Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Ocak 2004

SALI

Sayı : 25359

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6719 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2003/6722 "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,  Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılmasına Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Adalet, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Sağlık Bakanlığı-Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliği

— Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/4)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/8 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/9 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/44 (2495 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/90 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/6719

Ekli “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 21/11/2003 tarihli ve 050804 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli ve 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. AKSU

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6722

2004 Mali Yılında uygulanacak ekli “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/12/2003 tarihli ve 34895 sayılı yazısı üzerine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1227

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-29-2004-121

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1227 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

26 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1402

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 22.01.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1222 sayılı yazımız.

b) 22.01.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-24-2004-116 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan yoğun programı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif  ŞENER

Başbakan V.    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

26 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06/C-1-2004-123

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 22.01.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1222 sayılı yazınız.

(b) 22.01.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-24-2004-116 sayılı yazımız.

(c) 26.01.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1402 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN, yoğun programı nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri’ne gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5461

1 — Açık bulunan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine,Müsteşar Yardımcısı (24553) Mehmet MUTLU’nun, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5. maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C.ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5465

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdür Yardımcılıklarından;

— Orta Avrupa ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığına,Denizcilik Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Halit ÇEVİK’in,

—Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına,Ömür ŞÖLENDİL’in,

—Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Haldun OTMAN’ın,

— NATO ve BAB Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Fatih CEYLAN’ın,

—Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Haluk ILICAK’ın,

—Enformasyon Dairesi Başkanlığına, Namık TAN’ın,

— Denizcilik-Havacılık Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet Vakur GÖKDENİZLER’in,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. GÜL

Başbakan

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5466

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Fethi Şahin HOROZ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5468

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ümüs TAŞCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5469

1 — Tunceli Milli Eğitim Müdürü Veli CUMA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5491

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği görevini yürütmek üzere Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin KARİP’in görevlendirilmesi 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5492

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Cumali TEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5470

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,Ecz. Eda CİNDOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5471

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çay İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına, Dr. Turgay TURNA’nın atanması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5472

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,Nevzat USLUCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5474

1 — Açık bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine,aynı yer Genel Müdür Yardımcısı H.İbrahim ÖZBAYAT’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5475

1 — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürü C. Fevzi UZUN’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5476

1 — Amasya İl Müdürü Ahmet MİLLİCİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5477

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Isparta İl Müdürlüğüne,Hakkari İl Müdürü Mücahit YEŞİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5494

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına,İstanbul İl Müdürü Tahir SÜTLÜOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5480

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Teftiş Kurulu Başkanı Ali Ulvi TEMEL’in atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5481

1 — İdari ve Mali İşleri Dairesi Başkanı İbrahim VATANSEVER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5482

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tekirdağ İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Halit ŞİŞMAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5484

1 — Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Çetin ONUR’un atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr.M.H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5485

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına Satılmış KARAKAYA’nın atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr.M.H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5486

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına, Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şeyda ODABAŞI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5487

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,Musa SAÇIKARA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5489

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, İsmail ÇARPATAN’ın, atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

26 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığından:

Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —28/8/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şef, şef yardımcısı ve başasistan olabilmek için adayın yabancı dil sınavından başarı belgesinin bulunması şarttır. İlgili dalda uzman olan profesör ve doçentler yabancı dil sınavından başarı belgesi bulunması şartından muaftır. Bu şart, şeflik sınavına başvuran, en az on yıllık şef yardımcısı olanlar bakımından da aranmaz.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek-1 de belirtilen kriterlere göre, ana dalda uzman olduktan sonra geçirilen her yıl başına:

a) Şeflik için, en az 20 ve üzerinde,

b) Şef yardımcılığı için, en az 15 ve üzerinde,

puan aldıkları jüriler tarafından yapılan ön incelemede tespit edilen adaylar ve ilgili dal uzmanı profesör ve doçentler ile en az on yıllık şef yardımcısı olanların yayınları değerlendirmeye alınır. Ön inceleme sonuçları bir tutanakla tespit edilir.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 11/9/2000 tarihli ve 24167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ü) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ü) Sorumlu Yönetici: Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden işverenle birlikte sorumlu olan, kombina ve mezbahalarda veteriner hekimi, parçalama tesisi, mamül madde üretim tesisi ve soğuk depo tesislerinde veteriner hekimi, gıda mühendisini ve ziraat fakültelerinin gıda bilimi bölümü mezunlarını,”

“v) Kontrolör: Yönetmelik kapsamındaki tüm tesislerin, Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu denetlemekle görevli, kombina ve mezbahalarda veteriner hekimi, parçalama tesisi, mamül madde üretim tesisi ve soğuk depo tesislerinde ise veteriner hekimi, gıda mühendisini ve ziraat fakültelerinin gıda bilimi bölümü mezunlarını,”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan personelin mesleki ehliyetlerini, şahsi kusur ve meziyetlerini tespit etme yetkisi, tanınacak Sicil Amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 112 nci maddesi ve 18.10.1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 08.09.1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Sicil amirleri

Madde 4 — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan memurların sicil raporlarını doldurmaya yetkili; birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin kimler olacağı Merkez Teşkilatı için (Ek-1) ve Taşra Teşkilatı için (Ek-2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

Madde 5 — Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

Madde 6 — Bakanlık Makamının 14.01.1987 tarihli ve 28 sayılı Olurları ile uygulamaya konulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği ile eki Sicil Amirleri Cetveli, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan personelin Disiplin Amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 124 üncü maddesi ile 24.10.1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17.9.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’in 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

Madde 4 — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan memurların disiplin ve üst disiplin amirleri, Merkez Teşkilatı için (Ek-1) ve Taşra Teşkilatı için (Ek-2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

Madde 5 — Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

Madde 6 — Bakanlık Makamının 5.9.1986 tarihli ve 5588 sayılı Olurları ile uygulamaya konulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile eki Disiplin Amirleri Cetveli yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; şekerin üreticiden tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak ulaşmasını sağlamak üzere Şirketler arasında satış zamanlarından kaynaklanan rekabeti bozucu şartları ortadan kaldırmak amacıyla, şeker satış miktarları üzerinden yapılacak kesinti ve prim ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu ile inülin şurubu hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (a) bendinde tanımlanan ve Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde belirtilen standartlara uygun olan A kotası şekerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 19/4/2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4634 sayılı Şeker Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,

b) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,

c) A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,

d) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

e) Şeker Fabrikası: Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere, 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,

f) Kanun : 4634 sayılı Şeker Kanununu,

g) Kurum: Şeker Kurumunu,

h) Kurul : Şeker Kurulunu,

i) Prim: Şekerin üreticiden tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak ulaşmasını sağlamak üzere şirketlerin ay başı – ay sonu stoğu ortalaması ve şeker satış fiyatları esas alınarak yapılacak depolama primi ödemelerini,

j) Kesinti : Şekerin üreticiden tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak ulaşmasını sağlamak üzere fiili şeker satış miktarları ve şeker satış fiyatları esas alınarak yapılacak kesintileri,

k) Şeker Satış Fiyatı : Depolama primi ve kesintisine esas olacak ve Şirketler tarafından pazarlama yılı başında Kuruma bildirilecek ürün bazında satış fiyatları ortalamasını,

l) Üretim İzin Belgesi : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yayınlanan 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik gereğince verilen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şeker Ticaretinde Depolama Kesintisi ve Prim Ödemelerine Dair Usul ve Esaslar

Prim ve Kesintiye Esas Miktarların Belirlenmesi ve Bütçelenmesi

Madde 5 — Kurum, her yıl en geç bir önceki pazarlama yılının Ağustos ayının 31’ine kadar, başlayacak olan pazarlama yılı için, Şirketlerin A kotası ile belirlenen arz miktarlarını dikkate alarak depolama prim ve kesintisi için tahmini bütçe yapar ve prim/kesintiye esas % oranı belirler. Ancak Şirketler, A kotası ile belirlenen yıllık arz miktarlarından farklı satış tahminleri olması halinde en geç bir önceki pazarlama yılının 15 Ağustos tarihine kadar Kurul’a yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

Herhangi bir pazarlama yılı için hesaplanan kesintilerin toplamı, hesaplanan primlerin toplamına eşit olacak şekilde belirlenir.

Bir pazarlama yılında primler ile kesintilerin toplamı birbirine eşit değilse fark, bir sonraki pazarlama yılına artı veya eksi olarak aktarılır.

Bütçede yer alacak tahmini primler toplamı, Şirketlerin A kotası veya bu maddenin birinci fıkrasında yer alan ve Şirketlerce Kurula beyan edilecek olan, yıllık tahmini satış miktarlarının şeker satış fiyatı ve Kurulca belirlenecek prim/kesintiye esas % oran ile çarpılması suretiyle bulunur.

Bütçe ile belirlenen ilgili pazarlama yılındaki tahmini primler toplamı, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen aktarma kadar artırılır veya eksiltilir. Çıkan rakam, A kotası dahilinde üretilmiş ve o pazarlama yılı boyunca pazarlanacak tahmini şeker miktarına bölünerek kesintiye esas miktar belirlenir.

Prim

Madde 6 — Depolama primi; Üretim İzin Belgesine sahip olup, stoklarında A şekeri bulunduran Şirketlere şekerin net ağırlığı üzerinden ödenir.

Herhangi bir ay için prime tabi miktar; o ayın başı ve sonunda stokta bulunan şeker miktarlarının aritmetik ortalamasına eşittir. Prime tabi miktar; 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin "Sorumluluk" başlıklı 7 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Şirketlerce, aylık dönemler halinde bir sonraki ayın ilk iki haftası içinde doğru ve tam olarak Kurula bildirilmesi zorunlu olan ay başı - ay sonu stok miktarları esas alınarak Kurulca hesaplanır. Bu yolla hesaplanan prime tabi miktar, şeker satış fiyatı ve kesinti ve prim ödemelerine esas Kurulca belirlenecek % oran ile çarpılarak tahakkuk edecek prim tutarı bulunur.

Prim hesabında ham şeker, verim veya şeker içeriği esas alınarak şeker eşdeğeri olarak ifade edilecektir.

Kanun’un 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, cari pazarlama yılı içinde, şirketlerin talep etmesi durumunda ve Kurulca uygun bulunması halinde, pazarlanamayan A kotasının tamamının veya bir kısmının, aynı pazarlama yılı içinde ihraç edilmek kaydıyla C şekerine aktarılması ve/veya gelecek yılın A kotasına aktarılması halinde, Kurum, mükerrer prim/kesintiye meydan vermeyecek şekilde ve bütçe denkliği esasına dayalı olarak ilgili Şirket için karar alma yetkisine sahiptir.

Sonradan renklendirilmiş, aromalandırılmış ve katkı maddesi ilave edilmek suretiyle ortaya çıkan ürüne (kahverengi şeker hariç) depolama primi verilmez.

Şekerin bir ambardan başka bir ambara taşınması durumunda, taşımanın yapıldığı ayın son günü saat 24.00’e kadar önceki ambarda olduğu varsayılarak, izleyen ayın ilk günü saat 00.00’dan itibaren yeni ambarda olduğu varsayılarak depolama primi ödenir.

Kesinti

Madde 7 — Depolama kesintisi; Üretim İzin Belgesine sahip olup, fiilen A şekeri satışı yapan Şirketlerden şekerin net ağırlığı üzerinden alınır.

Kesinti miktarının hesaplanmasında, içinde bulunulan pazarlama yılındaki tahmini primler toplamı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen aktarma kadar artırılır veya eksiltilir. Çıkan rakam, A kotası dahilinde üretilmiş ve o pazarlama yılı boyunca pazarlanacak tahmini şeker miktarına bölünür.

Kesinti miktarının hesaplanması amacıyla aşağıdaki işlemler "satış" sayılır:

a) Şekerin, Şirketin sahip olduğu veya kiraladığı başka bir ambara girmemek üzere üretildiği fabrikadan çıkışı,

b) Şirket ambarından çıkışı (ancak aynı şirketin bir ambarından diğerine şeker nakli elden çıkarma sayılmaz).

c) Şekerin şirket ambarından şeker çıkışı olmadan mülkiyet hakkının devri.

d) Şekerin şirket tarafından işlenerek Ortak Gümrük Tarifesi 17.01 pozisyonunda belirtilenlerin dışındaki bir ürüne dönüştürülmesi.

e) Şekere değişik tat veya renk verici maddeler katılması veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinde tanımlananlar dışındaki bir şekerle karıştırılması sonucu karışımın depolama primi hakkını kaybedecek hale gelmesi.

Dönüştürme Katsayısının Belirlenmesi

Madde 8 — Ham şeker için depolama prim ve kesintisinin hesaplanmasında beyaz şeker eşdeğerine dönüştürme katsayısı Kurul tarafından belirlenir. Seçilen yöntem bir pazarlama yılı boyunca değiştirilemez.

Tahsilat ve Ödemeler

Madde 9 — Herhangi bir ay için, izleyen ayın en geç sonuna kadar Kurum, prime hak kazanmış veya kesintiye tabi olacak her şirketin; almaya hak kazandığı toplam prim miktarını ve tahakkuk eden toplam kesinti miktarını belirler.

Birinci fıkrada belirlenen miktarlar ile ilgili ödeme veya tahsilat; altı aylık dilimler halinde olmak üzere, ilk dilim ilgili pazarlama yılının Nisan ayı içinde, ikinci dilim ise izleyen pazarlama yılının Ekim ayı içinde yapılır.

Farkların Düzeltilmesi

Madde 10 — Fiili stoklar ile prime/kesintiye yönelik olarak kaydedilen stoklar arasında bir farklılık çıkması halinde, gerekli düzeltmeyi yapmak Kurumun yetkisindedir. Fazla ödendiği tespit edilen prim miktarı Kurum tarafından, ilgili Şirkete bildirilir. Şirket bu meblağı bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde Kurum hesabına yatırır.

Depoların Teknik Özellikleri

Madde 11 — Şekerin Prim ödemesine hak kazanabilmesi için aşağıdaki teknik özelliklere sahip depolarda muhafazası gereklidir.

a) 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinde belirtilen koşulları haiz olmalıdır.

b) Ambar zemini asfaltlanmış beton olmalıdır.

c) Toprak düzeyinden yaklaşık 1 metre yukarıda inşa edilmelidir.

d) Ambarın uzun duvarları kuzey-güney yönünde olmalıdır.

e) Her bir metre karelik alana en çok 4 ton şeker istiflenmelidir.

f) Zemin üzerine zeminden 10-15 cm yukarıda olacak şekilde kalın ve kuru tahtadan yapılmış ızgara yerleştirilmeli, şeker torbaları veya kutuları bu tahtanın üzerine istiflenmelidir.

g) Gerekli denetimlerin her zaman yapılabilmesi ve Şirketlerin böyle bir denetlemenin her zaman mümkün olacağını temin etmesi gereklidir.

h) Mücbir sebeplerden dolayı yukarıdaki şartları taşımayan ambarlara şekerin geçici olarak nakli Kurulun bilgisi dahilinde mümkündür.

i) Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce inşa edilmiş ambarlarda bu maddenin (c) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme ve Yürürlük

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Üretim İzin Belgesine sahip olmayan şeker fabrikalarının iki yıl içinde bu belgeyi almaları şarttır.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce katılım payı gelirleri hesabından depolama primi ödemelerinde kullanılmak amacıyla depolama kesintisi hesabına aktarılan tutarlar depolama primi olarak ödenir.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik 2004-2005 pazarlama yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu yürütür.

—— • ——

Hazine Müsteşarlığından:

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 26/12/1994 tarihli ve 22153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Sigorta ve reasürans şirketleri, deprem teminatı primleri, bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarının primleri ile bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarının birikim primleri dışındaki primler için cari rizikolar karşılığı ayırmak zorundadır.

Cari rizikolar karşılığı, yürürlükte bulunan poliçeler için tahakkuk etmiş primlerden komisyonlar düşüldükten sonra kalan tutarın gün esasına göre ertesi yıla veya yıllara sarkan kısmından oluşur.

Cari rizikolar karşılığının gün esasına göre hesaplanması mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon işlemlerinde, 1/8 esasına göre cari rizikolar karşılığı ayrılması mümkündür.

Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat sigortası sözleşmelerinde, son üç ayda tahakkuk etmiş primlerden komisyonlar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 50'si cari rizikolar karşılığı olarak ayrılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25 — Sigorta ve reasürans şirketleri, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş hasar ve tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri için muallak hasar ve tazminat karşılığı ayırmak zorundadır.

Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, sigorta ve reasürans şirketlerinin bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla hesap dönemlerindeki sonuçları dikkate alınır.

Muallak hasar ve tazminat karşılığının hesaplanması sırasında, hesaplanmış veya tahmin edilmiş, eksper, bilirkişi, danışman, dava ve haberleşme giderleri de dahil olmak üzere hasar ve tazminat dosyalarının tekemmülü için gerekli tüm gider payları dikkate alınır.

Sigorta şirketleri, her hesap döneminde branşlar itibariyle muallak hasar ve tazminat karşılığı yeterlilik tablosu düzenlemek ve diğer mali tabloları ile birlikte yayımlamak zorundadır. Bu tablo, sigorta şirketlerinin son beş yıl itibari ile ayırdığı muallak hasar ve tazminat karşılığının, bu karşılıkların konusu olan dosyalara ilişkin olarak tüm gider payları da dahil olmak üzere fiilen ödemiş olduğu hasar ve tazminatlar bedeli toplamına oranı olan muallak hasar ve tazminat karşılığı yeterlilik oranını gösterir.

Muallak hasar karşılığı yeterlilik oranının; cari hesap dönemi hariç olmak üzere, son beş yıllık ortalamasının yüzde 90’ının altında olması halinde, sigorta şirketlerince cari hesap döneminde, bu oran ile yüzde 90’oranı arasındaki fark tutarı kadar muallak hasar ve tazminat karşılığı yeterlilik farkı ilave edilir.

Yeni faaliyete geçilen branşlara ilişkin hesaplamalarda, bu branşa ilişkin sektör ortalamaları, bu ortalamaların bulunmaması durumunda ise sigorta şirketine ait en son veriler kullanılır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin başlığı "Mali Bünye Zafiyeti ve Kaynak Kullanım Oranları" olarak değiştirilmiş ve 16/1/1998 tarihli ve 23232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 29 uncu maddesinin başına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Madde 29 — Bir sigorta ve reasürans şirketinin;

a) Mali bünyesinin sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek şekilde zayıfladığının, yapılan yerinde denetim sonucu düzenlenen raporla veya Müsteşarlıkça belirlenen finansal analiz oranlarına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilmesi,

b) Herhangi bir nedene dayanmaksızın, hasar ve tazminatlarını yasal süreleri içerisinde ödememe veya geç ödeme uygulamasını mutad ve yaygın hale getirmesi,

c) Özellikle riski yüksek branşlarda olmak üzere, yeterli miktarda ve kalitede reasürans teminatına ya da bu riskleri karşılayacak oranda özkaynağa sahip olmaması,

d) Bünyesinde, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte iç denetim sistemlerinin bulunmaması,

e) Bilgi işlem ve veri tabanı alt yapısının gözetim ve denetim için gerekli özelliklere sahip olmaması,

f) Tüm acenteleri tarafından gerçekleştirilen işlemleri de dahil olmak üzere, poliçe sahiplerine ilişkin gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin bilgilerin, Müsteşarlıkça belirlenen süreler içerisinde sigorta şirketine bildirilmemesi ve poliçe sahiplerinin bu bilgilere ulaşamaması,

g) Kayıt dışı poliçe düzenlediğinin tespit edilmesi,

7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan diğer hallerle birlikte, mali bünyesinin sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek şekilde zayıfladığı hallerden sayılır."

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 — Bu Yönetmeliğin hükümleri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 20/1/2004

Karar No

: 2004/4

İşyeri

: Tekkan Plastik Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi G-109

 

Tuzla-Tepeören/İSTANBUL

B.M. Dosya No

: 565922.34

Tespiti İsteyen

: Tekkan Plastik Kalıp San. ve Tic.Ltd. Şti.

İnceleme : Tekkan Plastik Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin ana sözleşmesinde ağırlıklı lastik ve plastik üzerine çalışma yapılmasının yer aldığı, üretimde Polistiren, ABS ve Poliproblen petrol ürünlerinin hammadde olarak kullanıldığı, işyerinde yapılan asıl işin Enjeksiyon işleri olduğu, Arçelik A.Ş. tarafından üretilen çamaşır makinası kapaklarının üretimi işlerinin yapıldığı, bundan başka yine plastik çamaşır makinası ayağı (takoz), elektrik süpürgesi hortumu kelepçeleme işlerinin yapıldığı, yapılan işlerin tamamının plastik hammaddeye dayalı olduğu, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı “Petrol,Kimya ve Lastik” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Tekkan Plastik Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı “Petrol,Kimya ve Lastik” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

KARAR

TARİH : 23/1/2004

KARAR NO : 2004/8

KONU : Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. bağlı ortaklıklarından

İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.’nin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 13/1/2004 tarih, 364 sayılı yazısına istinaden; Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. bağlı ortaklıklarından İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.’de (İGSAŞ) bulunan % 99,9854 oranındaki kamu hissesinin “satış” yöntemiyle blok olarak özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesi’nde belirtilen hususlar çerçevesinde, yapılan ihale kapsamında elde edilen nihai teklifler ve değer tespit sonuçları incelenerek;

— İGSAŞ’ta bulunan % 99,9854 oranındaki kamu hissesinin; 100.500.000.- (Yüzmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek, 100.000.000.- (Yüzmilyon) ABD Doları bedelle ikinci en yüksek teklifi veren GAP Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına,GAPGübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek, 98.500.000.- (Doksansekizmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren Yılfert Gübre ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Yılfert Gübre ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

—Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

KARAR

TARİH : 23/1/2004

KARAR NO : 2004/9

KONU : Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. bağlı ortaklıklarından

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.’nin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 13/1/2004 tarih, 364 sayılı yazısına istinaden; Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. bağlı ortaklıklarından Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.’de bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin “satış” yöntemiyle blok olarak özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesi’nde belirtilen hususlar çerçevesinde, yapılan ihale kapsamında elde edilen nihai teklifler ve değer tespit sonuçları incelenerek;

— Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.’de bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin; 83.100.000.- (Seksenüçmilyonyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Yılyak Yakıt Pazarlama Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Yılyak Yakıt Pazarlama Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek, 82.100.000.- (Seksenikimilyonyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek, 77.100.000.- (Yetmişyedimilyonyüzbin) ABD Doları bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren Gübretaş Gübre Fabrikaları T.A.Ş.’ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Gübretaş Gübre Fabrikaları T.A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

—Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

Esas Sayısı : 2002/44

Karar Sayısı : 2002/90

Karar Günü : 8.10.2002

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 9. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 22.7.1981 günlü, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin, Anayasa’nın 10., 67., 68. ve 70. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Son beş yıl içerisinde bir siyasi partiye üye olduğu anlaşılan davacının, atama onayının iptal edilmesi işlemine karşı açtığı davada, 2495 sayılı Kanun’un 16. maddesinin 1. fıkrasının “h” bendinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.”

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA’nın katılımlarıyla 14.3.2002 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ ile Ertuğrul ERSOY’un karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kurallarıyla, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Başvuran Mahkeme, 22.7.1981 günlü, 2495 sayılı “Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun”un 16. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin iptalini istemiştir. Ancak, itiraz konusu kural, Anayasa Mahkemesi’nin 8.10.2002 günlü, Esas:2002/38, Karar: 2002/89 sayılı kararıyla iptal edilmiş olduğundan itiraz konusu kural hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

IV- SONUÇ

22.7.1981 günlü, 2495 sayılı “Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun”un 16. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 8.10.2002 günlü, E. 2002/38, K. 2002/89 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU KURAL HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 8.10.2002 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA

Üye

Mehmet ERTEN

 

 

Esas Sayısı : 2002/44

Karar Sayısı : 2002/90

KARŞIOY GEREKÇESİ

1982 Anayasası’nın Geçici 15. maddesinin, 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya (6.12.1983) kadar geçecek süre içinde, çıkarılan kanunların, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasa’ya aykırılığının iddia edilemeyeceğine ilişkin son fıkrası 3.10.2001 günlü 4709 sayılı Yasa ile madde metninden çıkarılmış, ancak aynı kurala koşut düzenleme getiren 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasanın 25. maddesi değiştirilmemiştir. Bu durumda, Anayasa değişikliğine karşın belirtilen dönemde çıkarılan yasaların Anayasa’ya uygunluğunun denetlenmesini engelleyen 2949 sayılı Yasa’nın 25. maddesinin ihmalinin mi iptalinin mi gerektiğinin tartışılması gerekmiştir.

Anayasa’nın 152. maddesinde “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır” denilmektedir. Maddede “davaya bakmakta olan mahkeme” yönünden bir sınırlandırma getirilmediğinden başka bir anlatımla, “mahkeme” kavramı yönünden, diğer mahkeme ve yüksek mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasında bir ayırım yapılmadığından iptal ve itiraz başvuruları nedeniyle incelediği davalarda Anayasa Mahkemesi’nin de davaya bakmakta olan Mahkeme olduğunda duraksanamaz.

2949 sayılı Yasa’nın 18. maddesinin 2. bendinde “Mahkemelerce kendisine Anayasa’nın 152 inci maddesine göre intikal ettirilen işleri ve Yüce Divan sıfatıyla çalışırken veya siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda aynı madde gereğince ön mesele olarak bakması gereken işleri karara bağlamak” Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Burada, yalnız Yüce Divan sıfatıyla çalışırken veya siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalardan söz edilmesi ise ön mesele olarak kabul edilen işlerin bunlarla sınırlı olduğu anlamına gelmemekte, Anayasa Mahkemesinin asıl işlevi olan Anayasa’ya uygunluk denetiminin yanı sıra görevlendirildiği bu iki konuda doğabilecek duraksamaları önleme amacına yönelik bulunmaktadır. Tersine görüşlerin kabulü ise, Anayasa Mahkemesi’nin baktığı işe göre “mahkeme” niteliğinin değişeceği gibi hukuksal gerçeklerle bağdaşmayan sonuçlar doğurur.

Öte yandan, Anayasa’nın 152. maddesinin “Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi” biçimindeki başlığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin “diğer mahkemeler”den ayrı tutularak bu kapsama girmediğinden bahisle iptal ve itiraz başvurularına ilişkin davalarda uyguladığı bir kuralın, Anayasa’ya aykırılığını incelemeyeceği sonucuna varılamaz. Eğer bu maddedeki “mahkeme” sözcüğü ile sadece hukuk düzeni içinde yer alan diğer mahkemelerin anlatılmak istendiği, Anayasa Mahkemesi’nin bu nitelendirmenin dışında kaldığı kabul ediliyorsa, Yüce Divan ve Siyasi Parti kapatma davalarında da Anayasa’ya aykırılık sorununu ön mesele olarak inceleyememesi gerekir. Çünkü bir yüksek mahkemenin, sadece kimi davalarla sınırlı olarak “mahkeme” sayılacağı, öteki yargılama faaliyetlerinde ise böyle nitelendirilemeyeceği düşünülemez. Ayrıca, Anayasa maddelerinin başlıkları Anayasanın 176. maddesine göre Anayasa metninden sayılmaz.

Anayasa yargısının kabul edildiği bir hukuk sisteminde, Anayasa’nın üstünlüğünün ve bağlayıcılığının sağlanabilmesi için bir zorunluluk olmadıkça, ihmal yoluna gidilmesi olağan ve kabul gören bir yöntem değildir. Bu bağlamda, Anayasa’nın 138. maddesindeki, hâkimlerin Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm vereceklerine ilişkin kuralla hakimlerin, doğrudan Anayasa’yı uygulayabilmeleri değil bakmakta oldukları bir davada uygulayacakları kuralları Anayasa’ya aykırı bulmaları halinde bunların iptalleri için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurmaları sağlanarak aykırılığın giderilmesi amaçlanmıştır. Mahkemelerin, Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vardıkları kuralları ihmal ederek doğrudan Anayasa’yı uygulayabileceklerinin kabulü, Anayasa’ya uygunluk denetiminin Anayasa Mahkemesine verildiği bir hukuk sistemine ve onu yansıtan Anayasa’ya aykırılık oluşturur.

Anayasa’nın Geçici 15. maddesinin son fıkrasının 4709 sayılı Yasa ile kaldırılmasından önceki dönemde, bu fıkra kapsamına giren kimi yasalardaki kuralların Anayasa’da yapılan değişiklikler sonucu Anayasa’ya aykırı duruma gelmelerine karşın Mahkemelerde görülmekte olan davalarda bunların Anayasa’ya aykırılıklarının ileri sürülememesi nedeniyle aradaki aykırılık, iptalin imkânsızlığı karşısında, kimi durumlarda zorunlu olarak ihmal yoluyla giderilmeye çalışılmıştır. Bir hukuk karmaşasının yaşandığı tartışmasız olan bu dönem, 4709 sayılı Yasanın getirdiği değişiklikle sona ermiştir. Artık Türk hukuk sisteminde “ihmal” yöntemini haklı kılacak bir neden kalmamıştır. Ayrıca bu yöntem, ihmal edilmekle dolaylı olarak Anayasa’ya aykırı oldukları saptanan kimi kuralların varlıklarını sürdürmelerine neden olmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2949 sayılı Yasa’nın 25. maddesi iptal edilmeden, bu maddenin ihmali yoluyla esasın incelenmesine geçilemeyeceği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Sayfa Başı