Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Aralık 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25333

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

5033 Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2003/6585 Türkiye-Arjantin Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6498 Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2003/6531 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2003/6617 Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (8) Adet Şube Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

2003/6660 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2003/6661 Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar

2003/6664 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2004 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2004 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

2003/6665 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2004 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirlenen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar

2003/6666 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2003/6670 T.Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

 Atama Kararları

2003/6594 Şeker Kurulu Üyeliğine Hasan Ekiz’in Atanması Hakkında Karar

— Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararları

 Yönetmelikler

2003/6658 Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

— Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/106/AT)

— Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/107/AT)

— Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/211/AT)

— Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (80/232/AT)

— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ambar Yönetmeliği

— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sigorta Yönetmeliği

— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği

— İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İGSAŞ’ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 Tebliğler

— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 272)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 273)

— 2004 Yılı Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

— Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2003/1)

— Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

— Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

— Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

— Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

— Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2004/1)

— Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2004/2)

— Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2004/3)

— Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2004/4)

— Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (2004/5)

— Hindistan Menşeli Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2004/6)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/15)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/16)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/17)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/18)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/19)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/20)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/21)

— Tohumluk Olmayan Beyaz Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

— Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

— Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 72)

— Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ

— Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin Bazı Hizmetlerine İlişkin Tarifelerin Tavan Fiyat Yöntemi ile Onaylanmasına Yönelik Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ

— Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usûl ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 1312 Sayılı Kararı


30/12/2003 Tarihli ve 25332 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; 2003/6547 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.


YASAMA BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

 

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı