerleştirildikten sonra taşıma kapsamına alınır.

Öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak okul ve yerleşim birimlerinin seçiminde;

a) Yerleşim biriminde okul bulunmaması,

b) Doğal afet ve başka nedenlerle okul binasının kullanılamayacak derecede hasarlı olması,

c) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda toplam öğrenci sayısının 10 dan az olması,

d) Yerleşim birimindeki ilköğretim okulunda 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflar için yeterli sayıda derslik bulunmaması ve bu sınıflardaki toplam öğrenci sayısının 60’tan az olması,

e) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim biriminin, merkez okula uzaklığının en az 1,5 km olması,

özellikleri aranır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"j) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin İçişleri Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygunluğunun ve sözleşme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını günlük olarak kontrol etmek, varsa aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemleri almak ve millî eğitim müdürlüğüne bildirmek."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — İhale işlemleri, yürürlükteki ihale mevzuatına göre yapılır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, ihale sözleşmeleri ile taşımalı ilköğretim bilgi formu (Ek-1) ve ödenek formunun (Ek-2) ikişer suretini eylül ayının ilk haftasında il millî eğitim müdürlüğüne, bir suretini de ilgili taşıma merkezi ilköğretim okulu müdürlüğüne gönderir.

d) İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ihale sözleşmeleri ile taşımalı ilköğretim bilgi formu (Ek-1) ve ödenek formunun (Ek-2) birer suretini en geç eylül ayının üçüncü haftasında İlköğretim Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderir.

e) Taşımalı İlköğretim kapsamında hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre düzenlenir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — Öğrencisi taşıma kapsamına alınarak kapatılan ilköğretim okullarının bina ve tesisleri, okulöncesi eğitim, halk eğitim ve diğer millî eğitim hizmetlerine, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerine göre bakım, onarım ve işletme giderleri kullanıcı tarafından karşılanmak kaydıyla geçici olarak tahsis edilebilir.

Boş kalan okul bina ve tesisleri ise bakımları yapılmak kaydıyla köy muhtarlıklarına teslim edilir.”

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatının Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — 4734 sayılı Kanunda yer alan tanımlara ilave olarak, bu Yönetmelikte geçen;

İdare: Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

İhale Yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurulları (Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu) ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılan görevlilerini,

Sipariş Mektubu: İdare tarafından ihalenin üzerinde bırakıldığı istekliye gönderilen "Sözleşme" niteliğindeki yazılı belgeyi,

Teyit Mektubu: İdare tarafından gönderilen sipariş mektubuna karşılık olarak, ihalenin üzerinde bırakıldığı isteklinin siparişi/akdi kabul ettiğini belirtmek üzere İdareye gönderilen yazılı belgeyi,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5 — İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal ve teknik açıdan zorunlu bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

Yıllık yatırım programında ve işletme bütçesinde yer almayan, ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamaz ve tedarik yapılmaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleşebilecek veya süreklilik arz eden (Ödeneği her yıl rutin olarak programlanan) mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak İhalelerde Açık İhale Usulü temel usuldür. Diğer ihale usulleri özel hallerde kullanılabilir.

Sorumluluk

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel; üstlenmiş/yetkilendirilmiş/görevlendirilmiş olduğu görev, yetki ve etkinliği çerçevesinde sorumludur.

Satınalma ve İhale Organları

Madde 7 — Satınalma ve ihale organları aşağıda belirtilmiştir.

a) Malzeme Dairesi Başkanlığı (Mal ve Hizmet Alımları için),

b) Gemi Kurtarma ve Tahlisiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Hizmet alımları için),

c) Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı (Hizmet alımları ile taşra seyir yardımcılarına ait mal alımları),

d) İhale yetkilisinin yetkilendireceği diğer satınalma ve ihale organları (mal ve hizmet alımları için).

İhale Yetkilisi

Madde 8 — İhale yetkilisi İdarenin Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu bu yetkisini limit altında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile satınalma ve ihale organlarına devredebilir. Bu durumda devir olunanlar limit altında ihale yetkilisidir.

İhale Yetkilileri ve Yetki Limitlerinin Değiştirilmesi

Madde 9 — Devir olunan ihale yetkilileri ve yetki limitleri ile bu Yönetmelik hükümleri günün şartlarına göre Genel Müdürlüğün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla değiştirilir.

Yetki Limitlerinin Aşılması

Madde 10 — Yetki limitleri hiçbir şekilde aşılamaz, ancak zorunluluk gerektirdiğinde limitlerin üzerindeki alımlar için yetkilisinden onay alınması gerekir.

İhale Komisyonları

Madde 11 — İhale yetkilisi, idare personelinden ihale komisyonunu oluşturur.

İhale komisyonları; ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması kaydıyla, mali işlerden sorumlu bir ve ilgili idare personelinden en az beş ve tek sayıdan yedekleri ile birlikte oluşturulan heyetten oluşur.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Komisyon Başkanı ve üyeleri kullandığı oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini Komisyon Kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale Komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale komisyonları firmaların ticari durumu ve imkanları, idareyle olan iş ilişkilerini, taahhütlerine karşı bağlılıklarını, genel olarak iş tutumlarını, yapılacak alımın fiyatını, kalitesini, teslim süresini, yerini, ödeme şartlarını, diğer tüm teknik ve ticari durumları gibi İdarenin menfaatlerini ilgilendiren hususlarını göz önünde tutarak teknik ve idari şartnamelere uygun olanlar arasında İdareye en yararlı olacak teklifi tespit eder.

Sekreterya

Madde 12 — İhale ile ilgili işlemlerde; ihale ilanı yayımlanıncaya/duyurusu yapılıncaya kadar olan ve ihale yetkilisinin onayından sonra olan işlemler satınalma ve İhale organlarınca; İhale dosyası açıldıktan sonraki işlemler, ihale yetkilisinin ilgili onayının istihsalinin sonuna kadar ilgili Komisyon tarafından yapılır.

Satınalma ve İhale Esasları

Madde 13 — Satınalmalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Satınalma öncelikle birinci elden yapılır.

b) Toplu satın alınması gereken mal ve hizmetler tanınan yetki limitlerine düşürmek amacıyla bölünemez. Ancak parça halinde ihale edilmesi zorunluluğu olduğu ahvallerde gruplara bölünebilir.

c) Satınalmalar, yatırım programlarına ve işletme bütçesindeki satın alma programlarına göre yapılır.

İhtiyaç Talep Belgelerinin Hazırlanması ve Talep Esasları

Madde 14 — Üniteler talep etme yetkileri dahilinde doğrudan, yetkileri üzerindeki talepleri ise Genel Müdür Yardımcıları/Genel Müdür'den onay almak suretiyle satınalma ve ihale organından talep eder. Satınalma ve ihale organı Mali İşler Dairesi Başkanlığından ödeneğini temin edip ödenek çerçevesinde alıma geçer. Ödeneksiz hiçbir ihtiyaç talebi yapılamaz. İşin özelliği gereği müteakip yıl için ihtiyaç sürekliliği arz eden mal ve hizmet alımları içinse, sonraki yıla ait ödeneğinin temin edileceğine dair Mali İşler Dairesi Başkanlığından onay alınmak kaydıyla yapılabilir.

Taleplerin; İdarenin hizmetine yönelik gerçek ihtiyaçları tarif eder şekilde piyasa şartlarına (isim vb) göre anlaşılır bir şekilde tanımlandıktan sonra toplu halde yapılması esastır.

Talepler; teknik şartnameleri düzenlenerek veya teknik şartnamesi düzenlenmesinin mümkün olmadığı mal alımlarında, ihtiyaç talep belgeleriyle kriterleri detaylı bir şekilde tanımlandıktan sonra satın alma ve ihale organına intikal ettirilir.

İhtiyaç talep belgelerinde bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhtiyacın ismi, miktarı, kullanım yeri,

b) Talep; Yatırım Projesi kapsamında ise A.P.K. Dairesi Başkanlığından temin edilecek ödenek tefriki yazısı ve eki onaylar,

c) Teslim tarihi,

d) Teknik şartnamesi veya teknik şartnamesinin düzenlenmesinin mümkün olmadığı mal alımlarında, ihtiyaç talep belgesi, (Nitelik ve kriterleri detaylı bir şekilde tanımlanmış olarak)

e) Bakım onarım hizmet alımları taleplerinde bakım-onarımı istenen emtianın etiket (marka, model, tip,seri no. vb.) değerleri.

Yalnız malzeme Dairesi Başkanlığınca stok çalışması yapılan malzemeler için Malzeme Dairesi Başkanlığından sadece ihtiyacın ismi, miktarı, kullanım yeri ile yetki limitleri çerçevesinde ilgili merciin onayı ile talep edilecektir.

İhtiyaç Talep Belgelerinin Teslim Tarihi

Madde 15 — Teslim tarihi, mal ve hizmetin istek sahibi üniteye ulaşması gereken en son tarihtir. Bu tarih talep sahibi ünitece belirtilir.

Bu tarihin tespitinde, ihtiyaç talep belgesinin düzenlenmesinden satınalma ve ihale organına ulaşıncaya kadar geçecek süre ve satınalma ve ihale organı için gerekli araştırma ve satınalma süresi göz önünde tutulur.

Dış Piyasadan sağlanacak malzeme isteklerinde; üniteler dış ticaret rejimine (İthalat, Kambiyo ve gümrük mevzuatı) uygun olarak bakanlıklara müracaat ve transfer süreleri, firmaların sevk ve imal durumları, muafiyet isteme ve gümrükten çekiliş sürelerinin de göz önünde tutulması gereklidir.

Yaklaşık Maliyet

Madde 16 — Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce İdarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Bu yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamaz. Gemi kurtarma ve tahlisiye operasyonu esnasında gerekecek hizmet alımlarında yaklaşık maliyet aranmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Dokümanları ve İhale İlanı

İhale Dokümanı

Madde 17 — İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartname, ihtiyaç listesi, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

Şartnameler

Madde 18 — Mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve Teknik şartnamelerin İdarece hazırlanması esastır. Şartname hazırlama esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) İdari Şartname

İdari Şartnameler tip olarak tüm Kuruluş bünyesinde kullanılmak üzere Hukuk Başmüşavirliğinin mütalaasından ve Yönetim Kurulunun Onayından geçirilmesi esastır. İşin özelliğine göre gerektiğinde yetki limitlerine bağlı olarak Genel Müdür ve İlgili Daire Başkanlığınca alım için bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınarak özel idari şartnameler hazırlanabilir. Bu durumda Hukuk Baş müşavirliğinin mütalaasının alınması zorunludur.

b) Teknik Şartname

Mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanın bir parçası olan Teknik Şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

İhale konusu Malın/Hizmetin tek kaynaktan ve/veya uluslararası kabul gören, parça numarası, üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ve benzeri yolla alınabileceğini, usulüne göre belirlenmesi halinde, bu durum gerekçeleri ile birlikte yetki limitleri çerçevesinde ilgili merciin, onay alındığı yazıda belirtilmesi koşuluyla teknik şartname hazırlanmaksızın tedarik yapılabilir.

Ayrıca; İdare standardizasyon nedeniyle, ekonomik olduğu tespit edilen durumlarda, teknik zorunluluklar nedeniyle birden fazla ürünü içine alan bir kalite bandı oluşturmak amacıyla ve ayrıca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunması veya teknik özelliklerinin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka, model veya patent belirtilebilir.

Teknik şartnameler; ihtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, cins, miktarı, karakteristiği, varsa kodu, Türk ve dünya standartları ve normları gibi aranılacak belgeleri tanımlayan, garanti, temini müteakip servis garantisi özelliğine göre kabullerde aranılacak kriterleri, teslim yerini ve şeklini, aranılması halinde Türk resmi otoritelerinin gereken izni temin edecek muhatabın belirtilmesi suretiyle diğer Daire Başkanlıklarıyla işbirliği yapılmak suretiyle hazırlanır.

c) Şartnamelerde Bulunması Gereken Hususlar

1) Satın alınacak malzeme ve hizmetin niteliği, ismi, miktarı, özelliği ve mevcut ise Türk Standartları Enstitüsü Standartı ve/veya uluslar arası normu,

2) İşin ve hizmetin yapılma yeri, malzemenin teslim yeri, şekli, şartları teslim süresi,

3) Gerektiğinde Firmalardan istenecek garantilerin mahiyeti ve şekli,

4) Numune isteniyorsa bu husus,

5) Firmalarda aranılan şartlar ve belgeler,

6) Ödeme yeri ve şartları ile avans verilip verilemiyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

7) Fiyat esasları,

8) Teslimat gecikmelerinde uygulanacak cezalar,

9) Muayene, kabul ve tesellüm yeri ve şartları,

10) Ambalaj şekli,

11) Tekliflerin verileceği yer, tarih ve saatin belirtilmesi, teklifler açılırken teklif verenlerin isterlerse hazır bulunabilecekleri,

12) Tekliflerin ne şekilde verileceğinin belirtilmesi,

13) Teklif giderleri, sözleşme akdi ile işin yürütülmesiyle ilgili vergi, resim, harç, masraflarının kime ait olacağı,

14) Teklif opsiyonu,

15) Sevkıyat ve sigorta işleri,

16) Talep olunacak geçici ve kesin teminatların şekil ve şartları,

17) İhtilafların çözüm yeri ve şekli,

18) İdarenin 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbest olduğu,

19) Diğer lüzumlu hususların,

belirtilmesi zorunludur.

d) Şartnamelerin Satılması

İdare, ihale şartnamelerini kamu kurum ve kuruluşlarına, yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklerine bedelsiz olarak verebilir. Şartnamelerin bedeli satınalma ve ihale organlarınca tespit edilir ve bu bedel karşılığında satılır. Firmalar isterlerse ücretsiz şartnameleri görüp inceleyebilir. Şartnameler Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığınca satılır.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 19 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bunu tadil eden Kanunlarda ihalelere katılamıyacak olanlar için geçerli olan hükümler uygulanır.

İhale İlanı ve Kuralları

Madde 20 — İhale konusu alımlar işin özelliğine göre; bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için işin niteliğine göre yeterli süre tanımak suretiyle aşağıdaki şekillerden biri veya birkaçı ile ilan edilmek suretiyle duyurulur:

a) Resmi ve/veya özel gazete ile ilan vermek,

b) İhale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara yazı ile duyurmak,

c) Belediye ve ticaret odaları ve benzeri odalar, birlikler aracılığıyla duyurmak,

d) Bilgi işlem ağı ve elektronik haberleşme (internet) yolu ile ilan etmek.

T.C. Resmî Gazete İlanı dışındaki Gazete ilanları Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılır. Taşrada yapılacak ihalelerle ilgili ilanlar ise yerel gazetelerde yayınlanmak üzere valilik ve kaymakamlıklar vasıtasıyla yapılır.

Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için işin özelliğine göre yeterli süre tanımak suretiyle ihale teklif verme süreleri 7 günden az olmamak üzere satınalma ve ihale organınca tespit edilir.

Ancak uluslar arası ilan yapılmak suretiyle yapılacak ihalelerde, yukarıda belirtilen ilan sürelerine 12 gün eklenir.

Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ilanlar, son başvuru tarihinden en az 7 gün önce yapılmalıdır. Ön yeterlik sonucu yeterliği belirlenen adaylara son teklif verme gününden en az 15 gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Olan Hususlar

İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

d) İhalenin dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

e) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı ve tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

f) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu ve hangi bedelle alınacağı,

g) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

h) Teklif edilen bedelin en az %3 ‘ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek oranda geçici teminat verileceği,

i) Tekliflerin geçerlilik süresi,

j) İdarenin 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmadığı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri, Teklifler, Hazırlanması ve Sunulması

 

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 21 — Mal veya hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü.

Açık İhale Usulü

Madde 22 — Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 23 — Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonuncunda İdarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımlarının ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirilmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterince süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

Pazarlık Usulü

Madde 24 — Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda yeterli teklif çıkmaması veya çıkan tekliflerden hiç birinin uygun görülmemesi,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya İdare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) Can ve mal kaybı ile ilgili önceden tesbit edilemiyenlerden acilen temini zaruret kesbeden özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

d) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

e) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan nitelikte belirlenememesi,

f) İdarenin yaklaşık maliyeti Elli milyar Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları,

Bu usulde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu usule göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

(f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın ihaleyi kazanan firmaya bildirimden sonra en geç 15 gün içerisinde teslim etmesi ve bunun İdarece uygun bulunması halinde, sözleşme düzenlenmesi ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Uygulaması:

Alımın pazarlık usulü yapılması gerekçesi ihale onay belgesine derc edilerek bu usulle yapılacak alımlarda pazarlık, ihale komisyonu tarafından, yazılı veya sözlü teklif istemek ve yazılı olarak teklif ve bedelini almak ve neticesinde pazarlık sonucunda, anlaşmaya varılan fiyat ve gerekli görülecek diğer hususlar bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak taraflarca imzalanır. Alımın yetki limitlerine göre ilgili merciinin onayını müteakip firma ile sözleşme yapılır. (Yukarıda (f) bendindeki açıklama altında olanlar hariç)

Alımın pazarlık usulü ile yapılma gerekçesinin, pazarlığın ne şekilde yapıldığının, ne gibi fiyatlar teklif edildiğinin, alım yapılacak firma veya kimsenin niçin tercih edildiğinin kararda belirtilmesi zorunludur.

İhale Usullerine Tabi Olmayan Özelliği Olan Alımlar

Madde 25 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların, ilan yapılmaksızın, teminat alma zorunluluğu olmaksızın (Onay merciinin veya satınalma ve ihale organının kararı ile ihtiyari olarak sözleşme yapılıp/yapılmaması kaydıyla) yapılacak alımlar,

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) Mevcut mal, makine tesis, teçhizat, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için, ihtiyaç duyulan orijinal yedek parça, ek malzeme veya bakım, onarım, revizyon, teknik destek ve hizmetlerin ilk yapılan gerçek veya tüzel kişinin kendisi ile gerekli formaliteleri tamamlayarak ve talep sahibi ünitenin de uygun görüşünü alarak, sözleşme yapma zorunluluğu ve teminat alma zorunluluğu olmaksızın alım gerçekleştirilir.

d) İdarenin yirmi milyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları, (bu rakam her yıl İdarece güncellenir.)

e) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanması.

f) Gemi kurtarma ve tahlisiye operasyonu esnasında temini gereken mal ve hizmet alımları. (Limbo, çevre ekipmanı, Yangın söndürme köpüğü vb.)

(a) ve (b) bentlerine göre, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak Onaya yetkili merciinin onayını almak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

(d) ve (f) bentlerine göre yapılacak alımlarda, onaya yetkili merciinin onayını almak kaydıyla; İhale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılıp tutanağa bağlanarak onaya yetkili merciinin onayı ile ihtiyaçlar temin edilir.

(e) bendinin uygulanması halinde de, piyasa fiyat araştırması yapılması zorunludur.

(a), (b), (d), (e) ve (f) bentlerinde sözleşme yapma zorunluluğu ve teminat alma zorunluluğu yoktur. Ancak İdare gerekmesi halinde ihtiyari olarak sözleşme düzenleyebilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Temin: Genel ve Katma bütçeli idareler, özel idareler ile kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları, sattıkları veya ürettikleri mal ve hizmetler doğrudan doğruya bu kuruluşlardan teminat almaksızın, sözleşme düzenlenmeksizin (ihtiyari olarak sözleşme düzenleyebilir) temin edilir.

Tekliflerin Dili, Türü ve Geçerli Para Birimi

Madde 26 — a) Teklifin Dili: Teklifleri oluşturan belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olmalıdır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercümesi esas alınır. Uluslar arası ihalelerde ise ihalenin başlangıcından dosyanın kapanmasına kadar olan merhalelerde Türkçe ve İngilizce lisan kullanılacak olup, iki lisan arasında tercüme farklılıkları olduğu takdirde Türkçe olan geçerli olacaktır.

b) Teklif Türü: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak İhalelerde her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri işin teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif alınır. Ancak şartlara göre götürü bedel teklif alınabilir.

c) Tekliflerde Geçerli Para Birimi: Tekliflerin Türk Lirası olarak verilmesi zorunludur. Ancak, İhale Onay Belgesinde/İhale usullerine tabi olmayan özelliği olan alım onaylarında belirtilmek suretiyle başka para birimi cinsinden teklif alınabilir.

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 27 — Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir veya kaşelenir.

Teklif Mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 28 — Tekliflerin geçerlilik süresi İhale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabilir.

Teminat Mektupları

Madde 29 — Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektupları süresiz veya otomatik temditli olarak verilir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

a) Geçici Teminat

İhalelerde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

b) Kesin Teminat

Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az %6 oranında kesin teminat alınır.

c) Avans Teminat

İhale şartnamesinde verilmesi öngörülen avans ödemeleri için alım dosyası kapanıncaya kadar tutulmak üzere ödenecek peşin ödeme meblağına bire bir eşit meblağda olmak üzere Bankalarca düzenlenmiş avans teminat mektupları alınır.

d) Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

1) Tedavüldeki Türk Parası veya Merkez Bankasınca konvertibilitesi kabul edilen yabancı para,

2) Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) numaralı alt bentte belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Banka teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz. Bunların muhasebe birimlerine yatırılması zorunludur.

İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci uygun teklif sahibi isteklinin geçici teminatları muhasebe birimlerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir.

İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci uygun teklifin sahibi istekliye ait geçici teminatlar sözleşme akdini müteakip iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Kesin teminat ve avans teminat mektupları alımın tamamlanmasını müteakip sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde idarenin herhangi bir engelleyici sebebi yok ise ilgilisine iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Süreci ile İlgili Hükümler

Tekliflerin Alınması ve Açılması

Madde 30 — Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarfları isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 31 — İhale Komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu, teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgileri tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu ve istenmişse eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu ve istenmişse eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini verilen süre içerisinde bildirilmesi ve bu bildirimde olumlu cevap vermemişse veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Aşırı Düşük Teklifler

Madde 32 — İhale komisyonu verilen teklifleri bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

Madde 33 — Bu Yönetmeliğin 30 ve 31inci maddelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ancak, en düşük teklif sahibi ile gerektiğinde fiyat indirimi amacıyla görüşme yapılarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle veya aynı fiyatı teklif eden istekliler komisyona davet edilerek nihai fiyatları alınır. Davete icabet etmeyen firmanın fiyat teklifi aynı kabul edilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihale tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet

Madde 34 — İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekliye şartnamesinde belirtilen süre zarfında kesin teminatın verilerek sözleşmenin akdedilmesi gerektiği iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle veya imza karşılığı tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

Tebligatın isteklilere imza karşılığı yapılması veya iadeli taahhütlü kartının idareye ulaşması durumunda yedi günlük süre beklenilmez, tebligatın gerçekleştiği kabul edilir.

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin ve İdarenin Görev ve Sorumluluğu

Madde 35 — İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak veya siparişi kabul etmek zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

İdarenin sözleşmeyi yapmaması veya sipariş vermemesi halinde, istekli taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat iade edilir. İstekli hiçbir masraf ve sebeple zarar ve ziyan iddiasında bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Süreci ve İlgili İşlemler

Sözleşmeler ve Sipariş Mektupları

Madde 36 — Yapılan bütün ihaleler aşağıda belirtilen hususları ayrıntılı bir şekilde kapsayan bir sözleşmeye bağlanır.

Sözleşmeler; ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak (yüklenicinin ortak girişim olması halinde sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.) veya İdarece, yükleniciye sipariş mektubu yazılması ve teyit alma şeklinde akdedilir. İdare, bu iki şekilden birini seçmekte serbesttir. Noter marifetiyle sözleşme yapılmasını seçmesi İdarenin takdirindedir.

Yüklenicinin kesin teminatı vermesinden sonra süresi içinde sözleşmeyi imzalanması veya taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde ihtara, protesto çekmeye, hüküm veya yüklenicinin rızasını almaya ve sair kanuni merasimin yapılmasına lüzum kalmaksızın kesin teminatı idare lehine gelir kaydedilir ve akdedilmiş ise sözleşme feshedilir.

Tip Sözleşmeler: İhalelerde Hukuk Müşavirliğinin görüşünü müteakip Genel Müdürlükçe onaylanmış tip sözleşme uygulanır. Ancak tip sözleşmeye dayalı, özel sözleşme uygulamasını gerekli kılan hallerde hazırlanacak özel sözleşmenin Hukuk Baş Müşavirliğinin görüşünden geçirilmesi zorunludur.

Hizmet alım sözleşmeleri süresi 1 yılı aşamaz. İşin özelliği ve tekniği, sözleşme süresinin 1 yıldan fazla olmasını gerekli kıldığı hallerde ilgili yetkili mercilerden alınacak izni müteakip, süre 1 yıldan fazla olabilir.

Sözleşmeler yetki limitlerine göre ilgili onay merciinin imzalarıyla yapılır.

Sözleşmenin devri veya sözleşmenin feshi aşağıda belirtilmiştir.

a) İhalesine karar veren merciinin izni olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı, başkasına devredilemez.

b) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumlarında gecikme 20 günü aştığı takdirde verilmiş ceza varsa bu cezayı devam ettirmekte veya sözleşmeyi fesh etmekte ve işi yüklenici nam ve hesabına yaptırıp yaptırmamakta idare serbesttir.

Sözleşmede Yer Alması Gereken Hususlar

Madde 37 — Sözleşmede yer alması gereken hususlar şunlardır:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı ve süresi,

b) İdarenin adı ve adresi,

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve işin süresi,

e) Ödeme yeri ve şartları,

f) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

g) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekli ve şartları,

h) Gecikme halinde alınacak cezalar,

i) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

j) Anlaşmazlıkların çözümü,

k) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında gerekli olabilecek diğer hususlar.

Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi

Madde 38 — a) Fiyat farkı verilebilmesi: Şartnamesinde belirtilmek koşuluyla, sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesi öngörülen durumlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 31/12/2002 tarihli ve 24980/3 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararnameleri çerçevesinde işlem yapılır. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının en az %6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.

b) Sözleşmede belirtilen işin artışı: Mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde, öngörülmeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

1) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

2) Asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde %20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

3) Gemi bakım ve onarım hizmet alımlarında klas kuruluşunun ve/veya yetkili kuruluşların bakım onarım esnasında önceden tespit edilemeyen ek bir hizmet alımı gerekmesi halinde yetkili merciinin onayını alarak işe devam edilir.

Mücbir Sebepler

Madde 39 — Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelenmesi zorunludur. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 40 — Bu Yönetmelikte yer alan parasal limitler İdarenin Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürün teklifi ile günün şartlarına göre güncelleştirilir.

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

Madde 41 — Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak ikisi konunun uzmanı en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından (gerektirmesi halinde bizzat kullanıcı ünitenin en az üç personeli tarafından) yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işlerin, muayene ve kabul komisyonları, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre işin yapılıp yapılmadığını belirli aşamalarda ve aralıklarda denetleyerek Muayene ve kabul işlemlerini yapar.

Repertuvar Hazırlanması

Madde 42 — Alım organlarınca iş ilişkisi olan veya ilişki kurulmasında fayda görülen iç ve dış firmalar, iştigal konularına göre sınıflandırılarak bir repertuar tutulur.

Madde 43 — Bu Yönetmelikte ve ihale dokümanlarında hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış olan işler, ilgili kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 44 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

—— • ——

Telekomünikasyon Kurumundan:

Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya piyasada iken, gözetim ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, piyasa gözetimi ve denetimi konularında Telekomünikasyon Kurumunun görev, yetki ve sorumlulukları ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Telekomünikasyon Kurumunun sorumluluk alanına giren telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine dair usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, denetçilerin görev, yetki ve yükümlülükleri ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

Bölge Müdürlüğü: Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlüklerini,

Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

Yönetmelik: 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliği,

Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

Telsiz ekipmanı: 9 kHz ile 3000 GHz frekans bandında sunî bir iletim ortamı olmaksızın, uzayda yayınlanan telsiz dalgalarının iletimi ve/veya alımı yoluyla haberleşmeyi sağlayan cihaz veya ilgili parçasını,

Telekomünikasyon terminal ekipmanı: Kamu telekomünikasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını,

Cihaz: Telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanını,

Güvenli cihaz: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan cihazı,

Teknik düzenleme: Bir cihazın, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

Denetçi: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Kurum tarafından görevlendirilen işin niteliğine uygun personeli,

Muayene: Tetkik yapma, uygunluk belgesi verilmesi doğrultusunda tavsiyede bulunma ve üreticinin fabrika veya başka bir yerde kalite kontrol çalışmalarını, malzeme seçimini ve değerlendirmesini denetleme gibi belirli fonksiyonları belli bir kriter çerçevesinde yerine getirebilme işlerini,

Duyusal inceleme: Cihazın herhangi bir test ve/veya muayene işlemine tâbi tutulmadan önce denetçi tarafından beş duyu kullanılarak yapılacak incelemeyi,

Üretici: Bir cihazı imal eden, ıslah eden veya cihaza adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçıyı, ayrıca, cihazın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cihazın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Dağıtıcı: Cihazın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cihazın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,

Onaylanmış kuruluş: Kanun ve bu Kanuna istinaden, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

İşaret: İlgili teknik düzenlemede belirtilen resimli ayrıntı ve/veya işaretleri,

Piyasaya arz: Cihazın, tedarik veya kullanım amacıyla piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

Belge: Piyasaya arz edilen cihazın ilgili teknik düzenleme hükümlerine uygunluğunu ve/veya güvenliğini gösterir üretici tarafından hazırlanmış dokümanları,

İyi uygulama kodu: Telekomünikasyon sektöründeki mevcut teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler çerçevesindeki sağlık ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Genel Esaslar ve Hükümler

 

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Genel Esaslar

Madde 5 — Piyasa gözetimi ve denetimi, cihazın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya cihaz piyasada iken, teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek, güvenli olmayan cihazların güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla Kurum tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar.

Teknik düzenlemelere uygun cihazların güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, cihazın güvenli olup olmadığı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen bir Avrupa standardına karşılık gelen ulusal standartlar veya mevcut olması halinde Avrupa Birliği teknik özellikleri, bunların olmaması halinde ise Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen diğer ulusal standartlar veya telekomünikasyon sektöründeki sağlık ve güvenlik konularına ilişkin iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.

Kurumun sorumluluğuna giren cihazın piyasa gözetimi ve denetimi, teknik düzenleme hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Kurum, piyasa gözetimi ve denetimini yürütür, gerekli önlemleri alır ve cezai müeyyideleri uygular.

b) Kurum, piyasa gözetimi ve denetimini resen veya şikayet üzerine denetçiler aracılığı ile yapar.

c) Kurum ve diğer kamu kuruluşlarının başka amaçlarla yaptıkları denetimler sonucunda ortaya çıkan cihaza ilişkin teknik düzenlemeye uygunsuzluk ve/veya güvensizlik, bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya çıkan bilgiler, tüketici, kullanıcı, rakip üreticiler, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar, diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından cihazın teknik düzenlemeye uygunsuzluğu ve/veya güvensizliği konusunda yapılan ihbarlar, şikayetler ve bu çerçevede elde edilen bilgiler piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla kullanılabilir.

d) Denetçiler, piyasa gözetimi ve denetimine yönelik denetleme, inceleme ve araştırma yapmak, gerektiğinde Kurum tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidirler.

e) Denetim, her türlü cihaz konulan ve/veya satılan yerler, gerekli durumlarda üretim aracı olarak kullanılan yerler ile hizmet verilen ve kullanılan yer ve tesislerde yapılır.

Gerekli hallerde, cihaz veya parçalarının üretildiği, işlendiği, ambalajlandığı veya montajının yapıldığı yerlerde de denetim yapılabilir.

Denetimler, denetim yapılan yerlerde çalışmaları engellemeyecek şekilde yapılır.

f) Denetleme görevi, cihazın, teknik düzenleme veya bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterler çerçevesinde, güvenli olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinde inceleme ile duyusal inceleme ve gerektiğinde her türlü test ve/veya muayene yapılması veya yaptırılması suretiyle yerine getirilir.

g) Denetlenmiş cihazlar, gerekli görüldüğü takdirde yeniden denetlenebilir.

h) Kurum, gerekli gördüğü hallerde teknik düzenlemeye uygun ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz etmeyen cihazlardan numuneler alarak, bunları test ve/veya muayeneye tâbi tutabilir.

ı) Kurum, gerekli gördüğü hallerde, gözetim ve denetime tâbi cihazın uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan, diğer uygunluk değerlendirme ve onaylanmış kuruluşların imkanlarından yararlanabilir. Ancak test ve/veya muayene sonucuna göre değerlendirme ve karar verme yetkisi Kuruma aittir.

i) Diğer kamu kuruluşlarının da sorumluluğunda bulunan bir cihaza ait piyasa gözetimi ve denetiminin gerektiği durumlarda, Kurum, ilgili taraflarca ortaklaşa ve eş zamanlı olarak gözetim veya denetim faaliyetlerinin yürütülmesini teminen gerekli önlemleri alır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Hükümler

Madde 6 — Piyasa gözetimi ve denetimi, aşağıdaki hususlardan biri veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.

a) Teknik düzenlemenin öngördüğü işaret ve/veya belgeler ve/veya ilgili teknik düzenlemede belirtilen diğer kriterler üzerinde inceleme,

b) Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kriterler çerçevesinde cihazın güvenli olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinde inceleme,

c) Duyusal inceleme,

d) Test ve/veya muayene.

Denetçi, cihazın test ve/veya muayenesini gerekli gördüğü takdirde, gereken test ve/veya muayeneyi yaptırmak üzere denetlenen cihazlardan numune alır. Numune miktarı ile alınma şekli ve usulleri, cihazın yapısına ve özelliğine göre test ve/veya muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere belirlenir.

Denetleme sırasında test ve/veya muayene amacıyla alınan numuneler için Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Numunesi alınmış olan cihazın bulunduğu yer ve miktarı ile marka, model ve tipi, varsa üretim seri numarası, üreticinin adı ve adresi ile birlikte numune alma gerekçesi tutanakta yazılı olarak belirtilir. Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmayacak ve açılmayacak şekilde denetçi tarafından üreticinin nezaretinde mühürlenir ve üzerlerine tutanakla ilgili bilgi ve tarafların isim, ünvan ve imzalarını taşıyan etiketler konulur. Alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise, bu durum tutanağa yazılarak numune, yedd-i emin olarak üretici veya dağıtıcıya saklanmak üzere bırakılabilir.

Numune Alma Tutanağının bir nüshası üretici veya dağıtıcıya verilir. Piyasa denetimi esnasında alınan numune, denetçi tarafından, Bölge Müdürlükleri aracılığı ile veya doğrudan Kurum laboratuvarına teslim edilir.

Test ve/veya muayene sonucunda, teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu husus Kurum tarafından üretici veya dağıtıcıya bildirilir. Üretici veya dağıtıcı bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde numuneleri geri alabilir veya aldırabilir. Bu süre içinde alınmayan cihazlar Kurum tarafından tasarruf edilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen faaliyetlerin masrafları, Kurum tarafından karşılanır. Ancak bu kapsamda cihazın ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli olmadığının tespit edilmesi durumunda tüm masraflar üreticiye aittir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunsuzluk, Usulsüzlük ve Güvensizlik Sonucunda Alınacak Önlemler ve

Uygulanacak Müeyyideler ile Rapor, Tutanak, Kayıtlar ve Bilgi Değişimi

 

Uygunsuzluk ve Usulsüzlük Sonucunda Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler

Madde 7 — Denetçi, cihazın teknik düzenlemesine uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla, öncelikle cihazın, ilgili teknik düzenlemede öngörülen işaret ve/veya belgeleri taşıyıp taşımadığına ve/veya ilgili teknik düzenlemenin diğer kriterlerine uygun olup olmadığına bakar. Bu işaret ve/veya belgeleri taşımadığı ve/veya ilgili teknik düzenlemenin diğer kriterlerine uymadığı tespit edilen cihazlar hakkında, teknik düzenlemeye aykırılık nedeniyle Aykırılık Tutanağı düzenlenir. Bu aykırılığın insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz etmemesi koşuluyla, Kurum aykırılığın giderilmesi amacıyla belirli bir süre vererek, üreticiyi yazılı olarak uyarır. Verilen süre sonucunda aykırılığın devamı halinde üreticiye, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır ve cihaza ilişkin test ve/veya muayene işlemine başvurulur.

Cihazın insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz etmemesi koşuluyla, işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edildiğinin veya usulüne uygun olmadan kullanıldığının Usulsüzlük Tespit Tutanağı ile tespit edilmesi halinde, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır ve cihaza ilişkin test ve/veya muayene işlemine başvurulur.

Teknik düzenlemesi bulunmayan cihazların bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olmaması durumunda, aykırılık nedeniyle Aykırılık Tutanağı düzenlenir. Bu aykırılığın insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz etmemesi koşuluyla, Kurum aykırılığın giderilmesi amacıyla belirli bir süre vererek üreticiyi yazılı olarak uyarır. Verilen süre sonucunda aykırılığın devamı halinde üreticiye, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır ve cihaza ilişkin test ve/veya muayene işlemine başvurulur.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen test ve/veya muayene sonucunda cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde Güvensizlik Tespit Tutanağı düzenlenir, Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır ve dağıtıcının Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, üreticiye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen test ve/veya muayene sonucunda cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde Güvensizlik Tespit Tutanağı düzenlenir, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde Kurum gerekli önlemleri alır ve Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Güvensizlik Sonucunda Alınacak Önlemler ve Uygulanılacak Müeyyideler

Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında tespit edilen ilgili teknik düzenlemeye aykırılık hali ve/veya bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında tespit edilen işaretin ve/veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi veya usulüne uygun olmadan kullanılması halinin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz ettiğine dair ciddi şüphelere yol açtığı durumlarda, 7 nci maddede belirtilen uyarı aşaması olmaksızın Güvensizlik Şüphe Tutanağı düzenlenir ve Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve/veya (f) bendinde ön görülen idari para cezaları ile birlikte cihaza ilişkin test ve/veya muayene işlemine başvurulur.

Cihazın ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz ettiğine dair ciddi şüphelere yol açtığı durumlarda 7 nci maddede belirtilen uyarı aşaması olmaksızın Güvensizlik Şüphe Tutanağı düzenlenir ve cihaza ilişkin test ve/veya muayene işlemine başvurulur.

Teknik düzenlemesi bulunmayan cihazların bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olsa dahi insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz ettiğine dair ciddi şüphelere yol açtığı durumlarda 7 nci maddede belirtilen uyarı aşaması olmaksızın Güvensizlik Şüphe Tutanağı düzenlenir ve cihaza ilişkin test ve/veya muayene işlemine başvurulur.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında tespit edilen ilgili teknik düzenlemeye aykırılık hali ve/veya bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında tespit edilen uygunluk işaretinin ve/veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi veya usulüne uygun olmadan kullanılması halinin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz ettiğine dair kesin belirti ortaya çıkardığı durumlarda, 7 nci maddede belirtilen uyarı aşaması olmaksızın Güvensizlik Tutanağı düzenlenir. Bu durumda, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası ile Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

Cihazın ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz ettiğine dair kesin belirti ortaya çıkardığı durumlarda, 7 nci maddede belirtilen uyarı aşaması olmaksızın Güvensizlik Tutanağı düzenlenir ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

Teknik düzenlemesi bulunmayan cihazların bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olsa dahi insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz ettiğine dair kesin belirti ortaya çıkardığı durumlarda, 7 nci maddede belirtilen uyarı aşaması olmaksızın Güvensizlik Tutanağı düzenlenir ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde Kurum gerekli önlemleri alır ve cihaza ilişkin test ve/veya muayene işlemlerine başvurulur.

Bu maddenin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen işlemler sonucunda cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde Güvensizlik Tespit Tutanağı düzenlenir, Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır ve dağıtıcının Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, üreticiye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Bu maddenin üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen işlemler sonucunda cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, Güvensizlik Tespit Tutanağı düzenlenir, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde Kurum gerekli önlemleri alır ve Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, üç gün içinde üreticinin veya cihazı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı üretici olarak kabul edilir.

Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen cihazın kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya cihazın güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.

Rapor, Tutanak ve Kayıtlar

Madde 9 — Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında düzenlenecek rapor ve tutanaklar aşağıda belirtilmiştir:

Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen Numune Alma Tutanağı,

b) 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında geçen Aykırılık Tutanağı,

c) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen Usulsüzlük Tespit Tutanağı,

d) 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında geçen Güvensizlik Şüphe Tutanağı,

e) 8 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkrasında geçen Güvensizlik Tutanağı,

f) 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası ile 8 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrasında geçen Güvensizlik Tespit Tutanağı ve

g) İhtiyaç duyulabilecek diğer rapor ve tutanaklar.

Kurum ve Bölge Müdürlükleri, yürüttükleri piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin kayıtları tutar. Bölge Müdürlükleri yaptıkları denetim faaliyetleri ile ilgili hazırladıkları aylık raporları Kuruma gönderir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetçinin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Üretici ve Dağıtıcının Yükümlülükleri

 

Denetçinin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

Madde 10 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi çerçevesinde denetçinin görev, yetki ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Denetçinin görev ve yetkileri:

1) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, görev alanına giren konularda denetim yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak,

2) Kanunda belirtilen ceza ve önlemlerin dışında kalan, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri tespit ettiğinde, durumu ilgili makamlara iletmek üzere Kuruma yazılı olarak bildirmek,

3) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak, görüş ve önerilerini Kuruma sunmak,

4) Denetlenen cihazlardan numune almak,

5) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, gizli olsa dahi, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, her türlü mal konulan ve/veya satılan yerler ile hizmet verilen ve kullanılan yer ve tesislerde inceleme ve araştırma yapmak, numuneleri mühürlemek hususlarında her dereceden yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,

6) Üreticinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetini engellemesi durumunda, güvenlik güçlerinden destek alarak denetim yapmak,

7) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında işin niteliğine göre, gerekli görüldüğü durumlarda, Kurum onayı ile refakat etmek üzere uzman kişileri davet etmek, bunların görüş ve önerilerinden yararlanmak, bilirkişi incelemesi yaptırmak ve rapor istemek.

b) Denetçilerin Yükümlülükleri:

1) Kurum tarafından verilen denetçi kimliğini üreticiye ibraz ederek, denetime başlamak,

2) Denetim sırasında üretici ve dağıtıcı kuruluşların yönetim ve yürütme işlerine müdahale etmemek,

3) Piyasa gözetimi ve denetimi görevini, ilgili mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız yürütmek,

4) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında elde ettiği her türlü bilgi ve belgelere ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde düzenlenen gizlilik ilkesine riayet etmek.

Üretici ve Dağıtıcının Yükümlülükleri

Madde 11 — Cihazları piyasaya arz eden üretici ve dağıtıcının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

Üretici ve dağıtıcı;

a) Kanunun 5 inci maddesi ve Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra denetim görevinin gereği gibi yürütülmesi için denetçiye görevi süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak, uygun yer bulunamadığında veya denetime uygun koşullar oluşturulmadığında, denetçinin isteği üzerine ürüne ait tüm dosya ve belgeleri denetçinin talep edeceği bir başka çalışma ortamına taşıyarak, kendisine teslim etmekle,

b) İlgili mevzuatta belirtilen tüm belgeleri, bu belgeler kapsamında bulunan ve piyasaya sunumundan vazgeçilen bir cihazın üretimine veya ithaline son verildiği tarih itibarıyla ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre kadar, bu sürenin belirtilmemesi halinde on yıl boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde denetçiye ibraz etmekle,

yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Bilgilerin Gizliliği

Madde 12 — Kurum tarafından gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti sırasında elde edilen, özellikle de ticari ve teknik sır niteliği taşıyan tüm bilgiler, insan sağlığı, can ve mal güvenliği ve çevreye ciddi ve acil bir tehdit getirmesi ve suç teşkil etmesi durumları hariç gizli tutulur. Kurum, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında gerçek veya tüzel kişilerin uzmanlığından faydalanmasının gerektiği hallerde, bu kişilerce de bu maddede belirtilen gizlilik ilkesine riayet edilmesini teminen gerekli tüm önlemleri alır.

Diğer Yetkili Kuruluşlarla İşbirliği

Madde 13 — Cihazın, hem Kurum hem de diğer yetkili kuruluşların sorumluluğuna giren teknik düzenlemeler kapsamında olması halinde, piyasa gözetimi ve denetimi, cihazın bu teknik düzenlemelerin hükümlerine uygunluğunun eş zamanlı kontrol edilmesini temin için, Kurum ve diğer yetkili kuruluşlarca ortaklaşa yürütülür.

Bu durumda, Kurum eş zamanlı kontrolün sağlanabilmesi için ortaklaşa yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin ne şekilde gerçekleştirileceği hususunu, Yönetmeliğin 13 üncü maddesine dayanarak Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulunda görüşülmek üzere gündeme getirir. Alınan kararlar Kurum tarafından değerlendirilir.

Kurum, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşlarla işbirliği yapar.

Bildirimler

Madde 14 — Piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde Kurum tarafından alınan önlemlerin Komisyona ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelere bildirimi, ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum tarafından veya Müsteşarlık aracılığı ile yapılır.

Ceza Hükümleri

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiil için başka Kanunlarda idari para cezası öngörülmediği taktirde, 4703 sayılı Kanunda belirtilen idari para cezaları uygulanır.

Yıllık Rapor

Madde 16 — Kurum piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yaptığı faaliyetlere dair yıllık rapor hazırlar. Kurum, hazırlanan bu raporu bir sonraki yılın en geç ikinci ayının sonuna kadar Yönetmelik ile teşkil edilen ve görevlerine ilişkin usul ve esasları belirlenen, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulunun Sekreterya hizmetlerini yürüten Dış Ticaret Müsteşarlığının Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğüne iletir.

Yıllık rapor Kurum tarafından, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşlarına duyurulur.

Yetki

Madde 17 — Kurum, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine dair gerekli talimatları vermeye, gerektiğinde piyasa gözetim ve denetimi faaliyetleri sonucunda alınan önlemler hakkında diğer yetkili kuruluşlar ve Müsteşarlıkla bilgi alış verişinde bulunmaya ve diğer yetkili kuruluşlarla birlikte imkanların ve denetçilerin ortak kullanılabilmesini teminen gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 18 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanuna istinaden 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik 11/5/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümleri Kurul Başkanı tarafından yürütülür.

—— • ——

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden:

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans – Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinin Değiştirilmesine

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 21/8/1993 tarih ve 21675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 20/6/1997 tarih ve 23025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Üniversitenin bir eğitim öğretim programına kabul edilen öğrencilerin, ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler.

Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanlarla sahte belge vermiş olanların veya başka bir öğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içinde harcını yatırmak ve danışmanın gözetiminde ders programlarını yaptırarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihlerde kendileri yaptırırlar. Geçerli mazereti olan ve bu mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, kayıt yenileme işlemini ders ekleme-silme dönemi içinde tamamlayabilir, ancak bu öğrenciler geçen süreler için devamsız sayılırlar. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur."

 

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24 — Birinci sınıfta öğrenimine başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden 13 üncü maddeye göre ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş, bulunduğu yarıyıl itibariyle ortak zorunlu dersler hariç, ders muafiyeti bulunanlar muaf tutulan ders kredisi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler. Bir yarıyıla/yıla ait ders programında başarılamayan dersler, o derslerin verildiği yarıyılda/yılda tekrarlanmak şartıyla 3 üncü yarıyılın başından itibaren, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, kredi sınırı dahilinde üst yarıyıldan ders alabilirler. 1 inci yılın iki yarıyılına ait sorumlu olduğu derslerden, ortak zorunlu dersler hariç, üç veya daha fazla dersten başarısız durumda bulunan öğrenciler 5 inci yarıyıl ve daha üst yarıyıldan ders alamazlar."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 — Öğrencilerin,

a) Öğrenim süresi içinde üstüste iki kez kayıtlarını yenilememeleri,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almaları,

c) Azami öğrenim süresinin sonunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartları sağlayamamaları

hallerinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

Bu Yönetmelikte yer almayan, ancak ilgili mevzuat ile öngörülen hallerde de öğrencilerin ilişikleri kesilebilir."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi   : 19/02/2004

Karar No        : 2004/8

İşyeri                     : C.F. Maier Polimer Teknik Ltd. Şti.

                                  E-5 Karayolu Üzeri Marmaracık Köyü Mevkii

                                  Çorlu/TEKİRDAĞ

B.M. Dosya No      : 10928.59

Tespiti İsteyen      : C.F. Maier Polimer Teknik Ltd. Şti.

İnceleme                : C.F. Maier Polimer Teknik Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin amacı olarak plastik ve Poliüretan malzemelerinin üretimi, ihracatı ve ithalatı olarak belirlendiği, işyerine hammadde olarak polyester ve cam elyafın geldiği, gelen hammaddelerin Lamine Ürünleri bölümü ile Pres Ürünleri bölümlerinde işlenerek mamül hale getirildiği, bu mamüllerden polyesterin tanklara sevk edilerek reçine haline getirildiği, cam elyafın ise kesme istasyonlarında kesildiği, reçine haline gelen polyester ile kesilen cam elyafın pres bölümünde preslendiği, preslenen mamüllerinin CNC kesiminde kesilerek şekillendiği, lamine bölümünde presleme yapılmadığı elle işlendiği ve her iki bölümde de FİBER cam takviyeli polyester maddesinin elde edildiği, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı “Petrol, Kimya ve Lastik” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar: C.F. Maier Polimer Teknik Ltd. Şti.’nde işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı “Petrol, Kimya ve Lastik” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı