Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Ocak 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25356

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/6734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerine Yönelik Vize Uygulamasının Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

Yönetmelik

— Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Genelgeler

— Yurt Dışı Görevlendirmelere İlişkin Bilgilerin 7 Gün Önceden Gönderilmesi. ile İlgili 2004/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

— Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması ile İlgili 2004/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

— Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin İthalat: (2004/14) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 30)

Kurul Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 1187 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/111 (4250 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4619 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/1 Sayılı Kararı

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

Danıştay Kararı

— Danıştay Onbirinci Dairesinin E: 2003/755, K: 2003/4283 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/6734

19 Aralık 2003 tarihinde Taşkent’te imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerine Yönelik Vize Uygulamasının Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 31/12/2003 tarihli ve KOVD/544931 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Mehmet Ali ŞAHİN

     

Başbakan V.

     

M. V.GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

C. ÇİÇEK

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Sayfa Başı


Yönetmelik

 

Kafkas Üniversitesinden:

Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları

Kayıt, Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak ilkeleri tespit etmektir.

Öğrencilerin, Sağlık Yüksekokullarından lisans diploması alabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini tamamlamaları gerekir.

Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokullarını kapsar.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

 

Üniversite

: Kafkas Üniversitesini,

 

Rektör

: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

 

Senato

: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

 

Yüksekokul

: Sağlık Yüksekokulllarını,

 

İlgili Kurul

: Sağlık Yüksekokullları Kurulunu,

 

İlgili Yönetim Kurulu

: Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksekokula Giriş

 

Yüksekokula Giriş ve Kesin Kayıt

Madde 3 — Sağlık Yüksekokulllarına alınacak öğrenci sayısı ve giriş koşulları; Sağlık Yüksekokulları Kurullarının önerisi, Kafkas Üniversitesi Senatosunun kararı ve Yüksek-öğretim Kurulunun koyacağı esaslar çerçevesinde belirlenir. Sağlık Yüksekokullarına kayıtlar, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Rektörlükçe ve belirlenen tarihlerde yapılır.

Kayıt için öğrencinin kendisinin müracaatı zorunludur. Ancak, mazereti olan ve mazeretlerini belgeleyen adayların kaydı yasal temsilcileri tarafından da yaptırılabilir.

Süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenci, Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Sağlık Yüksekokullarına kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

- Lise ve dengi meslek okulu mezunu olmak, (Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

- ÖSYM sınavları sonucunda o öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak.

A- Türk Uyruklu Öğrencilerden İstenen Belgeler

1) Lise ve dengi meslek okulu diplomasının aslı, (Yeni tarihli ve resimli çıkış belgesi ile kayıt yapılabilir. Ancak, öğrenci birinci yarıyıl sonuna kadar lise diplomasının aslını getirmek zorundadır.)

2) ÖSYM "Sınav Sonuç Belgesi",

3) "Nüfus Cüzdanının Onaylı Sureti",

4) Askerlik çağına gelmiş erkek öğrencilerden, "askerlik tecil belgesi" veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

5) Yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda 14 adet fotoğraf (Renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır.)

6) Yeni tarihli "ikamet belgesi",

7) Öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretlerinin ödendiğini gösteren makbuz,

8) "Sağlık Kurulu Raporu".

B- Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenen Belgeler

1) "Ortaöğretim Belgesi", (Ortaöğretim belgesinin aslı, noterden onaylı tercümesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinden alınan denklik belgesinin aslı)

2) ÖSYM Yabancı uyruklu öğrenci sınavı "Sınav Sonuç Belgesi",

3) "Öğrenim vizesi" bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi ile Emniyet Müdürlüğünden alınan "ikamet tezkeresi"nin fotokopisi, (Orta-öğretimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden yükseköğrenimine başlama hakkı kazanan yabancı uyruklu adaylar ile Türkiye’de en az bir yıl ikamet ve çalışma izni bulunan yabancıların çocukları, pasaportlarında "öğrenim vizesi" aranmadan mevcut ikamet tezkereleri ile kayıt yaptırabilirler.)

4) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutunda 14 adet fotoğraf, (Renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır.)

5) Öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz,

Öğrenciler Kafkas Üniversitesine kesin kayıt sırasında öğrenimleri süresince takip edecekleri yabancı dili belirlerler. Daha sonra bu konudaki değişiklik istekleri, ilk yarıyıl içerisinde Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulları Kararı ile değiştirilebilir.

Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılır ve ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptıkları belirlenirse, hangi yarıyılda olurlarsa olsunlar, tespit edildiği andan itibaren Sağlık Yüksekokulları ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Sağlık Yüksekokullarından ayrılmış olsalar bile kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Kayıt Yenileme

Madde 4 — Bir eğitim-öğretim programında ders ve uygulamaların toplam saati, bir yarıyılda; alt sınıftaki dersler ve Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17/c maddesindeki dersler dahil, haftada 40 saatten fazla olamaz. Ancak, Sağlık Yüksekokullarında öğrencilerin dersin devamını almış olmaları şartıyla bu sınır aşılabilir. Ders kayıtlarında öncelikli olarak, tekrar dersler yazılır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresinden önce mezun olamaz.

Tek ders sınavı sonucunda üçüncü sınıftan alınacak derslerin devam durumu üçüncü haftadan itibaren dikkate alınır.

Öğrenciler ders kayıtlarında Sağlık Yüksekokulu Kurullarının koyacağı esaslara uymak zorundadırlar. Derse yazılım kartlarında Danışman ve Bölüm Başkanının onayı aranır.

Sağlık Yüksekokullarında birinci sınıftan tekrar dersi (Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17/c maddesindeki dersler hariç) olan öğrenciler, 3 üncü ve daha sonraki sınıflardan ders alamazlar.

Ders kayıtları yarıyıl başlangıcından üç (3) iş günü önce başlar ve yarıyılın 2 nci iş günü çalışma saati bitiminde sona erer. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Kaydını yeniletmeyen öğrencilere o yarıyıl için herhangi bir öğrenci belgesi verilmez.

Belirli bir dersin başarılmış olması, başka bir dersin alınabilmesinin ön koşulu olabilir. Hangi ders/derslerin bir başka dersin ön koşulu olduğu müfredat programında belirtilir.

Öğrenci ders kaydını yenilerken Sağlık Yüksekokulları müfredatında yer alan önkoşullu dersleri dikkate almak zorundadır. Bir dersin ön koşulu olan dersten başarılı olmayan öğrenci o derse kayıt yaptıramaz.

Derse yazılım kartları, yarıyılların başlamasını takip eden bir ay içerisinde Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırılır.

Kayıt yenileme süresi Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. Bu süreleri uzatmak Senatonun yetkisindedir.

Tek dersten kalmış olan öğrencilerin, yukarıda belirtilen kayıt süresi içerisinde harçlarını yatırmaları şartıyla, tek ders sınav sonuçları açıklanıncaya kadar ders kayıt hakları saklı tutulur. Tek ders sınav sonuçlarının ilanından sonraki iki (2) iş günü içinde ders kayıtları yapılır, bu süreyi aşan öğrencinin ders kaydı yapılmaz ve o yarıyıla devam etme hakkını kaybetmiş sayılır.

Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aşmamak kaydıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurullarınca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir.

Öğrenci, Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurullarınca kabul edilmiş mazereti yoksa, ders kaydını kendisi yenilemek zorundadır.

Kesin kayıt ve Güz Yarıyılı kayıt yenileme sırasında öğrenci, harcının ilk taksidini; Bahar Yarıyılı kayıt yenileme sırasında ise kalanını ödememişse, kaydı yapılmaz ve yenilenmez.

Harçlar

Madde 5 — Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar Yüksek-öğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılır. Kayıt silme halinde alınan katkı payları iade edilmez.

Kimlik Kartı

Madde 6 — Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca bir kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartlarının kaybedilmesi halinde yenisinin verilmesi için bir gazete ilanı ile birlikte, emniyet makamlarından alınacak yazının, Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletmeleri halinde ücret karşılığı kendilerine yeniden öğrenci kimlik kartı verilir.

Öğrenci İşleri

Madde 7 — Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme işlemleri ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibakların yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulları yetkilidir.

Sağlık Yüksekokullarını kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi, dosyalarının tutulması, diplomaların düzenlenmesi işlemleri, askerliklerin tecili, transkript (not dökümü) ve öğrenci belgelerinin verilmesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Ancak, işlemlerin daha süratli ve aksamadan yürütülmesi amacıyla Rektörün onayı ile bu işlerin tamamı veya bir kısmı Sağlık Yüksekokulları Müdürlükleri tarafından da yürütülebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimin Esasları

 

Eğitim – Öğretim Düzeyi

Madde 8 — Kafkas Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulları, Sağlık Yüksekokulu Kurulları Kararı ve Rektörlüğün onayı ile Yüksek Öğretim Kurulunun tespit edeceği ilkeler çerçevesinde örgün öğretim türünde ve lisans düzeyinde eğitim ve öğretim yaptırabilir.

Eğitim – Öğretim Yılı

Madde 9 — Bir eğitim ve öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl resmi tatil günleri hariç, 70 iş günüdür.

Dersler haftanın normal çalışma günlerinde yapılır. Gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günlerinden de yararlanılır.

Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak, zorunlu hallerde Sağlık Yüksek-okulları Kurulları Kararı ve Senatonun onayı ile derslerin yıllık olarak düzenlenmesi de mümkündür.

Eğitim-Öğretim ve sınav takvimi (Akademik Takvim) en geç Mayıs ayı içerisinde Üniversite Senatosunda karara bağlanır. Aksine bir karar olmadıkça, eğitim ve öğretim Ekim ayı içerisinde başlar.

Eğitim – Öğretim Süresi

Madde 10 — Sağlık Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi 8 yarıyıl (4 yıl) ’dır.

Lisans düzeyinde öğrenim yapan Sağlık Yüksekokullarının 4 yıllık eğitim-öğretim programının 7 yılda bitirilmesi zorunludur.

Bununla birlikte, bu süre (7 yıl) sonunda kayıtlı olduğu Sağlık Yüksekokullarından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir.

Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse indirenlere, bu beş ders için 3 yarıyıl, ek sınavları almadan 5 derse kadar başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl, 3 veya daha az dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. (Staj ve uygulamalar başarısız ders sayılmaz) Bunlardan uygulamalı, uygula-ması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarı yıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için Sağlık Yüksekokulları ile ilişiği kesilen birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla 3 dersten başarısız olan öğrencilere 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı, ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri 3 dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilen öğrenciler başvurmaları halinde (yarıyıl içi veya yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın) Sağlık Yüksekokullarının her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

Belirtilen sürelerin saptanmasında Kafkas Üniversitesi Kayıt Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde gösterilen mazeretleri sebebiyle geçen süreler dikkate alınmaz.

Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenci, ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olmak kaydı ile öğreniminin bütününü tamamlayamaz durumda kalırsa, talebi üzerine ön lisans diploması verilir.

Eğitim-Öğretim Kapsamı

Madde 11 — Eğitim-Öğretim; teorik dersler, uygulamalar, projeler, laboratuvar, atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, seminerler, ödevler, paneller, bitirme tezleri vb. çalışmaları kapsar. Sağlık Yüksekokullarında staj ve uygulamalara ilişkin esaslar Sağlık Yüksekokulları Kurullarının belirlediği ve Senato tarafından kabul edilen, bir yönerge doğrultusunda yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Programları ve Öğrencilerin Ders Yükü

 

Eğitim-Öğretim Programları

Madde 12 — Hangi derslerin hangi öğretim elemanları tarafından verileceği Sağlık Yüksekokulları Kurullarınca görüşülerek karara bağlanır ve uygulamaya konulur. Ders müfredatları ise ilgili öğretim elemanı tarafından ait olduğu yarıyıl başlama tarihinden en geç 15 gün önce Sağlık Yüksekokulları Kurullarına sunulur ve kabul edildiği takdirde uygulamaya konulur. Yeni açılan programların yarıyıl dersleri ve kredi saatleri Sağlık Yüksekokulları Kurullarından geçtikten sonra Senatonun onayı ile yürürlüğe girer, derslerde değişiklik söz konusu olduğunda da aynı yol izlenir.

Öğrenim Birimi

Madde 13 — Öğrencilerin öğrenim birimi "kredi" dir. Bir kredi; bir yarıyılda, bir saatlik teorik ders ya da seminer, iki saatlik laboratuvar, iki saatlik problem çözümü, iki saatlik sportif uygulamalar ya da üç saatlik klinik çalışması türünden uygulamalara ait bir ölçü birimidir.

Stajlar ve yaz kurslarında, teorik ve pratik ders saatlerinin toplamı bu ölçüye göre, kredi yönünden değerlendirilebilir.

Bir dersin teorik ve pratik çalışmaları kapsaması halinde, her türlü çalışmalar için hesaplanacak krediler toplamı, o dersin toplam kredisini oluşturur.

Danışmanlık ve Koordinatörlük

Madde 14 — Öğrencilere; idari işler, eğitim-öğretim ve diğer konularda yardımcı olmak amacıyla Sağlık Yüksekokulları Kurullarınca danışman ya da koordinatörler görevlendirilir. Bunların belirlenmesi ve görevleri ile ilgili esaslar Sağlık Yüksekokulları Kurullarınca düzenlenir.

Ders Türleri

Madde 15 — a) Zorunlu Dersler: Öğrencilerin kaydoldukları Sağlık Yüksekokullarına eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları derslerdir.

b) Seçmeli Dersler: Sağlık Yüksekokullarının belirli ders programı içinde danışmanın muvafakati ve Bölüm Başkanı onayı ile öğrencilerin alabileceği derslerdir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler, zorunlu dersler gibi işlem görür. Süresi içinde bırakılan seçmeli derslerin yerine yenisi alınabilir.

Seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40 ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de oluşabilir.

c) 2547 Sayılı Kanunun 5-ı Maddesindeki Dersler:

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri zorunlu ve kredili olup, 60 ders saatinden az olmamak üzere en az iki yarıyılda okutulur.

- Zorunlu olmamak koşulu ile Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar derslerinden biri iki yarıyılda ve haftada 2 şer saat olarak okutulur.

Ders Saatleri ve Derslerin Dağılımı

Madde 16 — Bir öğrencinin haftada alacağı haftalık ders saati, derslerin yarıyıl dağılımı, teorik/uygulama oranları Sağlık Yüksekokulları şartlarına ve özelliklerine göre, Sağlık Yüksekokulları Kurulları tarafından düzenlenir.

Her dersin süresi 45 dakikadır.

Devam ve Ders Tekrarı

Madde 17 — Teorik derslere, uygulamalara ve laboratuvar çalışmalarına devam zorunludur. Devam durumu, dersin öğretim elemanınca kontrol edilir ve sınavlardan önce Bölüm Başkanlığı veya Sağlık Yüksekokulları Müdürlükleri tarafından ilan edilir.

Bir öğrenci yarıyılda almış olduğu bir dersin, teorik saatlerinin % 70, uygulama, laboratuvar çalışmalarının % 80 ine devam etmek zorundadır. Aksi halde devam etmemiş sayılır, sınavlara alınmaz ve başarısız olur. Derslere devamsızlığın mazereti yoktur.

Öğrenciler, devam aldıkları bir derste başarısız olurlarsa, o dersin müteakip ilgili dönemlerde ki ara sınavlarına girmeksizin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerek eğitimlerini devam ettirebilirler. Bu durumda, geçme notunun hesaplanmasında, öğrencinin daha önce almış olduğu ara sınav notları dikkate alınır. Ancak, isteyen öğrenciler, başarısız olduğu derslerin ara sınavlarına ders kayıt formlarında belirtmek şartıyla katılabilirler. Bu durumda öğrencilerin almış oldukları en son ara sınav notu geçerlidir.

Kayıt sırasında ara sınava gireceğini belirten öğrenci sınava girmediği takdirde sıfır almış sayılır.

Öğrenci bir derse kayıt yaptırıp devam sağlamadığı takdirde, o dersi müteakip ilgili dönemlerde devamını sağlayıncaya kadar yasal süresi içerisinde tekrar eder ve sınav şartlarını yerine getirir. Devamını almamış öğrenci sınavlara giremez, sınava girmiş olsa dahi sınavı iptal edilir.

Bir öğrenci, bir dersten devam aldığı halde ilgili dersin sınavlarında başarısız olduğu için derse devam etmek isterse, kayıt esnasında bu durumu bildirir ve o dersi sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla tekrar eder. Daha önce devam aldığı halde başarısız olmuş öğrenci, isterse başarısız olduğu derslere idarenin izniyle, dinleyici olarak katılabilir.

Teorik ve uygulamalı derslerin uygulama veya laboratuvarından başarısız olan öğrenci, devam almış olsa dahi müteakip dönemde o dersin uygulamasını yeniden almak ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Ancak teorik kısmından başarısız olmuş uygulamadan başarılı olmuşsa teorik dersin sadece sınavlarına girme zorunluluğu vardır.

İçinde bulundukları yarıyılda alınacak ders saatlerinin tekrarlanacak ders saatleri ile çakışması halinde, öğrenciler öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim süresindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav Türleri ve Değerlendirme Esasları

 

Sınav Türleri ve Uygulaması

Madde 18 — Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme, 1/3 baraj sınavı, mazeret sınavı, ek sınav, muafiyet, tek ders mezuniyet sınavları olarak düzenlenir.

Öğrenciler sınavlara girmek için kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadır.

Öğrencinin girmeye hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not sehven ilan edilmiş olsa dahi, iptal edilir.

Sınavlar; yazılı, sözlü (komisyonca) veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir.

Staj ve uygulama sonunda sınav yapma mecburiyeti doğarsa staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağını Sağlık Yüksekokulları Kurulları belirler.

Sınavların nasıl ve hangi türde uygulanacağına Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulları karar verir ve sınav programlarında bu durum belirtilir.

Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınav programları bölüm başkanlıkları ya da Sağlık Yüksekokulları Müdürlükleri tarafından tespit edilir ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

Sınav sonuçları, yarıyıl sonu sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen 10 gün içerisinde, 1/3 baraj sınavı sonuçları ise sınavın yapıldığı tarihi izleyen iki gün içerisinde bölüm Başkanlıkları veya Sağlık Yüksekokulları Müdürlüklerince; bütünleme sınav sonuçları sınavların yapıldığı tarihi izleyen 15 gün içerisinde Sağlık Yüksekokulları Müdürlüklerinin izni ile öğrenci işleri tarafından ilan edilir.

Sınav evrakı ve tutanakları bir ay içerisinde Sağlık Yüksekokulları Müdürlüklerine teslim edilir ve iki yıl muhafaza edilir.

Arasınavlar

Madde 19 — Ara sınavlar; bir yarıyıl devam eden derslerde bir veya iki; iki yarıyıl devam eden derslerde iki veya dört kez yapılan sınavlardır. Bir yarıyılda iki ara sınav yapıldığı takdirde, önceki ara sınav sonuçları daha sonraki ara sınav tarihinden önce ilan edilir. Bu sınavlar yazılı yapıldığı taktirde süresi en az bir ders saatidir. Ara sınavlara girmeyen öğrenci bu sınavlardan sıfır (0) almış sayılır.

Ara sınavların hangi tarihte yapılacağı, bölüm başkanlığı ya da Sağlık Yüksekokulları Müdürlükleri tarafından tespit ve ilan edilir.

Bir sınıf için, bir günde en çok iki ara sınav yapılabilir.

Ara sınav not ortalaması, aritmetik ortalama ile hesaplanır.

Yarıyıl Sonu Sınavları

Madde 20 — Yarıyıl sonu sınavları; öğrencinin öğretimi tamamlanan derslerden başarı durumunu belirlemek amacıyla, yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır. Yazılı sınavların süresi en az bir ders saatidir. Bu sınava girmeyen öğrenci sıfır (0) almış sayılır.

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için öğrencinin;

a) Ders kaydını yaptırmış,

b) Teorik derslerin % 70 ine; uygulama/laboratuvarın % 80 ine katılmış,

c) Uygulamaları/laboratuvarı başarılı olarak tamamlamış olması gerekir.

Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve o dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlar.

Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girip giremeyeceği, sınavdan önce Bölüm Başkanlığı ya da Sağlık Yüksekokulu Müdürlüklerince duyurulur.

Uygulamalı derslerin yarıyıl sınavları ve bütünleme sınavları teorik veya teorik-pratik şeklinde yapılabilir.

Bir dersin uygulaması, laboratuvarı ayrı ayrı planlanmış ise yukarıdaki koşullar; ders, uygulama ve laboratuvar için ayrı ayrı geçerlidir. Uygulamalı derslerde, uygulama sınavı yapıldığı takdirde sonuçlarının yarıyıl sonu sınavlarına etki dereceleri Sağlık Yüksekokulları Kurullarında karara bağlanır.

Bir yarıyılı kapsayan dersin yarıyıl sonu sınavı o yarıyılın; iki yarıyılı kapsayan derslerin yıl sonu sınavı ise ders yılının sonunda yapılır.

Bütünleme Sınavı

Madde 21 — Bütünleme sınavı; yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp da sınava girmeyen ya da girip başarılı olamayan öğrenciler için açılan bir sınavdır.

Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl sonu sınavından en az on beş gün sonra yapılır.

Bütünleme sınavlarının sonuçları ilan edilmeden önce, Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulları her dersteki başarı durumlarını gözden geçirir, gerektiğinde incelenmesine karar verir ve sonucu ondan sonra ilan eder.

Baraj Sınavı (1/3)

Madde 22 — Baraj sınavı (1/3); yarıyıl sisteminde eğitim-öğretim yapan Sağlık Yüksekokulları’nda birinci sınıf derslerini bir ders dışında (Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17/c maddesindeki dersler hariç) iki eğitim-öğretim yılı içerisinde başaran ve ayrıca mazereti nedeni ile giremediği derslerden Ekim ayının ilk haftası içerisinde mazeret sınavına alınıp tek ders bırakan öğrencilere, Sağlık Yüksekokullarına bir dilekçe ile müracaatı halinde, başarısız olduğu tek ders için Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulu Kararı ile Ekim ayının üçüncü haftası içinde açılan müstakil bir sınavdır. Bu sınavda, 100 başarı notu üzerinden en az 50 puan alan öğrenci, bu dersten aldığı ara sınav notlarına bakılmaksızın başarılı sayılır. Bu sınavdan aldığı not ders notu olarak kabul edilir ve üçüncü sınıf derslerine kayıt yaptırabilir.

Mazeret Sınavı

Madde 23 — Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için öncelikle; Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde belirtilen koşullardan birinin Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması gerekir.

Mazeret sınavı, ara sınav ve bütünleme sınavları için geçerli olup, mazeretle ilgili belgeler mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Sağlık Yüksekokulları Müdürlüklerine ulaştırılır.

Ara sınava ait mazeret sınavları o yarıyılın son haftası içerisinde yapılır.

Bütünlemenin mazeret sınavı, müteakip yarıyılların ilk haftası içerisinde yapılır.

Yarıyıl sonu, mazeret ve tek ders sınavlarının mazeret sınavı yoktur.

Ek Sınav

Madde 24 — Öğrencinin Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen sınavlardan yararlanabilmesi için, kendi müracaatı ve Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulu Kararı gereklidir.

Öğrenciler ek sınav haklarını azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen ilk ve ikinci genel sınav dönemlerinde kullanırlar. Öğrencinin, sınavdan başarılı sayılabilmesi için 50 (elli) alması yeterlidir.

Tek Ders Mezuniyet Sınavı

Madde 25 — Öğrenciler, normal eğitim-öğretim programını tamamladıkları halde tek bir ders dışında tüm derslerini başarı ile tamamlamışlarsa, Sağlık Yüksekokulu Müdürlüklerine bir dilekçeyle müracaat etmeleri halinde, mezun olabilmeleri için başarısız durumda oldukları bu bir dersten, Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulu Kararı ile hangi yarıyılda kaldıklarına bakılmaksızın en yakın yarıyılın bütünleme sınavlarından sonra en geç bir ay içinde yapılacak tek ders sınavına alınırlar. Şayet öğrenciler bütünleme mazeret sınavlarının sonucunda tek bir dersten kalmışlarsa, bütünleme mazeret sınavlarını takip eden en geç bir ay içerisinde tek ders sınavlarına alınırlar. Bu sınavda 100 başarı notu üzerinden en az 50 puan alan öğrenci, bu dersten aldığı ara sınav notlarına bakılmaksızın başarılı sayılır. Bu sınavın tarih, yer ve saatleri ile ilgili Bölüm Başkanlığı ya da Sağlık Yüksekokulları Müdürlükleri tarafından duyurulur.

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 26 — Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu (geçme notu) ağırlıklı ortalama olup, en az tam not olarak 50 olmalıdır. Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav not ortalamasının başarı notuna katkısı % 30, yarıyıl sonu notunun başarı notuna katkısı ise % 70 tir. Ayrıca ara sınav notu ne olursa olsun, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında öğrencinin en az 50 puan alması zorunludur. Bütünlemeye kalmış öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl sonu sınavlarındaki değerlendirme esası uygulanır. Bununla birlikte, öğrencinin teorik sınavlarına girebilmesi için uygulamadan başarılı olması gerekir.

Ara sınav ortalamalarındaki kesirli sayılar en yakın tam sayıya çevrilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 27 — Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, sonuçların ilanından sonra en geç beş (5) iş günü içinde, itirazını bir dilekçe ile Sağlık Yüksekokulları Müdürlüklerine yapar ve sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. Sınav sonuçlarına yapılan itiraz ilgili öğretim elemanına iletilir. Not düzeltmeleri ancak maddi hata görüldüğünde, öğretim elemanının önerisi üzerine bölümce ve Sağlık Yüksekokulu Müdürlüklerine bildirilir. İnceleme sonucu kesindir. Sonuç öğrenciye tebliğ edilir.

Sınavlarda Kopya Yapılması

Madde 28 — Sınavlarda kopya yapanlar, teşebbüs edenler, kopya verenler ve yardım edenler ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım ettiği anlaşılan öğrenciler, sınavdan sıfır (0) almış sayılırlar ve haklarında "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" uyarınca disiplin kovuşturması açılır.

Staj ve Uygulama

Madde 29 — Öğrencilerin yapacağı staj ve uygulamalarla ilgili yöntem ve değerlendirme esasları, daha önce Sağlık Yüksekokulları Kurulları tarafından hazırlanıp; Senatoca kabul edilen Staj ve Uygulama Yönergesi ile yürütülür.

Mezuniyet Tarihi

Madde 30 — Öğrencinin mezuniyet tarihi Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurullarının aldığı karar tarihidir. Ancak, bu tarihe kadar staj, uygulama, bitirme ödevi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri müteakip ilgili akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payını öderler.

Mezuniyet ve Başarı Derecesi

Madde 31 — Öğrencilerin mezuniyet ve başarı dereceleri, tamamladıkları öğretim programındaki ağırlıklı not ortalaması esas alınarak belirlenir.

Ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun dersin kredi değeri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması hesaplanmasında, kesirli sayılar tam sayıya çevrilmeden aynen yazılır.

Sağlık Yüksekokulları mezuniyet için gerekli olan toplam krediyi müfredat programında belirtir.

Ağırlıklı not ortalamasının derecelendirmesi aşağıdaki gibidir:

NOT :                DERECE :

85-100               Pekiyi

65-84                 İyi

50-64                 Orta

Diplomalar

Madde 32 — Sağlık Yüksekokulları tarafından verilecek diplomalar; lisans düzeyinde olmak üzere Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenir.

Diplomanın ön yüzünde;

a) Öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarih ve numarası,

b) İlgili birimi, bölümü, programı ve kazanılan unvanı,

c) Sağlık Yüksekokulları Müdürlerinin ve Kafkas Üniversitesi Rektörünün imzaları bulunur.

Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz.

Diplomanın arka yüzünde;

Doğum yeri ve tarihi, baba adı, anne adı, tabiiyeti, yüksekokul numarası gibi öğrenci kimliği ile ilgili diğer bilgiler yer alır.

Diplomalar seri numarası ile standart boyutlarda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca veya Sağlık Yüksekokulları Müdürlüklerince verilecek örneğe göre bastırılır.

Diplomalar, Müdürlüklerin ve Rektörlüğün soğuk damgaları ile mühürlenerek imzalanır.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere diplomasını alırken iade edilmek üzere, geçici bir mezuniyet belgesi verilir.

"Mezuniyet Belgesi" veya "Diploma" verilebilmesi için öğrencilerin, katkı payları ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine Mezuniyet Belgesi / Diploma verilmez.

Diplomalar bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçen ve kayıptan dolayı verildiğini belirten bir belge düzenlenir.

"Geçici Mezuniyet Belgesi" ile "Diplomasını Kaybedenlere Mahsus Belgenin" ön yüzünde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu Rektör Yardımcısının imzası bulunur.

Bitirme veya Diploma Tezi

Madde 33 — Sağlık Yüksekokullarından mezun olacak bir öğrenciye, tez veya diploma çalışması ya da mezuniyet çalışması (Bitirme tezi, diploma tezi) adı altında, çalışmalar yaptırılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Esaslar

 

Mazeretler

Madde 34 — Kayıt, uygulama ve sınav şartlarından birini haklı ve geçerli bir neden yüzünden yerine getiremeyen ve kayıt donduran öğrencilerin hakları saklı tutulur.

Öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenimine devam eder.

Mazeretle ilgili başvurular, mazeretin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde yapılır. Daha sonraki başvurular işleme konmaz.

Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 35 — Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencilerin usulüne uygun olarak, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı rapor, (hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, kurumlara ait sağlık merkezleri ve benzeri) Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurullarınca değerlendirmeye tabi tutulur. Bu konuda yönetim kurulunun takdir hakkı saklıdır.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin d/2 bendi uyarınca, öğretim aksaması sonucu doğacak olaylar dolayısıyla öğrenime Yüksek Öğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c) Tabii afetlerden dolayı öğrencinin öğrenimine ara vermiş olması, (Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile)

d) Birinci derecede kan bağı olan ve sıhri hısımlarının (dünürlük ve evlenmeden gelen akrabalık) ağır hastalığı, ölümü halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi ve Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurullarınca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerden dolayı, öğrencinin eğitim-öğretime ara verme talebinin Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulları tarafından kabul edilmesi,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

i) Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurullarının mazeret olarak kabul edeceği ve Kafkas Üniversitesi Yönetim Kurulunca tasdik edilecek diğer haller.

Yukarıdaki mazeretlere bağlı olarak öğrenimi aksayan veya aksayacak olan bir öğrenciye, Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulları öğrenime ara verme izni verebilir.

Kayıt Dondurma

Madde 36 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular öğrencilerin mazeretlerini belgelemeleri halinde, yarıyılın ilk 15 günü içerisinde yapılır. Askerlik, tutukluluk hali, tabii afetler ve sağlık nedenleri ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Bu tür mazereti olan öğrencilerden ders kaydı yaptırmaları şartı aranmaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde, eğitim–öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir ve bu haklardan, ders kaydı yaptıranlar yararlanabilirler. Sağlık Yüksekokulları Kurullarınca raporu geçerli sayılan öğrencilerin kayıt veya eğitimlerini dondurma istekleri rapor süresince uygulanır. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz.

İzin

Madde 37 — Aşağıdaki hallerde öğrencilere Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulunun Kararı ve Kafkas Üniversitesi Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir.

a) Öğrencinin eğitim ve öğrenimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkanların doğması halinde,

b) Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere Üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince milletler arası seviyede yurt içi ve yurt dışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları için, Sağlık Yüksekokulları Müdürlüklerinin kararı ve Rektörün uygun görüşü ile görevlendirilen öğrencilerimiz, görevlendirme süresi içerisinde, giremedikleri ders ve sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Yüksekokula Yeniden Kayıt ve Muafiyet

Madde 38 — Yükseköğretim Kurumlarından daha önce kendi isteği ile ayrılanlar, başarısızlık nedeni ile ilişkisi kesilmiş veya mezun olmuş öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş yoluyla Sağlık Yüksekokullarına giriş koşullarını yerine getirip, kayıt yaptırdıktan sonra muafiyet isteğinde bulunan öğrencilerin aldıkları derslerin müfredat programları ve transkriptine istinaden dersi veren öğretim elemanının ve intibak komisyonunun da görüşü alınarak Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulları Kararı ile muafiyet verilebilir. Öğrenciler muafiyet isteklerini, yarıyılların ilk iki haftası içinde yapmak zorundadırlar. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmaz.

Yabancı dille eğitim veren hazırlık sınıfları ve ortak zorunlu yabancı dil derslerinde her eğitim öğretim yılı başında Üniversite tarafından bir muafiyet sınavı açılır. Bu sınavdaki başarı için muaf tutulacak dersteki geçerli başarı notu aranır.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 39 — Kendi istekleri ile öğrencilikten ayrılacak olanlar Sağlık Yüksekokulları Müdürlüklerine veya Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar. Kaydı silinen öğrencinin Kafkas Üniversitesine verdiği diploma, kendi isteği üzerine geri verilir. Lise diplomasının arka yüzüne Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilişiği kesildiği belirtilir, mühürlenir ve imzalanır. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

Kayıt Silme

Madde 40 — Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:

a) Başka bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci olarak kayıtlı bulunmak, (Açıköğretim Fakülteleri hariç.)

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince Üniversiteden çıkarma cezası almak,

c) Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurullarınca kabul edilecek haklı ve geçerli bir özür dışında öğrenimine üst üste iki yarıyıl ara vermiş olmak,

d) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiyatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu almak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurullarınca karar verilmiş olması,

e) Harçların yatırılmaması nedeniyle kayıtlarının silinmesine karar verilmiş olması,

f) Eğitim-Öğretim programının gerektirdiği azami süre içinde öğrenimini tamamlayamamak veya tamamlayamayacağının anlaşılması. (Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen durumda olan öğrencilerin hakları saklı olup, bu maddenin işletilmesi sonucunda başarısızlığının devam etmesi)

Yatay Geçişler

Madde 41 — Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokullarına naklen geçmek isteyen öğrenciler hakkında "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre işlem yapılır. Ayrılacak kontenjanlar ile eğitim–öğretim programlarına intibak esasları Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurullarınca kararlaştırılır. Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokullarından başka bir üniversiteye yatay geçiş yaparak giden ancak tekrar geri dönmek isteyen ve dosyaları gönderilmemiş öğrenciler, yarıyılın başlamasını takip eden yirmi (20) gün içerisinde müracaatları halinde yönetim kurulunun vereceği kararla geri dönebilirler. Dosyaları gönderilen öğrencilerin geri dönüşü olamaz.

Dikey Geçiş

Madde 42 — Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına kayıt ve intibakları "Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulu Kararları ile yapılır.

Disiplin İşleri

Madde 43 — Disiplin kovuşturması ve cezası Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesinde belirtilen hükümler ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler. Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tevkif kararı olan veya aranmakta olduğu resmi makamlarca Sağlık Yüksekokullarına bildirilenler sınava alınmaz ve sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan hükümlülük hali sona ermiş olanların tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulünü Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulları kararlaştırabilir.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 44 — Her türlü tebligat, öğrencinin yüksekokula kayıt esnasında bildirdiği adrese PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Sağlık Yüksekokullarında ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Sağlık Yüksekokullarına kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu yüksekokuluna dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller Yürürlük, Yürütme

 

Madde 45 — a) Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda karar verme yetkisi Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurullarının önerisi üzerine Kafkas Üniversitesi Yönetim Kuruluna aittir.

b) Müfredat değişikliğinde olabilecek intibak sorunları, Sağlık Yüksekokulları Yönetim Kurulları Kararı ile giderilir.

Yürürlük

Madde 46 — Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

 

Sayfa Başı


Tebliğler

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin

İthalat: (2004/14) Sayılı Tebliğde Değişiklik

Yapılması Hakkında Tebliğ

 

31/12/2003 tarihli ve 25333 1 inci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2004/14 sayılı Tebliğ”de aşağıda belirtilen değişiklik ve ilaveler yapılmıştır.

MADDE 1-Tebliğin 1 inci maddesi aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevresi Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde Ek I,II,III,IV-a, IV-b’de ve V’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve isimleri yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2- Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki d ve e bentleri eklenmiştir.

“d) Montreal Protokolü’nün Pekin Değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (EK F’de yer almayan) ülkelerden, EK V’te GTİP’ları ile isimleri belirtilen maddelerin,

e)Montreal Protokolü’nün Montreal Değişiklikleri uyarınca, Montreal değişikliklerine taraf olmayan (EK G’de yer almayan) ülkelerden, Tebliğin 5 inci maddesinde (tabloda) GTİP’ları ile isimleri belirtilen maddelerin,”

MADDE 3- Tebliğin 3 üncü maddesinin 1 inci cümlesi aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Aşağıdaki tabloda GTİP ve isimleri verilen maddelerin, EK D’de belirtilen zorunlu kullanım alanları ile mevcut ekipmanın bakım, onarım ve servis ihtiyacı için gerek duyulan ithalat da dahil olmak üzere, Montreal Protokolü ve Değişikliklerine taraf olmayan ülkelerden yapılacak ithalat yasaktır.”

MADDE 4- Tebliğe aşağıda yer alan EK V, EK F ve EK G eklenmiştir.

 

EK V

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2903.49.10.00.11

Flordiklor metan (HCFC-21)

2903.49.10.00.12

Klorodiflor metan (HCFC-22)

2903.49.10.00.13

Klorflor metan (HCFC-31)

2903.49.10.00.14

Flortetraklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-121)

2903.49.10.00.15

Diflortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-122)

2903.49.10.00.16

Diklortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-123)

2903.49.10.00.17

Klortetraflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-124)

2903.49.10.00.18

Flortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-131)

2903.49.10.00.21

Diklordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-132)

2903.49.10.00.22

Klortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-133)

2903.49.10.00.23

Flordiklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-141)

2903.49.10.00.24

Klordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-142)

2903.49.10.00.25

Klorflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-151)

2903.49.10.00.26

Florhekzaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-221)

2903.49.10.00.27

Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-222)

2903.49.10.00.28

Triflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-223)

2903.49.10.00.31

Triklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-224)

2903.49.10.00.32

Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-225)

2903.49.10.00.33

Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-226)

2903.49.10.00.34

Florpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-231)

2903.49.10.00.35

Diflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-232)

2903.49.10.00.36

Triklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-233)

2903.49.10.00.37

Diklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-234)

2903.49.10.00.38

Klorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-235)

2903.49.10.00.41

Flortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-241)

2903.49.10.00.42

Diflortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-242)

2903.49.10.00.43

Diklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-243)

2903.49.10.00.44

Klortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-244)

2903.49.10.00.45

Flortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-251)

2903.49.10.00.46

Diflordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-252)

2903.49.10.00.47

Klortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-253)

2903.49.10.00.48

Flordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-261)

2903.49.10.00.51

Klordiflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-262)

2903.49.10.00.52

Klorflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-271)

2903.49.10.00.59

Diğerleri

2903.49.20.00.00

Diğerleri

2903.49.40.00.00

Diğerleri

2903.49.80.00.00

Diğerleri

3824.71.00.00.12

142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan) karışımı

3824.79.00.00.00

Diğerleri

 

EK F

 

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL

PROTOKOLÜ PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

ABD

MACARİSTAN

ALMANYA

MADAGASKAR

AVRUPA TOPLULUĞU

MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM)

BARBADOS

MALDİV ADALARI

BULGARİSTAN

MALEZYA

BURİNDİ

MAURİTİUS

BURKİNA FASO

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ

ÇEK CUMHURİYETİ

MONAKO

DANİMARKA

NORVEÇ

FİLLANDİYA

PALAU

FRANSA

PANAMA

GABON

SAİNT LUCİA

GUATEMALA

SAMOA

GUİNEA BİSSAU

SAO TOME AND PRINCIPE

HIRVATİSTAN

SENEGAL

HİNDİSTAN

SEYŞEL ADALARI

HOLLANDA

SİERRA LEONE

İNGİLTERE

SLOVAKYA

İSPANYA

SLOVENYA

İSVEÇ

SOMALİ

İSVİÇRE

SRİ LANKA

JAMEİKA

ŞİLİ

JAPONYA

TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ

KANADA

TOGA

KOMOR ADALARI

TRİNİDAD VE TOBAGO

KONGO

URUGUAY

KORE DEMOKRATİK CUM.

ÜRDÜN

LÜKSEMBURG

YENİ ZELANDA

EK G

 

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL

PROTOKOLÜ MONTREAL DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

ABD

BOLİVYA

ALMANYA

BOSNA HERSEK

ANTİGUA VE BARBUDA

BULGARİSTAN

ARJANTİN

BURKİNA FASO

AVRUPA TOPLULUĞU

BURUNDİ

AVUSTURALYA

CAPE VERDE

AVUSTURYA

CİBUTİ

AZARBEYCAN

ÇAD

BAHREYN

ÇEK CUMHURİYETİ

BANGLADEŞ

DANİMARKA

BARBADOS

EL SALVADOR

ESTONYA

MARSAL ADASI

FİNLANDİYA

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ

FRANSA

MISIR

GABON

MOĞOLİSTAN

GRENADA

MONAKO

GUATEMALA

NİJER

GUINE BISSAU

NİJERYA

GUYANA

NORVEÇ

GÜRCİSTAN

PALAU

HAİTİ

PANAMA

HİNDİSTAN

PARAGUAY

HIRVATİSTAN

POLONYA

HOLLANDA

PORTEKİZ

İNGİLTERE

ROMANYA

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

SAMOA

İSPANYA

SAO TOME AND PRINCIPE

İSRAİL

SENEGAL

İSVEÇ

SEYŞEL ADALARI

İSVİÇRE

SİERRA LEONE

İTALYA

SİNGAPUR

İZLANDA

SLOVAKYA

JAMAİKA

SLOVENYA

JAPONYA

SOLOMON ADALARI

KANADA

SOMALİ

KENYA

SRİ LANKA

KIRGIZİSTAN

ST. KİTTS VE NEVİS

KOLONBİYA

ST. LUCİA

KOMOR ADALARI

SURİYE

KONGO

ŞİLİ

KORE CUMHURİYETİ

TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

TAYLAND

KUVEYT

TOGO

LİTVANYA

TRİNİDAD VE TOBAGO

LÜBNAN

TUNUS

LÜKSEMBURG

TUVALU

MACARİSTAN

UGANDA

MADAGASKAR

URUGUAY

MAKEDONYA(ESKİ YUGOSLAVYA CUM.)

ÜRDÜN

MALDİV ADALARI

VENEZUELLA

MALEZYA

YEMEN

MALİ

YENİ ZELANDA

MARİTUS

MADDE 5-Bu Tebliğ 24.01.2004 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6-Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Gümrük Müsteşarlığından:

 

Gümrük Genel Tebliği

(Gümrük İşlemleri)

(Seri No: 30 )

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 204 üncü ve Gümrük Yönetmeliği’nin 651 inci maddesi gereğince BİLGE sistemi çerçevesinde gümrük işlemleri yürütülen gümrük idarelerinde teminat alınması gereken birden fazla işlem için götürü teminat uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Götürü Teminat

Madde 2- Bu Tebliğdeki şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, gümrük rejimleri gereğince teminata bağlanması gereken tüm kamu alacaklarını kapsayacak şekilde tek bir götürü teminat verilebilir.

Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyanın ithaliyle ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, gümrük işlemlerine ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.

Götürü teminat sisteminin uygulandığı durumda, teminat tutarından düşüm yapılmak suretiyle takibat yapılmaz.

Götürü teminat sisteminden, yalnızca A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olan yükümlüler yararlanabilir.

Götürü teminat; tedavülde olan nakit Türk Lirası, bankaların verecekleri teminat mektupları, nominal değerleri üzerinden kabul edilen hazine tahvil ve bonoları, T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği efektif alış kuru üzerinden hesaplanan dövizler olarak verilir. Ancak, iskontolu tahvil ve bonoların işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilecek değerler üzerinden kabulü gerekir.

Aranacak Belgeler

Madde 3- Götürü teminat sisteminden yararlanmak isteyen yükümlüler tarafından aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat edilir.

a) Gümrük yükümlülüğünü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için götürü teminat sisteminden yararlanılmak istenildiğini, vergi numarasını ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin tarih ve numarasını, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların ithalatının yapılıp yapılmadığını gösterir dilekçe.

b) Örneği EK-1’de bulunan ve bir önceki yılda toplam teminat konusu rejim beyannameleri ile teminat konusu toplam değeri gösterir tablo.

c) 2 inci maddede belirtilen ve götürü teminat olarak kabul edilecek değer (Teminatın teminat mektubu olarak verilmesi durumunda örneği EK-2’de bulunan ve Gümrük Yönetmeliğinin 59 numaralı ekine uygun olması gerekmektedir.)

d) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların ithalatı yapılıyor ise vergi borcu olmadığını gösterir belge.

Teminatlarda Süre- Miktar

Madde 4- Götürü teminat sisteminden yararlanmak için örneği EK-2’de bulunan Gümrük Yönetmeliğinin 59 numaralı ekine uygun verilecek banka teminat mektubunun süresi en az üç yıldır. Müsteşarlığa ibraz edildiği tarihte hazine tahvil ve bonolarının vadesi en az üç yıl olmalıdır.

Teminat, süresinin/vadesinin dolmasından en geç 15 gün önce, 3 üncü maddede belirtilen belgelerle müracaat etmek suretiyle, yükümlü tarafından ibraz edilecek yeni bir teminat ile değiştirilir.

Teminat mektupları Gümrük Müsteşarlığı adına düzenlenir ve teminatlar Gümrükler Genel Müdürlüğünce Ankara Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne verilir. Teminatlara ilişkin alındı Ankara Gümrük Saymanlık Müdürlüğünce ilgili yükümlülere gönderilir.

Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilecek teminat tutarı bir önceki yılda gümrük işlemleri nedeniyle teminat konusu olan toplam değerin %10’udur. Ancak;

a) Teminatın dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyayı da içermesi halinde 250.000 EURO, dahilde işleme rejimi dışındaki gümrük işlemlerini kapsaması halinde ise 75.000 EURO’ dan az olamaz.

b) Teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde teminat tutarının 10 milyon EURO’yu; bunun dışında her durumda 2 milyon EURO’yu aşmayan miktarda verilmesi mümkündür.

Teminat, bu miktarlar karşılığı Türk Lirası olarak da verilebilir.

EURO cinsinden verilen teminat mektupları, teminat mektubunun düzenlendiği günkü T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilmek suretiyle teminat miktarı hesaplanır.

Götürü teminat tutarı, yıllık olarak Müsteşarlıkça belirlenir.

Söz konusu tutarların belirlenmesi için götürü teminattan yararlananlar tarafından her 1 yıllık süre bitiminden 15 gün önce bir önceki yılda toplam teminat konusu rejim beyannameleri ile teminat konusu toplam değeri gösterir 3 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen tablo ile Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) Müsteşarlık genel evrakına girecek şekilde müracaat edilir. İnceleme sonucuna göre eksik kalan teminat tamamlanabileceği gibi yeni bir teminatla da değiştirilebilir.

Bir yıllık sürenin başlangıç tarihinin tespitinde teminat mektubunun düzenlendiği tarih, hazine tahvil ve bonolarının verilmesi durumunda kabul tarihi esas alınır.

Bildirim

Madde 5- Götürü teminat sisteminden yararlanacak kişilerin başvurusunun kabulü halinde, sistemden yararlanacak yükümlüler ve teminatın içeriğine ilişkin bilgiler programa girilmek suretiyle Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) BİLGE Sistemine tanıtılır.

Ayrıca, götürü teminat sisteminden yararlanacak yükümlüler bir yazı ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bildirilir.

Sistemin İşleyişi

Madde 6- Teminatlı bir gümrük işlemi yapılması sırasında daha önce sisteme tanıtılan teminatı kullanmak isteyen yükümlü, beyannamenin veya özet beyanın tescili aşamasında teminat tutarı ile beraber teminat türünü de “Götürü Teminat” olarak belirler ve sorumlu, taşıyıcı veya alıcıya ilişkin kullanılabilir teminat kaydı bu kişilerin vergi numarasına bağlı olarak otomatik olarak ekrana gelir.

Beyanname veya özet beyan BİLGE Sistemi üzerinde kapatıldığında, götürü teminat tutarında herhangi bir düşüm yapılmaz.

Diğer Hükümler

Madde 7- Götürü teminat sisteminden yararlananların bu tebliğde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya gümrük mevzuatının ihlali durumunda, aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

a) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen teminatın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde, teminat yeni bir teminat ile değiştirilir.

b) Götürü teminat sisteminden yararlanan yükümlünün, bu sistemden yararlanma şartlarından birini kaybetmesi halinde, götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı iptal edilir.

c) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen, götürü teminattan yararlanma hakkını etkileyecek nitelikteki bilgilerde eksikliğin sonradan tespiti halinde, ilk tespitte yükümlü 6 ay süre ile bu haktan yararlandırılmaz . Ayrıca yükümlü hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre işlem yapılır. İkinci tespitte ise yükümlünün götürü teminattan yararlanma hakkı iptal edilir.

d) Kamu alacağının tahsil edilememesi halinde, bu alacak teminattan karşılanır. Daha sonra bakiye borcu kaldığı takdirde, zamanaşımı da dikkate alınmak sureti ile geciktirilmeksizin bu meblağın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsili yönünde işlem yapılır. Ayrıca yükümlünün götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı iptal edilir.

e) Götürü teminattan yararlananların, bu Tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca teminatın süresinin/vadesinin dolmasından en geç 15 gün önce teminatı yeni bir teminat ile değiştirme başvurusunda bulunmaması halinde, ilk tespitte yükümlü hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre işlem yapılır. İkinci tespitte yükümlü bir yıl süre ile bu haktan yararlandırılmaz, ayrıca yükümlü hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre işlem yapılır. Üçüncü tespitte yükümlünün götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı iptal edilir.

f) Yükümlünün her yıl bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen tablo ile müracaat etmek suretiyle teminatını güncellememesi durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uygulanır ve teminatını güncelleştirene kadar götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınır.

g) Yükümlünün götürü teminattan faydalanmaktan vazgeçmesi durumunda götürü teminattan faydalanma hakkı iptal edilerek bu husus BİLGE sistemine tanıtılır ve durum Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bildirilir.

Herhangi bir nedenle, götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı tamamen ortadan kalkan yükümlünün, teminatlı gümrük işlemleri teminata bağlandıktan sonra götürü teminatı iade edilir.

Geçici bir süre götürü teminattan yararlanma hakkı iptal edilenlerin, götürü teminatı iade edilmez ve bu süre boyunca teminatlı işlemlerinde ilgili gümrüğe yeniden teminat verilir. Yükümlünün ilgili gümrüğe yeniden teminat verme işlemleri tamamlandıktan sonra götürü teminatı iade edilir.

İkinci fıkranın (c) ve (e) bentlerinde sayılan cezaların uygulanmasında, birinci tespit ile ikinci tespit arasında 5 yıllık bir zaman aralığı göz önünde bulundurulur.”

Yetki

Madde 8- Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 9- 11/07/2002 tarihli, 24812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği ve 06/09/2002 tarihli, 24868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

Sayfa Başı


Kurul Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

 

Karar Sayısı: 1187                                                                                                               Karar Tarihi: 22.01.2004

 

Kurul Başkanlığının 21.01.2004 tarihli yazısı ve ekinin incelenmesi sonucunda;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer alan “İhtiyaç duyulması halinde mevcut daire başkanlıklarının birleştirilmesi, genişletilmesi, kaldırılması ve bağlı bulunduğu başkan yardımcılığının değiştirilmesi ile yeni daire başkanlıklarının kurulmasına Kurum Başkanının teklifi üzerine Kurul yetkilidir.” hükmü uyarınca, İnsan Kaynakları Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarının birleştirilerek, aynı Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı olmak üzere görevleri ekte yer alan ve yardımcı hizmet birimi kapsamında “İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı”nın kurulmasına ve bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere sevk edilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

22/01/2004 tarihli ve 1187 sayılı

Kurul Kararı Eki

 

İNSAN KAYNAKLARI VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

a) Kurumun iş ve insangücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,

b) Kurumun gelir-gider tahminlerini yapmak, bütçesini hazırlamak ve uygulamasını takip etmek ve kesin hesabını hazırlamak,

c) Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak,

d) Personelin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

e) Personelin ücret ve diğer mali haklarına ilişkin düzenlemeleri hazırlamak,

f) Performans değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak,

g) Personelin seçilme usul ve esasları, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile personele ilişkin diğer mevzuat çalışmalarını yürütmek ve uygulamasını sağlamak,

h) Çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı izlemek,

i) Faaliyetlerine son verilen bankaların Kuruma tevdi ettikleri ve üçüncü şahıslara ait değerleri saklamak,

j) Kurumun araç, gereç ve malzeme gereksinmelerinin karşılanması ile ilgili hizmetleri yürütmek,

k) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma ve sigortalatma işlemlerini yürütmek,

ı) Kurumun mali işleri ile ilgili diğer hizmetlerini yürütmek,

m) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve güvenlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

n) Kurum Başkanının direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Kurumun iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

o) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

p) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

         Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sayfa Başı