Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Aralık 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25333

1. Mükerrer

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/6662 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Yönetmelik

— İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/1)

— Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/2)

— Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/3)

— Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/4)

— Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/5)

— İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/6)

— Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/7)

— Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/8)

— Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/9)

— Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/10)

— Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/11)

— Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/12)

— İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/13)

— Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/14)

— Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/15)

— Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/16)

— Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/17)

— Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/18)

— Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2004/19)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/6662

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 17/12/2003 tarihli ve 62142 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

Madde 1 —20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı Karara, I, II, III, IV ve V sayılı listeler ile (EK:1), (EK:2), (EK:3) ve (EK:4) ilave edilmiştir.

Madde 2 —Aynı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Yönetmelikte belirlenen başlamış ithal işlemleri dahil)” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3 —Bu Karar 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

LİSTELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

(I) SAYILI LISTE.xls

 

(II) SAYILI LİSTE.xls

 

25-49 fasillar.xls

 

50-67 fasillar.xls

 

     68-81 fasillar.xls       

 

82-97 fasillar.xls

 

(III) SAYILI LISTE.xls

 

EK 1.xls

 

EK 2.doc

 

(IV) SAYILI LISTE.xls

 

(V) SAYILI LİSTE.doc

 

EK 3 GTS ulkeleri.xls

 

EK 4 Kisaltmalar.doc

Sayfa Başı


Yönetmelik

Devlet Bakanlığından:

İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliğinin değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“19/6/2003 tarihli ve 25143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2003/20) sayılı “Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ”, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2003/21) sayılı “Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ”, 22/11/2003 tarihli ve 25297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2003/22) sayılı “Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ” ve 31/12/2002 tarihli ve 24980 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliğleri, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE2 — Bu Yönetmelik 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı