Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

23 Ocak 2004

CUMA

Sayı : 25355

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

5070 Elektronik İmza Kanunu

TBMM Kararları

794 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Faaliyetlerinin ve Bunlara İlişkin İddiaların Araştırılarak Bankacılık ve Finans Sektörünün Sağlıklı Bir Yapı ve İşleyişe Kavuşturulması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

795 Bakanlıkları Sırasında İlgili Kuruluşların Raporlarının Gereğinin Yapılmasını Geciktirerek ve Gerekli Tedbirleri Zamanında Almayarak Görevlerini Yerine Getirmemek Suretiyle Türkiye Halk Bankasının Zarara Uğramasına Sebep Oldukları, Usulsüz İşlemlerin Yapılmasına İmkan Sağladıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ve Devlet Eski Bakanı Recep Önal Haklarında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/6743 18/2/1963 Tarihli ve 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci Maddesinde Yer Alan (I) Sayılı Tarifedeki Vergi Miktarları Hakkında Karar

2004/6744 5027 Sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 31 inci Maddesinin (b) Bendinde Belirtilen Kapsama Dahil Personele Yapılacak 160 Milyon Lira Tutarındaki Ödemenin Tamamının Yapılması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Milli Eğitim ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Genelge

— Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 2004/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

— 3763 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç, Gereç,  Silâh ve Mühimmatı Sanayii Listesi

— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 29)

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31)

— Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 32)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Elektronik İmza Kanunu

 

Kanun No. 5070                                                                                                                       Kabul Tarihi : 15.1.2004

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, elektronik imzanın hukukî yapısını, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanın kullanımına ilişkin işlemleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen;

a) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları,

b) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

c) İmza sahibi: Elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi,

d) İmza oluşturma verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri,

e) İmza oluşturma aracı: Elektronik imza oluşturmak üzere, imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,

f) İmza doğrulama verisi: Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi verileri,

g) İmza doğrulama aracı: Elektronik imzayı doğrulamak amacıyla imza doğrulama verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,

h) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,

ı) Elektronik sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,

j) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

İfade eder.

İKİNCİ KISIM

Güvenli Elektronik İmza ve

Sertifika Hizmetleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Güvenli Elektronik İmza, Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Araçları

Güvenli elektronik imza

MADDE 4. — Güvenli elektronik imza;

a) Münhasıran imza sahibine bağlı olan,

b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,

c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,

d) İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan,

Elektronik imzadır.

Güvenli elektronik imzanın hukukî sonucu ve uygulama alanı

MADDE 5. — Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.

Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.

Güvenli elektronik imza oluşturma araçları

MADDE 6. — Güvenli elektronik imza oluşturma araçları;

a) Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmamasını,

b) Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiçbir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini,

c) Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesini, kullanılamamasını ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı korunmasını,

d) İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesini ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesini,

Sağlayan imza oluşturma araçlarıdır.

Güvenli elektronik imza doğrulama araçları

MADDE 7. — Güvenli elektronik imza doğrulama araçları;

a) İmzanın doğrulanması için kullanılan verileri, değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,

b) İmza doğrulama işlemini güvenilir ve kesin bir biçimde çalıştıran ve doğrulama sonuçlarını değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,

c) Gerektiğinde, imzalanmış verinin güvenilir bir biçimde gösterilmesini sağlayan,

d) İmzanın doğrulanması için kullanılan elektronik sertifikanın doğruluğunu ve geçerliliğini güvenilir bir biçimde tespit ederek sonuçlarını değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,

e) İmza sahibinin kimliğini değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,

f) İmzanın doğrulanması ile ilgili şartlara etki edecek değişikliklerin tespit edilebilmesini sağlayan,

İmza doğrulama araçlarıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, Nitelikli Elektronik Sertifika ve

Yabancı Elektronik Sertifikalar

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı

MADDE 8. — Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerdir. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, Kuruma yapacağı bildirimden iki ay sonra faaliyete geçer.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı yapacağı bildirimde;

a) Güvenli ürün ve sistemleri kullanmak,

b) Hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek,

c) Sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak,

İle ilgili şartları sağladığını ayrıntılı bir biçimde gösterir.

Kurum, yukarıdaki şartlardan birinin eksikliğini veya yerine getirilmediğini tespit ederse, bu eksikliklerin giderilmesi için, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına bir ayı geçmemek üzere bir süre verir, bu süre içinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetlerini durdurur. Sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetine son verir. Kurumun bu kararlarına karşı 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümleri gereğince itiraz edilebilir.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerinin devamı sırasında bu maddede gösterilen şartları kaybetmeleri hâlinde de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları, Kurumun belirleyeceği ücret alt ve üst sınırlarına uymak zorundadır.

Nitelikli elektronik sertifika

MADDE 9. — Nitelikli elektronik sertifikada;

a) Sertifikanın "nitelikli elektronik sertifika" olduğuna dair bir ibarenin,

b) Sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgileri ve kurulduğu ülke adının,

c) İmza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerinin,

d) Elektronik imza oluşturma verisine karşılık gelen imza doğrulama verisinin,

e) Sertifikanın geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin,

f) Sertifikanın seri numarasının,

g) Sertifika sahibi diğer bir kişi adına hareket ediyorsa bu yetkisine ilişkin bilginin,

h) Sertifika sahibi talep ederse meslekî veya diğer kişisel bilgilerinin,

ı) Varsa sertifikanın kullanım şartları ve kullanılacağı işlemlerdeki maddî sınırlamalara ilişkin bilgilerin,

j) Sertifika hizmet sağlayıcısının sertifikada yer alan bilgileri doğrulayan güvenli elektronik imzasının,

Bulunması zorunludur.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri

MADDE 10. — Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı;

a) Hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam etmekle,

b) Nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimliğini resmî belgelere göre güvenilir bir biçimde tespit etmekle,

c) Sertifika sahibinin diğer bir kişi adına hareket edebilme yetkisi, meslekî veya diğer kişisel bilgilerinin sertifikada bulunması durumunda, bu bilgileri de resmî belgelere dayandırarak güvenilir bir biçimde belirlemekle,

d) İmza oluşturma verisinin sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından veya sertifika talep eden kişi tarafından sertifika hizmet sağlayıcısına ait yerlerde üretilmesi durumunda bu işlemin gizliliğini sağlamak veya sertifika hizmet sağlayıcısının sağladığı araçlarla üretilmesi durumunda, bu işleyişin güvenliğini sağlamakla,

e) Sertifikanın kullanımına ilişkin özelliklerin ve uyuşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili şartların ve kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmak üzere güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile eşdeğer olduğu hakkında sertifika talep eden kişiyi sertifikanın tesliminden önce yazılı olarak bilgilendirmekle,

f) Sertifikada bulunan imza doğrulama verisine karşılık gelen imza oluşturma verisini başkasına kullandırmaması konusunda, sertifika sahibini yazılı olarak uyarmak ve bilgilendirmekle,

g)Yaptığı hizmetlere ilişkin tüm kayıtları yönetmelikle belirlenen süreyle saklamakla,

h) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma ve elektronik sertifika sahibine bildirmekle,

Yükümlüdür.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı üretilen imza oluşturma verisinin bir kopyasını alamaz veya bu veriyi saklayamaz.

Nitelikli elektronik sertifikaların iptal edilmesi

MADDE 11. — Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı;

a) Nitelikli elektronik sertifika sahibinin talebi,

b) Sağladığı nitelikli elektronik sertifikaya ilişkin veri tabanında bulunan bilgilerin sahteliğinin veya yanlışlığının ortaya çıkması veya bilgilerin değişmesi,

c) Nitelikli elektronik sertifika sahibinin fiil ehliyetinin sınırlandığının, iflâsının veya gaipliğinin ya da ölümünün öğrenilmesi,

Durumunda vermiş olduğu nitelikli elektronik sertifikaları derhâl iptal eder.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, nitelikli elektronik sertifikaların iptal edildiği zamanın tam olarak tespit edilmesine imkân veren ve üçüncü kişilerin hızlı ve güvenli bir biçimde ulaşabileceği bir kayıt oluşturur.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, faaliyetine son vermesi ve vermiş olduğu nitelikli elektronik sertifikaların başka bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından kullanımının sağlanamaması durumunda vermiş olduğu nitelikli elektronik sertifikaları derhâl iptal eder.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetine Kurum tarafından son verilmesi halinde Kurum, faaliyetine son verilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının vermiş olduğu nitelikli elektronik sertifikaların başka bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına devredilmesine karar verir ve durumu ilgililere duyurur.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı geçmişe yönelik olarak nitelikli elektronik sertifika iptal edemez.

Bilgilerin korunması

MADDE 12. — Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı;

a) Elektronik sertifika talep eden kişiden, elektronik sertifika vermek için gerekli bilgiler hariç bilgi talep edemez ve bu bilgileri kişinin rızası dışında elde edemez,

b) Elektronik sertifika sahibinin izni olmaksızın sertifikayı üçüncü kişilerin ulaşabileceği ortamlarda bulunduramaz,

c) Elektronik sertifika talep eden kişinin yazılı rızası olmaksızın üçüncü kişilerin kişisel verileri elde etmesini engeller. Bu bilgileri sertifika sahibinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.

Hukukî sorumluluk

MADDE 13. — Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, elektronik sertifika sahibine karşı sorumluluğu genel hükümlere tâbidir.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu Kanun veya bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerinin ihlâli suretiyle üçüncü kişilere verdiği zararları tazminle yükümlüdür. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı kusursuzluğunu ispat ettiği takdirde tazminat ödeme yükümlülüğü doğmaz.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, söz konusu yükümlülük ihlâlinin istihdam ettiği kişilerin davranışına dayanması hâlinde de zarardan sorumlu olup, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu sorumluluğundan, Borçlar Kanununun 55 inci maddesinde öngörülen türden bir kurtuluş kanıtı getirerek kurtulamaz.

Nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanım ve maddî kapsamına ilişkin sınırlamalar hariç olmak üzere, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının üçüncü kişilere ve nitelikli elektronik imza sahibine karşı sorumluluğunu ortadan kaldıran veya sınırlandıran her türlü şart geçersizdir.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğan zararların karşılanması amacıyla sertifika malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Sigortaya ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddede öngörülen sertifika malî sorumluluk sigortası Türkiye'de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri sertifika malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekizmilyar lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 18 inci madde hükümleri uygulanır.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, nitelikli elektronik sertifikayı elektronik imza sahibine sigorta ettirerek teslim etmekle yükümlüdür.

Yabancı elektronik sertifikalar

MADDE 14. — Yabancı bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından verilen elektronik sertifikaların hukukî sonuçları milletlerarası anlaşmalarla belirlenir.

Yabancı bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından verilen elektronik sertifikaların, Türkiye'de kurulu bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından kabul edilmesi durumunda, bu elektronik sertifikalar nitelikli elektronik sertifika sayılır. Bu elektronik sertifikaların kullanılması sonucunda doğacak zararlardan, Türkiye'deki elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı da sorumludur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Denetim ve Ceza Hükümleri

Denetim

MADDE 15. — Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının bu Kanunun uygulanmasına ilişkin faaliyet ve işlemlerinin denetimi Kurumca yerine getirilir.

Kurum, gerekli gördüğü zamanlarda elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarını denetleyebilir. Denetleme sırasında, denetleme yapmaya yetkili görevliler tarafından her türlü defter, belge ve kayıtların verilmesi, yönetim yerleri, binalar ve eklentilerine girme, yazılı ve sözlü bilgi alma, örnek alma ve işlem ve hesapları denetleme isteminin elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları ve ilgililer tarafından yerine getirilmesi zorunludur.

İmza oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı

MADDE 16. — Elektronik imza oluşturma amacı ile ilgili kişinin rızası dışında; imza oluşturma verisi veya imza oluşturma aracını elde eden, veren, kopyalayan ve bu araçları yeniden oluşturanlar ile izinsiz elde edilen imza oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik imza oluşturanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşyüz milyon liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

Yukarıdaki fıkrada işlenen suçlar elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından işlenirse bu cezalar yarısına kadar artırılır.

Bu maddedeki suçlar nedeniyle oluşan zarar ayrıca tazmin ettirilir.

Elektronik sertifikalarda sahtekârlık

MADDE 17. — Tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika oluşturanlar veya geçerli olarak oluşturulan elektronik sertifikaları taklit veya tahrif edenler ile yetkisi olmadan elektronik sertifika oluşturanlar veya bu elektronik sertifikaları bilerek kullananlar, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve birmilyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

Yukarıdaki fıkrada işlenen suçlar elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından işlenirse bu cezalar yarısına kadar artırılır.

Bu maddedeki suçlar nedeniyle oluşan zarar ayrıca tazmin ettirilir.

İdarî para cezaları

MADDE 18. — Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmeyen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına onmilyar lira,

b) 11 inci maddesindeki yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmeyen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına sekizmilyar lira,

c) 12 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında onmilyar lira,

d) 13 üncü maddesinin beş ve yedinci fıkralarındaki yükümlülükleri yerine getirmeyen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına sekizmilyar lira,

e) 15 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına yirmimilyar lira,

İdarî para cezası Telekomünikasyon Kurulu tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı Bölge İdare Mahkemesine başvurulabilir. Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

İdarî nitelikteki suçların tekrarı ve kapatma

MADDE 19. — 18 inci maddedeki suçları işleyenlerin bu suçları işledikleri tarihten itibaren geriye doğru üç yıl içinde ikinci kez işlemeleri hâlinde para cezaları iki kat olarak uygulanır, üçüncü kez işlemeleri hâlinde ise Kurum tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları hakkında kapatma cezası verilir.

Kapatma cezası verilmesine ilişkin karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgililere tebliğ edilir. Bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, yetkili makam tarafından verilen kapatma kararının yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı Bölge İdare Mahkemesine başvurulabilir. Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararlar kesindir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelik

MADDE 20. — Bu Kanunun 6, 7, 8, 10, 11 ve 14 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmayacak hükümler

MADDE 21. — Bu Kanunun 8 inci maddesinin dört ve beşinci fıkraları ile 15 ve 19 uncu maddesi hükümleri, elektronik sertifika hizmet sağlama faaliyeti yerine getiren kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmaz.

MADDE 22. — 22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.  

Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir.

MADDE 23. — 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 295 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 295/A maddesi eklenmiştir.

MADDE 295/A- Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar.

Dava sırasında bir taraf kendisine karşı ileri sürülen ve güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş veriyi inkâr ederse, bu Kanunun 308 inci maddesi kıyas yoluyla uygulanır.

MADDE 24. — 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (m) bendi eklenmiş ve mevcut (m) bendi (n) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

m) Elektronik İmza Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,

Yürürlük

MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22 Ocak 2004

Sayfa Başı


TBMM Kararları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar ile Bankacılık Düzenleme

ve Denetleme Kurulunun Faaliyetlerinin ve Bunlara İlişkin İddiaların

Araştırılarak Bankacılık ve Finans Sektörünün Sağlıklı Bir Yapı ve

İşleyişe Kavuşturulması İçin Alınması Gereken Önlemlerin

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması

Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar No: 794                                                                                                                           Karar Tarihi: 8.1.2004

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliyetlerinin ve bunlara ilişkin iddiaların araştırılarak bankacılık ve finans sektörünün sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/10, 11, 36, 39, 127) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 8.1.2004 tarihli 40 ıncı Birleşiminde ve Komisyonun 13.1.2004 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Halil AYDOĞAN

Afyon

AK Parti

 

Başkanvekili

Gülseren TOPUZ

İstanbul

AK Parti

 

Sözcü

İlhan ALBAYRAK

İstanbul

AK Parti

 

Kâtip

Metin YILMAZ

Bolu

AK Parti

 

Üye

Kemal SAĞ

Adana

CHP

 

Üye

Muzaffer KÜLCÜ

Çorum

AK Parti

 

Üye

Bihlun TAMAYLIGİL

İstanbul

CHP

 

Üye

Ali Rıza BODUR

İzmir

CHP

 

Üye

Ahmet Gökhan SARIÇAM

Kırklareli

AK Parti

 

Üye

Hasan Fehmi KİNAY

Kütahya

AK Parti

 

Üye

Ferit Mevlüt ASLANOĞLU

Malatya

CHP

 

Üye

Selami UZUN

Sivas

AK Parti

—— • ——

Bakanlıkları Sırasında İlgili Kuruluşların Raporlarının Gereğinin Yapılmasını 

Geciktirerek ve Gerekli Tedbirleri Zamanında Almayarak Görevlerini Yerine

Getirmemek Suretiyle Türkiye Halk Bankasının Zarara Uğramasına Sebep

Oldukları, Usulsüz İşlemlerin Yapılmasına İmkan Sağladıkları ve Bu

Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu Maddesinin İkinci

Fıkrasına Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan

Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ve Devlet Eski Bakanı

Recep Önal Haklarında Kurulan Meclis Soruşturması

Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar No: 795                                                                                                                               Karar Tarihi: 13.1.2004

Bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğramasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkan sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ve Devlet Eski Bakanı Recep Önal haklarında kurulan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 13.1.2004 tarihli 41 inci Birleşiminde ve Komisyonun 14.1.2004 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Mehmet Ergün DAĞCIOĞLU

Tokat

AK Parti

 

Başkanvekili

Ayhan Sefer ÜSTÜN

Sakarya

AK Parti

 

Sözcü

Zeynep Karahan USLU

İstanbul

AK Parti

 

Katip

Telat KARAPINAR

Ankara

AK Parti

 

Üye

İsmail DEĞERLİ

Ankara

CHP

 

Üye

Hüseyin EKMEKÇİOĞLU

Antalya

CHP

 

Üye

Ensar ÖĞÜT

Ardahan

CHP

 

Üye

Faruk ANBARCIOĞLU

Bursa

AK Parti

 

Üye

Metin KAŞIKOĞLU

Düzce

AK Parti

 

Üye

Bihlun TAMAYLIGİL

İstanbul

CHP

 

Üye

Mehmet YILMAZCAN

Kahramanmaraş

AK Parti

 

Üye

İsmail BİLEN

Manisa

AK Parti

 

Üye

Mustafa EYİCEOĞLU

Mersin

AK Parti

 

Üye

İlyas Sezai ÖNDER

Samsun

CHP

 

Üye

Şükrü ÖNDER

Yalova

AK Parti

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/6743

18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifedeki vergi miktarları hakkında ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/1/2004 tarihli ve 001295 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

C. ÇİÇEK

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

A. BABACAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

13/1/2004 Tarihli ve 2004/6743 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanır.

Madde 2 — Bu Karar 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6744

5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 31 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kapsama dahil personele yapılacak 160 milyon lira tutarındaki ödemenin tamamının 28/1/2004 tarihinde yapılması; Maliye Bakanlığının 16/1/2004 tarihli ve 00793 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1173

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Dünya Ekonomik Forumu”na katılmak üzere, 23 Ocak 2004 tarihinde İsviçre’ye gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-3-2004-106

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1173 sayılı yazınız.

“Dünya Ekonomik Forumu”na katılmak üzere, 23 Ocak 2004 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5451

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğüne, Nihat BÜYÜKBAŞ’ın atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

22 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                     Doç. Dr. H. ÇELİK

            Başbakan                                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5452

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Elazığ Meteoroloji Bölge Müdürü Atilla GÜR’ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Elazığ Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Hamza UĞUR’un atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

22 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                         O. PEPE

           Başbakan                                               Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5456

1 — Zonguldak İli Karadeniz Ereğli İlçesine bağlı Belen Köyünün Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

22 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                    A. AKSU

            Başbakan                                               İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5457

1 — Zonguldak İli Karadeniz Ereğli İlçesine bağlı Korubaşı Köyünün Güldere olarak adlandırılan kısmının Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

22 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                    A. AKSU

            Başbakan                                               İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Gümrük Müsteşarlığından :

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)

(Seri No: 31)

I-Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 71 ve 73’üncü maddeleri ve 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 135 ila 163 ve 207 inci maddeleri, 3/9/2002 tarihli ve 24865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ın 18 ila 22 inci maddeleri ile 5/2/2000 tarihli 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 37 nci maddesi kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak üzere “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” için yapılacak müracaatta aranacak belgeler, belgenin kullanımı, süresi, yenilenmesi, geçici olarak geri alınması ile iptaline ilişkin usul ve esaslar ile basitleştirilmiş usuller, basitleştirilmiş kontrol yöntemi, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize işlemleri ile kısmi teminat işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirler.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan basitleştirilmiş usullerden eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulü, basitleştirilmiş kontrol yöntemi, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar çerçevesinde basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize işlemleri ile 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da yer alan kısmi teminat uygulamasına ilişkin usul ve esasları ve “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” için yapılacak müracaatta aranacak belgeler, belgenin kullanımı, süresi, yenilenmesi, geçici olarak geri alınması ile iptaline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi İçin Aranacak Genel Koşullar

Madde 3- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi için başvuruda bulunan kişilerin:

a) Yönetim kurulu üyeleri ve sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanlar ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz şirket mensupları hakkında; basit ya da nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, emniyeti suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile vergi kaçakçılığı suçundan ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanuna muhalefetten mahkumiyet kararı olmaması,

b) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin beyanname toplam sayısının %1’ini aşan ve aynı zamanda 5 (beş)’den fazla sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 234 ve 236 ncı maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,

c) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, Gümrük Mevzuatının ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 235 ve 238 inci maddeleri uyarınca 1 (bir) defadan fazla sayıda ceza uygulanmaması,

d) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin beyanname toplam sayısının %2’ sini aşan ve aynı zamanda 10 (on)’dan fazla sayıda Gümrük Mevzuatının ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hariç 239 ila 241 inci maddeleri uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmaması,

e) Başvuru tarihinde asgari ödenmiş sermaye tutarları;

(1) A Sınıfı Onaylanmış Kişi için 1 Trilyon Türk Lirası ,

(2) B Sınıfı Onaylanmış Kişi için 500 Milyar Türk Lirası,

(3) C Sınıfı Onaylanmış Kişi için 100 Milyar Türk Lirası,

olması,

f) İmalatçı olmayan Dış Ticaret Sermaye şirketleri hariç, başvuru tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az;

(1) A Sınıfı Onaylanmış Kişi için 250 işçi,

(2) B Sınıfı Onaylanmış Kişi için 100 işçi,

(3) C Sınıfı Onaylanmış Kişi için 30 işçi,

istihdam ediliyor olması ve ilgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması,

g) Gümrük Mevzuatı uyarınca kesinleşmiş gümrük vergileri ve ceza borcu bulunmaması,

h) Vergi Mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması,

ı) İhracatçılar için, bağlı olduğu İhracatçı Birliği kayıtlarına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce ilgili mevzuatı çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylanmış olması,

i) Başkası adına ve namına hareket edilmemesi.

j) Dış Ticaret Sermaye şirketleri hariç imalatçı olması,

k) A Sınıfı Onaylanmış Kişi için mali yapısının sağlamlığının Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği denetim ilke ve kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre anılan Kurulca belirlenen şartları taşıyan ve bağımsız denetim yetkisi verilen denetçi tarafından son 2 (iki) yılı esas alınmak üzere mali tabloları incelenerek rapora bağlanmış olması.

Yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanlardan sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu gerçek kişilerin (a) bendinde belirtilen suçlardan dolayı hüküm giymediklerine ilişkin olarak ilgili kişi ya da firma Yönetim Kurul Başkanı tarafından imzalı bu Tebliğin VI no.lu ekinde yer alan örneğe uygun taahhütname aranır.

Kamu kuruluşlarının (Resmi daireler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve yine sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait ve bunlara bağlı müesseseler) basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak için yapacakları başvuruda bu maddede belirtilen genel koşullar aranmaz.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Almak İçin Aranacak Özel Koşullar

Madde 4– Onaylanmış Kişi Statü belgesi almak için başvuruda bulunan kişilerin 3 üncü maddede belirtilen genel koşulların yanısıra;

a) A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü kazanmak için aşağıdaki özel koşullardan en az birinin sağlanması gerekir:

(1) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde asgari 25 milyon FOB/ABD Doları kıymetinde eşyanın fiili ihracatının yapılmış olması,

(2) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde gerçekleştirilen ithalat ve ihracat toplamının asgari 100 milyon ABD Doları kıymetinde olması,

(3) Dış Ticaret Sermaye şirketi olması.

Dış Ticaret Sermaye şirketi aracılığıyla yapılan ve bağlı olduğu İhracatçı Birliği kayıtlarına göre Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce onaylı belgede kayıtlı ihracat tutarı da imalatçı kişinin A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusunda dikkate alınır.

İdaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait dış ticaret veya pazarlama şirketi aracılığıyla ihracat yapılması durumunda; söz konusu dış ticaret veya pazarlama şirketi aracılığıyla yapılan ihracat, imalatçı kişinin ihracatı olarak kabul edilir ve imalatçı kişinin A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusunda dikkate alınır.

b) B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü kazanmak için aşağıdaki özel koşullardan en az birinin sağlanması gerekir:

(1) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde asgari 5 milyon FOB/ABD Doları kıymetinde eşyanın fiili ihracatının yapılmış olması,

(2) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde gerçekleştirilen ithalat ve ihracat toplamının asgari 20 milyon ABD Doları kıymetinde olması.

Dış Ticaret Sermaye şirketi aracılığıyla yapılan ve bağlı olduğu İhracatçı Birliği kayıtlarına göre Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce onaylı belgede kayıtlı ihracat tutarı da imalatçı kişinin B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusunda dikkate alınır.

c) C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü kazanmak için aşağıdaki özel koşullardan en az birinin sağlanması gerekir:

(1) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde asgari 2 milyon FOB/ABD Doları kıymetinde eşyanın fiili ihracatının yapılmış olması,

(2) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde gerçekleştirilen ithalat ve ihracat toplamının asgari 8 milyon ABD Doları kıymetinde olması.

Dış Ticaret Sermaye şirketi aracılığıyla yapılan ve bağlı olduğu İhracatçı Birliği kayıtlarına göre Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce onaylı belgede kayıtlı ihracat tutarı da imalatçı kişinin C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusunda dikkate alınır.

Kamu kuruluşları için bu maddede belirtilen koşullar aranmaz.

Başvuru Şekli ve Aranacak Belgeler

Madde 5- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak için bu Tebliğin I no.lu ekinde yer alan müracaat formu ile Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat edilir.

Söz konusu müracaat formuna,

a) Başvuran kişinin kuruluş ve faaliyet alanı ile sermayesinin son durumunu ve yönetim kurulu üyelerini gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği,

b) Noterce onaylı imza sirküleri,

c) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sayılan fillerden mahkum olmadıklarına dair başvuru tarihinden önceki 2 (iki) ay içinde alınan adli sicil belgeleri asılları,

b) Ödenmiş sermaye tutarını gösteren yeminli mali müşavirce onaylı belge,

d) Sigortalı çalışan sayısını gösteren ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair iş yerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl Müdürlüğü’nden başvuru tarihinden önceki 1 (bir) ay içinde alınan belge aslı,

e) Vergi Mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair bağlı bulunduğu vergi dairesinden başvuru tarihinden önceki 2 (iki) ay içinde alınan resmi mühürle tasdikli belge aslı,

f) Bağlı olduğu İhracatçı Birliği kayıtlarına göre, ilgili mevzuatı çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınacak belge aslı,

g) İmalatçı olduğuna dair kayıtlı olduğu Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan onaylı belge (kapasite raporu),

h) A Sınıfı Onaylanmış Kişi için mali yapısının sağlamlığının Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği denetim ilke ve kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre anılan Kurulca belirlenen şartları taşıyan ve bağımsız denetim yetkisi verilen denetçi tarafından son 2 (iki) yılı esas alınmak üzere mali tabloları incelenerek düzenlenen rapor aslı veya onaylı örneği,

ı) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize işlemleri için onaylanmış ihracatçı yetkisini içerir Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusu için, bu Tebliğin V no.lu ekinde yer alan “Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İçin Soru Formu”nun eklenmesi,

Gerekmektedir.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin Kullanımı

Madde 6- A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alan kişiler, B ve C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alan kişilerin sahip oldukları hak ve yararlanacakları uygulamalardan; B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alan kişiler ise, C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alanların sahip olacakları hak ve yararlanacakları uygulamalardan yararlanabileceklerdir.

Belgenin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi

Madde 7- Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin geçerlilik süresi, belge düzenlenme tarihi itibariyle 2 (iki) yıldır. Belgenin yenilenebilmesi için, bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan belgelerle birlikte, belge geçerlilik süresinin bitim tarihinin en geç 2 (iki) ay öncesinden Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yeniden başvurulması gerekir.

Bu süre içerisinde başvuruda bulunan kişilerin, belge geçerlilik süresinin bitimi tarihinden itibaren 2 (iki) ay müddetle onaylanmış kişi statüleri devam eder.

Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan kişiler ise, belge geçerlilik süresinin bitimi tarihinden itibaren yeni belge verilinceye kadar onaylanmış kişi statüsünü kaybederler.

Belgenin İptali

Madde 8- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi olanların, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Dış Ticaret Mevzuatı, 2002/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ile bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket etmeleri ya da verilen belge için öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen belge Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.

Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen genel koşullar ile 4 üncü maddesinde belirtilen özel koşullardan herhangi birinin ortadan kalkması durumunda Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Müsteşarlıkça iptal edilir.

II- Basitleştirilmiş Usullerden Eksik Bilgi ve/veya Belge İle Beyan Usulüne İlişkin Hükümler

Genel ve Özel Koşullar

Madde 9- Bu tebliğin 3 ve 4 üncü maddesinde sayılan genel ve özel koşulları sağladığından Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin gümrük idarelerine yazılı olarak başvuruları halinde beyanlarını eksik bilgi ve/veya belge ile yapmalarına izin verilir.

Eksik Bilgi ve/veya Belge ile Beyan Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 10- Gümrük Yönetmeliğinin 135 ila 163 üncü maddelerinde belirtilen basitleştirilmiş usullerden, eksik bilgi ve/veya belge ile yapılacak beyanlarda aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Bu Tebliğin eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulüne ilişkin hükümleri bilgisayar sistemi (BİLGE) bulunan gümrük idarelerinde uygulanır.

b) Onaylanmış Kişi Statü Belgesi verilen kişilere eksik bilgi ve/veya belge ile beyan hakkı tanınır.

c) Belge sahibi kişiler, orijinal fatura, A.TR dolaşım belgesi ve EUR.1 dolaşım sertifikası, ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi ile menşe şahadetnamesi, işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu belgelerinden bir veya daha fazlasının eksik olması halinde, eksik belge ile rejim beyanında bulunabilirler.

d) Beyan sahibince ait olduğu özet beyan ve taşıma senedi kayıtları açılarak beyannameye ilişkin bilgiler gümrük bilgisayar sistemine (BİLGE) girilir ve beyanname BİLGE tarafından tescil edilir. Beyannamenin “BS” kutusuna “BS-1” yazılır. Eksik olan belgeler için de sistemde belge doğrulama alanına “S” (sonradan) seçeneği çağrılır. Gümrük onay memuru, yükümlünün Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olduğunu ve beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliğinin 139, 150 ve 158 inci maddelerinde belirtilen şartların yerine getirildiğini belirledikten sonra onay işlemini yapar.

Gümrük idaresi bu başvuru üzerine eksik belge ile beyanı kabul ederek gümrük işlemlerini yükümlünün beyanını esas almak suretiyle gerçekleştirir.

e) Gümrük Yönetmeliği’nin 651 ve 652 nci maddeleri kapsamında, götürü teminat sisteminden yararlanan Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olanlar, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle, eksik belge ile beyan usulünden yaralanmak istediklerinde, vergi tahakkuku beyana göre indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerine göre yapılır. Eksik belgelerin süresi içinde gümrük idarelerine sunulmaması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere, Gümrük Kanunun 198 inci maddesi gereği normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen vergiler ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faizin yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takiben 10 gün içinde itirazsız ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, alınması gereken vergiler ve gecikme zammı oranındaki faiz ile ceza tutarı yükümlünün götürü teminatından çözülerek irada kaydedilir ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesi iptal edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 651 ve 652 nci maddeleri kapsamında, götürü teminat sisteminden yararlanmak istemeyen ya da yararlanamayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olanların, indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanması ile ilgili eksik belge ile beyan usulü için, normal oranların uygulanması sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanması sonucu bulunacak miktar arasındaki fark için gümrük idarelerince teminat istenir. Eksik belgeler süresi içinde gümrük idaresine sunulmadığı takdirde, alınmış olan teminatlar nakde çevrilerek irat kaydedilir.

Söz konusu eksik belgelerin faks veya fotokopisinin ibrazı halinde teminat aranmayıp, beyana göre işlem yapılır

f) Eksik belge ile işlem yapılması durumunda, eksik belgenin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre ilgili beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ayı geçemez.

İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için gereken belgelerin eksikliği durumunda, gümrük idarelerinin eksik beyan kapsamındaki eşyanın bu tür indirimli veya sıfır oranında vergilendirilecekleri konusunda yeterli nedenlerin olması ve beyan sahibinin talebi üzerine söz konusu belgenin tamamlanması için yeni bir süre verilebilir. Bu şekilde verilecek ek süre üç ayı geçemez.

Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması ve daha uzun bir süre gerekmesi ve bunun gerekli olduğunun kanıtlanması durumunda, gümrük idareleri daha uzun bir süre belirleyebilir ya da daha önce belirlenmiş olan süreyi uzatabilir.

Eksik belge, öngörülen süre içerisinde, bu Tebliğin II no.lu ekinde yer alan Eksik Belge Tamamlama Formu ile gümrük idaresine sunulur.

g) Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra beyana göre işlem yapılan eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin eksik tahakkuk ettirildiğinin anlaşılması halinde, bunlar için ek tahakkuk yapılır. Ayrıca, şartlar gerektiriyorsa Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi uyarınca ceza tatbik olunur.

Cezai İşlem

Madde 11- Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlülere aşağıdaki müeyyideler uygulanır;

(1) Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlüler hakkında, Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik olunur ve eksik belge tamamlanıncaya kadar eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulünden yararlanmalarına izin verilmez.

(2) Bir takvim yılı içinde 3 (üç) defa eksik bilgi ve/veya belgesini ek süreler dahil verilen süre içerisinde ibraz etmeyen yükümlülerin, 1 (bir) yıl süreyle eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulünden yararlanmalarına izin verilmez.

(3) Söz konusu yükümlülerin diğer gümrük idareleri nezdinde de eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulünden faydalanmasının önlenmesi, BİLGE Sistemine blokaj konulması ve takip kaydı için, durum her seferinde Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir.

III- Kısmi Teminat Uygulanacak Haller

Gümrük Antrepo Rejimi

Madde 12- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi olan özel antrepo işletme izni sahiplerinden, 5/2/2000 tarihli 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 37/b nci maddesine istinaden, gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşya için ithalat vergilerinin %10’u tutarında teminat alınır.

Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi

Madde 13- 2000/69 sayılı Kararın 37/e nci maddesine göre; dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimi kapsamında doğrudan Gümrük İdaresinin iznine bağlı eşya için, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi yükümlülerden ithalat vergilerinin %10’u tutarında teminat alınır.

Kapsam

Madde 14- Bu Tebliğin kısmi teminat uygulamasına ilişkin hükümleri bilgisayar sistemi (BİLGE) bulunan gümrük idarelerinde geçerlidir.

Cezai İşlem

Madde 15- Bu Tebliğin 12 ve 13 üncü maddelerinde yer alan ekonomik etkili gümrük rejimlerinin ihlal edilmesi nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndaki cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla ödenmesi gereken gümrük vergileri, faiz ve para cezasının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyenler, ödeme yapılıncaya kadar Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile yararlanma hakkı bulunan kısmi teminat uygulamasından yararlandırılmazlar. Bu durumun bir kez daha tekrarlanması halinde Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile yararlanacağı tüm uygulamalardan 1 (bir) yıl süresince yararlandırılmazlar.

Bu uygulamalardan diğer gümrük idareleri nezdinde de faydalanılmasının önlenmesi, BİLGE Sistemine blokaj konulması ve takip kaydı için, durum derhal Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir.

IV- Basitleştirilmiş Kontrol Yöntemi Uygulamasına İlişkin Hükümler

Genel ve Özel Koşullar

Madde 16- Gümrük Yönetmeliğinin 207 nci maddesi kapsamında basitleştirilmiş kontrol yöntemi uygulamasından; talepleri halinde bu Tebliğin 3 ve 4 üncü maddesinde yer alan koşulları sağladığından A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler yararlandırılır.

Basitleştirilmiş Kontrol Yöntemine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 17- Bu Tebliğin basitleştirilmiş kontrol yöntemine ilişkin hükümleri bilgisayar sistemi (BİLGE) bulunan gümrük idarelerinde geçerlidir.

Basitleştirilmiş kontrol yöntemi, risk kriterlerine göre, belge kontrolü ve fiziki muayene yapılmadan teslim edilen eşyanın teslimden sonra gümrük beyannamesi ile ticari belge ve verileri incelenerek gerektiğinde eşyanın fiziki muayenesinin imalathane, fabrika, özel depo, işyeri ve benzeri yerlerde yapılmasını ifade eder.

Risk kriterlerine göre basitleştirilmiş kontrol yöntemine tabi tutulan gümrük beyannamelerinin gümrük idaresi nüshaları basitleştirilmiş kontrol servisinde toplanır. Bu serviste görevli muayene memurları beyanname ve sistem üzerindeki bilgiler ile beyanı tevsik eden belgelerdeki bilgileri karşılaştırır. İlgili muayene memuru tarafından yapılan belge kontrolü sonucunda, uygun sonuç alınması durumunda BİLGE ekranına ve beyannamenin döküm nüshası üzerine “Kontrolü yapılmış ve uygun sonuç alınmıştır” meşruhatı düşülerek beyanname imzalanır.

Muayene memuru yaptığı inceleme sırasında beyanname ve ekli belgeler arasında ciddi bir farklılık görür ve fiziki muayenenin yapılmasına karar verir ise durumu bir müzekkere ile idare amirine bildirir. İdare amirinin fiziki muayeneyi uygun görmesi halinde, ilgili muayene memuru ile birlikte başka bir muayene memuru veya gümrük memuru görevlendirilir. Bu memurlar eşyanın bulunduğu depo, fabrika veya işletmeye giderek eşyanın fiziki muayenesini yaparlar. Eşyanın bulunduğu duruma göre stok deposunda, üretim bandında, mamul stok ambarında veya firmanın muhasebe kayıtlarında gerekli inceleme yapılarak muayene sonuçları bir tutanağa bağlanır. Bu tutanağa, ilgili işletmeye veya deposuna zarar verilmediği de yazılır ve tutanak görevli gümrük memurları ile firma yetkilisi tarafından imzalanır. Ayrıca, eşyanın gümrük işlemleri veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve veriler de kontrol edilebilir.

Basitleştirilmiş kontrol sonucunda, vergi tahakkukunun yeniden yapılması gerekiyor ise ilgili muayene memuru “ Entegre Tarife Bilgilendirme” modülünü kullanarak yeni verilere göre alınması gereken vergi miktarını tespit eder. Yeni hesaplanan vergiler daha önce tahsil edilen vergilerden daha yüksek ise aradaki fark için muayene memuru manuel hesaplama yapar. Bu hesaplama sonucu bulunan ek vergileri gümrük muhasebe memuru “Muhasebe Hareketleri” ekranına kaydederek tahakkuk işlemini tamamlar. Bu ekrana ilgili bulunduğu beyannamenin tescil sayısını da kaydeder. Bu şekilde tahakkuk eden ek vergiler için veznedar, gümrük vezne alındısı düzenleyerek tahsilatı yapar.

Yukarıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılan eşyanın fiziki muayenesini de içerir basitleştirilmiş kontrol sonucunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Dış Ticaret Mevzuatı gereği ceza gerektiren bir fiilin tespiti halinde derhal takibata başlanır ve durum derhal Başmüdürlükler kanalıyla Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) iletilir.

Basitleştirilmiş Kontrol Uygulamasından Yararlanan Kişinin Yükümlülükleri

Madde18- Basitleştirilmiş Kontrol uygulamasından yararlanmak üzere, Onaylanmış Kişi Statüsü ve buna ilişkin belge verilen kişiler,

a) Yürürlükteki dış ticaret ve gümrük mevzuatına uymak,

b) Bu Tebliğin 10 uncu maddesi kapsamında yapılacak kontrollerin doğrudan ya da dolaylı olarak ticari yönden ilgili bulunduğu diğer kişilere ya da söz konusu belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda, bu kontrolleri olanaklı hale getirecek her türlü kolaylığı göstermek,

c) Eşyanın fiziki kontrolünün gerekli görülmesi halinde gümrük personeline gerekli kolaylığı göstermek,

d) Eşyanın teslimden sonra yapılacak kontrol için eşyanın ithal işlemlerine ve sonraki ticari işlemlerine ilişkin bütün belge ve verileri kontrolü yapan gümrük personeline ibraz etmek,

Zorundadırlar.

Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlerin Onaylanmış Kişi Statüsü iptal edilir.

V- Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme, Onaylama ve Vize Yetkisi Verilmesine İlişkin Hükümler

Genel ve Özel Koşullar

Madde 19- Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’ne (TOBB) tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan A.TR dolaşım belgesi düzenlemek amacıyla bu Tebliğin 3 ve 4 üncü maddesinde yer alan koşulları sağladığından A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi sahibi kişilere talepleri halinde “Onaylanmış İhracatçı” yetkisi verilir.

A.TR Düzenleme, Onaylama ve Vize Yetkisinin Kullanımı

Madde 20- B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilere Onaylanmış İhracatçı yetkisi verildiğine dair bilginin Gümrük Müsteşarlığı’nca TOBB ile tüm gümrük idarelerine ulaştırılmasından sonra, verilen yetkiye istinaden işlem yapabilirler.

Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgelerinin Düzenleme Şekli ve Kullanımı

Madde 21- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar hükümlerine uyulmak koşuluyla basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgelerinin düzenlenmesinde, Türkiye açısından basitleştirilmiş işlem usulü aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

a) Basitleştirilmiş işlemlere göre düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve seri numaraları verilerek TOBB tarafından anılan Kararın 7 nci maddesi gereğince üç nüsha olarak bastırılarak ihtiyaca göre mahalli ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarına gönderilir.

İhracatçı bu belgeleri bağlı bulunduğu Odadan alır.

b) Odalar, bu şekilde bastırılmış A.TR dolaşım belgelerinin ihracatçılara verilmesi esnasında ihracatçının B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile bu belge kapsamında Onaylanmış İhracatçı yetkisine sahip olup olmadığını kayıtlarından kontrol eder.

c) Basitleştirilmiş işlemler çerçevesinde TOBB tarafından bastırılan A.TR dolaşım belgelerinin (12) numaralı Gümrük Vizesi bölümünde, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın ekinde (Ek: II) verilen örneğe uygun onaylanmış ihracatçı mührünün form üzerinde önceden matbaada basılmış olması gerekir.

d) Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın ekindeki (Ek: II) örneğe uygun mührün (1) numaralı bölümüne TR ibaresinin; (2) numaralı bölümüne ise, B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesinde kayıtlı olan ve Gümrük Müsteşarlığınca verilen Onaylanmış İhracatçı yetki numarasını içeren ve ihracatçı tarafından yaptırılan kaşenin basılması gerekir.

e) Basitleştirilmiş işleme göre düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 6, 19 ve 21 inci maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir.

f) Bu kapsamda düzenlenmiş A.TR dolaşım belgelerinin (12) numaralı Gümrük Vizesi sütununda ihracatçı tarafından ihracat tarihi belirtilir ve bu tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

g) Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 11 inci maddesinde belirtilen durumlarda, Onaylanmış İhracatçı yetkisi içerir B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi olanlar, eşyanın ihracından sonra da A.TR dolaşım belgeleri düzenleyebilir.

A.TR dolaşım belgesinin düzenlenmiş, ancak, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 13 üncü maddesinde sayılan nedenlerle bu belgenin ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olması halinde de dolaşım belgesi sonradan düzenlenebilir.

Ancak, Onaylanmış İhracatçı yetkisini içerir B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler, bu Tebliğin 23 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü çerçevesinde Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi verirken, sonradan düzenledikleri belgeler hakkında da ayrıntılı açıklamada bulunur.

İhracattan sonra düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin Gözlemler bölümüne Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 15 inci maddesinde sayılan ibarelerden birinin yazılmış olması şarttır.

h) A.TR dolaşım belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Onaylanmış İhracatçı yetkisi içerir B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi olanlar A.TR dolaşım belgesinin ikinci bir nüshasını düzenleyebilir. Bu durumda, dolaşım belgesinin 8 numaralı sütununa ilk dolaşım belgesinin düzenlenme tarihi ve seri numarası yazılır.

Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha dolaşım belgelerinin Gözlemler bölümüne Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 16 ncı maddesinde sayılan ibarelerden birinin yazılmış olması şarttır.

Onaylanış İhracatçı yetkisini içerir B Sınıfı Onaylanmış Kişi Belgesine sahip olanlar, bu Tebliğin 23 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü çerçevesinde Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi verirken ikinci nüsha belgeler hakkında da ayrıntılı açıklamada bulunur.

A.TR Dolaşım Belgelerinin Tasdik ve Vize Edilme İstisnası

Madde 22- Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin ilgili Oda tarafından tasdiki aranmaz.

Aynı şekilde bu dolaşım belgelerinin 12 numaralı Gümrük Vizesi bölümü de ilgili gümrük idaresince vize edilmez. Bu itibarla, gerek şekil şartları gerekse içerdiği bilgi bakımından belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya ilgili ihracatçılar sorumludur.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 7 inci maddesi gereğince dolaşım belgesinin ikinci nüshası ihracat beyannamesine eklenir.

A.TR Dolaşım Belgelerinin İlgili Oda ve Özel Veya Tüzel Kişilik Tarafından Kullanıldığının Belgelendirilmesi

Madde 23- B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi kapsamında Onaylanmış İhracatçı yetkisi alanlar ile bunların bağlı bulundukları Odalar, aşağıdaki şekilde Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi verir.

Onaylanmış İhracatçı yetkisi olanların bağlı bulunduğu Odalar, bu işlemlere mahsus dolaşım belgelerinin firma bazında listelendirilmiş bir dökümünü, üçer aylık dönemler halinde ve her bir ay için ayrı ayrı ekte (Ek: III) yer alan örnekteki açıklayıcı bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenleyerek, manyetik ortamda Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderir.

Onaylanmış İhracatçı yetkisi olanlar bu dolaşım belgelerinin bir dökümünü, üçer aylık dönemler halinde ve her bir ay için ayrı ayrı ekte (Ek: IV) yer alan örnekteki açıklayıcı bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenleyerek manyetik ortamda Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 24- 11/7/2002 tarihli 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 31/12/2002 tarihli 24980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri, Seri No:24) ile 8/8/2003 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri, Seri No: 26) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Müsteşarlıkça Gümrük Mevzuatı kapsamında düzenlenen ve Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanına hak kazandıran Basitleştirilmiş Usul İzin Belgesi, Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetki Belgesi ve Gümrükçe Onaylanmış Kişi Unvan Belgesi sahibi kişiler, söz konusu belgelerin sağladığı hak ve uygulamalardan bu Tebliğ kapsamında 31/12/2004 tarihine kadar yararlanmaya devam edeceklerdir. Belgelerini, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile değiştirmek isteyenlerin, en geç 31/10/2004 tarihine kadar aranan belgelerle birlikte Gümrük Müsteşarlığına başvurmaları gerekir.

Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan kişiler, belge kapsamında hak kazandıkları uygulamalardan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi verilinceye kadar yararlandırılmazlar.

23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in yayımlandığı tarihten sonra Gümrükçe Onaylanmış Kişi Unvan Belgesi için yapılan başvurular, bu Tebliğde öngörülen koşulların sağlandığına ilişkin bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusu olarak değerlendirilir.

Yürürlük

Madde 25- Bu Tebliğ 23/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Sayfa Başı