Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Şubat 2004

PAZAR

Sayı : 25381

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

— Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Tebliğ

— Zonguldak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve

Güvenlik Şartları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, sondajla maden çıkarılan işyerlerinde çalışan işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren sondajla maden çıkarılan tüm işyerlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Sondajla maden çıkarma işleri:

- Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması,

- Arama amacıyla sondaj yapılması,

- Çıkarılan madenlerin, işlenmesi hariç, satışa hazırlanması,

işlerini,

b) İşyeri: Sondajla maden çıkarma işlerinin ve yardımcı işlerin yapıldığı tesisler ve binalar ile işçilere ait yatıp kalkma yerleri dahil çalışma yerlerinin tümünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenlerin Yükümlülükleri

Genel Yükümlülükler

Madde 5 — Sondajla maden çıkarılan işyerlerinde, işveren aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla;

1) Çalışma yerleri, işçilerin işlerini yaparken kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanacak, inşa edilecek, teçhiz edilecek, hizmete alınacak, işletilecek ve bakımı yapılacaktır.

2) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili bir kişinin gözetiminde yapılacaktır.

3) Özel riski bulunan işler yalnızca konunun uzmanı kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılacaktır.

4) Tüm güvenlik talimatları işçilerin anlayacağı şekilde olacaktır.

5) Uygun ve yeterli ilk yardım donanımı sağlanacaktır.

6) Düzenli aralıklarla güvenlik tatbikatları yapılacaktır.

b) İşveren, 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6, 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususları kapsayan "sağlık ve güvenlik dokümanı" hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlayacaktır.

Sağlık ve güvenlik dokümanında özellikle aşağıdaki hususlar yer alacaktır.

- İşçilerin işyerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

- Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun önlemler,

- Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması.

Sağlık ve güvenlik dokümanı, çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanacak ve işyerinde önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında, yenilenecektir.

c) Aynı işyerinde birden çok işletmeye ait işçilerin bulunması durumunda, her işveren kendi kontrolü altındaki işlerden sorumludur.

Tüm işyerinden sorumlu olan işveren, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine edecek ve kendisine ait sağlık ve güvenlik dokümanında koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak önlemleri ve uygulanacak yöntemleri belirtecektir.

Bu koordinasyon, her bir işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen sorumluluğunu etkilemez.

d) İşveren, işyerinde meydana gelen iş kazalarını ve önemli tehlike yaratan olayları en geç iki iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili bölge müdürlüğüne bildirecektir.

İşveren, gerektiğinde, bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için, alınan önlemlerin kaydedildiği sağlık ve güvenlik dokümanını güncelleyecektir.

Patlama, Yangın ve Zararlı Ortam Havasından Korunma

Madde 6 — İşveren, patlama ve yangın çıkmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tesbit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek için yapılan işe uygun önlemler alacaktır.

Kaçış ve Kurtarma Araçları

Madde 7 — İşveren, bir tehlike anında işçilerin çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlayacak ve kullanıma hazır bulunduracaktır.

İletişim, Uyarı ve Alarm Sistemleri

Madde 8 — İşveren, ihtiyaç halinde yardım, kaçma ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulunduracaktır.

İşçilerin Bilgilendirilmesi

Madde 9 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile işçiler veya temsilcileri, işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili alınması gereken tüm önlemler ve bu Yönetmeliğin özellikle 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin uygulanması ile ilgili bilgilendirilecektir.

Bu bilgiler işçiler tarafından anlaşılabilir şekilde olacaktır.

Sağlık Gözetimi

Madde 10 — İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulacaktır:

a) İşçilerin, yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanacaktır.

b) İşçilerin işe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık gözetimleri yapılacaktır.

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması

Madde 11 — İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır.

Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri

Madde 12 — Bu Yönetmeliğin:

a) Yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak olan işyerleri bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadır.

b) Yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan işyerleri bu tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 2 (iki) yıl içerisinde bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadır.

c) Yürürlüğe girdiği tarihten sonra işyerinde yapılacak değişiklik ve eklentilerde işveren bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen sağlık ve güvenlik gereklerine uymak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı, Yürürlük ve Yürütme

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 13 — Bu Yönetmelik 3/11/1992 tarihli ve 92/91/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.

Uygulama

Madde 14 — Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, sondajla maden çıkarılan işletmelerde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EK

ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ

 

Bu ekte belirtilen hususlar işyerinin, yapılan işin, şartların veya özel bir riskin gerektirdiği tüm durumlarda uygulanır.

 

BÖLÜM - A

KIYILARDA VE DENİZLERDEKİ TESİSLERDE

UYGULANACAK ASGARİ GENEL GEREKLER

 

1. Sağlamlık ve dayanıklılık

İşyerleri, muhtemel çevre şartlarına dayanabilecek şekilde tasarlanacak, inşa edilecek, kurulacak, işletilecek, kontrol edilecek ve bakımı yapılacaktır.

İşyerleri, kullanım amacına uygun yapıda ve sağlamlıkta olacaktır.

2. Organizasyon ve gözetim

2.1. İşyerlerinin organizasyonu

2.1.1. İşyerlerinde tehlikelere karşı uygun korunma sağlanacak şekilde gerekli organizasyon yapılacaktır. İşçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamak için işyerindeki tehlikeli maddeler veya atıklar uzaklaştırılacak veya kontrol altında tutularak işyerinin her zaman temiz ve düzenli bir durumda olması sağlanacaktır.

2.1.2. Çalışma mahalleri, işçilerin işlerini kolayca yapabilmeleri için ergonomik esaslara uygun şekilde tasarlanacak ve kurulacaktır.

2.1.3. Özel tehlike bulunan alanlar sınırlandırılacak ve gerekli uyarı işaretleri konulacaktır.

2.2. Sorumlu personel

Her işyerinde işveren tarafından atanmış, işçiler çalıştığı sürece görev yapacak, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip sorumlu bir kişi bulunacaktır.

Yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olmak şartıyla işyeri için bu sorumluluğu işverenin kendisi üstlenebilir.

2.3. Gözetim

Yapılan tüm çalışmalarda, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunmasının sağlanması için işveren veya işveren adına hareket eden kişi tarafından atanan, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip kişiler tarafından gerekli gözetim yapılacaktır.

Yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olmak şartıyla yukarıda belirtilen gözetim görevini işverenin kendisi üstlenebilir.

2.4. Kalifiye işçi

Her işyerinde kendilerine verilen işi yapabilmek için gerekli beceri, deneyim ve eğitime sahip yeterli sayıda kalifiye işçi bulunacaktır.

2.5. Bilgilendirme ve eğitim

İşçilere sağlık ve güvenliklerini sağlayabilmeleri için yeterli bilgi, talimat ve eğitim verilecek ve bu eğitimler tekrarlanacaktır.

İşveren, işçilere verilen talimatların kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmalarını önleyecek şekilde kolay anlaşılır olmasını sağlayacaktır.

2.6. Yazılı talimatlar

Her işyeri için işçilerin sağlık ve güvenliklerinin korunması ve iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli kuralları belirleyen yazılı talimatlar hazırlanacaktır.

Bu talimatlar, acil durum ekipmanlarının kullanımına ve işyerinde veya işyeri yakınındaki herhangi bir acil durumda nasıl hareket edileceğine ilişkin bilgileri de içerecektir.

2.7. Güvenli çalışma yöntemleri

Her işyerinde ya da her işte güvenli çalışma yöntemleri uygulanacaktır.

2.8. Çalışma izni

Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, hem tehlikeli işlerin yapılmasında, hem de diğer işlerle etkileşmesi sonucu ciddi tehlikelere neden olabilecek rutin işlerin yapılmasında bir çalışma izni sistemi uygulanacaktır.

Yapılacak işten önce, iş sırasında ve iş bitiminde uyulacak koşullar ve alınacak önlemleri belirten çalışma izni, çalışmaya başlanmadan önce yetkili bir kişi tarafından yazılı olarak verilir.

2.9. Sağlık ve güvenlik önlemlerinin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi

İşveren, sağlık ve güvenlik yönetim sistemi de dahil olmak üzere işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için alınan önlemleri, bu Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak için, düzenli aralıklarla gözden geçirecektir.

3. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisler

3.1 Genel

Mekanik ve elektrikli ekipmanın seçimi, kurulması, hizmete alınması, işletilmesi ve bakımında, işçilerin sağlık ve güvenliği için, bu Yönetmelik hükümleri ile 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümleri dikkate alınacaktır.

Gazların, buharların veya buharlaşabilen sıvıların alev alarak tutuşması sonucu yangın veya patlama riski olan bir ortamda kullanılacak iş ekipmanları, bu tür ortamlarda kullanmaya uygun özellikte olacaktır.

İş ekipmanları, gerektiğinde uygun koruma tertibatları ve arıza durumunda ekipmanın güvenli kalmasını sağlayacak sistemler ile donatılacaktır.

3.2 Özel hükümler

Mekanik iş ekipmanları ve tesisler, sağlam, kusursuz ve kullanım amacına uygun olacaktır.

Elektrikli ekipmanları ve tesislerin gücü ve boyutları, kullanım amacına uygun olacaktır.

4. Bakım

4.1. Genel bakım

Mekanik ve elektrikli ekipmanlar ile tesislerin düzenli bir şekilde kontrolü, bakımı ve gerektiğinde testleri için uygun plan yapılacaktır.

Ekipmanların ve tesislerin bütün kısımlarının kontrol, bakım ve testleri yetkili uzman kişiler tarafından yapılacaktır.

Yapılan kontrol ve testlerle ilgili kayıt tutulacak ve bu kayıtlar uygun şekilde saklanacaktır.

4.2. Güvenlik ekipmanlarının bakımı

Kullanılması gerekli güvenlik ekipmanları her zaman bakımlı ve kullanıma hazır durumda bulundurulacaktır.

Bakım, yapılan iş dikkate alınarak yapılacaktır.

5. Kuyuların Kontrolü

Sondaj kuyusu açılması işlemleri sırasında kullanılmak üzere, püskürmelerden korunmak için uygun kontrol ekipmanı bulundurulacaktır.

Bu ekipmanların dağılımında, açılan kuyular ve yürütülen işlemler dikkate alınacaktır.

6. Patlama riski ve zararlı ortam havasına karşı korunma

6.1. Ortam havasında sağlığa zararlı ve/veya patlayıcı maddelerin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun ölçülmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, elektrikli sistemler ve içten patlamalı motorların gücünü otomatik olarak kesen aygıtlar, belirlenmiş yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devamlı olarak ölçen kontrol aygıtları ve otomatik alarm sistemleri sağlanacaktır.

Otomatik ölçüm sonuçları sağlık ve güvenlik dokümanında öngörüldüğü şekilde kayıt altına alınacak ve saklanacaktır.

6.2. Zararlı ortam havasından korunma

6.2.1. Zararlı maddelerin ortam havasına karıştığı veya karışabileceği yerlerde, bu maddelerin kaynağından emilerek ortamdan uzaklaştırılması için uygun önlemler alınacaktır.

Bu önlemlerle ilgili uygulanan sistem, işçilerin risk altında olmasını önleyecek şekilde zararlı maddeleri ortam havasından uzaklaştıracak kapasitede olacaktır.

6.2.2. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak şartı ile işçilerin zararlı ortam havasına maruz kalabilecekleri yerlerde yeterli sayıda uygun solunum ve canlandırma ekipmanı bulundurulacaktır. Bu yerlerde bu ekipmanı kullanabilecek eğitime sahip yeterli sayıda işçi bulunacaktır. Bu ekipman uygun yerlerde saklanacak ve korunacaktır.

6.2.3. Ortam havasında hidrojensülfür veya diğer zehirli gazların bulunduğu veya bulunabileceği yerlerde, alınan önlemler ve mevcut koruyucu donanımla ilgili detayları içeren bir koruma planı hazır bulundurulacaktır.

6.3. Patlama risklerinden korunma

6.3.1. Patlayıcı ortam oluşmasına ve birikmesine karşı gerekli tüm önlemler alınacaktır.

6.3.2. Patlama riski bulunan yerlerde, patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek için gerekli tüm önlemler alınacaktır.

6.3.3. Alınması gerekli önlem ve kullanılacak ekipmanı ayrıntılı olarak belirten patlamayı önleme planı hazırlanacaktır.

7. Kaçış yolları ve imdat çıkışları

7.1. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana veya toplanma noktasına veya tahliye noktasına açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.

7.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.

7.3. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.

Yatıp kalkma ve dinlenme yerlerinin, güvenli bir alana veya toplanma veya tahliye noktasına açılan, birbirinden mümkün olduğunca uzak, en az iki ayrı kaçış yolu bulunacaktır.

7.4. Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacak, bunun mümkün olmadığı hallerde raylı kapılar kullanılabilecektir.

Acil çıkış kapıları; acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır.

7.5. Acil çıkış yolları ve kapıları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır.

7.6. Acil çıkış kapıları kilitli olmayacaktır.

Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmayacaktır.

7.7. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.

8. Kapalı işyerlerinin havalandırılması

8.1. Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanacaktır.

Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanacaktır.

Havalandırma sisteminin çalışmaması, çalışanların sağlığı yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren uyarı sistemi bulunacaktır.

8.2. Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olacaktır.

Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler derhal dışarı atılacaktır.

9. Ortam Sıcaklığı

9.1. Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olacaktır.

9.2. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olacaktır.

9.3. İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencereler, çatı aydınlatmaları ve cam kısımlar güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olacaktır.

10. Zeminler, duvarlar, tavanlar ve çatılar

10.1. İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olacak, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmayacaktır.

İşyerinde yapılan işin niteliği ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınarak işyeri bölümleri ısıya karşı uygun şekilde yalıtılmış olacaktır.

10.2. İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları, duvarlar ve tavan, uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli malzemeden yapılmış olacaktır.

10.3. İşyeri binaları, avlular, geçitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılmış olacak, açık bir şekilde işaretlenecek veya çarpma ve kırılmaya karşı uygun şekilde korunacaktır.

10.4. Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı sağlayacak ekipman olmadan izin verilmeyecektir.

11. Doğal ve suni aydınlatma

11.1. İşçilerin sağlık ve güvenliği için her işyerinin yeteri kadar aydınlık olması sağlanacaktır.

11.2. İşçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için işyerlerinin mümkün olduğunca yeterli doğal ışık alması sağlanacak ve hava şartları göz önünde bulundurularak suni aydınlatma ile donatılacaktır.

11.3. Çalışılan yerlerdeki ve geçitlerdeki aydınlatma tesisatı işçiler için kaza riski oluşturmayacak tipte olacak ve yerleştirilecektir.

11.4. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.

11.5. Aydınlatma tesisatı; işlemlerin kontrol ve kumanda edildiği alanların, kaçış yollarının, yükleme alanlarının ve tehlikeli alanların, sürekli aydınlık olmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Bu aydınlatma, çalışmaların sürekli olmadığı işyerlerinde, işçilerin bulunduğu sürece yapılacaktır.

12. Pencereler

12.1. Pencereler, tavan pencereleri ve havalandırma araçları; açılıp kapanması, ayarlanması ve sabitleştirilmesi güvenli olacak şekilde dizayn edilecek ve yapılacaktır.

Bunlar, açık olduklarında, işçiler için herhangi bir tehlike arz etmeyecek şekilde yerleştirilmiş olacaktır.

12.2. Pencereler ve tavan pencereleri, risk yaratmayacak şekilde temizlenebilir olacaktır.

13. Kapılar ve girişler

13.1. Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olacaktır.

13.2. Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenmiş olacaktır.

13.3. Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılacak veya karşı tarafın görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunacaktır.

13.4. Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike yaratmayacak ve güvenli malzemeden yapılmış olacak veya kırılmalara karşı korunmuş olacaktır.

13.5. Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve istenmeyen şekilde devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır.

13.6. Yukarı doğru açılan kapılarda istenmeyen şekilde aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır.

13.7. Kaçış yollarında bulunan kapılar uygun şekilde işaretlenecektir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olacaktır.

13.8. Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapıları bulunacak ve bu kapılar açıkça işaretlenecek ve önlerinde hiçbir engel bulunmayacaktır.

13.9. Mekanik kapılar işçiler için kaza riski taşımayacak şekilde çalışacaktır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma cihazları bulunacak ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapılar el ile de açılabilecektir.

13.10. Herhangi bir yere girişi engellemek için zincir veya benzeri araçlar kullanıldığında, bunlar açıkça görülebilir olacak ve buralara yasaklama veya uyarıyı belirten uygun işaretler konacaktır.

14. Ulaşım yolları

14.1. Çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşabilmek ve acil bir durumda hızlı ve güvenli bir şekilde terk edebilmek mümkün olacaktır.

14.2. Merdivenler, yükleme platform ve rampaları da dahil bütün ulaşım yolları, yayalar veya araçlar için kolay, güvenli ve uygun geçişi sağlayacak ve yakınındaki çalışanları tehlikeye atmayacak şekilde hesaplanacak, boyutlandırılacak ve yerleştirilecektir.

14.3. Yayaların kullandığı ve/veya araçlarla malzeme taşımada kullanılan yollar, kullanıcı sayısına ve işyerinde yapılan işin özelliğine uygun boyutlarda olacaktır. Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılacaktır.

14.4. Araç trafiğine açık yollar ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulunacaktır.

14.5. İşçilerin korunması amacıyla araç yolları ve geçişler açıkça işaretlenecektir.

15. Tehlikeli alanlar

15.1. Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya işçilerin düşmesi de dahil risk bulunan tehlikeli alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenecektir.

15.2. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun önlemler alınacaktır.

15.3. Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir şekilde işaretlenecektir.

16. Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi - çalışma yerinde hareket serbestliği

16.1. Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, işçilerin rahat çalışmaları, sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri için yeterli olacaktır.

16.2. İşçinin işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi ve işini güvenli bir şekilde yapabilmesi için yeterli serbest alan bulunacaktır.

17. Dinlenme yerleri

17.1. Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır.

İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz.

17.2. Dinlenme yerleri yeteri kadar geniş olacak ve buralarda işçiler için yeterli sayıda arkalıklı oturma yerleri ve masalar bulundurulacaktır.

17.3. Dinlenme yerlerinde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme yapılacaktır.

17.4. Çalışma süresince, işin gereği olarak düzenli olarak ve sık ara veriliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda işçilerin dinlenebileceği uygun yerler sağlanacaktır.

Bu yerlerde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme yapılacaktır.

18. Açık alandaki çalışmalar

18.1. İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve işçilerin kullandığı diğer açık alanlar, yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

18.2. Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydınlatılacaktır.

18.3. Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeler yapılacaktır;

a) İşçiler, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır.

b) İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır.

c) İşçiler, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım alabileceklerdir.

d) İşçilerin kaymaları veya düşmeleri önlenecektir.

19. Gebe ve emzikli kadınlar

Gebe ve emzikli kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanacaktır.

20. Engelli İşçiler

Engelli işçilerin çalıştığı işyerlerinde bu işçilerin durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılacaktır.

Bu düzenleme özellikle engelli işçilerin doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapılar, geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar ve tuvaletlerde yapılacaktır.

 

 

BÖLÜM B

KIYILARDAKİ TESİSLERDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

 

1. Yangından korunma

1.1. Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenmiş olan kaynaklardan yangın başlaması ve yayılmasına karşı işyerlerinin planlanması, kurulması, donatılması, işletmeye alınması, işletilmesi ve bakımında gerekli tedbirler alınacaktır. Yangınla hızlı ve etkili mücadele için gerekli önlemler alınacaktır.

1.2. İşyerleri, uygun yangın söndürme ekipmanları ve gereken hallerde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri ile donatılacaktır.

1.3. Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanları, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olacak ve gerektiğinde zarar görme ihtimaline karşı korunacaktır.

1.4. Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen hükümler gereğince, yangından korunma, yangın başlangıcını ve yayılmasını tespit ve yangınla mücadele konusunda alınacak önlemlerle ilgili detayları içeren yangından korunma planı çalışılan yerlerde bulundurulacaktır.

1.5. Yangınla mücadele ekipmanları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde işaretlenecektir.

Bu işaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.

2. Acil durumlarda uzaktan kumanda

Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülen iş ekipmanlarının, herhangi bir acil durumda, uygun bir yerden, uzaktan kumanda edilebilmesi mümkün olacaktır.

Bu tür ekipmanlar, sondaj kuyularını, tesis ve boru hatlarını izole edecek ve kapatacak sisteme sahip olacaktır.

3. Genel ve acil durum haberleşme sistemi

3.1. Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, işçi bulunan her işyerinde;

a) İşyerinin insan bulunan bütün bölümlerine alarm işaretini iletebilecek kapasiteye sahip sesli veya ışıklı sistem,

b) İşyerinin çoğu zaman işçi bulunan bütün kısımlarından açıkça işitilebilecek kapasiteye sahip sesli sistem,

bulunacaktır.

3.2. Alarm kumandaları uygun yerlerde bulunacaktır.

3.3. Normal olarak insanların bulunmadığı yerlerde, işçilerin kullanabilecekleri uygun haberleşme sistemi bulunacaktır.

4. Güvenli toplanma yerleri ve isim listesi

Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, güvenli toplanma yerleri belirlenecek, buralarda çalışanların isim listesi bulunacak ve toplanma yerlerinde yapılması gereken işler belirlenecektir.

5. Tahliye ve kaçış

5.1. İşçiler herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitileceklerdir.

5.2. Kurtarma ekipmanları, kolayca ulaşılabilecek uygun yerlerde kullanıma hazır durumda bulundurulacaktır.

5.3. Kaçışın zor olduğu, zaman aldığı ve solunduğunda sağlığa zararlı havanın oluştuğu veya oluşabileceği yerlerde, işyerinde kullanıma hazır, temiz hava sağlayan taşınabilir solunum cihazları bulundurulacaktır.

6. Güvenlik tatbikatları

İşyerlerinde güvenlik tatbikatları yapılacak ve düzenli aralıklarla tekrar edilecektir.

Bu tatbikatların amacı, sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen kriterler doğrultusunda, acil durum ekipmanının kullanılması veya işletilmesi de dahil acil durumlarda özel görevi bulunan işçilerin eğitim ve becerilerinin kontrol edilmesidir.

Görevli işçilere, uygun yerlerde, bu ekipmanların doğru bir şekilde kullanılması veya işletilmesi hususunda da tatbikat yaptırılacaktır.

7. Sıhhi tesisler

7.1. Soyunma yerleri, elbise dolapları

7.1.1. Çalışmaları sırasında özel iş elbiseleri giymek zorunda olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacaktır.

Soyunma yerleri kolaylıkla ulaşılabilecek yerlerde ve yeterli büyüklükte olacak ve buralarda oturma yerleri bulunacaktır.

7.1.2. Soyunma odaları yeterince geniş olacak ve burada her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktır. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli olacak veya iki ayrı elbise dolabı verilecektir.

Islak iş elbiselerinin kurutulabilmesi için gerekli imkanlar sağlanacaktır.

7.1.3. Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri olacaktır.

7.1.4. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde işçilerin elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanacaktır.

7.2. Duşlar ve lavabolar

7.2.1. Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde işçiler için uygun duş tesisleri yapılacaktır. Duşlar kadın ve erkek işçiler için ayrı ayrı olacaktır.

7.2.2. Duşlar işçilerin rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve uygun hijyenik koşullarda olacaktır.

Duşlarda sıcak ve soğuk akar su bulunacaktır.

7.2.3. Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da bulunan lavabolar bulunacaktır.

Lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı olacaktır.

7.2.4. Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanacaktır.

7.3. Tuvalet ve lavabolar

Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde yeterli sayıda tuvalet ve lavabo bulunacaktır.

Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı olacaktır.

8. İlk yardım odaları ve ekipmanları

8.1. İlk yardım ekipmanı yapılan işin özelliğine uygun olacaktır.

Bir veya daha fazla ilk yardım odası bulunacaktır.

Bu odalarda, kaza halinde yapılacak işleri belirten ilk yardım talimatı kolay görülebilecek şekilde asılacaktır.

8.2. İlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır.

Buralar Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecektir.

8.3. Ayrıca, çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır.

Bu ekipman uygun şekilde işaretlenecek ve kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır.

8.4. Mevcut ilk yardım ekipmanının kullanımı için yeterli sayıda işçi eğitilecektir.

9. Ulaşım yolları

Motorlu taşıtların çalışma sahalarına girmesi durumunda, trafik kurallarına uygun gerekli düzenleme yapılacaktır.

 

BÖLÜM C

DENİZLERDEKİ TESİSLERDE UYGULANACAK

ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

 

1. Genel hususlar

1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendi hükmü saklı kalmak kaydı ile bu bölüm kapsamına giren işyerinden sorumlu olan işveren, hem olağan hem de olağanüstü durumlarda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak üzere alınması gerekli ilgili tüm önlemlerin sağlık ve güvenlik dokümanında yer almasını sağlayacaktır.

Bu amaçla, sağlık ve güvenlik dokümanında aşağıdaki hususlar yer alacaktır;

a) İşçilerin sağlık ve güvenliği için ciddi sonuçlar doğuracak kazalara neden olabilecek, birbirleriyle bağlantılı olarak yürütülen işler de dahil, işyeri ile ilgili özel tehlike kaynaklarını belirleyecektir.

b) Yukarıda belirtilen özel tehlike kaynakları ile ilgili riskleri değerlendirecektir.

c) Yukarıda (a)’da belirtilen kazaların önlenmesi, yayılmasının sınırlandırılması ve acil durumlarda işyerinin tahliyesinin uygun ve kontrollü bir şekilde yapılması için alınmış olan önlemler belirtilecektir.

d) Yönetim sisteminin, hem olağan hem de olağanüstü durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun yapılandırıldığı gösterilecektir.

1.2. İşveren, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlerin her aşamasının planlanması ve uygulanmasında, sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen prosedür ve düzenlemelere uyacaktır.

1.3. Birden fazla işverenin farklı çalışma yerlerinden sorumlu olması halinde, sağlık ve güvenlik dokümanının hazırlanmasında ve gerekli iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınmasında işverenler işbirliği yapacaklardır.

2. Yangından korunma

2.1. Yangından korunma, yangının algılanması ve yangınla ve yangının yayılması ile mücadele konusunda, sağlık ve güvenlik dokümanında belirtildiği şekilde gerekli önlemler alınacaktır.

Mümkün olduğu durumlarda, riskli alanlar yangın duvarları ile ayrılacaktır.

2.2. Sağlık ve güvenlik dokümanında riskli olarak belirlenen tüm yerler, uygun yangın algılama ve yangından korunma, yangınla mücadele ve alarm sistemleri ile donatılacaktır.

Bu sistemler en az aşağıdakileri kapsayacaktır;

- Yangın algılama sistemleri,

- Yangın alarmları,

- Yangın için ana su borusu,

- Yangın vanaları ve hortumları,

- Basınçlı su sistemleri ve göstergeleri,

- Otomatik sprink sistemleri,

- Gazlı söndürme sistemleri,

- Köpük sistemleri,

- Taşınabilir yangın söndürücüler,

- İtfaiyeci ekipmanları.

2.3. Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanları, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olacak ve gerektiğinde zarar görme ihtimaline karşı korunacaktır.

2.4. Yangının algılanması, yangınla ve yangının yayılması ile mücadele konusunda alınacak önlemlerle ilgili detayları içeren yangından korunma planı işyerinde bulundurulacaktır.

2.5. Acil durum sistemleri ayrılmış olacak veya acil durumlarda işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamak üzere kazalara karşı korunmuş olacaktır.

Gerektiğinde bu sistemler yedekli olacaktır.

2.6. Yangınla mücadele ekipmanları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde işaretlenecektir.

Bu işaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.

3. Acil durumlarda uzaktan kumanda

3.1. Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, acil durumlar için uzaktan kumanda sistemi kurulacaktır.

Bu sistem, acil durumlarda kullanılmak üzere, uygun yerlerde bulunan kumanda yerlerinde ve gerekiyorsa toplanma yerleri ile tahliye istasyonlarında da bulunacaktır.

3.2. Uzaktan kumanda ekipmanı, en az, havalandırma sistemlerine, tutuşmaya neden olabilecek ekipmanın acil olarak kapatma sistemine, parlayıcı sıvı ve gaz çıkışını önleyecek sisteme, yangından korunma sistemlerine ve sondaj kuyusu kontrol sistemine, uzaktan kumanda edebilecek kapasiteye sahip olacaktır.

4. Genel ve acil durum haberleşme sistemi

4.1. Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, işçi bulunan her işyerinde;

a) işyerinin insan bulunan bütün bölümlerine alarm işaretini iletebilecek kapasiteye sahip sesli veya ışıklı sistem,

b) işyerinin çoğu zaman işçi bulunan bütün kısımlarından açıkça işitilebilecek kapasiteye sahip sesli sistem,

c) kıyı ve kurtarma servisleri ile sürekli haberleşmeyi sağlayacak sistem,

bulunacaktır.

4.2. Bu sistemler acil durumlarda işlevlerini sürdürebilecek kapasiteye sahip olacaktır.

Sesli uyarı sistemi, güvenilir olmayan enerji kaynağından beslenmeyen haberleşme sistemleri ile desteklenecektir.

4.3. Alarm kumandaları uygun yerlerde bulunacaktır.

4.4. Normal olarak insanların bulunmadığı yerlerde, işçilerin kullanabilecekleri uygun haberleşme sistemi bulunacaktır.

5. Güvenli toplanma yerleri ve isim listesi

5.1. Tahliye ve güvenli toplanma yerlerini, ısıdan, dumandan ve mümkün olduğu kadar patlama etkilerinden korumak için uygun önlemler alınacak, tahliye ve güvenli toplanma yerlerine ulaşan ve buralardan çıkışı sağlayan kaçış yolları kullanılabilir durumda olacaktır.

Alınan bu önlemler, güvenli tahliye, kaçış ve kurtarmanın organize edilmesi ve yürütülmesi için geçecek sürede işçilerin güvenliğini sağlayacak şekilde olacaktır.

5.2. Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, güvenli tahliye veya toplanma yerinde, bu ekin (C) Bölümünün 3 üncü maddesinde belirtilen ekipmanlara uzaktan kumanda edebilecek sistemler ile kıyı ve acil servislerle haberleşmeyi sağlayacak donanım bulunacaktır.

5.3. Güvenli toplanma ve tahliye yerleri, çalışma yerlerinden ve diğer tesislerden kolay ulaşılabilir yerlerde olacaktır.

5.4. Her bir güvenli toplanma yerinde, toplanacak işçilerin isim listesi buralarda asılı bulunacak ve bu listeler güncelleştirilmiş olacaktır.

5.5. Acil durumlarda özel görevi bulunan işçilerin listesi işyerinin uygun yerlerinde asılı bulunacaktır.

Bu işçilerin isimleri, bu ekin (A) Bölümünün (2.6) maddesinde belirtilen yazılı talimatlarda yer alacaktır.

6. Tahliye ve kaçış

6.1. İşçiler herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitileceklerdir.

Genel acil durum eğitimine ek olarak, işçilere sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen işyerinin özelliğine uygun eğitim verilecektir.

6.2. Sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak, işçilere hayatta kalma teknikleri ile ilgili uygun eğitim verilecektir.

6.3. Her iş yerinde acil durumlar için uygun ve yeterli tahliye araçları ile denize doğru kaçış imkanları bulunacaktır.

6.4. İşyerinin tahliyesi ve deniz kurtarma koşulları için acil durum planı hazırlanacaktır.

Sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilenlere bağlı olarak hazırlanan plan, yedek deniz araçları ve helikopterler ile bunların yüklenme süreleri ve kapasiteleri ile ilgili kriterleri de içerecektir.

Her bir yükleme için gerekli olan süre sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilecektir.

Yedek deniz araçları, tahliye ve kurtarma gereklerini karşılayacak şekilde düzenlenecek ve donatılacaktır.

6.5. Cankurtaran sandalı, botu, simidi ve yeleği ile ilgili asgari gerekler;

- Yeterli bir süre hayatta kalmayı sağlayacak uygunlukta ve donanımda olacaktır.

- Bütün işçilere yetecek sayıda olacaktır.

- Türü işyerine uygun özellikte olacaktır.

- İşlevleri ve kullanılacakları koşullar dikkate alınarak uygun malzemeden yapılmış olacak ve kullanım için hazır bulundurulacaktır.

- Kullanıldıklarında dikkat çekici renklerde olacak ve kurtarma ekibinin dikkatini çekmekte kullanılacak araçlarla donatılacaktır.

6.6. Acil kullanım için yeterli can kurtarma araç ve gereci hazır bulundurulacaktır.

7. Güvenlik tatbikatları

İşyerlerinde güvenlik tatbikatları yapılacak ve düzenli aralıklarla tekrar edilecektir;

- Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen kriterler doğrultusunda, acil durum ekipmanının kullanılması veya işletilmesi görevi de dahil acil durumlarda özel görevi bulunan bütün işçiler eğitilecek ve bu görevlerini yerine getirme becerileri kontrol edilecektir.

Görevli işçilere, bu ekipmanların doğru bir şekilde kullanılması veya işletilmesi hususunda da tatbikat yaptırılacaktır.

- Tatbikatta kullanılan bütün acil durum ekipmanı test edilecek, temizlenecek ve yeniden dolumu yapılacak veya yenilenecek ve kullanılan bütün taşınabilir ekipman muhafaza edildikleri yerlerine geri konacaktır.

- Cankurtaran teknelerinin operasyon için hazır olduğu teyit edilecektir.

8. Sıhhi tesisler

8.1. Soyunma yerleri, elbise dolapları

8.1.1. Çalışmaları sırasında özel iş elbiseleri giymek zorunda olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacaktır.

Soyunma yerleri kolaylıkla ulaşılabilecek yerlerde ve yeterli büyüklükte olacak ve buralarda oturma yerleri bulunacaktır.

8.1.2. Soyunma odaları yeterince geniş olacak ve burada her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktır.

Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli olacak veya iki ayrı elbise dolabı verilecektir.

Islak iş elbiselerinin kurutulabilmesi için gerekli imkanlar sağlanacaktır.

8.1.3. Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri olacaktır.

8.1.4. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde işçilerin elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanacaktır.

8.2. Duşlar

İşçilere ait sosyal tesislerde sağlanan imkanlara ilave olarak, gerektiğinde çalışma yerlerinin yakınında uygun duş tesisleri yapılacaktır.

8.3. Tuvalet ve lavabolar

İşçilere ait sosyal tesislerde sağlanan imkanlara ilave olarak, gerektiğinde çalışma yerlerinin yakınında uygun tuvalet ve lavabolar yapılacaktır.

Tuvaletler kadın ve erkek işçiler için ayrı ayrı olacaktır.

9. İlk yardım odaları ve ekipmanları

9.1. İşyerinde yapılan işin özelliğine ve işyerinin büyüklüğüne göre, bir veya daha fazla ilk yardım odası bulunacaktır.

9.2. İlk yardım odalarında, ilk yardım hizmetinin verilebilmesi ve gerektiğinde işyeri hekiminin talimatı doğrultusunda tedavi yapılabilmesi için yeterli sayıda uzman işçi ile uygun ekipman, malzeme ve ilaç bulundurulacaktır.

Buralar Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecektir.

9.3. Ayrıca, çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır.

Bu ekipman uygun şekilde işaretlenecek ve kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır.

10. Barınma

10.1. Yapılan işin doğası, büyüklüğü ve süresi gerektiriyorsa, işveren işçilere uygun barınma olanakları sağlayacaktır.

Bu barınaklar aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

- Sağlık ve güvenlik dokümanında belirtildiği şekilde, patlamaların etkisine, duman ve gaz sızmalarına ve yangın çıkmasına ve yangının yayılmasına karşı uygun şekilde korunmuş olacaktır.

- Uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri ile donatılmış olacaktır.

- Her katta, kaçış yollarına açılan birbirinden bağımsız en az iki çıkış yeri bulunacaktır.

- Diğer alanlardan gelebilecek, sağlığa zararlı gürültü, koku ve dumana ve sert hava koşullarına karşı korunmalı olacaktır.

- Tehlikeli alanlardan uzakta ve çalışma yerlerinden ayrı olacaktır.

10.2. Bu barınaklarda, işyerinde kalacak işçilere yetecek sayıda yatak veya ranza bulundurulacaktır.

Yatmak için ayrılan bütün odalar, işçilerin giysilerini koyabilecekleri büyüklükte yeterli alana sahip olacaktır.

Kadınlar ve erkekler için yatakhaneler ayrı ayrı olacaktır.

10.3. Bu barınma yerlerinde sıcak ve soğuk akar su bulunan yeterli sayıda duş ve yıkanma yerleri bulunacaktır.

Duşlar, kadın ve erkekler için ayrı ayrı olacaktır.

Duşlar, işçilerin rahatça yıkanabileceği genişlikte ve uygun hijyenik koşullarda olacaktır.

10.4. Barınaklarda yeterli sayıda tuvalet ve lavabo bulunacaktır.

Tuvalet ve lavabolar, kadın ve erkekler için ayrı ayrı olacaktır.

10.5. Barınakların ve buralardaki tüm malzemelerin her zaman uygun hijyenik şartlarda olması sağlanacaktır.

11. Helikopter operasyonları

11.1. İşyerlerinde helikopter pisti, en büyük helikopterin en zor şartlarda kolayca inip kalkabileceği ve görevini yerine getirebileceği büyüklükte olacak ve helikopter operasyonlarının kolay yapılmasına olanak sağlayacak şekilde yerleştirilecektir.

Helikopter pisti planlanan hizmetlere uygun yapıda tasarlanacak ve inşa edilecektir.

11.2. Helikopterlerin müdahalesini gerektirecek herhangi bir kazada kullanımına ihtiyaç duyulacak malzemeler, helikopterin konacağı alanın yakınlarında depolanacaktır.

11.3. İşçilerin ikamet ettikleri işyerlerinde, helikopter hareketleri esnasında yeterli sayıda, amaca uygun eğitimli acil müdahale personeli helikopter pistinde hazır bulunacaktır.

12. İşyerlerinin denizlerde konuşlandırılması – güvenlik ve sağlamlık

12.1. Sondajla maden çıkartma işletmelerinin açık denizde konuşlandırılması esnasında, işçilerin sağlık ve güvenliklerini korumak için gerekli olan bütün önlemler alınacaktır.

12.2. İşyerlerinin açık denizde konuşlandırılması ile ilgili çalışmalar, güvenliği ve sağlamlığı sürekli kılacak şekilde yapılacaktır.

12.3. İşyerlerinin açık denizde konuşlandırılması çalışmaları sırasında kullanılan ekipman ve çalışma yöntemleri, hem normal hem de kritik koşullar göz önünde bulundurularak, sondajla maden çıkartma işletmelerinde çalışacak işçilerin maruz kalacakları riskleri azaltacak şekilde olacaktır.

Sayfa Başı


Tebliğ

Zonguldak Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 06/10/2003

Karar No      : 18

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, 06/10/2003 tarihinde Vali Yardımcısı Mehmet ÇUBUKTAR başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İlimiz sınırları içerisindeki hava kirliliğinin azaltılması amacıyla Çevre Kanununa bağlı olarak yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 45 ve 52 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan yakıt programı ve temiz hava planlarının aşağıdaki hususları içermesi uygun görülmüştür.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17/5/1999 tarihli ve 320-6260 sayılı yazısı ile Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 26/8/2003 tarihli ve 1365-13184 sayılı (2003/5) Genelgesinde ilimiz 2003 – 2004 kış sezonu itibari ile birinci derece kirli il olarak belirlenmiş ve anılan genelgede belirtilen hususlar dikkate alınarak ilimizde ısınma ve sanayi amaçlı kullanılacak yakıt özellikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1- a) Isınma amaçlı kullanılacak yerli kömür özellikleri:

 

Yanar Kükürt

: % 1 max (± 0,01) (satışa sunulan)

 

Alt Isıl Değeri

: 4000 (-200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

 

Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max % 10 tolerans

   

200 mm üstü % 10 tolerans

Satışa sunulan kömürlerin elenmiş olma koşulu vardır.

b) Isınma amaçlı kullanılacak ithal kömür özellikleri:

 

Toplam Rutubet (satışa sunulan)

: % 10 (max)

 

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: % 0,9 (max)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: % 10-28 (±2 tolerans)

 

Kül (kuru bazda)

: %14 (max) (+%1 tolerans)

 

Alt Isıl Değeri (satışa sunulan)

: 6200 Kcal/kg. (min)

 

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max % 10 tolerans )

c) Sanayi amaçlı kullanılacak ithal kömürlerin özellikleri:

 

Alt Isıl Değeri (satışa sunulan)

: 6000 Kcal/kg (-500 Kcal/kg tolerans)

 

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: % 1 + (% 0,1 tolerans)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: % 36 + (% 0,1 tolerans)

 

Toplam Nem (satışa sunulan)

: % 10 + (% 0,1 tolerans)

 

Boyut

: 0-50 mm

Entegre demir-çelik tesisleri uçucu madde ve ebat serbest bırakılmıştır.

d) Isınma amaçlı yakıt olarak TÜPRAŞ tarafından üretilen % 1,5 kükürt içeren TÜPRAŞ Kalorifer yakıtının kullanılmasına,

e) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 26/8/2003 tarih ve 1365-13184 sayılı, 2003/5 nolu Genelgeleri gereği ithal kömür adı altında, yüksek oranda kükürt içeren (% 5,5) ısınma amaçlı petrol kokunun yasaklanmasına ve petrol kokunun tüketiminin önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılmasına; sadece çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperansyonlu) kireç fabrikalarında kullanılmasına, petrol kokunun ısınma amaçlı olarak toptan veya perakende satışını yapan, bulunduran işyerlerinin ve kullanıcılarının herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın haklarında yasal işlem yapılmasına,

2- İlimizde hava kirliliğinin önlenmesi ile ilgili olarak bu kararla alınacak tedbirleri ve satışa sunulacak yakıtların özellikleri, üretimi, pazarlaması, tüketimi ve yapılacak denetimlerde aşağıdaki kurallara uyulmasına,

a) İlimizde yakıt satışı yapacakların İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden "Yakıt Uygunluk Belgesi" almaları zorunluluğunun getirilmesine,

Yakıt Uygunluk Belgesi almak için dilekçe ve ekinde;

(1) Firmanın Sanayi veya Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

(2) İmza Sirküleri,

(3) Vergi Levhası,

(4) Varsa bayilerinin adı-adresi,

(5) Depo yerini ve kapasitesini gösterir belge,

(6) Çevre Bakanlığından alınmış ithal izin belgesi (yakıt ithalatçıları için),

(7) Yakıtın menşeini belirtir yazı, analiz raporu,

(8) Belediyeden alınmış açılış ruhsatı,

(9) Ekte örneği sunulan noterden tasdikli taahhütname ile beraber Zonguldak Valiliğine başvuruda bulunulmasına,

b) İlimiz meskun mahal içinde ısınmada, sanayi ve üretim sektöründe 6 nolu fuel-oil ile mecburi uygulamada olan TS 3082 EN 580 motorin standardını veya ana üretim spesifikasyonlarını sağlamayan ucuz mazot adı altında temin edilen, satın alınan ya da kullanılan motorinlerin ilimiz kriterlerine uymayan yüksek kükürtlü fuel-oilin temin, satış ve kullanımının engellenmesi, ayıplı mal kapsamına giren veya farklı petrol ürünlerinin (paçal edilerek) karıştırılarak satış ve kullanımının yasaklanmasına,

c) Hava kirliliğine neden olan emisyonlar arasında yer alan kükürt dioksit (SO2) emisyonunun azaltılması için yaklaşık % 3.5 kükürt (S) içeren 6 nolu fuel-oilin ısınma ve sanayide ısınma ve üretim amaçlı kullanılmasının yasaklanmasına,

d) Küçük sanayi siteleri, motor bakım ve onarım atölyelerinde, akaryakıt istasyonlarında, oto yıkama-yağlama gibi işyerlerinde oluşan "atık ve artık yağlar"ın yakıt olarak kullanılması veya herhangi bir amaçla yakılmasının yasaklanmasına,

e) Tüketicilerin ve bayilerin, tüketim ve/veya pazarlama maksadıyla ihtiyaç duydukları yakıtların; Yakıt Uygunluk Belgesi almış satıcılardan alma ve yapılan kontrollerde fatura-perakende satış fişi, sevk irsaliyesi yakıtın menşei belgesini ibraz etme zorunluluğu getirilmesine,

f) Yakma sistemlerinin denetlenmesinde;

- Yakıtın menşei belgesi (fatura, sevk irsaliyesi ve benzeri gibi),

- Var ise yakıtın fiziksel özellikleri,

- Ateşleyicilere ait ateşçi belgesinin bulunup bulunmadığı,

- İzin verilen yakıtın dışında yakıtın bulunup bulunmadığı,

- Kazan yakma talimatının ateşçilerin görebileceği şekilde asılı olup olmadığı,

- Kazan ve bacaların temizlik, bakım ve onarımların yapılıp yapılmadığının, tespit edilmesine,

g) Amacı ve miktarı ne olursa olsun, depo ruhsatı olmayan, Yakıt Uygunluk Belgesi bulunmayan ticarethanelerde yakıt depolanmasının yasaklanmasına,

3- İlimizde hava kirliliğinin azaltılması için;

a) İldeki tüm yakma sistemlerinin; yanma verimi ve yanma kusurlarının tespit edilmesi amacıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce denetlenmesine, gerektiğinde denetimlere ilgili belediyesi, Jandarma/Emniyet, Sağlık Müdürlükleri temsilciliklerinin katılmasının sağlanmasına ve denetimler sonrasında yakma sistemlerinin uygun olmayanlara gerekli tedbirlerin aldırılmasına,

b) Yakma sistemlerinin ehliyetli ateşçiler tarafından yakılması zorunluluğunun getirilmesine,

c) TSE Standartlarına uygun olmayan soba ve kalorifer kazanlarının satışının yasaklanması (özellikle teneke ve alttan yakmalı sobalar), satıcıların bu konuda uyarılması ve gerekli denetimlerin yapılmasına,

d) Denetimlerin sağlıklı yapılabilmesi için satıcılar tarafından yapılan her parti yakıta ait sevk irsaliyesi ve faturanın arka yüzüne "Satışı yapılan ........ yakıt, .......................... adresinden çıkarılmış/temin edilmiş olup, Zonguldak Valiliğinden almış olduğum ............. tarih ve ........... nolu ............ Yakıt Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklere haizdir." metnine yer verilmesi zorunluluğu getirilmesine (bu madde şüpheli durumlarda yakıtların analiz edilmesine engel teşkil etmez),

e) Denetimlerin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla, tüketicilerin faturasız ve sevk irsaliyesiz yakıt kullanmasının yasaklanmasına,

f) Kusurlu yakma sistemlerinin kullanılmamasına ve yakma sistemlerinin sahiplerince yıllık bakım ve onarımlarının yapılmış olmasına,

g) Her yakma sezonu öncesinden (01 Ekim) olmak üzere belediyelerce baca temizliklerinin yapılmasının sağlanılması ve denetlenmesine,

h) Binalarda ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla 8/5/2000 tarih ve 24043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 14/6/2000 tarihinde yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskan Bakanlığının "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği" ve 14/6/1999 tarih ve 23725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı" ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/11/1984 tarih ve 18580 sayılı Resmi Gazete’de mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufunun sağlanması amacıyla yayımlamış olduğu "Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği"nin uygulanmasının sağlanmasına ve ilimiz sınırları içerisinde yapılacak binalara ilişkin projelerin "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği ve TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı"na uygun olarak hazırlanması için, İlimiz Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, belediyelere, İnşaat Mühendisleri Odalarına, Mimarlar Odasına duyuruda bulunulmasına, bu yönetmeliklerin uygulanması ile ilgili olarak faaliyet sahiplerinin ve kontrol görevlilerinin sorumlu tutulmasına,

ı) Yakma sistemlerinde görevlendirilecek ehliyetli ateşçilerin bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Başkanlığı ve Makine Mühendisleri Odasınca hizmet içi eğitim kurslarının düzenlenmesine,

i) İlimize ehliyetli ateşçi kazandırılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Başkanlığınca ateşçi kurslarının düzenlenmesine,

j) Taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin disipline edilmesi amacıyla egzoz gazı emisyon ölçümlerine devam edilmesine ve egzozundan aşırı derecede siyah duman çıkan ve yağ yakan taşıtların trafikte denetlenerek, kurallara uymayan taşıt sahipleri için cezai müeyyidelerin uygulanması ve gerektiği hallerde trafikten men edilmesine,

k) Süper benzinde kurşunsuz benzine göre 31 kat daha fazla kurşun bulunduğu düşünülerek, benzinli araçlarda kurşunsuz benzin kullanılması konusunda halkın uyarılması ve hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde tek-çift plaka uygulamasına gidilerek trafiğin sınırlandırılmasına,

l) Egzoz emisyonlarında en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanlarının (park, bahçe ve sair) mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta planlanması ve yapılmasına,

m) Toplu taşıma araçlarının kullanımının desteklenmesine,

n) Sanayi kuruluşları, işyerleri ve konutlarda yakma sistemleri emisyon ölçümlerinin yapılmasının devam edilmesine,

o) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde verilen esaslar ve sınır değerler çerçevesinde izne tabi tesisler ile izne tabii olmayan tesislerde mevcut bulunan tüm emisyon azaltıcı sistemler ile tutucu cihazlar (filtre ve benzeri) ve proseslerin, sürekli ve düzenli şekilde çalıştırılması ve faal tutulmasını sağlayıcı bütün tedbirlerin tesis sahipleri ve işleticileri tarafından alınmasının temini ve bu hususların tesislerde denetlenmesine,

p) Her türlü çöp ve atık maddelerin, yanık ve/veya atık yağların, lastik, hurda, plastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri ve benzeri malzemelerin ısınma ve/veya yok etme amacıyla işyerlerinde, konutlardaki yakma sistemlerinde, cadde, sokak, bahçe ve/veya belediye çöplüğü ve benzeri mekanlarda yakılmasının yasaklanmasına,

r) Hava kirliliği ölçümlerine Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğünce devam edilmesi ve 1 inci uyarı kademesine (Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 53/4 maddesi uyarınca; 24 saat ortalaması olarak SO2: 700 µg/m_, duman (PM): 400 µg/m3) ulaşıldığında Valilik Makamının acilen bilgilendirilmesi ve Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının Başkanlığında Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğü, Çevre ve Orman, Sağlık, Bölge Çalışma, İl Sivil Savunma, Emniyet Müdürlükleri ile Belediye Başkanlığından müteşekkil kriz komisyonu oluşturulması ve yöre halkının daha sonra yayınlanacak Valilik tebliğlerine göre hareket edilmesinin sağlanmasına,

s) Dış ortam sıcaklığı 15 ∞C ve altına düşmedikçe kalorifer ve sobaların yakılmasının yasaklanmasına, dış ortam sıcaklığının 15 ∞C ve altında olması durumunda ise iç ortam sıcaklığının işyerlerinde 18 ∞C, konutlarda 20 ∞C’yi aşmayacak şekilde yakılmasına ve bu konuda her kademedeki görevlilerin sorumlu tutulmasına,

t) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler mümkünse sabah saat 10’dan sonra ve akşam en geç saat 16’dan önce yakılmasına,

u) Yakıt programı ve temiz hava planlarına uyulması konusunda bilgilendirilmesi amacıyla resmi kurumlar ve lojmanlara gerekli yazışmaların yapılması, sabahları denetim yapılması, denetim sonucunda programa uymayanların ilk tespitte uyarılması, ikinci tespitinde ise cezai işlem uygulanması ve konu ile ilgili gerekli bilginin basına duyurulmasına,

4- İhbar ve denetimler için üreticilerin, bayii ve tüketicilerin, pazarladıkları ve tükettikleri katı ve sıvı yakıtların bu Mahalli Çevre Kurulu Kararıyla belirlenen özelliklere sahip olup-olmadığı ve belirlenen usul ve esaslara uyup/uyulmadığının tespiti amacıyla, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; Jandarma Komutanlığı, Emniyet, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ile İl Defterdarlığı temsilcilerinden oluşan bir ekip kurulmasına ve denetlemenin bu ekip tarafından yapılmasına, denetleme sonucunda Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklere haiz olmayan yakıtların satıştan men edilmesi ve ilgililer hakkında mevzuatı dahilinde yasal işlem yapılmasına,

5- Kömür satış depolarının belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyesince, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise Valilikçe (Sağlık, Çevre ve Orman Müdürlüklerince) belirlenecek uygun bir alanda kurulması ve bu depoların Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğince ruhsatlandırılmasına,

6- Temiz hava planları ve yakıt programı ile belirlenen yukarıda belirtilen hususlara uyulmaması halinde ilgili müdürlüklerce mevzuatları dahilinde ilgililere yasal işlem uygulanmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

EK-1

 

 

VALİLİK MAKAMINA

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

ZONGULDAK

 

 

TAAHHÜTNAME

 

1- ZONGULDAK il sınırları içerisinde satacağımız kömürlerin, İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından 06/10/2003 tarih ve 18 nolu kararda belirlenen özelliklere haiz olacağına,

2- Valilikçe görevlendirilmiş personelin/kurulun istemesi halinde, kömürün tesiste üretimini ve laboratuvar çalışmalarını izleyip, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vereceğimizi,

3- Yetkililerce istenmesi durumunda satışını yaptığım kömürün, her aşamada istenilen süre içerisinde laboratuvara götürerek analizlerini yaptırmaya, analizler sonuçlanıncaya kadar bekletmeye ve analiz neticesinde Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygun çıkmayan yakıtlar ile bayii-tüketiciye intikal etmiş olup da denetim ve/veya analizler sonrasında Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri taşımadığı tespit edilen kömürleri geri alacağıma ve bayii ve tüketiciden iade olunan kömür ile kendi iş yerlerimdeki (depo, ocak, satış noktaları ve sair) kömürleri satışa sunmayacağıma ve bundan dolayı bayii-tüketicinin zararlarını karşılayacağıma,

4- İhtiyaç hissedilmesi durumunda üretim yerinden/taşıma aracından, depodan, satış yerlerimden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri tarafımızdan karşılayacağımıza,

5- Sevk edecekleri her parti kömür için bayi ve tüketiciye iletilmek üzere fatura, sevk irsaliyesi, kömürün tesis/depo çıkış belgesi, kömürün menşeini belirtir yazıyı yakıt nakil aracına vereceğime,

6- Satışını yaptığım her parti kömüre ait sevk irsaliyesi ve faturanın üzerine "Satışı yaptığım kömür ...... sahadan/bölgeden çıkartılmış olup, .../..../....... tarih ve ..... nolu Yakıt Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklere haizdir." metnine yer vereceğimizi,

7- Kömür deposunu Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği hükümlerine göre ruhsatlandıracağımızı,

8- Satışını yaptığımız her parti kömürün nakliyesinin mutlaka üzeri branda ile örtülü araçlarla yapılmasını sağlayacağımıza,

9- Yapılacak denetimlerde bir ay içerisinde 2 (iki) kez menşei belgesiz, sevk irsaliyesiz, faturasız veya Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürü sattığımız, naklettiğimiz veya başka kişi/kuruluşlara naklettirdiğimiz tespit edildiğinde "Yakıt Uygunluk Belgesinin" iptalini itirazsız kabul edeceğimizi,

10- Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususları tarafımıza yapılmış tebliğ ve uyarı niteliğinde olduğunu, kabul ve taahhüt ederiz.

 

Kişi/Şirket Kaşesi

Ad-Soyadı/İmza

EK-2

VALİLİK MAKAMINA

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

ZONGULDAK

 

TAAHHÜTNAME

 

1- Zonguldak İl sınırları içerisinde satacağım sıvı yakıtların, İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından 06/10/2003 tarih ve 18 nolu kararda belirlenen özelliklere haiz olacağına,

2- Valilikçe görevlendirilmiş personelin veya kurulun, yakıtın tesiste üretimini ve laboratuvar çalışmalarını izleyip, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vereceğimizi,

3- Yetkililerce istenmesi durumunda; satışını yaptığım yakıtın her aşamada istenilen süre içerisinde laboratuvara götürerek analizlerini yaptırmaya, analizler sonuçlanıncaya kadar bekletmeye ve analiz neticesinde Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygun çıkmayan yakıtlar ile bayii-tüketiciye intikal etmiş olup da denetim ve/veya analizler sonrasında Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri taşımadığı tespit edilen yakıtları geri alacağıma ve bayii ve tüketiciden iade olunan yakıt ile kendi iş yerlerimdeki (depo, satış noktaları ve sair) yakıtı satışa sunmayacağımı ve bundan dolayı bayii-tüketicinin zararlarını karşılayacağımı,

4- İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından 06/10/2003 tarih ve 18 nolu kararda belirlenen özelliklere haiz olmadığı tespit edilen sıvı yakıtı lisanlı geri kazanım tesislerine geri göndereceğime,

5- İhtiyaç hissedilmesi durumunda üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden, tüketicilerden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderlerin tamamının şirketimizce/tarafımızdan karşılanacağını,

6- 12 Temmuz 1998 tarih ve 23400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "TS 1446 Sıvılaştırılmış LPG Depolama Kuralları" ile "TS 1449 LPG Doldurma ve Boşaltma Kuralları" ve 23/12/2000 tarih ve 24269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Dağıtım Şirketleri ile Yetkili Bayilerin ve Tüketicilerin uymaları Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğe uyacağımı,

7- Sıvı yakıtların üretimini/dolum tesislerini/depolama işlemlerimi, Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği hükümlerine göre ruhsatlandıracağımızı,

8- Satışını yapacağım sıvı yakıtların nakliyesinin mutlaka tehlikeli atık taşıma lisansı almış araçlarla yapacağımı,

9- Sevk edecekleri her parti yakıt için bayi ve/veya tüketiciye iletilmek üzere fatura, sevk irsaliyesi, yakıtın tesis/depo çıkış belgesi, yakıtın menşeini belirtir yazıyı nakil aracına vereceğimi,

10- Satışını yaptığım her parti yakıta ait sevk irsaliyesi ve faturanın üzerine "Satışı yaptığım yakıt ................................................ şirketinden alınmış olup, .../..../....... tarih ve ........ nolu Yakıt Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklere uygundur." metnine yer vereceğimizi,

11- Yapılacak denetimlerde bir ay içerisinde 2 (iki) kez menşei belgesiz, sevk irsaliyesiz, faturasız veya Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen özelliklere uygun olmayan yakıt sattığımız, naklettiğimiz veya başka kişi/kuruluşlarla naklettirdiğimiz tespit edildiğinde "Yakıt Uygunluk Belgesinin" iptalini itirazsız kabul edeceğimizi,

12- Yukarıda belirtilen maddeleri tarafımıza yapılmış tebliğ ve uyarı niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

 

Kişi/Şirket Kaşesi

Ad-Soyadı/İmza

Sayfa Başı