Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Ocak 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25340

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2003/6684 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Türkiye’deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6641 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Bir Aylık Sürenin, 90 Gün Olarak Uygulanması Hakkında Karar

2003/6683 306 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

2003/6688 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliği

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İç Ticaret: 2004/1)

— Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/10)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/6684

16 Kasım 1995 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 16/10/2003 tarihli ve 4984 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Türkiye’deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 12/12/2003 tarihli ve UKGY/492381 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

C.ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/6641

5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki bir aylık sürenin, vize muafiyet süresinin veya yabancının hamili olduğu vize etiketinde belirtilen ikamet süresinin yeterli olması kaydıyla, 90 gün olarak uygulanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 28/7/2003 tarihli ve 285611 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6683

Ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde kimlikleri yazılı 306 kişinin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 15/12/2003 tarihli ve 56512 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25 inci maddesinin (a), (ç) ve (d) bentlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-306

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Ocak 2004 tarihinde Almanya’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan      

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-1-2004-13

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-306 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Ocak 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Devlet Güvenlik Mahkemeleri hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

KARAR: 05.01.2004 / 01

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı (20654) Fevzi ELMAS,

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığına, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (24595) Ahmet Turgut TUNCAY,

Edirne Hâkimliğine, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı (25174) Ahmet DUYMAZ,

Van Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi Asıl Üyesi (29867) Ali Nevzat AÇIKGÖZ,

Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı (30669) Nuri YİĞİT,

Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Çorum Hâkimi (32222) Kenan SEYRAN,

Naklen atanmışlardır.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2003/6688

Ekli “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 3/12/2003 tarihli ve 0511-2-03 sayılı yazısı üzerine, 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Kanunun 12 ve 21 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca "Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.

Merkezin Amacı

Madde 2 — Bu merkezin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Biyoteknoloji disiplinlerinde akademik araştırma ve geliştirme faaliyetleri dışında, disiplinlerarası karakterdeki programlar içerisinde çerçeve projeleri geliştirmek, almak, uygulamak; bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 nci maddesi ile yüksek öğrenim kurumlarına verilen görevleri, biyoteknoloji konusunda ilgili bilim dallarında yerine getirmek için gerekli laboratuvar araştırma ve geliştirme ve bunların uygulandığı çalışmalar, çalışma alanına girer. Bu kapsamda:

a) Biyoloji, tıp, tarım ve veteriner ve benzeri bilimleri alanında, temel uygulamalı ve biyoteknolojik araştırmalar yapmak; yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, araştırmacılar ve kuruluşlarca bu konuda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak,

b) Multidisipliner araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulama alanına aktarılmasına koordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak,

c) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,

d) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemleri almak,

e) İlgili bilimlerde çalışan araştırmacılara, istediklerinde bilimsel standartlar içinde yardım ve destek sağlamak,

f) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak,

g) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslar arası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

h) Araştırmacılar arası bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek ve diğer yöntemler ile bilimsel çalışmaları teşvik etmek,

ı) Yurtiçi ve dışında benzer kuruluşlarla, amacına yönelik ortak çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

i) Merkezin araştırma için gerekli olanaklarını arttırma ve çağdaşlaştırma konularında çalışmalar yapmak.

Organlar

Madde 4 — Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 5 — Merkez Müdürü Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç (3) yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından atanan iki müdür yardımcısı bulunur. Müdür, gerektiğinde ve Rektörün oluruyla yardımcılarını değiştirebilir. Yardımcıların görevi müdürün görevi bitince sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet altı (6) aydan fazla sürecek olursa yeni müdür görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi araştırma fonunun desteklediği projeler ile Merkez arasında koordinasyonu sağlar.

Müdürün Görevleri:

a) Merkezi temsil etmek, yönetim kuruluna başkanlık etmek, Yönetim kurulunun görüşlerini almak, merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa uygun olarak yapmak merkez çalışmalarını yürütmek ve denetlemek,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek,

d) Yurt içi ve yurt dışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek,

e) Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin denetlenmesinde Rektöre karşı sorumlu olmaktır.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu, konuyla ilgili bölümlerin önerileri doğrultusunda Rektör tarafından seçilecek dört (4) öğretim üyesinden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı usul ile yenileri atanır. Yönetim kurulu, müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

a) Merkez, çalışma programını düzenlemek ve yürütmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu yönetmelik çerçevesinde uygulamak, merkezin bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık raporları hazırlamak ve yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

c) Merkezin bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemektir.

Kadrolar

Madde 7 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel gereksinimini Rektörlük tarafından usulüne uygun yapılacak görevlendirmeler ile karşılanır.

Madde 8 — Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş merkezin malıdır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 9 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

MADDE 1 —8 Temmuz 2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu tüzel kişiler ile belediyelere ait taşıtların bakım ve onarımlarına büyük titizlik gösterilecek ve bu taşıtların egzoz emisyon ölçümleri yetkili kuruluşlarca yapılacaktır.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

 

Balıkesir Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 7/10/2003

Karar No : 2003/10

Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı R. Kemali AKAY başkanlığında, 07/10/2003 tarihinde toplanarak İlimizde hava kalitesinin korunması, hava kirliliğinin önlenmesi ve enerji ekonomisinin sağlanmasına yönelik olarak 2003-2004 yılları kış dönemi için tedbir ve uygulamalar görüşülerek aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

Amaç

İlgili mevzuatlar gereği 2003-2004 yılları kış dönemi ve bu kapsamda bir sonraki dönem için Mahalli Çevre Kurul kararı yürürlüğe girinceye değin ilimizdeki hava kalitesinin korunması, hava kirliliğinin önlenmesi ve enerji ekonomisinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanmasını sağlamaktır.

Kapsam

Bu karar; Tanımlar, Yasal Dayanaklar, Genel Esaslar, Yakıt Özellikleri, Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyon Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Esaslar, Yakıtların Üretimi, Pazarlanması ya da Torbalanması ile İlgili Esaslar, Katı ve Sıvı Yakıtların Tüketimi ile İlgili Esaslar, Denetim, Koordinasyon, Diğer Hususlar ve Uygulanacak Yasal İşlemlere ilişkin bölümleri kapsar.

Tanımlar

Hava Kirliliği : Toz, gaz, is, aerosol, koku, duman ya da buhar gibi kirleticilerin insan, bitki ve hayvan yaşamına veya maddi nesnelere zarar verecek ya da yaşamdan ve maddi nesnelerden rahatça yararlanmasına engel olacak miktar, yoğunluk ve zamanda atmosferde bulunmasıdır.

Tesis : Kurum, kuruluş, işletmeler ve diğer sabit düzenekler, makinalar, aletler ve diğer yer değiştirebilen teknik düzenekler ile motorlu vasıtalar, üzerinde madde depolanan, boşaltılan ve iş yapılan mülklerdir.

Hava Kirleticiler : Havanın tabii bileşimini değiştiren is, aerosol, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki kimyasal maddelerdir.

Emisyonlar : Yakıt ve benzerlerinin yanmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle, maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve bu gibi diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticilerdir.

İzin : İşyeri Açma ve Çalışma İzni, Emisyon Kısmi İzni, Emisyon Ön İzni, Emisyon iznidir.

Ateşçi : Ateşçi yetiştirme kurslarında eğitim alarak bir yakma sistemini işletebilecek şekilde ateşçi ehliyeti almış kişidir.

Ateşçi İşvereni : Bir yakma sistemini işletmek üzere, ateşçi görevlendirmeye karar veren, ateşçinin gözetim ve denetiminden sorumlu kişidir.

Satıcı, Pazarlayıcı : Yakıt satan veya pazarlayandır.

Tüketici : Isınma veya sanayi amaçlı olarak yakıt tüketen kişi, kurum ya da kuruluştur.

Torbalama Tesisi : Kömür ocaklarından istihraç edilen kömürlerin; kırma, eleme, yıkama, kurutma ve paketleme birimlerinin hepsini veya bir kısmını içeren ve torbalanmış olarak kömürün satışa hazır hale getirildiği tesislerdir.

Yetkili Merci : Bu kurul kararında belirtilen yasa ve yönetmeliklere göre izin, onay, ruhsat, denetim, koordinasyon veya yasal işlemleri yapan mercidir.

Yasal Dayanaklar

1) 13/03/1926 tarih ve 320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 765 sayılı "Türk Ceza Kanunu"

2) 14/04/1930 tarih ve 1471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "1580 sayılı Belediye Kanunu"

3) 06/05/1930 tarih ve 1489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu"

4) 18/06/1949 tarih ve 7236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5442 sayılı "İl İdaresi Kanunu"

5) 19/02/1959 tarih ve 10139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7201 sayılı "Tebligat Kanunu"

6) 11/08/1983 tarih ve 18132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "2872 sayılı Çevre Kanunu"

7) 08/05/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

8) 11/09/1959 tarih ve 10303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tebligat Tüzüğü"

9) Belediye "İmar Zabıta Talimatnamesi", "Belediye Fen Zabıta Talimatnamesi", "Belediye Zabıta Talimatnamesi", "Belediye Sağlık Zabıta Talimatnamesi","26/07/2002 tarih ve 24827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.

10) 03/11/1977 tarih ve 16102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği"

11) 19/11/1984 tarih ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik

12) 02/11/1986 tarih ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği"

13) 09/03/1989 tarih ve 20103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik"

14) 08/03/1993 tarih ve 21518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliği"

15) 26/09/1995 tarih ve 22416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği"

16) 08/05/2000 tarih ve 24043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 14/06/2000 tarihinde yürürlüğe giren "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği"

17) 28/07/1993 tarih ve 21651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalorifer Kazanları Hakkındaki Tebliği

A) GENEL ESASLAR

1) İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak pazarlanan tüm kömürlerin; ocak işletmelerinde veya torbalama tesislerinde torbalandıktan sonra nihai satış noktalarında satışa sunulmasına, enerji eldesi amaçlı kullanılacak kömürlerde torbalanma şartının aranmamasına,

2) Balıkesir ili sınırları dahilinde kurulması planlanan torbalama tesisleri için, yetkili makamdan ruhsat alınmasına,

3) İlimiz sınırları dahilinde belediyelerin sınırları içinde kömür pazarlaması, kömür satışı, kömür torbalaması, fuel-oil pazarlaması yapan tüm firmaların bu kurul kararı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve bu kapsamda yeniden karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere; belediye başkanlıklarına, belediye sınırları dışında mahallin en büyük mülki amirliklerine yeniden taahhütname vermelerine (taahhütname içeriğinde değişiklik söz konusu ise), taahhütname vermeden sözkonusu faaliyetlerin yapılmamasına,

4) İlimiz sınırları dahilinde, belediyelerin sınırları içinde kömür pazarlaması, kömür satışı, kömür torbalaması, fuel-oil pazarlaması yapan tüm firmaların belediye başkanlıklarından, belediye sınırları dışında, mahallin en büyük mülki amirliklerinden uygunluk belgesi almalarına, uygunluk belgesi bulunan firmaların bu belgenin verilmesinde esas olan şartları yerine getirmesine, şartları yerine getirmeyen firmaların uygunluk belgesinin belediye başkanlıklarınca ve en büyük mülki amirliklerince iptal edilmesine,

5) İlimiz sınırları dahilinde kömür pazarlaması, kömür satışı, kömür torbalaması, fuel-oil pazarlaması yapan tüm firmaların yetkili merci’den ilgili mevzuatlar uyarınca ruhsat almalarına, izin almayan ve 3 üncü maddede belirtilen taahhütname ile katı veya sıvı yakıt analiz bedeli vermeyen firmaların, pazarlama, satış ve torbalama faaliyetlerinden bu kararda belirtilen şartlar yerine getirilinceye kadar izin veren yetkili merci tarafından men edilmesine,

6) İlimiz sınırları dahilinde, belediye sınırları içinde kömür pazarlaması, kömür satışı, kömür torbalaması, fuel-oil pazarlaması yapan tüm firmaların bu faaliyetlerinden vazgeçmeleri halinde Balıkesir il sınırları dahilinde bu faaliyetlerini yürütmeyeceklerine dair noter tasdikli taahhütnameyi belediye başkanlıklarına ve belediye sınırları dışında en büyük mülki idare amirliklerine vermelerine,

7) İthal kömür satışı yapacak firmaların belediye başkanlıklarına, noter tasdikli taahhütname dışında ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak olan kontrol belgesini de vermelerine,

8) Torbalanan tüm kömürlerin Mahalli Çevre Kurul Kararında belirtilen özelliklere uygunluğu konusunda pazarlama zincirinde yer alan üretici, torbalayıcı ve satıcı firmaların müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,

9) Kirada olanlar hariç olmak üzere tüm resmi dairelerde, yakma sistemlerinin kaliteli yakıt (jeotermal, doğalgaz, LPG, sıvı, elektrik) kullanımı sağlanacak şekilde dönüştürülmesine, yeni yapılacak resmi dairelerin yakma sistemlerinin kaliteli yakıt kullanacak şekilde projelendirilmesine,

10) Isınma ve sanayi amaçlı olarak kullanılacak katı ve sıvı yakıtların bu kurul kararı ile belirlenmiş olan özellikleri taşımasına, bunun dışında ısınma amaçlı toz kömürü, kok kömürü, petrokok ve 6 no’lu fuel-oil ile ısınma ve sanayi amaçlı plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri ve çöp gibi atıkların bahçe sokak, cadde gibi açık alanlarda ve soba ve kalorifer kazanlarında yakılmasının yasaklanmasına,

11) İlimizde, pirinanın ısınma amaçlı kullanımının yasaklanmasına,

12) Resmi kurumlarca kullanılacak yakıtların, belediye başkanlıklarına noter tasdikli taahhütname veren firmalardan alınmasına, ihale şartnamesinin bu hususu içerecek şekilde düzenlenmesine,

13) İlimiz sınırları dahilinde çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikalarının Çevre Bakanlığının 13/1/1995 tarih ve 1995/1 sayılı genelge ile 23/11/1995 tarih ve 1995/10 sayılı genelgeye istinaden sanayi amaçlı olarak petrokok kullanabilmelerine,

14) Sanayi tesislerinde toz kömür kullanılabilmesi için; Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin "İzne Tabi Tesisler Listesi" başlıklı Ek-8’de yer alan tesislerden emisyon izni bulunmayanların 31/10/2003'e kadar emisyon iznine esas belgelerle müracaatı kaydıyla toz kömür kullanım talebinin emisyon izni vermeye yetkili merci Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce) tarafından değerlendirilmesine,

15) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin "İzne Tabi Tesisler Listesi" başlıklı Ek-8’de yer alan tesislerin; tesis ısıl güçlerine göre aşağıdaki tabloda belirtilen periyotlarla baca gazı ölçümü yapmaya yetkili kurum veya kuruluşlara (Çevre Bakanlığı Laboratuvarları, TÜBİTAK, Üniversitelerin ilgili bölümleri, Bölge Hıfzıssıhha Enstitüleri, Halk Sağlığı Laboratuvarları, Makine Mühendisleri Odası, Çimento Müstahsilleri Birliği, ÇEVDANİŞ Çevre Kirliliği Ölçüm Laboratuvarı, Ankara Sanayi Odası Ölçüm Laboratuvarı, Kireç Üreticileri Birliği Derneği Ölçüm Laboratuvarı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam Araştırma Merkezi, Eko Test Çevre Danışmanlık Ölçüm Hizmetleri Ltd. Şti.) baca gazı analizlerini yaptırmalarına veya tesis sahibi ve işleticilerince bizzat yaptırılacak baca gazı ölçümlerine dair analiz raporlarını İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne göndermelerine,

16) Isınma ve enerji eldesi amaçlı kullanılan tüm kazanları yakanların ateşçi ehliyet belgesine sahip olmalarına, bu konuda yetkili Kalorifer ateşçi kurslarının Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenmesine,

17) Denetimler esnasında alınan kömür numunelerinden istek numunesinin uygun çıkmaması halinde belediye sınırları içerisinde belediye başkanlıklarınca/belediye sınırları dışında İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce şahit numunenin Çevre Bakanlığı Referans Laboratuvarına gönderilmesi için 10 günlük süre verilmesine,

18) Briket kömür için bu kurul kararı ile belirlenen parametreler ve özelliklere göre analiz yapabilecek kurum veya kuruluş laboratuvarlarında analiz yapılmasına,

19) Sıvı yakıt analizlerinin bu yakıtları analiz etme yeterliliğine sahip kurum veya kuruluş laboratuvarlarında analiz yapılmasına,

B) YAKIT ÖZELLİKLERİ

1) Katı Yakıtlarda:

a) Isınma amaçlı yerli kömür kullanımında:

Balıkesir il sınırları içinde, ısınma amaçlı yerli kömür kullanılan kaloriferli veya sobalı konutlar ile işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan yerli kömürlerin kullanılmasına,

b) 01/09/2003’ten önce Isınma amaçlı ithal kömür kullanımında:

Balıkesir il sınırları içinde, ısınma amaçlı ithal kömür kullanan kaloriferli veya sobalı konut ya da işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan ithal kömürlerin kullanılmasına,

c) 01/09/2003’ten sonra Isınma amaçlı ithal kömür kullanımında:

Balıkesir il sınırları içinde, ısınma amaçlı ithal kömür kullanan kaloriferli veya sobalı konut ya da işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan ithal kömürlerin kullanılmasına,

d) Sanayi amaçlı ithal kömür kullanımında:

Balıkesir il sınırları içinde sanayi amaçlı ithal kömür kullanan tesislerde aşağıdaki özellikleri taşıyan ithal kömürlerin kullanılmasına,

e) Isınma amaçlı briket kömür kullanımında:

Yerli veya ithal linyit kömürlerin yanı sıra briket kömürün kullanılması halinde ise; TS 12055 no’lu "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standardına uygun briket kömürlerin kullanılmasına,

f) Sanayi amaçlı Prina kullanımında:

1 – Yakıt olarak kullanılacak prinanın içeriğindeki nem oranı max %20 ve yağ oranı kuru bazda max %2.5 olmalıdır.

2 – Anma ısıl gücü 500 kW’ın altında olan zeytinyağı üretim tesisleri (yağhaneler) haricindeki tesislerde prinanın yakıt olarak kullanılması yasaktır.

3 – Yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren zeytinyağı üretim tesislerinde yağhanelerde prinanın yakıt olarak kullanımına izin verilmektedir. Bu işletmeler Tablo 1’de verilen emisyon sınır değerlerinden muaf olmakla birlikte, atık gazlarındaki islilik derecesi Ringelman skalasına göre en çok 3 olmalıdır.

4 – Anma ısıl gücü 500 kW’ın üzerinde olan zeytinyağı üretim tesisleri ve diğer yakma tesisleri (enerji üretim tesisleri, çimento ve kireç fabrikaları vb.) otomatik yakıt beslemeli, sekonder hava beslemeli, hava/yakıt oranı otomatik olarak ayarlanabilen yakma sistemi özelliğine sahip olmak zorunda olup, Tablo 1’de verilen baca gazı emisyon değerlerini sağlamak zorundadırlar.

Tablo 1: (Baca gazında: % 6 hacimsel oksijen ile 0 °C ve 1 atm basınca tekabül eden normal şartlar ve kuru baz dikkate alınır.)

*Çimento ve kireç fabrikalarının uyması zorunlu emisyon sınır değerleri ve esaslar ilgili mevzuatta belirtildiğinden yukarıda belirtilen esaslar aranmayacaktır.

5 – Zeytinyağı üretim tesisleri; işletmelerinde ortaya çıkan prina ile ilgili olarak; toplam prina miktarı, prinanın yağ ye nem oranı, işletmelerinde yakıt olarak kullandıkları prina miktarı ve özellikleri, ihtiyaç fazlası olan prinanın kullanım alanları hakkında Balıkesir Valiliğine bilgi vermek zorundadır.

6 – Prinayı yakıt olarak kullanan işletmeler, kullanılan prinanın özelliklerini analiz sertifikası ile belgelemek zorundadır. Gerekli hallerde Valilik yetkililerince analiz yapılabilir veya yaptırılabilir.

7 – Çevreyi rahatsız edici koku ye yağmur etkisiyle sızıntı suyu oluşmasını önlemek için, yakıt olarak kullanılacak prinanın kapalı alanlarda depolanması ye saklanması gerekmektedir.

2) Sıvı Yakıtlarda:

a) Belediyelerin mücavir alanı içinde ısınma amaçlı sıvı yakıt olarak TÜPRAŞ tarafından üretilen %1.5 kükürt içeren TÜPRAŞ 615 Kalorifer yakıtının kullanılmasına,

b) Meskun mahal içerisinde (belediye sınırları içinde) bulunan ve Emisyon izni olmayan sanayi tesislerinde 6 no’lu fuel oil’in kış sezonunda (Ekim-Mart) yasaklanmasına,TÜPRAŞ tarafından üretilen ağırlıkça %1,5 kükürt içeren kalorifer yakıtının kullanılmasına,

C) MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN EGZOZ GAZI EMİSYON KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

İl sınırları dahilinde Motorlu kara taşıtlarının egzoz gazlarının yarattığı hava kirliliğinin önüne geçmek ve hava kirliliğinin kontrol altına alınması amacıyla 08/07/2003 tarih ve 25162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Orman Bakanlığı’nın "Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ" gereğince, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, İl Emniyet Müdürlüğü (Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü) ne bağlı Trafik Ekiplerince çevredekileri rahatsız edecek derecede duman ve gürültü çıkaran taşıtların uygun duruma getirilmesinin sağlanması ve uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde taşıtların trafikten men edilmesine,

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde taşıtlara ait egzoz emisyon pulunun bulunmadığının tespiti halinde, sözkonusu taşıtların ruhsat bilgilerinin aylık olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesine,

D) YAKITLARIN ÜRETİMİ, SATIŞI-PAZARLANMASI VE TORBALANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

Katı Yakıtların Üretimi, Pazarlanması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar:

1 – İl sınırları dahilinde ya da ilimiz sınırları dışında bulunan ocak işletmelerinin bu kurul kararı ile belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürü ilimizdeki satıcı, pazarlayıcı, torbalayıcı firmalara veya nihai tüketiciye satmamalarına,

2 – İl sınırları dahilinde pazarlama veya nihai tüketiciye doğrudan satış amacıyla getirilecek olan her parti kömürün Belediye Başkanlıklarınca yeri tespit edilen kontrol istasyonunda kontrol ettirilmesine ve kömüre ait belgelerin (sevk irsaliyesi veya fatura) ibraz edilmesine, Denetim ekipleri tarafından kömüre ait sevk irsaliyesi veya faturasına kontrol edilmiştir kaşesinin bastırılmasına aksi halde kontrol edilmiştir kaşesi basılmayan veya belgesiz ya da eksik belgeli kömürlere ait uygunluk belgesinin iptal edilmesine,

3 – İl sınırları içerisinde ve il sınırları dışından ilimize kömür satışı veya torbalaması yapmak isteyen tüm firmalar ile tüzüklerinde üyeleri dışındaki kişi ve kuruluşlara da kömür satışı yapma hükmü bulunan sendika, vakıf ve derneklerin Belediye sınırları içinde Belediye Başkanlıklarına, Belediye sınırları dışında en büyük mülki amirliklerine noter tasdikli taahhütname vermelerine ve bu taahhütnamede aşağıdaki hususların yer almasına;

a) Denetim ekipleri tarafından denetim sırasında numune alınması halinde alınan numunenin İl Sağlık Müdürlüğü Kömür Analiz Laboratuvarında analiz edilmesini ve alınacak olan yeterli miktarda numune için herhangi bir bedel ödenmeyeceğini ve buna ilişkin her türlü masrafı karşılayacağını,

b) Torbalama yapan firmalar, numune nereden alınırsa alınsın (depo, nakliye, aracı, bayi ve tüketici) analiz ücretlerine ait her türlü masrafı karşılayacağını,

c) Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri taşıyan torbalanmış kömürleri satacağını, Belediye sınırları içinde Belediye Başkanlıklarından, Belediye sınırları dışında mahallin en büyük mülki amirliklerinden uygunluk belgesi alacağını, sevk edecekleri her parti kömür için tüketiciye yakıt analiz raporunun son 3 (üç) ayı kapsaması, sevk irsaliyesi veya fatura vereceğini, aksi halde belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlerin denetim anında emanete alınmasını,

d) Emanete alınan kömürlere ait eksik belgelerin 10 (on) gün içinde getirilmemesi halinde ve bu kömürler için gerekli olan idari yasal işlemin uygulanmasını, emanete alınan kömürlere ait depo ücretini ödeyeceğini ve kömürü il dışına çıkarmayı kabul edeceğini,

e) Bu kurul kararlarında özellikleri belirtilen kömür dışında, uygun özellikte olmayan kömür satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde ve bu kömürler için gerekli olan idari, yasal işlemin uygulamasını ve kömürü il dışına çıkarmayı kabul edeceğini,

f) Denetimler esnasında, alınan kömür numunesine ait analiz sonucunun olumsuz çıkması halinde bu kömürlerden sorumlu olacağını ve istek numunesi analizi için idarece verilen 10 günlük süreyi kabul edeceğini istek ve şahit numunelerini işlemler tamamlanıncaya kadar kapalı ortamda muhafaza edeceğini,

g) Denetimler esnasında emanete alınan kömürün, Belediye Başkanlığının göstereceği yerde emanete alınmak üzere nakledilmesi için gereken masrafları karşılayacağını,

h) Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklerin dışında kömür satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde hakkında yapılacak yasal işlemleri kabul edeceğini,

ı) Kömür torbalarının yakılmasının önlenmesi amacıyla, geri toplanması konusunda gerekli işlemleri yapacağını ayrıca bu konuda tüketicilere bilgi vereceğini,

i) Üzerinde Mahalli Çevre Kurul kararıyla belirlenen bilgilerin yer aldığı torbalanmış kömürü satacağını,

j) Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürlerin, denetimlerin her aşamasında emanete alınmasını kabul edeceğini, tüketici tarafından satın alınmış olan kömürün emanete alınması halinde tüketicinin zararını ve emanete alınma masraflarını karşılayacağını,

k) Yapılacak analizler ile Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilmiş olan kömür özellikleri dışında kömür satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde satıcı, pazarlayıcı veya Torbalama Tesis sahibine;

• 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesi gereğince ve aynı kanunun 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasını ve kömürün il dışına çıkarılmasını,

• Fiilin ikinci defa tekrarı halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 23 üncü maddesine göre idari para cezası uygulanmasını ve kömürün il dışına çıkarılmasını,

• Fiilin üçüncü defa tekrarı halinde açılma ya da çalışma ruhsatı veren yetkili mercii tarafından çalışmasının durdurulmasını,

kabul ve taahhüt etmelerine,

4 – Kömürlerin bulunduğu torbalar üzerinde;

Satışı/pazarlaması yapılan kömürün T.S. 5788’le belirlenen özelliklere uygun olması durumunda kömür torbası üzerinde üretici ve/veya torbalayan firmanın adı adresinin yer almasına,

Aksi halde aşağıdaki tabloda belirtilen bilgilerin yer almasına,

5 – Satılacak kömürlerle ilgili düzenlenen her türlü belgede kömürün menşeinin açıkça belirtilmesine,

6 – Kömür satışlarının yetkili mercilerden ilgili mevzuat gereği izin almış olan ve yukarıda belirtilen noter tasdikli taahhütname ile Belediye Başkanlığına ayrıca analiz bedelini İl Sağlık Müdürlüğüne veren firmalar tarafından yapılmasına, bunun dışında kalan satıcı, pazarlayıcı kurum ya da kuruluşlarca kömür satışı yapılmamasına,

7 – Tüzük ve ana sözleşmesinde, üyelerine kömür temin etme mükellefiyeti olan dernek, sendika, vakıf ve saire gibi kuruluşların sadece üyelerinin ihtiyacı kadar kömürü, Belediye Başkanlığına noter tasdikli taahhütname veren firmalardan satın almalarına, ayrıca söz konusu kuruluşların üyelerine tahsis ettiği kömür miktarını ve üye adreslerini gösteren listeleri Belediye Başkanlığına vermelerine,

8 – Tüzük ve ana sözleşmelerinde üyeleri dışındaki tüketicilere de kömür satışı yapabilme hükmü yer alan sendika, vakıf, dernek gibi kuruluşların da kömür ticareti yapan diğer firmalar gibi Belediye Başkanlığına noter tasdikli taahhütname vermelerine,

9 – İlimiz sınırları dahilinde torbalama tesisi kurmak isteyen faaliyet sahibinin; mücavir alan dışında İl ya da İlçe Özel İdare Müdürlüğüne, mücavir alan içinde ise Belediye Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda yazılı belgelerle birlikte başvuruda bulunmasına,

• İlgili meslek kuruluşundan alınma, ticaret sicil kaydına havi faaliyet belgesi,

• Firmanın kuruluşunun ilan edildiği ticaret ünvanı ile ticari faaliyet konusunun açıklandığı ticaret sicil gazetesi örneği,

• Firmayı temsile, belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden tasdikli imza sirküleri,

• Aylık sevk programı, sözleşmeli bayilerin adı ve adresi,

• Depo yerleri ve depolama kapasitelerini gösterir belge,

• Tesisin özellikleri, kapasitesi, iş akım şeması ve saire bilgileri kapsayan tesisle ilgili tanıtıcı bilgiler,

10 – İlimiz dahilinde kurulacak kömür torbalama tesislerinin aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak kurulmasına, torbalanan kömürler için usulüne uygun olarak numune alınarak İl Halk Sağlığı Laboratuarında analiz ettirilmesine,

a) Kömür torbalama tesisinin en yakın yerleşim birimine en az 100 metre mesafede olmasına,

b) Sanayi Bölgeleri içerisinde kurulacak kömür torbalama tesisleri için yerleşim biriminden uzaklık şartı aranmamasına; sanayi bölgesinin mücavir alan sınırları içerisinde yer alması halinde "Sanayi Bölgesi"dir belgesinin Belediye Başkanlıklarından, sanayi bölgesinin mücavir alan sınırları dışında yer alması halinde ise "Sanayi Bölgesi"dir belgesinin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınmasına,

c) Tesisin hammadde stok, torbalama ve mamül stok ünitelerinden oluşmasına ve torbalama tesisi ile ilgili bölümün kapalı, diğer ünitelerin üzerlerinin branda ile örtülmesine,

d) Torbalama ünitesinden itibaren asgari 20 metre sağlık koruma bandı oluşturulmasına,

e) Tozuma ve gürültü oluşumuna karşı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Gürültü Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen gerekli bütün önlemlerin alınmasına,

f) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı kapsamında gerekli tüm önlemlerin alınmasına,

g) Sosyal tesislerin çalışan işçi sayısına göre yeterli kapasitede olmasına,

Sıvı Yakıtların Satışı ve Pazarlanması ile ilgili Esaslar;

İl sınırları içerisinde fuel-oil satıcılarının Belediye Başkanlıklarına taahhütname vermelerine ve bu taahhütnamede aşağıdaki hususların yer almasına;

a) Denetim ekipleri tarafından denetim sırasında numune alınması halinde alınan numunenin ilgili laboratuvarda analiz edilmesini ve buna ilişkin her türlü masrafı karşılayacağını,

b) Bu kurul kararlarında özellikleri belirtilen sıvı yakıt dışında, uygun özellikte olmayan sıvı yakıt satışının tespit edilmesi halinde il sınırları dışına gönderilmesini kabul edeceğini,

c) Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz fuel-oil satacağı, sevk edecekleri her parti fuel-oil için tüketiciye sevk irsaliyesi veya fatura ile yakıt analiz raporunu vereceğini, aksi halde belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki fuel-oil’in il sınırları dışına gönderilmesini kabul edeceğini,

d) Yapılan analiz sonucunda Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özellikleri taşımadığı belirlenen fuel-oilden dolayı sorumlu olacağını,

e) Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilmiş olan fuel-oil özellikleri dışında fuel-oil satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde Satıcı veya Pazarlayıcıya;

• 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesi gereğince ve aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasını ve fuel-oil’in şehir dışına çıkarılmasını,

• Fiilin ikinci defa tekrarı halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 23 üncü maddesi gereğince idari para cezası uygulanması ile birlikte fuel-oil’in il dışına çıkarılmasını,

• Fiilin üçüncü defa tekrarı halinde açılma ruhsatı yada çalışma ruhsatı veren yetkili merci tarafından çalışmasının durdurulmasını,

kabul ve taahhüt etmelerine.

E) KATI VE SIVI YAKITLARIN TÜKETİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR

1) Tüketicilerin denetimler sırasında denetim ekibine; yakıta ait sevk irsaliyesini veya faturayı, yakıt analiz raporunu, İtfaiye Müdürlüğünden alacakları baca temizlik belgesi ve yakma kazanını işleten ateşçinin ehliyet belgesini ibraz etmekle yükümlü olmalarına,

2) Yakma kazanlarında Mahalli Çevre Kurul kararı ile belirlenen özellikleri taşıyan yakıt kullanılmasına ve bu kurul kararlarında yer alan hususlara uyulmasına bunun dışında kömür torbalarının yakılmamasına ve uygun olmayan yanıcı diğer maddelerin (lastik, yanık yağ, pamuk yağı, çöp ve benzeri) yakıt olarak kullanılmamasına,

3) Tüketicilerin yakıtlarını Belediye Başkanlığına noter tasdikli taahhütname veren firmalardan almalarına bunun dışındaki firmalardan yakıt satın almamalarına, yapılacak denetimlerde kurul kararıyla belirlenen özelliklere uygun olmayan yakıt tespit edilmesi halinde, yakıtın satın alma kararını veren bina yöneticiliğinin sorumlu tutulmasına,

4) 03/11/1977 tarih ve 16102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" hükümlerine göre ateşçi işverenlerinin, kalorifer kazanı ya da sanayi kazanı işletme ehliyet belgesine haiz ateşçileri ateşçilikle görevlendirmesine. bunun dışında ateşçi ehliyet belgesi olmayanların kesinlikle ateşçi olarak görevlendirilmemesine,

5) Bir ateşçinin bir binada en fazla 2 (İki) kazan veya toplam daire sayısı 20’yi geçmeyecek şekilde bir veya birden fazla binada kalorifer kazanı yakabilmesine, aksi takdirde işyeri sahibi kurum amiri veya bina yöneticiliğinin ve ateşçinin sorumlu tutulmasına,

6) Tüm konut ve işyerlerine ait bacaların 31/10/2003 tarihine kadar temizlettirilmesine ve buna ilişkin belgelerin denetimler sırasında ibraz edilmesine,

7) Tüm konut ve işyeri kalorifer kazanlarının ve tesisatının işletme bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasına, TSE standartlarına uygun olan ve yakıtı en yüksek verimle yakabilen soba ve yakma kazanlarının kullanılmasına,

8) Kalorifer kazanlarının nasıl yakılacağına dair İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek "Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesi"nin kazan dairesinde, bulundurulmasına ve bu talimatnamede belirtilen bütün hususlara titizlikle uyulmasına,

9) Dış ortam sıcaklığının 15 0C ve daha altında olması durumunda; kalorifer ve sobaların, işyerlerinde iç ortam sıcaklığının 18 0C , konutlarda ise 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

10) Hastaneler yatılı ve gündüzlü okullarda, öğrenci yurtlarında, kreşlerde, terminallerde, kolluk binalarında, sıvı yakıt kullanan spor tesisleri ve otellerde kalorifer veya sobaların iç ortam sıcaklığı 20 0C’den yukarı olmamak üzere yakılmasına,

11) Kalorifer kazanlarının zorunlu olmadıkça söndürülmeyerek uyutulmasına, uyutulmuş kazanların ilk işletme saatlerinin sabah 05-06 arası olmasına, sönen kazanların ise ilk yakma saatinin ise, gece 24-01 saatleri arasında olmasına, (gerek görülmesi halinde kış dönemi içerisinde yakma saatleri meteorolojik özelliklere ve hava kirlilik durumuna göre Valilikçe yeniden belirlenebilecek ve basın yoluyla duyurulacaktır.),

12) Yakıtın ateşçi tarafından yakma talimatnamesine göre yakılmasına ve bunun sağlanması için ateşçi işvereninin gözetim ve denetimde bulunmasına,

13) Tüm ısıtma tesislerinin periyodik bakımlarının, ayar ve tamirlerinin, işveren ve tesisatı yapan veya bu konuda uzman olan ehliyetli kişiler veya firmalar arasında yapılacak yazılı anlaşmalar ile düzenli duruma getirilmesine,

14) Ateşçi işverenlerinin ateşçileri kazan dairelerinde yakıt depolarında veya ocak gazlarının sızabileceği yerlerde yatırmamasına ve barındırmamasına,

15) Toz kömür veya kömür yakan cebri üflemeli (fanlı) yakma sistemlerinin partikül madde emisyonu ile yaratacağı hava kirliliğinin önlenmesi için 30/09/2003 tarihine kadar Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin "Tip ve Emisyon Belgesi" başlıklı 33 üncü madde hükümlerine uygun hale getirilmesine ve ısınma döneminde baca gazı analizlerini yaptırmalarına ve fanlı sistemlerde HKKY hükümlerine uygun olmayanların sistemlerinde baca gazı filtresi taktırılmasına,

F) DENETİM, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

1) Bu kararda belirtilen; Genel Esaslar, Yakıt Özellikleri, Yakıtların Üretimi, Satışı-Pazarlanması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar, Katı ve Sıvı Yakıtların Tüketimi ile İlgili Esaslar ile "Denetim, Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar" bölümlerinde yer alan hususlara uyulup uyulmadığının denetimini yapmak üzere aşağıda belirtilen kurum veya kuruluş elemanlarından müteşekkil Denetim Ekibi oluşturulmasına,

a) 02/11/1986 tarih ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında izin (Emisyon Ön İzni, Emisyon Kısmi İzni, Emisyon İzni) verilen tesis veya işletmelerin bu kararlara uyup uymadığının denetimi, anılan yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre izin veren merciler Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından yapılmasına,

b) 08/05/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ve "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" kapsamında olduğu halde izin almayan tesis ve işletmelerin izin başvurularının sağlanmasına aksi halde bunlar hakkında gerekli yasal işlemlerin anılan yönetmelikler kapsamında yapılmasına,

c) Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin kapsamı dışında kalan ve Hava Kalitesinin korunması Yönetmeliğine göre emisyon iznine tabi olmayan konut ve işyerlerinin denetiminin, 03/11/1977 tarih ve 16102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" VI. Bölüm "yapılacak kontroller ateşçilere ve işverenlere uygulanacak cezalar" başlıklı 9 uncu maddeye göre Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasına,

d) Yapılacak denetimlere ait iş programlarının 2003-2004 kış döneminde yukarıda a, b maddelerinde belirtilen yönetmeliklere göre izin veren İI Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

e) Bu Yönetmeliklerde belirtilen İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı tarafından hava kirliliği denetimleri için ihtiyaca göre; İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü (Trafik ve Asayiş), İl Jandarma Komutanlığı (Trafik ve Asayiş), Defterdarlık (mali denetim), İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü (sıvı yakıt numunesi alımı ve motorin için TSE standardına uygunluk), Çevre Koruma Vakfı Başkanlığı (Çevre Koruma Vakfı Başkanlığının 12.06.1998 tarih ve 1998/3 sayılı kararı) ve MTA Kuzey Batı Anadolu Bölge Müdürlüğünden (kömür numune alımı için) yeteri kadar eleman ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünden şoförsüz, Belediye Başkanlığı ve Çevre Koruma Vakfı Başkanlığından şoförü ile birlikte birer araç sağlanmasına,

f) Denetimler sırasında, denetim elemanları tarafından tespit yapılması ve tutanak düzenlenmesi, gerekli görüldüğü hallerde satıcı, pazarlamacı, nakliyeci, torbalama tesisi, konut ve işyerlerinden yakıt numunesi alınması (numuneler asıl, şahit ve istek numunesi olarak alınacak ve istek numunesi istek sahibine verilecektir, istek numunesinin analizi MÇK Kararının A.15 inci maddesinde belirlenen yetkili laboratuvarlarda, şahit numunesinin analizi ise Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Referans Merkezi laboratuvarında yaptırılacaktır.) ve analiz sonucu uygun olmayan katı yakıtın emanete alınarak Belediye Başkanlığının gösterdiği yerde emanete alınması, sıvı yakıtın ve katı yakıtların şehir dışına çıkarılması sırasında yasa, yönetmelik, genelge ve Türk Ceza Kanunu hükümleri göz önüne alınarak işlem yapılmasına,

2) İlimizde hava kirliliği ölçümlerini gerçekleştirmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlüğü elemanlarından Ölçme Ekibi oluşturulmasına,

3) Hava kirliliği ölçüm değerlerinin meteorolojik verilerle birlikte değerlendirilmesi amacıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü sekreteryasında İl Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Belediye Başkanlığı, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesinden katılacak elemanlardan Değerlendirme Ekibi oluşturulmasına,

G) KOORDİNASYON

1) İl Merkezinde:

Bu kurul kararının uygulanmasına yönelik aylık çalışma raporlarının ve Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlüğünce her istasyonda ayrı ayrı ölçümü yapılan SO2 ve PM günlük değerlerinin her ay (kritik Meteorolojik Şartlarda günlük istenilebilecektir.) İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine, hava kirliliği önlemlerinde görev alan ilgili kurum ve kuruluşlarca bu kararların uygulanmasından doğan sorunların çözülmesi amacıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün sekreteryasında Vali Yardımcısının başkanlığında değerlendirme toplantısı yapılmasına,

2) İlçe Merkezlerinde:

a) İş idaresi, iş Organizasyonu ve Koordinasyonun Kaymakamlıklarca yürütülmesine, denetim ekiplerinin; Sağlık Grup Başkanlıkları, Belediye Başkanlığı ve istenmesi halinde İlçe Emniyet Müdürlükleri (Jandarma Bölgesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığı) ile gerek görülen ilgili diğer kamu kurum elemanlarından oluşturulmasına,

b) İlçe merkezlerinde denetim esnasında tutulan tutanaklara (il merkezine gönderilmeyerek) gerekli yasal işlemlerin Kaymakamlıklarca yapılmasına,

c) İlçelerde yapılan işlemler hakkında özet rapor düzenlenerek, aylık olarak Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne) bilgi verilmesine,

H) DİĞER HUSUSLAR

1) İl merkezinde, hava kirliliği ile ilgili olarak kamuoyu ve vatandaşların bilgilendirilmesi çevre bilincinin geliştirilmesi için afiş, broşür, kitapçık, pankart hazırlanması gibi faaliyetlerin finansmanının Çevre Koruma Vakfı Başkanlığına teklif edilmesine ve söz konusu faaliyetlerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Balıkesir İli Çevre Koruma Vakfı Başkanlığı tarafından yapılmasına,

2) Çalışmalarda kullanılacak standart formların finansmanının Çevre Koruma Vakfı Başkanlığına teklif edilmesine ve söz konusu formların İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce düzenlenmesine,

3) İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, Mahalli Çevre Kurul kararlarının ilgili taraflara (Kömür satıcılarına, Kömür pazarlamacılarına, torbalama tesislerine, tüketicilere, ilimize kömür getirilen illerin Valiliklerine) basın-yayın, gazete ilanı ve Resmî Gazete’de yayımlanması yolu ile duyurulmasına,

4) İl Merkezinde denetimler sırasında tutulan tutanakların, sonuçlanan analiz raporlarının ve diğer belgelerin cezai işlem safhasına gelenlerinin, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre işlem yapılmak üzere bir üst yazı ile birlikte Valilik Makamına (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne ) gönderilmesine,

I) UYGULANACAK MEVZUAT VE UYGULANACAK CEZAİ İŞLEMLER

Bu kararda belirtilen kurallara ve yasaklara riayet etmeyenlere;

* 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerinin,

* 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 526 ncı madde hükümlerinin,

* 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 nci madde hükümlerinin,

* "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliği" hükümlerinin,

* "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" "Yapılacak kontroller ateşçilere ve işverenlere uygulanacak cezalar" başlıklı 9 uncu madde hükümlerinin,

* 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun ilgili madde hükümlerinin uygulanmasına,

* 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili madde hükümlerinin uygulanmasına,

* 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili madde hükümlerinin uygulanmasına,

* "4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" hükümlerinin uygulanmasına,

1) Kaloriferli konut ve işyerlerinde ilk defa yapılan denetimde;

• Denetim tutanağında "ibraz edilecek belgeler" bölümünde yer alan belgelerde eksiklik olduğunun tespiti halinde denetim tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde eksik olduğu tespit edilen belgelerin denetime yetkili merciye ibraz edilmesine,

Söz konusu belgelerden ateşçi ehliyet belgesi, baca temizlik belgesinin süresinde ibraz edilmemesi halinde Belediye Başkanlığınca, fatura veya sevk irsaliyesinin süresinde ibraz edilmemesi halinde Balıkesir Defterdarlığınca, yakıt analiz raporunun süresinde ibraz edilmemesi halinde ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce cezai işlem uygulanmasına,

• Denetim tutanağında "uyulması istenen kaideler" bölümünde yer alan;

* ibraz edilmesi gereken yakıt analiz raporundaki yakıt özelliklerinin bu kurul kararıyla belirlenen özelliklere aykırı olduğu,

* uygun olmayan yakıt (plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri, çöp gibi atıkların ve benzeri) kullanıldığı,

* satın alınmış olan yakıtın Belediye Başkanlığına noter tasdikli taahhütname veren firmalardan alınmadığı,

fiillerinden herhangi biri tespit edilmişse ayrıca bildirim yapılmayarak Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından cezai işlem uygulanmasına,

Denetim tutanağında "uyulması istenen kaide"ler bölümünde yer alan;

* Yakma talimatnamesine uyulmadığı,

* Yakma işleminin dış ortam sıcaklığına uygun olarak yapılmadığı,

* Ateşçinin bir binada en fazla 2 (iki) kazan veya toplam daire sayısı 20’yi geçmeyecek şekilde bir veya birden fazla binada kalorifer kazanı yaktığı,

* Yakma talimatnamesinin bulundurulmadığı,

fiillerinden herhangi biri tespit edilmişse denetime yetkili merci tarafından bildirim yapılarak tespiti yapılan aykırılık ya da ihlalin 10 (on) gün süre verilerek giderilmesinin istenmesine,

Verilen süre sonunda yapılacak denetimde daha önce tespit edilen aykırılık ya da ihlalin giderilmediğinin tespiti halinde, ayrıca bildirim yapılmayarak T.C.K.’nun 526 ncı maddesine göre hukuki işlem yapılması için Valilikçe Yargı Merciine bildirilmesine,

* İlk yakma saatlerine uyulması,

İlk yakma saatlerine uyulmadığının tespiti halinde uyarı yapılmasına, fiilin tekrarı halinde ayrıca bildirim yapılmayarak T.C.K.’nun 526 ncı maddesine göre hukuki işlem yapılması için Valilikçe Yargı Merciine bildirilmesine

2) Sanayi tesislerinde yapılacak ilk denetimde;

Denetim tutanağında "ibraz edilecek belgeler" bölümünde yer alan;

* Belgelerde eksiklik olduğunun tespiti halinde, denetim tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde eksik olduğu tespit edilen belgelerin denetime yetkili merciye ibraz edilmesine, söz konusu belgelerin süresinde ibraz edilmemesi halinde ise T.C.K.’nun 526 ncı maddesine göre hukuki işlem yapılması için Yargı Merciine bildirilmesine,

3) İlimizden başka bir İle gitmek üzere transit geçecek açık kömür veya tozumaya neden olacak malzeme yüklü kamyonların branda ile örtülü olmasına, brandasız kamyonların geçişlerinin Bölge Trafik Müdürlüğünce engellenmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir;

Tebliğ Olunur.

Sayfa Başı