Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

5 Şubat 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25364

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 15 ve 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Osmangazi Üniversitesi Bor Uygulama ve Araştırma Merkezi (BORAM) Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1634

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.  

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-37-2004-163

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1634 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/2/1989 tarih ve 20067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eğitim-Öğretim Yılı: Bir eğitim-öğretim yılı; Güz Yarıyılı, Bahar Yarıyılı ve Yaz Döneminden oluşur. Her bir yarıyıl, yarıyıl sonu sınav dönemleri hariç, 14 er haftalık süreyi kapsar. 14 üncü haftalar, özür sınavları ve eksikliklerin tamamlanması için kullanılır. Yaz Döneminin süresi ise, sınavlar dahil 7 haftadır. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Akademik Takvim ile duyurulur."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Öğrenciler ara sınavlar, yarıyıl içi çalışmaları (kısa sınav, ödev, laboratuvar ve benzeri) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavlar, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 tam puan üzerinden verilir.

Not ortalamasına katılmayan dersler, eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili akademik kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin başarı notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

Ara Sınav ve Yarıyıl İçi Çalışmaları:

Bir dersten her yarıyılda iki ara sınav yapılır. Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz. Ara sınav sayısı, ilgili Fakülte Kurulu kararı ile bazı dersler için bire indirilebilir.

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle ara sınava giremeyen öğrenciler için yarıyılın son haftasında bir mazeret sınavı yapılır. Bir dersin birden çok ara sınavına giremeyen bir öğrenciye, haklı ve geçerli görülen mazeretleri nedeniyle, sadece giremediği en son ara sınav yerine geçmek üzere bir mazeret sınav hakkı verilir. Giremediği diğer ara sınav ve kısa sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz, bunların notu sıfır olarak ağırlıklı ortalamaya katılır.

Herhangi bir sınıfın eğitim-öğretim programında yer alan derslerin ara sınavlarının yer, tarih ve saatleri, bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde ilgili bölüm başkanlığınca, ders bırakma süresi içinde ilan edilir.

İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmalar ile haberli olarak yapılan kısa sınavları da ara sınavlara ilaveten ayrı ayrı veya tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Bu takdirde o dersten yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği fakültelerde bölüm akademik kurullarında, yüksekokul ve meslek yüksek okullarında ise akademik genel kurullarda belirlenerek, bölüm başkanlıkları veya müdürlüklerce yarıyıl başında ilan edilir.

Ara sınavların, varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa sınavların yarıyıl ders başarı notuna etkisi % 75 - % 60, yarıyıl sonu sınavının etkisi % 25 - % 40’tır. Fakülte Kurulu kararı ile yalnız bir ara sınavı yapılan derslerde ara sınavların, varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa sınavların yarıyıl ders başarı notuna etkisi % 40, yarıyıl sonu sınavının etkisi % 60’tır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavların ders başarı notuna etkisi eşit olarak alınır.

Zorunlu olmamak kaydıyla seçmeli verilen Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde bir ara sınav yapılır. Bu sınavdan en az (CC) notu ile takdir edilen öğrenciler başarılı sayılırlar, ayrıca yarıyıl sonu sınavına alınmazlar. Yarıyıl sonu sınavına girmesi gereken öğrencilerin başarısı, sadece yarıyıl sonu sınavına göre değerlendirilir. Bu sınavdan en az (CC) notu ile takdir edilen öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarılı sayılan öğrencilerin, bu dersleri yarıyıl ortalamasına katılır.

Yarıyıl Sonu Sınavı:

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az % 70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az % 80’ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına alınmazlar. Bu öğrencilere (D) devamsız notu verilir. Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren bir öğrenciden, -Yaz Dönemi dışında- bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda devam şartı aranmaz. Ancak ara sınav, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer çalışmalara katılma şartı aranır. Üniversite tarafından kültür ve spor faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin, görevlendirildikleri süreler ile bölüm başkanlığı veya yüksek okul müdürlüğünce kabul edilen mazeretlerin süreleri devam şartı dışında tutulur. Raporlu olunan toplam süre derslerin % 30’unu, uygulama ve/veya laboratuvarların % 20’sini aştığı takdirde rapor izine dönüştürülerek öğrenci o yarıyıl izinli sayılır.

Yarıyıl sonu sınavları ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir.

Bütünleme Sınavı:

Son sınıf öğrencilerinden aşağıda yazılı şartları sağlayanlara, yarıyıl sonu sınavından sonra en geç bir ay içerisinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavına, mezun olabilmek için en çok iki başarısız dersi kalan öğrenciler alınır. Mezun olabilmek için genel not ortalamasını 2,00’ye yükseltmeleri gereken öğrenciler de seçecekleri (DC) notlu en fazla iki dersten bütünleme sınavına girebilirler. Mezuniyetine en çok iki dersi kalan ve bu derslerin birinden yarıyıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getiremeyen öğrenciler, bu dersin dışındaki diğer dersinden bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavından başarılı olabilmek için en az (CC) harf notu gereklidir. Bütünleme başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz; harfli başarı notu olarak takdir edilir. Bütünleme sınavına girecek olan bir öğrenci, o yıl veya yarıyıl öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Mazeret Sınavı:

Kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınava veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, giremedikleri bu sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilmesi ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce karara bağlanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte dekanlığı, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvuru, mazeretle ilgili belge ve raporun alındığı tarihi izleyen 5 gün içerisinde yapılmalıdır.

Notların Verilmesi:

İlgili öğretim elemanı, not cetveli ile birlikte o eğitim-öğretim çalışmasının değerlendirilmesini içeren bir raporu da bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğüne verir. Bu raporda, öğrenci başarı durumlarının tahlili ve önerilere yer verilir. Raporlar ve not cetvelleri, bölüm akademik kurulunda görüşüldükten sonra, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir.

Bir eğitim-öğretim çalışmasına ait başarı notları, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca incelenip, öğretim elemanı tarafından interaktif olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir. Yarıyıl sonu sınavlarını izleyen haftanın son iş gününe kadar başarı notları ile ilgili işlemlerin tamamlanması zorunludur. Bundan sonra notlar interaktif olarak ilan edilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu notları iki suret halinde düzenler. Düzenlenen bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı listelerin bir nüshası ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünde, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında muhafaza edilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Harfli başarı notunun takdirinde ara sınav, dönem içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavlarının, yarıyıl başında ilan edilen ağırlıkları dikkate alınır. Bu şekilde hesaplanan puanın karşılığı olarak, öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınmak suretiyle aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri takdir olunur.

Başarı Notu

Katsayısı

Başarı Durumu

AA

4.0

Başarılı

BA

3.5

Başarılı

BB

3.0

Başarılı

CB

2.5

Başarılı

CC

2.0

Başarılı

DC

1.5

Yarıyıl Ortalamasına Göre Başarılı/Başarısız

DD

1.0

Başarısız

FD

0.5

Başarısız

FF

0.0

Başarısız

D

 

Devamsız

G

 

Geçer Ortalamaya Katılmaz

K

 

Kalır Ortalamaya Katılmaz

S

 

Süren Çalışma

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci -Yaz Dönemi hariç- o yarıyılda (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır. Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Ayrıca bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenci, o yarıyılda (DC) notu aldığı derslerden de başarısız sayılır.

Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya giremeyen öğrencilerin yarıyıl sonu sınav notu sıfır olarak alınır; ara sınav ve derse bağlı çalışmalardan aldığı notlarına göre, harfli başarı notu takdir edilerek listelere işlenir. Ancak, bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce kabul edilen mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavına alınırlar. Bu öğrencilerin yarıyıl sonu mazeret sınavlarından aldıkları notlar, yarıyıl sonu sınav notu yerine yazılarak diğer yarıyıl içi notlarıyla birlikte değerlendirilip, harfli başarı notu takdir edildikten sonra, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(G) notu, kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. Ayrıca (G) notu üniversite dışından yatay geçiş, dikey geçiş ve ÖSYS ile üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(K) notu, kredisiz dersler ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(S) notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Bir yarıyılda, o yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarılı öğrenciler (DD), (FD), (FF) ve (K) harf notu aldıkları dersleri ve diğer çalışmaları, verildikleri ilk yarıyılda tekrar ederler."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalaması 2,00’den az olan öğrenciler, o yarıyılda (DC), (DD), (FD), (FF) ve (K) harf notu aldıkları dersleri ve diğer çalışmaları, verildikleri ilk yarıyılda tekrar ederler."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 17 nci ve 19 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Bir dersten (DD), (FD), (FF) ve (K) harf notu alan veya bir dersi normal yarıyılda almamış bulunan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrar alırlar. Bu takdirde 11 inci madde hükümleri uygulanır.

Öğrenciler, tekrarlanması gereken seçmeli derslerin yerine bölüm veya yüksekokulca açılan diğer seçmeli dersleri alabilirler. Ancak, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar yeniden kullanılamaz.

Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacı ile başarmış oldukları (DC) harf notlu derslerini tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan en son harf notu geçerlidir.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — İki yıllık meslek yüksekokulları dışında, öğrenimlerinin başlangıcından itibaren ilk iki yarıyılın tüm eğitim - öğretim çalışmalarından en az bir defa (DC) harf notu alamayan öğrenciler (yatay geçiş veya intibak dışında) beşinci ve daha sonraki yarıyıllardan herhangi bir eğitim - öğretim çalışmasına yazılamazlar.”

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğinin değişik 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Azami Öğrenim Süresi Sonundaki Sınavlar

Madde 23 — Azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler, ek sınav haklarını azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen ilk yarıyılın sınav döneminde kullanmaya başlarlar. Yarıyıl sonu sınavına girebilme şartının yerine getirilememesi nedeniyle, başarısız ders sayısı beşten fazla olan bir öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ek sınavlar sonunda başarısız bulunduğu ders sayısı beş derse kadar inen öğrencilere, bu derslerin verildiği üç yarıyıl içinde kullanılmak üzere sınavlara girme hakkı tanınır. Ek sınav hakkını kullanmadan beş derse kadar başarısız olanlara, bu derslerin verildiği dört yarıyıl içinde kullanılmak üzere sınavlara girme hakkı tanınır.

Mezun olabilmek için üç veya daha az dersi kalan öğrencilere, bu derslerin verildiği yarıyıl içinde kullanılmak üzere sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, öğrenim ücretlerini kayıt yenileme süresi içinde ödemek zorundadırlar. Bu öğrenciler, sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ek sınav ve sınırsız sınav hakkı bulunan öğrenciler; yarıyıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirdikleri derslerden sınav haklarını kullanabilirler. Mezuniyetine beş ve daha az dersi kalan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getiremediği dersler için, bu şartı yerine getirmek suretiyle sınav hakkını kullanabilirler.

Bu dersler için ara sınav yapılmaz, sınav notu başarı notu olarak takdir edilir ve başarılı olabilmek için en az CC harf notu almak zorunludur. Bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Yurtdışı Üniversitelerle Öğrenci Mübadelesi

Ek Madde 4 — KTÜ ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar (Avrupa Birliği, Socrates – Erasmus vb.) uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurtdışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde KTܒde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine, kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve bölüm başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan dersleri alır.

Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de, Üniversitemizde okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir."

MADDE 11– Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 3 — 2003-2004 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı not ortalaması 2,00’den az olduğu için, 2003-2004 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılına sınamalı geçen öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere 18 inci maddenin bu Yönetmelikle yapılan değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu öğrencilerin 2003-2004 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılına ait (DC) ve (DD) notu bulunan derslerinden başarılı olabilmeleri için 2003-2004 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.”

“Geçici Madde 4 — 2003-2004 eğitim – öğretim yılında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca verilen sınav haklarını kullanacak öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere 23 üncü maddenin bu Yönetmelikle yapılan değişiklikten önceki hükmü uygulanır."

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/2/1989 tarih ve 20070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 — Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden her biri için yarıyıl içinde birer ara sınav ile yarıyıl sonunda birer yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının geçme notuna katkı oranları eşit olarak alınır. Zorunlu olmamak kaydıyla, seçmeli ders olarak alınan Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinin her birinden, yarıyıl içinde birer ara sınav yapılır. Bu sınavlardan en az CC notu ile takdir edilenler, yarıyıl için o dersten başarılı sayılırlar ve ayrıca yarıyıl sonu sınavına alınmazlar. Bu derslerden yarıyıl sonu sınavına girmesi gereken öğrencilerin, başarı durumunun belirlenmesinde sadece yarıyıl sonu sınavı esas alınır ve bu sınavdan CC notu ile takdir edilenler başarılı sayılırlar. Başarılı sayılan öğrencilerin bu dersleri, kredili olarak işlem görür.

İngilizce Okuma ve Konuşma, Mesleki İngilizce ve İş Hayatında İngilizce derslerinin her birinden yarıyıl içerisinde en az iki ara sınav ile yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Başarı notu, yarıyıl içi notları ortalamasının % 60’ı ile yarıyıl sonu sınavı notunun % 40’ının toplamı olacak şekilde hesaplanarak, harfli notlar ilgili öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Bu derslerden başarılı olabilmek için, öğrencilerin en az CC notu ile takdir edilmeleri gerekir. Bu derslerden ders tekrarı ile ilgili hükümler "Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim, Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür. Dönem V sonuna kadar bu derslerden başarılı olamayan öğrenciler, Dönem VI’ya (Aile Hekimliği) geçemezler."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

"Ek Madde 1 — Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, İngilizce Hazırlık Sınıfına tabi öğrencilerin, her yarıyılda okutulan toplam ders saatinin % 30’unu geçmemek şartı ile bazı dersleri İngilizce okutulabilir."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 15 ve 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 13/5/1997 tarih ve 22988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Yaz Döneminde bir dersten alınan harf notu, transkriptte "Yaz Dönemi" adı ile ayrı bir bölümde gösterilir. Yaz döneminde alınan harf notu, herhangi bir yarıyılın not ortalamasına katılmaz ancak, genel not ortalamasına katılır. Yaz döneminde alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için, en az (CC) harf notu almak gerekir. (DC), (DD), (FD), (FF) ve (K) harf notu alınan dersler başarısız sayılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, ilgili maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki beş yeni fıkra eklenmiştir.

"Öğrenciler, başarısız oldukları veya daha önce almadıkları dersleri Yaz Döneminde alabilirler. Bir üst sınıftan ders alabilecek durumda olan öğrenciler de üst yarıyılın derslerini yaz döneminde alabilirler. Öğrenciler, daha önce almış oldukları (CC) ve üstü harf notlu dersleri Yaz Döneminde alamazlar. Tıp Fakültesi öğrencilerinin, Yaz Döneminde Yaz Stajı dersini alabilmeleri için, önceden bu derse yazılarak devam etmiş, staj sonu sınavına girmiş, ancak bu sınavdan başarısız duruma düşmüş olması şartı aranır.

Yaz Döneminde yarıyıl sonu sınavına girebilme şartının daha önceki yarıyıllarda yerine getirilip getirilmediğine bakılmaksızın derslere devam şartı aranır.

Yaz Döneminin ait olduğu eğitim-öğretim yılında kaydını yenilemeyen ve yarıyıl uzaklaştırma disiplin cezası alan öğrenciler, Yaz Döneminde ders alamazlar. Bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan bir öğrenci, eğitim-öğretim yılı kaydını yenilemiş olmak şartıyla, cezalı olmadığı diğer yarıyılın dersleri için yazılım yapabilir.

Bir öğrencinin, Yaz Döneminde farklı bir üniversiteden ders alabilmesi için o dersin, öğrencinin kayıtlı olduğu fakültede açılmamış olması ön şarttır. Öğrencinin kayıtlı olduğu fakültede ders açılmadığı takdirde, diğer üniversitede alınacak dersin içerik, dil, kredi ve saat açısından denkliğinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Burada başarılı olunan derslerden alınan not, bu Yönetmeliğin not sistemine çevrilerek öğrencinin transkriptine işlenir ve ortalamalara katılır.

Yaz Döneminde bir ders, öğrencinin kayıtlı olduğu fakültede açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi üniversite bünyesinde başka bir fakülteden alabilir. Bu durumda o dersin içerik, dil, kredi ve saat açısından denkliğinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

Öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre, yaz döneminde interaktif olarak derslere yazılım yaparlar."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 02/03/1998 tarihli 23274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinin 1 inci ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eğitim-Öğretim Yılı: Bir eğitim-öğretim yılı; Güz Yarıyılı, Bahar Yarıyılı ve Yaz Döneminden oluşur. Her bir yarıyıl, yarıyıl sonu sınav dönemleri hariç, 14 er haftalık süreyi kapsar. 14 üncü haftalar, özür sınavları ve eksikliklerin tamamlanması için kullanılır. Yaz Döneminin süresi ise, sınavlar dahil 7 haftadır. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Akademik Takvim ile duyurulur."

"Derse Bağlı Çalışmalar: Dersin ve bilim dalının niteliğine göre yapılan uygulamalardır. Uygulama, dersin daha iyi kavranabilmesi için tamamlayıcı unsur olup, ödev, bilgisayar kullanımı, laboratuvar, saha çalışmaları, klinik uygulama ve benzeri çalışmalardır. Hangi dersin uygulamasının klinikte yapılacağı ders programında belirtilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Öğrenciler ara sınavlar, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavlar, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

Not ortalamasına katılmayan dersler, eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları, ilgili akademik kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

Ara Sınav ve Yarıyıl İçi Çalışmaları:

Bir dersten her yarıyılda iki ara sınav yapılır. Ara sınav sayısı, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile bazı dersler için bire indirilebilir.

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle, ara sınavlardan birine giremeyen öğrenciler için yarıyılın son haftasında bir mazeret sınavı yapılır. Bir dersin birden çok ara sınavına giremeyen öğrenciye haklı ve geçerli görülen mazeretleri nedeniyle sadece bir ara sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Giremediği diğer ara sınav ve kısa sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz, bunların notu sıfır olarak ağırlıklı ortalamaya katılır.

Herhangi bir sınıfın eğitim-öğretim programında yer alan derslerin ara sınavlarının yer, tarih ve saatleri bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde ilgili bölüm başkanlığınca, ders bırakma süresi içinde ilan edilir.

İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar, klinik uygulama, saha çalışması ve benzeri derse bağlı çalışmalar ile haberli olarak yapılan kısa sınavları da ara sınavlara ilaveten ayrı ayrı veya tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Bu takdirde o dersten yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği bölüm akademik kurulunda belirlenerek, bölüm başkanlıklarınca yarıyıl başında ilan edilir.

Ara sınavların, yarıyıl ders başarı notuna etkisi % 75 - % 60, yarıyıl sonu sınavının etkisi % 25 - % 40’tır. Klinik, saha çalışması gibi uygulamalı meslek derslerinin değerlendirilmesinde alınan not, başarı notuna % 50 oranında etki eder. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıklı ortalamasının % 50’si ile uygulama notunun % 50’si başarı notunu oluşturur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavların ders başarı notuna etkisi eşit olarak alınır.

Zorunlu olmamak kaydıyla seçmeli verilen Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde bir ara sınav yapılır. Ara sınavda en az CC notu ile takdir edilenler başarılı sayılırlar ayrıca yarıyıl sonu sınavına alınmazlar. Yarıyıl sonu sınavına girmesi gereken öğrencilerin başarısı sadece yarıyıl sonu sınavına göre değerlendirilir. Bu sınavda en az CC notu ile takdir edilen öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarılı sayılan öğrencilerin bu dersleri yarıyıl ortalamasına katılır.

Yarıyıl Sonu Sınavı:

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve 13 üncü madde hükümlerini yerine getirmek zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci, yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye "Devamsız" (D) notu verilir. Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda -Yaz Dönemi dışında- devam şartı aranmaz. Ancak ara sınav, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer çalışmalara katılma şartı aranır. Üniversite tarafından kültür ve spor faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler ile bölüm başkanlığı veya yüksek okul müdürlüğünce kabul edilen mazeretlerin süreleri devam şartı dışında tutulur. Raporlu olunan toplam süre derslerin % 30’unu, uygulama ve/veya laboratuvarların % 20’sini aştığı takdirde rapor izine dönüştürülerek öğrenci o yarıyıl izinli sayılır.

Yarıyıl sonu sınavları ilgili bölüm başkanlığınca ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir.

Bütünleme Sınavı:

Son sınıf öğrencilerden aşağıda yazılı şartları sağlayanlara, yarıyıl sonu sınavından sonra en geç bir ay içerisinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavına mezun olabilmek için en çok iki başarısız dersi kalan öğrenciler alınır. Mezun olabilmek için genel not ortalamasını 2,00’ye yükseltmeleri gereken öğrenciler de seçecekleri (DC) notlu en fazla iki dersten bütünleme sınavına girebilirler. Mezuniyetine en çok iki dersi kalan ve bu derslerin birinden yarıyıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getiremeyen öğrenciler, bu dersin dışındaki diğer dersinden bütünleme sınavına alınırlar. Uygulaması olan derslerden bütünleme sınavına girilebilir; ancak, dersin uygulamasından devamsız olan öğrenci, bütünleme sınavına alınmaz. Bütünleme sınavından başarılı olabilmek için en az CC harf notu gereklidir. Bütünleme başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notları dikkate alınmaz ve bütünleme sınavı notu harfli başarı olarak takdir edilir. Bütünleme sınavına girecek olan öğrenci o yıl veya yarıyıl öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Mazeret Sınavı:

Kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınava veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, giremedikleri bu sınav için mazeret sınavı hakkı verilmesi ilgili bölüm başkanlığınca karara bağlanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu yüksekokul müdürlüğüne başvuru, mazeretle ilgili belge ve raporun alındığı tarihi izleyen 5 gün içerisinde yapılmalıdır.

Notların Verilmesi:

İlgili öğretim elemanı, not cetveli ile birlikte o eğitim-öğretim çalışmasının değerlendirilmesini içeren bir raporu da bölüm başkanlığına verir. Bu raporda, öğrenci başarı durumlarının tahlili ve önerilere yer verilir. Raporlar ve not cetvelleri, bölüm akademik kurulunda görüşüldükten sonra, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından incelenir.

Bir eğitim-öğretim çalışmasına ait başarı notları, yüksekokul yönetim kurulunca incelenip, öğretim elemanı tarafından interaktif olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir. Yarıyıl sonu sınavlarını izleyen haftanın son iş gününe kadar başarı notları ile ilgili işlemlerin tamamlanması zorunludur. Bundan sonra notlar interaktif olarak ilan edilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu notları iki suret halinde düzenler. Düzenlenen bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı listelerin bir nüshası ilgili bölüm başkanlığında, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında muhafaza edilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Harfli başarı notunun takdirinde ara sınav, dönem içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavlarının yarıyıl başında ilan edilen ağırlıkları dikkate alınır. Bu şekilde hesaplanan puanın karşılığı olarak, öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınmak suretiyle aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri takdir olunur.

Başarı Notu

Katsayısı

Başarı Durumu

AA

4.0

Başarılı

BA

3.5

Başarılı

BB

3.0

Başarılı

CB

2.5

Başarılı

CC

2.0

Başarılı

DC

1.5

Yarıyıl Ortalamasına Göre Başarılı/Başarısız

DD

1.0

Başarısız

FD

0.5

Başarısız

FF

0.0

Başarısız

D

 

Devamsız

G

 

Geçer Ortalamaya Katılmaz

K

 

Kalır Ortalamaya Katılmaz

S

 

Süren Çalışma

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci -Yaz dönemi hariç- o yarıyılda (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır. Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Ayrıca bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrenci, o yarıyılda (DC) notu aldığı derslerden de başarısız sayılır.

Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya giremeyen öğrencilerin yarıyıl sonu sınavı notu sıfır olarak alınır; ara sınav ve derse bağlı çalışmalardan aldığı notlarına göre harfli başarı notu takdir edilerek listelere işlenir.

Bölüm başkanlığınca kabul edilen mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavına alınırlar. Yarıyıl sonu mazeret sınavlarından alınan notlar, yarıyıl sonu sınav notu yerine yazılarak diğer yarıyıl içi notlarıyla birlikte değerlendirilip harfli başarı notu takdir edildikten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(G) notu, kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir. Ayrıca, (G) notu üniversite dışından yatay geçiş, dikey geçiş ve ÖSYS ile üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere, evvelce almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(K) notu, kredisiz dersler ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden başarısız öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(S) notu bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen Bitirme Çalışması dersi için verilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarılı öğrenciler (DD), (FD), (FF) ve (K) harf notu aldıkları dersleri ve diğer çalışmaları verildikleri ilk yarıyılda tekrar ederler."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24 — Bir yarıyılda, o yarıyıla ait not ortalaması 2,00’den az olan öğrenciler, o yarıyılda bulunan (DC), (DD), (FD), (FF) ve (K) harf notu aldıkları dersleri ve diğer çalışmaları, verildikleri ilk yarıyılda tekrar ederler."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü ve 25 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — Bir dersten (DD), (FD), (FF) ve (K) harf notu alan veya bir dersi normal yarıyılda almamış olan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrar alırlar. Bu taktirde 17 nci madde hükümleri uygulanır.

Öğrenciler, tekrarlanması gereken seçmeli derslerin yerine bölüm veya yüksekokulca açılan diğer seçmeli dersleri alabilirler. Ancak önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar yeniden kullanılamaz.

Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacı ile başarmış oldukları (DC) harf notlu derslerini tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan en son harf notu geçerlidir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 — Öğrenimlerinin başlangıcından itibaren ilk iki yarıyılın tüm eğitim - öğretim çalışmalarından en az bir defa (DC) harf notu alamayan öğrenciler (yatay geçiş veya intibak dışında) beşinci ve daha sonraki yarıyıllardan herhangi bir eğitim - öğretim çalışmasına yazılamazlar."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Azami Öğrenim Süresi Sonundaki Sınavlar

Madde 29 — Azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler, ek sınav haklarını azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen ilk yarıyılın sınav döneminde kullanmaya başlarlar. Yarıyıl sonu sınavına girebilme şartının yerine getirilememesi nedeniyle başarısız ders sayısı beşten fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ek sınavlar sonunda başarısız bulunduğu ders sayısı beş ve daha az olan öğrencilere bu derslerin verildiği üç yarıyıl içinde kullanılmak üzere sınavlara girme hakkı tanınır. Ek sınav hakkını kullanmadan beş derse kadar başarısız olanlara, bu derslerin verildiği dört yarıyıl içinde kullanılmak üzere sınavlara girme hakkı tanınır.

Mezun olabilmek için üç veya daha az dersi kalan öğrencilere, bu derslerin verildiği yarıyıl içinde kullanmak üzere sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenci, öğrenim ücretini kayıt yenileme süresi içinde ödemek zorundadır. Bu öğrenciler, sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ek sınav ve sınırsız sınav hakkı bulunan öğrenciler; yarıyıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirdikleri derslerden sınav haklarını kullanabilirler. Mezuniyetine beş ve daha az dersi kalan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getiremediği dersler için, bu şartı yerine getirmek suretiyle sınav hakkını kullanabilirler.

Bu dersler için ara sınav yapılmaz, sınav notu başarı notu olarak takdir edilir. Başarılı olabilmek için en az CC harf notu almak zorunludur. Bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 — 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı not ortalaması 2,00’den az olduğu için 2003-2004 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılına sınamalı geçen öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere 24 üncü maddenin bu Yönetmelikle yapılan değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu öğrencilerin 2003-2004 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılına ait (DC) ve (DD) notu bulunan derslerinden başarılı olabilmeleri için 2003-2004 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. "

"Geçici Madde 2 — 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca verilen sınav haklarını kullanacak öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 29 uncu maddenin bu Yönetmelikle yapılan değişiklikten önceki hükmü uygulanır."

Yürürlük

MADDE 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Osmangazi Üniversitesinden:

Osmangazi Üniversitesi Bor Uygulama ve Araştırma Merkezi (BORAM) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelik ile Osmangazi Üniversitesine bağlı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d/2 maddesi uyarınca Bor Uygulama ve Araştırma Merkezi (BORAM) kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;

Rektör: Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

Fakülte: Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini,

Dekan: Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanını,

Müdür: Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

Merkez: Osmangazi Üniversitesi Bor Uygulama ve Araştırma Merkezini,

Bölümler: Osmangazi Üniversitesinin konu ile ilgili bölümlerini

ifade eder.

Merkezin Amaç ve Görevleri

Madde 3 — a) Bor ve bor ürünleri ile ilgili deneysel araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak, geliştirmek,

b) Bor ve bor ürünleri konularında AR-GE çalışmaları yapmak, projeler hazırlamak,

c) Bor konusunda mevcut üretim yöntemlerini geliştirmek, yeni üretim yöntemlerini araştırmak,

d) Bor tesisleri atıklarının yarattığı çevre sorunlarına çözüm getirmek,

e) Resmi ve özel kuruluşların isteği üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,

f) Bor ve bor ürünleri ile ilgili kuramsal ve deneysel çalışmalar yapacak öğretim elemanlarının ve öğrencilerin projelerini desteklemek,

g) Resmi ve özel kuruluşların bor ve bor ürünleri ile ilgili teorik ve deneysel araştırmalarına bilimsel ve teknik destek vermek,

h) Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak,

ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler, bor uygulama araştırma merkezleriyle işbirliğini sağlamak,

i) Bor kimyasalları ve uç ürünlerinin laboratuvar ve pilot ölçekte üretimi için alt yapıyı kurmak, geliştirmek,

k) Merkezde üretilen çalışmaları duyurmak amacı ile panel, seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifika ve ödül vermektir.

Merkezin Organları

Madde 4 — a) Merkez Genel Kurulu,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Müdürüdür.

Merkez Genel Kurulu

Madde 5 — Merkez Genel Kurulu, Dekan, Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcıları, üniversitenin ilgili bölümlerinin bölüm başkanları ile ilgili bölümlerin akademik kurullarının belirleyeceği birer öğretim üyesinden oluşur. Merkez Genel Kurul üyelerinin görev süreleri 3 yıldır.

Merkez Genel Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında her öğretim yılının başında ve sonunda olağan, gerek gördüğü durumlarda müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Merkez Genel Kurul toplantıları salt çoğunluk ile yapılır.

Merkez Genel Kurulunun Görevleri

Madde 6 — a) Merkez Müdür adaylarını ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu incelemek ve onaylamak,

c) Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine yeni araştırma birimlerinin kurulmasını veya mevcut birimlerin kapatılmasını önermek ve bunların çalışma kurallarını saptamak,

d) Merkezin çalışmalarını yönlendirmek için tavsiye kararı almak,

e) Bu Yönetmelikte yapılması düşünülen değişiklikler konusunda Rektörlüğe önerilerde bulunmaktır.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 7 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcıları ve fakültelerin bölüm öğretim üyeleri arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl süre için seçilen 4 üye ile birlikte 7 kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu toplantıları salt çoğunluk ile yapılır.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 — a) Merkezin genel çalışma planını düzenlemek,

b) Merkezin Genel Kurulca saptanan ilkelerinin uygulanmasını sağlamak,

c) Araç, gereç ve kaynak kullanımının araştırıcılar arasında paylaşılmasında bir program geliştirerek yardımcı olmak,

d) Merkezde yürütülen araştırma projelerinin durumunu denetlemek,

e) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak,

f) Merkezde gerçekleşen ya da Merkezce desteklenen tüm yayınların, çalışmaların kullanımları ile ilgili esasları belirlemek ve karar almak,

g) Merkezde yeni araştırma birimlerinin kurulması ya da var olan birimlerin kapatılması için Merkez Genel Kuruluna öneri sunmak ve bunların işleyiş ve denetimini sağlamak,

h) Araştırma projelerini yürüten elemanların uygulama ve yayın konularında gereksinimleri olan mali destek isteklerini karara bağlamaktır.

Merkez Müdürü

Madde 9 — Merkezin Müdürü, Merkez Genel Kurulunca seçilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görev süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

Müdür, Fakülte öğretim üyeleri arasından 2 yardımcı seçer. Merkez Müdürünün görevinin son bulması halinde, Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 10 — a) Merkezi temsil etmek, gündem hazırlayarak Merkez Yönetim ve Merkez Genel Kurulunu toplamak, başkanlıklarını yapmak,

b) Merkez Müdür Yardımcılarını seçmek,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, araştırma birimlerinin denetlenmesini ve işbirliğini sağlamak, bu birimler arasında personel görev değişikliği yapmak,

d) Her yıl sonunda Merkez Genel Kuruluna ve Rektörlüğe merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

Merkezin Araştırma Birimleri

Madde 11 — a) Kimyasal analiz laboratuvarları,

b) Tane boyutu analiz laboratuvarı,

c) Proses araştırma laboratuvarları,

- Cevher hazırlama laboratuvarı,

- Kimyasal proses laboratuvarı,

- Solvent Ekstraksiyon laboratuvarı,

d) Bor kimyasalları ve uç ürünleri araştırma laboratuvarı,

e) Tesis planlama ve projelendirme birimi,

f) Kayıt, arşiv, dokümantasyon ve eğitim birimi,

g) Merkez Genel Kurulunun uygun göreceği diğer birimlerden oluşur.

Merkezde Hizmetin Yürütülmesi

Madde 12 — Merkezin hizmetlerinin yürütülmesinde fakülte olanaklarından yararlanılır. Bu konudaki düzenlemeler Merkez Müdürü ve Dekan tarafından yapılır.

Diğer Hükümler

Madde 13 — Bu Yönetmelikte yer almayan konularda, genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı