Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Şubat 2004

PAZAR

Sayı : 25374

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet  Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

— Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Türk Standartları Enstitüsünün Muayene ve/veya Laboratuvar Hizmet Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG/2004-2)

— Aydın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 89)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

13 Şubat 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-2058

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Şubat 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Şubat 2004

B.01.0.KKB.01-06-44-2004-203

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13 Şubat 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2058 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Şubat 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığından:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının bu Yönetmelik kapsamındaki kadro unvanlarına ilk defa veya yeniden açıktan kura ile yapılacak atamalarda takip edilecek esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik; uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden açıktan atanmak üzere müracaat edecek adaylar ve bunlara uygulanacak kura ile bu adayların atanacakları kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğretim elemanı unvanları ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve mahalli idareler kadrolarına yapılacak atamalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek madde 1 ine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Kamu Kurum ve Kuruluşları: 2 nci maddede belirtilen kadro unvanlarında personel çalıştıran 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarını,

d) Kanun: 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu,

e) Kura: Uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamalar için ilgililerin katılımına açık olarak yapılan yer tespit yöntemini,

f) İlk Defa Atama: Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ilk defa atamayı,

g) Yeniden Atama: Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre yeniden atamayı,

h) Uzman (T.U.T.G.): Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre atanacak uzman tabibleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kura Komisyonunun Teşkili ve Görevleri

Kura Komisyonunun Teşkili

Madde 5 —Bakanlıkta her yıl kuraya ilişkin işlemleri yürütmek üzere, Bakanın Onayı ile; bir müsteşar yardımcısının başkanlığında ana hizmet birimlerinden bir kişi, personel biriminden ve hukuk müşavirliğinden birer kişi olmak üzere toplam dört kişiden oluşan bir Bakanlık Kura Komisyonu kurulur. Kura Komisyonuna katılacaklar en az Daire Başkanı ve Hukuk Müşaviri düzeyinde olmalıdır.

Diğer kurumlarla birlikte kura yapılması halinde Kura Komisyonunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı oy hakkı bulunan birer üye ile temsil edilir. Söz konusu kurumlar bu Komisyona gönderecekleri temsilcileri ve yedek temsilcilerini her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlığa bildirirler. Bu Komisyonda kuraya katılan diğer kamu kurum ve kuruluşları da gözlemci bulundurabilir.

Kura Komisyonunun kararları oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

Kura Komisyonunun sekreterya işlemleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Kura Komisyonunun Görevleri

Madde 6 —Kura Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık kura takvimini belirlemek,

b) Her kura döneminden önce toplanarak kura ile ilgili konuları görüşüp karara bağlamak,

c) Kura ile atama yapılacak kadro unvanlarını, kadro unvanlarının sayılarını ve hizmet birimlerini ilan etmek,

d) ) 657 sayılı Kanun ile 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında mazerete dayanarak yapılan müracaatları değerlendirmek,

e) Kuraların yaptırılması, kura sonuçlarının ilanı ve kuraya yapılacak itirazların değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

f) Kuraya ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kura ve Atamaya İlişkin Esas ve Usuller

Kuraya İlişkin Esas ve Usuller

Madde 7 —Kuraya ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe tabi adayların ilk defa veya yeniden açıktan atanmaları, belirtilen esas ve usullere göre Bakanlığın koordinatörlüğünde yapılan kura sonuçlarına göre elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

b) Bu Yönetmeliğe tabi personel için bir yılda en fazla 6 defa kura düzenlenebilir.

c) 657 sayılı Kanun ile 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında mazereti olan adaylar için ayrı bir kura yapılmaz, ancak her kura döneminde münhal olarak ilan edilen yerlere mazereti olan adaylar öncelikle yerleştirilirler.

d) Kura için ilan edilecek kadrolar, kurum ve kuruluşların o kura dönemdeki ihtiyaç durumuna ve hizmet gereklerine göre tespit edilir.

e) Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, münhal kadro, unvan ve görev yerlerini açıklayan listeleri, her kura döneminde kura takviminde belirtilen süre içinde Bakanlığa gönderirler.

f) Kura ile ilan edilen kadro sayısı, kura için başvuru yapılacak yer ve zaman, kuranın yapılış şekli ve gerekli görülen diğer hususlar kura tarihinden en az 15 gün önce, Resmi Gazete’de, ülke genelinde günlük olarak yayımlanan en az 1 gazetede ve Bakanlığın www.saglik.gov.tr. adresli internet sitesinde ilan vermek suretiyle duyurulur.

g) Kuraya, bu Yönetmeliğe tabi olup, o kura döneminde ilan edilen kadrolara ilk defa veya yeniden atanmak isteyen adaylar müracaat edebilir.

h) Adaylar, en çok beş yer tercih edebilir. Tercih edilen yer başka adaylar tarafından tercih edilmemiş ise, aday bu tercihine doğrudan yerleştirilir. Tercih edilen boş yerlere birden fazla istekli olması halinde bu kişiler arasında kura çekilir.

Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylar, istekleri halinde tercih edilmeyen veya münhal kalan yerlere genel kura ile yerleştirilirler.

ı) Uzman (T.U.T.G.) veya uzman tabip kadroları için kura işlemi her branş için, diğerlerinde ise her unvan için ayrı yapılır.

i) Kura sonuçları, kuranın sonuçlanmasından itibaren Bakanlık tarafından, listelerin asılması ve internet sayfasına konulmak suretiyle en geç üç gün içinde duyurulur. Bu duyuru tebligat yerine geçer.

Kuralar bilgisayar ortamında gerçekleştirilir. Kuraların bilgisayar ortamında yapılması halinde, kura işlemleri ve sonuçları kurayı yapan birim tarafından onaylanarak bir tutanakla Kura Komisyonuna teslim edilir.

Bilgisayar ortamında kura çekilmesinin mümkün olmaması halinde torba kurası da yapılabilir. Her kura işlemi için iki torba veya benzeri kura malzemesi hazırlanır. Torbalardan birine; atama yapılacak münhal yerlerin ait olduğu kurumun adı ve birimi pusulaya yazılarak konur. Diğer torbaya da atanacakların adları, adresleri, mezun oldukları fakülteler ile mezuniyet tarihleri bir pusulaya yazılarak konur. Torbaların ihtiva ettikleri pusula sayısı tutanakla tespit edilerek kura çekimine başlanır. Önce görev alacakların torbasından kura çekilerek, çıkan pusuladaki isim ve bu isme ait bilgiler yazılır ve sonra görev yerinin bulunduğu torbadan kura çekilerek çıkan görev yeri bu ismin karşısına yazılır. Adaylar, istedikleri takdirde kuralarını bizzat çekebilirler. Adayların kura çekim işlemi tamamlandıktan sonra sonuç listesi ilgili komisyon üyelerine imzalatılır.

Atamaya İlişkin Esas ve Usuller

Madde 8 —Çekilen kura sonucunda, görev yerleri belirlenen adayların atama işlemlerine derhal başlanır. Diğer kurum ve kuruluşların kadrolarına yerleştirilenlerin kura sonuçlarını, Bakanlık tarafından sonuçların ilanından itibaren en geç on gün içinde ilgili kurum ve kuruluşun sorumlusuna kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde tutanakla teslim edilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, çekilen kura sonucu kendi kadrolarına atamaları yapılmak üzere, Bakanlık tarafından isimleri bildirilen adaylara ait belgeleri inceleyerek şartları uygun olan adayların atama işlemlerini 6 ay içerisinde tamamlar. Bu süre içerisinde ataması tamamlanmayanlar bir sonraki kura döneminde müracaat edebilirler.

Ancak atama için öngörülen şartlara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adayların atamaları yapılamaz, ataması yapılanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar ile kura sonucunda ataması yapıldığı halde yasal süre içerisinde bu göreve başlamayanlar, ilgili kura tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden yeni bir kuraya katılamazlar.

Atama Şartları

Madde 9 —Bu Yönetmelik kapsamında olan personelin ilan edilen kadrolara atamalarının yapılabilmesi için, yapılan kura sonucu atanmak için başvurdukları tarih itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır. Bunun yanında Bakanlık ve bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, istihdam edilecek unvan ve hizmet birimlerinin gerektirdiği özel şartları ve nitelikleri ayrıca belirleyebilirler.

Karşılıklı Yer Değiştirme

Madde 10 —Aynı dönemde ve aynı kurum ve kuruluşun aynı unvanlardaki münhal kadrolarına kura çekenler, atamalarının gerçekleştirilmemesi koşuluyla kura sonuçlarının ilgili kuruma bildirilmesinden itibaren 3 iş günü içinde birlikte kura ile yerleştirildikleri kurumlara müracaat ederek karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kura ile Atanan Personelin Görev Yeri Değişikliği

Madde 11 —Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşların kadrolarına kura ile atanan personel, atandıkları görev yerinde bir yıl çalışmadan herhangi bir mazereti olsa dahi (25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde diğer kurumlarla yapılacak protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla) başka bir yere nakil talebinde bulunamaz.

Gerçek Dışı Beyan

Madde 12 —Kura sonucu ataması yapılanların belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama onayları iptal edilir.

Yürürlük

Madde 13 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesine aşağıdaki tanımlar ilave edilmiştir.

“Tam Boy: Gemiye ait tonilato veya denize elverişlik belgesinde yer alan en büyük boyu, bu belgelerin bulunmadığı durumda gemi için düzenlenmiş belgede bulunan en büyük boyu,

Zaptetme : Geçici bir önlem olarak su ürünleri istihsal yerleri, istihsal vasıtaları ve ürünler üzerinde kullanma yetkisinin sınırlandırılmasını,

Müsadere : İstihsal vasıtaları ve su ürünlerinin sahibinin rızası olmaksızın Devlete geçmesini.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4- Su ürünleri istihsalinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, gerek kendileri ve gerekse istihsalde kullanacakları gemiler için Ruhsat Tezkeresi almakla yükümlüdürler. Ancak gemide toplam çalışanların %20 sini geçmemek üzere, 16-18 yaş arasındaki balıkçı yardımcıları ruhsat almaksızın çalıştırılabilir.

Ruhsat tezkeresi almak üzere, gerçek kişiler istihsalde bulunacakları yerin, tüzel kişiler merkez veya şubelerinin bulunduğu, gemi sahip ve donatanları ise geminin bağlama limanının bulunduğu yerin en büyük mülki amirine dilekçe ile başvururlar.

Kaymakamlığa verilen dilekçeler valiliğe gönderilir. Valilik dilekçeleri il müdürlüğüne intikal ettirir. İl müdürlüğü ilgili dairelerin görüşlerini de alarak gerekli incelemeleri yapar, sonuç olumlu ise Ruhsat Tezkeresi verilir. Ruhsat Tezkereleri, İl Müdürlüğünce “Ruhsat Kayıt Defteri”ne kayıt edilir.

Ruhsat tezkeresi verilmesi işlemi, su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla Bakanlıkça durdurulabilir.

Tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi iki yıl, gerçek kişiler için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi ise beş yıldır. Bu süre ilgililerin müracaatı üzerine, ortak ise ortak olduğu su ürünleri kooperatif veya birliğinden, ortak değil ise kendilerine en yakın su ürünleri kooperatif veya birliğinden, il sınırları içerisinde su ürünleri kooperatif veya birliğinin bulunmaması durumunda, il veya ilçe müdürlüklerinden su ürünleri istihsali yaptıklarını gösterir belge getirmeleri kaydıyla verildiği valilikçe vize edilerek tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için ikişer, gerçek kişiler için beşer yıllık sürelerle uzatılır.

Su ürünleri kooperatifleri veya birlikleri ortaklarının ruhsat vize işlemlerini topluca yaptırabilirler.

Süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç yıl boyunca vize işlemi yapılmayan ruhsat tezkereleri iptal edilir. Ruhsat tezkeresinin kaybında, ilan vermek suretiyle yenisi alınabilir.

Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve gemiler için Ruhsat Tezkereleri bu Yönetmeliğin 1, 2, ve 3 nolu eklerinde belirtilen formlara uygun olarak düzenlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen şartları taşımayan gemilere ruhsat tezkeresi düzenlenmez. Denizde su ürünleri istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinin ruhsatlandırılmasında Denize Elverişlilik Belgesi veya Tonilato Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14- Su ürünleri avcılığında kullanılacak ağların kullanılma esas ve usulleri ile bunlara ait yasak, sınırlama ve yükümlükler ile asgari vasıf ve şartları sirküler ile belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin madde başlığı “Diğer İstihsal Vasıtaları ve İzne Tabii Avcılık Faaliyetleri” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özel izne tabii tutulacak su ürünleri avcılık faaliyetleri veya yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar sirküler ile belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının sonuna sırası ile aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Stok tespiti yapılan ürünlerden işlenmesi, satışı veya nakli için süre tanınacak ürünlerin neler olduğu, bunlara tanınacak süreler ve yapılacak diğer işlemler sirküler ile belirlenir.”

“Genel veya yerel olarak menşei belgesi düzenlenmesi zorunluluğu getirilecek türler ile uygulama yapılacak alanlar sirküler ile belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zapt Edilen Su Ürünleri ve İstihsal Vasıtaları ile Arızi Olarak İstihsal Edilen Su Ürünleri

Madde 19- Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları ile arızi olarak istihsal edilen su ürünleri hakkında aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Getirilen düzenlemelere aykırı olarak istihsal edildikleri için zapt edilen canlı olmayan su ürünleri ile istihsal vasıtaları hakkında Kanunun 34 üncü maddesinde öngörülen hükümler uygulanır.

b) Zapt edilen canlı su ürünleri avlandıkları sulara iade edilir. Bunun yapılmadığı durumda, Kanun’un 34 üncü maddesinin (a) bendinde öngörülen hükümler uygulanır. Ancak, bu kapsamda açık artırma sureti ile satışı yapılan avlaması tamamen yasaklanmış cins ve türler, satın alanlar tarafından ticari maksatla satılamaz ve kullanılamaz.

c) Hedef avcılığın konusu olmamakla birlikte, avcılık sırasında ele geçen, ancak büyüklük, tür gibi özellikler açısından yakalanmasına izin verilmeyen arızi ürünler için izin verilebilir miktar sirkülerle belirlenir.

Arızi avlanılan ürünlerin miktarının, izin verilen miktarı aşması halinde, arızi olarak avlanılan ürünlerin tamamı zapt edilerek, cansız olması halinde (a) bendindeki, canlı olması halinde ise (b) bendindeki hükümler uygulanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe ONBİRİNCİ BÖLÜM olarak aşağıdaki bölüm eklenmiş, takip eden bölüm ve maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ONBİRİNCİ BÖLÜM

İdari Para Cezalarının Uygulanması ve Yaptırımlar

Mülki Amirler

Madde 34- Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan idari para cezaları mahallin en büyük mülki amiri tarafından kesilir. Mülki amirler ceza kesme yetkilerini Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen görevlilere önceden ilan etmek şartıyla devredebilirler.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Bot Komutanları

Madde 35- Sahil Güvenlik Komutanlığı bot komutanları, Türk Karasuları ile münhasır ekonomik bölgeler içinde kalan denizlerde, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerde idari para cezası kesmeye yetkilidir.

Kontrol Ekipleri Kurulması

Madde 36- Bu Yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddeleri çerçevesinde yetkili kılınanlar, Kanunda belirtilen hususlara aykırılıkların kontrolü ve tespitini, Kanun’un 33 üncü maddesinde belirtilen personel arasından seçilen ve en az iki kişiden oluşan kontrol ekiplerince yapar.

Suçun Tespiti

Madde 37- Kanunda belirtilen hususlara aykırılığın tespitinde, mümkün olduğu durumlarda fotoğraf, kamera ve diğer teknik cihazlardan da yararlanılabilir.

Suçun tespiti için numune alınması gerekiyorsa, bu numuneler usulüne uygun olarak alınır, etiketlenir ve mühürlenerek, en kısa zamanda yetkili Bakanlık labaratuvarına gönderilir. Analiz sonuç raporları delil olarak değerlendirilir.

Suçun tespiti için fotoğraf, kamera veya diğer teknik cihazlardan yararlanılması veya numune alınması işleminin fiili imkansızlıklar yahut sanıkların suç mahallinden ayrılması nedenleriyle yapılamadığı hallerde, suçun tespiti için suç tespit tutanağının tanzimi yeterlidir.

Ceza Miktarının Tespiti

Madde 38- Kanunda belirtilen idari para cezaları; tam boyu 12 metre dahil 22 metreye kadar olan gemiler için iki katı, tam boyu 22 metre ve daha uzun gemiler için üç katı olarak uygulanır.

Ayrıca, Kanunda suç olarak sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları iki misli olarak uygulanır.

Suç konusu fiillerin tekrarı, suçun tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilk cezaya konu suçun tekrar işlenmesini ifade eder.

İdari Para Cezası Kesmeye İlişkin Belgeler

Madde 39- İdari para cezası kesmeye ilişkin belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) İdari Para Cezası Kararı (Ek-10) : Bakanlık ve İl Müdürlüklerince seri numaralı olarak 4 nüsha bastırılır.

Mahallin en büyük mülki amirince ceza kesme yetkisi verilen kurumlar, “İdari Para Cezası Kararı” makbuz ihtiyaçlarını, bulundukları ildeki İl Müdürlüğünden karşılarlar.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarının “İdari Para Cezası Kararı” makbuz ihtiyaçları, Bakanlıkça Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilen makbuzlardan karşılanır.

b) Tutanak ve Tebligat (Ek-11): Kontrolle görevli kurumlar tarafından bastırılır veya bu bilgileri içerecek şekilde kontrol sırasında düzenlenir.

Su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri, su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, fabrika, imalathane, işleme tesisleri, kum ve taş ocakları gibi farklılık gösteren yerler için biçim ve içeriği farklı tutanak ve tebligat düzenlenebilir.

c) Zapt Etme (El Koyma) Tutanağı (Ek-12): Kontrolle görevli kurumlar tarafından bastırılır veya bu bilgileri içerecek şekilde kontrol sırasında düzenlenir.

Cezanın Kesilmesi ve Yapılacak Diğer İşlemler

Madde 40- Kontrol ekipleri tarafından suç teşkil eden bir durumun tespit edilmesi halinde, “İdari Para Cezası Kararı (Ek-10)” ve idari para cezası kesilmesine neden olan aykırılık su ürünleri veya istihsal vasıtalarının da zaptını gerektiriyorsa “Zapt Etme (El Koyma) Tutanağı (Ek-12)” da düzenlenir.

Bu belgelerin birer örneği düzenlenecek “Tutanak ve Tebligat (Ek-11)”a eklenmek suretiyle cezanın muhatabına tebliğ edilir.

İdari Para Cezası Kararının bir nüshası tahsil edilmek üzere vergi dairesi müdürlüğüne, vergi dairesi bulunmayan yerlerde malmüdürlüğüne gönderilir. Cezanın muhatabının su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip olması halinde ise bir nüshası da ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il müdürlüğüne gönderilir.

Süresinde ödenmeyen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Ruhsat Tezkerelerinin Geri Alınması ve İptali

Madde 41- Kanunun 23 üncü maddesinin (a) bendi ile (b) bendinin birinci fıkrası ve 24 üncü maddesinin (b) fıkrasına istinaden getirilen düzenlemelere aykırı olarak su ürünleri istihsalinde bulunan gemiler ile gerçek kişilerin ruhsat tezkereleri; suçun ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir. Suç konusu fiillerin tekrarı, suçun tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilk cezaya konu suçun tekrar işlenmesini ifade eder.

Geri alınma işlemi uygulanacak ruhsat tezkerelerinin, suçun tespitinden itibaren altı ay içinde düzenlendiği il müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Bu süre içinde teslim edilmeyen ruhsat tezkerelerinin geri alınması, vize işlemi veya herhangi bir nedenle il müdürlüğüne başvurulduğunda yerine getirilir.

İptal durumuna geldiği anlaşılan ruhsat tezkerelerinin iptal işlemi, düzenleyen il müdürlüğünce yapılır, ilgililere yazıyla bildirilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe, ekteki EK-10, EK-11 ve EK-12 eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 10- Bu Yönetmelik 29/1/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

EK-10 Seri No:

 

 

İDARİ PARA CEZASI KARARI

Karar No :

 

Karar Tarihi :

 

İDARİ PARA CEZASININ MUHATABI

Gerçek Kişi

Tüzel Kişilik

Vergi Kimlik No

 

Vergi Kimlik No

 

Adı ve Soyadı

 

Unvanı

 

Baba Adı

 

Ana Adı

 

Doğum Tarihi ve Yeri

Kanuni Temsilcisinin

Adı ve Soyadı

Adresi

 

Görevi

 

Vergi Kimlik No

 

Balıkçı Gemisi

Vergi Dairesi Adı

 

Adı

 

Adresi

 

Ruhsat Kod No

 

Bağlama Limanı

 

Teknik Kütük No

 

İdari Para Cezasının

Yasal Dayanağı

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 36’ncı maddesi ve Yönetmeliği

Nedeni

Suçun İşlendiği Yer

Tarih ve Saat

Cezanın Miktarı

Ödeneceği Kuruluş

…………………… Malmüdürlüğü /Vergi Dairesi

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ MERCİİ

Yetkili İdare Mahkemesi

SON İTİRAZ TARİHİ

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.

DÜZENLEYEN KONTROL GÖREVLİLERİ

Adı Soyadı

 

 

Görevi

 

 

Görev Yeri

 

 

 

Mühür /İmza

 

 

Mühür /İmza

 

EK-11

TUTANAK VE TEBLİGAT

Seri No:

Sıra No:

 

Tarih :

 

CEZANIN MUHATABI

Adı Soyadı

 

Adresi:

Unvanı

 

Vergi Kimlik No

 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun..……../………….……………………Yönetmeliğinin ………./.............. Numaralı Sirkülerin ................ maddesinde yer alan hükme aykırı olarak ….............................................................................................. suçu işlediğiniz tespit edilmiştir.

Bu nedenle hakkınızda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36’ncı maddesinin ................. bendinin ............... fıkrasına göre ................................................................................................

tutarında idari para cezası kesilmiş ve aşağıda adı soyadı ve imzaları bulunan heyet huzurunda tarafınıza tebliğ edilmiştir.

Bahse konu idari para cezasını 30 gün içinde ..................................................................... Malmüdürlüğü/Vergi Dairesine ödemeniz gerekmektedir. Ödemediğiniz takdirde, para cezası 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmektedir.

İdari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde yetkili İdare Mahkemesine itiraz hakkınız bulunmaktadır.

İtiraz, verilen bu para cezasının yerine getirilmesini durdurmaz.

TEBLİĞ

EDEN

Adı ve Soyadı/ Unvanı

Adı ve Soyadı/ Unvanı

 

 

 

İmza/Mühür

 

 

İmza/Mühür

TEBELLÜĞ EDEN*

Adı ve Soyadı / Unvanı

 

İmza

 

İfadesi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Suçlu tebellüğ etmediği takdirde, bu durum kontrol görevlileri tarafından belirtilerek imzalanacaktır.

Not: İfadenin daha uzun olması halinde başka bir kağıda devam edilecektir.

EKİ

İdari Para Cezası Kararı ( ) adet

Zapt Tutanağı ( ) adet

EK-12

ZAPTETME (ELKOYMA) TUTANAĞI

No :

 

Tarih:

 

ZAPTEDİLEN SU ÜRÜNLERİ VE İSTİHSAL VASITALARININ

Türü

Miktarı

Özelliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YALNIZ ............ KALEMDİR.

ZAPTETME GEREKÇESİ

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu/Yönetmeliği/ .............................. Numaralı

Sirkülerin ................. maddesi hükümlerine aykırı olarak hareket edildiğinden

YASAL DAYANAK

1 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36/ ……. bendi/……… fıkrası

Yukarıda belirtilen su ürünlerine/ istihsal vasıtalarına Su Ürünleri Kanununa aykırılık nedeniyle el konulmuştur.

 

Teslim Alanlar

Teslim Eden

Adı Soyadı/ İmza

Adı Soyadı

 

 

Unvanı

 

 

 

Mühür/İmza

 

 

 

 

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü personelinin (2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun ile buna ait yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla) işe alınmalarını, niteliklerini, atanma, yer değiştirme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak ve Kapsam

Madde 2 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 233 ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilen ve İş Kanunu kapsamı dışında kalan personel hakkında uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Şirket : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Merkez ve Taşra Teşkilatını,

b) Personel : Kadrolu ve Sözleşmeli olarak çalışanları,

1) Kadrolu Personel : 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değiştirilen (b) bendinde tanımı yapılan personeli,

2) Sözleşmeli Personel : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve anılan KHK hükümlerine göre çalışan personeli,

ifade eder.

Personel Politikası ve Esasları

Madde 4 — Personel politikası Şirket hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için personelin seçiminde, görevlendirilmesinde, eğitiminde, istihdam şekil ve şartlarının tayininde uygulanacak yöntemi ifade eder.

Şirket personel politikası Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Şirketin personel politikasının genel esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Görevin özelliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve işin gereğine göre eğitmek,

b) Personelin yaratıcılığının, girişimciliğinin, başarı ve çabasının maddi ve manevi olarak değerlendirilmesini teşvik etmek,

c) Personeli verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırmak,

d) Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek,

e) Personelin Şirkete bağlılığını arttırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmalarını sağlamak suretiyle verimi arttırmak ve Şirkette çalışmayı özendirici hale getirmek,

f) Atanması Şirkete ait, üst görev yerlerine öncelikle bünye içinden atama yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel İhtiyacının Tespiti

Kadro ve Pozisyonların Tespiti

Madde 5 — Şirkette 657 sayılı Kanun ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen mevzuat hükümleri ile belirlenen mercilerce tespit edilen kadro ve pozisyonların dışında personel çalıştırılamaz.

İş programlarının hazırlanması sırasında veya ihtiyaç halinde yıl içinde mevcut personel kadrolarının unvan, derece ve sayıları ile pozisyonlarda tahvil, ihdas veya iptal gibi değişikliklerin gerekmesi halinde keyfiyet diğer birimlerin görüşü de alınmak suretiyle İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlüğe teklif edilir. Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra gerekli karar istihsalini teminen ilgili mercilere başvurulur.

İş Özellikleri

Madde 6 — Her kadro için bu kadroya atanacak kişilerde bu Yönetmeliğe göre aranan genel şartlara ek olarak aranılacak nitelikler ve iş özellikleri yazılı olarak tespit edilir.

İşgücü İhtiyacının Planlanması

Madde 7 — Personel ihtiyacının karşılanmasına esas olmak üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl ilgili birimlerle işbirliği yapılarak hizmet gruplarının özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle gelecek yılların işgücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından varsa norm kadro esas alınır, norm kadro yoksa sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın Şirket içinden veya dışından hangi kaynaklardan nasıl sağlanacağı bir plana bağlanır.

İşgücü planlaması için gerektiğinde ihtisas kuruluşlarıyla işbirliğine gidilebilir.

Kadro ve Pozisyon İhtiyacının Kontrolü

Madde 8 — İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlayacağı plan gereğince, Şirketin kadro ve pozisyon ihtiyacını devamlı ve sistemli bir şekilde takip eder.

Kadro ve pozisyon ihtiyacının kontrolünde iş analizi, iş ölçümlemesi gibi iş basitleştirilmesi tekniklerinden yararlanılır.

İşgücü Planlaması

Madde 9 — İşgücü planının hazırlanmasında;

a) Şirketin faaliyet alanının gelecek yıllarda genişleme yada daralma yönünden alması muhtemel yeni şekil,

b) Şirketin mevcut bünyesinin ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı,

c) Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin Şirketin teknik, mesleki ve idari personel ihtiyacında gelecek yıllarda meydana gelmesi muhtemel değişiklikler,

d) Gelecek yıllarda, emeklilik, görevden çekilme gibi çeşitli nedenlerle boşalacak kadrolar,

e) İhtiyacın karşılanması için Şirkette ne gibi bir eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu,

hususları göz önünde bulundurulur.

İşgücü Planının Uygulanması

Madde 10 — Yukarıdaki esaslara göre hazırlanan planlar Genel Müdürlüğün takdirine sunulur. Genel Müdürlükçe uygun görülen planlar gerekli karar alınmak üzere Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşe Alma

İşe Almada Aranılacak Genel Şartlar

Madde 11 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tespit edilen genel şartların yanı sıra;

a) İlk hizmete girişte 18 yaşını tamamlamak, 30 yaşından büyük olmamak, (lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak koşulu ile teknik, genel idare, avukatlık ve sağlıkla ilgili hizmet gruplarında ilk defa işe alınacaklar için 35 yaşını aşmamış olmak.)

b) Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

c) Daha önce çalıştığı işyerinden disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak,

d) Haklarında güvenlik soruşturması yapılması gereken personelin güvenlik soruşturması sonuçları olumlu olmak.

İşe Alınacaklarda Aranılacak Özel Şartlar

Madde 12 — Özel şartlar, hizmet gruplarına alınacak sözleşmelilerde görev ve hizmetin niteliği dikkate alınarak genel şartlara ilaveten aranılacak şartlar olup, bu şartlar hizmet grubunun öngördüğü öğretim ve eğitim kurumlarıyla bunların ilgili bölümleri, lisan bilgisi, iş tecrübesi, mesleki ehliyet, kurs oda kaydı ve benzeri belgeler, Şirket işyerleri ve hizmetlerinin gerektirdiği diğer şart ve tercihlerdir.

İşe Alınacaklardan İstenecek Belgeler

Madde 13 — Şirkette ilk defa hizmete alınacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

b) Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

c) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği,

d) Gerekli sayıda 4,5x6 cm. ölçüsünde fotoğraf,

e) Askerlik durumunu bildiren belge,

f) Tam teşekküllü resmi sağlık kuruluşundan alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

g) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanuna uygun olarak doldurulmuş Mal Bildirim Beyannamesi,

h) İhtisas ve meslek sahibi olanlardan kanun gereği alınması gereken belgeler,

ı) Daha önce resmi ve özel yerlerde çalışmış ise bu durumları gösterir belgeler, (hizmet belgesi ve bonservis gibi)

j) Yukarıda sayılan belgeler dışında görev alacağı kadronun özelliklerine uygun olarak Şirketçe istenilmesi yararlı ve gerekli görülen diğer belgeler.

Atamaya esas belgeler dışında atamayı takiben personelden; Aile Yardımı ve Ölüm Yardımı Beyannamesi, Tedavi Yardım Beyannamesi, İkametgah İlmühaberi ayrıca alınır.

Sınavlar

Madde 14 — Şirkete ilk defa işe alınacaklar için 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yer ve Görev Değiştirme

Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atama

Madde 15 — Şirket hizmetinin verimliliğinin artırılması esasından hareketle, işgücü ihtiyacındaki gelişme ve değişiklikleri karşılamak ve etkin bir yönetim için personelin isteği üzerine veya hizmetin gereği olarak aynı veya başka bir yerdeki diğer bir kadroya veya pozisyona atanmasıdır.

Yer ve Görev Değiştirmede Ortak İlkeler

Madde 16 — Şirket personelinin yer ve görev değiştirme suretiyle yapılacak atamalarında esas olacak ilkeler:

a) Atamalarda hizmet gerekleri ve kadro imkanlarının dikkate alınmasını,

b) İşgücü ihtiyacında meydana gelen değişmelerin karşılanmasını,

c) Yeni işe alınan personelin Şirket içinde çeşitli görevlerde denendikten sonra kabiliyetlerine en uygun olan işe verilmelerini,

d) Atamalarda ailenin muhafazasına özen göstermek bakımından sağlık, eş ve öğrenim durumu gibi özürlerin değerlendirilmesini,

sağlamaktır.

Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atama Yapılacak Haller

Madde 17 — Personelin görev yerleri veya görev yerleriyle birlikte görev unvanları şu hallerin gerçekleşmesinde atamaları yapılarak değiştirilebilir;

a) Hizmet gereği,

b) Personelin özrüne dayalı atama isteği,

c) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı ve doğal afet gibi hallerin bulunması.

İlk hizmete giriş yerinde veya halen bulunduğu işyerinde 2 yıl çalışmayan personel sağlık, eş ve öğrenim durumu gibi özürlerinin dışında isteğe bağlı nakil talebinde bulunamaz.

Yapılacak atamalarda 19/4/1983 tarihli ve 1983/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik esasları dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları

Disiplin Cezaları

Madde 18 — Şirket hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri görülen, işyerinde veya dışında Şirketle ilgili mevzuata aykırı davranışlarda bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve diğer düzenlemelerle belirtilen ödevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayan veya yasaklanan işleri yapan personele 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile buna ait yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır.

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

Madde 19 — Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Genel Müdürlükte bir Yüksek Disiplin Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu bulunur.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar, çıkarılan ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurullarının Görevleri

Madde 20 — Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları Disiplin Amirleri tarafından; Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası Merkez Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından verilir.

Şirketle ilişiğinin kesilmesi cezası Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir.

Disiplin Kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Cezayı, kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen soruşturma raporlarının ilgili disiplin kuruluna intikalinden itibaren ilgilinin tabi olduğu personel rejimi çerçevesinde mer’i mevzuatta belirtilen süre içinde karar verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 21 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 22 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan memurları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Şirket : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

Merkez Teşkilatı: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlük Merkezini,

Taşra Teşkilatı : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlük Merkezi dışındaki birimleri,

Memur : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,

Birim : Belirli görevleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari hizmet ünitelerini,

Birimde Görevli Müdür : Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

Disiplin Amirleri

Madde 5 — Genel Müdür, Şirkette görevli memurların en üst disiplin amiri olup, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli memurların diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 6 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

MERKEZ

Birimleri ve Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Genel Müdür

Bakan

 

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Bakan

Savunma Sekreteri,

Teftiş Kurulu Başkanı,

I.Hukuk Müşaviri, Müşavir,

Genel Müdüre Bağlı Daire Başkanı,

Birimde Görevli Müdür ve Başuzman

Genel Müdür

Daire Başkanı, Müstakil Müdür

Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Başmüfettiş, Müfettiş

Müfettiş Yrd.

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

Daire Başkanlıklarında

Müdür, Başuzman ve

diğer personel

Daire Başkanı

Genel Müdür Yrd.

Müstakil Müdürlükte

Başuzman

Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Sivil Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Sivil Sav.Genel Müd.

Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Genel Müdür

 

TAŞRA

Birimleri ve Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Grup Müdürü

Genel Müdür Yrd

Genel Müdür

İşletme Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yrd.

Grup Müdür Yardımcısı

Grup veya İşletme

Daire Başkanı

İşletme Müdür Yardımcısı

Müdürü

I.Hukuk Müşaviri

Hukuk Müşaviri, Müdür,

 

 

Başuzman ve diğer personel

 

 

Sivil Savunma Uzmanı

Grup Müdürü

Vali Yrd.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Şirket : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

Merkez Teşkilatı : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlük Merkezini,

Taşra Teşkilatı : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlük Merkezi dışındaki birimleri,

Memur : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre çalışan personeli,

Birim : Belirli görevleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari hizmet ünitelerini,

Birimde Görevli Müdür : Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

Disiplin Amirleri

Madde 5 — Genel Müdür, Şirkette görevli tüm sözleşmeli personelin en üst disiplin amiri olup, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 6 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

MERKEZ

 

Birimleri ve Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Genel Müdüre bağlı

Birimde Görevli Müdür

Genel Müdür

Birim Müdürlüğü Personeli

   

Savunma Sekreterliği Personeli

Savunma Sekreteri

Genel Müdür

Teftiş Kurulu Başk.Personeli

Başkan

Genel Müdür

Hukuk Müşavirliği Personeli

I.Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Daire Başkanlığı Personeli

Daire Başkanı

Genel Müdür Yard.

Müstakil Müdürlük Personeli

Müdür

Genel Müdür Yard.

 

TAŞRA

Birimleri ve Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Grup Müdürlüğü Personeli

Grup Müdürü

Genel Müdür Yrd.

İşletme Müdürlüğü Personeli

İşletme Müdürü

Daire Başkanı

Sayfa Başı


Tebliğler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Türk Standartları Enstitüsünün Muayene ve/veya Laboratuvar Hizmet Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG/2004/2)

Amaç: Madde 1-

Bu Tebliğ ile .Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanan 1/95 sayılı Gümrük Birliği Anlaşması ile 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Karan (OKK) doğrultusunda ülkemiz için gerekli olan teknik alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kapsam:

Madde 2- Bu Tebliğ EK' teki listede yer alan yönetmelikleri kapsar.

Hukuki dayanak:

Madde 3- Bu Tebliğ, 47Ü3 sayılı "Ürünlere İlişkin Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" un 14 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca yayımlanan 2001/3531 sayılı "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik"in 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel hükümler:

Madde 4- Bu Tebliğin kapsamındaki uygulamalar için; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yetkili Kuruluş olarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'de müştereken imzalanan bir protokol ile Muayene ve/veya Laboratuvar Hizmet Kuruluşu olarak yetkili kılınmıştır.

Madde 5- 4703 sayılı "Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair Kanun" ve 2001/3531 sayılı "Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara dair yönetmelik" hükümlerine göre, Avrupa Birliğine üye ülkelerden usulüne uygun olarak alman belgeler aynen kabul edilir. Uygulamada söz konusu Kanun,Yönetmelik ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. İlgili yönetmelik metinlerinde ihtilaf veya tereddüt olması halinde Avrupa Birliği tarafından yayımlanan İngilizce orijinal metinler dikkate alınır.

Madde 6- Yukarıdaki Madde 2' de yer alan Yönetmeliklerin uygulanması esnasında, bu Yönetmeliklerde yer almayan işlemler olması halinde, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda ve bu Kanuna istinaden yayımlanan veya yayımlanacak olan Yönetmeliklerde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 7- Firmalarca, Madde 2' de belirtilen yönetmeliklerin gerekli gördüğü belgeleri almak üzere, Türk Standartları Enstitüsü'ne veya Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki eşdeğer kuruluşlara doğrudan baş vurulacaktır.

Madde 8- Madde 2' de yer alan yönetmeliklerde zaman içerisinde ortaya çıkabilecek değişiklikler Resmi Gazete'de ayrıca yayımlanacaktır.

Yürürlük:

Madde 9- Bu Tebliğ, Madde 2' de yer alan yönetmelikler için yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakam yürütür.

 

EK

TEBLİĞ KAPSAMINDA YER ALAN YÖNETMELİKLER LİSTESİ

1-) 3.6.2002 tarih ve 24774 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/316/AT sayılı "Ölçü ve ölçü aletlerinin metrolojik kontrolleri için genel esaslara dair Yönetmelik",

2-) 21.6.2002 tarih ve 24792 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 80/181/AT sayılı "Uluslar arası birimler sistemine dair yönetmelik",

3-) 15.02.2001 tarih ve 24319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 76/891/AT sayılı "Elektrik Sayaçları Yönetmeliği",

4-) 26.4.2002 tarih ve 24737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 75/33/AT sayılı "Soğuk Su Sayaçları Yönetmeliği",

5-) 5.5.2002 tarih ve 24746 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 79/830/AT sayılı "Sıcak Su Sayaçları Yönetmeliği",

6-) 8.5.2002 tarih ve 24749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/318/AT sayılı "Gaz Sayaçtan Yönetmeliği",

7-) 8.5.2002 tarih ve 24749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 77/313/AT sayılı "Su haricindeki sıvılar için kullanılan ölçüm sistemlerine dair Yönetmelik",

8-) 8.5.2002 tarih ve 24749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/348/AT sayılı "Su haricindeki sıvılar için kullanılan sayaçların yardımcı donanımlarına dair yönetmelik",

9-) 8.5.2002 tarih ve 24749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/319/AT sayılı "Su haricindeki sıvılar için kullanılan sayaçlara dair yönetmelik",

10-) 5.6.2002 tarih ve 24776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 75/410/AT sayılı "Sürekli tartım yapan bant basküllerine dair yönetmelik",

11-) 14,2.2001 tarih ve 24318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 76/765/AT sayılı "Alkol metreler ve alkol hidrometrelerine dair yönetmelik",

12-) 11.4.2002 tarih ve 24723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 75/107/AT sayılı "Ölçü kapları olarak kullanılan ölçü şişelerine dair yönetmelik",

13-) 13.2.2001 tarih ve_24317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/1661 AT sayılı "Alkol tablolarına, dair yönetmelik",

14-) 10.4.2002 tarih ve 24702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 75/106/AT sayılı "Hazır ambalajlı sıvı mamullerin hacim tespitine dair yönetmelik",

15-) 22.4.2001 tarih ve 24381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/73/AT sayılı " İkili tekstil lif karışımlarının kantitatif analiz metotları hakkında yönetmelik",

16-) 24.4.2001 tarih ve 24382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 73/44/AT sayılı " Üçlü tekstil lif karışımlarının kantitatif analiz metotları hakkında yönetmelik",

17-) 11.4.2002 tarih ve 24723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/349/AT sayılı "Gemi tanklarının kalibrasyonuna dair yönetmelik",

18-) 23.1.2001 tarih ve 24296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 86/21IIAT sayılı " Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlara dair yönetmelik",

19-) 14.4.2002 tarih ve 24726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 77/95/AT sayılı "Taksimetre yönetmeliği",

20-10.4.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 80/2327AT sayılı "Hazır ambalajlı belirli ürünler için müsaade edilen nominal kapasite ve dolum miktarı senlerine dair yönetmelik",

21-) 27.7.2002 tarih ve 24828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/347/AT sayılı " Hububat depolama birim hacmi için standart kütlenin ölçümüne dair yönetmelik",

22-) 2.8.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 78/103 1/AT sayılı " Otomatik kontrol ve sınıflandırma terazilerine dair yönetmelik",

23-) 5.6.2002 tarih ve 24776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 73/362/AT sayılı "Uzunluk ölçerlere dair yönetmelik",

24-) 10.4.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 74/148/AT sayılı " l mg dan 50 kg' a kadar üst-orta doğruluktaki ağırlıklara dair yönetmelik",

25-) 10.4.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/317/AT sayılı " 5 kg'dan 50 kg'a kadar orta doğruluktaki dikdörtgen blok ağırlıklar ve l kg' dan 10 kg' a kadar orta doğruluktaki silindirik ağırlıklara dair yönetmelik",

26-) 10.4.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 76/211/AT sayılı " Hazır ambalajlı mamullerin ağırlık ve hacim esasına göre net miktar tespitine dair yönetmelik",

—— • ——

Aydın Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 27/1/2004

Karar No : 89

İl Mahalli Çevre Kurulu, 27/1/2004 tarihinde Vali Yardımcısı M. Hakan Güvençer başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 2/1/2004 tarih ve 29-603 sayılı yazıları ile sadece Stokerli (cebri yüklemeli fanlı) sistemlerde fındık tabir edilen 10-18 mm boyutlarında yıkanmış, elenmiş kömürlerin İlimiz sınırları içerisinde kullanılmasının uygun olduğu bildirildiğinden, İlimiz Mahalli Çevre Kurulunun 21/11/2003 tarih ve 87 No’lu toplantısının 8 inci maddesi ile alınan ve 22/12/2003 tarih ve 25324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararına ilave olarak ;

2003-2004 kış sezonunda İlimizde kullanılmasına izin verilen yerli linyit kömür özellikleri ile ilgili olarak:

a) Hava kirliliğinin azaltılması ve hava-yakıt oranının optimum koşullarda olmasını sağlayarak tam yanmanın gerçekleştirilmesi için bu sistemlerin otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmalarına,

b) İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde bu sistemlerin sürekli (non-stop ) yanmasının sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olması, sürekli kontrol edilmesi ve ehil kişilerce yakılmasına,

c) Çevre ve Orman Bakanlığının 2003/5 sayılı Genelgesinde belirtilen ve kirlilik derecesine göre belirlenen kalorifik değeri ve yanar kükürt oranını sağlayan ve piyasada fındık tabir edilen 10-18 mm çapındaki elenmiş ve yıkanmış kömürlerin kullanılmasına,

d) Bu yakma sistemleri için, Türk Standartları Enstitüsünden Yeterlilik Belgesi alınmış olmasına,

e) Stokerli sistemlerin kullanıldığı binalarda filtre kullanılması koşulu ile, 10-18 mm ebadındaki fındık kömürlerin 2003 -2004 kış sezonunda İlimiz sınırları içerisinde kullanılmasına izin verilmesine ve söz konusu kömürlerin yukarıda sayılan şartları sağlayan yakma sistemlerinde yakılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı