Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

14 Ocak 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25346

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/6713 Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

— Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Duygun YARSUVAT’ın Atanmasına Dair Karar

Yönetmelikler

— Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi ile Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Yönetmelik

— Çankaya Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

— Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/1)

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/97

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 4. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 7 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

13 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-694

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Ocak 2004 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-12-2004-43

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-694 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Ocak 2004 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

 

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/1

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Duygun YARSUVAT atanmıştır.

13 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

—— • ——

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik; Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, üniversitelere ve diğer kamu tüzelkişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerine ait hastaneleri kapsar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Bakanlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığından bir mimar veya bir inşaat mühendisi"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki hüküm dördüncü fıkra olarak ilave edilmiştir.

"Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında olan ve yalnızca çocuk yaş grubuna yönelik hizmet veren özel dal hastaneleri; hastaların sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemeyecek ve sağlık hizmetlerinin mahiyeti ile bağdaşmayacak işyerlerinin bulunduğu binalarda olmamak kaydıyla 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası ile 31 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinden, ikinci fıkrasında belirtilen koridor genişliğinden ve üçüncü fıkrasındaki iki asansör bulunması şartından muaftır."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı

Giriş Sınavı ile Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve

Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve

Esaslarına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Denizcilik Müsteşarlığınca yapılacak denizcilik uzman yardımcılığına giriş ve denizcilik uzmanlığı yeterlik sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile bu kadrolara yapılacak atama ve denizcilik uzmanlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını,

b) Müsteşar: Denizcilik Müsteşarını,

c) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu,

d) ÖSYM: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

e) Uzman Yardımcısı: Denizcilik uzman yardımcısını,

f) Uzman: Denizcilik uzmanını,

g) KMS: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan kurumlar için merkezi eleme sınavını,

h) Giriş Sınavı: Eleme sınavından sonra yapılacak yazılı ve sözlü giriş sınavını,

i) Giriş Sınavı Kurulu: Denizcilik uzman yardımcılığı giriş sınavı kurulunu,

j) Yeterlik Sınavı: Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınavını,

k) Yeterlik Sınavı Kurulu: Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınavı kurulunu,

l) Birim Amiri: Denizcilik Müsteşarlığı ana, yardımcı ve danışma birim amirlerini,

m) Tez Danışmanı: Uzman yardımcısının çalışmalarına yol gösteren, konusunda uzman görevliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Giriş Sınavı

Madde 4 — Uzman yardımcıları, Müsteşarlıkça açılacak giriş sınavı ile alınırlar. Sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Müsteşarlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yazılı ve sözlü olarak yapılır. KMS sınavı sonuçlarına göre hangi puan türlerinden, öğrenim dalları itibarıyla belirlenen kontenjanlara göre hangi puanlardaki adayların giriş sınavına çağrılacağı ilan metniyle duyurulur.

Giriş sınavı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Giriş Sınavı Şartları

Madde 5 — Giriş sınavına girebilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Üniversitelerin hukuk, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler ve çevre fakülteleri, denizcilik ile ilgili lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumları ve bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki öğretim kurumlarının güverte, gemi makineleri işletme mühendisliği, denizcilik işletmesi, gemi inşa ve deniz teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,

d) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Müsteşarlıkça tespit edilecek diğer yabancı dillerden birinden, en az 60 puan almış olmak ve bunu belgelemek,

e) ÖSYM tarafından yapılacak KMS’de başarılı olmak ve KMS kılavuzu ve/veya ilanlarda Müsteşarlıkça belirlenecek asgari puanı almak,

şarttır.

Giriş Sınavı Duyurusu

Madde 6 — ÖSYM tarafından yapılan KMS eleme sınavını kazanan adayların, giriş sınavına girme şartları, başvuruda istenecek belgeler, öğrenim dalları, sınav tarihi, son başvuru tarihi ile başvuru yeri ve ana birim dallarına göre sınava alınacak aday sayısı, sınavın başlama tarihinden en az kırkbeş gün önce Resmî Gazete’de ve/veya Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden en az ikisinde duyurulur.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en az otuz gün önce tamamlanacak şekilde tespit edilir.

Giriş Sınavı Başvuru İşlemleri

Madde 7 — Giriş sınavına girmek isteyenler;

a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edecekleri giriş sınavı başvuru dilekçesi ve aday belgesi,

b) Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı sureti,

c) Yüksek öğretim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

d) 4,5x6 cm. ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

e) KMS sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti,

f) Erkek adaylardan askerliğini yaptığına dair veya tecilli olduğunu gösterir belge,

g) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvururlar.

Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin Müsteşarlığa, en geç yarışma sınavı duyurusunda belirtilen, son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuruları uygun görülen adaylara "denizcilik uzman yardımcılığı giriş sınavı aday belgesi" verilir. Aday belgesini sınav tarihinden önce almayan adaylar sınava alınmazlar.

Giriş Sınavı Kurulu

Madde 8 — Giriş sınavı, Giriş Sınavı Kurulu tarafından yapılır. Anılan kurul, Müsteşar tarafından belirlenecek bir Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, başkan dahil yedi üyeden oluşur. Müsteşarlık Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı kurulun tabii üyesidir. Diğer asil ve yedek üyeler; birim amirleri, hukuk müşavirleri, müsteşarlık müşavirleri ve denizcilik uzmanları arasından Müsteşar tarafından belirlenir.

Giriş Sınavı Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Giriş Sınavı

Madde 9 — Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

I) Giriş sınavı yazılı aşaması;

a) Yazılı sınav, alan bilgisi, yabancı dil bilgisi, genel denizcilik ve genel kültür konularından oluşur. Bu konulara uygulanacak ağırlık puanları;

1) Alan bilgisi: % 50 (Denizcilik alan bilgisi % 60),

2) Yabancı dil bilgisi: % 30,

3) Genel denizcilik: % 10 (Denizcilik fakülteleri hariç),

4) Genel kültür: % 10,

olarak belirlenmiştir.

b) Yazılı sınav soruları, Giriş Sınavı Kurulu tarafından konularına göre ayrı ayrı hazırlanır veya YÖK’de görevli öğretim üyelerine hazırlattırılır. Soru kağıtları, sınav süresi ve puanları da belirlendikten sonra Giriş Sınavı Kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konulup mühürlendikten sonra Giriş Sınav Kurulunun belirleyeceği usuller çerçevesinde ve kurulun nezaretinde çoğaltılarak, sınav saatine kadar muhafaza altına alınır.

c) Yazılı sınav, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen gözetmen personel ile Giriş Sınavı Kurulu üyelerinin gözetim ve denetimleri altında yapılır. Görevli personel, yazılı sınava girenlerin sınava katılım belgesini ve kimlik belgelerini dikkatle inceler. Sahteciliğe başvurdukları belirlenenler sınava girseler bile sınavları geçersiz sayılır. Bu durum salonda görevli personel tarafından tutanak altına alınarak mühürlü sınav zarfı içine konulur. Buna tevessül edenler hakkında yasal işlem yapılır.

d) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar sınava girmiş olanların önünde açılır. Durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak veya okunarak sınava başlanır.

e) Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, önceden belirlenmiş aday numaralarına göre sıralandırılır, gelmeyen adaylar tutanakla tespit edilerek teslim sırasına göre numaralandırılıp, soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Soru ve cevap kağıtları zarfa konulup mühürlendikten sonra durum bir tutanakla tespit olunur ve mühürlü zarf Giriş Sınav Kurul başkanına teslim edilir.

f) Yazılı sınav notu, her konu itibariyle 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 50 tam puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 tam puan almak gerekir. Ancak, ortalama 70 puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmaz. Adaylar, en yüksek puanı alandan başlamak üzere yukarıdan aşağıya sıralanırlar. Müsteşarlık bu sıralama dahilinde kontenjanın beş katı kadar adayı sözlü sınava davet eder.

II) Giriş sınavı sözlü aşaması;

a) Giriş sınavının ikinci aşamasında, yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava çağrılan adayların sözlü sınavları yapılır. Sözlü sınav tarihinden en az onbeş gün önce, yazılı sınavda başarılı olan adaylara sözlü sınav için yazılı çağrı yapılır.

b) Giriş Sınavı Kurulu üyeleri; sözlü sınavda adayların, yazılı sınava tabi oldukları konulardaki bilgi düzeyleri, konulara hakimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususları göz önüne alarak her aday için değerlendirme yapar. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden ortalama en az 70 tam puan almak gerekir. Ancak, ortalama 70 puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

Giriş Sınavı Sonuçları

Madde 10 — Giriş Sınavı Kurulu, adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit eder.

Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi iş günü içinde, Müsteşarın onayı ile, sınav duyurusunda belirtilen bölümler itibariyle başarı sıralamasına göre Müsteşarlıkta ilan edilir. Ayrıca, Müsteşarlık tarafından sınav sonuçları, sözlü sınava giren tüm adaylara onbeş gün içinde yazılı olarak bildirilir. Müsteşarlık, gerekli gördüğü bölümlerde yedek listeler belirleyebilir.

Müsteşarlık, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususlar nedeniyle ataması yapılamayan uzman yardımcısının yerine yedek listeden puan sıralamasını dikkate alarak atama yapar.

Sınav duyurusunda bölümler itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı belirtildiği halde yapılan sınavda bu sayıda aday başarılı olamamış ise, Müsteşarlık bu bölümler arasında ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir.

Müsteşarlık, yazılı ve sözlü sınav sonunda ortalama başarı puanı 70’den az olmayanlar arasından, sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Uzman Yardımcılığına Atama

Madde 11 — Uzman yardımcılığı sınavında başarılı olanların boş uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları, başarı derecesi sıralamasına göre mevcut kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınarak yapılır.

Süresi içinde başvuruda bulunmayan ve gerekli belgelerini tamamlamayanların atamaları yapılmaz. Yerlerine ilk yedekten başlamak üzere yedek adaylar çağrılır.

Uzman yardımcılığı sınavına katılmak için tespit edilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, sınavda başarılı olsalar bile sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.

Temel ve Hazırlayıcı Eğitim-Staj

Madde 12 — Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile Denizcilik Müsteşarlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak temel ve hazırlayıcı bir eğitimden geçirilirler.

Uzman yardımcıları, temel ve hazırlayıcı eğitimden sonra ana hizmet birimleri ve bölge müdürlüklerinde, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının önerisi ve Müsteşarın onayı ile uygun görülecek bir tarihte, iki aydan az ve üç aydan çok olmamak üzere üç ayrı birimde staj yaparlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

Yeterlik Sınavı

Madde 13 — Üç yıllık fiili hizmet sürelerini tamamlayan denizcilik uzman yardımcıları, denizcilik uzmanlığına geçebilmeleri için yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik sınavı Müsteşarın onayı ile yılda en fazla iki defa açılır. Yeterlik sınavı üç aşamalıdır. İkinci ve üçüncü aşamaları birlikte yapılabilir.

a) Birinci aşama: Uzman yardımcılarınca hazırlanan tezlerin Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirildiği bölümdür.

b) İkinci aşama: Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından "başarılı" bulunan tez’lerin sözlü olarak savunulması aşamasıdır.

c) Üçüncü aşama: Müsteşarlığın görev alanı ve faaliyetleriyle ilgili soruları içeren bölümdür.

Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

Madde 14 — Uzman yardımcılarının yeterlik sınavına girebilmeleri için;

a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süre dahil, ücretsiz izin, yılda bir ayı geçen sıhhi izinler ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç en az üç yıl görev yapmaları,

b) Bu süre içerisinde her yıl olumlu sicil almaları,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az (C) seviyesinde belge almış olmaları,

d) Hazırladıkları tezi süresi içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,

şarttır.

Üç yıllık fiili hizmet süresi, yeterlik sınavının başlama tarihinden geriye doğru gitmek suretiyle hesaplanır. Yeterlik sınavının başlama tarihi ise tezlerin teslim tarihidir.

Yeterlik Sınavı Kurulu

Madde 15 — Yeterlik Sınavı Kurulu, Müsteşar tarafından belirlenecek bir Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, başkan dahil ve tez danışmanı hariç olmak üzere en az yedi en çok onüç üyeden oluşur. Asil ve yedek üyeler Müsteşar tarafından, müsteşar yardımcıları, birim amirleri, hukuk müşavirleri, müsteşarlık müşavirleri ve denizcilik uzmanları veya yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından belirlenir. Zaruri nedenlerle Yeterlik Sınav Kurulu üyeliğinden ayrılanların yerine, yedek üyeler veya bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki şartları taşıyan diğer görevliler arasından Müsteşar tarafından kurul üyesi seçilir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yeterlik Sınavı Kurulunun Görevleri

Madde 16 — Yeterlik Sınavı Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müsteşarlığın görev alanına giren konular çerçevesinde tez konularını belirlemek,

b) Tez konularına göre tez danışmanlarını belirlemek,

c) Tezlerin değerlendirilmesiyle ilgili yöntemleri belirlemek,

d) Yapılan sınavları değerlendirerek başarılı ve başarısız olanları belirlemek,

e) Sınavla ilgili diğer konularda karar vermek.

Yeterlik Sınavı Duyurusu, Tez Danışmanı ve Tez Konusu Seçimi

Madde 17 — Yeterlik sınavına yönelik olarak;

a) Uzman yardımcısı kadrosunda iki yıl olumlu sicil alıp stajını tamamlayan uzman yardımcılarının tez konusu ve tez danışmanı Yeterlik Sınavı Kurulunca belirlenir.

b) Tez konusunu ve tez danışmanını bildirme tarihi ile yeterlik sınavı tarihleri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, yeterlik sınavının başlama tarihinden en az bir yıl önce ilgililere duyurulur.

c) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylık dönemi dahil, ücretsiz izin, yılda bir ayı geçen sıhhi izinler ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, iki yıllık fiili hizmet süresini tamamlayan ve her yıl olumlu sicil alan uzman yardımcıları; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının sınav duyurusu üzerine, Yeterlik Sınavı Kurulunca belirlenmiş konular içinden üç tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek birim amirine bildirirler. Tez konularının birim amirlerince uygun görülmesi esastır.

Yeterlik Sınav Kurulu, müsteşarlık içerisinden veya yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri yahut konunun uzmanları arasından konularına göre tez danışmanlarını belirler. Sınav kurulu üyeleri tez danışmanı olabilirler.

Yedi iş günü içerisinde tespit edilen tez konusu ve tez danışmanı, belirtilen süre içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili uzman yardımcısına ve birim amirine bildirilir.

d) Yeterlik sınavına girme şartlarını taşımadığı anlaşılan uzman yardımcılarına, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından durum yazıyla bildirilir.

Tez Hazırlama

Madde 18 — Uzman yardımcıları, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde ve Türkçe olarak, bilimsel esaslara göre kendi görüş ve önerilerini kapsayacak şekilde hazırlayacağı tezde ele aldığı konuyu incelemek zorundadırlar.

Tez danışmanı, danışmanlık yaptığı uzman yardımcısının yeterlilik sınav kurulunun tabi üyesidir. Tez danışmanı, uzman yardımcısına yol gösteren ve tez çalışmalarına nezaret eden görevlidir.

Tezlerin Teslimi

Madde 19 — Uzman yardımcıları en az bir, en fazla iki yıl içerisinde hazırlayacakları tezlerini belirtilen süre içinde birim amirine teslim etmek zorundadırlar.

Tez danışmanları aynı süre içinde, rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcısının tezini bir rapor halinde kurula sunar. Birim amirlerine teslim edilen tezler ve danışman raporları, yedi iş günü içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış uzman yardımcılarının tezlerini ve danışman raporlarını Yeterlik Sınavı Kuruluna teslim eder.

Tezlerin Değerlendirilme Esasları

Madde 20 — Uzman yardımcılarınca hazırlanan tezler, Yeterlik Sınavı Kurul üyelerince incelenerek, "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Başarı ve başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır.

Tezleri başarılı görülen uzman yardımcıları, yeterlik sınavının ikinci aşamasına girmeye hak kazanırlar.

Tezlerin Eksik Görülmesi

Madde 21 — Tezleri eksik görülen uzman yardımcılarının tezlerinde tespit edilen eksiklikler, Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, tezin eksikliklerini tamamlamaları için uzman yardımcılarına sözlü sınavdan önce yazılı olarak bildirir.

Tezleri eksik bulunan uzman yardımcısı, sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde açılacak yeterlik sınavına, tezinin eksikliklerini tamamlayarak veya bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek bir başka konuda tez hazırlayarak girmek hakkına sahiptir.

Eksiklerini tamamlamadığı anlaşılan uzman yardımcıları sınava alınmazlar.

Tezlerin Başarısız Görülmesi

Madde 22 — Tezleri başarısız görülen uzman yardımcıları yeterlik sınavının ikinci aşamasına katılamazlar.

Ancak, sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde açılacak yeterlik sınavına, tezinin başarısız bulunan kısımlarını düzelterek veya bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek bir başka konuda tez hazırlayarak girmek hakkına sahiptir. İkinci sınavda da tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Sözlü Sınav

Madde 23 — Tezleri başarılı görülen uzman yardımcıları, yeterlik sınavının ikinci aşamasında tezlerini sözlü olarak savunurlar. Üçüncü aşamada ise kendilerine Müsteşarlığın görev alanı ve faaliyetleriyle ilgili sorular yöneltilir.

Sözlü sınavda başarısız görülen uzman yardımcısı, sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde açılacak yeterlik sınavının sözlü aşamasına girme hakkına sahiptir. Ancak, bu hakkı kullanabilmek için ikinci kere tez verme hakkını kullanmamış olmak gerekir. İkinci sözlü sınav hakkını da kullanıp başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü sınava girmeyen Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Yeterlik Sınavı Sonuçları

Madde 24 — Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından, sınava giren uzman yardımcıları başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı ve başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının oyu yönünde karar alınır.

Yeterlik sınavı sonuçları, sınavın bittiği günü takip eden üç iş günü içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Sınav sonuçları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yedi iş günü içinde ilan edilir.

Uzmanlığa Atanma

Madde 25 — Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları, kazanılmış haklarına uygun boş kadro durumuna göre uzman olarak atanırlar.

Kıdem

Madde 26 — Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylık dönemi dahil ücretsiz izin, yılda bir ayı geçen sıhhi izinler ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç geçirilen süredir. Hizmet süreleri aynı olanların kıdem sırasında Müsteşarlıktaki hizmet süreleri, eşitlik halinde ise memuriyette geçirilen hizmet süreleri dikkate alınır.

Uzman Yardımcısı Unvanını Kaybetme

Madde 27 — Uzman yardımcısı kadrosuna atananlardan;

a) Bu Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerine göre yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybedenler,

b) Üç yıllık fiili hizmet süresi içinde olumlu sicil alamamış olanlar,

c) Sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar,

uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Müsteşarlıkta, müktesebine uygun kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitim ve Yetiştirilme

Hizmet İçi Eğitim

Madde 28 — Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi, uzmanların görev alanıyla ilgili bilgilerinin geliştirilmesi için belirli zamanlarda, belirli süreyi kapsayan hizmet içi eğitim programları uygulanır. Uygulanacak eğitim programlarında, uzman yardımcısının bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde öngörülen şartlar kapsamında merkez teşkilatta ve bölge müdürlüklerinde staj yapması sağlanır.

Uzman ve uzman yardımcılarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci ve 79 uncu maddeleri hükmü uygulanır.

Kurum, uzman ve uzman yardımcılarının yabancı dillerini geliştirmek amacıyla, mesai içi veya mesai dışında yabancı dil eğitim programları düzenleyebileceği gibi, diğer kurum ve kuruluşların yabancı dil eğitim merkezlerine veya yurtdışına gönderebilir.

Yurt Dışı Eğitim

Madde 29 — Uzman ve uzman yardımcıları, Müsteşarlık tarafından tespit edilecek eğitim programları çerçevesinde belirlenmiş bir konuda araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak veya yabancı dilini geliştirmek amacıyla, Müsteşarlığın imkanları dahilinde yurt dışına gönderilebilirler.

Uzman ve uzman yardımcılarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 78 ve 79 uncu maddeleri ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile 25/10/2001 tarihli Denizcilik Müsteşarlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Raporlar

Madde 30 — Uzman ve uzman yardımcıları, belirlenen konuda yaptıkları araştırmalar ile katıldıkları toplantılar hakkında rapor düzenlerler. Düzenlenen raporlar, ilgili birim amirleri vasıtasıyla Müsteşarlık Makamına sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Denizcilik Uzmanlarının Tabi Olduğu Mevzuat

Madde 31 — Denizcilik uzmanları, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer mevzuatla verilen görevlerin yerine getirilmesi, kurum ve kuruluşlarda hizmetlerin düzenli, süratli ve ekonomik şekilde yürütebilmesi için Müsteşarlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.

Denizcilik Uzmanlarının Görevleri

Madde 32 — Denizcilik uzmanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde Müsteşarlık tarafından yürütülen çalışmalara katılmak, Milli denizcilik politikasına uygun olarak tespit edilen plan ve projelerde görev almak, araştırma yapmak, raporlar hazırlamak, gerektiğinde ileriye dönük yapılan çalışmalara katılmak,

b) Yıllık plan, bütçe ve programlar ile beş yıllık kalkınma planları ve icra planlarının hazırlanması konuları ile ilgili verilen görevleri yapmak,

c) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda, kendilerine verilen görevler çerçevesinde mevzuat ve uygulamalarla ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve gerektiğinde eğitici çalışmalara katılmak,

d) Müsteşarlığın çalışma, usul ve esasları ile görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin yönetmelik, tebliğ ve genelge çalışmalarına gerektiğinde katılmak,

e) Deprem, kaza, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde denizcilik ile ilgili kurum ve kuruluşların Müsteşarlık tarafından yürütülecek koordinasyon ve işbirliği içerisinde araştırma ve incelemelerde bulunmak ve gerektiğinde rapor hazırlamak,

f) Toplumda denizcilik sevgisini aşılamak için düzenlenecek olan seminer, panel, toplantı, konferans gibi etkinlikleri düzenleme çalışmalarına katılmak ve bu etkinliklerde görev almak,

g) Müsteşarlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Denizcilik Uzmanlarının Yetki ve Sorumlulukları

Madde 33 — Denizcilik uzmanları;

a) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen görevleri mevzuat, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludurlar,

b) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda, kendilerine verilen görevler çerçevesinde yaptığı yazışmaları ve katıldığı çalışmaları parafe etmeye ve hazırladığı raporları imzalamaya yetkilidirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Uzmanlığa Yeniden Atanma

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Müsteşarlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılmış olanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla uzmanlığa atanabilirler.

Müsteşarlıkta uzman yardımcılığı safhasını geçirmeden meslek dışından uzmanlığa atama yapılamaz.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 35 — 27/7/1994 tarihli ve 22003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Denizcilik Müsteşarlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 14/12/2000 tarihli ve 24260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme suretiyle atanacak personelin son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev ünvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu ünvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesinin birinci ve son fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Eğitime katılmak için başvuranların sayısı ilan edilen boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda, eğitime alınacaklar Ek-1 Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Kuruma başka kurum ve kuruluşlardan naklen atama ile gelenler ile, kurum içerisinde kendi birimleri dışındaki birimlerde aynı görev için eğitim alanların bu hakları geçerli kabul edilir."

"Görevde yükselme eğitim programı, bitirme belgesi verme ve diğer şartlar sınavların açılması ile ilgili onayda belirtilir. Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, Görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için, Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30 (günde en fazla 7 saat), (g), (h) ve (ı) bentlerinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere, toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek eğitim programının tamamına katılmaları şarttır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Atama yapılacak boş kadroların ünvanı, sayısı ve sınıfı ile ilgili bilgiler bütün birimlere ve personele eğitim tarihinden en az 1 ay önce; eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce duyurulur."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi Yönetmelik metninden çıkartılmıştır.

MADDE 6 — Aynı yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınavı kazananlar başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadrolara 3 ay içinde atanır. Başarı notunun aynı olması halinde ataması yapılacak personel Ek-1 Değerlendirme Formuna göre belirlenir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme kapsamındaki ünvanları taşıyanlar aynı ünvanlara veya aynı alt hizmet grubunun kendi içindeki diğer ünvanlara veya daha alt ünvanlara,"

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Reformu Genel Müdürü yürütür.

 

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü

Maddesinin (g) Bendi Kapsamında

Yapılacak İhalelere Ait

Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. nin ihtiyacı olan ve anlık karar verme zorunluluğu bulunan bakır konsantrelerinin yurt içi ve yurt dışından satınalınması ve/veya fason işleme ve bu işlemlere ait hizmet alımlarında uyulacak genel kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (g) bendi ile Geçici 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) KBİ A.Ş. : Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

b) İhale Komisyonu : Bu Yönetmeliğe göre oluşturulan ve ihale işlemlerini yürütmekle görevli olan komisyonu,

c) Sözleşme : KBİ A.Ş. ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

d) İhale Dokümanı : İhale konusu bakır konsantrelerin satınalınmaları ve/veya fason işlenmeleri amacı ile isteklilere gönderilen şartname,

e) Alım : KBİ A.Ş. nin yapacağı bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen bakır konsantre alımlarını,

f) Ürün : Bakır konsantresini (zenginleştirilmiş bakır cevherleri),

g) Taşıma : Bu Yönetmelik kapsamında ithal edilen ve yurt içinden temin edilen bakır konsantresinin en uygun yol ve araçlarla Türkiyeye ve Samsun İşletmesine getirilmesi işini,

h) Fason İşleme : Bakır konsantrelerin belirli bir ücret karşılığı işlenerek blister bakır olarak iade edilmesi işlemleri,

i) Hizmet : Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerin gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılmasını,

j) Yaklaşık Bedel : İhale konusu bakır konsantrelerin önceden tahmin edilen bedelini,

k) İhale : Bu Yönetmelikte belirlenen yöntem ve kurallarla yapılacak bakır konsantre alımları veya fason işleme ve onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlerin tümünü,

l) İstekli : İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

m) Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

n) İdare : Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

o) Kamu Kurum ve Kuruluşları : Genel ve katma bütçeli idareler, belediyeler, il özel idareleri, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri, kamu yararına kanunla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlarla tüm bu kurum ve kuruluşlara bağlı müessese, işletme ve işletme birimleri,

p) İhale Onay Makamı : KBİ A.Ş. deki yetki limitleri belirlenen ve her yıl Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen onay makamlarını,

r) İhale Yetkilisi : KBİ A.Ş. nin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Komisyonunun Kuruluşu

İhale Komisyonu

İhale Komisyonu

Madde 4 — İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, iki üyenin ihale konusu işin uzmanı, bir üyenin muhasebe ve mali işlerden sorumlu personel olması şartıyla, kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhale komisyonu başkan ve üyelerinden herhangi birisinin ihale gününde hazır bulunmaması halinde yerlerine vekalet eden yetkililer komisyonlarda yer alırlar.

Komisyonun Çalışma Kuralları

Madde 5 — İhale Komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda, çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Yetki limitlerine göre İhale onay makamından onay alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Dokümanı

İhale Dokümanını Hazırlayacak Birimler ve Onay Makamı

Madde 6 — İhale konusu bakır konsantrelerin bir termin programına göre temini amacı ile ihaleden önce ilgili birimlerce teknik ve idari şartnameler hazırlanır ve yetki limitlerine göre ilgili merciden onay alınır.

İhale Dokümanında Yer Alması Gereken Konular

Madde 7 — İhtiyaç sahibi Daire başkanlığınca hazırlanan teknik ihale dokümanı, rekabeti ortadan kaldıracak, bir kalite, sistem ve patenti işaret edecek şekilde hazırlanamaz. Ancak, tek bir firma sözkonusu olduğunda ilgili birimlerce teknik zorunluluk raporu hazırlanacaktır.

İhale dokümanında, işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki şartlardan ihale konusu işin özelliğine göre, gerekli görülenler yer alır.

a) İhale konusu işin türü, niteliği, miktarı ve ihale yöntemi,

b) İşin ve ihalenin yapılma yeri ve zamanı, teslim etme ve alma şekil ve şartları,

c) Tekliflerin opsiyonu,

d) Ödeme koşulları, fiyat esasları ve teslim şekli,

e) Vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri, sigorta giderleri, fon ve diğer masrafların kimin tarafından ödeneceği,

f) Gerekirse tahmin edilen bedel,

g) Teminat alınması gereken işler için alınacak geçici veya kesin teminat, banka teminat mektubu olması halinde bunun Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan Kamu İhale esaslarındaki örneklere uygun şekilde ve geçici teminatın ihale dokümanında belirtilen süre için geçerli, kesin teminatın ise idarenin belirlediği süreye uygun olması gerektiği,

h) İhale dokümanının gerektiğinde yabancı dilde de düzenleneceği ve ihtilaf halinde hangi metnin geçerli olacağı,

i) Sözleşmelerin noterce onaylanıp onaylanmayacağı,

j) Yüklenilen işin bir bölümünün ya da tamamının yapılmaması halinde yapılacak işlemler, uygulanacak cezai şartlar,

k) Gerektiğinde yapılacak muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarca yapılacağı, masrafların kimin tarafından karşılanacağı,

l) Muayene sırasında, görüler arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak sürenin cezalı süreden sayılıp, sayılmayacağı,

m) Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme ve icra müdürlükleri, Türk mahkemelerinin yetkili olması durumunda sözleşme ve ihale dokümanının Türkçe metninin geçerli olacağı,

n) İhale miktarında, ihale dokümanında belirlenen oranlarda azalma ve çoğalmaların iki tarafça kabul edileceği,

o) Yüklenicilerden işin önem ve özelliğine, Ticaret Odasından alınacak faaliyet belgesi, mali durum belgesi, teknik personel beyannamesi, iş yaptığı banka referans mektubu, yaptığı işler, teknik kapasitesi, taahhütte bulunduğu işler, yeterlik belgesi gibi ehliyet ve belgelerin aranabileceği,

p) K.B.İ. A.Ş. nin bu iş ve işlemlerle ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı,

r) Yüklenicinin, K.B.İ. A.Ş. nin yazılı izni olmadan işi başkasına devredemeyeceği,

s) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilmesini gerektiren hususlar,

t) Teklifler açıldıktan sonra gelen tekliflerin hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacağı,

u) K.B.İ. A.Ş. nin herhangi bir aşamada ihaleyi iptal edebileceği.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale İlanları

İhale İlanı

Madde 8 — Satınalma ve/veya fason işlemek üzere temin edilecek bakır konsantre ihalesi için bütün hazırlıklar yapıldıktan sonra ihale dokümanı şirket repertuarında kayıtlı bütün firmalara faks ile gönderilir ve Mondial Bültende bir gün, K.B.İ. A.Ş. nin web sayfasında son teklif verme tarihine kadar yayınlanmak suretiyle ilan edilir. Teklif verme süresi, bakır konsantre pazar durumu, K.B.İ. A.Ş. nin stokları ve pozisyonlarına göre idarece belirlenir.

İlanlarda Bulunması Gerekli Konular

Madde 9 — İhale edilecek işin önem ve özelliğine göre,

a) Alım konusu bakır konsantrelerin miktarı, niteliği, sevkiyat termin programları, ödeme şekli ve/veya blister iade termini, fason işleme şartları,

b) İhalenin hangi usulle, nerede ve ne zaman yapılacağı, opsiyon süresi,

c) İhale dokümanının bedelli veya bedelsiz nereden temin edilebileceği,

d) Geçici ve kesin teminat miktarları,

e) K.B.İ. A.Ş. nin bu iş ve işlemlerle ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı

konularının tamamı ilanlarda yer alır.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 10 — Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

e) Bu maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

f) Bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri içinde geçerlidir.

İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen, ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhalelerden yasaklananlar ve yasakları kaldırılanlar ilgili birimce tüm K.B.İ. A.Ş. teşkilatına ve Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

Geçici Teminat

Madde 11 — İhaleye katılacak isteklilerden, ihale miktarı ve özelliğine göre ihale öncesinde idarece maktuen belirlenecek tutarda geçici teminat alınır. Geçici teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla olmak kaydıyla geçici teminat mektuplarında süre belirtilir.

İhale üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı, kesin teminat alındıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra, diğer isteklilerin geçici teminatları ise ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir.

Kesin Teminat

Madde 12 — İhale üzerinde kalan istekliden ihale öncesinde idarece maktuen belirlenecek tutarda kesin teminat alınır. Kesin teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda, kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

Bakır konsantresi alımında; sözleşmenin bitimi ile kesin hesaplaşma yapıldıktan ve yüklenicinin K.B.İ. A.Ş. ye borcu bulunmadığı tespit edildikten sonra, kesin teminat iade edilir.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 13 — Teminat olarak kabul edilecek değerler;

a) Yurt içi ihalelerde;

1) Tedavülde olan Türk parası,

2) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu Senetler yerine düzenlenen Belgeler ( bu Senetler ve bu Senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden dikkate alınır),

3) Teminat mektubu vermeye yetkili Türkiyede yerleşik bankalardan ve Devletçe kabul edilen esaslara uygun olarak özel finans kuruluşları tarafından düzenlenecek teminat mektupları teminat olarak kabul edilir.

b) Yurt dışı ihalelerde;

1) T.C. Merkez Bankasınca alınıp satılabilir döviz cinsinden para,

2) Yabancı bankaların kontrgarantisine istinaden, teminat mektubu vermeye yetkili Türkiyede yerleşik bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından düzenlenmiş teminat mektupları geçici ve kesin teminat olarak kabul edilir.

Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiyede faaliyette bulunan banka veya özel finans kuruluşlarının düzenleyecekleri teminat mektupları teminat olarak kabul edilir.

Türkiyede yerleşik olmayan yabancı bankalarca düzenlenen teminat mektupları teminat olarak kabul edilmez.

Teminat Aranmayacak İhaleler

Madde 14 — Aşağıdaki durumlarda;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarından,

b) Sermayesinin % 40 ından fazlası kamuya ait olan şirketlerden yapılacak alımlarda geçici teminat istenmez.

Geçici teminat istenmeyen kurum ve kuruluşlar ile şirketlerden yapılacak alımlarda kesin teminat alınmayabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri- Tekliflerin Değerlendirilmesi

İhale Usulleri

Madde 15 — KBİ A.Ş. nin bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerinde aşağıda belirtilen usullerden birisi kullanılır.

a) Açık ihale usulü; K.B.İ. A.Ş. nin bakır konsantreleri satın alma ve/veya fason işleme ihalesinde istekliler tekliflerini faks, zarf ve aslı daha sonra iletilmek kaydıyla e-posta ile verirler. Belirlenen ihale saatinden sonra gelen teklifler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz.

Yapılan ihalede verilen teklifler ihale komisyonu huzurunda tutanak altına alınarak komisyon üyelerince imzalanır. İhale Komisyonu, teklifleri teknik ve ekonomik olarak değerlendirmek üzere ilgili birimi görevlendirir. İlgili birimin hazırlayacağı değerlendirme raporu tekrar ihale komisyonu huzuruna getirilir.

İhale komisyonu ilgili birimin değerlendirme raporunu değerlendirerek ihale kararını verir ve rapor haline getirir.

b) Doğrudan temin usulü;

1) İhalenin yapıldığı zaman periyodu dışında istekliler tarafından verilen bakır konsantreleri teklifi K.B.İ. A.Ş. tarafından değerlendirilir. Dünya bakır konsantre pazarındaki o günkü fiili gerçek şartlar ve K.B.İ. A.Ş. nin stok ve finansman durumlarının göz önüne alınması ile ekonomik kârlılık olarak Şirket lehine fevkalade bir pozisyon mevcudiyeti tespit edilirse, teklif edilen ürün ilgili birim tarafından İhale Komisyonu huzuruna bir değerlendirme raporu ile getirilir. İhale Komisyonu teklifin Şirket lehine olduğunu tespit ederse satın alma ve/veya fason işleme kararını verir. Onay Makamının onayı alınarak sözleşme yapılır.

2) Yurt içi bakır konsantresi üreticileri Eti Bakır A.Ş. ve Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. ile K.B.İ. A.Ş. arasındaki ürün alım/satımları uzun dönem kontratlar bazında gerçekleştirilebilir. Söz konusu firmalar ile ilgili birim arasında mutabakata varılarak uzun dönem kontrat alım/satım şartlarını içerecek değerlendirme raporu karara bağlanmak üzere ihale komisyonuna getirilir. Onay Makamının onayı alınarak sözleşme yapılır.

Tekliflerin Açılması

Madde 16 — İhale komisyonunca, ihale saatine kadar kaç teklif ulaştığı tespit edilerek, teklifler, geliş sıra numaralarına göre önce faks ve e-posta ile gelenler, daha sonra zarfla gelenler olmak üzere, aranılan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediği; geçici teminatın miktar ve şekil bakımından ihale dokümanına uygunluğu ile istenilen belgelerin tamam olup olmadığı ve fiyatları incelenerek, değerlendirmeye alınacak istekliler belirlenir.

İlana ve ihale dokümanına aykırı olan teklifler red edilir. Ancak; bunlardan ihale konusu işi kolaylaştıracak nitelikte ve K.B.İ. A.Ş. nin lehine bulunanların teklif mektuplarındaki, işin biçimsel esasına ve ihalenin sonucuna etki etmeyecek eksikliklerinin tamamlatılması, aykırılıklarının giderilmesi kaydıyla, süresi içinde diğer tekliflerle değerlendirmeye alınmasına ihale komisyonu yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

İhalenin Kesinleşmesi ve Sözleşmenin Yapılması

İhalenin Onayı ve Kesinleşmesi

Madde 17 — Komisyon, yaptığı çalışmalar ve değerlendirmeler sonucu en uygun teklifi belirleyerek karara bağlar. Hazırlanan karar komisyon üyelerince imzalanır ve ihaleyi yapan birim tarafından ihale onay makamına sunulur.

İhale kararları opsiyon süresi içinde yetkili organlarca onaylanır veya geri çevrilir.

İhale kararlarının onay organınca kabul edilmesi halinde komisyonun görevi biter. Geri çevrilmesi veya yeniden ihaleye çıkılması durumunda komisyonların görevleri ihale işlemleri tamamlanıncaya kadar devam eder.

İhalenin Bildirilmesi ve Sözleşmenin Yapılması

Madde 18 — İhaleler kesinleştikten sonra ihale dokümanında belirtilen opsiyon içerisinde yükleniciye bildirilir. Bu bildirme ile yüklenici ihale dokümanında yazılı süre içerisinde geçici teminatını kesin teminata çevirmeye ve sözleşme yapmaya çağrılır.

Yüklenici, ihale dokümanındaki süre içinde K.B.İ. A.Ş. ye başvurarak kesin teminatı yatırmaz ve sözleşmeyi imzalamazsa, geçici teminat gelir kaydedilir.

Sözleşmenin Uygulanması

Madde 19 — Sözleşmeler, ihaleyi yapan birim veya işin konusu gereği, önceden belirlenmek kaydıyla ilgili birimlerce yürütülür ve izlenir.

Sözleşmenin feshi halinde kesin teminat gelir kaydedilir ve hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Madde 20 — Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

a) Mücbir Sebepler şunlardır;

1) Doğal afetler,

2) Kanuni grev,

3) Genel salgın hastalık,

4) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

5) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

b) Bu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

1) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

2) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

3) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

4) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

5) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

c) İdareden kaynaklanan, idarenin sözleşme tasarısında yer alan ve sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum idarece incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Gizlilik

Madde 21 — Yargı organlarının kararları ile yetkili ve görevli kurum ve kuruluşlarının istekleri saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik kapsamındaki ihaleler ile ilgili her türlü bilgi, belge ve yazışmaların açıklanması yasaktır.

Bunları açıklayan ve gizlilik gerekçelerine uymayan K.B.İ. A.Ş. personeli, doğrudan veya dolaylı olarak, suç derecesine göre sorumludur. Bunlar ilgili mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır.

Bu Yönetmeliğin noksan veya hatalı uygulanmasından dolayı K.B.İ. A.Ş. zararına neden olan, personel veya organlar görevleriyle ilgili yetki sınırları çerçevesinde sorumludurlar.

Yürürlük

Madde 22 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çankaya Üniversitesinden:

Çankaya Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Çankaya Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda önlisans ve lisans düzeyinde eğitim yapacak öğrencilerin kayıt işlemleri, eğitim-öğretimleri ve sınavlarında uyulacak esasları belirlemektir. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte, Yüksekokul Kurulları ve Yönetim Kurulları Kararları uygulanır.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin getirdiği özel hükümler saklıdır.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile 4282 sayılı Çankaya Üniversitesi Kuruluş Kanunu ve Çankaya Üniversitesi Ana Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte yer alan;

Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

Mütevelli Heyeti: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,

Üniversite Yönetim Kurulu: Çankaya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Müdür: Çankaya Üniversitesi Hazırlık Okulu, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

Yönetim Kurulu: Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

Kurul: Fakülte veya Yüksekokul Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Giriş ve Kayıt Şartları

Öğrenci Kabulü

Madde 4 — Çankaya Üniversitesine öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu Kararları çerçevesinde tespit edilecek esaslara göre düzenlenir. Buna göre;

Lisans programlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarına göre;

İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarımı gibi bölüm ve programlara ise, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanlarının yanısıra önkayıt ve özel yetenek sınavı sonuçlarıyla,

Meslek Yüksekokul programlarına da Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği usul ve esaslar çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak bölüm ve programlara giriş başarı sıralamasının tespiti için uygulanacak ÖSS sonuç puanı ve özel yetenek sınav sonuç katkısı, her yıl Üniversite Senatosunca tespit edilip Rektörlükçe ilan edilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Senatoca kabul edilen ilkeler çerçevesinde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı)'na göre alınırlar.

Üniversiteye İlk Kayıt İşlemi

Madde 5 — Çankaya Üniversitesinin önlisans ve lisans programlarında öğrenci olma hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

Kesin kaydını yaptıran öğrenci 7 nci maddeye göre akademik takvimde belirtilen süre içinde, yeni kaydolduğu birimin öğretim programındaki dersleri alarak işlemlerini tamamlamak zorundadır.

Kesin Kayıt Şartları

Madde 6 — Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır.

a) İngilizce Hazırlık Okulu ile Meslek Yüksekokulu ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığınca lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde ve yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olması,

b) Sağlık durumu, askerlik görevi, öğrenim vizesi (yabancı uyruklu öğrenciler için) ve benzeri yönünden bir engelinin bulunmaması,

c) Öğretim ücreti ile ilgili işlemlerin yerine getirilmiş olması.

Üniversiteye kabul edilen ve yukarıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olanların Senatoca belirlenecek diğer belgeleri de sağlamaları halinde kesin kayıtları yapılır. Belgelerinde eksiklik ve tahrifat olduğu saptananların ve/veya başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, yapılmış olsa bile iptal edilir.

Kayıt Yenileme

Madde 7 — Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde gerekli öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Ders programını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrencinin, mazereti Rektörlükçe kabul edildiği takdirde, ders ekleme-silme süresi için-de geç kayıt yaptırması mümkündür. Ancak, bu durumdaki öğrencinin Mütevelli Heyetince belirlenen gecikme ücretini ödemesi zorunludur. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere, bunu izleyen yarıyılın başında kaydını yenileyebilir. Ertesi yarıyıl başında da kaydını yenilemediği takdirde ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı saklı tutulur. Kayıt yaptırdığında gecikme cezası alınır ve bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırmadığı dönemde kaybettiği süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı devam eden öğrencilerin de her yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler için-de kayıt olacakları dersler için, kredi başına Mütevelli Heyetince belirlenen ücreti ödeyerek kayıt yenilemeleri gereklidir.

Öğretim Ücreti

Madde 8 — Öğretim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir. Öğretim ücretinin ilk taksidi akademik yılın birinci (güz), ikinci taksidi ise ikinci (bahar) yarıyılın başında ve kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir.

Burslu öğrenciler dışında öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

Öğretim ücreti, yaz programları ile yoğunlaştırılmış yaz öğretimi ve ek sınav ücretlerini kapsamaz.

Üniversite Dışından Yatay Geçiş

Madde 9 — Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Çankaya Üniversitesinin eşdeğer öğretim programı uygulayan bir bölüm veya programına geçişler, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ve alınan ilke kararları çerçevesinde yapılır. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin (Hukuk Fakültesi hariç) dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Bu husus, İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavlarla saptanır.

a) Eğitim-öğretim dili tümü ile İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelenlerin ve uluslar arası nitelikteki kuruluşlar tarafından verilen (TOEFL, ELTS, CAMB, v.b. gibi) dil sınavına katılmış olanların belgeleri Hazırlık Okulu Müdürlüğünce değerlendirilir. Dilbilgileri yeterli görülenler, İngilizce Yeterlik Sınavlarına girmezler.

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil Üniversiteler arasında yapılacak öğrenci geçişi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda uygulanır.

c) Geçiş yapan öğrencinin öğrenim süreleri hesaplanırken, geldiği kurumda ya da daha önceki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Toplam süre, kanunla belirlenen süreleri aşamaz.

d) Başvurular, her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği bölümce incelenir, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre karara bağlanır ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir.

Üniversite İçinden Yatay Geçiş

Madde 10 — Çankaya Üniversitesi içindeki Fakülte, Yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişler için; bulundukları programda, hazırlık sınıfı dışında en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve genel not ortalamaları en az 2.50 olan öğrenciler, disiplin cezası alarak Üniversite ile ilişikleri kesilmemiş olmak şartıyla, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler.

Başvurular, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği bölümce incelenir ve ilgili Yönetim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Ge-çiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre karara bağlanır ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir.

Dikey Geçişler

Madde 11 — Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı ve intibak programları, "Meslek Yüksekokulları ve Açık-öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ve ilgili Yönetim Kurullarınca kararlaştırılır.

Özel Öğrenciler

Madde 12 — Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün Önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Çankaya Üniversitesinin Önlisans ve lisans programlarında sunulan derslere, ancak her iki yükseköğretim kurumunun Senato kararı ve Çankaya Üniversitesi Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, o statüde ders aldıkları üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünde diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Özel öğrenciler, başarıyla tamamladıkları derslerden derece programına kayıtlı oldukları üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünce uygun görülenleri kredi olarak transfer ettirebilirler.

Özel öğrencilerin "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyin-de Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayarak başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsüne yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları derece programında kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan derslerin transfer edilmesi mümkündür.

Özel öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretleri, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Geçişlerde Kredi ve Süre Onayı

Madde 13 — Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş yapmasına karar verilen öğrencinin evvelce almış olduğu derslerden hangilerinin, geçiş yaptığı programdaki hangi derslere eşdeğer sayıldığını gösteren intibak işlemi, bölümünün önerisi üzerine, ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve yatay geçiş yapacak öğrenciye kesin kayıttan önce tebliğ edilir.

Öğrenciler, yatay geçişin gerçekleştiği yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi sonuna kadar, geçiş kredilerinde ve intibak işlemlerinde değişiklik isteyebilirler. Değişiklik başvuruları ilgili Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. İntibak görmüş bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olup muaf sayılmadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

Üniversite içi veya dışından yatay geçiş yolu ile ya da bir Üniversitede okurken yeniden ÖSS sınavına girerek, Çankaya Üniversitesine kabul edilen öğrencilerin geldikleri bölüm ve/veya programdan kaç yarıyıl (dönem) transfer ettiği, transfer edilen krediler 17' ye bölünerek bulunur. Bu sayı, öğrencilerin geldiği bölümde fiilen okuduğu yarıyıl sayısından fazla ise, ancak fiilen okunan sayıda yarıyıl transfer edilebilir. Bu süre, öğrencinin yasal azami süresinden düşülür.

ÖSS sınavı ile yeniden kayıt yaptıran öğrenciler daha önce okudukları bölümde aldıkları ve geçtikleri derslerden muaf sayılırken;

Öğrenci Üniversite içinde bölüm değiştiriyorsa bu dersler notlu ve kredili,

Üniversite dışından geliyorsa (S) notu olarak değerlendirilir. Buna göre; Üniversite içi yatay geçişlerde ilgili fakülte ve bölümlerce eşdeğerlilikleri kabul edilmiş, Çankaya Üniversitesine ait derslerin not ve kredileri aynen geçerli olur ve öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanmasında kullanılır.

Başka bir yükseköğretim kurumundan Çankaya Üniversitesine yatay geçiş yapan veya böyle bir kurumda Fakülte Yönetim Kurulu izniyle ders alan öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerin içeriklerinin Üniversitemiz programıyla aynı, ancak kredisinin daha düşük olması durumunda, ilgili bölüm tarafından (teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri de gözönüne alınarak) eşdeğerliliğine karar verilen bu derslere, Fakülte Yönetim Kurulunun da onayı ile eşdeğer sayılan dersin kredisi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Düzeyleri

İngilizce Destek ve Hazırlık Sınıfları

Madde 14 — Lisans ve Meslek Yüksekokulu programlarına kabul edilen öğrencile-rin İngilizce eğitimine hangi düzeyde başlayacakları, İngilizce Yeterlik Sınavı sonucunda belirlenebileceği gibi, ayrıca bir düzey belirleme sınavı ile de saptanabilir. Eğitim-öğretim dili tümü ile İngilizce olan kurumlardan gelenlerle, uluslararası nitelikteki (TOEFL, ELTS, CAMB v.b.) dil sınavlarına katılan öğrencilerin İngilizce yeterlik düzeyleri, İngilizce Hazırlık Okulu tarafından belirlenir.

İngilizce Hazırlık Sınıfında (Hazırlık Okulu) verilecek eğitimi uygulama ve düzenle-me esasları "Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) Yönetmeliği" ile belirlenir.

Türkçe Hazırlık Programı

Madde 15 — Türkçe Yeterlik-Seviye Tespit Sınavını başaran veya Çankaya Üniversitesi Hazırlık Okulu Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayacak ölçüde yeterli görülen yabancı uyruklu öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar. Türkçe Yeterlik-Seviye Tespit Sınavında başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Meslek Yüksekokulları Öğretimi ve Önlisans

Madde 16 — Üniversiteye bağlı Meslek Yüksekokullarında normal dört dönemlik süre içinde yapılan öğretimdir.

Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden, ilk dört dönemin derslerini başarılı olarak tamamladıkları halde lisans diploması alamayacak duruma düşenlerle, aynı durumda olup, Meslek Yüksekokullarına devam etmek isteyenlere verilecek Önlisans ve Meslek Yüksekokulu diploması ile ilgili esaslar, "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında-ki Yönetmelik" hükümleri uyarınca belirlenir. Bu durumdaki öğrencilerin lisans programlarındaki kayıtları silinir.

Lisans Öğretimi

Madde 17 — Lisans öğretimi, Üniversitede normal sekiz dönemlik süre içinde yapılan öğretimdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diplomalar, Sertifika ve Unvanlar

Diplomalar ve Sertifika

Madde 18 — Öğrenimlerini yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre başarı ile tamamlayanlara aşağıda belirtilen diploma ve sertifikalar verilir. Bu diploma ve sertifikalar Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde düzenlenir.

Meslek Yüksekokulu Diploması: İlgili Meslek Yüksekokulu Müdürü, Rektör ve Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin bölümü ve varsa programı belirtilir.

Önlisans Diploması: Üniversitenin lisans programı uygulayan Fakülte bölümlerinde, lisans öğreniminin en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere istekleri halinde Önlisans diploması verilir. Verilen diplomalarda ilgili Dekan, Rektör ve Mütevelli Heyeti Başkanının imzaları bulunur. Bu diplomalarda öğrencinin gördüğü öğrenim süresi belirtilir.

Lisans Diploması: Çankaya Üniversitesi Lisans Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sekiz yarıyıllık bir lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Lisans diploması ilgili Dekan, Rektör ve Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi, bölümü ve varsa programı belirtilir.

Çift Anadal Diploması: Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye, ikinci bir anadal diploması verilir. Çift Anadal Diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, ilgili Dekan, Rektör ve Mütevelli Heyeti Başkanının imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu çift anadal programının adı belirtilir.

Yandal Sertifikası: Yandal programı uygulayan fakülte bölümlerinde yandal sertifika-sı almaya hak kazanan öğrencilere verilen sertifikalarda ilgili Dekan, Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanının imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu yandal programının adı belirtilir.

Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senatoca belirlenir.

Çankaya Üniversitesinden diploma alınabilmesi için, diploma düzeyindeki öğrenimin son iki döneminin Çankaya Üniversitesinde geçirilmesi şarttır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili Dekan/Yüksekokul Müdürü ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

Diplomanın kaybı veya bir belge olarak kullanılmaz duruma gelmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan edilmesi, gerekli ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile yerine bir örneği verilir.

Unvanlar

Madde 19 — Diploma ile birlikte kazanılan unvanlar için, ilgili Yükseköğretim Kurulu Kararları çerçevesinde Çankaya Üniversitesi Senatosunca işlem yapılır. Unvanlar diploma üzerinde belirtilir.

Not Belgeleri

Madde 20 — Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin, kayıt oldukları tarihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin onaylı kopyaları talep edildiği takdirde öğrenciye elden verilir.

Not belgelerinin düzenlenmesi, onaylı kopyalarının hazırlanıp öğrenciye verilmesi veya ilgili kuruluşlara gönderilme işleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devamlı ve Geçici Ayrılma

Kayıt Sildirme

Madde 21 — Öğrenciler, istedikleri zaman Öğrenci İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde ödemiş oldukları öğrenim ücreti iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencilerin durumu, ilgili bölüm, yüksekokul ve dekanlıklara bildirilir.

Üniversiteden Ayrılma

Madde 22 — Kendi isteği ile kayıt sildiren, ilişiği kesilen ya da mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, Üniversitece tespit edilen ayrılma işlemlerini tamamlamaları şarttır.

İzinler

Madde 23 — Öğrencilere, 24 üncü maddede belirtilen nedenlerle İngilizce Hazırlık Okulu ve Meslek Yüksekokullarında en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise en çok dört yarıyıl izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz.

İzin Gerekçeleri

Madde 24 — Öğrencilere, hastalık, askerlik, maddi ve ailevi ve benzeri haklı, geçerli nedenlerle ve belgelenmesi koşulu ile yarıyıl izni verilebilir.

İzinli sayılanlar, izinli oldukları süreler için öğrenim ücretinin yüzde ellisini ödemek zorundadırlar. Ödemedikleri takdirde ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı saklı tutulur. Kayıt yaptırdığında gecikme cezası alınır ve bu duruma düşen öğrencinin geçirdiği süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler, aklanmış olduklarını belgelemeleri halinde geçen süre için izinli sayılabilirler.

Başvuru Şekli ve Süresi

Madde 25 — İzin istekleri için, gerekçeli bir dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurulur. İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile verilen izin, Rektörlük onayından sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafın-dan en geç bir hafta içinde öğrenciye duyurulur.

İzin isteklerinin yarıyıl başında ve ders alma süreleri bitmeden yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında, bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez.

İzinden Dönüş

Madde 26 — İzin kullanan öğrencilere Üniversiteye dönüşlerinde aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler, ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

b) Diğer nedenlerle izin almış öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, hastalık nedeni ile izin almış öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamak zorundadırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Öğretim ile İlgili Hususlar

Akademik Takvim

Madde 27 — Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl) iki yarıyıldan oluşur. Dersler ya- rıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi de yapıla-bilir ve öğrenciler bu dönemde de ders alabilirler. Yaz öğretiminde verilecek derslerle ilgili hususlar Yaz Öğretimi Yönetmeliği ile düzenlenir.

Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri-ne ait hususlar, Üniversite Senatosunun belirleyip ilan ettiği "Akademik Takvim" le düzenlenir. Öğrenciler ve diğer ilgililer bu takvime uymak zorundadırlar.

Eğitim Programı

Madde 28 — Bir lisans eğitim ve öğretim programı, mezun olmak için öngörülen ge-rekli teorik ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. Eğitim ve öğ-retim programlarının hazırlanmasında uluslar arası standartlara uygunluk sağlanmasına özen gösterilir. Bölümlerin hazırladıkları bu programlar ve içerikleri, Fakülte veya Yüksekokul Kurullarının teklifi ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir. Kesinleşen programlar en erken, izleyen akademik yılın başından itibaren uygulamaya konur.

Öğrenci Danışmanlığı

Madde 29 — Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığınca bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olur. Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği dersler ve bunlarda yapılabilecek değişiklikler, programlardaki sıra esas alınmak üzere, başarı durumu, önşartlar ve yönetmelik hükümleri gözönünde tutularak, danışmanın onayı olmadan kesinleş-mez. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulundan karar istenir.

Öğretim Dili

Madde 30 — Çankaya Üniversitesinde, Hukuk Fakültesi hariç diğer Fakültelerde ve Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Türkçe veya başka bir dil-de yapılmasında zorunluluk olan veya Türkçe ya da başka bir dilde okutulması uygun görü-len dersler, Üniversite Senatosunun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenir.

Öğrenim Süresi

Madde 31 — Çankaya Üniversitesinde önlisans öğreniminin normal süresi 2 yıl, lisans öğreniminin normal süresi 4 yıldır. Lisans öğrencileri öğrenimlerini yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmaksızın en fazla 7 öğretim yılı ( 14 yarıyıl) içinde, önlisans öğrencileri ise 4 yıl ( 8 yarıyıl) içinde, tamamlamak zorundadırlar.

Öğrencinin fiilen kayıtlı olup, ders aldığı yarıyılların toplam sayısı ve transfer ettiği yarıyıllar da süreye sayılarak verilen yarıyıl izinlerinin toplamı azami yasal süreden düşülerek, öğrenimini tamamlayabilmesi için kalan süre hesaplanır.

Toplam kredilerinin %75'ini tamamlayan öğrenciler son sınıfta sayılırlar.

Son sınıf öğrencilerine, birinci paragrafta belirtilen azami süreler sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri için, başarısız oldukları bütün derslerden biri bütünleme yerine geçmek üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakları akademik takvimde belirtilen bitirme sınavları tarihleri içerisinde kullanılır.

Bu ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse indirenlere bu 5 ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan 5 derse kadar başarısız olan öğrencilere bu beş ders için 4 yarıyıl, 3 veya daha az dersten başarısız olanlara başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı verilen öğrenciler sınav hakkı dışında, diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenciler bu sınav haklarını akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemlerinde kullanabilirler.

Ayrıca, bu öğrenciler koşulları ve miktarı her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav ücretini ödemek zorundadırlar.

Ek süreler sonunda, yönetmeliğin not ortalamaları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Bu sürelerin sonunda, başarısız ders sayısını 3'e indiremeyen öğrencilerin, Üniversite ile ilişiği kesilir.

Açılacak sınavlara üstüste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

Ayrıca ek süre hakkı kazananlar uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersleri var ise, yürürlükteki esaslara göre öğretim ücretini ödeyerek yarıyıl kaydını yaptırmak zorundadır.

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 32 — Bir eğitim-öğretim yılı en az 14 er haftalık iki yarıyıldan oluşur. Kayıt-kabul ve sınavlarla ilgili hususları da kapsayan akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Üniversite Senatosu, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir, kısaltabilir veya yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar, Senato tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Devam Zorunluluğu

Madde 33 — Öğrencilerin teorik derslere en az yüzde yetmiş, uygulamalara en az yüzde seksen oranında devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sınavlarına ve uygulamalarına katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken, değerlendirmede o yarıyıldaki ara sınav notları dikkate alınır. Devamsızlık sürelerine sağlık raporları dahildir.

Zorunlu, Seçmeli ve Ön-Koşullu Dersler

Madde 34 — Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Öğrenci birinci sınıfa veya ilk iki yarıyıla ait tüm derslere kayıt olmak zorundadır. Birinci sınıf veya yarıyıllardaki dersler bırakılamaz. Seçmeli dersler öğrencinin isteği de gözönünde tutularak ilgili bölümce kararlaştırılır. Fazladan alınan seçmeli dersler öğrencinin talebi, bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile transkriptinden silinebilir.

Bir derse kaydolabilmek için, daha önce başarılmış olması gereken derse, önkoşullu ders denir. Ön koşullu dersler ilgili birimin önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Dersin Kredi Değeri

Madde 35 — Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile varsa laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

Not ortalamalarına katılmayacağı Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen dersler için, kredi saat değeri tesbit edilmez. Öğrencilerin not belgelerinde derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

Ders Yükü

Madde 36 — Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu bölümün programında belirtilen yüktür.

Derslerin kredi değeri esasına göre bu yük, Bölüm ve Fakülte/Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunun önerisi ile Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Yarıyıl veya genel not ortalamaları en az 2.00 ve daha fazla olan öğrencilerin ders yükü; kendi istekleri, danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile en fazla iki ders artırılabilir. Bu Yönetmeliğin 37 nci ve 38 inci madde kapsamına giren bir öğrenci için bu sınır aşılabilir.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları 2.00'den az olan öğrencilerin ders yükleri artırılamaz. Ancak kendi istekleri, danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile ilgili ders yükü azaltılabilir. Bu durumda dahi öğrenci, en az iki ders almak zorundadır.

Çift Anadal Lisans Programları

Madde 37 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte içinde veya dışında öğrenim gördüğü bölüme konu ve kapsam yönünden yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimini aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa Çift Anadal Programı denir. Çift Anadal Programları ile ilgili hususlar Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11/11/2002 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde Senato tarafından hazırlanan bir yönerge ile tespit edilir.

Yandal Programları

Madde 38 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte içinden veya dışından, başka bir bölümün lisans programında yer alan temel dersleri aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa Yandal Programı denir. Yandal Programı, ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yandal Programları ile ilgili hususlar Senato tarafından hazırlanan bir yönerge ile tespit edilir.

Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için iki dönem, yandal programını bitiremeyen öğrencilere ise bir dönem süre tanınır. Ek süre boyunca öğrenciler o yıl Mütevelli Heyetince kredi başına belirlenecek öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

Staj

Madde 39 — Eğitim-öğretim dallarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları ilgili hususlar ve endüstriye dayalı öğretim, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Çankaya Üniversitesi Senatosunca düzenlenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 40 — Öğrenciler, ara sınav ve yarıyıl içinde sürdürülen çeşitli çalışmalardan başka bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her yarıyıl/yılda en az bir ara sınav ya-pılır. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlıklarınca yarıyılın/yılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler, bölüm başkanının onayı ile belirlenir. Ara sınavlar dışında, önceden tarih belirlenmeksizin, sınavlar yapılabilir.

Yarıyıl/yıl sonu sınavları, Üniversite Senatosu tarafından yapılan akademik takvimde belirlenen zaman diliminde ve Dekanlıkça ilan edilen yer ve zamanda yapılır.

Öğrencinin bir dersteki başarı değerlendirmesi, öğrencinin yarıyıl/yıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak belirlenir. Değerlendirme, dersi veren öğretim üyesi tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları Madde 41 de gösterilmiştir.

Ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler, ilgili bölümce sapta-nır, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir. Bu durumda, yarıyıl/yıl sonu ders notu, öğrencinin yarıyıl/yıl içi çalışmaları gözönünde tutularak verilir.

Yarıyıl/yıl sonu notları öğrenci işlerinden sorumlu birime iletilir. Yarıyıl/yıl sonu ders notu bölüm başkanlıklarınca bu birime verildiği anda kesinleşir.

Hastalık ve geçerli bir nedenle ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

Sınav evrakları Rektörlüğün göstereceği yerde en az iki yıl süreyle saklanır.

Notlar

Madde 41 — Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, öğretim elemanı tarafından, bu Yönetmeliğin Madde 40 da belirtilen ilkeler de dikkate alınarak, yarıyıl/yıl sonu ders notu olarak takdir olunur.

Harf notlarının katsayıları ve değerlendirme biçimi aşağıda gösterilmiştir.

 

Ders Notu

Değeri

Katsayı

 

AA

Pekiyi

4.00

 

BA

İyi-Pekiyi

3.50

 

BB

İyi

3.00

 

CB

Orta-İyi

2.50

 

CC

Orta

2.00

 

DC

Orta-Zayıf

1.50

 

DD

Zayıf-Başarılı

1.00

 

FD

Zayıf-Başarısız

0.50

 

FF

Başarısız

0.00

 

FG

Başarısız

0.00

 

Yarıyıl/Yıl sonu

 
 

sınavlarına girmedi

 

Ortalamaya Katılmayan Notlar Şunlardır:

(I) Notu: Hastalık ve geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere, ilgili öğretim üyesince takdir olunur. Öğrenci herhangi bir yarıyılda herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, yarıyıl için saptanmış son sınavın bitiminden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

(S) Notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. (S) no-tu ayrıca üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSS sınavı ile üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere, evvelce almış oldukları ve bölüm başkanının önerisi üzerine Fakülte veya Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca denkliği tanınan dersler için verilir. Dışarıdan nakil yolu ile gelip, Yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarla-ması gereken öğrencilere (S) notu verilemez. (S) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

(NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir, FF gibi işlem görür.

(P) Notu: Not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere veri-lir.

(U) Notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(EX) Notu: Lisans ve Meslek Yüksekokulu programlarına kabul edilen öğrencilere, İngilizce Hazırlık Okulunca uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. EX notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

(W) Notu: Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl-başından itibaren ilk 7 hafta içinde, danışmanının önerisi ve bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencinin bu şekilde dersten çekilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

a) Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemezler.

b) Bir öğrenci, FG, FF veya FD notları ile daha önce başarısız olduğu ve tekrarlamak zorunda bulunduğu derslerden çekilemez.

c) Bir öğrenciye bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok dört dersten, danışmanının önerisi, bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile çekilme izni verilebilir.

Sınav Notuna İtiraz ve Maddi Hata

Madde 42 — Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notları, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili bölüm tarafından ilan edilir. İlan edilen sınav notlarına maddi hata iddiasıyla itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen on gün içerisinde ilgili Fakülte Dekanlığına veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak yapılması gerekir. Başvuru Dekanlık/Müdürlük tarafından görevlendirilen öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Sonuç yazılı olarak Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilir.

Notlarla ilgili olarak, bilgisayarla not kaydı hataları dahil olmak üzere, herhangi bir maddi hatanın olduğu ders sorumlusu tarafından belirlendiği takdirde düzeltme istemi yapılabilir. İlgili öğretim elemanı tarafından not düzeltme istemi notun ilanından itibaren 15 gün içerisinde yapıldığında bölüm başkanlığınca; daha geç olduğunda ise ilgili öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanlığının teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların, en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not Ortalamaları

Madde 43 — Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda öğrenci işleri tarafın-dan öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır. Genel not ortalaması, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alına-rak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA) dan (FG) ye kadar verilen bütün notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına, daima tekrar edilen derslerden alınan son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Başarı Denetimi

Madde 44 — Öğrencilerin kayıtlı oldukları programları, başarılı bir şekilde ve zamanında bitirebilmeleri için her yarıyıl sonundaki dönem not ortalamalarının en az 2.00 olması ve aldıkları derslerden DD ve üstünde not almaları gerekir.

Akademik Yetersizlik

Madde 45 — İlk iki yarıyılını tamamladıktan sonra, takip eden yarıyıllardaki not ortalamaları herhangi iki yarıyıl ardarda 1.70'in altında kalan öğrenciler, genel not ortalamaları da 1.70'in altında ise, akademik yetersizlik durumuna düşerler.

Akademik yetersizlik durumundaki öğrencilerin bir yarıyıldaki kredi yükü en fazla 15 olabilir. Akademik yetersizlik durumundaki öğrenciler, genel not ortalamalarını l .70’e yükseltinceye kadar öncelikle FF, FD, FG, DD, DC notu aldıkları dersleri tekrarlamak zorunda-dır.

Bu öğrenciler, ders yüklerinin uygun olması ve ders saatlerinin çakışmaması halinde, danışmanlarının onayı ile programda bulunan diğer derslerden de alabilirler. Ancak bu durumda daha önceki yarıyıllarda alınamamış derslere öncelik verilir. Böylece geçen süre toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrencilerin güz dönemi başındaki akademik yetersizlik durumları, yaz öğretimi bitimi sonundaki Genel Not Ortalamalarına göre belirlenir. Yaz öğretimi bir "yarıyıl" değildir. Dolayısı ile yaz öğretiminde alınan derslerin ortalaması "Yarıyıl Not Ortalaması" olarak kullanılamaz. Ancak öğrencinin Genel Not Ortalamasına dahil edilir.

Ders tekrarı ile Genel Not Ortalamalarını 1.70 veya üzerine getiren öğrenciler, normal statüde eğitimlerine devam ederler.

Kayıtlı olduğu programın toplam minimum kredi gereğinin en az yüzde yetmişbeşini tamamlamış olan veya normal öğretim süresinin son iki yarıyılında bulunan öğrencilere bu madde uygulanmaz.

Akademik yetersizlik durumunda iken, diğer bir Üniversiteden özel öğrenci statüsü ile alınmış dersler, eşdeğerlikleri kabul edilmiş bile olsa, Çankaya Üniversitesinde kredili olarak sayılamaz.

Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar

Madde 46 — Ders tekrarı iki şekilde yapılır. Bunlardan ilkinde başarısızlık nedeniyle zorunlu olarak başarısız olunan dersler tekrarlanır. İkincisinde ise öğrenci, bazı dersleri not yükseltmek için alır.

Bir dersten (FG), (FF), (FD), (W), (U) notu alan veya dersi normal döneminde alma-yan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Ancak bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar.

Öğrenciler, not yükseltmek için daha önce geçer not aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Başarısızlık ve/veya not yükseltmek amacıyla ders tekrarı durumundaki öğrencilerin alabilecekleri yarıyıl kredi toplamı, Madde 36’da belirtilen sınırlamalara tabidir.

Mezuniyet Durumundaki Öğrenciler

Madde 47 — a) Mezuniyeti için gerekli bütün derslerini alarak, not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FG), (FF) veya (FD) notlarıyla başarısız olan öğrencilere, bu duruma düştükleri yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen 15 gün içerisinde kullanılmak üzere, bu derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir. Girilen sınavlarda alınan not, tek başına değerlendirilir ve buna göre harf notu takdir edilir.

Öğrenci verilen ek sınav hakkını kullandığı halde mezun olamazsa, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde söz konusu derslere öncelikle kaydolmak ve bu dersleri tekrarlamak zorundadır.

b) Mezuniyeti için gerekli bütün derslerini alarak, başarılı oldukları halde genel not ortalaması 2.00'nin altında olan öğrencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok 3 dersten, bu duruma düştükleri yarıyılın final sınavlarının bitimini izleyen 15 gün içerisinde kullanılmak üzere, ilgili yönetim kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir. Ek sınav sonu-cunda mezun olamayan öğrencilere, bundan sonraki sınav dönemlerinde kullanılmak üzere, aynı derslerden sınırsız sınav hakkı verilir. Bu durumdaki öğrenciler, not ortalamalarını yükseltebilmek için sınav hakkı kullandıkları derslerin yanısıra, ders yükü sınırlamalarına uygun olmak kaydı ile, başka derslere de kaydolup onları da tekrar edebilirler.

Her tür ve sayıda sınav hakkı kullanan öğrencilerin, ödeyecekleri ücretin koşulları ve miktarı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Ek sınav ve sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak bu sınavlar için kayıt yaptırmak zorundadırlar. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrenciye sehven not verilmiş ise, bu not iptal edilir.

Daha önce alınmış ve uygulamalı olmayan derslerde, devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu hakkından yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkını kullanmak durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Çankaya Üniversitesi Öğrenci İşleri Sağlık ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümleri uyarınca geçerli sağlık raporları ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları dışında, sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diploma ile İlgili Hükümler

Lisans Diplomasının Verilme Şartı

Madde 48 — Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00'nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler "Şeref” 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler "Yüksek Şeref” listesine geçerek mezun olurlar. Şeref ve Yüksek Şeref listesine geçen öğrencilerin durumları diplomalarında belirtilir.

Başka bir üniversiteden nakil yolu ile gelen öğrencilerin, Çankaya Üniversitesinden lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı/son ders yılını Çankaya Üniversitesinde okumuş olması şarttır.

Önlisans Diploması Verilme Şartları

Madde 49 — Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin önlisans diploması alabilmesi veya bir Meslek Yüksekokulu'na intibak ettirilmesi Yükseköğretim Kurulunca Düzenlenen "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre düzenlenir. Önlisans diploması için öğrencinin alması gerekli görülen derslerin herbirinden en az DD veya S notu almış olması zorunludur.

Şeref ve Yüksek Şeref Öğrencileri

Madde 50 — Genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencilerinden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile, o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl şeref öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Genel Görünüş ve Giyiniş

Madde 51 — Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır bir şekilde ve fakülte/yüksekokul eğitiminin özelliklerinin gerektirdiği şartlara uygun olmalıdır. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Disiplin İşlemleri

Madde 52 — Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kanununun 54'üncü maddesinde belirtilen hükümler ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 53 — Her türlü tebligat, öğrencinin üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Yetki

Madde 54 — Fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği konular ile bu Yönetmelikte yer almayan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin diğer konular ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile düzenlenebilir. Ayrıca Üniversite Senatosu uygulamaya ilişkin düzenlemeleri doğrudan yapabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 55 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 31/12/2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çankaya Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul ve Giriş Sınavları Yönetmeliği," "Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği," "Çankaya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde l — 2003-2004 eğitim - öğretim yılı başında ilişik kesilme durumun-da bulunmayan eski öğrenciler için, bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde tanımlanmış olan yarıyıl not ortalamaları ve genel not ortalamasına bağlı sınırlamalar uygulanmaz.

Geçici Madde 2 — 2002- 2003 eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle ilişik kesilme durumunda bulunan öğrencilerin bu işlemleri kaldırılır ve kendilerine Madde 31'de belirlenen azami öğrenim süresini dolduruncaya kadar öğrenim görme hakkı tanınır. Söz konusu öğrenciler için, bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde tanımlanmış olan yarıyıl not ortalamaları ve genel not ortalamasına bağlı sınırlamalar uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 56 — Bu Yönetmelik 2003- 2004 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 57 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Muğla Üniversitesinden:

Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 20/08/2001 tarihli ve 24499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Muğla Üniversitesine bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (d) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenerek diğer bentler teselsül ettirilmiştir.

"d) Enstitü: Muğla Üniversitesine bağlı enstitüler"

"p) Başarı Puanı : Öğrencinin LES düzeyi, lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyi ve bilim sınavı sonucunun belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puan"

"f) EK: Enstitü Kurulu"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 — İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili anabilim dalları tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Enstitü Kurulunda karara bağlanan kontenjanlar Senatoya teklif edilir. Senato tarafından karara bağlanan kontenjanlar, Rektörlük tarafından her yarıyıl için basında ilan edilir. Gazete ilanında mülakatın yeri, tarihi, programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenilen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Mülakat ile ilgili tüm işlemler Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — a) Yüksek lisans programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranır:

Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan 4 tam puan üzerinden 2.40 puan veya 100 tam not üzerinden en az 65 veya eşdeğeri mezuniyet diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu lisans programı puan türünde LES'ten en az 45 standart puan almış olmaları gerekir. Programa başvuruda adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

1- Lisans diploması

2- Varsa yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi

3- Lisans not ortalaması ve not dökümü

4- LES sonuç belgesi

5- Başvuru formu

b) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK'ce onaylanan bir bilim veya sanat dalında mezuniyet notu 100 tam not üzerinden en az 80 veya 4 tam not üzerinden en az 3.00 puan eşdeğeri lisans derecesine; en az 100 tam not üzerinden 75 veya 4 tam not üzerinden 2.75 puan eşdeğeri yüksek lisans derecesine veya buna denk bir diplomaya veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve LES'ten başvurduğu programın, Enstitü Kurulunca belirlenen puan türünde lisans diploması ile başvuranlar için en az 55, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 45 standart puana sahip olmaları gerekir. Ancak yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora/sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan LES başarı belgesinin geçerlilik süresini aşmamış olmak kaydıyla yeniden LES belgesi istenmez.

Hazırlık sınıfları hariç, en az 10 yarıyıl öğretim süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültelerinden mezun olan adaylardan, kendi alanlarında bilim doktorası öğrenimi için yapılan başvurularda ayrıca yüksek lisans öğrenimi yapmış olma şartı aranmaz.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda adaylardan istenen belgeler şunlardır:

1- Lisans/yüksek lisans diploması

2- Varsa yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi

3- Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü

4- LES sınav sonuç belgesi

5- Başvuru formu

c) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının 100 tam not üzerinden en az 80 veya eşdeğeri 4 tam not üzerinden en az 3.00, derecesindeki lisans diplomasını ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 temel tıp puanı veya LES'in sayısal kısmından en az 55 standart puanı almış olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesi) ve LES'ten en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimleri doktora programlarına başvurularda adaylardan istenen belgeler şunlardır:

1- Lisans/yüksek lisans diploması,

2- Varsa yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

3- Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

4- Temel Tıp puanını gösterir belge (Temel Tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.),

5- Başvuru formu.

d) Yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; 100 tam nota dönüştürülmüş LES (% 50), lisans (% 20), mülakat (% 30) başarı puanlarına göre, EYK'ce yapılır. Bunun için her üç puan toplanır. Başarı puanı 100 tam not üzerinden en az 60 olmalıdır. Sonuç, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanır. Kontenjan sayısınca öğrenci alınır."

"g) Doktora/sanatta yeterlilik programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi 100 tam nota dönüştürülmüş, LES puanı (% 50) veya TUS temel tıp puanı (% 50), lisans ve/veya yüksek lisans (% 20) ve mülakat (% 30) başarı puanlarına göre EYK tarafından yapılır. Başarı puanı 100 tam not üzerinden en az 65 puandır. Bunun için her üç puan toplanır. Sonuç, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanır. Başarılı bulunanlar kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilirler."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Doktora programı, yüksek lisanstan gelenler için 21, lisanstan gelenler için 42 krediden az olmamak koşuluyla en az yüksek lisanstan gelenler için 7, lisanstan gelenler için 14 adet ders, 2 seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 32 — a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler doktora programını altı yarıyılda tamamlayabilirler. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanların veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen; ancak tez çalışmasını (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl) kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendi eklenmiştir.

"b) Öğrenciler, yeterlik sınavına yılda iki kez EYK'nin belirlediği tarihlerde girerler. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır."

"h) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisanstan gelenler için 21, lisanstan gelenler için 42 krediden az olmamak koşuluyla en az yüksek lisanstan gelenler için 7, lisanstan gelenler için 14 adet ders, 2 seminer, uygulamalar ile tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur."

MADDE 9 — Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 41 — a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, Enstitü Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

b) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilyişiği kesilir.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını (a) bendinde belirtildiği üzere 8 yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl) kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

 

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 2/1/2004

 

Karar No

: 2004/1

 

İşyeri

: Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

   

Merkez Mh. Kavaklıdere Cd. Sönmez Sk. No: 24

   

Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL

 

B.M. Dosya No

: 431435.34

 

Tespiti İsteyen

: Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

 İnceleme : Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde elektrik süpürgesi, tost makinası, barbükü, saç kurutma makinası, fritöz, mutfak aspiratörü, epilasyon aleti, vantilatör, mutfak robotu, elektrikli ızgara v.s. elektrikli ev aletlerinin üretiminin yapıldığı, bu mamüllerin yapımının tamamen metalden olduğu, aksesuar olarak kullanılan nitelik ve nicelik olarak yer tutmayan plastik yan aksamların işyerinde üretilmediği, bunların piyasadan ve yurt dışından ithal edilerek alındığı ve bunların yalnız montaj işinde kullanıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinden:

 

Esas

: 2003/13078

 

Karar

: 2003/13450

 

Mahkemesi

: Nevşehir Asliye 1. Hukuk Mahkemesi (Hakem Sıfatıyla)

 

Tarihi

: 7/3/2003

 

Nosu

: 2002/2-2003/1

 

Davacı

: Nevşehir Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü

 

Müdahil Davacı

: Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşl. Merkez Müd.

 

Davalı

: Göreme Belediye Başkanlığı

Davacı Nevşehir Valiliği ile davalı Göreme Belediye Başkanlığı arasındaki davada Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesince Hakem Sıfatıyla verilen ve bu nedenle Yargıtay incelemesi yapılmadan kesinleşmiş bulunan 16/1/2003 gün ve Esas 2002/2, Karar 2003/1 sayılı kararının yürürlükteki yasalara aykırı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 29/9/2003 gün ve Hukuk: 151967 sayılı yazıyla kararın kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı Nevşehir Valiliği, ören yerlerinin giriş ve gezi ücreti olarak toplanan paralara İl Özel İdaresinin sadece protokol gereğince saymanlık yaptığını, asıl muhatabın Kültür Bakanlığı olması gerektiğini ileri sürerek paylarının ödenmesi açısından Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi'nin muhatap ve borçlu olmadığının tespitini istemiştir.

Mahkemece 3533 sayılı yasaya göre yapılan yargılama sonunda "davacının menfi tespit isteminin reddine, 1994-1998 yılları arasında İl Özel İdaresi'nce Göreme Belediyesine ödenen kısmın mahsub edilerek geriye kalan 118.952.340.000 lira payın ödenmesinden İl Özel İdare Müdürlüğü'nün sorumlu olduğunun tespitine" karar verilmiştir.

Tarafların ve müdahil Kültür Bakanlığı'nın itirazları üzerine 7/3/2003 tarihli ek karar verilmiştir. Ne var ki, aynı olay yine taraflar arasında, Kayseri Vergi Mahkemesinde de uyuşmazlık konusu olmuş ve anılan mahkemece karara bağlanmıştır. Bundan dolayı da, davacının istemi ve Kayseri Vergi Mahkemesinin 1999/591 esas sayılı ve 10/10/2000 tarihli kararı gözetildiğinde Yargılama Usul ve Yöntemine aykırıdır. Şöyle ki;

Daha önce aynı konuda Göreme Belediye Başkanlığı tarafından davacı Nevşehir Valiliği aleyhine açılan davada Vergi Mahkemesince yargılama yapılıp Nevşehir Valiliği'nin ileri sürdüğü savunma ve itirazlar incelenmek suretiyle Nevşehir Valiliği'nin sorumluluğu yönünde karar verilmiş, bu karar aşamalardan geçerek kesinleşmiştir. Şu durumda H.U.M.K.'nun 237. maddesi gereğince kesin hüküm nedeniyle davanın reddi gerekirken esasına girilerek yeniden hüküm kurulması yerinde olmadığından Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü gerekmiştir.

Ayrıca davacının menfi tespit istemi reddedildiği halde mahkemece davacının borçlu olduğu miktarın belirlenmesi yoluna gidilmesi de kabul şekli bakımından usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün H.U.M.K.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA, gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 17/11/2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2003/8241

Karar : 2003/9556

Davacı K.H. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Bornova 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 26.9.2000 günlü ve 2000/168-697 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 13.10.2003 gün ve Hukuk-2003/161237 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğnamesinde;

1 — Doğum tarihinin düzeltilmesi istenilen Ömer'in 1990 tarihinde doğduğu ve nüfus kütüğüne kaydının yapılmadığı, bu kişinin kendisinden önce 20.3.1986 tarihinde doğup 15.1.1994 tarihinde ölen kardeşinin adı ve doğum tarihiyle yaşadığı, doğum ve ölüm vukuatının nüfus kütüğüne tescili işleminin nüfus idaresine verilmiş idari bir görev olduğu cihetle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca dava dilekçesinin görev yönünden reddedilmesi gerektiği,

Kabule göre de;

2 — Ömer'in 20.3.1986 olan doğum tarihi 20.3.1990 olarak düzeltilmişse de, adı geçen kişi nüfusa 28.4.1986 tarihinde kaydedilmiştir. Bir şahsın doğmadan nüfusa kaydı söz konusu olamayacağından bu suretle yapılan düzeltmeler nüfus kayıtlarında çelişki yaratmaktadır.

Hakimin nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken bu kayıtlar arasında çelişki yaratmamak ya da hayatın olağan akışına ters düşecek şekilde hüküm kurulduğu,

Belirtilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgeler tebliğnamede yazılı hususları aynen doğrulamaktadır. Böylece mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 8.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2003/9089

Karar : 2003/10170

Davacı Cahit Çetiner ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Dazkırı Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 12.9.2002 günlü ve 2002/98-140 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 7.11.2003 gün ve Hukuk-176526 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1 - Nüfus Yasasının 46. maddesi hükmüne göre, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine (ad ve soyadı değişikliği davaları dahil) ilişkin davalarda Cumhuriyet Savcısı ile nüfus müdürünün veya memurunun bulunması ve kararın onların önünde verilmesi zorunludur.

Mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınmadan nüfus idaresi temsilcisi yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması,

2 - Dava, evliliğin devamı sırasında eşlerden birisi tarafından, nüfus kaydında cinsiyetin düzeltilmesi istenilen çocuğa velayeten açılmış, mahkemece, diğer eşin katılması veya icazeti aranmadan davaya bakılıp karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 336 ncı maddesinde, (eşlerden herhangi birisine öncelik veya üstünlük tanınmadan) evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın, velayeti birlikte kullanacağı öngörülmüş ve 342 nci maddesinde de ana ve babanın velayetleri çerçevesinde çocuklarını temsil edecekleri ilkesi yine ayırım yapılmadan getirilmiştir.

Emredici nitelikteki bu yasa kuralı evlilik birliği içinde velayetin kullanılması kapsamında ana ve baba tarafından çocuk adına açılacak tüm davalar yönünden de geçerlidir. Buna göre, asıl olan eşlerin birlikte dava açmaları ise de, bunlardan birisi tarafından açılacak davaya diğer eşin sonradan icazetini bildirip olumlu iradesini ortaya koyması ile velayetin birlikte kullanılması gerçekleşmiş olacağından yeterlidir. Diğer eşin katılımının veya rızasının sağlanamadığı davanın ise reddi gerekir.

Bu bakımdan mahkemece davacıya, eşinin davaya katılmak ya da duruşmada hazır bulunmak suretiyle icazetini bildirmesi veya icazetini gösteren imzası noterden onaylı belge ibraz etmesi için mehil verilip, bunun sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eşlerden birisinin istemi yeterli bulunarak davanın esası hakkında karar verilmiş olması,

Usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 22.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2003/9090

Karar : 2003/10171

Davacı Şenel Şahinoğlu ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Dazkırı Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 31.10.2002 günlü ve 2002/127E-192 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 7.11.2003 gün ve Hukuk-172941 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

 

Nüfus Kanununun 46. maddesi hükmüne göre, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine (ad ve soyadı değişikliği davaları dahil) ilişkin davalarda Cumhuriyet Savcısı ile nüfus müdürünün veya memurunun bulunması ve kararın onların önünde verilmesi zorunludur.

Mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınmadan nüfus idaresi temsilcisi yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 22.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2003/9091

Karar : 2003/10172

Davacı Remzi Menteş ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Dazkırı Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 25.4.2002 günlü ve 2002/30-69 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 7.11.2003 gün ve Hukuk-172942 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

 

Dava, evliliğin devamı sırasında eşlerden birisi tarafından, nüfus kaydında doğum tarihinin düzeltilmesi istenilen çocuğa velayeten açılmış, mahkemece, diğer eşin katılması veya icazeti aranmadan davaya bakılıp karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 336 ncı maddesinde, (eşlerden herhangi birisine öncelik veya üstünlük tanınmadan) evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın, velayeti birlikte kullanacağı öngörülmüş ve 342 nci maddesinde de ana ve babanın velayetleri çerçevesinde çocuklarını temsil edecekleri ilkesi yine ayırım yapılmadan getirilmiştir.

Emredici nitelikteki bu yasa kuralı evlilik birliği içinde velayetin kullanılması kapsamında ana ve baba tarafından çocuk adına açılacak tüm davalar yönünden de geçerlidir. Buna göre, asıl olan eşlerin birlikte dava açmaları ise de, bunlardan birisi tarafından açılacak davaya diğer eşin sonradan icazetini bildirip olumlu iradesini ortaya koyması ile velayetin birlikte kullanılması gerçekleşmiş olacağından yeterlidir. Diğer eşin katılımının veya rızasının sağlanamadığı davanın ise reddi gerekir.

Bu bakımdan mahkemece davacıya, eşinin davaya katılmak ya da duruşmada hazır bulunmak suretiyle icazetini bildirmesi veya icazetini gösteren imzası noterden onaylı belge ibraz etmesi için mehil verilip, bunun sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eşlerden birisinin istemi yeterli bulunarak davanın esası hakkında karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 22.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2003/9092

Karar : 2003/10173

Davacı Talip Özkan ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Dazkırı Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 17.1.2002 günlü ve 2001/130E-2002/4 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 7.11.2003 gün ve Hukuk 172940 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Nüfus Kanununun 46. maddesi hükmüne göre, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine (ad ve soyadı değişikliği davaları dahil) ilişkin davalarda Cumhuriyet Savcısı ile nüfus müdürünün veya memurunun bulunması ve kararın onların önünde verilmesi zorunludur.

Mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınmadan nüfus idaresi temsilcisi yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 22.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2003/9088

Karar : 2003/10174

Davacı İbrahim Karol ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Dazkırı Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 25.4.2002 günlü ve 2002/24-70 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 7.11.2003 gün ve Hukuk-176527 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Dava, evliliğin devamı sırasında eşlerden birisi tarafından, nüfus kaydında doğum tarihinin düzeltilmesi istenilen çocuğa velayeten açılmış, mahkemece, diğer eşin katılması veya icazeti aranmadan davaya bakılıp karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 336 ncı maddesinde, (eşlerden herhangi birisine öncelik veya üstünlük tanınmadan) evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın, velayeti birlikte kullanacağı öngörülmüş ve 342 nci maddesinde de ana ve babanın velayetleri çerçevesinde çocuklarını temsil edecekleri ilkesi yine ayırım yapılmadan getirilmiştir.

Emredici nitelikteki bu yasa kuralı evlilik birliği içinde velayetin kullanılması kapsamında ana ve baba tarafından çocuk adına açılacak tüm davalar yönünden de geçerlidir. Buna göre, asıl olan eşlerin birlikte dava açmaları ise de, bunlardan birisi tarafından açılacak davaya diğer eşin sonradan icazetini bildirip olumlu iradesini ortaya koyması ile velayetin birlikte kullanılması gerçekleşmiş olacağından yeterlidir. Diğer eşin katılımının veya rızasının sağlanamadığı davanın ise reddi gerekir.

Bu bakımdan mahkemece davacıya, eşinin davaya katılmak ya da duruşmada hazır bulunmak suretiyle icazetini bildirmesi veya icazetini gösteren imzası noterden onaylı belge ibraz etmesi için mehil verilip, bunun sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eşlerden birisinin istemi yeterli bulunarak davanın esası hakkında karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 22.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı