Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Şubat 2004

PAZAR

Sayı : 25367

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama,Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

Tebliğ

— Denizli İli Sınırları İçerisinde,Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunmasına Dair Karar (No: 2003/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

6 Şubat 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1772

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Şubat 2004 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan              

—————

 

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Şubat 2004

B.01.0.KKB.01-06-40-2004-182

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 6 Şubat 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1772 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Şubat 2004 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Sayfa Başı


Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlığın Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, seçimlerini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunla eklenen 36/A maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürünü,

Uzman: Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanını,

Uzman Yardımcısı: Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısını,

Yarışma Sınavı: Yabancı dil sınavında başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Madde 4 — Uzman ve Uzman Yardımcıları;

a) 3146 sayılı Kanunun, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesi ile belirlenen Genel Müdürlük görevlerinin ifası amacıyla verilecek çalışmaları yapmak,

b) Bakanlıkça verilecek diğer görev ve işleri yerine getirmekle,

sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş, Yetiştirilme, Atama Usul ve Esasları

Uzman Yardımcılığına Giriş

Madde 5 — Uzman Yardımcılığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşıyan, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıl süreyle örgün eğitim veren Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye ve Ekonomi Bölümleri ile Hukuk Fakülteleri ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denkliği onaylanmış yabancı öğretim kurumlarından mezun ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde (A) grubu kadrolar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olanlar arasından her sınav döneminde Bakanlıkça tespit edilen puan türünde asgari puanı almış olanlar arasından, giriş sınavında başarılı bulunanlar atanır.

Giriş Sınavının Açılması ve Duyurulması

Madde 6 — Uzman Yardımcılarının seçimi amacıyla, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile, uygun görülen tarihlerde giriş sınavları açılır. Giriş sınavı "yabancı dil" ve "yarışma" olmak üzere iki ana bölümde yapılır.

Sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru tarihi ve yeri, başvuru şekli ile başvuruda istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları yurt düzeyinde yayınlanan yüksek tirajlı bir gazetede ve Bakanlık Web sayfasında yayımlanmak ve ayrıca, Bakanlık binası içinde Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir yere asılmak suretiyle duyurulur.

Giriş Sınavına Başvuru Şartları

Madde 7 — Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 3146 sayılı Kanuna 4947 sayılı Kanunla eklenen 36/A maddesinde belirlenen atama şartlarını haiz olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş olmak,

d) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

e) 3/5/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" çerçevesinde A grubu kadrolar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olanlar arasından her sınav döneminde, Bakanlıkça tespit edilen puan türünde asgari puanı almış olmak.

Giriş Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler

Madde 8 — Sınava katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlükten temin edecekleri tek tip dilekçe ve aşağıdaki belgelerle sınav ilanında açıklanan tarihler arasında başvururlar.

a) El yazısı ile yazılmış imzalı özgeçmiş,

b) Diplomanın veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli örneği,

c) Yurtdışında öğrenim görmüş olanlar için yetkili kurum tarafından düzenlenmiş denklik belgesi,

d) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre A grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) Bakanlıkça öngörülen puanları alarak başarılı olunduğunu gösteren belge,

e) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS), sınav tarihinden önceki 5 yıl içerisinde, sınava girilecek yabancı dilden en az (C) düzeyinde başarılı olunduğuna dair belge,

f) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

g) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

Başvurusu kabul edilenlere Genel Müdürlükçe fotoğraflı sınava katılma belgesi verilir. Bu belgeyi ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmayanlar sınavlara kabul edilmezler.

Sınavı kazanan adaylardan ise;

a) Erkeklerde, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

b) Adli Sicil belgesi,

c) Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak, her türlü iklim şartlarında görev yapabileceğine dair sağlam olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu,

istenir.

Sınav Kurulları

Madde 9 — Sınav kurulları Bakanın onayı ile;

Yabancı dil sınavlarında; Bakanlıkça belirlenecek üniversitelerin ilgili fakülte dekanlığı tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinin birinin başkanlığında olmak üzere, her bir dil için en az iki öğretim üyesi ile sınav yapılacak dilden daha önce yapılan sınavlarda başarılı olup, yurtdışında en az ataşe unvanı ile yine en az bir dönem görev yapmış Bakanlık personeli arasından görevlendirilecek bir kişiden;

Yarışma sınavında; Müsteşar veya görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Genel Müdür ve Bakanlıkça tespit edilecek Genel Müdür Yardımcısı ile bir Daire Başkanı ve Bakanlık Personel Daire Başkanından,

oluşur.

Yabancı Dil Sınavı

Madde 10 — Uzman Yardımcılığı için yabancı dil sınavları İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinde ve hizmetin gerektirdiği hallerde, diğer yabancı dillerde açılabilir.

Yabancı dil sınavı, görevin gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilgisinin tespit edilmesi amacıyla yazılı ve sözlü olmak üzere Ankara’daki yabancı dil eğitimi veren üniversitelerden birine yaptırılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

Yazılı ve sözlü puanların ortalaması yabancı dil sınav puanını gösterir.

Türkiye’de yabancı dillerde eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar ile yurtdışındaki üniversitelerden lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar da bu maddede düzenlenen yabancı dil sınavına tabi tutulur.

Yabancı Dil Yazılı Sınav Şekli ve Değerlendirme

Madde 11 — Uzman yardımcısı olarak seçileceklerin yazılı sınavında yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile çeviri yaptırılır ve aynı dilde verilen üç konudan seçecekleri birinde kompozisyon yazmaları istenir.

Bu sınavlarda sözlük kullanılamaz.

Yazılı yabancı dil sınavında başarı değerlendirmesi, Türkçeden yabancı dile ve yabancı dilden Türkçeye çeviri için 25’er puan, kompozisyon için ise 50 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı Dil Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 12 — Yazılı sınav sonuçları, sınav gününü izleyen en geç iki ay içinde kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Sınavı kazananların isim listesi ve aldıkları puanlar, ayrıca Bakanlık binası içinde Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir yerde ve Bakanlık Web sayfasında ilan edilir. Sözkonusu duyurularda yabancı dil sözlü sınavının yeri, günü ve saati de belirtilir.

Yabancı Dil Sözlü Sınavı

Madde 13 — Sözlü sınav yabancı dilde mülakat şeklinde yapılır. Üyelerin verdiği notlar bir tutanakla tespit edilir.

Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 14 — Yabancı dil sınav sonuçları, sınav gününü izleyen en geç iki ay içinde kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Sınavı kazananların isim listesi ve aldıkları puanlar, ayrıca Bakanlık binası içinde Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir yerde ve Bakanlık Web sayfasında ilan edilir. Sözkonusu duyurularda Uzman Yardımcılığı için yapılacak yazılı yarışma sınavının yeri, günü ve saati de belirtilir.

Yarışma Sınavı, Şekli ve Konuları

Madde 15 — Yabancı dil sınavında başarılı olanlar, yarışma sınavına katılmaya hak kazanırlar. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır.

Yarışma sınav soruları; Anayasa Hukuku (10 puan), Atatürk İlke ve İnkılâpları (10 puan), Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (15 puan), İş Hukuku (20 puan), Sosyal Güvenlik Hukuku ve Sosyal Politika (20 puan), İktisat (5 puan), Uluslararası Kuruluşlar (20 puan) konularından seçilir. Belirtilen bu puanlama yalnızca yazılı sınav için geçerlidir.

Yazılı Sınav

Madde 16 — Yazılı sınav soruları, cevap anahtarı ve bunlara 100 tam puan üzerinden verilecek puanlar ile sınav süresini belirten belge, ilgili sınav kurulu tarafından sınavın yapılacağı gün hazırlanıp imzalanarak mühürlü bir zarfa konulur.

Bu mühürlü zarf sınavın başlamasından önce sınava katılanların huzurunda açılır.

Sınav kurulu, sınavın başladığı saati, katılanların sayısını, sınava katılma belgelerinin uygunluğunu, bitiş saati ile gerekli görülen diğer bilgileri içeren bir tutanak düzenler.

Yazılı sınavlarda, adayların isim ve aday numaralarının yazıldığı köşesi kapalı özel sınav kağıtları kullanılır. Sınav kağıtlarına, kapalı isim yerleri dışında, adayların kimliğini belirtici herhangi bir yazı yazılamaz, işaret konulamaz, renkli kalem kullanılamaz. Aksine hareket edenlerin sınav kağıtları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmaz.

Sınav esnasında herhangi bir sebeple sınav salonu terk edilemez.

Sınavlarda Bakanlık personeli gözlemci olarak görevlendirilebilir.

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 17 — Sınav kağıtları, sınav kurulu üyelerince birlikte incelenir ve her üye her bir cevaba 100 tam puan üzerinden verdiği puanı sınav kağıdı üzerine yazarak yanını imzalar. Verilen puanlar üzerinde silinti, kazıntı ve değişiklik yapılamaz. Kurul üyelerinin her bir cevaba ayrı ayrı verdikleri puanların toplamının ortalaması adayın bu sınavda aldığı notu teşkil eder. Sınav kağıtlarının her yaprağının üst bölümü, sınav kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Ortalama notun tespitinden sonra, sınav kağıdının köşesi açılarak adayın ismi belirlenir.

Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınmış olması şarttır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 18 — Yazılı sınav sonuçları, sınav gününü izleyen en geç iki ay içinde kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Sınavı kazananların isim listesi ve aldıkları puanlar ayrıca Bakanlık binası içinde Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir yerde ve Bakanlık Web sayfasında ilan edilir. Sözkonusu duyurularda sözlü sınavın yeri, günü ve saati de belirtilir.

Sözlü Sınav

Madde 19 — Sözlü sınav soruları, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen konular arasından seçilir. Bunun yanında, adayın zeka, kavrama ve ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri ile milli şuur, Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılık, görgü kuralları bilgisi, temizlik ve giyim, örf ve adetlere bağlılık, ahlaki durum ve temsil yeteneği gibi hususlar da gözönünde bulundurulur.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 20 — Sözlü sınavlarda, sınav kurulu, adaylara 100 tam puan üzerinden verdikleri puanları tutanaklara ayrı ayrı kaydederek karşısını imzalar. Bu puanların ortalaması adayın sözlü sınavda aldığı notu teşkil eder. Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması şarttır.

Yarışma Sınav Sonuçları

Madde 21 — Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından yazılı ve sözlü sınav puanları ile ortalama puanların ayrı ayrı gösterildiği, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde hazırlanarak bir tutanakla tespit edilir.

Yazılı ve sözlü sınav puanları ortalaması yarışma sınavı puanını gösterir.

Giriş Sınavı Sonuçlarının Tespiti ve Duyurulması

Madde 22 — Uzman yardımcılığı giriş sınavı başarı puanı, adayın girdiği yabancı dil sınav puanı ile yarışma sınavı puanının ortalamasıdır.

Puanı en yüksek adaydan başlayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış sayılır. Başarı sırasına göre bunları takip eden aynı sayıda aday, yedek listeye alınır. Kazananların adı, soyadı ve puanları bir liste halinde, yedek liste ile birlikte Bakanlık binası içinde Genel Müdürlükçe uygun görülen yere asılarak ve Bakanlığın Web sayfasında yayınlanarak ilan edilir ve ayrıca, kendilerine de iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak tebliğ edilir.

Listede yer aldığı halde herhangi bir sebeple göreve başlamayan veya ataması yapılmayan adayların yerine, yedek listede yer alan en yüksek puanlı adaydan başlayarak çağrı yapılır.

Sınavı kazanmak, atanmaya hak teşkil etmez. Ayrıca, sınavı kazandığı halde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve atanmaya mani hali olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

Madde 23 — Uzman yardımcıları göreve başladıkları tarihten itibaren Genel Müdürlükçe hazırlanacak bir program dahilinde 3 ay süreli hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.

Uzman yardımcıları 3 ay süreli hizmet içi eğitimden sonra vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin mevzuatları, Bakanlığımız görev ve yetki alanına giren konularda ülkemizce onaylanmış çok taraflı uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile bunların ülkemizdeki uygulamaları, ikili anlaşmalar, ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların yapısı, işlevleri ve çalışmaları ile çalışma, sosyal güvenlik ve göç mevzuatı ve uygulamaları ile Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer konularda yetiştirilir.

Uzman Yardımcılarının Tez Seçimi ve Tezin Değerlendirilmesi

Madde 24 — İki yıllık hizmet süresini tamamlayan uzman yardımcıları bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen konular ile uluslararası göç, göçmenlerin yaşadıkları topluma uyumları ve Genel Müdürlük görev alanına giren diğer konulardan birisini tez konusu olarak seçip Genel Müdürlüğün onayına sunarlar. Onay Makamınca beş iş günü içinde verilecek onaydan sonra tez konusu kesinleşmiş olur. Tez konusunun uygun bulunmaması halinde uzman yardımcısı en geç 15 gün içinde Genel Müdürlüğün önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirleyerek tekrar onay alınır. Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanır.

Uzman yardımcıları tezin hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi istenilen nüshada Genel Müdürlük Makamına sunar. Tezler Genel Müdürlükçe Kurul üyelerine değerlendirme gününden en az bir ay önce teslim edilir. Tezler, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir. Kurulun belirleyeceği ve adaya en az bir ay önceden yazılı olarak tebliğ edilecek gün ve saatte uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur.

Tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarının veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin başarısız sayılması halinde uzman yardımcısı, Kurulun talebi doğrultusunda, üç (3) ay içinde tezini gözden geçirip yeniden düzenleyerek veya yeni bir tez hazırlayarak Kurul’a sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Yeterlik Sınavı

Yeterlik Sınavı

Madde 25 — Uzman yardımcıları, adaylık dönemi dahil, uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin ve askerlikte geçen süreler hariç, üç (3) yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra, son sicil notunun olumlu olması ve tezlerinin başarılı kabul edilmesi ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde not almaları kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Tezi başarılı bulunan uzman yardımcıları en geç 15 gün içerisinde yeterlik sınavına alınır.

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 26 — Yeterlik Sınav Kurulu, Müsteşar veya görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Genel Müdür ve Bakanlıkça tespit edilecek Yardımcısı ile bir Daire Başkanı ve Bakanlık Personel Daire Başkanından oluşur.

Yeterlik Sınavı Şekli ve Konuları

Madde 27 — Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Uzmanlık Yeterlik Sınavı soruları, iş hukuku (15 puan), sosyal güvenlik hukuku ve sosyal politika (25 puan), vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin çalışma, sosyal güvenlik ve göç ile ilgili mevzuatları (20 puan), Bakanlığımız görev ve yetki alanına giren konularda ülkemizce onaylanmış ikili ve çok taraflı uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile bunların ülkemizdeki uygulamaları (25 puan), ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların yapısı, işlevleri ve çalışmaları (15 puan) konularından seçilir. Belirtilen bu puanlama yalnızca yazılı sınav için geçerlidir.

Yazılı Sınav

Madde 28 — Yazılı sınav soruları, cevap anahtarı ve bunlara 100 tam puan üzerinden verilecek puanlar ile sınav süresini belirten belge, ilgili sınav kurulu tarafından sınavın yapılacağı gün hazırlanıp imzalanarak mühürlü bir zarfa konulur.

Bu mühürlü zarf sınavın başlamasından önce sınava katılanların huzurunda açılır.

Sınav kurulu, sınavın başladığı saati, katılanların sayısını, sınava katılma belgelerinin uygunluğunu, bitiş saati ile gerekli görülen diğer bilgileri içeren bir tutanak düzenler.

Yazılı sınavlarda, adayların isim ve aday numaralarının yazıldığı köşesi kapalı özel sınav kağıtları kullanılır. Sınav kağıtlarına, kapalı isim yerleri dışında, adayların kimliğini belirtici herhangi bir yazı yazılamaz, işaret konulamaz, renkli kalem kullanılamaz, sadece siyah kurşun kalem kullanılır. Aksine hareket edenlerin sınav kağıtları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmaz.

Sınav esnasında herhangi bir sebeple sınav salonu terk edilemez.

Sınavlarda Bakanlık personeli gözlemci olarak görevlendirilebilir.

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 29 — Sınav kağıtları, sınav kurulu üyelerince birlikte incelenir ve her üye her bir cevaba 100 tam puan üzerinden verdiği puanı sınav kağıdı üzerine yazarak yanını imzalar. Verilen puanlar üzerinde silinti, kazıntı ve değişiklik yapılamaz. Kurul üyelerinin her bir cevaba ayrı ayrı verdikleri puanların toplamının ortalaması adayın bu sınavda aldığı notu teşkil eder. Sınav kağıtlarının her yaprağının üst bölümü, sınav kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Ortalama notun tespitinden sonra, sınav kağıdının köşesi açılarak adayın ismi belirlenir.

Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınmış olması şarttır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 30 — Yazılı sınav sonuçları, ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir. Sınavı kazananların isim listesi ve aldıkları puanlar ayrıca Bakanlık binası içinde Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir yerde ilan edilir. Sözkonusu tebligatta sözlü sınavın yeri, günü ve saati de belirtilir.

Sözlü Sınav

Madde 31 — Sözlü sınav, yazılı sınavın sonuçlarının ilanından sonraki 5 gün içinde yapılır. Sözlü sınav bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen konular çerçevesinde yapılır.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 32 — Sözlü sınavlarda, sınav kurulu, adaylara 100 tam puan üzerinden verdikleri puanları özel bir cetvele ayrı ayrı kaydederek karşısını imzalar. Bu puanların ortalaması adayın sözlü sınavda aldığı notu teşkil eder. Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması şarttır.

Yeterlik Sınavı Sonuçları

Madde 33 — Yeterlik sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır. Yeterlik sınavında başarılı olanlara sınav sonucu yazılı olarak tebliğ edilir.

Uzmanlığa Atanma

Madde 34 — Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcısı uzmanlık kadrosuna atanır.

Uzman Yardımcılığından Çıkarılma

Madde 35 — Yeterlik sınavını kazanamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 — Yurt dışında sürekli görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olanlardan, 4947 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev yapan ve halen Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları kadrolarında çalışan personel ile bu sınavlarda başarılı olmuş ve halen yurt dışında görev yapan personel, son iki yıl içinde olumlu sicil almış olmak koşuluyla yurtdışı işçi hizmetleri uzmanlığına hak kazanırlar.

Geçici Madde 2 — 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Bakanlıkça açılacak ilk yurtdışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı yarışma sınavına, sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla girebilirler. Açılacak ilk yarışma sınavına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybeder.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Denizli Valiliğinden:

Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunmasına Dair Karar

Karar No : 2003/1

Karar Tarihi : 10/12/2003

Denizli il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocukların korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince;

1 — Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ve müştemilatı terk edilen yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri ve köprü altları gibi yerler barınmak amacıyla kullanılmayacaktır.

2 — 18 yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar; toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında ve bar, diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cadde ve sokak kaldırımlarında veya akan trafik içinde, umuma açık ve benzeri yerlerde çalıştırılmayacaktır. Reşit olmayan bu küçüklerden herhangi bir eşya, mal (kağıt mendil, simit, pet su, çiçek ve benzeri) veya hizmet satın alınmayacaktır.

İlköğretim çağındaki çocukların yukarıda belirtilen yerlerde çalıştırılması yerine okula devam etmeleri, aile başkanları tarafından sağlanacaktır.

3 — 18 yaş altı kişiler Denizli il sınırları içinde faaliyet gösteren kahvehane, kıraathane, atari salonları, bar, kafeşantan ve benzeri yerlere alınmayacaktır.

15 yaşından küçük çocukların internet kafelere alınmasına müsaade edilmeyecek, 18 yaşından küçükler ise akşam saat: 20.00’den sonra yanında ailesi olmadan internet kafelere alınmayacaktır. 1 inci ve 2 nci madde kapsamındaki yerlerde barındırıldıkları, yaşadıkları veya çalıştırıldıkları bilinen veya anlaşılan reşit olmayan küçüklerden herhangi bir eşya, mal (kağıt mendil, simit, petsu, çiçek ve benzeri) veya hizmet satın alınmayacaktır.

4 — Turizm işletme belgeli gazino, bar, kafeşantan ve buna benzer içki kullanılan yerlerde, yanlarında veli veya vasileri olmaksızın 18 yaşından küçükler alınmayacak, veli veya vasileri yanlarında bulunan küçüklere alkollü içki verilmeyecektir.

5 — Her ne suretle olursa olsun, yapıştırıcı nitelikteki uyuşturucular veya boya çözücü olarak kullanılan kimyevi, uyuşturucu veya psikotrap maddeler amacı dışında satılmayacak ve kullanılmayacaktır.

6 — 18 yaşından küçük çocuklardan yukarıdaki maddelerde belirtilen yasakları ihlal edenler, yetki verilen kamu görevlileri ve gönüllü kuruluş mensupları tarafından barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kanuni yakınlarına teslim edilerek, tedavilerinin sağlanması ve sosyal hizmet mevzuatının ön gördüğü prosedürün tamamlanıp korunma altına alınmalarına kadar, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı merkezlerde muhafaza veya kontrol altında bulundurulacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar, İlçe Kaymakamlıklarının, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda, ilgili tüm kuruluşların (Mahalli İdareler, Emniyet, Jandarma, Sağlık gibi) ve gönüllü kuruluşların mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği yetki belgesine haiz mensupları veya oluşturacakları heyetler vasıtası ile yerine getirilerek takip ve denetlenmesi sağlanacaktır.

7 — Yukarıda belirtilen tedbirler hilafına davranan sorumlular hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezai işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilecektir.

Yürürlük

8 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

9 — Bu Kararı Denizli Valisi yürütür.

Sayfa Başı