Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Ocak 2004

PAZAR

Sayı : 25350

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

— Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

—Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Ankara Üniversitesinden:

Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı Ankara Üniversitesine bağlı fakülte, Devlet Konservatuvarı ve yüksekokulların önlisans ve lisans kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak ilkeleri belirlemektir.

Tanımlar

Madde 2 —Bu Yönetmelikte adıgeçen;

a) İlgili Kurul : Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

b) İlgili Yönetim Kurulu : Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

c) Danışman : Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm veya anabilim dalı kurulunca belirlenen ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Ders Kredisi : Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi çalışmaları ve diğer etkinlikleri (inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri) ifade eden ölçü birimini,

e) Zorunlu Ders : Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

f) Önkoşullu Ders : Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

g) Seçmeli Ders : Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı derstir. Öğrenci bu dersi, kayıtlı olduğu programdaki "seçmeli ders" adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, aynı yıldaki başka programların "seçmeli" veya "zorunlu" dersleri arasından da seçebilirliğini,

h) Yan Dal Programı : Öğrencinin devam ettiği lisans programıyla ilgili diğer bir alanda yetişmesini sağlayan programı,

i) Çift Anadal Programı : Öğrencinin devam ettiği lisans programına ek olarak kayıtlı olduğu ikinci bir lisans programını,

ifade eder.

Eğitim-Öğretim Türleri

Madde 3 —Fakülte/yüksekokul ilgili kurullarının kararı ve senatonun onayı ile örgün, yaygın, ikinci, açıköğretim, uzaktan eğitim programları ve yoğunlaştırılmış yaz programı açılabilir.

Eğitim-Öğretim Dönemleri

Madde 4 —Ankara Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokullarda eğitim-öğretim yılı, fakülte/yüksekokul kurullarının kararlaştırdığı akademik takvime göre başlar. Fakülte/yüksekokullar; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini kapsayan bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimlerini en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunarlar.

Akademik takvim süresi içinde eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. İlgili kurulların kararı ve senatonun onayı ile bazı dersler yıllık okutulabilir. Eğitim-öğretim süresi bir yılda "güz" ve "bahar" olmak üzere en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıllara ara ve yarıyıl sonu/yıl sonu sınav süreleri dahil değildir. Üniversite senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 5 —Fakülte, Devlet Konservatuvarı ve Yüksekokulların eğitim-öğretim süresi;

a) Tıp Fakültesinde altı yıl,

b) Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesinde beş yıl,

c) Çankırı Orman Fakültesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Ankara Cebeci Sağlık Yüksekokulu ve Çankırı Sağlık Yüksekokulunda dört yıl,

d) Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Başkent Meslek Yüksekokulu, Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Kalecik Meslek Yüksekokulu ve Kastamonu Meslek Yüksekokulunda iki yıldır.

Fakülte/yüksekokullarda açılan yabancı dil hazırlık sınıfı yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.

Öğrenciler eğitim-öğretimlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen süreler içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak yasal öğrenim süresini tamamlamış öğrenciler bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki ek sınavla ilgili haklardan yararlanırlar.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 6 —Fakülte/yüksekokul ilgili kurullarının önerisi, senatonun onayıyla yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıfı eğitimi önlisans ve lisans eğitim-öğretim düzeyinde zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil eğitimini kapsar. Hangi dil veya dillerde eğitim yapılacağı, ilgili kurulların önerisi ve senatonun onayıyla belirlenir.

Hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar "Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ne göre düzenlenir.

Programları gereği fakülte/yüksekokullar tarafından yürütülen zorunlu hazırlık sınıfları ile yabancı dil ve edebiyatı eğitimi veren programlara ilişkin esaslar ayrı yönetmelikle düzenlenir.

Eğitim-Öğretim Programlarının Düzenlenmesi

Madde 7 —Bir eğitim-öğretim programında teorik ve uygulamalı derslerin toplamı haftada 15 saatten az, 30 saatten çok olamaz. Mesleki, klinik uygulama, staj ve intern eğitimi gibi etkinlikler bu sınırlamalar dışındadır.

Fakülte/yüksekokullarda; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik, atölye ve laboratuvar çalışması ve diğer etkinlikler (inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri) yer alabilir.

Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenir ve senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve fakülte/yüksekokul ilgili kurullarının onayıyla açılır ve/veya kaldırılır.

Fakülte/yüksekokulların eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 (ı) maddesi çerçevesinde verilen "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "Türk Dili", ve "Yabancı Dil" bütün öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. "Beden Eğitimi" ve "Güzel Sanatlar" dersleri isteğe bağlı olup, öğrenciler bu iki dersten birini seçebilirler.

"Türk Dili" ile "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" dersleri iki yarıyıl haftada iki saat, "Güzel Sanatlar" ile "Beden Eğitimi" dersleri bir yarıyıl haftada iki saat veya iki yarıyıl haftada bir saat verilir. "Yabancı Dil" dersi, en az dört yıl eğitim-öğretim yapılan fakülte/Devlet Konservatuvarı ve yüksekokullarda toplam 224 (ikiyüz yirmidört) saatten az olmamak koşuluyla birbirini izleyen dört yarıyıl süreyle verilir; iki yıl eğitim-öğretim yapılan yüksekokullarda, yüksekokul kurulu kararı ve senatonun onayıyla, toplam 112 (yüzoniki) saat verilebilir.

Yan Dal Programı

Madde 8 —Yan dal eğitim-öğretim programı açılması ilgili bölümün/anabilim dalının isteği, fakülte/yüksekokul ilgili kurullarının önerisi ve senatonun kararı ile kesinleşir ve bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenlere kendi lisans programlarına ek olarak bir yan dal programını izleme izni verilebilir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

Yan dal programına ait diğer hususlar bir yönergeyle belirlenir.

Çift Anadal Programı

Madde 9 —İlgili bölümler ile fakülte/yüksekokul ilgili kurullarının önerisi ve senatonun onayı alınarak herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden, gerekli koşulları karşılayanlar arasından, istekli olanlara kendi lisans programlarına ek olarak, çift anadal programını izlemelerine ve ikinci bir lisans diploması almalarına izin verilir.

Çift anadal programına ait diğer hususlar bir yönergeyle belirlenir.

Derslerin Kredi Değeri

Madde 10 —Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, iki saat laboratuvar, iki saat atölye, iki saat klinik çalışması ve iki saatlik diğer etkinlikler (inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, kütüphane ve alan çalışması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları ve benzeri) bir kredidir.

Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde ayrı bir yönergeyle düzenlenir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 (ı) maddesi çerçevesinde isteğe bağlı seçmeli ders olarak verilen "Güzel Sanatlar" ve "Beden Eğitimi" dersleri kredisizdir.

Ders Alma ve Alınan Dersi Transfer Etme

Madde 11 —Öğrenciler, ilgili fakülte dekanlığından/yüksekokul müdürlüğünden önceden izin almak koşuluyla, Ankara Üniversitesinin diğer fakülte/yüksekokullarından yurtiçi yüksek öğretim kurumlarından, denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre harf notuna karşılık gelen puan aralıkları veya katsayılar esas alınarak değerlendirilir.

Üst Yarıyıldan Ders Alma Koşulları

Madde 12 —Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrenci yarıyıl başında programına öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak durumunda olduğu dersleri almak zorundadır.

Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almakla yükümlüdürler. Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren, önkoşullu olan dersler dışında ve 7 nci maddedeki en az ve en çok saat sınırının izin verdiği ölçüde danışmanının onayı ile üst yarıyıl programından ders alabilir. Öğrencilerden akademik başarı not ortalamaları 2.00-2.49 arasında olanlar bir ders, 2.50’nin üzerinde olanlar ise iki ders alabilirler.

Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 13 —Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav, staj sonu sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere yedi türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınavlarda kopya yapanlar, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılırlar ve haklarında "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" esaslarına göre işlem yapılır.

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içinde fakülte/yüksekokulların öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

Ara Sınav : Her ders için en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri fakülte/yüksekokul kurulu kararı ile belirlenir.

Ara sınav ağırlığının %40’ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav yapılır. Ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir.

Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

Yarıyıl Sonu/Yıl sonu Sınavı : Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda/yıl sonunda fakülte/yüksekokul kurulları tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Kayıt yenilemiş olmak,

b) Teorik derslerin en az % 70’ine devam etmek,

c) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az % 80’ine katılmak,

d) Uygulamalarda başarılı olmak gerekir.

Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna ilgili fakülte/yüksekokul kurulları karar verir. Ders ve uygulamalar ayrı değerlendirildiğinde, staj sonu sınavlarında yukarıdaki koşullar geçerlidir.

Bütünleme Sınavı : Yalnızca yıllık okutulan dersler için uygulanır. Yıl sonu sınavları ile bütünlemesi arasında en az onbeş gün ara verilir. Yarıyıl sonu ve genel akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.

Ek Sınav : Sınava girme hakkını kazanmış olup, ikinci yarıyıl sonunda tek ders dışında bütün derslerden başarılı olan ve aşağıda a, b, c, d şıklarında tanımlanan öğrencilere fakülte/yüksekokul ilgili kurul kararı ile tanınan sınav hakkıdır.

a) Yasal Öğrenim Süresini Tamamlamış Son Sınıf Öğrencilerine Tanınan Sınav Hakları:

Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık önlisans için dört yıl, lisans süreleri dört yıl olanlar için yedi yıl, beş yıl olanlar için sekiz yıl, altı yıl olanlar içinse dokuz yıldır. Ek sınav hakkı, kayıtlı olduğu programı bu süreler sonunda tamamlayamamış öğrencilere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi gereğince tanınır. Kendilerine tanınan süre sonunda, kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine varsa biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir.

Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beşe indiren öğrencilere, bu beş ders için 2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesinde gösterilen dersler dışındakilere üç yarıyıl,

Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl,

Üç ya da daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

b) Mezun Olmak İçin Gerekli Not Ortalamasını Sağlayamamış Öğrencilere Tanınan Sınav Hakları:

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde bu Yönetmeliğe göre başarılı sayılabilmeleri için öngörülen akademik başarı not ortalamalarını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıldaki öğrencilere not ortalamalarını yükseltmek için diledikleri son iki yarıyıl derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış olan dersler dışındaki derslere devam koşulu aranmaz.

Açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

C) Son Yarıyıldaki Başarısız Öğrencilere Tanınan Sınav Hakları:

Lisans diploması almak için gerekli tüm koşulları yerine getirerek son yarıyıla gelmiş öğrenciler, akademik başarı not ortalamasına katılan en çok üç dersten (FD) veya (FF) notu almış iseler, her ders için en geç izleyen yarıyılın başına kadar ek sınav hakkı verilir (Tıp Fakültesinde Aile Hekimliği Dönemi Eğitimi -İntern Eğitimi- ve Veteriner Fakültesinde İntern Eğitimine kadar).

Durumları yukarıdaki gibi olan öğrenciler, yarıyıl sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra en geç bir hafta içinde, ilgili öğrenci işleri bürosuna bir dilekçeyle başvururlar. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/öğretim elemanlarına hangi derslerden ek sınav hakkı verildiği dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce bildirilir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre bütünleme sınav hakkını kullananlar bu haktan yararlanamazlar.

d) Ara Sınıflardaki Başarısız Öğrencilere Tanınan Sınav Hakları:

Dersleri devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, ara sınavı ve yarıyıl sonu/yıl sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları, not ortalaması tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da yıl kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

Sınav hakkı verilenler, ara sınavı ve yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde fakülte/yüksekokulların her öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz.

Mazeret Sınavı : Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yıllık okutulan derslerin yıl sonu sınavı için mazeret kabul edilebilir. Ara sınavına girme hakkı olduğu halde bu sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri, ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde dekanlık, yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte; yarıyıl sonu/yıl sonu sınav haklarını mazeret hakları saklı kalmak koşuluyla ilk açılacak yarıyıl sonu/yıl sonu sınavında kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Muafiyet Sınavı : Zorunlu hazırlık sınıfı olmayan fakülte/yüksekokula yeni kaydolan öğrenciler için yabancı diller yüksekokulunca öğretim yılı başında muafiyet sınavı açılır.

Muafiyet sınavı ile ilgili esaslar "Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ne göre düzenlenir.

Ders Başarı Notu

Madde 14 —Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, harf notlarından biri verilir ve bu notlar "Ders Başarı Notu" olarak adlandırılır. Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl sonu/yıl sonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara ve yarıyıl sonu/yıl sonu sınavlarının yüzde ağırlıkları, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavının yüzde ağırlığı % 50’nin altında olmaması koşuluyla bölüm/anabilim dallarının görüşü, fakülte/yüksekokul kurullarının kararıyla belirlenir. Sınavlar mutlak ve/veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.

Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında dekanlık/yüksekokul müdürlükleri tarafından ilan edilir.

Harf notlarının, 100 (yüz) puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

PUANLAR

NOTLAR

KATSAYILAR

 

90-100

AA

4,0

 

85-89

BA

3,5

 

80-84

BB

3,0

 

75-79

CB

2,5

 

70-74

CC

2,0

 

65-69

DC

1,5

 

60-64

DD

1,0

 

50-59

FD

0,5

 

49 ve aşağısı

FF

0,0

FF1 : Genel sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız.

FF2 : Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı yok,

başarısız.

M1 : Muafiyet sınavı sonucu muaf olunan derslere verilir.

M2 : Nakil yoluyla gelen öğrencilerin muaf olduğu derslere verilir.

G1 : Geçer (kredisiz derslerden başarılı).

G2 : Geçer (kredili derslerden başarılı).

E : Eksik.

V : Vazgeçtiği dersler.

K : Kalır (kredisiz derslerden başarısız).

(FF1) notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir.

(FF2) notu, derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) notu olarak işleme alınır.

(M1) notu, muafiyet sınavı sonucu muaf olunan yabancı dil derslerine verilir.

(M2) notu, nakil yoluyla gelen öğrencilerin muaf olduğu derslere verilir. Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre notu belirtilir.

(G1) notu, kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

(G2) notu, alması gereken dersleri almış ve ders saati sınırını doldurmuş öğrencilerin, gün ve saati programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla alabileceği kredili derstir. Bu tür dersleri akademik not ortalamaları 2.00’nin üstünde olan öğrenciler alabilirler. Öğrencinin başarılı olması durumunda ders transkriptinde görünür, ancak alınan not akademik ortalamaya katılmaz.

(E) notu, yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrenci, notların öğrenci işleri bürosuna tesliminden 15 gün sonra eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (FF) notuna dönüşür. Mazeretinin uzun süreceği fakülte/yüksekokul kurulları tarafından kabul edilen öğrencilerin (E) notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır.

(V) notu, öğrencinin programına aldığı bir dersi, yarıyıl başından itibaren ilk dokuz hafta içinde kendi isteği ve dersin sorumlu öğretim elemanının onayı ile bırakması durumunda verilir. Öğrenci lisans öğrenimi boyunca aldığı derslerin en çok altısını bırakabilir. Öğrenci;

. ilk iki yıldaki derslerinden,

. daha önce (V) notu aldığı ders ya da derslerden,

. not ortalamasına katılmayan derslerden,

. not ortalamasını yükseltmek amacıyla aldığı derslerden çekilemez.

Akademik Başarı Not Ortalamaları

Madde 15 —Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları fakülte/yüksekokullarda yarıyıl sonunda öğrenci işleri bürosu tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

Yıllık olan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılarak akademik başarı not ortalaması belirlenir.

Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için, şu yol izlenir: Öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam kredi bulunur. Daha sonra bütün derslerden alınan toplam kredi, derslerin kredi değerleri toplamına bölünür, bu değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.

Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Derslerden Başarılı Olma Durumu

Madde 16 — Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının ve genel akademik başarı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Akademik başarı not ortalamaları 2.00 ve üstünde olan öğrenciler (FD) ve (FF) aldıkları dersler dışındaki derslerden başarılı sayılırlar.

Yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler, (CC) ve üstünde not aldıkları derslerden başarılı, diğerlerinden (DC ve DD) başarısız sayılırlar. Öğrenci (FD) ve (FF) aldığı derslerden her koşulda başarısız sayılır.

Başarısız öğrencilerden ikinci yarıyıl ve daha üst yarıyılda olanların, bir üst yarıyıldan ders alabilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel akademik not ortalamalarının en az 1.80 olması gerekir. Öğrencinin genel akademik başarı not ortalaması 1.80’den düşük ise bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere genel akademik başarı not ortalamasını belirtilen düzeye çıkarıncaya kadar aldığı dersleri tekrarlaması gerekir. Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar azami öğrenim süresi hesabına katılır.

Ders Tekrarı

Madde 17 —Yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00’nin altında olup (DC) ve (DD) aldığı derslerden başarısız olan öğrenciler; genel akademik başarı not ortalaması 1.80’nin altında olan öğrenciler ve bir dersten (FD), (FF) ve (K) notu alan ya da dersi alması gereken yarıyılda alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Ders tekrarlayan öğrencilere başarılı olmaları için iki yarıyıl süre verilir. Öğrencinin bu süre içinde genel akademik başarı not ortalamasını 1.80’in üstüne çıkaramaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü madde hükümleri uygulanır. Bu dersler seçmeli ya da açılmamış ise, öğrenciler kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar.

Öğrenciler, daha önce geçer not aldıkları dersleri, dersin verildiği yarıyılda tekrar alarak notlarını yükseltebilirler. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.

Önkoşullu Dersler

Madde 18 —Önkoşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölümce gerekçeleri belirtilerek ilgili fakülte/yüksekokul kuruluna önerilir ve bu kurulların onayından sonra kesinleşir. Önkoşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça önkoşullu ders alınamaz.

Bitirme Derecesi

Madde 19 —Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Yarıyıl Onur Öğrencileri

Madde 20 —Bir yarıyıl sonunda programın gerektirdiği asgari ders yükünü alan ve yarıyıl akademik başarı not ortalaması 3.51 ve üstünde olan öğrenciler "Yüksek Onur Öğrencisi"; ortalaması 3.01 – 3.50 olanlar ise "Onur Öğrencisi" sayılırlar.

Diploma Onur Öğrencileri

Madde 21 —Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.51 ve üstü olan öğrenciler "Yüksek Onur Öğrencisi" olarak; ortalaması 3.01 – 3.50 olan öğrenciler ise, "Onur Öğrencisi" olarak mezun olurlar.

Sınav Notuna İtiraz

Madde 22 —Sınav kağıtlarının ve sınav not çizelgelerinin dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne verilmesinden ve ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilemez.

Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi işgünü içinde dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanın/öğretim elemanlarının görüşü alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç onbeş gün içinde duyurulur.

Derslere Devam

Madde 23 —Öğrenciler derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir, öğretim elemanından veya ilgili Bölüm/Anabilim Dalından bu konuda gelecek bilgiler Öğrenci İşleri Bürosunca değerlendirilerek yarıyıl sonu sınavından en az bir hafta önce ilan edilir.

Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrencilerin ilgili dersin devamından muaf tutulması, öğretim yarıyılının başında ilgili öğretim üyesinin yazılı onayının alınmasını gerektirir. Notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi tekrar almak isteyen öğrenciler, öğretim yılının başında ilgili öğretim üyesinden devam durumlarına ilişkin onay alırlar.

Kayıt Dondurma

Madde 24 —Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini senato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencilerin hakları fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur ve bu öğrenciler mazeret nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler.

Öğrenciler yasal öğrenim süresi içinde en çok iki yıl veya dört yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilirler.

İlişik Kesme

Madde 25 —Aşağıdaki durumlarda fakülte/yüksekokul kurul kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenen öğrenim süresi içinde, öğrencinin öğrenimini tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının belirlenmesi,

b) Öğrencinin yasal öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu derslerden devam koşulunu yerine getirmemiş olması,

c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim kurumundan çıkarma" cezası almış olması,

d) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,

e) Öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmesi ve raporunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olması,

f) Ders tekrarlayan öğrenciye, başarılı olmaları için verilen iki yarıyıllık süre içinde genel akademik başarı not ortalamasını 1.80’nin üstüne çıkaramaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü madde hükümleri uygulanır.

Yatay Geçiş

Madde 26 —Ankara Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullara yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" esas alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca düzenlenir.

Dikey Geçiş

Madde 27 —Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kayıtları "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esas alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca düzenlenir.

Meslek Yüksekokullarına İntibak

Madde 28 —Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" esas alınarak ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir.

Kayıt Koşulları

Madde 29 —Ankara Üniversitesine bağlı fakülte, Devlet Konservatuvarı ve yüksekokullara kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmalıdır. (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

b) ÖSYM sınavları sonucunda o öğretim yılında Ankara Üniversitesi fakülte/yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya önkayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların o öğretim yılı için belirlediği geçerli puan ve koşullara sahip olmalıdır.

c) Yetenek sınavı ile öğrenci alan birimler adaylarda aranacak genel ve özel koşullar

ile, yetenek sınavı ve değerlendirme esaslarını ilgili fakülte/devlet konservatuarı/yüksekokul kurulunun kabul edeceği bir yönergeyle belirler.

d) 4702 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde meslek yüksekokuluna ÖSYM tarafından yerleştirilir.

Kayıt İşlemleri

Madde 30 —Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilen tarihlerde kayıt için başvurmak zorundadırlar. Mazereti olan adayların kaydı yasal temsilcileri tarafından da yaptırılabilir. Adaylar kayıt için aşağıdaki belgelerin aslını getirmek zorundadırlar:

Türk uyruklu adaylardan istenen belgeler:

1) Lise veya lise dengi meslek okulu diplomasının aslı, (yeni tarihli ve resimli çıkış belgesi ile kayıt yapılabilir. Ancak, öğrenci birinci yarıyıl sonuna kadar lise diplomasının aslını getirmek zorundadır).

2) ÖSYM "Sınav Sonuç Belgesi",

3) Nüfus cüzdanının onaylı sureti,

4) Askerlik çağına ulaşmış erkek öğrencilerden askerlik tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

5) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. boyutunda 12 adet fotoğraf, (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır)

6) Yeni tarihli ikamet belgesi,

7) Öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.

Yabancı uyruklu adaylardan istenen belgeler:

1) Ortaöğrenim belgesi, (ortaöğrenim belgesinin aslı, noterden onaylı tercümesi ve Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı’ndan alınan denklik belgesinin aslı)

2) ÖSYM-Yabancı uyruklu öğrenci sınavı "Sınav Sonuç Belgesi",

3) "Öğrenim Vizesi" bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi ile İl Emniyet müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresinin fotokopisi, (Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden yükseköğrenime başlama hakkı kazanan yabancıların çocukları, pasaportlarında "Öğrenim Vizesi" aranmadan mevcut ikamet tezkereleri ile kayıt yaptırabilirler).

4) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. boyutunda 12 adet fotoğraf, (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır).

5) Öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz,

6) Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) kayıt belgesi. (ÖSYM-Yabancı öğrenci sınavı "Türk Dili" bölümünde yetersiz not alan yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’e kayıt yaptırdıklarını gösteren belgeyi sunarlar. Bu öğrencilerin fakülte/yüksekokullarındaki kayıtları bir öğretim yılı için dondurulur. Bu öğrenciler TÖMER kurslarını en geç bir sonraki öğretim yılı başına kadar tamamlayarak TÖMER diplomasını ilgili fakülte veya yüksekokula teslim etmek zorundadırlar. Kur sertifikaları TÖMER diploması yerine geçmez).

Geçersiz Kayıtlar

Madde 31 —Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlemler başlatılır.

Muafiyet

Madde 32 —Fakülte/yüksekokullara kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başlangıcını izleyen bir ay içinde başvurdukları taktirde muafiyet istekleri fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Kayıt Yenileme

Madde 33 —Fakülte/yüksekokulların duyurduğu tarihlerde, güz ve bahar yarıyılının başında öğrenciler Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı paylarını ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Katkı payı ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez. Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenileyemeyen öğrenciler o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar.

Kaydını yenilemeyen öğrencilere o yarıyıl içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez.

Diploma ve Unvanlar

Madde 34 —Ankara Üniversitesi tarafından verilen diplomalar iki yıl süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için önlisans, dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte/yüksekokul programları için lisans, beş yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri programları için yükseklisans ve altı yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Tıp Fakültesi programı için Tıp Doktorluğu diplomasıdır. Mezun olan öğrencilerin kullanmaya hak kazandıkları unvanlar diplomalarında belirtilir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTSDE -ECTSDS-) kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin hususlar bir yönergeyle belirlenir.

Mezuniyet

Madde 35 —Öğrenciler bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için fakülte/yüksekokul kurullarınca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyete hak kazanırlar.

Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

Mezuniyet Belgesi ve Diplomaların Düzenlenmesi

Madde 36 —Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere diplomasını alırken iade etmek üzere geçici olarak mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinde öğrencinin adı, soyadı, uyruğu, doğum yeri ve tarihi, TC Kimlik Numarası, bitirdiği eğitim-öğretim programının adı, hak kazandığı diploma ve unvan ile öğrencinin resmi yer alır. Mezuniyet belgeleri ilgili fakülte/yüksekokulda dekan/müdür tarafından imzalanarak mühürlenir.

Ankara Üniversitesi fakülte ve yüksekokulları tarafından verilen diplomalar senato tarafından onaylanan "Diplomalar Yönergesi"nde gösterilen ortak ilkeler çerçevesinde düzenlenir. Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybedilmesi halinde diploma yerine geçen kaybolduğundan dolayı verildiği belirtilen bir belge düzenlenir.

Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için katkı payları veya ikinci öğretim ücreti ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi/diploma verilmez.

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Önlisans Diploması

Madde 37 —En az sekiz yarıyıl süreli eğitim-öğretim programında kayıtlıyken, ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olan, ancak sonraki yarıyıllarda ilişiği kesilen öğrencilerden isteyenlere "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, ayrıldığı bilim kolunu gösteren önlisans diploması verilir. Bu diplomalar şunlardır:

a) Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Çankırı Orman Fakültesi ile Ev Ekonomisi Yüksekokulundan ilişiği kesilenlere "Fen Bilimleri Önlisans Diploması".

b) Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Ankara Cebeci Sağlık Yüksekokulu ve Çankırı Sağlık Yüksekokulundan ilişiği kesilenlere "Sağlık Bilimleri Önlisans Diploması".

c) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Devlet Konservatuvarından ilişiği kesilenlere "Sosyal Bilimler Önlisans Diploması".

Adres Bildirme

Madde 38 —Her türlü bildirim, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt anında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya bildirim ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Yükseköğretim kurumuna kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu üyesi bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmadığını iddia edemezler.

İntibak

Madde 39 —Kaldırılan Yönetmeliklerin düzenlediği konularda bu Yönetmeliğe göre yapılacak olan intibak işlemleri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda karar vermeye fakülte/yüksekokul kurulları yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 40 —Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 20/8/1995 tarih ve 22380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü fakülte/yüksekokulların ilgili kurullarının aldığı karar üzerine bu Yönetmeliğin 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına karar verebilir.

Yürürlük

Madde 41 —Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42 —Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 10/8/1997 tarih, 23076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin değişik 5 inci maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Doktora programlarına başvuracak adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonuç belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı LES puanı alt sınırları belirlenebilir. Başvurularda 45 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 60) standart LES puanından az olmamak koşuluyla hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim dalları için LES puanının alt sınırının ne olacağı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir ve ilan edilir."

"c) Sanatta Yeterlik Programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonuç belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı LES puanı alt sınırları belirlenebilir. Başvurularda 45 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 60) standart LES sözel puanından az olmamak koşuluyla başvuru kabulünde anabilim dalları için LES puanının alt sınırının ne olacağı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir ve ilan edilir."

"d) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Temel Tıp Puanına veya 45 standart LES sayısal puanından az olmamak koşuluyla LES sonuç belgesine, Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise lisans veya yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının lisans derecesine) ve 45 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 60) standart LES sayısal puanından az olmamak koşuluyla LES sonuç belgesine sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) Temel Tıp Bilimleri I. bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ile; Temel Tıp Bilimleri II. Bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı LES puanı alt sınırları belirlenebilir. Başvuru kabulünde anabilim dalları için Temel Tıp Puanının ve LES puanının alt sınırının ne olacağı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir ve ilan edilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, LES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir (Lisans derecesi ile doktora programına başvuracakların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,20 olması gerekir). Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.), LES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve Doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yalnızca LES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir."

"c) Sanatta Yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, LES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir (Lisans derecesi ile Sanatta Yeterlik programına başvuracakların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,20 olması gerekir). Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.), LES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve Sanatta Yeterlik giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yalnızca LES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir."

"d) Temel Tıp Bilimleri Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya LES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir (Lisans derecesi ile Temel Tıp Bilimleri Doktora programına başvuracakların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,20 olması gerekir). Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.), LES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve Doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yalnızca LES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir."

MADDE 3 — Aynı yönetmeliğin değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk adayların lisansüstü programlara kabullerinde, LES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören bir sınav (GRE, GMAT gibi) puanı yanısıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir (Lisans derecesi ile doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracakların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,20 olması gerekir). Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden lisansüstü eğitim almak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.), LES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören bir sınav puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve yüksek lisans veya doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun Onayı ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulunun Kararı ile, yalnızca LES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören bir sınav puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, ikamet ettikleri ülkede İngilizce eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezuniyetleri veya İngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL veya eşdeğer sınav sonuçlarını ibraz etmeleri halinde Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile İngilizce Yeterlik Sınavından muaf sayılabilirler. Gerekli görülen hallerde bunların dil ve bilim seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir. Noksanları tespit edilenlere noksanları tamamlattırılır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendinin (3) ve (4) nolu alt bentleri ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3 - Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora yahut sanatta yeterlik adayları,

4 - Lisans veya Yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora yahut sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar."

"b) Bilimsel Hazırlık Programına ana Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin a, b, c ve d bentlerindeki esaslara göre başarılı olan öğrenciler kabul edilir. Öğrencinin alması gereken dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 26 ncı maddesinin (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 gün, en geç bir ay sonra toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunma sınav süresi en az 45 dakikadır. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur."

"e) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve ilgili yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini 6 kopya halinde sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder, aksi halde öğrencilikle ilişiği kesilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi Savunması ve Tez Çalışmasında, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi Savunması ve Tez Çalışmasından oluşur."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 31 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Doktora programını normal tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 10 yarıyıldır. Bu süre yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 7 yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 9 yarıyıldan daha az olamaz. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin, ilgili enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir."

"b) Doktora programı kredili derslerini yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden 4 yarıyıl içinde, lisans derecesi ile kabul edilenlerden ise 6 yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayan veya Madde 21’de öngörülen en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir."

"c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını, Madde 31-a’da belirtildiği üzere yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden sekiz yarıyıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden 10 yarıyıl sonuna kadar, tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyenlere, danışmanının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla yapacağı gerekçeli önerisi üzerine ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en çok 4 yarıyıl ek süre verilebilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 33 üncü maddesinin (b) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (h) bendi eklenmiştir.

"b) Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden başarılı olmak gerekir. Belirtilen yabancı dil yeterlik sınavlarından doktora programına kayıt yaptırdığı tarihten itibaren yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenlerden yedinci yarıyılın sonuna kadar başarılı olamayan doktora öğrencileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğretim İngilizce hazırlık programı çerçevesinde öğrencinin isteğine bağlı olarak yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilir. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavlarından herhangi birinden başarılı olamayan öğrencilerin ilgili enstitü ile ilişkisi kesilir. Bu programdaki süre öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir."

"g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran, ders yükünü tamamlamış olsa bile Madde 31-b’de öngörülen duruma düşmemesi koşuluyla, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin 4 üncü yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin ise 6 ncı yarıyıldan sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders veya dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin 6 ncı yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin ise 8 inci yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir."

"h) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçirilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçişi onaylanan bir öğrenci ilgili yüksek lisans programı yönetmeliğine tabidir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin değişik 36 ncı maddesinin (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Tez savunma sınavı en az 60 dakika, en çok 120 dakika süreli, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışmasının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılır. Jüri üyeleri tarafından öğrenciye tezi ile ilgili veya gerekirse tez dışından sorular sorulabilir."

"h) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve ilgili yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini 6 kopya halinde sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder, aksi halde Enstitü ile ilişiği kesilir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sanatta Yeterlik eğitimi, bir lisans, yüksek lisans ya da buna eşdeğer bir çalışma üzerine yapılan ve bir sanat alanında gerekli kurumsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmayı ve özgün bir sanat eseri ortaya konulması ile müzik ve sahne sanatlarında özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeyi amaçlayan, bilimde doktora eğitimine denk bir eğitimdir."

"b) Sanatta Yeterlik eğitimi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders ve uygulamalar ile Yeterlik Sınavı, Tez Çalışması ya da özgün bir Sergi, Proje, Resital, Konser ve Temsil gibi çalışmalardan, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders ve uygulamalar ile Yeterlik Sınavı, Tez Çalışması ya da özgün bir Sergi, Proje, Resital, Konser ve Temsil gibi çalışmalardan oluşur."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sanatta yeterlik programını normal tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 8 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 10 yarıyıldır. Bu süre yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 7 yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 9 yarıyıldan daha az olamaz. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin, ilgili enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir."

"b) Öğrencilerden; kredili derslerini, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden 4 yarıyıl içinde, lisans derecesi ile kabul edilenlerden ise 6 yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanların veya Madde 21’de öngörülen en az genel not ortalamasını tutturamayanların ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir."

"c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez yahut sanat eseri önerisi kabul edilen, ancak tez yahut sanat eseri çalışmasını Madde 31-a’da belirtildiği üzere yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden 10 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez yahut sanat eseri sınavına giremeyen bir öğrenciye; danışmanın, Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığı aracılığıyla yapacağı gerekçeli öneri üzerine ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini yahut sanat eserini jüri önünde savunması ya da sunması için en fazla 4 yarıyıl ek süre verilebilir."

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Devlet Bakanlığından:

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Tarife ve Talimatı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında faaliyette bulunan sigorta şirketleri tarafından yapılır.

A. TARİFE

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri çerçevesinde yolcu taşımacılığı yapan şehirlerararası ve uluslararası taşımacılar, taşıt türleri itibarıyla aşağıdaki teminatları almak zorundadır. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği yabancı ülkelerde ortaya çıkabilecek zararları teminat kapsamı dışında tutabilir.

1. Teminat ve Prim Tutarları

Taşıtın Türü

Teminatlar (Milyon TL)

 

 

Primler

(Milyon TL)

A- Tedavi Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

Kişi

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

 

Otomobil

40.000

280.000

40.000

280.000

35

 

Minibüs (8-14 koltuk )

40.000

560.000

40.000

560.000

85

 

Otobüs (15-25 koltuk)

40.000

1.000.000

40.000

1.000.000

105

 

Otobüs (26 ve üstü koltuk)

40.000

2.000.000

40.000

2.000.000

265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigorta şirketleri, aşağıda belirtilen talimatı dikkate alarak belirledikleri prim tutarlarını peşin olarak tahsil ederler. Sigorta şirketleri, prim tutarlarında bu tarife ve talimat dışında herhangi bir indirim yapamaz.

2. Hasarsızlık İndirimi ve Zamlı Prim Uygulaması

Sigorta şirketleri aşağıda belirlenen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya zamlı prim uygulaması yapar.

 

Basamak No

Prim İndirimi (%)

Prim Artırımı (%)

Hasar Durumu

 

7

20

-

3 üncü ve sonraki yıllar hasarsızlıkta

 

6

15

-

2 nci yıl hasarsızlıkta

 

5

10

-

1 inci yıl hasarsızlıkta

 

4

-

-

-

 

3

-

20

1 inci kazada

 

2

-

40

2 nci kazada

 

1

-

60

3 üncü ve sonrası kazalarda

 

İlk kez sigorta yaptıranlardan, 4 üncü basamağa göre prim alınır. Sigorta süresi içinde hasar meydana gelmemesi halinde, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Sigorta süresi içinde meydana gelen her bir kaza için, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre belirlenir.

Zamlı prim uygulaması, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası kapsamında bir tazminat ödemesi yapılmadıkça söz konusu olmaz.

3. Sigortalının Değişmesi, İndirimlerin ve Artırımların Uygulanması

Sigortalının değişmesi halinde, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre feshedilmeyip yeni sigortalı için devamı sağlanan sigorta sözleşmelerindeki mevcut indirim veya artırımlar korunur. Süre sonunda sigortanın yenilenmesi halinde, eski sigorta sözleşmesindeki indirim veya artırımlar dikkate alınmaz.

Hasarsızlık indirimi ve zamlı prim uygulaması taşımacıyı takip eder. İndirime hak kazanmış veya zamlı prime tabi bir taşımacı, aracı başkasına devreder ve devredilen aracın sigorta süresi içinde aynı araç türünde başka bir taşımacı olarak yeni bir sigorta talep ederse indirim hakkı veya zamlı prim uygulaması devam ettirilir.

Süre sonunda sigorta şirketinin değiştirilmesi halinde, prime uygulanacak indirim veya artırım oranının tespiti amacıyla, sigortalı; araç ruhsat sureti, yapılan son poliçe örneği ve önceki sigorta şirketinden temin edeceği “Hasar Durum Belgesi”ni sigorta yaptıracağı şirket veya acenteye ibraz etmekle yükümlüdür. Sigorta şirketi bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler için birinci basamaktan prim uygular.

İlgili sigorta şirketleri, Hasar Durum Belgesini sigortayı yapacak şirketin, acentenin veya sigortalının talebi halinde derhal vermek zorundadır.

Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi veya hasar durumu nedeniyle zamlı prim uyguladıkları takdirde, sigorta sözleşmesinin kendilerinde kalan nüshası üzerine Hasar Durum Belgesi veren sigorta şirketinin unvanı, belgenin tarih ve sayısını yazmak ve Hasar Durum Belgelerini en az üç yıl saklamak zorundadırlar.

Bir önceki sigorta sözleşmesinin bitim tarihinde yenilenmeyen sigorta sözleşmelerine hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Sigorta sözleşmesinin, bitim tarihinden itibaren bir ay içinde yenilenmemesi durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde prim oranı iki alt basamağa göre belirlenir.

4. Kısa Süreli Sigortalar

Sigorta süresi bir yıldır. Ancak, gerekli durumlarda bir yıldan kısa süreli sigorta sözleşmesi yapılabilir. Bir yıldan kısa süreli sigortalarda prim tutarı aşağıdaki çizelgeye göre tespit edilir:

 

Sigorta süresi

 

Yıllık primin

 

1 aya kadar

 

% 20’si

 

1-2 ay arası

 

% 30’u

 

2-3 ay arası

 

% 40’ı

 

3-4 ay arası

 

% 50’si

 

4-5 ay arası

 

% 60’ı

 

5-6 ay arası

 

% 70’i

 

6 ay ve üzeri

 

% 100’ü

B. UYGULAMA TALİMATI

1. Taşımacı Sorumluluk Sigortası Belgesi

Sigorta şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince bastırılan, seri numarası ile sigorta şirketinin adının, poliçe numarası ve sigorta döneminin, taşımacının unvanının, taşıt türünün ve plakasının yazılı olduğu Taşımacı Sorumluluk Sigortası Belgesini sigorta sözleşmesi ile birlikte sigortalıya vermek zorundadır.

Taşımacılar, sorumluluk sigortası belgelerini araçlarında kolayca görülebilir bir şekilde bulundurmak ve denetimlerde ibraz etmek zorundadır. Sorumluluk sigortası belgesi bulunmayan araçlar sigorta teminatı sağlanıncaya kadar trafikten men edilir.

2. Poliçe Kayıtları

Sigorta şirketleri, düzenledikleri tüm zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası poliçelerine ait ayrıntılı bilgi kayıtlarını en çok bir haftalık gecikme ile elektronik ortamda güncel olarak tutmak zorundadır.

3. Acente Komisyonu

Sigorta şirketleri tarafından acentelere, prim tutarının en fazla %10’u oranında komisyon ödenir. Acentelere bunun dışında teşvik komisyonu, kâr komisyonu veya diğer herhangi bir isim altında ödeme yapılamaz.

4. Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Bu Tarife ve Talimata uygun olarak tespit edilen net primin; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa göre % 5’i oranındaki gider vergisi ile diğer yükümlülükler sigorta ettirenden alınır.

C. YÜRÜRLÜK

Bu Tarife ve Talimat 19/01/2004 tarihinde saat 12:00’da yürürlüğe girer.

—— • ——

Hazine Müsteşarlığından:

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk

Sigortası Genel Şartları

 

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder.

Sigortalının taşımayı zaruri haller hariç, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapması gerekir.

Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

A.2. Tanımlar

Bu Genel Şartlarda geçen:

Kanun: 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununu,

Sigorta: Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortasını,

Sigortalı: 4925 sayılı Kanuna göre zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortasını yaptırmakla yükümlü olan sigorta ettiren, şehirlerarası ve/veya uluslararası taşımacıyı,

Sigortacı: Türkiye’de karayolu motorlu araçlar mali sorumluluk sigortası branşında ruhsatı bulunan ve bu sigorta ile sigortalının sorumluluğunu teminat altına alan sigorta şirketini,

Kaza: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı, ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanmış olayı veya duraklamalar da dahil olmak üzere 4925 sayılı Kanuna göre taşımacının sorumluluğunu doğuran ve zarara neden olan olayı,

Zarar: Kaza sonucu yolcunun yaralanmasına, sakatlanmasına veya ölmesine neden olan bedeni zararları,

Hak Sahibi-Zarar Gören: Kaza sonucu, yaralanan veya sakatlanan yolcular ile ölen yolcunun desteğinden yoksun kalanları,

Taşıma: Yolcunun kalkış noktasından varış noktasına götürülmesini,

Taşımacı: 4925 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yetki belgesi alan ve kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığında üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

Kalkış Noktası: Yolcunun taşıta bindiği yeri,

Varış Noktası: Yolcu biletinde gösterilen ve yolcunun götürülmek istendiği yeri,

Yolcu: Taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında, taşıtta bulunan yolcu biletli kişileri,

Yolcu bileti:Taşımacı ile yolcu arasında akdedilen, 4925 sayılı Kanuna ilişkin yönetmelikte belirtilen şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeyi,

Şehirlerarası Taşıma: Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biten taşımayı,

Uluslararası Taşıma: Türkiye’den veya Türkiye’ye karayoluyla; Türkiye üzerinden karayoluyla transit, Türkiye’ye denizyolu, demiryolu ve havayolu ile gelip karayolundan üçüncü ülkelere yapılan taşımaları,

Poliçe: 4925 sayılı Kanuna istinaden akdedilmiş olan sigorta sözleşmesi belgesini,

ifade eder.

A.3. Kapsama Giren Teminat Türleri ve Üst Sınırları

Sigortalının A.1. maddesinden doğan sorumluluğunu karşılayan teminatlar aşağıda gösterilmiştir.

Ödenecek tazminatların üst sınırı, sigorta tarifesinin serbest bırakılmış olması hali hariç, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından saptanır ve Resmi Gazete’de yayımlanan tarife ve talimatta belirlenir.

A.3.1. Ölüm teminatı

Ölüm teminatı, kazanın yolcunun kaza tarihinden itibaren iki sene içinde ölümüne sebebiyet vermesi halinde, ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalma tazminatını karşılar.

A.3.2. Sakatlık teminatı

Sakatlık teminatı, kazanın yolcunun derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında geçici veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet vermesi halinde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar.

A.3.3. Tedavi giderleri teminatı

Tedavi giderleri teminatı, kaza nedeniyle yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.

A.4. Sorumluluğu Kaldıran veya Azaltan Haller

Sigortalı, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve poliçede kayıtlı taşıttaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

Sigortalı, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. Yolcular, taşımacı tarafından taşıma hizmetlerini tanzim için konulmuş usul ve esaslara uymak zorundadır.

Kazanın oluşumunda zarar görenin kusuru var ise, bu kusur oranında ödenecek tazminattan indirim yapılabilir.

A.5. Kapsam Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller ve bu hallerden doğan zararlar sigorta kapsamı dışındadır.

a. Sigortalı tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,

b. Sürücü, hizmetliler ve sigortalının eylemlerinden sorumlu tutulduğu diğer kişiler ile yolcu bileti olmayan kişilerin talepleri,

c. Yolcuların, beraberinde veya taşıtta veya römorkunda bulunan bagaj ile benzeri eşya ve taşınan diğer eşyanın uğrayacağı zararlara ilişkin talepleri dahil olmak üzere, her türlü maddi zararlara ilişkin talepleri ile manevi tazminat talepleri,

d. Çalınma veya gaspedilme olayında taşıtın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek taşıta binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, çalan veya gaspeden kişilerin talepleri,

e. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler,

f. Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikoların ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirler,

g. Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara katılma,

h. Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar,

i. Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,

j. Tehlikede bulunan şahıs ve malları kurtarmak hali hariç, yolcunun kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

k. Deprem, yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına gibi doğal afetler.

A.6. Sigorta Kapsamına Girmeyen Taşıtlar

Otomobille şehirlerarası ve/veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi kapsamında yapılan taşımalar hariç olmak üzere, özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar, genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait otomobillerle yapılan taşımalar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar, lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar bu sigorta kapsamı dışındadır.

A.7. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta Türkiye sınırları dışında da geçerlidir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği yabancı ülkelerde ortaya çıkabilecek zararları teminat kapsamı dışında tutabilir.

A.8. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin 12:00'da başlar ve öğleyin 12:00'da sona erer.

B. ZARAR ve TAZMİNAT

B.1. Hak Sahibinin Başvuru Hakkı ve Başvuru Süresi

Hak sahipleri poliçede öngörülen teminat sınırları içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.

Sigortacı, poliçede belirtilen teminat limitleriyle sınırlı olmak kaydıyla hak sahipleri ile temasa geçerek anlaşma hakkına sahiptir. Ancak, sigortacının yazılı izni olmadıkça sigortalı, tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi hak sahiplerine herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.

Tazminata yol açan olay, sigortalı veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde; olay yurt dışında meydana gelmişse altmış iş günü içinde sigortacıya ihbar edilir.

B.2. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlükleri

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Bu genel şartlara göre, sorumluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren B.1. maddesinde belirtilen süre içinde sigortacıya ihbar etmek,

b) Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimatlara uymak,

c) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tesbite, tazminat yükümlülülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

d) Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,

e) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa, bunları sigortacıya bildirmek.

 B.3. Kazaya İlişkin Belgeler

Sigortacı tazminatı ödemek için, kazayla ilgili olarak, hak sahibinden aşağıdaki belgeleri isteyebilir.

a) Alkol raporu ile yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporunu,

b) Olaya karışan başka araçlar varsa, trafik tescil belgelerinin, sürücü belgelerinin fotokopilerini, alkol raporunu,

c) Başvuru ölüm nedeniyle yapılmışsa, ölüm raporu ve veraset ilamı ile ölenin mesleği ve gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösteren belgeleri,

d) Olayın mahkemeye intikal etmiş olması halinde mahkeme kararını,

e) Başvuru, yaralanma nedeniyle yapılmışsa (a) ve (b) bentlerindeki belgelere ek olarak tedavi giderlerini gösteren belgeleri; başvuru, geçici veya daimi sakatlanma nedeniyle yapılıyorsa, tam teşekküllü hastaneden alınacak raporu.

Sigortacı (b) bendindeki belgelerin olmaması nedeniyle tazminat talebinde bulunan hak sahibine ödemede bulunmaktan kaçınamaz.

B.4. Tazminatın ve Giderlerin Ödenmesi

Sigortacı, tazminatı B.3 bölümündeki belgelerin eksiksiz olarak, şirketin merkez veya kuruluşlarına iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde, poliçedeki teminat tutarları dahilinde öder. Tazminatın bu süre içinde haklı neden olmaksızın ödenmemesi halinde, sigortacı temerrüde düşmüş olur ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi teminat limiti içinde yapılmış ödeme sayılmaz.

Bu sigorta ile ilgili olarak dava açılması halinde, sigorta poliçesinde yazılı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortacıya ait olup, sigortalı sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder. Şu kadar ki, hükmolunan tazminatın sigorta bedelinden fazla olması halinde, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata olan oranı dahilinde öder.

Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder.

Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

B.5. Zarar Görenlerin Çokluğu

Hak sahiplerinin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde belirtilen teminat tutarından fazla ise, hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutarı, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. Birden çok kişinin zarar gördüğü kazalarda, başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin, hak sahiplerinden birine veya bir kaçına, kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyiniyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer hak sahiplerine karşı da borcundan kurtulmuş olur.

B.6. Sigortacının Halefiyeti

Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer.

B.7. Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı

Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir.

Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

Tazminatı gerektiren olay;

a) sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmişse,

b) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda yasaklanan hallerden, sigorta ettirenin bu kanun ve ilgili yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa,

c) taşımacının yetki belgesinde kayıtlı olmayan taşıtlarla yapılan veya yetki belgesi olmadan yapılan taşımalar sonucu meydana gelmişse,

d) taşıtın, mevzuatın gerektirdiği teknik şartlara uygun olmamasından, nitelikli şoför ve hizmetli personeli olmadan sefere çıkarılmasından; güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü bulundurulmamasından meydana gelmişse,

e) ikram edilen yiyecek ve içecekler ile diğer maddelerin sağlık şartlarına uygunluğunun sağlanmaması, yolcuların sağlığının olumsuz etkilenmemesi hususunda taşımacının yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa,

f) gerekli ilk tıbbi yardım malzeme ve ilaçların taşıtta bulundurulmaması veya bunlardan derhal istifade edilmesi imkanının sağlanmamış olmasından meydana gelmişse,

g) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre, taşıtın, gerekli sürücü belgesine sahip kişiler tarafından sevkedilmemesi sonucunda olmuşsa,

h) sürücülerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olmasından veya alkollü içki almış olarak aracı güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından meydan gelmişse;

i) yetkili makamlarca saptanan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınmasından veya taşıtın işletilmesine ilişkin diğer yasaklanan hallerden doğmuşsa,

j) sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru neticesinde aracın çalınması veya gasbedilmesi sonucunda meydana gelmişse

ve sigorta ettirenin rizikonunun gerçekleşmesi halinde B.2. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle, artan zarar miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, zarar miktarında bir artış olmuşsa sigorta ettirene rücu edilir.

B.8. Tazminat Ödemesinde Öncelikli Sigorta

Meydana gelen zarar öncelikle bu sigortadan karşılanır. Sigorta sözleşmesinin hiç yapılmamış olması, yapılmış fakat geçersiz hale gelmiş olması, süresinin bitmiş olması veya meydana gelen zararın bu sigorta teminatlarının üzerinde bulunması halinde, teminatların üzerinde kalan kısım için sırasıyla, 13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortasına ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortasına başvurulur.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sorumluluğun Başlaması

Sigorta ücreti; prim ile sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim, harç ve diğer yükümlülüklerden oluşur ve sigortalı tarafından ödenir.

Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşin olarak ödenir. Ücret poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin ön yüzüne yazılır.

C.2. Sigortalının Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı, bu sigortayı, sigortalının rizikonun gerçek durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.

Sigortalı, sigortacının sözleşme yapılırken gerçek durumu bildiği takdirde, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün hususları sigortacıya bildirmeye mecburdur.

Sigortalının beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigortacının sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek durumlarda, sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu sigortalıya ihtar eder. Sigortalı, ihtarın tebliğ tarihini izleyen sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse, sözleşme feshedilmiş olur. Bu durumda, feshin hüküm ifade edeceği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası sigortalıya geri verilir.

Sigortalı, sözleşme yapılırken sorulduğu halde kasten susmuş veya bilerek noksan ya da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuşsa, gerçeği tam olarak bilmeyen sigortacı sözleşmeyi feshedebilir. Fesih halinde sigortacı primin tamamına hak kazanır. Sigortacı gerçeği öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde fesih hakkını kullanmadığı takdirde, bu hak düşer. Bu süre içinde riziko gerçekleşmişse, sigortacı tazminatı hak sahibine öder. Sigortacı, bu durumda ödediği miktar kadar sigortalıya rücu eder.

Gerçeğe aykırı beyan hali, zararı doğuran olayın meydana gelmesinden sonra öğrenilmişse, sigortacı, bu zarardan dolayı ödenmiş ve ödenecek tazminatın:

a) Gerçeğe aykırı beyanın kasten yapılmış olması halinde tamamı için,

b) Kasıt olmaması halinde ise, ödenecek tazminat miktarı ile, bu tazminatın alınan primin alınması gereken prime oranı ile çarpılması sonucu ortaya çıkan miktar arasındaki fark için

sigortalıya rücu edebilir.

C.3. Sigortalının Sigorta Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü

Sigortalı sözleşmeden sonra rizikoyu ağırlaştırıcı mahiyette meydana gelecek değişiklikleri, durumu öğrenir öğrenmez en geç sekiz gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu sigortalıya ihtar eder. Sigortalı ihtarın tebliğ tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse sözleşme feshedilmiş olur.

Sözleşmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edeceği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası sigortalıya geri verilir. Prim farkının süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düşer.

Söz konusu değişikliklere ilişkin ihbar yükümlüğünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen olaylardan dolayı ödenmiş veya ödenecek tazminatlar için, değişikliğin bildirilmesinin kasıtlı olup olmamasına göre, C.2. maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanır.

Sigorta süresi içinde meydana gelen değişikliklerin rizikoyu hafifletici nitelikte olduğu ve bunun daha az prim alınmasını gerektirdiği anlaşılırsa, değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesaplanacak prim farkı sigortalıya geri verilir.

Herhangi bir nedenle sigortanın feshedilmesi halinde sigortacı durumu Ulaştırma Bakanlığına ve İl Trafik Müdürlüğüne bildirir.

C.4. Sigortalının Değişmesi, Faaliyetinin Sona Ermesi

Sigortalının değişmesi halinde, poliçeden doğan bütün hak ve borçlar yeni sigortalıya geçer.

Taşımacı yetki belgesinin iptali ya da taşıyıcının taşıma faaliyetini sona erdirmesi halinde, sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Bu durumda, yetki belgesinin iptal edildiği veya faaliyetin sona erdiği tarihten sigorta süresinin sonuna kadarki süreye karşılık gelen prim tutarı gün esası üzerinden hesaplanarak sigortalıya iade edilir.

C.5. Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalının ihbar ve tebliğleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.

Sigortacının ihbar ve tebliğleri de sigortalının poliçede gösterilen adresine; bu adresin değişmiş olması halinde, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine, aynı surette yapılır.

Taraflara imza karşılığı olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yapılan ihbar ve tebliğler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Sigortacı veya sigortalı tarafından yapılan ihbar ve tebliğler, alındığı tarihi izleyen gün hüküm ifade eder.

C.6. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması nedeniyle sigortalıya ait öğrenecekleri ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar.

C.7. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlülerini öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on yıl sonra zamanaşımına girer.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden oluşmuşsa ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununda bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmekte ise tazminat davasında bu zamanaşımı dikkate alınır.

Sorumlu kişi hakkındaki zamanaşımını kesen sebepler, sigortacı hakkında, sigortacı hakkında zamanaşımını kesen sebepler de sorumlu kişi hakkında uygulanır.

Bu sigortada, tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

Diğer hususlar hakkında genel hükümler uygulanır.

C.8. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki veya zarara yol açan olayın meydana geldiği yerdeki; sigortalı aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Yürürlük

Bu Genel Şartlar 19.01.2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

 

Esas

: 2003/16099

 

Karar

: 2003/17026

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Eflani S.H.

 

Tarihi

: 21.11.2001

 

Numarası

: 2001/64-2001/97

 

Davacı

: (Vasi Tayini İsteyen) Mustafa Sargın

   

(Müdahil) Rasim Derin-Vasi Tayini İstenen Elifnur Derin

 

Davalı

: Hasımsız

 

Dava Türü

: Vasi Tayini

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Mustafa Sargın vekilinin 6.8.2001 tarihli dava dilekçesiyle, anne ve babasını trafik kazasında kaybeden Elifnur Derin'in vesayet altına alınmasını ve küçüğün dedesi olan müvekkilinin vasi olarak atanmasını istediği, davaya küçüğün diğer dedesi Rasim Derin'in de müdahil olarak katıldığı, mahkemece davanın kabulü ile sulh anlaşması gereğince Elifnur'un dedeleri Mustafa Sargın ve Rasim Derin'in velayeti altına konulmasına karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 361. maddesinde vesayet işlerinde selahiyetin, küçüğün veya mahcurun ikametgahındaki vesayet dairelerine ait olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanununun 21. maddesine göre, velayet altında bulunan çocuğun ikametgahı ana ve babasının ikametgahıdır.

İncelenen dosyadan, kendisine vasi tayin edilmesi istenen küçüğün, Eflani Emniyet Amirliğinde polis memuru olarak görev yapan babası Savaş Derin ile annesi Sevilay Derin'in geçirdikleri trafik kazasında vefat ettikleri anlaşılmıştır.

İkametgah, yerleşmek niyetiyle oturulan yerdir. Memurlar idari bir tasarrufla görev yerlerinden iradeleri dışında her zaman başka yere atanabileceklerinden çalıştıkları yer ikametgah sayılmaz. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre, memurların nüfusta kayıtlı oldukları yer, ikametgah için karine sayılır.

Bu itibarla, küçüğün ana ve babasının yerleşim yerinin Eflani olmadığı ve onların ölümünden sonra da küçüğün Eflani'de oturmadığı anlaşıldığından, mahkemece yetkisizlik kararı verilerek dosyanın, Elifnur'un nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesine gönderilmesi gerekirken, esasa girilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Diğer taraftan; anılan Kanunun 262. maddesi hükmüne göre velayet hakkı, münhasıran anne ve babaya tanınan bir hak olup, evlat edinme hali hariç, anne ve baba dışında hiç kimseye tevdi olunamaz. Mahkemece anne ve babası bulunmayan küçüğe vasi atanması gerekirken, dedelerinin velayeti altına alınması da usul ve yasaya aykırıdır.

Ayrıca, hüküm fıkrasında küçüğün velayet altına alınmasına karar verildiği yazılı olduğu halde, gerekçe kısmında küçüğün vesayet altına alındığı belirtilerek çelişkiye düşülmesi,

Tarafların, dava konusu üzerinde serbestçe tasarruf yetkilerinin bulunmadığı vasi tayini davasının sulh ile sona erdirilmesi de doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 22.12.2003 (Pzt)

Sayfa Başı