Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Ocak 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25360

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5073 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanların Gelir ve Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/6746 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2004 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliğinin Geçici 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Uygulayıcılara Pazarlanması ile İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No:2004/2)

— Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 2)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanların Gelir ve Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 5073

Kabul Tarihi : 22.1.2004

MADDE 1. — 2004 yılı Ocak ayı ödeme dönemi ile 2005 yılı Ocak ayı ödeme dönemi arasında, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre;

a) Gelir veya aylık almakta olanlara, 2003 yılı Aralık ayı ödeme döneminde 8.1.2003 tarihli ve 4784 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yapılan sosyal destek ödemesi tutarları gelir ve aylıklara eklenerek bulunacak gelir ve aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler 2004 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 10 oranında, 2004 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre % 10 oranında artırılarak ödenir.

b) 2004 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82 nci maddelerine göre 2004 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, 2004 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 10 oranında, 2004 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre % 10 oranında artırılmak suretiyle belirlenir.

c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2004 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarı % 10 oranında, 2004 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre % 10 oranında artırılarak belirlenir. Son takvim ayı 2004 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarı % 10 oranında artırılarak belirlenir. Ancak bunlara 2004 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmaz.

d) Bağlanan gelir ve aylıklar ile telafi edici ödemelerin artırılmasında ve yukarıdaki (b) ve (c) bentleri uygulanmak suretiyle bağlanacak gelir ve aylıkların artırılmasında, 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi hükümleri; 2004 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerinin 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesine göre 2004 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylıkları için, Ocak 2004 ile aylık başlangıç tarihi arasında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan tüketici fiyatları indeksi artış oranları ile iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2004 yılına ait olanların gelirlerinin artırılmasında 506 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.

MADDE 2. — 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2003 yılı Aralık ayı ödeme döneminde aldıkları aylıklara, 4784 sayılı Kanuna göre ödenen sosyal destek ödemesi eklenerek bulunacak aylıklar, aylık ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere ayrıca 2004 yılı Ocak ayından itibaren % 10 oranında ve 2004 yılı Temmuz ayından itibaren de bir önceki aya göre % 10 oranında artırılarak ödenir.

b) 2004 yılında bağlanacak aylıklar 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ve gösterge tutarları esas alınarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan aylığa önce 8.1.2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanuna göre hesaplanacak miktarda sosyal destek ödemesi eklenir ve bulunan tutar ayrıca (a) bendine göre artırılarak ödenir.

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanun ile 2926 sayılı Kanuna tâbi sigortalılara yapılacak yardımlar ve yönetim giderlerini karşılamak üzere sigortalılardan alınacak primlere esas olan ve 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ile katsayı sabit kalmak kaydıyla gösterge tablosu 2004 yılında % 20 oranında artırılarak uygulanır.

1479 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve 50 nci maddesinin ikinci cümlesi hükmü ile 2926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü 2004 yılı için uygulanmaz.

MADDE 4. — 2926 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Primlere ve aylıklara esas gelir basamakları:

MADDE 33. — Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ile aylıkların hesabında, aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır.

Gelir

 

Basamakları

Göstergeler

1

2880

2

3270

3

3660

4

4050

5

4440

6

4830

7

5220

8

5610

9

6000

10

6390

11

6780

12

7170

13

7940

14

8690

15

9440

16

10190

17

10940

18

11690

19

12440

20

13190

21

13940

22

14690

23

15440

24

16190

Göstergelerin değiştirilmesine ve bağlanmış ve bağlanacak aylıklara uygulama tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 5. — 2926 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Basamak seçilmesi:

MADDE 34. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 33 üncü maddeye göre belirlenen aylık gelir basamaklarından ilk oniki basamaktan dilediğini seçer ve en geç üç ay içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üzerinde veya dilekçesinde yazılı olarak bildirir. Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılır. Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tâbi bir işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak intibak ettirilmek suretiyle belirlenir.

Bu Kanun kapsamından çıkarak diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olduktan sonra tekrar bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerine intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirlenir.

MADDE 6. — 2926 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Basamak yükseltilmesi:

MADDE 35. — Sigortalının bu Kanuna göre seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği ilk oniki basamakta bekleme süresi bir yıl, onüçüncü basamaktan itibaren her bir basamakta bekleme süresi ise iki yıldır.

İlk onbir basamakta sıra itibarıyla basamak yükseltilmesi, prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın Kurumca yapılır. Onikinci basamaktan itibaren basamak yükseltilebilmesi için, sigortalının yazılı talepte bulunması ve talep tarihinden önceki dönem sonu itibarıyla prim ve diğer borçlarını ödemiş olması şarttır.

MADDE 7. — 506, 2925, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre gelir ve aylık alanlara 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan (r) bendine göre ayrıca sosyal destek ödemesi yapılmaz.

MADDE 8. — 506 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yersiz veya haksız olarak geçici iş göremezlik ödeneği aldığı tespit edilenler yersiz veya haksız surette aldıkları geçici iş göremezlik ödeneğini üç katı olarak Kuruma iade etmek zorundadırlar.

MADDE 9. — 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı 18.321.000 TL., üst sınırı ise alt sınırın beş katıdır. Günlük kazanç alt sınırı her yıl 1 Ocaktan geçerli olmak üzere, yıllık programda öngörülen yıl sonu tüketici fiyat indeksi tahmini artış oranı kadar artırılarak bulunan tutara, gayrisafi yurt içi hâsıla sabit fiyatlarla gelişme hızı tahmini artış oranı uygulanmak suretiyle belirlenir. Ancak yıl içinde, tüketici fiyat indeksi artış oranının yıl sonu için öngörülenden daha yüksek gerçekleşmesi halinde, öngörülen oranın aşıldığı ayı takip eden ay başından geçerli olmak üzere günlük kazanç alt sınırı Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenir. Bu şekilde belirlenecek günlük kazanç alt sınırının hesabında 1.000 liranın kesirleri 1.000 liraya tamamlanır.

MADDE 10. — 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgenin, internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilmesinde; işyerinin ve belgenin niteliği, çalıştırılan sigortalı sayısı, illerin gelişmişlik durumu ile bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler gibi hususları dikkate alarak, işverenleri zorunlu tutmaya Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu şekilde belirlenen işverenlerin yukarıda belirtilen yükümlülüğü, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürede yerine getirmemeleri halinde, bu Kanunun 140 ıncı maddesinin (c) fıkrasına göre işlem yapılır.

MADDE 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

İşverenin, bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre Kuruma vermekle yükümlü olduğu belgenin internet, elektronik ve benzeri ortamda vermesi zorunlu olduğu halde, internet ya da Kurumun elektronik iletişim için kullandığı alternatif iletişim hatlarının tümünde birden meydana gelebilecek arızalar, Kurum bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması sonucu, belgelerin Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderilememesi ve primlerin yasal süresi içinde ödenememesi halinde, internet veya elektronik ortamda hizmeti engelleyen bu durumların resmî nitelikteki belgelerle kanıtlanması kaydıyla, yukarıda belirtilen sorunların ortadan kalkmasını takiben ikinci iş gününün sonuna kadar belge internet veya elektronik ortamda verilir ve muhteviyatı primler de aynı sürede ödenirse bu yükümlülüklerin Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş olduğu kabul edilir.

MADDE 12. — 29.7.2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 35 inci maddesinde yer alan "68 inci maddesinin VII numaralı bendindeki" ibaresi "68 inci maddesinin VI numaralı bendindeki" şeklinde değiştirilmiş, 506 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (I) numaralı bendinin (C) bendinin (a) alt bendinde yer alan "erkek" ibaresi madde metninden çıkarılmış, 80 inci maddesinin beşinci fıkrasına "Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak" ibaresinden sonra gelmek üzere "bir önceki aya ait" ibaresi eklenmiş ve ek 3 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurum sağlık tesislerinde mesai saatleri dışında acil sağlık hizmetleri hariç olmak üzere yürütülen sağlık hizmetlerinden, bu Kanunun 32, 35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca yararlananlardan sadece yapılacak muayene ve ameliyatları için her yıl Maliye Bakanlığınca yayınlanan tedavi yardımlarıyla ilgili bütçe uygulama talimatı ile belirlenen fiyatların % 25'ini geçmemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile belirlenecek oranda katkı payı alınır.

MADDE 13. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 89. — 1.1.2000 tarihinden önce bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ve iş kazası ile meslek hastalığı sonucu bağlanan ölüm gelirleriyle geçici 82 nci madde gereğince bağlanan ve bağlanacak aylıklar; 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 96 ncı maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle 31.12.1999 tarihi itibarıyla hesaplanarak bu tarihten sonra gelir ve aylıklarda yapılan artışların eklenmesi sonucunda bulunan miktarın altında olamaz.

GEÇİCİ MADDE 90. — 1.1.2004 ile 30.6.2004 tarihleri arasında; sigortalının günlük kazancı, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen günlük kazancın alt sınırının altında ise, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait işverence ödenmesi gereken sigorta primlerinin, işsizlik sigortası priminin ve sosyal güvenlik destek priminin sigortalı ve işveren hisselerinin tümü, bu tarihler arasındaki aylara ait prim tahakkukuna esas belgelerin en geç 2.8.2004 tarihine kadar verilmesi kaydıyla Hazinece karşılanır.

Hazinece karşılanacak tutarları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılan ödenekten mahsup etmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

Hazinece karşılanacak olan prim tutarının Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça müştereken belirlenir.

MADDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tabloda yer alan gelir basamakları her yıl 1 Ocaktan geçerli olmak üzere, önce yıllık programda öngörülen yıl sonu tüketici fiyat indeksi tahmini artış oranı kadar artırılarak bulunan tutara, gayrisafi yurt içi hâsıla sabit fiyatlarla gelişme hızı tahmini artış oranı uygulanmak suretiyle belirlenir. Ancak yılı içinde tüketici fiyat indeksi artış oranının yıl sonu için öngörülenden yüksek gerçekleşmesi halinde öngörülen oranın aşıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere gelir basamakları Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenir.

MADDE 15. — 1479 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (l) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen onikinci gelir basamağının %10'u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler.

MADDE 16. — 24.7.2003 tarihli ve 4956 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanunun 56 ncı maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) 2926 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi, ikinci kısmındaki 14, 18 ve 24 üncü maddeleri hariç diğer maddelerinin tamamı, üçüncü kısmındaki 31 inci maddesi hariç diğer maddelerinin tamamı, dördüncü kısmındaki 40 ıncı madde dahil 62 nci maddeye kadar olan maddelerinin tamamı ile ek 2 nci maddesi, geçici 1, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, ikinci kısmında yer alan 14,18, 24 üncü maddeleri ile üçüncü kısmında yer alan 31 inci maddesi 1.1.2005 tarihinden itibaren,

MADDE 17. — 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (C) bendinin son paragrafı, 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesinin (h) bendinin ikinci, üçüncü ve dördüncü paragrafları ile (r) bendi bu Kanunun yayımı tarihinde, 2926 sayılı Kanunun bu Kanunla yeniden düzenlenen 33, 34 ve 35 inci maddeleri 1.1.2005 tarihinde yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 18. — Bu Kanunun;

a) 1 ve 2 nci maddeleri 2004 yılı Ocak ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3, 7, 9 ve 13 üncü maddeleri 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 4, 5, 6 ncı maddeleri 8.8.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 12 nci maddesi 1.2.2004 tarihinde,

e) 10 ve 11 inci maddeleri 1.5.2004 tarihinde,

f) 14 üncü maddesi 1.1.2005 tarihinde,

g) 16 ncı maddesi 2.8.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

h) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/1/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/6746

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumlarda çalışan işçilere 2004 yılında;

a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29/1/2004, diğer yarısının 30/6/2004 tarihinde,

b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2004 tarihinde,

yapılması; Maliye Bakanlığı’nın 21/1/2004 tarihli ve 01096 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdüllatif ŞENER

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

H. ÇELİK

G. AKŞİT

B. YILDIRIM

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

O. PEPE

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Baka

H.ÇELİK

A. AKSU

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

R. AKDAĞ

M. BAŞESGİOĞLU

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

27 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1453

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 22.01.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12.305-1221 sayılı yazımız.

b) 22.01.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-23-2004-115 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

28 Ocak 2004 tarihinden itibaren Milli Savunma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif Şener

Başbakan V.  

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-31-2004-135

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 22.01.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12.305-1221 sayılı yazınız.

(b) 22.01.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-23-2004-115 sayılı yazımız.

(c) 27.01.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1453 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

28 Ocak 2004 tarihinden itibaren Milli Savunma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

27 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1454

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Ocak 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-32-2004-136

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1454 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Ocak 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5414

1 — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yaşar TOPÇUOĞLU’nun atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

27 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 —16/3/1995 tarihli ve 22229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Ödenmiş Sermayelerinin,

Ulusal Televizyon

2004 yılı ödenmiş sermaye

7.200.000.000.000-TL

 

Bölgesel Televizyon

2004 yılı ödenmiş sermaye

1.200.000.000.000-TL

 

Yerel Televizyon

 

 

 

 

İlçe nüfusu 25.000 e kadar olan yerleşim birimlerinde:

 

 

 

 

2004 yılı ödenmiş sermaye

88.000.000.000-TL

 

İlçe nüfusu 25.001-100.000 arası olan yerleşim birimlerinde:

 

 

 

 

2004 yılı ödenmiş sermaye

120.000.000.000-TL

 

İlçe nüfusu 100.001-500.000 arası olan yerleşim birimlerinde:

 

 

 

 

2004 yılı ödenmiş sermaye

210.000.000.000-TL

 

İlçe nüfusu 500.000 den fazla olan yerleşim birimlerinde:

 

 

 

 

2004 yılı ödenmiş sermaye

295.000.000.000-TL

Ulusal Radyo

2004 yılı ödenmiş sermaye

875.000.000.000-TL

 

Bölgesel Radyo

2004 yılı ödenmiş sermaye

210.000.000.000-TL

 

Yerel Radyo

 

 

 

 

İlçe nüfusu 25.000 e kadar olan yerleşim birimlerinde:

 

 

 

 

2004 yılı ödenmiş sermaye

21.000.000.000-TL

 

İlçe nüfusu 25.001-100.000 arası olan yerleşim birimlerinde:

 

 

 

 

2004 yılı ödenmiş sermaye

32.000.000.000-TL

 

İlçe nüfusu 100.001-500.000 arası olan yerleşim birimlerinde:

 

 

 

 

2004 yılı ödenmiş sermaye

45.000.000.000-TL

 

İlçe nüfusu 500.000 den fazla olan yerleşim birimlerinde:

 

 

 

 

2004 yılı ödenmiş sermaye

61.000.000.000-TL’den az

olmaması,

- Radyo ve televizyon yayıncılığı faaliyetlerinin birlikte yapılması halinde, yayınların ulusal, bölgesel ve/veya yerel olup olmadıklarına göre, yukarıda yazılı miktarların toplamlarının dikkate alınması."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik, 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

—— • ——

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —29/3/2001 tarihli ve 24357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliğinin değişik 16 ncı Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 —Uydu üzerinden yayın hizmeti veren yayıncı kuruluşların ödenmiş sermayelerinin, Üst Kurul tarafından hizmet türüne göre belirlenen miktardan az olmaması gerekir.

Yayıncı kuruluşun asgari ödenmiş sermayesi;

2004 yılı için asgari ödenmiş sermaye;

Radyo program yayınları için 48 Milyar TL

Televizyon program yayınları için 240 Milyar TL

olmalıdır.

Üst Kurul bu miktarları her yıl yeniden belirleyebilir.

Yayıncı kuruluşların radyo ve televizyon yayın faaliyetlerini birlikte yapmaları durumunda, kuruluşun asgari ödenmiş sermayesinin, yayının türü ve ortamına göre Yönetmelikte belirtilen asgari sermaye miktarlarının toplamı kadar olması şartı aranır."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen Uydu Platform İşletmecilerinden 2003 yılı için alınan ücret "120 Milyar TL" 2004 yılı için "154 Milyar TL" olarak belirlenmiştir.

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2004 Yılında Geçerli Olan Lisans ve Yayın İzni Katsayıları

Geçici Madde 2 —Uydu ortamından yayın yapacak olan yayıncı kuruluşların lisans ve izin ücretlerinin hesaplanmasına esas olan ULK katsayısı 2.570.000, UİK katsayısı 320.000 olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

2004 yılında uydu yayını lisans ücretleri;

Radyo program yayınları için

(U-RD)

25.7 Milyar TL

Televizyon program yayınları için

(U-TV)

128.5 Milyar TL

2004 yılı için uydu yayını izin ücretleri;

 

 

Radyo program yayınları için

(U-RD)

3.2 Milyar TL

Televizyon program yayınları için

(U-TV)

16 Milyar TL."

Yürürlük

MADDE 4 —Bu Yönetmelik, 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 —Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

—— • ——

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —28/3/2002 tarihli ve 24709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2004 Yılı İçin Geçerli Olan Asgari Ödenmiş Sermaye Katsayısı ve Miktarı

Geçici Madde 3 —Kablo ortamından yayın yapacak olan yayıncı kuruluşların asgari ödenmiş sermaye katsayısı ASK = 30.000 olarak belirlenmiştir.

Bu katsayıya göre, 15 inci maddedeki esaslar doğrultusunda yayıncı kuruluş ve 2004 yılı için asgari ödenmiş sermayesi;

Radyo program yayınları için 30 Milyar TL

Televizyon program yayınları için 150 Milyar TL

olmalıdır."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2004 Yılı İçin Geçerli Olan Lisans ve Yayın İzni Ücreti ve Katsayısı ile Kablo Platform İşletmecisi Ücreti Katsayısı

Geçici Madde 4 —Kablo ortamından yayın yapan kuruluşların lisans ücretlerinin hesaplanmasına esas olan kablolu yayın lisans katsayısı, KLK=2.570 olarak belirlenmiştir.

Bu katsayıya göre, 18 inci maddedeki esaslar doğrultusunda, yayıncı kuruluşların ödeyecekleri lisans ücretleri;

Tek İl’e yönelik yayın yapacak yayıncı kuruluşun;

 

Radyo program yayınları için

2.570.000.000-TL

Televizyon program yayınları için

25.700.000.000-TL

Birden fazla İl’e yönelik yayın yapacak yayın kuruluşun;

 

Radyo program yayınları için

12.850.000.000-TL

Televizyon program yayınları için

128.500.000.000-TL

olacaktır.

Kablo ortamından yayın yapacak olan yayıncı kuruluşların yayın izni ücretlerinin hesaplanmasına esas olan kablolu yayın izni katsayısı, KİK=9.250 olarak belirlenmiştir. Bu katsayıya göre, 28 inci maddedeki esaslar doğrultusunda yayıncı kuruluşların ödeyecekleri yıllık yayın izni ücretleri hesaplanır.

Kablo ortamında, platform hizmeti verecek olan kablo platform işletmecilerinin ödeyecekleri ücrete esas olan kablo platform hizmeti katsayısı KPK=154.000 olarak belirlenmiştir. Bu katsayıya göre, 19 uncu maddedeki esaslar doğrultusunda, kablo platform işletmecilerinden alınacak yıllık ücret hesaplanır."

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik, 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

—— • ——

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliğinin Geçici 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —19/10/2002 tarihli ve 24911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 —2004 yılı için Kapalı Devre Radyo Yayını Lisans Ücreti Katsayısı (KRLÜ) 410.000-TL ve Kapalı Devre Televizyon Yayını Lisans Ücreti Katsayısı (KTLÜ) 2.100.000-TL olarak belirlenmiştir."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik, 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Uygulayıcılara Pazarlanması ile İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/2)

MADDE 1 — 19/11/2003 tarihli ve 25294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/40 numaralı Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Uygulayıcılara Pazarlanması ile İlgili Tebliğ’in 14 üncü maddesinin (b) bendinin 3 nolu alt bendinde yer alan (Ek-4) ibaresi, (Ek-5) olarak düzeltilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Tebliğin 3 nolu ekinde yer alan "İl Müdürü" ibaresi "Genel Müdür" olarak düzeltilmiş ve (Ek-5) ilave edilmiştir.

MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 2)

Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 3/10/2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde “Bu Yönetmeliğin uygulama esasları gerekli hallerde Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Buna göre, aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek görülmüştür.

1. Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak sınırlı denetim, 1/1/2004 tarihinden itibaren 6 aylık ara mali tablolar itibariyle yapılacaktır.

2. 17/10/2003 tarihli ve 25262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’in 4 üncü maddesi ile en geç 1/3/2004 olarak belirlenen 2004 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim sözleşmelerinin Kuruma gönderilme tarihi, 1/6/2004 olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı