Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Ocak 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25361

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5071 Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5072 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun

5074 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5075 Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5076 Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5077 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

5078 Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5079 Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5080 Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

2004/6745 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkan,İkinci Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

— Devlet, Milli Savunma, Dışişleri, Ulaştırma ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Vatandaşlık Kararları

— 3073 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

— Bir Kişi ile İlgili Bilgilerde Düzeltme Yapılması Hakkında Karar

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Tebliğler

— Motorlu TaşıtlarVergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)

— Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından Ödenecek Tarla Muayene, Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri Hakkındaki Tebliğ (No: 2004/1)

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/5)

— Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/1)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No:2004/8)

 

Kurul Kararları

— Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 4 Adet Karar

— Kamu İhale Kuruluna Ait 51 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5071

Kabul Tarihi : 21.1.2004

MADDE 1. — 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türk Telekom yönetim kurulunda imtiyazlı hisseyi temsilen bir üye bulundurulur. Bu üye Ulaştırma Bakanlığınca atanır. İmtiyazlı hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır. İmtiyazlı hisse sahibi, sermaye artırımlarına katılmaz ve kârdan pay almaz.

MADDE 2. — Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 30. — Özelleştirme bedeli Hazine Müsteşarlığına aktarılmak ve Hazine Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün malî hakları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının Türk Telekom’daki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılır.

MADDE 3. — Telgraf ve Telefon Kanununun geçici 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Birleşme, ülkenin stratejik ve ekonomik öncelikleri gözetilmek kaydıyla gerçekleşebilir.

Türk Telekom, Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'yi borçtan arındırarak ve birleşme sonrasında bünyesinde birleşilen şirketin kayıtlarındaki toplam lisans ücreti tutarının en fazla % 10'unu da ödemek suretiyle bünyesinde birleşilen şirketin % 40 payına sahip olur.

Birleşme, Türk Ticaret Kanununun, birleşme süreci ve birleşme usulü hakkındaki hükümleri uygulanmaksızın, birleşme sözleşmesinin ve bilançolarının mevcut haliyle birleşen şirketlerin genel kurulları tarafından kabulünü takiben, birleşme kararının ticaret siciline tescil ve ilanıyla tamamlanmış olur.

Birleşme nedeniyle ve birleşme neticesinde doğacak kazanç, kurumlar vergisinden; birleşmeyle ilgili bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerden istisnadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulî işlemler, Ulaştırma Bakanlığınca yürütülür.

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/1/2004

—— • ——

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun

Kanun No. 5072

Kabul Tarihi : 22.1.2004

Amaç ve kapsam

MADDE 1. — Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflar ile bunların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenler ve kapsar.

Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, bu Kanun kapsamı dışındadır. Ancak, bu vakıfların hangi esas ve usullere göre faaliyette bulunacakları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Temel ilkeler

MADDE 2. — a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz.

b) Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz.

c) Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez.

d) Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz.

e) Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz.

f) Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz.

h) Kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ve ücretlerinden, kaynağında kesinti yaparak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapamaz.

ı) İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar.

Cezalar

MADDE 3. — 2 nci maddede belirtilen ilkelere aykırı hareket eden kamu görevlileri ile dernek ve vakıf yöneticileri, eylemleri başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca dernek ve vakıf yöneticileri hakkında görevden alma işlemi uygulanır.

Hizmetin verilebilmesi için dernek veya vakfa bağış yapılması ya da kullanılacak malzemenin dernek veya vakıftan temin edilmesinin zorunlu kılınması nedeniyle, kamu hizmeti engellenmiş veya geciktirilmiş ise ceza yarı nispetinde artırılarak tatbik edilir.

Dernek tüzüğü veya vakıf senedi bu Kanuna aykırı olan veya bu Kanuna aykırı işlemleri tespit edilen dernek ve vakıflar, genel hükümlere göre kapatılır. Kapatılan dernek malları Hazineye, vakıf malları ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eder. Bu dernek ve vakıfların yöneticileri hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıflar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, dernek tüzüklerini veya vakıf senetlerini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir.

Dernek tüzüğünü veya vakıf senedini altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen veya bu Kanuna aykırı işlemleri tespit edilen dernek ve vakıflar, genel hükümlere göre kapatılır. Kapatılan dernek malları Hazineye, vakıf malları ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eder. Ayrıca, dernek tüzüğünü veya vakıf senedini bu süre içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen yöneticiler hakkında 3 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/1/2004

—— • ——

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5074

Kabul Tarihi : 22.1.2004

MADDE 1. — 8.5.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 32/A maddesi eklenmiştir.

İzin ve denetim

MADDE 32/A. — Hayvancılık işletmelerinin kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği yönünden; ilgili mevzuat kapsamında her türlü izin ve ruhsatlarının verilmesi ile bu işletmelerin kontrol ve denetimleri Bakanlıkça yapılır. Kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğine uygun olmayan işletmelere eksikliklerini düzeltmeleri için süre verilerek uyarılır. Gerekli tedbirleri almayanlar faaliyetten men edilirler.

Bu hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 2. — 8.5.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Birinci Kısmının Yedinci Bölümünün başlığı "Gıda Olarak Faydalanılacak Hayvanlar ve Hayvansal Kökenli Gıda Maddelerinin Kontrol ve Muayeneleri" olarak değiştirilmiş ve aynı Kanunun 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Gıda olarak faydalanılacak hayvanlardan elde edilen ürünlerin halk sağlığına zararlı olmasını engellemek amacıyla canlı hayvanlar ve hayvansal kökenli gıda maddelerinde kullanımına izin verilmeyen ve/veya belirli seviyelerde bulunmasına izin verilen farmakolojik veya toksikolojik etkiye sahip maddelerin varlığını araştırmak üzere, Bakanlıkça kalıntı izleme plânı uygulanır. Bu plân, kalıntı izlenmesine yönelik olarak çiftlikten satış noktası dahil tüm alanlar ile ithalatı yapılan hayvan ve hayvansal ürünlerde yapılacak kontrolleri, alınacak numunelerin analizini ve kalıntı tespitinde yapılacak işlemleri kapsar.

Yapılan kontrollerde ve/veya analiz sonucunda, canlı hayvanlarda kullanımına izin verilen bir maddenin mevzuatla izin verilen düzeyinin üzerindeki miktarın tespiti durumunda, bu hayvanların kesimine izin verilmez. Tekrarlanan kontrol ve/veya analiz sonucunda kesime uygun bulunan hayvanların kesimine izin verilir.

Yapılan kontrollerde ve/veya analiz sonucunda canlı hayvanlarda izin verilmeyen bir madde tespiti halinde hayvanlar kasaplık amaçlı kullanılamaz.

Yapılan kontroller ve/veya analiz sonucunda izin verilmeyen madde veya izin verilen bir maddenin mevzuatla izin verilen düzeyinin üzerindeki miktarın tespiti durumunda, menşe çiftlikte bunun nedenleri araştırılır, kontrollerin sayısı artırılır ve gerekli kanunî işlem yapılır. Bu tür hayvansal kökenli gıda maddeleri tüketime sunulmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 3. — 3285 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bakanlıkça hayvanlarda kullanımına izin verilmemiş veya kullanımı farmakolojik veya toksikolojik etkileri sebebiyle yasaklanmış her türlü maddenin besleme, tedavi, koruma, araştırma ve benzeri amaçlarla hayvanlara yedirilmesi, içirilmesi veya vücuduna zerk edilmesi yasaktır. Bu maddeleri hayvanlara uygulayanlar ve bilerek bu maddeleri hayvanlarına uygulatan hayvan sahipleri ikimilyar Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/1/2004

—— • ——

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5075

Kabul Tarihi : 22.1.2004

MADDE 1. — Viyana’da 21 Ekim 2003 tarihinde imzalanan "Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşması"nın onaylanması, söz konusu Anlaşmanın imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi suretiyle uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/1/2004

—— • ——

Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 5076

Kabul Tarihi : 22.1.2004

MADDE 1. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 16 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Mimar Sinan Üniversitesi" ibareleri "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Çeşitli mevzuatta Mimar Sinan Üniversitesine yapılmış olan atıflar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine yapılmış sayılır.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/1/2004

—— • ——

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

Kanun No. 5077

Kabul Tarihi : 22.1.2004

MADDE 1. — 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan "veteriner" unvanlı kadrolar, "veteriner hekim" olarak değiştirilmiştir.

Halen bu kadrolarda çalışmakta olan personel başka bir işleme gerek olmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/1/2004

—— • ——

Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5078

Kabul Tarihi : 22.1.2004

MADDE 1. — 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 91 inci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3. Taarruz, amirin veya mafevkin vücudunda tahribatı mucip olmuşsa onbeş seneden az olmamak üzere ağır hapis, eğer ölümü mucip olmuşsa müebbet ağır hapis, az vahim hâllerde yirmidört seneden otuz seneye kadar ağır hapis cezası verilir.

4. Taarruz veya taarruza teşebbüs seferberlikte yapılmışsa yirmi seneden, az vahim hâllerde onbeş seneden az olmamak üzere ağır hapis, eylem amir veya mafevkin vücudunda tahribatı mucip olmuşsa müebbet ağır hapis, ölümü mucip olmuş ise ölüm cezası verilir.

MADDE 2. — 1632 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Askerî isyanın (M. 100) reisi veya mürettibi veya ön ayak olanları ile asilerden amire ve mafevke zorla müessir fiillerde bulunanlar münferiden yaptıkları suç müebbet ağır hapis cezasını mucip değilse, on seneden az olmamak üzere muvakkat ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE 3. — 1632 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

B) Seferberlikte veya harp hâlinin devamı müddetince vahim hâllerde ölüm cezası hükmolunur.

MADDE 4. — 1632 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 91 inci maddenin (4) numaralı fıkrası kapsamına giren suçlardan dolayı haklarında idam cezası verilen hükümlülerin dosyalarından;

a) Henüz Askerî Yargıtaya gönderilmemiş olan veya Askerî Yargıtay Başsavcılığında bulunan yahut Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiş olanlar, hükmü veren askerî mahkemece duruşma açılarak,

b) Askerî Yargıtayda bulunanlar, ilgili dairesince ele alınarak,

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır.

Askerî Yargıtay Başsavcılığında ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan dosyalar, gelişlerindeki usule uygun olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, hükmü veren askerî mahkemeye geri gönderilir.

MADDE 5. — 25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 66. — Aramaya ve zapta karar verme yetkisi; millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, askerî mahkemeye aittir.

Yukarıda belirtilen sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde askerî savcılar, teşkilâtında askerî mahkeme kurulan kıt’a komutanı veya askerî kurum amirleri ve bunların verecekleri yazılı emir üzerine diğer askerî makamlar da arama ve zapt işlemi yapabilirler. Arama ve zapt işlemleri, yirmidört saat içinde yetkili askerî mahkemenin onayına sunulur. Askerî mahkeme, kararını arama ve zapt işleminden itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, zapt kendiliğinden kalkar.

Askerî mahallerde yapılacak arama ve zapttan o yerdeki askerî birlik komutanı veya kurum amiri haberdar edilir.

Askerî mahkemenin onayına sunulmayan arama ve zapt işlemleri hakkında, aleyhine arama ve zapt işlemi yapılan kimse, askerî mahkemeden her zaman bu hususta bir karar verilmesini isteyebilir.

Yukarıdaki fıkralara göre verilecek kararlara karşı yedi gün içinde en yakın askerî mahkemeye itiraz edilebilir.

MADDE 6. — 353 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İkiden ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sanık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle birinci fıkra hükmünün uygulanamaması hâlinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her hâlde dört gün içinde yetkili mahkeme veya hâkim önüne çıkarılır.

MADDE 7. — 353 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 73. — Sanığın tutuklanmasından; yakınları, teşkilâtında askerî mahkeme kurulan kıt’a komutanı veya askerî kurum amiri ile sanığın mensup olduğu askerî birlik komutanı veya askerî kurum amiri derhal haberdar edilir.

MADDE 8. — 353 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu makam, yakalanan kişiden askerî savcıyı ve Cumhuriyet savcısını haberdar eder. Kişinin yakalandığı yakınlarına derhal bildirilir.

İkiden ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sanık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle birinci fıkra hükmünün uygulanamaması hâlinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her hâlde dört gün içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır.

MADDE 9. — 353 sayılı Kanunun 163 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/1/2004

—— • ——

Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 5079

Kabul Tarihi : 22.1.2004

MADDE 1. — 15.6.1989 tarihli ve 3580 sayılı Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eğitim giderlerinin karşılanması

Madde 11. — Parasız yatılı öğrencilerin belirlenecek miktarda kitap, kırtasiye ve diğer eğitim giderleri Bakanlıkça karşılanır.

MADDE 2. — 3580 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14. — Bakanlıkça öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okutulacak öğrencilerde aranacak şartlara; kontenjanların tespit ve dağıtımına; seçimine; parasız yatılı öğrencilikten burslu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçmeye; öğrenim süresine; eğitim giderlerinin karşılanmasına; parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesine; parasız yatılı veya burslu öğrencilerin okul değiştirmelerine ilişkin hususlarla bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/1/2004

—— • ——

Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5080

Kabul Tarihi : 22.1.2004

MADDE 1. — 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 67. — Aşağıda yazılı fiilleri işleyen asker kişiler, yabancı ülkeye kaçmış sayılarak bir seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar:

A) Herhangi bir nedenle izinli olsa dahi, yabancı ülkeye gitme müsaadesi bulunmaksızın ülke sınırları dışında üç günü geçirenler.

B) Ülke sınırları dışındaki bir askerî birlik veya görev yerinden, deniz veya hava aracından kaçıp da bu durumda üç günü geçirenler.

C) Ülke sınırları dışındaki bir askerî birlikten, deniz veya hava aracından herhangi bir nedenle ayrı düşüp de askerî veya sivil bir Türk resmî makamına veya müttefik devlet makamlarına özürsüz olarak müracaat etmeksizin üç günü geçirenler.

D) Harp esiri iken serbest bırakılıp da askerî veya sivil bir Türk resmî makamına veya müttefik devlet makamlarına teslim olmak üzere harekete geçme imkânı doğduğu halde, özürsüz olarak hareketsiz kalan ve bu durumda üç günü geçirenler.

Aşağıda yazılı hallerde üç seneden yedi seneye kadar hapis cezası verilir:

A) Fail beraberinde silah, mühimmat, savaş araç veya gerecini götürmüş ise.

B) Fail hizmet yaparken kaçmış ise.

C) Fail mükerrir ise.

Seferberlik ve savaş halinde, bu maddede yazılı mehil bir güne iner. Bu maddedeki suçu seferberlikte işleyenlere beş seneden, savaş halinde işleyenlere ise yedi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/1/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

BAŞBAKANLIK

28 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1543

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Ocak 2004 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.

—————

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI

28 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-33-2004-152

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 28 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1543 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Ocak 2004 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2004/6745
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkan,İkinci Başkan ve üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 12/1/2004 tarihli ve 3902 sayılı yazısı üzerine, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 12/12/2003 tarihli ve 5020 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

C.ÇİÇEK

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı V.

A. BABACAN

M.A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

13/1/2004 Tarihli ve 2004/6745 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

ADI VE SOYADI :

GÖREVİ :

1-

Ahmet ERTÜRK

Başkan

2-

Şakir ErcanGÜL

İkinci Başkan

3-

Ahmet Ragıp ÇELEBİ

Üye

4-

Ahmet YARIZ

Üye

5-

Osman Nuri ODUNCU

Üye

6-

Hasan İNCEKARA

Üye

7-

Kemal YAMAKOĞLU

Üye

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5459

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Hatay Bölge Müdürlüğüne, Edirne Bölge Müdürü Ökkeş KULAKOĞLU’nun atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28 Ocak 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

B.ATALAY

Başbakan

Devlet Bakanı

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5460

1 — Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Selahattin ŞAHİN’in atanması, 4958 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28 Ocak 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. BABACAN

Başbakan

Devlet Bakanı

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5496

1 — Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Gümrük Müfettiş Yardımcıları Ali ORTAPOLAT, Murat PALAOĞLU, Hakan ATAY, Halil İbrahim BOZKUŞ, Hüseyin Sadi ÇETİNTAŞ, Mustafa ÖZER, Rüfet DAĞ, Selim Baki BARITCI, Veli EKİZ, Nevzat BOZKURT,Sami CEYHAN, Ayhan TURNA, Esat Burak ERÇETİN, Muammer TANRIVERMİŞ, Mesut POLAT ve Filiz ŞAHİNER’in açık bulunan 7 nci dereceli Gümrük Müfettişliklerine, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28 Ocak 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.TÜZMEN

Başbakan

Devlet Bakanı

 

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5462

1 — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Canan İLGÜN’ün Yönetim Kurulu Üyeliği görev süresini tamamlaması sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

28 Ocak 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V.GÖNÜL

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5463

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu;

—Balkanlar Genel Müdürlüğüne, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü,

Büyükelçi Umur APAYDIN’ın

—Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne, Teftiş Kurulu Üyesi, Büyükelçi Nazif Murat ERSAVCI’nın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

28 Ocak 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. GÜL

Başbakan

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5499

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve+ 3600 ek göstergeli Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü İstanbul 4 üncü Bölge Müdürlüğüne, Dr.Haluk İbrahim ÖZMEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

28 Ocak 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

B. YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5473

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İrfan DİLSİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28 Ocak 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5478

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Hakkari İl Müdürlüğüne,Burdur İl Müdürü M.Atilla KOLUKISA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28 Ocak 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5493

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÇAĞIL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28 Ocak 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5495

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İstanbul İl Müdürlüğüne, Ahmet KAVAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28 Ocak 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5500

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Şanlıurfa İl Müdürlüğüne,Bilgin AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28 Ocak 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Sayfa Başı


20040129-1.gif (28129 bytes)

20040129-2.gif (26894 bytes)

20040129-3.gif (25973 bytes)

20040129-4.gif (25554 bytes)

20040129-5.gif (26477 bytes)

20040129-6.gif (26121 bytes)

20040129-7.gif (26432 bytes)

20040129-8.gif (25191 bytes)

20040129-9.gif (25687 bytes)

20040129-10.gif (26705 bytes)

20040129-11.gif (26350 bytes)

20040129-12.gif (27434 bytes)

20040129-13.gif (26850 bytes)

20040129-14.gif (26515 bytes)

20040129-15.gif (26834 bytes)

20040129-16.gif (26181 bytes)

20040129-17.gif (26254 bytes)

20040129-18.gif (26843 bytes)

20040129-19.gif (26503 bytes)

20040129-20.gif (27082 bytes)

20040129-21.gif (26564 bytes)

20040129-22.gif (27479 bytes)

20040129-23.gif (27968 bytes)

20040129-24.gif (27897 bytes)

20040129-25.gif (26832 bytes)

20040129-26.gif (26379 bytes)

20040129-27.gif (27554 bytes)

20040129-28.gif (27599 bytes)

20040129-29.gif (26976 bytes)

20040129-30.gif (27715 bytes)

20040129-31.gif (26930 bytes)

20040129-32.gif (27572 bytes)

20040129-33.gif (27489 bytes)

20040129-34.gif (27365 bytes)

20040129-35.gif (27497 bytes)

20040129-36.gif (28866 bytes)

20040129-37.gif (28259 bytes)

20040129-38.gif (28133 bytes)

20040129-39.gif (25941 bytes)

20040129-40.gif (27721 bytes)

20040129-41.gif (27123 bytes)

20040129-42.gif (27623 bytes)

20040129-43.gif (27940 bytes)

20040129-44.gif (28280 bytes)

20040129-45.gif (28081 bytes)

20040129-46.gif (27335 bytes)

20040129-47.gif (26771 bytes)

20040129-48.gif (27614 bytes)

20040129-49.gif (27880 bytes)

20040129-50.gif (27817 bytes)

20040129-51.gif (28775 bytes)

20040129-52.gif (27322 bytes)

20040129-53.gif (28761 bytes)

20040129-54.gif (27543 bytes)

20040129-55.gif (27665 bytes)

20040129-56.gif (27745 bytes)

20040129-57.gif (28057 bytes)

20040129-58.gif (28162 bytes)

20040129-59.gif (27930 bytes)

20040129-60.gif (28196 bytes)

20040129-61.gif (27939 bytes)

20040129-62.gif (27506 bytes)

20040129-63.gif (27177 bytes)

20040129-64.gif (27608 bytes)

20040129-65.gif (27678 bytes)

20040129-66.gif (27494 bytes)

20040129-67.gif (27621 bytes)

20040129-68.gif (28115 bytes)

20040129-69.gif (18862 bytes)

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2003 dönemi sonuna kadar bitiren adlî yargı hâkim Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini doldurdukları hâlde bu listede adlarını bulamayanlar ilân tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

ADLÎ YARGI

A - HÂKİM SINIFI

Sicil No : Adı ve Soyadı : Memuriyeti :

2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :

30675 Mustafa YÖRÜSÜN Araklı Hâkimi
31430 Huriye KASAP Manisa Hâkimi
32164 Saliha Nuran CANPOLAT Sivas Hâkimi
32203 Sait Mehmet AYDIN Sivas Hâkimi
32217 Hakkı TORLAK Yargıtay Tetkik Hâkimi
32230 İsmail TEZER Ödemiş Hâkimi
32243 Mustafa ZORLU Afyon Hâkimi
32250 Mustafa ÖZTÜRK Babaeski Hâkimi
32252 Ramazan YILMAZ Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
32257 Gürcan AKINCI Dalaman Hâkimi
32270 Malik GÜMÜŞ Pazar (Rize) Hâkimi
32305 Dursun RAMAZAN Mudanya Hâkimi
32312 Yaşar KÜÇÜKEL Antalya Hâkimi
32321 Hasan ÖZGÜN Karacabey Hâkimi
32337 Nadir GÜNGÜNEŞ Adalet Müfettişi
32377 Ali Naki CEYLAN Bayındır Hâkimi
32393 İbrahim ÇATALKAYA Mudanya Hâkimi
32421 Ali Selçuk KURUR Bursa Hâkimi
32426 Hacı Dursun PEKİN Mustafakemalpaşa Hâkimi
32442 Mustafa ÇOKKEÇECİ Sungurlu Hâkimi
32447 İbrahim GÜRKAN Sürmene Hâkimi
32470 Mahmut Fatih ÖZARSLAN Yargıtay Tetkik Hâkimi
32479 İsmail AYDIN Edirne Hâkimi
33186 Feryal ATAY Serik Hâkimi
33195 Sema Çiğdem ÇAKICI Yargıtay Tetkik Hâkimi
33412 Halil İbrahim BAKIRTAŞ Bulancak Hâkimi
33552 Suat KEŞ Bakırköy Hâkimi
34102 Mehmet YOYLU Niğde Hâkimi
34211 Hulisi AKDERE Selçuk Hâkimi
34267 Harun CAN Aksaray Hâkimi
34290 İbrahim GÜRLER Giresun Hâkimi
34392 Yusuf KAYA Ünye Hâkimi
34408 Suat GÖK İnebolu Hâkimi
34485 Ömer ERDOĞMUŞ Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
34508 Ömer Faruk TARAK Gerze Hâkimi
34610 İlhan KARA Beypazarı Hâkimi
35773 Filiz KÖKTÜRK Alanya Hâkimi
35774 Feride BOZKURT Kayseri Hâkimi
35775 Vildan FETTAHOĞLU Tokat Hâkimi
36116 Senem ALTINBULAK Yargıtay Tetkik Hâkimi
36120 Hülya CANPOLAT Köşk Hâkimi
37610 Hüseyin SUN Gemerek Hâkimi
38611 Fatma ORUÇ Düziçi Hâkimi
38641 Erol TAŞ Avanos Hâkimi
39015 Gülay ARSLAN Yargıtay Tetkik Hâkimi
3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :
32504 Bekir ERİN Honaz Hâkimi
33867 Sibel ÖZDEMİR Kemer (Antalya) Hâkimi
33951 Mustafa YILMAZEL Edremit Hâkimi
34035 Sadiye AKDARMA Gönen Hâkimi
34042 Ruşen GEDİK İznik Hâkimi
34068 Hasan ARI Didim Hâkimi
34088 Cengiz Topel ÇAY Bulancak Hâkimi
34089 Ali GÜNDAL Kestel Hâkimi
34094 Salih KAYA Hatay Hâkimi
34101 İsmail GÜLTEKİN Van Hâkimi
34144 Orhan KIZILTAŞ Bartın Hâkimi
34151 Mehmet KESMEN Zonguldak Hâkimi
34157 Eray GÜRTEKİN Urla Hâkimi
34178 Mehmet YARIKAN Pendik Hâkimi
34182 Kürşat EĞİLMEZ Tarsus Hâkimi
34189 Ahmet TURAN Düzce Hâkimi
34221 Mustafa GEZMEN Ereğli (Karadeniz) Hâkimi
34239 Arif BEKLER Adıyaman Hâkimi
34243 Aykut GÜZELTUNÇ Mustafakemalpaşa Hâkimi
34245 Ali Fuat ARSLAN Şanlıurfa Hâkimi
34251 Ahmet TURGUT Gürün Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
34281 Selçuk KURTCEBE Ödemiş Hâkimi
34284 Ali Arslan GİRİTLİ Karamürsel Hâkimi
34288 İlhan KARAGÖZ Yargıtay Tetkik Hâkimi
34322 Mehmet Halil SAYIN Van Hâkimi
34334 Abdullah TAVRİS Fethiye Hâkimi
34348 Kemal Selçuk YALÇIN Lüleburgaz Hâkimi
34351 Mesut CUMURCU Manyas Hâkimi
34388 Nevzat BİÇİCİ Düzce Hâkimi
34389 Mustafa KILIÇ Ereğli (Konya) Hâkimi
34400 Ömer Nasuh ŞAHİN Samandağı Hâkimi
34411 Vedat KARAKURT Nevşehir Hâkimi
34424 Aydın DİNÇ Karaman Hâkimi
34454 Mustafa SİMAVLI Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
34487 Abdullah CİVE Korkuteli Hâkimi
35006 Fikret KARAÇORLU Türkoğlu Hâkimi
35909 Fehmi ÖZDEMİR Samsun Hâkimi
36129 Mahmut GÜNAY Uluborlu Hâkimi
37473 Semra EKİNCİ Meriç Hâkimi
38398 Leyla ZORLU İnebolu Hâkimi
38404 Gülbeş BAŞ Manavgat Hâkimi
38406 Ülker ÖZSOY Karaman Hâkimi
38435 Bülent BULUT Çavdır Hâkimi
38598 Emine Esin ATİK İslâhiye Hâkimi
38600 Esma DAĞDAŞ Kırıkhan Hâkimi
40357 Hülya AKAR Ilgın Hâkimi

4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler:

34867 Abdurrahman KAVUN Çorlu Hâkimi
34880 Kamil ATALAY Gelibolu Hâkimi
34893 Ayşe BALIK Gölcük Hâkimi
34938 Feyza SARISOY Yargıtay Tetkik Hâkimi
34948 Ferhat BURSAL Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
34951 Tülay KARACA EFEOĞLU Rize Hâkimi
35134 Gülsüm KÜTAHYA Yargıtay Tetkik Hâkimi
35139 Figen NAZSIZ Osmaneli Hâkimi
35155 Esma CÖMERT Burdur Hâkimi
35164 Mesut Seyfi YENER Kırşehir Hâkimi
35190 Yakup Hakan GÜNAY Eyüp Hâkimi
35201 Nuran YÖRÜK Yargıtay Tetkik Hâkimi
35204 Nesrin TADIK Muğla Hâkimi
35222 Fazilet TUNA Kırşehir Hâkimi
35272 Şermin BAŞVERDİ Korkuteli Hâkimi
35279 Yegane ( ŞEHİTOĞLU) ESENGİN Bitlis Hâkimi
35298 Şadiye NAYMAN Akhisar Hâkimi
35967 Abdullah Özden DOĞAN Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
36100 Aziz ÇAĞLAR Vezirköprü Hâkimi
36111 Mehmet ŞAHİNER Edremit Hâkimi
36396 Suzan Seval KOÇDAĞ ÖZTÜRK Palu Hâkimi
37658 Veli KAFES Tavas Hâkimi
38667 Fatma UÇUK Ardanuç Hâkimi
38827 Günay ŞAHİN Kuluncak Hâkimi
40292 Mehmet Necati ORAT Seben Hâkimi
40318 Himmet BACAKSIZ Çayıralan Hâkimi
40358 Aynur MERTOĞLU Harmancık Hâkimi
36891 Özlem EĞRİDERE Kırşehir Hâkimi
37035 Mehmet Muhsin TURHAN Çivril Hâkimi

5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler:

35259 Fatih Mehmet TOSUNER Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
35826 Nazım DURMAZ Dodurga Hâkimi
35833 İbrahim Ahmet PEKDUR Doğubayazıt Hâkimi
35853 Hazar Turan ALİM Domaniç Hâkimi
35902 Hatice ÇETİNGÜL Kumluca Hâkimi
35916 Suat ARSLAN Datça Hâkimi
35943 Ümran KAPTAN Urla Hâkimi
35979 Yüksel GEZGİN Çifteler Hâkimi
35984 Nurhan AYNACI Niğde Hâkimi
35997 Esmehan YILMAZ İskenderun Hâkimi
36038 Mehmet ARI Taşköprü Hâkimi
36072 Levent KURT Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
36085 Emine DEMİRBİLEK Ardahan Hâkimi
36826 Sadettin AKYOL Yargıtay Tetkik Hâkimi
36827 Gönül YALNIZ TÜTELOĞLU Yargıtay Tetkik Hâkimi
36832 Mustafa KILINÇ Çaycuma Hâkimi
36833 Zeynel DAŞLIÇAY Sultanhisar Hâkimi
36836 Sibel BIÇAKLI Yargıtay Tetkik Hâkimi
36838 Memet Tonguç ASLAN Vize Hâkimi
36846 Hüseyin Gazi ÇAĞ Sarıgöl Hâkimi
36847 Selçuk KAYA Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
36870 Refik MAMALOĞLU Yargıtay Tetkik Hâkimi
36871 Emine Arzu KISA ÖZDEMİR Kovancılar Hâkimi
36872 Filiz ÖZER Nevşehir Hâkimi
36875 Ayşe Figen ŞAHAN Marmaris Hâkimi
36877 Hülya Nurcan ÜNSAL Karaburun Hâkimi
36881 Gülçin SÜER Enez Hâkimi
36895 Niyazi Mert ATALAY Yargıtay Tetkik Hâkimi
36899 Yamaç KAYA Ezine Hâkimi
36907 Jale ERTAN Birecik Hâkimi
36911 Hilal Sevgi HAKAN Bilecik Hâkimi
36918 Fevziye BACAK Çeşme Hâkimi
36920 Gülen ARSLAN Cihanbeyli Hâkimi
36942 Durmuş KARA Sivrihisar Hâkimi
36956 Demet (BAŞAK) KORKMAZ Andırın Hâkimi
36960 Mustafa DEMİREZ Sarayköy Hâkimi
36963 Sema EROL Bergama Hâkimi
36964 Suat ÖZCANLI Çiftlik Hâkimi
36972 Tevfik BALSOY Keban Hâkimi
36977 Uysal DÖNMEZ Çatalca Hâkimi
36981 Çiğdem (AKTEN) ŞAŞMAZ Çerkezköy Hâkimi
36982 Fatma Arzu ALDEMİR BOLOVA Çan Hâkimi
36986 Lalehan SEMERCİOĞLU Yozgat Hâkimi
36989 Sevim AKGEDİK Gülşehir Hâkimi
36992 Onur ÖZSARAÇ Akdağmadeni Hâkimi
36996 Oğuzhan SELÇUK Niksar Hâkimi
36998 Meliha YAMANARSLAN Dinar Hâkimi
37008 Nejla YÜCEL TOKLU Bozkurt (İnebolu) Hâkimi
37012 İsmail ŞAHİN Bigadiç Hâkimi
37016 Aziz SAĞIR Kabadüz Hâkimi
37019 Mustafa KUTLU Ergani Hâkimi
37022 Bahattin ÇELİK Yenipazar (Aydın) Hâkimi
37026 Ümran GÖRMEZ Çarşamba Hâkimi
37029 Salman TAN Bünyan Hâkimi
37036 Mesure BİLEK KAHRAMAN Kandıra Hâkimi
37039 Akın KOCABIÇAK Eynesil Hâkimi
37046 Özlem AKSOY Kalkandere Hâkimi
37049 Namık Kemal YAŞAR Köşk Hâkimi
37050 Reyhan KEPENEK Alanya Hâkimi
37086 Hülya GERÇEKER Yargıtay Tetkik Hâkimi
37087 Şermin GÖLÜNÇÜR Ardahan Hâkimi
37095 Cangül SAZAK Altınözü Hâkimi
37099 Nebahat FIRAT Doğubayazıt Hâkimi
37102 Sevil ZENCİR Develi Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
37104 Ali KALKAN Yargıtay Tetkik Hâkimi
37107 Gülcan ALP İnönü Hâkimi
37110 Metin TAMİRCİ Pazar (Rize) Hâkimi
37114 Veli ŞENGÜN Finike Hâkimi
37116 Beyza İffet KOÇAK Kırıkhan Hâkimi
37117 Sevgi IŞIK Lapseki Hâkimi
37122 Üzeyir TOSUN Ulubey (Uşak) Hâkimi
37148 Nükhet KAYABALI Ayvacık (Çanakkale) Hâkimi
37151 İnci BİÇKİN Yargıtay Tetkik Hâkimi
37166 Haydar KOL Banaz Hâkimi
37167 Hacı Hüseyin ORHAN Suluova Hâkimi
37173 Emel Mehtap AYDIN Keskin Hâkimi
37185 Halime AYDIN Yağlıdere Hâkimi
37187 Harun DİNÇ Akyurt Hâkimi
37206 Süleyman TOPRAK Bolvadin Hâkimi
37209 Erdal ÇİFTÇİ Senirkent Hâkimi
37210 İsmail GÖKÇE Espiye Hâkimi
37213 Fatma DURU Yargıtay Tetkik Hâkimi
37215 Seval AKTEN Yargıtay Tetkik Hâkimi
37216 Gülüzar KAHRAMAN Ortaköy (Aksaray) Hâkimi
37235 Mustafa KARAYILDIZ Saray (Tekirdağ) Hâkimi
37248 Serpil ŞAKAR Yalvaç Hâkimi
37249 Selda KURTULUŞ Kâhta Hâkimi
37253 Alev ÖZCAN Havza Hâkimi
37254 Ayşe TAŞKIN Suşehri Hâkimi
37259 Şükriye ERTÜRK Dursunbey Hâkimi
37260 Halil İbrahim KİBAR Artvin Hâkimi
37261 Tamer BULAM Emet Hâkimi
37264 Sevim KİLİS Anamur Hâkimi
37267 Fatma KANDEMİR Gazipaşa Hâkimi
37268 Mutlupınar ŞENGEL Yargıtay Tetkik Hâkimi
37270 Hülya KÖŞÜM Mardin Hâkimi
37271 Neslihan DİNÇ Karacasu Hâkimi
37272 Hakan ORUÇ Kaman Hâkimi
37274 Şeniz ÜNLÜ Ayaş Hâkimi
37275 Şebnem ÇULFAOĞLU TUNA Sandıklı Hâkimi
37278 Metin ÖZÇELİK Muratlı Hâkimi
37281 Murat OKŞAN Germencik Hâkimi
37284 Bülent OĞUZ Düziçi Hâkimi
37288 Fatma ÇORBACIOĞLU Kurucaşile Hâkimi
37291 Fatma ÖZER Haymana Hâkimi
37293 Arif ALEMDAR Göksun Hâkimi
37295 Rukiye ÇELİK Bahçe Hâkimi
37297 Hüsnü ÖKSÜZ Acıpayam Hâkimi
37303 Fahrettin CENİK Elmalı Hâkimi
37306 Ramazan AKYOL Bayat (Afyon) Hâkimi
37307 Süleyman KANDİŞ Finike Hâkimi
37318 Hasan ÇINAR Ula Hâkimi
37319 Perihan DOĞAN Nusaybin Hâkimi
37325 Zehra BOZ Yalvaç Hâkimi
37326 Aylin BADEMCİ Havza Hâkimi
37327 Ali BORA Çine Hâkimi
37329 Saadet KAMER Yargıtay Tetkik Hâkimi
37331 Hatice ÖZEN Yalvaç Hâkimi
37332 Esin (KARAGÖZ) SEVİNÇ Kadirli Hâkimi
37341 Rukiye BİNGÖL Bucak Hâkimi
37342 Tülin ERTUĞRUL ÖZKAN Dinar Hâkimi
37346 Mustafa ÇALIŞKAN Göksun Hâkimi
37348 Mustafa GÖÇER Yargıtay Tetkik Hâkimi
37353 Burhan YAZ Yahyalı Hâkimi
37358 Zuhal UZUN Yeniçağa Hâkimi
37361 Hatice (ÇALIŞ) KOPARAL Yeşilova Hâkimi
37362 Ayşıl KULALI Gürsu Hâkimi
37363 Sevgi AĞCA Bozdoğan Hâkimi
37366 Nuray KOÇ Yargıtay Tetkik Hâkimi
37368 Sevim ÇAKICI Eşme Hâkimi
37369 Hasan GÜLVER Kocaali Hâkimi
37370 Ayşe ESMER Çavdır Hâkimi
37373 İlker ÇİL Sultandağı Hâkimi
37375 Müzeyyen BAYÇELİK Serinhisar Hâkimi
37378 Hadi ÇAĞDIR Zara Hâkimi
37379 Gözde KOZİK Yargıtay Tetkik Hâkimi
37382 Feyruze TEMUR Kaynarca Hâkimi
37387 Naciye KIRKIK DOĞAN Ulukışla Hâkimi
37388 Nalan DOĞAN Keçiborlu Hâkimi
37390 Gülten YALÇIN Tavşanlı Hâkimi
37393 Müslüm GÜNEŞ Sultandağı Hâkimi
37407 Sonay ÖZDEMİR Maçka Hâkimi
37409 Şaban KAPLAN Kula Hâkimi
37412 İlksen (KIRAL) ATEŞ Kargı Hâkimi
37415 Ayten YILDIZ Karahallı Hâkimi
37416 Ömer Faruk ÖZDEMİR Şebinkarahisar Hâkimi
37457 Günay KARACABEY Yığılca Hâkimi
37458 Sinan SİVRİ Şereflikoçhisar Hâkimi
37459 Figen BOY Serinhisar Hâkimi
37460 Esra Nesibe ŞAHİN Yargıtay Tetkik Hâkimi
37462 Dilek (ÖZBEN) BULUÇ Ilgın Hâkimi
37469 Selma ÖNC AN Balya Hâkimi
37474 Selvinaz BULUT Finike Hâkimi
37477 Mehtap İŞKAR Gümüşhacıköy Hâkimi
37478 Mehtap ONÜŞ Nallıhan Hâkimi
37488 Sevgi YÜCE Kocaali Hâkimi
37489 Deyiş CESUR Eğirdir Hâkimi
37492 Ömer BOZKURT Salıpazarı Hâkimi
37495 Hatıran ALPER Dazkırı Hâkimi
37497 Fatma GÖNDOĞ BÖLÜKBAŞI Avanos Hâkimi
37500 Raziye Meral ÖZDEMİR Kangal Hâkimi
37501 Sıdıka AYDIN GÜNÜÇ Kozaklı Hâkimi
37502 Hatice TEKDEMİR KESLER Arapgir Hâkimi
37507 Hasan Hüseyin YANARDAĞ Elmalı Hâkimi
37514 Aydın ESER Yargıtay Tetkik Hâkimi
37515 Meral KÖMÜRCÜ ÇAĞLAR Vezirköprü Hâkimi
37517 Belma KARATEPE Sinop Hâkimi
37521 Zerrin ŞAKRAK Yargıtay Tetkik Hâkimi
37524 Hacim ÇİFTCİ Maçka Hâkimi
37530 Minire BİLİCİ TUTAV Saray (Tekirdağ) Hâkimi
37535 Gülcan (GARZANLI) ARKÇI Cihanbeyli Hâkimi
37550 Mustafa ARINMIŞ Yeşilhisar Hâkimi
37555 Selma POSTACI Muş Hâkimi
37556 Kader UYANIK Havran Hâkimi
37560 Tülay BERBER Çerkezköy Hâkimi
37562 Selma BAYDAR Tomarza Hâkimi
37564 Yıldırım BOZAN Hakkari Hâkimi
37567 Pervin GÖK ERMERAK Yenice ( Çanakkale) Hâkimi
37574 Filiz ÖZARSLAN Yargıtay Tetkik Hâkimi
37667 Hamza DEMİR Karpuzlu Hâkimi
38140 Özlem ARI Şebinkarahisar Hâkimi
38471 Çetin HANSU Demirköy Hâkimi
38474 Eray DOĞAN Demirköy Hâkimi
38481 Zekeriya YAVUZ Çarşıbaşı Hâkimi
38817 Atila KARATOY Hadım Hâkimi
40255 Muhittin KIRICI Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
40266 Hasan Ertuğrul ŞAHİN Pervari Hâkimi
40324 Fahrettin YILDIZ Digor Hâkimi
40326 Cemal KAYA Ortaköy (Çorum) Hâkimi
40355 Niyazi ACAR Pütürge Hâkimi
41382 Cevat KESKİN Ortaca Hâkimi
41385 Mustafa TAŞKIN Ulukışla Hâkimi
41434 Ali ALTINTAŞ Hisarcık Hâkimi
42176 Ayhan YILDIRIM Aksaray Hâkimi
42683 Ayhan SAVAŞ Köprübaşı (Salihli) Hâkimi
42709 Sevilay KILIÇ İLBAK Sındırgı Hâkimi
35214 Meral İZGİ Muradiye Hâkimi

6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler :

35247 Fatma EKİNCİ Çay Hâkimi
37002 Mehmet GÜLTEKİN Doğanyurt Hâkimi
38649 Ayhan GÜLDALI Kızıltepe Hâkimi
38652 Filiz DÜZENLİ Suşehri Hâkimi
38653 Mustafa ABLAY Elbistan Hâkimi
38665 Sevil (DOĞAN) BALCI Yalvaç Hâkimi
38669 Erdoğan DEMİRTAŞ Kurtalan Hâkimi
38672 Nedim AKALIN Hanak Hâkimi
38675 Nermin SOMAN ÖZDEMİR Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
38676 Muzaffer Seher KAPLAN Mazıdağı Hâkimi
38678 Berna DİZDAROĞULLARI KOÇ Yargıtay Tetkik Hâkimi
38696 Özlem PAMUK EDİS Samsat Hâkimi
38719 Selahaddin MENTEŞ Han Hâkimi
38726 Nihal USLU Hassa Hâkimi
38732 Ömerhan YILBAŞ Çayıralan Hâkimi
38735 Arzu USTA Arhavi Hâkimi
38747 Ataün KIRCA Ayvacık (Samsun) Hâkimi
38750 İsmahan AKKUŞ İyidere Hâkimi
38755 Necdet YÜKSEL Genç Hâkimi
38758 Mustafa ÇETİN Kemaliye Hâkimi
38760 Şenay DEMİREL Akkışla Hâkimi
38762 Nilüfer ORCAN Çaycuma Hâkimi
38763 Ufuk DELİGÖZ Hekimhan Hâkimi
38765 Sunel TÜRKÖZ Hizan Hâkimi
38772 Adnan ÖZDEMİR Kumlu Hâkimi
38775 Cemile KANDEMİR Horasan Hâkimi
38794 Füsun BENLİ Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi
38800 Mustafa Tarık ŞENTUNA Beylikova Hâkimi
38806 Halil İbrahim KÜTÜK Hilvan Hâkimi
38807 Raziye DEMİRLİ İdil Hâkimi
38825 Mübeccel ERDOĞAN Gevaş Hâkimi
39786 Kamuran Haydar ARSLANOĞLU Altıntaş Hâkimi
39794 Fatih DENİZKUŞLARI Baskil Hâkimi
39809 Ömer Adil KÜÇÜK Pasinler Hâkimi
39827 Mehmet Ali ÖZCAN Karayazı Hâkimi
39881 Mustafa BEKTAŞ Kale (Denizli) Hâkimi
40053 Bülent DALKIRAN Pazaryolu Hâkimi
40054 Mustafa BAŞER Söğütlü Hâkimi
40089 Süleyman KELEŞ Ömerli Hâkimi
40150 Savaş ŞAHİNBAY Sarız Hâkimi
40210 Ahmet ODABAŞ Karlıova Hâkimi
40214 Muhammet KARACA Hasköy Hâkimi
40219 Ömer ŞEN Sivrice Hâkimi
40249 Kemal SUBAŞI Saray (Van) Hâkimi
40303 Halil ÖKDEM Yayladere Hâkimi
40304 Ahmet Nazmi ALP Yazıhan Hâkimi
40312 Mehmet EROL Hazro Hâkimi
40336 Yasemin BENLİ Torul Hâkimi
40337 Ayhan KULA Özalp Hâkimi
40352 Yunus TUĞLU Eldivan Hâkimi
41393 Mustafa SÖYLER Hafik Hâkimi
40302 Ahmet TORUN Varto Hâkimi

7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :

39703 Atila ÖZTÜRK Beylikova Hâkimi
39983 Bekir SOYTÜRK Altunhisar Hâkimi
40149 Ümmü Gülsüm ŞAMLI Besni Hâkimi
40223 Metin TEPE Koyulhisar Hâkimi
40239 Hakkı ÖZLÜ Nazımiye Hâkimi
40342 Lütfi TÜRK Gelendost Hâkimi
40354 Ömer YILDIRIM Kemaliye Hâkimi
40761 Mehmet ÖKMEN Söke Hâkimi
40802 Ali ÇETİN Kale (Malatya) Hâkimi
40926 Murat SAZAK Orhangazi Hâkimi
41082 Suzan AKÇAY Divriği Hâkimi
41368 Ercan ARSLAN Silvan Hâkimi
41433 Murat UYAR Çorum Hâkimi
41854 Egemen KÖYLÜOĞLU Artova Hâkimi
42681 Ş.Hasan ÇEVİK Karapınar Hâkimi
42731 Yaşar PEÇEN Birecik Hâkimi

8 inci derecede terfi sürelerini bitirenler :

38957 Fatih SARIKAYA Güzelyurt Hâkimi
38958 Muharrem TERZİ Daday Hâkimi
41887 Kadir DOĞAN Kayseri Hâkimi
42024 Yusuf ÖNDER Borçka Hâkimi
42257 Cengiz OCAK İvrindi Hâkimi
42258 Ferhat CELALOĞLU Gelendost Hâkimi
42412 Sedat Selçuk ARSLAN Soma Hâkimi
42468 Yönel ÖZKAN Tavşanlı Hâkimi
42546 Okan DEMİRCİ Zonguldak Hâkimi
42713 Serap HAKLI BAYRAKTUTAN Ardahan Hâkimi

B- SAVCI SINIFI

2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler:

31494 Erol GÜNGÖR Aksaray Cumhuriyet Savcısı
32180 Murat AVCI İncirliova Cumhuriyet Savcısı
32211 Mustafa YABANOĞLU Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı
32224 Mehmet CABAOĞLU Karataş Cumhuriyet Savcısı
32242 Erdal YÜCEL Çayeli Cumhuriyet Savcısı
32248 Ekrem BEREKETBULUR Düzce Cumhuriyet Savcısı
32272 Cengiz BAL Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı
32358 İbrahim Ethem KURİŞ Sinop Cumhuriyet Başsavcısı
32365 Mehmet ÖZKILIÇ Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
32369 Ali DOĞAN Çatalca Cumhuriyet Savcısı
32386 Mehmet Salih ÇAKMAK Burdur Cumhuriyet Savcısı
32402 Hüseyin HİSLİ Bartın Cumhuriyet Savcısı
32416 Göksel ER Ayancık Cumhuriyet Savcısı
32419 Seyfettin TUNCER Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı
32424 Erdal TÜRKUCU Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı
32429 Berkant KARAKAYA Foça Cumhuriyet Başsavcısı
32433 Ahmet ADAÇOĞLU Aliağa Cumhuriyet Savcısı
32436 Fırat SÜRÜCÜ Çarşamba Cumhuriyet Savcısı
32464 Bereket TOPLAR Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
32465 Selahattin AYDOĞDU Kadıköy Cumhuriyet Savcısı
32474 Basri BAĞCI Adalet Müfettişi
32502 Kadri Tayfun YAMANARSLAN Dinar Cumhuriyet Başsavcısı
33235 Çetin CESUR Erdemli Cumhuriyet Savcısı
33260 Beşir ÇİFLİK Sincan Cumhuriyet Savcısı
33344 Aydın TEKİN İnegöl Cumhuriyet Savcısı
33385 Fikret YILMAZ Milas Cumhuriyet Savcısı
33388 Ragıp Ali METİN Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
33424 Gökhan ERGENEKON Marmaris Cumhuriyet Savcısı
33488 Süleyman Sinan ERDEM Bartın Cumhuriyet Savcısı
33533 Rıdvan YILDIRIM Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı
33537 Nuri Ahmet SARAÇ Şişli Cumhuriyet Savcısı
33574 Ömer DOĞRUÖZ Şarkışla Cumhuriyet Savcısı
33790 Aykut ALKAN Erzurum Cumhuriyet Savcısı
34155 Durmuş DORU Van Cumhuriyet Savcısı
34170 Erol SÜMER Marmaris Cumhuriyet Savcısı
34197 Selim YILDIZ Adalet Müfettişi
34253 Vedat KARAMAN Biga Cumhuriyet Savcısı
34258 Mahmut BAYBUĞA Gerze Cumhuriyet Savcısı
34329 İffet Önder ÖZER Mersin Cumhuriyet Savcısı
34379 Atilla ASLAN Mucur Cumhuriyet Savcısı
34387 Nusret Esat ÖZEL Bursa Cumhuriyet Savcısı
34434 Veli DALGALI Beypazarı Cumhuriyet Savcısı
34448 Uğur BALCIOĞLU Adalet Müfettişi
34459 Abdullah VERMEZ Kırşehir Cumhuriyet Savcısı
34505 Ali Kemal TEKİN Burhaniye Cumhuriyet Savcısı
34667 Özgür Katip KAYA Erdek Cumhuriyet Savcısı
37476 Baki İNCE Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı
38586 Muammer YÜCEL Ardeşen Cumhuriyet Savcısı
3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler;
24814 Nasrettin Osman Nuri ÇAĞLAR Polatlı Cumhuriyet Savcısı
33980 Mahmut AYDIN Rize Cumhuriyet Savcısı
34010 Avni ARSLAN Çorlu Cumhuriyet Savcısı
34096 Önder YAMAN Amasya Cumhuriyet Savcısı
34109 Birol ORMAN Domaniç Cumhuriyet Savcısı
34146 Ahmet KOZAN Alaşehir Cumhuriyet Savcısı
34205 Hüseyin KULAÇ Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı
34256 Ali GÜNGÖR Hayrabolu Cumhuriyet Savcısı
34261 Muhittin ÜZMEZ Kars Cumhuriyet Savcısı
34262 İlhami ERCAN Kilis Cumhuriyet Savcısı
34264 Murat BULUT Edremit Cumhuriyet Savcısı
34287 Cihan KANSIZ Osmaneli Cumhuriyet Savcısı
34313 Ali HAYDAR Bartın Cumhuriyet Savcısı
34330 Hikmet TURAN Emet Cumhuriyet Savcısı
34337 Muhlis YALÇIN Salıpazarı Cumhuriyet Savcısı
34352 Kadir GÜNÜÇ Kozaklı Cumhuriyet Savcısı
34362 Fatih KARAKUŞ Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
34383 Kemal DENİZ İskenderun Cumhuriyet Savcısı
34406 Mustafa DAĞ Kilis Cumhuriyet Savcısı
34413 Durak ÇETİN Ceyhan Cumhuriyet Savcısı
34429 Mehmet Kaya ZAİM Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı
34585 Şükran DEDEAĞAOĞLU Fındıklı Cumhuriyet Savcısı
34612 Cemal Murat YAPICI Malatya Cumhuriyet Savcısı
34824 Ender COŞKUN Edremit Cumhuriyet Savcısı
34910 Mehmet ÇALKAN İskenderun Cumhuriyet Savcısı
35085 Fatih GENÇ Trabzon Cumhuriyet Savcısı
35120 Halil İbrahim AKKAN Beyşehir Cumhuriyet Savcısı
35121 Nurbay AKTAŞ Salihli Cumhuriyet Savcısı
36117 Ercan BAŞARAN Seben Cumhuriyet Savcısı
37137 İrfan SAZ Balâ Cumhuriyet Savcısı
38718 Mehmet SATILMIŞ Bulanık Cumhuriyet Savcısı
38761 Can Şükrü GENÇKAN Çelikhan Cumhuriyet Savcısı
34303 Süleyman SAKİN Zile eski Cumhuriyet Savcısı halen Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler;
32360 Ertan ÖZBEK Ekinözü Cumhuriyet Savcısı
34219 Gökhan SAYIN Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
34648 Ertunç CENGİZ Biga Cumhuriyet Savcısı
34888 Uğur SÜRMELİ Ünye Cumhuriyet Savcısı
34897 Gökçen TUNCER Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı
34936 Mustafa Celal ERTÜRK Mardin Cumhuriyet Başsavcısı
34956 Hüseyin AYAR Amasra Cumhuriyet Savcısı
35169 Şahika ONGANER Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hakimi
35263 Sebiha GÜNDOĞ SÜRER Şile Cumhuriyet Savcısı
35302 Yeter GÜMÜŞ Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcısı
35489 Metin KANTAR Bayındır Cumhuriyet Savcısı
35932 Güven ÖZTÜRK Palu Cumhuriyet Savcısı
37570 İsmail SEVİNÇ Artova Cumhuriyet Savcısı

5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler ;

35845 Murat EFE Selendi Cumhuriyet Savcısı
35879 Selim ÇORBACIOĞLU Kurucaşile Cumhuriyet Savcısı
35880 Hasan AYDIN Sultanhisar Cumhuriyet Savcısı
35947 Uğur YİĞİTBİLEK Çan Cumhuriyet Savcısı
35987 Mehmet ERGİN Kars Cumhuriyet Savcısı
36008 Fahri GÜLAY Of Cumhuriyet Savcısı
36027 Mehmet ÇAĞLAYAN Kalecik Cumhuriyet Savcısı
36057 Mehmet Ali ETHEMOĞLU Demirözü Cumhuriyet Savcısı
36816 Hacı Aykut AYDIN Keskin Cumhuriyet Savcısı
36817 Yavuz PEHLİVAN Elbistan Cumhuriyet Savcısı
36830 Ümit EFEOĞLU Rize Cumhuriyet Savcısı
36844 Bahadır SAKAOĞLU Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı
36851 Mehmet CANDAR Azdavay Cumhuriyet Savcısı
36856 Şenol DEMİR Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcısı
36858 Mehmet UĞUR Muratlı Cumhuriyet Savcısı
36863 Ufuk BÜYÜKŞENGÜN Simav Cumhuriyet Savcısı
36864 İsmail Hakki ŞENTÜRK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
36865 Abidin BOZKAN Dalaman Cumhuriyet Savcısı
36866 Uğur HADİMLİ Selendi Cumhuriyet Savcısı
36873 Mustafa ONUK Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hakimi
36882 Mehmet YILMAZTÜRK Eceabat Cumhuriyet Savcısı
36883 Tufan ÇOBAN Maçka Cumhuriyet Savcısı
36888 Nihat BAHÇECİ Keban eski Cumhuriyet Savcısı halen Seydişehir Hakimi
36906 Mecit GÜRSOY Banaz Cumhuriyet Savcısı
36908 Mehmet Salim NEBİOĞLU Espiye Cumhuriyet Savcısı
36913 Muzaffer BAYEZİT Selçuk Cumhuriyet Savcısı
36915 Abdulvahap YILMAZ Sarayköy Cumhuriyet Savcısı
36919 Ali KARABULUT Güdül Cumhuriyet Savcısı
36921 Celal KARA Vize Cumhuriyet Savcısı
36923 Celal NEFES Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı
36924 Nihat TAŞKIN Enez Cumhuriyet Savcısı
36926 Haki ÇELİKER Eceabat Cumhuriyet Savcısı
36928 Cesim EREN Muş Cumhuriyet Savcısı
36945 Ekrem DİNÇER Arsin Cumhuriyet Savcısı
36947 Selami CANDEMİR Adalet Müfettişi
36949 Ahmet Anıl GÜNGÖR Çayıralan Cumhuriyet Savcısı
36959 Celal ORAK Acıpayam Cumhuriyet Savcısı
36962 Mustafa SAYLAM Balâ Cumhuriyet Savcısı
36966 Taner AKSAKAL Çameli Cumhuriyet Savcısı
36973 Erdal KARATEPE Sinop Cumhuriyet Savcısı
36974 Nevzat KANDIRMAZ Tavas Cumhuriyet Savcısı
36979 Akif ÖZGÜN Kırşehir Cumhuriyet Savcısı
36983 Mustafa PEKER Ayaş Cumhuriyet Savcısı
36984 Sadi GEGİN Seyitgazi Cumhuriyet Savcısı
36991 Vekil ÖZTÜRK Yenişehir Cumhuriyet Savcısı
37007 Ömer KARA Hakkâri Cumhuriyet Savcısı
37009 Davut DAĞ Bozcaada Cumhuriyet Savcısı
37021 Erkan YILMAZ Saray (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcısı
37030 Abbas TEMİZ Karpuzlu Cumhuriyet Savcısı
37044 Hüseyin KAYIKÇI Lapseki Cumhuriyet Savcısı
37047 Sinan İNAL Orhaneli Cumhuriyet Savcısı
37054 Sinan KARAKUŞ Battalgazi Cumhuriyet Savcısı
37058 Hayati TÜRK Demirci Cumhuriyet Savcısı
37075 İsmail ŞAHİN Osmancık Cumhuriyet Savcısı
37080 Bilge BOZCA Kadirli Cumhuriyet Savcısı
37089 Fethi Yavuz UYSAL Mengen Cumhuriyet Savcısı
37090 Yavuz YILMAZ Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısı
37091 Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA Eruh Cumhuriyet Savcısı
37096 Talip KARAKUŞ Mecitözü Cumhuriyet Savcısı
37097 Ekrem ŞAKAR Aydıncık (Silifke) Cumhuriyet Savcısı
37100 Altan ÜNLÜ Ayaş Cumhuriyet Savcısı
37105 Ali Can KARAKAŞ İpsala Cumhuriyet Savcısı
37109 İbrahim ATASU Gülyalı Cumhuriyet Savcısı
37112 Halil İbrahim PURAN Karacasu Cumhuriyet Savcısı
37115 Hidayet SAKALLI Kuyucak Cumhuriyet Savcısı
37147 Nazım YİĞİT Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
37156 Fırat Sinan KANDEMİR Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı
37158 Ertuğrul SARIYAR Keşap Cumhuriyet Savcısı
37165 Mehmet Emin ERTEM Tonya Cumhuriyet Savcısı
37174 Seyfullah ASLAN Seydişehir Cumhuriyet Savcısı
37190 Özgür AKDOĞAN Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hakimi
37193 Bülent CEBECİ Pazarcık Cumhuriyet Savcısı
37195 Mehmet ÇETİNKAYA Bayburt Cumhuriyet Savcısı
37219 Orhan KORKMAZ Divriği Cumhuriyet Savcısı
37220 Bayram ERTAŞ Köşk Cumhuriyet Savcısı
37221 Mukaddem GEZER Kemah Cumhuriyet Savcısı
37223 İlkay ÖZCAN Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı
37224 Celalettin KARANFİL Nurdağı Cumhuriyet Savcısı
37228 Mustafa ERTÜRK Dursunbey Cumhuriyet Savcısı
37233 Mustafa LOKMAN Akpınar Cumhuriyet Savcısı
37234 Nuri Veysel EREN Darende Cumhuriyet Savcısı
37243 Mehmet Engin KORKMAZ Elbistan Cumhuriyet Savcısı
37263 Tamer ARİFOĞLU Viranşehir Cumhuriyet Savcısı
37265 Aydın ÖZDEMİR Eynesil Cumhuriyet Savcısı
37283 Eyyüp MUTLU Yenipazar (Aydın) Cumhuriyet Savcısı
37301 Muhammet SAVRAN Pazar (Tokat) Cumhuriyet Savcısı
37302 Tuncer ÇETİN Niksar Cumhuriyet Savcısı
37313 Abdullah GÜNDÜZ Bayramiç Cumhuriyet Savcısı
37321 Olcay ALİCANOĞLU Viranşehir Cumhuriyet Savcısı
37322 Ahmet ÇAM Nizip Cumhuriyet Savcısı
37337 Onur EKİNCİ Devrek Cumhuriyet Savcısı
37372 Ali ÖZTÜRK Siirt Cumhuriyet Savcısı
37381 Hüseyin ASLAN Oltu Cumhuriyet Savcısı
37383 Hasan ÇAKICI Eşme Cumhuriyet Savcısı
37384 Cengiz ÖZÜLKÜ Kaş Cumhuriyet Savcısı
37385 Ayhan CÜREBAL Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hakimi
37391 Mehmet KARACA Güney Cumhuriyet Savcısı
37400 Mendires ARICAN Çaykara Cumhuriyet Savcısı
37405 Hayrettin AKKAYA Balya Cumhuriyet Savcısı
37413 Ali ÇOBAN Babadağ Cumhuriyet Savcısı
37414 Mithat KUTANOĞLU Pamukova Cumhuriyet Savcısı
37475 Recep OSOYDAN İncesu Cumhuriyet Savcısı
37482 Ali Alper SAYLAN Hafik Cumhuriyet Savcısı
37486 Şeref KAYA Sarıcakaya Cumhuriyet Savcısı
37487 Zülfikar TEKİRDAĞ Dörtdivan Cumhuriyet Savcısı
37490 Mehmet ÖZCAN Havza Cumhuriyet Savcısı
37493 Feridun BECERİKLİ Çaykara Cumhuriyet Savcısı
37498 Remzi ÇANTA Gülnar Cumhuriyet Savcısı
37503 Mehmet Sabri KILIÇ Küre Cumhuriyet Savcısı
37509 Hasan YILDIRIM İmranlı Cumhuriyet Savcısı
37518 Hüseyin PARLAKKILINÇ Ortaköy (Aksaray) Cumhuriyet Savcısı
37545 Özkan BALCI Kumru Cumhuriyet Savcısı
37553 Mehmet Akif EKİNCİ Meriç Cumhuriyet Savcısı
37575 Mahmut TOKMAK Çamardı Cumhuriyet Savcısı
37680 Hakan PEKTAŞ Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı
37957 Ali Oğuz ŞAHİN İhsaniye Cumhuriyet Savcısı
38080 Ramazan ALPTEKİN Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı
38139 Doğan GEDİK Çamlıyayla Cumhuriyet Savcısı
38153 Levent SÖKAL Altınözü Cumhuriyet Savcısı
38252 Sacit YILMAZ Beylikova Cumhuriyet Savcısı
38344 Ahmet Cemal GÜRGEN Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı
38468 Mehmet Fatih BELVİRANLI Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hakimi
38524 Ersel YILDIZ Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı
38531 Mehmet Murat YARDIMCI Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
38553 Alparslan KORKMAZ Akçakent Cumhuriyet Savcısı
38710 Hayati KESKİN Gölyaka Cumhuriyet Savcısı
40392 Hikmet GÜRBÜZ Çiftlik Cumhuriyet Savcısı
41404 Uğur KOÇ Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı
41435 Hüseyin YAYLA Bolvadin Cumhuriyet Savcısı

6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler ;

38650 Ali DERELİ Maden Cumhuriyet Savcısı
38654 Levent ÜNSAL Gelendost eski Cumhuriyet Savcısı halen Hilvan Hâkimi
38655 Bülent ALBAYRAK Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hakimi
38659 Mustafa Şinasi KOÇ Tercan Cumhuriyet Savcısı
38687 Osman İlter DOĞAN Aybastı Cumhuriyet Savcısı
38689 Rasim İsa BİLGEN Bozkır Cumhuriyet Savcısı
38704 Kerem UÇKAN Hamur Cumhuriyet Savcısı
38713 Yusuf ERASLAN Tuzluca Cumhuriyet Savcısı
38723 Ayhan AKYOL Gürpınar Cumhuriyet Savcısı
38730 Alpaslan IŞIN Pazaryolu Cumhuriyet Savcısı
38734 Fehmi AŞGUN Sivaslı Cumhuriyet Savcısı
38736 Rasim KARAKULLUKCU Silvan Cumhuriyet Savcısı
38753 Mehmet Ali KURT Akçakale Cumhuriyet Savcısı
38754 Tuncay ELARSLAN Halfeti Cumhuriyet Savcısı
38766 Zafer TEKİR Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı
38769 Ahmet TAŞYURT Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
38774 Alper SÜRGEN Akçakoca Cumhuriyet Savcısı
38791 Yavuz OSAN Hizan Cumhuriyet Savcısı
38792 Harun Veli KOÇALİ Ezine Cumhuriyet Savcısı
38802 Mustafa DEMİREL İmamoğlu Cumhuriyet Savcısı
38803 İbrahim Halil DAĞLI Nurhak Cumhuriyet Savcısı
38816 Murat KILIÇ Abana Cumhuriyet Savcısı
38828 Mehmet ARIKAN Güneysınır Cumhuriyet Savcısı
38833 Metin ASLAN Bozova Cumhuriyet Savcısı
39500 İsmail Savaş YÜKSEL İnhisar Cumhuriyet Savcısı
39519 Hakan KAÇTI Şemdinli Cumhuriyet Savcısı
39531 Mustafa Aslan BATI Çelikhan Cumhuriyet Savcısı
39580 Feridun KABADAYI Doğanyol Cumhuriyet Savcısı
39681 Mustafa ÖZTÜRK Ovacık (Karabük ) Cumhuriyet Savcısı
39804 Mesut ERDİNÇ BAYHAN Şaphane Cumhuriyet Savcısı
39969 Zekeriya ŞEN Köprübaşı (Trabzon) Cumhuriyet Savcısı
39997 Ulvi KARDEŞ Dargeçit Cumhuriyet Savcısı
40044 Ali ORHAN Kemaliye Cumhuriyet Savcısı
40078 Orhan Nihat ÜNSAL Posof Cumhuriyet Savcısı
40137 Mustafa YAPICI Andırın Cumhuriyet Savcısı
40174 Mustafa KAZANKAYA İspir Cumhuriyet Savcısı
40305 Fatih AÇIL Büyükorhan Cumhuriyet Savcısı
40306 Şehmus ERNAS Ömerli Cumhuriyet Savcısı
40313 Aydın CAN Hilvan Cumhuriyet Savcısı
40314 Mustafa YAĞIZ Han Cumhuriyet Savcısı
40315 Cumhur ŞENGÜL Göynük eski Cumhuriyet Savcısı halen Samsat Hâkimi
40327 Kenan YILDIRIM Alacakaya Cumhuriyet Savcısı
40349 Mikail ÖZDEMİR Dumlupınar Cumhuriyet Savcısı
40350 Fahrettin KIRBIYIK Alucra Cumhuriyet Savcısı
41464 Aslan USLU Antalya Cumhuriyet Savcısı
7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler ;
38830 Abdurrahman Hakan AVŞAR Yüksekova Cumhuriyet Savcısı
39477 Gürcan ERKAN Ayrancı (Karaman) Cumhuriyet Savcısı
40452 Ali Ulvi YILMAZ Özalp Cumhuriyet Savcısı
40823 İsmail POLAT Trabzon Cumhuriyet Savcısı
42717 Muhittin EKİNCİ Ulukışla Cumhuriyet Savcısı
8 inci derecede terfi sürelerini bitirenler ;
38960 Erdal ŞIMARMAZ Sandıklı Cumhuriyet Savcısı
41821 Ecevit Kerem SÖYLER Kayseri Cumhuriyet Savcısı
42095 Fahri KÖRLÜ Yalvaç Cumhuriyet Savcısı
42182 Mehmet SEZER Köprübaşı (Trabzon) Cumhuriyet Savcısı
42538 İsmail KANTAR Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı

İDARİ YARGI

2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler:
32654 Fadime VAR Danıştay Tetkik Hâkimi
32666 Neşe KURT Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi
32687 Fethi ASLAN Danıştay Tetkik Hâkimi
32734 Çağlar IŞIK Danıştay Tetkik Hâkimi
32748 Mehmet Engin ÇAKMAK Danıştay Tetkik Hâkimi
32875 Ali ALPAT Danıştay Tetkik Hâkimi
32881 Mustafa KOÇAK Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
33582 Sadettin YAMAN Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
33603 Yılmaz AKÇİL Erzurum İdare Mahkemesi Başkanı
33618 Mehmet KÜÇÜKGÖZ Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
33620 İbrahim AKDAĞ Manisa Vergi Mahkemesi Başkanı
33770 Muhsin YILDIZ Danıştay Tetkik Hâkimi olup Cumhurbaşkanlığında görevli
33776 Mehmet Emin KAÇAR Danıştay Tetkik Hâkimi
33780 Cevdet ERKAN Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
33786 Şule TATAROĞLU Danıştay Tetkik Hâkimi
33787 Hüseyin EMSAL Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
33834 Nedret ENGİN Malatya Vergi Mahkemesi Başkanı
38022 Fikret DELİKTAŞ Danıştay Tetkik Hâkimi

3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler ;

34798 Feyza GÜNEL Danıştay Tetkik Hâkimi
4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler ;
38008 Hasan UZUNOVA İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
38055 Mürsel İYİDOĞAN İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi
38564 Mahmut ŞAHİN Mersin İdare Mahkemesi Üyesi
5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler ;
37753 Fikret ERKAN Danıştay Tetkik Hâkimi
37760 İbrahim ÇINAR İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
37777 Süleyman AYHAN Malatya İdare Mahkemesi Üyesi
37789 Sadık SAĞLAM İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
37815 Aytaç KURT Danıştay Tetkik Hâkimi
37819 Hasan DELİCE Danıştay Tetkik Hâkimi
37821 Mehmet Fatih ERCİYAS Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi
37823 Muhammet Ali ÖZTÜRKLER Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
37849 Bülent Savaş GÜLER Mersin İdare Mahkemesi Üyesi
37860 Mustafa ARIK Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
37861 Mehmet BARIŞ Samsun Vergi Mahkemesi Üyesi
37867 Ergün GÖKDAM Danıştay Tetkik Hâkimi
37871 Bekir Ufuk KADIGİL Danıştay Tetkik Hâkimi
37896 Özlem (ERDEM) KARAHANOĞULLARI Danıştay Tetkik Hâkimi
37899 Okay KOÇAK Samsun İdare Mahkemesi Üyesi
37901 Yahya ŞAHİN Danıştay Tetkik Hâkimi
37909 Erkan KUNDURACI Danıştay Tetkik Hâkimi
37969 Ramazan Serdar UYAR Danıştay Tetkik Hâkimi
37974 Rahmiye Pelin (OLGAÇ) AKÇA Danıştay Tetkik Hâkimi
37980 Erkan DEMİRTAŞ Danıştay Tetkik Hâkimi
37985 Fetih SAYIN İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
37987 Şahap Güven BOYDAK Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
38005 Meriç ERDOĞAN Van İdare Mahkemesi Üyesi
38021 Mehtap ÇETİNKAYA Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi
38030 Gülsen TILTAK Danıştay Tetkik Hâkimi
38054 Ali ÜZER Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi

6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler ;

37766 Gülten HATİPOĞLU Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
37859 Sevcan GÜLŞEN Danıştay Tetkik Hâkimi
37746 Mustafa KARABULUT Danıştay Tetkik Hâkimi
37978 Serap (YILDIZ) GÖL Zonguldak Vergi Mahkemesi üyesi

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

(Seri No: 22)

5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun' 23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun2 5 inci maddesinin son fıkrasında, "( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı3 gereğince; 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5' ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

( I ) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 2004 yılı için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ile belirlenmiştir.

13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

1- Kasko Sigortası Değeri Uygulaması

1.1 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddesinin ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından cinsi, kodu, model, marka ve tipi esas alınarak yayınlanan ve yetkili sigorta acentelerine bildirilen, 2004 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak olan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5 ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

1.2. Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.

1.3 Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

2- Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi

2.1. 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılının Ocak ayında yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" esas alınacaktır.

Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından tespit edilerek 2004 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.

2.3. Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği • tarafından 2004 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde bulunan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır. Her hangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan taşıtların hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

2.4 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.

3- Mükellefler ve Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

İlgili trafik tescil kuruluşlarında adına kayıt ve tescilli otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıt bulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin; kasko sigortası değeri esası uygulamasından yararlanmak istemeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

3.1. 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan ( EK: 1) "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" nün yetkili bir sigorta acentesinden alınarak, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

3.2. Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak yetkili sigorta acentelerine bildirilmiş olan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından bir örneği tebliğ ekinde bulunan (EK:1) "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (Bildirim Formunun internetteki www.gelirler.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.

3.3. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden alınarak, buna göre "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.

3.4. Mükellef müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludurlar.

4- Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının; 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutan olarak uygulanacaktır.

Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm3 olan 1993 model 12 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 30.000.000.000 TL olması halinde, 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Taşıtın kasko sigortasına esas değeri 30.000.000.000 TL

Taşıtın kasko sigortası değerinin % 5'i 1.500.000.000TL

(30.000.000.000 X %5=) 1.500.000.000 TL

2004 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı l .800.000.000 TL

Kasko sigortası değerine göre ödenmesi gereken MTV tutarı l .250.000.000 TL

Örnekte görüldüğü üzere; motorlu taşıtlar vergisi tutan kasko sigortası değerinin %5'ini aştığından, taşıtın yer aldığı motor silindir hacmi 4001 cm3 yukarısı ve 12-15 yaş grubunun, bir alt kademesinde yer alan 3501-4000 cm3 arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı (1.250.000.000 TL) olacaktır.

5- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi veya Taşıt Vergisinin Mahsup ve İade İşlemleri

5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 4 üncü madde ile; 3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun l inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisi ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilecektir.

Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde bu vergi, 2004 taksit aylarında ödenecektir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin talebi üzerine iade olunacak, ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi ise terkin edilecektir.

Bu hükme göre yapılacak olan mahsup ve iade işlemleri, 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin4 IV-] inci bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 13.1.2004 tarih ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre uygulanacak olan kasko sigortası değeri esasına göre motorlu taşıtlar vergisi tutarları hesaplandıktan sonra, bu tutar üzerinden yapılacak olan ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi tutarının mahsup ve iade işlemleri, söz konusu genel tebliğde belirtilmiş olan usul ve esaslara göre yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

____________________________________________________

1 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

?23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

'23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

4 10/1/2004 tarihli ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

EK:1

2004 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SİGORTASI DEĞERİ BİLDİRİM FORMU

I - MÜKELLEF BİLGİLERİ

VERGİ KİMLİK NUMARASI  
ADI-SOYADI, UNVANI  
İKAMETGAH ADRESİ  

II-TAŞIT BİLGİLERİ

TESCİL TARİHİ  
PLAKA NO  
MARKASI  
MODELİ  
CİNSİ  
TİPİ  
SİLİNDİR HACMİ ( CM3)  
MOTOR NO  
ŞASİ NO  
A. KODU  

III - BİLDİRİMİ DÜZENLEYEN YETKİLİ SİGORTA ACENTESİ BİLGİLERİ

Adı-Soyadı, Unvanı  
Vergi Kimlik Numarası  
Birlik Sicil Numarası  
Acente Numarası  
Adresi  
Bildirim Düzenlenme Tarihi  
Yukarıda özellikleri belirtilen taşıtın 2004 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenen kasko sigortasına esas değeri

............................................................................TLdir.*

(Yalnız: : .....................................................................................................TLdir)**

Mükellef

Adı-Soyadı

İmza

Bildirimi Düzenleyen

Yetkili Sigorta Acentesi

İmza-Kaşe

* Rakamla yazılacaktır.  
** Yazı ile yazılacaktır.  

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından Ödenecek Tarla Muayene, Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No:2004/1)

Alınacak ücretler

Madde 1 — Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrollerine tabi tutulmasını isteyen resmi kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden 21/8/1963 tarihli ve 308 sayılı "Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun"un 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen esaslar dahilinde ücret alınır.

a) Tohumlukların tarla muayene, laboratuvar analiz ve testleri için aşağıdaki Tablo'da belirtilen ücretler esas alınır.

b) Tahakkuk eden ücret tutarı; tohumluk numunelerini kontrol eden Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü ile Antalya, İçel, Diyarbakır ve Samsun İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri hesaplarına peşin olarak yatırılır.

c) Sözleşmeli tohumluk yetiştiriciliğinde, tahakkuk eden ücret tutarını sözleşmeyi yapan yetiştirici öder.

d) Tarla muayene, laboratuvar analiz ve test ücretleri (b) bendinde belirtilen kuruluşlara tohumluk numuneleri ile birlikte gönderilen numune gönderme protokolünde bildirilen tohumluk miktarı kilogram (kg) üzerinden hesaplanır.

e) Tohumluk laboratuvar analiz ve testleri sonucunda fiziksel safiyet ve/veya tohumla geçen ve mücadelesi mümkün olan hastalıklar nedeniyle ait olduğu sınıfın standardını tutmayarak sınıf düşmüş veya kaybetmiş ise yetiştirici tohumluğu selektörden geçirmek ve/veya hastalıklarla mücadelesini yapmak kaydıyla Bakanlık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne müracaat ederek tohumluktan yeniden numune alınıp analiz ve teste tabi tutulmasını talep edebilir.

Bakanlığın uygun görüşü ile yeniden analiz ve teste tabi tutulacak tohumluklar için ödenecek ücret tablo’da belirtilen ücret miktarının iki katıdır.

f) Numunenin temsil ettiği tohumlukların tarla muayene, laboratuvar analiz ve test ücretlerinin tutarı 40.000.000 TL den düşük ise, ücret 40.000.000 TL. olarak tahakkuk ettirilir.

g) Tablo'da yer almayan tohumlukların tarla muayene, laboratuvar analiz ve test ücretleri benzer tohumluklar gibi tahakkuk ettirilir.

h) OECD ve ISTA sertifikası gibi Uluslararasında geçerli tohumluk sertifikalarının verilmesi halinde tarla muayene, laboratuvar analiz ve test ücretlerine ilave olarak her bir belge için 10.000.000 TL. alınır.

i) Karışım numunelerde analiz ücreti 80.0000.000 TL. olarak tahakkuk ettirilir.

j) Tarla muayene, laboratuvar analiz ve testleri için yatırılan ücret iade edilmez.

Fidan ve çilek fideleri için uygulanacak ücret

Madde 2 — Fidan etiket ücreti 70.000 TL., çilek fidesi etiket ücreti 80.000 TL, sertifiye edilen her meyve ve asma fidanı için sertifikasyon ücreti 3.250 TL, çilek fidesi için sertifikasyon ücreti 700 TL. olarak tespit edilmiştir. Tahakkuk eden ücret tutarı, Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına peşin olarak yatırılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 3 — 8/2/2003 tarihli ve 25018 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2003/2 nolu "Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından Ödenecek Tarla Muayene, Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

20040129-70.gif (36512 bytes)

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/5)

MADDE l - 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği"hin 4 Üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bu Yönetmelikte geçen;" ibaresi "Bu Tebliğde geçen;" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 7nci maddesinin (c) bendinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"- Gıda maddelerinin net miktar ve süzme ağırlığı metrik sisteme göre beyan edilmelidir.

-Gıda üretim yerleri ve toplu tüketim yerleri hariç olmak üzere ambalajlı olarak doğrudan tüketiciye sunulan gıda maddelerinin nominal dolum miktarları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik" 80/232/AT ve "Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelik" 75/106/AT ye göre belirlenir."

MADDE 3 - Aynı Tebliğin "Besin Öğeleri ile İlgili Beyan Tablosu" başlıklı 4 numaralı Ekinin son satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Vitaminler ve

mineraller

Kaynak

 

 

Yüksek

100 g katı gıdada Beslenme Referans Değerinin % 15'inden az olmamalıdır,

100 ml sıvı gıdada Beslenme Referans Değerinin % 15 inden az olmamalıdır.

100 kcal'de Beslenme Referans Değerinin % 5'inden az olmamalıdır.

Kaynak için verilen değerlerin 2 katı olmalıdır.

MADDE 4 - Aynı Tebliğin 6 numaralı Ekinde yer alan dip not, aşağıdaki Şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sadece işlem görmüş peynirler ve işlenmiş peynir bazlı ürünler için

(2) Spesifik ismi veya EC numarasının belirtilmesi zorunlu değildir."

MADDE 5 - Aynı Tebliğin 7 numaralı Eki yürürlükten kaldırılmış ve diğer ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 6 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ

Amaç:

Madde l- Bu tebliğin amacı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 06.08.2003 tarihli, 25191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4958 sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince sigorta primi kesilmeyecek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek olan yemek paraları ile çocuk ve aile zamlarının ne şekilde hesaplanacağına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu tebliğ, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun prime esas kazançlar başlığı altında yer alan 77 nci maddesi gereğince sigorta primi kesilmeyecek olan yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının günlük ve aylık miktarlarının işverenlerce ne şekilde hesaplanacağına ilişkin kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu tebliğin dayanağı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 29.07.2003 tarihli, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile değişik 77 nci maddesidir.

Uygulama

Madde 4- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı öngörülmüştür.

Kanunda yapılan bu düzenleme karşısında;

a- Yemek Paralan,

506 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan madde hükmünün uygulanmasında, sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6'sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla bu tutardan sigorta primi kesilmemesi,

b- Çocuk Zammı,

Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) çocukların 18 yaşını, orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğretim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, yani bu miktarlardan sigorta primi kesilmemesi,

c- Aile Zammı,

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması durumunda, her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla söz konusu miktardan sigorta primi kesilmemesi,

Uygun görülmüştür.

Yemek Paralan, Çocuk ve Aile Zamlarının Yıllık Ödenmesi

Madde 5- Sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde bunların 4 üncü maddeye göre bulunacak aylık tutarının 12 katını geçmemesi şartıyla defaten yapılan bu ad altındaki yıllık ödemeler de sigorta priminden muaf tutularak, sigorta primi kesilmeyecektir.

Kazançların Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırının Altında Kalması

Madde 6- Uygulama başlığı altında 4 ncü maddede ne şekilde hesaplanacağı belirtilen yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının, sigorta primine esas kazanç toplamından indirilmesinden sonra geriye kalan sigorta primi kesilecek kazançlar toplamının, prime esas kazanç alt sınırının altında kalması halinde, 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesi gereğince sigorta primine esas kazanç alt sınırının altında sigorta primi ödenemeyecek olması nedeniyle sigorta primine esas kazanç altı sınırı ile sigortalının kazancı arasındaki fark tutara ilişkin sigorta primlerinin tümünün işverence karşılanması gerekmektedir.

Yürürlük

Madde 7- Bu tebliğ 01.01.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/1)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

Madde 1- Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. (ELPA) tarafından yapılan ve diğer yerli üreticiler Şahin Lateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şahin Lateks) ile Koza İplik ve Dokuma San. Tic. Ltd. Şti. (Koza İplik) tarafından desteklenen başvuru üzerine, Malezya menşeli “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler” (kauçuk iplik) için 11/04/2003 tarih ve 25076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/5 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Halen, 31/07/2003 tarih ve 25185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/15 sayılı Tebliğ ile alınmış geçici önlem yürürlükte bulunmaktadır.

Kapsam

Madde 2- Bu tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonucunda alınan kesin karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

Madde 3- Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün bilinen yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, Malezya’da yerleşik bilinen ihracatçılarına ve anılan ülkede yerleşik diğer ihracatçılara erişilebilmesini teminen soruşturmaya taraf ülkenin Ankara Büyükelçiliğine soru formları gönderilmiştir.

Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmış, süre uzatımı yönündeki makul talepler karşılanmıştır.

Şikayet sahibi yerli üretici, yerli üretici soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Ayrıca, soruşturma süresi boyunca Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

Soruşturma konusu maddenin ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen firmalardan 24 tanesi ithalatçı soru formuna cevap vermiştir.

Kendilerine soru formu gönderilen üretici-ihracatçılar Rubberflex Sdn Bhd, Heveafil Sdn Bhd ve Filmax Sdn Bhd, Filati Lastex Sdn Bhd, Rubber Thread Ind. (M) Sdn Bhd tespit edilen bazı eksikliklerle beraber ihracatçı soru formunu cevaplandırmıştır. Soru formuna birlikte cevap veren ve aynı holding grubuna mensup olan Heveafil Sdn Bhd ve Filmax Sdn Bhd (Heveafil ve Filmax Sdn Bhd) birlikte ele alınmış ve tek bir firma olarak kabul edilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

Madde 4- Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde üretici/ihracatçı Rubberflex Sdn Bhd ile Heveafil ve Filmax Sdn Bhd firmalarının Malezya’daki tesislerinde, Rubberflex şirketinin İstanbul şubesinde ve İstanbul’da yerleşik şikayetçi firma nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi

Madde 5- Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülke Büyükelçiliğine ve bilinen üretici-ihracatçı firmalara şikayetin gizli olmayan metni gönderilmiştir.

Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.

Yönetmelik’in 24 üncü maddesi çerçevesinde, ilgili tarafların görüşlerini karşılıklı olarak dile getirebilmesini teminen yerli üretici, talepte bulunan soruşturma konusu ihracatçı-üreticiler ve ithalatçıların katılımıyla 16/06/2003 tarihinde bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

Öte yandan, kolon lastiği üretiminde kullanılan ürün tipi hakkında, ürünün kullanıcısı Simiteks firmasının görüşlerinin değerlendirilmesi maksadıyla 2/10/2003 tarihinde ayrı bir toplantı düzenlenmiştir.

Yönetmelik’in 25 inci maddesi çerçevesinde, nihai karara esas teşkil eden nitelikteki bilgi ve bulguları içeren “Nihai Bildirim”, yerli üreticilere, soru formuna cevap veren ithalatçılara, bilinen üretici-ihracatçılara ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine iletilmiştir.

Nihai Bildirimin ilgili taraflara gönderilmesini müteakip talep üzerine Rubberflex firması için 22/12/2003 tarihinde dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara raporun ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Soruşturma dönemi

Madde 6- Damping belirlemesi için 01/03/2002–28/02/2003 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesi için ise veri toplama ve analiz için 01/01/2000-28/02/2003 arasındaki dönem esas alınmıştır.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

Madde 7- 4007.00 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan soruşturma konusu ürün, tabii lateks ve çeşitli boya-kimyeviler karışımının ince hassas cam tüpler vasıtasıyla basınçla çekilmesi suretiyle üretilmektedir. Kullanım alanları genel olarak dar dokuma, örme, gipe, çorap, mobilya endüstrisinde kalın dokuma, bebek bezi ile yiyecek endüstrisi olan ürünün 20 ile 112 arası ölçülerde tipleri bulunmaktadır. Ürün ölçüsü (count) her bir tel kalınlığına ilişkin olup, yan yana getirildiği zaman 25,4 mm olarak ölçülen tel sayısını ifade etmektedir. Ürün esas itibariyle kalın mallar (20-44 count arası), orta mallar (50-64 count arası) ve ince mallar (90-112 count arası) şeklinde üçe ayrılmaktadır.

Ölçü, tel sayısı, renk, modül ve benzeri faktörlere bağlı olarak ürün çeşidi çok fazla olmakla beraber bu çeşitliliğin üretim sürecinde yapılan birtakım küçük ayarlamalarla gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ürünün bütün tipleri, kullanım alanlarına göre ayrılmaksızın, aynı GTP kapsamında yer almaktadır. Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır.

Yönetmelik’in 4 üncü maddesi çerçevesinde soruşturma konusu ülkeden ithal edilen ürün ile yerli üreticiler tarafından üretilen ürünün benzer ürün olup olmadığı incelenmiştir. Anılan madde uyarınca benzer ürün, dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir mal, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir mal şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu bağlamda, yerli ve ithal ürünlerin “benzer ürün” olup olmadığı hususu tespit edilirken, öncelikle aynı özelliklerin olup olmadığı, daha sonra da kullanım alanları ve özellikleri itibariyle benzer olup olmadığı hususu incelenmiştir.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, yerli üretici tarafından üretilen ürünler ile soruşturmaya konu ülkeler menşeli ürünler arasında fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği ve kullanım alanları arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılık gözlemlenmemiştir.

Ürünün kullanıcısı durumundaki sanayiciler ihtiyaç duydukları kauçuk ipliği ya doğrudan üreticilerden ya da kauçuk iplik ticareti yapan aracı firmalardan temin etmektedir. Dağıtım kanalları yerli ve ithal ürünler için farklılık arz etmemektedir.

Sonuç olarak, yapılan araştırmalar neticesinde, yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ülkelerden ithal edilenlerin, temel özellikleri, çeşitleri, dağıtım kanalları ve kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturmaya konu ülkeden ithal edilen ürünlerin gerek birbirleriyle gerekse yerli üretim dalının ürünleriyle doğrudan rekabet içinde olduğu, bu nedenle de benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

Bazı ilgili taraflar kolon lastiği üretiminde kullanılan ürün tipinin istenilen nitelikte yerli üretiminin olmadığını, silikon kaplı kauçuk iplik ve bebek bezinde kullanılan ürün tipinde ise yerli üretim bulunmadığını, dolayısıyla bu tiplerin soruşturma dışı bırakılması gerektiğini iddia etmiştir.

Kolon lastiği üretiminde kullanılan yüksek modüllü ürün tipinin istenilen nitelikte yerli üretiminin bulunmadığı iddiası soruşturma boyunca müteaddit defalar ürün kullanıcı-ithalatçısı Simiteks firmasınca beyan olunmuştur. Yerli üretici ise söz konusu ürün tipini üretim sürecinde yapılacak bazı değişikliklerle istenilen nitelikte üretmenin mümkün olduğunu, dolayısıyla bu yöndeki görüşün geçerlilik taşımadığını karşı iddia olarak ortaya koymuştur.

Soruşturma süresince yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, yerli üreticinin kolon lastiği üretiminde kullanılan ürün tipini önemli miktarda üretip muhtelif kolon lastiği üreticilerine satmış olduğu belirlenmiş, bu itibarla Yönetmelik’in 4 üncü maddesi hükmü gereğince yerli ürünün, kullanım alanları, temel özellikleri, dağıtım kanalları ve ithal ürünün yokluğu halinde yerine geçebilme özelliği açısından herhalükarda benzer ürün niteliği taşıdığı ve dolayısıyla mezkur ürün tipinin soruşturmaya dahil tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, silikon kaplı kauçuk ipliğe ilişkin yapılan araştırmada ölçü, tel sayısı, diğer teknik özellikler açısından yerli üretici tarafından üretilen pudralı kauçuk ipliğin silikon kaplı ürün ile benzer özellikler taşıdığı ve kullanım alanlarının birebir örtüştüğü belirlenmiştir. Ayrıca, silikon kaplı ürün kullanıcısı muhtelif firmaların aynı zamanda pudralı ürün de tedarik ettikleri tespit olunmuştur. Bu tespitler ışığında, yerli üretici tarafından üretilen pudralı kauçuk ipliğin silikon kaplı ürünün yerine geçebildiği ve Yönetmelik’in 4 üncü maddesi kapsamında benzer ürün tanımına girdiği anlaşılmış, bu itibarla soruşturma dışı bırakılması talebi uygun görülmemiştir.

Diğer taraftan, şikayet sahibi yerli üreticinin ürüne ilişkin satış faturalarından soruşturma konusu ürünün bebek bezinde kullanılan tipinin yurtiçinde üretilmekte ve satılmakta olduğu belirlenmiştir. Bu husus, yerli üreticinin üretim tesisinde yapılan incelemede de teyit olunmuştur.

İKİNCİ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

Madde 8- Yönetmelik’in 27 nci maddesi çerçevesinde, ihracatçı, ithalatçı, ürün çeşidi ve işlem sayısının fazlalığı nedeniyle dampinge ilişkin belirlemelerde örneklemeye gidilmiştir. Buna göre Türkiye’ye ihracatta toplam %89,49’luk paya sahip Rubberflex Sdn Bhd (%62,96) ile Heveafil ve Filmax Sdn Bhd (%26,53) firmaları örneklemeye dahil edilmiş, bu firmalar için bireysel olarak hesaplanan damping marjlarının ağırlıklı ortalamasının diğer ihracatçı-üreticilere (Filati Lastex Sdn Bhd ve Rubber Thread Ind. (M) Sdn Bhd) teşmil edilmesi öngörülmüştür. Bu husus, söz konusu ihracatçı firmalara önceden bildirilmiş ve konu hakkında mezkur firmaların görüşlerine başvurulmuştur.

Kendisi için ayrı bir damping marjı hesaplanması talebinde bulunan Filati Lastex firmasının bu talebi soruşturma için hayati önemi haiz bilgi ve belgeleri kendisine verilen süre uzatımına karşın zamanında ve yeterli düzeyde sağlamamış olması nedeniyle uygun görülmemiştir.

Örneklemeye dahil edilen üretici-ihracatçı firmaların damping belirlemelerinde, soru formuna verdikleri cevaplarda beyan ettikleri iç piyasa satış fiyatları ve maliyetleri esas alınmış, Rubberflex firmasının İstanbul şubesine satışları haricinde yine beyan edilen ihraç fiyatları kullanılmıştır.

Soru formuna birlikte cevap veren ve aynı holding grubuna dahil olan Heveafil ve Filmax firmaları tek bir firma olarak kabul edilmiş, maliyetleri ayrı ayrı dikkate alınmakla beraber iç piyasa satış fiyatları ve ihraç fiyatları işlem bazında birlikte ele alınmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Normal Değer

Temsil testi

Madde 9- Yönetmelik’in 5 inci maddesi hükmü gereğince, menşe ülkenin iç piyasasında yapılan benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışların %5’ini veya daha fazlasını oluşturduğu hallerde, iç satışlar normal değerin tespit edilmesi için yeterli miktarda sayılmıştır. Bu testin olumlu sonuçlanması halinde normal değer, ihracatçı ülke iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde gerçekleşen satışlar esas alınarak belirlenmiştir. Aksi durumda, normal değer oluşturulmuş değer esasında belirlenmiştir.

Normal ticari işlem testi

Madde 10- Yönetmelik’in 5 inci maddesi hükümleri gereğince, soruşturmaya konu firmalardan sağlanan bilgiler elverdiği ölçüde, menşe ülkenin iç piyasasındaki satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır. Buna göre;

a) Benzer ürünün ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda normal değer;

1) Birim maliyetin üzerindeki satışların maddenin toplam satışlarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satışların ürünün toplam satışlarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında

belirlenmiştir.

b) Benzer ürünün ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, oluşturulmuş değer esasında belirlenmiştir.

İç Piyasa satışlarına dayanan normal değer

Madde 11- Yönetmelik’in 5 inci maddesi hükmü gereğince, iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

Oluşturulmuş değer

Madde 12- Oluşturulmuş değer, maddenin imalat maliyetine satış, genel ve idari (SGİ) giderler ile makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

Üretim maliyetine paketleme ve yurtiçi taşıma giderlerinin dahil edilmemesi şeklindeki Rubberflex firmasının talebi, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması (Anlaşma) Madde 2.2.1 hükmü ile Yönetmelik’in 5 inci maddesi çerçevesinde söz konusu giderlerin birer maliyet kalemi olması nedeniyle uygun görülmemiştir.

Kâr oranı

Madde 13- Oluşturulmuş normal değer hesaplamalarında esas alınan kâr oranı Yönetmelik’in 6 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, firmaların normal ticari işlemler çerçevesinde gerçekleşen benzer ürün satışlarından doğan kârlarının ağırlıklı ortalaması alınarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

İhraç Fiyatı

İhraç fiyatının belirlenmesi

Madde 14- İhraç fiyatı, Rubberflex firmasının İstanbul şubesine yaptığı satışlar dışında ihracatçı firmaların Türkiye’ye satışlarında fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

Rubberflex firmasının İstanbul şubesine yaptığı satışlarda ise Yönetmelik’in 9 uncu maddesi hükmü çerçevesinde ihraç fiyatı bağımsız ilk alıcıya yeniden satış fiyatı esas alınarak oluşturulmuştur. SD’de malın bağımsız bir alıcıya yeniden satışının olmadığı ihraç işlemlerinde yeniden satışı olan malların beyan edilen CIF ihraç fiyatları ile buna ilişkin oluşturulmuş CIF ihraç fiyatları arasındaki ağırlıklı ortalama fark oranı üzerinden işlem yapılmıştır. Rubberflex firmasının bağımsız bir alıcıya yeniden satışın olmadığı ihraç işlemlerinin hariç tutulması talebi Anlaşma’nın 2.3 üncü maddesi ile Yönetmelik’in 9 uncu maddesi açık hükmü çerçevesinde uygun görülmemiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Damping Marjları

Fiyat karşılaştırması

Madde 15- Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.

Yönetmelik’in 10 uncu maddesi hükmü gereğince, normal değer ile ihraç fiyatını aynı ticari aşamaya getirme ve bu suretle adil bir karşılaştırma yapabilme amacıyla, ilgili taraflarca ileri sürülen ve fiyat karşılaştırmasını etkileyen taşıma, paketleme, sigorta, ödeme koşulları, indirim, geri ödeme, banka masrafları vb. gibi hususlardan belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

Rubberflex firmasının, normal değerin oluşturulmuş değer temelinde tespit edildiği hallerde, söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasına getirilmesi maksadıyla yukarıda belirtilen ayarlamaların ağırlıklı ortalama değer bazında yapıldığı, bu itibarla paketleme ve yurt içi ulaşım giderlerinin üretim maliyetine eklenmesinin de tip bazında gerçekleşen rakamlar olarak değil, ağırlıklı ortalama değer bazında gerçekleştirilmesi gerektiği şeklindeki nihai bildirim sonrası ileri sürdüğü görüş makul bulunmuş ve paketleme ve yurtiçi ulaşım giderleri firma tarafından önerilen yöntemle üretim maliyetine eklenmiştir.

Damping marjları

Madde 16- İncelemeye alınan her iki üretici-ihracatçı firmanın da ihraç fiyatlarının değişik alıcılar veya zaman süreleri bakımından önemli ölçüde farklılık göstermesi nedeniyle Yönetmelik’in 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları; ağırlıklı ortalama normal değer ile ağırlıklı ortalama ihraç fiyatının karşılaştırılması yöntemi zamana ve müşteriye göre fiyat farklılaştırmasından kaynaklanan dampingi belirlemede yetersiz kaldığından, dampingin büyüklüğünün tam olarak ortaya konulabilmesi ve varsa gizli dampingin etkisiz kılınması için ağırlıklı ortalama normal değerin, işlem bazında ihraç fiyatı ile karşılaştırılması suretiyle tespit olunmuştur.

Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, nihai bildirim aşamasında firma özel bildirimlerinde ve ekindeki bilgisayar dosyasında ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.

Rubberflex firmasınca, tarafımızdan kullanılan yöntemin istisnai bir yöntem olduğu, soruşturma konusu ürün gibi bir endüstriyel ara malın fiyatlarının değişik alıcılar ve/veya zaman dilimlerinde aynı kalamayacağı, bu durumun kauçuk fiyatlarının her gün değişmesi nedeniyle kauçuğun hammadesi olduğu tüm endüstriyel ara ürünler için geçerlilik taşıdığı, sonuç olarak söz konusu yöntemin kullanılması şartlarının gerçekleşmemiş olduğu iddia olunmuştur. Söz konusu iddia üzerine yapılan inceleme sonucunda, SD içerisinde firmanın ihraç fiyatları ile lateks fiyatlarının gelişimi arasında, firma iddiasının tam tersine, bilhassa SD’nin ilk ayları ile son ayları mukayese edildiğinde önemli oranda ters yönde ilişki bulunduğu, lateks fiyatlarındaki önemli artışa karşın ihraç fiyatlarının düşüş gösterdiği belirlenmiş, bu husus esasen mezkur yöntemin seçiminin zamana ve müşteriye göre fiyat farklılaştırmasından kaynaklanan dampingi belirlemede gerçekte ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Öte yandan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI) ile yine Rubberflex firması damping marjı hesabında “sıfırlama” olarak bilinen uygulamanın kullanılmış olduğunu, söz konusu hususun AB-Hindistan arasındaki pamuklu çarşaflara ilişkin anlaşmazlıkta DTÖ nezdinde gündeme getirildiğini ve konuya ilişkin DTÖ Panel Kararı çerçevesinde mezkur uygulamanın Anlaşmaya aykırılık teşkil ettiğini, Kararın müteakiben Temyiz Organınca da onandığını, bu nedenle marj hesabında gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiğini iddia etmiştir. Muhtelif vesilerle söz konusu firma temsilcilerine de bildirildiği üzere;

 1. Konuya ilişkin söz konusu Panel ve Temyiz Organı Kararları, münhasıran, Anlaşma’nın 2.4.2 nci maddesi ile Yönetmelik’in 11 inci maddesinde öngörülen damping marjı hesap yöntemlerinden ağırlıklı ortalama normal değerin, mukayese edilebilir tüm ihraç işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatları ile mukayesesi yöntemine ilişkindir. Yukarıda açıklandığı üzere tarafımızdan kullanılan yöntem ise Anlaşma’nın aynı maddesinin ikinci cümlesinde öngörülen şartlar gerçekleşmiş olduğundan ağırlıklı ortalama normal değerin işlem bazında ihraç fiyatıyla karşılaştırılması yöntemidir.
 2. Mezkur uygulamaya ilişkin mevcut Panel Kararı’nın “hedefe yönelik damping” ile mücadeleyi engelleyeceği şeklindeki AB’nin Temyiz Organı’na yaptığı itiraz karşısında Temyiz Organınca, dampingin belli alıcıları, belli bölgeleri veya belli zaman dilimlerini hedef almış olması şartıyla tarafımızdan kullanılan ağırlıklı ortalama normal değerin, işlem bazında ihraç fiyatı ile karşılaştırılması yöntemine işaret edilmekte, ancak söz konusu hükmün AB uygulamasında olduğu gibi belli ürün tiplerini hedef alan dampingi içermediği ifade olunmaktadır. Tarafımızdan söz konusu yönteme başvurulmasının nedeni yine yukarıda açıklandığı üzere ihraç fiyatlarının değişik zaman süreleri ve/veya alıcılar bakımından önemli ölçüde farklılık göstermesidir.

Yukarıda maruz gerekçelerle söz konusu talepler uygun görülmemiştir.

Örneklemeye dahil edilen firmalar için CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda belirtilmektedir:

Rubberflex SDN BHD için %14,83

Heveafil ve Filmax SDN BHD için %23,69

Örneklemeye dahil edilmeyen firmalar için Yönetmelik’in 27 nci maddesi çerçevesinde örneklemeye dahil edilen firma belirlemelerinin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanmış olan damping marjları ile soruşturma konusu ülkedeki diğer üretici-ihracatçılar için Heveafil ve Filmax firması için tespit edilen oran nispetinde tesis olunan marj ise şu şekildedir:

Filati Lastex SDN BHD için %16,9

Rubber Thread Ind. (M) SDN BHD %16,9

Diğerleri %23,69

ÜÇÜNCÜ KISIM

Zarara İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat

İthalatın hacmi ve gelişimi

Madde 17- Yönetmelik’in 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir. İthalat verileri Devlet İstatistik Enstitüsü’nce yayınlanan verilerdir.

a) Maddenin Genel İthalatı

Maddenin genel ithalatı, miktar bazında 2000 yılı ile SD arasında %4, 2001 yılı ile SD arasında %59 oranında artarken, anılan dönemlerdeki değer artışı sırasıyla %16 ve %61 oranında gerçekleşmiştir.

b) Maddenin Soruşturma Konusu Ülkeden İthalatı

Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı, miktar bazında 2000 yılı ile SD arasında %20, 2001 yılı ile SD arasında %135 oranında artmış, anılan dönemlerdeki değer artışları ise %22 ve %109 oranında gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın ihmal edilebilir oranların çok büyük ölçüde üzerinde olduğu görülmüştür.

c) Maddenin Üçüncü Ülkelerden İthalatı

Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı, miktar bazında 2000 yılı ile SD arasında %18, 2001 yılı ile SD arasında %4 oranında azalmış, buna mukabil ithalat değerleri ise sırasıyla %10 ve %23 oranında artış kaydetmiştir.

d) Dampingli İthalatın Pazar Payındaki Değişim

Maddenin yurtiçi tüketimi, üç yerli üreticinin yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

Bu çerçevede belirlenen yurtiçi pazar (toplam tüketim) 2000-SD arasında %15, 2001-SD arasında %32 oranında genişlerken, Malezya’nın ithalat hacmi aynı dönemlerde sırasıyla %20 ve %135 oranlarında artış kaydetmiş, diğer ülkelerin pazar payı büyük çapta azalırken Malezya’nın pazar payı 2001 yılı ile SD arasında %78 oranında artmış, aynı dönemde yerli üretimin pazar payının ise %8 oranında azaldığı görülmüştür.

 

Dampingli ithalatın yerli üretici fiyatları üzerindeki etkisi

Madde 18- Dampingli ithalat nedeniyle yerli üreticinin satış fiyatlarının maliyetlerini karşılayamayacak düzeyde olması nedeniyle fiyat bastırılması incelenmiştir. Söz konusu incelemede, ithalatın gümrük çıkış aşamasındaki fiyatları ile yerli üretim dalının maliyetlerine makul bir kâr oranı eklemek suretiyle tespit edilen fabrika çıkış aşamasındaki fiyatları karşılaştırılmıştır. Bu hesaplamalarda soruşturmaya konu malın Türkiye’ye fiili ihraç fiyatları temel alınmış, Rubberflex firmasının İstanbul şubesine satışları açısından ise oluşturulmuş CIF ihraç fiyatlarından hareket edilmiştir. Ayrıca bu fiyatlara ithalatçılardan elde edilen bilgiler göz önüne alınarak sair gümrük giderleri, gümrük vergisi gibi gider kalemleri eklenmiştir. Bu şekilde, örneklemeye dahil edilen her iki firmadan kaynaklanan ithalatın gümrük vergisi ve masrafları dahil Türkiye piyasasına ağırlıklı ortalama giriş fiyatı yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatı ile mukayese edildiğinde, SD’de fiyat bastırılmasının %15 düzeyinde bulunduğu görülmüştür. Rubberflex ile Heveafil ve Filmax firmaları için bu oran sırasıyla %16 ve %14 seviyesindedir.

Fiyat bastırılması hesabında kullanılan kâr marjı, örneklemeye dahil edilen ihracatçı firmaların normal ticari işlemler çerçevesinde elde ettiği kârlılık oranları dikkate alınarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

Madde 19- Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde mümkün olduğu ölçüde ilgili ürüne ait veriler esas alınmıştır.

Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde yarattığı etkinin tespitinde, esasen nihai bildirim sonrası ilgili taraflarca dile getirilen görüşlere de paralellik arz edecek şekilde, her üç yerli üreticinin de inceleme kapsamına alınması hedeflenmiş, bu amaçla şikayet sahibi yerli üretici yanında diğer üreticilere de soru formları gönderilmiştir. Ancak, mezkur üreticilerden incelemeye esas teşkil edecek detaylı verileri içeren soru formlarına cevap alınamadığından inceleme yerli üretimin önemli bölümünü temsil eden şikayet sahibi ELPA’nın sağladığı veriler esasında gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, pazar büyüklüğü ve pazar payı değişiminin incelemesi, gerekli veriler sağlanarak pazarı bir bütün olarak içerecek şekilde yapılmıştır.

a) Üretim

Yerli üretim dalının ilgili üründe 2000 yılında 100 olan üretim miktar endeksi SD’de 94’e gerilemiştir.

b) Satışlar

Yerli üretim dalının ilgili üründe 2000 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi SD’de 90’a gerilemiştir. Aynı dönemde satış hasılatı ise reel olarak 100’den 74’e gerilemiştir.

c) İhracat

Yerli üretim dalının ilgili üründe 2000 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi SD’de 175’e ulaşmıştır. Aynı dönemde ihracattan kaynaklanan hasılat ise reel olarak 100’den 154’e yükselmiştir.

d) Pazar Payı Değişimi

Yerli üretim dalının ilgili üründe yurtiçi pazar payı 2000-SD arasında %5 artmış olmakla birlikte 2001 yılına kıyasla SD’de %8 azalmıştır.

e) Stoklar

Yerli üretim dalının ilgili üründe 2000 yılı stok düzeyi endeksi 100 olarak alındığında SD’de stok düzeyi 165’e yükselmiştir.

f) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

Yerli üretim dalının kapasitesinde ilgili ürün için 2000-SD arasında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 2000 yılında 100 olarak alınan KKO endeksi ise, SD’de 94’e gerilemiştir.

g) İstihdam

Yerli üretim dalının ilgili üründe çalışanlarının sayısı endeks olarak 2000-SD arasında idari personel açısından 100’den 108’e yükselmiş, işçi sayısı açısından ise sabit kalmıştır.

h) Ücretler

Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2000-SD arasında 100’den 62’ye düşmüştür.

i) Verimlilik

Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2000 yılında 100 iken SD’de 92’ye gerilemiştir.

j) Yurt İçi Fiyatlar

Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı 2000 yılında 100 alındığında, bunun SD’de 82’ye gerilediği görülmüştür.

k) Maliyetler

Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2000 yılında 100 iken SD’de 87’ye gerilemiştir.

l) Kârlılık

Yerli üreticinin ilgili üründe ticari maliyetleri dikkate alınarak hesaplanan üretimden toplam kârlılık ve birim kârlılık endeksleri 2000 yılında her ikisi için de firma zararda iken (-) 100 olarak alındığında, zarar artarak SD’de sırası ile (-) 382 ve (-) 409 değerlerine ulaşmıştır.

m) Nakit Akışı

Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri dolayısıyla yarattığı nakit akışı endeksi 2000 yılında 100 iken bu rakam 2002’de 51’e gerilemiştir.

n) Öz Kaynakların Kârlılığı ve Yatırım Hasılatı

Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2000 yılı itibariyle 100 olan özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) endeksi 2002 takvim yılı için 50’ye gerilemiştir. Yatırım hasılatı (Kâr/Aktif Toplamı) endeksinin ise 2000 yılında 100 iken 2002 yılında 81’e gerilediği görülmüştür.

o) Büyüme

Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2000 yılında 100 iken 2002 yılında 92 olmuştur.

p) Sermaye Artışı

Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2000 yılında 100 olan öz sermaye endeksi 2002 yılında reel olarak 149’a yükselmiştir.

r) Yatırımlardaki Artış

Yerli sanayinin ilgili üründeki tevsi yatırımları endeks olarak 2002 yılında 100 iken SD’de 123 olarak gerçekleşmiştir.

s) Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi

Yerli üretim dalının, 2000-SD arasında ekonomik göstergelerinin incelenmesi sonucunda; yurtiçi satışlarının, üretiminin gerilediği, kapasite kullanım oranının düştüğü, stoklarının büyük ölçüde arttığı, satış fiyatlarında ticari maliyetlerindeki reel düşüşten daha yüksek oranlı bir azalma gerçekleştiği, 2000 yılı ile SD arasında soruşturma konusu ülke dışındaki diğer ülkelere karşı pazar payını artırdığı görülmekle beraber 2001-SD arası dönem açısından pazar payında azalma görüldüğü ve bu olumsuz gelişmeler sonucunda, ticari maliyete göre üretimden zararının yükseldiği, işgücü verimliliğinin düştüğü, firmanın tüm faaliyetlerini kapsayan nakit akışı, aktif büyüklüğü, yatırım kârlılığı ve öz kaynak kârlılığı gibi göstergelerinde gerileme yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca damping marjının büyüklüğünün de önemli oranlarda olduğu anlaşılmıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Nedensellik

Madde 20- Yönetmelik’in 17 nci maddesi hükümleri gereğince, soruşturma konusu ülkeler menşeli dampingli ithalatın miktarı ve fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin yanı sıra zarara yol açabilecek diğer unsurlar da incelenmiştir.

Dampingli ithalatın etkisi

Madde 21- Soruşturmaya konu ülkeden yapılan toplam ithalatın miktar ve değer bazında arttığı, 2001-SD arasında ithalatın birim fiyatlarındaki düşüş nedeniyle değer bazında yaşanan artışın miktar bazında yaşanan artışın önemli oranda gerisinde kaldığı, diğer ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarının ise aynı dönemde ciddi oranlarda arttığı görülmektedir.

Diğer taraftan, SD’de soruşturmaya konu olan ülke menşeli dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını önemli ölçüde bastırdığı belirlenmiştir. Buna paralel olarak dampingli ithalatın etkisiyle yerli üretim dalı stoklarının ve ticari maliyete göre üretimden zararının arttığı, fiyatlarını önemli ölçüde aşağı çektiği halde pazar kaybına uğradığı anlaşılmıştır.

Bu tespitler ışığında, SD’de mutlak ve nispi olarak miktar ve değer bazında artış gösteren dampingli ithalat nedeniyle, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuz gelişmeler olduğu görülmüştür.

Üçüncü ülkelerden ithalat

Madde 22- Diğer ülkelerden ithalatın SD’de miktar bazında azaldığı, değer bazında ise artış kaydettiği, toplam ithalat ve tüketim içindeki payının önemli ölçüde gerilediği görülmüştür. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatta görülen bu değişim, dampingli ithalatın anılan ülkelerin piyasadaki payını da olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

Bu itibarla, üçüncü ülkeler menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının gerek miktarı ve piyasa payındaki eğilimi, gerekse fiyatları itibariyle bu aşamada yerli üretime zarar verebilecek boyutta olmadığı görülmektedir.

Diğer unsurların etkisi

Madde 23- Yönetmelik’in 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, soruşturma konusu ülkeler menşeli dampingli ithalattaki gelişim ile söz konusu ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin yanı sıra yerli üretim dalında zarara yol açabilecek diğer olası unsurlar da incelenmiştir.

a) 2001 yılında ortaya çıkan ekonomik kriz

Ülkemiz uygulamalarında zarar incelemesi çerçevesinde dünyada ya da ülkemizde iç pazardaki normal gidişatı bozacak şekilde gelişmeler tespit edildiği hallerde bu durum çalışmanın bütünlüğü içinde dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede, 2001 yılında ortaya çıkan ekonomik kriz mercek altına alınmış, olası etkilerinin SD’ye kadar uzanarak zarar üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

Resmi veriler elverdiği ölçüde değerlendirme doğrudan bu dönem için yapılmış, mümkün olmadığı durumda ise 2002 yılının tamamı ile 2003’ün ilk çeyreği dikkate alınmıştır. Buna göre, 2000 yılı Kasım ve 2001 yılı Şubat krizlerinin etkisiyle 2001 yılında küçülen ekonomi 2002 yılı ve 2003 ilk çeyreğinde hızlı bir büyüme göstermiş, 2001 yılında son derece yüksek gerçekleşen fiyat artış hızının SD’de önemli oranda gerilediği anlaşılmış, döviz kurunun ise nisbi olarak istikrar kazandığı, faizlerde de önemli düşüş yaşandığı tespit olunmuştur. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin soruşturma konusu ürün tüketimi üzerinde olumsuz etkisini gösterdiği, SD’de ise ilgili taraflarca iddia edildiğinin aksine ülke ekonomisinde görülen genel iyileşmeye paralel olarak ürün tüketiminin ekonomideki büyümenin de bir hayli üzerinde, %32 oranında artış kaydettiği tespit olunmuştur. Öte yandan, SD’de tüketimdeki bu artışa ve yerli üretim dalının dampingli ithalatın baskısıyla fiyatlarını büyük ölçüde aşağı çekmiş olmasına karşın üçüncü ülkelerle birlikte önemli oranda pazar kaybına uğramış olması, zarar ile soruşturma konusu ülkeden yapılan dampingli ithalat arasında doğrudan bir illiyet bağına işaret etmekte, ilgili taraflarca iddia edildiğinin aksine faiz oranı, döviz kuru, enflasyon oranı gibi göstergelerde SD’de yaşanan olumlu gelişmelere karşın ve söz konusu olumlu gelişmelerin tersine ortaya çıkan zarar üzerinde mezkur göstergelerin etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde meydana gelen olumsuz gelişmelerin 2001 yılında ortaya çıkan ekonomik krize atfının mümkün olmadığı, faiz oranı, enflasyon, döviz kuru gibi göstergelerdeki gelişmelerin zarar üzerinde etkisinin bulunmadığı, SD’nin zarar incelemesinde temsil niteliğini haiz olmadığı iddiasının da geçerlilik taşımadığı tespit olunmuştur.

b) Tayland ve Malezya Arasında Yaşanan Rekabet

Rubberflex firmasınca Tayland ve Malezya’da yaşanan üretim artışının etkisiyle uluslararası rekabetin arttığı ve bu durumun fiyatlarda düşüşe yolaçtığı, dünya piyasalarında bu iki ülkenin belirleyici rol oynadığı, fiyatların mezkur rekabet artışı ile düştüğü bir dönemde zararın tek bir tarafa atfedilemeyeceği iddia olunmuştur. İddiaya ilişkin olarak yapılan incelemede, 2001 yılı ile SD arasında Malezya’dan %135 oranında artan ithalata karşılık Tayland’dan ithalatın %40 oranında gerilediği, ithalattaki payını %45’den %67’ye çıkaran Malezya’ya karşılık Tayland’ın ithalattaki payının %26’dan %10’a düştüğü görülmüş, fiyatların Malezya’lı ihracatçılar tarafından önemli oranda düşürülmesi neticesinde yerli üretim dalının yanında Tayland’lı ihracatçıların da önemli oranda pazar kaybına uğradığı, dolayısıyla Tayland’lı ihracatçıların Malezya ile en azından ülkemiz pazarında fiyat rekabetine girmesinin söz konusu olmadığı tespit olunmuş, bu itibarla mezkur iddianın geçerlilik taşımadığı anlaşılmıştır.

c) Yerli üretim dalı hakkındaki görüşler

Kamu dinleme toplantısında ve soruşturmanın çeşitli aşamalarında ilgili taraflarca yerli üretim dalı hakında gündeme getirilen hususlar incelenmiştir.

Söz konusu inceleme sonucunda şikayet sahibi ELPA şirketinin;

Öte yandan, yerli üretim dalının, Malezya’dan ithalatta yaşanan büyük artışa karşın üçüncü ülkelerden, bilhassa Tayland’dan ithalatta yaşanan azalma da dikkate alındığında dampingli olmayan ürünle rekabette bir etkinlik sorununun bulunmadığı, ortaya çıkan zararda yüksek oranlı damping marjı ve fiyat bastırılması ile asıl problemin dampingli ithalat olduğu, mezkur ithalatın esasen etkinliği de artırmaya dönük yenileme-tevsi yatırımının da yukarıda belirtildiği üzere ertelenmesine yol açtığı tespit olunmuştur. Diğer taraftan, yerli üretimin dampingli ithalat nedeniyle ertelenen ilave yatırımın da devreye girmesiyle iç piyasadaki soruşturma konusu ürün ihtiyacının önemli bölümünü karşılayabilecek durumda olacağı anlaşılmış, esasen ithalattaki serbesti ve mevcut gümrük vergisi oranları dikkate alındığında, bu durumun ürün kullanıcısı yerli firmalar üzerinde bir etki yaratmasının da söz konusu olmadığı belirlenmiştir.

Yukarıda bahse konu hususların, dampingli ithalatın yerli üretim dalında zarara yol açtığı gerçeğini ortadan kaldırmadığı sonucuna varılmıştır.

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

Madde 24- Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üreticiler

Dampinge Karşı Vergi

(CIF %)

4007.00

Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

Malezya

Rubberflex SDN BHD

%14,8

Heveafil SDN BHD

%11,6

Filmax SDN BHD

%11,6

Filati Lastex SDN BHD

%14,8

Rubber Thread Industries (M) SDN BHD

%14,8

Diğerleri

%16,9

Geçici önlemlerin kesin olarak tahsili

Madde 25- Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihe kadar 2003/15 sayılı Tebliğ hükümlerine istinaden alınmış olan teminat şeklindeki geçici önlem kesin önleme dönüştürülmüş olup, kesinleşen dampinge karşı vergi Kanun’un 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde tahsil edilir. Kesinleşen dampinge karşı verginin daha önce alınan geçici önlemden yüksek olduğu haller için fark tahsil edilmez, düşük olduğu haller için ise fark geri ödenir.

Daha düşük oranda vergi uygulama imkanının incelenmesi

Madde 26- Damping soruşturması sırasında, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda bir kesin önlemin yeterli olup olmadığı incelenmiş ve mümkün görüldüğü ölçüde daha az oranlı kesin önlem uygulaması yoluna gidilmiştir.

Uygulama

Madde 27- Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen oranlarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.

Yürürlük

Madde 28- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2004/8)

Madde 1 - Dış Ticarette Standardizasyon: (99/4) ve Dış Ticarette Standardizasyon: (99/5) sayılı Tebliğ hükümlerine aykırı; davranan Cem Boya Vernik Reçine Ürün Alım Satım-Ogün Eral (3370108124), daha önce açılmış akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya bedeli transfer edilmiş vesaik mukabili işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemleri ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemleri dışında kalan işlemlerini kapsamak üzere, 96/7794 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca ithalattan bir (1) yıl süreyle men edilmiştir.

Madde 2 - Dış Ticarette Standardizasyon: (99/4) ve Dış Ticarette Standardizasyon: (99/5) sayılı Tebliğ hükümlerine aykırı davranan Payet-San Kimya San. ve Tic. A.Ş. (7230029679), daha önce açılmış akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya bedeli transfer edilmiş vesaik mukabili işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemleri ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemleri dışında kalan işlemlerini kapsamak üzere, 96/7794 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca ithalattan bir (2) yıl süreyle men edilmiştir.

Madde 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Kurul Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul Kararı

Karar No: 290/17         Karar Tarihi: 27/1/2004

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/1/2004 tarihli toplantısında, Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitinin 7,8 milyon kWh olarak uygulanmasına ve alınan kararın yayınlanmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul Kararı

Karar No: 290/19           Karar Tarihi: 27/1/2004

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/1/2004 tarihli toplantısında, Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereği 1 Şubat 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yük alma fiyatlarının;

Gündüz uzlaştırma dönemi için : 103.296 TL/kWh

Puant uzlaştırma dönemi için : 179.078 TL/kWh

Gece uzlaştırma dönemi için : 55.910 TL/kWh

olarak, yük atma fiyatının ise, her üç uzlaştırma döneminde eşit olarak uygulanmak üzere 24.000-TL/kWh olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul Kararı

Karar No: 290/52         Karar Tarihi: 27/1/2004

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/1/2004 tarihli toplantısında; 3/10/2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ve 17/10/2003 tarihli ve 25262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) hükümleri çerçevesinde müracaatları incelenerek, gerekli şartları sağladıkları tespit edilen ekteki bağımsız denetim kuruluşlarının, anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca yetkilendirilmesine Karar verilmiştir.

TİCARET UNVANI

ADRES

BAŞARAN NAS SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Süleyman Seba Caddesi No:48 BJK Plaza

B Blok Kat:9 Akaretler 34357

Beşiktaş/İSTANBUL

DENET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Avni Dilligil Sok. No:6 34394

Mecidiyeköy/İSTANBUL

ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Necatibey Caddesi No:58/10

Sıhhiye/ANKARA

PÜR DENETİM YEMİNLİ MALİ

MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Bahariye Cad. Site 64 B Blok No:25/9

Kadıköy/İSTANBUL

SIRDAŞ BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME

VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Meşrutiyet Caddesi No. 16/8

Kızılay/ANKARA

ULUSAL BİRLEŞİK BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM TASDİK ve YMM A.Ş. Yeniçarşı Cad. Eski Çiçekçi Sok. No:44/4

Beyoğlu/İSTANBUL

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul Kararı

Karar No: 291 Karar Tarihi: 27/1/2004

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/1/2004 tarihli toplantısında, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5/A maddesinin (f) bendi, ek 2 nci maddesi, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 11 inci maddesi ile Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin geçici 1 inci ve 2 nci maddeleri uyarınca, 1/2/2004 tarihinden bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmak üzere, doğal gaz piyasası ile ilgili tarifeler hakkında aşağıdaki Kararı almıştır:

 

Madde 1 – Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan doğal gaz taşıma hizmetine ilişkin iletim fiyatı üst sınırı; Şubat ayı için 24.452 TL/m3 (2.298,12 TL/kWh) olarak tespit edilmiştir. Bu fiyat Mart ayından başlamak üzere her ay için aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

filetim (i) = filetim (i-1) (1+TEFE(i-2))

Burada:

i : Tarifenin uygulanacağı ay,

filetim (i) : i nci ayda, BOTAŞ tarafından uygulanacak doğal gaz iletim fiyatı üst sınırı

(TL / m3),

filetim (i-1) : i-1 inci ayda BOTAŞ tarafından uygulanan doğal gaz iletim fiyatı üst sınırı

(TL / m3),

TEFE(i-2) : i-2 nci ayda Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranıdır (%).

Madde 2 - a) BOTAŞ ve diğer depolama lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yapılan depolama hizmetine ilişkin depolama fiyatı üst sınırı Şubat ayı için, 40.467 TL/m3 (3.803,29 TL/kWh) olarak belirlenmiştir. Bu fiyat Mart ayından başlamak üzere her ay için aşağıdaki formüle göre hesaplanır :

fdepo (i) = fdepo (i-1) (1+TEFE(i-2))

Burada:

i : Tarifenin uygulanacağı ay,

fdepo (i) : i nci ayda, BOTAŞ ve diğer depolama lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanacak depolama fiyatı üst sınırı (TL / m3),

fdepo (i-1) : i-1 inci ayda, BOTAŞ ve diğer depolama lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından

uygulanan depolama fiyatı üst sınırı (TL / m3),

TEFE(i-2) : i-2 nci ayda Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranıdır (%).

b) BOTAŞ’ın her ay müşterilerine uygulayacağı Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli dahil toptan satış fiyatlarının, 4 üncü maddede düzenlendiği şekilde hesaplanmasında depolama fiyatı olarak, bu maddenin (a) bendine göre hesaplanacak depolama fiyatının % 22’si dikkate alınır.

Madde 3 — a) BOTAŞ tarafından, serbest tüketicilere ve doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerine uygulanacak doğal gaz toptan satış fiyatı üst sınırı; Şubat ayı için Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli hariç, 212.730 TL/m3 (19.993,42 TL/kWh) olarak tespit edilmiştir. Bu fiyat Mart ayından başlamak üzere her ay için aşağıdaki formüle göre hesaplanır :

ftoptan (i) = ftoptan (i-1) (1+ ?kur + ?alım)

Burada:

i : Tarifenin uygulanacağı ay,

ftoptan (i) : i nci ayda BOTAŞ tarafından serbest tüketicilere ve doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerine uygulanacak,

Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli hariç doğal gaz toptan satış fiyatı üst sınırı (TL / m3),

ftoptan (i-1) : i-1 inci ayda BOTAŞ tarafından serbest tüketicilere ve doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerine uygulanan,

Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli hariç doğal gaz toptan satış fiyatı üst sınırı (TL / m3),

?kur : i-1 inci ay içinde gerçekleşen ortalama ABD Dolar Kurunun i-2 nci ay içinde gerçekleşen ortalama ABD Dolar Kuruna göre değişim oranı,

?alım : i-1 inci ay içinde BOTAŞ tarafından temin edilen doğal gazın ABD doları cinsinden ağırlıklı ortalama alım fiyatının i-2 nci ay içinde gerçekleşen ağırlıklı ortalama alım fiyatına göre değişim oranıdır.

b) BOTAŞ, şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı toptan satış fiyatını, dağıtım şirketlerinin abone ve serbest tüketici müşterileri için ayrı ayrı belirler.

c) BOTAŞ tarafından serbest tüketiciler için şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerine uygulanacak toptan satış fiyatı, her ay, BOTAŞ’ın kendi serbest tüketicileri için bu maddenin (a) bendine uygun olarak belirlediği toptan satış fiyatından 8 inci maddenin (a) bendine göre hesaplanan taşıma bedeli üst sınırı düşülerek hesaplanır.

Madde 4 – BOTAŞ’ın her ay müşterilerine uygulayacağı Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli dahil toptan satış fiyatı aşağıdaki unsurların toplamından oluşur:

a) 3 üncü maddeye uygun olarak belirlenen Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli hariç toptan satış fiyatı,

b) 1 inci maddeye uygun olarak belirlenen iletim fiyatı,

c) 2 inci maddenin (b) bendine uygun olarak belirlenen depolama fiyatı,

d) İlgili ayda geçerli olan Özel Tüketim Vergisi tutarı.

Madde 5 —  BOTAŞ’tan doğrudan gaz alan; yap-işlet-devret ve yap-işlet santralleri, Hamitabat Elektrik Üretim Anonim Şirketine ait santral, Elektrik Üretim Anonim Şirketine ait santraller, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. ve İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. ile Başkent Üniversitesi Geriatri ve Psikososyal Rehabilitasyon Merkezi ve Başkent Üniversitesi Rektörlüğü için doğal gaz satış fiyatları, bu Karar’ın kapsamı dışındadır.

Madde 6 - Bu Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten önce toptan satış lisansı almış olan BOTAŞ haricindeki tüzel kişilerin toptan satış fiyatları, BOTAŞ’ın kendi serbest tüketicilerine uyguladığı Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli dahil toptan satış fiyatını geçmemek üzere, ilgili tüzel kişiler arasında serbestçe belirlenir.

Madde 7 - Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) iletim, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) iletim ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satış tarifeleri ilgili tüzel kişiler arasında serbestçe belirlenir.

Madde 8 – 4646 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müsteniden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin;

a) Sadece taşıma hizmeti alan toptan satış şirketlerine, serbest tüketicilere ve CNG satış şirketlerine uygulayacakları taşıma bedeli üst sınırı; Şubat ayı için 22.778 TL/m3 (2.140,79 TL/kWh) olarak tespit edilmiştir. Bu fiyat Mart ayından başlamak üzere her ay için aşağıdaki formüle göre hesaplanır :

ftaşıma (i) = ftaşıma (i-1) (1+TEFE(i-2))

Burada:

i : Tarifenin uygulanacağı ay,

ftaşıma (i) : i nci ayda, dağıtım şirketlerinin, sadece taşıma hizmeti alan toptan satış şirketlerine, serbest tüketicilere ve CNG satış şirketlerine uygulayacakları taşıma bedeli üst sınırı (TL / m3),

ftaşıma (i-1) : i-1 inci dağıtım şirketlerinin, sadece taşıma hizmeti alan toptan satış şirketlerine, serbest tüketicilere ve CNG satış şirketlerine uyguladıkları taşıma bedeli üst sınırı (TL / m3),

TEFE(i-2) : i-2 nci ayda Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranıdır (%).

b) Doğal gaz ve taşıma hizmeti alan serbest tüketicilere ve CNG satış şirketlerine uygulayacakları perakende satış fiyatı, her ay, BOTAŞ tarafından serbest tüketiciler için şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerine uygulanacak Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli dahil doğal gaz toptan satış fiyatına bu maddenin (a) bendine göre belirlenen taşıma bedelinin ilavesiyle hesaplanacak fiyatı geçemez.

c) Dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilerin ve CNG satış şirketlerinin, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, BOTAŞ ya da diğer toptan satış şirketlerinden doğal gaz alması durumunda, uygulanan toptan satış fiyatına, bu maddenin (a) bendine göre belirlenen ve dağıtım şirketlerine ödenecek olan taşıma bedeli dahildir.

Madde 9 - 4646 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müsteniden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin abonelere uygulayacakları;

a) Birim hizmet ve amortisman bedeli üst sınırı; Şubat ayında uygulanmak üzere, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ) için 53.470 TL/m3 (5.025,38 TL/kWh), Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü için 51.749 TL/m3 (4.863,63 TL/kWh), diğer şehir içi doğal gaz dağıtım dağıtım şirketleri için 62.123 TL/m3 (5.838,63 TL/kWh) olarak tespit edilmiştir. Bu fiyatlar Mart ayından başlamak üzere her ay için aşağıdaki formüle göre hesaplanır :

fbr.hizm.amor. (i) = f br.hizm.amor. (i-1) (1+TEFE(i-2))

Burada:

i : Tarifenin uygulanacağı ay,

fbr.hizm.amor. (i) : i nci ayda, ilgili dağıtım şirketinin, abonelere uygulayacağı birim hizmet ve amortisman bedeli üst sınırı (TL / m3),

fbr.hizm.amor. (i-1) : i-1 inci ayda ilgili dağıtım şirketinin, abonelere uyguladığı birim hizmet ve amortisman bedeli üst sınırı (TL / m3),

TEFE(i-2) : i-2 nci ayda Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranıdır (%).

b) Perakende satış fiyatı, her ay, BOTAŞ tarafından aboneler için şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerine uygulanacak Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli dahil doğal gaz toptan satış fiyatına bu maddenin (a) bendine göre ilgili dağıtım şirketi için belirlenen birim hizmet ve amortisman bedelinin ilavesiyle hesaplanacak fiyatı geçemez.

Madde 10 - A) Kurumun yaptığı ihale sonucunda şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişilerin;

a) Abonelere uygulayacakları birim hizmet ve amortisman bedeli ile toptan satış şirketlerine, serbest tüketicilere ve CNG satış şirketlerine uygulayacakları taşıma bedeli, ihalede belirlenen birim hizmet ve amortisman bedelini geçemez.

b) Dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilerin ve CNG satış şirketlerinin, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, BOTAŞ ya da diğer toptan satış şirketlerinden doğal gaz alması durumunda, uygulanan toptan satış fiyatına bu maddenin (a) bendine göre belirlenen ve dağıtım şirketlerine ödenecek olan taşıma bedeli dahildir.

c) Serbest tüketicilere ve CNG satış şirketlerine uygulayacakları perakende satış fiyatı BOTAŞ tarafından serbest tüketiciler için şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerine uygulanacak Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli dahil doğal gaz toptan satış fiyatına ihalede belirlenen birim hizmet ve amortisman bedelinin ilavesiyle hesaplanacak fiyatı geçemez.

d) Abonelere uygulayacakları perakende satış fiyatı, BOTAŞ tarafından aboneler için şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerine uygulanacak Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli dahil doğal gaz toptan satış fiyatına ihalede belirlenen birim hizmet ve amortisman bedelinin ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

B) Özelleştirme sonrasında Eskişehir Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ile Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin;

a) Sadece taşıma hizmeti alacak olan toptan satıcılara, serbest tüketicilere ve CNG satış şirketlerine uygulayacağı taşıma bedeli, 8 inci maddenin (a) bendinde düzenlenen taşıma bedeli üst sınırını geçemez.

b) Doğal gaz ve taşıma hizmeti satın alacak serbest tüketicilere ve CNG satış şirketlerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, BOTAŞ tarafından serbest tüketiciler için şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerine uygulanacak Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli dahil doğal gaz toptan satış fiyatına 8 inci maddenin (a) bendine göre belirlenen taşıma bedelinin ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

c) Abonelere uygulayacağı birim hizmet ve amortisman bedeli, 18/09/2003 tarih ve 211/16 sayılı Kurul Kararı ile 2.5 cent/m3 (0.235 cent/kWh) olarak belirlenen bedeli geçemez.

d) Abonelere uygulayacağı perakende satış fiyatı, BOTAŞ tarafından aboneler için şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerine uygulanacak Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli dahil doğal gaz toptan satış fiyatına 18/09/2003 tarih ve 211/16 sayılı Kurul Kararı ile 2.5 cent/m3 (0.235 cent/kWh) olarak belirlenen bedelin ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

Madde 11 - Fiyatların hesaplanmasında kullanılan;

Gerçekleşen ortalama ABD dolar kuru için, ilgili ayın 23 üncü günü (dahil) ile bir önceki ayın 24 üncü günü (dahil) arasında geçen günlere ait, T.C. Merkez Bankası tarafından günlük olarak saat 15:30 itibariyle açıklanan gösterge nitelikli döviz satış kurlarının aritmetik ortalaması,

Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi’nde meydana gelen değişim oranları için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık olarak ilan edilen, 1994=100 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi’nde bir ay önceye göre meydana gelen değişim oranları,

esas alınır.

İlgili ayların 23 üncü ya da 24 üncü günlerinin hafta sonu veya herhangi bir tatil gününe rastlaması halinde, söz konusu döviz kurunun pazartesi veya tatil sonrası ilk güne ilişkin değeri kullanılır. Herhangi bir nedenle, ABD dolar kurunun esas alınacağı son günün bir sonraki aya sarkması halinde T.C. Merkez Bankasının ilgili ayda tatilden önce açıkladığı en son güne ilişkin kur dikkate alınır.

Madde 12 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları kesintisiz tarifeler için geçerli olup, kesintili fiyatlar hesaplanırken kesintisiz fiyatlar üzerinden yüzde 3 indirim yapılır.

Madde 13 — Bu Kararda hacim (TL / m3) cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 14 — Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 15 — Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 16 – a) Bu Karar çerçevesinde satış ve hizmet fiyatları düzenlenen BOTAŞ, uygulama başlangıcından sonra şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerine, serbest tüketicilere ve bu Karar’ın kapsamı dışında tutulmuş olan diğer tüm tüketicilere uyguladığı Özel Tüketim Vergisi, iletim ve depolama bedeli hariç toptan satış fiyatlarını, iletim ve depolama fiyatlarını aylık olarak Kurum’a bildirir. BOTAŞ, bu fiyatların yanı sıra, tarife döneminden önceki aya ilişkin gerçekleşen satış miktarlarını, doğal gaz alım fiyatları ve miktarlarını, uygulanan Özel Tüketim Vergisi’ni ve tarife dönemi için öngörülen doğal gaz alım fiyatları ve miktarlarını, uygulanacak Özel Tüketim Vergisi’ni aylık olarak Kurum’a bildirir.

b) Bu Karar çerçevesinde satış ve hizmet fiyatları düzenlenen şehir içi doğal gaz dağıtım şirketleri, uygulama başlangıcından sonra abonelere ve serbest tüketicilere tarife döneminde uyguladıkları perakende satış ve taşıma fiyatlarını ve tarife döneminden önceki aya ilişkin gerçekleşen satış miktarlarını abone ve serbest tüketici ayrımı ile Kurum’a bildirir.

Madde 17 — Bu Karar 1/2/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18 — Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/107

Gündem No : 6

Karar Tarihi : 10.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-671

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Adnan ZENGİN, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

KAREL Elektronik San. ve Tic. A.Ş., Cinnah Cad., Pilot Sok. No. 15,

Çankaya/ANKARA

İhaleyi yapan idare:

ANKARA Orman Bölge Müdürlüğü

Başvuru tarih ve sayısı:

18.08.2003 / 21664

Başvuruya konu ihale:

Gazi Tesisleri Telefon Santrali Tesisi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile 19/08/2003 tarihinde yapılan, “Gazi Tesisleri Telefon Santrali Tesisi” ihalesine ilişkin olarak, başvuru sahibi KAREL Elektronik San. ve Tic. A.Ş.’nin, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendi ile 33 üncü maddesi gereğince, “İddiaların incelenmesi istemi” olarak değerlendirilen 18.08.2003 tarihli başvurusu üzerine hazırlanan 08.09.2003 tarih ve 06.00.85/2003-5 sayılı Değerlendirme Raporunun müzakeresi sonucunda Kamu İhale Kurulunun 11/09/2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/61.1 sayılı kararıyla iddiaların incelenmesine karar verilmiştir.

Bu kararın idareye tebliği üzerine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereğince, ihale işlemlerinin yürütülmesine devam yolunda ihale yetkilisince alınan 26/09/2003 tarih ve 9523 sayılı karar ekinde, yapılacak incelemeye esas olmak üzere ihale dosyasının onaylı bir sureti Kuruma gönderilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 04/10/2003 tarih ve 06.00.45/2003-3 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Başvuruda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve şikayete konu ihale ile ilgili olarak ihale sürecine ilişkin bazı işlemlerin Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı olduğu, konunun gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

04.10.2003 tarih ve 06.00.45/2003-3 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi;

Şikayetçi tarafından, söz konusu işin şartnamesinin firmaları tarafından yerinde incelendiği, teknik şartnamenin hazırlık safhasında örnek bir sistemin tarif edildiği, Türkiye piyasasında pazar payı yüzde yetmişler civarında olan firmalarından herhangi bir görüş ve destek talep edilmediği, hazırlanan şartnamelerin bazı maddelerinin firmalarını ve diğer yerli firmaları tamamen saf dışı bırakacak nitelikte olduğu, bu ihalede asıl amaç haberleşme ise, bu koşulları sağlayan alternatif tekliflerin de ihalenin doğası gereği rekabete açık olması gerektiği, bu koşullar altında yüzde yüz yerli sermaye ile Türk mühendis ve işgücüne dayalı olarak dünya standartlarına uygun kalite anlayışı ve özgün tasarımlarıyla ITU ve T.Telekom A.Ş. standartlarına uygun üretim yapan telekomünikasyon firması olmalarına rağmen ihaleye müdahil olamadıkları iddia edilerek şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 19/08/2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gazi Tesisleri Telefon Santrali Tesisi” ihalesine, sekiz isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına dair yapılan ilk oturumdaki değerlendirmede; üç isteklinin teklif zarfının uygun olmadığı, iki isteklinin ise ihale dokümanı satın almadan başvurduğu ve teklif zarflarının uygun olmadığı nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin en düşük teklif sahibi SİSTAŞ Sayısal İletişim San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin SETKOM İleri Teknoloji Ür. San. ve Tic. A.Ş. olarak belirlendiği, buna dair ihale kararının 21/08/2003 tarihinde alındığı ve 25/08/2003 tarihinde onaylandığı, 26/08/2003 tarihinde kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirildiği ve sözleşmenin 30.09.2003 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

A- Şikayetçinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinde; “…Şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir…” hükmüne yer verilmiştir.

Başvuruya konu ihale dokümanında bulunan teknik şartnamenin incelenmesinden, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili mevzuatı esas alınarak hazırlandığı, buna ilave olarak istenen özelliklerin teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak tespit edildiği, ana maliyeti teşkil eden ISDN Santral, sayısal set, DECT telefonlar ile kablo ve yer altı imalatın tek bir üreticiyi kapsamadığı, belirtilen şartların genel standartlar kapsamında olduğu anlaşıldığından, teknik şartnamede yer alan düzenlemede söz konusu mevzuat hükmüne aykırılık görülmemiştir.

B- Başvuranın iddialarından bağımsız olarak ihale işlemlerinin re’sen incelenmesi sonucunda;

1. İhalede hangi işlerin benzer iş kabul edileceğinin ihale dokümanında ve ihale ilanında belirtilmemesi 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırıdır.

2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgelerinin, ihale ilk ilan tarihi olan Temmuz 2003 tarihi itibariyle güncellenmiş tutarlarının teklif bedelinin % 50’sini sağlamamasına rağmen ihale komisyonunca yeterli bulunması 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırıdır.

3. Ayrıca, İhalede hangi işlerin benzer iş kabul edileceği ihale dokümanı ile ihale ilanında belirtilmemiş olmasına rağmen, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifi kapsamında sunduğu BOTAŞ Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş “Telsiz haberleşme sistemi temini ve kurulumu” işine ait iş deneyim belgesinin hangi kriterle ihale konusu “Telefon Santrali Tesisi” işinde mesleki deneyimi tevsik eder belge olarak değerlendirildiği anlaşılamamıştır.

4. Sözleşme Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olarak imzalanmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- 4734 sayılı Kanundaki usul ve sürelere uyularak sözleşmeye bağlanan ihale ile ilgili olarak herhangi bir iptal kararı alınmasının mümkün olmadığına

2- İhale sürecine ilişkin olarak yukarıda tespit edilen Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı işlemler hakkında gerekli inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun Çevre ve Orman Bakanlığına bildirilmesine oybirliğiyle,

karar verildi.

 —— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/107

Gündem No : 10

Karar Tarihi : 10.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-675

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. BAŞKAN Bilal KARACA, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H. Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

SSM Steril Sağlık Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş.

F.Kerim Gökay Caddesi Okul Sokak No:11 Altunizade Sitesi F Blok Kat:3 Daire:13 Altunizade 81020 İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği

Başvuru tarih ve sayısı:

15.08.2003 / 21475

Başvuruya konu ihale:

381 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

SSM Steril Sağlık Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından, Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce açık ihale usulü ile yapılan 381 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İhalesine ilişkin olarak 09.07.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna idarece 30 gün içinde bir cevap verilmemesi üzerine 15.08.2003 tarih ve 21475 sayı ile kayıtlarımıza alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

SSM A.Ş.’nin şikayet dilekçesinde; Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nin 26.05.2003 tarihinde yaptığı 381 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İhalesine teklif verdikleri, teklif karşılaştırma tablosu içeriğine göre 223, 317, 319, 320, 321, 322, 323 nolu kalemlerde en düşük teklifi kendilerinin verdiği, buna karşılık tebliğ edilen ihale kararında hiçbir kalemin firmaları uhdesinde kalmadığının bildirildiği, bunun sebebinin açıklanması için yaptıkları başvuruya basit ve içeriksiz bir kararla cevap verildiği, 09.07.2003 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, başvuru tarihinden itibaren 30 günlük yasal süre içinde idarece herhangi bir cevap verilmediği, ihalenin oldu bittiye getirilmeye çalışıldığı iddiasıyla konunun Kamu İhale Kurumu tarafından değerlendirilmesi istenilmektedir.

Başvuru üzerine 19.08.2003 tarih ve 07.0179/2003-8 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiş ve Kurulun 22.08.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/192.1 sayılı Kararı ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (d) bendi uyarınca 9 uncu maddeye aykırılıkların giderilmesi hususunun şikayetçiye bildirilmesine karar verilmiş, karar şikayetçiye 01.09.2003 tarihinde tebliğ edilmiş olup, süresi içinde 03.09.2003 tarihinde verilen dilekçe üzerine 07.0179/2003-12 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ön inceleme raporunun incelenmesi sonucu Kurulun 18.09.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/192.2 sayılı kararıyla “Esasın İncelenmesine Geçilmesine”, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığının 19.09.2003 tarih ve 923-13718 sayılı yazısı ile Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nden ihale işlem dosyası istenilmiş, 01.10.2003 tarih ve 639/3781 sayılı, 16.10.2003 tarih ve 690/4028 sayılı yazılar ekinde ihale işlem dosyası içerisinde yer alan ihale işlemlerine ait bütün evrakın tasdikli fotokopisinin gönderilmesiyle yapılan inceleme sonucu düzenlenen 03.11.2003 tarih ve 07.0179/2003-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

1- İdare tarafından yapılan ihalede tespit edilen mevzuata aykırılıkların 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek biçimde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olduğundan ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, 

2- İdare tarafından, 4734 sayılı Kanunun ihale kararının bildirimine ilişkin 41/2 nci maddesine, alınan ivedilik ve kamu yararı kararının sözleşmenin imzalanmasından en az 7 gün önce bildirimine ilişkin 55/4 üncü maddesine aykırı olarak imzalanan sözleşmelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak imzalandığının tespitine, 

3- İhale Komisyonu başkan ve üyeleri ile ihale yetkilisinin yapmış olduğu hatalı işlemlerin suç oluşturabileceği dikkate alınarak gereğinin takdir ve ifası için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

Karar verilmesi gerektiği hususları tespit edilmiştir.

Karar:

03.11.2003 tarih ve 07.0179/2003-19E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce açık ihale usulü ile yapılan 381 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İhalesine ilişkin olarak SSM Steril Sağlık Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 09.07.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna, idarece 30 gün içinde bir cevap verilmemesi üzerine, 15.08.2003 tarih ve 21475 sayı ile kayıtlarımıza alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 26.05.2003 tarihinde yapılan 381 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İhalesine, toplam 36 isteklinin katıldığı, 12.06.2003 tarihli ihale komisyonu kararı ile, isteklilerden Akpınar Diş Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’nin evrakındaki eksiklikleri yapılan bildirime rağmen tamamlamadığı için, Fırat Medikal ve Ortopedi firmasının şartname alındı belgesinin aslının olmaması, teklif mektubunun geçerlilik süresinin yetersiz olması, mali durum belgesinin standart forma uygun olmaması, üretici firmanın vermiş olduğu yetki belgesinin ve sertifikalarının olmaması nedeniyle, İpek Medikal firmasının teklif mektubunun standart forma uygun olmaması ve kalite belgelerinin onaysız olması nedeniyle ihale dışı bırakıldığı,

125, 126, 142, 246, 262, 263, 311, 319, 322 ve 323. kalemlerin stoklarda mevcudunun bulunması, branş hekimlerinin tayinlerinin çıkması ve miktarlarının sehven fazla talep edilmiş olması nedeniyle, 2, 32, 44, 75, 76, 78, 83, 89, 193, 194, 199, 217, 226, 233, 242, 291, 293, 294, 295, 296, 299 ve 328. kalemlere teklif verilmediğinden, bu kalemlere yönelik ihalenin iptal edildiği,

Diğer kalemlerde birim fiyat teklif mektuplarının kalemler bazında değerlendirilmesi sonucu muhtelif kalemlerin 27 değişik firmaya ihale edilmesine karar verildiği ve bu firmalarla sözleşmelerin imzalanmış olduğu tespit edilmiştir.

Başvuru konusu ihalede, ihale verilen isteklilerle sözleşmelerin imzalanmış olduğu ihale işlem dosyasının Kuruma intikalinden sonra anlaşıldığından öncelikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56/5 inci maddesi doğrultusunda başvurunun değerlendirmeye alınıp alınmayacağı hususunda değerlendirme yapılmıştır.

26.05.2003 tarihinde yapılan ihalenin 12.06.2003 tarihinde karara bağlandığı ve ihale yetkilisince bu kararın 13.06.2003 tarihinde onaylandığı, 4734 sayılı Kanunun 41/1 inci maddesi uyarınca onay tarihini izleyen üçüncü gün, 16.06.2003 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla kararın, ihale dışı bırakılanlar ile uhdesinde hiçbir kalemin ihalesi kalmayan isteklilere bildirildiği, gönderilen dosya içerisinde bu bildirimlerin tebliğ evrakı bulunmadığından, o tarihte yürürlükte olan Kanun maddesine göre bildirimlerin postaya verilmesini takip eden ondördüncü gün tebliğ tarihi sayılarak, tebligatın 30.06.2003 tarihinde yapıldığı kabul edilmiştir.

Kanunun 41/1 inci maddesine göre, ihale sonucunun üzerine ihale bırakılanlar dahil teklif veren bütün isteklilere bildirilmesi gerekirken, üzerine ihale bırakılan firmalara sonuç bildirimi gönderilmediği, bunun yerine 16.06.2003 tarihinde doğrudan sözleşmeye davet yazılarının gönderildiği, Kanundaki ve standart formdaki ifadenin aksine 30.06.2003 tarihine kadar sözleşme imzalanmak üzere idareye müracaat edilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre, İdare tarafından ihale sonuç bildirimlerinin tebliğ tarihi sayılan (ondördüncü gün) 30.06.2003 tarihinden itibaren beş günlük ihale kararının gerekçelerinin bildirilmesi için müracaatta bulunma süresi dolduktan sonra üç gün içinde, sözleşmeye davet yazılarının gönderilmesi gerekirken bu sürelere uyulmadığı görülmüştür.

Üzerine ihale bırakılmayan muhtelif isteklilerden gelen açıklama taleplerine cevaben, ihale yetkilisi tarafından alınan 25.06.2003 tarihli bir karar yazısı gönderildiği ve idari şartnamenin 36.3 üncü maddesine atıf yapılarak en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde fiyat dışındaki unsurların esas alındığının ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki koşulların oluştuğu tespit edildiğinden ihale sürecinin devamı ile sözleşmenin imzaya sunulmasına karar verildiği belirtilmiştir. İhale işlem dosyasında tebliğ evrakı bulunmadığından bu kararın gönderildiği isteklilere ne zaman tebliğ edildiği tespit edilememiştir. Kararın verildiği gün olan 25.06.2003 tarihinde tebliğ edilmiş olsa bile buna karşı (o tarihte yürürlükte olan Kanunun 55/son maddesine göre) yedi günlük Kuruma itiraz süresi ilave edildiğinde 02.07.2003 günü mesai saati sonuna kadar beklenilmesi gerekirken 17.06.2003 tarihi ile 01.07.2003 tarihleri arasında bütün ihale kalemleri için sözleşmelerin imzalandığı tespit edilmiştir.

Kanunun 41/2 nci maddesindeki süreler tamamlanmadan sözleşmeye davet bile yapılamayacağı, bir şikayet başvurusu olmadığı halde idare tarafından açıklama taleplerine verilen cevabın içine ivedilik ve kamu yarar kararının yerleştirildiği, üstelik Kanuna uygun hiçbir gerekçe belirtilmeyen bu kararın sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce müracaatta bulunan isteklilere tebliğ edilmesinin sağlanması gerektiği halde kararın verildiği 25.06.2003 günü itibariyle 8 firma ile, bu tarihten altı gün sonrasında ise bütün kalemler için toplam 27 firma ile sözleşmelerin imzalanmış olduğu, bu nedenle ivedilik ve kamu yararı kararının usul ve içerik olarak Kanuna aykırı olduğu, imzalanan bütün sözleşmelerin de Kanundaki usul ve sürelere riayet edilmeden imzalanmış olduğu, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun sözleşmelerin imzalanmasından sonra yapılmış olmasına rağmen değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşılmıştır.

A - Başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde,

1- SSM A.Ş. tarafından teklif verilen kalemlerden 223. kalemde yer alan “Örgülü İpek No:1” isimli ve 30 kutu istenen malzemeye Teklif Mukayese Cetvelinde; Berg Medikal A.Ş. firmasının 1 düzinesi 17.500.000.TL’den toplam 525.000.000.TL, Aykut İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin 1 düzinesi 5.100.000 TL’den toplam 153.000.000. TL, Gül-Pa Medikal firmasının 1 kutusu 13.750.000. TL’den toplam 412.500.000.TL fiyat verdiği belirtilmiş ve en avantajlı birinci teklif olarak Gül-Pa Medikal tarafından verilen teklif, ikinci en avantajlı teklif olarak Berg Medikal A.Ş.’nin teklifi işaretlenmiştir. SSM A.Ş.’nin teklif dosyasında 223. kaleme 1 kutusu 12.617.000. TL’den toplam 378.510.000.TL olarak en düşük fiyat verildiği halde bu teklife mukayese tablosunda yer verilmediği tespit edilmiştir. İhtiyaç listesinde bu malzemenin alım miktarı olarak 30 kutu yazılı olduğu, teknik şartnamesinde bir kutuda bulunması gereken miktarın belirtilmediği, mukayese tablosunda yer verilen tekliflerden ikisinde düzine üzerinden birim fiyatı verildiği halde değerlendirmeye alındığı görülmüştür.

2- 317. sırada yer alan “Vicril 0 No, Yuvarlak İğneli 40 mm” isimli 1500 adet istenen malzemeye, 318. sırada yer alan “Vicril 1 No, Keskin İğneli 40 mm” isimli 100 kutu istenen malzemeye, 319. sırada yer alan “Vicril 1 No, Yuvarlak İğneli 40 mm” isimli 5000 kutu istenen malzemeye, 320. sırada yer alan “Vicril 2/0 No, Yuvarlak İğneli 26 mm” isimli 5000 adet istenen malzemeye, 321. sırada yer alan “Vicril 3/0 No, Yuvarlak İğneli 22 mm” isimli 2400 adet istenen malzemeye, 323. sırada yer alan “Vicril 4/0 No, Yuvarlak İğneli 22 mm” isimli malzemeye SSM A.Ş. tarafından verilen tekliflerin en düşük fiyat olduğu mukayese tablosundan açıkça anlaşıldığı halde daha yüksek fiyatı veren farklı firmaların en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak işaretlendiği tespit edilmiştir.

3- İhale Komisyonunun kararının incelenmesinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin 5 inci fıkrasına aykırı olarak, kısmi teklife açık ve kalemler bazında değerlendirme yapılan ihalede her bir kalem için birinci ve ikinci en avantajlı teklifi veren isteklilerin açıkça belirtilmediği, ihale kararının gerekçelerinin yazılması yerine komisyona dahil olmayan hastane doktorları tarafından tanzim edilen rapora atıf yapıldığı, ihalesi yapılan kalemlerin numaraları yazılıp “ilgili firmalara ihale edildiği” şeklinde ifade edildiği görülmüştür. Komisyon kararından hangi isteklinin hangi kalemin ihalesini kaç liralık fiyat teklifi ile aldığı anlaşılamamıştır.

4- İhale İdari Şartnamesinin 36.2 nci maddesinde en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışındaki unsurların esas alınacağı, 36.3 üncü maddesinde fiyat dışı unsurlar olarak işletme ve bakım maliyeti, verimlilik ve kalite, teknik değerler sayılmış, ancak bunların parasal karşılıkları gösterilmemiştir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55 inci maddesinin 1 inci fıkrasında mal alımı ihalelerinde en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esası getirilmiş, 2 nci fıkrasında ise sadece en düşük fiyat esasına göre belirlemenin mümkün olmadığı durumlarda fiyat dışı unsurların da dikkate alınabileceği belirtilmiştir. Bu durumda da fiyat dışı unsurların açıkça ifade edilmesi ve parasal karşılıklarının gösterilmesi zorunludur. Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin (a) bendinde işletme ve bakım maliyetinin kullanım ömrü bir yıldan kısa süreli olan mal alım ihalelerinde dikkate alınamayacağı hükmü yer almıştır. Sarf malzemesi alımına ilişkin inceleme konusu ihalenin İdari şartnamesinde işletme ve bakım maliyetinin malın fiyatından önce esas alınan bir unsur olarak sayılması yönetmeliğe aykırıdır.

5- Başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 41/2 nci maddesine göre idareye yaptığı 18.06.2003 havale tarihli başvurusu üzerine bu maddedeki sürelere uyulmaksızın 2 aylık bir süre geçirildikten sonra 18.08.2003 tarih ve 568 sayılı yazı ile cevap verildiği, teklif verilen 30 kalemden 24’ünde marka belirtilmediği, kalan 6 kalemde ilgili uzman hekimin verdiği rapor doğrultusunda hiçbir kalemin firma uhdesinde kalmadığının bildirildiği görülmüştür.

6- İdari ve Teknik Şartnamenin hiçbir yerinde isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin markalarını belirtmemelerinin teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına yol açacağı belirtilmediği gibi sadece bu sebeple teklifin değerlendirmeye alınmaması Kanun ve Yönetmeliğin belirlediği esaslara aykırıdır. Alımı yapılacak malın teknik özellikleri teknik şartnamede açıkça belirtilerek bu şartları, gerekli kalite ve yeterlik belgeleriyle sağlayan bütün tekliflerin değerlendirilmesi zorunludur.

7- İhale Teknik Şartnamesinin incelenmesinde 381 kalem malzemenin büyük bir çoğunluğunda “ilgili branş hekiminin görüşüne uygun olmalıdır” ifadesi yazılmış, bunun dışında istenen malzemeyi tanımlayıcı hiçbir teknik özelliğin belirtilmediği görülmüştür. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17 nci maddesiyle teknik şartnamelerde belirlenecek kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunluluğu getirilmiştir.

8- Öte yandan, teklif edilen malın kabul edilip edilmeyeceği yönünde Komisyon üyesi olmayan ilgili uzman hekim raporunun esas alınması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 20 nci maddesine aykırıdır.

B- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan re’sen inceleme sonucunda ;

1-Resmi Gazete’nin 10.04.2003 tarihli sayısında yer alan İhale ilanının incelenmesinde, ihalenin türü ve miktarı bölümünde sadece “381 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi” ifadesinin yazılmış olduğu, ne tür malzemeden ne kadar alınacağının belirtilmediği görülmüştür. İdare tarafından “Sağlık” dergisinde de ihale ilanı yapılmış ve buraya verilen ilan metninde alımı yapılacak malzemeler ve miktarı belirtilmiş ise de, 4734 sayılı Kanunun 8/a maddesinde belirlenen eşik değerin üzerinde yaklaşık maliyeti bulunan ihalenin Kanunun 13/a-1 inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayınlanması zorunlu olduğundan Resmi Gazete’de yapılan ilanın Kanuna uygun olmaması durumunda, diğer basın yayın organlarında yapılan ilanların bu eksikliği telafi edemeyeceği ve yapılan ilanın 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

2-İhtiyaç listesinin 225. kaleminde “PCA Pompa Seti, Abbot Cihazı ile uyumlu” ifadesi yazılmış ve Abbot markası zikredilerek, 194. kalemde bu firmanın katalog numarası yazılarak ihaleye katılımı kısıtlayıcı bir durum ortaya çıkmış ise de Tar-Med Ltd. Şti.’nin 16.04.2003 tarihli itiraz başvurusu üzerine 02.05.2003 tarih ve 230 sayılı zeyilname ile, İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinin sehven yazılması nedeniyle kaldırıldığı, 194. kalemin ihale listesinden çıkarıldığı, 225. kalemde yer alan “Abbot Cihazı ile uyumlu” ifadesinin çıkarıldığı görülmüştür. Bu zeyilnamenin Biodal İç ve Dış Tic.A.Ş. ile Amaç Hastane ve Ortopedi Ltd.Şti.’ne elden teslim edildiğine dair tarihsiz parafın bulunduğu fotokopinin ihale dosyasında yer aldığı, diğer istekli adaylarına tebliğ edilip edilmediğinin anlaşılamadığı, ihale dokümanı satın alanlara ilişkin tutanağın sadece 18 firma ismi bulunan iki sayfasının gönderildiği, zeyilname tarihinden sonra doküman satın alanların tamamı görülemediğinden bütün istekli adaylarının ihale tarihinden 10 gün önce zeyilnameden haberdar olup olmadıkları tespit edilememiştir.

İdare tarafından 16.05.2003 tarih ve 281 sayılı ikinci bir zeyilname ile ihaleye teklif verecek olan isteklilerden istenecek belgelere “Teklif edilen malzeme için üretici veya distribütör firma tarafından verilen yetki belgesi” nin eklendiği, bu zeyilnamenin de 16.05.2003 tarihinde Fırat Ortopedi firmasına elden teslim edildiğine dair paraflı fotokopinin bulunduğu, diğer firmalara tebliğine ilişkin bir belge bulunmadığı görülmüştür.

İhale dosyasında 36 istekliden 21 firma için ihale dokümanı teslim pusulası tanzim edilmiş olduğu, bunlardan yedisinde el yazısı ile 2 sayfa, sekizinde 1 sayfa zeyilnamenin de teslim edildiğinin yazılmış olduğu, “2 sayfa zeyilname” yazılı olanlardaki 2 rakamının önceden yazılmış 1 rakamının üzerinden değiştirilerek yazılmış olduğu, altı adedinde ise zeyilname teslimine dair kayıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu durum 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine aykırıdır.

3-İhaleye teklif veren isteklilerin teklif zarflarının teslim alınmasından sonra belgelerin kontrol edildiği ve bunlardan belgesi eksik veya usulüne uygun olmayan isteklilerin bir tutanakla tespit edildiği, ancak bu tutanağın Yönetmelik ekinde yer alan KİK011.0M sayılı standart forma uygun olmadığı, sadece firma adı ve hangi belgenin uygun sayılmadığının belirtildiği, uygun sayılmama gerekçelerinin yer almadığı tespit edilmiştir. Toplam 25 isteklinin çeşitli belgelerinde eksiklik veya usule aykırılık tespit edilerek bunların düzeltilmesi için 23 firmaya yazı gönderilmiştir. Tutanağın incelenmesi sonucu;

a- Akpınar Diş Malz. Ltd.Şti’nin iş deneyim belgesinin aslının olmadığı belirtilerek tamamlanmasının istenildiği, bu firmanın teklif dosyasının incelenmesinden; teklif mektubu ve ekindeki cetvel dışında bir belgenin bulunmadığı,

b- Amaç Hastane ve Ortopedi Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin yetersiz olduğu belirtilerek tamamlanmasının istenildiği, teklif dosyasının incelenmesinde bu eksikliğin tamamlandığı, Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre Tip İdari Şartname esas alınarak istenilen geçici teminatlarda bu esaslara aykırılık halinde bunların geçerli kabul edilmesinin mümkün olmadığı ve Kanunun 37/2 nci maddesi uyarınca teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken eksikliğin tamamlatıldığı, bazı kalemlerin bu firmaya ihale edildiği,

c- Dişmal Dişçi Malz. Ltd. Şti.’nin SSK borcu yoktur yazısının olmadığı, iş deneyim belgesinin standart forma uygun olmadığı ve teklif mektubunda teklif edilen toplam bedelin rakam ve yazı ile yazılan tutarları arasında farklılıklar bulunduğu, Komisyon tarafından yazı ile belirtilen tutar dikkate alınarak düzeltildiği belirtilerek kabul edilip edilmediğinin bildirilmesinin istenildiği, bu firmanın teklif dosyasının incelenmesinde SSK borcu yoktur yazısının ibraz edildiği, standart forma uygun iş deneyim belgesinin verilmediği, teklif mektubundaki rakam ve yazı ile yazılmış fiyatın Komisyonun düzeltmesi doğrultusunda kabulü yönünde beyanda bulunulmadığı, Yönetmeliğin 49/2-c maddesi uyarınca teklif mektubu içeriğinde yer alması zorunlu unsurlardan olan ve 49/4 üncü maddesine göre eksikliği teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilen, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması hususunun sonradan tamamlatılması mümkün olmadığı halde bazı kalemlerin bu firmaya ihale edildiği,

d- Gürcan Medikal firmasının geçici teminat mektubunda hangi ihale için verildiğinin açıkça belirtilmediği, mali durum belgesinin genel müdürlük tarafından teyitli olmadığı ve SSK prim borcu yoktur yazısının olmadığı belirtilerek tamamlanmasının istenildiği, istekli tarafından geçici teminatı aldığı Halkbank Malatya Şubesinden idareye hitaben yazılmış ve eksikliği bulunan geçici teminat mektubuna atıf yapılarak hangi ihale için verildiğinin belirtildiği bir yazı alınarak ibraz edildiği, diğer eksik belgelerin de tamamlandığı, Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre Tip İdari Şartname esas alınarak istenilen geçici teminatlarda bu esaslara aykırılık halinde bunların geçerli kabul edilmesinin mümkün olmadığı ve Kanunun 37/2 nci maddesi uyarınca teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken eksikliğin tamamlatıldığı, bazı kalemlerin bu firmaya ihale edildiği, Hekimoğlu Medikal Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubunda da aynı durumun söz konusu olduğu, aynı banka şubesinden alınan yazının ibraz edildiği ve idarece bazı kalemlerin bu firmaya ihale edildiği,

e- Malatya Sportif A.Ş.’nin teklif mektubunda geçerlilik süresinin yetersiz olduğu, geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı, iş deneyim belgesinin olmadığı, mali durum belgesinin genel müdürlük tarafından onaylı olmadığı ve Ticaret Sicil Gazetesindeki ilanın şirket ortaklarının görevlerini, paylarını ve şirketin faaliyetini gösterir şekilde olmadığı belirtilerek tamamlanmasının istenildiği, firma tarafından teklif geçerlilik süresi ile iş deneyim belgesinin tamamlandığı, Ticaret Sicil Gazetesi ile geçici teminat mektubundaki eksikliğin tamamlanmadığı, idari şartnamede teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olmasının istenildiği, istekli tarafından ilk verilen teklif mektubunda teklifin 26.09.2003 tarihine kadar geçerli olduğunun belirtildiği ve bunun 90 günlük süreyi fazlasıyla karşıladığı, buna rağmen geçerlilik süresi 26.10.2003 tarihine kadar olan ikinci teklif mektubu alındığı, her iki teklif mektubunda da işin tamamına teklif verildiği belirtildiği halde ekindeki cetvelde bazı kalemlere teklif verildiğinin anlaşıldığı, bu haliyle İdari Şartnamenin 21.2 nci maddesine aykırı olduğu, Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre Tip İdari Şartname esas alınarak istenilen geçici teminatlarda bu esaslara aykırılık halinde bunların geçerli kabul edilmesinin mümkün olmadığı ve Kanunun 37/2 nci maddesi uyarınca teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bu ve diğer eksiklikler tamamlanmadığı halde bazı kalemlerin bu firmaya ihale edildiği,

f- Medimpeks Ltd.Şti.’nin teklif dosyasındaki bilançonun onaysız olduğu belirtilerek tamamlanması için firmaya yazı gönderildiği, teklif dosyasının incelenmesinde bu eksikliğin tamamlandığı, ancak şartname satın alındığına dair makbuzun dosyada bulunmadığı, bunun yerine internet üzerinden idare hesabına bedelin yatırıldığına dair makbuz yerine geçmeyen ve bilgisayar yazıcısından alınan belgenin ibraz edildiği, vergi dairesinden alınan yazıda vergi borcunun bulunduğu belirtilmiş, Ticaret Odası kayıt belgesine göre 2001 yılından beri faaliyette olduğu anlaşılan firmanın SSK prim borcu bulunmadığına dair yazıda ise bu şirket adına iş yeri kaydının bulunmadığının belirtildiği halde bu eksikliklerin tutanakta belirtilmediği, tamamlatılması için yazı yazılmadığı halde teklifin değerlendirmeye alındığı,

g- Şema Tıbbi Ürünler Paz. Ltd.Şti.’nin dosyasında üretici firmanın vermiş olduğu yetki belgesi ve iş deneyim belgesinin bulunmadığı, geçici teminat mektubundaki geçerlilik süresinin yeterli olmadığı, mali durum belgesinin genel müdürlükten onaylı olmadığı ve bilançonun onaysız olduğu belirtilerek tamamlanmasının istenildiği, teklif dosyasının incelenmesinde geçici teminat mektubu dışındaki eksikliklerin tamamlandığı, şartnamede teminatın geçerlilik süresinin teklif geçerlilik süresinden itibaren en az 60 gün olmasının istenildiği, Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre Tip İdari Şartname esas alınarak istenilen geçici teminatlarda bu esaslara aykırılık halinde bunların geçerli kabul edilmesinin ve tamamlatılmasının mümkün olmadığı ve Kanunun 37/2 nci maddesi uyarınca teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, üstelik istekli tarafından bu eksiklik giderilmediği halde bazı kalemlerin bu firmaya ihale edildiği,

Anlaşılmıştır.

Belge eksikliği olan isteklilerin tespit edildiği bu tutanakta Fırat Medikal firmasının şartname alındı belgesinin aslının olmadığı, teklif mektubunda süre belirtilmediği, üretici firma yetki belgesinin bulunmadığı, mali durum belgesinin standart forma uygun olmadığı, sertifikaların bulunmadığı, İpek Medikal firmasının teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı, kalite kontrol belgeleri ile yetki belgesinin faks kağıdı olup onaylanmamış olduğunun belirtildiği, bu eksikliklerin diğer isteklilerin dosyalarında tespit edilenler ile benzer mahiyette olduğu ve tamamlanması için bütün isteklilere yazı gönderildiği halde Fırat Medikal ve İpek Medikal firmalarına yazı gönderilmediği görülmüş ve sebebi anlaşılamamış, bu eksiklikler yüzünden her iki firmanın da ihale dışı bırakıldığı görülmüştür.

Fırat Medikal firmasının teklif dosyasının incelenmesinde, teklif mektubunda sadece süre eksikliğinin değil, teklife dahil unsurların da şartnameye aykırı olduğu, geçici teminat mektubunda hangi ihale için verildiğinin belirtilmemiş olduğu görülmüş ancak, bu eksikliklerin tutanakta belirtilmediği tespit edilmiştir. İpek Medikal firmasının teklif dosyasında ise teklife dahil unsurların idari şartnamede istenilen hususları karşılamadığı, sadece nakliyenin dahil olduğunun yazılmış olduğu, teklif verilen kalemlerin toplam bedelinin rakam ve yazı ile yazılmamış olduğu, geçici teminat mektubunda hangi ihale için verildiğinin belirtilmediği tespit edilmiştir.

4- İhaleye teklif veren isteklilerin teklif dosyaları üzerinde yapılan incelemede;

a- Amaç Hastane ve Ortopedi Ltd. Şti., Biodal İç ve Dış Tic. A.Ş., Medikal Grup Ltd.Şti. ve Okçu Medikal Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda teklife dahil unsurların İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesinde istenilenleri karşılamadığı, sadece nakliyenin dahil olduğunun belirtildiği, bu husus eksik belge tespit tutanağında belirtilmediği ve tamamlanması istenilmediği gibi, değerlendirmeye alındığı ve bazı kalemlerin bu firmalara ihale edildiği,

b- Arı İnşaat Medikal Ltd. Şti., Ayıntap Medikal Ltd. Şti., Boteks Tekstil Tıbbi Malz. A.Ş., Mega Tıp Ltd. Şti., ve SSM A.Ş.’nin geçici teminat mektubunun Yönetmelik ekinde yer alan standart forma uygun olmadığı, mektubun içeriğinde bankanın şube ve genel müdürlük limitlerine yer verildiği, buna rağmen teklifin değerlendirmeye alındığı ve bazı kalemlerin bu firmalara ihale edildiği,

c- Denge Medikal firmasının teklif mektubunda teklif edilen kalemler için verilen toplam bedelin sadece yazı ile yazılmış olduğu, bu hususun Yönetmeliğin 49/c maddesinde belirtilen zorunlu unsurlara aykırı olduğu, Dişmal Dişçi Malz. Ltd. Şti.’nin teklifinde de yukarıda belirtilen benzer aykırılık (rakamla yazılan bedel yazıyla yazılan bedelden fazla) bulunduğu buna rağmen tekliflerin değerlendirmeye alındığı ve bazı kalemlerin bu firmalara ihale edildiği,

d- İnterfarma A.Ş.’nin teklif mektubunda teklife dahil unsurların İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesinde istenilenleri karşılamadığı, sadece nakliyenin dahil olduğunun belirtildiği halde teklifin değerlendirmeye alındığı,

e- KMDT Ltd. Şti.’nin teklif dosyasının incelenmesinde, teklife dahil unsurların İdari Şartnamede istenilen hususları karşılamadığı, geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı, bankanın şube ve genel müdürlük limitlerini içerdiği sadece 271. kaleme teklif verildiği, alternatif teklife imkan tanındığı için aynı marka ürünün değişik iki modelinin teklif edildiği, ancak aynı teklif mektubu içeriğinde marka ve model belirtilerek iki farklı fiyat verildiği, 4734 sayılı Kanunun 30/2 nci maddesine göre alternatif teklife izin verilen mal alımı ihalelerinde alternatif tekliflerin de aynı şekilde hazırlanarak sunulacağı öngörüldüğünden, verilen teklif usulüne uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmaması gerekirken teklif mukayese tablosuna verilen düşük fiyat yazılarak değerlendirildiği,

f- Şema Tıbbi Ürünler Ltd.Şti.’nin teklif mektubunda, teklife dahil unsurların İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesinde istenilenleri karşılamadığı, sadece KDV’nin hariç olduğunun belirtildiği, geçici teminat mektubunda geçerlilik süresinin, İdari Şartnamenin 27.3 üncü maddesine aykırı olarak, teklif geçerlilik süresinden itibaren 30 gün şeklinde belirtildiği, şekil olarak Yönetmelik ekindeki standart forma uygun olmadığı, mektup içeriğinde banka şube ve genel müdürlük limitlerine yer verildiği halde değerlendirmeye alındığı ve bazı kalemlerin bu firmaya ihale edildiği,

g- TıpMedSan Ltd. Şti.’nin dosyasında, Ticaret Odası kayıt belgesine göre 1999 yılından beri faaliyette olduğu anlaşılan firmanın SSK prim borcu bulunmadığına dair yazıda ise bu şirket adına iş yeri kaydının bulunmadığının belirtildiği, bu ifadeden prim borcu olmadığı anlaşılamadığı halde teklifin değerlendirmeye alındığı ve bazı kalemlerin bu firmaya ihale edildiği,

h- Yılmaz Diş Lab. Ltd.Şti.’nin geçici teminat mektubunun Yönetmelik ekinde yer alan standart forma uygun olmadığı, hangi ihale için verildiği bölümüne inceleme konusu ihale adı yerine “Diş Malzemesi Alımı” ifadesinin yazıldığı, mektup içeriğinde banka şubesi ve genel müdürlük limitlerine yer verildiği halde teklifin değerlendirmeye alındığı ve bazı kalemlerin bu firmaya ihale edildiği,

tespitleri yapılmıştır.

5-İhale komisyonu Karar tutanağında ihale verilen isteklilerin hangi kalemleri aldığı tek tek belirtilmeyip sadece verilen kalemlerin toplam bedellerinin yazıldığı, her bir kalem için ikinci avantajlı teklif veren isteklinin belirtilmemiş olduğu tespit edilmiş, gönderilen ihale işlem dosyasında, imzalanan sözleşmelerin kalemleri ve fiyatları gösteren ekleri konulmamış olduğundan mevcut belgeler üzerinde yapılan incelemede;

Berg Medikal A.Ş. ile 7.180.000.000.TL bedelli olarak 30.06.2003 tarihinde, Biodal İç ve Dış Tic. A.Ş. ile 15.177.720.000. TL bedelli olarak 20.06.2003 tarihinde, Boteks Tekstil ve Tıbbi Malz.A.Ş. ile 24.775.000.000 TL bedelli olarak 20.06.2003 tarihinde, Doğan Medikal ile 14.440.000.000. TL bedelli olarak 27.06.2003 tarihinde, Gül-Pa Medikal ile 120.486.773.000.TL bedelli olarak 30.06.2003 tarihinde, Metdem Sağlık Ltd. Şti. ile 7.779.000.000. TL bedelli olarak 30.06.2003 tarihinde, TıpMedSan Ltd. Şti. ile 25.916.600.000.TL bedelli olarak 27.06.2003 tarihinde, Yılmaz Diş Lab. Ltd.Şti. ile 8.520.500.000.TL bedelli olarak 27.06.2003 tarihinde imzalanan sözleşmelere ilişkin kesin teminat makbuzunun bulunmadığı, sözleşme imzalanan bütün firmalar için Kamu İhale Kurumu’nun web sayfası üzerinden ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıklarına dair elektronik teyit alındığı halde Boteks Tekstil ve Tıbbi Malz.A.Ş. için teyit alınmadığı görülmüştür.

Kesin teminat alınan isteklilerden Gürcan Medikal ve Hekimoğlu Medikal Ltd. Şti. nin verdiği teminat mektuplarının idarece teslim alınması yerine 4734 sayılı Kanunun 34/4 üncü maddesine aykırı olarak saymanlığa teslim edildiği ve makbuzunun ibraz edildiği, bu nedenle içeriğinin standart forma uygun olup olmadığının anlaşılamadığı, Malatya Sportif A.Ş.’nin verdiği kesin teminat mektubunun incelenmesinde, verildiği tarihte yürürlükte olan Yönetmeliğin ekindeki standart forma göre tanzim edilmediği halde sözleşmenin imzalanmış olduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Sözleşmelerin Kanunda öngörülen usul ve esaslara uyulmadan imzalandığına oybirliğiyle,

2- Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan ihalede yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılıklar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek biçimde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olduğundan ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline oyçokluğuyla, 

3- Kamu İhale Kurulu Üyeleri Hakkı USTAÖMER ve Muzaffer EREN’in aykırılıkların idareye bildirilmesi yönündeki karşı görüşleriyle, İhale Komisyonu başkan ve üyeleri ile ihale yetkilisinin yapmış olduğu hatalı işlemlerin suç oluşturabileceği dikkate alınarak gereğinin takdir ve ifası için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına oyçokluğu ile,

4- Ayrıca idareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine oybirliğiyle,

karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdare tarafından inceleme” başlıklı 55.maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulur.

Bu şikayetler;

 1. Sözleşme imzalanmamışsa,

 2. Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

idarece dikkate alınır” hükmüne yer verildikten sonra, aynı Kanunun “Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme” başlıklı 56. maddesinde; 55. maddesinde belirtilen hallerde ve sürede (idarece şikayetin reddedilmesinden veya 30 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesinden sonraki 15 gün içinde) Kuruma “sözleşme imzalanmadan” önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı kurala bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun 55. ve 56. maddeleriyle sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması yasaklanırken, Kanunun 41. maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, Kanun kendi içerisinde bir sistematik kurmuş ve sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkını güvenceye almıştır.

Kanunun bütün maddelerinin tam olarak uygulanmadığı durumlarda bu sistematik bozulmaktadır. Şöyle ki; ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41. maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşme imzalanması durumunda ilgililerin sözleşme imzalanmadan şikayette bulunma hakları fiilen ellerinden alınmaktadır. Böyle bir durumda ortada usulüne uygun olmasa bile imzalanmış bir sözleşme bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinde sözleşmenin imzasından sonra yapılan şikayetlerin Kurulca değerlendirmeye alınmayacağını hükme bağlamış olduğundan, sözleşmenin bir şekilde imzalandığı durumlarda yapılan şikayetler üzerine Kamu İhale Kurumunun Kanuna aykırı olduğunu tespit ettiği ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verme yetkisi bulunmamaktadır.

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 53. maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri sayılırken “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.” hükmüne de yer verilmiş olduğundan, yukarıda belirtildiği şekilde Kanunda öngörülen sürelere uyulmadan sözleşme imzalandığı ve böylece şikayet hakkının eylemli olarak kaldırıldığı durumlarda, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetler üzerine şikayete konu ihale işlemleri ile ilgili olarak inceleme yapma yetkisi bulunmaktadır.

Bu itibarla; başvuruya konu ihalede Kanundaki sürelere uyulmadan sözleşme imzalanarak fiilen şikayet hakkının ortadan kaldırıldığından başvurunun “iddiaların incelenmesi kapsamında” değerlendirilmesi ve yapılan inceleme sonunda Kanuna aykırı olduğu saptanan ihale işlemleriyle ilgili olarak bir iptal veya düzeltici işlem bildirme kararı alınmadan, bu işlemler dolayısıyla gerekli inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun idarenin bağlı veya ilgili bulunduğu Bakanlığa bildirilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyoruz.

 

Adnan ZENGİN

H.Hüseyin GÜRHAN

Kurul Üyesi

Kurul Üyesi

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/107

Gündem No : 16

Karar Tarihi : 10.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-681

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Aykut İç ve Dış Ticaret. A.Ş.

Sağlık-1 Sokak No:33/2 06410 Sıhhiye / ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi /ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

08.09.2003 / 23476

Başvuruya konu ihale:

345 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin 26.06.2003 tarihli 345 kalem tıbbi sarf malzemesi ihalesine ilişkin olarak Aykut İç ve Dış Ticaret. A.Ş. tarafından verilen ve 08.09.2003 tarih ve 23476 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen 11.09.2003 tarih ve 07.0160/2003-16 sayılı Ön İnceleme Raporunun incelenmesi sonucunda 15.09.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/233.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile esasın incelenmesine geçilmesine ve ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

05.11.2003 tarih ve 07.0160/2003-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda özetle;

Başvuru konusu 05.09.2003 tarihli şikayet dilekçesinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 26.06.2003 tarihinde yapılan 345 kalem tıbbi sarf malzemesi ihalesinin 240,307,328,329,330 ve 331 numaralı kalemlerine teklif verildiği, ihale sonucunda 240 ve 307 numaralı kalemlerin şirketlerine verildiği ancak ekonomik yönden en avantajlı teklifi vermelerine rağmen 328, 329 ve 330 numaralı kalemlerin kendilerine verilmediği, şartnamede yer alan tanımlamalara uygun malzemelerin teklif edildiği, Şartnamedeki tanımlamaların detaylı ve ayrıntılı yapılmadığı iddia edilmektedir.

İdareden gelen ihale işlem dosyalarının incelenmesinden,

İtiraza konu 328, 329, 330 sıra numaralı kalemler için teknik şartname düzenlenmediği, ihale listesinde kısa teknik tanımlamalara yer verildiği, marka/firma isimleri kullanıldığı, dolayısıyla İdare tarafından yapılan düzenlemenin mevzuata uygun bulunmadığı, ancak teknik şartname düzenlenmemiş olmasına rağmen başvuru sahibi firmanın ihale listesinde ifade edilen malzemelere karşılık gelen doğru malzemelerle ihaleye teklif verdiği, en düşük fiyatları teklif ettiği fakat ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyle belirlendiğinden itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı hususlarına yer verilmiştir.

İhale işlem dosyalarının şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak incelenmesinde tespit edilen aykırılıkların, düzeltici işlemlerle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline,

karar verilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

05.11.2003 tarih ve 07.0160/2003-22E sayılı Esas İnceleme Raporu ile ihale işlem dosyası incelendi.

Başvuru konusu 05.09.2003 tarihli şikayet dilekçesinde özetle;

26.06.2003 tarihinde yapılan 345 kalem tıbbi sarf malzemesi ihalesinin 240,307,328,329,330 ve 331 numaralı kalemlerine teklif verildiği, ihale sonucunda 240 ve 307 numaralı kalemlerin şirketlerine verildiği ancak ekonomik yönden en avantajlı teklifi vermelerine rağmen 328, 329 ve 330 numaralı kalemlerin kendilerine verilmediği, şartnamede yer alan tanımlamalara uygun malzemelerin teklif edildiği, şartnamedeki tanımlamaların detaylı ve ayrıntılı yapılmadığı iddiaları yer almaktadır.

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, 117 firmanın ihale dokümanı satın aldığı, 97 firmanın ihaleye teklif verdiği, tekliflerinin değerlendirilmesi neticesinde; 345 kalem malzemenin 25’ ine verilen teklifler uygun bulunmadığından, 12’sine ise teklif verilmediğinden toplam 37 kalemin ihalesinin iptal edildiği, 308 kalemin toplam 3.082.036.371.900 TL + KDV bedel ile 72 firma üzerine ihalesine karar verildiği ve ihale komisyonu kararının 28.07.2003 tarihinde onaylandığı ve firmaların tamamı ile 26, 27 ve 28 Ağustos 2003 tarihlerinde sözleşmelerin imzalandığı anlaşılmıştır.

A) Şikayetçinin dilekçesindeki iddialar dikkate alınarak yapılan tespitler:

Aykut İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin teklif verdiği altı kalem malzeme için teknik şartname düzenlenmemiştir. Başvuru sahibi, 26.06.2003 tarihinde doküman satın almış ve ihaleye teklif vermiştir. Ancak teklif verdiği kalemler için veya diğer kalemler için kesinleşen ihale kararını tebellüğ ettiği 31.07.2003 tarihine kadar teknik şartname ile ilgili olarak itirazda bulunmamıştır. 28.07.2003 tarihinde onaylanan ihale kararıyla 240 ve 307 sıra numaralı kalemler başvuru sahibi şirketin üzerine ihale edilmiştir. Kesinleşen ihale kararları 28 Temmuz ve 29 Temmuz 2003 tarihlerinde ihaleye teklif veren isteklilerin hepsine (toplam 97 firma) posta yoluyla gönderilmiştir. İdarenin 28.07.2003 tarihli kesinleşen ihale kararını bildiren yazısı başvuru sahibi firma tarafından 31 Temmuz tarihinde tebellüğ edilmiş olup bu bildirim üzerine 06.08.2003 tarihli dilekçe ile İdareye müracaat edilerek 328, 329 ve 330 numaralı kalemler için teklif ettikleri ürünlerin tercih edilmeme gerekçesi sorulmuştur.

İdarenin 13.08.2003 tarihli yazısında ürünlerin tercih edilmeme gerekçesi olarak; 328, 329 ve 330 ihale sıra numaralı kalemler için şirketin vermiş olduğu numunelerin komisyon tarafından incelendiği, sütür uygunluğunun ve iğne dizaynının kullanım sırasında yetersiz bulunduğu, cerrahi kullanımda sütür kuvvetinin ve iğne çelik kuvvetinin yetersiz bulunduğu belirtilmiştir.

İdarenin ürünlerin kabul edilmeme gerekçesini belirten cevabına karşılık adı geçen şirket tarafından 22.08.2003 tarihinde İdare kayıtlarına giren 22.08.2003 tarihli dilekçe ile İdareye başvurularak, ürettikleri cerrahi dikiş malzemelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olduğu, ihaleye çıkılan listede yer alan kalemlere uygun ürünlerin teklif edildiği, değişik dizayna sahip iğne tercihlerinin şartnamede detaylı olarak tanımlanmasının uygun olduğu ifade edilerek tercih ve ihale kararlarına itiraz edilmiştir.

Şirketin 22.08.2003 tarihli ikinci dilekçesi üzerine İdare tarafından verilen 28.08.2003 tarih ve 395 sayılı cevapta, dilekçenin satın alma komisyonunca değerlendirildiği, söz konusu ürünlerin ihale komisyonunda bulunan uzman üyelerce denenerek seçiminin yapıldığı belirtilmektedir.

Başvuru sahibinin itirazına konu ettiği malzemeler şunlardır;

İhale sıra No: 328: Vicryl spatül çift iğneli 6/0 9552

İhale sıra No: 329: PC /9 10/0 çift iğneli 7/0

İhale sıra No: 330: Vicryl spatül çift iğneli 7/0

Listede belirtilen terimlerin, rakamların neyi ifade ettiği ile ilgili olarak, ihale işlem dosyasından, başvuru sahibinin dilekçesinden, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli uzman hekimlerin raporlarından elde edilen bilgilere göre;

Bu malzemeler Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında, mikrocerrahi uygulamalarında kullanılmak üzere alınacak olan cerrahi dikiş malzemeleridir. 328 sıra numaralı kalemde yer alan Vicryl, ETHICON firmasının patentli bir ürünü olup firmanın kataloğunda 9552 kod numarasıyla tanımlanmıştır. İp uzunluğu 45 cm olup 6/0 çift iğneli spatül genelde Göz Hastalıkları A.B. Dalında kullanılmaktadır. USP (Amerikan Farmakopesi) numaralandırma sistemine göre ipler numaralandırılmıştır. Spatül iğne, spatül tarzı kesit yüzeyi olan, hassas dokularda ip kesmesin diye kullanılabilen bir dikiş iğnesidir. 6/0, 7/0 gibi rakamlar iğne ve/veya ip kalınlığını ifade etmektedir. 328 sıra numaralı kalemde yer alan “PC /9” ALCON firmasına ait bir tanımlama olarak görülmektedir. İtiraza konu malzemelerin firma-marka isimleri ile anıldığı anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanunun Şartnameler başlıklı 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

İhalenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Teknik şartnameler başlıklı 19 uncu maddesinde de benzer hükümlere yer verilmiştir.

Gazi Üniversitesinin 26.06.2003 tarihli 345 kalem tıbbi sarf malzemesi ihalesinde; toplam 137 kalem malzeme için teknik şartname düzenlenmiş, teknik şartname düzenlenmeyen malzemeler için (208 kalem) ihale ile alınacak malzeme listesinde kısa, teknik tanımlamalara yer verilmiş veya genel olarak malzemenin ismi belirtilmiştir. Bazı malzemeler yukarıda yer verilen itiraza konu malzemelerde olduğu gibi bir marka veya firma ismiyle ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, ihaleye ilişkin idari şartnamenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin 36 ncı maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir.” denilmiştir. Şartnamenin 36.3.1. numaralı maddesinde ise; “İhale dokümanında yayınlanan Teknik Şartnamelere ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58. maddesi çerçevesinde ilgili kullanıcı uzmanlarca verilecek görüş doğrultusunda ihale sonuçlandırılacaktır.” denilmek suretiyle İdare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklifin nasıl belirleneceği ifade edilmiştir.

Her ne kadar mal alımı ihalelerinde teknik şartname düzenlenmesi zorunluluğu bulunmamakta ise de, alınacak malın özellikli olması veya o mal için bir standart belirlenmiş olması halinde, kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi açısından teknik şartname düzenlenebileceği de açıktır. Bakılan ihalede, istenilen malların özellikli olması nedeniyle teknik şartname düzenlenmesi gerekmekte olup, aksi uygulama yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

B) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca, İhale işlem dosyalarının şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak incelenmesinde yapılan tespitler:

1) İhaleye ilişkin idari şartnamenin 36 ncı maddesinde ifade edilen ekonomik açıdan en avantajlı teklifin nasıl belirleneceğine ilişkin düzenlemenin değerlendirilmesi:

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “……ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir...” hükmü yer almıştır.

İhalenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 57 nci maddesinde de benzer hükme yer verilmiştir.

İhale dokümanında ekonomi açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsurların dikkate alınacağının belirtilmesi halinde idareler, ihale konusu malın özelliğine göre, yukarıda anılan Yönetmeliğin “Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 58 inci maddesinde belirtilen unsurlardan tümünü veya bir kısmını dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyeceklerdir. Söz konusu unsurlar madde hükmünde, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite, teknik değer ve özel ilave kriterler olarak belirtilmiştir.

İdarenin hazırlamış olduğu idari şartnamenin 36 ncı maddesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyle belirleneceği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde, ihale dokümanında yayınlanan Teknik Şartnamelere ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58. maddesi çerçevesinde ilgili kullanıcı uzmanlarca verilecek görüş doğrultusunda ihale sonuçlandırılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

İhaleye ilişkin İdari Şartnamesinin Tip İdari Şartnameye uygun olmayan şekilde düzenlendiği görülmektedir. Tip İdari Şartname’nin 36.3 numaralı maddesinin dipnotunda; değerlendirmenin yapılmasında fiyat dışındaki unsurların neler olduğunun, hangi kriterlerin esas alınacağının ve bunların parasal değerlerinin ne olduğunun belirtileceği, bu unsurların parasal değer olarak ifade edilmesinin mümkün olmadığı hallerde ise bunların nispi ağırlıklarının belirleneceği ifade edilmiştir. İhaleye ilişkin idari şartnamenin 36 ncı maddesi yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak düzenlenmiş olup ekonomik açıdan en avantajlı teklifin nasıl belirleneceği açık değildir.

Dosyanın incelenmesinden, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde bazen en düşük fiyatın dikkate alındığı, bazen teknik şartnameye uygunluğun tercih edildiği, bazen de ilgili uzman hekimlerin görüşleriyle değerlendirmenin yapıldığı anlaşılmaktadır.

2) İdari şartnamenin 21 inci maddesinde kısmi teklif verilemeyeceği açıkça yazılmış olmasına rağmen ihale kısmi teklife açık olarak yapılmıştır. 117 firma ihale dokümanı satın almış ve 97 firma ihaleye teklifte bulunmuştur. Firmalardan hiçbiri 345 kalem tıbbi sarf malzemesinin tamamı için teklif vermemiş, hepsi kısmi teklif vermiştir.

3) Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve ihale konusu işe ait idari şartname hükümleri çerçevesinde KİK026.0/M numaralı standart form kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İdare tarafından isteklilere gönderilen yazıda, 345 kalem tıbbi sarf malzemesinin ekli listede yazılı firmalarda kaldığı belirtilmiş ancak ikinci en avantajlı teklif sahipleri açıklanmamıştır. Dolayısıyla kesinleşen ihale kararının bildirimi standart forma uygun olmayan şekilde yapılmıştır.

4) Üzerine ihale bırakılan Faal Medikal Ticaret Ltd. Şirketinin teklif mektubunda, teklifin idareye verilmesinden sonra düzeltme yapıldığı tespit edilmiştir.

4374 sayılı Kanunun Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmüne yer verilmiştir.

Tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin 37 nci maddenin birinci fıkrasında ise; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.” hükmü bulunmaktadır.

İdari şartnamenin, teklif mektubunun şekli ve içeriğine ilişkin 24 üncü maddesinde de, teklif mektubunun üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Faal Medikal Ticaret Ltd. Şirketinin teklif mektubunda, teklifin idareye verilmesinden sonra düzeltme yapıldığı, teklif fiyatlarının değiştirildiği anlaşılmakta olup bu durum yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

5) Üzerinde ihale bırakılarak 28.08.2003 tarihinde 64.936.148.500. TL + KDV bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olan Faal Medikal Ticaret Ltd. Şirketinin ihale dokümanı satın almadığı, ihale dokümanı alan ancak ihaleye teklif vermeyen Dörtşanlı Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından alınan belgeleri kullanarak ihaleye teklif verdiği anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanunun “İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi” başlıklı 28 inci madde hükmünde, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dokümanını satın almalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu husus, ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde ve idari şartnamenin 4 üncü maddesinde de belirtilmektedir. İhale dokümanı satın almayan bir şirketin başka bir şirketin satın aldığı ihale dokümanını kullanarak ihaleye teklif vermiş olması yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırılık taşımaktadır.

6) Üzerinde ihale kalan firmanın, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasına kadar 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (e), ve (g) bentleri kapsamında bulunmadığına dair belgeyi İdareye sunması gerekmektedir. 345 kalem tıbbi sarf malzemesi ihalesinde üzerine ihale bırakılan bütün firmalarla sözleşmelerin imzalandığı ancak söz konusu belgelerin idare tarafından tamamlattırılmadığı, dolayısıyla İdarenin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı davrandığı anlaşılmaktadır.

7) İstekliler tarafından İdareye yapılan şikayetlerle ilgili olarak İdare tarafından alınan kararlar diğer isteklilere bildirilmediğinden 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan; “İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.” hükmüne aykırı davranılmıştır.

8) Başvuru sahibinin 22.08.2003 tarihinde İdareye verdiği itiraz dilekçesine, İdare tarafından 28.08.2003 tarihli olarak verilen yazılı cevap aynı gün tebliğ edilmiştir. Ancak İdarenin cevabı bildirilmeden önce 26, 27, 28 Ağustos tarihlerinde üzerinde ihale kalan tüm isteklilerle sözleşmeler imzalanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı Kanunla değişik “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz.” hükmü bulunmaktadır.

İhale işlemlerinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin, “İhale İşlemlerinin Yürütülmesi” başlıklı 17 nci maddesinde;

“İdareye yapılan şikayet başvurusu, ihale işlemlerinin yürütülmesini kendiliğinden durdurur. Başvuru nihai kararla sonuçlandırılmadan veya ihale işlemlerinin yürütülmesi yönünde İhale Yetkilisince karar alınmadan ihale işlemleri yürütülemez ve sözleşme imzalanamaz.” hükmüne yer verilmiştir. 

Aynı Yönetmeliğin “Şikayet üzerine verilen kararlar” başlıklı 40 ıncı maddesinde ise;

“İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin 22.08.2003 tarihinde İdareye verdiği ihale kararına itiraz dilekçesine, İdare tarafından cevap verilmeden önce ve yukarıda anılan hükümlere aykırı olarak 26, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde sözleşmeler imzalanmıştır.

İdarece şikayet sonuçlandırılmadan ve ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadan sözleşmeler imzalanması yukarıda yer verilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle;

1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu 3 kaleme ( 328-329-330 ) yönelik ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptaline,

2- Diğer kalemlere yönelik olarak yukarıda tespit edilen mevzuata aykırı ihale işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmesi ve/veya gerekiyorsa incelenmesini temin etmek üzere konunun Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmesine,

3- Ayrıca idareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdare tarafından inceleme” başlıklı 55.maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulur.

Bu şikayetler;

 1. Sözleşme imzalanmamışsa,

 2. Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

idarece dikkate alınır” hükmüne yer verildikten sonra, aynı Kanunun “Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme” başlıklı 56. maddesinde; 55. maddesinde belirtilen hallerde ve sürede (idarece şikayetin reddedilmesinden veya 30 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesinden sonraki 15 gün içinde) Kuruma “sözleşme imzalanmadan” önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı kurala bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun 55. ve 56. maddeleriyle sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması yasaklanırken, Kanunun 41. maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, Kanun kendi içerisinde bir sistematik kurmuş ve sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkını güvenceye almıştır.

Kanunun bütün maddelerinin tam olarak uygulanmadığı durumlarda bu sistematik bozulmaktadır. Şöyle ki; ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41. maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşme imzalanması durumunda ilgililerin sözleşme imzalanmadan şikayette bulunma hakları fiilen ellerinden alınmaktadır. Böyle bir durumda ortada usulüne uygun olmasa bile imzalanmış bir sözleşme bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinde sözleşmenin imzasından sonra yapılan şikayetlerin Kurulca değerlendirmeye alınmayacağını hükme bağlamış olduğundan, sözleşmenin bir şekilde imzalandığı durumlarda yapılan şikayetler üzerine Kamu İhale Kurumunun Kanuna aykırı olduğunu tespit ettiği ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verme yetkisi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle sözleşmenin imzalandığı 26.08.2003, 27.08.2003 ve 28.08.2003 tarihlerinden sonra 08.09.2003 tarihinde Kurum nezdinde başlatılan itirazen şikayet başvurusu hakkında 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükmü çerçevesinde herhangi bir değerlendirme yapılması mümkün olmadığından ihale işlemlerinin iptali yönündeki çoğunluk kararına kayılmıyorum.

H.Hüseyin GÜRHAN

Kurul Üyesi

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/112

Gündem No : 10

Karar Tarihi : 04.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-797

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Suat BİLSEM Vekili Avukat Tarık ERÜLGEN

Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sok. No: 12

Erülgen İş Merkezi Kat:2 10100 / BALIKESİR

İhaleyi yapan idare:

Balıkesir İl Özel İdare Müdürlüğü – BALIKESİR

Başvuru tarih ve sayısı:

22.10.2003 / 28407

Başvuruya konu ihale:

500.000. Kg Özel Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesi.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.11.2003 tarih ve 07.0160/2003-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Balıkesir İl Özel İdare Müdürlüğünce 29.09.2003 tarihinde yapılan 500.000. Kg Özel Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesine katılan Suat BİLSEM vekili Avukat Tarık ERÜLGEN tarafından;

29.09.2003 tarihli kalorifer yakıtı ihalesini kazanan firmanın teklifinin aşırı düşük teklif olduğu ve firmanın yasaklılar listesinde bulunduğu iddialarıyla, 22.10.2003 tarih ve 28407 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvuruyla ilgili düzenlenen ön inceleme tutanağıyla; başvuruda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ilişkin aykırılık ile başvuru bedeline ilişkin aykırılığın tamamlanmasına karar verildiği, bu kararın 03.11.2003 tarihinde başvurana tebliğ edildiği ancak 3 günlük sürenin geçmesinden sonra eksikliklerin tamamlandığı, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine, başvuru dilekçesindeki iddialar somut ve ciddi nitelikte bulunmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde ise, süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, başvuru dilekçesinde; şikayet üzerine İdarece alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, doküman alındığını veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin asıllarının veya aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmış örneklerinin eklenmediği, dilekçeye eklenen belgelerin aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmadığı, başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belgenin bulunmadığı şeklinde eksiklikler tespit edilerek Daire Başkanlığının 28.10.2003 tarih ve 15816 sayılı yazısıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuşsa veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde eksikliklerin giderilmesi gerektiği şikayetçiye 03.11.2003 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen 3 günlük süre geçirildikten sonra 10.11.2003 tarihinde kayıtlara alınan dilekçeyle eksikliklerin tamamlandığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

V. Arif ŞİMŞEK

Adnan ZENGİN

K. Nejat ÜNLÜ

Üye

Üye

Üye

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/112

Gündem No : 19

Karar Tarihi : 04.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-798

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Aydın Vinç Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin vekilleri

Av.Rıdvan YAVAŞCAN ve Av.Elif ESKİ,

Uluyol, Babadağ Apt. A Blk. K: 1 D: 1, BURSA

İhaleyi yapan idare:

TCDD Liman İşletme Müdürlüğü, İzmir

Başvuru tarih ve sayısı:

18.11.2003 / 32097

Başvuruya konu ihale:

Forklift ile Konteyner İçi Doldurma, Boşaltma ve Aktarma Hizmetleri Alım İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2003 tarih ve 08.0169/2003-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğünce 07.10.2003 tarihinde yapılan Forklift ile Konteyner İçi Doldurma, Boşaltma ve Aktarma Hizmetleri Alım İhalesine katılan Aydın Vinç Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin vekilleri Av.Rıdvan YAVAŞCAN ve Av.Elif ESKİ tarafından verilen ve 03.11.2003 tarihinde Kurum kaydına giren 31.10.2003 tarihli dilekçe ile,

Toplam b (5) isteklinin teklif verdiği ihalede, önce isteklilere ait belgelerin değerlendirildiği, teklif fiyatların katılımcıların huzurunda açılmadığı ve açıklanmadığı, ihale üzerinde kalan isteklinin belgeleri arasında bulunan bilançosunun pasifi olmayan bilanço ile değiştirildiği, idarenin, ihale konusu hizmetin forklift ile yapılacağını işin adında belirterek katılımı sınırladığının iddia edildiği,

Başvuru sahibinin, idareye sunduğu 07.10.2003 tarihli şikayet dilekçesi, idarenin 16.10.2003 tarihli yazısı ile reddedilerek, teklif zarflarının istekliler ve komisyon huzurunda açıldığının ve işin adı içinde belirtilmiş olması nedeniyle iş bitirme belgesinde forklift hizmetleri arandığının belirtildiği, idarenin bu yazısının istekli tarafından 18.10.2003 tarihinde tebellüğ edildiği,

Yapılan inceleme sonucunda,

Şikayetçinin 03.11.2003 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusu üzerine, Daire Başkanlığının 06.11.2003 tarih ve 08.04.27/1-834-16226 sayılı yazısı ile, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası gereğince, aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan şekil unsurlarına aykırılığın giderilmesi gerektiğinin bildirildiği ve söz konusu yazının 11.11.2003 tarihinde ilgiliye tebliğ edildiği,

Daire Başkanlığı yazısının başvuru sahibine tebliğ edildiği 11.11.2003 tarihinde Kuruma başvuru süresi dolmuş olduğundan, anılan Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası gereğince bu tarihten itibaren 3 gün içinde tespit edilen aykırılıkların giderilerek Kuruma başvuruda bulunulması gerektiği,

Ancak, şikayetçinin başvurudaki şekil aykırılıklarının giderildiğine dair 13.11.2003 tarihli dilekçesi 18.11.2003 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiğinden, süresi içinde aykırılıklar giderilmediğinden, Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan, teklif fiyatlarından önce isteklilerin belgelerinin kontrol edildiği iddiasının 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre yerinde olmadığı, teklif fiyatlarının hazır bulunanlar huzurunda açıklanmadığı ve belgelerde değişiklik yapıldığı iddialarının ise idarece tekliflerin istekliler ve ihale komisyonu huzurunda açıldığı şeklinde cevaplandırıldığından somut nitelikte olmadığı, ihale konusu işin forkliftle yapılacağının işin adında belirtilerek katılımın sınırlandığı iddiasının da idarenin ihale konusu işin niteliğini belirlemekte yetkili olduğundan ciddi nitelikte olmadığı, belirtilen nedenlerle iddiaların incelenmesine gerek olmadığı,

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde ise, süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, 03.11.2003 tarihinde Kurum kayıtlarına giren 31.10.2003 tarihli başvuru dilekçesinde, idarenin almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği, başvuru ehliyetini haiz olduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği ve dilekçe ekindeki belgelerin aslının aynı olduğu yolunda beyanla imzalanmadığı tespit edildiğinden, belirtilen aykırılıkların anılan Yönetmeliğin 25 nci maddesinin son fıkrası gereğince giderilmesi gerektiği Daire Başkanlığının 06.11.2003 tarih ve 08.04.27/1-834-16226 sayılı yazısı ile başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibince bildirimin 11.11.2003 tarihinde yapıldığı, ancak aynı fıkrada belirtilen 3 günlük süre içinde eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinden, teklif fiyatlarından önce isteklilerin belgelerinin kontrol edildiği iddiasının 4734 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre yerinde olmadığı, teklif fiyatlarının hazır bulunanlar huzurunda açıklanmadığı ve belgelerde değişiklik yapıldığı iddialarının ise idarece tekliflerin istekliler ve ihale komisyonu huzurunda açıldığı şeklinde cevaplandırıldığından somut nitelikte olmadığı, ihale konusu işin forkliftle yapılacağının işin adında belirtilerek katılımın sınırlandığı iddiasının da idarenin ihale konusu işin niteliğini belirlemekte yetkili olduğundan ciddi nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

2- Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine gerek olmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 1

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-799

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Bediroğulları Nak. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Servet Bediroğlu

Fevzipaşa Bulv. 148/1 Kat 6/604 Çankaya/ İzmir

İhaleyi yapan idare:

Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğü

Başvuru tarih ve sayısı:

30.10.2003 / 29251

Başvuruya konu ihale:

Temizlik, Yükleme ve Boşaltma işi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bediroğulları Nak. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Servet Bediroğlu tarafından, Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünce 21.10.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan temizlik, yükleme ve boşaltma işi ihalesine ilişkin olarak 20.10.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, İdarenin 21.10.2003 tarih ve 3850 sayılı yazısıyla reddi üzerine 30.10.2003 tarih ve 29251 sayı ile kayda alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ve Daire Başkanlığının 04.11.2003 tarih ve 08.04.15/3 sayılı onayı ile esasın incelenmesine geçilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak düzenlenen 06.11.2003 tarih ve 08.0134/2003-18 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu 13.11.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/415.1 sayılı Kurul Kararı ile ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kurumun 05.11.2003 tarih ve 16204 sayılı yazısıyla istenen ihale işlem dosyasının gönderilmesiyle düzenlenen 01.12.2003 tarih ve 08.0134/2003-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusuna ilişkin olarak Daire Başkanlığının onayı  ile esasın incelenmesine geçilmesi üzerine, İdareden ihale dosyasının istenildiği ve ihale dosyası üzerinde bir bütün olarak detaylı bir şekilde yapılan inceleme sonucunda; 4734 sayılı Kanunun ve ilgili diğer mevzuata aykırılıkların tespit edildiği, İdare tarafından usulüne uygun sözleşme imzalandığı için iptal kararı verilmesinin mümkün bulunmadığı, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleriyle ilgili olarak gerekiyorsa  inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun ilgili idareye bildirilmesine ve başvuru sahibine bilgi verilmesine, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

01.12.2003 tarih ve 08.0134/2003-18E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile başvuru dilekçesi ve ihale dosyası incelendi:

Bediroğulları Nak. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Servet Bediroğlu tarafından Kuruma verilen itirazen şikayet başvuru dilekçesinde; Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından 21.10.2003 tarihinde yapılan temizlik, yükleme ve boşaltma işi ihalesinde ihaleye iştirak eden diğer firma olan Yamanlar Ltd. Şti.’ nin ihaleye teklif verme saatinin sona ermesinden sonra teklifini verdiğini, bu firmanın evraklarının ilgili idarenin müdür yardımcısı tarafından yazıldığı, bu firmanın müdür yardımcısı tarafından yönlendirildiği bu nedenlerle 20.10.2003 tarihinde idareye başvuru yaparak teklif zarfları açılmadan ihalenin durdurulmasını talep ettikleri, ilgili İdarenin 21.10.2003 tarihli cevabında ihaleyi etkileyecek bir husus olmadığı bu nedenle de ihalenin saatinde yapılacağının bildirildiği, bunun üzerine 21.10.2003 tarihinde ilgili idareye başvuru yaparak ihaleye iştirak etmeyeceklerini ve ihale saatinden önce tekliflerinin evrakları ile birlikte iadesini talep ettiklerini ancak bu isteklerine rağmen tekliflerinin değerlendirilmeye alınarak ihalenin yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca Yamanlar firmasının teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmiştir.

Şikayetçi tarafından 20.10.2003 tarihinde İdareye yapılan şikayet başvurusu 21.10.2003 tarih ve 3850 sayılı yazı ile reddedilmiş ve şikayetçiye yazı aynı tarihte tebliğ edilmiştir. İdarenin vermiş olduğu cevapta; ihale dosyasının taraflarınca incelendiğini herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığı gibi ihale açık ihale usulü olduğundan ihaleyi etkileyecek bir hususa rastlanmadığından ihalenin belirtilen saatte yapılacağı belirtilmiştir.

Şikayetçi firma 30.10.2003 tarihinde ilgili İdareye başvurarak ihalenin iptali için Kamu İhale Kurumuna başvuru yaptıklarını bu nedenle de Kurumca verilecek karara kadar ihalenin kesinleştirilmemesi gerektiğini bildirmiştir. İdare 31.10.2003 tarih ve 4024 sayılı yazı ile şikayetçi firmaya ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayet konusu iddiaların somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle ihale işlemlerine devam edileceğini bildirmiş ve söz konusu işin sözleşmesi 10.11.2003 tarihinde imzalanmıştır.

A)  Şikayetçi vekilinin iddialarının incelenmesi sonucunda; 

1) İhaleye katılan diğer firma olan Yamanlar Ltd. Şti.’ nin söz konusu ihaleye saat 12.05’ te değil saat 11.59’ da ve 20.10.2003 tarihinde teklif verdiği ihale teklif zarfı alındı belgesinden tespit edilmiştir. İhale teklif zarfı alındı belgesine göre ihaleye teklif veren iki firmanın da son teklif verme tarih ve saatine kadar tekliflerini sundukları anlaşılmıştır.

2) Söz konusu ihale 21.10.2003 tarihinde yapılmış, şikayetçi firma idareye şikayetini 20.10.2003 tarihinde yapmış ilgili İdare bu şikayeti 21.10.2003 tarih ve 3850 sayılı yazı ile reddetmiş ve bu red cevabı aynı tarihte şikayetçi firmaya tebliğ edilmiştir. Ayrıca ilgili İdare 31.10.2003 tarih ve 4024 sayılı yazı ile ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayet konusu iddiaların somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle ihale işlemlerine devam edileceği kararını alarak 10.11.2003 tarihinde söz konusu işin sözleşmesini imzalamıştır.

İlgili İdarenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 55 inci maddelerindeki sürelere uyarak sözleşmeyi imzaladığı anlaşılmıştır.

3) Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti 13.353.153.187 TL olarak tespit edilmiştir. İhaleye katılan firmalardan şikayetçi firma Bediroğulları Ltd. Şti. 18.600.000.000 TL teklif vermiş, sözleşme yapılan Yamanlar Ltd. Şti. ise 13.083.081.888 TL teklif vermiştir. Söz konusu ihalenin yapıldığı tarih olan 21.10.2003 tarihinde bir işçinin işverene olan maliyeti 472.275.773 TL olduğu iki işçinin 12 aylık maliyetinin ise 11.334.618.552 TL olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari ücretin altında olmadığı ve aşırı düşük teklif olduğu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) Şikayet konuları dışında ihale işlemlerine ilişkin yapılan re’ sen inceleme sonucunda;

1) İhaleye teklif verme tarih ve saati 20.10.2003 saat:12.00 olarak belirlenmişken ihale tarih ve saati 21.10.2003 saat:14.00 olarak belirlenerek son teklif verme tarihi ile ihale tarihi arasında bir günlük süre bırakılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24, 30 ve 36 ncı maddelerine göre, teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ilgili İdarelere verilebileceğinden Kanunun 24, 30 ve 36 ncı maddelerine aykırı işlem tesis edilmiştir.

2) İhale üzerinde bırakılan Yamanlar Ltd. Şti. 20.10.2003 tarihinde ihaleye verdiği teklif mektubunda 13.515.580.472 TL bedel teklif etmiş, ihale komisyonu kararı ile bu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilmiştir. Ancak söz konusu firma 23.10.2003 tarihinde İdareye verdiği yazıyla teklif üzerinden % 3.2 iskonto yaparak teklifini 13.083.081.888 TL ye indirmiş ve sözleşme bu bedel üzerinden imza edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin son fıkrasında ‘Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.’ hükmü yer aldığından yapılan bu işlem Kanunun 30 uncu maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

İdare tarafından 10.11.2003 tarihinde usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması nedeniyle ve 4734 sayılı Kanundaki esas ve usullere uyulmadan sonuçlandırılan ihalelerle ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca iptal kararı verilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle; 

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleri ile ilgili olarak konunun, ihaleyi yapan İdarenin ilgili olduğu Maliye Bakanlığı’ na gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere bildirilmesine, 

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 2

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-800

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Barış İnş.Nak. San.ve Tic. Ltd. Şti. Erzurum Yolu Stadyum Karşısı No:77-MUŞ

İhaleyi yapan idare:

Muş Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü -MUŞ

Başvuru tarih ve sayısı:

29.09.2003 / 25489

Başvuruya konu ihale:

Muş Merkez Hürriyet İlk Öğretim Okulu Ek 8 Derslik İnşaatı İşi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Muş Valiliği Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile 04/09/2003 tarihinde yapılan “Muş Merkez Hürriyet İlk Öğretim Okulu Ek 8 Derslik İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak, Barış İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 19.09.2003 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun, 22.09.2003 tarih ve 18164 sayılı işlem ile reddini müteakip 29.09.2003 tarih ve 25489 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine 27/10/2003 tarih ve 06.00.45/2003-4 sayılı ön inceleme raporu düzenlenmiş, bu raporun Kurulca müzakeresi sonucunda 30/10/2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/135.1 sayılı Kurul kararı ile ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu karar üzerine idareden, yapılacak incelemeye esas olmak üzere 23.10.2003 tarih ve 706-15484 sayılı yazıyla ihale dosyasının bir suretinin Kuruma gönderilmesi istenilmiş ve idare 27.10.2003 tarih ve 21163 sayılı yazı ekinde ihale dosyasını göndermiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 01/12/2003 tarih ve 06.00.45/2003-4 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve şikayete konu ihale ile ilgili olarak imzalanan sözleşmenin, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki sürelere uyulmaksızın Kanuna aykırı olarak imzalandığı, ihale sürecine ilişkin bazı işlemlerin Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı olduğundan ihale işlemlerinin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

01/12/2003 tarih ve 06.00.45/2003-4 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile başvuru dilekçesi ve ihale dosyası incelendi;

Şikayetçi tarafından, Muş Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 04/09/2003 tarihinde ihalesi yapılan “Muş Merkez Hürriyet İlk Öğretim Okulu Ek 8 Derslik İnşaatı İşi” ihalesine teklif verdiklerini, ancak anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın deneyim süresinin yeterli olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın 28 yıllık deneyiminin bulunduğu ileri sürülerek Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Muş Valiliği Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile 04/09/2003 tarihinde yapılan “Muş Merkez Hürriyet İlk Öğretim Okulu Ek 8 Derslik İnşaatı” ihalesine 24 isteklinin teklif verdiği, bunlardan 11 isteklinin teklifinin belge eksikliği sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Seral Proje Ltd. Şti, Atila BİLGİN, Ahmet ALAK, Bağlı-San. Ltd. Şti., Tun Tem İnş. Ltd. Şti., Kemal GÖNÜL, Bahar BAYTAR, Altınova İnş. Ltd. Şti., Yazıcıoğlu İnş.A.Ş., Mehcan İnş. Ltd. Şti.,Sa-Sü İnş. Ltd. Şti.,OD-EL İnş. Ltd. Şti., Özler Yapı İnş. Ltd. Şti. olmak üzere onüç isteklinin teklifinin eksiksiz olduğunun tespit edildiği, ihale komisyonunca 05.09.2003 tarihinde, yaklaşık maliyete göre teklif edilen bedeli % 64’den daha düşük olan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirileceğine dair karar alındığı, buna göre Seral Proje Ltd. Şti.’nin, Atila BİLGİN’in ve Ahmet ALAK’ın tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, bu teklifler üzerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarıca gerekli değerlendirme yapılmak üzere teklif sahibi isteklilerden yazılı açıklama istenildiği, iki isteklinin yazılı açıklamalarının yeterli bulunmayarak tekliflerinin reddedildiği, Ahmet ALAK’ın yazılı açıklamada bulunduğuna ilişkin bilgi ve belgenin ihale dosyasında bulunmadığı, ihalenin 12.09.2003 tarihli ihale komisyon kararıyla Bağlı-San. İnş. Elek. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Tun & Tem İlaç Tem. Tabl. İnş. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. olduğu, ihale kararının 15.09.2003 tarihinde onaylandığı, kesinleşen ihale kararının bir kısım isteklilere elden, bir kısım isteklilere ise iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle tebliğ edildiği, kesin teminatın Kanunda öngörülen sözleşme bedelinin yüzde 6’sını sağlamayacak tutarda alındığı ve sözleşmenin 26.09.2003 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 1. Şikayetçinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında, anahtar teknik personelin deneyim süresinin ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile tevsik edilmesi öngörülmekle birlikte, meslek odası kaydı olmaksızın gerçekleştirilen kamu sektöründeki mesleki faaliyetlerin de tevsik edilmesi kaydıyla deneyim süresi olarak sayılması gerektiği, bu bağlamda şikayetçinin anahtar teknik personelinin kamu sektöründeki mesleki faaliyetinin tevsik edilmesi kaydıyla deneyim süresi olarak dikkate alınması gerekirken, meslek odası kayıt tarihinden itibaren dikkate alınması Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesine aykırıdır.

B- Şikayet konusu hususlar dışında ihale işlemlerinin re’sen incelenmesi sonucunda;

1) İdarenin teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilerin yazılı talepte bulunmaları için Kanunun 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasında “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadırhükmü ile 42 nci maddesinin 1 inci fıkrasında “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.” hükmü yer almaktadır. Kesinleşen ihale kararının isteklilere iadeli taahhütlü mektupla 15.09.2003 tarihinde gönderilerek, bu tarihten itibaren yedi günlük tebliği süresi ve ihale kararının gerekçelerinin bildirilmesi için başvuruda bulunma süresi olan 5 günlük süre beklenilmeden zleşmenin 26.09.2003 tarihte imzalanması Kanunun anılan hükmüne aykırıdır.

2) Barış İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.09.2003 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarece alınan gerekçeli kararın, 22.09.2003 tarih ve 18164 sayılı yazı ile bildirildiği,

Bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma süresinin dolması beklenilmeden idare tarafından 26.09.2003 tarihinde Bağlı-San. İnş. Elek. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kurulu üyesi H.Hüseyin GÜRHAN’ın sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra Kurum nezdinde başlatılan itirazen şikayet başvurusu hakkında Kurulca değerlendirme yapılmasının mümkün olamayacağı yönündeki karşı oyuyla birlikte; İdare tarafından alınan kararın şikayetçiye tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi beklenilmeksizin sözleşmenin imzalandığı anlaşılmış olup, bu durum;

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi; “…İdare, şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday ve istekliler karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimin veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir..”, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükümlerine aykırıdır. Dolayısıyla, ortada usulune uygun olarak imzalanmış bir sözleşme bulunmamaktadır.

3) Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belgelerinin ve bunlar üzerindeki önemsiz bilgi eksikliklerinin (Banka referans mektubunda imza sahiplerinin isim ve ünvanları ile işin adının bulunması ve buna ait teyit yazısında işin adının belirtilmesi, anahtar teknik personelin diplomasının aslını veya noter onaylı sureti ile meslek odası kayıt belgesini vermesi, iş bitirme belgesi ve eklerinin asıllarının veya noter onaylı suretlerinin verilmesi, anahtar teknik personelin sosyal güvenlik pirim borcu yazısını vermesi, isteklinin ticaret sicil gazetesinin noter onaylı suretini vermesi), 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi kapsamında idarece tamamlattırılması yoluna gidilmeden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde temel ilkeler arasında sayılan rekabetin sağlanması ilkesine aykırıdır.

4) İhale komisyonunca tevsik edici belgelere dayanmadan, yaklaşık maliyete göre % 64’den daha düşük olan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirileceğine dair alınan karar, somut bir bilgi ve belgeye dayanmadığı gibi, bu kararın nasıl tespit edildiği de kanıtlanamamıştır. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde düzenlenen aşırı düşük teklifin tespiti için öngörülen hükme aykırıdır.

5) İhale üzerinde bırakılan Bağlı-San İnş.Elek.Nak.Gıda San.veTic. Ltd. Şti.’nin;

a) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde, mühendis veya mimarların mezuniyet belgelerinin sadece gerçek kişiler tarafından kullanılmasını hükme bağlamıştır. Ortağı Hikmet Bağlıya ait mezuniyet belgesini 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında şirket adına iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanması bu hükme aykırıdır.

b) Sözleşme imzalanmadan önce verdiği kesin teminat mektubunun üzerinde geçerlilik süresinin bulunmaması 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine ve teminat tutarının sözleşme bedelinin % 6’sını sağlamaması 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine aykırıdır.

c) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde istenilen belgeleri bulunmadığı halde, bu belgelerin idarece tamamlattırılmaması 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle;

1) İhale kararının ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi uyarınca iptaline,

2) İdareye bu kurul kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri kararın bildirim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oyçokluğuyla karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 3

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-801

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Barış İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Erzurum Yolu Stadyum Karşısı No: 77 - MUŞ

İhaleyi yapan idare:

Muş Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü -MUŞ

Başvuru tarih ve sayısı:

10.10.2003 / 28468

Başvuruya konu ihale:

Muş Hasköy Düzkışla İlk Öğretim Okulu Ek 8 Derslik İnşaatı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Muş Valiliği Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile 04/09/2003 tarihinde yapılan “Muş Hasköy Düzkışla İlk Öğretim Okulu Ek 8 Derslik İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak, Barış İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 19.09.2003 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun, 22.09.2003 tarih ve 18164 sayılı işlem ile reddini müteakip 29.09.2003 tarih ve 25489 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan başvurusunun şekil unsurları bakımından uygun görülmemesi üzerine 23.10.2003 tarih ve 28468 sayılı itirazen şikayet başvurusu üzerine 27/10/2003 tarih ve 06.00.45/2003-5 sayılı ön inceleme raporu düzenlenmiş, bu raporun Kurulca müzakeresi sonucunda 30/10/2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/136.1 sayılı Kurul kararı ile ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu karar üzerine idareden, yapılacak incelemeye esas olmak üzere 23.10.2003 tarih ve 706-15482 sayılı yazıyla ihale dosyasının bir suretinin Kuruma gönderilmesi istenilmiş ve idare 27.10.2003 tarih ve 21163 sayılı yazı ekinde ihale dosyasını göndermiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 01/12/2003 tarih ve 06.00.45/2003-5 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve şikayete konu ihale ile ilgili olarak imzalanan sözleşmenin, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki sürelere uyulmaksızın Kanuna aykırı olarak imzalandığı, ihale sürecine ilişkin bazı işlemlerin Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı olduğundan ihale işlemlerinin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

01/12/2003 tarih ve 06.00.45/2003-5 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile başvuru dilekçesi ve ihale dosyası incelendi;

Şikayetçi tarafından, Muş Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 04/09/2003 tarihinde ihalesi yapılan “Muş Hasköy Düzkışla İlk Öğretim Okulu Ek 8 Derslik İnşaatı” ihalesine teklif verdiğini, ancak anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın deneyim süresinin yeterli olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın 28 yıllık deneyiminin bulunduğu ileri sürülerek Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Muş Valiliği Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile 04/09/2003 tarihinde yapılan “Muş Hasköy Düzkışla İlk Öğretim Okulu Ek 8 Derslik İnşaatı” ihalesine 20 isteklinin teklif verdiği, bunlardan 10 isteklinin teklifinin belge eksikliği sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Seral Proje Ltd. Şti, Atila BİLGİN, Ahmet ALAK, Bağlı-San. Ltd. Şti., Tun Tem İnş. Ltd. Şti., Kemal GÖNÜL, Altınova İnş. Ltd. Şti., Yazıcıoğlu İnş.A.Ş., Sa-Sü İnş. Ltd. Şti., OD-EL İnş. Ltd. Şti., olmak üzere on isteklinin teklifinin eksiksiz olduğunun tespit edildiği, ihale komisyonunca 05.09.2003 tarihinde, yaklaşık maliyete göre teklif edilen bedeli % 64’den daha düşük olan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirileceğine dair karar alındığı, buna göre Seral Proje Ltd. Şti.’nin, OD-EL İnş. Ltd. Şti’nin, Tun Tem İnş. Ltd. Şti.’nin, Bağlı-San. Ltd. Şti.’nin ve Altınova İnş. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak tespit edildiği, bu teklifler üzerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarıca gerekli değerlendirme yapılmak üzere teklif sahibi isteklilerden yazılı açıklama istenildiği, bunlardan dört isteklinin yazılı açıklamalarının yeterli bulunmayarak tekliflerinin reddedildiği, Altınova İnş. Ltd. Şti.’nin yazılı açıklamada bulunduğuna ilişkin bilgi ve belgenin ihale dosyasında bulunmadığı, ihalenin 12.09.2003 tarihli ihale komisyon kararıyla Atila BİLGİN’in üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Ahmet ALAK olduğu, ihale kararının 15.09.2003 tarihinde onaylandığı, kesinleşen ihale kararının bir kısım isteklilere elden, bir kısım isteklilere ise iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle tebliğ edildiği ve sözleşmenin 02.10.2003 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 1. Şikayetçinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında, anahtar teknik personelin deneyim süresinin ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile tevsik edilmesi öngörülmekle birlikte, meslek odası kaydı olmaksızın gerçekleştirilen kamu sektöründeki mesleki faaliyetlerin de tevsik edilmesi kaydıyla deneyim süresi olarak sayılması gerektiği, bu bağlamda şikayetçinin anahtar teknik personelinin kamu sektöründeki faaliyet süresinin tevsik edici belgeler istenilerek deneyim süresi olarak değerlendirilmesi gerekirken, deneyim süresinin meslek odası kayıt tarihinden itibaren dikkate alınması Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesine aykırıdır.

B- Şikayet konusu hususlar dışında ihale işlemlerinin re’sen incelenmesi sonucunda;

1) İdarenin teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilerin yazılı talepte bulunmaları için Kanunun 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasında “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü ile 42 nci maddesinin 1 inci fıkrasında “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.” hükmü yer almaktadır. Kesinleşen ihale kararının isteklilere iadeli taahhütlü mektupla 15.09.2003 tarihinde gönderilerek, bu tarihten itibaren yedi günlük tebliğ süresi ve ihale kararının gerekçelerinin bildirilmesi için başvuruda bulunma süresi olan 5 günlük süre beklenilmeden sözleşmeye davet yazısının 22.09.2003 tarihte gönderilmesi Kanunun anılan hükmüne aykırıdır.

2) Barış İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.09.2003 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarece alınan gerekçeli kararın, 22.09.2003 tarih ve 18164 sayılı yazı ile bildirildiği,

Bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma süresinin dolması beklenilmeden idare tarafından 02.10.2003 tarihinde Atila BİLGİN ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kurulu üyesi H.Hüseyin GÜRHAN’ın sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra Kurum nezdinde başlatılan itirazen şikayet başvurusu hakkında Kurulca değerlendirme yapılmasının mümkün olamayacağı yönündeki karşı oyuyla birlikte; İdare tarafından alınan kararın şikayetçiye tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi beklenilmeksizin sözleşme sözleşmenin imzalandığı anlaşılmış olup, bu durum;

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi; “…İdare, şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday ve istekliler karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimin veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir..”, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükümlerine aykırıdır. Dolayısıyla, ortada usulune uygun olarak imzalanmış bir sözleşme bulunmamaktadır.

3) Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belgelerinin ve bunlar üzerindeki önemsiz bilgi eksikliklerinin, (Banka referans mektubunda imza sahiplerinin isim ve ünvanları ile işin adının bulunması ve buna ait teyit yazısında işin adının belirtilmesi, anahtar teknik personelin diplomasının aslını veya noter onaylı sureti ile meslek odası kayıt belgesini vermesi, iş bitirme belgesi ve eklerinin asıllarının veya noter onaylı suretlerinin verilmesi, anahtar teknik personelin sosyal güvenlik pirim borcu yazısını vermesi, isteklinin ticaret sicil gazetesinin noter onaylı suretini vermesi), 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi kapsamında idarece tamamlattırılması yoluna gidilmeden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde temel ilkeler arasında sayılan rekabetin sağlanması ilkesine aykırıdır.

4) İhale komisyonunca tevsik edici belgelere dayanmadan, yaklaşık maliyete göre % 64’den daha düşük olan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirileceğine dair alınan karar, somut bir bilgi ve belgeye dayanmadığı gibi, bu kararın nasıl tespit edildiği de kanıtlanamamıştır. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde düzenlenen aşırı düşük teklifin tespiti için öngörülen hükme aykırıdır.

5) İhale üzerinde bırakılan Atila BİLGİN 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde istenilen belgeleri teklifi kapsamında sunmamasına rağmen, bu belgelerin idarece tamamlattırılmaması 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle;

1) İhale kararının ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi uyarınca iptaline,

2) İdareye bu kurul kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri kararın bildirim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oyçokluğuyla karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 4

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-802

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Köseoğlu İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Bağdat Caddesi No:390/2 Şaşkınbakkal/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü - ANTALYA

Başvuru tarih ve sayısı:

17.10.2003/ 27872

Başvuruya konu ihale:

Yıldırım Beyazıt Caddesi Ay Deresi Arası Yağmursuyu Kanal Yaptırılması İşi.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 29.09.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Yıldırım Beyazıt Caddesi Ay Deresi Arası Yağmursuyu Kanal Yaptırılması İşi ihalesine ilişkin Köseoğlu İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin idareye 29.09.2003 tarihinde yapmış olduğu başvurusunun, 30.09.2003 tarih ve 11798 sayılı işlem ile, 06.10.2003 tarihinde yapmış olduğu başvurusunun 14.10.2003 tarih ve 287013 sayılı işlem ile reddi üzerine, 17.10.2003 tarih ve 27872 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığının, 22.10.2003 tarih ve 06.00.131/1 sayılı onayı ile esas incelemesine geçilmiş olup, hazırlanan 22.10.2003 tarih ve 06.0075/2003-17 sayılı Ön İnceleme Raporu ile başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesi üzerine, Kamu İhale Kurulunun 23.10.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/131.1 sayılı Kararıyla; 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesi uyarınca, ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yapılacak incelemeye esas olmak üzere idareden 21.10.2003 tarih ve 699-15414 sayılı yazı ile ihale işlem dosyasının onaylı bir suretinin Kuruma gönderilmesi istenilmiş, idare 27.10.2003 tarih ve 28860 sayılı yazı ekinde onaylı ihale işlem dosyasını göndermiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 03.12.2003 tarih ve 06.00.0075/2003-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İhale konusu işin altyapı işi olması ve kesin projeye dayalı olarak ihalesinin yapılması sebebiyle, idare tarafından tesis edilen iş ve işlemlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesinin (c) bendine göre gerçekleştirildiği, başvuru sahibinin, ihale dokümanında yer alan birim fiyat cetvelindeki miktarlara göre teklif verdiği ve teklif fiyatının 5 inci sırada yer aldığı anlaşıldığından, idare tarafından yapılan inşaat kazı metrajlarındaki hatalı hesaplamalardan dolayı firmalarının teklif fiyatını belirlerken yanıldığı yönündeki itirazlarının yerinde bulunmadığı,

Bu nedenle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince şikayetin uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

03.12.2003 tarih ve 06.00.0075/2003-17E sayılı Esas İnceleme Raporu ve

ekleri ile ihale dosyasının incelenmesi sonucunda;

Şikayetçi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Yıldırım Beyazıt Caddesi Ay Deresi Arası Yağmursuyu Kanal Yaptırılması İşine ilişkin olarak ihaleye teklif verdiklerini, ancak idarenin sözkonusu işin yaklaşık maliyetinin; projelerdeki kırmızı kotların, ihale dosyasındaki kübaj hesabına ait kırmızı kotlarla aynı olması gerekirken 3.00 m.ye varan derinlik hataları ile kübaj hesabının, 80.000 m3 yerine 135.116 m3 olarak hesaplanması nedeniyle doğru tespit edilmediği, işin ana maliyetini etkileyen inşaat kazı metrajı hatalı olduğundan bu hataların firmalarını yanılttığı, yapım şartlarını etkileyen ve idare tarafından yapılan bu hatalı hesaplamalardan dolayı ihtilafların meydana geldiği, bu hususun idareye bildirilmesine rağmen bir sonuç alınamadığı, bu durumda ihalenin şeffaflığının etkilendiği iddialarıyla, Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 29.09.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Yıldırım Beyazıt Caddesi Ay Deresi Arası Yağmursuyu Kanal Yaptırılması İşi ihalesine Hasçalık İnşaat., Köseoğlu İnşaat, Tümsan İnş. Tic., Kadıahmetoğulları İnş., Bülent Karakoç İnş., İZKA İnş., Candaş İnş., Seven İnş., Senirli Oğlu İnş., AKS Teknik İnş., Sasel İnş. olmak üzere 11 isteklinin katıldığı, ihale komisyonu tarafından 01.10.2003 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda, ihaleye katılan isteklilerden Tümsan İnş. Tic., Kadıahmetoğulları İnş., Bülent Karakoç İnş. ve İZKA İnş.’ın yeterli olduğu diğer isteklilerin tekliflerinin yeterli olmadığı, bu istekliler arasında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin teklifinin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise, AKS Teknik İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin belirlenmesiyle ihalenin sonuçlandırıldığı, ihale yetkilisince kararının 02.10.2003 tarihinde onaylandığı, 03.10.2003 tarihinde kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirildiği, Köseoğlu İnş. ve Tic. A.Ş. tarafından 29.09.2003 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 30.09.2003 tarihli yazısıyla başvuruyu reddettiği, ancak şikayetçinin 06.10.2003 tarihinde ilgili idareye aynı konuda ikinci bir şikayet dilekçesi vermiş olduğu , idarenin 07.10 2003 tarihinde söz konusu şikayetin araştırılıp yanıtlanması için bir raportör görevlendirdiği, raportör tarafından hazırlanan 08.10.2003 tarihli inceleme raporunun idarenin yönetim kurulu tarafından 09.10.2003 tarihinde görüşülmesi sonucunda; başvurunun reddine ve ihale işlemlerine devam edilmesi ve sonuçlandırılması yönünde karar verdiği ve alınan nihai kararı teklif veren isteklilere 14.10.2003 tarihli yazı ile bildirdiği, bu bildirim üzerine şikayetçi tarafından 17.10.2003 tarih ve 27872 sayılı dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

A- Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

Başvuruya konu ihalede, idarenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesinin (c) bendine göre işin uygulama projesi olmadan, hazırlanmış olan kesin projeye göre birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilecek şekilde ihale dokümanlarını hazırlamış olduğu, bu doğrultuda standart form olarak teklif mektubu ve ekinde yapılacak olan işlerin poz numaralarının, cins ve miktarlarının yazılmış olduğu, isteklilerden teklif mektubu ekindeki miktarlar üzerinden teklif alınacak olduğu, ayrıca yapılacak olan işlerin birim fiyat tariflerinin ayrıntılı olarak yapılmış olduğu, ayrıca ihale dokümanında yer alan, ek özel ve teknik şartnamenin “Metraj, Keşifler ve Hak edişler” başlıklı son bölümünde, işin yapılması aşamasında yapılacak olan işin miktarına göre ödemenin yapılacak olduğu, keşif azalması durumunda yükleniciye azalan metraj için hiçbir ilave ödeme veya telafi ödemesinin yapılmayacak olduğunun belirtildiği, ihaleye onbir isteklinin katıldığı, şikayetçi firmanın vermiş olduğu teklif fiyatının 5 inci sırada yer aldığı, teklif ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucunda yeterli olmadığının anlaşıldığı ve teklifin tamamen idarenin vermiş olduğu ihale dokümanı ekinde yer alan metraja göre verildiğinin anlaşıldığı, işin kesin proje ile ve birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmesi, asıl imalat miktarı ve uygulama projesinin işin yapılması aşamasında ortaya çıkacağı, ayrıca şikayetçinin teklif mektubunda, “Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projeye uygun olduğunu kabul ettiği” yolunda beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında;

“Ancak ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir

Anılan Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında;

“Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”

Anılan Kanunun 62 inci maddesinin (c) bendinde ise;

“…doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir.”

Hükümleri yer almaktadır.

İhale konusu işin altyapı işi olması ve kesin projeye dayalı olarak ihalesinin yapılması sebebiyle, idare tarafından tesis edilen iş ve işlemlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesinin (c) bendine göre gerçekleştirildiği, bvuru sahibinin, ihale dokümanında yer alan birim fiyat cetvelindeki miktarlara göre teklif verdiği ve teklif fiyatının 5 inci sırada yer aldığı anlaşıldığından, idare tarafından yapılan inşaat kazı metrajlarındaki hatalı hesaplamalardan dolayı firmalarının teklif fiyatını belirlerken yanıldığı yönündeki itirazları yerinde bulunmamıştır.

B- İhale işlemleri üzerinde re’sen yapılan incelemede herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilememiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince şikayetin uygun bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 5

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-803

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Karademir Asansör İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Anıt caddesi No : 8/14 Tandoğan / ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-Anıttepe / ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

29.09.2003 / 25508

Başvuruya konu ihale:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlük Merkez Sitesi B-C Blok Asansör Yenilenmesi Yapım İşi ihalesi.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

DSİ Genel Müdürlüğünce, 29.09.2003 tarihinde pazarlık usulü ile (4734 sayılı Kanunun 21/e maddesi) yapılan “Genel Müdürlük Merkez Sitesi B-C Blok Asansör Yenilenmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin, başvuru sahibi Karademir Asansör İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin “İddiaların incelenmesi istemi” olarak değerlendirilen 29.09.2003 tarihli dilekçesi üzerine hazırlanan 20.10.2003 tarih ve 06.00.0044/2003-4D sayılı Değerlendirme Raporunun müzakeresi sonucu, Kamu İhale Kurulunun 30.10.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/106.1 sayılı kararıyla, ihaleye yönelik iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

Bu karar üzerine idareden yapılacak incelemeye esas olmak üzere ihale işlem dosyasının onaylı bir suretinin gönderilmesi istenilmiş, idarece 07.11.2003 tarih ve 111/6655 sayılı yazı ekinde ihale işlem dosyasının bir örneği Kuruma gönderilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 02.12.2003 tarih ve 06.00.0044/2003-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Başvuruda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve şikayete konu ihale ile ilgili olarak ihale sürecine ilişkin bazı işlemlerin Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı olduğu, konunun değerlendirilmek üzere ihaleyi yapan idareye ve idarenin bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

02.12.2003 tarih ve 06.00.0044/2003-4 sayılı Esas İnceleme Raporu ve

ekleri ile ihale dosyası incelendi;

Başvuruya konu ihalenin ilan ve idari şartnamesinde; idarece belirlenen miktarlar üzerinden ekonomik ve mali yeterlik belgesi ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin istenilmesinin yanında yapılan benzer iş tanımı ile öngörülen asansör standartlarının, 4734 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3, 36 ve 40 ncı maddelerine aykırı olduğu, belirtilen nedenlerle ihaleye katılamadıkları iddialarıyla Kuruma başvuruda bulunulmuştur.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından pazarlık usulü ile ihale edilmek üzere 29.09.2003 tarihinde yapılan Genel Müdürlük Merkez Sitesi B-C Blok Asansör Yenilenmesi Yapım İşinin yeterlik değerlendirmesine katılmak için 14 (ondört) firmanın ihale dokümanı satın aldığı, ihale dokümanı satın alan firmalardan; dokuz firmanın yeterlik başvurusunda bulunduğu, ihale komisyonunun yaptığı değerlendirmede, yeterlik başvurusunda bulunanların tümünde belge eksikliği veya belgelerinde önemsiz bilgi eksikliği tespit edildiği, eksikliklerini tamamlamaları için bu firmalara yazı yazıldığı, verilen sürede belgelerini tamamlamayan veya tamamlanan belgeleri usulüne uygun bulunmayan; 4 (dört) firmanın değerlendirme dışı bırakıldığı, belgeleri tam olan, Tekno Lift Asansör San. Tic. A. Ş, Uzbir AS. El. Bir. San. ve Tic. A.Ş, Akademik As. ve Yür. Merd. San. Tic. A.Ş, Buga Otis As. San. ve Tic. A. Ş, Star As. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti’ nin yeterli bulunduğu ve teknik tekliflerini vermeye davet edildikleri, bu aşamada idareye herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 1. Başvuranın iddialarının incelenmesi sonucunda;

İhale konusu işin ilan ve idari şartnamesinde idarece, 4734 sayılı Kanunun 21nci maddesinin (e) bendi kapsamında;

 1. Benzer iş tanımının; “.. en az 1200 kg anma yüklü, 1m/sn hızında grup kumandalı (en az ikili) 8 duraklı özellikleri haiz asansörlerin komple taahhütlerini projelendirilmesini malzemesini temin edip montajını yaparak işletme ruhsatını aldığı ve bakımını üstlendiği işlerdirşeklinde yapıldığı, düzenleme Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin benzer işleri düzenleyen 3 üncü maddesine aykırı değildir.

 2. Ekonomik ve mali yeterlikle ilgili olarak; “isteklinin en az 200.000.000.000.- (ikiyüzmilyar) TL tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini gösterir yerli veya yabancı banka veya özel finans kurumlarından alınacak belge” ile,

Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin “ iş deneyimi asgari şartı olarak istekli ihale konusu iş veya benzer işlere ait olmak üzere tek sözleşmeyle en az 600.000.000.000.- (altıyüzmilyar) tutarında iş deneyim belgesi” getirilmesi öngörülmüştür.

Yapılan her iki düzenlemede, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Pazarlık usulünde yeterliğe ilişkin 46 ncı, maddesinin ikinci paragrafındaki “Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin taşıması gereken kriterlerin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde idarece yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir.” hükmüne aykırı bulunmamaktadır.

3- İdari şartnamenin 14.3.2.1 maddesinde; Asansör aksamını imal eden firmaya ait “ISO 9001/9002 Kalite Güvencesi Sistem Belgesi”, 14.3.2.2 maddesinde Asansör firmasına ait “ISO 9001/9002 Kalite Güvencesi Sistem Belgesi” istenmiştir. Şikayetçi, düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine aykırı olduğunu, ISO serisi içinde 9001/9002 şeklinde bir belgenin bulunmadığını iddia etmiştir. Türk Standartları Enstitüsünden alınan konu ile ilgili 21.10.2003 tarih ve 30302 sayılı yazıdan, anılan standartların 9001/2001 olarak revize edildiği, ancak idarece belirlenen standartların 14.12.2003 tarihine kadar geçerli olduğu anlaşılmakla, bu konudaki iddia haklı bulunmamıştır.

4- İdari şartnamenin 14.3.2.7 maddesinde; “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (en az 1200 kg anma yüklü ve en az 1m/sn hızlı asansörler için) 14.3.2.8 maddesinde ise; “TSE İmalata Yeterlilik Belgesi” (en az 1200 kg anma yüklü ve en az 1m/sn hızlı asansörler için) istenmiştir. Şikayetçi düzenlemenin anılan Kanunun 10 ncu maddesine aykırı olduğunu ve böyle bir asansör imalatının yapılmadığını iddia etmiştir. T.S.Enstitüsünün söz konusu yazıdan, 1200 kg anma yüklü ve en az 1.00 m/sn anma hızlı asansör standardının 15.10.2003 tarihinde tadil edilerek 1250 kg anma yüklü olarak değiştirildiği, 1200 kg anma yükü için TSE belgesi talep edilmesinin uygun olmayacağı anlaşıldığından, anılan düzenleme 4734 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin b/8 alt bendindeki hükme aykırıdır.

B- Başvuranın iddialarından bağımsız olarak ihale işlemlerinin re’sen incelenmesi sonucunda;

4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (e) bendinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.” hükmüne,

Aynı Kanunun Temel İlkeleri düzenleyen 5 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ise; “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri, Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde yapılan değerlendirmede, günümüz teknolojisi kullanılarak yapılacak bir mühendislik çalışması ile, ihale konusu asansör işinin teknik ve malî özellikleri tespit edilebileceğinden, ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21/e maddesine göre yapılmasında mevzuata uygunluk bulunmamaktadır.

İhale işlemlerinde yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıklar bulunmakla birlikte, itirazen şikayet başvurusu olayda sözkonusu olmadığından ve “iddiaların incelenmesi” kapsamında inceleme yapıldığından, herhangi bir iptal kararı vermeye 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi olanak tanımamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecine ilişkin olarak yukarıda tespit edilen Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı işlemler hakkında gerekli değerlendirme yapılmak üzere konunun ihaleyi yapan idare ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilmesine,

oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkarılan asansör yapım işine ait uygulama projelerinin Asansör Yönetmeliği hükümlerine göre asansör firmalarının tescilli, sorumlu ve yetkili mühendislerince yapılması şart olduğundan, bu projelerin İdarelerince müstakilen hazırlanma olanağı bulunmamaktadır. Hal böyle olunca asansör teknolojisindeki son gelişmelerin incelenerek en uygun olanının seçilmesi seçilen teknik kriterlere uygun teknik şartnamenin hazırlanmasına gereksinim duyulmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 19 ncı maddesinde öngörülen açık ihale usulü bu gereksinimine cevap vermediğinden idare burada açık ihale usulü yerine aynı yasanın 21 nci maddesinin ( e) bendinde ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan nitelikte belirlenememesi biçiminde açıklanan koşullarla bire bir örtüşen pazarlık usulünü tercih etmiştir.

Açıklanan nedenlerle; sözü edilen ihalenin “Açık İhale Usulü” ile yapılması gerektiği yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

Hakkı USTAÖMER

H. Hüseyin GÜRHAN

Kurul Üyesi

Kurul Üyesi

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 6

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-804

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Petrol Ofisi A.Ş

Eski Büyükdere Caddesi No:37 Maslak 34398/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü/ZONGULDAK

Başvuru tarih ve sayısı:

06.11.2003/30433

Başvuruya konu ihale:

Madeni Yağ İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.12.2003 tarih ve 07.0168/2003-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Petrol Ofisi A.Ş tarafından, Türkiye Taşkömürü A.Ş Genel Müdürlüğü’nün açık ihale usulü ile yaptığı Madeni Yağlar Alımı İhalesine ilişkin olarak 07.10.2003 tarihinde yapılan şikayet başvurusu, idarenin 10.10.2003 tarihli sayılı yazısıyla reddedilmesi üzerine, 24.10.2003 tarihli şikayet dilekçesi ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvuru dilekçesinde ön inceleme konuları bakımından bir aykırılık bulunmaması nedeniyle Daire Başkanlığı Onayı ile itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesine geçilmesine karar verildiği, sözleşmenin imzalanması sebebiyle ihale sürecinin durdurulmasının mümkün bulunmadığına dair 17.11.2003 tarihli tutanak düzenlendiği,

Kurumumuzun 11.11.2003 tarihli yazısı ile ihale işlem dosyasının istenilmesi üzerine, idare tarafından gönderilen ihale dosyasının incelenmesi sonucunda;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği,

hususuna yer verilmiştir.

Karar:

02.12.2003 tarih ve 07.0168/2003-15E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği düzenlenmiştir.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (b) bendinde, itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvuruların süre yönünden reddedileceği hükme bağlanmıştır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, 16.06.2003 tarihinde yapılan ihaleye katılan şikayetçi firma tarafından, 19.06.2003 tarihli dilekçe ile idareye başvurularak Opet Markalı madeni yağların Opet’in ortağı ve/veya sahibi olduğu başka bir kuruluş tarafından sözkonusu firmanın İzmir’deki fabrikalarında üretilmesi ve yıllık üretim kapasitesinin de 30.000 ton/yıl olması ve bu durumda Opet Petrolcülük A.Ş’nin kendisine ait bir madeni yağ üretim tesisi olmamasının, ihalenin teknik şartnamesinde belirtilen isteklinin madeni yağ üreticisi ve ana üretim firması olma koşulunu sağlamaması, ayrıca Opet firmasından şartnameye uymayan belgelerin tamamlanmasının istenilmesi hususlarına itiraz edildiği, idarenin 17.07.2003 tarihli yazısı ile şikayet konuları uygun görülmeyerek itirazın reddedildiği,sözkonusu yazıya, yazının gönderildiği tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde başvurana tebliğ.edilmiş sayılacağı şeklinde şerh konulduğu,bu durumda tebliğ tarihi tespit edilemediğinden yedi gün sonrası olan 24.07.2003 tarihi tebliğ tarihi olarak dikkate alınacak olursa, yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre 15 günlük itirazen şikayet başvuru süresi içerisinde yani en son 08.08.2003 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza başvurulması gerekmekte iken bu süre geçirildikten sonra yapılan 06.11.2003 kayıt tarihli başvuruda süre aşımı bulunduğu anlaşılmaktadır.

Kaldı ki şikayetçi firma tarafından 19.06.2003 tarihinde yapılan itiraza, idare tarafından verilen 17.07.2003 tarihli red cevabının tebliğ edilmediği varsayılsa bile, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, idare tarafından şikayet ile ilgili olarak 30 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde, itirazın zımnen reddedildiğinden hareketle, itirazın zımnen reddinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekte iken, bu sürenin de geçirildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan aynı istemle 04.08.2003 ve 07.10.2003 tarihinde yapılan başvurulara verilen cevapların da Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvuru süresini yeniden ihya etmeyeceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (b) bendi gereğince onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, iddiaların somut ve ciddi nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 7

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-805

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Derby Konveyör, Bant San. Ve Tic. A.Ş.

Talatpaşa Cad. Kamelya Evleri B 8 D. 1 Esenkent-Esenyurt/İSTANBUL

İhaleyi Yapan İdare:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, ZONGULDAK

Başvuru Tarih ve Sayısı:

15.10.2003 / 27445

Başvuruya Konu İhale:

5 Kalem Konveyör Bant alımı ihalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Konveyör Bant alımı ihalesine teklif veren Derby Konveyör Bant San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kurumumuza yapılan başvuru üzerine 30.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/309.1 sayılı Kurul Kararı ile recin durdurulmasına karar verilmiştir.

İdareden, 31.10.2003 tarih ve 1283-15868 sayılı yazı ile onaylı ihale işlem dosyası istenilmiş, İdare, 04.11.2003 tarih ve 4506 sayılı yazı ekinde ihale işlem dosyasında bulunan evrakın onaylı fotokopisini Kurumumuza göndermiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgeler değerlendirilerek düzenlenen 13.11.2003 tarih ve 0110/2003-42 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İdare tarafından yapılan ihalede, Şikayetçinin iddiasının incelenmesi sonucunda mevzuata aykırılığı tespit edilen hususun 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin (a) bendi ve İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine ve İhale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

13.11.2003 tarih ve 0110/2003-42 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Başvuru dilekçesinde, söz konusu İhalede kullanılan İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderleri ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.” ibaresi bulunmasına ve birim fiyat teklif mektubunun 1 inci maddesine şartnamede aranan unsurları içerecek şekilde teklif fiyatına dahil olan giderlerin yazılması gerektiği halde, Özer Band Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin buna uymadığı, söz konusu maddeyi “Ambalaj ve nakliye dahildir.” şeklinde doldurduğu, anılan firmanın teklifinin geçersiz olması gerektiği iddia edilmektedir.

A- Başvuru sahibinin iddiasının incelenmesi sonucunda aşağıdaki tespitler yapılmıştır:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (i) bendinde, ihale şartnamesinde ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağının belirtileceği hükme bağlanmıştır.

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.1 numaralı maddesi boş bırakılmış olup maddeye ilişkin dipnotta; “İdareler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderlerinden hangilerinin teklif fiyata dahil edileceğini belirteceklerdir.” şeklinde açıklama bulunmaktadır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 Kalem Konveyör Bant alımı ihalesine ait İdari Şartnamenin, 26.1 inci maddesinin, İdare tarafından, “vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.” şeklinde doldurulduğu görülmektedir.

Özerband Özer Konveyor Band Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin “Birim Fiyat Teklif Mektubu”nun ilk paragrafında, “Tarafımızdan ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.”, 1 inci maddesinde ise, “Teklifimize ambalajlama ve nakliye giderleri dahildir.” ibaresinin bulunduğu görülmüştür.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Özerband Özer Konveyor Band Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ne muhatap 27.08.2003 tarih ve 3489 sayılı yazısında, “Kurumumuzca 18.08.2003 tarihinde yapılan 5 Kalem Konveyor Kayışı ihalesine iştirakinizde teklif birim fiyat mektubunuzun 1. maddesinde nakliye ve ambalajlama giderlerinin fiyata dahil olacağı belirtilmektedir. Ancak İdari Şartnamemizin 26.1 maddesinde hangi giderlerin teklif fiyata dahil olacağı açık olarak belirtildiğinden ve firmanızca da şartnamenin tüm sayfaları kaşelenip ve imzalanmış olması nedeniyle nakliye ve ambalajlama dışındaki 26.1 maddesinde belirtilen diğer giderlerde fiyata dahil olarak kabul edilmiş ve teklifinizin değerlendirilmesi bu esaslarda yapılmıştır.” denilmektedir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde, “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/M, KİK019.0/M). 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle ihtiyaçların karşılanmasında, alınacak tekliflerin standart forma uygun olma şartı aranmaz.

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

 1. Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilecektir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu teklif mektubu, idari şartname ve İdarenin yazısı mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş olup, aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

İhaleye ait İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesinde, “vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.”, ibaresi bulunmasına rağmen, Özerband Özer Konveyor Band Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin “Birim Fiyat Teklif Mektubu”nun 1 inci maddesini, İdari Şartnameye aykırı olarak, “Teklifimize ambalajlama ve nakliye giderleri dahildir.” şeklinde doldurduğu görülmüştür.

Özerband Özer Konveyor Band Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin “Birim Fiyat Teklif Mektubu”nun 1 inci maddesinde yer alan ibare İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesine uygun olmamasına rağmen, İdare tarafından, firmaya yukarıda belirtilen yazı ile nakliye ve ambalajlama dışındaki İdari Şartnamenin 26.1 maddesinde belirtilen diğer giderlerin de fiyata dahil olarak kabul edildiği ve firmanın teklifinin değerlendirilmesinin bu esaslarda yapıldığı bildirilmiştir.

Özerband Özer Konveyor Band Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin “Birim Fiyat Teklif Mektubu”nun ilk paragrafında yer alan, “Tarafımızdan ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.”, ibaresinden sonra gelmek üzere, teklif mektubunun 1 inci maddesinin, “Teklifimize ambalajlama ve nakliye giderleri dahildir.” şeklinde doldurulması ve İdare tarafından firmaya, tekliflerinin değerlendirilmesinin İdari Şartnamenin 26.1 maddesinde belirtilen diğer giderlerin de fiyata dahil kabul edilerek yapıldığının bildirilmesi üzerine, firmanın bu bildirimi reddetmemesi nedenleriyle, mevcut durum ihalenin sonucuna etkili olarak görülmemiştir.

B-İhale dosyası üzerinde re’sen yapılan incelemede herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilememiştir.

Açıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına;

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 8

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-806

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Dikkaya Su Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

1202/3 Sok. No:29 Yenişehir-İzmir

İhaleyi yapan idare:

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu/Ankara

Başvuru tarih ve sayısı:

17.10.2003 / 27732

Başvuruya konu ihale:

Drenfleks Boru ve Ek Parçaları Alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.12.2003 Tarih 07.0027/ 2003-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 18.09.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Drenfleks Boru ve Ek Parçaları Alımı ihalesine katılan Dikkaya Su Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından;

İhaleye teklif verildiği, ihaleye teklif veren diğer isteklinin yasaklı olduğu bilinen Pilsa A.Ş. firmasının yetki belgesi, TSE belgesi ve Pilsa markalı drenfleks boru ve ek parçalarını vereceğini beyan ettiği, dolayısıyla yasaklı olan Pilsa A.Ş.’ne ait belgelerle ihaleye iştirak etmesinin, idari şartnamenin 9.1 inci maddesine aykırı olduğu, bu nedenle söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şikayetleri ile ilgili gerekli incelemenin yapılıp karar verilmesi talep ve iddialarıyla 17.10.2003 tarih ve 27732 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

İdareden temin edilen 13.11.2003 tarihli yazı ve eki ihale işlem dosyasında bulunan belgelerin incelenmesinden;

Başvuru sahibinin iddialarıyla ilgili olarak, idarece yapılan ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olduğu, dolayısıyla şikayetin yersiz olduğu,

ihale işlem dosyasında yapılan re’sen inceleme sonucunda;

4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ihale işlemlerinin ihale sürecini ve ihale sonucunu etkileyecek nitelikte işlemler olmadığı,

Bu sebeple, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

02.12.2003 Tarih 07.0027/ 2003-29E sayılı esas inceleme raporu ile ihale dosyası incelendi:

Başvuru konusu şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye teklif verildiği, ihaleye teklif veren diğer isteklinin yasaklı olduğu bilinen Pilsa A.Ş. firmasının yetki belgesi, TSE belgesi ve Pilsa markalı drenfleks boru ve ek parçalarını vereceğini beyan ettiği, dolayısıyla yasaklı olan Pilsa A.Ş.’ne ait belgelerle ihaleye iştirak etmesinin, idari şartnamenin 9.1 inci maddesine aykırı olduğu, bu nedenle söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şikayetleri ile ilgili gerekli incelemenin yapılıp karar verilmesi talep ve iddiaları yer almaktadır.

A- Şikayet konusu ile ilgili olarak yapılan incelemede;

4734 sayılı Kanunun “ihaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde; “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(Değişik: 4964/ 8 md.) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun “ihalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanun hükmü uyarınca; söz konusu ihalede şikayet konusu edilen ve ihaleye teklif veren Ansa Yapı İnşaat Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığı, ancak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı bulunan Pilsa A.Ş.’nin yetkili satıcısı (bayii) olduğu, dolayısıyla üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesini yasaklayan herhangi bir Kanun maddesi olmadığından, şikayetle ilgili olarak idarece yapılan ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olduğu, başvuru sahibinin şikayetinin yersiz olduğu anlaşılmıştır.

B- İhale işlem dosyasında yapılan res’en incelemede;

1- İdari şartnamenin “ihaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan ihale tarihi ile (d) bendinde yer alan ihale saatinin, “tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen son teklif verme tarihi ile (c) bendinde belirtilen son teklif verme saati bölümlerinin boş bırakıldığı, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (c) bendine aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

2- İdari şartnamenin “gecikme halinde alınacak cezalar” başlıklı 51 inci maddesinde “.... Ancak bu gecikmenin 30 günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edileceği” belirtilmesine karşın, sözleşme tasarısının 17 nci maddesinde bu süre 20 gün olarak belirtilmiştir. Bu durumun 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendine uygun olduğu, ancak ihale dökümanlarında farklı düzenlemelere yer verildiği tespit edilmiştir.

3- Sözleşme tasarısının “ödeme koşulları ve zamanı” başlıklı 13.2.2 nci maddesinin “hakediş tutarları ile ihale bedelleri Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, serbest bırakılan ödenekler dahilinde yapılacaktır.” şeklinde düzenlendiği, ancak bu düzenlemenin “ödeme belgelerinin düzenlenmesi” başlıklı 31.4 üncü maddesinde ise “İdare, komisyonun kabul raporunun düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde yükleniciye veya vekiline ödeme yapılacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46.2 nci maddesinde ödemeye ilişkin diğer koşulların sözleşme tasarısında belirtileceği, anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan Mal Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşmenin “ödeme koşulları ve zamanı” başlıklı 13.2 nci maddesinin 21 nolu dipnotunda, “Ödeme para birimi, ödemenin nerede ve nasıl yapılacağı ile ödeme dönemleri veya tarihleri ile diğer koşullar idari şartnameye uygun olarak bu maddede belirtilecektir.”düzenlemesine yer verildiği, “ödeme belgelerinin düzenlenmesi” başlıklı 35.4 üncü maddesinde ise; “İdare, Komisyonca Kabul Raporunun düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.” hükmüne yer verildiği, diğer taraftan 11.09.2003 tarih ve 25226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Mal Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşmenin “ödeme koşulları ve zamanı” başlıklı 13.2 nci maddesinin 23 nolu dipnotunda “Ödeme para birimi, ödemenin nerede ve nasıl yapılacağı ile ödeme dönemleri veya tarihleri ile diğer koşullar idari şartnameye uygun olarak bu maddede belirtilecektir. Ödemenin akreditifle yapılması halinde ise ödeme dönemleri veya tarihleri ile akreditife ilişkin diğer koşullar ve şekli idari şartnameye uygun olarak bu maddede düzenlenecektir.” düzenleneceği, “ödeme belgelerinin düzenlenmesi” başlıklı 36.4 üncü maddesinin “İdare, Komisyonca Kabul Raporunun düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç …… gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.” 47 nolu dip nota göre “İdareler ödemeyi en geç kaç gün içinde yapacaklarını açıkça buraya yazacaklardır.” şeklinde düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda anılan düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan tip sözleşmede ödemenin, kabul raporunun düzenlenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde yapılacağı kurala bağlanmış iken, 11.09.2003 tarihinde yürürlüğe giren tip sözleşmede ise, ödemenin nasıl ve hangi tarihlerde yapılacağı konusu idarelere bırakılmış, ancak ödemenin hangi tarihlerde veya kaç gün içinde yapılacağının sözleşme tasarısında belirtilerek, herhangi bir belirsizliğe yer verilmemesi kurala bağlanmıştır.

İdarece yukarıda yer alan hükümlere aykırı olarak, sözleşme tasarısının 13.2.2 nci maddesi “hakediş tutarları ile ihale bedelleri Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, serbest bırakılan ödenekler dahilinde yapılacaktır.” şeklinde düzenlenerek, 4734 sayılı Kanunun “ Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde hüküm altına alınan rekabet ilkesine ve yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

Her ne kadar ihale sürecinde yukarıda bahsedilen aykırılıklar tespit edilmiş ise de, bu aykırılıklar dolayısıyla ihaleye katılımın ve rekabetin engellendiğine ve bu nedenle bir mağduriyet doğduğuna ilişkin bir iddia, bu yönde bir tespit bulunmadığından, belirtilen aykırılıklar bir iptal nedeni olarak görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 9

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-807

Toplantıya Katılan Üyeler:

II .Başkan Bilal KARACA

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Peyas Petrol Petrol Ofisi Bayii

Şanlıurfa Karayolu 2. km. Peyas Petrol Akaryakıt İstasyonu-DİYARBAKIR

İhaleyi Yapan İdare:

Botaş Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceyhan-ADANA

Başvuru Tarih ve Sayısı:

19.09.2003 /24565

Başvuruya Konu İhale:

Akaryakıt Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.11.2003 tarih ve 07.0177/2003-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Botaş Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 17.06.2003 tarihinde yapılan Akaryakıt Alımı İhalesine katılan Peyas Petrol Petrol Ofisi Bayiinin 29.08.2003 tarihinde idareye yaptığı başvurunun, 01.10.2003 tarihli yazı ile reddedilmesi üzerine, 19.09.2003 tarih ve 24565 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvuruya ilişkin olarak 23.10.2003 tarihinde Daire Başkanlığının onayı ile Esas incelemeye geçilmiş olup, 30.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/266.2sayılı Kurul Kararı ile, ihale süreci sözleşme imzalanarak tamamlandığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi gereğince “ihale sürecinin durdurulmasının mümkün olmadığına” karar verildiği,

Söz konusu ihalede, başvuranın şikayetinde haksız olduğu bu nedenle Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

19.11.2003 tarih ve 07.0177/2003-25E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Başvuru konusu şikayet dilekçesinde; 17.06.2003 tarihinde yapılan Akaryakıt Alımı ihalesinde bayii kar oranları üzerinde kırım yapmış oldukları ve bu kırımları bayisi oldukları ana dolum şirketinin belgesi ile belgelendiremeyerek idari şartnamenin 55 inci maddesinin 4 üncü alt bendine istinaden değerlendirme dışı bırakıldıkları, halbuki teklif dosyasının incelenmesinde görüleceği üzere ana dağıtım şirketinden alınan bayii kar oranlarını belirten yazının dosyalarında mevcut olduğu dolayısıyla haksız yere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve İhale Komisyon tutanağında değerlendirme dışı bırakılmış olan Serdar petrolün kesinleşen ihale kararının bildirimi yazısında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak gösterildiği iddia edilmektedir.

İhale dosyasının incelenmesinden, Botaş Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 17.06.2003 tarihinde yapılan Akaryakıt Alımı İhalesine beş isteklinin katıldığı, ihale komisyonu tarafından; ihalenin Petrol Ofisi A.Ş.’nin üzerine bırakıldığı, idarenin 13.08.2003 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma ile sözleşme imzaladığı, Peyas Petrol firmasının 29.08.2003 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, İdarece 04.09.2003 tarihinde başvurunun reddine karar verildiği, 19.09.2003 Kurum kayıt tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır.

A- Şikayetçinin başvuru dilekçesindeki iddialarının incelenmesi neticesinde;

1-Söz konusu ihalenin idari şartnamesinin 55 inci maddesinin 4 üncü alt bendinde bayii kar oranlarından daha fazla kırım yapılamayacağı, fazla kırım yapanların ise bağlı bulunduğu ana dolum şirketinden alacağı resmi yazı ile belgelendirmek zorunda olduğu ve belgelendiremeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı düzenlemesi yer almaktadır. İdarenin hazırlamış olduğu fiyat analiz tablosundan, şikayetçi firmanın bayii kar oranlarından daha fazla kırım yaparak, teklif verdiği anlaşılmaktadır. İhale işlem dosyasında yapılan inceleme neticesinde ise, başvuranın ana dolum bayiinden daha fazla kırım yapabileceğine dair resmi bir belgeye de rastlanılmamıştır. Ayrıca, Peyas Petrol firmasının Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğu bayilik sözleşmesinin 1 inci maddesinde Diyarbakır ili sınırları içerisinde satış yapmak üzere akaryakıt bayiliği verildiği hükmü yer almaktadır. Şikayetçi tarafından Adana ilinde bulunan idareye verilen teklif mektubunda; ‘Diyarbakır İli için yürürlükteki fiyat’ ibaresine yer verildiği görülmektedir. Bu nedenle, başvuranın şikayeti yerinde bulunmamıştır.

2- Serdar Petrol firmasının teklifinin İhale Komisyon Karar Tutanağında idari şartnamenin 55 inci maddesinin 4 üncü alt bendi gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış olmasına rağmen, kesinleşen ihale kararının bildirimi yazısında ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak görüldüğü ihale işlem dosyasından anlaşılmıştır.

Değerlendirme dışı bırakılan bir teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak gösterilmesi mümkün değildir. Ancak ihaleye katılmış olan beş istekliden dördünün ihale dokümanında belirtilen şartlara uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile 13.08.2003 tarihinde sözleşme imzaladığı görüldüğünden mevzuata aykırı olarak oluşan bu durumun ihale süreci üzerinde etkili olmadığı anlaşılmıştır.

B- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan re’sen inceleme sonucunda;

06.08.2003 tarihinde Kesinleşen İhale Kararının iadeli taahhütlü mektup ile tüm firmalara gönderilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesinde yer alan süreler çerçevesinde 12.08.2003 tarihinde şikayetçi firma idareden açıklama talebinde bulunmuştur. Ancak İdare, açıklama talebine cevap vermeden önce 13.08.2003 tarihinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalamıştır.

Açıklama talebine cevap verilmeden önce idarenin ihale üzerine bırakılan firma ile sözleşme imzalaması; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı ise de, şikayetçinin iddialarında haksız bulunması, ihale işlemlerinde re’sen yapılan incelemede başkaca mevzuata aykırılık tespit edilmemesinden dolayı bu husus bir iptal nedeni olarak görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; 

Kurul Üyesi H.Hüseyin GÜRHAN’ın sözleşme imzalandıktan sonra Kurum nezdinde başlatılan itirazen şikayetin Kurulca değerlendirilemeyeceği yönündeki farklı gerekçesiyle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 10

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-808

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Doğu Bilgi İşlem ve Elektronik

General Hakkı Talay Cad. 39/A ELAZIĞ

İhaleyi yapan idare:

Fırat Üniversitesi / ELAZIĞ

Başvuru tarih ve sayısı:

23.07.2003 / 19411

Başvuruya konu ihale:

Bilgisayar ve Ekipmanları Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Fırat Üniversitesi tarafından 07.07.2003 tarihinde yapılan Bilgisayar ve Ekipmanları alımı ihalesine ilişkin olarak Doğu Bilgi İşlem ve Elektronik firması tarafından verilen ve 23.07.2003 tarih ve 19411 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

İtirazen şikayet başvurusu üzerine düzenlenen 28.07.2003 tarih ve 07.0160/2003-5 sayılı Ön İnceleme Raporu, 31.07.2003 tarihli Kurul toplantısında incelenerek 2003/AK.M-2003/146.1 sayılı Karar alınmış ve bu Karar 07.08.2003 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilerek, başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi hususu belirtilmiştir.

İtirazen şikayet başvurusundaki eksikliğin giderilmemesi üzerine düzenlenen 22.09.2003 tarih ve 07.0160/2003-17 sayılı Ön İnceleme Raporunun incelenmesi sonucunda 23.09.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/146.2 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile; iddiaların incelenmesinin doğrudan Kurumumuzca yapılmasına karar verilmiştir.

Doğu Bilgi İşlem ve Elektronik firmasının başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda düzenlenen 21.11.2003 tarih ve 07.0160/2003-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda özetle;

1) İhale sürecinin tamamlandığı, ihaleyi kazanan firma tarafından monitörlerin teslim edildiği anlaşıldığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların incelenmek/değerlendirilmek üzere ilgili İdareye bildirilmesinin,

2) İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemeden, 4734 sayılı Kanuna aykırılığı tespit edilen işlem ve eylemler, Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca müeyyideyi gerektirdiğinden ve suç oluşturabileceği dikkate alınarak ihale komisyonu ve ihale yetkilisi hakkında gereğinin takdir ve ifası için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasının,

Uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

21.11.2003 tarih ve 07.0160/2003-24 E sayılı Esas İnceleme Raporu ile ihale işlem dosyası incelendi.

Başvuruya konu 22.07.2003 tarihli dilekçede özetle; Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 07.07.2003 tarihinde yapılan bilgisayar ekipmanları alımı ihalesine katıldıkları, firmalarının bilgisayar monitörü için en ucuz teklifi verdiği, ihale komisyonunun kendi firmalarının değil başka bir firmanın teklif ettiği bilgisayar monitörünü tercih ettiği, ancak kendilerince teklif edilen monitör de dahil olmak üzere teklif edilen hiçbir monitörün teknik şartnamede belirtilen 1280x1024 çözünürlükte 65 Hz tazeleme oranını desteklemediği iddiaları yer almaktadır.

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, Fırat Üniversitesinin 07.07.2003 tarihli Bilgisayar ve Ekipmanları alımı ihalesi için 27 gerçek ve/veya tüzel kişinin ihale dokümanı satın aldığı, 9 firmanın ihaleye teklif verdiği, tekliflerinin değerlendirilmesi neticesinde; ATX kasa ve kişisel dizüstü bilgisayar için tek firmanın teklif verdiği ve yeterli rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle bu ürünlerin alınmamasına karar verildiği,

Diğer 11 kalemin toplam 194.880.280.000 TL + KDV bedel ile 2 firma üzerine ihalesine karar verildiği ve ihale komisyonu kararının 10.07.2003 tarihinde onaylandığı, Yönsis Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ile 175.504.000.000 TL + KDV bedel üzerinden 07.08.2003 tarihinde, S & S Güvenlik Otomasyon ve Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi ile 19.376.280.000 TL + KDV bedel üzerinden 11.08.2003 tarihinde sözleşmelerin imzalandığı anlaşılmıştır.

 1. Dilekçedeki iddialar dikkate alınarak yapılan tespitler:

Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunan Doğu Bilgi İşlem ve Elektronik Firması 400 adet 17” Hyundai marka monitörü KDV hariç 139.425.000 TL birim fiyattan teklif etmiş olup bu fiyat ihale için sunulan en düşük fiyattır. Ancak, teklif edilen monitör teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle teklif kabul edilmemiştir.

Doğu Bilgi İşlem ve Elektronik Firması hem İdareye verdiği dilekçesinde hem de Kuruma gönderdiği itirazen şikayet dilekçesinde kendi teklifi olan monitörün teknik şartnameye uygun olmadığını kabul etmektedir. Bununla birlikte monitör ihalesini kazanan Yönsis Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği monitörün de (17” HYUNDAI V770 Monitör) teknik şartnameye uygun olmadığını iddia etmektedir.

İhale Komisyonu kararında, Yönsis Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği monitörün uygun bulunduğu belirtilmektedir. Ancak ihale işlem dosyasının incelenmesinden adı geçen şirketin monitörünün de teknik şartnameye uygun olmadığı, 1280x1024 çözünürlükte 65 Hz şartını sağlamadığı, 60 Hz olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan, İdareden gelen ihale işlem dosyasının incelenmesi aşamasında, Doğu Bilgi İşlem ve Elektronik firması tarafından Kuruma gönderilen ve 08.10.2003 tarihinde kayıtlarımıza giren ikinci bir dilekçede firmalarının kapasitesi itibarıyla başvuru bedelini yatıramadığı için şikayetlerini devam ettiremediği ancak incelemenin devam ettiğini anladıklarından katkıda bulunmak amacıyla ellerindeki bilgileri sunmak istedikleri belirtilmektedir. Bu dilekçe ve ekindeki belgelerde; ihale sonucunda Yönsis Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği monitörün (17” HYUNDAI V770) alındığının duyurulduğu, ancak firmalarının müracaatı üzerine teknik şartnameye uygun olmayan bu monitörün alınmasından vazgeçilerek yerine Samsung marka monitörün alındığı belirtilmektedir. Yine bu dilekçenin ekinde yer alan ve Fırat Üniversitesine ait olduğu anlaşılan 18-24 Temmuz 2003 tarihli bir gazete sayfasında; bilgisayar ihalesinin sonuçlandığı, 13 kalem malzemenin alındığının duyurulduğu, monitör olarak 17” HYUNDAI V770 markasına yer verildiği görülmektedir.

İdareden gelen dosyanın ve dilekçelerin incelenmesinden, 400 adet Monitör ihalesini kazanan Yönsis Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketinin teklifinde yer alan monitörün markasının 17” HYUNDAI V770 olduğu, bu monitöründe en ucuz teklifi veren firmanın monitörü gibi teknik şartnameye uygun olmadığı ancak teklifin kabul edildiği, İhale Komisyonu ve ihaleyi kazanan firma arasında yapılan görüşmelerden sonra teknik şartnameye uygun olmayan bu monitörün 17” Samsung Syncmaster 753s marka bir monitör ile değiştirildiği, teklif fiyatında bir değişiklik yapılmadığı ve monitörlerin satışına ilişkin faturanın 23.08.2003 tarihinde düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Teknik şartnameye uygun olmayan monitörün daha sonra teknik şartnameye uygun olan bir monitör ile değiştirilmesine ilişkin olarak İdare tarafından bir açıklama yapılmamış; gerek şikayetçinin dilekçesine verilen cevapta gerekse Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında bu hususa değinilmemiştir. Kaldı ki, söz konusu ihalenin alternatif teklife açık olmadığı İdari Şartnamenin 22 nci maddesinde belirtilmiş bulunmaktadır.

İdarenin işlem ve eylemleri değerlendirildiğinde, görevliler tarafından 5 inci maddede yer alan rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırı davranıldığı, 37 nci maddeye aykırı olarak ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan teklifin uygun hale getirildiği anlaşılmakta olup bu durum; 60 ıncı madde uyarınca, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmayan ilgililer hakkında mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanmasını ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılmasını gerektirmektedir.

B) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca, İhale işlem dosyalarının şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak incelenmesinde yapılan tespitler:

1) Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve ihale konusu işe ait idari şartname hükümleri çerçevesinde KİK026.0/M numaralı standart form kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İdarenin kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin 10.07.2003 tarihli yazının 15.07.2003 tarihinde, teklif verip teklifi değerlendirmeye alınmayan 3 istekli firma dışındaki isteklilere (6 firma) posta oluyla gönderildiği ve/veya elden tebliğ edildiği; üzerinde ihale kalmayan isteklilere bildirimde, üzerinde ihale bırakılan iki firmanın ismine yer verildiği, ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin açıklanmadığı; üzerinde ihale bırakılan iki firmaya yapılan bildirimlerde ise sadece üzerlerinde kalan kalemlerin belirtildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kesinleşen ihale kararının bildirimi mevzuata uygun olmayan şekilde yapılmıştır.

2)İsteki tarafından İdareye yapılan şikayetle ilgili olarak İdare tarafından alınan karar diğer isteklilere bildirilmediğinden 4734 sayılı Kanunun İhalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan 55 inci maddesinde yer alan;

“İhale sürecinin herhangi bir aşamasında İdareye bir şikayetin ulaşması halinde, idare ihaleye katılan bütün isteklilere şikayet konusunda bilgi vermek suretiyle ,aynı konuda bir şikayetleri varsa idarece belirlenen süre içinde vermeleri gerektiğini yazılı olarak bildirir.…

Karşılıklı anlaşmanın olmaması durumunda idare, şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemlerde belirtilir. Alınan karar bütün isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.” Hükmüne aykırı davranılmıştır.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 7 nci maddesinde, “İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.” hükmüne yer verilerek ihale işlem dosyasının tanımı yapılmıştır.

Yürütülecek incelemeye esas olmak üzere; 07.07.2003 tarihinde yapılan Bilgisayar ve Ekipmanları Alımı İhalesine ait ihale işlem dosyasında bulunan, ihale sürecine ilişkin (isteklilerce verilen teklif mektupları ve ekleri dahil) bütün belgelerin, idare tarafından aslı gibidir onaylı birer suretinin 3 işgünü içerisinde Kurumumuza süresinde ve eksiksiz gönderilmesi, aksine davranışın hukuki ve cezai yaptırımı gerektireceği, ayrıca ihale işlem dosyası içerisine konulmayan evrakın yok sayılacağı hususu 29.09.2003 tarih ve 925-13826 sayılı yazıyla İdareye bildirilmiştir. Ancak İdareden 30.09.2003 tarih ve 9710 sayılı yazı ekinde gelen ihale işlem dosyasının ihale sürecine ilişkin bütün belgeleri kapsamadığı, isteklilerce verilen teklif mektuplarının tamamına yer verilmediği, monitör ihalesini kazanan firmanın teklif ettiği monitörün sonradan değiştirilmesine ilişkin bir açıklama yapılmadığı anlaşılmış olup bu durum 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içerisinde verilmesi zorunludur.” hükmüne aykırı olup, bu husus 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamına da girmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1) Başvurunun itirazen şikayet başvurusu olmayıp iddiaların incelenmesi niteliğinde olmasından dolayı, yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılıkların incelenmek ve/veya gerekiyorsa soruşturulmak üzere Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmesine,

2) Kurul Üyesi Hakkı USTAÖMER’in, tespit edilen aykırılıkların İdareye bildirilmesinin yeterli olduğu yönündeki görüşüyle, İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemeden, 4734 sayılı Kanuna aykırılığı tespit edilen işlem ve eylemler, Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca müeyyideyi gerektirdiğinden ve suç oluşturduğu kanısına varıldığından, ihale komisyonu ve ihale yetkilisi ile ihale işlemlerinde görev alanlar hakkında gereğinin takdir ve ifası için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy :

Kurumca yapılan incelemede, yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan isteklilerle kanunda öngörülen sürelere uyulmaksızın sözleşme yapıldığı saptanmıştır.

Şikayetçi; şikayetini “İtirazen şikayet” usulüyle yapmış ise de belli süre zarfında başvuru eksikliklerini tamamlamadığından şikayeti “İddiaların incelenmesi” kapsamında değerlendirilmiştir.

Yapılan inceleme sonucu, şikayetçinin şikayetinde haklı olduğu hususunda herhangi bir kuşku bulunmamaktadır.

İhalelere karşı yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 5 inci maddesi yapılacak şikayetlerin başvuru yollarını tarif etmekte olup bunlardan birisi de “İddiaların incelenmesi” usulüdür. Yani şikayetlerin incelenerek nihai kararın alınması yönünden “İtirazen şikayet” usulü ile “İddiaların incelenmesi” usulü arasında hiçbir fark yoktur. Nitekim anılan Yönetmeliğin ikinci bölümü “İddiaların incelenmesi” bölümü olup bu bölümün 38 inci maddesinde; “Nihai karar şikayet incelemesi için bu yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar uygulanmak suretiyle verilir” hükmü mevcut olup keza yine aynı madde de “Karar taraflara bildirilir ve bildirime çıkarıldığı gün ihale dosyasıyla birlikte Kuruma gönderilir. İddiaların incelenmesi talebinin gönderilmesi üzerine idarece alınan karar Kurum tarafından öncelikle ihale sürecinin durdurulması gerekip gerekmediği yönünden incelenir ve itirazen şikayet incelemesi için bu Yönetmelikle öngörülen ön inceleme dışındaki usul ve esaslar çerçevesinde nihai karar verilir” hükümleri de yer almaktadır. Bu hükümlerden anlaşıldığı üzere “İddiaların incelenmesi” usulünde takip edilecek yolun ve alınacak kararların, “İtirazen şikayet” usulünde alınacak kararlardan hiçbir farkı yoktur.

Açıklanan nedenlerle; “İddiaların incelenmesi” usulünde 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinde öngörülen kararlardan birinin alınması mümkündür. Bu itibarla; kararda yer alan hususlara katılmakla beraber bu kararda ayrıca “İhale işlemlerinin iptali” hususunun da bulunmasının gerektiği görüşündeyim.

K.Nejat ÜNLÜ

Kurul Üyesi

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 11

Karar Tarihi : 08/12/2003

Karar No : 2003/UK.Z-809

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler: II. Başkan Bilal KARACA, V.Arif ŞİMŞEK,Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Abdül Alkan Çelikyay

Sebze Meyve Komisyonculuğu Bostan Pazarı Belediye Hal Tesisleri No:16 EDİRNE

İhaleyi yapan idare:

Edirne 54. Mknz. P. Tugay Komutanlığı

Başvuru tarih ve sayısı:

17.09.2003/24456

Başvuruya konu ihale:

Tespit edilememiştir.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2003 tarih ve 07.G017/2003-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Edirne 54. Mknz. P. Tugay Komutanlığı’nın, 27.08.2003 tarihinde ihalesi yapılan 100.000. Kg. kuru soğan alımı ihalesine katılan Abdül Alkan Çelikyay ’ın idareye yaptığı şikayet başvurusunun, idarece 02.10.2003 tarihinde yerinde olmadığına karar verilmesi üzerine, 17.09.2003 tarih ve 24456 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Kurumumuzun 06.11.2003 tarih ve 1324-16254 sayılı kararı ile Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndan ihale işlem dosyası istenilmiş, İdarenin 10.11.2003 tarih ve 988-03/1190 sayılı yazı ile ekinde gönderdiği ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İdare ile Ga-Ma Tük. Mad. Teks. Sos. Hiz. İnş. Taah. Dah. Tic. ve San. Ltd. Şti. arasında 06.11.2003 tarihinde yapılan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı hükümlerindeki sürelere uyularak yapıldığı ve sözleşmeye bağlanan başvuru konusu İhale işlemleri ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesi gereğince Kamu İhale Kurumunca herhangi bir karar almanın mümkün olmadığına, 4734  sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan “… bu kanuna aykırılık iddialarını da inceler ve sonuçlandırır.” hükmü gereğince incelenen ihalede yukarıda tespit edilen mevzuata aykırı ihale işlemleriyle ilgili olarak inceleme yapılmak üzere konunun ihaleyi yapan idarenin bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa bildirilmesine,

karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanısına ulaşılmıştır.

Karar:

07.11.2003 tarih ve 07.0G17/2003-18E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Başvuru konusu şikayet dilekçesinde özetle; Edirne 54. Mknz. P. Tugay Komutanlığı’nın, 27.08.2003 tarihinde yapılan 100.000. Kg. kuru soğan alımı ihalesine ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği halde ihaleye iştirak eden firmalardan Statü Ticaret’in 2. Kolordu Komutanlığı’ndan almış olduğu 30.000-kg. üzüm iş deneyim belgesinin 29.08.2003 tarihli olduğu, 27.08.2003’te yapılan ihalede iş bitirme belgesinin eksik olduğu tespit edildiğinden bu belgenin talep edildiği, söz konusu 30.000 kg. üzümün 01.08.2003-31.10.2003 tarihleri arasında teslim edilmesi gerektiği halde 29.08.2003 tarihi itibariyle işin tamamı ifa edilmişçesine 2. Kolordu komutanlığı tarafından sehven tanzim edildiği iddialarına yer verilerek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 ncu maddesi (h) bendi gereğince Statü Ticaret’in girmiş olduğu ihalelerden ihale dışı bırakılması veya ihalelerin yeniden yapılması iddialarıyla Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

A- Şikayetçinin iddiaları incelendiğinde;

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde; iş deneyim belgelerinin istenildiği mal alım ihalelerinde, bu belgelerin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler olması gerektiği ifade edilmiş, aynı maddenin son fıkrasında da, İhale komisyonlarının isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin tahkiki amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini isteyebileceği hüküm altına alınmıştır.

Statü Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketinin İhale Komisyonuna ibraz ettiği iş deneyim belgesinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 nci Kolordu Komutanlığı’nca 29.08.2003 tarihinde tanzim edildiği, belge içeriğinde; Statü Ticaret Ltd Şti. tarafından 17.07.2003 tarihli sözleşmeye istinaden 22.170.000.000.-TL sözleşme bedeli karşılığında 30.000. kg. taze üzüm teslimi işinin yapıldığı ancak iş bitirme belgesinin 29.08.2003 tarihli olduğu, ihalenin ise 27.08.2003 tarihinde yapıldığı, ihale komisyonunca eksikliği tespit edilen iş deneyim belgesinin de 27.08.2003 tarihinden önceki beş yıl içinde gerçekleştirilmiş ve tamamlanmış olması gerektiği ancak ibraz edilen belgenin ihale tarihinden sonra bitirilen işe ilişkin olduğu dolayısıyla bu belgenin kabul edilmemesi gerekmesine rağmen kabul edilerek ihalenin bu firma üzerine bırakılması İdari şartnamenin 7.3.1 maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aykırı ise de, anılan firmayla sözleşme yapılmaması nedeniyle, bu durumun ihale sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

B- İhale işlem dosyası üzerinde yapılan re’sen incelemede ihalenin sonucuna etkili herhangi bir aykırılık tespit edilememiştir.

Açıklanan nedenlerle; 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 12

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-810

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Süleyman Sırrı Sok. 20/5 Yenişehir / ANKARA

İhaleyi Yapan İdare:

Bigadiç Devlet Hastanesi Baştabibliği / BALIKESİR

Başvuru Tarih ve Sayısı:

31.10.2003 / 29511

Başvuruya Konu İhale:

1 Kalem Diyaliz Ünitesi Su Arıtım Sistemi Alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 31.10.2003 tarih ve 29511 sayılı başvuru dilekçesinin, Kamu İhale Kurumuna intikal etmesi üzerine yapılan inceleme sonucu başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesi (c) bendinde belirtilen aykırılıkları taşımadığı tespit edilmiş ve 04.11.2003 tarihinde Daire Başkanlığının Onayı ile İtirazen Şikayet Başvurusunun Esasının İncelenmesine Geçilmesine karar verilmiş, 13.11.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/361.1 sayılı Kurul Kararı ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bigadiç Devlet Hastanesi Baştabipliği’nden ihale işlem dosyası istenilmiş, evrakların gönderilmesi üzerine Esas İnceleme Raporu düzenlenmiş olup, söz konusu raporda özetle; Bigadiç Devlet Hastanesi tarafından 30.09.2003 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 1 Kalem Diyaliz Su Arıtma Sistemi alımı ihalesine ilişkin olarak 31.10.2003 tarihli Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet dilekçesinin incelenmesi ve yapılan tespitler sonucunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olduğundan ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

01.12.2003 tarih ve 07.0175/2003-23 E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Başvuru dilekçesinde, Bigadiç Devlet Hastanesince, 30.09.2003 tarihinde yapılan 1 Kalem Diyaliz Su Arıtma Sistemi Alımı ihalesinde, ihaleyi yapan idare tarafından firmalarının kamu ihalelerinden yasaklı olmadığı halde Polatlı Devlet Hastanesi ihalesi ile ilgili olarak 01.12.2001 tarihinde başlayan ve 01.12.2002 tarihinde sona eren 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden geçici süreyle ilgili Bakanlık ihalelerine katılmalarını engelleyen Resmi Gazete ilanı gerekçe gösterilerek ihale dışı bırakıldığı, ayrıca bir diğer ihale dışı bırakılma sebebi olarak Türkçe dışında sunulan belgelerin Apostille kaşesi ve Dışişleri Bakanlığı veya Konsolosluk onayının olmamasının gerekçe gösterildiği, idarenin eksik hususlara ilişkin süre vermiş olsaydı söz konusu belgelerin 1-2 gün içinde Dışişleri Bakanlığına onaylatılmasının mümkün olmasına rağmen Hastanenin böyle bir süre vermediği ve buna ilişkin yazılı bildirimleri yapmadığı ve firmalarının buna ilişkin eksikliklerin 1 ayda tamamlanabileceğine ilişkin herhangi bir yazılı bildirimi olmadığı halde itirazlarına verdikleri cevabi yazılarında kendilerince varsaydıkları süreleri de firmalarının buna ilişkin bildirimi varmış gibi yorumlanmasının da anlaşılır bir husus olmadığı, kaldı ki, idarenin İdari Şartnamenin 7.1 maddesine aykırı olarak Türkçe dışındaki belgelerin hem apostille kaşesi hem de Noter tasdikli tercümelerine Dışişleri Bakanlığı veya Konsolosluk onayı ile birlikte istenildiği ifade edilerek söz konusu bu başvuru hakkında inceleme yapılması talep edilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddiasının incelenmesi sonucunda yapılan tespitlerle ilgili olarak;

Şikayetçi firmanın Polatlı Devlet Hastanesi’nce yapılan diyaliz ünitesi su arıtma sistemi kurulmasından dolayı 1 Aralık 2001 tarihli Resmi Gazetede 1 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bakanlığın İta Amirliği yetkisini devrettiği kurum ihalelerine katılmaktan yasaklandığı ilan edilmiş ve İdare tarafından İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (f) bendinde ifade edilen “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bu idare tarafından ispat edilen” hükmü dolayısıyla ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Anılan hükme dayanarak, ilgilinin ihale dışı bırakılabilmesi için, iş veya meslek ahlakına aykırı hareket ettiğinin idare tarafından ispat edilmesi gerekmektedir. Zira ihale dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin ihalelere katılmaktan 1 yıl süre ile yasaklandığı anlaşılmakta ise de, bu yasaklanmanın yukarıda anılan hüküm uyarınca iş veya meslek ahlakına aykırı hareket etmekten dolayı olduğuna ilişkin dosyada herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. İdarece ihalelerden yasaklama kararı bulunduğu dayanak alınarak 4734 sayılı Kanunun 10/f maddesinde öngörülen durumun doğduğu tevsik edilmeden bu işlemin tesis edilmesi anılan hükme aykırıdır.

B- Şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan re’sen inceleme sonucunda;

1-) İhale 19.09.2003 tarihinde mahalli gazetede ilan edilmiştir. İhale ilan metni üzerinde yapılan değerlendirme sonucu, ihale ilanına ilişkin standart form uyarınca ilan metninde olması gereken 5, 9, 11, 12 nci maddelerin olmadığı ve 10 uncu maddede geçici teminatın %3’ü oranında olarak ifade edildiği görülmüş olup, ihale ilanı standart forma ve 4734 sayılı Kanunun 24 ve 33 üncü maddelerine aykırıdır.

2-) İhaleye ait idari şartname ve sözleşme tasarısı 11.09.2003 tarihli Yönetmelik değişikliklerinden önceki hali ile düzenlenmiştir. Halbuki, 4734 sayılı Kanunu değiştiren 4964 sayılı Kanun 15.08.2003 Resmi Gazete’de yayınlanmış, anılan Kanun değişikliği nedeniyle değiştirilen ikincil mevzuat ise 11.09.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. 19.09.2003 tarihinde mahalli bir gazetede yayımlanan ve 30.09.2003 tarihinde yapılan ihalede kullanılan dokümanın yürürlükten kalkan tip şartname ve tip sözleşmeye göre düzenlendiği anlaşılmaktadır.

3-) İhalede kullanılan standart formlar (KİK 022./M) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan 11.09.2003 tarihinde yapılan değişikliklerle oluşturulan standart formlara uygun değildir.

4-) İhale üzerinde kalan Fresenius A.Ş. ile Mertaş Ltd. Şti.’ne ait Götürü Bedel Teklif Mektuplarının, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan 11.09.2003 tarihinde yapılan değişikliklerle oluşturulan standart forma (KİK029./M) uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle,

1-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale kararı ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline,

2-İdareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 13

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-811

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Süleyman Sırrı Sok. 20/5 Yenişehir/ANKARA

İhaleyi Yapan İdare:

Dursunbey Devlet Hastanesi Baştabibliği - BALIKESİR

Başvuru Tarih ve Sayısı:

31.10.2003 / 29512

Başvuruya Konu İhale:

1 Kalem Diyaliz Ünitesi Su Arıtım Sistemi Alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 31.10.2003 tarih ve 29512 sayılı başvuru dilekçesinin, Kamu İhale Kurumuna intikal etmesi üzerine yapılan inceleme sonucu başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesi (c) bendinde belirtilen aykırılıkları taşımadığı tespit edilmiş ve 04.11.2003 tarihinde Daire Başkanlığının Onayı ile İtirazen Şikayet Başvurusunun Esasının İncelenmesine Geçilmesine karar verilmiş, 13.11.2003 tarihli Kurul Kararı ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dursunbey Devlet Hastanesi Baştabipliği’nden ihale işlem dosyası istenilmiş, evrakların gönderilmesi üzerine Esas İnceleme Raporu düzenlenmiş olup, söz konusu raporda özetle; Dursunbey Devlet Hastanesi tarafından 02.10.2003 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 1 Kalem Diyaliz Su Arıtma Sistemi alımı ihalesine ilişkin olarak 31.10.2003 tarihli Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet dilekçesinin incelenmesi ve yapılan tespitler sonucunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olduğundan ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

01.12.2003 tarih ve 07.0175/2003-24 E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Başvuru dilekçesinde, Dursunbey Devlet Hastanesince, 02.10.2003 tarihinde yapılan 1 Kalem Diyaliz Su Arıtma Sistemi Alımı ihalesine katıldığı, ihaleyi yapan idare tarafından firmalarının kamu ihalelerinden yasaklı olmadığı halde Polatlı Devlet Hastanesi ihalesi ile ilgili olarak 01.12.2001 tarihinde başlayan ve 01.12.2002 tarihinde sona eren 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden geçici süreyle ilgili Bakanlık ihalelerine katılmalarını engelleyen Resmi Gazete ilanı gerekçe gösterilerek ihale dışı bırakıldığı, ayrıca bir diğer ihale dışı bırakılma sebebi olarak Türkçe dışında sunulan belgelerin “Apostille kaşesi ve Dışişleri Bakanlığı veya Konsolosluk onayı olmamasının” gerekçe gösterildiği bu nedenle İdari Şartnamenin 31.2.3 ve 32.1 maddelerine aykırı davranıldığı, İdari Şartnamenin 32.1 maddesinde “Ancak teklif esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliğinin bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge ve bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge ve bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmünün yer aldığı, idare makamının eksik hususlara ilişkin süre vermiş olsaydı söz konusu belgelerin 1-2 gün içinde Dışişleri Bakanlığına onaylatılmasının mümkün olmasına rağmen Hastanenin böyle bir süre vermediği ve buna ilişkin yazılı bildirimleri yapmadığı ve firmalarının buna ilişkin eksikliklerin 1 ayda tamamlanabileceğine ilişkin herhangi bir yazılı bildirimi olmadığı halde itirazlarına verdikleri cevabi yazılarında kendilerince varsaydıkları süreleri de firmalarının buna ilişkin bildirimi varmış gibi yorumlanmasının da anlaşılır bir husus olmadığı, kaldı ki, idarenin İdari Şartnamenin 7.1 maddesine aykırı olarak Türkçe dışındaki belgelerin hem apostille kaşesi hemde Noter tasdikli tercümelerine Dışişleri Bakanlığı veya Konsolosluk onayı ile birlikte istenildiği, ayrıca ihale ilanının 27.09.2003 cumartesi günü ihaleden 3 iş günün öncesi Sağlık Dergisinde ve ihaleden 2 iş günü öncesi 29.09.2003 tarihinde de Tıbbi ihale dergisinde yayınlandığı, bu nedenle ihaleye katılmak isteyen firmaların ihale evraklarını hazırlamak için yeterli sürenin kalmadığı nedeniyle söz konusu bu başvuru hakkında inceleme yapılması talep edilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddiasının incelenmesi sonucunda yapılan tespitlerle ilgili olarak;

1-)Şikayetçi firmanın Polatlı Devlet Hastanesi’nce yapılan diyaliz ünitesi su arıtma sistemi kurulmasından dolayı 1 Aralık 2001 tarihli Resmi Gazetede 1 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bakanlığın İta Amirliği yetkisini devrettiği kurum ihalelerine katılmaktan yasaklandığı ilan edilmiş ve İdare tarafından İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (f) bendinde ifade edilen “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bu idare tarafından ispat edilen” hükmü dolayısıyla ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Anılan hükme dayanarak, ilgilinin ihale dışı bırakılabilmesi için, iş veya meslek ahlakına aykırı hareket ettiğinin idare tarafından ispat edilmesi gerekmektedir. Zira ihale dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin ihalelere katılmaktan 1 yıl süre ile yasaklandığı anlaşılmakta ise de, bu yasaklanmanın yukarıda anılan hüküm uyarınca iş veya meslek ahlakına aykırı hareket etmekten dolayı olduğuna ilişkin dosyada herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. İdarece ihalelerden yasaklama kararı bulunduğu dayanak alınarak 4734 sayılı Kanunun 10/f maddesinde öngörülen durumun doğduğu tevsik edilmeden bu işlemin tesis edilmesi anılan hükme aykırıdır.

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13 üncü Maddesinin (b) bendinde “ Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

1-Yaklaşık maliyeti otuz milyar Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, en az birer defa yayınlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.” hükmü gereğince İdarece 02.10.2003 tarihli ihalenin 24.09.2003 tarihinde yerel gazeteler olan Hakimiyet ve Balat Gazetelerinde yayınlandığı ayrıca ilgili maddenin son fıkrasında “İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir.” hükmü gereği idarece tıbbi dergilerde de yayınlandığı görülmüş olup ilanların yayınlanmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

B- Şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan re’sen inceleme sonucunda;

1-) İhale ilan metnine ilişkin standart form uyarınca İhale ilanında olması gereken 5, 11, 12 nci maddelerin olmadığı ve 10 uncu maddenin, teklifin %2 sinden az olmamak üzere %4’üne kadar kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verilecektir şeklinde düzenlendiği görülmekte olup, bu nedenlerle ilan metni, standart forma ve 4734 sayılı Kanunun 24 ve 33 üncü maddelerine aykırıdır.

2-) İhaleye ait idari şartname ve sözleşme tasarısı 11.09.2003 tarihli Yönetmelik değişikliklerinden önceki hali ile düzenlenmiştir. Halbuki, 4734 sayılı Kanunu değiştiren 4964 sayılı Kanun 15.08.2003 Resmi Gazete’de yayınlanmış, anılan Kanun değişikliği nedeniyle değiştirilen ikincil mevzuat ise 11.09.2003 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. 24.09.2003 tarihinde mahalli bir gazetede yayımlanan ve 02.10.2003 tarihinde yapılan ihalede kullanılan dokümanın yürürlükten kalkan tip şartname ve tip sözleşmeye göre düzenlendiği anlaşılmaktadır.

3-) İhalede kullanılan standart formlar Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan 11.09.2003 tarihinde yapılan değişikliklerle oluşturulan standart formlara uygun değildir.

4-)Mertaş Su Arıtma ve Filtrasyon ve Medikal Sis. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif mektubu standart formda yer alan 7 ve 8 inci bentleri taşımamanedeniyle standart forma uygun değildir.

5-)İhale üzerinde kalan ve 24.10.2003 tarihinde sözleşme imzalanan Fresenius A.Ş. ile Mertaş Ltd. Şti.’nin sunduğu kesin teminat mektubunun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan 11.09.2003 tarihinde yapılan değişikliklerle oluşturulan standart forma uygun değildir.

6-)İhale üzerinde kalan Fresenius A.Ş. ile Mertaş Ltd. Şti. ‘ne ait Götürü Bedel Teklif Mektuplarında Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan 11.09.2003 tarihinde yapılan değişikliklerle oluşturulan standart formda yer alan 3 üncü maddenin bulunmaması nedeniyle uygun değildir.

7- Şikayetçinin 14.10.2003 tarihli başvuru dilekçesinin idarece 20.10.2003 tarihinde reddine karar verildiği, bu kararın tebliği tarihinden itibaren 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde yer alan 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvuru süresinin bitimi beklenilmeyerek 24.10.2003 tarihinde sözleşmenin Kanuna aykırı olarak imzalandığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle,

1- Kurul Üyesi H.Hüseyin GÜRHAN’ın sözleşme imzalandıktan sonra Kurum nezdinde başlatılan itirazen şikayetin Kurulca değerlendirilemeyeceği yönündeki karşı oyuyla; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale kararı ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline,

2-İdareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oyçokluğu ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 14

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-812

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Mehmet ACUR, Buharalılar San. ve Tic. Ltd. Şti.

Savun Sok. No:25/A Aydınlıkevler/ANKARA

İhaleyi Yapan İdare:

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

12.08.2003 / 21289

Başvuruya Konu İhale:

Trafik Sinyalizasyon Alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Mehmet Acur’un, 11.08.2003 tarihli başvuru dilekçesi 12.08.2003 tarihinde Kamu İhale Kurumuna intikal etmesi ile Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde hazırlanan ön inceleme raporu 20.08.2003 tarihli Kurul toplantısında incelenerek 2003/AK.Y.-2003/51.1 sayılı Karar alınmış, bu karar 27.08.2003 tarihinde şikayetçiye tebliğ edilmesine rağmen süresinde eksiklikler giderilmediğinden, hazırlanan 03.10.2003 tarih 06.00.130/2003-8 sayılı ön inceleme raporu üzerine Kurulun 09.10.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/51.2 sayılı “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi gereğince Başvurunun Reddine, anılan Yönetmeliğin 34 ve 27 nci maddeleri uyarınca İddiaların İncelenmesine Geçilmesi” kararı üzerine, 13.10.2003 tarihinde Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığından başvuru dilekçesi, ihale işlem dosyası ile ön inceleme raporunun bir örneği Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığına gönderilmiş, 17.11.2003 tarihli tutanak ile 13.08.2003 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edildiğinden ihaleye ilişkin sürecin durdurulmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir.

Diyarbakır Belediye Başkanlığından ihale işlem dosyası istenilmiş, evrakların gönderilmesi üzerine Esas İnceleme Raporu düzenlenmiş olup, söz konusu raporda özetle; 06.08.2003 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Trafik Sinyalizasyon alımı İhalesinde teknik şartnamede TS EN-12368 TS EN 12675 standartlarına uygunluk belgesinin aranmadığı, ancak 200’lük – 300’lük Sinyal Vericiye Ait Sinyal Teknik Şartnamenin 16 ncı maddesinde “ TS EN 12368 normuna uygun olduğuna dair TSE ‘den alınmış bir rapor olacak ve bu rapor teklifle birlikte idareye sunulacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, ihale dosyası içerisinde üretici firma Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, TSE’den 20.09.2002 tarihinde alınan raporun bulunduğu görüldüğünden, iddiaların yerinde olmadığına karar verilmesi gerektiği,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

02.12.2003 tarih ve 07.0175/2003-25 E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Başvuru dilekçesinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 06.08.2003 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Trafik Sinyalizasyon alımı ihalesinde teknik şartnamede TS EN-12368 TS EN 12675 standartlarına uygunluk belgesinin istenildiği, ihale üzerinde kalan firmanın söz konusu belgeye sahip olmadığı, Türk Standartları Enstitüsünce, söz konusu standartlara uygunluk belgesi alan firmanın olmadığının bildirildiği, bu nedenlerle yapılan ihalenin usulsüz olduğu iddiaları ile ihalenin iptali talep edilmiştir.

Başvuru sahibi Mehmet Acur tarafından ihaleye ait doküman satın alınmadığının ihale dosyasının idareden getirtilmesinden sonra anlaşılması nedeniyle başvuru iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddiasının incelenmesi sonucunda yapılan tespitlerle ilgili olarak;

Teknik şartnamenin incelenmesinde, TS EN 12368 TS EN 12675 Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin aranmadığı,ancak 200’lük – 300’lük Sinyal Vericiye Ait Sinyal Teknik Şartnamenin 16 ncı maddesinde “TS EN 12368 normuna uygun olduğuna dair TSE ‘den alınmış bir rapor olacak ve bu rapor teklifle birlikte idareye sunulacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, üretici firma Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 06.09.2002 tarihinde Türk Standartları Enstitüsüne başvurarak bu konuda rapor talebinde bulunduğu, TSE Kalite Kampüsü Bölge Müdürlüğünden alınan 20.09.2002 tarihli teklif ile birlikte idareye sunulduğu görüldüğünden söz konusu iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

B- Şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan re’sen inceleme sonucunda;

İhalenin 07.08.2003 tarihinde onaylandığı, kesinleşen ihale kararının 08.08.2003 tarihinde firmaya bildirildiği, 12.08.2003 tarihinde ihale üzerinde kalan TKS Trafik Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne sözleşmeye davet mektubunun gönderildiği, bu haliyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 ve 42 nci maddesinde belirtilen sürelere idarece uyulmadığı görülmekle birlikte, ihaleye yalnızca 2 firmanın katıldığı, Trafik Market Ltd. Şti.’nin ihale dokümanı satın aldığı ancak, ihaleye sunduğu teklif zarfında ihaleye ilişkin herhangi bir belgenin ve teklifin yer almadığı tespit edildiğinden idarece ihale dışı bırakıldığı, bu sebeple anılan sürelere uyulmamasının ihalenin sonuca etkili olmadığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle,

İddiaların yerinde bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

 

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

 

 

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 15

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-813

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Bayındır Holding A.Ş.

Büyükdere Cad. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sk. No:1 Gayrettepe-34394/ İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Etiler/ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

05.11.2003/30216 ve 24.11.2003/32714

Başvuruya konu ihale:

Antalya Hava Limanı II. Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimlerinin Yapımı, İşletimi ve Devri İşi.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapılması Hakkında Kanun kapsamında kapalı teklif usulü ile 04.11.2003 tarihinde yapılan “Antalya Hava Limanı II. Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimlerinin Yapımı, İşletimi ve Devri İşi” ihalesine teklif veren Bayındır Holding A.Ş. tarafından; ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin İdare tarafından geçersiz sayılarak teklif iç zarfları açılmadan ihale dışı bırakıldıkları, bu uygulamanın yürürlükte olan 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine aykırı olduğu, ihalenin gerçekleştirilmesinde, 3996 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararının hükümleri yetersiz olduğundan, bu mevzuatın yürürlükte bulunan ihale mevzuatı ile birlikte uygulanması gerektiği, İdarece, bu gerekliliğe uyulmaması sonucu 4734 sayılı Kanun ve ilgili Uygulama Yönetmeliğine göre verilen ve bu mevzuata göre değerlendirilmesi gereken iş deneyim belgesinin, sadece ihale dokümanında yer alan hükümler göz önüne alınarak geçersiz sayılmasının 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olmadığı ve ihalede değerlendirmenin yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kanun ve ilgili Uygulama Yönetmeliğine göre yapılması gerektiğinden şikayet başvurunun da Kurum tarafından incelenmesi gerektiği iddiaları ile 05.11.2003 tarih ve 30216 sayı ile Kurum kayıtlara alınan dilekçe ile Kuruma başvuruda bulunulduğu,

Söz konusu şikayet başvurusunun incelenmesi sonucu idari başvuru yolunun tüketilmediği görüldüğünden, öncelikle idareye başvuruda bulunulması hususu Daire Başkanlığının 07.11.2003 tarih ve 754-16375 sayılı yazısı ile başvuru sahibine bildirilmiş, başvuru sahibinin 07.11.2003 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun, 21.11.2003 tarihli yazı ile reddi üzerine, 24.11.2003 tarih ve 32714 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan ve aynı iddiaları içeren dilekçe ile Kuruma tekrar itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Başvuru dilekçeleri ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 03.12.2003 tarih ve 06.00.G005/2003-09.1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Başvuru konusu ihale, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında bulunmadığı, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde, Kurumun bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu hükmü gereğince söz konusu ihalenin Kurumun görev alanına girmediği ve 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi gereğince Kuruma inceleme talebinde bulunulmasının, sadece ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılmaması durumunda mümkün olduğu, bu nedenlerle yapılan başvurunun esasının incelenmesine geçilmeden görev yönünden reddedilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

03.12.2003 tarih ve 06.00.G005/2003-09.1 sayılı Ön İnceleme Raporu ve

ekleri ile başvuru dilekçeleri ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapılması Hakkında Kanun kapsamında kapalı teklif usulü ile 04.11.2003 tarihinde yapılan “Antalya Hava Limanı II. Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimlerinin Yapımı, İşletimi ve Devri İşi” ihalesine teklif veren Bayındır Holding A.Ş. tarafından; ihale şartnamesinin tüm gerekliliklerini yerine getirmiş olmalarına rağmen, ihale iç zarfının açılmayarak haksızlığa maruz bırakıldıklarını, yine ihale şartnamesi gereği İdarece iç zarfın ve teminat mektubunun iadesinin yapılmak istenildiği, ancak haklarının zayii olmaması bakımından iç zarfın ve teminat mektubunun geri alınmak istenilmediği, yasal haklarını kullanmak istediklerini belirterek durumun ihale salonunda bulunan 25. Noter katibinin tutanağına yazdırıldığı, ayrıca Görevlendirme Komisyonunun iç zarfın açılmama gerekçesini beyan etmemesi üzerine, yazı ile ihale makamı Genel Müdürlükten zarf muhteviyatı evraklardan yetersiz bulunulan konunun ne olduğunun bildirilmesinin talep edildiği, ihale katılımcılarından iç zarfı açılmış olan iki firmanın teklif etmiş oldukları işletme sürelerine bakıldığında, kendileri tarafından önerilen işletme süresinin önemli ölçüde kamu menfaati sağlamakta olduğu, gerek ihalenin yapılışında izlenen yollar, gerek şirketlerde aranan finansal ve teknik şartlar, gerekse de kendilerinin ihale öncesi İdareye sormuş olduğu yeterlikle ilgili sorulara alınmış olan cevaplara bakıldığında, ihalede yasalarda tarif edilmiş rekabet koşullarının sağlanmasında İdarenin adil davranmadığının görüldüğü, Türkiye’de ilk Yap-İşlet-Devret projesini ve Antalya Hava Limanı Dış Hatlar Terminal Binası yatırımını gerçekleştirmiş olan kendi firmaları ve yine İstanbul Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminalinin yatırım ve işletmesini yapmış olan Bilkent Holding (Tepe İnşaat) gibi firmaların yeterlik vs. gibi nedenlerden dolayı ihale dışında bırakılmış olmasının düşündürücü olduğu, ihale makamına verilmiş olan yazıya henüz cevap alınmamış olmakla birlikte, emsal iş yapmış olma kriterinin sağlanmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmış olunduğu duyumunun alındığı, oysa 4734 sayılı Kanunun uygulama esaslarını düzenleyen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55. maddesinde, yeterliğin %51’den büyük ortaklar tarafından da kullanılabileceğinin açıkça belirtildiği, bu konu ile ilgili alınmış olan tarafsız bir hukukçu görüşünün ihale evrakları ile birlikte ihale komisyonuna verildiği, yine Antalya Hava Limanı mevcut dış hatlar terminal binası işinin yatırım ve işletmesini gerçekleştirmiş olan Bayındır İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin hakim ortağı olduğu (%95.59 hissedar) Bayındır Holding A.Ş.’nin geçerli belgelerinin ihale evrakları ile birlikte idareye verilmiş olduğu, ihale şekil ve şartlarının uygulanmasında kurumlara bazı hareket kabiliyetini arttırıcı ayrıcalıklar sağlamak ve ileri teknoloji ile know-how girdisi gerektiren işlerin yaptırılmasına yönelik olarak hazırlanmış olan 3996 sayılı Yasa ve bu Yasa’nın 94/5907 sayılı uygulama esaslarını gösteren Bakanlar Kurulu Kararı’nda ihalelerle ilgili teknik kriterler açıkça ifade edilmemekte olduğundan, bu mevzuatla, geçerli yasa ve mevzuatların birlikte uygulanmasının gerekli olduğu, söz konusu yeterlik hususunun teknik detaylarının 3996 sayılı Yasa ve uygulama esaslarında belirtilmediği, bu nedenle, yeterliklerin 4734 sayılı Kanun ve onun uygulama esasları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve firmalarının haksız ve mesnetsiz gerekçelerle mağdur edilmek istenildiği, İhaleyi kazanan Çelebi Hava Servisleri A.Ş.’nin, % 99.99 hisse payı ve ortak firma Atma/Afyran Havalimanı ve Taşıma A.Ş.’nin % 0,01 hisse payı ile ortak girişim oluşturarak ihaleye teklif verdiği, bu durumda iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmek üzere İdareye beyan edilen Atma/Afyran firmasına ait belgenin, bu firmanın kurulan ortaklıkta % 0,01 hissesi olduğu dikkate alındığında geçerli kabul edilmesinin anlaşılamaz olduğu, bu durumun Uygulama Yönetmeliğinin 55/d maddesine açıkça aykırılık teşkil ettiği, İdareye 07.11.2003 tarihli yazıyla yapılan şikayet başvurusuna karşılık olarak alınan 21.11.2003 tarihli yazıda, tekliflerin 04.11.2003 tarihinde alındığı ve aynı gün ihalenin sonuçlandırıldığı, ihale sonucu alınan Çelebi Hava Servisleri A.Ş. ile Atma/Afyran Havalimanı ve Taşıma A.Ş. ortak girişiminin Görevlendirme Kararının, Ulaştırma Bakanı tarafından onaylanarak kesinleştiğinin bildirildiği, oysa ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine ihale işlemlerinin kendiliğinden durması gerekeceği iddialarıyla 05.11.2003/30216 sayı ve 24.11.2003/32714 sayı ile Kurum kayıtlara alınan dilekçelerle Kuruma başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapılması Hakkında Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kanun kapsamında bir kuruluş olmakla birlikte, 3996 sayılı Kanuna göre yaptığı ihalelerin ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadığı, bu kuruluş tarafından 3996 sayılı Kanun kapsamında sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin, söz konusu işlerin bu kuruluşlar tarafından görülmesine ilişkin kanunların istisnasını teşkil ettiği, bu şekilde ihale edilen işler sonucunda idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında yapılan sözleşmenin, özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, 3996 sayılı Kanunun vermiş olduğu yetkiyle çıkarılan usul ve esaslarla, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen işlerde uygulanacak ihale usul ve yöntemleri yürürlükte bulunan ihale mevzuatından ayrı olarak belirlenmiştir.

Her ne kadar, 4734 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde, diğer kanunların, bu Kanuna uymayan hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmış ise de, bu hükmün, 4734 sayılı Kanun kapsamda olan idarelerin 3996 sayılı Kanunun hükümlerini uygulamasının mümkün olmadığı şeklinde yorumlanamayacağı, 3996 sayılı Kanunun, 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ifa edilen, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması işleri açısından, 4734 sayılı Kanunun istisnasını oluşturduğu, bu nedenlerle, 4734 sayılı Kanun kapsamında olan idarelerin 3996 sayılı Kanuna göre ihale ettikleri işlerde 4734 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak zorunluluğu bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanun kapsamında olan idarelerin 3996 sayılı Kanuna göre ihale edilen işlerinde, 4734 sayılı Kanunun üçüncü kısmının ikinci bölümünde düzenlenen “İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikayetlerin İncelenmesi”ne ilişkin 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan hükümlerin uygulanamayacağı, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükmüne göre inceleme talebinde bulunulması hakkı, sadece ihalelerin 4734 sayılı Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması durumuna özgü olarak tanınmış olduğundan 3996 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilen işlerde 4734 sayılı Kanunun 54 ve devam eden maddeleri uyarınca “inceleme talebinde bulunulmasının” mümkün olmadığı, ayrıca, yine aynı Kanunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu yolundaki 53 üncü maddesinin (a) bendi ile Kurumun, bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandıracağı yolundaki (b) bendi gereğince,

4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan başvuruya konu ihaleye ilişkin başvurunun incelenmeksizin reddine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 1

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-814

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş.

İstanbul Cad. No :22 Ulus / ANKARA

İhaleyi yapan idare:

İl Sağlık Müdürlüğü - ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

27.10.2003/29064

Başvuruya konu ihale:

31 Kalem Diş Demirbaş Malzemesi Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş. tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü’nce açık ihale usulü ile yapılan 31 Kalem Diş Demirbaş Malzemesi Alımı İhalesine ilişkin olarak 16.10.2003 tarihinde yapılan şikayet başvurusu, idarenin 20.10.2003 tarihli kararıyla reddedilmiştir.

Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığının 07.11.2003 tarih ve 07.00.354/1 sayılı onayı ile , İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesiyle belirlenen ön inceleme konuları bakımından aykırılık bulunmadığı tespit edildiğinden, İtirazen Şikayet Başvurusunun Esasının İncelenmesine Geçilmesine, 19.11.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/354.1 sayılı Kurul Kararı ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir.

Kurumumuzun 07.11.2003 tarih ve 1326 sayılı yazı ile istenilmesi üzerine, idare tarafından gönderilen ihale dosyasının İncelenmesi sonucunda;

İdare tarafından yapılan ihalede tespit edilen mevzuata aykırılıkların 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararı ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline karar verilmesi gerektiği,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

05.12.2003 tarih ve 07.0174/2003-36E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Başvuru konusu şikayet dilekçesinde yer alan; İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26.09.2003 tarihinde 31 Kalem Diş Demirbaş Malzemesi Alımı İhalesi yapıldığı, teknik şartnamenin 2.8 inci maddesinde yer alan kompresör piston yataklarının özel seramik kaplı olması koşulunun ihalede rekabeti engellediği ve firma kayrılmasına yönelik olduğu, ihaleyi kazanan Lider Diş Deposu firmasının alternatif teklifinin mevzuata uygun olmadığı iddialarıyla, Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26.09.2003 tarihinde yapılan 31 Kalem Diş Demirbaş Malzemesi Alımı İhalesine toplam 12 isteklinin katıldığı, 03.10.2003 tarihli ihale komisyonu kararı ile, tüm tekliflerin geçerli kabul edildiği, 23 kalem malzemenin Lider Diş A.Ş. firmasında, 4 kalem malzemenin Güney Diş Deposu A.Ş. firmasında, 2 kalem malzemenin ise Turan Uysal Kolektif Şirketi’nde kaldığının, 2 kalem malzeme için ise uygun teklif çıkmadığı belirtilerek ihale yetkilisinin onayına sunulduğu ve ihale yetkilisince kararın 06.10.2003 tarihinde onaylandığı, ihale onay kararının 13.10.2003 tarihinde Güney Diş Deposu A.Ş.’ne tebliği üzerine, Firmanın 16.10.2003 tarihli dilekçe ile İdareye şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından verilen 20.10.2003 tarihli cevabi yazıda; İtiraz dilekçesindeki iddiaların yerinde olmadığı, ihalenin mevzuata uygun olarak yapıldığı belirtilerek şikayetin reddine karar verildiği, kararın şikayetçiye 23.10.2003 tarihinde tebliğ edildiği, şikayetçi tarafından 27.10.2003 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, 20.11.2003 tarihi itibariyle sözleşmenin henüz imzalanmadığı anlaşılmaktadır.

A- Başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde,

1- Teknik Şartnamenin 2.8 inci maddesinde yer alan kompresör piston yataklarının özel seramik kaplı olması koşulunun ihalede rekabeti engellediği ve firma kayrılmasına yönelik olduğu yönündeki iddiası değerlendirildiğinde; 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “ İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.’’ hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 12 nci maddesinde ise; “ İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.’’ hükmüne yer verilmiştir.

Teknik Şartnamenin 2.8 inci maddesinde yer alan kompresör piston yataklarının özel seramik kaplı olması koşulunun ihalede verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik teknik kriter olarak konulduğu, rekabeti engelleyici herhangi bir husus içermediği gibi bütün istekliler için fırsat eşitliği sağladığı, nitekim söz konusu ihalede diş üniti ve fotöyü kalemine 8 adet ünit teklif edildiği anlaşılmakla, kompresör piston yataklarının özel seramik kaplı olması şartına uygun rekabeti sağlayacak kadar firmanın teklif verdiğinin anlaşıldığı, açıklanan nedenlerle Teknik Şartnamenin 2.8 inci maddesinde yer alan kompresör piston yataklarının özel seramik kaplı olması koşulunun ihalede rekabeti engellediği ve firma kayrılmasına yönelik olduğu yönündeki iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

2- İhaleyi kazanan Lider Diş Deposu firmasının alternatif teklifinin mevzuata uygun olmadığı iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde alternatif teklifin; İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanısıra alternatif olarak sunulması olarak tanımlanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması başlıklı 30 uncu maddesinde; ’’ Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.’’ hükmü yer almaktadır. Madde metninden de anlaşılacağı üzere alternatif teklifin asıl tekliften ayrı olarak aynı usülde hazırlanmasının esas olduğu, İdari Şartnamenin alternatif teklifler başlıklı 22 nci maddesinde ihale konusu işe ilişkin olarak; isteklilerin ihale dokümanına uygun olarak alternatif teklif verebileceklerinin düzenlendiği, buna uygun olarak Lider Diş Deposu firmasının 31 Kalem Diş Demirbaş Malzemesi Alımı İhalesinde sunduğu alternatif teklifinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesindeki usule aykırı olarak, asıl teklifin sunulduğu teklif mektubu ekindeki birim fiyat cetveli içerisinde gösterildiği, asıl ve alternatif teklif için tek teklif mektubu verildiği, ayrıca tekliflerden hangisinin asıl teklif, hangisinin alternatif teklif olduğunun da anlaşılamadığı, bu durumda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olarak; teklif mektubu usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen Lider Diş Deposu firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi gerekirken mevzuata aykırı teklifinin değerlendirmeye alınmasının ve ilgili kalemlerde ihaleyi kazanmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 ve 37 nci maddelerine aykırı olduğu değerlendirilmekle, bu husustaki iddianın doğru olduğu anlaşılmıştır.

B- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 nci maddesi uyarınca şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan re’sen inceleme sonucunda;

1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde; ’’İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.’’ hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesinin (b) bendinde İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar düzenlenmiş olup, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemeyeceği, ihale ilânlarında İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarına ilişkin hususların belirtilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

İnceleme konusu ihalenin ilan metninde sadece 31 kalem diş demirbaş malzemesi alınacağı belirtilmiş olup, 31 kaleme yönelik olarak ilan metninde bir açıklama bulunmaması 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesinin (b) bendine ve anılan Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesine aykırıdır.

2- İdari Şartnamenin 21 inci maddesinde ihaleye katılan isteklilerin kısmi teklif veremeyeceklerinin düzenlendiği, idari şartnamenin bu hükmüne rağmen ihalede ilgili kalemleri kazanan Güney Diş Deposu A.Ş. firması ve Turan Kolektif Şirketi’nin kısmi teklif verdikleri, ayrıca tekliflerin kalemler bazında değerlendirilerek her bir kalem için en uygun fiyatı teklif eden 3 istekliye kısmi kalemlerde ihalenin bırakıldığı, İdari Şartnamenin 21 inci maddesine aykırı teklif sunan isteklilerin tekliflerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince değerlendirme dışı bırakılmamasının mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

3- İdari Şartnamenin 36.2 nci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtilmiş, fiyatların eşit olması durumunda ise 36.5.1 inci maddesinde isteklice teklif edilen demirbaşların; verimlilik, kalite, teknik özellikleri ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü birimlerinde kullanımları sonucu elde edilen memnuniyet değerlendirmelerinin göz önünde bulundurulacağı hususlarının fiyat dışı unsur olarak belirlendiği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 nci maddesinde fiyat dışı unsur olarak idarece belirlenecek özel ilave kriterlerin ihale konusu malın ekonomik açıdan avantajını ortaya koymaya yönelik olması ve mümkün olduğu takdirde parasal değer olarak ifade edilebilmesi esasının getirildiği, anılan Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde de en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde esas alınabilecek kriterler olarak en düşük fiyatın yada fiyat dışı unsurların belirlenebileceği, fiyat dışı unsurların esas alındığı durumlarda bunların neler olduğunun ve parasal değer olarak karşılıklarının gösterilmesi gerektiğinin belirtildiği, verimlilik, kalite, teknik özellikleri ekonomik açıdan bir avantaj olarak kabul edilebilirse de Ankara İl Sağlık Müdürlüğü birimlerinde kullanımları sonucu elde edilen memnuniyet değerlendirmelerinin göz önünde bulundurulacağının değerlendirme kriteri olarak alınması ve bunun parasal karşılığının belirtilmesinin mümkün olmadığı, ayrıca bu değerlendirmenin objektif olmaması nedeniyle idari şartnamenin bu maddesi Yönetmeliğin 56 ve 57 nci maddelerine aykırıdır.

4- 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “ İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.’’ hükmünün yer aldığı, 31 kalem diş demirbaş malzemesi alımı ihalesinde Teknik Şartnamede ihale konusu malın özellikleri belirlendikten sonra her bir kalem için;’’cihaz komisyonca beğenilir olmalıdır’’ ifadesi yer almış olup, bu husus objektif değerlendirme kriteri olamayacağından keyfiliğe yol açacağı, ayrıca Teknik Şartnamede belirlenen hususların saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliği sağlaması, objektif kriterler içermesi, gerektiğinden cihaz komisyonca beğenilir olmalıdır ifadesinin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İdare tarafından yapılan ihalede yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılıklar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olduğundan ihale kararı ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline,

2- Ayrıca idareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 2

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-815

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Kerem İçinsel Adres belirtilmemiştir.

Ahmet Hamdi Giray Tunalı Hilmi Caddesi 53/6 Küçükesat-ANKARA

Ahmet Conker Şehit Pamir Cad. Dökmeci İş Hanı No:15 İSKENDERUN

İlker Yakıcı Ziya Gökalp Caddesi No:16-5 Seyhan/ADANA

Savaş Köse Adres belirtilmemiştir.

Antakya Belediye Meclis Üyeleri ( 1-Sabit Çoşkun, 2-M.Ali Kanlı, 3- Bekir S.Erginer, 4- Mehmet Ürek, 5- Mehmet Kahraman, 6- Adil Erişkin, 7- Münir Havaioğlu, 8 -Mehmet Cemali, 9- Zeki Berber, 10- M,Turan Bozkır, 11- Ahmet Durgun,12-A.Rezzak Rifaioğlu, 13- Mehmet Bilgin) Fatih Cad. 11/E ANTAKYA

İhaleyi yapan idare:

Antakya Belediye Başkanlığı-HATAY

Başvuru tarih ve sayıları:

15.09.2003/24274, 18.09.2003/24503, 10.10.2003/26861, 15.10.2003/27526

Başvuruya konu ihale:

Otogar yapımı ihalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Antakya Belediyesi tarafından açık ihale usulü ile 29.09.2003 tarihinde yapılan Otogar yapımı ihalesine ilişkin olarak, başvuru sahibi Kerem İçinsel ve Ahmet Hamdi Giray’ın İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendi ile 33 üncü maddesi gereğince, “İddiaların incelenmesi istemi” olarak değerlendirilen 15.09.2003 ve 11.09.2003 tarihli başvuruları üzerine hazırlanan 08.10.2003 tarih ve 06.00.G012/2003-2 sayılı Değerlendirme Raporunun müzakeresi sonucunda Kurulun 14/10/2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/90.1 sayılı kararıyla iddiaların incelenmesine karar verilmiştir.

Yine Hatay Valiliğinin 06.10.2003 tarih ve 4223 sayılı yazısı ekinde yer alan Ahmet Hamdi Giray, Ahmet Conker, Savaş Köse, İlker Yakıcı tarafından Valiliğe verilen dilekçelerin ilgisi nedeniyle Kuruma gönderilmesi, 10.10.2003 tarih ve 26861 sayı ile kayıtlara girmesi üzerine 16.10.2003 tarih ve 06.00.G012/2003-3 sayılı Değerlendirme Raporu düzenlenmiş bu raporun Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 21.10.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/118.1 sayılı karar uyarınca 06.00.118 sayılı dosyanın 06.00.85 Sayılı dosya ile birleştirilmesine karar verilmiş, yine Hatay Valiliğinin 10.10.2003 tarih ve 4315 sayılı yazısı ekinde yer alan Antakya Belediye Meclis Üyeleri tarafından Valiliğe verilen dilekçenin 15.10.2003 tarih ve 27526 kayıt numarası ile Kuruma gönderilmesi üzerine, 22.10.2003 tarih ve 06.00.G012/2003-4 sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 30.10.2003 tarih ve 2003/U.K.-D.-2003/620 sayılı karar uyarınca 06.00.129 sayılı dosyanın 06.00.85 sayılı dosya ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kararların idareye tebliği üzerine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereğince, yapılacak incelemeye esas olmak üzere ihale dosyasının onaylı bir sureti Kuruma gönderilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 04/12/2003 tarih ve 06.00.G012/2003-2 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Başvuruda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve şikayete konu ihale ile ilgili olarak ihale sürecine ilişkin bazı işlemlerin Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı olduğu, konunun gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

04/12/2003 tarih ve 06.00.G012/2003-2 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Şikayetçiler tarafından,Antakya Belediyesi tarafından 29.09.2003 tarihinde ihalesi yapılan Otogar yapımı işine ait doküman bedelinin 5.000.000.000 TL olarak belirlendiği, 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edileceğinden, doküman bedelinin aşırı yüksek olduğu, benzer iş deneyimi olarak otogar inşaatı, hava alanı inşaatı, viyadük inşaatı, köprü inşaatının belirlenmesinin yerinde olmadığı, Antakya Belediye Başkanlığı tarafından 29/09/2003 tarihinde ihalesi yapılan Otogar yapımı inşaatı işinde, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı, yine aynı Kanunun 62 nci maddesi uyarınca birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olmasının zorunlu olduğu, ilk yıl için öngörülen ödeneğin proje maliyetinin % 10’undan az olamayacağı, Otogar yapımı için Antakya Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak Belediye Meclis toplantılarında onaylanan 2003 yılı bütçesinde 150 Milyar, 2004 yılı bütçesinde 300 Milyar TL ödenek planlandığı, ayrıca ihaleye fesat karıştırmaktan hükümlü bir kişinin ihale komisyon başkanı olarak görevlendirildiği, ihalenin Şura inşaatın üzerinde bırakılacağı, iddiaları ile şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Antakya Belediye Başkanlığı tarafından 29/09/2003 tarihinde açık ihale usulü ile ihalesi yapılan Otogar yapımı İnşaatı ihalesine, yedi isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca 29.09.2003 tarihinde en düşük teklif veren Güngör Tarım İnş.San.ve Tic. A.Ş.’nin üzerinde ihalenin bırakıldığı, ihale kararının 30.09.2003 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, kesinleşen ihale kararının isteklilerden Şüra Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş., Günsayıl İnş. San. Ltd. Şti., İntaş İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Okyanus İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş., Güngör Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş,’ne 30.09.2003 tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği, E.R.S. İnş. San. Tic. A.Ş., Kazova İnş. San. Tic. Turz. A.Ş.’ne 30.09.2003 tarihinde iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalandığı, Günsayıl İnş. San. Ltd. Şti tarafından 02.10.2003 tarihli dilekçe ile tekliflerinin uygun görülmeme nedeninin sorulduğu idarece 06.10.2003 tarihinde cevap verildiği, 24.10.2003 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

A- Şikayetçilerin iddialarının incelenmesi sonucunda;

1-Başvuru konusu ihalede, benzer iş olarak; otogar inşaatı, hava alanı inşaatı, viyadük ve köprü inşaatı iş bitirmesinin istenilmesinin, ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyecek nitelikte olmadığından, anılan düzenlemede 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile 40 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrası hükmüne aykırılık görülmemiştir.

2-İhale doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde tespit edilmesi gerektiği, tespit edilen doküman bedelinin basım maliyetini aşmadığı kanıtlanamadığından, ihale doküman bedelinin ihaleye katılımı ve rekabeti sınırlayacak şekilde yüksek tespit edilmesi, 4734 sayılı Kanunu’nun 28 inci maddesine aykırıdır.

3-Birden fazla yılı kapsayan işlerde, yıllar itibariyle ödeneğin bütçede bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılması gerektiği, başvuru konusu ihale onay belgesinden, ödeneğin proje maliyetinin % 10’nundan daha az belirlendiği anlaşıldığından, bu durum 4734 sayılı Kanunun 62/2 maddesine aykırıdır.

4-İhale Komisyonu Başkanının ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı mahkumiyeti bulunduğu ileri sürülmekte ise de, bu hususu tevsik edici bilgi ve belge sunulmamıştır.Ancak, 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde, bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemeyeceği, hükmüne yer verilmiş olup, idarece bu hususun doğruluğunun araştırılması gerekmektedir.

B- Başvuranın iddialarından bağımsız olarak ihale işlemlerinin re’sen incelenmesi sonucunda;

1-İhale tarihinden önceki beş yıl içindeki, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ihaleye katılamayacağından, ihale üzerinde bırakılan Güngör Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör, Başkan Vekili Muhittin Güngör, Üye Hüseyin Güngör’ün Adli Sicil Kaydının istenilmemesi, 4734 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının (e) bendi ile 11 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48 inci maddesinin (e) bendine aykırı bulunmakla birlikte, bu eksiklik tamamlatılabilecek niteliktedir.

2-, İhale üzerinde bırakılan Güngör Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin verdiği 30.09.2003 tarihli kesin teminat mektubunda geçerlilik süresinin yazılı olmaması 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı bulunmakla birlikte, bu eksiklik tamamlatılabilecek niteliktedir.

İddiaların incelenmesi kapsamında görülen bu dosyada iptal kararı verilmesi ya da düzeltici işlem belirlenmesi 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca mümkün bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecine ilişkin olarak yukarıda tespit edilen Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

oyçokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy :

Bahse konu ihaleye ait dosya bedeli idarece 5.000.000.000-TL olarak saptanmıştır. Bir kısım şikayetçiler, dosya bedelinin yüksek tutulması nedeniyle ihaleye iştirakin engellendiğini dile getirmişlerdir. Bizatihi Antakya Belediyesi üyelerinden on iki, üye müştereken imzaladıkları 08.10.2003 tarihli bir dilekçe ile Valilik Makamına bu ihale ile ilgili şikayette bulunmuşlar ve dilekçelerinde; “Şartname bedeli 5 Milyar TL gibi büyük bir tutar tespit edilerek ihaleye katılımın düşük kalması sağlanmıştır” şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

4734 Sayılı Kanunun 28 inci maddesinde; doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edileceği hükmü yer almaktadır. Burada kanunun öngördüğü husus “Basım maliyeti” dir.

Oysa idare, konuya ilişkin yaptığı açıklamada doküman bedelinin saptanmasında “zemin etüdü” giderlerinin de dikkate alındığını ifade etmiştir. Kanunun yukarıda ifade edilen hükmüne göre zemin etüdü gideri, dosya bedelinin tespitinde bir unsur olarak kullanılamaz. Bu nedenle idarece saptanan dosya bedelinin “Basım maliyeti” nin çok üstünde olduğu ve ihaleye katılımın engellenerek rekabetin ortadan kaldırıldığı aşikardır.

Öte yandan çoğunluk görüşü ile işbu şikayet incelemesi, “İddiaların incelenmesi” kapsamında değerlendirildiğinden ihalenin iptali yönünde bir karar alınmamıştır.

Kanunun 53 üncü maddesinde, Kurumun görev ve yetkileri tarif edilmiş olup bu maddenin 1 inci bendinde “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak” hükmü yer almaktadır. Yani bu madde ile Kuruma, şikayetlerin incelenerek sonuçlandırılması görevi verilmiştir. Kanunun 4 üncü maddesi “Tanımlar” maddesi olup bu madde de “Şikayet” kavramı ile ilgili bir tanımlama yoktur. Bir başka deyişle şikayet; itirazen şikayet olabileceği gibi Kanunun 53 üncü maddesinin ( b ) fıkrasının ikinci bendinde yer aldığı üzere “İddia” şeklinde de olabilir. Zira; itirazen şikayetin esası da “İddia” dır. Çünkü itirazen şikayette bulunan istekli de, ihalenin usulüne uygun yapılmadığını “İddia” ederek şikayette bulunmakta ve bu şikayeti Kanunun 56 ıncı maddesinde tariflenen usullerle sonuçlandırılmaktadır.

İhalelere karşı yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 5 inci maddesi yapılacak şikayetlerin başvuru yollarını tarif etmekte olup bunlardan birisi de “İddiaların incelenmesi” usulüdür. Yani şikayetlerin incelenerek nihai kararın alınması yönünden “İtirazen şikayet” usulü ile “İddiaların incelenmesi” usulü arasında hiçbir fark yoktur. Nitekim anılan Yönetmeliğin ikinci bölümü “İddiaların incelenmesi” bölümü olup bu bölümün 38 inci maddesinde; “Nihai karar şikayet incelemesi için bu yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar uygulanmak suretiyle verilir” hükmü mevcut olup keza yine aynı madde de “Karar taraflara bildirilir ve bildirime çıkarıldığı gün ihale dosyasıyla birlikte Kuruma gönderilir. İddiaların incelenmesi talebinin gönderilmesi üzerine idarece alınan karar Kurum tarafından öncelikle ihale sürecinin durdurulması gerekip gerekmediği yönünden incelenir ve itirazen şikayet incelemesi için bu Yönetmelikle öngörülen ön inceleme dışındaki usul ve esaslar çerçevesinde nihai karar verilir” hükümleri de yer almaktadır. Bu hükümlerden anlaşıldığı üzere “İddiaların incelenmesi” usulünde takip edilecek yolun ve alınacak kararların, “İtirazen şikayet” usulünde alınacak kararlardan hiçbir farkı yoktur.

Açıklanan nedenlerle; doküman bedeli yüksek tutularak Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen temel ilkelerden biri olan “Rekabet” engellenmiş olduğundan alınan karara ilaveten “İhalenin iptali” kararının da alınması gerektiği görüşüne varılmıştır.

K. Nejat ÜNLÜ

Kurul Üyesi

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 3

Karar Tarihi :11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-816

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Star Asansör İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ

İller Sokak No:12/1 Mebusevleri/ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı-ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

07.11.2003/ 30657

Başvuruya konu ihale:

Balgat Hizmet Binası 3 Adet İnsan ve 1 Adet Yük Asansörü Temin ve Tesisi İşi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca 10.10.2003 tarihinde yapılan Balgat Hizmet Binası 3 Adet İnsan ve 1 Adet Yük Asansörü Temin ve Tesisi İşi ihalesine ilişkin olarak, Star Asansör İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ.’nin 07.11.2003 tarih ve 30657 sayıyla kayıtlara giren dilekçeyle Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen 11.11.2003 tarih ve 06.00.G012/2003-5 sayılı Ön İnceleme Raporunun incelenmesi sonucunda 13.11.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/159.1 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu karar üzerine idareden yapılacak incelemeye esas olmak üzere ihale dosyasının onaylı bir suretinin Kuruma gönderilmesi istenilmiş ve idarenin 12.11.2003 tarih ve 1770 sayılı yazısı ekinde ihale dosyasının onaylı bir sureti Kuruma gönderilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 03.12.2003 tarih ve 06.00.G012/2003-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusuna ilişkin olarak düzenlenen 03.12.2003 tarihli ön inceleme raporu üzerine ihale sürecinin durdurulmasına karar verildiği, gerekli tebligatın yapılması üzerine, ilgili idareden ihale dosyasının istenilmesi üzerine gönderilen dosya üzerinde bir bütün olarak detaylı bir şekilde yapılan inceleme sonucunda; İdare tarafından yapılan ihale işlemlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olduğu düşünüldüğünden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

03.12.2003 tarih ve 06.00.G012/2003-1E sayılı Esas İnceleme Raporu ve

ekleri ile ihale dosyasının incelenmesi sonucunda;

Şikayetçi tarafından, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca 10.10.2003 tarihinde yapılan Balgat Hizmet Binası 3 Adet İnsan ve 1 Adet Yük Asansörü Temin ve Tesisi İşi ihalesine ilişkin olarak, ihale dokümanında yer alan İdari Şartnamenin 36 ncı maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır yazılı olduğu, buna rağmen Teknik Şartnamenin 13 üncü maddesinde tekliflerin 5 yıllık süre baz alınarak ve bakım bedelleri dikkate alınarak değerlendirileceğinin yazılı olduğu, bu nedenle ihale dokümanının çelişkili hazırlandığı, komisyon tarafından kendilerine yıllık bakım fiyat teklifinde hangi derneğin baz alındığının sorulduğu, buna karşılık firmalarının üye oldukları dernekleri bildirdiklerini, ayrıca bakım fiyatı konusunda kurumun tespit edeceği fiyatı da kabul edeceklerini bildirdikleri halde tekliflerinin en avantajlı teklif kabul edilmediği, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi önleyici ihale dokümanı hazırlandığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca 10.10.2003 tarihinde yapılan Balgat Hizmet Binası 3 Adet İnsan ve 1 Adet Yük Asansörü Temin ve Tesisi İşi ihalesine 10 isteklinin teklif verdiği, İhale Komisyonunun 22.10.2003 tarihli kararında 6 firmanın teklifini değerlendirmeye aldığı, Şikayetçi Star Asansör Ltd. Şti.’nin Asansörcüler Derneği rayiç fiyatları şeklindeki teklifin mali karşılığını tespit amacıyla üyesi olduğu asansörcüler derneklerinin fiyat listeleri temin edilerek daha düşük fiyat olan Anadolu Asansörcüler Derneği fiyatının değerlendirmeye alınarak TL cinsinden yapılan teklifleri ihale tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru kullanarak euro para birimine çevrilerek, en düşük yapım teklifini veren Star asansörün bakım teklifinin çok yüksek olduğu, Gentur asansörün teklifinin en avantajlı teklif olduğu, Uzay asansörün ikinci en avantajlı teklif olduğu belirlenerek ihalenin sonuçlandırıldığı, ihale kararının 23.10.2003 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, sözleşmenin imzalanmadığı anlaşılmıştır.

 1. Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

İhale dokümanı içinde yer alan Tip İdari Şartnamenin 36.1 maddesinde “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır” hükmüne yer verildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde başka bir kriterin Tip İdari Şartnamede yazılı olmadığı, ihale konusu yapım işinin her türlü özelliğinin belirtildiği teknik şartnameye bakım fiyat bedellerine ilişkin teklifin nasıl belirleneceğine ilişkin hükmün konulduğu, İdari Şartnamede yazılması gereken bir hususun söz konusu yapım işinin her türlü özelliğinin yazılı olduğu Teknik Şartnameye konulduğu fakat ihale komisyonu tarafından isteklilerden yapım işine ilişkin teklifin bakım işine ilişkin teklifin ayrı ayrı alınarak ikisinin toplamı sonucunda çıkan miktara göre en avantajlı teklifin belirlendiği, başvuru sahibi Star Asansör İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti’nin bakım işine ilişkin teklifinin reddedilmeyerek üye olduğu asansörsürcüler derneğine sorularak beş yıllık bakım bedelinin hesaplandığından, teknik şartnamede yer alan düzenlemede 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık görülmemiştir.

B- Başvuranın iddialarından bağımsız olarak ihale işlemlerinin re’sen incelenmesi sonucunda;

1) İhale dokümanı içinde yer alan İdari Şartnamenin 7.5 maddesinde; “Firmalar; Elektrik veya Makine mühendislerinin diplomalarını ve firmalarında ne kadar süredir çalıştıklarının gösterir kanunen geçerli belgeleri sunmak kaydıyla iş deneyim belgelerinin yerine gösterebileceklerdir. Değerlendirmeler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendine göre yapılacaktır.” hükmü ile, anılan Yönetmeliğin 55 inci maddesinin c bendinin 2 nci fıkrasında yer alan; “Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.” hükmüne aykırı bir düzenleme yapılmış ise de, ihale üzerinde kalan firma tarafından anılan şekilde iş deneyim belgesi sunulmadığından bu durum sonucu etkileyecek nitelikte görülmemiştir.

2) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi gereğince; İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenlerin ihale dışı bırakılacağı, anılan Kanunun ihaleye katılamayacak olanlar başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında ise, bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının hüküm altına alınmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ihale dışı bırakılma başlıklı 48 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ihaleye katılan bütün isteklilerden (e) bendinde sayılan durumda olmadığına dair belgenin istenilmesi hususu zorunlu olduğundan, ihaleye teklif veren isteklilerden adli sicil kayıtlarının istenilmemesi anılan kanun hükümlerine aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle,

1- İhale kararının iptaline,

2-İhale işlemlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi uyarınca, düzeltilebilecek işlem niteliğinde olduğu belirlendiğinden;

İhale tarihinden önceki beş yıl içindeki, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ihaleye katılamayacağından, Gentur Asansör Limited Şirketini temsil ve ilzama yetkili müdürlerin adli sicil kayıtlarının istenilmesinin İdareye düzeltici işlem olarak bildirilmesine,

3- İdareye Kurul Kararının gerektirdiği işlemleri kararın bildirim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve yapılan uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 4

Karar Tarih : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-817

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Odak İnş. Müh.Mad. San. ve Tic. A.Ş.

Odak Plaza-Bayar Cad. Şehit Mehmet Fatih Öngül sok. No:5 Kozyatağı-İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı - İZMİR

Başvuru tarih ve sayısı:

03.11.2003 / 29845

Başvuruya konu ihale:

Halkapınar Spor Salonu İnşaatı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 10.09.2003 tarihinde yapılan Halkapınar Spor Salonu İnşaatı ihalesine ilişkin olarak, Odak İnş. Müh. Mad. San. ve Tic. A.Ş.’nin 06.10.2003 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun, 22.11.2003 tarih ve 19746 sayılı işlem ile reddi üzerine, 03.11.2003 tarih ve 29845 sayıyla kayıtlara giren dilekçeyle Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen 05.11.2003 tarih ve 06.0163/2003-5 sayılı Ön İnceleme Raporunun incelenmesi sonucunda 06.11.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/151.1 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu karar üzerine idareden yapılacak incelemeye esas olmak üzere ihale dosyasının onaylı bir suretinin Kuruma gönderilmesi istenilmiş ve idarenin 06.11.2003 tarih ve 1907 sayılı yazısı ekinde ihale dosyasının onaylı bir sureti Kuruma gönderilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 04.12.2003 tarih ve 06.0163/2003-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusuna ilişkin olarak düzenlenen 05.11.2003 tarihli ön inceleme raporu üzerine ihale sürecinin durdurulmasına karar verildiği, gerekli tebligatın yapılması üzerine, ilgili idareden ihale dosyasının istenilmesi üzerine gönderilen dosya üzerinde bir bütün olarak detaylı bir şekilde yapılan inceleme sonucunda; İdare tarafından yapılan ihale işlemlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olduğu düşünüldüğünden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

04.12.2003 tarih ve 06.0163/2003-5E sayılı Esas İnceleme Raporu ve

ekleri ile ihale dosyasının incelenmesi sonucunda;

Şikayetçi tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 10.09.2003 tarihinde ihalesi yapılan Halkapınar Spor Salonu İnşaatı ihalesine ilişkin olarak, ihalenin Yurt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve kendi firmalarının ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği, kesinleşen ihale kararının, idarece 01.10.2003 tarih ve 1604 sayılı yazıyla kendilerine bildirildiği, bu bildirim üzerine, 06.11.2003 tarihli yazı ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvurularının 22.11.2003 tarih ve 19746 sayılı işlem ile, kendilerine sunulan şikayetin usul ve esas bakımından geçerli sebeplere dayanmadığı, ileri sürülen itirazların ihalenin geçerliliği yönünden bir engel oluşturmadığı belirtilerek şikayetin reddedildiği ancak, ihale üzerinde kalan firmanın iş deneyim belgesi ile ekonomik kriterlerinin ihale şartnamesinde aranılan standartları karşılamadığı, idarenin ihale üzerinde kalan firmaya ayrıcalık tanıyarak, teklife esas fiyatın oluşturulmasında kullanılmak üzere imalat metrajlarını verdiği, teklif hazırlamasına yardımcı olduğu ve böylelikle serbest rekabet şartlarını bozduğu iddia edilerek, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10.09.2003 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edildiği, Odak İnş. Müh. Mad. San. ve Tic. A.Ş.’ne 18.09.2003 tarih ve 1460 sayılı yazı ile eksik belgelerini tamamlamalarının bildirildiği ve adı geçen firmanın kendilerine verilen süre içerisinde eksik belgelerini tamamladığı, 2 firmaya ait dosyalar üzerinde yapılan inceleme sonucunda Yurt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu belirlenerek ihalenin sonuçlandırıldığı, ihale kararının 23.09.2003 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, sözleşmenin imzalanmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

1- İhale üzerinde kalan istekliye ait iş bitirme belgesine ilişkin olarak;

a) Başvuru konusu ihalenin idari şartnamesinde, benzer iş olarak, en az 5000 kişilik kapalı spor salonu veya en az 10000 kişilik stadyum inşaatının tek bir sözleşmeyle bitirilmesi şartı arandığı halde, ihale üzerinde kalan isteklinin iş bitirme belgesinin bu şartı sağlamadığı öne sürülmüş ise de; idareye 06.10.2003 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulması üzerine idarenin 16.10.2003 tarih ve 1716 sayılı yazı ile; İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığına, söz konusu iş bitirme belgesinin dayanağı olan inşaat projesinin kapsam ve mahiyetini sorduğu, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığının 17.10.2003 tarih ve 2397 sayılı cevabî yazısında; İzmit Olimpik Buz Pateni ve Spor Kompleksi projesinin aslının 5000 kişilik olduğu, sonrasında zemin katta kafeterya, üst katta restoran olmak üzere proje değişikliği yapıldığı ve ilave edilen 1500 kişilik restoran ve kafeterya kapasitesi de dikkate alındığında salon kapasitesinin toplam 5100 kişi olduğunun ifade edildiği, başvuru sahibince Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edilmesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda ise, sadece seyirci tribün koltuk adedinin tespite esas alındığı, bilirkişi raporu takdiri delil niteliğine olup, toplam seyirci kapasitesi hususunda ilgili idareden alınan yazıya itibar edilmesi kanaatine varıldığından, şikayetçinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

b) Söz konusu iş bitirme belgesine esas olan taahhüdün iki ayrı sözleşme ile tamamlandığı iddiasının araştırılması sonucunda ise; 02.12.2003 tarih ve 17568 sayılı yazı ile, inceleme konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idare olan İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığına, ilgili belgenin verilmesine esas olan Olimpik Buz Pateni ve Spor Kompleksi inşaatının tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilip bitirilmediğinin, ikinci bir sözleşme yapıldı ise, 22.07.2003 tarihli iş deneyim belgesinin hangi sözleşme esas alınarak verildiğinin sorulduğu, 03.12.2003 tarih ve 2701 sayılı cevabî yazısı ile, iş deneyim belgesinin işin başlangıcından bitimine kadar yapılan imalatları kapsadığı ve söz konusu işin soğutma ve makine grupları için ikinci bir ek sözleşme yapılarak tamamlandığı hususları belirtilmiş ise de; anılan yazıdan, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait iş bitirme belgesinin tek sözleşmeye mi, iki ayrı sözleşmeye mi dayalı olarak düzenlendiğinin anlaşılamadığı, ihale dosyasında da bu hususu tevsik edici belge ve bilgi bulunmadığından, söz konusu iş bitirme belgesinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi uyarınca tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilip bitirilmediği hususunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerekli araştırmanın yapılmasından ve konuyla ilgili belgelerin tetkikinden sonra anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınıp alınmayacağına karar verilmesi gerekmektedir.

c) İşin idari şartnamesinde, iş bitirme belgesinin, teklif edilen bedelin %100’ü oranında olması şartı arandığı halde, ihale üzerinde kalan isteklinin iş bitirme belgesinin bu şartı sağlamadığı öne sürülmüş ise de; idarece, yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda, söz konusu ihaleye sunulan iş bitirme belgesinin tek sözleşmeye dayalı olarak verildiğinin tespit edilmesi halinde, anılan belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesi hükmü uyarınca güncellenerek istenen asgari şartları sağlayıp sağlamadığı yönünden de yeniden değerlendirileceği açıktır.

2) İşin idari şartnamesinde isteklilerce teklif edilen bedelin %18 ile % 20’si aralığında kullanılmamış nakit veya kullanılmamış teminat kredisini gösterir mali durum belgesi sunmaları istenildiği halde, söz konusu hususa ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu belge, istenen asgari şartları sağlamadığı halde, ihale komisyonu tarafından söz konusu belgenin tamamlattırılması yoluna gidilmemesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesine aykırıdır.

3) İdarenin ihale üzerinde kalan firmaya ayrıcalık tanıyarak, teklife esas fiyatın oluşturulmasında kullanılmak üzere imalat metrajlarını verdiği, teklif hazırlanmasına yardımcı olduğu ve böylelikle serbest rekabet şartlarını bozduğu ileri sürülmekte ise de; idarenin 22.10.2003 tarih ve 19746 sayılı yazısında, imalat metrajlarının verilebileceğinin ihale dokümanı satın alan her iki istekliye de teklif edildiği ancak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin idarece hazırlanan metrajları aldığı halde, şikayetçinin metrajları almadığı anlaşıldığından, şikayetçinin, idarenin ihale üzerinde kalan firmaya ayrıcalık tanıyarak, teklife esas fiyatın oluşturulmasında kullanılmak üzere imalat metrajlarını verdiği, teklif hazırlamasına yardımcı olduğu ve böylelikle serbest rekabet şartlarını bozduğu yolundaki iddiasında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle,

1) İhale kararının iptaline,

2) İhale işlemlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi uyarınca, düzeltilebilecek işlemler niteliğinde olduğu belirlendiğinden;

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait iş bitirme belgesinin, tek sözleşmeye dayalı olarak verilip verilmediği hususunun, söz konusu belgeyi düzenleyen idareden araştırılması ve belgelendirilmesi sonucunda, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınıp alınmayacağına karar verilerek, ihale işlemelerine devam edilebileceğinin ilgili idareye düzeltici işlem olarak bildirilmesine,

3) Kararın taraflara bildirilmesine, idareye bu kurul kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri kararın bildirim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları, uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğu yönünde bildirimde bulunulmasına, 

oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu” hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, anılan Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin (b/2) alt bendinde; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” hükmüne yer verildikten sonra, aynı Kanunun 24 üncü maddesinin (f) bendinde, yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterlerin ilanlarda belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu kriterler Kanunun 10 uncu maddesine uygun olarak Kurumca belirlenmiş ve buna ilişkin ayrıntılar “Uygulama Yönetmelikleri” ve eklerindeki Tip İdari Şartnamelerde düzenlenmiştir.

Ayrıca, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarında;

“İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

Belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Başvuruya konu işin ihale ilanında ve idari şartnamesinde, fizikî kriterler üzerinden en az 5000 kişilik spor salonu veya en az 10000 kişilik stadyum inşaatı işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirlenmiştir. Oysa ki, benzer işin fizikî kriterler yerine spor salonu veya stadyum inşaatı işi şeklinde belirlenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar ile idarenin işlemleri birlikte değerlendirildiğinde;

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işin tevsik edilmesinde kullanılan belgelerin iş deneyim belgeleri olduğu ve parasal tutarlar esas alınarak düzenlenen bu belgelerin yine parasal tutarlar esas alınarak değerlendirilebileceği göz önünde bulundurulduğunda, benzer işin fizikî kriterlere göre belirlenmesi yolundaki düzenleme, anılan Kanunun 5 inci, 10 uncu ve 24 üncü maddeleri ile, anılan Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aykırıdır.

İdarece, idari şartnamenin ve ihale ilanının mevzuata uygun şekilde düzenlenerek yeniden ihale yapılması mümkün olduğundan, ihale komisyonunca tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi aşamasında gerçekleştirilen hatalı uygulamaların detaylı olarak irdelenmesine gerek görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle,

İdarece tesis edilen söz konusu işlemlerin Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince düzeltici düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlem niteliğinde olduğundan, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

V. Arif ŞİMŞEK

Adnan ZENGİN

Kurul Üyesi

Kurul Üyesi

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 5

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-818

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Dizayn Teknik Plastik Boru ve Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.

Hadımköy Yolu San. 1. Bölge 4. Cad. No:23 Büyükçekmece / İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Bigadiç Belediye Başkanlığı / BALIKESİR

Başvuru tarih ve sayısı:

03.11.2003 /29945

Başvuruya konu ihale:

3000 Konut Isıtma Kapasiteli Jeotermal Enerji İle Merkezi Isıtma Sistemi Yapım işi.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bigadiç Belediye Başkanlığı tarafından 21.10.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 3000 Konut Isıtma Kapasiteli Jeotermal Enerji İle Merkezi Isıtma Sistemi Yapım işi ihalesine ilişkin olarak, Dizayn Teknik Plastik Boru ve Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.’nin 03.10.2003 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun, 17.10.2003 tarih ve 1480 sayılı işlem ile reddi üzerine, 03.11.2003 tarih ve 29945 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak düzenlenen 06.11.2003 tarih ve 06.0038/2003-12 sayılı ön inceleme raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 10.11.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/150.1 sayılı Kurul Kararı ile ihale sürecinin durdurulup durdurulmaması hususunun ihale dosyasının idareden getirildikten sonra incelenmesine karar verilmiştir.

04.11.2003 tarih ve 736-16156 sayılı yazı ile idareden yapılacak incelemeye esas olmak üzere ihale dosyasının onaylı bir suretinin Kuruma gönderilmesi istenilmiş ve idarenin 07.11.2003 tarih ve 1584 sayılı yazısı ekinde ihale dosyasının onaylı örneği Kuruma gönderilmiştir. İdareden gelen ihale dosyasının incelenmesi sonucunda hazırlanan 11.11.2003 tarih ve 06.0038/2003-12.1 sayılı ön inceleme raporunun müzakeresi sonucu, Kamu İhale Kurulunun 13.11.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/150.2 sayılı kararıyla ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri, ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak ihale dosyası haricinde incelenmesine ihtiyaç duyularak ilgili kurumlardan temin edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 04.12.2003 tarih ve 06.00.0038/2003-12 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan inceleme sonucunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata aykırılıkların tespit edildiği, idarece tesis edilen söz konusu işlemlerin Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olması nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

04/12/2003 tarih ve 06.00.0038/2003-12 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Şikayetçi tarafından, Bigadiç Belediye Başkanlığınca 21.10.2003 tarihinde açık ihale usulü ile ihalesi yapılan 3000 Konut Kapasiteli Jeotermal Enerji İle Merkezi Isıtma Sistemi Yapım işi ihalesinin Resmi Gazetede yayımlanan ilan metninde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş tanımının; “jeotermal enerji ile merkezi ısıtma sistemi işinin kuyu içi, kuyu başı üretim sistemleri, isale hattı, ısı merkezi ve şehir içi dağıtım şebekesi dahil komple anahtar teslimi olarak yapmış ve bitirmiş olmak” şeklinde yapıldığı, bu tanımın benzer iş tanımı olmayıp yapılacak işin tanımı olduğu, ihale konusu işin içme suyu inşaatı işinden farklı bir inşaat usulü gerektirmediği, bu tür bir işe içme suyu şebeke inşaatı yapmış olan firmaların da girebilmesi gerektiği, idarece ilan metninde böyle bir benzer iş tanımlaması yapılmakla ihalede katılımın daraltılarak rekabetin engellendiği, ihale konusu işin kazı imalatları veya bina yapımını kapsamadığı, bu nedenle söz konusu işin yapım işi olarak değil, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca ihaleye çıkarılması gerektiği iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Bigadiç Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında açık ihale usulü ile “3000 Konut Isıtma Kapasiteli Jeotermal Enerji İle Merkezi Isıtma Sistemi Yapım İşi” ihalesine çıkıldığı, ihale ilanının 26.09.2003 tarihinde 25241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, işin projesinin 5.800.000.000-TL. bedelle doğrudan temin usulüyle yaptırıldığı, ihalede 5 firma tarafından doküman satın alındığı, 21.10.2003 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, en düşük teklifi veren Nimka İnş. Tur. Jeotermal Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin teklifinin altı ayrı gerekçe ile elendiği, ihalenin 7.200.000.000.000.-TL. teklif fiyatı veren Doğan Jeotermal Enerji Turizm İnş. Taah. ve San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale komisyon kararının 03.11.2003 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı ve aynı gün kesinleşen ihale kararının isteklilere 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca tebligata çıkıldığı anlaşılmıştır.

İhale dokümanı satın almakla birlikte ihaleye teklif vermeyen Dizayn Teknik Plastik Boru ve Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.’nin 03.10.2003 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun, 17.10.2003 tarih ve 1480 sayılı işlem ile reddi üzerine, şikayetçi 03.11.2003 tarih ve 29945 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvuru dilekçesi ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmuş, aynı tarihte Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca gerekli incelemeye başlanılmıştır. İdarece şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırıldığı halde, 04.11.2003 tarih ve 736-16156 sayılı yazının ilgili idareye fakslanarak Kurumca yapılacak incelemeye esas olmak üzere ihale dosyasının istenmesini müteakip, ihale ilanı ve idari şartnamede yapım süresi 760 takvim günü olarak belirlenmiş iş ile ilgili olarak; kış sezonunun yaklaşmış olması, ısıtma kapsamında bulunan kamusal binalar ile özel konutların bir an önce jeotermal enerji ile ısıtılmasının kamu yararına olacağı gerekçesiyle, idarece 05.11.2003 tarihinde ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Ancak, Kamu İhale Kurulunun 13.11.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/150.2 sayılı kararıyla ihale süreci durdurulduğundan sözleşme imzalanmamıştır.

A- Başvuru sahibinin iddiaları incelendi.

1- Başvuruya konu ihalede, ihale ilanı ve idari şartnamede iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş; “Jeotermal enerji ile merkezi ısıtma sistemi işinin kuyu içi, kuyu başı üretim sistemleri, isale hattı, ısı merkezi ve şehir içi dağıtım şebekesi dahil komple anahtar teslimi olarak yapmış ve bitirmiş olmak” şeklinde tanımlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin, isteklinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde, iş deneyimini gösteren belge olarak istenebileceği”, hüküm altına alınmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler başlıklı 3 üncü bölümünün, ”İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtildiği üzere, iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işe ait tanım, ihaleye katılımda isteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin kriterler arasında yer almaktadır. Söz konusu işin ihale ilanı ve idari şartnamesinde yer alan benzer iş tanımında; işi “anahtar teslimi olarak yapmış ve bitirmiş olmak” şartının aranması 4734 sayılı Kanununun 10 uncu maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aykırılık teşkil etmektedir. İdarece iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işe ait olarak belirlenen tanım, ihaleye katılımı sınırlamakta ve rekabeti engelleyici nitelik taşımakta olduğundan, bu husus 4734 sayılı Kanununun 5 inci maddesine aykırıdır.

İhale ilanı ve idari şartnamede benzer iş tanımının bu şekilde yapılması nedeniyle, ihale komisyonunca istekli Nimka İnş. Tur. Jeotermal Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında, isteklinin iş deneyim belgesinin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı hususuna da yer verilmiştir. Bu gerekçe ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmamış ise de, söz konusu iş deneyim belgesinin “bitirilmiş bir işe” ait olmadığı görüldüğünden, idarece isteklinin teklifinin bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Zira bu belgede yer alan iş, ihale konusu işle aynı olmakla birlikte, benzer iş tanımında yer alan “işin bitmiş olması” koşulunu taşımamaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde “benzer iş” mevzuata aykırı olarak tanımlandığından, ihaleye katılan isteklilerin yeterlik değerlendirmesi de mevzuata aykırı biçimde yapılmıştır.

2- İhale konusu işin 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen yapım işi tanımı kapsamında yer alması, ayrıca işin uygulama projesinin olması, imalat ve işçilik içermesi ve kullanılacak malzemenin işin içeriğinde olması nedenleriyle, ihaleye yapım işi olarak çıkılması hususunda idarece gerçekleştirilen uygulama 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık içermemektedir. Bu nedenle şikayetçinin söz konusu işin yapım işi olarak değil, mal alımı şeklinde ihaleye çıkarılması gerektiği iddiası yerinde bulunmamıştır.

B- İhale işlemleri başvuranın iddialarından bağımsız olarak re’sen incelendi.

1- İdarenin 07.11.2003 tarih ve 1584 sayılı yazısı ekinde Kuruma gönderilen ihale dosyası ve şikayet sahibinin dilekçesi ekindeki belgeler incelendiğinde; isteklilere ihale dokümanı içinde sunulan uygulama projelerinin ihaleyi yapan idarece tasdiklenmediği belirlenmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde; “İdare, ihtiyaç duyduğu yapım işinin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanları, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanlarını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar.”

Anılan Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde ise; “İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar ve istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur.”

hükümleri yer almaktadır.

Başvuru konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanının bir parçasını oluşturan uygulama projelerinin onaylı örneklerinin idarece isteklilere verilmemesi hususu, anılan Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla geçerli ve hukuken kabul edilebilir şekilde ihale dokümanı oluşturulup, isteklilere verilmeden ihaleye başlanılması yukarıda anılan mevzuata aykırıdır.

2- İhale dokümanında, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren mahal listesinin yaklaşık maliyet icmal tablosuna eklendiği, fakat mahal listesinin ihale dokümanı içinde isteklilere verilmediği anlaşılmıştır.

Anahtar teslimi götürü bedel işlere ait tip sözleşmenin 9 uncu maddesinde mahal listesi, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında sayılmıştır.

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun “Sözleşme türleri” başlıklı 6 ncı maddesinde ise; “Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme düzenleneceği” hüküm altına alınmıştır.

Anahtar teslimi götürü bedel olarak ihaleye çıkarılan söz konusu işte uygulama projesine ilişkin mahal listesinin ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmemesi anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup, bu husus isteklilerin teklif vermesi aşamasında belirsizlik yaratmaktadır.

3- İhale dosyasında yer alan iş grubu ve/veya iş kalemi imalatlarına ait listede ödemeye ilişkin sözleşme bedeli üzerinden % ilerlemelerin (pursantaj listesinin) gösterilmediği belirlenmiştir.

Söz konusu işe ait sözleşme tasarısının 12 nci maddesinde; hakediş raporlarının, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, bu sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak otuz günde bir düzenleneceği ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak onbeş gün içinde ödeneceği ifade edilmektedir.

İhale dokümanında yapılan incelemede, iş gruplarının belli edilmesine rağmen bu grupların sözleşme bedeli olarak % karşılıklarının tespit edilmediği görülmüştür. Buna göre, işin hangi kısmı bitirildiğinde hakedişin düzenleneceği bilinmekle birlikte bu hakedişle sözleşme bedelinin % kaçının yükleniciye ödeneceği bilinmemektedir. Yapılan bu uygulama tip sözleşmenin 12.2 nci maddesine aykırı olduğu gibi, sözleşmenin yürütülmesinde hakediş ödemelerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak istekliler nezdinde belirsizlik yaratmaktadır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle ihale ilanı ve ihale dokümanında 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılıklar tespit edildiğinden ve bu eksiklikler giderildikten sonra yeniden ihale yapılabileceğinden, ihale komisyonunca tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi aşamasında gerçekleştirilen mevzuata aykırı uygulamalar bulunmakla birlikte, bunların detaylı olarak irdelenmesine gerek görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle,

1- İdarece tesis edilen söz konusu işlemlerin Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olması nedeniyle ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

2- İdareye Kurul Kararının gerektirdiği işlemleri kararın bildirim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve yapılan uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kurul Kararına konu olan ihalenin şikayetçisi olan Dizayn Teknik Plastik Boru ve Ekipmanları San. Tic. A.Ş. ihalede “istekli” yani “ihaleye teklif veren” kişiler arasında olmayıp sadece ihale dokümanı almış “istekli olma ihtimali” olan bir kişidir. 4734 sayılı yasanın amacı da göz önüne alındığında asıl şikayet hakkının ihaleye teklif veren kişilere ait olduğu, ancak ihale için istekli olabileceklerin sadece ihale ilanı ve ihale dokümanında ihale kanunun temel esaslarına aykırılıklar konusunda şikayetçi olabilecekleri kabul edilmiştir.

Yasa ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin ilgili maddeleri incelendiğinde görülecektir ki; istekli olabilecekler sadece ihale süreci içerisinde ihale dokümanında yer alan bir hükümden dolayı zarara uğramasının muhtemel olduğu hallerde şikayet yolunu kullanabilmektedir. Yasa, 55nci maddesinde şikayetin idarece dikkate alınabilmesinin ön koşullarını belirlemektedir. Bunlardan birisi de “b) ... şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa idarece dikkate alınır.” hükmüdür.

Söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında ise “İdare, şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemlerde belirtilir.” denilmektedir.

Her iki hüküm bir arada değerlendirildiğinde; şikayetçinin ihale dokümanı ile ilgili şikayeti idareye, süresi içinde iletildiği zaman idare, şikayet konusuyla sınırlı bir karar alabilecek, şikayetçi ise şikayetine neden olan konu idarece düzeltilmemiş veya bazı şikayet konuları düzeltilmiş, bazı şikayet konuları idarece reddedilmiş ise ancak çözülemeyen şikayet konusu ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna itirazda bulunabilecektir. Hiçbir şekilde şikayetçiler tarafından şikayete konu olmamış bir husus ihaleye giren taraflar açısından bir hak mahrumiyetine neden olmayacak yada herhangi bir istekliye yasal olmayan bir avantaj sağlamayacak demektir. Şayet herhangi bir hak haleldar olacak idiyse zaten şikayet konusu edilecekti. Somut olay dosya münderecatı ve uzman raporu incelendiğinde;

 1. Şikayetçi firmanın sadece ihale dokümanı aldığı ihaleye teklif vermediği bu nedenle “istekli olabilecekler” arasında bulunduğunu,
 2. İhale dokümanı ile ilgili olarak yasada belirtilen 15 günlük hak düşürücü süre içinde idareye şikayette bulunduğunu,
 3. Şikayet konularının;
 1. “Benzer iş tanımının; jeotermal enerji ile merkezi ısıtma işini, kuyu içi, kuyubaşı üretim sistemleri, isale hattı, ısı merkezi ve şehir içi dağıtım şebekesi dahil olarak komple anahtar teslimi olarak yapmış olmaları şartı ile bitirmiş olmak” şeklinde yapıldığı, yapılan bu tanımın benzer iş tanımı olmayıp yapılacak işin (aynen kendisinin) tanımı olduğunu, örneğin içme suyu şebeke inşaatı işinden farklı inşaat usulünün olmadığı kanal kazısının abone bağlantısının, boru kaynağının her iki sistemde de olduğu, kullanılacak iş makinelerinin aynı olduğu, iş için kurulacak organizasyon ve mali gücünde benzer olduğunu, ısı merkezi tesisatı ile pompa merkezi tesisatının da benzer olduğunu bu nedenle “Benzer iş tanımında, içme suyu şebeke inşaatı yapmış firmalarda girebilmelidir.” demektedir.
 2. Bu ihalenin idari şartnamesinde kazıcı yükleyici ekskavatör, kazıcı yükleyici iş makinesi, hidrolik kırıcı, beko loader gibi şartlar konmasına rağmen bu makineleri kullanacak bir kazı işinin olmadığı, bu ihalenin kazı işini ve bina yapımını da kapsamadığını, bu ihalenin gerçekte “mal alımı ihalesi” olduğu, konularından ibaret olduğu
 1. İdarenin, şikayetçinin şikayet konularını inceleyerek 17.10.2003 tarihinde reddettiği
 2. İdarece şikayet konularının reddedilmesi üzerine şikayetçinin aynı şikayet konuları ile ilgili olarak Kuruma 3.11.2003 tarihinde itiraz ettiği görülmektedir.
 3. Kuruma yapılan itirazın, idarenin 17.10.2003 tarihli red yazısının istekliye tebligat tarihi bilinmediğinden, süresi içinde yapılıp yapılmadığının tespitinin olmadığı görülmektedir.

Şikayetçinin şikayet konuları ile Kurul Kararına dayanarak teşkil eden konular birlikte incelendiğinde 4734 sayılı yasaya aykırılık hususları örtüşmektedir. Şikayetçinin iddialarının incelenmesi sonucunda “Benzer iş” tanımından hareket edilmesi ve bu tanımda yer alan “anahtar teslimi olarak yapmış ve bitirmiş olmak” ibaresinin ihaleye giriş koşulunun olduğunu, böyle bir koşul getirmenin ihaleye katılımı sınırladığını bu nedenle Kanunun 5. maddesine aykırı olmasını söz konusu ihalenin iptal nedeni saymak Kanunun amacına aykırı düşmektedir. Çünkü; şikayetçi şikayet konusu olarak ; benzer iş tanımında yer alan “anahtar teslimi olarak yapmış ve bitirmiş olmak” ibaresini değil; benzer iş olarak tanımlanan işin aslında benzer işi değil işin kendisini tanımladığını ve benzer iş tanımında içme suyu şebeke inşaatı gibi işlerinde yer alması gerektiğini, bu nedenle ihaleye giremediğinden dolayısı ile hakkının haleldar olabileceğini iddia etmektedir. Şikayetçinin işin anahtar teslimi olarak yapılmış ve bitirilmiş olmasını ihaleye girilmesi ile ilgili bir ayrılık olarak düşünmemektedir. Şayet tanımda yer alan “anahtar teslimi”, “yapılmış” ve “bitirilmiş olma” gibi hususları hakkının engellenmesi gibi görseydi bu hususta da yasal şikayet hakkını kullanabilirdi. Ancak böyle bir ihtiyaç duymamış, mevcut tanımlamayı zımnen kabul etmiştir. Kaldı ki ihale ilanı ve dokümanı ile 4734 sayılı yasa birlikte incelendiğinde “benzer iş” kavramının bir “ihaleye katılma koşulu” olmadığı sadece teklif verecek isteklilerin deneyim konusunun ne olması gerektiğini açıklayıcı bir husustur. 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin, isteklinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için idarelerce istenebileceği öngörülmektedir. Benzer iş yada benzeri iş kavramlarından sadece bu maddede söz edilmiştir. Ancak; söz konusu kavram, yasanın hiçbir maddesinde de tanımlanmamıştır. Yasa “ihale konusu iş veya benzer iş”lerde deneyim isterken, benzer işin tanımlanmasını da idarelerin takdirine bırakmıştır. İdare hangi işin yapımını ihale edecekse ya o işi tanımlayacak yada varsa o işe benzeyen işleri belirleyecektir. Şayet istekliler, tanımlanan işi sözleşme bedelinin %70 oranında gerçekleştirmiş veya %50’si oranında denetlemiş veya yönetmiş ise söz konusu ihaleye girebilecektir. Yani idarenin çerçevesini belirlediği işi tamamen yapmış ve bitirmiş olanlar değil %70 oranında gerçekleştirmiş olanlar veya %50 oranında denetlemiş veya yönetmiş olanlar girebilecektir. Benzer işin %70 ve %50 oranları ihaleye giriş koşulu olarak belirlenmiştir. Aynı hüküm idarece hazırlanan ilan ve idari şartnamede de yer almıştır. İdari şartname Yasanın 10. maddesinde ihaleye katılım koşulu olarak belirlenen hususları tek tek sıralamış, 7. maddesinde ise “ İstekliden, son onbeş yıl içinde yurtiçinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.” denilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise iş deneyimini gösteren belgeleri “iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesi” olarak belirlenmiştir. Bu belgelerden sadece “iş bitirme belgesi” işin tamamını bitirmiş ve tamamlamış olanlara verilmektedir. İş durum belgesi söz konusu işi tamamlamamış ancak %70’i ve fazlasını gerçekleştirmiş olanlara iş denetleme ve yönetme belgeleri ise işin sözleşme tutarının %50 ve daha fazlasını denetlemiş veya yönetmiş yani fiilen işi hiç yapmamış olanlara verilmektedir. Ayrıca yine şartnamenin 7.5. maddesinde hiç iş deneyimi olmayan mühendislerin diplomaları ile ihaleye girebilecekleri belirtilmiştir.

Şayet idare ihaleye girecek olanlarda ihale konusu işin ya da benzer işin tamamlanmış ve bitirilmiş olma koşulu öngörmek istemiş olsa idi %70 ini gerçekleştirmiş olmayı 50 sini yönetme ya da denetlemeyi hatta hiç fiilen iş yapmamış olan mühendislerin diplomalarını kabul etmezdi. Kaldı ki uzman raporunda yer aldığı üzere iş durum belgesi ile ihaleye katılan Nimka firmasını sözleşme bedelinin %70 ini gerçekleştirmediği ya da %70’lik kısmın kendi teklif ettiği bedeli karşılamadığından değil deneyimini belgelediği işi bitirmemiş ya da tamamlamamış olması nedeniyle ihale dışı bırakıldı. Nimka firmasının ihale dışı bırakılma gerekçeleri arasında bu husus yoktur. Yani hiçbir istekli bu nedenle elenmemiştir. Zaten şikayetçi de bu husustan dolayı değil, içme suyu şebeke inşaatı yapmış olan firmaların da ihaleye girmemesinden şikayetçidir. Benzer iş tanımında geçen işin bitirilmiş tamamlanmış olması bir tarif, tanım ve çerçeve olarak değerlendirilmek durumundadır. İdarece hiçbir isteklinin salt bu nedenle ihale dışı bırakılmaması ya da hiçbir isteklinin bu nedenle ihaleye girememiş olmasını kanıtlayıcı hiçbir bilgi ve belge olmadan ihalenin iptal nedeni olarak kabul etmek Yasaya ve hukukun genel ilkelerine aykırı olacaktır. Kaldı ki ihale üzerinde kalan firmadan da iş bitirmiş ve tamamlamış olma koşulu istenmemiş Doğan jeotermal firması sözleşme bedelinin %98i oranında işi gerçekleştirdiği halde ihaleye katılabilmiştir.

Bir diğer iptal nedeni olan husus ise uygulama projelerin ihaleyi yapan idarece onaylanmasıdır. Yapım İşleri İhalesi Uygulama Yönetmeliği 19. maddesinde “idare ihtiyaç duyduğu yapım işinin ihale edilmesi için gerekli dokümanları , Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanlarını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar” denilmiştir. Yönetmeliğin bu madde ile öngördüğü amaç idarenin elinde olan ihale dokümanları yani idari ve teknik şartnameler, sözleşmeler, projeler ile isteklinin teklifine esas olan dokümanlar arasında farklılık olmasını engellemek, ilerde ihtilafa neden olabilecek bir duruma meydan vermemektir. İdare proje dışında bütün dokümanların her sahifesini onaylayarak isteklilere vermiştir. Proje ise zaten bir ihale sonucu yaptırılmış olan sadece o işe ait olan bir projedir. Bu tür özel nitelikli projeler müelliflerinin bazı hakları ve korunması altında bulunmaktadır. İdarenin isteklilere verdiği proje ile kendi elinde bulundurduğu proje arasında farklılık olması düşünülemez. Müellifi ve fenni mesulleri tarafından onaylanmış projelerde değişiklik yapılması mümkün olmadığı gibi ihale dokümanı alan ve teklif veren firma ve şahısların hiç birisi de böyle bir iddiada bulunulduğuna dair, bu nedenle idare ile istekliler arasında ihtilaf yaşandığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu biçimde herhangi bir ihtilafa ihalede rekabet, eşitlik, güvenirlik ve verimlilik gibi temel prensipleri zedeleyen bir durumun oluşup oluşmadığı ihalenin esasını etkileyip etkilemediği araştırılmaksızın ihalenin iptal nedeni olarak kabul etmek yasanın amacına aykırı olacaktır.

İhalenin iptaline gerekçe olarak belirlenen işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren mahal listesinin ihale dokümanı içinde isteklilere verilmediği hususu 4734 sayılı yasada öngörülmeyen bir husustur. İhale konusu iş anahtar teslim bir yapım işidir.. Dosya içeriğindeki yaklaşık maliyet icmal tablosu incelendiğinde proje maliyetinin yaklaşık %20sinin inşaat işi diğer kısımların tesisat işi olduğu görülmektedir.

4734 sayılı yasa 62. maddesinde ( c ) fıkrasında yapım işlerinde uygulama projesi olmadan ihaleye çıkılamayacağını hüküm altına almıştır.Dördüncü maddesinde ise uygulama projesini “Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje” olarak tanımlamaktadır. Yani anahtar teslim götürü bedelle ihaleye çıkılırken yapılacak işin her türlü detayı, metraj ve nitelikler dahil uygulama projesi ile belirlenmektedir.

Mahal listeleri ise uygulama projelerinden çıkarılmaktadır. İdare sadece yaklaşık maliyeti belirlerken bu listeyi kullanmaktadır. Bu nedenle 4734 sayılı kanuna göre gerçekleştirilecek yapım ihalelerinde uygulanacak esas ve usulleri düzenleyen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama yönetmeliği 7. maddesinde “ihale yapılmadan önce idare tarafından bu yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu yapım işinin yaklaşık maliyeti tespit edilir”, “İdarelerce ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. Belirlenen yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliğinin korunması zorunludur” 8. maddede ise yaklaşık maliyete esas miktarların tespiti için yapılacak işler arasında ( c ) fıkrasında Mahal listesinin hazırlanmasından sözetmektedir.

“Mahal Listesi Hazırlanması: Ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, yapım işinin bünyesindeki imalat kalemlerini yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır” denmiştir. Yani mahal listesi yaklaşık maliyetin parçası olan bir belgedir. İdare bu listeyi hazırlayarak yaklaşık maliyet icmal tablosuna eklemiştir. Bu yolla yasal zorunluluk idarece yerine getirilmiştir. Gerek yasada gerekse yönetmeliklerde mahal listelerinin isteklilere verilmesinin zorunlu olduğuna dair bir hüküm yoktur.Kaldı ki söz konusu projenin tesisat ağırlıklı bir proje olması ve uygulama projelerinin bulunması tüm metraj ve teknik özelliklerin, kullanılacak malzeme ve imalatların en ince ayrıntısına kadar projede yer almış olması, bu hususun teklif verecek isteklilerin teklifini etkileyici ve yanıltıcı etkisi olduğunu kabul etmek yanlış olacaktır.

Pursantaj listesinin yapılmamış olması ise ihale sürecinin işleyişi ile ilgili olmayıp sözleşme tatbikatı ve idarenin yapacağı ödemelerle ilgili bir husustur. Sürecin hukuki geçerliliğini ortadan kaldırmamaktadır. Kaldı ki anahtar teslimi ve uygulama projesi yapılmış bir ihalede ödemeler bitirilen projede belirlenmiş olan yüzde iş miktarına göre yapılmaktadır.

Bu hususun sözleşme ve diğer ihale dokümanlarında yer alıp almadığı, ihtilaf doğup doğmamasına sebebiyet verip vermeyeceği tespit edilmeden ihalenin iptal nedeni olarak kabul etmek sağlıklı bir karar olmayacaktır.

İdari işlemler her ne kadar şekle bağlı işlemler olsa da şekli noksanlık ve yanlışlıkların idari işlemin esasını ne ölçüde etkilediğini belirlemek esastır. Noksan ya da hatalı işlemin niteliği sonuca tesir etmeyecek mahiyette ise bu işlemi bütün sonuçları ile iptal etmek idarenin işleyişini tamamen şekle bağlamak gibi olumsuz neticeler ortaya çıkarabilir. Kaldı ki 4734 sayılı yasa her aşamada idarenin işlemlerinden hatalı olanların düzeltilebilmesini öngörmekte, zaten belirli bir zaman alan ihale sürecinde her hatadan dolayı tekrar başa dönülmemesini uygun görmektedir. Bu nedenledir ki; yapılacak şikayetleri de belirli bir zaman ve şekille sınırlamakta ihalenin başlangıcında yapılan şekli aykırılıkların ihale sonuçlandıktan sonra şikayet yoluna başvurulmasını engellemektir. Ayrıca hem idareler hem de Kamu İhale Kurulu için düzeltici işlem tesisini öngörmektedir.

Gerek uzman raporunda gerekse kurul kararında belirlenen Kanuna aykırı olduğu iddia edilen idari uygulamaların düzeltici işlemlerle giderilebilecek, ihaleye teklif veren iki isteklinin iş deneyimi, yeterlilik ve tekliflerinin idarece yeniden tüm detayıyla irdelenerek ihalenin sonuçlandırılması mümkün iken tüm ihale işlemlerinin iptali yolunda karar verilmesi yasaya aykırı olacağı kanaati ile karara katılmamaktayım.

Bilal KARACA

Kurul Üyesi

II. Başkan

 

Karşı Oy:

Şikayet konusu edilen ihale ilanı ve idari şartnamede hernekadar iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş; “jeotermal enerji ile merkezi ısıtma sistemi işinin kuyu içi, kuyu başı üretim sistemleri, isale hattı,ısı merkezi ve şehir içi dağıtım şebekesi dahil komple anahtar teslimi olarak yapmış ve bitirmiş olmak” şeklinde tanımlanmış ise de aynı ilan metninde ve idari şartnamede “isteklinin son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde ihale konusu iş yada benzer işlerde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin, isteklinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde iş deneyimini gösteren belge olarak istenebileceği, tek sözleşmeye ilişkin olarak istenecek belgenin istekli tarafından teklif edilen bedelin % 100’ü karşılaması gerekeceği” yönde açıklamaya da yer verilmiştir. Öte yandan idari şartnamenin 7.5. maddesinde hiç iş deneyimi olmayan Mühendislerin diplomaları da iş deneyim belgesi olarak kabul edilmiştir.

Hal böyle olunca benzer iş tanımında işi “anahtar teslimi olarak yapmış ve bitirmiş olmak” şartı tek başına bir şart olma niteliğini yitirmekte, ihaleye katılımı sınırlayıcı ve rekabeti engelleyici bir etki yaratmamaktadır. Ortada 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı bir durum da bulunmamaktadır. Kaldı ki şikayetçi firma benzer iş tanımında yer alan “anahtar teslimi olarak yapmış ve bitirmiş” olmak ibaresini değil, benzer iş olarak tanımlanan işin aslında benzer iş değil işin kendisini tanımladığını ve benzer iş tanımında içme suyu şebeke inşaatı gibi işlerin de yer alması gerektiğini, bu nedenle ihaleye giremediğini ve hakkının haleldar olduğunu iddia etmektedir.

Nitekim bahse konu ihalede istekli Nimka Firması’nın Denizli Sarayköy jeotermal Enerji ile 5000 konut merkezi ısıtma ve kullanım sıcak suyu temin etme işine ilişkin sunduğu iş deneyim belgesi benzer işle örtüşmediği, anahtar teslimi olarak bitirilmediği gerekçesiyle değil, gerçekleştirdiği işin % 70’ lik kısmının kendi teklif ettiği bedeli karşılayamaması ve iş deneyim belgesine esas işin hak edişlerinin ödenip ödenmediği konusunun açıklığa kavuşturulamaması nedeniyle ihale dışı bırakılmıştır.

Açıklanan nedenlerle ilan ve idari şartnamede yer alan benzer iş tanımının ihalede katılımın sınırladığı, rekabeti engellediği, istekli Nimka Firmasının iş deneyimi olarak sunduğu belgenin benzer iş kapsamında bitirilmiş belge olarak kabul edilmemesiyle ihale dışı bırakıldığı, gerekçe gösterilerek verilen ihalenin iptal edilmesi yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

H.Hüseyin GÜRHAN

Kurul Üyesi

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No :7

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-820

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Phonomed Sağlık Danışmanlık Hiz.Tic.A.Ş

Bulgurlu Mah.İzzettin Bey Cad. Ekşioğlu Mehmet Sitesi G/blok Daire/6 Üsküdar/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Ankara SSK Eğitim Hastanesi Başhekimliği/ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

21.10.2003/28164

Başvuruya konu ihale:

39140 Adet İşitme Cihazı Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.12.2003 tarih ve 07.0168/2003-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Phonomed Sağlık Danışmanlık Hiz.Tic.A.Ş tarafından, Ankara SSK Eğitim Hastanesi Başhekimliği’nin açık ihale usulü ile yaptığı 39140 Adet İşitme Cihazı Alımı İhalesine ilişkin olarak 10.10.2003 tarihinde yapılan şikayet başvurusu, idarenin 17.10.2003 tarihli yazısıyla reddedildiği,

21.10.2003 tarihli şikayet dilekçesi üzerine 04.11.2003 tarih ve 07.00.340/1 sayılı Ön İnceleme tutanağı düzenlendiği ve dilekçe ve eklerinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırılık taşıdığı tespit edildiği, 23.10.2003 tarih 1166-15480 sayılı yazı ile aykırılığın giderilmesi gereğinin başvuru sahibine bildirildiği ve 27.10.2003 tarih, 10003-2 sayılı yazı ile aykırılıkların giderilmesi üzerine 06.11.2003 tarihinde Daire Başkanlığı Onayı ile itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesine geçilmesine karar verildiği, 13.11.2003 tarih 2003/AK.M-2003/340.1 sayılı Kurul Kararında ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına dair karar verildiği,

Kurumumuzun 05.11.2003 tarihli yazısı ile ihale işlem dosyasının istenilmesi üzerine, idare tarafından gönderilen ihale dosyasının İncelenmesi sonucunda;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan usule aykırı olarak idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan başvurunun incelenmeksizin reddi ve idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ve ihale sürecinin devamında yapılan tespitlere dikkat edilmesi gerektiği,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

02.12.2003 tarih ve 07.0168/2003-14E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Başvuru konusu şikayet dilekçesinde yer alan; İhaleye ait idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde iş hacmi ile ilgili belgelerin istenilmediği, 7.3.3 üncü maddesinde FDA,CE,TSE gibi standartların en az ikisinin istenilmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu, 27 nci maddesinde yazılan geçici teminat oranlarının yanlış olduğu, 38 ve 39 uncu maddelerinde yazılan sürelerin kanuna uygun olmayan şekilde belirtildiği, sözleşme tasarısının 47.1 inci maddesinin Kanunda belirtilen ilkelere aykırı olduğu iddialarıyla, Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Ankara SSK Eğitim Hastanesi Başhekimliği tarafından 24.10.2003 tarihinde yapılan 39140 adet İşitme Cihazı Alımı İhalesinde Phonomed Sağlık Danışmanlık Tic.San.A.Ş tarafından 10.10.2003 tarihinde idareye başvuruda bulunulduğu, idarece 17.10.2003 tarihli yazı ile dilekçe içeriği şikayet konularının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere açıkça aykırı olması hususları gerekçe gösterilerek şikayetin reddedildiği anlaşılmaktadır.

Phonomed Sağlık Danışmanlık Tic.San.A.Ş’nin 21.10.2003 tarihli başvuru dilekçesinin,Kamu İhale Kurumuna intikal etmesi üzerine yapılan inceleme sonucu Daire Başkanlığı Onayı ile Esasın İncelenmesine Geçilmesine karar verilmiştir.

A- Başvuruda sözü edilen iddiaların incelenmesi ile ilgili olarak;

1-) İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde iş hacmi ile ilgili belgelerin istenilmediği iddiası; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinde İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin istenebileceği, ayrıca Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29 uncu maddesinin son bendinde de özel bir imalat süreci gerektirmeyen mal alım ihalelerinde ihale konusu alımın niteliğine uygun biçimde hangi belgelerin istenileceğinin takdirinin idarelere bırakıldığından bu iddia yerinde görülmemiştir.

2-) Phonomed Sağlık Danışmanlık Hiz.San.Tic.A.Ş’nin başvuru dilekçesinde yer alan İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde FDA,CE,TSE gibi standartların en az ikisinin istenildiği iddiası; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin (b) bendinin sekizinci alt bendinde, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren,uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikaların istenebileceği belirtilmiş olup, işitme cihazı idari şartnamesinin 7.3.3 üncü maddesinde yer alan düzenleme anılan hükme aykırılık taşımamaktadır.

3-) Başvuru dilekçesinde İdari Şartnamenin 27 nci maddesinde yazılan geçici teminat oranları ve 38 ile 39 uncu maddelerindeki sürelerin yanlış yazıldığı iddiası; 4734 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4964 sayılı Kanun 15.08.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir. 4734 sayılı Kanunun değişik 33 üncü maddesi uyarınca geçici teminat, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutar olarak belirlenmiştir. Ayrıca 4734 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesi ile de, ihale yetkilisince, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içerisinde ihale kararının onaylanacağı veya gerekçesi belirtilmek suretiyle iptal edileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

İdarelerce, 15.08.2003 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, 4734 sayılı Kanunun yeni hükümlerinin uygulanacağında kuşku bulunmamaktadır.

4-) Başvuru dilekçesinde sözleşme tasarısında ihaleye çıkılan cihaz miktarının yaklaşık miktar olduğu ve bu miktarların altında cihaz alınması veya hiç alınmaması durumunda yüklenicinin hiçbir hak talebinde bulunamayacağı hususlarının bulunduğu 47.1 inci maddesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 4 üncü maddesine aykırı olduğu iddiası, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24 üncü maddesinde,mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle yaptırılacak işlerin , artışına, eksilişine ve işin tasfiyesine imkan verildiği, dolayısıyla anılan Kanun maddesindeki hüküm uyarınca iş artışı veya eksilişine ihale dokümanında yer verilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

5-) Phonomed Sağlık Danışmanlık Hiz.San.Tic.A.Ş’nin başvuru dilekçesinde yer alan sözleşmenin başlama ve bitme tarihlerinin kesin ve net bir şekilde açıklama kuralına uygun olmadığı iddiası, İşitme Cihazı Alımı Tip Sözleşmesinin “Sözleşmenin Süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde sözleşmenin başlama ve bitme tarihlerinin açıkça belirtildiği görüldüğünden bu iddia yerinde bulunmamıştır.

B- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 nci maddesi uyarınca şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan re’sen inceleme ile ilgili olarak;

1-) Phonomed Sağlık Danışmanlık Hiz.San.Tic.A.Ş tarafından ihaleye ilişkin olarak verilen Geçici Teminat Mektubunun Ak Petrol İnş.Tekstil Deri Optik San.ve Tic.Ltd.Şti firması adına düzenlenmiş olup, ayrıca mektup üzerinde anılan firmanın işitme cihazı alımı işine istekli sıfatıyla katılacağı belirtilmiştir.

2-)İhaleye iştirak eden Lider İşitme Merkezi, CES Tıbbi Ürünler, İstanbul İşitme Cihazları, Golden Star, Lavis Medical, Starmed Tıbbi Aletler, Duyu İşitme Cihazları, Duysan Tıbbi Cihazlar, Duysel Tıbbi Cihazlar ve Herdeks Tıbbi Ürünler firmalarının teklif mektuplarının üçüncü maddesinde yer alan “ İhale konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.” şeklindeki düzenleme eski standart forma uygun ise de, 11.09.2003 tarih ve 25226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki KİK.019.0/M nolu standart formda bahsedilen düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla yapılacak değerlendirmenin yeni standart form uyarınca yapılacağı tabiidir.

Açıklanan nedenlerle,

1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

2- Yapılan tespitlerin ilgili idareye bildirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 9

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-821

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Gazi Medikal İhr.İth Ltd. Şirketi

Taşkent Cad. No:3/2 Bahçelievler/ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi

Başvuru tarih ve sayısı:

04.11.2003/30115

Başvuruya konu ihale:

388 Kalem Ameliyathane Cerrahi Malzeme Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2003 tarih ve 07.0168/ 2003-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Gazi Medikal İhr.İth Ltd. Şirketi tarafından gönderilen ve 04.11.2003 tarihinde Kurumumuz kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ankara Onkoloji Hastanesince 04.09.2003 tarihinde yapılan 388 Kalem Ameliyathane Cerrahi Malzeme Alımı İhalesinde, ihale komisyonunca firmalardan korozyon testi yapabilmek için beş adet numune getirmelerinin istenildiği, numunelerinin korozyona uğraması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kendi ürünleri Tungusten Carbide ağızlı olduğundan bu ürünlerin bakır sülfat testine tabi tutulmasının yalancı pozitif sonuç vermesi nedeniyle sakıncalı bulunduğu, iddia edilerek konunun Kurum tarafından incelenmesi talep edilmektedir.

Başvuruyla ilgili düzenlenen ön inceleme tutanağıyla; başvuruda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ilişkin aykırılık ile başvuru bedeline ilişkin aykırılığın tamamlanmasına karar verildiği, bu kararın 10.11.2003 tarihinde başvurana tebliğ edildiği ancak başvuru sahibi tarafından süresinde aykırılıkların tamamlanmadığı, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

başvuru dilekçesindeki iddialar somut ve ciddi nitelikte bulunmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde ise, süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, başvuru dilekçesinde; doküman alındığı veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin asıllarının veya aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmış örneklerinin eklenmediği, dilekçeye eklenen belgelerin aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmadığı, başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belgenin bulunmadığı şeklinde eksiklikler tespit edilerek Daire Başkanlığının 07.11.2003 tarih ve 16264 sayılı yazısıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuşsa veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde eksikliklerin giderilmesi gerektiği şikayetçiye 10.11.2003 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 12

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z- 823

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ,

Şikayetçi:

Özduru Petrol Maden İnş. Oto.Tur. San. Tic. Ltd. Şti. vekili

Av. Mehmet Tabak Av. Hüseyin Yalçın

M. Fevzi Çakmak Caddesi 1. Sokak Meydan İş Hanı No:2/37-38

Şirinevler/İSTANBUL

 

İhaleyi yapan idare:

Sağlık Bakanlığı Heybeliada Sanatoryumu Göğüs Cerrahisi Araştırma Hastanesi Heybeliada/İSTANBUL

 

Başvuru tarih ve sayısı:

30.10.2003/29218

Başvuruya konu ihale:

250 Ton Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesi

 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.12.2003 tarih ve 07.0179/2003-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Başvuru dilekçesinde özetle; İdare tarafından 01.10.2003 tarihinde yapılan 250 Ton Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesine teklif verdikleri, idarece verdikleri teklifteki indirimin Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen bayi kar oranlarını aştığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari Şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde bayi kar oranını aşan fiyat tekliflerinin değerlendirmeye alınmayacağına dair hükmün Kamu İhale Kanunu’nun aşırı düşük teklif verilmesi durumunda yapılacak işlere dair 38 inci maddesine aykırı olduğu, bu nedenle kendilerinden daha yüksek teklif veren başka bir firmaya ihalenin verilmesine dair ihale kararının iptali talebiyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Daire Başkanlığının 03/11/2003 tarihli yazısı ile başvuru sahibinin dilekçesine ehliyete ilişkin belgelerin aslı yada onaylı örneklerinin eklenmediği bildirilerek bunların 3 gün içinde giderilmesinin istenildiği, başvuru sahibine 06.11.2003 tarihinde tebligat yapıldığı halde süresinden sonra 11.11.2003 tarih ve 31117 sayılı olarak kayıtlara giren dilekçe ile eksikliklerin tamamlandığı, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibinin iddialarının somut ve ciddi nitelikte olduğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine,

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde ise, süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden; başvuru dilekçesine başvuru ehliyetine ilişkin belgelerin aslı yada onaylı örneklerinin eklenmediği şeklinde eksiklik tespit edilerek Daire Başkanlığının 03.11.2003 tarihli yazısıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuşsa veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde eksikliklerin giderilmesi gerektiği şikayetçiye 06.11.2003 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen 3 günlük süre geçirildikten sonra 11.11.2003 tarihinde kayıtlara alınan dilekçeyle eksikliğin tamamlandığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

 

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 13

Karar Tarihi : 11/12/2003

Karar No : 2003/UK.Z-824

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

 

Şikayetçi:

Ahmet Ayvaz

Gazi Osman Paşa Bulvarı Tokat İşhanı No:96/a TOKAT

 

İhaleyi yapan idare:

Tarım İl Müdürlüğü/TOKAT

 

Başvuru tarih ve sayısı:

01.12.2003/32716

Başvuruya konu ihale:

Mısır Kurutma Makinası Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.12.2003 tarih ve 07.0179/2003-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Başvuru dilekçesinde özetle; İdare tarafından 30.10.2003 tarihinde yapılan Mısır Kurutma Makinesi Alımı İhalesinin kendilerinde bırakıldığı, daha sonra Teknik Şartnamede yer alan hususlardan TSE Belgesi ve İş Bitirme Belgesinin İdari Şartnamede yer almadığı, bu hususun da teklif veren isteklileri yanılgıya ve çelişkiye düşürebileceği gerekçesiyle ihale yetkilisince ihalenin iptal edildiği, bu kararın ihaleye katılan ve en avantajlı ikinci teklif veren durumunda bulunan Ekmekçiler A.Ş.’nin itirazı üzerine alındığı, iptal kararına itiraz süresi beklenilmeksizin yeniden ihaleye çıkıldığı belirtilerek ihale iptal kararının iptalinin talep edildiği,

Kamu İhale Kurumu’nun ihalelerle ilgili Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları ve şikayetleri inceleme, sonuçlandırma görev ve yetkisi, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerle sınırlı olup, yapılan başvurunun ihale yetkilisince ihalenin iptal edilmesi işlemine yönelik olarak yapıldığı anlaşıldığından itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

08.12.2003 tarih ve 07.0179/2003-25 sayılı Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin Kurumun görev ve yetkisini düzenleyen b/1 inci bendinde, Kurumun ihalelerle ilgili görevinin, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak olduğu hükme bağlanmıştır. 

Bu hükme göre Kamu İhale Kurumunun ihalelerle ilgili olarak yapılacak şikayetleri inceleyebilmesi için ortada bir ihale olması gerekmektedir.Bu itibarla, bir ihalenin iptal edilmesi durumunun hukuki sonuçlarının ortaya konulması olayın çözümü açısından zorunlu bulunmaktadır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerin bir idari işlem olduğu konusunda tartışma bulunmamaktadır.İdari İşlemler, idare tarafından veya yargısal denetim yollarıyla başlangıcından beri hüküm ifade etmemek üzere geçmişe etkili olarak iptal edilebilir. İhale işlemlerinin iptali durumunda, bu işlem hiç yapılmamış, hukuk aleminde doğmamış gibi sonuç doğurur.İdari işlemin dolayısıyla ihale işlemlerinin idarece iptali, eğer bu işleme karşı yargısal yollara başvurulmamışsa yararlandığı hukukilik karinesi nedeniyle iptal işleminin hukuki sonuçlarını doğurur. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11, 39 ve 40 ıncı maddelerinde ihale işlemlerinin iptali ile ilgili özel düzenlemeler bulunmaktadır.Anılan Kanunun 39 uncu maddesinde ihale komisyonunun kararı üzerine idarenin bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal edebileceği, 40 ıncı maddesinde ihale yetkilisinin sonuçlanmış ihaleyi onaylamayarak iptal edebileceği düzenlenmiş ve bunların yanında 11 inci maddesinin son fıkrasında ise 11 inci maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılım olduğu teklif değerlendirme aşamasında tespit edilemeyip ihalenin onaylanmasından sonra tespit edilmesi halinde de ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir. 

Bütün bu ihale iptali durumlarında geçmişe yönelik olarak ihale işlemleri geçersiz sayılmış olmakta ve artık ortada bir ihaleden ve ihaleye ilişkin bir süreçten bahsetme olanağı kalmadığından Kamu İhale Kurumuna da bir şikayet başvurusunda bulunma olanağından söz edilemez. Bu işlemlerin ancak idari yargıda idari işlemin unsurları (yetki, şekil, sebep, konu, maksat) açısından hukuka aykırı olduğu savıyla dava konusu edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak ihale iptal kararlarının, 39 ve 40 ıncı maddeye göre verilen ihale iptal kararlarından hukuki nitelik olarak bir farkı bulunmamaktadır. Bu maddeye göre idarece verilen iptal kararı nedeniyle ortada bir ihale kalmadığından, bununla ilgili bir süreçten dolayısıyla bu sürece ilişkin bir şikayet sürecinden söz etme olanağı bulunmamaktadır. 

Belirtilen bu durum nedeniyle; ihalenin idarece iptaline yönelik şikayet başvurusunun esasını inceleme konusunda Kamu İhale Kurumunun yetki ve görevi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; 

İhalenin iptali işlemine karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun incelenmeksizin reddine,

oybirliği ile karar verildi.  

—— • ——

 

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 15

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-826

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ,

Şikayetçi:

Met Ortopedi Ticaret A.Ş.

Çetin Emeç Bulvarı Yukarı Öveçler Mah. No: 3/3 06460 Öveçler / ANKARA

İhaleyi yapan idare:

SSK. İstanbul Eğitim Hastanesi Baştabipliği – İSTANBUL

Başvuru tarih ve sayısı:

14.10.2003 - 27359

Başvuruya konu ihale:

13 Grup 36 Kalem Ortopedi Servisi İyileştirici Nitelikteki Sarf Malzemesi İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.12.2003 tarih ve 07.G011/2003-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

SSK. İstanbul Eğitim Hastanesi Baştabipliğince 07.10.2003 tarihinde yapılan 13 Grup 36 Kalem Ortopedi Servisi İyileştirici Nitelikteki Sarf Malzemesi İhalesine katılan Met Ortopedi Ticaret A.Ş. tarafından;

Anılan ihalede 7 nci grup 1 inci sırada yer alan total kalça protezi alımında ihaleye teklif veren Sağlık Medikal ve Evrenler firmalarının tekliflerinin teknik şartnameye uymadığı, ayrıca TST firmasının CE sertifikasının External Fixatörlere ait olduğu halde aynı sertifika ile üç kalem kalça protezine de teklif vererek Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesine aykırı davranıldığı iddialarıyla, 14.10.2003 tarih ve 27359 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvuruyla ilgili düzenlenen ön inceleme tutanağıyla; başvuruda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ilişkin aykırılık ile başvuru bedeline ilişkin aykırılığın tamamlanmasına karar verildiği, bu kararın 20.10.2003 tarihinde başvurana tebliğ edildiği ancak süresinde aykırılıkların giderilmediği, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

başvuru dilekçesindeki iddialar somut ve ciddi nitelikte bulunmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde ise, süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, başvuru dilekçesinde; şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı delillerin, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idareye şikayet tarihi ve idarece alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, idarece alınan kararın bir örneğinin eklenmediği, doküman alındığı veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin asıllarının veya aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmış örneklerinin eklenmediği, başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belgenin bulunmadığı şeklinde eksiklikler tespit edilerek Daire Başkanlığının 16.10.2003 tarih ve 15070 sayılı yazısıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuşsa veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde eksikliklerin giderilmesi gerektiği şikayetçiye 20.10.2003 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 16

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-827

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ,

Şikayetçi:

Biyo Dinamik Dış Ticaret Ltd.Şti.

Kocatepe Mah.Recep Paşa Cad. No: 18 D:2 Talimhane Taksim / İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

SSK. İstanbul Eğitim Hastanesi Baştabipliği – İSTANBUL

Başvuru tarih ve sayısı:

01.12.2003 - 32767

Başvuruya konu ihale:

3 Grup 10 Kalem Ortopedi Servisi Sıhhi Sarf Malzemesi İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.12.2003 tarih ve 07.G011/2003-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

SSK. İstanbul Eğitim Hastanesi Baştabipliğince 02.10.2003 tarihinde yapılan 3 Grup 10 Kalem Ortopedi Servisi Sıhhi Sarf Malzemesi ihalesine katılan Biyo Dinamik Dış Ticaret Ltd.Şti. tarafından;

Anılan ihalede 2 nci grup 2 nci sırada yer alan 40 adet femur head adlı ürüne en düşük teklifi kendilerinin verdiği, herhangi bir teknik şartname olmadığı halde tekliflerinin uygun şartları taşımadığı gerekçesi ile uygun bulunmadığı ancak yüklenici firmanın malın tamamını sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 gün içerisinde teslim etmesi gerekirken bir kısmını teslim edemediği, idarece teslim süresinin uzatıldığı, ihale öncesi aynı nitelikteki malın temininin uzun süre alacağı gerçeğinin kendilerince aranılan nitelikte mal ile ihaleye katılmalarını engellediği, idarece süre uzatımına gidilmesinin ihaleye katılımda rekabeti engelleyici olduğu iddialarıyla, 01.12.2003 tarih ve 32767 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza başvuruda bulunulduğu,

başvurunun sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak yapıldığı anlaşıldığından;

başvurunun incelenmeksizin reddine karar verilmesinin uygun olacağı

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

Başvuru konusu dilekçede; SSK. İstanbul Eğitim Hastanesi Baştabipliğince 02.10.2003 tarihinde yapılan 3 Grup 10 Kalem Ortopedi Servisi Sıhhi Sarf Malzemesi ihalesinde 2 nci grup 2 nci sırada yer alan 40 adet femur head adlı ürüne en düşük teklifi kendilerinin verdiği, herhangi bir teknik şartname olmadığı halde uygun şartları taşımadığı gerekçesi ile tekliflerinin uygun bulunmadığı, ihale dışı bırakılmalarını kabullendikleri, ancak yüklenici firmanın malın tamamını, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 gün içerisinde teslim etmesi gerekirken bir kısmını teslim edemediği, idarece teslim süresinin uzatıldığı, ihale öncesi aynı nitelikteki malın temininin uzun süre alacağı gerçeğinin aranılan nitelikte mal ile ihaleye katılmalarını engellediği, idarece süre uzatımına gidilmesinin ihaleye katılımda rekabeti engelleyici olduğu iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 53. maddesinde “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak” Kurumun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Anılan Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere; Kurumun Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları ve şikayetleri inceleme, sonuçlandırma görev ve yetkisi, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerle sınırlıdır.

Başvuru dilekçesinden; Kuruma yapılan başvurunun sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak yapıldığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak yapıldığı anlaşılan başvurunun incelenmeksizin reddine

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 17

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-828

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

AB Danışmanlık ve Proje Ltd. Şti.

Çetin Emeç Bulvarı 74. Sok. No:7/3 Aşağı Öveçler / ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü- ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

15.10.2003/27555

Başvuruya konu ihale:

Fotokopi Makineleri Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2003 tarih ve 07.G017/2003-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Devlet Malzeme Ofisinin M.S.B. ASAL Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyacı fotokopi makineleri ihalesine katılan AB Danışmanlık ve Proje Ltd. Şti. tarafından;

Anılan ihaleye teklif verdikleri, tekliflerinin ihale şartlarına uygun olmadığı nedeniyle ihale dışı bırakıldıkları, idari ve teknik şartnamenin azami rekabet koşulları sağlanacak şekilde tanzim edilmediği iddialarıyla, 15.10.2003 tarih ve 27555 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvuruyla ilgili düzenlenen ön inceleme tutanağıyla; başvuruda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ilişkin aykırılık ile başvuru bedeline ilişkin aykırılığın tamamlanmasına karar verildiği, bu kararın 23.10.2003 tarihinde başvurana tebliğ edildiği ancak süresinde aykırılıkların giderilmediği, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

başvuru dilekçesindeki iddialar somut ve ciddi nitelikte bulunmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde ise, süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, başvuru dilekçesine; başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin, doküman alındığı veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin asıllarının veya aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmış örnekleri ve şikayet konusu ile ilgili bilgi ve belgelerin eklenmediği, dilekçede, şikayet üzerine İdarece alınan karar ve kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belgenin bulunmadığı şeklinde eksiklikler tespit edilerek Daire Başkanlığının 20.10.2003 tarih ve 1133-15140 sayılı yazısıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuşsa veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde eksikliklerin giderilmesi gerektiği şikayetçiye 23.10.2003 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 19

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-829

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ,

Şikayetçi:

Başkent Tıbbi Aletler ve Med. Sis. Tic. Ltd. Şti.

İvedik Organize Sanayi Dericiler Sitesi 21 inci Cad. 609 Sok. No:18 Ostim / ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Akçakoca Devlet Hastanesi– AKÇAKOCA/DÜZCE

Başvuru tarih ve sayısı:

06.11.2003 – 30469

Başvuruya konu ihale:

Merkezi Medikal Gaz Sistemi Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2003 tarih ve 07.0175/2003-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Akçakoca Devlet Hastanesice 07.11.2003 tarihinde yapılan Merkezi Medikal Gaz Sistemi Alımı İhalesine katılan Başkent Tıbbi Aletler ve Med. Sis. Tic. Ltd. Şti. tarafından;

Anılan ihaleye ait teknik şartnamenin rekabeti engelleyici hususlar içerdiği iddiaları ile Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvuruyla ilgili düzenlenen ön inceleme tutanağıyla; başvuruda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ilişkin aykırılık ile başvuru bedeline ilişkin aykırılığın tamamlanmasına karar verildiği, bu kararın 12.11.2003 tarihinde başvurana tebliğ edildiği ancak eksikliklerin tamamlanmadığı, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

başvuru dilekçesindeki iddialar somut ve ciddi nitelikte bulunmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde ise, süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, başvuru dilekçesinde; şikayet edilen veya incelenmesi istenen durumlar, sebepleri, ve dayandığı delillerin, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin ve idareye şikayet başvurusunda bulunup bulunulmadığının belirtilmediği, başvuru dilekçesine, başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örnekleri ile doküman alındığı veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, dilekçede başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belgenin bulunmadığı şeklinde eksiklikler tespit edilerek Daire Başkanlığının 11.11.2003 tarih ve 16469 sayılı yazısıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuşsa veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde eksikliklerin giderilmesi gerektiği şikayetçiye 12.11.2003 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 21

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-830

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Siemens San. ve Tic. A.Ş., Yakacık Yolu No:111 34870 Kartal/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü/ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

11.11.2003/31100

Başvuruya konu ihale:

2 Adet Tam Otomatik ISDN Santrali Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.12.2003 tarih ve 07.0110/2003-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Siemens San. ve Tic. A.Ş. tarafından; 06.10.2003 tarihinde yapılan ve kendilerinin de katıldığı ihalede, en düşük teklifi sunmuş olmalarına rağmen ihale dışı bırakıldıkları, birim fiyat cetvelinin İdare tarafından doldurulması gerekirken doldurulmadığından ve İdari Şartnamede yer alan kısmi teklif verilebileceği hususu zorunluluk teşkil etmediğinden birim fiyat teklif mektubunu kalem kalem ayırarak doldurmadıkları, bu aykırılık nedeniyle ihale dışı bırakılmalarının uygun olmadığı, söz konusu aykırılığın teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı iddialarıyla Kurumumuza başvuruda bulunulduğu,

Başvurunun ön inceleme konuları bakımından incelenmesi sonucunda; 13.11.2003 tarihli Daire Başkanlığı yazısı ile, dilekçede İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırılığı tespit edilen eksikliklerin giderilerek Kuruma başvurulması gerektiğinin 18.11.2003 tarihinde şikayetçiye tebliğ edilmesine rağmen süresi içerisinde eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşıldığından; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine, 

Başvuru dilekçesindeki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olmaması nedeniyle iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. 

Karar:

Başvuru dilekçesi ile Ön İnceleme Raporu ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde, Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir. 

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde; "Süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir. 

Başvuru konusu dilekçenin incelenmesinden, başvuru dilekçesine, şikayet üzerine idarenin aldığı kararın bir örneğininin ve firmaca ihale dokümanı satın alındığına veya teklif sunulduğuna ilişkin belgelerin asıllarının veya aslının aynı olduğu yolundaki imzalanmış örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, aykırılıkların giderilmesi hususu 18.11.2003 tarihinde firmaya tebliğ edilmesine rağmen, firma tarafından düzenlenen dilekçe ve eklerinin, anılan Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen süre geçirildikten sonra, 01.12.2003 tarihinde Kurumumuz kayıtlarına intikal etmesi nedeniyle, aykırılıkların şikayetçi tarafından süresinde giderilmediği anlaşılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle; 

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine, 

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, 

oybirliği ile karar verildi. 

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 23

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-832

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ,

Şikayetçi:

3 D Yayın Grubu San. ve Tic. Ltd. Şirketi - Tunus Cad. 21/2 Kavaklıdere / ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Dokuz Eylül Üniversitesi / İZMİR

Başvuru tarih ve sayısı:

30.10.2003 – 29432

Başvuruya konu ihale:

2376 adet bilimsel yayın alımı ve 2296 adet bilimsel yayın alımı ihaleleri.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.12.2003 tarih ve 07.0160/2003-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Dokuz Eylül Üniversitesince 30.10.2003 tarihinde yapılan 2376 adet bilimsel yayın alımı ve 2296 adet bilimsel yayın alımı ihalelerine katılan 3 D Yayın Grubu San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından; tekliflerinin EURO olarak verildiği, teminat mektubunun ise TL olarak verildiği gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları, teminat mektuplarındaki değerlerin EURO’ ya dönüştürülse bile teklif ettikleri değerin % 3 ünden fazla olduğu iddialarıyla, 30.10.2003 tarih ve 29432 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza başvurulduğu,

Başvuruyla ilgili düzenlenen ön inceleme tutanağıyla; başvuruda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ilişkin aykırılık ile başvuru bedeline ilişkin aykırılığın tamamlanmasına karar verildiği, bu kararın 14.11.2003 tarihinde başvurana tebliğ edildiği ancak verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmadığı, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

Başvuru dilekçesindeki iddialar somut ve ciddi nitelikte bulunmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile başvuru dilekçesinin değerlendirilmesi sonucunda;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde ise, süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçe ile başvuru yapıldığı, başvuru dilekçesinde İdareye şikayet yapılıp yapılmadığının belirtilmediği, başvuru ehliyetine haiz olduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örnekleri ile ihale dokümanı satın alındığı veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin aslının veya aslının aynı olduğu yolunda imzalanmış onaylı örneklerinin başvuru dilekçesine eklenmediği, başvuru bedelinin yatırılmadığı şeklinde eksiklikler tespit edilerek Daire Başkanlığının 13.11.2003 tarih ve 16675 sayılı yazısıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuşsa veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde eksikliklerin giderilmesi gerektiği şikayetçiye 14.11.2003 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/114

Gündem No : 24

Karar Tarihi : 11.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-833

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Günkar-Paktem Temizlik Sosyal Hizmetler Lokantacılık Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi No:27 Kat:3 AMASYA

İhaleyi yapan idare:

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Amasya Hastanesi Baştabibliği Şehcu Mahallesi Küp Deresi Mevki AMASYA

Başvuru tarih ve sayısı:

01.12.2003 – 32811

Başvuruya konu ihale:

Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2003 tarih ve 08.0050/2003-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Amasya Hastanesi Baştabibliğince, 22.10.2003 tarihinde yapılan “Genel Temizlik ve İlaçlama” ihalesine iştirak eden Günkar-Paktem Temizlik Sosyal Hizmetler Lokantacılık Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından,

Temizlik ve ilaçlama hizmet alım ihalesine en uygun fiyatla teklif verdikleri, buna rağmen işçi ve malzeme toplamı fiyatının altında teklif veren firmaya işin ihale edildiği, ayrıca 22.10.2003 tarihi itibariyle iki aylık sözleşme ile ihaleye çıkılması gerekirken 1 yılık sözleşme ile ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu, ihaleyi alan şirketin korunduğu, ihalenin sonucuna ilişkin olarak 03.11.2003 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin cevabında ihalenin iptalini gerektirecek geçerli bir nedenin görülmediğinin bildirildiği,

İddialarıyla, 01.12.2003 tarih ve 32811 sayı ile kayda alınan dilekçeyle Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Yapılan incelemede;

Şikayetçinin 03.11.2003 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.11.2003 tarih ve 014021 sayılı işlemi ile reddedilmiş olduğu, posta alındısından idarenin kararının 12.11.2003 tarihinde şikayetçi tarafından tebellüğ edildiği,

Şikayetçinin, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 01.12.2003 tarihinde itirazen