Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

23 Şubat 2004

PAZARTESİ

Sayı : 25382

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’e, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 ve 19 uncu Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— 2004 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2004 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2004 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2004 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Belgelerin Sektörel Hakkında Tebliğ

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Şubat 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-2492

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 2004 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Şubat 2004

B.01.0.KKB.01-06-48-2004-227

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Şubat 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2492 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 2004 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Koç Üniversitesinden:

Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin

18 ve 19 uncu Maddelerinin Değiştirilmesine

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/3/1995 tarihli ve 22244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üniversitesi Lisans, Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 — Öğrencilerin aldıkları her kredili ders için, gerekli sınav ve değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı öğrencinin başarısını aşağıdaki notlardan biri ile değerlendirir.

Notlar                              Ağırlık              

A : Pekiyi                       4.00

A- : Pekiyi -                   3.70

B+ : İyi +                        3.30

B : İyi                             3.00

B- : İyi -                         2.70

C+ : Orta +                    2.30

C : Orta                          2.00

C- : Orta -                      1.70

D+ : Zayıf +                  1.30

D : Zayıf                        1.00

F : Geçmez                     0.00

T : Nakil kredisi Not ortalamasına dahil edilmez. Mezuniyet için gerekli kredi

toplamına eklenir.

AP : Yeterlilik Dersten muaftır. Mezuniyet için gerekli kredi toplamına eklenmez.

Genel not ortalamasını etkilemeyen ancak mezuniyet için zorunlu olan ve/veya tamamlanması öngörülen kredili veya kredisiz çalışmalar için aşağıda belirtilen “muafiyet” notları kullanılır. Bu durum mezuniyete yönelik kredi kazancına sayılmaz.

S : Başarılı

U : Başarısız

Öğrencilerin dersler ve sınavlarla ilgili durumları ise aşağıdaki işaretlerle izlenir.

I : Eksik, öğretim elemanı eksiği tamamlaması için süre tanıdı

R : Dersi tekrar ediyor

W : Dersten zamanında çekilmiş

L : Kayıt dondurmuş

I İşareti : Final sınavı, ödev, proje gibi dersin gereklerini, zorunlu nedenlerle zamanında yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Söz konusu eksik, öğretim elemanının uygun gördüğü bir tarihe kadar giderilir. Bu tarih, izleyen yarıyılın başını geçemez. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin o ders ile ilgili notu F’ye dönüşür.

R İşareti : Öğrencilerin tekrarladıkları derslerde yerine ikame edilen dersin notu ortalamaya katılmaz, ancak alınan bütün notlar not çizelgesinde gösterilir. Bir dersin herhangi bir nedenle tekrarı halinde derse kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarının tamamı uygulanır.

Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri verildikleri ilk yarıyılda Fakülte Kurulu’nun ilgili öğrenci için belirleyeceği istisnai durumlar haricinde bir defaya mahsus olarak tekrar ederler. Öğrenciler bu dersten geçer not aldıkları takdirde alınan not, ortalama hesaplamalarında ilk notun yerine sayılır. Tekrar aldıkları aynı dersten ikinci bir defa F almaları halinde, öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

F notu alınan seçmeli dersler yerine programa uygun başka seçmeli ders alınabilir. Öğrenciler, bu dersten geçer not aldıkları takdirde alınan not ortalama hesaplamalarında ilk seçmeli dersin notu yerine sayılır.

Öğrenciler D veya D+ notu aldıkları dersleri kendi arzularıyla tekrarlayabilirler.

W İşareti : Danışman öğretim elemanının uygun göreceği bir nedenle öğrenciler kayıtlı oldukları tek bir dersten çekilebilirler. Herhangi bir dersten çekilme tarihi Akademik Takvim’de belirtilir.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 — Öğrencilerin başarı durumları not ortalamalarıyla belirlenir. Not ortalamaları öğrencilerin izledikleri derslerden aldıkları notların, zorunlu ve seçmeli derslerden alınan F notu dahil, ağırlıklı ortalamasıdır. Öğrenciler için her yarıyıl sonunda o yarıyıl aldıkları dersler için yarıyıl not ortalaması (SPA) ve aldıkları tüm dersler için genel not ortalaması (GPA) hesaplanır.

Her bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler Vehbi Koç Şeref Öğrencisi (Vehbi Koç Scholar) olarak tanımlanır. Şeref listeleri uygun yerlerde ilan edilir.

Her bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler Şeref listesine (Dean’s Honor Roll) girerler. Şeref listeleri uygun yerlerde ilan edilir.

Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci olarak tanımlanır. Sınamalı öğrencilerin durumu Öğrenci İşleri Dekanlığı’nca özel izlemeye alınır, Üniversite içindeki bazı ders dışı faaliyetleri kısıtlanabilir. Bu gibi öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda genel not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekir. Birbirini izleyen iki yarıyıl sınamalı durumda olan öğrencinin durumu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve genel not ortalamasını 2.00’ye yükseltinceye kadar bir üst sınıftan ders alıp alamayacağı karara bağlanır.

Öğrencinin not ortalamasını 2.00’ye yükseltebilmesi için bulunduğu sınıfta tekrar alması gereken ders veya dersleri ilgili Fakülte’nin Yönetim Kurulu belirler. Öğrencinin tekrarlaması gereken dersler arasında en düşük notları aldığı derslerin bulunması zorunludur.

Tekrar edilen dersten alınan eski not, tekrar edilen yarıyılda oluşan genel not ortalamasına (GPA) dahil edilmez. Eski notun alındığı yarıyıldaki oluşmuş yarıyıl ortalaması (SPA) ve genel not ortalaması (GPA) değiştirilmez.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1 — Tekrarlanan derslerin notlarının ortalamaya etkisi, 2003-2004 ders yılında Koç Üniversitesi’nde kayıtlı olan tüm öğrencilere geriye dönük olarak uygulanır. Ancak bu tarihe kadar, Fakülte Yönetim ve Akademik kurullarının öğrencilerin ders tekrarı ve sınamalı statü gibi konuları da içeren kararları yürürlükte kalır.”

Yürürlük

MADDE4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı