Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Ocak 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25363

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5081 Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5082 Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5083 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2003/6720 Bulgaristan, Romanya,Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya ve Slovak Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımlarına İlişkin Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına  Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Aziz ÇELİK’in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2004/4)

 

Atama Kararı

— Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kadir Has Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğ

— 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 3)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5081

Kabul Tarihi : 27.1.2004

MADDE 1. — 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 45. — Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı yüksek öğretim kurumlarına alınan her öğrenciye disiplin notu verilir. Hangi suç ve cezalar için disiplin notundan ne miktar düşüleceği, yönetmelikte gösterilir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı Tıp Fakültesi öğrencilerinin okuldan çıkma ve çıkarılmaları ile çıkarılanlar hakkında yapılacak işlemler, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren bir ay içinde askerî öğrenci niteliğini kazanamadıkları anlaşılanlar, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde okuldan çıkarılırlar.

Lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden on sekiz yaşını tamamlayanlar kendi istekleriyle, tamamlamayanlar ise velilerinin isteğiyle okuldan çıkabilirler. Aşağıdaki hallerde ise bu öğrenciler hakkında yüksek öğretim kurumundan çıkarma işlemi yapılır:

a) Öğrenciye verilen disiplin notunu kaybedenler.

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca haklarında karar verilenler.

c) Süresi içinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar.

d) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak sağlık durumları bakımından öğrenime devam imkânı kalmayanlar.

e) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu nitelikleri değişenler.

f) Öğrenim süresi içinde evlenenler.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya üç aydan fazla hapis cezasına hüküm giyenler.

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ve rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık suçlarından biriyle hükümlülük halinde üçüncü fıkranın (g) bendinde öngörülen süre koşulu aranmaz.

Tıp Fakültesi öğrencileri hariç olmak üzere, lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları ve ceza uygulanacak fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Uyarma, öğrenciye davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi olup, uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Yüksek öğretim kurumu içinde uyulması gereken kurallara karşı kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

2) Özürsüz veya izinsiz olarak bulunması gereken yere geç gelmek, erken ayrılmak veya terk etmek.

3) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak.

4) Öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.

b) Kınama, öğrenciye davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi olup, kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Yüksek öğretim kurumu içerisinde, emir ve talimatlarla belirtilen kuralları kusurlu davranışları ile ihlal etmek.

2) Verilen emirlerin tam ve zamanında yapılmasında; resmî belge, araç ve gereçlerin korunmasında kayıtsız davranmak.

3) Genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak.

c) İzinsizlik, öğrencinin izin zamanlarında iki ilâ on gün (dahil) arasındaki bir süre ile yüksek öğretim kurumunun dışına çıkmasının yasaklanması olup, izinsizlik cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Yüksek öğretim kurumu içinde emir ve talimatlarla belirlenen kuralları kasıtlı olarak ihlal etmek.

2) Yüksek öğretim kurumunun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

3) Kasıt veya ihmalle verilen emirleri tam ve zamanında yapmamak.

4) Amirlerine hâl ve hareketleri ile saygısız davranmak.

5) Devlete ait resmî belge, araç ve gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, kasıtlı olarak tahrip etmek veya özel maksatla kullanmak.

6) Bilerek doğruyu söylememek.

7) Kurumu izinsiz terk etmek veya izin süresini geçirmek.

8) Alkollü içecek bulundurmak veya kullanmak.

9) Arkadaşları veya yüksek öğretim kurumunun diğer personeli arasında söz ve fiilleri ile hoşnutsuzluk yaratmak.

10) Yasaklanan yerlere gitmek.

11) Yasak edilen her türlü yayını okumak veya bulundurmak.

12) Toplu şikâyet veya müracaatta bulunmak.

13) Kopya çekmek.

d) Yüksek öğretim kurumundan çıkarma, öğrencinin, bir daha hiçbir şekilde askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmamak üzere öğrencilikten çıkarılması olup, öğrencilikten çıkarmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsemek veya bu gibi faaliyetlere karışmak.

2) Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.

3) Kumar oynamak.

4) İzinsiz dernek ve benzeri kuruluşlar kurmak veya bunlara üye olmak.

5) Sınavlara, derslere, stajlara kendi yerine başkasını sokmak veya başkasının yerine girmek.

6) Ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak.

7) Genel ahlâka aykırı, edep dışı, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

8) Türk Silâhlı Kuvvetleri öğrenciliği sıfatına, itibar, onur ve şerefine aykırı davranışlarda bulunmak.

Yukarıdaki sebeplerden ötürü okuldan çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesine kadar Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından okuldan uzaklaştırılabilirler.

Tıp Fakültesi öğrencileri hariç olmak üzere, lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden, sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar dışında, diğer nedenler ile okuldan ayrılanlara veya ilişikleri kesilenlere, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizi ile birlikte ödettirilir.

Gülhane Askerî Tıp Fakültesinden 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince ve lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar veya çıkanlar, hiçbir şekilde başka askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri; ilgili yüksek öğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, emniyet makamları ve kendi askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.

MADDE 2. — 2955 sayılı Kanunun 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2004

—— • ——

Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5082

Kabul Tarihi : 27.1.2004

MADDE 1. — 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır.

MADDE 2. — 2565 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

h) Bölge içindeki askerî tesislerin ve bölgeden birinci derece kara askerî yasak bölgelerinin dürbünle gözetlenmesi, bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun

Kanun No. 5083

Kabul Tarihi : 28.1.2004

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir.

Bakanlar Kurulu, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan yeni ibarelerini kaldırmaya ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir.

Türk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı

MADDE 2. — Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır.

Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.

Türk Lirasına yapılan atıflarda değişiklik

MADDE 3. — Kanunlarda ve diğer mevzuatta, idarî işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukukî muamelelerde, kıymetli evrak ve hukukî sonuç doğuran diğer belgeler ile ödeme ve değişim araçlarında Türk Lirasına veya liraya yapılan atıflar, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılır.

Banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanması

MADDE 4. — Halen tedavülde bulunan, tedavülden çekilmiş veya tedavüle çıkarılacak olan banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanmasına ilişkin boyut, renk, malzeme, çözünürlük, üzerinde bulunacak ibareler ve benzeri hususlarla ilgili şartlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir ve Resmî Gazetede ilân olunur.

İlân olunacak şartlara uymayan kişiler hakkında fiil daha ağır bir suça vücut vermediği takdirde birmilyarbeşyüzmilyon liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 5. — 24.12.1937 tarihli ve 3290 sayılı Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen tedavülde bulunan Türk Lirası banknotlar ile madeni paralar 1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arasında Yeni Türk Lirası banknotlarla ve yeni çıkarılacak madenî paralarla birlikte tedavül eder.

Söz konusu banknotların birlikte tedavülü ve değiştirilmesine ilişkin esaslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, madenî paraların birlikte tedavülü ve değiştirilmesine ilişkin esaslar ise Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

Bu Kanunun uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; görev alanlarına giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Türk Lirası üzerinden yapılan her türlü hukukî muamele ile hukukî sonuç doğuran belgelerin 2 nci maddede belirtilen değişim oranı dikkate alınarak 31.12.2005 tarihine kadar, bu tarih dahil Yeni Türk Lirasına göre değiştirilmesi halinde, muamele ve düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç ve diğer yükümlülüklerden muaftır.

GEÇİCİ MADDE 3. — 1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arasında, bütün mal ve hizmet bedellerinin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde düzenlenecek etiket ve tarife listelerinde Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası üzerinden ayrı ayrı gösterilmesi zorunludur.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6. — Bu Kanunun;

a) 4 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1.1.2005 tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/6720

26 Mart 2003 tarihinde Brüksel’de imzalanan ve ekli listede tarihleri ve sayıları yazılı kanunlarla onaylanması uygun bulunan aynı listede adları yazılı ilişik protokollerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 27/11/2003 tarihli ve SYİ-11068 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Baka

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1631

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ocak 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.  

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-38-2004-165

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1631 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ocak 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1632

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Şubat 2004 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.  

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-35-2004-161

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1632 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Şubat 2004 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1633

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Şubat 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.  

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-36-2004-162

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1633 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Şubat 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2004/4

Hırsızlık suçundan, Afyon Asliye Ceza Mahkemesi’nin 28.03.2000 günlü, Esas No: 1999/1583, Karar No: 2000/381 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası’nın 492/7., 62., 523. ve 81/2. maddeleri gereğince 10 ay 11 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Yasa’nın 40. maddesi gereğince tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Yozgat İl’i, Şefaatli İlçesi, Küçükincirli Köyü, Cilt No: 35, Hane No: 70, Birey Sıra No: 1’de nüfusa kayıtlı, Şamo ve Elmas’dan olma 10.03.1941 doğumlu, 52561701872 T.C. Kimlik Numaralı Aziz ÇELİK’in cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 15.10.2003 günlü, A.T.No: 130/10102003-052319-6471/6231 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalık ve sakatlık durumu nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

30 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5387

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğüne Hasan YILDIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

30 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 18/6/2002 tarih ve 24789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre, dersin açılıp açılmayacağı hususunda 5 inci madde hükümleri saklıdır.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 — Yaz Okuluna kayıt yaptıran her öğrenci, toplam en çok 8 kredilik ders alabilir; ancak, bir dersin kredi saatinin 8 in üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyıllara ait dersleri yaz okulunda alamazlar.”

Yürürlük

MADDE3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve Yaz Okulu programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

Yürütme

MADDE4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Kadir Has Üniversitesinden:

Kadir Has Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1 — Üniversiteye bağlı bir birim olan Merkezin amacı, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili her alanda araştırma yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştirmek ve kamuoyunun bu alanda bilgilendirilmesine ve eğitilmesine katkıda bulunmaktadır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Kadir Has Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaç, kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektedir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen,

Merkez : Kadir Has Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezini,

Üniversite : Kadir Has Üniversitesini,

Rektörlük : Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünü,

Müdür : Merkez Müdürünü,

Genel Kurul : Merkez Genel Kurulunu,

Yönetim Kurulu : Merkez Yönetim Kurulunu,

Danışma Kurulu : Merkez Danışma Kurulunu,

ifade eder.

Kuruluş

Madde 4 — Kadir Has Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 3/j maddesine ve aynı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendi uyarınca verilen izne dayanılarak kurulmuştur.

Faaliyet Alanı

Madde 5 — Merkezin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

a) Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve bunları düzenleyen hukuk dalları dikkate alınarak her türlü araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve yayınlar yayınlamak,

b) Merkezin amacı doğrultusunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile bağlantılar kurmak, ortak programlar yürütmek ve işbirliği sağlamak,

c) Merkezin amacı doğrultusunda kongre, seminer ve buna benzer toplantılar düzenlemek,

d) Diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek öneriler üzerine inceleme ve araştırma yapmak,

e) Merkezin işlerliğini sağlamak üzere, Avrupa Birliği Organları ile işbirliği sağlamak,

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yapmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar ve Yönetim

Madde 6 — Merkezin organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Genel Kurul,

c) Yönetim Kurulu,

d) Danışma Kurulu,

Müdür

Madde 7 — Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden bu göreve görevlendirilebilir.

Gerekli görüldüğünde, Rektörün gerekçeli yazısı üzerine Mütevelli Heyet Müdürün görevine süresinden önce son verebilir.

Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısı seçer. Müdür yardımcıları, müdür bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder ve verdiği işleri yaparlar. Vekalet 6 aydan fazla sürdüğünde yeni müdür atanır. Müdürün görevi herhangi bir sebep ile sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür, merkezde çalışanların ita amiridir.

Müdürün görev ve yetkileri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

b) Merkez ile Üniversite ve diğer kuruluşlar ile koordinasyonu temin etmek,

c) Her faaliyet dönemi sonunda, Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilmek üzere Merkez faaliyet raporu hazırlamak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini hazırlamak ve Kurulu başkan olarak yönetmek,

e) Merkezin, ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamaktır.

Genel Kurul

Madde 8 — Genel Kurul, Üniversitede bulunan ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili alanlarda çalışan, Rektör tarafından seçilen 10 öğretim üyesinden oluşur.

Genel Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez olağan toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantıya çağrılma gerekçesi toplantı davetinde açık biçimde belirtilir.

Genel Kurulun görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunun 4 üyesini seçmek,

b) Yönetim Kurulunca Danışma Kurulu için önerilen üyeleri seçmek,

c) Merkezin çalışmaları için ilke kararları almak,

Yönetim Kurulu

Madde 9 — Yönetim Kurulu, Müdür ile Genel Kurul tarafından kendi üyeleri içinden oy çokluğu ile seçilen 5 üyeden oluşur. Genel Kurul, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile Üniversite içinden bir başka öğretim üyesini de Yönetim Kuruluna üye olarak seçebilir. Genel Kurula Üniversiteden atanacak öğretim üyesi ikiden fazla olamaz. Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır.

Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların oyçokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışmalarını Müdür ile işbirliği içinde düzenlemek,

b) İlgili yasal düzenlemeler ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

c) Gerekli gördüğünde yetkilerinden ihtiyaç duyulanları Müdüre devretmektir.

Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az 3 ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz olarak 2 defa üst üste katılmayan üyenin üyelik sıfatı herhangi bir karara gerek olmadan sona erer.

Danışma Kurulu

Madde 10 — Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunur. Danışma Kurulu, Genel Kurulca, Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışan, Rektör tarafından önerilen 10 aday arasından seçilen 6 kişiden oluşur.

Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine çoğunluk aranmadan toplanır. Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. Danışma Kurulunun tavsiyeleri Müdür aracılığıyla Merkezin diğer organlarına iletilir.

Kadrolar

Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı