Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Ocak 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25354

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/6738 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’na Ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3’ün Değiştirilmesine İlişkin 3/2003 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği Ek-3 Listede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Motorlu Araçların Hız Sınırlayıcı Donanımları ve Bunların Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (92/24/AT)

— İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Genelgeler

— Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi ile İlgili 2004/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

— 2004 “Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Yılı” ile İlgili 2004/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 327)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-03 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/90 (2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3672 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/93 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/6738

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’na ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3’ün değiştirilmesine ilişkin ekli 3/2003 sayılı Ortak Komite Kararının onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 19/12/2003 tarihli ve ABEY/529282 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Mehmet Ali ŞAHİN

     

Başbakan V.

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

21 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1099

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Dünya Ekonomik Forumu”na katılmak üzere, 22 Ocak 2004 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

21 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-19-2004-102

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1099 sayılı yazınız.

“Dünya Ekonomik Forumu”na katılmak üzere, 22 Ocak 2004 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

21 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1100

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ocak 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

21 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-20-2004-103

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1100 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ocak 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Adlî Yargı hâkim ve Cumhuriyet Başsavcılarının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

KARAR: 19.01.2004/02

İstanbul Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 29203 Hızır YÜCE,

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı 33447 Kazım ÖZSOY,

Hakkari Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi 35234 Yeter AYDIN,

İstanbul Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 35764 Yasemin GÜNGÖR,

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına, Sultanhisar Cumhuriyet Savcısı 35880 Hasan AYDIN,

Karaman Hâkimliğine, Hakkari Hâkimi 38406 Ülker ÖZSOY

naklen atanmışlardır.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği

Ek-3 Listede Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1- 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin değişik Ek-3 listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

EK-3

TESCİL SÜRELERİ-YAŞ SINIRLARI-ASGARİ LİSANS ÇIKARMA YAŞLARI

VİZE VE SEZON BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Federasyonlar

 

Tescil Süreleri

Serbest Transferde

Yaş Sınırları

Spora

Başlama Yaşı

Asgari Lisans Çıkarma Yaşları

Vize ve Sezon Başlangıç-Bitiş Tarihleri

Erkek

Bayan

E

B

Atıcılık ve Avc. Fed.

Atıcılık, Avcılık ve Dart Bowling

 

2

 

24

 

22

 

12

8

 

12

8

 

12

12

01 Ocak –31 Aralık

Atletizm Federasyonu

1

-

-

9

9

10

01 Kasım – 31 Ekim

Badminton Fed.

1

17

17

8

8

8

01 Ağustos – 31 Temmuz

Basketbol Fed.

-

22

20

10

10

11

01 Temmuz – 30 Haziran

Bedensel Eng.Fed.

2

22

20

10

10

10

01 Temmuz – 30 Haziran

Beyzbol ve Softbol Fed.

Bocce

2

22

20

8

11

8

11

12

11

01 Ağustos- 31 Temmuz

Bilardo Federasyonu

1

-

-

13

13

13

01 Ocak – 31 Aralık

Binicilik Federasyonu

1

11

11

6

6

10

01 Ocak – 31 Aralık

Bisiklet Federasyonu

2

18

18

12

12

14

01 Ocak – 31 Aralık

Boks Federasyonu

ck boks

1

22

20

10

8

14

8

E-10 /B-14

8

01 Ocak – 31 Aralık

Briç Federasyonu

1

20

20

6

6

10

01 Eylül – 31 Ağustos

Buz Sporları Fed.

Buz Hokeyi-In-Line Hok

Artistik Buz Pateni

 

2

2

 

18

12

 

17

11

 

8

5

 

8

5

 

10

6

 

01 Temmuz – 30 Haziran

Cimnastik Fed.

Ritmik

 

2

 

10

 

10

 

6

 

6

 

7

Artistik

Aerobik

2

2

10

17

10

17

6

9

5

9

E-8/B-7

9

01 Ocak – 31 Aralık

Genel Cimnastik

Dans

2

2

17

16

17

16

9

7

9

7

9

7

Dağcılık Federasyonu

1

-

-

11

11

11

01 Ocak – 31 Aralık

Eskrim Federasyonu

1

16

16

6

6

7

01 Ağustos – 31 Temmuz

Geleneksel Sp. Dal.Fed.

Gel. Güreşler-Kızak Sp.

Atlı Cirit-Rahvan Bin.

 

1

 

15

 

 

 

-

 

8

16

 

8

16

 

8

16

 

01 Ocak – 31 Aralık

Golf Federasyonu

2

-

-

6

6

10

01 Ocak – 31 Aralık

Görme Eng.Fed.

2

22

20

10

10

10

01 Temmuz – 30 Haziran

Güreş Federasyonu

1

22

20

8

8

11

01 Temmuz – 30 Haziran

Halter Federasyonu

2

22

20

11

11

11

01 Ocak – 31 Aralık

Halk Oyunları Fed.

2

22

20

6

6

6

01 Ocak- 31 Aralık

Hentbol Federasyonu

2

22

20

9

9

9

01 Temmuz – 30 Haziran

Herkes İçin Spor Fed.

01 Ocak – 31 Aralık

Çim Hokeyi Fed.

1

13

13

6

6

7

01 Ocak – 31 Aralık

İşitme Engelliler Fed.

2

24

22

8

10

E-8/B-10

01 Temmuz – 30 Haziran

İzcilik Federasyonu

Oryantiring

-

1

-

-

7

7

7

7

-

7

01 Ocak- 31 Aralık

Judo-Kuraş-Aikido-Wushu Fed.

1

20

18

6

6

7

01 Ocak- 31 Aralık

Kano – Rafting Fed.

1

22

19

9

9

12

01 Kasım – 30 Ekim

Karate Federasyonu

2

20

18

6

6

7

01 Ocak – 31 Aralık

Kayak ve Kızak Fed.

2

20

20

7

7

12

1 Temmuz- 30 Haziran

Kürek Federasyonu

1

22

19

10

10

12

01 Kasım – 30 Ekim

Masa Tenisi Fed.

1

22

20

6

6

7

01 Temmuz – 30 Haziran

Modern Pentatlon Fed.

6

6

10

Motosiklet Federasyonu

1

-

-

7

7

7

01 Ocak– 31 Aralık

Okçuluk Federasyonu

1

-

-

9

9

9

01 Ekim – 30 Eylül

Otomobil Federasyonu

Ralli-Tırmanma-Off Rood-Otodrag

Ralli Kros-Pist

Karting

 

 

1

 

 

-

 

 

-

 

 

18

16

7

 

 

18

16

7

 

 

18

16

7

 

 

01 Ocak – 31 Aralık

Satranç Federasyonu

1

-

-

4

4

5

01 Ocak – 31 Aralık

Su Altı Sp. Can Kur.Su.Kay.

Paletli Yüzme Fed.

2

20

10

10

10

10

01 Kasım – 31 Ekim

Taekwon-do Fed.

2

24

22

5

5

7

01 Ocak – 31 Aralık

Tenis Federasyonu

2

13

13

6

6

8

01 Ocak – 31 Aralık

Triatlon Fed.

2

22

20

11

11

12

01 Aralık – 30 Kasım

Üniversite Sp.Fed.

-

-

-

-

-

-

01 Eylül – 31 Ağustos

Voleybol Fed.

2

24

22

8

8

8

01 Temmuz – 30 Haziran

Vücut Gel.ve Fıtn. Fed.

Bilek Güreşi

1

24

22

12

12

12

01 Ocak – 31 Aralık

Yelken Federasyonu

2

26

24

8

8

8

01 Ocak – 31 Aralık

Yüzme Atlama Su Topu Federasyonu

2

16

16

6

6

8

01 Ekim – 30 Eylül

Zihinsel Eng.Fed.

-

-

-

8

8

10

01 Temmuz – 30 Haziran

Yürürlük

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Sicil Amirleri Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —Bu Yönetmelik, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda çalışan Devlet Memurlarına sicil raporu vermeye yetkili sicil amirlerini tayin ve tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2 —Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi hükmü ile aynı Kanunun değişik 121 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı kararı uyarınca, 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Sicil Amiri

Madde 3 —Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri ekli listede gösterilmiştir.

Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 4 —Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 5 —24/10/1997 tarihli ve 23150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 6 —Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 —Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanı yürütür.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Sicil Amirleri

 

   

Birinci Sicil

İkinci Sicil

Üçüncü Sicil

 

Memuriyet Unvanı :

Amiri :

Amiri :

Amiri :

 

1) BAŞKANLIK

     
         
 

a) Başkan

Devlet Bakanı

   
 

b) Diğer Personel

Başkan

   
         
 

2) BAŞKANLIĞA BAĞLI

     
 

DAİRE BAŞKANLIKLARI

     
         
 

a) Daire Başkanı

Başkan

   
 

b) Şube Müdürü

Daire Başkanı

Başkan

 
 

c) Özürlüler Uzmanı

Daire Başkanı

Başkan

 
 

d) Daire Tabibi

Daire Başkanı

Başkan

 
 

e) Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 
         
 

3) BAŞKAN YARDIMCILIĞI

     
         
 

a) Başkan Yardımcısı

Başkan

   
 

b) Diğer Personel

Başkan Yardımcısı

Başkan

 
         
 

4) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

     
         
 

a) I. Hukuk Müşaviri

Başkan

   
 

b) Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

 
         
 

5) DAİRE BAŞKANLIKLARI

     
         
 

a) Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

 
 

b) Şube Müdürü

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

c) Özürlüler Uzmanı

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

d) Daire Tabibi

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

e) Hemşire

Daire Tabibi

Daire Başkanı

 
 

f) Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 
         
 

6) SAVUNMA UZMANLIĞI

     
         
 

a) Sivil Savunma Uzmanı

Başkan

Sivil Savunma

İçişleri Bakanlığı

     

Genel Müdürü

Müsteşarı

 

b) Diğer Personel

Sivil Savunma

Başkan

 
   

Uzmanı

   

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —Bu Yönetmelik, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda çalışan Devlet Memurlarının disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2 —Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 ve 134 üncü maddeleri ile Bakanlar Kurulunun 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı kararı uyarınca 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri

Madde 3 —Teşkilat yapısı ve görev yerleri itibariyle Özürlüler İdaresi Başkanlığı personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri ekli listede gösterilmiştir.

Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Mevzuat

Madde 4 —Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 5 —24/10/1997 tarih ve 23150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği" ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 6 —Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 —Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanı yürütür.

 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri

 

 

Personel                             

Disiplin Amiri            

Üst Disiplin Amiri                       

 

1)

1- Başkan

Devlet Bakanı

 
   

2- Başkan Yardımcısı

Başkan

 
   

3- I. Hukuk Müşaviri

Başkan

 
   

4- Daire Başkanları

Başkan Yardımcısı

Başkan

   

5- Şube Müdürü

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

   

6- Özürlüler Uzmanı

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

   

7- Sivil Savunma Uzmanı

Başkan

Sivil Savunma

       

Genel Müdürü

   

8- Daire Tabibi

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

   

9- Hemşire

Daire Tabibi

Daire Başkanı

   

10- Diğer personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

         
 

2)

Başkanlığa Bağlı Daire Başkanlıkları

   
   

1- Daire Başkanı

Başkan

 
   

2- Şube Müdürü

Daire Başkanı

Başkan

   

3- Özürlüler Uzmanı

Daire Başkanı

Başkan

   

4- Daire Tabibi

Daire Başkanı

Başkan

   

5- Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Değiştirilmesine

İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 3/2/1989 tarihli ve 20069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — İşletmenin faaliyet alanları, Genel Müdürlüğün esas görevlerini aksatmayacak şekilde bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek bilgisayar, matbaa ve ciltevinin faaliyet alanına giren konularda iş ve hizmet üretiminde bulunmak ve Genel Müdürlükçe yürütülen bilgi işlem projelerini işletmek, matbaa, ciltevi ve bilgisayar faaliyetleri ile ilgili her türlü bakım ve onarımları yapmak veya yaptırmak, proje ihtiyacı donanım ve yazılımları satın almak veya satmaktır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla, işletmeye 100 milyar lira sermaye tahsis edilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde bu miktar Bakanlığın teklifi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile beş katına kadar arttırılabilir. Bu suretle arttırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır."

Yürürlük

MADDE 3 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Motorlu Araçların Hız Sınırlayıcı Donanımları ve Bunların

Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(92/24/AT)

MADDE 1 —5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Hız Sınırlayıcı Donanımları ve Bunların Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (92/24/AT) Geçici 2, 3, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 —Yeni Tip Onayı Belgesi alınacak azami yüklü ağırlığı 16 ton ve altında olan N3 sınıfı araçlar 30/7/2004 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe uymak zorundadır."

"Geçici Madde 3 —Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Tip Onayı Belgesi alınmış olan N3 sınıfı araçlar 30/7/2004 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe uymak zorundadır. Aksi takdirde Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

"Geçici Madde 5 —Yeni Tip Onayı Belgesi alınacak azami yüklü ağırlığı 10 ton ile 12 ton arasında olan (10 ton hariç, 12 ton dahil) M3 sınıfı araçlar 30/7/2004 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe uymak zorundadır."

"Geçici Madde 6 —Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Tip Onayı Belgesi alınmış azami yüklü ağırlığı 10 tonun üzerinde olan M3 sınıfı araçlar 30/7/2004 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe uymak zorundadır. Aksi takdirde Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

"Geçici Madde 7 —Yeni Tip Onayı Belgesi alınacak azami yüklü ağırlığı 10 tonun üzerinde olan N2 sınıfı araçlar 30/7/2004 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe uymak zorundadır."

"Geçici Madde 8 —Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Tip Onayı Belgesi alınmış azami yüklü ağırlığı 10 tonun üzerinde olan N2 sınıfı araçlar 30/7/2004 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe uymak zorundadır. Aksi takdirde Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

"Geçici Madde 9 —Hız Sınırlayıcıları için ayar değerleri;

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde aksi belirtilmedikçe, bu Yönetmelik kapsamındaki aşağıda belirtilen araçlar, verilen hız değerlerini aşmayacak şekilde, ayarlanmış hız sınırlayıcı cihazlarla donatılmalıdır.

 

- M3 sınıfı araçlarda

: 100 km/saat,

 

- N3 sınıfı araçlarda

: 90 km/saat,

 

- N3 sınıfı tehlikeli madde taşıyan araçlarda

: 90 km/saat."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından oluşur.

Öğrenci Kabulü

Madde 2 — a) Yüksek lisans programlarına kayıt olunabilmesi için lisans, doktora programlarına kayıt olunabilmesi için lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekir.

b) Lisansüstü programlarına başvurabilmek için adayların, başvurulan programın Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puan türünden sahip olması gereken standart puanlar, EADB’lerinin önerisi dikkate alınarak Senatoca belirlenir.

c) Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans genel not ortalamasının 3.00’den az olmaması şartı aranır.

d) Lisansüstü öğretime girişle ilgili başvurular İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak vermek zorundadır. Aday kaydı ile ilgili konular her yarıyılın başlangıç tarihinden önce, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından duyurulur.

e) Lisansüstü programlarına, (b) bendinde belirtilen Lisansüstü Giriş Sınavı (LES) puanı ile lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyi, mülakat ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca (EADB) istenen diğer bilgi ve belgeler değerlendirilerek, öğrenci kabul edilir. Bu değerlendirmede, LES puanının, öğrencinin toplam puanının %50’sinden az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. EADB başarılı bulunanları bir başarı sıralamasına göre belirterek Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderir. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile programlara öğrenci kabul edilir Sonuçlar Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilir.

f) Eğitim-öğretim dili lisans seviyesinde tümü ile İngilizce olan kurumlardan gelenler, KPDS, ÜDS veya Uluslararası sınavlardan (TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE gibi) Enstitü Senatosunca belirlenen puanı elde edenler veya İYTE lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olan öğrenciler kazandıkları programa doğrudan kayıt yaptırabilirler.

g) (f) bendindeki koşullardan en az birini sağlayamayan öğrenciler, İYTE İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavdan başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırırlar.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 3 — a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ndeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda, en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki, ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı, ayrıca belirtilir. Yarıyıl uzunluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden farklı üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği EADB tarafından önerilir ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş için başvuran öğrencilerden, Madde 2/f bendinde yer alan koşullardan en az birini sağlamış olmaları şartı aranır.

c) Yüksek lisans öğrencilerinin doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri için, en az 2 nci yarıyılı tamamlamış ve program için belirlenmiş üstün başarı ölçütlerini sağlamış olmaları gerekmektedir. Bu ölçütler; her dönem için ortalama 3 ders, 9 kredilik ders yükümlülüğünü sağlamak; lisans ve yüksek lisans genel not ortalamaları 3.00’den az olmamak; başvurulan programın LES puan türünden 60 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek standart puana sahip olmak üzere EADB tarafından belirlenir.

İngilizce Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 4 — Bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen, ancak Madde 2/f bendindeki şartlardan en az birini sağlayamadığı için İYTE İngilizce yeterlik sınavını almak zorunda olan öğrencilerden bu sınavda başarısız olan veya bu sınava girmeyenler, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü’nün İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırırlar. İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 5 — a) Bilimsel hazırlık programı, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bu programa alınacak öğrenciler EADB tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

b) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

c) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans ya da doktora öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili EADB’nın önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu dersler lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

d) Bilimsel hazırlık programında başarılı olmak için; yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin, bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD notu ve programı en az 2.00 genel not ortalaması ile, doktora programına kabul edilen öğrencilerin ise bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DC notu ve programı en az 2.50 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir.

Özel Durumlarda Öğrenci Kabulü

Madde 6 — Yurtdışında ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü yukarıdaki esaslara göre yapılır. Ancak gerekli hallerde belgelere dayalı kabul, ilgili EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 7 — a) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili EADB’nin olumlu görüşü üzerine Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü derslere "özel öğrenci" olarak kabul edilebilir.

b) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslerin kayıt süresi içinde olmak koşulu ile, lisans veya yüksek lisans diploması ve bir dilekçe ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne başvururlar.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

d) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, derslere kayıt yaptırabilmeleri için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun her yarıyıl başında özel öğrenciler için belirleyeceği kredi başına ders ücretini ödemek zorundadırlar.

e) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin lisansüstü derslere girebilmeleri için Madde 2/f bendindeki koşullardan en az birini sağlamış olmaları şartı aranır.

f) Özel statüdeki öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde, o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.

g) Özel öğrenciler, derse devam, sınav ve başarısının değerlendirilme, disiplin ve diğer hususlarda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde uygulanan yönetmelik, yönerge ve esaslara uymak zorundadırlar.

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 8 — Lisansüstü eğitim-öğretim yılı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu tarafından belirlenir.

Devam Zorunluluğu

Madde 9 — Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam zorunluluğu teorik derslerde %70, tasarım, laboratuvar, atölye ve uygulamalarda %80'dir.

Lisansüstü Derslerin Kredi Değerleri

Madde 10 — Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, EADB’nin önerisi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla saptanır. Seminer ve tez çalışması dersleri kredisiz olup başarılı, başarısız veya gelişmekte olan şeklinde Madde 12 de belirtilen S, U veya P notları ile değerlendirilir.

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 11 — Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, bir de yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır.

Yarıyıl sonu sınavları, EADB’leri tarafından saptanan ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.

Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders başarı notu, ara sınavları, yarıyıl içi ödev ve proje çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirilmesi ile derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

EADB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir.

Enstitü anabilim dallarında yapılacak seminer, tasarım, laboratuvar ve atölye derslerinde yarıyıl sonu sınavı yapılmaz, başarı notu yıliçi notudur. Hangi derslerin bu şekilde değerlendirileceği EADB’nin önerisi ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulunca belirlenir. Her yarıyıl başında öğretim üyesi dersi ile ilgili değerlendirme esaslarını EADB kanalıyla, öğrenciye yarıyılın ilk 15 günü içerisinde duyurur.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin en az (CB) alması gerekir.

Ders Notları

Madde 12 — Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.

 

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı

 

90-100

AA

4.0

 

85-89

BA

3.5

 

80-84

BB

3.0

 

75-79

CB

2.5

 

70-74

CC

2.0

 

65-69

DC

1.5

 

60-64

DD

1.0

 

50-59

FD

0.5

 

49 ve aşağısı

FF

0.0

Ortalamalara Katılmayan Notlar

I-Eksik

P-Gelişmekte Olan

S-Yeterli

U-Yetersiz

EX-Muaf

NA-Devamsızlık Nedeniyle Başarısız

NI-Not Ortalamasına Katılmayan

(I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt yarıyılının başlayışına kadar uzatılabilir.

(P) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Öğrencinin tez çalışmalarını başarıyla tamamlaması durumunda, ÖİDB tarafından (P) notu (S) notuna değiştirilir.

(S) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere ve kredisiz olarak alınan dersler için başarılı olma durumunda verilir.

(U) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen ve zamanında tamamlayamayan öğrencilere verilir. (U) notu, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler için başarısız olma durumunda verilir.

(EX) notu, İYTE dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için ve ilgili EADB’nca muaf olunan dersler için verilir.

(NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür.

(NI) notu, öğrencinin "not ortalamasına katılmamak koşuluyla" aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

Yarıyıl sonu ders notları ÖİDB'na verildiği anda kesinleşir ve aynı başkanlık tarafından açıklanır.

Notlarda Maddi Hata

Madde 13 — ÖİDB tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, öğrenci EADB’na başvurur. Öğrencinin düzeltme istemi, EADB’nin önerisi ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not Ortalamaları

Madde 14 — Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonraki iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren EADB’ce belirlenen ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünce kabul edilen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Ders Saydırma

Madde 15 — Öğrencilerin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, EADB önerisi ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İlişik Kesilmesi

Madde 16 — Lisansüstü öğrencilerinin aşağıda belirtilen hallerde;

a) Bilimsel hazırlık programını Madde 5 (b) bendinde belirtilen süre içinde tamamlayamayan veya Madde 5 (d) bendinde belirtilen not şartlarını sağlayamayan öğrencilerin,

b) İlk yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.50'den az olan öğrencilerin,

c) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olan öğrencilerin,

d) EADB’ce belirlenen en az ders yükünü, tezli yüksek lisans programlarında ve yüksek lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programlarında 4, tezsiz yüksek lisans programında ya da lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programında 6 yarıyılda tamamlamayan veya bu yarıyıllar sonunda genel not ortalaması 3.00'ün altında olan öğrencilerin,

e) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili ders notu, birbirini izleyen iki yarıyılda (U) notu olarak takdir olunan öğrencilerin, veya aralıklı olarak üç kez "U" notu alan öğrencilerin,

f) ÜDS veya KPDS’de Madde 28 (c) bendinde belirtilen süre içerisinde başarılı olamayan doktora öğrencilerinin,

g) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

h) Doktora yeterlik komitesinin almasını istediği derslerde Madde 28 (f) bendinde belirtilen gerekli başarı koşullarını sağlayamayan öğrencilerin,

ı) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

i) Tezi jüri tarafından reddedilen öğrencilerin,

j) Tezi hakkında düzeltme kararı verilmiş olup, ikinci savunma sınavının sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencilerin,

k) Programını süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin, kayıtlı oldukları programlarla ilişkileri kesilir.

Ders Tekrarı

Madde 17 — Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya bu derslere EADB’ce eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yarıyıl başında EADB tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesi gerekir.

Yüksek Lisans Programı

Madde 18 — a) Yüksek Lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Amaç ve Kapsam

Madde 19 — Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Süresi ve Ders Yükü

Madde 20 — a) Yüksek Lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet kredili ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Ancak, sonraki dönemlerde fazladan (NI) statüsünde kredili dersler ve kredisiz uzmanlık alanı dersleri danışman onayı ile alınabilir.

b) Yüksek lisans programını tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilir. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını 4 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için 2 yarıyıl ek süre verilir.

c) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir ve bu dersler ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

d) Öğrenci, EADB’nin önerisi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışındaki üniversitelerden ve yüksek teknoloji enstitülerinden en fazla iki lisansüstü ders alabilir.

e) Öğrencinin yüksek lisans kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına katılmaz, ancak (NI) olarak not çizelgelerinde belirtilir.

f) Öğrenciye tez danışmanı, en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EADB’nin önerisi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanı öğretim üye ve doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

g) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.

h) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 21 — a) Yüksek lisans tez çalışmasını süresi içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini bir jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü içersindeki başka bir enstitüsü Enstitü Anabilim Dalından veya İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışından olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur. Jüride salt çoğunluğu, öğrencinin danışmanları dışında kalan üyeler oluşturur.

c) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EADB’ye başvurur. EADB tez jürisi önerisiyle birlikte Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünce belirlenen sayıda ciltlenmemiş tez kopyasını Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne iletir.

d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

e) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı EADB tarafından en geç üç gün içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler, uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 22 — a) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içersinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine "Yüksek Lisans Diploması" verilir.

b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Lisans Diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin diplomasına varsa meslek unvanı da yazılır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 23 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Süresi ve Ders Yükü

Madde 24 — a) Tezsiz Yüksek Lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumuyla ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

c) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

d) Tezsiz yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

e) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.

f) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 25 — a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur ve var ise meslek unvanı da yazılır.

Doktora Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 26 — Doktora programının amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

I) Bilime yenilik getirme,

II) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

III) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora Süresi ve Ders Yükü

Madde 27 — a) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik 14 ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en çok 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en çok 6 yarıyıldır. Ancak, sonraki dönemlerde fazladan (NI) statüsünde kredili dersler ve kredisiz uzmanlık alanı dersleri danışman onayı ile alınabilir.

b) Doktora programının tamamlanma süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en çok 8 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en çok 10 yarıyıldır. Bu yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını öngörülen süre içerisinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir.

c) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en çok iki lisans dersini ders yüküne ve doktora kredisine saydırabilirler.

d) Öğrenci, EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışındaki üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinden lisansüstü ders alabilir. Bu derslerin sayısı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 2, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 4 den fazla olamaz.

e) Öğrencinin doktora kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına katılmaz, ancak (NI) olarak not çizelgelerinde belirtilir.

f) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç üçüncü yarıyıl başına kadar ilgili EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Doktora tezi danışmanları doktoralı öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

g) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.

h) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora Yeterlik Sınavı

Madde 28 — a) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

b) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Doktora yeterlik sınavının tümü İngilizce olarak yapılır.

c) Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları EADB’ce Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bildirilir. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için KPDS veya ÜDS’den, 5 yıldan daha eski olmamak koşuluyla, yüz üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri en geç 5 inci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri ise en geç 7 nci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınır.

d) Yeterlik sınavları, EADB tarafından önerilen ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan 5 kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.

e) Doktora Yeterlik Komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından en geç üç gün içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne tutanakla bildirilir.

f) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak en çok üç ders almasını isteyebilir. Bu dersler (NI) statüsünde olup en az CB notu alınması gerekir. Bu dersleri başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programla ilişkisi kesilir.

g) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir. Ancak lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrenciler yüksek lisans derecesi almak istedikleri takdirde, en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile, EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programına intibakı yapılır.

Tez İzleme Komitesi

Madde 29 — a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Enstitü Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez izleme Komitesi’nin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 30 — a) Tez izleme komitesi atanan öğrenci, en geç altı ay içinde, o zamana kadar yaptığı çalışmasını, tez çalışmasının yöntemini ve ileriye dönük çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, Tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Tez izleme komitesi öğrencinin sunduğu tez önerisini kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne tutanakla bildirilir.

c) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirlenir. Öğrencinin tez çalışması notu komite tarafından (S) veya (U) olarak belirlenir.

d) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlanması

Madde 31 — a) Doktora tez çalışmasını 27 nci Madde’de belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

b) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EADB’ye başvurur. EADB, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin ciltlenmemiş belirlenen sayıda kopyasını Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne iletir.

c) Doktora tez jürisi EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesi ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.

d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

e) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EADB tarafından en geç üç gün içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü'ne tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Öğrenci uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora Diploması

Madde 32 — a) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla danışmanınca onaylanan doktora tezinin ciltlenmiş 3 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü'ne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine "Doktora Diploması" verilir.

b) "Doktora Diploması" üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Diğer Konular

Madde 33 — Lisansüstü öğrencileri ilgilendiren kayıt, izin ve benzeri işlemler "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kayıt ve Kabul İşleri Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 34 — 25/3/2002 tarih ve 24706 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği", ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrencilere bütünüyle uygulanır. Ancak bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde İYTE’de herhangi bir Enstitü anabilim dalında halihazırda kayıtlı olup bu Yönetmelik nedeniyle ilişik kesilme durumuna düşen öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından durumları yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde de incelenir ve haklarında lehlerine olan hükümler uygulanır.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilişiği kesilmiş öğrencilere, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanma hakkı tanınmaz.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir doktora programına kayıtlı olup da yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış öğrencilere yabancı dil ile ilgili olarak bu Yönetmelik ile getirilen hükümler 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren uygulanır.

Yürürlük

Madde 35 — Bu Yönetmelik 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

 

 

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı