Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Ocak 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25349

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine DairTezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı BeşirATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— MaliyeBakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Ergin Nami NOMER'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/2)

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. İlhan TEKELİ'nin  Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/3)

Yönetmelik

— Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2004 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/ÖİB-K-02 Sayılı Kararı

Kurul Kararları

— Rekabet Kuruluna Ait 3 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

16 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-846

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Cidde Ekonomik Forumu”na katılmak üzere, 17 Ocak 2004 tarihinde Suudi Arabistan’a gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-2-2004-61

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-846 sayılı yazınız.

“Cidde Ekonomik Forumu”na katılmak üzere, 17 Ocak 2004 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

16 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-847

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Cidde Ekonomik Forumu”na katılmak üzere, 17 Ocak 2004 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-15-2004-62

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-847 sayılı yazınız.

“Cidde Ekonomik Forumu”na katılmak üzere, 17 Ocak 2004 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

16 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-848

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Cidde Ekonomik Forumu”na katılmak üzere, 17 Ocak 2004 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-16-2004-63

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-848 sayılı yazınız.

“Cidde Ekonomik Forumu”na katılmak üzere, 17 Ocak 2004 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine

Seçme Kararları

 

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/2

Açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6. maddesinin b fıkrası uyarınca, Prof. Dr. Ergin Nami NOMER seçilmiştir.

16 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/3

Açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6. maddesinin b fıkrası uyarınca, Prof. Dr. İlhan TEKELİ seçilmiştir.

16 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden:

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/9/1996 tarih ve 22761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin değişik 12 nci maddesinin (b), (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (d) bendi yürürlükten kaldırılarak mevcut (e) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"b) Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri lisans diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmak.

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 almış olmak (Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan benzeri yabancı dil sınavlarında alınmış olan puanlar, Üniversiteler-arası Kurul Kararları çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulu’nca yabancı dil belgesi olarak kabul edilebilir).

3) Temel Tıp Bilimlerinde doktoraya başvuran Tıp Fakültesi mezunlarında (55) temel tıp puanına, diğer başvurularda ise, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (LES) geçerlilik süresi içinde başvurdukları programın puan türünde lisanstan gelenlerden Sosyal Bilimler için en az 55, Fen ve Sağlık Bilimleri için en az 60, yüksek lisanstan gelenler için en az 50 almış olmak (LES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören benzeri sınavlarda alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilebilir).

Temel Tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-I Bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir."

"c) Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1) Yüksek lisans genel not ortalaması en az 3.50/4.00 veya 85/100 olmak.

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 almış olmak (Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan benzeri yabancı dil sınavlarında alınmış olan puanlar, Üniversiteler-arası Kurul kararları çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulu’nca yabancı dil belgesi olarak kabul edilebilir).

3) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (LES) geçerlilik süresi içinde başvurdukları programın puan türünde en az 50 almış olmak (LES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören benzeri sınavlarda alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilebilir).

4) Konusu ile ilgili bir alanda 2 yarıyıl süreli inceleme ve araştırma çalışması yaparak hazırladığı raporu Enstitü Yönetim Kurulu’nca belirlenen 3 kişilik bir jüri önünde başarıyla savunmak."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 13 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (h) bendi yürürlükten kaldırılarak mevcut (ı) bendi (h) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"e) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla KPDS/ÜDS ve LES/Temel Tıp puanına öncelik verilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora öğrencisi, tez danışmanının atandığı tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl, tez danışmanınca ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına her bir öğrenci için açılması önerilen ve Enstitü Kurulu kararı ile açılan "Uzmanlık Alanı" adlı kredisiz tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu derslere ilişkin ilkeler Enstitü Kurulu’nca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — a) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu programın, lisanstan gelenler için ilk üç dönemine ait, yüksek lisanstan gelenler için ise ilk iki dönemine ait tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3.50 olan öğrencilere, danışmanının önerisi ve Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ile daha kısa sürede mezun olabilme imkanı sağlanabileceği gibi, başarısız öğrencilerin de bu Yönetmelikte belirtilen hallerde Enstitü ile ilişikleri öngörülen süreden önce kesilebilir.

b) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden azami altı yarıyıl sonunda, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden ise azami dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 47 nci maddede öngörülen en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını Madde 31-a’da belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (b) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendi eklenmiştir.

"b) Öğrenci derslerini başarı ile tamamladığı yarıyıldan itibaren Enstitü Yönetim Kurulunca ilan edilen tarihte yeterlik sınavına girebilmek için Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına müracaat eder. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır."

"g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, Madde 31-b’de öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden altıncı yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden ise sekizinci yarıyılın sonuna kadar tamamlayamayanların Enstitü ile ilişikleri kesilir."

"h) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, yarıyıl başlamadan en az on gün içinde başvurmak koşuluyla, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yüksek lisans programına geçebilir."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Kurul Kararları

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı