Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Şubat 2004

CUMA

Sayı : 25365

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5084 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Başbakanlık, Milli Savunma, Sağlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

2003/6717 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Satınalma-Satma,Yapma-Yaptırma, Kiralama ve Kiraya Verme İşlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3/G Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Gelen Denetim Taleplerinin Sayıştayca Karşılanmasına İlişkin Yönetmelik

— Sayıştay Dışından Uzman Görevlendirilme Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

— Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2004 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 

DÜZELTME (2004/8 Sayılı “Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 5084

Kabul Tarihi : 29.1.2004

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırmaktır.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun;

a) Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hâsıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illeri,

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri,

Kapsar.

Gelir vergisi stopajı teşviki

MADDE 3. — 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde, 1.10.2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile 1.10.2003 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilâve olarak yeni işe aldıkları ve bu iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için % 80'i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Terkin edilecek tutar, yeni işe alınan işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak tutarın organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki iş yerlerinde tamamını, diğer yerlerdeki iş yerlerinde ise % 80'ini aşamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Sigorta primi işveren paylarında teşvik

MADDE 4. — 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde, 1.10.2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile 1.10.2003 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilâve olarak yeni işe aldıkları ve bu iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçiler için, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için % 80'i Hazinece karşılanır.

Hazinece karşılanacak tutar, organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki iş yerleri için 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç alt sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarını, diğer yerlerdeki iş yerleri için 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç alt sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarının % 80'ini aşamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Bedelsiz yatırım yeri tahsisi

MADDE 5. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere; Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilir. Ancak, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yer alabilecek yatırımlar için bu bölgelerde tahsis edilecek boş parsel bulunmaması şartı aranır. Devre konu taşınmaz üzerindeki kamuya ait bina ve müştemilâtı, 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca binalar için arsa payı hariç hesaplanan vergi değeri üzerinden devredilir.

Devir konusu arazi veya arsaların, imar plânları yoksa, bunların imar plânları öncelikle yapılır.

İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırımın faaliyete geçmesi tarihinden itibaren beş yıl süre ile uyulması zorunludur.

Devredilen arazi veya arsaların tapu kaydına; Hazinece, katma bütçeli kuruluşlarca, belediyelerce veya il özel idarelerince bedelsiz olarak devir olunduğu, devir amaç ve koşullarına, devir alan gerçek veya tüzel kişilerin uymak zorunda olduğuna dair şerh konulur. Bu madde kapsamında belirlenmiş şartlara uyulmuş olması kaydıyla, talep üzerine, tapu kaydındaki şerh terkin edilir. Devredilen arazi veya arsa üzerindeki toplam yatırımın yarısından fazlasının tamamlanmış olması ve yatırımcının talep etmesi halinde, devredilen arazi veya arsanın rayiç bedeli tahsil edilerek tapu kayıtlarındaki şerh terkin edilir.

Yatırımcının, bu madde kapsamında belirlenen şartlara uymadığının veya öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz, üzerindeki muhdesat ile birlikte Hazine, katma bütçeli kuruluşlar, belediyeler veya il özel idareleri adına kaydolunur.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili istihdam, yatırıma başlama ve tamamlama süresi, devredilen taşınmazın teminat olarak gösterilmesi, miktar ve devir veya satış koşulları ile diğer usul ve esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Enerji desteği

MADDE 6. — 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde, 1.10.2003 tarihinden itibaren imalât sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanında faaliyete geçen, fiilen ve sürekli olarak asgari on işçi çalıştıran işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin % 20'si Hazinece karşılanır. Bu orana ondan sonraki her bir işçi için 0,5 puan eklenir. Hazinece karşılanacak oran, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için % 50'yi, diğer alanlarda kurulu bulunan işletmeler için % 40'ı geçemez.

1.10.2003 tarihinden önce birinci fıkrada belirtilen konularda faaliyete geçmiş olan işletmeler, bu maddenin yürürlük tarihini müteakip 1.10.2003 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayılarını fiilen ve sürekli olarak en az % 20 oranında artırmaları ve asgari on işçi çalıştırmaları koşuluyla % 20 oranında enerji desteğinden yararlanır. Bundan sonraki her bir işçi için destek oranı 0,5 puan artırılır. Yararlanılabilecek destek oranı organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için % 50'yi, diğer alanlarda kurulu bulunan işletmeler için % 40'ı geçemez.

Fiilen ve sürekli olarak çalıştırılan işçi sayısının tespitinde, bir takvim yılının en az 3/4'ünde çalıştırılmış işçi sayısı esas alınır. Yıl içinde faaliyete başlanmış olması halinde, faaliyette bulunulan süre dikkate alınır.

Bu maddenin uygulanmasına yönelik asgari kapasiteleri belirlemeye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı, enerji giderlerinin iadesine ilişkin süreleri tespit etmeye, iadeyi nakden veya mahsuben yaptırmaya ve uygulamanın usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık müştereken yetkilidir.

Çeşitli hükümler

MADDE 7. — Bu Kanunun uygulanmasında:

a) 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi olan hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler hakkında 3, 4 ve 6 ncı madde hükümleri uygulanmaz.

b) 21.1.1998 tarihli ve 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 8 inci maddesi kapsamında bedelsiz olarak tahsis edilen arazi veya arsalara istinat ettiği mevzuat hükümleri uygulanır.

c) Mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi haller, 3, 4 ve 6 ncı maddelerin uygulamasında yeni işe başlama olarak değerlendirilmez.

d) Dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirilen işçi sayısı olarak bordronun ilgili olduğu dönemin son ayına ilişkin işçi sayısı dikkate alınır. Kapsama dahil olan illerde bulunan iş yerleri dolayısıyla birden fazla bordro verilmesi durumunda işçi sayısı olarak, 6 ncı madde uygulamasında ilgili işkolu veya sektörde faaliyet gösteren işletmelere ilişkin bordrolardaki işçi sayısının toplamı dikkate alınır. Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad veya unvan veya bir iş birimi olarak açılması halinde, bu faaliyet ile ilgili olarak bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

e) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemler, bu Kanunla getirilen teşviklerden yararlanamaz.

f) 4 üncü madde hükmüne göre Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz, 6 ncı madde kapsamında Hazinece karşılanılan enerji giderleri, iadenin yapıldığı dönemde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınır.

g) Kamu işletmeleri hakkında 4 üncü madde hükmü uygulanmaz.

MADDE 8. — 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6 .- Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılır.

Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.

Kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

İşleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılabilir.

MADDE 9. — 3218 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;

a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlarında belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha önceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır.

c) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemler 31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 10. — 12.4.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 14 üncü maddesinin son fıkrası ile 21.1.1998 tarihli ve 4325 sayılı Kanunun 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde bulunan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredisi kullanan organize sanayi bölgelerindeki tahsis edilmemiş parseller, organize sanayi bölgesinin yetkili organlarının karar almaları halinde gerçek veya tüzel kişilere, bedeli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından organize sanayi bölgesine verilen krediden mahsup edilmek üzere bedelsiz olarak tahsis edilebilir.

Kanunun yayımı tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parseller için ödemeler durdurulur ve kalan meblağ kredilerden mahsup edilir. Mahsup işlemleri, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her organize sanayi bölgesi için tespit edilecek yılı metrekare fiyatı üzerinden yapılır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredisi kullanmamış ya da kredi borcunu ödemiş olan organize sanayi bölgelerinden de yetkili organlarının karar almaları halinde parsel tahsisi yapılabilir. Bu durumda tahsis edilen parsel bedeli, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine Hazinece ödenir. Bedel ödemeleri, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her organize sanayi bölgesi için tespit edilecek yılı metrekare fiyatı üzerinden yapılır.

Organize sanayi bölgelerinde parsel tahsisine ilişkin uygulama, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süre için geçerlidir. Bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla üç yıla kadar uzatılabilir.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili istihdam, yatırıma başlama ve tamamlama süresi, tahsis ve devir işlemleri ile diğer hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 11. — Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddeleri yayımını izleyen ay başında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/2/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Şubat 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1723

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

3 Şubat 2004 tarihinde Avusturya’ya giden Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Şubat 2004

B.01.0.KKB.01-06-39-2004-172

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Şubat 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1723 sayılı yazınız.

3 Şubat 2004 tarihinde Avusturya’ya giden Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2004/5448

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. Dursun Ali ERCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

22 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5449

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Savunma Sanayii Müsteşarlığına Murad BAYAR’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M.V.GÖNÜL

Başbakan

Millî Savunma Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5417

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğüne Ali YERLİKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

5 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5503

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Sinop İl Müdürlüğüne, Necmettin GÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5504

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kütahya İl Müdürlüğüne, Bekir GENCER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5506

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tokat İl Müdürlüğüne,Yaşar KAVAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5507

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Çankırı İl Müdürlüğüne, aynı yer Mühendisi Mustafa ALTUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5508

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kırşehir İl Müdürlüğüne, Ömer ŞİMŞEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5509

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kırklareli İl Müdürlüğüne, Ömer Bülent ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5510

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ordu İl Müdürlüğüne, Sadi SADIKOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5512

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Denizli İl Müdürlüğüne, Yusuf GÜLSEVER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2003/6717

Ekli “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Satınalma-Satma,Yapma-Yaptırma, Kiralama ve Kiraya Verme İşlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 20/11/2003 tarihli ve 5785 sayılı yazısı üzerine, 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’nun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Satınalma-Satma, Yapma-Yaptırma, Kiralama ve Kiraya Verme İşlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 — 11/5/1998 tarihli ve 98/11395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Satınalma-Satma, Yapma-Yaptırma, Kiralama ve Kiraya Verme İşlerine Ait Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1 —Çiftlik hudutları dahilinde, tarım veya başka bir gaye ile tasarruf edilmeyen sahalarda, halkımızın faydalanması amacıyla çim, çiçek, mevsimlik sebze ekimi yapmak üzere 200 m2’lik bahçeler kurdurmaya, kullanım süresi iki yılı aşmamak koşulu ile Müdürlük kıymet takdir komisyonunca belirlenecek üyelik aidat bedeli üzerinden bahçeler için yapılan müracaatlar doğrultusunda noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenen şahıslara, tespit edilecek esaslar dahilinde bu bahçeleri kullandırmaya Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir.”

Madde 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer esas alınarak, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde görevli personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ile 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde görevli personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Kurum: Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini,

Eğitim merkezi: Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini,

Eğitim merkezleri: Bölge eğitim merkezlerini,

Görevde yükselme: Bu Yönetmelik kapsamındaki aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

Görevde yükselme eğitimi: Kurum personeline görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek eğitimi,

Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak yazılı sınavı,

Sınav kurulu: Yaptırılacak görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

Üst görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

Alt görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Genel Müdürlük teşkilatında çalışılan süreler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Hizmet Grupları

Madde 5 — Bu Yönetmeliğe tâbi kurum personeli altı hizmet grubuna ayrılmıştır. Bu hizmet gruplarında aşağıda belirtilen unvanlar yer alır:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu

1) Cezaevi müdürü, şube müdürü,

2) İdare memuru,

3) İnfaz ve koruma başmemuru.

b) Genel İdari Hizmetleri Grubu

1) Kütüphaneci, eğitim rehberi,

2) Programcı, sayman,

3) İnfaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, veznedar, tahsildar, satın alma memuru, gemi adamı,

4) Şoför.

c) Teknik Hizmetler Grubu

1) Mühendis, mimar,

2) Tekniker,

3) Teknisyen.

d) Sağlık Hizmetleri Grubu

1) Sosyal çalışmacı, diş tabibi, cezaevi tabibi, veteriner, psikolog, eczacı, diyetisyen, pedagog,

2) Sağlık memuru, hayvan sağlık memuru.

e) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Grubu

1) Eğitim uzmanı,

2) Öğretmen.

f) Yardımcı Hizmetler Grubu

Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi.

Görevde Yükselme Genel Şartları

Madde 6 —Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka görev gruplarından görevde yükselme suretiyle atanacak personelin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıması,

b)10/07/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen genel şartları taşıması,

c) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 76 puan olması,

d) Kurumda en az iki yıl çalışmış olması,

şarttır.

Gruplar Arası Geçişler

Madde 7 — Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbidir. Aynı alt hizmet grubu içindeki geçişler, atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitim ve sınavına bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Naklen Atama

Madde 8 — Aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığı’nın olumlu görüşü dikkate alınarak belirlenir.

Görevde Yükselme Özel Şartları

Madde 9 — Kurum personelinin görevde yükselme eğitimine alınabilmesi ve görevde yükselme atamalarının yapılabilmesi için, aşağıdaki şartları taşıması şarttır.

a) Sayman kadrosuna atanabilmek için:

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti olmak,

3) Taksirli suçlar ile paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş hükümler dışında mahkûmiyeti bulunmamak,

4) En az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olmak,

5) İnfaz ve koruma memurları için, paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile, firara sebebiyetten mahkûmiyeti bulunmamak,

6) Düzenlenmişse müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az üçte ikisi iyi olmak,

7) Cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, satın alma memuru, veznedar veya tahsildar olarak çalışıyor olmak.

b) İnfaz ve koruma başmemuru kadrosuna atanabilmek için:

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti olmak,

3) Taksirli suçlar ile paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş hükümler dışında mahkûmiyeti bulunmamak,

4) En az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olmak,

5) Paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile firara sebebiyetten mahkûmiyeti bulunmamak,

6) Düzenlenmişse müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az üçte ikisi iyi olmak,

7) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile infaz ve koruma başmemurluğunu yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,

8) İnfaz ve koruma memuru olarak çalışıyor olmak.

c) Cezaevi müdürü kadrosuna atanabilmek için:

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İdare memuru olarak en az dört yıl görev yapmış olmak,

3) Taksirli suçlar ile paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş hükümler dışında mahkûmiyeti bulunmamak,

4) En az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olmak,

5) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile cezaevi müdürlüğü görevini yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,

6) Düzenlenmişse müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az üçte ikisi iyi olmak,

7) İdare memuru olarak çalışıyor olmak.

d) İdare memurluğu kadrosuna atanabilmek için:

1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, eğitim bilimleri, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,

2) Taksirli suçlar ile paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş hükümler dışında mahkûmiyeti bulunmamak,

3) En az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olmak,

e) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için:

1) Öğretmen olarak en az üç yıl hizmeti bulunmak,

2) Taksirli suçlar ile paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş hükümler dışında mahkûmiyeti bulunmamak,

3) En az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve her dersten yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak.

f) Mühendis, mimar, sosyal çalışmacı, diş tabibi, cezaevi tabibi, veteriner, psikolog, eczacı, diyetisyen, pedagog, öğretmen, kütüphaneci, eğitim rehberi kadrolarına atanabilmek için:

1) Üniversitelerin meslekleriyle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okullarından mezun olmak,

2) Taksirli suçlar ile paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş hükümler dışında mahkûmiyeti bulunmamak,

3) En az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve her dersten yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak.

g) Tekniker, teknisyen, sağlık memuru, hayvan sağlık memuru kadrolarına atanabilmek için:

1) Tekniker kadrosu için iki yıllık yüksekokul diğer kadrolar için meslek liselerinin meslekleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Taksirli suçlar ile paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş hükümler dışında mahkûmiyeti bulunmamak,

3) En az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve her dersten yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak.

h) Programcı kadrosuna atanabilmek için:

1) Yüksek okulların en az iki yıllık bölümlerinden mezun olmak,

2) Taksirli suçlar ile paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş hükümler dışında mahkûmiyeti bulunmamak,

3) En az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve her dersten yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak.

ı) Ambar memuru, memur, cezaevi katibi, veznedar, tahsildar, şoför, santral memuru, satın alma memuru, infaz ve koruma memuru, gemi adamı kadrolarına atanabilmek için:

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Taksirli suçlar ile paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş hükümler dışında mahkûmiyeti bulunmamak,

3) En az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve her dersten yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak.

koşulları aranır.

Boş Kadroların İlânı

Madde 10 — Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı görevde yükselme eğitiminin tarihi ve diğer hususlar Genel Müdürlükçe ilân edilerek duyurulur.

Atama yapılacak boş kadrolara ilişkin bilgiler ile bu kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi teşkilâta ve personele eğitim tarihinden en az bir ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce bildirilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 11 — Görevde yükselme eğitimine alınacak memurlar, bu Yönetmeliğin ilgili unvana dair şartları taşıyanlar arasından, sınav kurullarınca atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçmeyecek şekilde seçilir.

Eğitime alınacakların sayısı ilan edilen boş kadro sayısının iki katından fazla olamaz. İki katından fazla başvuru olması durumunda eğitime alınacaklar Ek-1 Değerlendirme Formuna göre belirlenir.

Haklarında adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlar görevde yükselme eğitimine katılamazlar.

Görevde yükselme eğitimine, mahallî personel için, öncelikle adlî yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatından yapılan başvurular arasından seçim yapılır. Adlî yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatından yapılan başvurulardan, aranan şartları taşıyan münhal kadronun iki katı kadar aday bulunamadığı takdirde eksiklik diğer komisyonlardan başvuran ve şartları taşıyan adaylar arasından tamamlanır.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tâbi olmaları gerekmektedir.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri, eşlerinin ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavı kurullarında görev alamazlar.

Görevde Yükselme Eğitimi Programlarının Hazırlanması ve Müşterek Eğitim

Madde 12 — Görevde yükselme eğitim programlarını Genel Müdürlük hazırlar ve buna göre eğitimlerini yaptırır.

Genel Müdürlükçe, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve hazırlanması düşünülen eğitim programı, bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Uygun görüş alınması hâlinde, anılan Başkanlık yahut uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile müştereken görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

Görevde Yükselme Eğitiminin Ders ve Konuları

Madde 13 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki ders ve konuları kapsar:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi,

c) Ulusal güvenlik,

d) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,

e) Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

f) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

g) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

h) Bakanlık ve Genel Müdürlük teşkilât yapısı,

ı) Adlî ve idarî yargı adalet komisyonları, yapısı, görevleri, işleyişi,

i) Personelin atanacağı görevin niteliği ile ilgili ceza ve infaz hukuku, yönetim hukuku, güvenlik, personel mevzuatı, meslek etiği, işyurdu mevzuatı ve benzeri konular.

Eğitim programları, (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen ders konularında en az otuz; (g), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen ders konularında en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saatten az olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav Şartı ve Sınav Açılması

Madde 14 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmesi için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Sınav sonucunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir.

Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınavda aranan şartları taşımadıkları halde sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Atamaları yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmadan süresi içinde göreve başlamayanların veya atama işleminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlarla ilgili sonuçları iptal edilir ve bu durumda olanlar üç yıl süreyle açılacak görevde yükselme sınavlarına katılamazlar.

Sınav Şekli ve Başarı Notu

Madde 15 — Görevde yükselme sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezince yazılı olarak yapılır.

Görevde yükselme sınavından yüz üzerinden yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

Başarı Belgesi

Madde 16 — Görevde yükselme için açılan hizmet içi eğitim programlarına katılarak başarılı olanlara başarı belgesi verilir. Bunlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Başarı belgesi Genel Müdürlüğün personel eğitiminden sorumlu daire başkanlığınca düzenlenir ve Genel Müdür tarafından imzalanır.

Sınav Kurullarının Oluşumu

Madde 17 — Sınav kurulları;

a) Ataması Bakanlığa ait personel için; Genel Müdürün başkanlığında personel veya eğitimden sorumlu genel müdür yardımcısı ve daire başkanı ile bir tetkik hâkiminden,

b) Ataması adlî yargı adalet komisyonlarına ait personel için taşrada yapılacak sınavlarda adlî yargı adalet komisyonu başkanı ve üyelerinden; eğitim merkezlerinde yapılacak sınavlarda eğitim merkezi müdür ve müdür yardımcısı ile en az üç öğretim görevlisinden,

oluşur.

(a) bendinde gösterilen sınav kurulunun sekretarya görevi, Genel Müdürlüğün eğitimden sorumlu daire başkanlığınca yerine getirilir.

Sınav Kurullarının Görevleri

Madde 18 — Sınav kurulları, görevde yükselme eğitimine katılacak olanların seçilmesi, yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilânı, itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Madde 19 — Sınav kurulları, sınav sonuçlarını, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilân eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Sınavların Ertelenmesi ve Geçersiz Sayılması

Madde 20 — Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi de uygulanır.

Sınava girecek aday yerine başka kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca taraflar hakkında kanuni işlem yapılır.

Yazılı sınav sorularının çalındığının tespiti veya deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afet nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar üç yıl süreyle görevde yükselme eğitimine katılamazlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 21 — Görevde yükselme yazılı sınavına katılanlar sınav sonuçlarına, sonucun kendilerine yazılı olarak tebliğinden itibaren on gün içinde ve yazılı olarak sınavı yapan sınav kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on beş gün içinde karara bağlanarak ilgiliye yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 22 — Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında süresiz olarak; sınavla ilgili diğer belgeler, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla, sınav kurullarınca bir sonraki sınava kadar saklanır. Diğer belgelerin saklanması hakkında Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 23 — Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar arasından sınavda başarı sıralamasına göre, üç ay içinde boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun eşit olması halinde ataması yapılacak personel, Ek-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Başarı sıralamasında ilk üçe girenlerin görev yeri tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Diğer Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması

Madde 24 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında; görevde yükselme eğitimi ve buna ilişkin atamalar konusunda Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 11/2/2000 tarihli ve 23961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

EK-1

 

 

DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

Adı ve Soyadı

:

Sicil No

:

Görev Yeri ve Unvanı

:

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Aday Puanı

1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacak)

a) Önlisans

b) 3 Yıllık Yüksek Okul

c) Lisans

d) Yüksek Lisans

e) Doktora

 

 

4

6

8

10

12

 

2.Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi Kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

 

 

 

1

0.15

3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)

 

4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

a) Her takdirname için

b) Her ödül için

 

 

 

2

4

5.''Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik '' yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

a) 05-15 gün süreli

b)16-31 gün süreli

c) 2-3 ay süreli

d) 4-6 ay süreli

e) 7-12 ay süreli

f) 12 aydan fazla süreli

 

 

 

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 

6. Kamu Personeli Yabancı Dilbilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK' ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

a) (D) alanlara

b) (C) alanlara

c) (B) alanlara

d) (A) alanlara

 

 

 

2

4

6

8

 

7.Aldığı disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç)

a) Her uyarma kınama için

b) Her aylıktan kesme için

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

 

-2

-4

-6

 

8. Görevde Yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlar, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.)

a) Başarısız olduğu her bir sınav için

b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

 

 

-2

-3

 

Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

 

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/6/1984 tarihli ve 18433 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin değişik 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna ve bu Kanun kapsamında yayımlanan uygulama Yönetmeliklerine uygun olarak işletmeciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin alınmak koşulu ile yabancı uçuş ekibi ve teknik personel çalıştırabilirler.

Ancak bu izin dışında; yabancı uçuş ekibi ve teknik personel Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından Sivil Havacılık Mevzuatı konusunda yapılacak Türkçe ve/veya İngilizce teorik ve/veya pratik sınavların her birinden 100 (yüz) üzerinden en az 75 (yetmiş beş) puan almak zorundadır.

Kabin ekibine ilişkin istisnai durum uygulamaları hakkında Bakanlıktan ayrıca izin alınması gereklidir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3/G Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlke ve Sorumluluklar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak, serbest rekabet yoluyla ve en uygun fiyatla, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünün yararını göz önünde bulundurmak suretiyle ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünün Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde ve istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünün diğer alımları ile 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen tutarı aşan ve istisnaya tabi tutulmayan mal ve hizmet alımları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 3 üncü maddesinin (g) bendi, geçici 4 üncü maddesinin son fıkrası ve hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte yer alan;

Satınalma : Mal ve Hizmet alımlarını,

İdare : Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünü (TÜDEMSAŞ’ı),

Ünite : Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı birimleri,

Yönetim Kurulu : Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

Genel Müdür : Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürünü,

Satınalma Birimi : Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü ünitelerinden Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü birimini,

Satınalma ve İhale Komisyonları : Satınalma ve ihale işlemlerini karara bağlamak üzere Genel Müdürlük ünitelerinin bünyesinde oluşturulan komisyonları,

Satınalma ve İhale Komisyon Kararı : Satınalma ve İhale komisyonlarınca verilmiş kararı,

Ön Yeterlik Komisyonu : İhaleye çıkış şartları, teknik ve idari şartnamelerde istenenler karşısında isteklinin yeterliliğinin olup olmadığını tespit eden komisyonu,

Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu : İdare tarafından, alımların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşturulan komisyonu,

İhale Yetkilisi : Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunca yetki devri yapılmış görevlileri,

Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, tercüme ve tercümanlık, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Danışman : Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Taşıma : Ambalajlama, yükleme, boşaltma, depolama ile bunlara ilişkin nakil işleri ve personel servis hizmetlerini,

Talep Sahibi : Satınalma veya ihalenin yapılmasını isteyen üniteyi,

Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

Hizmet Sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

İstekli : Mal veya hizmet alımlarının ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu,

Yerli İstekli : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

Yüklenici Vekili : İhale konusu işle ilgili olarak yükleniciden/istekliden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, yükleniciyi/istekliyi temsil eden ve idarece kabul edilmiş olan kişiyi,

Üçüncü Kişi : İdare ve yüklenici/istekli dışındaki üçüncü kişi veya kişileri,

Alt Yüklenici : Alım konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,

Ortak Girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

Pilot Ortak : İş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,

İhale Dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

Başvuru Belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

Şartname : Satınalma konusu işlerin; genel, idari, teknik ve özel hususların esas ve usullerini gösteren belgeleri,

Teknik Doküman : İdare tarafından istekliye/yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile istekli/yüklenici tarafından sunulan ve idare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,

İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Teklif : Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Alternatif Teklif : İhale konusu alımın, ihale dokümanında belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasını,

Kısmi Teklif : İhale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, alımın tamamına veya bazı kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir kalem olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu alımın tamamına veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesini,

Teklif Tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati,

Yaklaşık Maliyet : İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere bulunan maliyeti,

Uygun Teklif : Bedel, nitelik ve diğer şartlar yönünden değerlendirilerek tercih edilen teklifi,

Benzer İş : İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

İş Deneyim Belgesi : İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan 4734 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliklerinde belirtilen esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş bitirme belgesini,

Özel İmalat : Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

Açık İhale Usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü : İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık Usulü : Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ve İdarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan Temin : Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

Sipariş Mektubu : Satınalma ihale kararının kesinleşmesini müteakip yükleniciye siparişin verildiğini belirten mektup ve eklerini,

Sipariş Teyit Mektubu : Alımlarda, yüklenici tarafından sipariş mektubu şartlarının kabul edildiğini belirten ve sözleşme yerine geçen onaylı belgeyi,

Sözleşme : Mal veya hizmet alımlarında İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Protokol : Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu niteliğine haiz kuruluşlarla yapılan sözleşmeyi,

Teslim : Alımın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,

Kabul : Alımların tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi,

Muayene ve Kabul işlemleri : İdare ile yüklenici arasında esasları kabul edilen, sözleşmede ve protokolde belirlenen, alımın tamamının veya bir kısmının idarece teslim alınabilmesi için gereken işlemleri,

Sair yükümlülükler : Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi alımın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve ihale dokümanında belirtilen tüm yükümlülükleri,

İş : Alım konusu iş ile ilgili olarak ihale dokümanında belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü,

İşyeri : Alımın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,

İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve ihale dokümanında belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını,

Ekipman : Alımların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,

Gün, Ay, Yıl : Gün, takvim gününü; ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biri ile izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; yıl ise 365 günlük süreyi,

İş Günü : Resmi tatil günleri hariç diğer günleri,

Yazılı Bildirim (Yazı) : Alımın konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini,

Amil-i Mütehassıs Firma : Başka üreticisi veya tedarikçisi bulunmayan belli bir malın veya hizmetin patent hakkına veya yed-i vahit belgesine sahip tek yapımcı, tek üretici, tek tedarikçiyi,

Standart Form : İhale işlemleri sırasında kullanılacak tutanak ve belgeleri,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 4 — Bu Yönetmeliğe göre yapacağı ihalelerde İdare; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

Sorumluluk

Madde 5 — Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev, yetki ve etkinliği çerçevesinde sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma Organları ve Görevleri

Komisyonlar

Madde 6 — a) İhale Komisyonu : Bu Yönetmelik çerçevesinde, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla aşağıda belirtilen en az 7 (Yedi) ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonu, yedek üyeleri de dahil olmak üzere görevlendirilir.

İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden komisyona üye alınabilir.

İhale komisyon toplantılarına, başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Ancak; başkan ve üyelerin izinli, raporlu, geçici görevli bulunmaları halinde, yedek olarak asıl üyelerin yerlerine vekalet eden kişiler toplantıya katılır.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ihale ilanının veya duyuru tarihini müteakip 3 (üç) gün içerisinde ihale işlem dosyasında bulunan talep model veya yazısı, idari ve teknik şartname/resim ve ilan metninin birer sureti, ihale komisyonu üyelerine Satınalma Birimince gönderilir ve İhale komisyon üyeleri bu belgeleri inceleyerek 34 üncü maddede belirtilen şekilde işlem yapar.

Başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

Bu şekilde kurulacak ihale komisyonunu oluşturacak kişiler;

1) Başkan; Genel Müdür tarafından görevlendirilecek Genel Müdür Yardımcısı/Vekili,

2) Üye; Mali İşler Dairesi Başkanı/Vekili,

3) Üye; Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı/Vekili,

4) Üye; Malzeme Dairesi Başkanı/Vekili,

5) Üye; APK Dairesi Başkanı/Vekili,

6) Üye; Uzman olarak ihale konusu işi talep eden ünite Amiri/amirleri/vekilleri,

7) Üye; Uzman olarak ihale konusu işin kullanıcı sorumlusu/sorumlularıdır.

b) Özel İhale Komisyonu : 14 üncü maddedeki yetki limitleri dışında uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olan ve bir arada ihale edilmesi gereken mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri, gerekli ve zorunlu görülen işlerde; kuruluş şekli ve yetkileri belirtilmek suretiyle (a) bendindeki esaslar doğrultusunda Genel Müdürlüğün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile en az 5 (beş) kişiden oluşturulacak özel ihale komisyonlarıdır.

c) Ön Yeterlik Komisyonu : İhaleye çıkış şartları, teknik ve idari şartnamelerde istenenler karşısında isteklinin yeterliliğinin olup olmadığını tespit etmek üzere talep eden ünitenin teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile biri başkan ve iki üye olmak üzere en az 3 (üç) kişiden oluşan komisyondur. Bu komisyon tekliflerin ihale komisyonuna gelmesinden önce istekliden istenen ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri ile istenen diğer belgelerin incelenmesi ile rapor tanzim edebileceği gibi, ayrıca ihale yetkilisinden onay alınarak yerinde inceleme yapabilir. Ön yeterlik alamayan istekliler ihaleye katılamazlar. Ön yeterlik verildiği hallerde Ön Yeterlik Komisyonunun vereceği yeterlilik belgesi ilgilinin teklif mektubuna eklenir.

İhale Komisyonlarının Görevleri

Madde 7 — İhale komisyonları, yetkileri çerçevesinde;

a) Yapılan ihale kapsamına ve yönetmelik hükümlerine uygun her teklifi açarak inceler, değerlendirir ve istekliler ile yükleniciler tarafından yapılan veya yapılacak talepleri inceleyerek karara bağlar.

b) Teklifleri incelerken veya vereceği kararlar için gerektiğinde ilgili birimlerden veya diğer idarelerden yazılı görüş alınarak istişari mahiyette çalışmalar yapar ve çalışmalarını yaparken belgeleri mahallin dışına çıkaramaz, çalışmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması komisyon üyelerinin müşterek görev ve sorumluluğundadır.

c) İsteklilerle doğrudan doğruya ilişki kurulamaz. Ancak, Genel Müdürün onayı ile firmaların iş mahallinde idari ve teknik inceleme yaptırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden bedeli karşılığında görüş isteyebilir. Yeniden fiyat ve tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belgeyi isteyemez.

d) İsteklilerden teknik konular ile ilgili bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, durum komisyon başkanının talebi doğrultusunda Satınalma Birimi vasıtasıyla yazılı olarak firmalardan istenebilir. Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği ve alınan bilgi ve belgeler komisyon raporunda belirtilir.

e) Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda isteklilerin ihale konusuyla ilgili belgeleri incelerken daha önceki benzeri ihalelerle ilgili fiyat ve şartları aynı baza getirerek; kalite, eskalasyon, teslim müddeti, evsaf garantisi, firmaların talep edeceği avansın getireceği faiz yükü ve benzeri gibi hususları göz önünde bulundurarak bir rapor hazırlar. Firma tekliflerinin teknik ve idari şartnameye uygunluğunu saptayarak değerlendirmeye esas fiyat mukayese cetvelini düzenler. Yurt dışı alımlarda navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri gibi konularda ilgili kuruluşlardan yazılı görüş alabilir. Düzenlenecek raporda, bu cetveldeki bilgiler özetlenir, firmaların avantaj ve dezavantaj durumları ayrıntılı şekilde belirtilir.

f) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare menfaatlerine daha uygun olacağına kanaat getirildiği taktirde, gerekçesini belirtmek suretiyle, alım konusu mal ve hizmetlerin niteliğine ve günün piyasa şartlarına göre; ihale dosyasında öngörülen ihale usulünün değiştirilerek, diğer ihale usullerinden birine ihale yetkilisinin onayı ile dönülmesi yönünde karar alabilir.

İhale Komisyon Kararları

Madde 8 — İhale komisyonlarında kararlar çoğunlukla verilir. Başkan ve üyeler tek oy sahibidir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar altına yazarak imzalar ve ihale komisyonu kararları, ilgili onay mercilerinin onayı ile yürürlüğe girer.

Komisyon kararlarında; talepte bulunan ünite, karar konusu mal veya hizmetin cinsi, teklif veren istekli ve fiyatları, teklifin şartnamelere uygunluğu, fiyatın sabit veya eskalasyonlu, özel bir ödeme ve teslim şartı olup olmadığı, seçilen isteklinin adı ve diğerlerine tercih nedeni, tek teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun ve diğer dikkate alınmayan tekliflerin varsa sebep ve gerekçeleri, diğer açıklama ve düşünceler ile ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

Kararların suret ve fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç, üçüncü şahıslara verilemez.

İhale Komisyon Kararlarının Yeniden İncelenmesi

Madde 9 — Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla onay mercileri komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttirler. İhale komisyon kararları, ilgili mercii tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu ihale komisyonunca yeniden incelenir.

İhale Komisyonlarının Göz Önünde Bulunduracakları Hususlar

Madde 10 — İhale komisyonları; firmaların ticari durumu ve imkanları, İdare ile olan iş ilişkilerini, taahhütlerine karşı bağlılıklarını, genel olarak iş tutumlarını, yapılacak alımın fiyatını, kalitesini, teslim süresini, yerini, ödeme şartlarını, indirim oranını, diğer tüm teknik ve ticari durumları gibi idarenin menfaatlerini ilgilendiren hususlarını göz önünde tutarak teknik ve idari şartnameye uygun olanlar arasında idareye en yararlı olacak teklifi belirler.

İhale Komisyon Kararlarının Muhafaza Edilmesi

Madde 11 — Alımla ilgili tüm çalışmaları içerecek şekilde hazırlanan ihale komisyon Kararları, Satınalma Birimince her yıl birden başlamak üzere sıra numarası verilerek, bir sureti ait olduğu ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. Kararın aslı Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

İhale Komisyonu Sekreteryası ve Görevleri

Madde 12 — İhale ile ilgili büro işlerini yürütme hizmetidir. Sekreterya işlemleri Satınalma Biriminde ihale komisyonu Raportörlük Şefliğince yürütülür. Şefliğin görevleri şunlardır:

a) Satınalma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak,

b) Komisyonun toplantısını sağlamak, teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakların noksan ve usulüne uygun olup olmadığının ihale komisyonunca kontrolünü müteakip, tespit edilen hususları tutanağa geçirilmesi, komisyon yazışmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak,

c) İhale dosyasının birimine tevdi edildiği tarihten itibaren ihale komisyonu üyelerince istenmesi durumunda gerekli inceleme yapmalarını sağlamak üzere, ihale dosyasını ihale komisyonu üyelerinin incelemesine açmak,

d) Tutulan tutanakları ve komisyon kararlarını hazırlayıp üyelere imzalatmak,

e) Gizliliğin korunması için gerekli tedbirleri almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Yetkilileri ve Yetki Limitleri

İhale Yetkilileri

Madde 13 — Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, İhale Yetkilisi olarak;

a) Yönetim Kurulu, bütün ihale komisyonlarına,

b) Genel Müdür ile Genel Müdür tarafından ihale komisyonu başkanı olarak görevlendirilen Genel Müdür Yardımcısı, 6 ncı maddenin (b) bendinde belirtilen komisyonlar dışındaki bütün ihale komisyonlarına,

c) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı, 41 inci maddenin (ı) bendi kapsamında yapılacak alımlarda,

14 üncü maddede belirlenen parasal tutarlara kadar ihale izni vermeye, kararları onaylamaya ve sözleşme yapma izni vermeye veya sözleşme imzalamaya yetkilidirler.

Verilen yetkiye ait karar tasdiki ve değişiklik sadece yetki veren İhale Yetkilisi veya Üst İhale Yetkilisince yapılır. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük bu Yönetmelikle kendilerine verilen yetkileri idarenin ünitelerine devredebilir, yetki devri tamamlanmadıkça alımla ilgili hiçbir işleme geçilmez.

Yetki Limitleri

Madde 14 — Bu Yönetmeliğin uygulanması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirlenen miktarla sınırlı olduğundan,

a) Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen limitin tamamına,

b) Genel Müdür, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin % 10 una (Yüzde onuna) kadar,

c) İhale Komisyon Başkanı, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %5 (Yüzde beşine) kadar,

d) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve güncellenen parasal limite kadar,

yetkilidirler.

41 inci maddenin (g) bendine göre yapılan alımlarda yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yetki limitlerinin 3 (üç) katı uygulanır.

Yetki limitleri % 10 una kadar bir üst ihale yetkilisinin onayı ile aşılabilir. Bunun üzerindeki yetki limit aşımı yapılamaz.

İKİNCİ KISIM

İhaleye Hazırlık

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Satınalma ve İhale Esasları

Satınalma ve İhale Esasları

Madde 15 — Satınalmalar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Satın almaların, toplu ve iş programlarına göre yapılması esastır.

b) Toplu ve aynı ihale kapsamında satın alınması gereken mal ve hizmetler, bu Yönetmelik ve İhale Kanununda yazılan limitlerden yararlanarak ihale usullerini değiştirecek şekilde parçalara bölünemez. Ancak, temini aciliyet arz eden ve idarenin faydası olan durumlarda bu durumun belgelenmesi ve ihale yetkilisince onaylanması halinde ihtiyaca yönelik olmak üzere parçalı alımlar yapılabilir.

c) Satınalma süratle sonuçlandırılarak, alımı yapılan ihtiyaç maddeleri süresi içinde ihtiyaç mahallerine sevk edilir.

d) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak İdareye kazandırılabilmesi için öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.

e) Ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

f) Yönetim Kurulunun uygun görüşü olmadıkça, 39 uncu maddenin (c ) bendi ile 41 inci maddenin (ı) bendi kapsamında (Doğrudan Temin Usulü) yapılacak alımlarda ayrı ayrı harcamaların yıllık toplamı, İdarenin bütçesine konulacak ödeneklerin %10 (Yüzde onu) unu geçemez.

g) İhalelere yabancı isteklilerin katılıp katılmayacağı İdarenin Taktirindedir. Yabancı isteklilere açık ihalelerde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine en fazla %15 (Yüzdeonbeş) fiyat avantajı uygulanır.

h) İhalelerde teklife ve ödemeye esas para birimi Türk Lirasıdır. İstekliler ihalelerde döviz cinsinden fiyat verebilirler. Teklif edilen döviz cinsi fiyatlar, ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru veya çapraz kur üzerinden Türk Lirasına çevrilerek sabitleştirilir ve değerlendirme ile ödeme Türk Lirası üzerinden yapılır. Bu konuda idari şartnamelerde düzenleme yapılır.

İhtiyaç Talep Esasları

Madde 16 — Ödeneksiz hiç bir ihtiyaç talebi yapılamaz. İşin özelliği ve tekniği gereği bir yıldan fazla süreyi aşacağı düşünülen hizmet alımlarında veya teslimatı takip eden yıla sarkacağı anlaşılan mal alımlarında, sonraki yıllara ait ödeneğin temin edileceğinin, ilgili yetkili birimlerce tevsik edilmesi gereklidir.

Alımlar, ihtiyaç sahibi birimlerce düzenlenen ve gerekli idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan yetki limitlerine göre onaylı ihtiyaç talep belgelerine dayanılarak Satınalma birimi ve/veya Satınalma organları tarafından ödeneği dahilinde yapılır. Ödeneğin yetmediğinin anlaşılması halinde alım yapılmaz ve durum ödenek tefriki yapan üniteye bir yazı ile bildirilir.

İhtiyaç Talep Belgelerinin Hazırlanması

Madde 17 — İlgili ünitesince ihtiyaç duyulan;

a) Mal alım talepleri, stok mevcudu ve ödenek tespiti bakımından Malzeme Dairesi Başkanlığına,

b) Hizmet alımı talepleri ise, ödenek tespiti bakımından Mali İşler Dairesi Başkanlığına,

bildirilir.

Sonuçta ihtiyaç talepleri için, komisyon başkanının yetki limitinde olanların talepte bulunan ünitenin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulunun yetkisinde olanlarda Genel Müdürün onayı alınır.

İhtiyaç Talep Belgelerinde Bulunması Gereken Bilgiler

Madde 18 — İhtiyaç talep belgelerinde, aşağıda belirtilen bilgilerden gerek duyulan kısmı veya tamamı bulunur:

a) Talep eden ünitenin adı,

b) Talep belgesinin tarih ve numarası,

c) Talebin ismi ve niteliği, miktarı,

ç) Talebin hangi amaçla kullanılacağı,

d) Ödenek miktarı ve durumu (ilgili dairece onaylanmış),

e) Talebin teslim edilme süresi veya teslimat programı,

f) Talebin özel bir imalat süreci gerektirip gerektirmediği,

g) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın mı esas alınacağı, yoksa fiyat dışı unsurlara göre mi belirleneceği, fiyat dışı unsurların neler olduğu ve kriterleri,

h) İhale komisyonunda uzman üye olarak görev yapacak birim sorumlusu,

ı) Talebin 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında olup olmadığı,

i) İsteklilerde ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,

j) İş deneyimi istenilip istenilmeyeceği, istenilmesi halinde hangi işlerin benzer iş olacağı,

k) Talebe alternatif teklif verilip verilmeyeceği,

l) Talebe kısmi teklif verilip verilmeyeceği,

m) Talebin alt yüklenicilere yaptırılıp yaptırılmayacağı,

n) İhaleye yabancı isteklilerin katılıp katılmayacağı,

o) Proje numarası (varsa) ve tutarı,

ö) Garanti süresi,

p) Gerekli görülecek diğer bilgiler, (varsa kod numarası).

(a), (b), (c), (ç) (d), (e), (h), (ı) bentlerinin talep belgesinde belirtilmesi zorunludur.

Taleplerde bulunması gereken yukarıdaki hususlara herhangi bir açıklama yapılmamış veya belirtilmemiş ise;

(f) bendi, özel bir imalat gerektirmediği,

(g) bendi, en düşük fiyatın esas alınacağı,

(i) bendi, belgelerin istenilmeyeceği,

(j) bendi, iş deneyim belgesi istenilmeyeceği,

(k) bendi, alternatif teklif verilemeyeceği,

(l) bendi, kısmi teklif verileceği,

(m) bendi, alt yüklenicilere yaptırılamayacağı,

(n) bendi, ihaleye yabancı isteklilerin katılamayacağı,

olarak değerlendirilir ve buna göre talep belgesi ve talep belgesine göre ise ihale dokümanı hazırlanır.

İhtiyaç talep belgeleri hazırlanırken mal alımlarında ambar stok durumları göz önünde bulundurularak ihtiyaç fazlası mevcudun bulunup, bulunmadığının araştırılması yapılır.

Belirtilmesi zorunlu olan bilgilerden noksan olan talep belgeleri veya talep yazıları tamamlanmak üzere Malzeme Dairesi Başkanlığınca veya Satınalma birimince, ihtiyaç bildiren birime iade edilir.

İhtiyaç Taleplerinin Satınalma Birimine İntikali

Madde 19 — Talepler, ihtiyaç talep belgeleri ile alınacak mal veya hizmetin özelliğine göre kullanılacak teknik şartname, plan, kopya, prospektüs, kroki, firma listesi vb. gibi belgelerle birlikte bir yazı ekinde Satınalma birimine gönderilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Şartnameler

Şartnameler

Madde 20 — İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve gerektiği taktirde teknik şartnamelerin İdarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle İdarece hazırlanmasının mümkün olmadığı hallerde, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üçüncü şahıslara hazırlattırılabilir.

Şartname Hazırlanması

Madde 21 — Şartname hazırlanma esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) İdari Şartnameler : İdari şartnameler, tip olarak tüm idare bünyesinde kullanılmak üzere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Satınalma Birimince hazırlanarak Hukuk Müşavirliğinin mütalaasından sonra Yönetim Kurulunun onayından geçirilmesi esastır. İşin özelliğine göre bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınarak özel idari şartnameler hazırlanabilir. Bu durumda yine Hukuk Müşavirliğinin mütalaasının alınması zorunludur.

b) Teknik Şartnameler : Teknik şartnamelere idari şartname hükümleri konulmaz.

Teknik şartnameler, kullanıcı ile APK Dairesi Başkanlığınca müşterek ve en az 3 (üç) uzmandan oluşan bir heyet tarafından hazırlanır ve her sayfası paraf edildikten sonra APK Dairesi Başkanlığına bakan Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. Yapılacak değişikliklerde de bu usul aynen uygulanır.

Teknik şartnameler ihtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, özellikle malzeme cinsi, karakteristiği, varsa kod numarası, Türk ve Dünya standartları ve normları gibi hususları kapsayacak şekilde ihtiyaç bildiren Ünite tarafından ilgili diğer ünitelerle de işbirliği yapılmak suretiyle hazırlanarak Satınalma birimine gönderilir. Sevkıyat öncesi teknik muayene, test veya denemenin gerekli olup olmadığı, olması halinde, bunun nerede ve hangi aşamada yapılacağı ise sevkıyattan önce, veya gümrük muamelelerinin tamamlanmasını müteakip kullanım alanında yapılacağı ve bu konudaki diğer detaylar belirtilir.

İhale konusu ile ilgili teknik resim, (resimler eksiksiz, imzalı ve malzeme normlarını belirtmelidir.) plan, kroki, proje, yazılım, kopya ve benzeri belgeler de şartnameye eklenir.

Dış alımlarla ilgili idari ve teknik Şartnameler Türkçe olarak veya gerek duyulduğunda İngilizce olarak düzenlenir.

İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlar.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

Teknik şartnameler, teknik veya sözleşmeden doğan zorunluluklar nedeniyle yapılacak alım ile belli bir marka oto yedeklerinin alımı, imal edilen bir makinada veya sözleşme gereğince belli bir marka olarak kullanılması zorunluluğunun bulunması gibi haller hariç, rekabeti ortadan kaldıracak şekilde belli bir marka, sistem veya patenti hedef tutacak şekilde hazırlanamaz. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaklaşık Maliyet, İhale Onayı ve İhale İşlem Dosyası

Yaklaşık Maliyet

Madde 22 — Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir.

Yaklaşık maliyet; resmi mercilerce ilan edilen fiyatlar, Meslek odaları ve benzeri kuruluşlar tarafından tespit edilen fiyatlar, İdarenin kendi alımlarının güncellenmesinden elde edilen fiyatlar ve ihale konusu malı veya hizmeti üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden proforma fatura veya yazılı belge almak suretiyle yapılacak piyasa araştırması sonucunda elde edilen değerler ayrı ayrı veya birlikte değerlendirilerek hesaplanır.

Yaklaşık maliyetin piyasadan tespiti araştırılırken; cinsi, özelliği, miktarı, teslim süresi ve şekli vb. gibi fiyata etki eden unsurlar belirtilerek yapılması esastır.

Yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler ilgili ünitelerden talep edilebilir veya gerek duyulduğunda talep eden ünite veya diğer ünite çalışanlarının da içinde yer alabileceği ve ihale yetkilisinin onayı ile oluşturulabilecek komisyon marifetiyle de yapılabilir.

Ödenek Ayrımına Esas Yaklaşık Maliyetin Tespiti

Madde 23 — Ödenek ayrımına esas olacak yaklaşık maliyet tespitleri;

a) Mal alımlarında Malzeme Dairesi Başkanlığınca,

b) Hizmet alımlarında Mali İşler Dairesi Başkanlığınca,

ihtiyaç konusu mal ve hizmetin niteliği ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle 22 nci maddede belirtilen yaklaşık maliyet belirleme esasları kullanılarak tespit ve muhafaza edilir.

İhale Aşamasında Değerlendirmeye Esas Olacak Yaklaşık Maliyetin Tespiti

Madde 24 — Satın alma birimine gelen satınalma talepleri ihaleye çıkılmadan önce Satınalma birimince, ihtiyaç konusu mal ve hizmetin niteliği ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle 22 nci maddede belirtilen yaklaşık maliyet belirleme esasları kullanılarak tespit ve muhafaza edilir.

Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin süreçte kullanılan her tür bilgi ve belge dayanakları ile birlikte ihale onay belgesi eki olan yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilir.

Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamaz.

Tespit edilen yaklaşık maliyete göre ayrılan ödenek yeterli ise ihale işlemi başlatılır. Ödenek yetersiz ise ilgili ünitelere bilgi verilir. İlgili üniteler durumu değerlendirerek varsa ödenek artırımı yapılır veya talep miktarı yeniden tespit edilerek son durum Satınalma Birimine bildirildikten sonra ihale işlemi başlatılır.

İhale Onayı

Madde 25 — İhale edilecek işe ilişkin olarak doğrudan temin de dahil, Satınalma Birimince her bir ihale işlem dosyası için yetki durumuna göre ihale yetkilisinden bir ihale onayı alması zorunludur. İhale onayı alınmadan ihale işlemleri başlatılamaz.

İhale İşlem Dosyası

Madde 26 — İhalesi yapılacak her iş için, alım konularına göre kod numarası verilmek suretiyle bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şartnamelerde Yer Alması Zorunlu Hususlar ile İstenilecek Belgeler ve İhaleye Katılamayacak Olanlar

İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar ve İstenilecek Belgeler

Madde 27 — İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

Ayrıca, en uygun teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak en uygun teklif belirlenir. En uygun teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

İdari şartnamelerde ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

1) Satın alınacak mal ve/veya hizmetin tanımı, niteliği, ismi, miktarı, özelliği ve mevcut ise Türk Standartları Enstitüsü Standardı ve/veya uluslararası normu,

2) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, işin ve hizmetin yapılma yeri, malzemenin teslim yeri ve şekli ile şartları, gecikme halinde süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile uygulanacak cezalar, malın nereden ve nereye yollanacağı, yükleme ve boşaltmanın kime ait olacağı,

3) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

4) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

5) Fiyat esasları, (sabit, eskalasyonlu, FOB, FOT, C+F, CIF ve benzeri), ödeme yeri ve şartları ile avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

6) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,

7) Tekliflerin geçerlilik süresi,

8) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı ile alternatif teklif verilip verilemeyeceği,

9) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı,

10) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar,

11) Teklife eklenecek ve verilmemesi halinde teklifin reddine sebep olacak belgeler,

12) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar,

13) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı,

14) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tâbi olmadığı,

15) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,

16) Yükleniciler tarafından verilen teminatların haciz edilemeyeceği ve ihtiyat-i tedbir konulamayacağı,

17) İhale saatinden önce ve teklif zarflarının açıldıktan sonra ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

18) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

19) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

20) Denetim, muayene ve kabul ve tesellüm yeri ve şartlarına ilişkin şartlar,

21) Anlaşmazlıkların çözümü,

22) Gerektiğinde yükleniciden istenecek garantilerin mahiyeti ve şekli,

23) Numune isteniyorsa bu husus,

24) Ambalaj şekli,

25) İsteklilere talimatlar,

26) Diğer lüzumlu hususlar.

İsteklilerden, ihaleye katılabilmek için aşağıda belirtilen belgelerin istenileceğinin idari şartnamelerde belirtilmesi zorunludur:

1) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4) Şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen teklif mektubu,

5) İstenilmesi durumunda, şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen geçici teminat,

6) İstenilmesi durumunda 30 uncu maddede belirtilen yeterlik belgeleri ve kriterleri,

7) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

8) İhale dokümanının satılması durumunda satın alındığına dair belge,

9) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

10) İstenilmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesi,

11) isteklinin mevzuat hükümleri uyarınca, ihale tarihinden önceki üç ay içerisinde bağlı bulunduğu ilgili mercilerden alınmış sosyal güvenlik pirim borcu ile vergi borcunun olmadığına dair belgeler,

12) Aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen taahhütname,

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan durumda veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığına,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan durumda veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığına,

c) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunmadığına,

e) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olmadığına,

13) İdarenin isteyebileceği diğer belgeler.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 28 — Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:

a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca, ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması

Madde 29 — İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar ve istekliler tarafından İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir.

Genel Müdürün oluru ile Kamu kurum ve kuruluşlarına, yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşelikler ile özel hallerde katılımı artırmak için ve amili mütehassıs firmalara gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla şartnameler bedelsiz olarak verilebilir. Ancak, ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin bu dokümanın idarece onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur. Doküman bedellerinin, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız Satınalma Birimine aittir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi hesaba yatırılmasını isteyemez.

Bedelini muhasebe birimlerine, idarenin belirteceği banka hesap numaralarına yatıran firmalara makbuzu karşılığında şartnameler Satınalma Birimince satılır. İstek halinde firmalara ödemeli olarak da şartname gönderilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarında İstenecek Belgeler ve Kuralları

Madde 30 — Yeterlilik belgesi istenilmesi durumunda; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İşin önem ve özelliğine göre istenilmesi gereken belgelerin hangileri olduğu talep eden ünite tarafından taleple birlikte belirtilir.

Belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri istenir. Bu belgelerden; ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilir. Noter onaylı belgelerin "aslına uygundur" şerhi taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

Ayrıca adaylar ve istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilirler.

Ancak isteklilerden kalite belgeleri, ürün uygunluk belgeleri gibi kalite ve standartlara uygunluk belge ve sertifikalarının istenilmesi halinde; söz konusu belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri veya ürünlerin ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak imal edildiğini ve piyasaya arz edildiğini gösteren belgelerin mevzuatına uygun olarak çoğaltılmış nüshaları veya malın üzerinde/ ambalajında bulunan kalite ve standartlara ilişkin marka, işaret ve etiket de kabul edilebilir.

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, "apostille" kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. Belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgeler ve bunların tercümeleri, bu kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi durumunda belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

İdare, Yurt dışında faaliyet gösteren isteklilerin durumu ile ilgili olarak ticaret siciline tescil edildiği yerin Meslek Odası ile ticaret sicil kaydı (istekli şirket ise kuruluşu ve ortakları) hakkında yazışma yapabilir ve isteklinin güvenirliğinin tespiti için bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlara yurtdışında araştırma yaptırabilir.

Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin parasal değer ihtiva eden belgeleri, ihalenin veya ön yeterliğin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden veya yabancı para cinsinden teklif verilebilecek durumlarda ise çapraz kurlar üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine çevirerek değerlendirir.

a) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

1- Bankalardan temin edilecek belgeler :

Bu belgelerin istenildiği ihalelerde, teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlara uygun ) verilmesi zorunludur.

Gerek görüldüğünde bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit ettirilebilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

İş ortaklığında, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

2- İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri :

İsteklinin bilançosunun istenildiği mal alım ihalelerinde, isteklilerce, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin verilmesi zorunludur.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

(a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

(b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

(c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin % 50 den fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir.

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

3- İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler :

Bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, isteklilerce ihalenin yapıldığı yıldan önceki son yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. Serbest meslek erbabından satın alınacak mallarda ise, ciro serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu satış faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin; son yıl değerlerinin, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, toplam satış geliri için ise, isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.

Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

İsteklinin, iş ortaklığı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, yıllık ciro veya yıllık toplam satış geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70’i, diğer ortakların her birinden ise % 30’u istenir. Pilot ortağın ve diğer ortakların tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı tam olarak, pilot ortağın ve diğer ortakların başka iş ortaklığında taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hisseleri oranında dikkate alınır. İş ortaklığı ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı ibraz etmesi zorunludur.

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterli olup, gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam satış geliri, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden, ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirilir.

b) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

1- İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler :

Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal alımı ihalelerinde isteklilerden;

(a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

(b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin,

(c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

(d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir.

İş ortaklıklarında, iş ortaklığı beyannamesi (standart forma uygun) ile birlikte iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.

2- İş deneyim belgeleri :

Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

İhale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

İş deneyim belgeleri (standart forma uygun), bir taahhüt kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilen mal tedariklerinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenerek sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Sözleşmenin, idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az % 70 ini gerçekleştiren yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenir. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde iş deneyim belgesi verilir.

İş ortaklığı yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini de belirtir iş deneyim belgesi düzenlenir.

Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri mal tedarikleri ile ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilen taahhütlerin yüklenicileri, iş deneyim belgesi için; sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ile varsa tasfiye tutanağı, iş artış olurları ve devir sözleşmesini ekleyerek, ilgili kurum veya kuruluşa başvurur.

İbraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.

Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuzu suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar.

İstekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru belgeleri ile birlikte sunulan bu belgeler, ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin değerlendirmelerinden, istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İş ortaklıklarında pilot ortağın iş deneyimi, idarece yeterlik kriteri olarak öngörülen orana göre toplam teklif bedeli üzerinden hesaplanacak tutarın % 30’undan az olamaz. Pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması şartıyla, diğer ortaklardan iş deneyim belgesi aranmaz.

İş deneyim belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması ve her ihalede bu oranın aranması zorunludur.

Alt yüklenicilerin iş deneyiminin değerlendirilmesinde; yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılacak sözleşmelerde, nevi itibariyle en az bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.

Şahıs şirketlerinde (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) ortakların şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde gerçekleştirilen işlere ait, şirket adına düzenlenmiş olan iş deneyim belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında ihalelerde şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

İhale konusu alım veya benzer alımlarla ilgili olarak istenen iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirilir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarı, toplanarak dikkate alınmaz.

İsteklilerin tek başına gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri tam olarak, iş ortaklıklarında ortak olarak gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilir.

İhale komisyonları, iş deneyim belgelerinde yazılı tutarları; yurt içinde sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren, ihalenin ilk ilan tarihine kadar aylık TEFE üzerinden, yabancı para cinsinden iş deneyim tutarlarını ise, ihalenin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncelleştirir.

İhale komisyonları isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin tahkiki amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini isteyebilir.

3- Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:

İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:

(a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,

(b) İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,

(c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

İhale konusu işin özelliğine göre gerek duyulduğu taktirde isteklinin araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunup bulunmadığı ile varsa bu faaliyetlerini yürüttüğü birimine ilişkin belgeler de ayrıca istenilebilir.

İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

4- İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

İhale konusu alımın/işin özelliğine göre, teklif edilen malın üretim aşamalarında istenilen kalite ve özelliklerde üretilebilmesini teminen gerekli yeterliğe sahip personel çalıştırıldığına dair belgeler ile ihale konusu malın ve daha sonra gerektiğinde yedeklerin, yedek parçaların kolay ve hızlı temin edilebilirliği ile servis ve bakım-onarım hususlarında iyi bir organizasyon yapısına sahip olunduğuna ilişkin belgeler istenilebilir.

İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

5- Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal alım ihalelerinde, bu imalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler istenilebilir.

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman isteklinin kendi malı ise fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi, taahhüt edilerek temin edilecek olması durumunda ise noter onaylı taahhütnamenin ibrazı gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın değerlendirilir.

6- Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler:

İstekliden, kalite kontrolünün ne şekilde gerçekleştirildiğine dair belgeler istenilebilir. Bu belgelerin istenilmesi durumunda;

(a) Kalite kontrolünün isteklinin birimi tarafından yerine getirilmesi halinde yeterli personele ve kalite kontrolünün yapılabilmesi için gerekli tesislere sahip olduğuna ilişkin belgelerin,

(b) Kalite kontrolünün teknik kuruluşlar tarafından yapılması halinde bu kuruluşun standartlara uygunluğu ile bir akreditasyon kuruluşunca akredite edilip edilmediğine ilişkin belgelerin,

verilmesi gerekmektedir.

İş ortaklığında ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir.

7- Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar:

İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, laboratuar yeterlilik belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumu’ndan teyit alınması zorunlu değildir.

İlgili kamu kuruluşlarının düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartlara; TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesine; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki ürünler için gıda sicil ve gıda üretim sertifikasına ilişkin hükümlere şartnamelerde yer verilecektir.

8- Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları:

İdarece gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

İhale İlan Süreleri ve Kuralları, İlan veya Teklif İstenildikten Sonra İlan ve İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması ve İhalenin İptal Edilmesi

İhale İlân Süreleri ve Kuralları

Madde 31 — Doğrudan temin hariç ihale ilanlarının, Resmî Gazete’de veya Kamu İhale Bülteni ile mahalli yayın araçlarında yapılması esastır.

İhale ilanlarının, ilan edilmesi istenilen sürelerde ilan edilebilmesi için; mahalli yayın araçları için en az 3 (üç) gün, Resmi Gazete veya Kamu İhale Bülteni için 10 (On) gün önce gönderilmesi gerekmektedir.

İhale, alım konusunun mahiyetine ve özelliğine göre gerekli görülecek ilgili diğer yerlerde de ilan olunur.

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde veya gerek görülmesi halinde ilân, aynı süreler içinde idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

Ayrıca, ihalelere katılımın artırılması amacıyla ihale konusu işi yapabilecek veya teklif verebilecek firma veya kuruluşlara yazılı bilgi verilebilir ve bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edilebilir.

Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Yaklaşık maliyeti 41 inci maddenin (ı) bendi kapsamında belirtilen limitin üzerinde ve Komisyon Başkanına tanınan yetkinin % 10 (Yüzde onu) na kadar olan ihaleler, ihale tarihinden en az 5 (Beş) gün önce mahalli gazetelerin en az birinde,

b) Yaklaşık maliyeti 14 üncü madde ile Komisyon Başkanına tanınan yetkinin % 10 (Yüzde onu) nun üzerinde ve Genel Müdürün yetkisine kadar olan ihaleler, ihale tarihinden en az 10 (On) gün önce Resmî Gazete veya Kamu İhale Bülteninde,

c) Yaklaşık maliyeti 14 üncü madde ile Genel Müdüre tanınan yetkinin üzerinde olan ihaleler, ihale tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce Resmî Gazete veya Kamu İhale Bülteninde,

en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

Uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine 12 (Oniki) gün eklenir.

İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 32 — İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,

e) Uygulanacak ihale usulü,

f) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

g) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

h) Teklif edilen bedelin % 3' ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

ı) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği,

i) İhalenin (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmadığı hususları,

j) İdarece gerek görülen diğer hususlar.

İlanlarda hata fark edilmesi durumunda, ihale onay merciinin kararı ile, ilan yenilenir veya ihale gününe 5 (beş) günden daha fazla bir süre varsa, değişiklik aynı usulle yayınlanır. İlgili tüm taraflar değişiklikten haberdar edilir.

Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 33 — Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

c) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

d) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

e) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

f) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati,

g) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanuna tâbi olmadığı,

h) İdarece gerek görülen diğer hususlar.

İlan veya Teklif İstenildikten Sonra İlan ve İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

Madde 34 — 31, 32 ve 33 üncü maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun hale getirilmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az 5 (Beş) gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az 5 (Beş) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.

Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 10 (on) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son başvuru veya teklif verme gününden 5 (Beş) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan tüm istekli veya adaylara yazılı olarak bildirilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az 5 (Beş) gün önce tüm aday veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır, ancak açıklama talebinde bulunan aday veya isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanını alanlara, ihale ve ön yeterlik dokümanı ile birlikte verilir.

İhalenin İptal Edilmesi

Madde 35 — İdare, aşağıda belirtilen şekilde ihaleleri iptal etmekte serbesttir.

İhalenin iptal edilmesi durumunda idare herhangi bir yükümlülük altına girmez ve ihalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Ancak, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirilir.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

a) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi: İdare, gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihaleyi ihale saatinden önce iptal edebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

b) Teklif zarfları açıldıktan sonrası ihalenin iptal edilmesi: İdare, ihale komisyonu kararı üzerine verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulanacak İhale Usulleri

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 36 — İdare tarafından yapılacak mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü.

Açık İhale Usulü

Madde 37 — İhalelerde açık ihale usulünün uygulanması esastır. Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Açık ihale usulü, istenen mal ve hizmet alımının şartnamesindeki hususlar esas alınarak, en uygun teklifte bulunan istekliden alınmasıdır.

Açık ihale usulünde, teklifler yazılı olarak alınır. Fiyat ile ilgili teklif mektubu, (isteniyorsa) geçici teminat belgesi, ihale dosyası alındı makbuzu, şartnamelerde istenilen diğer belgeler ile birlikte bir zarfa konularak ağzı kapatılır. Zarfın üzerinde dosya numarasının ve hangi işe ait olduğunun açıkça yazılması zorunludur. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatın, hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gereklidir. Rakamla yazılan teklif fiyatı ile yazı ile yazılan teklif fiyatı arasında fark var ise, yazı ile yazılan esas alınır.

İdari ve teknik şartnameye uygun olan alternatif teklif verilebileceği ön görülmüş ise İhale Komisyonunca alternatif teklifler değerlendirmeye alınabilir. Uygun olmayan şartlı teklifler değerlendirme dışı tutulur.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 38 — Alımın, uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı alımlara ait ihaleler, teklif verebilecek nitelikteki adayları seçmek üzere ön yeterlik değerlendirmesi yapılması suretiyle belli istekliler arasında yapılabilir.

33 üncü maddeye uygun olarak belirlenen ön yeterlik dokümanı ve ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirilmesi yapılır.

Belirtilen asgari yeterlik koşullarının sağlayamayanlar geçerli kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 52 nci maddeye göre ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık Usulü

Madde 39 — Aşağıda belirtilen hallerde mal ve hizmet alımları pazarlık usulü ile ihale edilebilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) İdarenin, zaman kaybı bakımından faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek ve önceden öngörülemeyen gelişmelerin meydana gelmesi üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

d) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması gibi ani ve beklenmeyen olayların meydana gelmesi üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

e) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

f) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

g) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen tutara kadar olan mal veya hizmet alımları.

Pazarlık Usulünün Uygulanması

Madde 40 — Pazarlık usulünde, istekli/adaylardan istenilen belgelerin tamam olması, ihale dokümanının isteklilerce okunup kabul edildiğine dair imzalarının alınmasını müteakip teknik, fiyat ve diğer konularda görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

39 uncu maddenin (b), (c), (d ) ve (g) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

39 uncu maddenin (a), (e) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir. Bu bentlere göre yapılan ihalelerde teklif veren sayısının 3 (Üç) den az olması halinde ihale iptal edilir.

39 uncu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

39 uncu maddenin (c) ve (g) bentleri kapsamında yapılan alımlarda, sözleşme yapma süresi içinde malın teslim edilmesi, hizmetin yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Pazarlık, İhale Komisyonu tarafından, yazılı veya sözlü teklif almak veya bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır. Pazarlık sonucunda, anlaşmaya varılan fiyat ve gerekli görülecek diğer hususlar bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak, taraflarca imzalanır.

İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece 32 nci ve 33 üncü maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

Alımın, pazarlık usulü ile yapılma gerekçesinin, pazarlığın ne şekilde yapıldığının, ne gibi fiyatlar teklif edildiğinin, alım yapılan firma veya kimsenin niçin tercih edildiğinin pazarlık kararında belirtilmesi zorunludur.

Pazarlık sonucu ihale komisyon kararı, yetki limitlerine göre ihale yetkililerince onaylanıp kesinleşmesinden sonra yürürlüğe girer ve diğer işlemler yapılır.

Doğrudan Temin

Madde 41 — Bu madde ile ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyaçların bu yönetmelikte sayılan diğer temel ihale usulleri için tespit edilen kurallara (ihale onayı alınması hariç) uyulmaksızın; ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterleri aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi zorunluluklar bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

İhale yetkililerince limitler oluşturarak yazılı usuller ihdas edilebilir.

(a) ve (b) bentlerine göre yapılacak alımlarda tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bentlere uygun doğrudan alım taleplerinde amil-i mütehassıs olarak belirlenen firmanın tek üretici veya satıcı olduğunun belgelenmesi zorunludur. Belgelemenin yapılamadığı durumlarda talepte bulunan ünite tarafından oluşturulacak komisyon marifeti ile düzenlenen ve talepte bulunan ünite amirince onaylanan doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun talep belgeleri ile birlikte Satınalma Birimine gönderilmesi esastır.

(a), (b), (c) ve (d) bentlerine göre yapılacak alımlarda, mal veya hizmetin niteliğine göre ihtiyaç olması halinde ihtiyaca uygun bir sözleşme düzenlenebilir ve teminat alınabilir.

Yukarıdaki şartlar doğrultusunda, aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların temini için doğrudan temin usulüne başvurulur:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi:

Mal alımlarında bu hususun, özel bir düzenleme olan ve 8/6/1983 tarihli ve 18701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Muamelat Yönetmeliğinin 50 nci maddesinde tanımlanan ve adına belge düzenlenen kişinin muayyen bir tarihte, muayyen bir malın Türkiye’de fiilen ve münhasıran bir tacirin elinde bulunduğunu gösteren "yed-i vahit belgesi" ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, bu bendin uygulanması mümkün bulunmaktadır.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması:

İhale konusu mal alımı, hizmet alım işi; bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi, hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır. Diğer usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik kişiden eğitim v.b. mal veya hizmet alımları bu bent kapsamında temin edilebilecektir.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, rekabet, saydamlık, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile temel alım usullerinin gereği olarak; daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmesi; toplam süreleri üç yılı geçmemek üzere asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak alımların ise, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkması ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

d) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması,

e) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları:

İdarelerin ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi gibi ihtiyaçlarını önceden planlayarak temel ihale usulleri ile temin etmeleri esastır. Ancak, özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemesi ile test ve tetkik sarf malzemesi alımlarının doğrudan temin yoluyla karşılanması mümkün bulunmaktadır. Bu bende göre yapılacak alımların, doğası gereği stoklanamayan ve acil durumlar gereği kullanılması zorunlu olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımlarıyla sınırlı tutulması gerekli olup bu durumlar dışında ihtiyaçların yönetmeliğin diğer hükümlerine göre temin edilmesi zorunludur. Bu tür alımlarının acil bir durum sebebiyle gerçekleştirildiğine ve alım konusu ihtiyacın stoklanmasının mümkün olmadığına ilişkin tevsik edici belgeleri harcama belgelerine eklenir.

f) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, idareyi temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları,

g) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler; kıymet takdiri yapılmak suretiyle doğrudan doğruya bu kuruluşlardan ihale dokümanları ücretsiz verilmek suretiyle temin edilebilir. Bu durumda teminat alınmaz, ilgili kuruluşlarca yalnızca protokol düzenlenir.

h) İdarenin hak sahiplerine sağlayacağı teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi idarece üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları,

ı) 14 üncü maddenin (d) bendinde belirtilen limiti aşmayan, işin niteliğine göre günlük ve küçük ölçekli ihtiyaçlar ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmet alımlarında, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından yazılı olarak fiyat araştırması yapılır. Araştırma sonucunda toplanan bilgi ve belgeler bir tutanakta gösterilir. İsteklilerce verilen teklifler talebe göre incelenir ve istenilen şartlara uygun olmayan teklifler gerekçesi belirtilerek değerlendirme dışı tutulur. Teknik yönden gerekirse talep eden ünitenin/birimin görüşleri alınarak ekonomik açıdan ve şartlara göre en uygun teklif veren istekliden/isteklilerden ihtiyaçlar temin edilir. Yapılan işlemlere ait belgeler araştırmayı yapan görevli kişi/kişiler, Satın Alma Şube Müdürü ile İhale Yetkilisi olan Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanınca "görüldü" şerhi düşülerek imzalanır. Bu bent kapsamında yapılan alımların muayene ve kabul işlemleri, talep eden ünite/birim ile Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığının ortak mutabakatı sonucunda yapılır. İsteğe uygun bulunan alımların faturası veya ödemeye esas belgenin aslına, İhale Komisyonu Başkanı olan Genel Müdür Yardımcısı ile Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanınca talebin tarih ve sayısı ile alımın "uygun olduğu" notu yazılıp imzalandıktan sonra işleme konulmak üzere ilgili birimlere gönderilir. Bu işlemlerde yazılı satınalma kararı ve/veya yazılı sipariş şartı aranmaz, yapılan işlemler bir tutanakla tespit edilir.

Belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın temel ihale usulleri ile temin edilmesi gerekir.

Bu bent kapsamında yapılan alımlarda ihale dokümanı ücretsiz verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 42 — Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler de yukarıda açıklanan esas ve usullere uygun olarak İdareye sunulur.

Teklif Zarflarının Verilmesi

Madde 43 — İlan verme yoluyla veya ilana gidilmeksizin satınalma ve ihalelerde, teklif zarfları haberleşme işlerini yürüten birimlerce, zarflar açılmadan ve üzerine geliş ve teslim ediliş tarihi ve saati de yazılarak kaydı yapılır ve derhal alım organına verilir.

Alınan teklifler zeyilname düzenlenme şartı hariç hiçbir şekilde iade edilmez.

Haberleşme işlerini yürüten birimlerce, üzerinde teklif zarfı olduğunu gösterecek kayıt ve işaret bulunmaması nedeniyle yanlışlıkla açılan zarflar, bir tutanak düzenlenerek, bu tutanakla birlikte başka bir zarfa konulur, zarfın yapıştırıldığı kısım, Haberleşme Şefi, yoksa ilgili memuru tarafından imzalanıp, alım organına verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teminatlar

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 44 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz, Mali İşler Dairesi Başkanlığına yatırılması zorunludur.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Banka Teminat Mektupları

Madde 45 — Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle İdare tarafından belirlenir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

Geçici Teminat Miktarı

Madde 46 — İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Geçici teminat, banka teminat mektubu olarak verilirse, teklif para birimi cinsinden verilecektir.

Doğrudan alım yapılan hallerde, geçici teminat alınmaz. Ancak idare gerek görürse alımına karar verebilir. Yapılacak alım ve ihalelerde Yönetim Kurulunca belirlenecek bedellere kadar olan işlerde geçici teminat alınmayabilir.

Geçici Teminatın Geri Verilmesi

Madde 47 — Değerlendirme sonucuna göre ekonomik açıdan en avantajlı bir ve ikinci teklif dışındaki diğer isteklilerin geçici teminatları değerlendirmeyi müteakip İhale Komisyon Kararının onaylanmasından sonra derhal iade edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci sıradaki teklif sahiplerinin geçici teminatı ise, ekonomik açıdan en avantajlı birinci sıradaki istekli/isteklilerin sözleşmeyi imzalamasına/siparişin kesinleşmesine kadar tutulur. Sözleşme imzalandıktan/siparişin kesinleşmesinden sonra iade edilir.

İhaleyi kazanan istekli/isteklilerin geçici teminatı ise, sözleşmenin imzalanması ve kesin teminatın alınmasından sonra veya siparişin isteğe uygun sözleşme yapma süresi içerisinde teslim edilmesinden sonra iade olunur.

İhaleyi kazanan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliler idarenin isteği dışında sözleşmeyi imzalamaktan kaçınırlarsa, geçici teminatları nakde çevrilerek, irad kaydedilir ve haklarında 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Kesin Teminat

Madde 48 — Karara bağlanmış olan iç ve dış alımlarda, taahhütlerin sözleşme şartnamesine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla, alım tutarının en az % 6 (Yüzde altı) sı oranında kesin teminat alınır. İdare dilediği takdirde kesin teminat miktarını, bu sınırın üstüne çıkarabilir. Genel olarak geçici teminat alınmayan hallerde kesin teminat da alınmaz. Özel durumlarda yetkili merciinin onayı ile farklı uygulama yapılabilir. Alınan kesin teminat, yüklenicinin isteği halinde teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi biri ile değiştirilebilir.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 49 — İhale konusu işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği, yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat, taahhüt edilen işin hesabı tamamen tasfiye edilerek, kesin kabul işlemlerinin tamamlandığı veya niteliği itibariyle bir deneme süresi geçirmesi gereken işlerin, bu deneme süresi sonunda isteğe uygun olduğu, yüklenicinin veya alt yüklenicilerin taahhüt ettiği işten dolayı herhangi bir borcunun olmadığı, taahhüt konusu işle ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, yükleniciye iade edilir.

Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, bakım onarım ve nakliye işlerinde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. Ancak, malzeme alımlarında, işin bir garanti süresi bulunmakta ise, sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla garanti süresi kadar garanti teminatı veya garanti teminatı yerine geçebilecek taahhütname alındıktan sonra kesin teminat iade edilebilir.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdare ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

Dış Alımlarda Teminat Mektuplarının Niteliği

Madde 50 — Dış alımlarda her türlü teminatın bir Türk Bankasından alınması yeterlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin Alınması ve Açılması

Madde 51 — Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu, zarfların açılıp açılmadığı ve tekliflerin kimlere ait olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur, zarflar açılmadan önce komisyon üyelerince paraflanır ve hemen ihaleye başlanır.

İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 42 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Komisyonca, üzerinde o alımla ilgili teklif zarfı olduğunu gösteren kayıt ve işaret bulunmaması nedeniyle yanlışlıkla açılan zarflar, bir tutanak düzenlenerek bu tutanakla birlikte başka bir zarfa konulur, zarfın yapıştırıldığı kısım, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve Satınalma birimine verilir.

Daha sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır ve açılan teklif mektupları komisyon üyelerince paraflanır ve verilen fiyat okunur ve hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifin okunması, belgelerin nitelik ve nicelik yönünden detaylı incelemesi daha sonra yapılacağından, teklifin uygun olduğu anlamına gelmez.

Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 52 — İhale komisyonları teklifleri, görev ve yetkileri çerçevesinde şartnamelerinde belirtilen esaslara göre detaylı incelemeyi yaparlar.

Tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden yazılı olarak tekliflerinin açıklanması istenebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatlarında değişiklik yapılmasını veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve yapılamaz.

İhale dokümanına göre tekliflerin değerlendirilmesinde; isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı, teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Teklifin reddini gerektiren belgelerin verilmemiş olması ve ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun bulunmayan teklifler bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.

Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, komisyonca belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması Satınalma Birimi aracılığı ile yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

İhale Komisyonu verilen tekliflerden diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal veya hizmetlerin temini işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal veya hizmet işinin özgünlüğü,

gibi hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

Son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu ispat edilen,

e) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

f) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

g) İsteklinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olan,

h) İsteklinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

ı) 28 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

i) 71 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

En son aşamada yapılan değerlendirmeler sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı ve en uygun birinci ve ikinci teklif belirlenir ve ihale ekonomik açıdan en uygun teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirler ve 8 inci madde de belirtilen usullere göre karar yazılır ve ihale komisyon üyeleri tarafından imzalanır. İhale kararının tüm üyelerce imzalandıktan sonra ihale edilen isteklinin yasaklı olup olmadığı araştırılır. İstekli yasaklı değil ise ihale kararı ihale yetkilisinin onayına sunulur. İstekli yasaklı ise geçici teminatı irat kaydedilerek 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uygulanır.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 (Beş) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; ihale kararının ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Zarfların Açılmasından Sonra Yapılacak İndirim Teklifleri

Madde 53 — Teklifler ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Zarfların komisyon huzurunda açılmasından sonra indirim teklifleri kabul edilemez.

Tekliflerin Eşit Olması Halinde Uygulanacak Usul

Madde 54 — Birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin uygun görülmesi halinde, aynı teklif fiyatında bulunan istekliler pazarlık yapılmak üzere davet edilerek ihale sonuçlandırılır.

Alımın Sonuçlandırılması

Madde 55 — İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 (Üç) iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 (Yedi) gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacaktır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen 3 (Üç) iş günü içinde yazılı talepte bulunmaları halinde idare, talep tarihini izleyen 3 (Üç) iş günü içinde bir yazı ile değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme nedenlerini belirtir gerekçeler bildirilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sözleşme Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeye Davet ve Sorumluluklar

Sözleşmeye Davet

Madde 56 — İhale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 7 (Yedi) gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci (Yedinci) gün istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye 12 (Oniki) gün ilave edilir.

Sözleşme Yapılmasında İdarenin ve İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 57 — İdare, belirlenen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.

İhale üzerinde kalan istekli ise; kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Durum İstekliye yazılı olarak bildirilir.

Ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi sözleşme imzalamazsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi 56 ncı madde doğrultusunda sözleşmeye davet edilir. Bu istekli de sözleşme yapmaktan kaçınır ise geçici teminatı irat kaydedilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Yapılması

Tip Sözleşmeler

Madde 58 — İhalelerde Hukuk Müşavirliğinin görüşünü müteakip Yönetim Kurulunca onaylanmış tip sözleşmeler uygulanır ve ihale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Ancak, tip sözleşmeye dayalı, özel sözleşme uygulamasını gerekli kılan hallerde hazırlanacak özel sözleşmenin, Hukuk Müşavirliğinin görüşünden geçirilmesi zorunludur.

Hizmet alım sözleşmeleri süresi bir yılı aşamaz. İşin özelliği ve tekniği, sözleşme süresinin bir yıldan fazla olmasını gerekli kıldığı hallerde ilgili yetkili mercilerden alınacak izni müteakip, süre bir yıldan fazla olabilir.

Sözleşme İmzalama Usul ve Esasları

Madde 59 — Doğrudan alımlarda sözleşme yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Diğer alım usullerine göre sonuçlandırılan ihalelerde, istekli / isteklilerin sözleşme yapma süresi içinde malı derhal teslim etmesi veya hizmeti yerine getirmesi hallerinde (işin garanti süresi bulunmuyorsa), yetki limitlerine göre ilgili onay merciin oluru ile sözleşme yapılmayabilir. Bunun dışında kalan mal ve hizmet alımlarında sözleşme yapılır.

Sözleşmeler, Genel Müdür Yardımcısı ile Satınalma Birimi Başkanı veya vekilleri tarafından imzalanır. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

İdari şartnamede belirtilmek şartıyla, Genel Müdürün yetki limitinin 1/2 (Bir bölü iki)’sine kadar sipariş tutarı olan alımlar için yapılacak sözleşmeler notere tasdik ve tescil ettirilmez. Bu limitin üzerinde olan siparişler için yapılacak sözleşmeler ise notere tasdik ve tescil ettirilir.

Dış alımlarda sözleşmeler, yabancı firmaların bizzat kendileri tarafından imzalanması esas olmakla birlikte, bu firmaların acentası olmayan hallerde, o firmanın Türk Elçiliğinden onaylı mümessil belgesine sahip ülkemizdeki temsilcileri tarafından da imzalanabilir.

Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar

Madde 60 — Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

b) İdarenin adı ve adresi,

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları,

e) Sözleşmenin bedeli ve süresi,

f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği,

g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı,

ı) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

i) Varsa Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,

j) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

k) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

l) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

m) Gecikme halinde alınacak cezalar,

n) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları,

o) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

p) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanuna tâbi olmadığı,

r) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

s) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,

ş) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,

t) Anlaşmazlıkların çözümü.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları ile Gecikme Cezası, İş Artışı ve Eksilişi ile Fiyat Farkı Verilmesi

Mücbir Sebepler

Madde 61 — Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller ve uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler (Yangın, su taşkını, sel, kasırga, deprem, ve benzeri),

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması,

f) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte bulunan olan kanun ve nizamlardaki değişikliklerden doğan imkansızlıklar,

g) Gerek görüldüğünde Kamu İhale Kurumunca belirlenecek benzeri diğer haller. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (Yirmi) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun aynı süre içerisinde yetkili mercilerce onaylanan belgelerin ibraz edilmesi,

zorunludur.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kaç gün içinde kurtulacağını ve bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir.

Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (On) gün içinde idareye bildirir.

Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti gösterirler.

İdareden Kaynaklanan Sebepler

Madde 62 — İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum İdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (On) gün içinde idareye bildirir.

Gecikme Cezası

Madde 63 — İdare tarafından bu Yönetmenliğin 61 ve 62 nci maddelerinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği / mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden, geç teslim edilen malzeme bedeli üzerinden %0.2 (Binde iki) oranında ve ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezası kesilir.

Bu gecikme sözleşmede teslim süresi 40 (Kırk) takvim gününe kadar olanlarda 20 (Yirmi) takvim gününü, 40 (Kırk) takvim gününden fazla teslim süresi olanlarda ise teslim süresinin 1/2 (Bir bölü iki)’sini aşamaz. Ancak Yüklenicinin talebi üzerine İdarece uygun görülmesi halinde cezalı süre uzatılabilir.

Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.

Verilen ek süreler, mücbir sebepten dolayı verilir ise cezasız, diğer hallerde cezalı uzatılır.

Gecikme cezası, yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malzemenin / işin teslim edilmemesi halinde sözleşmenin fesih hükümleri yürürlüğe konulur.

Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İşlerde İş Artışı ve Eksilişi ile Fiyat Farkı Verilmesi

Madde 64 — Sözleşme bedelinde yapılacak iş eksilişi ve artışı ile fiyat farkı verilmesi işlemleri yetki limitleri dahilinde talep eden birimin mutabakatı ve Genel Müdürlükten Olur alınması şarttır.

a) İş Artışı : Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde ve ihtiyacın devam etmesi durumunda, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal veya hizmet alım işlerinden artışa konu olan işin;

1) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

2) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, sözleşmelerinde % 20 (Yüzde yirmi)’sine kadar sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasviye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Ek sipariş verilmesi halinde, ek teminat istenmez. Ek sipariş verilmesi halinde İş Deneyim Belgesi, ana sözleşme ve ek sipariş toplamı şeklinde düzenlenir.

b) İş Eksilişi : Sözleşme bedelinin % 20’si kadar, işin eksik tamamlanacağının anlaşılması halinde, gerçekleşen iş kadar yükleniciye ödeme yapılır ve sözleşme gerçekleşen miktar / iş üzerinden kapatılır.

c) Fiyat Farkı Verilmesi : Sabit fiyat esastır. Fiyatları Kamu idarelerince tespit edilen malların alımlarında yapılan zam kadar fiyat farkı verilebilir. Hizmet alımlarında ise sadece asgari ücretlerdeki artışlar yansıtılır. Ancak, ihale dokümanında açık bir şekilde kararlaştırılmadıkça fiyat farkı verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmenin Devri, Sözleşmenin Feshi ve Uygulanacak Hükümler

Sözleşmenin Devri veya Sözleşmenin Feshi

Madde 65 — Sözleşmenin devri veya sözleşmenin feshine dair hükümler aşağıda belirlenmiştir:

a) İdarenin yazılı izni olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı, başkasına devredilemez.

b) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumlarında gecikme 20 (Yirmi) günü aştığı takdirde verilmiş bir ceza varsa, idare bu cezayı devam ettirmekte veya sözleşmeyi fesih etmekte ve kalan işi yüklenici nam ve hesabına yaptırıp yaptırmamakta serbesttir.

Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

Madde 66 — Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 68 ve 69 uncu maddeye göre işlem yapılır.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve İdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 68 ve 69 uncu maddeye göre işlem yapılır.

Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

Madde 67 — Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

Madde 68 — Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az 20 (Yirmi) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 71 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi.

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler

Madde 69 — Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

67 ve 68 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Madde 70 — Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat iade edilir.

BEŞİNCİ KISIM

Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak Fiil ve Davranışlar

Madde 71 — İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İsteklileri tereddüde düşürmek katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

d) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,

e) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek,

f) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak,

g) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek,

h) Yüklenicilerin iş ve işlemlerine teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek,

i) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

Tedarikçilerin Sorumluluğu

Madde 72 — Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.

Hizmet Sunucularının Sorumluluğu

Madde 73 — Hizmet sunucuları taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

ALTINCI KISIM

Muayene ve Kabul İşlemleri

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

Madde 74 — Teslim edilen mal, hizmet, veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, İdarece kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır.

Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, İdare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.

Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

1) Muayene ve kabul işlemleri için burada belirtilmeyen diğer hususlarda Muayene ve Kabul Uygulama yönetmelikleri ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

2) Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak, satın alınması ve muayenesi aynı anda yapılarak depoya kaldırılacak mallar bunun dışındadır.

3) Bir malın veya yapılan işin komisyon tarafından muayenesine başlanabilmesi için aşağıdaki işlemlerin tamamlanması gerekir:

a) Yüklenici malı teslim edip / işi ifa ettikten sonra muayene ve kabul işlemlerine başlanması için idareye yazılı olarak müracaat eder.

b) İdare başvurunun alınmasını müteakip en fazla 10 gün içinde muayene ve kabul işlemlerini başlatır.

c) İdare tarafından muayene ve kabul işlemlerine başlanması için daha önce kurulmuş olan komisyona talimat verilir.

d) İdare tarafından yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek belirtilen yerde, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir.

4) Yüklenici tarafından, muayene edilecek malın muayeneye hazırlanmasında yüklenicinin görevleri;

a) Tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulması,

b) Numunenin ve numune alımı ile ilgili her türlü aparat ve malzemenin hazır edilmesi,

c) Usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayene başlamadan önce belirli bölümlere ayrılmasının sağlanmasıdır.

5) Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır. Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek gerek görülür ise bir numunesi saklı tutulur. Numune, mühürlü durumda, özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden alıkonulur.

6) Ödeme belgelerinin düzenlenmesi aşağıdaki gibidir:

a) Yüklenicinin teslim edeceği mal ve yapılan işler götürü olarak, partiler veya bölümler halinde yada tek bir kerede teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından her teslimatta;

1) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

2) Malların yada yapılan işin Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu malların oranını ve adedini raporunda belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

b) Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulünü yada idari şartnamesinde belli bir orana kadar hatalı malların daha sonra değiştirilmek üzere kabulüne imkan verilmişse bu husus belirtilmek suretiyle kabulü ile malların / işlerin gerekli özellikleri taşımaması yada teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

c) İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

d) İdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden sonra Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapar.

YEDİNCİ KISIM

Diğer Hükümler

Repertuar Hazırlanması

Madde 75 —Satınalma birimince, iş ilişkisi olan veya ilişki kurulmasında fayda görülen iç ve dış firmalar, iştigal konularına göre sınıflandırılarak, bir repertuar hazırlanır.

Firmalarla Olan İlişkilerde Gözetilecek Esaslar

Madde 76 — Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinin piyasada aranılan ve güvenilen müşteri durumunu muhafaza edebilmesi için, iş ilişkilerinde firmalara gereksiz külfet yüklememek, zorluk çıkarmamak, alımlarla ilgili açık ihale zarflarının geciktirilmeden açılmasını sağlamak, teslim ve tesellüm işlerini süratle sonuçlandırmak, firmalara yapılacak ödemelerde gereksiz gecikmelere sebebiyet vermemek esastır.

Dosyalama İşlemleri

Madde 77 — Satınalma birimince, alım konularına göre kod numarası verilmek suretiyle fihrist düzenlenir. Her alım için ayrı bir dosya açılır. Açılan bu dosyalar fihristteki kod numarasına göre numaralandırılır. Dosyalarda; alımla ilgili malzeme talep yazısı veya Oluru, varsa idari ve teknik şartnameler, duyuru ile ilgili belgeler, teklif mektupları, ihale komisyonu tutanağı ve kararlarının suretleri, Yönetim Kurulu takrir ve kararlarıyla makam Olurları suretleri, sözleşme veya sözleşme yerine geçen belgelerin suretleri, varsa muayene ile ilgili analiz raporları, muayene ve tesellüm protokolü veya tutanakları, ödeme emirleri, fatura veya fatura yerine geçen belgelerin fotokopi veya suretleri, alımın mahiyetine göre bulunması gereken diğer belgeler ve yazışmalar tarih sırasına göre saklanır. İşlemleri tamamlanmış olan dosyaların kontrolü yapıldıktan sonra arşive kaldırılır.

SEKİZİNCİ KISIM

Son Hükümler

Başlamış İşler

Madde 78 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş, ilan edilmiş veya ilan edileceği bildirilmiş, sipariş edilmiş veya sözleşmeye bağlanmış işler ait olduğu usullere göre sonuçlandırılır.

Kaldırılan Hükümler

Madde 79 — 28/9/1997 tarihli ve 23124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜDEMSAŞ) Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinin mal ve hizmet alımlarına ait hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Güncelleme

Madde 80 — 4734 sayılı Kanunun 67 inci maddesi ile güncellenen rakamlar, bu yönetmelikte geçen parasal limitler içinde geçerlidir.

Yürürlük

Madde 81 — Bu Yönetmelik hükümleri Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 82 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 26/4/2000 tarihli ve 24031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği"nin değişik eki "TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI-SİCİL AMİRLERİ LİSTESİ"nin "A) MERKEZ TEŞKİLATI" bölümünün "5- GENEL MÜDÜRLÜKLER" başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5- GENEL MÜDÜRLÜKLER

 

1. SİCİL AMİRİ

2. SİCİL AMİRİ

3. SİCİL AMİRİ

 

a)

Genel Müdür

Müsteşar

Bakan

 

b)

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

c)

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

d)

Başkontrolör, Kontrolör,

 

 

 

 

Kontrolör Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

e)

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

f)

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı"

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 26/4/2000 tarihli ve 24031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği"nin değişik eki "TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI-DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ"nin A- "MERKEZ TEŞKİLATI" bölümünün "5- GENEL MÜDÜRLÜKLER" başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5- GENEL MÜDÜRLÜKLER

 

 

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Genel Müdür

Müsteşar

Bakan

b)

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

c)

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

d)

Başkontrolör, Kontrolör,

 

 

 

Kontrolör Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

e)

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

f)

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı ”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Telekomünikasyon Kurumundan:

Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, telekomünikasyon sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasının güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, telekomünkasyon sektöründe hizmet veren ve alan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4/2/1924 tarihli 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 5/4/1983 tarihli 2813 sayılı Telsiz Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

Abone: Telekomünikasyon hizmeti sunan bir işletmeci ile ilgili hizmetten yararlanmaya ilişkin sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı: Resmi görevi çerçevesinde bilgileri elde edebilecek makamların dışında kalan ve kişisel bilgilerine erişebilen kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü gerçek ya da tüzel kişiyi,

Arama: Haberleşmeye imkan tanıyan kamuya açık bir telekomünikasyon hizmeti yoluyla kurulan bir bağlantıyı,

Ara bağlantı: İki ayrı telekomünikasyon şebekesi arasındaki telekomünikasyon trafiğinin gerçekleştirilmesini teminen iki şebekenin birbirine irtibatlandırılmasını,

Elektronik mektup: Telekomünikasyon hizmetini kullanan tarafından toplanacağı ana kadar şebekede veya alıcının terminal cihazında depolanabilir nitelikteki şebeke üzerinden gönderilen yazılı, sesli, görüntülü mesajı,

İşletmeci: Türk Telekom da dahil olmak üzere, Kurum ile yapılan bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve/veya Kurumdan alınan bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin uyarınca telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten bir sermaye şirketini,

İsimsizleştirme: Arayan veya aranan numara veya kişiye ait özel bilgilerin görüntüsünün veya bilgisinin görünürlüğünün ortadan kaldırılmasını,

Katma değerli telekomünikasyon hizmetleri: Aboneler arasında iletilen ses ve veri dahil her türlü mesajın formu, muhtevası, kodu, protokolü veya benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleri veya başka surette işlem yapıp, aboneye veya kullanıcıya ilave, farklı veya yeniden yapılandırılmış bir mesaj ileten veya yüklenilmiş, kaydedilmiş mesaj ve veriler ile aboneler arası iletimi sağlayan telekomünikasyon hizmetlerini,

Kişisel bilgiler/veriler: Tanımlanmış ya da doğrudan veya dolaylı olarak, bir kimlik numarası ya da fiziksel, psikolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğinin, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi ve siyasi bilgilerinin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin herhangi bir bilgiyi,

Kişisel bilgilerin işlenmesi: Otomatik olsun olmasın, toplama, kaydetme, hazırlama, yükleme, uyarlama, değiştirme, geri çağırma, danışma, kullanma, aktarma yoluyla açığa vurma, yayma ya da bunların dışında erişilebilir hale getirme, düzenleme, birleştirme, engelleme, silme gibi yollardan, kişisel bilgiler üzerinden yürütülmekte olan herhangi bir işlem ya da işlemler bütününü,

Kısa mesaj: Kullanıcıya, herhangi bir telekomünikasyon cihazı aracılığıyla kısa yazılı mesaj alma ve gönderme imkanı sağlayan hizmeti,

Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmadan telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanan gerçek kişiyi,

Şebeke: Bir veya birden fazla noktada telekomünikasyonu sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama teçhizatı ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletişim sistemleri ağını,

Trafik verisi: Bir şebekede haberleşmenin iletimi veya faturalama amacıyla işlenen her türlü veriyi,

Telekomünikasyon: Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektro manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını,

Telekomünikasyon hizmeti: Telekomünikasyon tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tümünün hizmet olarak sunulmasını,

Üçüncü şahıs: Kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü özel ve tüzel kişileri ya da verilerin ilgili olduğu kişi, Kurum veya işlemcinin doğrudan yetkisi altında verileri işlemekle yetkilendirilen kişiler dışındaki herhangi bir kurum veya kişiyi,

Yer verisi: Kamuya açık telekomünikasyon hizmeti kullanıcısına ait bir telekomünikasyon cihazının coğrafi konumunu belirleyen şebekede işlenen her türlü veriyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Uygulama

Madde 4 — Bu Yönetmelik, şebekelerde telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması konusunda uygulanır.

Uygulama Kapsamı

Madde 5 — Yönetmeliğin, 12,13, 14 ve 18 inci maddeleri yanlızca sayısal ve uygun işaretleşme sistemine sahip santrallerde hizmet alan aboneler için uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasının teknik olarak mümkün olmadığı durumlar ile aşırı mali yük getirdiği durumlar, işletmeciler tarafından gerekçeli olarak Kuruma bildirilir. Kurum tarafından teknik imkansızlık veya aşırı mali yük getirdiğinin tespit edildiği durumlarda bu maddeler uygulanmaz.

Güvenlik

Madde 6 — İşletmeciler verdikleri hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla, hizmetin gerektirdiği hallerde şebekenin güvenliğine ilişkin alacakları tüm gerekli teknik ve yapısal önlemleri Kurumun onayına sunar.

Riski Haber Verme

Madde 7 — İşletmecinin verdiği hizmetlerle ilgili olarak şebeke güvenliğinin ihlaline ilişkin, işletmeci tarafından alınan önlemlerin dışında olağanüstü bir risk söz konusu olduğunda işletmeci, riskler ve riskin giderilme yolları konusunda derhal abonelerini uyarır.

Telekomünikasyonun Gizliliği

Madde 8 — Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının izni olmaksızın, telekomünikasyonun üçüncü şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi veya gözetimi yasaktır.

İlgili trafik verilerinin ise işletmeci tarafından hizmet amaçları dışında kaydedilmesi, saklanması ve gözetimi yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Trafik Verisi

İzin ve Süre

Madde 9 — Telekomünikasyon hizmetlerini pazarlamak ya da katma değerli hizmetleri sağlamak amacıyla; abone veya kullanıcı kişisel bilgilerinin kullanılmasına izin verirse, işletmeci bu tür hizmetler ve pazarlama için gerekli kapsam ve sürede veriyi işleyebilir. Kullanıcı ve aboneler, kişisel bilgilerinin işlenmesi için verdikleri izinleri her zaman geri alabilirler.

İşletmeci; abonenin veya kullanıcının onayını almak koşuluyla, telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlanması ya da katma değerli hizmetlerin sağlanması amacıyla, işlenen kişisel bilgileri ve bu tür işlemin süresini abone ve kullanıcılara bildirecektir.

Trafik Verisi İşleme Yetkisi

Madde 10 — Trafik verilerinin işlenmesi yetkisi; işletmecinin yetkisi altındaki kişiler ile telekomünikasyon hizmetlerinin faturalama ve trafik idaresi, müşteri hizmetleri, yolsuzluk tespitleri, elektronik telekomünikasyon hizmetleri pazarlama veya katma değerli hizmet ile görevli kişilere münhasırdır.

Yetkili Makama Bildirim

Madde 11 — Trafik verisi; arabağlantı, faturalama veya benzeri anlaşmazlıkları çözmek amacıyla mahkeme veya uyuşmazlığı çözmekle yetkili gerçek ve tüzel kişilere bildirilebilir.

Ayrıntılı Faturalar

Madde 12 — Aboneler taleplerine uygun olarak ayrıntılı veya ayrıntısız fatura alma hakkına sahiptir.

Arayan Hattın Kimliğinin Açıklanmasının Engellenmesi

Madde 13 — İşletmeci, aramayı yapan abonesine basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak her arama için arayan hattın kimliğinin açıklanmasını engelleme olanağını tanır. İşletmeci sözkonusu imkandan abonelerini ücretsiz olarak haberdar etmekle yükümlüdür.

Arayan Hattın Bağlanmasının Engellenmesi

Madde 14 — Arayan hattın kimliğinin gizlendiği durumlarda; işletmeci abonenin isteğine bağlı ve ücretsiz olarak gelecek aramaların aboneye ulaşmasını engeller. İşletmeci sözkonusu imkandan abonelerini ücretsiz olarak haberdar etmekle yükümlüdür.

Yer Verisi

Madde 15 — Abone ve kullanıcılarla ilgili yer verileri sadece abone ve kullanıcıların isimsizleştirildiği veya katma değerli bir hizmetin sağlanması için gereken kapsam ve sürede abonelerin aksi başvuruları olmadığı hallerde işlenebilir. İşletmeciler, işlenecek yer verisi tipini, işlemenin amaç ve süresi ile bu bilgilerin üçüncü şahıslara katma değerli hizmet sağlama amacıyla gönderilip gönderilmeyeceği hususlarında, aboneleri bilgilendirir. Aboneler, yer verilerinin işlenmemesi için her zaman başvuru yapabilirler.

Geçici Red

Madde 16 — İşletmeciler kullanıcı veya abonelere yer verilerinin işlenmesini geçici olarak reddetme olanağını, basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak, şebekeye her bağlantı için sağlarlar.

Kişi Sınırlandırması

Madde 17 — Yer verilerinin işlenmesi yetkisi, şebeke ve/veya işletmecinin veya katma değerli hizmet sağlayan üçüncü kişilerin yetkisi altındaki kişilere münhasırdır. Ancak bu yetki, telekomünikasyon hizmetinin sağlanması amacının gerektirdiği ölçüde yapılmalıdır.

İstisnai Durumlar

Madde 18 — Kötü niyetli veya rahatsızlık verici aramaların takibi amacıyla, abone tarafından yapılan başvuru üzerine, arayan abonenin kimliğini içeren bilgiler, 1 (bir) yıl süreyle saklanmalı ve ilgili mevzuata göre erişilebilir olmalıdır.

Kolluk güçleri, ambülans ve itfaiye hizmetleri dahil tüm acil aramalara ilişkin çağrılara cevap verme amacıyla; abonenin veya kullanıcının rızası olmasa bile abonenin yer verisini ve kimliğini, kullanıcının ise yer verisini içeren bilgilere erişilebilir olmalıdır.

Aboneler İçin Hazırlanan Rehberler

Madde 19 — Aboneler, yazılı ve elektronik abone rehberlerinin, yayınlanma amaçları hakkında rehbere kayıt edilmeden önce ücretsiz olarak bilgilendirilirler.

Aboneler istedikleri zaman, abonelik bilgilerinin rehberlerde düzeltilmesini, teyit edilmesini ve/veya çıkarılmasını ücretsiz olarak talep edebilirler.

Abonelerin ad ve soyadlarına dayalı kişisel bilgilerine erişim dışındaki rehberlik hizmetleri için abonenin ek onayı alınır.

İstek Dışı Haberleşmeler

Madde 20 — İşletmeciler kişi müdahalesi olmadan çalışan fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemlerini, abonenin önceden izni olmadan siyasi propaganda amacıyla kullanamazlar. Sözkonusu otomatik arama sistemlerinin doğrudan pazarlama amacıyla kullanılması halinde kullanıcılara gelen her bir mesajı bundan sonrası için almayı reddetme hakkı ücretsiz ve kolay bir yolla sağlanır.

Doğrudan pazarlama amacıyla gönderilen ve kimin adına haberleşme yapıldığı hususunda göndericinin kimliğini saklayan veya alıcının bu iletişimin sonlandırılması konusunda talepte bulunacağı bir adres bulunmayan elektronik mektupların gönderilmesi abonenin bu yöndeki talebi halinde engellenir.

Teknik Özellikler ve Düzenlemeler

Madde 21 — İşletmeciler kişisel bilgilerinin işlenmesi ve gizliliğinin korunması için gerekli terminal cihazlarını temin ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce halka açık abone rehberlerinde kişisel bilgileri bulunan sabit veya mobil telefon hizmeti abonelerinin kişisel bilgileri, elektronik veya basılmış rehberlerde bulunmaya devam eder.

Yürürlük

Madde 22 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

Sayıştay Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Gelen Denetim Taleplerinin Sayıştayca Karşılanmasına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun ek 12 nci maddesi hükmü gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından gelen denetim taleplerinin Sayıştayca öncelikle karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hukukî Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa eklenen ek 12 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim Taleplerinin Değerlendirilmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlişkiler Grubu

Madde 3 — Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlişkiler Grubunun görevleri şunlardır:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararına istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından gelen denetim taleplerinin 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre ön incelemesini yaparak, bu taleplere ilişkin görüşlerini, 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak Başkanlığa sunmak.

b) Denetçiler tarafından bu Yönetmelik kapsamında hazırlanan raporların, raporlama esas ve usullerine uygunluğunu değerlendirerek, görüşü ile birlikte Başkanlığa sunmak.

c) Başkanlıkça 832 sayılı Kanunun ek 12 nci maddesi kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak.

Ön İnceleme Esasları

Madde 4 — Ön incelemede;

a) Gelen talebin 832 sayılı Kanunun ek 12 nci maddesi kapsamında olup olmadığı,

b) Denetim talebine ilişkin hesap ve işlemlerin, Sayıştay Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen inceleme ve denetleme esas ve usulleri çerçevesinde denetim konusu olup olmadığı,

c) Talebin, Sayıştayın mevcut iş gücü ve bütçe imkânları dahilinde ne şekilde karşılanacağı,

araştırılır.

Ön İnceleme Sonucu Yapılacak İşlemler

Madde 5 — Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlişkiler Grubu tarafından yapılan ön incelemeye ilişkin değerlendirme Başkanlığa sunulur.

Birinci Başkan tarafından talebin karşılanmasına karar verilmesi durumunda, denetimin gerçekleştirilmesi için gerekli görevlendirme yapılır. Talebin ek 12 nci madde kapsamında olmadığına karar verilmesi durumunda konu, gerekçeli bir yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir.

Gerekli görülen hallerde Birinci Başkan tarafından bir Dairenin de görüşü alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetimin Yürütülmesi

Denetimin Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması

Madde 6 — Denetlenmesine karar verilen hesap ve işlemler, Birinci Başkan tarafından görevlendirilen denetçiler tarafından denetlenir. Bu denetimler, Sayıştay Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen inceleme ve denetleme esas ve usullerine göre öncelikle sonuçlandırılır.

Raporların Değerlendirilmesi

Madde 7 — Denetim sonucunda hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlişkiler Grubunca değerlendirilerek Başkanlığa sunulan rapor, görüşülmek üzere bir Daireye gönderilir. Daire 10 işgünü içerisinde rapor hakkındaki istişarî görüşünü bildirir.

Genel Kurulun da görüşü alındıktan sonra Başkanlıkça bu görüş doğrultusunda rapora son şekli verilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Diğer Hükümler

Madde 8 — Denetimlerin yürütülmesi sırasında;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmesi talep edilen konuların aynı mahiyette olması halinde söz konusu talepler birleştirilerek değerlendirilebilir.

b) Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim talebi, yürütülmekte olan bir denetim ile ilgili ise, söz konusu talep denetimin sonucu beklenmeksizin öncelikle sonuçlandırılır.

c) Birinci Başkan, gerekli gördüğü takdirde yürütülmekte olan denetim süreci hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bilgi verebilir.

d) Gerekli görülmesi halinde meslek mensuplarıyla birlikte Sayıştay dışından uzman çalıştırılabilir.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik 7/2/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı yürütür.

—— • ——

Sayıştay Başkanlığından:

Sayıştay Dışından Uzman Görevlendirilme Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sayıştay Birinci Başkanı tarafından Sayıştay dışından uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, 832 sayılı Sayıştay Kanunu gereğince denetçiler tarafından yapılan denetimler sırasında çalışmasından yararlanılacak uzmanların görev ve sorumlulukları, nitelikleri, çalıştırılma şartları, işin gerektirdiği ödemeler ile denetçilerin yetki ve yükümlülüklerine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Hukukî Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa eklenen ek 12 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Başkan: Sayıştay Birinci Başkanını,

Başkanlık: Sayıştay Birinci Başkanlığını,

Denetçi: 832 sayılı Sayıştay Kanununa göre inceleme ve denetim yapma yetkisini haiz meslek mensubunu,

Uzman: Belirli bir alanda özel bilgi, beceri ve deneyim sahibi olan ve denetimler sırasında bu özel bilgi, beceri ve deneyiminden yararlanılmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

Denetim Kanıtı: Denetim raporlarına temel ve destek olan bilgi ve belgeyi,

ifade eder.

Uzman Çalıştırılmasına Duyulan İhtiyacın Belirlenmesi

Madde 5 — Denetim hedeflerine ulaşılması amacıyla yeterli, rasyonel ve uygun denetim kanıtlarının elde edilmesi için ihtiyaç duyulması halinde uzman çalıştırılabilir.

Uzman çalıştırma ihtiyacının denetçi tarafından denetimin planlanması aşamasında belirlenmesi esastır. Ancak gerektiğinde denetimin diğer aşamalarında da uzman çalıştırılmasına ihtiyaç gösterilebilir.

Denetçi, uzman çalıştırılmasına olan ihtiyacı belirlerken denetim yapılan alandaki risk unsurlarını, konunun önemini, özelliğini ve uzmanın niteliğini göz önünde bulundurur.

Uzmanın Seçimi

Madde 6 — Denetçi, uzman çalıştırma ihtiyacını (denetim bir gruba veya ekibe bağlı olarak yürütülüyor ise grup veya ekip şefinin görüşünü de alarak) gerekçesi ile birlikte yazılı olarak Başkanlığa sunar. Gerekçede, çalıştırılacak uzmanın nitelikleri, görev alanı ve tahminî çalışma süresi de belirtilir.

Uzman çalıştırma talebi, Başkan tarafından değerlendirilir ve sonucu denetçiye bildirilir.

Başkan tarafından onaylanan talepler ihtiyacın türüne göre;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarından uzman görevlendirilmesi,

b) Gerçek veya tüzel kişilerden hizmet alımı yapılması,

yolu ile karşılanır.

Uzman seçiminde uzmanın yeterliliği ve tarafsızlığı öncelikle göz önünde bulundurulur.

Uzmanın Yeterliliği

Madde 7 — Uzmanın yeterliliği değerlendirilirken;

a) Yetkili kuruluşlarca verilmiş diploma, lisans, sertifika veya ruhsata sahip olması,

b) Çalıştırılacağı alandaki bilgi, beceri ve tecrübesiyle mesleğinde temayüz etmiş olması,

dikkate alınır.

Uzmanın Tarafsızlığı

Madde 8 — Sayıştayca, uzmanın tarafsızlığını güvence altına almak amacıyla;

a) Denetlenen kurumla ve bu kurumla bağlantısı olan kuruluşlarla herhangi bir ticarî ilişkisinin bulunmadığı,

b) Bu kurum ve kuruluşlarda, uzman olarak görevlendirildiği tarihten önceki iki yıl içerisinde istihdam edilmediği ve çalışma süresince görev almayacağı,

c) Bu kurum ve kuruluşların yöneticilerinin veya sahiplerinin eşi, evlatlığı, evlat edineni, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımı olmadığı,

hususlarında uzmanın yazılı beyanı alınır.

Uzmanın Görev Kapsamı

Madde 9 — Denetim hedeflerine ulaşılması bakımından uzman çalıştırılmasının kapsamı; denetçinin yeterli, rasyonel ve uygun denetim kanıtı elde etmesini sağlayacak şekilde belirlenir.

Bu çerçevede,

a) Gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak sözleşmede;

1) Uzman çalışmasının konusuna ve amaçlarına,

2) Çalışmada kullanılacak yöntemlere,

3) Çalışma sırasında elde edilen bilgi ve belgelerin gizliliğine,

4) Uzmanın gerekli kayıt ve belgelere ulaşabilme sınırlarına,

5) Çalışma yerine, süresine ve saatlerine,

6) Gerekli görülen diğer hususlara,

yer verilir.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen uzmanlara (a) fıkrasında belirtilen hususları kapsayan görevlendirme esasları Başkan tarafından bildirilir.

Uzman Çalışmasının İzlenmesi

Madde 10 — Uzman, denetim kanıtı olarak elde ettiği her türlü bilgi ve belge ile görüşlerini, kendisinin gerek görmesi veya denetçinin talebi halinde, çalışmanın her aşamasında denetçiye verir.

Uzman, kullandığı yöntemlerin ve yararlandığı bilgi kaynaklarının uygun ve yerinde olması ile elde ettiği sonuçlardan sorumludur.

Denetçi, denetim hedeflerine ulaşılması bakımından uzmanın;

a) Çalışmasının tarafsızlığını,

b) Kullandığı çalışma yöntemlerinin yerindeliğini,

c) Yararlandığı bilgi kaynaklarının yeterli, uygun ve güvenilir olup olmadığını,

çalışmanın her aşamasında izlemekle yükümlüdür. Bu amaçla, denetçi izlemeye yönelik çeşitli araştırma, inceleme ve gözden geçirme çalışmalarını yürütür.

Denetçi, uzman çalışmasının yeterli, rasyonel ve uygun denetim kanıtı sağlamadığını veya elde ettiği diğer denetim kanıtlarıyla tutarlı olmadığını tespit eder ya da bu hususlarda ciddî kuşkuya düşerse, sorunu öncelikle uzmanla görüşerek çözümlemeye çalışır. Sorunun giderilememesi halinde denetçi, uzmanın görevinin sona erdirilmesi veya yeni bir uzman görevlendirilmesi talebini ya da diğer önerilerini Başkanlığa sunar. Denetim bir gruba veya ekibe bağlı olarak yürütülüyor ise, bu talep ve önerilerde grup veya ekip şefinin de görüşü alınır.

Denetim Raporunda Uzman Çalışmasının Değerlendirilmesi

Madde 11 — Uzman, yaptığı çalışmaları yazılı bir raporla sonuçlandırır ve bu rapor denetim raporu ekleri arasında bulundurulur. Denetçi, uzman çalışmasından denetim kanıtı olarak yararlanır ve gerekli görmesi halinde uzman görüşüne denetim raporunda yer verebilir.

Hizmet Yeri

Madde 12 — Uzmanın, Sayıştaya ve/veya denetlenen kuruma ait yerlerde görev yapması esas olmakla birlikte, Sayıştay tarafından uygun görülen diğer yurt içi ve yurt dışı mahallerde de çalıştırılması mümkündür.

Uzmanın Çalışma Süresinin Değiştirilmesi

Madde 13 — Uzmanın görev kapsamında belirlenen çalışma süresi ve saatleri Başkan tarafından değiştirilebilir.

Uzman Çalışmasının Sona Ermesi

Madde 14 — Denetçi, uzman çalışmasının sona erdirilmesi gereken hallerde durumu Başkanlığa bildirir. Değerlendirme Başkanlıkça yapılır.

Uzmana Yapılacak Ödemeler

Madde 15 — Uzman olarak görevlendirilen kamu personeline görevleri süresince 832 sayılı Sayıştay Kanununda belirtilen ödemeler yapılır.

Yukarıda belirtilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilere yapılacak ödemeler sözleşmelerinde tespit olunur.

Gizlilik

Madde 16 — Uzman, çalışması sırasında elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi, görev ilişkisi sona ermiş olsa bile, hiçbir kişi ya da kuruma veremez, herhangi bir açıklamada bulunamaz ve yayınlayamaz.

Uzman söz konusu bilgi ve belgelerin muhafazası hususunda gerekli özeni gösterir ve çalışma sona erdiğinde belgeleri tutanakla denetçiye teslim eder.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik 7/2/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı yürütür.

—— • ——

Türk Eczacıları Birliğinden:

Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 2/10/1995 tarihli ve 22422 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Odalar, tüm gelirleri ve parasal işlemlerinde Türk Eczacıları Birliği tarafından bastırılan ve bedelsiz sağlanan makbuzları ve bilgisayar formlarını kullanırlar. Kullanıma başlamadan önce makbuz ve bilgisayar formlarının seri ve numaraları karar defterine yazılmak zorundadır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2004 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Bilindiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüş, aynı maddenin son fıkrasında da “İdari para cezalarının miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda, milyon kesirleri dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 4/12/2003 tarihli ve 25306 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 325 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2003 yılı yeniden değerleme oranını % 28,5 olarak tespit ve ilan etmiştir.

Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 2004 yılına ilişkin olarak aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.

Diğer taraftan, anılan Kanun maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bayiler için uygulanacak para cezalarında aşağıdaki tutarların beşte biri dikkate alınacaktır.

Tebliğ olunur.

İLGİLİ KANUN MADDESİ

KANUNDA ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI

(TL)

2004 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

(TL)

19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi

500.000.000.000

642.500.000.000

19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi

200.000.000.000

257.000.000.000

19 uncu Maddenin Üçüncü Fıkrası

50.000.000.000

64.250.000.000

Sayfa Başı


DÜZELTME

29/1/2004 tarihli ve 25361 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 2004/8 sayılı “Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği”nin 2 nci maddesinin sekizinci satırında “... ithalattan bir (2) yıl ...” şeklinde yer alan ibare (Resmî Gazete Sayfa: 127); Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının 30.1.2004 tarihli ve B.02.1.DTM.0.07.04.01/100-620000066 sayılı yazısı üzerine, “... ithalattan iki (2) yıl ...” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı