Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Şubat 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25370

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

796 (10/69, 118) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

— Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

— Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

 

Tebliğler

— 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 4)(Tedavi Yardımı)

— Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/4)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/7)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/3)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/4)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/5)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/10 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-04 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

 

(10/69, 118) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

Karar No. 796

Karar Tarihi: 28.1.2004

Orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak orman köylerinin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/69, 118) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi,Genel Kurulun 28.1.2004 tarihli 48 inci Birleşiminde 8.2.2004 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

İş ekipmanı : İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesisi,

İş ekipmanının kullanımı : İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti,

Tehlikeli bölge : Kişilerin sağlık ve güvenlik yönünden riske maruz kalabileceği, iş ekipmanında veya çevresinde bulunan bölgeyi,

Maruz kişi : Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,

Operatör : İş ekipmanını kullanma görevi verilen işçi veya işçileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenlerin Yükümlülükleri

Genel Yükümlülükler

Madde 5 — İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

İşveren:

a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat edecektir.

b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olması sağlanamıyorsa, riski en aza indirecek uygun önlemleri alacaktır.

İş Ekipmanları ile İlgili Kurallar

Madde 6 — İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren;

1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra işyerinde ilk defa kullanılacak iş ekipmanının bu Yönetmeliğin Ek-I’inde belirlenen asgari gereklere uygun olmasını sağlayacaktır.

2) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte işyerinde kullanılmakta olan iş ekipmanı bu tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde Ek-I’de belirtilen asgari gereklere uygun hale getirilecektir.

b) İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alacaktır.

İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, Ek-II’de belirtilen hususlara uygun güvenlik düzeyinde olmasını sağlayacaktır.

İş Ekipmanının Kontrolü

Madde 7 — İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,

sağlanacaktır.

c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır.

İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır.

Hangi tür iş ekipmanlarının kontrollere tabi tutulacağı, kontrollerin kimler tarafından ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecektir.

Özel Risk Taşıyan İş Ekipmanı

Madde 8 — İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında aşağıdaki önlemler alınacaktır.

a) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ehil kişilerce kullanılacaktır.

b) İş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu işleri yapmakla görevlendirilen uzman kişilerce yapılacaktır.

İş Sağlığı ve Ergonomi

Madde 9 — Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, işçilerin iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensipleri işverence tam olarak dikkate alınacaktır.

İşçilerin Bilgilendirilmesi

Madde 10 — 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak işçilerin bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:

a) İşçilere kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilecektir. Bu talimat, üretici tarafından ekipmanla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanacaktır.

b) Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az;

1) İş ekipmanının kullanım koşulları,

2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar,

3) İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar,

ile ilgili bilgileri içerecektir.

İşçiler, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilecektir.

c) Bu bilgiler ve yazılı talimatlar, ilgili işçilerin anlayabileceği şekilde olacaktır.

İşçilerin Eğitimi

Madde 11 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla işverence:

a) İş ekipmanını kullanmakla görevli işçilere, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitim verilecektir.

b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen, iş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara, yeterli özel eğitim verilecektir.

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması

Madde 12 — İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı, Yürürlük ve Yürütme

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 13 — Bu Yönetmelik 30/12/1989 tarihli ve 89/655/EEC sayılı, 5/12/1995 tarihli ve 95/63/EC sayılı, 27/6/2001 tarihli ve 2001/45/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Uygulama

Madde 14 — Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile 4 üncü maddede tanımlanan iş ekipmanlarının kullanımında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

EK - I

İŞ EKİPMANINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER

 

1. Genel hususlar

Bu ekte belirtilen hususlar, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ve söz konusu ekipmanda bunlara karşılık gelen riskin bulunduğu durumlarda uygulanır.

Bu ekte belirtilen asgari gerekler, yeni iş ekipmanlarında aranacak temel gereklerdir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan iş ekipmanlarında bu gerekler mümkün olduğunca uygulanır.

2. İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler

2.1 İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir.

Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilecek ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmayacaktır. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.

Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olabilmelidir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.

İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sırasında doğabilecek tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı olmalıdır.

Kumanda sistemleri güvenli olmalıdır. Bunlarda meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya kırılma tehlikeli bir duruma neden olmamalıdır. Kontrol sistemleri güvenli olacak ve planlanan kullanım şartlarında olabilecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte seçilecektir.

2.2 İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak bilerek ve isteyerek kullanılması ile sağlanacaktır.

Bu kural, işçiler için tehlike oluşturmadığı sürece;

- Her hangi bir sebeple ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında,

- Hız, basınç gibi çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapılırken de,

uygulanacaktır.

Bu kural otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresindeki tekrar harekete geçme veya çalışma şartlarındaki değişikler için uygulanmaz.

2.3 Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunacaktır. Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunacaktır. İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olacaktır. İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilmiş olacaktır.

2.4 İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunacaktır.

2.5 Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılacaktır.

Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak ve/veya çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır.

2.6 İşçilerin sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve parçaları uygun yöntemlerle sabitlenecektir.

2.7 İşçilerin sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma önlemleri alınacaktır.

2.8 İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılacaktır.

Koruyucular ve koruma donanımı:

- Sağlam yapıda olacak,

- İlave tehlike yaratmayacak,

- Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olacak,

- Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak,

- Ekipmanın operasyon noktalarının görülmesini gereğinden fazla kısıtlamayacak,

- Sadece işlem yapılan alana girişi kısıtlayacak, bunlar çıkarılmadan parça takılması, sökülmesi ve bakım için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olacaktır.

2.9 İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, yapılacak işleme uygun şekilde aydınlatılacaktır.

2.10 İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçaları, işçilerin teması veya yaklaşması riskine karşı korunacaktır.

2.11 İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olacaktır.

2.12 İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılacaktır.

2.13 İş ekipmanının bakım işleri, ancak ekipman kapalı iken yapılabilecektir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınacak veya bu işlerin tehlike bölgesi dışında yapılması sağlanacaktır.

Bakım defteri bulunan makinalarda bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenecektir.

2.14 İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir olacaktır. Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması işçiler için tehlike yaratmayacaktır.

2.15 İş ekipmanlarında, işçilerin güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunacaktır.

2.16 İşçilerin üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanacaktır.

2.17 Bütün iş ekipmanı, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya ekipmandan gaz, toz, sıvı, buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin yayılması riskine karşı işçilerin korunmasına uygun olacaktır.

2.18 Bütün iş ekipmanı, ekipmanın veya ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin patlama riskini önleyecek özellikte olacaktır.

2.19 Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olacaktır.

3. Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler

3.1. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanları için asgari gerekler;

3.1.1. Üzerinde işçi bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere götürülmesi sırasında tekerleklere veya paletlere takılma veya temas etme riski de dahil işçiler için oluşacak bütün riskleri azaltacak şekilde uygun sistemlerle donatılacaktır.

3.1.2. İş ekipmanının çekicisi ile çekilen ekipman veya aksesuarları ya da yedekte çekilen herhangi bir nesnenin, birbirine çarpma veya sıkışma riskinin bulunduğu durumlarda, bu ekipmanlar çarpma ve sıkışmayı önleyecek koruyucularla donatılacaktır.

Çarpma veya sıkışma riski önlenemiyorsa, işçilerin olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

3.1.3. İş ekipmanının hareketli kısımları arasında enerji aktarımını sağlayan kısımların yere teması nedeniyle hasar görmesi veya kirlenmesine karşı önlem alınacaktır.

3.1.4. Üzerinde işçi bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında devrilme riskine karşı;

- Cihaz bir çeyrekten (90 derecelik açı) fazla dönmeyecek şekilde yapılmış olacak veya

- Bir çeyrekten fazla dönüyorsa, üzerinde bulunan işçinin etrafında yeterli açıklık bulunacak veya

- Aynı etkiyi sağlayacak başka sistem olacaktır.

Bu koruyucu yapılar iş ekipmanının kendi parçası olabilecektir.

Çalışma sırasında iş ekipmanı sabitleniyorsa veya iş ekipmanının, devrilmesi mümkün olmayacak şekilde tasarımı yapılmışsa koruyucu sistemler gerekmez.

İş ekipmanında, ekipmanın devrilmesi halinde, üzerinde bulunan işçinin ekipman ile yer arasında sıkışarak ezilmesini önleyici sistem bulunacaktır.

3.1.5. Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için;

- Sürücü için kabin olacak veya,

- Forklift devrilmeyecek yapıda olacak veya,

- Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan işçiler için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olacak veya,

- Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olacaktır.

3.1.6. Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa aşağıdaki şartları sağlayacaktır;

a) Ekipmanda yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunacaktır.

b) Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınacaktır.

c) Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır. Güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır.

d) Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda, görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır.

e) Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış iş ekipmanında, yapılan işi yürütmeye uygun ve işçilerin güvenliğini sağlayacak aydınlatma sistemi bulunacaktır.

f) İşçileri etkileyebilecek yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanının kendisinin veya yedekte taşıdığı ekipmanın kullanıldığı yerin hemen yakınında yangın söndürme cihazları bulunmuyorsa, bu ekipmanlarda yeterli yangın söndürme cihazları bulunacaktır.

g) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır.

h) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olacak, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol altına alınacaktır.

3.2. Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler;

3.2.1. Yüklerin kaldırılması için sabit olarak kurulan iş ekipmanları, kullanımı sırasında, sağlam, dayanıklı ve özellikle de kaldırılacak yükler için belirlenen kaldırma noktalarında oluşabilecek gerilime dayanıklı olacaktır.

3.2.2. Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinalarda, kaldırılabilecek maksimum yük açıkça görülebilecek şekilde işaretlenmiş olacak, makinanın değişik şekillerde kullanımında da maksimum yükü gösteren levhalar veya işaretler bulunacaktır.

Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini gösterecek şekilde işaretlenmiş olacaktır.

İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, amacı dışında kullanımını önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenecektir.

3.2.3. Sabit olarak kurulan iş ekipmanı, yükün;

a) İşçilere çarpması,

b) Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi,

c) İstem dışı kurtulması,

riskini azaltacak şekilde tesis edilecektir.

3.2.4. İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;

a) Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenecek,

b) Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenecek,

c) Özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenecek,

d) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır.

Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir.

 

EK - II

İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Bu ekte belirtilen hususlar, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ve söz konusu ekipmanda bunlara karşılık gelen riskin bulunduğu durumlarda uygulanır.

1. Tüm iş ekipmanları için genel hükümler

1.1. İş ekipmanları, kullanan işçilere ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilecek, kurulacak ve kullanılacaktır. Bu amaçla, iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulunacak ve ekipmanda kullanılan ya da üretilen enerjinin ve maddelerin güvenli bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanacaktır.

1.2. İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi, özellikle imalatçı tarafından verilen kullanma talimatı doğrultusunda güvenli koşullar altında yapılacaktır.

1.3. Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine karşı uygun araçlarla korunacaktır.

2. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hükümler

2.1. Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış işçiler tarafından kullanılacaktır.

2.2. İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları konulacak ve uygulanacaktır.

2.3. Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanında görevli olmayan işçilerin bulunmasını önleyecek gerekli düzenleme yapılacaktır.

İşin gereği olarak bu alanda işçi bulunması zorunlu ise, bu işçilerin iş ekipmanı nedeniyle zarar görmesini önleyecek uygun tedbirler alınacaktır.

2.4. Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, ancak güvenliğin tam olarak sağlanması halinde işçi taşınmasına izin verilecektir. Taşıma sırasında iş yapılması gerekiyorsa ekipmanın hızı gerektiği gibi ayarlanacaktır.

2.5. Çalışma yerlerinde, işçiler için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.

3. Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler

3.1. Genel hususlar

3.1.1. Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

3.1.2. İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları kullanılacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir.

İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır. Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır. Tehlike halinde tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır.

3.1.3. İşin tekniği yönünden zorunlu olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbir alınacaktır. İşçilerin bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmeyecektir. Bunun mümkün olmadığı hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenerek uygulanacaktır.

3.1.4. Kaldırma aksesuarları, sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak, kaldırılacak yüke, kavrama noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilecektir. Kaldırmada kullanılan bağlantı elemanları kullanımdan sonra sökülmüyorsa, bunların özellikleri hakkında kullanıcıların bilgi sahibi olması için belirgin bir şekilde işaretlenmiş olacaktır.

3.1.5. Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilecektir.

3.2. Kılavuzsuz (askıda iken serbest olan yük) yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanı

3.2.1. Çalışma alanları kesişen iki veya daha fazla kaldırma aracı ile kılavuzsuz yüklerin kaldırıldığı bir alanda, yüklerin ve/veya kaldırma araçlarının elemanlarının çarpışmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

3.2.2. Kılavuzsuz yüklerin seyyar iş ekipmanı ile kaldırılmasında ekipmanın yana eğilmesi, devrilmesi veya gerekiyorsa kaymasını veya yerinden oynamasını önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu önlemlerin tam olarak uygulanmasını sağlayacak kontroller yapılacaktır.

3.2.3. Kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanının operatörü doğrudan veya gerekli bilgileri sağlayan yardımcı cihazlar vasıtasıyla yük yolunun tamamını göremiyorsa, operatöre yol gösterecek uzman bir kişi görevlendirilecek ve işçiler için tehlike yaratacak yük çarpışmasını engellemek üzere gerekli düzenleme yapılacaktır.

3.2.4. Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılacak, özellikle iş ekipmanının kontrolünün doğrudan ya da dolaylı olarak işçide olması sağlanacaktır.

3.2.5. Bütün yük kaldırma işleri işçilerin güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanacak ve gözetim altında yürütülecektir.

Özellikle bir yük, kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iki veya daha fazla iş ekipmanıyla aynı anda kaldırılacaksa operatörler arasında eşgüdümü sağlayacak düzenleme yapılacak ve uygulanacaktır.

3.2.6. Kılavuzsuz yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı, kendisini besleyen güç kaynağı tamamen veya kısmen kesildiğinde yükü askıda tutamıyorsa, ortaya çıkabilecek risklerden işçileri korumak için uygun önlemler alınacaktır. Tehlikeli bölgeye giriş engellenmedikçe veya yükün güvenli bir şekilde askıda kalması sağlanmadıkça askıdaki yük gözetimsiz bırakılmayacaktır.

3.2.7. Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve işçileri tehlikeye maruz bırakacak şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için tasarlanmış iş ekipmanlarının açık havada kullanılması durdurulacaktır. İşçileri riske atmamak için özellikle iş ekipmanının devrilmesini önleyecek tedbirler alınacaktır.

4. Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler

4.1. Genel hususlar

4.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak, yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilecektir. Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verilecektir. İş ekipmanının boyutları, yapılan işe, öngörülen yüke uygun olacak ve tehlikesiz geçişlere izin verecektir.

Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşım, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak, en uygun yol ve araçlarla yapılacaktır. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike durumunda işçilerin tahliyesini de mümkün kılacaktır. Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski bulunmayacaktır.

4.1.2. El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında, yukarıda 4.1.1’de belirtilen şartlara uymak kaydıyla yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir.

4.1.3. Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak, risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir.

Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır.

4.1.4. Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan riskleri minimuma indirmek için uygun önlemler belirlenecektir. Eğer gerekiyorsa düşmeleri önleyecek koruyucular yapılacaktır. Bu koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.

4.1.5. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır. Bu önlemler alınıncaya kadar çalışma yapılmayacaktır. Bu özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar yerine konacaktır.

4.1.6. Yüksekte yapılan geçici işler, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava koşullarında sürdürülecektir.

4.2. El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler

4.2.1. El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilecektir. Portatif el merdivenleri, basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde duracaktır. Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir.

4.2.2. Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer düzenlemelerle, ayaklarının kayması önlenecektir. Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta olacaktır. Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır. Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir.

4.2.3. El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunacaktır. Özellikle, bir el merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa bu durum elle tutacak yer bulunması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz

4.3. İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler

4.3.1. İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse veya seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı yapılmamış veya yapılan hesaplar tasarlanan yapısal düzenlemelere uygun değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır.

4.3.2. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı uzman bir kişi tarafından yapılacaktır. Bu plan iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.

4.3.3. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenecek ve yük taşıyan zemin yeterli sağlamlıkta olacaktır. İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanacaktır. Tekerlekli iskelelerin yüksekte çalışma sırasında kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla önlenecektir.

4.3.4. İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılacak işin özelliklerine ve taşınacak yüke uygun olacak ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecektir. İskele platformları normal kullanımda, elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulacaktır. Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.

4.3.5. Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan kısımları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile işaretlenecek ve tehlikeli bölgeye girişler fiziksel araçlarla önlenecektir.

4.3.6. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış işçiler tarafından yapılacaktır.

a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması,

b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,

c) İşçilerin veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,

d) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri,

e) İskelelerin taşıyabileceği yükler,

f) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer riskler.

Gözetim yapan kişi ve ilgili işçilere gerekli talimatları da içeren yukarıda 4.3.2.’de belirtilen kurma ve sökme planları verilecektir.

4.4. Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler

Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda aşağıdaki şartlara uyulacaktır.

a) Sistemde en az iki ayrı kancalı halat bulunacak, bunlardan biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı olacaktır.

b) İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanacaktır.

c) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır. Güvenlik halatında da, işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunacaktır.

d) İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir.

e) Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır.

f) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi doğrultusunda, işçilere yapacakları işe uygun ve özellikle kurtarma konusunda yeterli eğitim verilecektir.

Risk değerlendirmesi gözönünde bulundurularak ikinci bir halat kullanılmasının işin yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak yeterli önlemler alınmak şartıyla tek bir halatla çalışma yapılabilir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucuların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesi uyarınca çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kişisel koruyucu donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

ifade eder.

A) Bu tanım kapsamında;

a) Kişiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanım,

b) Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzeme,

c) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalar da,

kişisel koruyucu donanım sayılır.

Ayrıca;

Tehlikeye maruz kalma süresince, sürekli olarak kullanılması veya giyilmesi amaçlanmasa da, farklı ve ilave bir dış cihazla birleştirilmesi için kişisel koruyucu donanım ile bağlantılı olarak piyasaya arz edilen herhangi bir sistem, kişisel koruyucu donanımın bütünleyici bir parçası olarak kabul edilir.

B) Aşağıda belirtilenler, yukarıda tanımı yapılan kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz:

a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar,

b) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman,

c) Askerlerin, polislerin ve diğer kamu güvenlik güçlerinin giydiği ve kullandığı kişisel koruyucular,

d) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular,

e) Spor ekipmanı,

f) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman,

g) Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden, taşınabilir cihazlar.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülükleri

Genel Kural

Madde 5 — Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılacaktır.

Genel Hükümler

Madde 6 — Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır.

Tüm kişisel koruyucu donanımlar;

1) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.

2) İşyerinde varolan koşullara uygun olacaktır.

3) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.

4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır.

b) Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.

c) Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenecektir.

d) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır.

e) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir.

f) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.

g) İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir.

h) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir.

i) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır.

Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olacaktır.

Kişisel Koruyucu Donanımların Değerlendirilmesi ve Seçimi

Madde 7 — İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir:

a) İşveren, kişisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki şartlara uygun olup olmadığını değerlendirecektir.

Bu değerlendirme aşağıdaki hususları içerecektir;

1) Diğer yollarla önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesi,

2) Kişisel koruyucu donanımın bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen risklere karşı etkili olabilecek özelliklerinin, ekipmanın kendisinden de kaynaklanabilecek herhangi bir risk de göz önünde bulundurularak tanımlanması,

3) Satın alınmak istenen kişisel koruyucu donanımın özellikleri ile bu maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre belirlenen özelliklerin karşılaştırılması.

b) Kişisel koruyucu donanımın herhangi bir elemanında değişiklik yapıldığı takdirde bu maddenin (a) bendindeki değerlendirme yeniden yapılacaktır.

Kullanım Kuralları

Madde 8 — Her işveren, Ek-III’de belirtilen işlerde ve benzeri işlerde, toplu koruma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda, Ek-II’de belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan işçilerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli olanları Ek-I’de örneği verilen tabloya göre değerlendirecek ve işçilere verecektir.

İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır.

İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirecektir.

İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olacak, temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecektir.

İşçilerin Bilgilendirilmesi

Madde 9 — İşveren, 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlar saklı kalmak kaydı ile kişisel koruyucu donanım kullanımında, sağlık ve güvenlik yönünden alınması gerekli önlemler hakkında işçilere ve/veya temsilcilerine bilgi verecektir.

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması

Madde 10 — İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 11 — Bu Yönetmelik 30/11/1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.

Uygulama

Madde 12 — Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, kişisel koruyucuların kullanımında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

EK - I

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMINA İLİŞKİN RİSK BELİRLEME TABLOSU ÖRNEĞİ

R İ S K L E R

F İ Z İ K S E L

K İ M Y A S A L

B İ Y O L O J İ K

MEKANİK

TERMAL

ELEKTRİK

RADYASYON

GÜRÜLTÜ

AEROSOLLAR

SIVILAR

GAZLAR BUHARLAR

Yüksekten Düşmeler

Darbeler Kesikler Çarpmalar Ezikler

Batmalar Kesikler Sıyrıklar

Titreşim

Kaymalar Düşmeler

Sıcaklık Alev

Soğuk

İyonize Olmayan

İyonize

Tozlar Lifler

Duman

Buhar

Sıvıya Batma

Sıçrama Püskürme

Zararlı Bakteriler

Zararlı Virüsler

Mantarlar (Mikotik fungi)

Mikrobiyolojik olmayan Antijenler

VÜCUDUN KISIMLARI

BAŞ

Kafatası

Kulak

Göz

Solunum Yolu

Yüz

Baş (Tamamı)

ÜST BEDEN

El

Kol (Kısımları)

ALT BEDEN

Ayak

Bacak (Kısımları)

DİĞER

Deri

Gövde / Karın

Parenteral Yollar

Tüm Vücut

 

 

EK-II

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ

 

BAŞ KORUYUCULARI

- Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler,

- Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, saç fileleri - siperlikli veya siperliksiz),

- Koruyucu başlık (normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri)

KULAK KORUYUCULARI

- Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar

- Tam akustik baretler

- Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar

- Kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları

- İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları

GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

- Gözlükler

- Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)

- X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri

- Yüz sperleri

- Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara bağlanabilen maskeler)

SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI

- Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler

- Hava beslemeli solunum cihazları

- Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları

- Dalgıç donanımı

- Dalgıç elbisesi

EL VE KOL KORUYUCULARI

- Özel koruyucu eldivenler:

• Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)

• Kimyasallardan

• Elektrik ve ısıdan

- Tek parmaklı eldivenler

- Parmak kılıfları

- Kolluklar

- Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)

- Parmaksız eldivenler

- Koruyucu eldivenler

AYAK VE BACAK KORUYUCULARI

- Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri

- Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar

- Parmak koruyuculu ayakkabılar

- Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları

- Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar

- Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

- Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

- Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

- İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

- Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler

- Tahta tabanlı ayakkabılar

- Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları

- Dizlikler

- Tozluklar

- Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez)

- Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı)

CİLT KORUYUCULARI

- Koruyucu kremler / merhemler

GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI

- Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı)

- Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler

- Isıtmalı yelekler

- Cankurtaran yelekleri

- X ışınına karşı koruyucu önlükler

- Vücut kuşakları / kemerleri

VÜCUT KORUYUCULARI

- Düşmelere karşı kullanılan donanım:

• Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)

• Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)

• Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)

- Koruyucu giysiler:

• Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum)

• Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri)

• Kimyasallardan korunma sağlayan giysi

• İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi

• Isıya dayanıklı giysi

• Termal giysi

• Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi

• Toz geçirmez giysi

• Gaz geçirmez giysi

• Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri)

• Koruyucu örtüler.

Listede yer almayan benzer donanımın yukarıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan sayılıp sayılmayacağına karar vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.

 

EK-III

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER

 

1. BAŞ KORUYUCULARI

Koruyucu baretler

- İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek çalışma platformların üstünde, altında veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri.

- Çelik köprüler, çelik yapılar, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallarında yapılan çalışmalar.

- Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerde yapılan çalışmalar.

- Toprak ve kaya işleri.

- Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri.

- Civatalama işleri.

- Patlatma işleri.

- Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan işler.

- Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle sıcak demir işleme, döküm işleri.

- Endüstriyel fırınlar, konteynırlar, makinalar, silolar, bunkerler ve boru hatlarında yapılan işler.

- Gemi yapım işleri.

- Demiryollarında yapılan işler.

- Mezbahalarda yapılan işler.

2. AYAK KORUYUCULARI

Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları.

- Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları.

- İskelelerde yapılan çalışmalar.

- Bina yıkım işleri.

- Kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrike parçalarla yapılan çalışmalar.

- Şantiye alanı ve depolardaki işler.

- Çatı işleri.

Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları.

- Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, vinçler, ısı ve enerji santrallarında yapılan işler.

- Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj işleri.

- Tadilat ve bakım işleri.

- Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle demire şekil verme, sıcak presleme işleri ve metal çekme fabrikalarında yapılan işler.

- Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri.

- Taş yontma ve taş işleme işleri.

- Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi.

- Seramik endüstrisinde kalıp işleri.

- Seramik endüstrisinde fırınların içinin döşenmesi.

- Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri

- Taşıma ve depolama işleri

- Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve dondurulmuş etle yapılan işler

- Gemi yapım işleri

- Demiryolu manevra işleri

Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar

- Çatı işleri

Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar

- Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar

Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabıları

- Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler

3. YÜZ VE GÖZ KORUYUCULARI

Koruyucu gözlükler, yüz siperlikleri veya elle tutulan yüz koruyucuları

- Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri

- Sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile yontma, biçimlendirme işleri

- Taş yontma ve şekillendirme işleri

- Civatalama işleri

- Talaş çıkaran makinalarla yapılan çalışmalar ve talaş toplama işleri

- Presle sıcak demir işleme

- Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri

- Aşındırıcı maddelerin sprey halinde kullanılması işleri

- Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle yapılan işler

- Sıvı spreylerle çalışma

- Ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma

- Radyant ısı ile çalışma

- Lazerle çalışma

4. SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI

Respiratörler/ Solunum cihazları

- Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynırlar, kapalı alanlar veya gaz yakan endüstriyel fırınlarda yapılan çalışmalar

- Yüksek fırınlara yükleme yapılan alanlardaki çalışmalar

- Yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar

- Ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki çalışmalar

- Toz bulunması muhtemel, fırın içi döşeme işlerinde ve kepçelerle yapılan çalışmalar

- Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri

- Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında yapılan çalışmalar

- Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğuk hava depolarında yapılan çalışmalar

5. İŞİTME DUYUSUNUN KORUNMASI

Kulak koruyucuları

- Metal şekillendirme presleriyle çalışma

- Pnömatik matkaplarla çalışma

- Havalimanlarında yapılan çalışmalar

- Kazık çakma işleri

- Ağaç ve tekstil işleri

6. EL, KOL VE VÜCUT KORUNMASI

Koruyucu giysi

- Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik ürünleriyle yapılan işler

- Sıcak maddelerle veya civarında yapılan çalışma ve ısı etkisinin hissedildiği yerlerdeki çalışmalar

- Düz cam ürünleriyle çalışma

- Kumlama işleri

- Derin dondurucu odalarda çalışma

Ateşe dayanıklı koruyucu giysi

- Kapalı alanlarda kaynak işleri

Delinmeye dayanıklı önlükler

- Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri

- El bıçaklarıyla yapılan ve bıçağın vücuda doğru çekilmesini gerektiren işler

Deri Önlükler

- Kaynak işleri

- Sıcak demircilik işleri

- Döküm işleri

Ön kolun (kolun bilekle dirsek arasında kalan bölümü) korunması

- Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri

Eldivenler

- Kaynak işleri

- Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler dışında, keskin kenarlı cisimlerin elle tutulması

- Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar

Metal örgülü eldivenler

- Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri

- Kesim ve kullanım amaçlarına göre parçalama için el bıçağı kullanılarak yapılan sürekli kesim işleri

- Kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesi

7. İKLİME DAYANIKLI GİYSİ

- Açıkta, soğuk ve yağmurlu havada çalışma

8. YANSITICI GİYSİ

- Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalar

9. EMNİYET KEMERİ

- İskelelerde çalışma

- Prefabrik parçaların montajı

- Direk ya da sütunlarda çalışma

10. GÜVENLİK HALATLARI

- Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışma

- Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinlerinde çalışma

- Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma

- Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma

11. DERİNİN KORUNMASI

- Malzemenin kaplanması işleri

- Tabaklama (dericilik) işleri

Listede yer almayan işler ve sektörlerin bu listeye eklenmesine Bakanlık karar verir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, elle yapılan taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek risklerden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden işçilerin korunmasını sağlamak için, alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Elle taşıma işi : Olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından işçilerin bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha fazla işçi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülükleri

Genel Hüküm

Madde 5 — İşveren :

a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde, iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, Ek-I’deki hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan riski azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

İş ve İşin Yapıldığı Yerin Organizasyonu

Madde 6 — Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda işveren, işin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeyi yapacak ve:

a) Ek-I’deki hususları ve yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurarak, yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirecek,

b) Özellikle işçilerin sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, Ek-I’deki hususları dikkate alarak, çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri alacaktır.

Bireysel Risk Faktörleri

Madde 7 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü ve 15 inci maddelerinin uygulanmasında Ek-II’de belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.

İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi

Madde 8 — Elle yapılan taşıma işlerinde, işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler hakkında işçileri ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir.

İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.

b) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen hususları da dikkate alarak, yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler hakkında işçilere yeterli bilgi ve eğitim verecektir.

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması

Madde 9 — İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 10 — Bu Yönetmelik 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.

Uygulama

Madde 11 — Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, elle yapılan taşıma işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

EK-I

YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

 

1. Yükün özellikleri

Aşağıda belirtilen özelliklere sahip yüklerin elle taşınması sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir;

- çok ağır veya çok büyükse,

- kaba veya kavranılması zor ise,

- dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,

- vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumda ise,

- özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekilde ise.

2. Fiziksel güç gereksinimi

İş;

- çok yorucu ise,

- mutlaka vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,

- yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,

- vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,

bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, özellikle sırt ve bel incinmelerine neden olabilir.

3. Çalışma ortamının özellikleri

Çalışma ortamı aşağıdaki özelliklerde ise, özellikle sırt incinmesi riskini artırabilir;

- çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,

- zemin düz değilse, engeller bulunuyorsa veya düşme veya kayma tehlikesi varsa,

- çalışma ortam ve şartları, işçilerin yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değilse,

- işyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa,

- zemin veya üzerinde durulan yer dengesizse,

- sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse.

4. İşin gerekleri

Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya daha fazlasını gerektiren işler sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir.

- özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,

- yetersiz ara ve dinlenme süresi,

- aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,

- işlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu.

 

EK-II

BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ

 

İşçinin;

- yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması,

- uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması,

- yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması,

durumunda işçiler risk altında olabilirler.

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı

(Sıra No :4)

(Tedavi Yardımı)

 

24/12/2003 tarihli ve 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği (Bundan sonra Yönetmelik olarak ifade edilecektir.) uyarınca yataklı ve yataksız tedavi kurumları ile birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan tedavi ücretleri ve tedavi yardımına ilişkin işlemlerde kurumlar arası birliği sağlamak amacıyla, uygulamaların aşağıdaki şekilde yapılması kararlaştırılmıştır.

1. Kapsam

Bu Talimat hükümleri;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci ve Ek Geçici 9 ile 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

b) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel (erbaş ve erler hariç) ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

c) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesi gereğince (Yönetmeliklerindeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla) tedavi giderleri karşılanan kişiler,

hakkında uygulanır.

Diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları arasında hizmet satın alınmasına yönelik protokolün uygulamaya konulması halinde bu Talimatta yer alan usul ve esaslara aynen uyulacaktır.

Ayrıca, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurumlarında yapılan tedavilerinde de bu Talimat esaslarına göre işlem yapılır.

2. Hasta Sevk İşlemleri

2.1. Tanımlar

Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu: Resmi kurum tabiplikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi, SSK sağlık istasyonu ve dispanserini,

Birinci basamak özel sağlık kuruluşu: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikleri,

İkinci basamak resmi sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri, SSK Hastaneleri ve diğer resmi kurum hastanelerini,

İkinci basamak özel sağlık kurumu: Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezlerini,

Üçüncü basamak sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerini,

ifade eder.

2.2. Sevk İşlemleri

Sevk işlemlerinin usulüne uygun yapılmaması, yataklı tedavi kurumlarında gereksiz birikimlere, polikliniklerde ise aşırı yığılmalara neden olduğundan sağlık kurumlarının hizmet sunumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle ilgililerin, hasta sevk işlemlerinde aşağıda yer alan hususlara titizlikle uymaları gerekmektedir.

Memurun kendisinin hastalanması halinde, kurumu tarafından yeterli sayıda nüsha içeren hasta sevk kağıdı düzenlenerek, öncelikle kurum tabibine, kurum tabibi bulunmadığı takdirde hastanın o yerdeki en yakın birinci basamak sağlık kuruluşuna gönderilmesi, bu tabiplerce lüzum görülmesi halinde hastanın, o yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna (hastane ve hekim adı belirtilmeksizin ilgili uzmanlık dalı belirtilerek) gönderilmesi gerekmektedir. Memurun bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin hastalanmaları halinde kurum tabipliğine veya kendisine en yakın birinci basamak sağlık kuruluşuna müracaat edilebilir.

30/05/2003 tarih ve 25123 sayılı Resmi Gazete yayımlanan, Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde belirtilen sevk esasları Belediye sınırları ve mücavir alan içinde geçerlidir. Belediye sınırları dışına sevklerde yolluk ve yevmiye işlemlerinde aksama olmaması için Yönetmelikteki genel esaslar geçerli olmak üzere sevk edileceği ilçe-il belirtilecektir. Tıbbi gerekli hallerin dışında öncelikle muayene-tedavi işlemlerinin belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanması esastır.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarından alınacak sevk evrakı ile belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına başvurulabilir.

Belgelendirilmesi şartıyla sürekli hastane tedavisi gerektiren hastalar ile hastanelerden tedavi ve kontrol için çağrılı olanlar, çağrılı oldukları hastaneye (üniversite hastaneleri dahil) ilgili hastanede tedavi gerektiğini gösteren çağrı evrakı ile başvurabileceklerdir.

Herhangi bir resmi sağlık kurumunda çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin kendi kurumlarında tedavi olmak istemeleri halinde sevk zincirine tabi olmaksızın kendi sağlık kurumlarında tedavileri sağlanabilecektir.

Aynı sevk kağıdı ile bir sağlık kurumuna müracaat edenlerin ilk muayenesini müteakip yeni bir sevk kağıdına gerek kalmaksızın değişik bölümlerde aynı sevk kağıdı ile muayene, tetkik, tahlil ve tedavi olmaları mümkün bulunmaktadır.

5434 sayılı Kanuna tabi olan emeklilerle bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, sevk usulüne tabi olmaksızın resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına gidebilirler.

Sevk tarihinden itibaren, şehir içi sevklerde en geç 3 (üç) gün, şehir dışı sevklerde ise en geç 5 (beş gün) içerisinde sağlık kurumuna müracaat zorunludur.

2.3. Özel Tetkik, Teşhis ve Tedavi Merkezlerine Yapılacak Sevklerde Dikkat Edilecek Hususlar

Hastalar, başvurdukları resmi sağlık kurumlarında görevli ilgili hekim tarafından, ağız ve diş sağlığı, ESWL ve ileri tetkikleri yapılmak üzere, tabibin kendisinin, eşinin veya bunların ortaklarının özel muayenehanelerine/özel tedavi merkezlerine/özel tetkik tedavilerine sevk edilemezler. Bu şekilde, serbest diş tabibine veya özel tetkik merkezlerine sevki yapan ve tedaviyi sağlayan tabibin aynı olduğu veya eşi veya ortakları tarafından yapıldığı belirlenen tedavilere ait giderler ödenmeyecektir. Tek özel diş tabibinin veya özel tetkik merkezinin bulunduğu yerleşim birimlerinde bu tür sevkler en yakın diğer bir yerdeki başka bir sağlık kurumuna yapılabilecektir.

2.4. Yol Masrafı ve Yevmiyeler

Tedavi amacıyla başka mahalle sevk edilenlere Harcırah Kanunu hükümlerine göre gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Gündelik, tedavinin başlamasına kadar geçecek günler ( bu süre beş günü geçemez.) ile sağlık kurumu tarafından öngörülmesi kaydıyla ayakta tedavi gördüğü günler için verilir. Yatarak tedavide geçen süreler için gündelik ödenmez.

Yol masrafı, hastanın bulunduğu mahal ile sevk edildiği sağlık kurumunun bulunduğu yer arasındaki mutat taşıt ücreti esas alınarak ödenecektir.

Mutat taşıt aracı dışında başka bir taşıt aracı ile hasta sevki yapılabilmesi için; ilgili doktor tarafından, hastalığın ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe ve ambulans veya uygun görülen herhangi bir araçla gitmesinin gerekçelerini belirten ayrı bir rapor düzenlenmesi ve bu raporun başhekim tarafından da onaylanması gerekmektedir. Aksi halde yol masrafı mutat taşıt ücreti esas alınarak ödenecektir.

Sağlık kurumuna ait ambulans ile memuriyet mahalli dışına yapılan hasta nakil ve acil ambulans ücreti hastanın kurumunca rayiç bedeli aşmamak üzere ödenir.

2.5. Eşlik Etme Zorunluluğu

Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi durumunda, yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğunun, hastayı gönderen sağlık kuruluşunun raporunda veya hasta sevk kağıdı üzerinde gerekçeli bir şekilde belirtilmesi ve raporun veya sevk kağıdının başhekim tarafından imzalanması halinde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de memurun bağlı olduğu kurumca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ve gündelik verilecektir.

3. Acil Vakalarda Tedavi

Yönetmeliğin 15 ve 25 inci maddelerine göre, vakanın acil olması nedeniyle, gerekli başvurma ve yollama işlemleri yapılmadan doğrudan sağlık kurum ve kuruluşunca tedavi sağlandığı takdirde, tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, hastanın taburcu edildiği tarihten itibaren lüzumlu işlem ve belgelerin usulü dairesinde;

a) Yurt içinde (resmi tatil günleri hariç) 30 gün,

b) Yurt dışında 90 gün,

içerisinde hazırlanıp ilgili kuruma verilmesi gerekmektedir.

Acil vakalara ilişkin tedavilerde de ilgili sağlık kurumu tarafından bu Talimat eki (EK-8) fiyat tarifesinde yer alan fiyatlar uygulanır. Gerekli tedavi işlem ve belgeleri tamamlanmadan yapılan giderlerin bedeli, bunların tamamlanmasından sonra ilgili masraf belgeleri verilmek suretiyle kurumdan alınır.

4. Yurt Dışında Tedavi

Yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı anlaşılan hastalıkların tedavisinin yurt dışında yaptırılmasına ilişkin uygulama; 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 29/7/1998 tarihli ve 4375 sayılı Kanun ile bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, 11/8/1999 tarihli ve 23783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 9/7/1999 tarihli ve 99/13144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre yürütülecektir.

Söz konusu düzenlemeler uyarınca; hastaların tedavi için yurt dışına gönderilmeleri; Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastanelerin sağlık kurullarınca (EK-1/B) de belirtilen formata uygun olarak düzenlenen raporların, aynı Bakanlıkça Ankara’da belirlenen bir hastanece teyit edildikten sonra adı geçen Bakanlıkça onaylanması şartına bağlıdır.

Yurt dışı tedavilerine ilişkin sağlık kurulu raporlarında; Türkiye’de tedavisi yapılamayan ancak, yurt dışında yapılması mümkün olan hastalık açık olarak yazılacak, hastalığa ilişkin klinik bulgular ve laboratuar bulguları, radyolojik ve görüntüleme ile ilgili bulgular, tedavinin Türkiye’de yapılamama gerekçeleri belirtilecek, karar bilimsel/tıbbi gerekçelere dayandırılacak ve verilen kararlarda, “ileri teknoloji ile tedavi gerekli vb gibi” ifadeler kullanılmayacaktır. Raporlarda, memurun ve hastanın adı soyadı, memura yakınlık derecesi, çalıştığı kurum, dosya ve protokol numarası, raporu veren anabilim dalı/bilim dalı/klinik adı belirtilecektir. (EK-1/B rapor örneği).

Yurt dışı tedavilerine ilişkin raporlar Sağlık Bakanlığınca (ilgili personel için Milli Savunma Bakanlığınca) onaylandıktan sonra 3 ay içinde yurt dışına çıkmak üzere işlem yapılmayan raporların yenilenmesi gerekir. Yurt dışına çıkış sonrasında yurt dışında kesintisiz tedavi süresi azami 1 yıldır.

Yurt içinde tedavilerinin sağlanamayacağı anlaşılanların, tedavi için yurt dışına gönderilmeleri hususunda, Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan tam teşekküllü hastaneler ile bu hastanelerce düzenlenen raporları teyit edecek hastane adları (EK-1) sayılı listede gösterilmiştir.

Yurt dışında doku veya organ nakli amaçlı sağlık kurulu raporunun, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı (EK-1/C) de belirtilen yetkili doku ve organ nakli merkezlerinden alınması zorunludur.

Kemik iliği nakli için yurt dışına hasta gönderilebilmesi için yurt dışında tespit edilen donörün ülkemize gelemediğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yurt dışına tedavi amacıyla gönderilenlerin tedavi süreci kurumlarınca izlenerek, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun işlem tesisi yönünde azami hassasiyet gösterilecektir. Hastaların yurda dönmelerini müteakip, Talimata ekli çizelge (EK-1/A) doldurularak, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.

Yurt içinde mümkün olmayan organ nakli işlemleri yurt dışında uzun bekleme sürelerini gerektirdiğinden, hastaların yurt dışındaki ilk tetkiklerinin tamamlanmasını müteakip uygun organ teminine kadar geçecek süredeki tetkik ve tedavileri yurt içinde yapılacaktır. Uygun organ temini üzerine hasta, yeni bir sağlık kurulu raporuna ihtiyaç duyulmadan nakil işlemi için yurt dışına gönderilecektir. Bu konudaki gerekli koordinasyon işlemi, hastanın kurumu tarafından Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülecektir.

5. Diş Tedavileri

5.1. Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Yapılacak Diş Tedavileri

5.1.1. Diş tedavileri ile ilgili sevk işlemlerinde; Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hastanın hastane veya sağlık merkezlerine yollama işlemlerinde üzerinde ağız şeması bulunan hasta yollama kağıdı kullanılacaktır. Kurumlar, söz konusu sevk kağıdını Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden veya kendi imkanları ile sağlayacaklardır.

5.1.2. Resmi sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri (dolgu, kron ve protez uygulaması dahil) için (EK-7) sayılı listede yer alan “Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi” uygulanacaktır.

5.1.3. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre yurt dışında tedavi giderleri karşılananlar ile tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin tıbbi lüzum üzerine yaptırdıkları diş tedavileri sonucu doğan giderlerden;

a) Diş çekimi, kanal tedavisi, diş dolguları ve travma sonucu oluşan çene defektlerine yapılan cerrahi müdahalelerle, protez tamirlerine ait tedavi bedellerinin aynen ödenmesi,

b) Diğer diş tedavilerine ait giderlerin ise, (EK-7) sayılı listede yer alan fiyat tarifesindeki fiyatlara %100 ilave edilmek suretiyle bulunacak miktarın esas alınması, transferi halinde ise bu talimatın yürürlüğe girdiği günkü kurlar esas alınmak suretiyle bulunacak miktarın döviz karşılığı tutarları kadarının ödenmesi,

gerekmektedir.

5.1.4. Resmi sağlık kurumunda veya personelin bağlı olduğu kurum bünyesinde kurulan diş protez ünitesindeki tedavi sırasında yapılmadığının belgelendirilmesi ve tedaviyi yapan sağlık kurumunun faturasında yer almaması şartıyla, resmi sağlık kurumlarından ilgili yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak başhekimliklerce, üniversitelerde ise dekanlıklarca organize edilerek yaptırılan tek parça döküm kron için (malzeme dahil) 11.000.000 .-TL, alt-üst çene iskelet dökümü için (malzeme dahil) 45.000.000.-TL döküm işçilik ücreti ödenecek, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından karşılanacaktır.

Serbest diş tabipliklerinde yaptırılan tedaviler için ayrıca döküm işçilik ücreti ödenmeyecektir.

5.1.5. Diş tedavileri sırasında; altın, platin, palladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan maddeler kullanılması zorunlu olsa dahi, Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre hiçbir şekilde ödenmeyecektir.

5.1.6. Kemik içi dental implantların bedelleri ödenmez. Ancak, maksillofacial travma ve tümörler sonucu aşırı kemik kaybı olan ya da damak yarığı gibi deformiteleri olan hastalar ile rutin tedavilerle başarılı olunamayan rezorbe alt-üst çene vakalarında (en az 2 en fazla 4 implant ile sınırlı kalmak koşuluyla) klasik protez ile çözülemeyen ve implant tedavisinin zorunlu olduğunun üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımıyla oluşacak bir heyet tarafından karara bağlanması ve kaç ünite yapılacağının belirtilmesi şartıyla bu Talimatın eki (EK-7) Diş Tedavileri Fiyat Tarifesindeki tedavi bedeli ile, implant malzemesi (her ünite için); 61.000.000.-TL ödenir. Bu bedelin üzerindeki malzeme bedelleri hastalarca karşılanır.

5.2. Özel Sağlık Kurumu ve Kuruluşlarında Diş Tedavisi

5.2.1 Özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan tedavi giderlerinin ödenebilmesi için Talimatın bu bölümünde belirtilen sevk usul ve esaslarına uyulması zorunludur. Diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan yapılan başvurularda tedavi gideri ödenmez.

5.2.2. Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu maddelerinde, özel sağlık kuruluşları sayılan serbest tabipliklere sevk ilke olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle, diş tedavileri için hastaların kendilerine en yakın resmi sağlık kurumlarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Ancak, diş tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler dikkate alınarak Devlet memurları ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, doğacak fiyat farkını kendilerinin ödemesi kaydıyla, kendilerinin talepleri üzerine serbest diş tabipliklerine, aşağıda belirtilen esaslara göre sevkleri yapılabilecektir:

5.2.3. Diş tedavisi için sevk edildiği resmi sağlık kurumunda herhangi bir sebeple tedaviye 90 gün içinde başlanamayacağının ilgili diş tabibi tarafından belirtilmesi ve aynı sağlık kurumu başhekimi tarafından onaylanması suretiyle istekli olan hastaların serbest diş tabipliklerine veya özel sağlık kurumlarına sevkleri yapılabilecektir. Ancak, bunun için kurumca gönderildiği resmi sağlık kurumu diş tabibi tarafından hasta muayene edilip teşhis konulduktan sonra, yapılması gereken bütün tedaviler ve boşlukların ayrıntılı olarak belirlenmesi ve hangi dişin tedavi edileceğinin ağız şeması üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir Yalnız çocukluk ve okul çağı olarak kabul edilen 5-15 yaş grubundaki çocukların 6 yaş dişlerinin tedavileri için (münhasıran kanal ve dolgular) 90 günlük süre kaydı aranmaz. Tedavi sağlandıktan sonra sevk kağıdında belirtilen tedavinin yapıldığının, kurumun diş tabibi veya sevki yapan resmi kurumdaki diş tabiplerince onaylanması zorunludur.

5.2.4. Resmi sağlık kurumu bünyesinde diş hekimi bulunmayan ilçelerde serbest diş hekimi bulunması halinde, resmi sağlık kurumu başhekimi tarafından serbest diş tabipliklerine sevk yapılabilecektir. Bu şekilde sağlanan tedavilerde, sevk kağıdında ve serbest meslek makbuzunda belirtilen tedavinin usulüne uygun yapıldığının ilçenin bağlı olduğu bölge diş hekimleri odasının temsilcisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak, özel kurumlarda tedaviyi yapan diş tabibinin oda temsilcisi olması halinde, yapılan onay geçersiz sayılacak ve bu tabibe herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5.2.5. Hastaların doğacak fiyat farklarını kendilerinin ödeyeceğini beyan ederek yapılan sevkler üzerine, yukarıda (5.2.3.) ve (5.2.4.) numaralı bentlerde belirlenen usullere uygun olarak serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırılan teşhis, tedavi veya proteze ilişkin giderlerden (EK-7) sayılı listede yer alan diş tedavileri fiyat tarifesindeki kadarı karşılanacak, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından ödenecektir.

5.2.6. Bu Talimatın eki “Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi”nde (EK-7) tespit edilen, beher kron için 37.500.000.-TL ve alt ve üst çenede tam protez için 300.000.000.-TL esas alınmak suretiyle, serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan kron ve proteze ilişkin giderlerden;

1- Tek çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 150.000.000.-TL,

2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 300.000.000.-TL,

üzerinden ödeme yapılacaktır.

En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron ve protez yaptırılması halinde, bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç bir şekilde geçemez.

5.2.7. Bu Talimatın (5.2.6.) bendinde yer alan sınırlama sadece kron ve protez bedelleri için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde karşılanacaktır. Ancak, anılan listede (*) işaretli olan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için, tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

5.2.8. Serbest diş tabipliklerinde yaptırılan diş tedavileri için yukarıdaki esaslara göre ödenecek tutarlar azami tutarlar olup, bunun dışında hastaya serbest diş tabipliklerine gidiş-geliş için harcırah veya benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5.2.9. Aynı yerde birden çok resmi sağlık kurumu bulunması halinde, memurların diş tedavilerini serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırabilmeleri için, tedavilerinin o yerde bulunan ve bünyesinde diş tabibi olan resmi sağlık kurumlarının sadece birinde yapılamayacağının belgelendirilmesi yeterlidir.

5.2.10. Serbest diş tabiplikleri veya özel sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri sonucunda yapılacak ödemeler sırasında, tedavinin bir bölümünün resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılmış olabileceği de dikkate alınarak tahakkuk memurları ve saymanlıklarca gerekli itina gösterilecek ve mükerrer ödemelere sebebiyet verilmeyecektir.

6. Göz Tedavileri

6.1. Yönetmeliğin 33 üncü maddesi gereğince göz hastalıkları uzmanları (ihtisas yapmakta olan doktorlar dahil) tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak renkli ve renksiz gözlük camları ile çerçevenin temininde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

6.2. Gözlük camları ücretlerini ve yapılacak indirim oranını tespit etmek amacıyla (EK-6) listede isim ve adresleri yazılı gözlükçü dernekleri ile 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere protokol imzalanmıştır.

6.3. Her türlü gözlük camlarının verilmesinde gözlükçülerce cam bedellerinden % 15 indirim uygulanır. Bu uygulama ( 6.12. ) bendinde sözü edilen camlar için de geçerlidir. Kurumlarca, gözlükçülere yapılacak ödemeler sırasında indirimli tutarların fatura bedellerinden düşülüp düşülmediği dikkate alınır.

6.4. Hatalı gözlük camı verilmesinin ya da reçeteye yazılan gözlük camı yerine farklı diyoptrili cam verilmesinin ortaya çıkaracağı sonuçlardan camı veren gözlükçü sorumludur. Bu duruma neden olan gözlükçülerden bir daha gözlük camı temin edilmez.

6.5. Gözlük camlarına ilişkin her çerçeve için 2004 yılında 50.000.000.-TL ödenecektir.

6.6. Gözlük camlarının temininde; (EK-6) sayılı listede yer alan “Gözlük Camları Fiyat Listesi” esas alınacak, cam bedelleri, çerçeve bedeli ile birlikte gözlükçü tarafından ilgilinin kurumuna fatura edilecektir.

6.7. Gözlük camlarının temininde talimat ekinde (EK-6) yer alan liste muhteviyatı uygulanır. Hasta tarafından bu listedeki camlar dışında ayrı çap, cins, marka ve fiyatta cam istenmesi halinde, alınan reçeteye göre talimata ekli “Gözlük Camları Fiyat Listesi”ndeki normal camların indirimli tutarı kurumunca karşılanacak, bu miktarı aşan kısmı ile renk, degrade ve antireflo farkı ise ilgiliden alınacaktır.

6.8. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre yurt dışında tedavi giderleri karşılananlar ile tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında temin edilen gözlük camları ve çerçeveleri; bu talimatta yer alan fiyatlara % 100 ilave edilmek suretiyle bulunan miktarlar esas alınarak karşılanacak, transferi halinde ise bu talimatın yürürlüğe girdiği günkü kurlar esas alınmak suretiyle bulunacak miktarların döviz karşılığı tutarları ödenecektir.

6.9. Kurumlar, göz tedavisi sonucunda öngörülen cam ve çerçeve bedellerinden, hangisinin ödeneceğini, hastanın sağlık karnesine işlenmiş olan eski cam ve çerçeve kayıtlarını da dikkate alarak belirleyecektir.

Yönetmelik gereğince gözlük cam ve çerçevesine ilişkin reçetelerin sağlık karnesine işlenmesi için kurum tabipliklerine ibrazı zorunludur. Kurum tabipleri sağlık karnesine gerekli kaydı yaparken alınan cam ve çerçevenin reçete muhteviyatına uygunluğunu sağlamakla yükümlüdürler.

netmeliğin 37 nci maddesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 308 inci maddesine göre gözlük camı ve çerçevesi ile çerçeve bedeli ilgili şahsın sağlık karnesine ve/veya sağlık fişlerine alındıkları tarih belirtilmek suretiyle işlenecektir. Kurum tahakkuk memurları ve saymanlıklar bu hususa titizlikle uyacaklardır.

6.10. Gözlük camlarının ve çerçeve ücretlerinin hasta tarafından ödenmesi halinde, gözlükçüden alınacak fatura kuruma verilmek suretiyle yukarıdaki esaslara göre belirlenen cam ve çerçeve bedelleri kurumunca ilgiliye ödenecektir.

6.11. Katarakt ameliyatı sonucunda göz içine takılan lensler (göz içi mercekleri) ile göz ameliyatı sonucuna bağlı olarak kullanılması sağlık kurulu raporuyla gerekli görülen lens bedelleri ve bunlara ait bakım preparatları hariç olmak üzere; göz tedavilerinde kullanılmasına kesin zorunluluk olduğu resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse bile, “CONTAKT-LENS” camlarına ait bedeller hiç bir şekilde ödenmeyecektir. Bu uygulama yurt dışında bulunan memurlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için de geçerlidir.

6.12. Katarakt ameliyatı sonucunda zorunlu görülen organik beyaz camlar ile -5 ve daha yüksek diyoptrili miyopiler ve +3 ve daha yüksek diyoptrili hipermetropiler için gerekli görülen organik beyaz camların bedelleri, bu Talimata ekli (EK-6) Gözlük Camları Fiyat Listesindeki organik cam fiyatları esas alınarak ödenir. Gözlükçülük ruhsatına sahip olup, gözlükçülük derneğine üye olup olmadığına bakılmaksızın, gözlükçüler derneğince onaylandıktan sonra ödeme yapılacaktır.

Onay işlemi gözlükçü tarafından yaptırılacaktır. Onayda; cama ait satın alma faturası veya irsaliyenin tarihi ve sayısı, reçetenin tarihi ve protokol numarası, gözlük camının fiyatı belirtilecektir. Verilen gözlük camlarının diyoptri ve diğer özelliklerinin reçeteye uygunluğundan gözlükçü ile birlikte reçeteyi onaylayan gözlükçü derneği de sorumludur. Aksine hareket edenler hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılır. Derneklerce onaylanan reçeteler ile bunlarla ilgili evrakların örnekleri iki yıl süreyle onaylayan derneklerce muhafaza edilecektir.

Puva tedavisinde kullanılması resmi sağlık kurulu raporu ile öngörülen puva camlar ile resmi sağlık kurulu raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla prizmatik ve teleskopik gözlük camları varsa orijinal faturadaki fiyata bağlı kalınarak, fenni gözlükçü derneklerince belirlenecek rayici geçmeyecek şekilde ödenecektir.

6.13. Kurum ve kuruluşlar, 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun gereğince Sağlık Bakanlığınca verilmiş “GÖZLÜKÇÜLÜK RUHSATNAMESİ” bulunan ve bu ruhsata göre, mahalli yetkili sağlık kuruluşuna tescilini yaptırarak, “Gözlük Reçetesi Kayıt Defteri” tutan; faturalarında adı-soyadı, ruhsat tarihi ve numarası bulunan; mesleğin icrası için fenni alet ve gereçleri bulunduğunu belgeleyen gözlükçülerden personelin gözlüklerini temin edeceklerdir.

7. Kaplıca Tedavileri

Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre, sağlık kurulları tarafından kaplıcalarda tedavilerine gerek görülenler, Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığınca tespit edilen ve (EK-4) sayılı listede yer alan kaplıcalarda tedavi ettirilirler.

Bunlara, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ile buralarda görmüş oldukları tedavi giderleri ve raporlarında belirtilen gün sayısını aşmamak üzere banyo giriş ücretlerinin Talimat eki Fiyat Tarifesinde (EK-8) yer alan fiyat tarifesindeki miktarlar kadarı ödenecek, ayrıca yatak ve yemek bedeli karşılanmayacaktır.

8. ESWL Metodu İle Yapılacak Taş Kırdırma Tedavileri

Memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin böbrek, üreter ve safra kesesi taşlarından kaynaklanan rahatsızlıkları, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sevk edildikleri sağlık kurumlarında ESWL (Extracorporal Shock Wave Lithotripsy) metodu ile tedavi edilebilir. ESWL metodu ile tedavi resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında yapılabilir.

ESWL metodu ile taş kırdırabilmek için hasta tarafından bünyesinde en az iki üroloji uzmanı bulunan ve sağlık kurulu raporu vermeye yetkili Resmi Sağlık Kurumu veya üniversite tıp fakülteleri hastanelerinden (ilgili personel için askeri hastanelerden) resmi sağlık kurulu raporu alınacaktır. Bu hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları, başka bir hastaneye ayrıca teyit ettirilmeyecek, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/8/1988 tarihli ve II/Yön.Hiz.Şb. Md. (Mev. 3120) / 1869 sayılı Genelgesine uyulacaktır. Radyolojik veya sonografik bulgular dikkate alınarak düzenlenecek bu raporlarda kırılacak taşın sayısı ve “mm” cinsinden en ve boyu mutlaka gösterilecektir.

Özel merkezlerde yapılacak olan ESWL (Extracorporal Shock Wave Lithotripsy) metodu ile tedavi, ikinci veya üçüncü basamak resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından yapılacak sevkle mümkün olacaktır.

ESWL tedavisi uygulamasında kurumlarca, seans başına (EK-8)de belirlenen fiyat üzerinden ödenecek, altı aylık zaman dilimi içerisinde aynı böbrek veya üreterdeki taş için üç seanstan fazlasına ödeme yapılmayacaktır.

Bu fiyatlara, tedavi sırasında yapılan tetkik, tahlil ve röntgen için kullanılan ilaç ve her türlü malzeme bedeli dahil olup, bunlar için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Tedaviye ilişkin olarak düzenlenecek fatura bedelleri kurumlarca ilgili sağlık kurumuna en geç bir ay içinde ödenecektir

Tedavi sonrasında kullanılması gerekli görülen ilaç bedelleri ise hasta katılım payı alınarak ilgili kurumca karşılanacaktır.

9. Prostat Mikrodalga Termoterapisi

Memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sevk edildikleri sağlık kurumlarında prostat mikrodalga termoterapi tedavisi 100.000.000 TL olarak fatura edilir.

Üroflowmetri, kanama-pıhtılaşma, kreatinin, hemoglobin ve tam idrar ve benzeri tetkik-tahliller ile sonda ücretleri bu fiyata dahildir.

Ancak, bu tedaviler özel merkezlerde yapılacak ise ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarından yapılacak sevkle mümkün olacaktır.

Aynı tedavinin iki yıl içinde tekrarı gerekirse tedavi ücreti hasta tarafından karşılanır.

10. Organ Nakli ve Diyaliz Tedavileri

10.1. Organ Nakli Tedavileri

Yönetmeliğin 3 üncü maddesi gereğince, tedavi giderlerinden yararlananların, hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla, verici durumunda bulunan kimselerin bu işlemle ilgili tedavi giderleri, Yönetmeliğin kapsamına girip girmediklerine bakılmaksızın alıcı durumundaki hastaların kurumu tarafından aynen ödenecektir.

10.2. Diyaliz Tedavileri

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sevk edildikleri resmi sağlık kurumlarında teknik yetersizlik ve hasta çokluğu nedeniyle sağlanamadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen (akut böbrek yetmezliği tanısıyla yapılan diyaliz işlemleri hariç) her türlü diyalizin, 1/9/1993 tarihli ve 21685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak açılan özel diyaliz merkezlerinde yapılması halinde doğacak giderlerden;

Böbrek yetmezliği için yapılan asetatlı ve bikarbonatlı hemodiyaliz tedavi giderleri ve bunlara ait tetkik ve tahlil giderleri ile diyalize ilişkin diğer tedaviler bu Talimat ekindeki (EK-8) fiyatlar esas alınarak ödenecektir. Asetatlı ve bikarbonatlı hemodiyaliz tedavisi sırasında kullanılması gerekli olan malzeme ve ilaçlardan; A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, dializör, serum, antikoagülan olarak kullanılan her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ( asetatlı, bazik ve asidik ) ve kullanılan her türlü serum bu ücretlere dahildir.

Ayrıca, böbrek yetmezliği için yapılan periton diyalizi, hemofiltrasyon ve plasmaphereziz giderleri ile bunlara ait tetkik ve tahlil giderleri ve diyalize ilişkin diğer tedaviler Fiyat Tarifesindeki (EK-8) fiyatlar esas alınarak ödenecektir.

Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanmasına karar verilen hastalarda “Ayaktan Periton Diyalizi Uygulaması (izleme)” ücreti ayda en çok iki defa, periton diyalizi değişim sıvısı ücreti ise resmi sağlık kurulu raporunda belirtildiği şekliyle karşılanır. Periton diyalizi uygulanan hastaların hastanede yatmaları durumunda bu şart uygulanmaz.

11. Reçetelerin Düzenlenmesi

11.1. Ayakta veya Evde Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi

Ayakta veya evde tedavi sırasında gerekli görülen ilaçlar için sağlık karnelerinde bulunan kendinden kopyalı reçeteler kullanılacaktır.

11.2. Yatarak Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi

Yatarak tedavilerde hastanede kullanılan ilaçların hastane eczanelerinden temini zorunludur. Bu amaçla hastaneler gerekli tedbirleri alacaklardır.

Ancak, ilacın kullanılmasının gecikmesinden dolayı hayati tehlike doğacak acil hallerde hastane eczanelerinde bulunmama nedeniyle dışarıdan temin edilebilir. Bu şekilde hastane eczanesinde bulunmaması nedeniyle dışardan alınması gereken ilaçlar, hak sahiplerinin sağlık karnelerine, üzerinde yer alan bilgiler tam ve eksiksiz olarak kendinden kopyalı reçetelere yazılacak, “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” kaşesi vurularak başhekim tarafından onaylanacaktır.

Hastanelerde bu şekilde düzenlenen reçeteler beş günlük maksimal tedavi dozunu geçemeyecektir. Bilahare ilacın hastane eczanesince temin edilememesi ve tedavinin devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.

Yukarıda belirtilen esaslara göre, hastanelerde yatan hastalar için düzenlenen reçete muhteviyatı ilaçların, rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla, eczanelerden dönüşümlü olarak temini hususunda, hastaneler, bu Talimat ve eki protokol esaslarına bağlı kalınarak Türk Eczacıları Birliği ile işbirliği yapar.

12. Reçete Yazımı ve İlaç Kullanım İlkeleri

İlaç kullanımında aşağıda belirtilen konular temel alınacaktır.

Tüm reçetelere mutlaka teşhis yazılacaktır. Teşhisi yazılmayan reçeteler resmi ve özel eczaneler tarafından kabul edilmeyecektir.

12.1.Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı

Ayaktan yapılan tedavilerde; aşağıda 12.4. maddede belirtilen durumlar dışında; reçetelere en fazla dört kalem ve on günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacaktır. İlacın on günlük tedavi dozunu belirlemek üzere, reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu da belirtilecektir. İlacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, 10 günlük tedavi dozundan fazla ise, bu ilaç bir kutu olarak verilecektir.

İlaç verilmesinde genel kural en fazla dört kalem ilaç, on günlük tedavi dozu ve her kalemden de bir kutu ilacın hekim tarafından reçeteye yazılmasıdır. Ancak, bir kutu ilacın on günlük tedavi dozunu karşılamaması durumunda gerekli miktardaki ilaç hekim tarafından reçeteye yazılabilecektir.

Örnek 1- Hasta (A) ya on günlük tedavi süresi için orijinal ambalajında 20 adet draje bulunan bir antibiyotik yazılmış olsun. Günde 12 saat ara ile toplam 2 adet kullanılması öngörülen bu ilaç 10 günlük tedavi dozunu karşılayacağından reçeteye ancak bir kutu yazılabilecektir.

Örnek 2- Hasta (B) ye hekim tarafından orijinal ambalajı 100 cc.lik süspansiyon şeklinde olan ve günde 6 saat ara ile 5 cc üzerinden 4 kez alınması uygun görülen 7 günlük antibiyotik tedavisi önerilmiş olsun. Bu durumda bir kutu 5 günü karşıladığına göre, bir haftalık tedavi dozunu sağlamak için hekim tarafından reçeteye bu ilaçtan en fazla 2 kutu yazılabilecektir.

Örnek 3- Hasta (C) ye orijinal ambalajında 16 adet kapsül bulunan ve günde 8 saat ara ile 3 adet kullanılması uygun görülen (500) mg’lik antibiyotik yazılmış olsun. Hekim tarafından 10 günlük tedavi süresi öngörülmüş olduğu takdirde hastanın reçetesine bu ilaçtan en fazla 2 kutu yazılabilecektir.

Sağlık kurumu ve kuruluş tabiplerince hasta reçeteleri bu esaslara uygun olarak düzenlenecektir.

a)“Hasta katılım payından muaf ilaçlar” (EK-2) listesinde yer almamakla birlikte, uzun süreli kullanımı sağlık kurulu raporuyla tevsik edilen ilaçlarda (hasta katılım payı maaşlardan kesilmek kaydıyla),

b)Yanık tedavilerinde kullanılan ilaçlarda ve yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçetelenebilen oral retinoidlerde (izotretionin, asitretin),

c)Ameliyat sonrasında taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelerde,

en fazla iki aylık tedavi dozu yazılabilir.

Yatarak tedavi edilen hastalar için gerekli olan ve hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilecektir. Bu reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, 5 günlük tedavi dozunu aşan ilaç eczane tarafından kesinlikle verilmeyecektir.

12.2. Bu Talimata ekli “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-2)’de yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçlar en fazla 3 aylık miktarda, diğer hekimler tarafından da yazılabilecektir.

Bu raporun yalnızca resimli ilk nüshası hastanın eline verilecek ve her ilaç verilişi raporun arkasında bu amaçla hazırlanmış sütunlara hekim tarafından yazılacak, imzalanarak kaşe basılacaktır. Eczane tarafından da ilacın verildiğine dair raporun arkasına kaşe basılarak imzalanacaktır.

Menopozda ve disfonksiyonel uterin kanamalarda kullanılan ilaçlar ise rapor koşulu aranmaksızın en fazla 3 aylık süreli ihtiyaç miktarında yazılabilecektir.

Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK-2) bulunan hastalıklarda rapora istinaden bir reçetede 4 kalem sınırlaması bulunmamaktadır.

a) Katkı Payı Alınmayacak İlaçlar Listesi'nde yer alan ilaçlar, resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir.

b) Ayaktan yapılan I.V.P. ve HSG tetkiklerinde kullanılacak noniyonik radyoopak maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca ilgili tabibce reçete düzenlenecek, reçeteye radyoopak madde ve yapılacak tetkikin ne olduğu açıkça yazılacaktır. 50 ml.yi aşan dozda noniyonik radyoopak madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma gerekçesini açıklayan bir belge düzenlenecek ve reçeteye eklenecektir.

c) Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve noniyonik radyoopak maddelerden katkı payı alınmıyacaktır. Reçeteye hastalığın teşhisi, ilgili tabibce yazılıp imzalanacaktır.

Tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, reçeteye 6 aylık doza kadar yazılabilecektir.

Onkoloji ilaçları en fazla 6 kürlük dozda getirtilebilecektir.

12.3. Hastanede Yatan Hastalarda Kullanılabilecek İlaçlar

Bu Talimata ekli (EK-2/B) sayılı listede yazılan anestezikler ve ilaçların bedelleri, sadece hastanede yatan hastalarda ve/veya tedavisi klinik şartlarında yapılabilen hastalarda kullanımı halinde ödenecektir.

Listede yer alan ilaçların kullanımı için reçeteler bu Talimatın (11.2.) bölümündeki esas ve usullere uyularak düzenlenecektir. Bu ilaçların ayakta tedavilerde reçetelere yazılması durumunda saymanlıklarca ödeme yapılmayacaktır.

Sağlık kurulu raporu ile tevsik edilen ve sürekli periton diyalizi tedavisinde kullanılması zorunlu görülen diyaliz solüsyonu ile sarf malzemeleri ayakta tedavide de yazılabilir.

Kanser hastalarının ayakta tedavisinde sağlık kurulu raporuyla gerekli görülmesi kaydıyla paranteral kanser kemoterapötikleri ile oral veya paranteral (enjektabl) beslenme solüsyonlarının bir kürlük miktarlarının reçetelere yazımı ve bedelinin hasta katılım payı alınmaksızın ödenmesi mümkündür.

12.4. Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna Bağlı İlaçlar

Bu Talimata ekli (EK-2/C) sayılı listede yer alan ilaçların, ayakta tedavilerde kullanımı durumunda reçetelere yazımı resmi sağlık kurulu raporuna bağlıdır. Bu sağlık kurulu raporu, hastanın-hastalığın adı, ilacın adı ve dozu, uygulama planı ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca kapsar. Preparatın maksimum dozu belirtilerek maksimum dozu aşmamak kaydıyla düzenlenen rapor tedavi süresi boyunca geçerlidir. Bu süre her hal ve takdirde iki yılı geçemez.

Yukarıda belirtilen listede yer almakla birlikte (EK-2) sayılı “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde yer almayan ilaçlardan hasta katılım payı alınacak, (EK-2) liste kapsamında olanlardan ise sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla hasta katılım payı alınmayacaktır.

12.5. Bedeli Ödenmeyecek Preparatlar

Bu Talimata ekli (EK-2/D) sayılı listede yer alan preparatların bedelleri, reçeteye yazılsa dahi kurumlarca hiçbir şekilde ödenmeyecektir. Ancak, bit ve uyuz ilaçları (bunların şampuan olarak isimlendirilmelerine bakılmaksızın), müshil gazozları ile sedef hastalığı tedavisinde kullanılan losyonların bedelleri hasta katılım payı alınarak kurumlarca karşılanacaktır.

12.6. İntravenöz İlaç Tedavisi

Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile Sağlık Bakanlığınca uygun görülen devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde özel bir ünite açılmak suretiyle kanser endikasyonları ile kronik osteomiyelit, infektif endokardit ve bunlar gibi damar yoluyla antibiyotik tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın hastaneye yatışı yapılmadan intravenöz tedavi/kemoterapi uygulanabilir. Bu uygulama için tedavide kullanılacak ilaçlar ve sarf malzemeleri tedaviyi yapan sağlık kurumu tarafından temin edilir ve ilgili kuruma fatura edilir. Kemoterapi uygulamaları değişik nedenlere bağlı olarak hastaya antineoplastik ilaç verilmesini kapsar.

Kronik intravenöz ilaç tedavisi ve kemoterapi uygulamaları sonucunda hasta adına düzenlenecek faturaya, hastalığın adını, uygulanan tedavi planını, verilen ilacın günlük dozunu ve miktarını belirten ve ilgili uzman tabibin imzası ile başhekimin onayını içeren kemoterapi tedavi planı eklenmesi gerekmektedir.

12.7. Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç kullanımına İlişkin Düzenlemeler

12.7.1. Altın Preparatları, Biyolojik Ajanlar, Leflunomid Kullanım İlkeleri:

a) Altın preparatları kullanımından önce diğer antiromatizmal ilaçlar ile tedavi yapılacaktır. Bu tedaviye cevap alınamaması durumunda ve tedavinin devamı gerektiğinde; yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şemasını belirten sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

b) Romatolojide biyolojik ajanlardan Anti TNF İlaçların (infliksimab, Etanarsept gibi) kullanım ilkeleri;

En az 2 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3’er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı veya yan etki nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı romatoid artritli hastalarda ve biri tam doz indometazin olmak üzere en az 2 nonsteroid antiinflamatuar ilacı tam dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, sulfasalazin ve metotreksat kullanılmasına rağmen cevap alınamayan periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilit hastalarında Anti TNF ilaçlar kullanılabilir.

Bu etken maddeleri içeren ilaçlar, prospektüsünde belirtilen endikasyonlarda, İmmünoloji veya Romatoloji veya Fizik Tedavi Rehabilitasyon uzmanının sağlık kurulu raporuyla verilebilir.

Anti TNF ilaç tedavisi 2 ay süreyle uygulanan hastalarda yeterli cevap alınamamışsa Anti TNF ilaç tedavisine devam edilmez.

c) Chron hastalığında; diğer tedavilere yanıt vermeyen fistülize vakalarda Gastroenteroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak klinik koşullarda uygulanacaktır.

-Bu grup ilaçlar sağlık kurulu raporuna dayanılarak Romatoloji, İç Hastalıkları ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanlarınca da reçete edilir.

d) Leflunomid Kullanım İlkeleri;

Metotreksat kullanımını tolere edemediği ve diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına alınamadığı belgelenmiş romatoid artritli hastalarda klinik immunoloji, Dahiliye, Romatoloji veya Fizik Tedavi Uzmanlarından birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Tedavinin devamında reçete bu uzmanlar tarafından düzenlenir.

12.7.2.Amfoterisin-B ve Kaspofungin Verilme İlkeleri

Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik Amfoterisin-B veya Fluconazol’dür.

Klasik Amfoterisin-B'ye allerjik reaksiyon gösterdiğinin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ya da hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuvar verileri ile bozuk olduğunun klinik olarak belgelenmesi hallerinde raporda belirtilen Lipozomal veya Lipid kompleks Amfoterisin-B kullanılabilir.

Kaspofungin kanıtlanmış invazif aspergillus olan erişkin hastalara yukarıdaki tedavilere yanıt alınamadığının klinik olarak belgelenmesi halinde kullanılabilir.

Lipozomal, Lipid Kompleks Amfoterisin-B ve Kaspofungin mutlak surette yatarak tedavide kullanılacaktır.

12.7.3. Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri

Yeni nesil Antidepresanlar ve Atipik Antipsikotikler ile (Klozapin, Olanzapin, Risperidon, Amisülpirid, Ketiapin, Ziprasidon) tedaviye mutlaka erişkin veya çocuk psikiyatri uzmanınca başlanacaktır.

Bu grup ilaçlar sağlık kurumlarında erişkin ve çocuk psikiyatri uzmanları tarafından yazılacaktır. Ancak bu grup ilaçların psikiyatri uzmanının bulunmadığı hallerde nöroloji uzmanı tarafından da reçete edilmesi mümkündür.

Psikiyatri uzmanının bulunduğu sağlık kurulunun rapor düzenlemesi halinde bu grup ilaçlar diğer hekimler tarafından da yazılabilir.

Fluoksetin ve sertralin cinsel işlev bozukluğu endikasyonu için üroloji uzmanlarınca yazılabilir.

En fazla 2 yıl süreli düzenlenebilecek bu raporlarda, hastanın tedavisinde kullanılacak ilaç veya ilaçların; etken madde ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı süre, hastanın kontrole geleceği zaman ve bu kontrolün hangi ünitede yapılacağı belirtilecektir.

Hastanede yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda, rapor aranmaksızın antidepresanlar ve antipsikotikler diğer hekimlerce de uygulanabilecektir.

-Trisiklik Antidepressan ilaçlar (Opipramol, İmipramin, Klomipramin, Amitriptilin) ve Sülpiritin Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyonlarında psikiyatri dışında diğer tabiplerce de reçeteye yazılması mümkün bulunmaktadır.

12.7.4. Aşı Uygulaması

Hayati önemi haiz olan gazlı gangren serumu, botulinismus serumu vb. zehirlenmelerde kullanılan antidotlar (panzehirler) hekim tarafından hastanın reçetesine yazıldığında, sağlık kurulu raporu aranmaksızın, bedellerinin tamamı hastanın kurumunca ödenecektir.

Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsüpresif tedavi alan, bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyrettiği ve tedavi maliyetinin çok arttığı yüksek riskli kişilerin durumlarını ve hangi aşıları (Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamına dahil olan; kızamık, difteri, boğmaca, tetanoz, hepatit B, polio ve BCG aşıları hariç) almaları gerektiğini açıklayan bir sağlık kurulu raporu almaları durumunda ilgili aşıların bedeli kurumunca ödenir.

Bronşiyal astma, allerjik rinit, allerjik konjoktivit ve benzeri atopik (akar) duyarlılığı olan hastaların tedavisinde kullanılması resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen ve ilgili uzman hekim tarafından reçetelenen enjektabl yolla alınan allerji aşısı bedeli, hasta katılım payı ilgililerce karşılanmak kaydıyla ödenir.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan aşı bedelleri ödenmeyecektir.

a) Botulismus Toksini Tip A: Botulismus toksini, ancak organik nedenleri ekarte edilmiş ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen vakalarda, bu durumu belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini içeren sağlık kurulu raporuna dayanılarak;

- Göz adelesi felçleri

- Blefarospazm

- Hemifasiyal spazm

- Servikal distoni (spazmodik tortikollis)

- EMG esnasında uygulanacak fokal distoni

vakalarında kullanılabilecektir.

a) Pediyatrik Serebral Palside Botulismus Toksini Kullanımı

- 8 yaşa kadar sistemik hastalığı, kemiksel deformite, kanama diyatezi, fikst kontroktür olmayan hastalarda,

- Ortopedi, Fizik Tedavi ve Çocuk Nöroloji uzmanlarından birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile uzman hekim tarafından reçete edilecektir.

- Tek seansta toplam 300 üniteyi aşmamak üzere,

yapılacaktır.

12.7.5. Büyüme Hormonu Kullanım Esasları

Büyüme hormonu ile tedaviye başlanabilmesi üniversite tıp fakültelerinin pediatrik endokrinoloji dallarından veya bu dalın uzmanları bulunan eğitim hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuna bağlıdır. Bu sağlık kurulu raporu, hastanın-hastalığın adı, ilacın adı ve dozu, uygulama planı ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca kapsar. Bu sağlık kurulu raporu en fazla bir yıl süreyle geçerli olacak, çocuğun yaşı ve fiziki boy uzunluğu bu rapora yazılacaktır.

Tedaviye başlanabilmesi için hastanın ilgili uzman hekim tarafından en az altı ay süreyle büyüme hızının izlendikten sonra; büyümeyi etkileyen sistematik bir hastalığı veya beslenme bozukluğu olmayan hastalarda yıllık büyüme hızının 4 cm.’nin altında olması, kemik yaşının kronolojik yaşa göre en az iki yıl geri olması, ötiroid hastalarda uygulanan büyüme hormonu uyarı testlerinden en az ikisine laboratuar bulgularına göre yetersiz yanıt alınarak izole büyüme hormonu eksikliği veya büyüme hormonunun diğer hipofiz hormonlarının eksikliği ile birlikte olması (hipopitüitarizm) tanılarının konması ve bu hususların düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile tevsiki gerekmektedir.

Altı ayda bir tedavinin seyri ve çocuğun fiziki boy uzunluğu ilgili uzman hekimin raporu ile tespit edilecek ve bir yıllık tedaviden sonra tedaviye devam etmesi gerekli görülen büyüme (growth) hormonu yetersizliği kanıtlanmış boy kısalığı olgularında, yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenecek ve radyolojik olarak epifiz hatlarının açık olduğunun gösterilmesi kaydıyla hedeflenen yaş grubu ortalama boy skalasına göre 25 percentile değerlerine ulaşana kadar durum her yıl sağlık kurulu raporuyla tevsik edilecektir.

İlaçlar ilgili uzman hekim tarafından günlük doz miktarı ve bir kutunun kaç günlük doza tekabül ettiği belirtilmek suretiyle en fazla ikişer aylık dozlar halinde reçeteye yazılır ve yazılan ilaç miktarı doktorun ismi, diploma numarası ve imzası ile birlikte sağlık karnesine işlenir ve sağlık karnesinin ilgili sayfasının bir fotokopisi ödeme evrakına eklenir.

12.7.6.Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri

Hastalığın tanısı günlük dozu ve kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren sağlık kurumlarınca düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman tabiplerce yazılacaktır.

Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir. Yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde rapor aranmaksızın bu ilaçlar diğer hekimlerce de uygulanabilecektir.

12.7.7. Enteral ve Paranteral Beslenme Ürünleri Verilme İlkeleri

Enteral beslenme ürünleri, normal çocuk beslenmesinde kullanılanlar hariç olmak üzere ayaktan tedavide sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilebilir. Raporda, hastalığın teşhisi, kullanılacak beslenme ürününün ismi ile günlük kullanım miktarı açıkça yazılacaktır.

Bu raporlarda kullanım süresi belirtilecek, ancak rapor en fazla 2 yıl süreli olabilecektir.

12.7.8 Eritropoietin Preparatları Kullanım İlkeleri

a) Eritropoietin içeren ilaçların diyaliz tedavisi gören hastalara kullanımı ve reçeteye yazımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

1) Hemotokrit değeri % 27 nin üstünde olan hastalara Eritropoietin tedavisine başlanmayacaktır. Bu değer Hemoglobin için 9 gr/dl ’nin üstünde olacaktır. Başlangıç tedavisi olarak iskemik kalp hastalığı bulunan hastalarda Htc değeri 30’un altına düştüğünde nefroloji uzmanının kararı ile Eritropoietin tedavisi başlanabilir.

Tedaviye başlangıç dozu 50-150 IU/kg/haftadır.

2) Hemotokrit değeri % 30 a ve Hemoglobin değeri de 10 gr/dl ’ye ulaşan hastalarda değerlerin bu seviyede tutulmasına yönelik hemoglobin değeri 11 (onbir) gr/dl'yi ve hemotokrit değeri % 40 ı aşmamak üzere idame tedavisine devam edilecektir.

İdame dozu 50-125 IU/kg/haftadır. Bu uygulama haftada iki-üç doza bölünerek yapılacaktır.

3) Sekiz haftalık tedavi sonucunda hastanın tedaviye yanıt vermemesi ya da tedaviye başlangıç değerlerinin yükselmemesi durumunda Eritropoietin tedavisine devam edilmeyecektir.

Eritropoietinden katkı payı alınmaması için düzenlenen raporların süresi en fazla 2 yıl olabilecektir.

Bir defada en fazla 3 aylık ilaç verilebilecektir.

4) Yukarıda 2. maddede belirtilmiş olan hedef Hemoglobin ve Hemotokrit değere ulaşılan hastalarda ilacın Türkiye piyasasında bulunduğu formlar da dikkate alınarak haftada 1 veya 2 kez 2000 ünite dozda idame tedavisine geçilecek ve bu husus reçeteyi onaylayan uzman tabiplerce hassasiyetle takip edilecektir.

5) İlaç yalnızca subkutan uygulanacaktır.

b) Eritropoietin İçeren İlaçların Kronik Böbrek Yetmezliğinin Dışında Kullanımı: Endikasyonlarla sınırlıdır.

c) Yeni doğanda Eritropoietin kullanımı: Doğum ağırlığı 1000 gr.’ın altında ve 32 gebelik haftasından önce doğan bebeklere 200 İÜ/kg hafta 3 kez 6 hafta süre ile uygulanabilir.

12.7.9. Gaucher Hastalığı Tedavi Esasları;

a) Tanı Kriterleri;

1- Hastanın enzim düzeyi (Glucocerebrosidaze) belirlenerek, enzimatik tanı konulacaktır.

1- Mutasyon analizi yapılacaktır.

a) Enzim tedavisine başlama kriterleri;

1- Tedavi endikasyonu olan hastalık tipleri

- Tip I (Non Nöropatik Form)

- Tip III (Kronik Nöropatik Form) dür.

- Tip II (Akut Nöropatik Form) için enzim tedavisi yapılmayacaktır.

2- Hastalığın tanısı, bir Eğitim Hastanesinde ve Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji veya Metabolizma uzmanlarının da yer aldığı bir Sağlık Kurulu tarafından konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren bir rapor düzenlenecektir.

 1. Tedavi Kriterleri;

 1. Tip I ve Tip III için aşağıdaki kriterleri olan hastalar:

  1. Tanısı 5 yaş altında konulan hastalar (Tip II hariç)

  2. Hepatosplenomegali ile birlikte hipersplenizm bulguları olan hastalar (Hb<9 gm, BK<3000, Plt<50000) veya KCFT bozukluğu

  3. Semptomatik anemi (diğer nedenler ekarte edilip)

  4. Kemik tutulumu (X-Ray, MRI veya CT ile gösterilmiş lezyon veya akut ağrı krizi)

  5. Akciğer tutulumu

  6. Ağır büyüme geriliği

  7. Moleküler tanı yapılabilirse: Ağır genotipi (N370S/N370S dışında) olan hastalarda yukarıdaki bulgular daha hafif olsa da verilebilir (asemptomatik olmayacak)

  8. Nörolojik bulgusu olanlarda Cerezyme tedavisi uygun değildir.

 1. Enzim preparatı reçeteye Çocuk ve Erişkin Metabolizma veya Gastroenteroloji Uzmanlarınca 3 ayı aşmayacak miktarda ve hastanın tedavisini yürüten merkez tarafından yazılacak ve ilaçlar hastaya 1’er aylık miktarda verilecektir.

 2. Kullanım dozu iki haftada bir 15-60 Ü/kg olup, bu tedavi klinik koşullarda uygulanacaktır.

 1. Tedavinin Kesilmesi;

 1. Hasta 3 ayda bir tanı ve tedavi aldığı merkezde kontrol edilecektir. Takipte karaciğer-dalak boyutlarının değerlendirilmesi ve tam kan sayımı ile karaciğer enzimlerinin tayini, eğer gerek görülür ise 1 yıllık periyotlar ile karaciğer-dalak boyutlarının volumetrik, kemik lezyonlarının takibi uygundur.

 2. Tedaviye cevap alınamadığı durumda tedavi kesilecektir. (Takip parametrelerinde tedavi başlandıktan en az 6 ay sonra hiçbir düzelme meydana gelmez ise)

12.7.10. Glokom İlaçları

Glokom ilaçları ile tedaviye Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından başlanacaktır. Göz Hastalıkları uzmanının bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten bir rapor mevcut ise diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir.

12.7.11. Gammaglobulin Kullanım İlkeleri

Yüksek doz gammaglobulin uygulamaları için üniversite tıp fakülteleri hastanelerinin ilgili anabilim dallarından veya eğitim hastanelerinin ilgili bölümlerinden sağlık kurulu raporu alınacaktır. Bu ilaçlara ait reçeteler uzman tabiplerce yazılacaktır.

12.7.12. İnterferon Kullanım İlkeleri

Sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılan interferon grubu (roferon, intron-A gibi) ilaçlar en fazla ikişer aylık ihtiyaçları karşılamak suretiyle reçetelenmesi halinde bedelleri ödenir. İhtiyaç halinde kullanım miktarları ikişer aylık süreleri geçmemek üzere bunların reçetelere yeniden yazılması mümkündür.

Yüksek doz gammaglobulin ile alfa ve beta interferon, glatiramer asetat (kopolimer) uygulamaları, diğer immunglobulinler, human albuminler için üniversite tıp fakülteleri hastanelerinin ilgili anabilim dallarından veya eğitim hastanelerinin ilgili bölümlerinden sağlık kurulu raporu alınacaktır. Bu ilaçlara ait reçeteler uzman tabiplerce yazılacaktır.

Hepatit tedavisinde interferonların ilk reçete ve raporunun bir tıp fakültesi veya ihtisas hastanesinin gastroenteroloji ve/veya enfeksiyon hastalıkları bölümlerince yazılması, daha sonraki takip reçetelerinin ise Devlet hastanelerinde en az iki iç hastalıkları ve/veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca reçetelendirilmesi mümkündür.

b) Pegile İnterferonların Kullanım İlkeleri;

Bu maddenin 2 inci bendinde belirtilen Kronik Hepatit C tedavisine başlama kriterlerine uygun olarak yalnız naive kronik Hepatit-C vakalarında, 18 yaşın üzerindeki hastalarda ve interferon tedavisinde nüks hastalarda kullanılacaktır.

Tedavi süresi 12 ayı geçemeyecektir. 3. - 4. ayda tedaviye yanıt alınamaması durumunda tedavi kesilecektir.

12.7.13. Kanser İlaçları Verilme İlkeleri

a) Kemoterapi yapılacak kanserli hastalara kür tedavisi uygulanıyor ise epikriz ile birlikte düzenlenecek kür protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavisi uygulanmayanlarda ise en fazla 1 aylık dozda ilaç verilebilir.

b) Kanser ilaçları diğer ilaçlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığının izin verdiği endikasyonlarda kullanılacaktır. Bu nedenle sağlık kurulu raporunda ilk tedavi veya rekürrent hastalıkta kullanım muhakkak belirtilecektir.

Bir kanser ilacının endikasyonu dışında talep edilmesi halinde bu ilaç verilmeyecektir.

c) Bu ilaçlar hastalığın tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarı ve süresini gösteren sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır.

Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir.

12.7.14. Klopidogrel kullanım ilkeleri

Klopidogrel içeren ilaçlar yalnızca aşağıda belirlenen durumlarda kullanılabilir.

 1. Koroner stent uygulanan hastalarda 3 ayı geçmemek üzere,

 2. Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılıp EKG değişikliği veya troponin pozitifliği tespit ve dokümante edilmiş olan ST yükselmesiz miyokard infarktüsü veya anstabil angina hastalarında 3 ayı geçmemek üzere,

 3. Major gastrointestinal intolerans nedeniyle asetilsalisilik asit kullanılmasına kontrendikasyon bulunduğunun gastroenteroloji uzmanınca belirlenmesi ve eğitim hastaneleri ile tıp fakültesi hastanelerinde düzenlenecek sağlık kurulu raporunda diğer antiagregan ilaçların kullanılamama gerekçesi ile birlikte belirtilmesi halinde; kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, koroner arter hastalığı veya tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olayı (iskemik inme) tespit ve dokümante edilen yüksek riskli hastalarda Kardiyoloji, Dahiliye, Nöroloji ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları tarafından, düzenlenen ve ilacın kullanım gerekçesi, dozu ve en fazla 3 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir.

12.7.15. Metabolik Hastalıklar ile Enzim Bozukluğu Hastalıkları

a) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle listeye dahil edilmemiştir. Ancak doğuştan metabolik hastalığı, enzim bozukluğu olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü allerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, sağlık kurulu raporu alınması koşuluyla verilebilir.

Metabolik enzim bozukluğu olan hastalıklarda teşhis metabolizma uzmanının bulunduğu bir sağlık kurumunda konulacak ve tedavinin devamı metabolizma uzmanının yer aldığı heyet raporuna dayanılarak mahallinde yapılabilecektir.

Prematüre doğan bebeklerin hastanede kaldıkları süre içerisinde kullanmaları zorunlu görülen özellikli mama bedelleri, hastanede yatış süresini geçmemek kaydıyla ödenir.

b) Çölyak Hastalığında; özel formüllü unlar Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilecektir. Tedavinin devamı için özel formüllü unlar, Çocuk ve Dahiliye Uzmanlarınca ayda en fazla 5 kg hesabıyla reçeteye yazılabilecek ve katkı payı alınarak verilecektir.

12.7.16. Osteoporoz ilaçları kullanım ilkeleri

Aşağıdaki hasta gruplarında bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçların kullanımında (calsitonin, raloksifen v.b.) raporda tedavi süresi belirtilecek, DEXA yöntemiyle belirlenmiş kemik mineral yoğunluk değerini gösteren belge rapora eklenecektir. DEXA yöntemi ile çalışması mümkün olmayan kurumumuz sağlık tesislerinde elinde bulunan yönteme göre değerlendirilmek üzere 4.madde kuralları uygulanacaktır.

 1. -Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T”değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda,

 2. -Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,

 3. -Osteoporozla ve kırık oluşumu ile ilgili diğer risk faktörleri bulunan lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin -1,5 ile -2,5 arasında olduğu hastalarda,

 4. –Total KMY ölçümünde; “T” değerinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,

kullanılacaktır.

12.7.17. Primer ve Sekonder İnfertilite, Anovulasyon ve Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanılan Parenteral İlaçları Kullanma İlkeleri

Yukarıda belirtilen hastalıklarda, Ovulasyon indüksiyonu, ayaktan tetkikleri tamamlandıktan sonra (Hormon profili, Spermogram, Histerosalpingografi ve/veya Laporoskopi) aşağıda belirtilen koşullarda yapılacaktır. İlaç kullanımı en az folikülometri ve/veya E2 takibi ile olacaktır.

Hastalığın teşhisi, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilacın cinsi ve başlangıç dozu en fazla 3 siklus süreli sağlık kurulu raporu ile belirlenecektir. Tedavinin takibi bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılacaktır. Hastanın buraya her başvurusunda tedavisi için gereken parenteral ilaç miktarı adet olarak reçeteye yazılacak, klinik koşullarda ayaktan tatbik edilecek ve hastane dışında uygulanmak üzere hastalara verilmeyecektir. Tedavi en fazla 6 siklusu geçemeyecektir. Bu ilaçlar, hasta katılım payından muaf değildir.

Rekombinant preparatların fiyatları, üriner preparatların fiyatlarını aşmadığı takdirde; diğer FSH preparatları kullanılabilecektir.

12.7.18. Solunum Sistemi İlaçları Kullanım İlkeleri

a) Astım tedavisinde;

1) Formeterol, Salmeterol reçeteye Göğüs Hastalıkları ve/veya Allerji Uzmanı (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları ve/veya Allerji Uzmanı (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için;

2) Montelukast, Zafirlukast reçeteye Göğüs Hastalıkları, Allerji ve/veya Pediatri Uzmanı, (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları, Allerji ve/veya Pediatri Uzmanı ve (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için;

3) İnhaler Kortikosteroidler reçeteye Göğüs Hastalıkları, Allerji ve Pediatri Uzmanı tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları, Allerji ve Pediatri Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için;

4) İnhaler Kortikosteroidlerin Formeterol ve Salmeterol ile kombine şekilleri reçeteye Göğüs Hastalıkları ve Allerji Uzmanı tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları ve Allerji Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için;

İlaçlar sağlık kurulu raporunda belirlenen dozu aşmayacak şekilde diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

b) KOAH tedavisinde;

1) Tiotropium, Salmeterol ve Formeterol reçeteye Göğüs Hastalıkları uzmanı (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için;

2) İnhaler Kortikosteroidler ve İnhaler Kortikosteroidlerin Formeterol ve Salmeterol ile kombine şekilleri reçeteye Göğüs Hastalıkları uzmanı (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için;

İlaçlar sağlık kurulu raporunda belirlenen dozu kesinlikle aşmayacak şekilde diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

c) Diffüz İntertisiyel Akciğer Hastalıkları;

İmmunosupresivler, İnhaler kortikosteroidler, Sitostatik Ajanlar, reçeteye Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için Göğüs Hastalıkları, Dahiliye ve Pediyatri Uzmanlarınca da yazılabilecektir.

d) Allerjik Rinit tedavisinde ;

Lokotrien Antagonistlerı ve nazal kortikosteroidler KBB Gögüs Hastalıkları Alerji ve Pediyatri Uzmanı tarafından reeteye yazılacak tedavinin devamı için KBB Alerji Gögüs hastalıkları ve Pediyatri Uzmanının bulunduğu Sağlık Kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

13. Eczanelerle Yapılacak Anlaşma

13.1. Yönetmelik gereğince, kurumlarca ilaç ve gereçlerin sağlanmasının mümkün olmadığı hallerde, kurumlarla eczaneler arasında yapılacak anlaşmaya esas teşkil etmek üzere Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile Bakanlığımız arasında PROTOKOL (EK-3) imzalanmıştır.

13.2. Kurumlarla anlaşma yapmak isteyen eczacının, protokol ekindeki “Eczanelerle Yapılacak Anlaşma” formunu bağlı bulunduğu Türk Eczacıları Birliği Bölge Eczacı Odasına onaylatması gerekmektedir.

13.3. Kurumlar, “Protokol”de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, %2,5 oranında indirim yapan ve yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan her eczane ile protokol ekinde yer alan örnek “eczanelerle yapılacak anlaşma” formuna göre (bu protokoldeki hükümlere aykırı hareketleri nedeniyle anlaşmaları feshedilenler hariç) anlaşma yapacaktır. Kurumlar yukarıda belirtilen oran ve şartlar dışında anlaşma yapmaya yetkili değildir.

13.4. T.C. Emekli Sandığı, protokol ile belirlenen genel esaslara aykırı olmamak şartıyla, bilgisayar ile reçete kabulüne ilişkin usul ve esasları tespit edebilir.

13.5. İlgili yıl protokolüne uygun olarak düzenlenen anlaşma metni, ödeme yapacak birime ibraz edilecektir.

13.6. Kurum ve kuruluşlar, anlaşma yaptıkları eczanelerin adresini gösterir bir yazıyı yıl boyunca personelin görebileceği uygun bir yere (kurum tabipliği gibi) asacaklardır.

13.7. Sözleşmeler, ilk defa yapılacak olanlar hariç, eczaneler tarafından bu Talimatın resmi gazetede yayımlanmasını takip eden en geç 45 gün içerisinde yenilenecektir.

13.8. Eczanelerce düzenlenen faturalar, bir üst yazı ile kuruma teslim edilir.

13.9. Bu protokoldeki hükümlere aykırı hareketleri nedeniyle anlaşmaları feshedilen eczaneler, eczacının açık kimliği ve eczanenin adresi de belirtilerek feshi yapan kurumca ilgili Valiliğe (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ) ve Türk Eczacıları Birliğine (Farabi sokak No.:35 06690 Çankaya/ANKARA) bildirilir. Valilikçe il düzeyinde (ilçeler dahil) tüm kamu kurum ve kuruluşları durumdan haberdar edilerek bu eczanelerden ilaç alımları hususunda dikkatli davranmaları için uyarılır. Durum ayrıca Maliye Bakanlığı ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne de bildirilir.

13.10. Türk Eczacıları Birliği, anlaşması feshedilen eczaneleri tüm eczacı odalarına bildirir. Sözleşmesi feshedilen eczacının başka bir yerleşim yerinde eczane açması halinde sözleşme yapılamaz ve bu amaçla eczacı odası tarafından onay verilmez.

13.11. Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti arasında imzalanan protokol gereğince, kamu personelinin reçetelerinin Türk Eczacıları Birliğince kurulan Reçete Kontrol Ünitelerince bilgisayar ortamında kontrol edilmesi gerekmektedir. Türk Eczacıları Birliğince bu uygulamanın başlatıldığının bildirildiği yerlerde, eczanelerce verilen reçete bedellerinin ödenebilmesi için reçetelerin, Türk Eczacıları Birliği Reçete Kontrol Merkezi tarafından onaylanması zorunludur.

13.12 Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, sağlık kurum ve kuruluşlarınca ayakta tedavi için gerekli görülen ilaçlara ait reçetelerin, reçete sayısı ve/veya parasal limitli olarak hastaların mağduriyetine meydan verilmeksizin, eczaneler arasında dönüşümlü verilmesi hususunda ilgili Bölge Eczacı Odaları ile işbirliği halinde uygulama yaptırmaya yetkilidir.

13.13. Eczane bulunmayan mahallerde, ilaçlar; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun hükümlerine göre tabipler tarafından açılan ecza dolaplarından % 2,5 oranında indirim yapılmak suretiyle temin edilecektir.

14. Eczanelerden İlaç Temini

14.1. Tabipler tarafından reçete ile gerekli görülen ilaçlar, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile imzalanan protokol (EK-3) de yer alan hükümler çerçevesinde anlaşma yapılan eczanelerden temin edilecektir.

Bilgisayar sistemine (barkod okuyucu) geçmiş kurumların eczanelerden yazılı istekte bulunmaları halinde eczaneler tarafından ilaç ambalajları üzerindeki barkod (çizgikod) diyagramları da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düşmeyecek şekilde yapıştırılacaktır.

Kurumlarca reçete bedellerinin eczanelere ödenmesi sırasında reçete tarihindeki fiyatlar esas alınarak kurum tahakkuk memurları ve saymanlıklar tarafından protokol hükümlerine uyulması yönünde gerekli itina gösterilecektir. Bu çerçevede, reçetelere eklenen ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının orijinal ambalajına uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilecektir.

Kurumlarca ilaç bedellerinin ödenmesinden sonra yeniden kullanımını önlemek üzere tahakkuk evrakının ekinde yer alan reçetelere yapıştırılan ilaç fiyat kupürleri ve barkod diyagramları mürekkepli bir kalemle çizilecektir.

Reçeteler üzerinde, ilaç isim ve dozlarının değiştirilmesi, karalama, düzeltme, silinti, kazıntı ve ekleme yapılması hallerinde (ilgili doktor tarafından reçete tashihinin imzalanması ve mühür ve/veya kaşe basılması halleri hariç) bedelleri saymanlıklarca ödenmeden reçeteler ilgili eczaneye iade edilerek protokol hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

14.2. İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört iş günü içinde öncelikle anlaşma yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışında vaki müracaatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir. Ayakta veya meskende yapılan tedaviler sonucu gerekli görülen ilaçların anlaşmalı eczanelerden alınması halinde, ilaç bedellerinin hasta katılım payına tekabül eden kısmı ayrıca hesap edilecek, toplam bedel üzerinden indirim miktarı düşüldükten sonra, geri kalan kısmı için fatura düzenlenerek hastanın kurumundan tahsili yoluna gidilecektir.

Örnek; (A) memurun alacağı KDV’li ilaç bedelinin 1.000.000.- TL olduğunu varsayalım. Eczane, ilaç bedelinin %20 sini (200.000.-TL) düşecek, ayrıca, anlaşma gereğince toplam bedel üzerinden % 2,5 oranında iskonto (25.000.- TL) yaptıktan sonra, kalan 775.000.- TL yi bu memurun kurumuna fatura edecektir.

14.3. Anlaşmalı eczane bulunmaması veya anlaşmalı eczane bulunmasına rağmen reçetede yazılı ilacın bu eczanelerden temin edilememesi durumunda, anlaşma yapılmayan herhangi bir eczaneden memur tarafından alınan ilaç bedelinin %80’i (hasta katılım payından muaf ilaçlarda tamamı) ilgili memura ödenecektir. Bu ödemenin yapılabilmesi için, reçeteye ilaçların fiyat kupürlerinin tamamı ilacın ismi de yer alacak şekilde yapıştırılacaktır. Eczane tarafından verilen ilaçları ve tutarını gösteren faturanın da ilaç fiyat kupürleri yapıştırılmış olan reçete ile birlikte ibrazı zorunludur.

14.4. Kurumlar, reçete bedellerini, üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, reçetelerin kuruma veriliş tarihinden itibaren en geç 18 iş günü içinde ödeyeceklerdir.

14.5. Sağlık Bakanlığının 14/8/1984 tarih ve 18489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliği ile açıklanan esaslar çerçevesinde yeni fiyat verilen veya mevcut fiyatların ayarlanması sonucu ortaya çıkacak fiyat değişiklikleri sebebi ile sürşarj yapılan müstahzarların isim ve yeni fiyatlarını gösterir listeler, saymanlıklarca İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek bu listelere göre ödemeler yapılacaktır. Fiyat değişikliği durumunda da reçete tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır. Yersiz ödemelere yol açmamak için de işlemlerin yürütülmesinde gerekli itina gösterilecektir.

15. İlaç Bedellerinin Ödenmesi

15.1. Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak sağlanan tedaviler sonucu doğan ilaç bedellerinin tamamı hastanın kurumu tarafından ödenecektir.

Ayakta veya evde yapılan tedavilerde kullanılan ilaç bedellerinden, eczane tarafından yapılan indirim ve hasta katılım payı düşüldükten sonra kalan tutarlar kurum tarafından ödenecektir.

Hasta katılım payı, 14.01.2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 sıra nolu Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre ilgililerin maaşlarından kesilecektir.

15.2. Resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek suretiyle tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına gerek görülen ilaçlardan, anılan hastalıkların tedavisi için hayati önem taşıdıkları Sağlık Bakanlığınca tespit edilen ve jenerik (etken madde) isim veya farmakolojik tasnif itibariyle “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar” listesinde (EK-2) bulunan ilaçlara ait bedellerin tamamı kurumlarınca ödenecektir.

İlaç bedellerinin ödenebilmesi için reçetelere ilgili hastaya ait sağlık kurulu raporu fotokopisi eklenecek, bu reçetelerden hiç bir şekilde hasta katılım payı alınmayacaktır. Sağlık kurulu raporunun fotokopisinin aslına uygunluğu, reçeteyi yazıp onaylayan sağlık kurumu veya kuruluşu tarafından onaylanacaktır.

Söz konusu hastalıklar için hastalığın devam edip etmediğine dair ilgiliden kurumca iki yılda bir sağlık kurulu raporu istenecektir.

Bu Talimata ekli (EK-2) hasta katılım payından muaf ilaçlar listesinde yer alan etken maddeleri ihtiva etmeyen ilaçların uzun süreli kullanımı resmi sağlık kurulu raporu ile gerekli görülse dahi, Yönetmelik gereğince bedellerinin hasta katılım payı düşüldükten sonraki kalan kısmı kurumca ödenecektir.

15.3. Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükmü çerçevesinde ayakta veya meskende yapılan tedaviler için yurt dışından getirilen ve kullanılan ilaç bedellerinden ilaç katılım payı olarak öngörülen kısım hasta tarafından ödenecektir. Bu ilaçlardan talimata ekli (EK-2) nolu liste kapsamında olanlardan sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla hasta katılım payı alınmayacaktır.

Bu şekilde getirilen ilaç bedellerinin ödenmesinde; fatura veya fiyat kupürleri esas alınacak, bunlar yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kayıtlardaki fiyatlar üzerinden ödeme yapılacaktır.

15.4. Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre kaplıca tedavilerine gerek görülenlerin; buralarda yaptırmış oldukları tedavilerinde kullanılan ilaç bedellerinin % 20’si ilacın temini sırasında yukarıdaki usullere uygun olarak kendilerinden peşin olarak alınacaktır.

15.5. Polivizumab etken maddesini taşıyan Synagis 50 ve 100 mg İM enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon isimli preparatın aşağıda belirtilen endikasyonlarında uzmanlaşmış hekimler tarafından reçetelenme ve pediatrik hekimleri tarafından izlenme koşulları altında kullanılması sürecinde bedelleri hasta katılım payı alınmadan ödenir.

Yüksek RSV riski taşıyan pediatrik hastalarda respiratuvar sinsisyal virüsün (RSV) neden olduğu ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde;

a) 12 aylıktan küçük ve tıbbi destek alan (oksijen, diüretik, steroid ve bronkodiladatör) bronkopulmoner displazisi olanlarda,

b) Bronkopulmoner displazisi olmaksızın gestasyon yaşı 35 haftadan küçük (prematüre bebek) olanlarda profilaktik olarak sezon başlangıcında kullanılmalıdır.

15.6. Celecoxip ve rofecoxip vb. etken madde içeren ilaçlar, prospektüslerinde yer alan endikasyonlar için öngörülmesi kaydıyla bedelleri ödenecektir. Bu amaçla, sevk kağıdı/reçete üzerinde teşhis mutlaka belirtilecektir.

15.7. Oral ilaç formunda hazırlanmış bitki ve bitki elemanları ile bitkisel ekstre distilat gibi fraksiyonları ihtiva edenler (digoxin hariç) uzman tabipçe reçete edilir. Bunun dışında kalan preparatların bedeli ödenmeyecektir.

15.8. İlaçların kullanımı ve bedellerinin ödenmesi amacıyla verilecek sağlık kurulu raporlarının yukarıdaki esaslara göre düzenlenmesi zorunludur. Ancak bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş mevcut sağlık kurulu raporları süreleri bitimine kadar geçerlidir.

16. Enjeksiyon-Röntgen-Tahlil Bedelleri

Sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan tahlil ve röntgen film bedellerinin Talimat eki (EK-8) fiyat tarifesinde yer almaması halinde, bu bedeller ilgili kurum tarafından ödenmeyecektir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tabipler tarafından reçeteye yazılan “ampul” adedi kadar ml’sine uygun plastik (disposable) enjektör bedeli aynen ödenecektir. Tabipçe reçeteye enjektör ve adedi yazılmamışsa reçetenin arkasına, verilen enjektörlerin (en fazla reçetedeki ampul sayısı kadar) alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle eczacı tarafından ilgiliye imzalattırılır. İlacın ampul veya şişe (Flakon) olarak verilmesinde enjektör sayısının ilaç miktarına ve dozuna uygun olup olmadığı dikkate alınacaktır.

Tomografi, Magnetik Rezonans vb. ileri tetkik işlemleri için özel sağlık kuruluşlarına sevk ancak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarından sevk gerekçesi belirtilerek yapılabilir. Sevk işlemi için;

a) Daha önce yapılması gereken tetkik ve tahlillerin yapılmış olması ve sonuçlarına göre gönderilmesinin zorunlu olduğunun ve sevki gerektirdiğinin tıbbi gerekçeleriyle birlikte tetkiki isteyen uzman hekim raporuyla belgelendirilmesi,

b) Yukarıdaki prosedürlerin tamamlanmasından sonra “Tomografi, Magnetik Rezonans vb. İleri Tetkik İşlemleri Sevk Formu” ( 01.06.2004 tarihinden itibaren otokopili olacaktır ve otokopi örnekleri ilgili sağlık kurumunda saklanacaktır) (EK-1/D) formatına uygun olarak, tetkiki isteyen ilgili dal uzmanı ile tetkiki yapan ilgili dal uzmanınca sevk işleminin yapılması ve başhekim/mesul müdür tarafından onaylanması

şartları aranacaktır.

Daha önce yapılmış olan tetkik ve tahlillerin isimleri ile sevke neden gerek duyulduğunun sevk formatında belirtilmesi zorunludur.

Ayrıca, ileri tetkikleri yapan özel sağlık kurum veya kuruluşu tarafından hastaya yapılan tetkike ait sonuç raporunun faturaya eklenmek suretiyle ilgili ödeme kuruluşuna gönderilmesi zorunludur.

Acil hallerde yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarındaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla o yerleşim birimindeki diğer bir merkeze sevk yapılabilir.

Sevk işlemi sadece bir tek tetkik için yapılacaktır. Özel tetkik merkezinde yaptırılan tomoğrafi, magnetik rezonans vb. ileri tetkik bedelleri, resmi fiyat tarifesinde belirtilen tutarı hiçbir şekilde geçmeyecektir.

17. Kan ve Kan Ürünleri Bedelleri

17.1. Kan ve Kan Komponentleri Bedelleri

Hastalar için tabipler tarafından gerek görülen kan ve kan komponentleri; resmi hastaneler bünyesinde bulunan kan merkezleri ile Kızılay kan merkezlerinden temin edilir ve bedelleri (Ek-8) sayılı listede yer alan “Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi” esas alınarak ödenir.

17.2. Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçetelenmesi ve Hemofili Hastalarının Bildirim Zorunluluğu

a) Hemofili teşhisi konulan hastalar, teşhisi koyan hastane tarafından “Hemofili Bildirim Formu” düzenlenerek, Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.

b) Hemofili hastaları bildirim formunda; hastanın adı soyadı, çalışmakta olduğu kurum, emekli ve kurum sicil numarası, doğum tarihi, doğum yeri, ev ve işyeri telefon numaraları, adresi, kan grubu, eksik faktör (tipi-düzeyi), inhibitör düzeyi, aşıları ve tanı tarihi bildirilecektir.

c) Hemofili hastaları için Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık kurumları tarafından en az bir hematoloğun imzasının da bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Hemofili hastaları için düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, faktör düzeyleri ve hematoloji uzmanı ibaresi mutlaka belirtilecektir.

d) Hastalara, Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak düzenlenmiş “Hemofili Takip Karnesi” ve turuncu renkte, dört nüshalı hemofili reçetesi verilecektir. Hemofili reçetelerine hematoloji veya dahiliye veya pediatri uzmanı tarafından yalnız FAKTÖR yazılabilecek, reçetede bulunan bölümler ilgili hekim ve eczacılar tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır.

e)Faktör dışındaki diğer kan ürünleri de özel renkte (mor) “Kan Ürünleri Reçetesi”ne yazılacaktır. Hastanede yatan hastalar için de aynı reçete kullanılacaktır.

f) Kan ürünü reçeteleri, ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporlarına bağlı olarak uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Ancak,” acil hallerde kullanılması zorunlu olan ürünlerden yalnız tetanoz ve anti D immünglobulinleri için sağlık kurulu raporu ve mor reçete şartı aranmayacaktır.

Hastanelerde yatan hastalarda; faktör dışındaki kan ürünleri için sağlık kurulu raporu gerekli değildir.

Yeterli uzmanı olmayan yerlerde, çıkan vakalara vaktinde müdahale edilebilmesi için yalnız kuduz ve tetanoz immunglobulinleri pratisyen hekim tarafından da kan ürünleri reçetesine yazılabilir.

g) Hemofili hastalarının faktör reçeteleri ve diğer kan ürünü reçeteleri dört nüshalı olacak, reçetelerin birinci nüshası eczaneler tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne, ikinci nüshası hastanın kurumuna gönderilecek, üçüncü nüsha eczanede, dördüncü nüsha ise karnede kalacaktır.

h) Hemofili takip karnesini alamadan herhangi bir nedenle hastalanmış olanların ilaçları, ilgili uzmanlar tarafından, bir kereye mahsus olmak üzere sağlık kurulu raporuna istinaden “Kan Ürünleri Reçetesi”ne yazılabilir.

Karnesiz ikinci defa tedavi görme imkanı olmadığından, tedaviden sonra hastaların, hematoloji uzmanı bulunması zorunlu olan sağlık kurulu raporu ile birlikte vakit geçirmeden Hemofili Takip Karnesi alabilmek için İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

i) Kan ürünü veren eczaneler, reçetelerin ilk nüshası ile birlikte reçete bilgilerini de içeren “Hemofili Reçete Formunu” ve “Kan Ürünleri Reçete Formunu” doldurarak her ay İl Sağlık Müdürlüklerine gönderecektir.

j) İl Sağlık Müdürlükleri, eczanelerin gönderdiği form ve beraberindeki reçeteleri kontrol ettikten sonra, tüm formları birleştirerek tek bir form halinde Sağlık Bakanlığına gönderecektir.

k) Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçeteleri, Türk Eczacıları Birliğince oluşturulacak usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak verilecek, bu reçetelerin ödenebilmesi için Türk Eczacıları Birliği Bölge Eczacı Odasının onayı aranacaktır.

l) Hastanın bağlı bulunduğu kurumun değişmesi halinde, bu değişiklik ilgili kurum tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.

m) Kan ürünleri ve faktörlerden hasta katılım payı alınmayacaktır.

18. İşitme Cihazları

Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre sağlık kurulu raporuyla verilen her bir işitme cihazı için en fazla 850.000.000.-TL ödenecek, bu miktarı aşan kısım ilgili tarafından karşılanacaktır.

Hasta tarafından edinilen cihaza ait fatura tutarının yukarıda belirtilen miktardan az olması halinde faturada yer alan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendi kapsamında bulunanlara, bir işitme cihazı için yapılacak ödeme; yukarıda belirtilen miktarı geçmeyecektir.

İşitme cihazlarının kalıbı ve pil bedelleri, ilgili uzman tabip raporuyla gerek görülmesi kaydıyla ödenebilir.

19. Çeşitli Protez ve Ortezler, Tedavi Cihaz ve Malzemeleri İle Sarf Malzemelerinin Temini ve Birim Fiyatları

19.1 . Organ Protez ve Ortezlerinin Temini ve Birim fiyatları

Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince Maliye ve Sağlık Bakanlıklarınca hazırlanan organ protez ve ortezleri (EK-5) sayılı listede gösterilmiştir.

Protez ve ortezler öncelikle sağlık kurumları tarafından temin edilmek suretiyle hastalara kullanılır. Bu şekilde hastalara kullanılan protez ve ortez hastanın kurumuna fatura edilir, bedeli en kısa süre içerisinde hastanın kurumu tarafından ilgili sağlık kurumuna ödenir.

Bu Talimatın eki (EK-5/C) listesinde yer alan “Vücut Organ Protez ve Ortezler Listesinde” birim fiyatları tespit edilen protez ve ortezlerin bedelleri, sağlık kurulu raporuyla öngörülmeleri kaydıyla, bu fiyatları aşmayacak şekilde ödenir. Pes planus (düz tabanlık) için gerekli görülen ortopedik bot bedeli ödenmez.

Hasta tarafından edinilen ve bu listede yer alan protez ve ortezlere ait fatura tutarlarının, belirtilen miktarlardan az olması halinde, faturada yer alan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

Anılan listede birim fiyatları belirtilen ithal protez ve ortezler fatura edildiğinde, kurum veya kuruluş,“ithal ana malzemelerde uluslararası standart” (CE) belgesine sahip malzemeler kullanmak zorundadır. Ayrıca, kuruluşlar, kullanılan ithal malzemeye ait fatura ile diğer bilgi ve belgeleri istenildiğinde ibraz etmek durumundadırlar.

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendi kapsamında bulunanlara ve tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlere tekerlekli sandalye için yapılacak ödeme, bu listede belirtilen miktarı aşamaz.

Sadece bilateral ampute hastalar ve karşı ekstremiteyi kullanamayacak hastalar için, tıp fakültelerinin ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile bu durumlarının belgelendirilmesi (Hastanın durumuna ilişkin ayrıntılı değerlendirmeleri içeren ilgili uzman tabibin raporu sağlık kurulu raporuna eklenir) ve Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince onaylanması kaydıyla, myoelektrik kontrollü protezlerin bedelleri, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün protokol fiyatlarını geçmeyecek şekilde, Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak ödenir.

Resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen tekerlekli sandalye bedeli, “Özelliği olmayan motorsuz tekerlekli sandalye” nin birim fiyatı esas alınarak ödenir. Ancak, hastanın özürlülük durumu nedeniyle özellikli motorlu tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve özürlülüğünün sürekli olduğunun resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde özellikli motorsuz tekerlekli sandalye bedeli ödenir. Özellikli motorsuz tekerlekli sandalye, kollukları çıkarılabilir, ayaklıkları ve arkalığı ayarlanabilir, katlanabilir ve gerektiğinde baş-boyun desteği eklenebilir niteliktedir.

19.2. Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Tıbbi Sarf Malzemeleri

Bu Talimat eki (EK-5/A) listesinde belirtilen “Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Yatan Hastalara Reçete Edilemeyecek ve Faturalarda Gösterilecek Tıbbi Sarf Malzemeleri” hiçbir şekilde reçete edilmeyecek ve dışardan temin ettirilmeyecektir. Tedaviyi yapan sağlık kurumları tarafından temin edilerek hastalara kullanılan sarf malzemeleri Talimatın 21.1 inci maddesinde belirtilen esaslara göre ve (EK-5/A) Listesinde belirlenen birim fiyatları aşmayacak şekilde fatura edilir ve hastanın kurumundan tahsil edilir.

Bu liste kapsamı dışında kalan faturalandırılabilir sarf malzemelerinin sağlık kurumları tarafından temin edilerek hastalara kullanılması durumunda ise, KDV dahil alış fiyatı üzerine %15 işletme gideri ilave edilmek suretiyle fatura edilir ve hastanın kurumundan tahsil edilir.

Bu listede yer alan (EK-5/A) malzemeler hiçbir şekilde hastalara aldırılamaz. Aksi takdirde, aldırılan malzemeye ilişkin fatura bedeli hastaneye yapılacak olan ödemelerden mahsup edilerek hastanın kurumu tarafından hastaya ödenir ve durum bir yazı ile hastaneye bildirilir.

Bu liste dışında kalan ve reçete edilmek suretiyle hasta tarafından hastane dışından temin edilen tıbbi malzeme bedelleri de, sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek kaydıyla sosyal güvenlik kuruluşlarınca belirlenen protokol fiyatı üzerinden, protokol fiyatı yok ise yapılacak piyasa araştırması sonucu bulunacak en düşük bedel üzerinden ödenir.

19.3. Basit Sıhhi Sarf Malzemelerinin Temini

Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavi sırasında kullanılacak sarf malzemelerinin tedaviyi yapan resmi sağlık kurumunca temini zorunludur. Bu Talimatın ekinde bulunan (EK-8) Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde yer alan birim fiyatlar “basit sarf malzemeleri dahil” olarak tespit edildiğinden, basit sarf malzemeleri listesinde (EK-5/B) yer alan sarf malzemeleri hiç bir şekilde hastalara aldırılamaz ve hastane faturalarında ayrıca gösterilemez.

19.4. Ortak Hükümler

Protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemelerinin reçete edilmek suretiyle hastane dışından temini için “sağlık kurulu raporu” düzenlenmesi zorunludur.

Protez ve ortezlerin yenilenmesi, Yönetmelik gereğince sağlık kurulu raporu ile tevsik edilme şartına bağlı olduğundan, kurumlar protez ve ortezlerin yenilenmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarında “önceden verilen protez ve ortezin yenilenmesi gerektiğine” dair kayıt arayarak ödeme yapacaklardır. Tedavi amacıyla kullanılan araç, gereç, organ protez ve ortez bedellerinden hasta katılım payı alınmayacaktır.

Hastalara dışarıdan aldırılan ilaç, protez ve ortezler ile çeşitli sarf malzemelerinin bedelleri hastanın kurumunca ödendiğinden, tahakkuk memurları, saymanlar ve diğer ilgililer mükerrer ödemeyi önlemek üzere sağlık kurumunun gönderdiği faturalar üzerindeki incelemede gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

Ortopedik ve acil müdahaleler, dializ, radyodiagnostik vb. girişimsel işlemler ayakta da verilen sağlık hizmetleridir. Hastaya yatış işlemi yapılmadan ayakta verilebilen bu işlemler sırasında kullanılan ilaç ve sarf malzemeleri tedaviyi yapan resmi sağlık kurumu tarafından sağlanır ve bedeli ilgili kuruma fatura edilir. Ayrıca, sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılan kolostomi torbalarının en fazla ikişer aylık ihtiyaçları karşılanmak suretiyle reçetelenmesi halinde bedelleri ödenir.

19.5. Hasta Alt Bezi

Hastalığı nedeniyle “mesane ve rektum” kontrolü olmadığı (Çocuklar için en az iki yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) ve hasta altı bezi kullanması gerektiği resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilenlerin, ihtiyaca binaen kullanılması öngörülen hasta alt bezine ait fatura bedelleri; günde 4 adedi ve her bez için 550.000.-TL yi geçmemek üzere birer aylık devreler halinde ödenecektir. Sağlık kurulu raporları bir yıl süreyle geçerlidir.

19.6. Şeker Ölçüm Çubukları

TİP I DİYABETLİ ve İNSÜLİNE BAĞIMLI TİP II diyabetlilerin kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlarda ödenecektir;

a) Kişinin, TİP I DİYABETLİ veya İNSÜLİNE BAĞIMLI TİP II diyabetli olduğuna dair Tıp Fakültelerinin endokrinoloji ve metabolizma, var ise diyabet bilim dalları ile bu dalların uzmanları bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Hastanelerinin ilgili kliniklerinden sağlık kurulu raporu alınacaktır.

b) Sağlık kurulu raporunda hastalığın tipi, varsa özelliği ve komplikasyonları ile kendi kendine veya yakınlarınca kontrol yeteneği kazanmış oldukları belirtilecektir.

c) Hastalar şeker ölçüm cihazlarını kendileri temin edeceklerdir.

d) Şeker ölçüm çubukları; hastanın satın almış olduğu cihaza uygun olarak, Tip I Diyabetes Mellituslu hastalar için günde üç adet, Tip II Diyabetes Mellituslu insülin kullanan hastalar için günde bir adet, münhasıran oral antidiyabetik ilaç kullanan Diyabetes Mellituslu hastalara iki günde bir adet hesabıyla ve birer aylık dozlar halinde yazılacak reçetelere göre verilecektir.

e) Sağlık kurulu raporuna istinaden verilen ölçüm çubuğu miktarları reçeteyi yazan doktorlar tarafından ilgililerin sağlık karnelerine işlenecek ve ölçüm çubuğunun verildiği tarihler, miktarı, reçeteyi yazan doktorun isim, imza ve diploma numarası karnede yer alacaktır.

f) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait fatura, usulüne uygun doldurulmuş sevk kağıdı ve reçetenin asılları ile sağlık kurulu raporu ve sağlık karnesinin ilgili sayfasının fotokopisi ödeme evrakına eklenecektir.

g) Ödemeler doğrudan ilgili kişilere yapılacak, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenmeyen fatura bedelleri kurumlar ve saymanlar tarafından ilgililere ödenmeyecektir.

h) Sağlık kurulu raporları en fazla bir yıl geçerli olacaktır.

20. Faturalandırma İşlemleri

20.1. Faturaların Düzenlenmesi

Faturanın tanımı:

Faturalarda;

 1. Hastanın adı soyadı,

 2. Hasta sevk kağıdının tarih ve nosu,

 3. Kurum adresi (Tahakkuk dairesinin adresi)

 4. Hastanın dosya numarası,

 5. Hastanın kurum/emekli sicil numarası

 6. Fatura eki belgeleri (hasta sevk kağıdı, epikriz, mor ve turuncu reçete kapsamında kan ürünleri küpürleri) (Bu belgelerin dışında herhangi bir belge talep edilmeyecek ve epikrizler, sadece yatan hasta faturalarına eklenecektir)

 7. Fatura işlem detayları (Muayene, tetkik, tahlil, ilaç, yatak, ameliyat, protez, ortez ve diğer sarf malzemeleri):

- İşlemin sıra nosu,

- İşlemin kayıt tarihi,

- İşlemin Bütçe Uygulama Talimatı kodu ve adı

- İşlemin adedi

- İşlemin birim fiyatı,

- İşlemin tutarı yer almalıdır.

Sağlık kurumları tarafından hastalara kullanılan ilaçlar ile protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemeler (EK-5/B’de belirtilen basit sarf malzemeleri hariç) hastane faturalarında dökümlü olarak birim fiyatları belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç ve malzeme listesi faturaya eklenir.

Hastane tarafından temin edilerek hastaya kullanılan sarf malzemeleri, açıklamalı olarak hastanın raporunda veya epikrizinde belirtilecektir.

Faturalar, hastanın yatış süresine ve görmüş olduğu tedaviyle uyumlu olarak düzenlenecektir.

Hasta tabelasına uygun olarak tane hesabıyla hastaya verilen ilaçlar, kutu bazında değil, tane hesabıyla birim fiyatları üzerinden hesaplanarak fatura edilecektir. Bu şekilde faturalandırılmayan ilaç bedelleri, fatura bedelinden düşülecektir.

Faturalar, hastane tarafından, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmek suretiyle, tedavinin bitmesini müteakip en kısa süre içerisinde düzenlenerek, hastanın kurumuna ivedilikle gönderilecektir.

20.2. Faturaların Ödenmesi

Hastane faturaları ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra tahakkuka bağlanarak, en geç onbeş gün içerisinde ödemeyi yapacak birime (saymanlığa) intikal ettirilecek, saymanlarca gerekli incelemeler yapılarak intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde faturanın ödenmesi sağlanacaktır. Ödenek bulunmaması halinde en seri şekilde ödenek talebinde bulunulacaktır. İta amirleri ödemenin zamanında yapılması hususunda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

Faturalar kuruma gelişinden itibaren en geç kırkbeş gün içerisinde ödenmiş olacak, ödeme yapılırken ödemesi yapılan faturanın tarih ve numarası dekonta yazılacaktır.

Faturaların, sağlık kurumlarına ödenmesini müteakip, tedavi yardımından yararlanan hastaların hastanelerde tedavileri sırasında hekim tarafından lüzum görülen tetkik, röntgen ve diğer tedavileriyle ilgili hizmetlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti açısından ilgili amirler, gerekli tedbirleri alacaklar ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir. Bu esaslar çerçevesinde uygulama yapmayan ilgililer hakkında idari işlem yapılır.

20.3. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Uygulanacak Fiyat Tarifesi

Kamu personeli ve emeklileri ile bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretlerin hesaplanmasında;

a) Bu Talimatta tanımlanan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılacak muayene-tetkik-tahlil-ameliyat ve tedavilerde (EK-8)'de yer alan fiyat tarifesi;

b) Diş tedavilerinde; bu Talimata ekli "Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi" (Ek-7)

c) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Bölge Hıfzıssıhha Enstitülerinde yapılan tetkik ve tahlil işlemlerinden (EK-8)’de yer alanlar bu tarife üzerinden, diğerlerinde ise bu Başkanlığın Sağlık Bakanlığı Onayı ile kabul edilen fiyat tarifesi,

esas alınacaktır.

Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için (EK- 8) fiyat tarifesinin “8.Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi” ile “9.Laboratuvar İşlemleri” bölümlerinde yer alan işlem bedellerine % 10 oranında ilave edilerek uygulanacaktır.

Resmi sağlık kurumlarına sevk kağıdı ile giden, ancak özel muayene olmak isteyen hastaların muayene giderlerinden; resmi fiyat tarifesindeki kadarı kuruma fatura edilecek, bunu aşan kısmı ise hastadan alınacaktır.

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, bu Talimat ve eki listelerdeki fiyatları aşmamak üzere, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapabilir. Anılan Genel Müdürlük, sağlık kurulu raporuyla kullanılması öngörülen ilaçların, rapor süresince ilgililere verilebilmesi hususunda ve bu ilaçların bir başka kurum aracılığı ile verilebilmesi hususunda düzenleme yapabilir, buna ilişkin usul ve esaslar tespit edebilir.

20.4. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Faturaları

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ana Çocuk Sağlığı, Sağlık Ocağı, Sağlık Merkezi ve Halk Sağlığı Laboratuarı gibi birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene, tetkik, tahlil ve tedavi giderleri kurum ve kuruluşlarca ödenir.

Bu Talimata ekli (EK-8) Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi; birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarında (muayene ücreti hariç), özel tıp merkezleri ile Kızılay tıp merkezlerinde %15 indirimli olarak uygulanacaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetler ücretlendirilmeyecektir.

Faturalar, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmek suretiyle, bu Talimatın 20.1 inci maddesinde belirtilen esaslara göre düzenlenecektir.

Tedavinin bitiminde, sevk kağıdı eksiksiz olarak doldurulduktan sonra fatura ile birlikte hastanın kurumuna gönderilir.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarınca hastanın başka bir resmi sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde, bu kuruluşlarca yapılmış bulunan tetkik ve tahlil sonuçlarının birer örneği sevk edilen sağlık kurumuna gönderilir.

21. Özürlü Çocukların Eğitim, Tedavi ve Rehabilitasyonu

Doğuştan ya da herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, görme, işitme, konuşma, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş özürlü çocukların yukarıda sayılan gelişim alanlarındaki yetersizliklerine ilişkin olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’e göre düzenlenmiş özürlü sağlık kurulu raporunun, eğitim ve tedavi rehabilitasyon hakkından yararlanabilmek için geçerli belge sayılarak, tıbbi tanılamanın yanı sıra varsa çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist ve gerek görülen diğer meslek elemanlarının en az birinin veya birkaçı tarafından gelişimsel ve eğitimsel tanılamanın özürlünün durumunu değerlendirmeleri ve yazılı olarak bildirecekleri görüşleri belgelendirilmek suretiyle özürlü sağlık kurulu raporuna eklenecektir.

Özürlülere verilen sağlık kurulu raporları süresi kadar geçerlidir. Eğitim ve rehabilitasyona ilk başlama tarihi esas alınarak bir yıllık dönemler halinde özürlü çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon programlarından yararlanmasının gerekli olup olmadığı, hastadaki iyileşme durumu, özel eğitime ve rehabilitasyona devam edilip edilmeyeceği hususunun yetkili sağlık kurumlarından yukarıda belirtilen meslek elemanlarınca düzenlenecek ayrıntılı gelişimsel ve eğitimsel tanılama raporları ile tevsikinin sağlanması gerekmektedir.

Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun yenilenmesi için süresi sona ermeden en az bir ay önce, özürlü ve ailesinin ilgili sağlık kuruluşuna başvurmaları için, hizmet aldıkları rehabilitasyon merkezi tarafından rehberlik yapılacaktır. Özürlüye verilen eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından rehberlik yapılacaktır. Özürlüye verilen eğitim ve rehabilitasyonun sürekliliğinin sağlanması için özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun zamanında yenilenmesi hususunda yetkili sağlık kuruluşlarının gerekli hassasiyeti göstermeleri ve ailenin de işlemleri tamamlamak üzere gerekli takibi yapması gerekmektedir.

Özel rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinde, fatura edilen özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin bedelinin ödenebilmesi için hizmet verilen çocuk sayısıyla orantılı olarak, yukarıda sayılan en az 4 farklı meslek alanında personel istihdam edildiğinin “kuruluş açma ve işletme izni” verilen kurumlarca belgelenmesi zorunludur.

Özürlü çocukların rehabilitasyonlarının ve eğitimlerinin, resmi (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından açılan merkezler) ve özel rehabilitasyon ile özel eğitim merkezlerinde sağlanması durumunda: Merkez tarafından hazırlanan ve fatura ekinde verilen aylık/yıllık çalışma programı, bireyselleştirilmiş eğitim planına dayanarak bir ay içerisinde verilen hizmet bedelinin 300.000.000.-TL tutarı kadarı ödenecektir.

Bu miktarları geçen kısım ise ilgili tarafından karşılanacaktır.

Özürlü çocukların eğitimlerinin, tıbbi rehabilitasyonlarının ve psiko-sosyal rehabilitasyonlarının yapılacağı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nden kuruluş açma ve işletme izni veren kurum denetim elemanlarınca yapılır. Bu merkezlerden usulüne uygun olarak işletilmeyen ve hizmet sunmayanlar hakkında kuruluş açma ve işletme izni aldıkları kurum mevzuatına göre işlem yapılır.

Saymanlıklar veya diğer ilgililer yapılacak ödemelerde bu gerekleri göz önünde bulunduracaklardır.

22. Sağlık Karnesi ve Sağlık Dosyası

22.1. Sağlık Karnesi

Yönetmeliğin 38 inci maddesine göre, bütün memurlara, herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerine, bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocuklarına birer sağlık karnesi verilmesi gerekmektedir.

Memur ve aile fertlerinin, yurt içinde muayene ve tedavisi için başvurdukları tabip ve sağlık kurumlarına sağlık karnesini ibraz etmeleri zorunlu bulunmaktadır.

Kurum tabiplikleri, resmi sağlık kuruluşları, sağlık ocakları ve hastaneler, kendilerine müracaat eden kişilere verilen ilaçları, protez-ortezleri ve sağlık durumlarına ait bilgileri, tarih sırasıyla sağlık karnelerine işlemekle yükümlüdürler.

Muayene ve tedaviyi gerçekleştiren tabip tarafından yazılan ilaçlar, daha önce verilen ilaçlar da dikkate alınarak yazılacaktır.

22.2. Sağlık Dosyası

Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre, her Devlet memuru için kurumların özlük işlerini yürüten ünitelerince biri memura, diğeri bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait olmak üzere iki sağlık dosyası tutulması gerekmektedir.

23. Tedavi Giderlerine Ait Katma Değer Vergisi

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve bu Talimatta belirlenen esaslar dairesinde tedavi giderlerinin karşılanmasında esas alınan tutarlara katma değer vergisi dahil olduğundan, söz konusu giderler için ayrıca katma değer vergisi olarak kurumlarca ek bir ödeme yapılmayacaktır.

24. Yürürlük

Bu Talimat, 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Talimatta yer alan ilaçların kullanımı ve reçetelendirilmesine ilişkin düzenlemeler ise 1/3/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

 

EKLERİNİ GÖRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/4)

MADDE 1- 28/04/2002 tarihli ve 24739 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği” nin 5 inci maddesinin eki Ek-I “Maksimum Kalıntı Limiti Belli Olan Farmakolojik Etkili Maddeler” listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ıncı maddesinin eki Ek-II “Maksimum Kalıntı Limiti Olmayan Farmakolojik Maddeler” listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir

MADDE 3- Aynı Tebliğin 7 inci maddesinin eki Ek-III “Veteriner İlaçlarında Maksimum Kalıntı Limiti Geçici Olarak Belirlenen Farmakolojik Etkili Maddeler” listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Avrupa Birliği’ne uyum

MADDE 4 Bu Tebliğ, 2377/90 EEC sayılı “Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri” ile ilgili Komisyon Yönetmeliği dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

 

EKLERİNİ GÖRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 29/1/2004

Karar No

: 2004/7

İşyeri

: Pam-PakmedikalTem. Hiz. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Prof. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bakırköy/İSTANBUL

 

 

B.M. Dosya No

: 624588.34

Tespiti İsteyen

: Genel-İş Sendikası

İnceleme : Pam-Pak Medikal Tem. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale yoluyla işini aldığı Prof. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede, şirketin genel temizlik, çevre temizliği, çamaşır yıkama işini üstlendiği, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel İşler” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Pam-Pak Medikal Tem. Hiz.Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel İşler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG-2004/3)

Madde 1 — Bu Tebliğ 08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2 — 09/08/1992 tarihli ve 21310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No: Mecburi Standard-92/104-105)” ile revize edilerek mecburi uygulamaya konulan TS 199 “Karayolu Taşıtları-Motorlu Taşıtlar-Emniyet Kemerleri” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG-2004/4)

Madde 1 — Bu Tebliğ 08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2 — 21/02/1989 tarihli ve 20087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No: FKS-89/4-4)” ile mecburi uygulamaya konulan TS 5478 “Farlar- Karayolu Taşıtlarında Kullanılan” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG-2004/5)

Madde 1 — Bu Tebliğ 08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2 — 08/06/1996 tarihli ve 22660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No: Mecburi Standard-96/66-67)” ile mecburi uygulamaya konulan TS 11190 “Karayolu Taşıtları-Motosikletler, Skuterler ve Mopetler-Lastik ve Jantlar-Dış Lastikler” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi veTicaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 06.02.2004

KARAR NO : 2004/10

KONU : TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ye (TÜPRAŞ) ait % 65.76 oranındaki İdare hissenin blok satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nin, 5 Şubat 2004 tarih ve 1082 sayılı yazısına istinaden,

l0.07.1990 tarih ve Özelleştirme 90/3 sayılı Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan, 4046 sayılı Kanunu'nun Geçici 11. maddesi gereğince özelleştirme programına alınmış sayılan ve 12.10.1999 tarih 99/68 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile de özelleştirme stratejisi belirlenmiş olan ve bu doğrultuda, % 65.76'sı oranındaki İdare hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İdare tarafından 13 Ocak 2004 tarihinde yapılan ihale neticesinde;

1. TÜPRAŞ'ın % 65.76 oranındaki İdare hissesi için 1.302.000.000,- (birmilyarüçyüzikimilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Efremov Kautschuk GMBH’ye ihale şartnamesi ve ihale dokümanları çerçevesinde satılmasına, Efremov Kautschuk GMBH’nin İdare tarafından verilen süre içerisinde Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici ve ek geçici teminatının nakde çevrilerek İdare lehine irad kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

2. Hisse Satış Sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ve satış sözleşmesinin imzalanması ile Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 09/02/2004

KARAR NO : 2004/ÖİB-K-04

KONU : Sümer Holding A.Ş.'ye ait iştirak hissesi ile varlıkların satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca (İdare);

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) muhtelif strateji Kararları gereğince özelleştirme çalışmaları devam eden Sümer Holding A.Ş.'ye (Holding), İdarece 4046 sayılı Kanunun 4. maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde muhtelif gayrimenkuller ile iştirak hisselerinin satışı için Holding tarafından gerçekleştirilen ve değer tespit sonuçları gözönünde bulundurularak Holding Yönetim Kurulu'nun 29/12/2003 tarih ve 26/90 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30.12.2003 tarih ve 2155-12866 sayılı Holding yazısı ile İdareye intikal ettirilen ihalelerin sonuçları dikkate alınarak, ÖYK'nın 13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararı ile verilen yetkiye istinaden;

A- SÜTAŞ-Bursa ve Havalisi Pastörize Süt ve Süt Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ndeki 7.862.400.000.-TL nominal değerli Holding hissesinin en yüksek teklif sahibi Muharrem YILMAZ'a 450.000.000.000.- (Dörtyüzellimilyar) TL peşin bedelle satılmasına,

B- Holdinge ait gayrimenkullerden;

1- Ankara İli, Keçiören İlçesi, Şenlik Mahallesi, 4159 ada, 15 parselde kayıtlı l, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 no'lu dairelerin, İsmail Cem EREL, Hüseyin İBİŞ, Hüsrev TÜRKMEN, Ercan ÖZKUZUCU'ya % 50'si peşin, kalanı 12 ay vadeli olarak 290.000.000.000.- (İkiyüzdoksanmilyar) TL bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahiplerinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, Levent TAŞAN'a 285.000.000.000.- (İkiyüzseksenbeşmilyar) TL peşin bedelle satılmasına,

2- Ankara İli, Keçiören İlçesi, Etlik Mahallesi, 5090 ada, 7 parselde kayıtlı l, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20 no'lu dairelerin, Mehmet ACER'e %50'si peşin, kalanı 12 ay vadeli olarak 425.000.000.000.-(Dörtyüzyirmibeşmilyar) TL bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, İsmail Cem EREL, Hüseyin İBİŞ, Hüsrev TÜRKMEN, Ercan ÖZKUZUCU'ya %50'si peşin, kalanı 12 ay vadeli olmak üzere 420.000.000.000.- (Dörtyüzyirmimilyar) TL bedelle satılmasına,

3- Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Günaydın Mahallesi, 149 ada, 5 parselde kayıtlı 145 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki binanın, Hicri ERCİLİ'ye 510.000.000.000.- (Beşyüzonmilyar) TL peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, Zeki GÜVENLİER'e 485.000.000.000.- (Dörtyüzseksenbeşmilyar) TL peşin bedelle satılmasına,

4- Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Erkekarpa Köyü, shf. 68, sıra l'de kayıtlı 11.089 m2 alanlı arsa ve üzerindeki taşınmazın, Engin UZUNER'e %50'si peşin kalanı 12 ay vadeli olarak 135.000.000.000.- (Yüzotuzbeşmilyar) TL bedelle satılmasına,

5- Kırklareli İli, Kofcaz İlçesi, Yeşillik Mahallesi, 177 ada, 4 parselde kayıtlı 5.498 m2 alanlı arsa ve üzerindeki taşınmazın, S.S. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne 15.000.000.000.- (Onbeşmilyar) TL peşin bedelle satılmasına,

6- Kırklareli İli, Kofcaz İlçesi, Yeşillik Mahallesi, 174 ada, 11 parselde kayıtlı 563 m2 alanlı arsa ve üzerindeki taşınmazın, S.S. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne 25.000.000.000.- (Yirmibeşmilyar) TL peşin bedelle satılmasına,

7- Konya İli, Selçuklu l İlçesi, Dikilitaş Mevkii, 16642 ada, l parselde kayıtlı 4 no.lu dükkanın, Ömer ERTUNÇ'a 21.700.000.000.- (Yirmibirmilyaryediyüzmilyon) TL peşin bedelle satılmasına,

8- Konya İli, Selçuklu l İlçesi, Dikilitaş Mevkii, 16642 ada, l parselde kayıtlı 6 no.lu dükkanın, Ömer KARAKAŞ'a %50'si peşin kalanı 12 ay vadeli olarak 21.700.000.000.- (Yirmibirmilyaryediyüzmilyon) TL bedelle satılmasına,

9- Mardin İli, Merkez İlçesi, Avcılar Köyü, bila ada, 397 parselde kayıtlı 10.000 m2 alanlı arsa ve üzerindeki taşınmazların, Duysan Gıda Tarım San.ve Tic.A.Ş.'ye %60'ı peşin kalanı 8 ay vadeli olarak 187.000.000.000.- (Yüzseksenyedimilyar) TL bedelle satılmasına, adıgeçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, Yahya KASSAP'a %50'si peşin kalanı 12 ay vadeli olarak 172.000.000.000.- (Yüzyetmişikimilyar) TL bedelle satılmasına,

10- Uşak İli, Eşme İlçesi, Elvanlar Mahallesi, 292 ada, 2 parselde kayıtlı 5.006 m2 alanlı arsa ve üzerindeki taşınmazın, Mithat TORUNÇ'a 120.000.000.000.- (Yüzyirmimilyar) TL peşin bedelle satılmasına,

11- Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Evrenli Mahallesi, 274 ada, l parselde kayıtlı 6.563 m2 alanlı taşınmazın, Aypet İnşaat Madencilik Hay. San. Tic. Ltd. Şti.'ne %50'si peşin kalanı 12 ay vadeli olarak 12.000.000.000.- (Onikimilyar) TL bedelle satılmasına,

12- Uşak İli, Ulubey İlçesi, Üyükbaşı Mahallesi, 242 ada, 74 parselde kayıtlı 10.220 m2 arsa ve üzerindeki taşınmazların, Münip BAYKAL'a %50'si peşin kalanı 12 ay vadeli olarak 172.000.000.000.- (Yüzyetmişikimilyar) TL bedelle satılmasına,

C- Gayrimenkuller için vadeli teklif verenlerden, ihale şartnamesinin 12. ve 13. maddeleri hükmü uyarınca; ihale bedelinin peşin kısmı tahsil edildikten sonra, bakiye borç için Türk Lirası (TL) bazında yıllık yüzde 48 basit faiz (vade farkı) ve aylık %4 oranında cezai şart da tahakkuk ettirilerek bakiye borç ve faizinin eklenmesiyle bulunacak meblağ kadar gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, kesin banka teminat mektubu alınmasına,

D- ALICI'ların yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya vadeli satışlarda sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde, ALICI'lar tarafından verilmiş olan teminatların nakte çevrilerek irat kaydedilmesine,

E- Kararda adları zikredilen ALICI'lar dışında kalan, teklif sahiplerinin teminatlarının iade edilmesine,

F- Taşınmazların devir işlemlerinin, ilgili kurum ve kuruluşlardan (Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu vb.) gerekli izinlerin alınmasını müteakip yapılmasına,

G- Karar gereği ALICI’larla sözleşme imzalama ve diğer işlemlerin HOLDİNG tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

Sayfa Başı